SK
DS
.....

Dunaszerdahely

Város

címer zászló
5624 98% magyar 1910
16577 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dunaszerdahely
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dunajská Streda
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Szerdahely, Nemesszeg, Félszer-Újfalu, Kétszer-Újfalu, Pókatelek, Csótfalva, Csótfa puszta, Előtejed, Kistejed, Ollétejed, Sikabony, Sikabonyi major, Somogyi-szegle, Ádor major, Gálffy major, Gombotás
Koordináták:
47.99238968, 17.61705399
Terület:
31,45 km2
Rang:
város
Népesség:
22652
Tszf. magasság:
115 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92901
Település kód:
501433
Szervezeti azonosító:
305383
Adóazonosító:
2021129968

A város a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz kistájon, a Csallóköz földrajzi középpontjában fekszik, a Pozsony-Komárom főút mentén, előbbitől 47, utóbbitól 53 km távolságra. 31,45 km²-es területe hosszan elnyúlik északkeleti irányban és egészen a Kis-Dunáig terjed. Délnyugatról Nagyabony és Egyházkarcsa, délről Nyékvárkony, délkeletről Pódatejed és Hegyéte, keletről Kisudvarnok és Nagyudvarnok, északkeletről Pozsonyeperjes és nagyon rövid szakaszon Dunatőkés, északról Tallós, nyugatról pedig Nemeshodos községekkel határos. Fontos közlekedési csomópont. A 63-as főút Komárom és Pozsony felé teremt kapcsolatot, az 571-es út köti össze Galántával (29 km) és Bőssel (13 km), az 572-es út pedig a felső-csallóközi falvakon át halad Pozsony felé. 1896 óta a Komárom-Pozsony vasútvonal egyik legfontosabb állomása.

Közigazgatás

Dunaszerdahely 1960 óta város, a Dunaszerdahelyi járás (1996 óta a Nagyszombati kerületben) központja. Dunaszerdahely és elődje Szerdahely 1886-ig mezővárosi rangot viselt és Pozsony vármegye Alsó-Csallóközi, majd később Dunaszerdahelyi járásának székhelye volt. Szerdahelyt a vele egybeépült Újfalu, Nemesszeg, Előtejed községekkel (melyekhez tartoztak Pókatelek és Kistejed) 1854-ben egyesítették. 1871-től nagyközség. 1863-tól Dunaszerdahely néven szerepel. 1920-tól Csehszlovákiához tartozik, továbbra is folyamatosan járási székhely egészen napjainkig. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, átmenetileg Komárom vármegyéhez került. 1957-ben Pódatejedtől Zöldfa területét Dunaszerdahelyhez csatolták, majd 1960-ban Ollétejed és Sikabony községeket és ezzel kialakult mai területe, ezzel egyidőben várossá nyilvánították és a Dunaszerdahelyi járás területét is megnövelték. A várost 3 kataszteri terület alkotja: Dunaszerdahely (11,12 km²), Sikabony (17,35 km²) és Ollétejed (2,98 km²). A kataszteri területek határait 1960 óta megváltoztatták, ma már nem fedik teljesen a korábbi községek területét (1921-ben Dunaszerdahely 15,49 km², Sikabony 11,94 km², Ollétejed 3,03 km²).

Népesség

A II. világháború végéig magyarok és magyarul beszélő zsidók alkották a lakosságát, utána viszont a lakosságcserével, a deportálásokkal, a reszlovakizációval, valamint a szervezett és a természetes asszimilációval sikerült növelni a szlovákok arányát. A lakosság csaknem felét alkotó zsidóságot a holokauszt során csaknem teljesen elpusztították. Az asszimiláció különösen felgyorsult 1990 óta, ami miatt folyamatosan csökken a magyarok aránya, és növekszik a szlovákoké. Lakossága 22 477 fő, ennek ma már kevesebb mint négyötöde magyar, egyötöde szlovák. A várossá nyilvánítás (1960) után, a szocialista iparosítással és központi szerepe révén gyors növekedésnek indult, 1970-1991 között lakossága megduplázódott, 2001-2011 között azonban már kismértékben csökkent lakosságszáma. A római katolikusok a lakosság több mint kétharmadát alkotják.

Történelem

A folyóvizekkel valaha sűrűn szabdalt Csallóköz központi részén, az egykori árvizektől viszonylag védett helyen fekszik. A bronzkorból, a római korból és a 9. századból kerültek elő raktár-, illetve temetkezési leletek, és a honfoglaló magyarok is megtelepedtek itt. Szerdahely első írásos említése 1255-ből származik Syridahel alakban, a pozsonyi káptalan IV. Béla királynak írt jelentésében. Első magánbirtokosa az 1297-ben említett Héder nembeli Herrand fia Jakab, aki cserével szerezte meg III. András királytól. A ma a városhoz tartozó területek legfontosabb magánbirtokosai a Pókateleki, Szomori, Pálffy, a Pókatelekiektől származó Kondé, valamint a Bacsák és Petényi családok voltak. A 14. században oklevélben említik piacát, és ugyanebben az időben alakult ki a templom körül a 19. századig fallal körülvett Szentfundus (szent terület), amelyet a népnyelv szerdahelyi várként emlegetett. A település első plébániai iskoláját 1329-ben már említik. Szerdahelyt 1429-ben már mezővárosként említik. A 16. században heti és országos vásárjogokkal bíró mezőváros, jelentős gabona- és marhakereskedelemmel, de a század első felében sokat szenvedett a Magyar Királyság trónjáért folyó belháborúk miatt. A város eredeti pecsétje Szent Pétert ábrázolta, ami a város bírói jogkörére utal. Maga Szerdahely királyi birtok volt, ám a környéken sok nemesi család rendelkezett földtulajdonnal, emiatt gyakoriak voltak a birtokviszályok. A lakosság a földművelés és állattenyésztés mellett leginkább posztóruhák, szűrök, kalapok és csizmák készítésével foglalkozott. A 18. század végétől betelepülő zsidók főleg kereskedtek, és a 19. századra már a később egyesített falvak népességének felét, míg az eredeti Szerdahelyének kétharmadát tették ki. Az utak metszéspontjában fekvő mezőváros a környező falvakkal együtt gyorsan növekedett az áruszállításnak és kereskedelemnek köszönhetően. Ezt az 1842-es, 1865-ös és 1887-es tűzvész, valamint az 1850-es és 1855-ös kolerajárvány sem tudta megakadályozni. 1854-ben Dunaszerdahely néven egyesült Szerdahely, Nemesszeg, Újfalu (Pókatelekkel) és Előtejed. A vasúthálózatra 1895-ben, a villany- és telefonhálózatra 1903-ban kötötték rá. Az első világháború alatt hatalmas hadifogolytábor működött itt. 1919. január 8-án szállták meg a cseh csapatok, a trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások és az építőmunkások sztrájkjai. Az I. bécsi döntés értelmében, 1938. november 2-tól ismét Magyarországhoz tartozott. A német megszállás idején, 1944-ben elhurcolták a város csaknem háromezer főnyi zsidóságát, s a túlélők közül csak kevesen tértek vissza. A város a második világháború után az újraalakuló Csehszlovákiához került, 1950-ben hozták létre a helyi egységes földműves szövetkezetet. A szocializmus idején építették fel a 90-es évekig működő, országos jelentőségű cukorgyárat, valamint a konzervgyárat. 1960 óta Dunaszerdahelyhez tartozik Sikabony és Ollétejed is. 1993-ban az akkor megalakuló Szlovákia része lett.

Mai jelentősége

A város kiterjedt élelmiszeriparral rendelkezett az 1990-es évek közepéig, ám a gazdaságszerkezet kapitalista átalakulása nyomán válságba került termelőegységek tönkrementek, vagy magánkézbe kerülve, eladták, felszámolták őket. Manapság a gépipar, a villamossági ipar, az építőipar és a logisztikai tevékenység mellett a hévízfürdőre alapozó idegenforgalom számít jelentősnek, továbbá Dunaszerdahely a felvidéki magyarság legfontosabb kereskedelmi központjává vált. Országos jelentőségű logisztikai központ - konténerterminál. Jelentős oktatási és művelődési központ: több – magyar és szlovák nyelvű – alap- és középiskola, művészeti alapiskola, színház- és moziteremmel is felszerelt művelődési ház, járási könyvtár, múzeum és galéria található itt, emellett kihelyezett egyetemi képzés is elérhető. A városban rendelőintézet és kórház működik. A dunaszerdahelyi DAC labdarúgóklubra Felvidék-szerte az itteni magyarság jelképeként tekintenek a szurkolói, de a klub égisze alatt más sportszakosztályok is működnek. A stadion közelében található a sportcsarnok és a műjégpálya.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZERDAHELY. Magyar Mezőváros Pozsony Várm., földes Ura Gr. Pálfy Uraság, a’ Fő Ispánysághoz tartozik, lakosai katolikusok, fekszik Nemesszegnek, Pókateleknek, és Sz. Újfalunak szomszédságjokban, mellyekkel öszve kaptsoltatott; határja 2 nyomásra van osztva, ’s leginkább rozsot terem, középszerűen káposztát, és kukoritzát, erdője, ’s legelője nintsen; piatza helyben, holott a’ kereskedés virágzik; sok zsidók is lakják, héti, és országos vásárjai is vagynak. PÓKATELEK, és Szerdahely Újfalu. Magyar helység Pozsony Vármegyében, földes Ura Pókateleki Konde Uraság. Egész 1300-zadik esztendő ólta öszve van kaptsolva Szerdahely Városával, mellytől tsak egygy útsza választya-el. Különös indúlattal köszönöm Tekéntetes, és Vitézlő Pokateleki Konde József Benedek Úrnak, Kir. Magyar Udvarnoknak, ’s az Esztergomi Érsekség’ nagy érdemű Inspektorának hazafiúi nemes úri indúlattyát, ’s szívességét, a’ Közjóra tzélozott igyekeztek eránt, az egész Haza előtt; a’ ki is munkámat hiteles tudósításai által még 1790. elősegélleni méltóztatott. Határja, ’s vagyonnyai is Szerdahely Városáéhoz hasonlítók. NEMESSZEG. Mgyar falu Posony Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Szerdahelynek, és Elő Tejednek szomszédságokban, határjának tsupán tsak szántó földgyei vannak egy vetőre, ’s azok is tsak rozsot teremnek leg inkább.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szerdahely, magyar mv., Poson vmegyében, a pesti országutban, Posontól 5 1/2, Komáromtól 7 mfld. távolságra. Áll ezen város 3 részből, u. m. tulajdonképen való Szerdahely városából, továbbá Nemesszegh és Ujfalu nemes helységekből. Kövezetlen utczái nem igen rendesek, de benne sok szép kastélyokat, s más többnyire téglából épült, sindely-cseréppel fedett magán épületeket láthatni. Szerdahelyben magában lakik 132 kath., 32 evang., 2 ref., 6 óhitü, 350 zsidó; Ujfaluban 649 kath., 68 evang., 15 ref., 528 zsidó; Nemesszeghben 294 kath., 2 evang., 1 ref., 2 görög, 297 zsidó. Van itt továbbá egy kath. paroch. templom, egy synagóga, gyógyszertár, 3 vendégfogadó. Lakosai részint mesteremberek, s a körül fekvő vidékeknek kész posztóruhákat, szűröket, kalapokat, csizmákat csinálnak, részint földmivelők. A zsidók kereskedésből táplálják magokat, mellyet a gabonára s marhára nézve a népes heti- és országos vásárok sikeresen előmozditanak. (Heti vásárai pénteken tartatnak). F. u. Szerdahely városának a posoni várkapitányság, Ujfalu és Nemesszegh helységeinek pedig több közbirtokos urak, u. m. Bacsák, Kondé, Perényi s m. t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Duna-Szerdahely 4.453 magyar lakosú nevezetes forgalmi góczpont. Van takarékpénztára és mezőgazdasági hitelszövetkezete. Nevezetes mint gyapjútermelő telep; a mosott gyapjú innen német, olasz, orosz piaczokra kerűl.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dunaszerdahely, az alsócsallóközi járásban, a pozsony-komáromi helyi érdekű vasút mentén fekszik. Magyar nagyközség, 515 házzal és 4851, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. Ősrégi telep, mely már a rómaiak korában is fennállott. Hajdan erőssége is volt és a pozsonyi várbirtokok közé tartozott. Régente mint város négy részből állott, ú. m. Szerdahely, Nemesszeg, Ujfalu és Előtejed negyedekből. Ezek közül az ujfalusi határ alsó részét Barabásföldnek, később pedig Pókateleknek nevezték, melyről már Balázsfalvánál szó volt. 1283-ban Zeredahely néven van említve. 1346-ban az itteni nemes várjobbágyok és Zomori Miklós között határvillongások támadtak, melyeknek az lett a következménye, hogy a birtokot két részre osztották. Az 1553-iki portális összeírásban királyi birtokként szerepel és mindössze 15 1/2 portával van feljegyezve. Ugyanekkor Újfalut Zomás János és Kondé László, 1647-ben pedig a pozsonyi apáczák bírták. Később a Pálffyak lettek az urai, de e családon kívül még a Bacsák-, a Kondé- és a Petényi-család is birtokos volt itt. A Kondé és a Bacsák család emlékét egy-egy kastélyszerű épület tartja fenn. Az ú. n. „sárga kastélyt” Kondé Miklós püspök építtette; a Kondé családtól Wahlberg Miklós bécsi egyetemi tanár vette meg, kitől leánya, férjezett Habermann Nándorné örökölte. Az ú. n. fehér kastélyt Bacsák Móricz huszárezredes építtette, de ez is ma már Habermann Nándornéé. A község vásárai hajdan messze földön híresek voltak. Forgalma még ma is nagy és e község egyike a vármegye legélénkebb városainak. Van itt katholikus legényegyesület, kaszinó, gazdakör, önkéntes tűzoltó egyesület, temetkezési egyesület, a megyei közművelődési egyesület fiókja, a vöröskereszt-egyesület fiókja, szolgabírói hivatal, járásbíróság, adóhivatal, kir. közjegyző, csendőrség, pénzügyőrség, három takarékpénztár, népbank, keresztény kórház és menedékház, izr. szent-egylet és menedékház. A községben két templom van. Katholikus egyháza már 1341-ben említve van, de mai gótikus temploma valószínűleg csak a XV. század végén vagy a XVI. század elején épült. Az egyik mellékhajó nyugati falcsúcsa az 1518. évszámot tünteti föl. Az ág. h. ev. templom 1882-ben épült. A községet 1842-ben és 1887-ben tűz pusztította, mely sok kárt okozott. A községhez tartoznak Kapuhegy, Hanszéli, Ádor, Somogyi-sziget, Ádám erdő, Lánd, Szentjános dűlő. Pókatelek nevű dűlője a Pókatelekiek hajdani birtokának emlékét őrzi, míg Patas nevű dűlője már 1384-ben a Kondé család birtokaként van említve. Ide tartoznak még Gombotás és Somogyi-szögle majorok és a Lángi malom. Van saját postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

