SK
GA
.....

Diószeg

Város

címer zászló
2932 78% magyar 1910
1376 25% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Diószeg
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sládkovičovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Dános, Dudvágszeg, Egresi-erdő, Lelkészföld, Keszegesi dűlő, Kistói-patak, Magyardiószeg, Magyarújhelyi dűlő, Nádasrét, Nagyréti dűlő, Németdiószeg, Németújhelyi dűlő, Ó-patak, Pap-ér, Rétföldek, Sárd
Koordináták:
48.20457458, 17.64243126
Terület:
29,09 km2
Rang:
város
Népesség:
5309
Tszf. magasság:
120 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92521
Település kód:
504017
Szervezeti azonosító:
306177
Adóazonosító:
2021006746

Diószeg a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, a Vízköz és Alsó-Vágmente kistájak határánál, a Dudvág mentén fekszik, Galántától 7 km-re nyugatra, Szeredtől 13 km-re délnyugatra, Nagyszombattól 23 km-re délre, Szenctől 22 km-re keletre, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (vasútállomás). Fontos forgalmi csomópont: érinti a Pozsonyt Szereddel összekötő 62-es főt, melyről itt ágazik el a 75-ös út Galánta és Érsekújvár (55 km) felé, az 510-es út pedig Jóka (14 km) felé teremt összeköttetést. Mellékutak vezetnek Nagyszombat, Hidaskürt (9 km) és Gidrafa (26 km) felé. Nyugatról Pusztafödémes, északról Ábrahám és Kismácséd, északkeletről Nagymácséd, keletről Galánta, délkeletről Nemeskosút, délnyugatról pedig Vízkelet zúgói kataszterével és Nagyfödémessel határos. Délnyugati határának egy részét a Feketevíz alkotja, határában két erdő is található (Egresi- és Vinceházi-erdő).

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozik. 1943-ban Magyardiószeg és Németdiószeg kisközségek egyesítésével jött létre, 1983-ban városi rangot kapott. Elődközségei 1920-ig Pozsony vármegye Galántai járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után végig a (változó területű) Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás), majd 1943-ban a magyar közigazgatásban egyesítették őket Diószeg néven, melyet egyben nagyközséggé is nyilvánítottak. Ebben az időszakban határközség volt, északnyugati határa alkotta az államhatárt Magyarország és Szlovákia között. Az 1943-ban egyesített Magyardiószeg (24,85 km²) és Németdiószeg (4,23 km²) területe ma egyetlen katasztert alkot, melynek területe 29,09 km², megegyezik a száz évvel ezelőttivel. 1938-1945 között hozzácsatolták a Szlovákiához került Pusztafödémes Magyarországhoz csatolt határrészét is, így területe harmadával nőtt (38,73 km²-re), 1945 után ezeket a területeket elvesztette. 1986-2002 között hozzácsatolták Kismácsédot.

Népesség

Diószeg a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Elődközségeinek 1910-ben 3745, 1921-ben 4145, 1939-ben 4808, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. Magyar- és Németdiószeg egyaránt magyar többségű volt, előbbinek 1921-ben mintegy egytizede szlovák nemzetiségű volt, utóbbinak egyharmada németnek vallotta magát. 1930-ban a két Diószegnek 4474 lakosa volt, melyből a magyarok aránya 54,4%, a szlovákoké 28,1 %, a németeké 9,9 %, a cigányoké 5,1 % volt. Zsidó közösségét (1930-ban 80 fő) 1944-ben koncentrációs táborba hurcolták. A második világháború utáni kitelepítések, a reszlovakizáció és a lakosságcsere alapvetően megváltoztatta Diószeg etnikai képét. A németeket és a magyarok jelentős részét kitelepítették és (főként Pitvaros községből) magyarországi szlovákokat telepítettek be. 1970-ben népessége elérte a maximumot (6193 fő). 1991-re már szlovák többségű volt, a magyarok aránya az asszimiláció eredményeként 1991-2011 között 46,2 %-ról 31,7 %-ra csökkent. Jelentős a romák aránya is (12,2 %). A kilencvenes évekre még kismértékű népességnövekedés jellemző, 2001-2011 köz˜ött azonban népessége már egytizedével csökkent. Lakosságának többsége (58,0 %) római katolikus vallású. 2011-ben Németdiószegen élt a város lakoságának 40,8 %-a (2235 fő), Magyardiószegen pedig 59,2 %-a (3244 fő, ebből Újhelyen - mely a város egyetlen lakott külterülete - 149 fő).

Történelem

Árulkodó nevét a hajdan itt állott, és IV. Béla oklevelében említett diófaerdőről kapta. A kései középkorban a Dudvágszegi család birtokolta, majd többször gazdát cserélt, a középkor végén pedig a Dudvágszegiektől származó Diószeghi családé volt. A középkori források Diószeg és a ma Galántához tartozó Hódi között említenek egy Annaföld nevű, azóta elpusztult falut is. Diószeg a 16. századtól egészen a szerzetesrendek 18. század végi feloszlatásáig a klarissza női szerzetesrend birtokába tartozott. A 16. században városi rangot kapott, a 17. században pedig vásártartási és vámszedési előjogokat is, ám a század végi törökellenes háborúk pusztításaitól sokat szenvedett, régi templomát is lerombolták. A szomszédságában fekvő Dudvágszeg falu ekkor semmisült meg. Néhány évtizeddel később, a Rákóczi-szabadságharc során a császári csapatok kifosztották és megszállták, később pedig felégették. Ekkor az a falu pusztult el, amelynek a helyén később létrejött a ma is létező Újhelypuszta. Diószeg azonban minden dúlást túlélt, még ha faluvá is minősült vissza. Kiváló minőségű termőföldjén mezőgazdasággal foglalkoztak a helybeliek, és jelentős volt a halászat is. II. József uralkodása idején németeket telepítettek ide, és 1853-ban önállósult a Németdiószeg nevű falu az eredeti község délnyugati szomszédságában. Miután az uralkodó feloszlatta a szerzetesrendeket, a falu a vallásalap kezelésébe került, ahonnan az Erdődy család vásárolta meg, majd az Esterházy, végül a Zichy családé lett. 1850-ben megépült a vasút, a Pest–Pozsony fővonal egyik állomása lett, aminek köszönhetően számos vendégfogadó nyílt. Egészen a 20. századi csehszlovák földreformig a Zichyek tulajdonában állt, és földeket bérelt itt az 1885-ben, Diószeghi Kuffner Károly által létrehozott, nagy jelentőségű helyi cukorgyár is, amely mintagazdaságot üzemeltetett. A cukorgyár beindulása után A 19. században gyorsan fejlődött község vásárszabadalmát 1870-ben újították meg. A 20. század elején már távírója is volt, 1912-ben pedig felépült a Mária malom. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások és az építőmunkások, valamint a cukorgyár munkásainak sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, és 1943-ban egyesítették Németdiószeggel. 1945-től ismét Csehszlovákiához csatolták. A világháború után magyar lakosságának egyharmadát kitelepítették Magyarországra, vagy Csehországba deportálták kényszermunkára, továbbá a németeket is kitelepítették. 1948-ban elvették hagyományos nevét, és Andrej Sládkovič szlovák költőről nevezték el. Az 50-es években, a helyi szövetkezet keretén belül len- és kenderfeldolgozás folyt itt, trágyaüzemet, majd talajjavító szövetkezetet hoztak létre. 1983-ban kapott városi rangot. A rendszerváltás után ipara hanyatlásnak indult, a cukorgyár 2000-ben megszűnt. Magyardiószeg eredetileg döntően magyar többségű település volt. A cukorgyári munkalehetőség miatt beköltöző szlovákok a lakosság egytizedét alkották. 1943-ban egyesítették Németdiószeggel, az így létrejött településnek négyötöde magyar volt, a lakosság fennmaradó része pedig fele-fele arányban német és szlovák. A második világháború utáni deportálásokkal és kitelepítésekkel erőszakosan megváltoztatták a nemzetiségi összetételt, hiszen a magyarok harmadát, valamint a németeket is eltüntették a faluból. A rendszerváltás óta a gyorsuló asszimiláció hatása is érződik, így a magyarok ma már csak a népesség harmadát teszik ki.