Dunaszerdahely, v. Komárom vm. (Dunajská Streda, Szl.): 1. esperesség a v. esztergomi egyhm-ben. Plébániái 1917: Albár, Alistal, Alsónyárasd, Baka, Balony, Bős, Dercsika, Egyházgelle, Egyházkarcsa, Felbár, Kürt, Nemesabony, Szentmihályfa, Várkony, Vásárút. - 2. plébánia. 1256: Syridahely. Tp-át 1329 e. Szt György, a mait Nagyboldogassz. tiszt. sztelték. Kegyura 1880: a Pálffy gr. család. Anyakönyvei 1673-tól. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., ném., szl. - Filiái 1917: Balásfa, Csenkeszfa, Dunatőkés, Hegybenépe, Kisudvarnok, Lidértejed, Nagyudvarnok, Ollétejed, Pódafa, Sikabony, Töböréte, Tőkés. - Lakói 1840: 160 r.k., 4 g.kel., 45 ev., 16 ref., 343 izr., össz. 568; 1910: 2390 r.k., 129 ev., 169 ref., 2074 izr., össz. 4762, 98,4%-a m.; 1940: 3509 r.k., 8 g.k., 1 g.kel., 111 ev., 308 ref., 2645 izr., 2 egyéb vall., össz. 6584; 1960: össz 6747; 1970: 11.678, 79,4%-a m.; 1991: össz. 23.236, m. 19.347 (83,26%); 2001: össz. 23.519, m. 18.756 (79,75%). - Kat. sajtója: 1898-1903: Lorettó, ?-1944: Csallóközi Hírlap. ** Némethy 1894:75. - Schem. Strig. 1917:182.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Dunaszerdahely. Már a bronzkorban megült hely. A népvándorlás századai is sok emléket hagytak határában. A honfoglaló magyarság erős földvárat talált itt és így a település folyamatosságát a magyar történelem során is biztosította. Sokáig nemesi község, de részben egyházi birtok is. A termékeny határ bőségesen ellensúlyozta a község történelmi és természeti sorscsapásait. A cseh kormány a két évtizedes megszállás alatt minden igyekezetével azon volt, hogy az őslakó magyarságot telepítéssel és birtokszerzésekkel itt is gyengítse, de hasztalan. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Adámpuszta, Adormajor, Gányásdűlő, Gombotásmajor, Langimajor, Somogyimajor, Sziget, Szigetimajor, Völgyhátdűlő. A község területe 2691 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 6410.

Bereck József - Csaplár Benedek - Csepi Zsuzsanna - Csermely Gyula - Almási Róbert - Baranyay József - Bíró Szabolcs - Bödők Zsigmond - Fazekas József - Gyurcsó István - Kaprálik Zsuzsanna - Marczell Béla - Marczell Mihály - Morvay László - Németh Ilona - Pókateleki Kondé Miklós - Pőthe István - Resely Mihály - Schiller Zsigmond - Steiner Herman - Szladits (Szladics) Károly - Talamon Alfonz - Tok Béla - Vámbéry Ármin -

Pókateleki Kondé Miklós

1730
Dunaszerdahely - megszületett
1749 - 1756
Nagyszombat - tanult
1756
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1757
Csütörtök - egyházi szolgálatot végzett
1758
Felbár - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Resely Mihály

1813. 9. 8.
Felsőszeli - megszületett
Nagyszombat - tanított
Vajkmártonfalva - egyházi szolgálatot végzett
Dunaszerdahely - egyházi szolgálatot végzett
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1892. 7. 4.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Schiller Zsigmond

1817.9.17.
Ógyalla - megszületett
Nyitra - kutatott
Dunaszerdahely - kutatott
Ógyalla - kutatott
Trencsénteplic - kutatott
névjegyzék

Csaplár Benedek

1821.1.3.
Dunaszerdahely - megszületett
Privigye - tanított
Podolin - tanított
Nyitra - tanult Teológiát végzett.
névjegyzék

Vámbéry Ármin

1832. 3. 19.
Szentgyörgy - megszületett
1834-1844
névjegyzék

Csermely Gyula

1869.6.5.
Dunaszerdahely - megszületett
1939. 08. 23.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Szladits (Szladics) Károly

1871. 12. 27.
Dunaszerdahely - megszületett
névjegyzék

Baranyay József

1876. 9. 6.
Kamocsa - megszületett
Komárom - kutatott
Időszaki kiadványok szerkesztője, lapszerkesztője, könyvtáros.
Tany - élt
1952. 1. 20.
Komárom - elhunyt
névjegyzék

Marczell Mihály

1883
Dunaszerdahely - megszületett
névjegyzék

Steiner Herman

1905.4.15.
Dunaszerdahely - megszületett
névjegyzék

Gyurcsó István

1915.1.27.
Garamkövesd - megszületett
1984.3.16.
Dunaszerdahely - elhunyt
névjegyzék

Marczell Béla

1924. 10. 14.
Kisudvarnok - megszületett
Dunaszerdahely - tanított
1960-1980
Dunaszerdahely A Csallóközi Múzeum igazgatója.
2009.2.8.
Dunaszerdahely - elhunyt
névjegyzék

Tok Béla

1936. 5. 15.
Lakszakállas - megszületett
Zselíz - tanított
Dunaszerdahely - tanított
Komárom - kutatott
1993. 3. 17.
Komárom - elhunyt
névjegyzék

Morvay László

1936. 9. 24.
Zsigárd - megszületett
Dunaszerdahely - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Németh Ilona

1944. 7. 12.
Nagyudvarnok - megszületett
Dunaszerdahely - tanult
Komárom
A Magyar Területi Színház színésze volt, majd később az intézmény megbízott igazgatójaként működött.
2011. 1. 14.
Komárom - elhunyt
névjegyzék

Bereck József

1945. 3. 9.
Albár - megszületett
Nyitra - tanult Tanári oklevelét a nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerezte.
2013.1.16.
Dunaszerdahely - elhunyt
névjegyzék

Pőthe István

1947. 6. 27.
Nyárasd - megszületett
Dunaszerdahely - tanult
1969-2007
Komárom
A Magyar Területi Színház (később: Komáromi Jókai Színház) színésze.
névjegyzék

Almási Róbert

1948. 1. 27.
Mórockarcsa - megszületett
2018. 5. 10.
Dunaszerdahely - elhunyt
névjegyzék

Csepi Zsuzsanna

1951. 4. 4.
Doborgaz - megszületett
Léva - tanult
A Pedagógiai Szakközépiskolában végzett, óvónői és nevelői szakon.
1983
Nagyszarva
Bábcsoportot alapított Csibészek néven, emellett a falu népművelője is.
2004
Dunaszerdahely Megalapította az Aranykert Bábszínházat.
névjegyzék

Fazekas József

1953. 9. 22.
Bodrogszentes - megszületett
névjegyzék

Bödők Zsigmond

1957. 5. 22.
Komárom - megszületett
2010.7.26.
Dunaszerdahely - elhunyt
névjegyzék

Kaprálik Zsuzsanna

1959. 1. 7.
Pered - megszületett
Komárom - kutatott
Dunaszerdahely - kutatott
névjegyzék

Talamon Alfonz

1966.5.14.
Dunaszerdahely - megszületett
Diószeg - élt
1996.9.8.
Galánta - elhunyt
névjegyzék

Bíró Szabolcs

1988. 7. 29.
Dunaszerdahely - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1255
Syridahel
1270
Zeredahel
1358
Zerdahel
1773
Szerdahely,
1786
Serdahely,
1808
Szerdahely,
1863
Dunaszerdahely,
1920
Dunajská Streda, Duna-Szerdahely,
1938
Dunaszerdahely,
1945
Dunajská Streda, Duna-Szerdahely,
1948
Dunajská Streda
1994
Dunaszerdahely

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 50/16
Telefon: 0315903911
Fax: 0315527142

Honlap: dunstreda.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Hájos Zoltán (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Herceg Andrea (Független)
Bachman Ladislav (Független)
Dakó Alexander (Független)
Antal Ágota (Független)
Hakszer Roland (Független)
Őriová Rita (Független)
Földes Károly (Független)
Horváth Zoltán (Független)
Dohorák Sándor (SMK-MKP)
Brunczviková Tünde (SMK-MKP)
Bugár György (SMK-MKP)
Garay Ladislav (SMK-MKP)
Horony Ákos (SMK-MKP)
Hodosy Szabolcs (SMK-MKP)
Puha Juraj (SMK-MKP)
Gútay Ladislav (SMK-MKP)
Nagy Ivan (SMK-MKP)
Szabó László (SMK-MKP)
Karaffa Attila (SMK-MKP)
Šándorová Klára (SMK-MKP)
Nagy Krisztián (SMK-MKP)
Független 38% Független 8 képviselö SMK-MKP 62% SMK-MKP 13 képviselö 21 képviselö
Szlovák Posta Dunaszerdahely 1

Fő utca 351/11

Szlovák Posta Dunaszerdahely 3

Smetana liget 282

Szlovák Posta Dunaszerdahely 4

Fő utca 5843/75

Dunaszerdahelyi Gyermekotthon

Nefelejcs utca 474/3

Idősek Otthona

Svoboda tábornok utca 1948/10

Csallóközi Települések Önkormányzati Társulása

Fő utca 50/16

FC DAC 1904 Rt.

Sport utca 4744

Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ

Erzsébet tér 1194/1

Szabadidőközpont

Smetana liget 286/9

Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal

Ádor utca 41

Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébániahivatal

Bartók Béla sétány 1216/14

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

Bartók Béla sétány 788/1

Csallóközi Múzeum

Múzeum utca 202/2

Csallóközi Népművelési Központ

Kondé püspök utca 10

Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár

Bartók Béla sétány 788/1

Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság

Múzeum utca 231/6

Dunaszerdahelyi Rendőrőrs

Múzeum utca 231/6

Nyelviskola

Sport utca 349/34

Magyar Tannyelvű Művészeti Alapiskola

Smetana liget 283/6

Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola

Hviezdoslav utca 2094/2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Jilemnický utca 204/11

Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 1219/1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Smetana liget 286/9

Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola

Vásártér 1

Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 936/1

Magyar Tannyelvű Készségfejlesztő Iskola mint a Szakközépiskola része

Szabó Gyula utca 1

Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium

Fő utca 21

Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium

Szent István tér 1190/4

Magyar Tannyelvű Sportgimnázium

Szent István tér 1533/3

Ladislav Dúbrava Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Smetana liget 285/8

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Erzsébet tér 323/3

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Jesenský utca 910/10

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Komenský utca 357/2

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Barátság tér 2173/27

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

SZNF tér 187/11

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Október utca 939/47

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rózsa liget 1359/19

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Halpiac tér 14

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Széchenyi utca 1999/9

Magyar Tannyelvű Építészeti Szakközépiskola

Szabó Gyula utca 1

Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Szabó Gyula utca 21

Magyar és Szlovák Tannyelvű Műszaki Szakközépiskola

Karcsai út 1240/36

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Neratovicei tér 1916/16

Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Szent István tér 1533/3

Magyar és Szlovák Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Vásártér 2294/15

Magyar és Szlovák Tannyelvű Egészségügyi Szakközépiskola

Sport utca 349/34

Magyar Tannyelvű Egyesített Iskola

Szabó Gyula utca 1

Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Komenský utca 1219/1

Szlovák Tannyelvű Speciális Alapiskola

Ádor utca 35

Szlovák Földalap - Dunaszerdahelyi Regionális Főosztály

Fürdő utca 2

Dunaszerdahelyi Járásbíróság

Jesenský utca 2

Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal

Nagyabonyi út 1067/30

Dunaszerdahelyi Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet

Bartók Béla sétány 789/3

Dunaszerdahelyi Járási Hivatal

Bartók Béla sétány 789/3

Járási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya

Akácfa utca 7

Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 50/16

Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat Dunaszerdahelyi Járási Parancsnoksága

Piactér 1102/1

Dunaszerdahelyi Járási Ügyészség

Szent István tér 1.

Nagyszombati Adóhivatal Dunaszerdahelyi Kirendeltsége

Kondé püspök utca 2

Dunaszerdahelyi Városi Hivatal

Fő utca 50/16

Próbahivatal

Fő utca

Municipal Real Estate Dunaszerdahely Kft.

Erzsébet tér 1203

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 4222 86%
szlovákok 56 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 416 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 202 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4896
magyarok 5624 98%
szlovákok 15 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 50 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5713
magyarok 4426 72%
szlovákok 181 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 61 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1515 25%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6183
magyarok 7760 98%
szlovákok 32 0%
ruszinok 0 0%
romák 9 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 125 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 7956
magyarok 19346 83%
szlovákok 3353 14%
ruszinok 2 0%
romák 258 1%
ukránok 2 0%
csehek 172 1%
németek 16 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 19 0%
ismeretlen 61 0%
összlétszám 23236
magyarok 18756 80%
szlovákok 3589 15%
ruszinok 2 0%
romák 353 2%
ukránok 2 0%
csehek 148 1%
németek 14 0%
lengyelek 9 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 644 3%
összlétszám 23519
magyarok 16752 75%
szlovákok 4373 19%
ruszinok 4 0%
romák 623 3%
ukránok 15 0%
csehek 114 1%
németek 12 0%
lengyelek 19 0%
egyéb 93 0%
ismeretlen 472 2%
összlétszám 22477
magyarok 16577 72%
szlovákok 4386 19%
ruszinok 4 0%
romák 87 0%
ukránok 29 0%
csehek 111 0%
németek 13 0%
lengyelek 12 0%
egyéb 166 1%
ismeretlen 1659 7%
összlétszám 23044
összlétszám 4182
magyarok 3531 84%
szlovákok 55 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 416 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 180 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 607
magyarok 585 96%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 107
magyarok 106 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4762
magyarok 4679 98%
szlovákok 13 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 48 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 841
magyarok 835 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 110
magyarok 110 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5171
magyarok 3445 67%
szlovákok 169 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 53 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1504 29%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 139
magyarok 132 95%
szlovákok 5 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 873
magyarok 849 97%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1198
magyarok 1185 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 9 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 174
magyarok 174 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6584
magyarok 6401 97%
szlovákok 30 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 123 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 19971
Választási részvétel: 36.32 %
Kiadott boríték: 7254
Bedobott boríték: 7247

Polgármester

Érvényes szavazólap: 7075
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hájos Zoltán 3127 44.20 % SMK-MKP
Horváth Zoltán 2859 40.41 % Független
Hakszer Roland 992 14.02 % Független
Herceg Andrea 49 0.69 % Független
Dakó Alexander 48 0.68 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Brunczviková Tünde 552 SMK-MKP
Herceg Andrea 489 Független
Nagy Krisztián 460 SMK-MKP
Bachman Ladislav 446 Független
Šándorová Klára 382 SMK-MKP
Ravasz Marian 361 MOST - HÍD
Katonaová Henrieta 339 SMK-MKP
Péntek Štefan 304 SMK-MKP
Patassy Sándor 276 Független
Ravasz Ábel 264 MOST - HÍD
Berceli Ján 256 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Csápay Marián 231 MOST - HÍD
Rajkovics Richard 209 Demokrati Slovenska
Pavlík Juraj 189 NOVA
Horony Štefan 155 KDH
Fekete Ľudovít 142 MOST - HÍD
Antal Ágota 1019 Független
Karaffa Attila 907 SMK-MKP
Szabó László 848 SMK-MKP
Őriová Rita 718 Független
Nagy Ivan 697 SMK-MKP
Gútay Ladislav 671 SMK-MKP
Jerábik Gabriella 605 MOST - HÍD
Vangel František 604 MOST - HÍD
Domonkos Tamás 597 SMK-MKP
Ollé Lunák Monika 575 SMK-MKP
Sárközi Štefan 304 MOST - HÍD
Sárközy Irén 292 MOST - HÍD
Borbélyová Nora 210 MKDA-MKDSZ
Puha Juraj 1285 SMK-MKP
Horváth Zoltán 963 Független
Hodosy Szabolcs 913 SMK-MKP
Horony Ákos 901 SMK-MKP
Garay Ladislav 868 SMK-MKP
Molnár Zoltán 851 SMK-MKP
Földes Richard 495 MOST - HÍD
Pápaiová Adriana 467 MOST - HÍD
Szabó Viktor 458 Független
Lelkes Levente 353 MOST - HÍD
Klauková Renáta 291 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Földes Károly 760 Független
Hakszer Roland 704 Független
Bugár György 699 SMK-MKP
Dakó Alexander 625 Független
Dohorák Sándor 581 SMK-MKP
Szabó Mária 567 SMK-MKP
Sebök Pavol 555 Független
Rigó Konrád 536 MOST - HÍD
Szabóová Katarína 496 SMK-MKP
Hegyi Július 428 SMK-MKP
Rigóová Andrea 408 Független
Štuller Peter 287 KDH

Képviselők

2014
SMK-MKP 64.00% SMK-MKP 16 képviselö Független 20.00% Független 5 képviselö MOST - HÍD 16.00% MOST - HÍD 4 képviselö 25 képviselö
2018
SMK-MKP 61.90% SMK-MKP 13 képviselö Független 38.10% Független 8 képviselö 21 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 19707
Választási részvétel: 20.85 %
Kiadott boríték: 4108
Bedobott boríték: 4104
Választásra jogosult: 19689
Választási részvétel: 21.55 %
Kiadott boríték: 4242
Bedobott boríték: 4240
Választásra jogosult: 19 905
Választási részvétel: 20,48 %
Kiadott boríték: 4 077
Bedobott boríték: 4 076