Mai jelentősége

A városban magyar és szlovák nyelvű óvoda és alapiskola, szlovák művészeti alapiskola, valamint kétnyelvű szakközépiskola található. A Danubius Főiskolán 2005 óta szlovák nyelvű jogi, közigazgatási és szociális képzés érhető el. A városban rendelőintézet működik. Iparát a konzervgyár és a textilüzem képviseli, 1867-ben alapított cukorgyárát viszont 2000-ben felszámolták. Határában termálfürdő található. Szűz Mária mennybevételének szentelt katolikus temploma a 17. században épült, 1736-ban barokkosították, majd 1786-ban átépítették. Az Esterházy-, majd Zichy-kastélyt a 18. század közepén emelték reneszánsz alapokon, 1885-ben neobarokk stílusban alakították át, és a cukorgyár-alapító Kuffner család birtokába került.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DIÓSZEG. Népes magyar falu Poson Vármegyében, birtokosai valának a’ Sz. Klára Szerzetbéli Apátzák, most a’ Religyiói kintstár, lakosai katolikusok, és más félék, fekszik puszta Födémes, és Galanta között, Dudvág vize mellett, Kis Matsédhez fél órányira, számos vendég fogadók vagynak körűlötte; határja gazdag, legelője nagy, fája elég, réttyei jók, halászattya hasznos, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Diószegh, Pozson m. magyar-német mező-város, a Dudvágh mellett, a Nyitrától Pozsonyba vivő országutban, az utolsó várostól 5 mfdnyire: 1483 kath., 74 evang., vagyonos lakosainak 10/13 magyar, 3/13 német. Van itt kath. paroch. templom, nagy emeletes vendégfogadó, csinos urasági tiszti lakás. Róna határja igen termékeny; rétje, legelője bőven; erdeje szép. Az uraság juhnyája több ezerre megyen, tehenészete is derék. A lakosok igen jó lovakat nevelnek; gabonával, s köleskásával kereskednek. F. u. gr. Eszterházy Vinczéné. Ut. p. Cseklész.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen éjszaknyugatra az állami vasút mentén van a nagy czukorgyáráról nevezetés Magyar-Diószeg nagyközség Újhely pusztával és Kerékcsárda teleppel.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Magyaridószeg, mátyusföldi kisközség, magyar-, német- és tótajkú lakosokkal, kik között a róm. kath. vallású magyarok vannak a legtöbben. Házainak száma 299, lakosaié 2722. Körjegyzőségi székhely. Nevét a hajdan határában állott diófaerdőtől vette, melyet IV. Béla királynak 1252. évi oklevele említ. 1301-ben Dudwagy Miklós az ura, kinek már ősei birtokosai voltak. A Dudvágszegi család révén 1337-ben Orros Péter a birtokosa, ezután I. Károly király, János fia Morochuk mesternek adományozza a birtokot, melyre ez I. Lajos királytól új adományt nyert. 1470-ben a Dudvágszegi család már Dyozegi néven szerepel és még mindig birtokos itt. E község a pápai tizedszedők jegyzékébe Dyosic alakban van bejegyezve. 1553-ban, az akkori portális összeírásban, már az óbudai apáczák szerepelnek birtokosaiként 22 portával. 1647-ben a Klarissza-apáczáké, s e rend II. József alatt történt eltörlése után a vallásalapé lett, melytől az Erdődy grófok és ezektől meg az Esterházyak vették meg. Ez utóbbiak után Zichy Ferencz gróf tulajdonába került. Most Zichy József grófé és bérlője a diószegi czukorgyár-részvénytársaság, melynek itt nagy és mintaszerű gazdasága, hatalmas czukorgyára és szép kastélya van, melyet a társaság 1885-ben építtetett. Diószegnek hajdan vásárszabadalmai is voltak, melyeket 1870-ben megújítottak. 1707-ben Stahremberg Guidó császári fővezér megszállotta és a kuruczok ellen megerősítette. 1709-ben az egész község leégett. Dudvágszeg hajdani nevének emlékét ma már csak egyik ily nevű dűlője és egy domb tartja fenn. 1647-ben még önálló község volt, de az 1673-83 közötti török dúlások alatt elpusztult. A katholikus templomot, a község ősi templomának a helyén, a vallásalap 1786-ban építtette. Van a községben katholikus olvasókör, hitelszövetkezet és a volt úrbéresek egyesülete. Ide tartozik Újhely nevű puszta is, mely hajdan község volt, de a Rákóczy-féle felkelés idejében elpusztult. A községben van posta, távíró és vasúti állomás. Németdiószeg, kisközség, közvetetlen Magyardiószeg szomszédságában, 107 házzal és 737 magyar és német lakossal, kik között azonban a róm. kath. vallású németek vannak többségben. Újabb telepítés, melyet II. József császár telepített meg 1781-85 között németekkel; ebben az időben azonban Magyardiószeghez tartozott és csak később lett külön község. Temploma nincs a községnek; postája, távírója és vasúti állomása Magyardiószeg.

Magyar Katolikus Lexikon

Diószeg, 1942-ig Magyardiószeg és Németdiószeg, v. Pozsony vm. (Sladkovičovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. szeredi esp. ker-ében. - 1326: Gyozyg. Tp-át 1332 e. Antiochiai Szt Margit tiszt. sztelték. A törökök 1683: elfoglalták. Mai Nagyboldogassz. tp-át 1786: építették. Kegyura 1880: Zichy Ferenc gr. Anyakönyvei 1626-tól. Anyanyelve 1840: m., ném.; 1910: m., szl.; 1940: m., szl., ném. - Lakói 1910: 2781 r.k., 1 g.k., 1 g.kel., 38 ev., 8 ref., 168 izr., össz. 2997; 1940: 4482 r.k., 7 g.k., 1 g.kel., 99 ev., 26 ref., 110 izr., össz. 4725; 1991: össz. 5874, m. 2715 (46,22%); 2001: össz. 6078, m. 2340 (38,50%). - Kat. sajtója: 1937: Plébániai Tudósító. ** Némethy 1894:71. - Gerecze II:660. - Schem. Strig. 1917:201. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Magyardiószeg. Nevét a hajdan határában állott diófaerdőtől vette, melyet IV. Béla 1252. évi oklevele említ. Legősibb birtokosa a Dudwagy-, vagy más feljegyzés szerint Dudvágszegi-család volt s 1337-ben Orros Péterre szállott, de I. Károly Morochuk comesnek adományozta. Az idők folyamán a Dudvágszegi-család visszaszerzi itteni birtokát, de családnevüket 1470-ben már Dyoszegi-nek írják s ehhez hasonlóan Dyosic alakban jegyezték fel a község nevét a pápai tizedszedők. A XVI. század derekán az óbudai apácák, egy évszázad múltán pedig a pozsonyi apácák birtoka, majd II. József alatt a kincstár kezére került. Az államtól az Erdődy grófok, tőlük az Esterházyak, majd a Zichy grófok vették meg. A községben hatalmas cukorgyár és főzelékkonzervgyár van. A kuruc időkben csaták színhelye. 1709-ben az egész község leégett. Magyar lakossága a csehek húsz esztendős erőszakos uralma alatt sokat szenvedett. Hozzátartozik Gurcsymajor, Rétimajor, Szarvasmajor. A község területe 5994 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 3760. Németdiószeg. II. József császár alatt települt, jórészt németekkel. Jóidéig Magyardiószeghez tartozott s csak néhány évtizede önálló község Területe 735 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1048.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Magyardiószeg kk. galántai járás. Nevét hajdan a határában fekvő diófa erdőtől vette, amit IV. Béla király oklevele említ. Területe: 5.599 k. h. Lakosság: 3.760. Ebből: magy.: 3.215, ném.: 130, szlovák: 410. Magy. beszél; 3.565. Vallás szerint: r. k. 3.593, ref. 3, ev.: 48, izr.: 113. Fb. I. 1, II. 15, III. 121. Népsűrűség: 116.7. Lakóház: 322. Községi bíró: Bondor Imre. R. k. népiskola 7 tanerővel. Közművelődési Egyesület, Iparos önképzőkör, Fogyasztási és Értékesítő, valamint Hitelszövetkezet. Cukorgyár, szeszgyár, műmalom és konzervgyár. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. helyben. V. á. Németdiószeg. Posta és távbeszélő, helyben. Németdiószeg kk. galántai járás. Községi bíró: Horváth Sándor. Területe: 735 k. h. Lakosság: 1.048. Ebből magyar: 840, német: 170, szlovák: 38. Magy. beszél: 1.009. Vallásszerint: r. k. :968. réf.: 3, ev.: 36, izr.; 39. Fb. I. 0, II. 2, III. 65. Népsűrűség: 247.7. Lakóház: 198«. R. k. népiskola 3 tanerővel. Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. Műmalom. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Magyardiószeg. V. á., u. p. és u. t. Magyardiószeg.

Gágyor József - Goda Marika - Horony Mihály - Hortobágyi Tibor - Karsay Katalin - Koltay-Kastner Jenő - Krivosík István - Lőrincz Gyula - Pintér Ferenc - Pongrácz Zoltán - Szamák Mihály - Talamon Alfonz - Weinträger Adolf -

Horony Mihály

1817
Németdiószeg - megszületett
névjegyzék

Koltay-Kastner Jenő

1892. 2. 15.
Magyardiószeg - megszületett
névjegyzék

Pintér Ferenc

1909.6.24.
Pereszlény - megszületett
1956-1989
Diószeg - tanított
1989.6.27.
Diószeg - elhunyt
névjegyzék

Lőrincz Gyula

1910.1.16.
Magyardiószeg - megszületett
névjegyzék

Pongrácz Zoltán

1912. 2. 5.
Magyardiószeg - megszületett
névjegyzék

Hortobágyi Tibor

1912. 3. 15.
Magyardiószeg - megszületett
névjegyzék

Weinträger Adolf

1927. 6. 18.
Diószeg - megszületett
névjegyzék

Krivosík István

1928.3.11.
Diószeg - megszületett
névjegyzék

Gágyor József

1941. 3. 15.
Ipolynyék - megszületett
Nyitra - tanult
1960-69
Tallós - tanított
1969-72
Diószeg - tanított
1972-1992
Tallós - tanított
1992-2003
Hidaskürt - tanított
névjegyzék

Goda Marika

1944.6.8.
Diószeg - megszületett
névjegyzék

Szamák Mihály

1945-től
Diószeg - kutatott
1972-1985
Úszor - kutatott
(* 1949. júl. 6. Pozsony) Biológus, lapszerkesztő. Galántán érettségizett (1967), a pozsonyi Comenius Egyetem TTK-án szerzett biológusi oklevelet (1972). 1972–1985-ben az úszori növénynemesítő állomás genetikusa, a biológiai tudomány kandidátusa (1982). 1985–1992-ben a Tábortűz szerkesztője (1990-től főszerkesztője). 1993-tól a somorjai szabadidőközpont munkatársa. Riportokat, ismeretterjesztő cikkeket publikál.
névjegyzék