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 4006
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 3 995
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 1725 43.06 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 1689 42.16 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 437 10.91 % Független
Ivan Uhliarik 115 2.87 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 25 0.62 % NP
Jozef Ravasz 15 0.37 % SRÚS
Tibor Mikuš 464 11.03% Független
József Berényi 2 023 50.64 % SMK-MKP
Konrád Rigó 1 029 25.76 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 462 11.56 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 428 10.71 % Független
Márius Novák 28 0.70 % NP
Jaroslav Cehlárik 25 0.63 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 4032
Érvényes szavazólap: 3 985
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
József Menyhárt 1735 43.03% SMK-MKP
Zoltán Hájos 1727 42.83% SMK-MKP
József Nagy 1673 41.49% MOST - HÍD
József Kvarda 1599 39.66% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 1506 37.35% SMK-MKP
László Bacsó 1459 36.19% SMK-MKP
László Miklós 1422 35.27% SMK-MKP
Iván Fenes 1413 35.04% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 1326 32.89% MOST - HÍD
Arpád Érsek 1275 31.62% MOST - HÍD
Gabriel Csicsai 1164 28.87% MOST - HÍD
Ladislav Polák 1110 27.53% SMK-MKP
František Vangel 945 23.44% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 876 21.73% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 779 19.32% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 639 15.85% Független
Lajos Berner 616 15.28% MOST - HÍD
Vidor Nagy 532 13.19% SMS
Július Šimon 408 10.12% Független
Peter Štuller 358 8.88% KDH, SDKÚ - DS
Attila Lázok 324 8.04% Független
Richard Kmeť 282 6.99% SMER - SD
Marian Dúbrava 262 6.50% KDH, SDKÚ - DS
Terézia Földváryová 212 5.26% Független
Jozef Ravasz 152 3.77% SRÚS
Štefan Horony 138 3.42% SDKÚ - DS, KDH
Štefan Radics 125 3.10% SMER - SD
Erika Kočišová 120 2.98% NOVA
Jozef Čech 78 1.93% NP
Marián Krásny 72 1.79% SNS
Mária Rabinová 66 1.64% KSS
Eva Farkašová 60 1.49% SRÚS
József Menyhárt 2 056 51.59% SMK-MKP
Zoltán Hájos 1 820 45.67% SMK-MKP
Zoltán Horváth 1 354 33.98% Független
Iván Fenes 1 341 33.65% SMK-MKP
László Bacsó 1 289 32.35% SMK-MKP
Konrád Rigó 1 201 30.14% MOST - HÍD
Alexander Dakó 1 077 27.03% Független
Csaba Orosz 1 074 26.95% SMK-MKP
Ladislav Polák 1 027 25.77% SMK-MKP
Rozália Hervay 1 019 25.57% SMK-MKP
Marian Soóky 945 23.71% SMK-MKP
František Vangel 870 21.83% MOST - HÍD
Károly Földes 827 20.75% Független
Pavol Sebök 657 16.49% Független
Irén Sárközy 592 14.86% MOST - HÍD
Ján Berceli 521 13.07% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Štefan Horony 377 9.46% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Gabriela Józan Horváth 360 9.03% MOST - HÍD
Albin Varga 343 8.61% MOST - HÍD
Renáta Klauková 322 8.08% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Kristian Kovács 317 7.95% MOST - HÍD
Jozef Samek 313 7.85% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Richard Kmeť 309 7.75% SMER-SD
Róbert Horváth 281 7.05% MKDA-MKDSZ
Ferenc Berényi 268 6.73% ĽS Naše Slovensko
Edita Lysinová 241 6.05% MOST - HÍD
Ivan Seňan 240 6.02% MOST - HÍD
Marian Bölcs 201 5.04% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Robert Tánczos 182 4.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Ivan Husár 163 4.09% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jozef Narancsik 141 3.54% ĽS Naše Slovensko
Zsolt Sidó 141 3.54% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 111 2.79% ĽS Naše Slovensko
Jakub Nagy 106 2.66% SZSZO
Peter Súlovský 97 2.43% SNS
Emília Danišová 76 1.91% NAJ
Iveta Fajnorová 61 1.53% NAJ
Dagmar Fuseková 47 1.18% NP
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 11.93 %
Dunaszerdahely 343 6.44 %
Somorja 171 3.21 %
Ekecs 137 2.57 %
Nyárasd 99 1.86 %
Bős 85 1.60 %
Lég 54 1.01 %
Illésháza 46 0.86 %
Kisudvarnok 45 0.85 %
Vásárút 44 0.83 %
Jányok 44 0.83 %
Nyékvárkony 41 0.77 %
Gelle 41 0.77 %
Nagymagyar 38 0.71 %
Csütörtök 36 0.68 %
Csilizradvány 35 0.66 %
Nemeshodos 34 0.64 %
Lögérpatony 33 0.62 %
Alistál 33 0.62 %
Pozsonyeperjes 32 0.60 %
Nagymad 32 0.60 %
Egyházkarcsa 31 0.58 %
Csallóközkürt 30 0.56 %
Nagypaka 30 0.56 %
Nagyudvarnok 28 0.53 %
Diósförgepatony 27 0.51 %
Csiliznyárad 27 0.51 %
Dunakisfalud 26 0.49 %
Balony 25 0.47 %
Csenke 24 0.45 %
Baka 23 0.43 %
Királyfiakarcsa 23 0.43 %
Szap 22 0.41 %
Felbár 22 0.41 %
Felsővámos 21 0.39 %
Albár 19 0.36 %
Lúcs 18 0.34 %
Kulcsod 16 0.30 %
Sárosfa 16 0.30 %
Szentmihályfa 15 0.28 %
Hegyéte 15 0.28 %
Csallóköznádasd 13 0.24 %
Úszor 13 0.24 %
Padány 13 0.24 %
Nagyszarva 13 0.24 %
Nemesgomba 13 0.24 %
Béke 12 0.23 %
Pódatejed 12 0.23 %
Vörösmajor 11 0.21 %
Vajka 11 0.21 %
Bögellő 11 0.21 %
Csilizpatas 11 0.21 %
Nagyabony 10 0.19 %
Doborgaz 9 0.17 %
Csákány 9 0.17 %
Patonyrét 8 0.15 %
Csallóköztárnok 8 0.15 %
Medve 8 0.15 %
Dunatőkés 8 0.15 %
Vitény 7 0.13 %
Sárrét 7 0.13 %
Nagybodak 6 0.11 %
Dercsika 6 0.11 %
Olgya 5 0.09 %
Keszölcés 5 0.09 %
Bacsfa 3 0.06 %
Macháza 1 0.02 %
Dunaszerdahely 1 077 34.98 %
Bős 125 4.06 %
Nyárasd 115 3.73 %
Nyékvárkony 113 3.67 %
Somorja 111 3.61 %
Kisudvarnok 94 3.05 %
Nagymegyer 92 2.99 %
Vásárút 77 2.50 %
Hegyéte 64 2.08 %
Diósförgepatony 58 1.88 %
Nemeshodos 56 1.82 %
Alistál 55 1.79 %
Gelle 51 1.66 %
Pozsonyeperjes 47 1.53 %
Nagyudvarnok 47 1.53 %
Csallóközkürt 46 1.49 %
Egyházkarcsa 43 1.40 %
Lögérpatony 42 1.36 %
Szentmihályfa 41 1.33 %
Ekecs 38 1.23 %
Lég 36 1.17 %
Pódatejed 36 1.17 %
Felbár 30 0.97 %
Nagyabony 30 0.97 %
Albár 28 0.91 %
Nagymad 27 0.88 %
Úszor 25 0.81 %
Csenke 25 0.81 %
Sárosfa 24 0.78 %
Nagyszarva 23 0.75 %
Illésháza 22 0.71 %
Vörösmajor 22 0.71 %
Csütörtök 21 0.68 %
Dunatőkés 21 0.68 %
Felsővámos 20 0.65 %
Jányok 19 0.62 %
Dunakisfalud 18 0.58 %
Királyfiakarcsa 18 0.58 %
Baka 18 0.58 %
Csilizradvány 17 0.55 %
Nagymagyar 17 0.55 %
Csiliznyárad 14 0.45 %
Padány 14 0.45 %
Nagypaka 13 0.42 %
Nemesgomba 13 0.42 %
Lúcs 12 0.39 %
Doborgaz 12 0.39 %
Vajka 11 0.36 %
Csilizpatas 11 0.36 %
Balony 10 0.32 %
Csallóköznádasd 10 0.32 %
Dercsika 10 0.32 %
Bögellő 10 0.32 %
Csallóköztárnok 9 0.29 %
Csákány 8 0.26 %
Medve 8 0.26 %
Olgya 7 0.23 %
Nagybodak 6 0.19 %
Szap 5 0.16 %
Kulcsod 4 0.13 %
Béke 4 0.13 %
Bacsfa 4 0.13 %
Macháza 4 0.13 %
Patonyrét 4 0.13 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.06 %
Somorja 1 385 32.12 %
Dunaszerdahely 1 074 24.91 %
Bős 485 11.25 %
Nagymegyer 324 7.51 %
Ekecs 250 5.80 %
Nyékvárkony 218 5.06 %
Gelle 194 4.50 %
Nyárasd 188 4.36 %
Csütörtök 170 3.94 %
Illésháza 148 3.43 %
Nagyszarva 128 2.97 %
Alistál 120 2.78 %
Vásárút 114 2.64 %
Nagymagyar 113 2.62 %
Csilizradvány 103 2.39 %
Felbár 101 2.34 %
Baka 101 2.34 %
Csenke 100 2.32 %
Pozsonyeperjes 96 2.23 %
Diósförgepatony 90 2.09 %
Nagyabony 90 2.09 %
Csiliznyárad 88 2.04 %
Sárosfa 88 2.04 %
Nemeshodos 75 1.74 %
Jányok 74 1.72 %
Bacsfa 70 1.62 %
Lég 70 1.62 %
Lögérpatony 67 1.55 %
Csallóközkürt 67 1.55 %
Hegyéte 64 1.48 %
Béke 59 1.37 %
Csallóköznádasd 56 1.30 %
Felsővámos 48 1.11 %
Csallóköztárnok 47 1.09 %
Balony 46 1.07 %
Csilizpatas 45 1.04 %
Vajka 45 1.04 %
Királyfiakarcsa 44 1.02 %
Nagypaka 42 0.97 %
Úszor 41 0.95 %
Bögellő 40 0.93 %