Karsay Katalin

1951.4.8.
Diószeg - megszületett
névjegyzék

Talamon Alfonz

1966.5.14.
Dunaszerdahely - megszületett
Diószeg - élt
1996.9.8.
Galánta - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1326
Gyozyg
1332
Dyosic
1376
Dyosug
1401
Dyozegh
1773
Dioszegh,
1786
Dioszeg,
1808
Diószeg,
1943
Diószeg,
1945
Diosek,
1948
Sládkovičovo
2013
Diószeg

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fučík utca (Fučíkova) 329
Telefon: 0317842835
Fax: 0317016051

Honlap: sladkovicovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szabó Anton (Független)

Képviselő-testület:
Krommer Gábor (Független)
Sudová Eva (Független)
Bartaloš Pavol (Független)
Ruman František (Független)
Doval Pavol (Független)
Hrdlica Koloman (Független)
Lauko Štefan (Független)
Zelinková Agáta (Független)
Machanová Alexandra (Független)
Brunner Boris (MOST - HÍD)
Katonová Edita (MOST - HÍD)
Srejner Attila (SMK-MKP)
Független 75% Független 9 képviselö MOST - HÍD 17% MOST - HÍD 2 képviselö 8% SMK-MKP 1 képviselö 12 képviselö
Diószegi Posta

Fučíkova 436

Diószegi Rendelőintézet

Ján Dalloš lakótelep 1354

Diószegi Rendőrörs

Fučík utca 340

Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fučík utca 425

Közös Igazgatású Szlovák Tannyelvű Alapiskola, Óvoda és Művészeti Alapiskola

Iskola utca 1087

Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Tagozata

Ábrahám utca 385

Közös Igazgatású Szlovák Tannyelvű Alapiskola, Óvoda és Művészeti Alapiskola Kihelyezett Tagozata

Építő utca 1315

Közös Igazgatású Szlovák Tannyelvű Alapiskola, Óvoda és Művészeti Alapiskola Kihelyezett Tagozata

Fučík utca 366

Magyar és Szlovák Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Fučík utca 426

Közös Igazgatású Szlovák Tannyelvű Speciális Alapiskola és Készségfejlesztő Iskola

Iskola utca 212

Diószegi Anyakönyvi Hivatal

Fučík utca 329

Diószegi Városi Hivatal

Fučík utca 329

Diószegi Városüzemeltető Vállalat

Ján Dalloš lakótelep 1189

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1514 54%
szlovákok 564 20%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 599 21%
lengyelek 0 0%
egyéb 136 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2813
magyarok 2932 78%
szlovákok 350 9%
ruszinok 0 0%
romák 123 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 335 9%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3745
magyarok 3232 78%
szlovákok 413 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 382 9%
lengyelek 0 0%
egyéb 118 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4145
magyarok 2715 46%
szlovákok 3114 53%
ruszinok 1 0%
romák 10 0%
ukránok 0 0%
csehek 27 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 5874
magyarok 2340 38%
szlovákok 3614 59%
ruszinok 0 0%
romák 58 1%
ukránok 1 0%
csehek 32 1%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 28 0%
összlétszám 6078
magyarok 1737 32%
szlovákok 3524 64%
ruszinok 0 0%
romák 51 1%
ukránok 2 0%
csehek 20 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 25 0%
ismeretlen 118 2%
összlétszám 5479
magyarok 1376 25%
szlovákok 3838 71%
ruszinok 1 0%
romák 19 0%
ukránok 3 0%
csehek 26 0%
németek 4 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 43 1%
ismeretlen 104 2%
összlétszám 5415
összlétszám 2235
magyarok 1462 65%
szlovákok 526 24%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 141 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 106 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 578
magyarok 52 9%
szlovákok 38 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 458 79%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 748
magyarok 449 60%
szlovákok 33 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 262 35%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2997
magyarok 2483 83%
szlovákok 317 11%
ruszinok 0 0%
romák 123 4%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 73 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3279
magyarok 2732 83%
szlovákok 347 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 102 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 98 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 866
magyarok 500 58%
szlovákok 66 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 280 32%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4498
Választási részvétel: 42.37 %
Kiadott boríték: 1906
Bedobott boríték: 1906

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1873
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szabó Anton 1058 56.49 % Független
Brunner Boris 522 27.87 % MOST - HÍD
Krommer Gábor 272 14.52 % Független
Doval Pavol 21 1.12 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Krommer Gábor 917 Független
Sudová Eva 771 Független
Bartaloš Pavol 736 Független
Brunner Boris 730 MOST - HÍD
Ruman František 722 Független
Doval Pavol 650 Független
Hrdlica Koloman 649 Független
Lauko Štefan 647 Független
Katonová Edita 642 MOST - HÍD
Srejner Attila 607 SMK-MKP
Zelinková Agáta 605 Független
Machanová Alexandra 599 Független

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 8 képviselö MOST - HÍD 16.67% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP, EDS 16.67% SMK-MKP, EDS 2 képviselö 12 képviselö
2018
Független 75.00% Független 9 képviselö MOST - HÍD 16.67% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 8.33% SMK-MKP 1 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4590
Választási részvétel: 12.66 %
Kiadott boríték: 581
Bedobott boríték: 581
Választásra jogosult: 4574
Választási részvétel: 11.74 %
Kiadott boríték: 537
Bedobott boríték: 537
Választásra jogosult: 4 567
Választási részvétel: 15,85 %
Kiadott boríték: 724
Bedobott boríték: 724

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 560
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 708
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 180 32.14 % Független
József Nagy 161 28.75 % MOST - HÍD
József Berényi 127 22.68 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 70 12.50 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 21 3.75 % NP
Jozef Ravasz 1 0.18 % SRÚS
Tibor Mikuš 234 43.66% Független
Jozef Viskupič 280 39.55 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 189 26.69 % Független
József Berényi 174 24.58 % SMK-MKP
Konrád Rigó 42 5.93 % MOST - HÍD
Jaroslav Cehlárik 13 1.84 % Független
Márius Novák 10 1.41 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 577
Érvényes szavazólap: 703
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Boris Brunner 285 49.39% MOST - HÍD
Pavol Doval 272 47.14% SMER - SD
Gábor Gál 182 31.54% MOST - HÍD
József Berényi 176 30.50% SMK-MKP
Ervin Chomča 165 28.60% MOST - HÍD
Krisztián Forró 144 24.96% SMK-MKP
László Biró 143 24.78% SMK-MKP
László Pék 124 21.49% SMK-MKP
Gergely Agócs 112 19.41% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 112 19.41% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 109 18.89% SMK-MKP
Júlia Gálová 104 18.02% SMER - SD
František Juhos 98 16.98% MOST - HÍD
Zsolt Oros 94 16.29% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 90 15.60% SMER - SD
Zoltán Forró 89 15.42% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 68 11.79% SMER - SD
Slávka Kramárová 63 10.92% SNS
Roman Súkeník 57 9.88% SMER - SD
Jozef Nagy 55 9.53% Független
František Gőgh 54 9.36% ND
Róbert Korec 43 7.45% KDH, SDKÚ - DS
Bystrík Horváth 41 7.11% SNS
Peter Kolek 41 7.11% KSS
Ladislav Klempa 34 5.89% KSS
Adrián Macho 32 5.55% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 32 5.55% SNS
Miloš Majko 31 5.37% DÚ, Zmena zdola
Ružena Vongrejová 28 4.85% NOVA
Roland Szekera 28 4.85% NOVA
Gábor Pallya 25 4.33% ND
Milan Vlček 23 3.99% ĽS-HZDS
Michal Nagy 18 3.12% SMS
József Berényi 202 28.73% SMK-MKP
Ervin Chomča 178 25.32% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 166 23.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
László Biró 159 22.62% SMK-MKP
Gábor Gál 158 22.48% MOST - HÍD
Miloš Majko 150 21.34% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Slávka Kramárová 144 20.48% SNS
Krisztián Forró 142 20.20% SMK-MKP
Jozef Boledovič 140 19.91% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marek Tóth 130 18.49% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Andrea Klabuzai 126 17.92% SMK-MKP
Gergely Agócs 123 17.50% SMK-MKP
László Pék 122 17.35% SMK-MKP
Martin Práznovský 119 16.93% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zuzana Csadyová 115 16.36% MOST - HÍD
Róbert Korec 107 15.22% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Igor Németh 98 13.94% SMER-SD
Júlia Gálová 97 13.80% SMER-SD
Andrej Tábori 95 13.51% Független
Peter Paška 93 13.23% Független
Martin Drobný 86 12.23% SNS
Tamás Zupko 80 11.38% SMK-MKP
František Juhos 78 11.10% MOST - HÍD
Peter Szabó 77 10.95% MOST - HÍD
Marta Vajdová 71 10.10% Független
Ľubomír Noga 69 9.82% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Forró 66 9.39% MOST - HÍD
Adrián Macho 64 9.10% Független
Ľuboš Šúry 56 7.97% SMER-SD
Stanislav Lipovský 48 6.83% DOMA DOBRE
Marta Némethová 47 6.69% SMER-SD
Roman Sukeník 43 6.12% SMER-SD
Adrián Kubica 35 4.98% MOST - HÍD
Roman Vančo 34 4.84% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 29 4.13% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 25 3.56% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 24 3.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
David Slíž 24 3.41% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 19 2.70% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 19 2.70% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 17.57 %
Galánta 214 17.33 %
Szered 92 7.45 %
Nagymácséd 70 5.67 %
Feketenyék 52 4.21 %
Nagyfödémes 42 3.40 %
Felsőszeli 40 3.24 %
Nádszeg 39 3.16 %
Jóka 38 3.08 %
Taksonyfalva 38 3.08 %
Diószeg 35 2.83 %
Nemeskajal 34 2.75 %
Alsószerdahely 28 2.27 %
Tallós 27 2.19 %
Vízkelet 26 2.11 %
Alsószeli 26 2.11 %
Sopornya 19 1.54 %
Nemeskosút 17 1.38 %
Hidaskürt 16 1.30 %
Tósnyárasd 11 0.89 %
Pozsonyvezekény 11 0.89 %
Kismácséd 10 0.81 %
Királyrév 8 0.65 %
Vágpatta 7 0.57 %
Magyargurab 7 0.57 %
Sempte 6 0.49 %
Ábrahám 4 0.32 %
Gány 4 0.32 %
Pusztakürt 4 0.32 %
Nemeskürt 3 0.24 %
Pusztafödémes 3 0.24 %
Szentharaszt 3 0.24 %
Dunajánosháza 3 0.24 %
Salgócska 2 0.16 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 31.87 %
Szered 494 19.60 %
Galánta 251 9.96 %
Alsószerdahely 241 9.56 %
Vágpatta 159 6.31 %
Sempte 133 5.28 %
Nemeskürt 72 2.86 %
Diószeg 64 2.54 %
Pusztakürt 55 2.18 %
Pusztafödémes 46 1.83 %
Szentharaszt 40 1.59 %
Ábrahám 37 1.47 %
Magyargurab 31 1.23 %
Nagyfödémes 29 1.15 %
Felsőszeli 28 1.11 %
Salgócska 23 0.91 %
Nemeskosút 22 0.87 %
Kisgeszt 20 0.79 %
Gány 17 0.67 %
Vága 17 0.67 %
Taksonyfalva 16 0.63 %
Nagymácséd 13 0.52 %
Tósnyárasd 11 0.44 %
Alsószeli 10 0.40 %
Nemeskajal 10 0.40 %
Dunajánosháza 8 0.32 %
Tallós 7 0.28 %
Jóka 7 0.28 %
Kismácséd 6 0.24 %
Hidaskürt 6 0.24 %
Királyrév 4 0.16 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.52 %
Galánta 368 11.25 %
Alsószeli 270 8.25 %
Nádszeg 238 7.27 %
Felsőszeli 216 6.60 %
Nagyfödémes 192 5.87 %
Taksonyfalva 184 5.62 %
Feketenyék 170 5.20 %
Jóka 166 5.07 %
Pozsonyvezekény 139 4.25 %
Nagymácséd 137 4.19 %
Diószeg 126 3.85 %
Vága 123 3.76 %
Tallós 99 3.03 %
Nemeskosút 81 2.48 %
Vízkelet 69 2.11 %
Királyrév 53 1.62 %
Kismácséd 49 1.50 %
Nemeskajal 45 1.38 %
Tósnyárasd 28 0.86 %
Szered 11 0.34 %
Sopornya 6 0.18 %
Alsószerdahely 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 50.92 %
Szered 98 6.46 %
Diószeg 95 6.26 %
Taksonyfalva 62 4.08 %
Gány 49 3.23 %
Nagyfödémes 41 2.70 %
Felsőszeli 37 2.44 %
Sopornya 37 2.44 %
Nemeskosút 20 1.32 %
Jóka 18 1.19 %
Alsószerdahely 18 1.19 %
Alsószeli 16 1.05 %
Nemeskajal 16 1.05 %
Magyargurab 16 1.05 %
Pusztafödémes 16 1.05 %
Tósnyárasd 15 0.99 %
Dunajánosháza 14 0.92 %
Kisgeszt 12 0.79 %
Nádszeg 10 0.66 %
Királyrév 9 0.59 %
Ábrahám 9 0.59 %
Vízkelet 9 0.59 %
Nemeskürt 9 0.59 %
Pozsonyvezekény 9 0.59 %
Vága 9 0.59 %
Nagymácséd 8 0.53 %
Sempte 8 0.53 %
Vágpatta 7 0.46 %
Hidaskürt 7 0.46 %
Kismácséd 7 0.46 %
Tallós 6 0.40 %
Feketenyék 5 0.33 %
Pusztakürt 4 0.26 %
Szentharaszt 4 0.26 %
Salgócska 3 0.20 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Szered 253 25.10 %