Szentmihályfa 38 0.88 %
Egyházkarcsa 37 0.86 %
Kisudvarnok 36 0.83 %
Lúcs 35 0.81 %
Nagyudvarnok 35 0.81 %
Szap 32 0.74 %
Csákány 31 0.72 %
Nagybodak 30 0.70 %
Nemesgomba 30 0.70 %
Dercsika 29 0.67 %
Padány 28 0.65 %
Kulcsod 27 0.63 %
Keszölcés 27 0.63 %
Albár 25 0.58 %
Nagymad 25 0.58 %
Doborgaz 23 0.53 %
Dunatőkés 22 0.51 %
Dunakisfalud 21 0.49 %
Medve 18 0.42 %
Vörösmajor 18 0.42 %
Olgya 18 0.42 %
Pódatejed 17 0.39 %
Macháza 12 0.28 %
Patonyrét 11 0.26 %
Sárrét 6 0.14 %
Vitény 3 0.07 %
Somorja 99 6.89 %
Vörösmajor 75 5.22 %
Úszor 51 3.55 %
Dunaszerdahely 47 3.27 %
Lég 19 1.32 %
Nyárasd 14 0.97 %
Bős 12 0.84 %
Nagypaka 11 0.77 %
Lögérpatony 9 0.63 %
Hegyéte 8 0.56 %
Jányok 8 0.56 %
Nyékvárkony 7 0.49 %
Nagymagyar 7 0.49 %
Nemesgomba 7 0.49 %
Nagymegyer 7 0.49 %
Csütörtök 7 0.49 %
Felbár 6 0.42 %
Nemeshodos 6 0.42 %
Gelle 5 0.35 %
Nagyszarva 5 0.35 %
Olgya 5 0.35 %
Illésháza 5 0.35 %
Csiliznyárad 5 0.35 %
Sárrét 4 0.28 %
Diósförgepatony 4 0.28 %
Dunatőkés 4 0.28 %
Vitény 4 0.28 %
Sárosfa 4 0.28 %
Királyfiakarcsa 3 0.21 %
Vajka 3 0.21 %
Macháza 3 0.21 %
Csákány 3 0.21 %
Pozsonyeperjes 3 0.21 %
Nagybodak 3 0.21 %
Baka 3 0.21 %
Lúcs 2 0.14 %
Csenke 2 0.14 %
Kulcsod 2 0.14 %
Ekecs 2 0.14 %
Csilizradvány 2 0.14 %
Bacsfa 2 0.14 %
Keszölcés 2 0.14 %
Pódatejed 2 0.14 %
Doborgaz 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Csallóközkürt 2 0.14 %
Medve 1 0.07 %
Szentmihályfa 1 0.07 %
Nagyudvarnok 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Dunakisfalud 1 0.07 %
Egyházkarcsa 1 0.07 %
Alistál 1 0.07 %
Nagymad 1 0.07 %
Kisudvarnok 1 0.07 %
Csallóköznádasd 1 0.07 %
Vásárút 1 0.07 %
Béke 1 0.07 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 37.97 %
Dunaszerdahely 241 12.64 %
Nagymegyer 63 3.30 %
Úszor 61 3.20 %
Nagypaka 57 2.99 %
Bős 56 2.94 %
Lég 55 2.88 %
Nyárasd 48 2.52 %
Gelle 41 2.15 %
Vörösmajor 40 2.10 %
Illésháza 38 1.99 %
Jányok 37 1.94 %
Nagymagyar 37 1.94 %
Csütörtök 36 1.89 %
Ekecs 31 1.63 %
Vásárút 29 1.52 %
Csenke 27 1.42 %
Diósförgepatony 26 1.36 %
Felbár 26 1.36 %
Nemeshodos 26 1.36 %
Kisudvarnok 25 1.31 %
Lögérpatony 23 1.21 %
Királyfiakarcsa 21 1.10 %
Nagyszarva 21 1.10 %
Nagyudvarnok 19 1.00 %
Nagymad 18 0.94 %
Sárosfa 18 0.94 %
Csákány 17 0.89 %
Pozsonyeperjes 16 0.84 %
Dunakisfalud 15 0.79 %
Nyékvárkony 15 0.79 %
Lúcs 14 0.73 %
Csallóköztárnok 13 0.68 %
Felsővámos 13 0.68 %
Nemesgomba 12 0.63 %
Béke 12 0.63 %
Egyházkarcsa 12 0.63 %
Csilizradvány 12 0.63 %
Vajka 10 0.52 %
Bacsfa 10 0.52 %
Szentmihályfa 10 0.52 %
Bögellő 10 0.52 %
Alistál 10 0.52 %
Nagybodak 10 0.52 %
Csallóközkürt 9 0.47 %
Albár 9 0.47 %
Hegyéte 9 0.47 %
Vitény 9 0.47 %
Padány 8 0.42 %
Olgya 8 0.42 %
Sárrét 8 0.42 %
Baka 8 0.42 %
Macháza 8 0.42 %
Dercsika 7 0.37 %
Szap 6 0.31 %
Csiliznyárad 6 0.31 %
Dunatőkés 6 0.31 %
Keszölcés 6 0.31 %
Patonyrét 5 0.26 %
Medve 5 0.26 %
Pódatejed 5 0.26 %
Nagyabony 5 0.26 %
Csallóköznádasd 4 0.21 %
Csilizpatas 4 0.21 %
Doborgaz 4 0.21 %
Balony 4 0.21 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 19.90 %
Somorja 161 11.95 %
Bős 117 8.69 %
Nyárasd 105 7.80 %
Nagymegyer 80 5.94 %
Ekecs 59 4.38 %
Vásárút 51 3.79 %
Gelle 37 2.75 %
Pozsonyeperjes 37 2.75 %
Nyékvárkony 36 2.67 %
Alistál 35 2.60 %
Csütörtök 35 2.60 %
Illésháza 34 2.52 %
Lég 33 2.45 %
Vörösmajor 32 2.38 %
Hegyéte 30 2.23 %
Felbár 30 2.23 %
Lögérpatony 29 2.15 %
Baka 28 2.08 %
Nagymagyar 28 2.08 %
Diósförgepatony 28 2.08 %
Csiliznyárad 27 2.00 %
Kisudvarnok 27 2.00 %
Jányok 26 1.93 %
Csilizradvány 26 1.93 %
Felsővámos 25 1.86 %
Nagyszarva 25 1.86 %
Úszor 25 1.86 %
Csallóközkürt 23 1.71 %
Nagyudvarnok 22 1.63 %
Csenke 21 1.56 %
Nagypaka 19 1.41 %
Sárosfa 19 1.41 %
Egyházkarcsa 18 1.34 %
Dunatőkés 18 1.34 %
Nemesgomba 16 1.19 %
Pódatejed 16 1.19 %
Padány 15 1.11 %
Balony 15 1.11 %
Nemeshodos 15 1.11 %
Nagybodak 14 1.04 %
Csilizpatas 14 1.04 %
Nagymad 14 1.04 %
Csákány 13 0.97 %
Albár 12 0.89 %
Vajka 12 0.89 %
Csallóköztárnok 12 0.89 %
Lúcs 12 0.89 %
Szap 11 0.82 %
Szentmihályfa 11 0.82 %
Nagyabony 11 0.82 %
Medve 11 0.82 %
Csallóköznádasd 11 0.82 %
Kulcsod 10 0.74 %
Bacsfa 10 0.74 %
Olgya 9 0.67 %
Bögellő 9 0.67 %
Béke 8 0.59 %
Dercsika 8 0.59 %
Doborgaz 6 0.45 %
Sárrét 6 0.45 %
Dunakisfalud 6 0.45 %
Királyfiakarcsa 4 0.30 %
Patonyrét 4 0.30 %
Macháza 4 0.30 %
Keszölcés 4 0.30 %
Vitény 2 0.15 %
Dunaszerdahely 870 14.66 %
Somorja 213 3.59 %
Nyárasd 152 2.56 %
Nagymegyer 135 2.28 %
Bős 93 1.57 %
Ekecs 85 1.43 %
Nyékvárkony 80 1.35 %
Vásárút 74 1.25 %
Nemeshodos 68 1.15 %
Lég 63 1.06 %
Nagyudvarnok 59 0.99 %
Gelle 57 0.96 %
Kisudvarnok 55 0.93 %
Nagymad 51 0.86 %
Egyházkarcsa 50 0.84 %
Csallóközkürt 48 0.81 %
Alistál 47 0.79 %
Pozsonyeperjes 46 0.78 %
Illésháza 46 0.78 %
Diósförgepatony 44 0.74 %
Hegyéte 44 0.74 %
Csütörtök 38 0.64 %
Jányok 38 0.64 %
Királyfiakarcsa 37 0.62 %
Nagymagyar 37 0.62 %
Nagyabony 35 0.59 %
Csilizradvány 32 0.54 %
Baka 31 0.52 %
Felsővámos 31 0.52 %
Szentmihályfa 29 0.49 %
Felbár 29 0.49 %
Lögérpatony 29 0.49 %
Nagypaka 28 0.47 %
Albár 27 0.46 %
Lúcs 21 0.35 %
Sárosfa 21 0.35 %
Csenke 21 0.35 %
Vörösmajor 21 0.35 %
Csiliznyárad 21 0.35 %
Dunakisfalud 18 0.30 %
Pódatejed 18 0.30 %
Padány 16 0.27 %
Nagyszarva 16 0.27 %
Csallóköznádasd 16 0.27 %
Úszor 15 0.25 %
Dercsika 15 0.25 %
Béke 14 0.24 %
Szap 12 0.20 %
Dunatőkés 12 0.20 %
Nemesgomba 11 0.19 %
Vajka 11 0.19 %
Patonyrét 11 0.19 %
Balony 11 0.19 %
Doborgaz 11 0.19 %
Olgya 10 0.17 %
Csilizpatas 10 0.17 %
Bögellő 10 0.17 %
Csallóköztárnok 9 0.15 %
Sárrét 9 0.15 %
Csákány 9 0.15 %
Nagybodak 8 0.13 %
Vitény 6 0.10 %
Bacsfa 6 0.10 %
Keszölcés 6 0.10 %
Medve 5 0.08 %
Macháza 4 0.07 %
Kulcsod 4 0.07 %
Dunaszerdahely 360 13.21 %
Somorja 261 9.57 %
Csütörtök 168 6.16 %
Nagymegyer 90 3.30 %
Lég 80 2.93 %
Jányok 73 2.68 %
Illésháza 70 2.57 %
Gelle 69 2.53 %
Nyárasd 66 2.42 %
Nagymagyar 61 2.24 %
Bős 60 2.20 %
Vásárút 49 1.80 %
Csenke 49 1.80 %
Nyékvárkony 46 1.69 %
Ekecs 42 1.54 %
Csákány 36 1.32 %
Kisudvarnok 34 1.25 %
Felbár 33 1.21 %
Nemesgomba 33 1.21 %
Sárosfa 33 1.21 %
Nagypaka 32 1.17 %
Béke 32 1.17 %
Vörösmajor 31 1.14 %
Lögérpatony 31 1.14 %
Nagyudvarnok 31 1.14 %
Alistál 29 1.06 %
Úszor 28 1.03 %
Diósförgepatony 27 0.99 %
Nemeshodos 27 0.99 %
Csilizradvány 25 0.92 %
Lúcs 25 0.92 %
Királyfiakarcsa 24 0.88 %
Egyházkarcsa 24 0.88 %
Csallóközkürt 24 0.88 %
Szentmihályfa 23 0.84 %
Dunakisfalud 23 0.84 %
Nagyszarva 22 0.81 %
Felsővámos 21 0.77 %
Pozsonyeperjes 19 0.70 %
Nagymad 18 0.66 %
Olgya 18 0.66 %
Baka 17 0.62 %
Vajka 17 0.62 %
Nagyabony 15 0.55 %
Csallóköztárnok 15 0.55 %
Csiliznyárad 15 0.55 %
Hegyéte 15 0.55 %
Nagybodak 15 0.55 %
Csallóköznádasd 14 0.51 %
Padány 12 0.44 %
Csilizpatas 12 0.44 %
Szap 11 0.40 %
Bögellő 11 0.40 %
Keszölcés 11 0.40 %
Dunatőkés 10 0.37 %
Balony 10 0.37 %
Patonyrét 10 0.37 %
Dercsika 9 0.33 %
Sárrét 9 0.33 %
Albár 8 0.29 %
Pódatejed 8 0.29 %
Bacsfa 7 0.26 %
Doborgaz 7 0.26 %
Medve 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 31.44 %
Somorja 267 14.18 %
Nagymegyer 185 9.82 %
Bős 116 6.16 %
Nyárasd 98 5.20 %
Kisudvarnok 80 4.25 %
Ekecs 68 3.61 %
Lég 67 3.56 %
Gelle 66 3.51 %
Nyékvárkony 55 2.92 %
Vásárút 55 2.92 %
Nemeshodos 53 2.81 %
Jányok 51 2.71 %
Egyházkarcsa 50 2.66 %
Felbár 48 2.55 %
Lögérpatony 44 2.34 %
Nagyudvarnok 44 2.34 %
Alistál 43 2.28 %
Csütörtök 43 2.28 %
Nagymad 42 2.23 %
Csiliznyárad 41 2.18 %
Diósförgepatony 41 2.18 %
Illésháza 38 2.02 %
Baka 37 1.96 %
Csallóközkürt 33 1.75 %
Nagymagyar 32 1.70 %
Királyfiakarcsa 31 1.65 %
Felsővámos 31 1.65 %
Pozsonyeperjes 30 1.59 %
Nagypaka 30 1.59 %
Dunakisfalud 29 1.54 %
Csenke 27 1.43 %
Nagyabony 26 1.38 %
Csilizradvány 25 1.33 %
Szap 24 1.27 %
Úszor 23 1.22 %
Szentmihályfa 23 1.22 %
Sárosfa 23 1.22 %
Nagyszarva 23 1.22 %
Albár 22 1.17 %
Csilizpatas 22 1.17 %
Hegyéte 20 1.06 %
Lúcs 20 1.06 %
Padány 19 1.01 %
Balony 18 0.96 %
Bögellő 17 0.90 %
Dercsika 17 0.90 %
Pódatejed 17 0.90 %
Csákány 15 0.80 %
Vajka 14 0.74 %
Bacsfa 14 0.74 %
Csallóköztárnok 14 0.74 %
Nemesgomba 14 0.74 %
Nagybodak 13 0.69 %
Csallóköznádasd 13 0.69 %
Kulcsod 12 0.64 %
Béke 12 0.64 %
Vörösmajor 11 0.58 %
Dunatőkés 10 0.53 %
Keszölcés 10 0.53 %
Medve 10 0.53 %
Olgya 9 0.48 %
Sárrét 7 0.37 %
Patonyrét 7 0.37 %
Vitény 4 0.21 %
Doborgaz 4 0.21 %
Macháza 2 0.11 %
Somorja 447 10.51 %
Dunaszerdahely 163 3.83 %
Vörösmajor 106 2.49 %
Úszor 102 2.40 %
Bős 45 1.06 %
Lég 40 0.94 %
Nagypaka 32 0.75 %
Olgya 26 0.61 %
Illésháza 25 0.59 %
Nagymegyer 23 0.54 %
Jányok 21 0.49 %
Gelle 20 0.47 %
Nagymagyar 20 0.47 %
Lögérpatony 18 0.42 %
Macháza 17 0.40 %
Csákány 17 0.40 %
Vajka 16 0.38 %
Csenke 14 0.33 %
Nemesgomba 14 0.33 %
Csütörtök 14 0.33 %
Szentmihályfa 13 0.31 %
Vitény 13 0.31 %
Hegyéte 13 0.31 %
Nagyszarva 12 0.28 %
Doborgaz 11 0.26 %
Nemeshodos 11 0.26 %
Kisudvarnok 11 0.26 %
Királyfiakarcsa 10 0.24 %
Felbár 10 0.24 %
Sárosfa 10 0.24 %
Béke 10 0.24 %
Diósförgepatony 10 0.24 %
Nyárasd 9 0.21 %
Egyházkarcsa 9 0.21 %
Ekecs 9 0.21 %
Sárrét 8 0.19 %
Nagyabony 7 0.16 %
Csallóköztárnok 7 0.16 %
Nagybodak 7 0.16 %
Keszölcés 6 0.14 %
Csilizpatas 6 0.14 %
Pozsonyeperjes 5 0.12 %
Csilizradvány 5 0.12 %
Csallóköznádasd 5 0.12 %
Pódatejed 5 0.12 %
Kulcsod 5 0.12 %
Baka 5 0.12 %
Nyékvárkony 4 0.09 %
Dercsika 4 0.09 %
Alistál 4 0.09 %
Csiliznyárad 4 0.09 %
Bacsfa 4 0.09 %
Lúcs 3 0.07 %
Nagymad 3 0.07 %
Vásárút 3 0.07 %
Dunakisfalud 2 0.05 %
Csallóközkürt 2 0.05 %
Padány 2 0.05 %
Nagyudvarnok 2 0.05 %
Felsővámos 2 0.05 %
Dunatőkés 2 0.05 %
Balony 1 0.02 %
Bögellő 1 0.02 %
Szap 1 0.02 %
Patonyrét 1 0.02 %
Medve 1 0.02 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 7.61 %
Dunaszerdahely 240 5.95 %
Nagypaka 190 4.71 %
Lég 100 2.48 %
Nagymegyer 63 1.56 %
Vörösmajor 56 1.39 %
Bős 52 1.29 %
Nyárasd 48 1.19 %
Úszor 47 1.17 %
Jányok 44 1.09 %
Nemeshodos 37 0.92 %
Gelle 36 0.89 %
Diósförgepatony 34 0.84 %
Illésháza 33 0.82 %
Csütörtök 31 0.77 %
Nagymagyar 30 0.74 %
Egyházkarcsa 29 0.72 %
Nagyszarva 29 0.72 %
Felbár 28 0.69 %
Királyfiakarcsa 28 0.69 %
Kisudvarnok 27 0.67 %
Nyékvárkony 26 0.64 %
Csenke 26 0.64 %
Béke 23 0.57 %
Lögérpatony 23 0.57 %
Sárrét 23 0.57 %
Sárosfa 22 0.55 %
Ekecs 22 0.55 %
Szentmihályfa 21 0.52 %
Nagymad 20 0.50 %
Nagyudvarnok 20 0.50 %
Vitény 18 0.45 %
Csallóköztárnok 18 0.45 %
Nemesgomba 16 0.40 %
Vásárút 16 0.40 %
Csákány 15 0.37 %
Bacsfa 15 0.37 %
Lúcs 14 0.35 %
Albár 13 0.32 %
Keszölcés 13 0.32 %
Csilizradvány 13 0.32 %
Pozsonyeperjes 13 0.32 %
Felsővámos 12 0.30 %
Dunakisfalud 12 0.30 %
Alistál 11 0.27 %
Csilizpatas 11 0.27 %
Macháza 10 0.25 %
Baka 10 0.25 %
Nagyabony 10 0.25 %
Olgya 10 0.25 %
Csallóközkürt 9 0.22 %
Szap 9 0.22 %
Csallóköznádasd 8 0.20 %
Padány 8 0.20 %
Nagybodak 8 0.20 %
Vajka 7 0.17 %
Hegyéte 7 0.17 %
Dercsika 7 0.17 %
Pódatejed 6 0.15 %
Bögellő 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Csiliznyárad 4 0.10 %
Kulcsod 3 0.07 %
Balony 3 0.07 %
Dunatőkés 3 0.07 %
Doborgaz 3 0.07 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 15.33 %
Dunaszerdahely 61 5.03 %
Úszor 42 3.46 %
Lég 20 1.65 %
Bős 16 1.32 %
Vörösmajor 15 1.24 %
Felbár 14 1.15 %
Ekecs 12 0.99 %
Gelle 11 0.91 %
Nagyszarva 10 0.82 %
Nagypaka 10 0.82 %
Nemesgomba 10 0.82 %
Csütörtök 10 0.82 %
Illésháza 10 0.82 %
Pozsonyeperjes 9 0.74 %
Nagymegyer 8 0.66 %
Olgya 8 0.66 %
Nyárasd 8 0.66 %
Csallóközkürt 7 0.58 %
Vajka 6 0.49 %
Lögérpatony 6 0.49 %
Sárosfa 6 0.49 %
Nagymagyar 6 0.49 %
Nemeshodos 6 0.49 %
Csallóköztárnok 5 0.41 %
Vásárút 5 0.41 %
Jányok 5 0.41 %
Csiliznyárad 4 0.33 %
Csenke 4 0.33 %
Egyházkarcsa 4 0.33 %
Hegyéte 4 0.33 %
Csilizradvány 4 0.33 %
Nyékvárkony 4 0.33 %
Csallóköznádasd 4 0.33 %
Kisudvarnok 3 0.25 %
Nagyudvarnok 3 0.25 %
Diósförgepatony 3 0.25 %
Patonyrét 3 0.25 %
Sárrét 3 0.25 %
Dunakisfalud 3 0.25 %
Baka 3 0.25 %
Medve 2 0.16 %
Csilizpatas 2 0.16 %
Béke 2 0.16 %
Nagybodak 2 0.16 %
Macháza 2 0.16 %
Vitény 2 0.16 %
Doborgaz 2 0.16 %
Bacsfa 2 0.16 %
Dunatőkés 2 0.16 %
Nagymad 1 0.08 %
Lúcs 1 0.08 %
Alistál 1 0.08 %
Dercsika 1 0.08 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 21.89 %
Bős 926 15.12 %
Somorja 687 11.22 %
Nagymegyer 475 7.76 %
Ekecs 358 5.84 %
Nyékvárkony 355 5.80 %
Nyárasd 327 5.34 %
Gelle 248 4.05 %
Vásárút 179 2.92 %
Alistál 170 2.78 %
Baka 158 2.58 %
Csütörtök 157 2.56 %
Csiliznyárad 156 2.55 %
Illésháza 129 2.11 %
Nagyszarva 128 2.09 %
Csilizradvány 124 2.02 %
Pozsonyeperjes 121 1.98 %
Felbár 121 1.98 %
Diósförgepatony 119 1.94 %
Csallóközkürt 112 1.83 %
Nagyabony 104 1.70 %
Nagymagyar 103 1.68 %
Nemeshodos 102 1.67 %
Csenke 96 1.57 %
Balony 94 1.53 %
Egyházkarcsa 92 1.50 %
Hegyéte 92 1.50 %
Lögérpatony 90 1.47 %
Sárosfa 87 1.42 %
Felsővámos 85 1.39 %
Lég 85 1.39 %
Csallóköznádasd 81 1.32 %
Csilizpatas 70 1.14 %
Kisudvarnok 66 1.08 %
Szap 65 1.06 %
Nagyudvarnok 61 1.00 %
Jányok 60 0.98 %
Királyfiakarcsa 60 0.98 %
Nagybodak 57 0.93 %
Nagypaka 56 0.91 %
Medve 53 0.87 %
Béke 49 0.80 %
Szentmihályfa 48 0.78 %
Lúcs 48 0.78 %
Dercsika 48 0.78 %
Nagymad 45 0.73 %
Kulcsod 45 0.73 %
Vajka 44 0.72 %
Albár 44 0.72 %
Pódatejed 43 0.70 %
Dunakisfalud 42 0.69 %
Bögellő 40 0.65 %
Bacsfa 38 0.62 %
Padány 34 0.56 %
Csallóköztárnok 32 0.52 %
Nemesgomba 31 0.51 %
Csákány 28 0.46 %
Úszor 27 0.44 %
Dunatőkés 25 0.41 %
Doborgaz 19 0.31 %
Macháza 14 0.23 %
Keszölcés 14 0.23 %
Patonyrét 12 0.20 %
Olgya 7 0.11 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 55.36 %
Dunaszerdahely 106 10.15 %
Vörösmajor 45 4.31 %
Úszor 45 4.31 %
Nagymegyer 29 2.78 %
Lég 27 2.59 %
Bős 26 2.49 %
Bacsfa 25 2.39 %
Felbár 23 2.20 %
Nagypaka 21 2.01 %
Illésháza 20 1.92 %
Gelle 19 1.82 %
Nagymagyar 19 1.82 %
Csütörtök 17 1.63 %
Jányok 16 1.53 %
Nagyszarva 16 1.53 %
Lögérpatony 14 1.34 %
Ekecs 13 1.25 %
Nyékvárkony 12 1.15 %
Olgya 12 1.15 %
Vajka 12 1.15 %
Csákány 10 0.96 %
Nyárasd 10 0.96 %
Csenke 9 0.86 %
Csallóköztárnok 9 0.86 %
Csiliznyárad 9 0.86 %
Szentmihályfa 8 0.77 %
Egyházkarcsa 8 0.77 %
Nagybodak 8 0.77 %
Béke 8 0.77 %
Alistál 7 0.67 %
Hegyéte 7 0.67 %
Sárosfa 7 0.67 %
Vásárút 6 0.57 %
Kisudvarnok 6 0.57 %
Nemeshodos 6 0.57 %
Királyfiakarcsa 6 0.57 %
Baka 6 0.57 %
Diósförgepatony 6 0.57 %
Nemesgomba 6 0.57 %
Doborgaz 5 0.48 %
Pódatejed 5 0.48 %
Dunakisfalud 4 0.38 %
Macháza 3 0.29 %
Csallóközkürt 3 0.29 %
Bögellő 3 0.29 %
Pozsonyeperjes 3 0.29 %
Csilizradvány 3 0.29 %
Csallóköznádasd 3 0.29 %
Vitény 3 0.29 %
Lúcs 3 0.29 %
Kulcsod 2 0.19 %
Patonyrét 2 0.19 %
Szap 2 0.19 %
Dunatőkés 2 0.19 %
Felsővámos 2 0.19 %
Dercsika 2 0.19 %
Nagyudvarnok 2 0.19 %
Sárrét 1 0.10 %
Nagyabony 1 0.10 %
Balony 1 0.10 %
Albár 1 0.10 %
Keszölcés 1 0.10 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 6.25 %
Somorja 63 2.79 %