Galánta 126 12.50 %
Sopornya 71 7.04 %
Alsószerdahely 56 5.56 %
Szentharaszt 47 4.66 %
Sempte 36 3.57 %
Vágpatta 30 2.98 %
Pusztafödémes 27 2.68 %
Ábrahám 26 2.58 %
Diószeg 24 2.38 %
Nagyfödémes 17 1.69 %
Vága 15 1.49 %
Magyargurab 14 1.39 %
Gány 13 1.29 %
Taksonyfalva 13 1.29 %
Kisgeszt 12 1.19 %
Jóka 12 1.19 %
Felsőszeli 9 0.89 %
Salgócska 9 0.89 %
Pusztakürt 9 0.89 %
Nemeskürt 7 0.69 %
Tallós 7 0.69 %
Nemeskosút 6 0.60 %
Kismácséd 6 0.60 %
Alsószeli 5 0.50 %
Nádszeg 4 0.40 %
Királyrév 3 0.30 %
Hidaskürt 3 0.30 %
Nagymácséd 3 0.30 %
Nemeskajal 2 0.20 %
Tósnyárasd 2 0.20 %
Vízkelet 2 0.20 %
Feketenyék 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 27.10 %
Szered 254 7.48 %
Nádszeg 246 7.25 %
Diószeg 178 5.24 %
Nagyfödémes 150 4.42 %
Felsőszeli 140 4.12 %
Taksonyfalva 134 3.95 %
Feketenyék 127 3.74 %
Jóka 107 3.15 %
Nagymácséd 107 3.15 %
Alsószeli 99 2.92 %
Királyrév 90 2.65 %
Hidaskürt 80 2.36 %
Sopornya 77 2.27 %
Nemeskajal 73 2.15 %
Tallós 70 2.06 %
Vága 68 2.00 %
Nemeskosút 60 1.77 %
Vízkelet 58 1.71 %
Pozsonyvezekény 43 1.27 %
Gány 42 1.24 %
Ábrahám 39 1.15 %
Magyargurab 37 1.09 %
Sempte 36 1.06 %
Tósnyárasd 36 1.06 %
Pusztafödémes 32 0.94 %
Vágpatta 31 0.91 %
Kismácséd 26 0.77 %
Alsószerdahely 25 0.74 %
Alsóhatár 24 0.71 %
Szentharaszt 22 0.65 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.21 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 21.35 %
Galánta 477 17.47 %
Feketenyék 152 5.57 %
Felsőszeli 126 4.61 %
Alsószeli 119 4.36 %
Nagyfödémes 110 4.03 %
Taksonyfalva 104 3.81 %
Királyrév 104 3.81 %
Tallós 95 3.48 %
Jóka 94 3.44 %
Nagymácséd 89 3.26 %
Diószeg 78 2.86 %
Hidaskürt 75 2.75 %
Pozsonyvezekény 60 2.20 %
Vízkelet 57 2.09 %
Nemeskajal 55 2.01 %
Vága 49 1.79 %
Szered 37 1.35 %
Tósnyárasd 36 1.32 %
Nemeskosút 34 1.24 %
Alsóhatár 29 1.06 %
Kismácséd 18 0.66 %
Ábrahám 10 0.37 %
Magyargurab 6 0.22 %
Gány 5 0.18 %
Sopornya 5 0.18 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Alsószerdahely 4 0.15 %
Vágpatta 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 13.72 %
Galánta 481 10.87 %
Alsószeli 379 8.57 %
Felsőszeli 336 7.59 %
Nagyfödémes 276 6.24 %
Jóka 255 5.76 %
Taksonyfalva 240 5.42 %
Királyrév 215 4.86 %
Nagymácséd 205 4.63 %
Hidaskürt 200 4.52 %
Pozsonyvezekény 161 3.64 %
Vága 154 3.48 %
Feketenyék 146 3.30 %
Tallós 144 3.25 %
Diószeg 123 2.78 %
Nemeskosút 106 2.40 %
Vízkelet 80 1.81 %
Nemeskajal 73 1.65 %
Kismácséd 49 1.11 %
Tósnyárasd 35 0.79 %
Alsóhatár 27 0.61 %
Szered 18 0.41 %
Pusztafödémes 10 0.23 %
Dunajánosháza 7 0.16 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 17.45 %
Nádszeg 297 9.44 %
Nagymácséd 225 7.15 %
Nagyfödémes 195 6.20 %
Feketenyék 176 5.59 %
Taksonyfalva 171 5.43 %
Diószeg 158 5.02 %
Jóka 158 5.02 %
Felsőszeli 154 4.89 %
Alsószeli 129 4.10 %
Vága 116 3.69 %
Hidaskürt 114 3.62 %
Szered 102 3.24 %
Tallós 95 3.02 %
Pozsonyvezekény 74 2.35 %
Vízkelet 71 2.26 %
Nemeskajal 64 2.03 %
Nemeskosút 60 1.91 %
Királyrév 47 1.49 %
Kismácséd 46 1.46 %
Tósnyárasd 39 1.24 %
Magyargurab 20 0.64 %
Alsószerdahely 20 0.64 %
Alsóhatár 17 0.54 %
Pusztafödémes 15 0.48 %
Ábrahám 14 0.44 %
Gány 13 0.41 %
Dunajánosháza 12 0.38 %
Sopornya 10 0.32 %
Szentharaszt 10 0.32 %
Vágpatta 9 0.29 %
Nemeskürt 7 0.22 %
Sempte 6 0.19 %
Kisgeszt 5 0.16 %
Salgócska 2 0.06 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 19.16 %
Galánta 255 12.49 %
Sopornya 244 11.95 %
Alsószerdahely 196 9.60 %
Ábrahám 181 8.87 %
Pusztafödémes 103 5.05 %
Diószeg 98 4.80 %
Sempte 60 2.94 %
Nemeskürt 58 2.84 %
Kisgeszt 51 2.50 %
Vágpatta 44 2.16 %
Nagyfödémes 43 2.11 %
Felsőszeli 43 2.11 %
Magyargurab 33 1.62 %
Szentharaszt 30 1.47 %
Nemeskosút 29 1.42 %
Gány 22 1.08 %
Pusztakürt 22 1.08 %
Taksonyfalva 21 1.03 %
Jóka 17 0.83 %
Kismácséd 13 0.64 %
Nádszeg 13 0.64 %
Alsószeli 10 0.49 %
Pozsonyvezekény 9 0.44 %
Vága 9 0.44 %
Nemeskajal 8 0.39 %
Nagymácséd 8 0.39 %
Tallós 7 0.34 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.20 %
Feketenyék 3 0.15 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 23.02 %
Galánta 455 17.93 %
Ábrahám 198 7.80 %
Diószeg 166 6.54 %
Sopornya 115 4.53 %
Pusztafödémes 100 3.94 %
Sempte 88 3.47 %
Vágpatta 81 3.19 %
Nagyfödémes 74 2.92 %
Alsószerdahely 68 2.68 %
Felsőszeli 67 2.64 %
Szentharaszt 61 2.40 %
Magyargurab 54 2.13 %
Kisgeszt 48 1.89 %
Taksonyfalva 38 1.50 %
Jóka 36 1.42 %
Nemeskosút 35 1.38 %
Nemeskürt 28 1.10 %
Gány 27 1.06 %
Dunajánosháza 25 0.99 %
Kismácséd 19 0.75 %
Pusztakürt 18 0.71 %
Alsószeli 18 0.71 %
Vága 18 0.71 %
Nagymácséd 18 0.71 %
Tósnyárasd 16 0.63 %
Salgócska 16 0.63 %
Hidaskürt 11 0.43 %
Nádszeg 11 0.43 %
Feketenyék 11 0.43 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Vízkelet 7 0.28 %
Tallós 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 18.35 %
Galánta 168 17.13 %
Sopornya 77 7.85 %
Szentharaszt 45 4.59 %
Vágpatta 35 3.57 %
Ábrahám 32 3.26 %
Felsőszeli 31 3.16 %
Diószeg 29 2.96 %
Sempte 29 2.96 %
Pusztafödémes 28 2.85 %
Magyargurab 22 2.24 %
Nagyfödémes 19 1.94 %
Alsószerdahely 19 1.94 %
Pusztakürt 18 1.83 %
Taksonyfalva 17 1.73 %
Vága 14 1.43 %
Jóka 14 1.43 %
Salgócska 13 1.33 %
Kisgeszt 11 1.12 %
Gány 10 1.02 %
Kismácséd 10 1.02 %
Nagymácséd 8 0.82 %
Nemeskürt 8 0.82 %
Nádszeg 7 0.71 %
Hidaskürt 6 0.61 %
Alsószeli 6 0.61 %
Tallós 5 0.51 %
Tósnyárasd 5 0.51 %
Nemeskosút 5 0.51 %
Királyrév 4 0.41 %
Vízkelet 3 0.31 %
Alsóhatár 3 0.31 %
Feketenyék 2 0.20 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Nemeskajal 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Galánta 602 24.12 %
Szered 563 22.56 %
Diószeg 140 5.61 %
Sopornya 96 3.85 %
Sempte 89 3.57 %
Vágpatta 78 3.13 %
Nagyfödémes 71 2.84 %
Alsószerdahely 69 2.76 %
Pusztafödémes 69 2.76 %
Gány 66 2.64 %
Ábrahám 66 2.64 %
Felsőszeli 61 2.44 %
Szentharaszt 60 2.40 %
Taksonyfalva 53 2.12 %
Magyargurab 51 2.04 %
Hidaskürt 43 1.72 %
Nemeskosút 38 1.52 %
Jóka 35 1.40 %
Kisgeszt 32 1.28 %
Nemeskürt 30 1.20 %
Nagymácséd 26 1.04 %
Dunajánosháza 24 0.96 %
Tósnyárasd 22 0.88 %
Salgócska 21 0.84 %
Alsószeli 19 0.76 %
Vága 18 0.72 %
Pusztakürt 17 0.68 %
Nemeskajal 15 0.60 %
Nádszeg 13 0.52 %
Vízkelet 12 0.48 %
Feketenyék 8 0.32 %
Kismácséd 8 0.32 %
Királyrév 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 12.45 %
Galánta 27 11.20 %
Diószeg 19 7.88 %
Kismácséd 17 7.05 %
Ábrahám 14 5.81 %
Nagyfödémes 7 2.90 %
Magyargurab 6 2.49 %
Taksonyfalva 5 2.07 %
Sopornya 5 2.07 %
Kisgeszt 5 2.07 %
Felsőszeli 4 1.66 %
Vága 4 1.66 %
Tósnyárasd 4 1.66 %
Jóka 3 1.24 %
Pozsonyvezekény 3 1.24 %
Nemeskosút 2 0.83 %
Dunajánosháza 2 0.83 %
Alsóhatár 2 0.83 %
Nagymácséd 2 0.83 %
Nemeskürt 2 0.83 %
Nemeskajal 2 0.83 %
Alsószerdahely 2 0.83 %
Sempte 2 0.83 %
Hidaskürt 1 0.41 %
Salgócska 1 0.41 %
Pusztakürt 1 0.41 %
Tallós 1 0.41 %
Vágpatta 1 0.41 %
Nádszeg 1 0.41 %
Pusztafödémes 1 0.41 %
Királyrév 1 0.41 %
Szentharaszt 1 0.41 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 13.71 %
Nádszeg 591 9.92 %
Alsószeli 525 8.81 %
Felsőszeli 418 7.02 %
Nagyfödémes 379 6.36 %
Taksonyfalva 352 5.91 %
Nagymácséd 328 5.51 %
Jóka 310 5.20 %
Hidaskürt 298 5.00 %
Feketenyék 255 4.28 %
Vága 252 4.23 %
Pozsonyvezekény 233 3.91 %
Diószeg 202 3.39 %
Királyrév 170 2.85 %
Tallós 158 2.65 %
Nemeskosút 131 2.20 %
Vízkelet 126 2.12 %
Nemeskajal 98 1.65 %
Kismácséd 80 1.34 %
Tósnyárasd 74 1.24 %
Szered 53 0.89 %
Ábrahám 18 0.30 %
Gány 15 0.25 %
Dunajánosháza 15 0.25 %
Pusztafödémes 13 0.22 %
Alsóhatár 13 0.22 %
Magyargurab 12 0.20 %
Alsószerdahely 10 0.17 %
Sopornya 9 0.15 %
Vágpatta 8 0.13 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.10 %
Szentharaszt 5 0.08 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 24.00 %
Szered 357 16.57 %
Sopornya 253 11.75 %
Alsószerdahely 227 10.54 %
Diószeg 97 4.50 %
Sempte 89 4.13 %
Nemeskürt 67 3.11 %
Vágpatta 58 2.69 %
Nagyfödémes 42 1.95 %
Pusztafödémes 42 1.95 %
Ábrahám 40 1.86 %
Felsőszeli 39 1.81 %
Nagymácséd 34 1.58 %
Pusztakürt 33 1.53 %
Taksonyfalva 31 1.44 %
Szentharaszt 28 1.30 %
Nemeskosút 25 1.16 %
Gány 24 1.11 %
Nádszeg 24 1.11 %
Jóka 24 1.11 %
Magyargurab 22 1.02 %
Salgócska 21 0.97 %
Vága 20 0.93 %
Alsószeli 19 0.88 %
Feketenyék 13 0.60 %
Tósnyárasd 13 0.60 %
Nemeskajal 13 0.60 %
Kisgeszt 11 0.51 %
Pozsonyvezekény 11 0.51 %
Hidaskürt 10 0.46 %
Kismácséd 9 0.42 %
Királyrév 8 0.37 %
Tallós 8 0.37 %
Dunajánosháza 7 0.32 %
Vízkelet 5 0.23 %
Alsóhatár 4 0.19 %
Galánta 591 11.89 %
Nádszeg 469 9.44 %
Alsószeli 392 7.89 %
Nagymácséd 391 7.87 %
Felsőszeli 344 6.92 %
Nagyfödémes 334 6.72 %
Taksonyfalva 322 6.48 %
Jóka 269 5.41 %
Hidaskürt 260 5.23 %
Vága 233 4.69 %
Feketenyék 211 4.25 %
Pozsonyvezekény 174 3.50 %
Diószeg 142 2.86 %
Tallós 135 2.72 %
Királyrév 112 2.25 %
Nemeskosút 107 2.15 %
Vízkelet 95 1.91 %
Tósnyárasd 93 1.87 %
Nemeskajal 88 1.77 %
Kismácséd 75 1.51 %
Szered 23 0.46 %
Alsóhatár 15 0.30 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 19.34 %
Nádszeg 385 8.81 %
Alsószeli 314 7.19 %
Felsőszeli 304 6.96 %
Taksonyfalva 291 6.66 %
Nagyfödémes 260 5.95 %
Jóka 240 5.49 %
Nagymácséd 215 4.92 %
Hidaskürt 194 4.44 %
Diószeg 159 3.64 %
Vága 158 3.62 %
Feketenyék 147 3.36 %
Pozsonyvezekény 128 2.93 %
Nemeskosút 118 2.70 %
Tallós 113 2.59 %
Királyrév 102 2.33 %
Vízkelet 80 1.83 %
Nemeskajal 79 1.81 %
Kismácséd 57 1.30 %
Tósnyárasd 48 1.10 %
Szered 26 0.60 %
Alsóhatár 12 0.27 %
Dunajánosháza 11 0.25 %
Gány 7 0.16 %
Magyargurab 5 0.11 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Sopornya 5 0.11 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 15.65 %
Nádszeg 398 9.86 %
Taksonyfalva 357 8.84 %
Alsószeli 313 7.75 %
Felsőszeli 311 7.70 %
Nagyfödémes 247 6.12 %
Jóka 228 5.65 %
Hidaskürt 217 5.37 %
Nagymácséd 217 5.37 %
Feketenyék 170 4.21 %
Pozsonyvezekény 160 3.96 %
Vága 144 3.57 %
Tallós 128 3.17 %
Diószeg 122 3.02 %
Nemeskosút 99 2.45 %
Királyrév 94 2.33 %
Vízkelet 76 1.88 %
Nemeskajal 67 1.66 %
Kismácséd 51 1.26 %
Tósnyárasd 48 1.19 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Szered 11 0.27 %
Sopornya 3 0.07 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Gány 1 0.02 %
Sempte 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 38.51 %
Galánta 361 13.97 %
Diószeg 130 5.03 %
Vágpatta 129 4.99 %
Sopornya 123 4.76 %
Sempte 106 4.10 %
Alsószerdahely 94 3.64 %
Ábrahám 75 2.90 %
Nagyfödémes 71 2.75 %
Szentharaszt 69 2.67 %
Pusztafödémes 61 2.36 %
Magyargurab 43 1.66 %
Felsőszeli 40 1.55 %
Nemeskürt 37 1.43 %
Pusztakürt 36 1.39 %
Jóka 33 1.28 %
Taksonyfalva 29 1.12 %
Kisgeszt 24 0.93 %
Gány 24 0.93 %
Nemeskosút 23 0.89 %
Nagymácséd 20 0.77 %
Dunajánosháza 20 0.77 %
Salgócska 20 0.77 %
Vága 17 0.66 %
Nemeskajal 16 0.62 %
Tósnyárasd 15 0.58 %
Nádszeg 14 0.54 %
Alsószeli 12 0.46 %
Hidaskürt 11 0.43 %
Tallós 9 0.35 %
Kismácséd 8 0.31 %
Feketenyék 7 0.27 %
Pozsonyvezekény 7 0.27 %
Vízkelet 6 0.23 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 43.59 %
Sopornya 299 11.55 %
Alsószerdahely 236 9.12 %
Galánta 115 4.44 %
Vágpatta 98 3.79 %
Sempte 84 3.25 %
Szentharaszt 58 2.24 %
Nemeskürt 58 2.24 %
Diószeg 47 1.82 %
Ábrahám 46 1.78 %
Pusztafödémes 41 1.58 %
Pusztakürt 28 1.08 %
Nagyfödémes 27 1.04 %
Felsőszeli 24 0.93 %
Vága 21 0.81 %
Magyargurab 19 0.73 %
Nagymácséd 18 0.70 %
Taksonyfalva 18 0.70 %
Alsószeli 18 0.70 %
Gány 16 0.62 %
Jóka 15 0.58 %
Salgócska 14 0.54 %
Nemeskosút 14 0.54 %
Kisgeszt 13 0.50 %
Feketenyék 7 0.27 %
Nádszeg 7 0.27 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 47.82 %
Szered 121 6.75 %
Nagyfödémes 72 4.02 %
Diószeg 71 3.96 %
Taksonyfalva 49 2.73 %
Jóka 38 2.12 %
Sopornya 35 1.95 %
Felsőszeli 34 1.90 %
Gány 32 1.79 %
Pusztafödémes 30 1.67 %
Hidaskürt 26 1.45 %
Alsószeli 24 1.34 %
Feketenyék 21 1.17 %
Vágpatta 20 1.12 %
Nemeskajal 19 1.06 %
Szentharaszt 16 0.89 %
Nemeskosút 16 0.89 %
Pozsonyvezekény 16 0.89 %
Tósnyárasd 16 0.89 %
Vága 15 0.84 %
Magyargurab 15 0.84 %
Alsószerdahely 14 0.78 %
Sempte 12 0.67 %
Kisgeszt 11 0.61 %
Kismácséd 11 0.61 %
Dunajánosháza 9 0.50 %
Ábrahám 9 0.50 %
Salgócska 8 0.45 %
Vízkelet 8 0.45 %
Nemeskürt 8 0.45 %
Nádszeg 6 0.33 %
Nagymácséd 6 0.33 %
Tallós 5 0.28 %
Pusztakürt 5 0.28 %
Királyrév 2 0.11 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 45.66 %
Galánta 283 10.87 %
Sopornya 188 7.22 %
Sempte 112 4.30 %
Szentharaszt 107 4.11 %
Vágpatta 94 3.61 %
Alsószerdahely 88 3.38 %
Diószeg 86 3.30 %
Pusztafödémes 64 2.46 %
Felsőszeli 54 2.07 %
Ábrahám 47 1.80 %
Nagyfödémes 36 1.38 %
Taksonyfalva 36 1.38 %
Pusztakürt 33 1.27 %
Nemeskürt 31 1.19 %
Nemeskosút 29 1.11 %
Magyargurab 29 1.11 %
Jóka 23 0.88 %
Gány 22 0.84 %
Kisgeszt 18 0.69 %
Tósnyárasd 13 0.50 %
Kismácséd 12 0.46 %
Nemeskajal 12 0.46 %
Vága 12 0.46 %
Nagymácséd 11 0.42 %
Alsószeli 9 0.35 %
Salgócska 9 0.35 %
Vízkelet 6 0.23 %
Hidaskürt 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 2 0.08 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.95 %
Galánta 369 14.31 %
Vágpatta 301 11.68 %
Sopornya 216 8.38 %
Diószeg 119 4.62 %
Sempte 113 4.38 %
Alsószerdahely 85 3.30 %
Szentharaszt 83 3.22 %
Nemeskürt 65 2.52 %
Pusztafödémes 63 2.44 %
Ábrahám 62 2.40 %
Nagyfödémes 60 2.33 %
Felsőszeli 52 2.02 %