Vörösmajor 29 1.29 %
Bős 28 1.24 %
Felbár 28 1.24 %
Kisudvarnok 21 0.93 %
Nagymegyer 20 0.89 %
Úszor 19 0.84 %
Nyárasd 18 0.80 %
Diósförgepatony 18 0.80 %
Nyékvárkony 17 0.75 %
Lég 16 0.71 %
Lögérpatony 16 0.71 %
Ekecs 14 0.62 %
Nagypaka 11 0.49 %
Nagyudvarnok 11 0.49 %
Illésháza 11 0.49 %
Csenke 10 0.44 %
Csallóközkürt 10 0.44 %
Albár 9 0.40 %
Nagymagyar 9 0.40 %
Csütörtök 9 0.40 %
Lúcs 9 0.40 %
Csiliznyárad 8 0.35 %
Nagyszarva 7 0.31 %
Csilizpatas 7 0.31 %
Hegyéte 7 0.31 %
Gelle 7 0.31 %
Dunatőkés 7 0.31 %
Baka 7 0.31 %
Sárosfa 7 0.31 %
Dunakisfalud 6 0.27 %
Nemeshodos 6 0.27 %
Pódatejed 6 0.27 %
Jányok 6 0.27 %
Szentmihályfa 6 0.27 %
Nagyabony 6 0.27 %
Alistál 6 0.27 %
Felsővámos 6 0.27 %
Vásárút 6 0.27 %
Vitény 5 0.22 %
Bacsfa 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.18 %
Csilizradvány 4 0.18 %
Nagymad 4 0.18 %
Egyházkarcsa 4 0.18 %
Keszölcés 4 0.18 %
Dercsika 3 0.13 %
Padány 3 0.13 %
Pozsonyeperjes 3 0.13 %
Csallóköztárnok 3 0.13 %
Csákány 3 0.13 %
Balony 3 0.13 %
Vajka 3 0.13 %
Sárrét 3 0.13 %
Nagybodak 3 0.13 %
Medve 2 0.09 %
Nemesgomba 2 0.09 %
Olgya 2 0.09 %
Kulcsod 2 0.09 %
Királyfiakarcsa 2 0.09 %
Macháza 2 0.09 %
Patonyrét 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Szap 1 0.04 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 19.14 %
Somorja 244 14.92 %
Úszor 77 4.71 %
Vörösmajor 75 4.59 %
Bős 43 2.63 %
Lég 42 2.57 %
Nagymegyer 37 2.26 %
Nemeshodos 28 1.71 %
Olgya 27 1.65 %
Illésháza 23 1.41 %
Nagypaka 23 1.41 %
Egyházkarcsa 21 1.28 %
Csütörtök 20 1.22 %
Csákány 20 1.22 %
Hegyéte 20 1.22 %
Lögérpatony 19 1.16 %
Pozsonyeperjes 18 1.10 %
Kisudvarnok 18 1.10 %
Macháza 17 1.04 %
Diósförgepatony 17 1.04 %
Nyárasd 17 1.04 %
Gelle 16 0.98 %
Felbár 15 0.92 %
Doborgaz 15 0.92 %
Szentmihályfa 14 0.86 %
Jányok 14 0.86 %
Nagyabony 13 0.80 %
Nagymagyar 13 0.80 %
Nagymad 12 0.73 %
Nemesgomba 12 0.73 %
Ekecs 12 0.73 %
Alistál 11 0.67 %
Vitény 11 0.67 %
Nyékvárkony 11 0.67 %
Nagyudvarnok 11 0.67 %
Csallóközkürt 10 0.61 %
Vásárút 10 0.61 %
Csenke 10 0.61 %
Sárosfa 9 0.55 %
Béke 9 0.55 %
Nagybodak 9 0.55 %
Vajka 9 0.55 %
Nagyszarva 8 0.49 %
Sárrét 8 0.49 %
Csilizradvány 7 0.43 %
Pódatejed 7 0.43 %
Csallóköztárnok 6 0.37 %
Bacsfa 6 0.37 %
Baka 5 0.31 %
Csiliznyárad 5 0.31 %
Felsővámos 5 0.31 %
Dunatőkés 5 0.31 %
Királyfiakarcsa 5 0.31 %
Lúcs 5 0.31 %
Keszölcés 5 0.31 %
Dercsika 4 0.24 %
Patonyrét 4 0.24 %
Dunakisfalud 4 0.24 %
Csallóköznádasd 3 0.18 %
Balony 3 0.18 %
Albár 3 0.18 %
Kulcsod 3 0.18 %
Csilizpatas 3 0.18 %
Bögellő 2 0.12 %
Medve 2 0.12 %
Padány 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Dunaszerdahely 521 25.79 %
Somorja 281 13.91 %
Úszor 84 4.16 %
Hegyéte 81 4.01 %
Nyárasd 73 3.61 %
Vörösmajor 72 3.56 %
Bős 61 3.02 %
Nagymegyer 56 2.77 %
Lögérpatony 40 1.98 %
Kisudvarnok 36 1.78 %
Lég 35 1.73 %
Nemeshodos 35 1.73 %
Illésháza 31 1.53 %
Nagypaka 31 1.53 %
Gelle 31 1.53 %
Vásárút 30 1.49 %
Nyékvárkony 29 1.44 %
Diósförgepatony 28 1.39 %
Csákány 28 1.39 %
Nagymagyar 28 1.39 %
Egyházkarcsa 28 1.39 %
Felbár 28 1.39 %
Csütörtök 25 1.24 %
Pódatejed 24 1.19 %
Olgya 23 1.14 %
Nagyudvarnok 22 1.09 %
Macháza 22 1.09 %
Alistál 21 1.04 %
Szentmihályfa 21 1.04 %
Ekecs 21 1.04 %
Jányok 20 0.99 %
Nagyabony 19 0.94 %
Pozsonyeperjes 18 0.89 %
Doborgaz 18 0.89 %
Csenke 15 0.74 %
Csilizradvány 15 0.74 %
Nemesgomba 15 0.74 %
Albár 14 0.69 %
Csallóközkürt 14 0.69 %
Vajka 12 0.59 %
Sárosfa 12 0.59 %
Nagyszarva 11 0.54 %
Padány 11 0.54 %
Csiliznyárad 11 0.54 %
Királyfiakarcsa 11 0.54 %
Csallóköztárnok 10 0.50 %
Felsővámos 10 0.50 %
Csilizpatas 9 0.45 %
Baka 9 0.45 %
Dunakisfalud 9 0.45 %
Sárrét 9 0.45 %
Béke 9 0.45 %
Dunatőkés 8 0.40 %
Csallóköznádasd 8 0.40 %
Vitény 8 0.40 %
Nagybodak 7 0.35 %
Kulcsod 7 0.35 %
Keszölcés 6 0.30 %
Lúcs 6 0.30 %
Nagymad 5 0.25 %
Balony 5 0.25 %
Szap 5 0.25 %
Medve 5 0.25 %
Dercsika 4 0.20 %
Bögellő 4 0.20 %
Bacsfa 4 0.20 %
Patonyrét 3 0.15 %
Dunaszerdahely 2 056 30.31 %
Bős 801 11.81 %
Somorja 775 11.42 %
Nagymegyer 651 9.60 %
Ekecs 497 7.33 %
Nyékvárkony 436 6.43 %
Nyárasd 408 6.01 %
Gelle 291 4.29 %
Vásárút 246 3.63 %
Alistál 211 3.11 %
Csütörtök 186 2.74 %
Baka 160 2.36 %
Diósförgepatony 160 2.36 %
Illésháza 156 2.30 %
Csiliznyárad 154 2.27 %
Csilizradvány 151 2.23 %
Nemeshodos 150 2.21 %
Pozsonyeperjes 149 2.20 %
Nagyszarva 145 2.14 %
Csallóközkürt 142 2.09 %
Csenke 137 2.02 %
Hegyéte 129 1.90 %
Nagyabony 129 1.90 %
Felbár 123 1.81 %
Egyházkarcsa 123 1.81 %
Kisudvarnok 122 1.80 %
Lögérpatony 121 1.78 %
Nagymagyar 119 1.75 %
Balony 109 1.61 %
Felsővámos 108 1.59 %
Nagyudvarnok 103 1.52 %
Jányok 95 1.40 %
Sárosfa 89 1.31 %
Lég 87 1.28 %
Csallóköznádasd 86 1.27 %
Nagymad 81 1.19 %
Albár 78 1.15 %
Királyfiakarcsa 75 1.11 %
Szentmihályfa 71 1.05 %
Csilizpatas 70 1.03 %
Medve 69 1.02 %
Szap 65 0.96 %
Bögellő 58 0.85 %
Pódatejed 57 0.84 %
Lúcs 56 0.83 %
Béke 53 0.78 %
Dunakisfalud 53 0.78 %
Vajka 50 0.74 %
Nagybodak 49 0.72 %
Kulcsod 47 0.69 %
Csákány 40 0.59 %
Bacsfa 40 0.59 %
Dunatőkés 40 0.59 %
Dercsika 39 0.57 %
Csallóköztárnok 37 0.55 %
Nagypaka 37 0.55 %
Padány 36 0.53 %
Nemesgomba 34 0.50 %
Keszölcés 19 0.28 %
Doborgaz 19 0.28 %
Úszor 18 0.27 %
Olgya 15 0.22 %
Patonyrét 11 0.16 %
Macháza 11 0.16 %
Sárrét 6 0.09 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Vitény 5 0.07 %
Dunaszerdahely 1 201 29.60 %
Somorja 456 11.24 %
Nagymegyer 359 8.85 %
Bős 198 4.88 %
Nyárasd 185 4.56 %
Nyékvárkony 146 3.60 %
Gelle 145 3.57 %
Ekecs 135 3.33 %
Kisudvarnok 118 2.91 %
Vásárút 111 2.74 %
Lég 107 2.64 %
Egyházkarcsa 94 2.32 %
Nemeshodos 91 2.24 %
Diósförgepatony 85 2.09 %
Illésháza 83 2.05 %
Pozsonyeperjes 81 2.00 %
Alistál 77 1.90 %
Jányok 76 1.87 %
Lögérpatony 73 1.80 %
Csütörtök 72 1.77 %
Nagyudvarnok 72 1.77 %
Hegyéte 69 1.70 %
Felbár 68 1.68 %
Nagymad 64 1.58 %
Szentmihályfa 62 1.53 %
Csenke 60 1.48 %
Csallóközkürt 59 1.45 %
Nagymagyar 57 1.40 %
Nagypaka 57 1.40 %
Albár 56 1.38 %
Királyfiakarcsa 56 1.38 %
Csilizradvány 54 1.33 %
Csiliznyárad 52 1.28 %
Nagyszarva 51 1.26 %
Baka 47 1.16 %
Felsővámos 47 1.16 %
Lúcs 45 1.11 %
Nagyabony 44 1.08 %
Dunakisfalud 42 1.03 %
Úszor 39 0.96 %
Szap 35 0.86 %
Sárosfa 34 0.84 %
Pódatejed 33 0.81 %
Csallóköznádasd 31 0.76 %
Csákány 31 0.76 %
Balony 30 0.74 %
Padány 29 0.71 %
Béke 28 0.69 %
Csilizpatas 28 0.69 %
Nemesgomba 27 0.67 %
Bögellő 26 0.64 %
Csallóköztárnok 25 0.62 %
Keszölcés 23 0.57 %
Bacsfa 23 0.57 %
Kulcsod 21 0.52 %
Doborgaz 21 0.52 %
Nagybodak 19 0.47 %
Dercsika 18 0.44 %
Dunatőkés 17 0.42 %
Vajka 17 0.42 %
Vörösmajor 17 0.42 %
Medve 15 0.37 %
Olgya 14 0.34 %
Sárrét 13 0.32 %
Vitény 10 0.25 %
Patonyrét 9 0.22 %
Macháza 7 0.17 %
Dunaszerdahely 317 13.46 %
Somorja 161 6.83 %
Lögérpatony 119 5.05 %
Nagymegyer 80 3.40 %
Gelle 74 3.14 %
Lég 73 3.10 %
Bős 60 2.55 %
Diósförgepatony 57 2.42 %
Nyárasd 53 2.25 %
Szentmihályfa 42 1.78 %
Nyékvárkony 42 1.78 %
Jányok 41 1.74 %
Kisudvarnok 41 1.74 %
Nagymagyar 39 1.66 %
Illésháza 38 1.61 %
Lúcs 33 1.40 %
Vásárút 33 1.40 %
Ekecs 31 1.32 %
Csütörtök 29 1.23 %
Felbár 28 1.19 %
Nemeshodos 27 1.15 %
Nagypaka 23 0.98 %
Nagymad 23 0.98 %
Alistál 23 0.98 %
Királyfiakarcsa 22 0.93 %
Pozsonyeperjes 22 0.93 %
Egyházkarcsa 22 0.93 %
Csenke 21 0.89 %
Nagyudvarnok 21 0.89 %
Felsővámos 20 0.85 %
Hegyéte 20 0.85 %
Dunakisfalud 19 0.81 %
Csilizradvány 17 0.72 %
Nagyszarva 16 0.68 %
Sárosfa 15 0.64 %
Baka 15 0.64 %
Béke 15 0.64 %
Bögellő 14 0.59 %
Szap 13 0.55 %
Nagyabony 13 0.55 %
Úszor 13 0.55 %
Csallóközkürt 13 0.55 %
Csákány 12 0.51 %
Csiliznyárad 11 0.47 %
Csilizpatas 11 0.47 %
Nemesgomba 11 0.47 %
Albár 10 0.42 %
Padány 10 0.42 %
Csallóköznádasd 10 0.42 %
Vitény 10 0.42 %
Olgya 9 0.38 %
Doborgaz 9 0.38 %
Vörösmajor 9 0.38 %
Dercsika 9 0.38 %
Pódatejed 8 0.34 %
Keszölcés 8 0.34 %
Balony 8 0.34 %
Csallóköztárnok 8 0.34 %
Bacsfa 8 0.34 %
Vajka 8 0.34 %
Patonyrét 7 0.30 %
Nagybodak 7 0.30 %
Dunatőkés 7 0.30 %
Kulcsod 4 0.17 %
Sárrét 4 0.17 %
Macháza 2 0.08 %
Medve 1 0.04 %
Dunaszerdahely 827 11.45 %
Nagymegyer 263 3.64 %
Nyárasd 241 3.34 %
Somorja 208 2.88 %
Bős 196 2.71 %
Ekecs 118 1.63 %
Alistál 113 1.56 %
Nyékvárkony 89 1.23 %
Felbár 69 0.96 %
Diósförgepatony 67 0.93 %
Gelle 64 0.89 %
Vásárút 64 0.89 %
Kisudvarnok 61 0.84 %
Nemeshodos 57 0.79 %
Csilizradvány 56 0.78 %
Hegyéte 54 0.75 %
Egyházkarcsa 52 0.72 %
Pozsonyeperjes 52 0.72 %
Illésháza 52 0.72 %
Csenke 50 0.69 %
Csallóközkürt 50 0.69 %
Nagyudvarnok 46 0.64 %
Lögérpatony 42 0.58 %
Szentmihályfa 41 0.57 %
Lég 41 0.57 %
Nagymagyar 40 0.55 %
Csütörtök 40 0.55 %
Albár 40 0.55 %
Csiliznyárad 39 0.54 %
Balony 39 0.54 %
Nagyabony 35 0.48 %
Csilizpatas 35 0.48 %
Bacsfa 35 0.48 %
Csákány 33 0.46 %
Sárosfa 32 0.44 %
Padány 31 0.43 %
Nagyszarva 30 0.42 %
Pódatejed 29 0.40 %
Jányok 29 0.40 %
Úszor 29 0.40 %
Medve 28 0.39 %
Baka 28 0.39 %
Csallóköznádasd 26 0.36 %
Nagymad 24 0.33 %
Vörösmajor 24 0.33 %
Királyfiakarcsa 23 0.32 %
Dunatőkés 22 0.30 %
Bögellő 22 0.30 %
Kulcsod 21 0.29 %
Nagypaka 21 0.29 %
Szap 20 0.28 %
Dunakisfalud 19 0.26 %
Lúcs 18 0.25 %
Nemesgomba 17 0.24 %
Felsővámos 16 0.22 %
Dercsika 15 0.21 %
Nagybodak 15 0.21 %
Vajka 13 0.18 %
Patonyrét 12 0.17 %
Csallóköztárnok 11 0.15 %
Vitény 8 0.11 %
Olgya 8 0.11 %
Béke 8 0.11 %
Macháza 7 0.10 %
Sárrét 4 0.06 %
Doborgaz 4 0.06 %
Keszölcés 2 0.03 %
Dunaszerdahely 1 027 20.62 %
Ekecs 723 14.52 %
Nagymegyer 685 13.76 %
Somorja 440 8.84 %
Bős 398 7.99 %
Nyárasd 310 6.22 %
Nyékvárkony 213 4.28 %
Gelle 185 3.71 %
Alistál 162 3.25 %
Csütörtök 126 2.53 %
Vásárút 118 2.37 %
Csilizradvány 105 2.11 %
Nagyszarva 90 1.81 %
Diósförgepatony 88 1.77 %
Nagymagyar 86 1.73 %
Baka 83 1.67 %
Csiliznyárad 83 1.67 %
Balony 82 1.65 %
Pozsonyeperjes 81 1.63 %
Csallóközkürt 79 1.59 %
Illésháza 78 1.57 %
Nemeshodos 72 1.45 %
Lég 70 1.41 %
Nagyabony 70 1.41 %
Lögérpatony 65 1.31 %
Csenke 63 1.27 %
Csilizpatas 58 1.16 %
Hegyéte 49 0.98 %
Felsővámos 48 0.96 %
Albár 48 0.96 %
Királyfiakarcsa 47 0.94 %
Csallóköznádasd 45 0.90 %
Kisudvarnok 45 0.90 %
Jányok 45 0.90 %
Szap 44 0.88 %
Medve 44 0.88 %
Béke 42 0.84 %
Egyházkarcsa 42 0.84 %
Felbár 41 0.82 %
Sárosfa 41 0.82 %
Vajka 37 0.74 %
Bögellő 36 0.72 %
Kulcsod 36 0.72 %
Lúcs 35 0.70 %
Szentmihályfa 33 0.66 %
Nagyudvarnok 30 0.60 %
Nagybodak 26 0.52 %
Bacsfa 25 0.50 %
Nagymad 25 0.50 %
Dercsika 23 0.46 %
Pódatejed 22 0.44 %
Padány 21 0.42 %
Nagypaka 21 0.42 %
Nemesgomba 20 0.40 %
Dunakisfalud 20 0.40 %
Úszor 18 0.36 %
Csallóköztárnok 18 0.36 %
Dunatőkés 18 0.36 %
Csákány 17 0.34 %
Patonyrét 12 0.24 %
Olgya 11 0.22 %
Keszölcés 8 0.16 %
Doborgaz 7 0.14 %
Vörösmajor 5 0.10 %
Sárrét 4 0.08 %
Vitény 3 0.06 %
Macháza 3 0.06 %
Dunaszerdahely 1 289 25.76 %
Somorja 588 11.75 %
Nyárasd 559 11.17 %
Bős 514 10.27 %
Nagymegyer 485 9.69 %
Ekecs 425 8.49 %
Vásárút 235 4.70 %
Nyékvárkony 232 4.64 %
Gelle 230 4.60 %
Alistál 193 3.86 %
Csütörtök 168 3.36 %
Csallóközkürt 138 2.76 %
Csiliznyárad 138 2.76 %
Illésháza 133 2.66 %
Pozsonyeperjes 131 2.62 %
Diósförgepatony 121 2.42 %
Csilizradvány 119 2.38 %
Baka 118 2.36 %
Nagymagyar 117 2.34 %
Nagyszarva 110 2.20 %
Csenke 99 1.98 %
Felsővámos 98 1.96 %
Lég 93 1.86 %
Nagyabony 92 1.84 %
Nemeshodos 91 1.82 %
Hegyéte 90 1.80 %
Balony 84 1.68 %
Lögérpatony 83 1.66 %
Felbár 82 1.64 %
Jányok 81 1.62 %
Kisudvarnok 77 1.54 %
Sárosfa 75 1.50 %
Csallóköznádasd 70 1.40 %
Nagyudvarnok 68 1.36 %
Egyházkarcsa 66 1.32 %
Csilizpatas 64 1.28 %
Béke 62 1.24 %
Medve 50 1.00 %
Királyfiakarcsa 47 0.94 %
Bögellő 47 0.94 %
Szap 46 0.92 %
Lúcs 46 0.92 %
Szentmihályfa 43 0.86 %
Vajka 41 0.82 %
Pódatejed 40 0.80 %
Nagymad 40 0.80 %
Kulcsod 39 0.78 %
Albár 38 0.76 %
Dercsika 37 0.74 %
Csákány 37 0.74 %
Nagybodak 35 0.70 %
Csallóköztárnok 33 0.66 %
Dunakisfalud 29 0.58 %
Dunatőkés 29 0.58 %
Padány 28 0.56 %
Nagypaka 28 0.56 %
Nemesgomba 28 0.56 %
Úszor 28 0.56 %
Bacsfa 28 0.56 %
Patonyrét 17 0.34 %
Doborgaz 17 0.34 %
Keszölcés 12 0.24 %
Olgya 12 0.24 %
Macháza 9 0.18 %
Vörösmajor 6 0.12 %
Sárrét 3 0.06 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 10.93 %
Dunaszerdahely 201 4.25 %
Vörösmajor 89 1.88 %
Úszor 85 1.80 %
Bős 74 1.56 %
Felbár 41 0.87 %
Lég 40 0.85 %
Gelle 38 0.80 %
Illésháza 37 0.78 %
Nagymegyer 36 0.76 %
Nagymagyar 33 0.70 %
Csütörtök 31 0.66 %
Nagypaka 31 0.66 %
Nyárasd 30 0.63 %
Jányok 26 0.55 %
Lögérpatony 26 0.55 %
Csákány 26 0.55 %
Olgya 25 0.53 %
Nemeshodos 24 0.51 %
Baka 24 0.51 %
Nemesgomba 23 0.49 %
Hegyéte 23 0.49 %
Doborgaz 20 0.42 %
Nagyszarva 19 0.40 %
Csenke 19 0.40 %
Béke 19 0.40 %
Ekecs 18 0.38 %
Vajka 18 0.38 %
Pozsonyeperjes 17 0.36 %
Sárosfa 17 0.36 %
Egyházkarcsa 16 0.34 %
Szentmihályfa 16 0.34 %
Lúcs 16 0.34 %
Macháza 15 0.32 %
Nagyabony 15 0.32 %
Nyékvárkony 14 0.30 %
Kisudvarnok 14 0.30 %
Diósförgepatony 13 0.27 %
Csallóköznádasd 13 0.27 %
Bacsfa 13 0.27 %
Alistál 12 0.25 %
Csallóköztárnok 11 0.23 %
Keszölcés 10 0.21 %
Nagybodak 9 0.19 %
Vitény 9 0.19 %
Csilizpatas 9 0.19 %
Vásárút 9 0.19 %
Felsővámos 8 0.17 %
Csiliznyárad 8 0.17 %
Csilizradvány 8 0.17 %
Dunakisfalud 7 0.15 %
Balony 7 0.15 %
Pódatejed 7 0.15 %
Szap 7 0.15 %
Nagyudvarnok 6 0.13 %
Sárrét 6 0.13 %
Kulcsod 6 0.13 %
Dercsika 5 0.11 %
Patonyrét 5 0.11 %
Dunatőkés 5 0.11 %
Királyfiakarcsa 5 0.11 %
Padány 4 0.08 %
Csallóközkürt 3 0.06 %
Medve 3 0.06 %
Bögellő 2 0.04 %
Nagymad 2 0.04 %
Albár 1 0.02 %
Dunaszerdahely 945 14.57 %
Nagymegyer 923 14.23 %
Somorja 455 7.01 %
Bős 402 6.20 %
Ekecs 354 5.46 %
Nyárasd 232 3.58 %
Vásárút 193 2.98 %
Nyékvárkony 181 2.79 %
Gelle 160 2.47 %
Csiliznyárad 124 1.91 %
Csilizradvány 118 1.82 %
Alistál 110 1.70 %
Csütörtök 110 1.70 %
Illésháza 105 1.62 %
Baka 95 1.46 %
Nagyszarva 86 1.33 %
Balony 85 1.31 %
Pozsonyeperjes 84 1.29 %
Nagymagyar 76 1.17 %
Diósförgepatony 74 1.14 %
Csallóközkürt 69 1.06 %
Lég 68 1.05 %
Nagyabony 66 1.02 %
Nemeshodos 65 1.00 %
Felsővámos 63 0.97 %
Csenke 62 0.96 %
Lögérpatony 52 0.80 %
Felbár 49 0.76 %
Csallóköznádasd 48 0.74 %
Szap 47 0.72 %
Hegyéte 47 0.72 %
Jányok 46 0.71 %
Albár 42 0.65 %
Kisudvarnok 41 0.63 %
Sárosfa 40 0.62 %
Bögellő 38 0.59 %
Medve 37 0.57 %
Királyfiakarcsa 37 0.57 %
Kulcsod 37 0.57 %
Csilizpatas 37 0.57 %
Nagyudvarnok 35 0.54 %
Egyházkarcsa 35 0.54 %
Béke 34 0.52 %
Lúcs 34 0.52 %
Vajka 31 0.48 %
Szentmihályfa 28 0.43 %
Padány 21 0.32 %
Nagymad 20 0.31 %
Dercsika 20 0.31 %
Bacsfa 19 0.29 %
Pódatejed 18 0.28 %
Dunakisfalud 18 0.28 %
Nemesgomba 17 0.26 %
Nagybodak 17 0.26 %
Nagypaka 16 0.25 %
Dunatőkés 16 0.25 %
Úszor 15 0.23 %
Csallóköztárnok 13 0.20 %
Csákány 12 0.18 %
Patonyrét 10 0.15 %
Doborgaz 8 0.12 %
Keszölcés 8 0.12 %
Olgya 6 0.09 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 18.05 %
Somorja 128 3.52 %