Magyargurab 46 1.78 %
Pusztakürt 45 1.75 %
Jóka 31 1.20 %
Taksonyfalva 30 1.16 %
Kisgeszt 29 1.12 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.85 %
Tósnyárasd 21 0.81 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.54 %
Alsószeli 13 0.50 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 51.34 %
Galánta 74 7.91 %
Sopornya 32 3.42 %
Felsőszeli 30 3.21 %
Alsószerdahely 28 2.99 %
Sempte 24 2.57 %
Diószeg 24 2.57 %
Vágpatta 23 2.46 %
Szentharaszt 22 2.35 %
Pusztafödémes 18 1.93 %
Nagyfödémes 16 1.71 %
Jóka 16 1.71 %
Taksonyfalva 14 1.50 %
Gány 12 1.28 %
Alsószeli 11 1.18 %
Vága 11 1.18 %
Nemeskürt 11 1.18 %
Nemeskosút 10 1.07 %
Tósnyárasd 9 0.96 %
Nádszeg 9 0.96 %
Ábrahám 8 0.86 %
Magyargurab 8 0.86 %
Tallós 7 0.75 %
Pusztakürt 7 0.75 %
Hidaskürt 6 0.64 %
Feketenyék 5 0.53 %
Nagymácséd 4 0.43 %
Kismácséd 3 0.32 %
Nemeskajal 3 0.32 %
Vízkelet 3 0.32 %
Kisgeszt 3 0.32 %
Dunajánosháza 3 0.32 %
Királyrév 2 0.21 %
Salgócska 1 0.11 %
Alsóhatár 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 36.04 %
Galánta 513 15.45 %
Sopornya 187 5.63 %
Vágpatta 161 4.85 %
Diószeg 150 4.52 %
Alsószerdahely 142 4.28 %
Sempte 126 3.79 %
Szentharaszt 99 2.98 %
Ábrahám 96 2.89 %
Pusztafödémes 69 2.08 %
Nemeskürt 67 2.02 %
Nagyfödémes 67 2.02 %
Felsőszeli 58 1.75 %
Taksonyfalva 44 1.32 %
Magyargurab 41 1.23 %
Jóka 35 1.05 %
Kisgeszt 33 0.99 %
Gány 33 0.99 %
Nemeskosút 30 0.90 %
Salgócska 28 0.84 %
Vága 25 0.75 %
Pusztakürt 23 0.69 %
Nagymácséd 22 0.66 %
Dunajánosháza 22 0.66 %
Tósnyárasd 19 0.57 %
Alsószeli 19 0.57 %
Nemeskajal 13 0.39 %
Tallós 11 0.33 %
Nádszeg 10 0.30 %
Vízkelet 9 0.27 %
Hidaskürt 8 0.24 %
Kismácséd 8 0.24 %
Feketenyék 8 0.24 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 45.84 %
Szered 302 11.96 %
Diószeg 93 3.68 %
Sopornya 87 3.44 %
Taksonyfalva 87 3.44 %
Nagyfödémes 73 2.89 %
Felsőszeli 67 2.65 %
Gány 45 1.78 %
Vágpatta 44 1.74 %
Nemeskosút 43 1.70 %
Nemeskajal 42 1.66 %
Tósnyárasd 37 1.46 %
Magyargurab 34 1.35 %
Sempte 33 1.31 %
Alsószerdahely 33 1.31 %
Alsószeli 30 1.19 %
Ábrahám 29 1.15 %
Jóka 29 1.15 %
Vága 28 1.11 %
Pusztafödémes 26 1.03 %
Nemeskürt 24 0.95 %
Szentharaszt 23 0.91 %
Feketenyék 19 0.75 %
Tallós 19 0.75 %
Nagymácséd 19 0.75 %
Hidaskürt 19 0.75 %
Vízkelet 18 0.71 %
Kismácséd 16 0.63 %
Nádszeg 16 0.63 %
Pozsonyvezekény 13 0.51 %
Pusztakürt 13 0.51 %
Kisgeszt 12 0.48 %
Salgócska 9 0.36 %
Dunajánosháza 8 0.32 %
Királyrév 8 0.32 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Galánta 348 22.51 %
Taksonyfalva 160 10.35 %
Feketenyék 101 6.53 %
Felsőszeli 93 6.02 %
Nagyfödémes 87 5.63 %
Nagymácséd 78 5.05 %
Nádszeg 78 5.05 %
Jóka 78 5.05 %
Diószeg 77 4.98 %
Alsószeli 65 4.20 %
Vága 46 2.98 %
Nemeskajal 42 2.72 %
Tósnyárasd 40 2.59 %
Vízkelet 37 2.39 %
Hidaskürt 37 2.39 %
Tallós 33 2.13 %
Nemeskosút 29 1.88 %
Pozsonyvezekény 28 1.81 %
Szered 28 1.81 %
Királyrév 18 1.16 %
Sopornya 14 0.91 %
Magyargurab 13 0.84 %
Kismácséd 10 0.65 %
Dunajánosháza 7 0.45 %
Alsószerdahely 7 0.45 %
Nemeskürt 4 0.26 %
Ábrahám 4 0.26 %
Pusztafödémes 4 0.26 %
Gány 4 0.26 %
Vágpatta 3 0.19 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 1 0.06 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.98 %
Sopornya 433 15.95 %
Nemeskürt 281 10.35 %
Vágpatta 263 9.69 %
Alsószerdahely 237 8.73 %
Galánta 225 8.29 %
Sempte 106 3.90 %
Pusztakürt 104 3.83 %
Szentharaszt 73 2.69 %
Salgócska 48 1.77 %
Diószeg 43 1.58 %
Felsőszeli 38 1.40 %
Pusztafödémes 36 1.33 %
Ábrahám 32 1.18 %
Taksonyfalva 26 0.96 %
Gány 26 0.96 %
Magyargurab 23 0.85 %
Nagyfödémes 21 0.77 %
Nemeskosút 19 0.70 %
Kisgeszt 19 0.70 %
Jóka 16 0.59 %
Tósnyárasd 12 0.44 %
Nagymácséd 11 0.41 %
Vága 10 0.37 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.06 %
Galánta 177 13.55 %
Sopornya 123 9.42 %
Alsószerdahely 77 5.90 %
Szentharaszt 60 4.59 %
Sempte 56 4.29 %
Vágpatta 42 3.22 %
Diószeg 34 2.60 %
Pusztafödémes 34 2.60 %
Ábrahám 33 2.53 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Vága 18 1.38 %
Gány 18 1.38 %
Jóka 15 1.15 %
Magyargurab 15 1.15 %
Pusztakürt 15 1.15 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Kisgeszt 13 1.00 %
Felsőszeli 13 1.00 %
Taksonyfalva 11 0.84 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 9 0.69 %
Alsószeli 9 0.69 %
Tósnyárasd 9 0.69 %
Kismácséd 7 0.54 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 26.11 %
Galánta 323 13.43 %
Vágpatta 321 13.35 %
Sopornya 208 8.65 %
Sempte 129 5.36 %
Diószeg 107 4.45 %
Nemeskürt 83 3.45 %
Alsószerdahely 77 3.20 %
Szentharaszt 71 2.95 %
Ábrahám 66 2.74 %
Pusztakürt 62 2.58 %
Nagyfödémes 56 2.33 %
Pusztafödémes 54 2.25 %
Felsőszeli 45 1.87 %
Magyargurab 39 1.62 %
Gány 35 1.46 %
Salgócska 32 1.33 %
Jóka 29 1.21 %
Taksonyfalva 25 1.04 %
Kisgeszt 25 1.04 %
Hidaskürt 22 0.91 %
Nemeskosút 21 0.87 %
Vága 21 0.87 %
Nagymácséd 20 0.83 %
Alsószeli 15 0.62 %
Dunajánosháza 15 0.62 %
Tósnyárasd 15 0.62 %
Nemeskajal 8 0.33 %
Vízkelet 7 0.29 %
Kismácséd 7 0.29 %
Pozsonyvezekény 7 0.29 %
Tallós 5 0.21 %
Feketenyék 4 0.17 %
Nádszeg 4 0.17 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 1 287 45.90 %
Galánta 263 9.38 %
Sopornya 164 5.85 %
Diószeg 144 5.14 %
Sempte 111 3.96 %
Alsószerdahely 91 3.25 %
Vágpatta 85 3.03 %
Szentharaszt 79 2.82 %
Felsőszeli 55 1.96 %
Pusztafödémes 54 1.93 %
Ábrahám 50 1.78 %
Taksonyfalva 44 1.57 %
Nagyfödémes 40 1.43 %
Nemeskürt 30 1.07 %
Pusztakürt 26 0.93 %
Jóka 25 0.89 %
Gány 21 0.75 %
Nemeskosút 21 0.75 %
Magyargurab 19 0.68 %
Kisgeszt 14 0.50 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Salgócska 11 0.39 %
Alsószeli 10 0.36 %
Nemeskajal 9 0.32 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 7 0.25 %
Vízkelet 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.21 %
Feketenyék 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 25.60 %
Szered 203 20.38 %
Galánta 104 10.44 %
Vágpatta 80 8.03 %
Diószeg 48 4.82 %
Sempte 45 4.52 %
Ábrahám 30 3.01 %
Pusztakürt 27 2.71 %
Szentharaszt 23 2.31 %
Nemeskürt 23 2.31 %
Pusztafödémes 21 2.11 %
Felsőszeli 20 2.01 %
Alsószerdahely 20 2.01 %
Taksonyfalva 15 1.51 %
Magyargurab 14 1.41 %
Nagyfödémes 14 1.41 %
Nemeskosút 14 1.41 %
Salgócska 12 1.20 %
Gány 8 0.80 %
Nagymácséd 6 0.60 %
Vága 6 0.60 %
Nemeskajal 5 0.50 %
Jóka 5 0.50 %
Kisgeszt 5 0.50 %
Tósnyárasd 3 0.30 %
Nádszeg 3 0.30 %
Alsószeli 3 0.30 %
Pozsonyvezekény 3 0.30 %
Tallós 2 0.20 %
Kismácséd 2 0.20 %
Királyrév 2 0.20 %
Feketenyék 2 0.20 %
Hidaskürt 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Vízkelet 1 0.10 %
Szered 392 30.22 %
Galánta 138 10.64 %
Sopornya 93 7.17 %
Szentharaszt 55 4.24 %
Sempte 38 2.93 %
Ábrahám 33 2.54 %
Alsószerdahely 31 2.39 %
Vágpatta 31 2.39 %
Pusztafödémes 26 2.00 %
Diószeg 25 1.93 %
Nagyfödémes 18 1.39 %
Kisgeszt 16 1.23 %
Felsőszeli 15 1.16 %
Taksonyfalva 14 1.08 %
Magyargurab 13 1.00 %
Vága 12 0.93 %
Jóka 11 0.85 %
Nemeskürt 10 0.77 %
Pusztakürt 10 0.77 %
Gány 10 0.77 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 8 0.62 %
Alsószeli 8 0.62 %
Tósnyárasd 7 0.54 %
Kismácséd 6 0.46 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Hidaskürt 5 0.39 %
Tallós 4 0.31 %
Nádszeg 3 0.23 %
Királyrév 2 0.15 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 10.79 %
Galánta 243 9.82 %
Alsószeli 230 9.30 %
Felsőszeli 219 8.85 %
Nádszeg 216 8.73 %
Nagyfödémes 156 6.31 %
Jóka 145 5.86 %
Hidaskürt 141 5.70 %
Taksonyfalva 138 5.58 %
Nagymácséd 95 3.84 %
Feketenyék 87 3.52 %
Vága 83 3.35 %
Tallós 81 3.27 %
Diószeg 80 3.23 %
Nemeskosút 67 2.71 %
Királyrév 66 2.67 %
Kismácséd 35 1.41 %
Vízkelet 30 1.21 %
Nemeskajal 30 1.21 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Alsóhatár 7 0.28 %
Szered 7 0.28 %
Sopornya 3 0.12 %
Pusztafödémes 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 33.33 %
Sempte 141 17.28 %
Sopornya 57 6.99 %
Galánta 55 6.74 %
Szentharaszt 39 4.78 %
Vágpatta 32 3.92 %
Alsószerdahely 27 3.31 %
Diószeg 19 2.33 %
Hidaskürt 15 1.84 %
Felsőszeli 15 1.84 %
Pusztafödémes 13 1.59 %
Taksonyfalva 12 1.47 %
Ábrahám 10 1.23 %
Nemeskürt 9 1.10 %
Gány 8 0.98 %
Magyargurab 7 0.86 %
Nagymácséd 6 0.74 %
Nemeskosút 6 0.74 %
Nagyfödémes 5 0.61 %
Pusztakürt 5 0.61 %
Nádszeg 5 0.61 %
Alsószeli 4 0.49 %
Tósnyárasd 4 0.49 %
Salgócska 4 0.49 %
Vága 3 0.37 %
Jóka 2 0.25 %
Kisgeszt 2 0.25 %
Tallós 2 0.25 %
Kismácséd 2 0.25 %
Királyrév 2 0.25 %
Nemeskajal 1 0.12 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 20.09 %
Feketenyék 278 13.46 %
Galánta 182 8.81 %
Nagyfödémes 139 6.73 %
Hidaskürt 133 6.44 %
Jóka 92 4.45 %
Tallós 82 3.97 %
Felsőszeli 78 3.78 %
Taksonyfalva 68 3.29 %
Diószeg 66 3.19 %
Alsószeli 66 3.19 %
Pozsonyvezekény 60 2.90 %
Nagymácséd 60 2.90 %
Királyrév 50 2.42 %
Nemeskosút 49 2.37 %
Vága 46 2.23 %
Vízkelet 44 2.13 %
Nemeskajal 34 1.65 %
Kismácséd 27 1.31 %
Tósnyárasd 21 1.02 %
Szered 16 0.77 %
Alsóhatár 16 0.77 %
Ábrahám 7 0.34 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 5 0.24 %
Magyargurab 4 0.19 %
Vágpatta 4 0.19 %
Pusztafödémes 4 0.19 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 2 0.10 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.28 %
Feketenyék 473 14.72 %
Nádszeg 255 7.93 %
Hidaskürt 205 6.38 %
Nagyfödémes 195 6.07 %
Felsőszeli 162 5.04 %
Alsószeli 133 4.14 %
Jóka 123 3.83 %
Taksonyfalva 122 3.80 %
Nagymácséd 121 3.76 %
Diószeg 115 3.58 %
Vága 109 3.39 %
Tallós 103 3.20 %
Vízkelet 99 3.08 %
Pozsonyvezekény 97 3.02 %
Nemeskosút 78 2.43 %
Királyrév 63 1.96 %
Nemeskajal 59 1.84 %
Szered 32 1.00 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.75 %
Tósnyárasd 24 0.75 %
Magyargurab 14 0.44 %
Ábrahám 14 0.44 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 20.25 %
Galánta 145 16.59 %
Diószeg 69 7.89 %
Sopornya 61 6.98 %
Szentharaszt 39 4.46 %
Pusztafödémes 36 4.12 %
Ábrahám 30 3.43 %
Vágpatta 26 2.97 %
Alsószerdahely 22 2.52 %
Nagyfödémes 21 2.40 %
Sempte 21 2.40 %
Magyargurab 19 2.17 %
Jóka 16 1.83 %
Kisgeszt 15 1.72 %
Felsőszeli 14 1.60 %
Taksonyfalva 12 1.37 %
Vága 12 1.37 %
Gány 11 1.26 %
Nemeskosút 10 1.14 %
Kismácséd 8 0.92 %
Alsószeli 6 0.69 %
Pusztakürt 6 0.69 %
Salgócska 6 0.69 %
Nagymácséd 6 0.69 %
Tósnyárasd 5 0.57 %
Nemeskürt 4 0.46 %
Nemeskajal 4 0.46 %
Tallós 4 0.46 %
Királyrév 3 0.34 %
Nádszeg 2 0.23 %
Alsóhatár 2 0.23 %
Hidaskürt 2 0.23 %
Vízkelet 2 0.23 %
Feketenyék 2 0.23 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Szered 1 306 36.31 %
Alsószerdahely 567 15.76 %
Sopornya 465 12.93 %
Galánta 356 9.90 %
Sempte 179 4.98 %
Vágpatta 144 4.00 %
Nemeskürt 91 2.53 %
Szentharaszt 84 2.34 %
Pusztakürt 70 1.95 %
Vága 64 1.78 %
Diószeg 56 1.56 %
Pusztafödémes 52 1.45 %
Gány 48 1.33 %
Ábrahám 46 1.28 %
Taksonyfalva 45 1.25 %
Felsőszeli 44 1.22 %
Nagyfödémes 29 0.81 %
Magyargurab 27 0.75 %
Kisgeszt 27 0.75 %
Nemeskosút 22 0.61 %
Salgócska 21 0.58 %
Tallós 18 0.50 %
Alsószeli 17 0.47 %
Jóka 13 0.36 %
Nagymácséd 13 0.36 %
Nemeskajal 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Hidaskürt 7 0.19 %
Kismácséd 7 0.19 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1238 32.18%
VPN
830 21.58%
KSČ
789 20.51%
SNS
224 5.82%
SZ
165 4.29%
KDH
164 4.26%
DS
113 2.94%
SPV
105 2.73%
SD
76 1.98%
DÚRS
56 1.46%
SSL
48 1.25%
Egyéb
39 1.01%
Érvényes szavazatok 3847
Együttélés-MKDM
959 31.88%
HZDS
565 18.78%
SDĽ
429 14.26%
Magyar Polgári Párt
231 7.68%
KSS
211 7.01%
ODÚ
118 3.92%
SNS
98 3.26%
SDSS
87 2.89%
SZS
73 2.43%
KDH
62 2.06%
DS-ODS
49 1.63%
SZ
36 1.20%
ROI
24 0.80%
SKDH
16 0.53%
SPI
14 0.47%
ZPR-RČS
13 0.43%
Egyéb
23 0.76%
Érvényes szavazatok 3008
MK
1134 40.91%
HZDS-RSS
404 14.57%
SP-VOĽBA
275 9.92%
KSS
258 9.31%
218 7.86%
ZRS
158 5.70%
SNS
84 3.03%
KDH
63 2.27%
DS
59 2.13%
SPK
40 1.44%
HZPCS
26 0.94%
NS
25 0.90%
Egyéb
28 1.01%
Érvényes szavazatok 2772
MKP
1237 33.27%
SDK
1116 30.02%
SDĽ
411 11.05%
HZDS
390 10.49%
KSS
208 5.59%
SOP
170 4.57%
SNS
114 3.07%
MLHZP
22 0.59%
Egyéb
50 1.34%
Érvényes szavazatok 3718
MKP
1397 46.71%
SDKU
391 13.07%
SMER
265 8.86%
HZDS
214 7.15%
ANO
170 5.68%
KSS
152 5.08%
SDA
88 2.94%
KDH
54 1.81%
HZD
49 1.64%
SNS
45 1.50%
PSNS
42 1.40%
SZS
34 1.14%
SDĽ
27 0.90%
ZAR
12 0.40%
Egyéb
51 1.71%
Érvényes szavazatok 2991
MKP
881 44.47%
SDKU DS
375 18.93%
SMER
328 16.56%
SNS
111 5.60%
ĽS HZDS
77 3.89%
KSS
76 3.84%
KDH
37 1.87%
SF
34 1.72%
ANO
18 0.91%
HZD
12 0.61%
Egyéb
32 1.62%
Érvényes szavazatok 1981
Most-Híd
745 30.72%
SDKU DS
456 18.80%
SMER
380 15.67%
SaS
347 14.31%
MKP
200 8.25%
SNS
70 2.89%
ĽS HZDS
48 1.98%
SDĽ
45 1.86%
KSS
40 1.65%
KDH
39 1.61%
Paliho Kapurkova
12 0.49%
Únia
11 0.45%
Egyéb
32 1.32%
Érvényes szavazatok 2425
Most-Híd
736 32.62%
SMER SD
492 21.81%
OĽaNO
254 11.26%
MKP
196 8.69%
SaS
151 6.69%
SDKU DS
135 5.98%
SNS
53 2.35%
KDH
48 2.13%
99 Percent
39 1.73%
KSS
28 1.24%
SSS NM
24 1.06%
Zmena zdola DU
19 0.84%
LSNS
16 0.71%
PaS
16 0.71%
SZ
14 0.62%
Egyéb
35 1.55%
Érvényes szavazatok 2256
Most-Híd
552 24.59%
SMER SD
317 14.12%
SaS
263 11.71%
OĽANO-NOVA
260 11.58%
MKP
234 10.42%
SME RODINA
206 9.18%
LSNS
104 4.63%
SNS
103 4.59%
#SIEŤ
89 3.96%
KSS
32 1.43%
KDH
30 1.34%
SKOK!
16 0.71%
TIP
13 0.58%
Egyéb
26 1.16%
Érvényes szavazatok 2245
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések