SK
NZ
.....

Kamocsa

Község

címer zászló
1760 100% magyar 1910
649 68% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kamocsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Komoča
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Borsós, Csék, Gyürek, Hunvaló, Keresztág, Nagy-Veisz, Nyárasd, Perjés, Perjésgyűr, Székes, Telek
Koordináták:
47.94887543, 18.02243805
Terület:
13,48 km2
Rang:
község
Népesség:
940
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94121
Település kód:
503291
Szervezeti azonosító:
309001
Adóazonosító:
2021060745

A község a Kisalföldön, a Vág bal partján, az Alsó-Vágmente kistájon fekszik, Gútától 6 km-re északra, Érsekújvártól 13 km-re nyugatra. Itt torkollik a Vágba az Érsekújvártól idáig vezető Nyitra-csatorna. Keresztülhalad rajta a Gútát Érsekújvárral összekötő 573-as főút, melyről itt ágazik le a Szímő (5,5 km) felé vezető mellékút. Nyugatról Ifjúságfalva és Gúta Vágszögi katasztere, északról Szímő, északkeletről Andód, keletről Érsekújvár, délről pedig Gúta határolja. Nyugati határának egy részét a Vág folyó, keleti határát a Martosi-csatorna, déli határának egy részét az 573-as út alkotja. Keleti határa egyben Komárom és Nyitra megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Komáromi járáshoz tartozott, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Ekkor csatolták az újonnan létrehozott Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegyéhez és egyben az Érsekújvári járáshoz. 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához és a Komáromi járáshoz, majd az 1949-es közigazgatási reform újra az Érsekújvári járáshoz csatolta. 1954-ben határának Vágon túli részét (2,16 km², a községterület 13,8 %-a) az újonnan alakult Ifjúságfalvához csatolták, ezzel területe 15,64 km²-ről 13,48 km²-ra csökkent).

Népesség

1910-ben 1760, 1921-ben 1801, 1939-ben pedig 1678, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és református vallású lakosa volt. 1948-ban magyar lakosságának egy részét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. Lakosságszáma 1921-ben érte el a maximumot, 1991-ig lakosságának csaknem felét elveszítette (44,9 %-os csökkenés, 1801-ről 993 főre). Az 1991-2011 közötti két évtizedre további népességcsökkenés (7,6 %, 993-ról 918 főre) és a szlovák nemzetiségűek arányának megduplázódása (8,7 %-ról 17,2 %-ra) jellemző. A lakosság többsége (54,8 %, 1921-ben még 91,2 %) református vallású, a római katolikusok aránya 23,5 %-ra nőtt.

Történelem

Első ismert birtokosai a középkor végén a Csúzyak, a 16. században már több birtokosa ismeretes, úgy mint a Dávay, Szentmihályi, Szentpétery, Felpéczy és Kapocsy családok. A török kor háborúi idején valószínűleg elpusztult, mert a 17. században csak pusztaként említik, Kisrécs néven. Az újkorban az itt régen birtokban levő Csúzy család mellett a Hunyady, Amade, valamint további közbirtokos családok rendelkeztek itt földekkel. A község lakói mezőgazdaságból és kézművességből éltek. Hatalmas tűzvész pusztított 1856-ban, a házak nagy része tönkrement, odavesztek az egyházi épületek, és a templom is leégett, harangjai leszakadtak. Ez a régi templom a korábban elpusztult, Sövény nevű falu helyén áll. 1903-ban az árvízzel kellett megküzdeniük az itt élőknek. A falu híres volt zöldség- (hagyma, répa, káposzta) és dinnyetermesztéséről. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta a falut, 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia birtokolta. A lakosságcsere után 48, Magyarországról áttelepült szlovák családot költöztettek ide a kitelepített magyarok helyére. A szocializmus éveiben nagy teret nyert a zöldségtermesztés. 1952-ben ismét az árvíz okozott károkat. 1993 óta Szlovákia része. Magyar alapiskoláját 2002-ben szüntették meg.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. A falu melletti kemping a Klikkfest és a Felvidéki Magyar Sziget, valamint más fesztiválok rendszeres helyszíne. Református temploma 1787-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KANOCZA. Magyar falu Komárom Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, többen reformátusok, fekszik Érsek Újvárhoz más fél mértföldnyire, Szemőnek filiája, nádgya elég van, legelője, gyűmöltsös kertyei jók, számos kaposztás földgyei is vagynak, határját töltésekkel is szokták óltalmazni.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kamocsa magyar falu, Komárom vmegyében, fekszik lapályos sikságon a Vágh bal partján, Guttához éjszakra fél, Érsekujvártól nyugotra 2 mfldnyire. Mi a helység határát illeti, tagosztály, vagy más hiteles felmérés még itt nem levén, ezt holdakban megmondani nem lehet egyébkint, hanem hogy Kamocsa határa 38 és 1/2 régi telket tesz, mellyből urbéri föld 31 és 1/2 telek, a curialistáké pedig 7 telek. Földesuri majorság nincs. A fenemlitett határnak ismét 1/4 része szántóföld, 1/4-de legelő, 2/4-de pedig kaszálló. Szőleje nincs, több lapályos völgyeit fűzfákkal ülteti be, mellyekből minden harmadik, vagy negyedik évi áglemetélés által tüzifát elegendőt szerez. A föld minősége agyagos homok, s ezért leginkább gyökeres és kerti növények termesztetnek, minthogy a föld arra legalkalmasabb, s kevés is lévén, gazdasági szempontból legjövedelmezőbb. Termesztetik pedig különösen veres hagyma, sárga répa, petrezselyem, káposzta, dinnye s a t. Az állattenyésztés, valamint a mezei gazdálkodás is meglehetősen díszlik, hanem a Vágh folyók gyakori kiöntései miatt sokat szenved. Népessége 1340 lélek, kik közül reformált vallásu 1203, r. kath. 1, zsidó 56. Nemes 274, polgár 1010, zsidó 56. A nyelv egyedül magyar. Telkes jobbágy van 206, zsellér 7, lakó 6, kereskedő zsidó 11. Reformatusok anyaegyházán s iskoláján kivül emlitést érdemel még itt egy olajütő, mellyen keserves izzadással emberi erő tesz szert valamelly kis olajra. Jelenleg földesuraságok: gr. Hunyady József, ki szinte felét birja a helységnek; Balogh Ferencz, Halasy Eduárd, Lieszkovszky, Ghyczy, Petrics, Rozsos curialis nemes családok; Pethes, Kosa, Pollák.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kamocsa, vágmenti magyar nagyközség, 404 házzal és 1918, nagyobbára ref. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása pedig Érsekújvár. Első okleveles említése 1468-ban merül fel, és ekkor a Csúzyak az urai. 1540-ben már több birtokosa ismeretes, mert ebben az évben Csúzy János, a Dévayak, a Szentmihályiak és Szentpéteryek új adományt nyernek e birtokra, melyben ez időtájt Felpéczy Ferencznek és Kapocsy Imrének is részük volt. 1658-ban, nem tudjuk mi okból, nyitramegyei pusztaként szerepel és Kisrécse a neve. 1705-ben Rétey György kurucz ezredes táborozott Kamocsán. 1756-ban Ocskay Mihály cseréli el itteni birtokát, miután már előbb Csúzy László adta el a maga részét, és hasonlóan cselekedett 1760-ban Ordódy Antal is. Később a gróf Hunyady, gróf Amade, a Balogh, Csúzy, Rozsos, Tajnay, Kollár, Naszvady, Végh, Pyber, Halassy, Lieszkovszky, Ghyczy és Petrics családok voltak a birtokosai. A török világban elpusztult és úgylátszik, ennek következtében szerepel egy ideig nyitramegyei pusztaként. A Rákóczi-féle szabadságharcz idejéből a következő feljegyzést találjuk az itteni egyházi jegyzőkönyvekben: »A sok háborúkban vették ugyan némely pápisták ide be ideig való szállásra magukat, mint bátorságosabb helyre, de lecsendesedvén az háború, kiki régi helyére visszament.« 1856-ban oly veszedelmes tűz pusztított a községben, hogy a falu nagy része, az egyházi épületekkel és templommal együtt, leégett és a harangok a toronyból lehullottak. Ez a templom a hajdani Sövény nevű elpusztult helység helyén állott. 1787-ig csak kezdetleges alkotású, fából készült temploma volt és csak az említett évben építették a mostani kőtemplomot. Ide tartoznak a Pethes, Rácz és Szabó tanyák.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kamocsa. Évszázadokig egyházi birtok. 1663-ban lakossága a pestisjárvány áldozatául esik. A község területe 2718 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1678.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kamocsa nk. érsekújvári járás. A község múltja a reformáció korára nyúlik vissza, amikor halászok telepedtek le a Vág partján elterülő sás mentén. Már 1468-ban említik. Ref. temploma 1790-ben épült. Az egyke következtében a lakosság fogyóban. 1658-ban Kisrécsének nevezik. A török alatt elpusztult. Területe: 2.718 k. h. Lakosság: 1.678. Ebből m.: I.675, szl.: 2. Magy. beszél: 1.677. Vallásszerint: r. k. 122, ref. 1521, izr. 31. Fb. I. 12, II. 134, III. 271. Községi bíró: Halász Dezső. Ref. népiskola. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. A község 1938. nov. 8-án szabadult fel. Különleges terménye a foghagyma. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Érsekújvár, jb. közj. Komárom, csö. Szimő. Vá. Guta, posta és távbeszélő helyben.

Nagymegyeri Besnyei György

1675
Nagymegyer - megszületett
Kamocsa - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd - egyházi szolgálatot végzett
1737-től
Madar - egyházi szolgálatot végzett

Lukács Pál

1801. 3. 21.
Kamocsa - megszületett
1873. 8. 15.
Kamocsa - elhunyt

Pap Kálmán

1853. 4. 21.
Kamocsa - megszületett

Baranyay József

1876. 9. 6.
Kamocsa - megszületett
Komárom - kutatott
Időszaki kiadványok szerkesztője, lapszerkesztője, könyvtáros.
Tany - élt
1952. 1. 20.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1416
Kamacha
1460
Kamocha
1773
Kamocsa,
1786
Kamocscha,
1808
Kamocsa,
1927
Kamoča, Kamocsa,
1945
Kamoča, Kamocsa,
1948
Komoča
1994
Kamocsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kamocsa (Komoča) 495
Telefon: 0356481101
Fax: 0356481101

Honlap: komoca.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lukács Imrich (Független)

Képviselő-testület:
Illés Tamás (Független)
Varga Rudolf (Független)
Tóth Arpád (SMK-MKP)
Dobai Tibor (SMK-MKP)
Halász Csaba (SMK-MKP)
Agh Zoltán (SMK-MKP)
Lukácsová Katarína (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Kamocsai Posta

Komoča 173

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kamocsa 142

Kamocsai Anyakönyvi Hivatal

Kamocsa 495

Kamocsai Községi Hivatal

Kamocsa 495

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1614 95%
szlovákok 5 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 2%
egyéb 44 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1693
magyarok 1760 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1760
magyarok 1795 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1801
magyarok 901 91%
szlovákok 86 9%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 993
magyarok 778 84%
szlovákok 132 14%
romák 0 0%
csehek 10 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 922
magyarok 689 75%
szlovákok 158 17%
romák 0 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 61 7%
összlétszám 918
magyarok 649 68%
szlovákok 224 23%
romák 2 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 72 8%
összlétszám 955
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 820
Választási részvétel: 70.12 %
Kiadott boríték: 575
Bedobott boríték: 575

Polgármester

Érvényes szavazólap: 571
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lukács Imrich 342 59.89 % Független
Ďuran Peter 229 40.11 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tóth Arpád 354 SMK-MKP
Dobai Tibor 341 SMK-MKP
Halász Csaba 336 SMK-MKP
Agh Zoltán 312 SMK-MKP
Lukácsová Katarína 279 SMK-MKP
Illés Tamás 275 Független
Varga Rudolf 260 Független

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 794
Választási részvétel: 20.28 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161
Választásra jogosult: 794
Választási részvétel: 12.85 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 807
Választási részvétel: 27,38 %
Kiadott boríték: 221
Bedobott boríték: 221

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 150
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 129 86.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 13 8.67 % SMER - SD
Stanislav Kováč 3 2.00 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 2 1.33 % Független
Regan Belovič 1 0.67 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 0.67 % MS
Viliam Mokraň 1 0.67 % KĽS
Milan Belica 4 3.92% SMER - SD
Iván Farkas 124 57.41 % SMK-MKP
Milan Belica 53 24.54 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 18 8.33 % Független
Milan Uhrík 9 4.17 % ĽSNS
Ján Greššo 6 2.78 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 5 2.31 % MKDA
Ján Marko 1 0.46 % NP
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 157
Érvényes szavazólap: 218
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Tibor Dobai 125 79.62% SMK-MKP
János Bób 123 78.34% SMK-MKP
Péter Nagy 98 62.42% SMK-MKP
Tibor Nagy 94 59.87% SMK-MKP
Bertalan Bóna 83 52.87% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Marián Tóth 60 38.22% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Tóth 57 36.31% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 48 30.57% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Jozef Kálazi 44 28.03% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Otokar Klein 41 26.11% Független
Karol Borik 16 10.19% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ladislav Marenčák 10 6.37% SMER - SD, KDH
Peter Kijaček 10 6.37% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Tünde Némethová 8 5.10% PD
Tibor Matuška 7 4.46% KDH, SMER - SD
Ján Volf 6 3.82% SNS
Ján Kováč 6 3.82% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Igor Sádovský 5 3.18% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 5 3.18% SMER - SD, KDH
Ľuboš Ivan 4 2.55% Független
Marek Oremus 4 2.55% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4 2.55% KDH, SMER - SD
Lenka Szegenyová 3 1.91% KSS
Lucia Matejková 3 1.91% SMS
Helena Bohátová 3 1.91% KDH, SMER - SD
Renáta Baloghová 2 1.27% PD
Rudolf Hlavatý 2 1.27% MS
Martin Barta 2 1.27% PD
Eva Smolíková 2 1.27% SNS
Karin Jaššová 1 0.64% KDH, SMER - SD
Ján Štark 1 0.64% Független
Ján Garai 0 0.00% PD
Michal Alemayehu 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
János Bób 178 81.65% SMK-MKP
Tibor Dobai 167 76.61% SMK-MKP
Dávid Nagy 131 60.09% SMK-MKP
Mária Czuczor 106 48.62% SMK-MKP
Otokar Klein 76 34.86% Független
Gabriel Katona 75 34.40% Független
Ivan Katona 65 29.82% Független
Bertalan Bóna 60 27.52% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Tibor Matuška 33 15.14% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Polerecká 32 14.68% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Branislav Becík 22 10.09% Független
Ladislav Marenčák 21 9.63% Független
Marek Oremus 18 8.26% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Helena Bohátová 17 7.80% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Daniel Žingor 16 7.34% Független
Karin Jaššová 14 6.42% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 12 5.50% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Štefan Prešinský 12 5.50% Független
Juraj Šimunek 11 5.05% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ladislav Balogh 11 5.05% ĽS Naše Slovensko
Ján Volf 10 4.59% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 9 4.13% Független
Pavol Uhrín 8 3.67% DOMA DOBRE
Marcel Filaga 7 3.21% Független
Eva Smolíková 7 3.21% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Martin Mikla 7 3.21% ĽS Naše Slovensko
Lenka Szegényová 7 3.21% KSS
Adrián Takáč 6 2.75% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Ivan 6 2.75% Független
Andrea Hudecová 6 2.75% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 5 2.29% ĽS Naše Slovensko
Gizela Kevélyová 5 2.29% SME RODINA - Boris Kollár
Radovan Kuruc 3 1.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 3 1.38% ĽS Naše Slovensko
Martin Búry 2 0.92% Független
Tatiana Svetlanská 2 0.92% Független
Jozef Zaťko 2 0.92% NP
Štefan Skok 2 0.92% NP
Jozef Francel 1 0.46% Független
Ivan Solár 1 0.46% Független
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 32.21 %
Nagysurány 192 10.98 %
Komját 101 5.78 %
Tótmegyer 80 4.58 %
Mánya 55 3.15 %
Bánkeszi 50 2.86 %
Komáromszemere 42 2.40 %
Csornok 37 2.12 %
Nyitramalomszeg 37 2.12 %
Zsitvafödémes 34 1.95 %
Özdöge 30 1.72 %
Jászfalu 29 1.66 %
Újlót 28 1.60 %
Hull 26 1.49 %
Nyitranagykér 25 1.43 %
Barsfüss 24 1.37 %
Ohaj 24 1.37 %
Rendve 21 1.20 %
Udvard 21 1.20 %
Tardoskedd 20 1.14 %
Szencse 20 1.14 %
Dögös 18 1.03 %
Gyarak 18 1.03 %
Jattó 17 0.97 %
Kolta 15 0.86 %
Szentmihályúr 12 0.69 %
Andód 12 0.69 %
Komáromcsehi 9 0.51 %
Szímő 9 0.51 %
Fajkürt 8 0.46 %
Kisbaromlak 7 0.40 %
Kamocsa 6 0.34 %
Barsbaracska 5 0.29 %
Valkház 4 0.23 %
Zsitvabesenyő 3 0.17 %
Pozba 2 0.11 %
Érsekújvár 779 28.67 %
Nagysurány 260 9.57 %
Komját 133 4.90 %
Tótmegyer 113 4.16 %
Bánkeszi 98 3.61 %
Mánya 73 2.69 %
Zsitvafödémes 67 2.47 %
Komáromszemere 61 2.25 %
Jattó 56 2.06 %
Özdöge 52 1.91 %
Udvard 50 1.84 %
Nyitramalomszeg 49 1.80 %
Újlót 48 1.77 %
Csornok 47 1.73 %
Tardoskedd 39 1.44 %
Ohaj 38 1.40 %
Rendve 36 1.32 %
Hull 36 1.32 %
Kolta 32 1.18 %
Nyitranagykér 30 1.10 %
Jászfalu 30 1.10 %
Szencse 28 1.03 %
Dögös 27 0.99 %
Barsfüss 27 0.99 %
Andód 26 0.96 %
Szímő 23 0.85 %
Gyarak 22 0.81 %
Szentmihályúr 18 0.66 %
Komáromcsehi 13 0.48 %
Fajkürt 11 0.40 %
Valkház 10 0.37 %
Pozba 9 0.33 %
Barsbaracska 8 0.29 %
Kisbaromlak 7 0.26 %
Kamocsa 6 0.22 %
Zsitvabesenyő 4 0.15 %
Érsekújvár 1 451 46.66 %
Tardoskedd 216 6.95 %
Udvard 204 6.56 %
Nyitranagykér 138 4.44 %
Nagysurány 135 4.34 %
Szímő 127 4.08 %
Zsitvabesenyő 88 2.83 %
Andód 84 2.70 %
Pozba 78 2.51 %
Bánkeszi 65 2.09 %
Tótmegyer 64 2.06 %
Kamocsa 60 1.93 %
Komját 45 1.45 %
Újlót 44 1.41 %
Szentmihályúr 44 1.41 %
Barsbaracska 34 1.09 %
Özdöge 33 1.06 %
Komáromszemere 32 1.03 %
Szencse 30 0.96 %
Nyitramalomszeg 30 0.96 %
Fajkürt 29 0.93 %
Mánya 29 0.93 %
Zsitvafödémes 27 0.87 %
Komáromcsehi 22 0.71 %
Gyarak 21 0.68 %
Jattó 20 0.64 %
Dögös 20 0.64 %
Barsfüss 19 0.61 %
Kolta 17 0.55 %
Csornok 17 0.55 %
Jászfalu 15 0.48 %
Valkház 11 0.35 %
Hull 9 0.29 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 32.79 %
Udvard 763 13.25 %
Nagysurány 439 7.63 %
Bánkeszi 198 3.44 %
Tótmegyer 191 3.32 %
Komáromszemere 155 2.69 %
Komját 150 2.61 %
Újlót 146 2.54 %
Zsitvafödémes 130 2.26 %
Ohaj 128 2.22 %
Tardoskedd 118 2.05 %
Kisbaromlak 117 2.03 %
Zsitvabesenyő 116 2.01 %
Jászfalu 102 1.77 %
Mánya 102 1.77 %
Kolta 100 1.74 %
Özdöge 90 1.56 %
Nyitramalomszeg 77 1.34 %
Hull 74 1.29 %
Andód 71 1.23 %
Szencse 69 1.20 %
Nyitranagykér 59 1.02 %
Barsfüss 54 0.94 %
Szímő 47 0.82 %
Jattó 45 0.78 %
Csornok 41 0.71 %
Fajkürt 40 0.69 %
Dögös 40 0.69 %
Rendve 36 0.63 %
Gyarak 36 0.63 %
Komáromcsehi 32 0.56 %
Pozba 29 0.50 %
Szentmihályúr 22 0.38 %
Kamocsa 22 0.38 %
Barsbaracska 18 0.31 %
Valkház 15 0.26 %
Érsekújvár 1 219 45.59 %
Nagysurány 290 10.85 %
Komját 110 4.11 %
Bánkeszi 108 4.04 %
Tótmegyer 96 3.59 %
Udvard 93 3.48 %
Tardoskedd 54 2.02 %
Jászfalu 44 1.65 %
Mánya 42 1.57 %
Újlót 40 1.50 %
Nyitranagykér 38 1.42 %
Zsitvafödémes 37 1.38 %
Nyitramalomszeg 36 1.35 %
Szencse 34 1.27 %
Andód 34 1.27 %
Jattó 30 1.12 %
Rendve 29 1.08 %
Dögös 27 1.01 %
Hull 27 1.01 %
Barsfüss 26 0.97 %
Kolta 26 0.97 %
Özdöge 25 0.93 %
Gyarak 23 0.86 %
Kisbaromlak 21 0.79 %
Zsitvabesenyő 20 0.75 %
Szentmihályúr 19 0.71 %
Komáromszemere 19 0.71 %
Ohaj 18 0.67 %
Csornok 18 0.67 %
Barsbaracska 17 0.64 %
Kamocsa 16 0.60 %
Pozba 14 0.52 %
Valkház 14 0.52 %
Szímő 14 0.52 %
Fajkürt 11 0.41 %
Komáromcsehi 11 0.41 %
Érsekújvár 1 553 44.77 %
Udvard 409 11.79 %
Szímő 272 7.84 %
Tardoskedd 267 7.70 %
Andód 168 4.84 %
Nyitranagykér 164 4.73 %
Kamocsa 131 3.78 %
Zsitvabesenyő 116 3.34 %
Pozba 77 2.22 %
Barsbaracska 38 1.10 %
Kolta 29 0.84 %
Nagysurány 24 0.69 %
Újlót 19 0.55 %
Jászfalu 9 0.26 %
Komáromszemere 9 0.26 %
Jattó 7 0.20 %
Kisbaromlak 6 0.17 %
Tótmegyer 5 0.14 %
Komját 5 0.14 %
Komáromcsehi 4 0.12 %
Bánkeszi 4 0.12 %
Szentmihályúr 4 0.12 %
Fajkürt 4 0.12 %
Ohaj 4 0.12 %
Szencse 4 0.12 %
Nyitramalomszeg 4 0.12 %
Mánya 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Hull 3 0.09 %
Barsfüss 2 0.06 %
Dögös 2 0.06 %
Zsitvafödémes 2 0.06 %
Özdöge 2 0.06 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 46.41 %
Nagysurány 210 8.06 %
Tardoskedd 127 4.88 %
Szímő 90 3.45 %
Bánkeszi 80 3.07 %
Tótmegyer 76 2.92 %
Udvard 73 2.80 %
Komját 71 2.73 %
Nyitranagykér 71 2.73 %
Zsitvabesenyő 63 2.42 %
Andód 49 1.88 %
Újlót 48 1.84 %
Szentmihályúr 45 1.73 %
Özdöge 40 1.54 %
Szencse 38 1.46 %
Mánya 38 1.46 %
Zsitvafödémes 36 1.38 %
Nyitramalomszeg 35 1.34 %
Kolta 33 1.27 %
Gyarak 32 1.23 %
Kamocsa 32 1.23 %
Jattó 30 1.15 %
Hull 28 1.07 %
Fajkürt 28 1.07 %
Barsfüss 26 1.00 %
Csornok 25 0.96 %
Ohaj 24 0.92 %
Pozba 24 0.92 %
Komáromszemere 23 0.88 %
Dögös 22 0.84 %
Rendve 20 0.77 %
Barsbaracska 18 0.69 %
Jászfalu 17 0.65 %
Komáromcsehi 15 0.58 %
Kisbaromlak 15 0.58 %
Valkház 11 0.42 %
Érsekújvár 579 22.39 %
Nagysurány 436 16.86 %
Ohaj 226 8.74 %
Bánkeszi 134 5.18 %
Hull 125 4.83 %
Mánya 114 4.41 %
Komját 114 4.41 %
Újlót 111 4.29 %
Zsitvafödémes 98 3.79 %
Szencse 81 3.13 %
Özdöge 81 3.13 %
Tótmegyer 79 3.05 %
Tardoskedd 60 2.32 %
Nyitramalomszeg 60 2.32 %
Szentmihályúr 59 2.28 %
Gyarak 54 2.09 %
Rendve 53 2.05 %
Udvard 52 2.01 %
Jászfalu 41 1.59 %
Nyitranagykér 41 1.59 %
Csornok 40 1.55 %
Jattó 39 1.51 %
Zsitvabesenyő 39 1.51 %
Barsfüss 39 1.51 %
Kolta 37 1.43 %
Komáromszemere 37 1.43 %
Dögös 36 1.39 %
Fajkürt 35 1.35 %
Szímő 26 1.01 %
Valkház 25 0.97 %
Pozba 21 0.81 %
Kisbaromlak 17 0.66 %
Komáromcsehi 13 0.50 %
Andód 12 0.46 %
Barsbaracska 11 0.43 %
Kamocsa 7 0.27 %
Érsekújvár 2 753 56.76 %
Nagysurány 212 4.37 %
Udvard 166 3.42 %
Andód 124 2.56 %
Bánkeszi 109 2.25 %
Tardoskedd 91 1.88 %
Szímő 86 1.77 %
Tótmegyer 86 1.77 %
Komját 84 1.73 %
Nyitranagykér 83 1.71 %
Kamocsa 75 1.55 %
Mánya 59 1.22 %
Jászfalu 44 0.91 %
Zsitvafödémes 41 0.85 %
Szencse 39 0.80 %
Újlót 37 0.76 %
Dögös 36 0.74 %
Kolta 36 0.74 %
Hull 35 0.72 %
Zsitvabesenyő 35 0.72 %
Nyitramalomszeg 34 0.70 %
Pozba 28 0.58 %
Jattó 28 0.58 %
Komáromszemere 26 0.54 %
Ohaj 25 0.52 %
Barsfüss 21 0.43 %
Szentmihályúr 20 0.41 %
Gyarak 19 0.39 %
Csornok 19 0.39 %
Kisbaromlak 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Özdöge 14 0.29 %
Rendve 12 0.25 %
Komáromcsehi 10 0.21 %
Valkház 8 0.16 %
Fajkürt 7 0.14 %
Érsekújvár 310 21.06 %
Nyitranagykér 217 14.74 %
Nagysurány 81 5.50 %
Komját 72 4.89 %
Tótmegyer 38 2.58 %
Udvard 36 2.45 %
Nyitramalomszeg 28 1.90 %
Tardoskedd 24 1.63 %
Csornok 13 0.88 %
Bánkeszi 12 0.82 %
Mánya 11 0.75 %
Andód 10 0.68 %
Újlót 9 0.61 %
Zsitvabesenyő 9 0.61 %
Hull 9 0.61 %
Komáromszemere 8 0.54 %
Rendve 8 0.54 %
Özdöge 8 0.54 %
Zsitvafödémes 8 0.54 %
Ohaj 7 0.48 %
Szencse 7 0.48 %
Barsfüss 7 0.48 %
Jászfalu 6 0.41 %
Fajkürt 6 0.41 %
Pozba 6 0.41 %
Barsbaracska 6 0.41 %
Kamocsa 5 0.34 %
Szentmihályúr 5 0.34 %
Komáromcsehi 5 0.34 %
Dögös 4 0.27 %
Kisbaromlak 4 0.27 %
Szímő 4 0.27 %
Kolta 3 0.20 %
Gyarak 3 0.20 %
Jattó 3 0.20 %
Valkház 1 0.07 %
Érsekújvár 1 595 35.56 %
Nagysurány 437 9.74 %
Komját 257 5.73 %
Tótmegyer 236 5.26 %
Bánkeszi 208 4.64 %
Udvard 170 3.79 %
Özdöge 132 2.94 %
Mánya 122 2.72 %
Zsitvafödémes 113 2.52 %
Nyitramalomszeg 100 2.23 %
Csornok 86 1.92 %
Szencse 86 1.92 %
Tardoskedd 85 1.89 %
Újlót 85 1.89 %
Jattó 80 1.78 %
Dögös 78 1.74 %
Fajkürt 74 1.65 %
Ohaj 71 1.58 %
Szentmihályúr 69 1.54 %
Hull 66 1.47 %
Nyitranagykér 66 1.47 %
Andód 63 1.40 %
Gyarak 60 1.34 %
Barsfüss 60 1.34 %
Kolta 60 1.34 %
Komáromszemere 55 1.23 %
Jászfalu 52 1.16 %
Komáromcsehi 50 1.11 %
Szímő 38 0.85 %
Kisbaromlak 36 0.80 %
Rendve 32 0.71 %
Pozba 28 0.62 %
Valkház 28 0.62 %
Zsitvabesenyő 23 0.51 %
Kamocsa 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Érsekújvár 820 25.37 %
Nagysurány 546 16.89 %
Mánya 261 8.08 %
Bánkeszi 214 6.62 %
Gyarak 191 5.91 %
Zsitvafödémes 143 4.42 %
Komját 133 4.12 %
Hull 114 3.53 %
Ohaj 110 3.40 %
Újlót 107 3.31 %
Barsfüss 101 3.13 %
Tótmegyer 100 3.09 %
Szencse 98 3.03 %
Rendve 77 2.38 %
Valkház 69 2.13 %
Özdöge 66 2.04 %
Szentmihályúr 62 1.92 %
Nyitramalomszeg 57 1.76 %
Csornok 50 1.55 %
Udvard 45 1.39 %
Kolta 44 1.36 %
Nyitranagykér 43 1.33 %
Jászfalu 40 1.24 %
Fajkürt 38 1.18 %
Tardoskedd 36 1.11 %
Dögös 29 0.90 %
Kisbaromlak 27 0.84 %
Komáromszemere 23 0.71 %
Jattó 19 0.59 %
Barsbaracska 18 0.56 %
Pozba 14 0.43 %
Komáromcsehi 12 0.37 %
Kamocsa 12 0.37 %
Szímő 10 0.31 %
Andód 9 0.28 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 54.33 %
Nagysurány 178 3.69 %
Udvard 137 2.84 %
Andód 107 2.22 %
Bánkeszi 89 1.84 %
Tótmegyer 82 1.70 %
Komját 81 1.68 %
Szímő 77 1.59 %
Tardoskedd 73 1.51 %
Kamocsa 65 1.35 %
Nyitranagykér 62 1.28 %
Mánya 48 0.99 %
Zsitvafödémes 40 0.83 %
Zsitvabesenyő 36 0.75 %
Jászfalu 34 0.70 %
Hull 31 0.64 %
Jattó 27 0.56 %
Újlót 27 0.56 %
Nyitramalomszeg 26 0.54 %
Dögös 25 0.52 %
Szencse 24 0.50 %
Kolta 22 0.46 %
Komáromszemere 22 0.46 %
Ohaj 18 0.37 %
Szentmihályúr 17 0.35 %
Rendve 17 0.35 %
Kisbaromlak 16 0.33 %
Gyarak 16 0.33 %
Özdöge 14 0.29 %
Pozba 13 0.27 %
Csornok 13 0.27 %
Barsbaracska 12 0.25 %
Barsfüss 11 0.23 %
Valkház 10 0.21 %
Fajkürt 7 0.14 %
Komáromcsehi 4 0.08 %
Érsekújvár 376 19.26 %
Nagysurány 294 15.06 %
Ohaj 250 12.81 %
Mánya 102 5.23 %
Zsitvafödémes 95 4.87 %
Gyarak 92 4.71 %
Bánkeszi 80 4.10 %
Hull 79 4.05 %
Újlót 69 3.53 %
Barsfüss 61 3.13 %
Rendve 57 2.92 %
Szencse 55 2.82 %
Komját 53 2.72 %
Tótmegyer 45 2.31 %
Özdöge 43 2.20 %
Valkház 40 2.05 %
Nyitramalomszeg 34 1.74 %
Udvard 29 1.49 %
Csornok 25 1.28 %
Jászfalu 24 1.23 %
Fajkürt 22 1.13 %
Andód 20 1.02 %
Jattó 19 0.97 %
Nyitranagykér 17 0.87 %
Komáromszemere 16 0.82 %
Dögös 16 0.82 %
Kolta 15 0.77 %
Szentmihályúr 14 0.72 %
Tardoskedd 13 0.67 %
Zsitvabesenyő 13 0.67 %
Kisbaromlak 12 0.61 %
Komáromcsehi 7 0.36 %
Pozba 5 0.26 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Szímő 3 0.15 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 42.38 %
Érsekújvár 235 19.57 %
Nagysurány 201 16.74 %
Dögös 60 5.00 %
Bánkeszi 58 4.83 %
Tótmegyer 51 4.25 %
Nyitramalomszeg 42 3.50 %
Mánya 39 3.25 %
Csornok 37 3.08 %
Özdöge 28 2.33 %
Tardoskedd 25 2.08 %
Nyitranagykér 24 2.00 %
Barsfüss 23 1.92 %
Zsitvafödémes 23 1.92 %
Újlót 19 1.58 %
Hull 18 1.50 %
Udvard 16 1.33 %
Szencse 16 1.33 %
Ohaj 15 1.25 %
Jattó 15 1.25 %
Gyarak 14 1.17 %
Kolta 14 1.17 %
Szentmihályúr 14 1.17 %
Jászfalu 13 1.08 %
Kisbaromlak 10 0.83 %
Szímő 9 0.75 %
Valkház 9 0.75 %
Komáromszemere 8 0.67 %
Rendve 7 0.58 %
Fajkürt 6 0.50 %
Andód 5 0.42 %
Komáromcsehi 4 0.33 %
Zsitvabesenyő 3 0.25 %
Barsbaracska 3 0.25 %
Pozba 1 0.08 %
Kamocsa 1 0.08 %
Nagysurány 140 18.64 %
Érsekújvár 131 17.44 %
Ohaj 71 9.45 %
Komját 44 5.86 %
Bánkeszi 29 3.86 %
Hull 28 3.73 %
Tótmegyer 27 3.60 %
Mánya 25 3.33 %
Szencse 19 2.53 %
Udvard 19 2.53 %
Barsfüss 18 2.40 %
Gyarak 17 2.26 %
Újlót 17 2.26 %
Zsitvafödémes 16 2.13 %
Rendve 16 2.13 %
Özdöge 15 2.00 %
Nyitramalomszeg 9 1.20 %
Csornok 9 1.20 %
Barsbaracska 9 1.20 %
Kolta 8 1.07 %
Valkház 8 1.07 %
Jászfalu 6 0.80 %
Nyitranagykér 6 0.80 %
Zsitvabesenyő 5 0.67 %
Fajkürt 5 0.67 %
Dögös 5 0.67 %
Jattó 5 0.67 %
Szentmihályúr 5 0.67 %
Komáromszemere 4 0.53 %
Szímő 4 0.53 %
Pozba 4 0.53 %
Tardoskedd 3 0.40 %
Kisbaromlak 3 0.40 %
Komáromcsehi 2 0.27 %
Kamocsa 2 0.27 %
Andód 1 0.13 %
Érsekújvár 1 247 31.28 %
Bánkeszi 674 16.91 %
Nagysurány 595 14.93 %
Tótmegyer 137 3.44 %
Komját 132 3.31 %
Mánya 106 2.66 %
Gyarak 98 2.46 %
Újlót 90 2.26 %
Zsitvafödémes 73 1.83 %
Hull 70 1.76 %
Udvard 64 1.61 %
Nyitramalomszeg 59 1.48 %
Ohaj 53 1.33 %
Szencse 52 1.30 %
Nyitranagykér 48 1.20 %
Rendve 42 1.05 %
Tardoskedd 42 1.05 %
Jászfalu 40 1.00 %
Barsfüss 38 0.95 %
Komáromszemere 34 0.85 %
Özdöge 33 0.83 %
Kisbaromlak 33 0.83 %
Andód 31 0.78 %
Szentmihályúr 28 0.70 %
Dögös 26 0.65 %
Kolta 24 0.60 %
Valkház 23 0.58 %
Jattó 22 0.55 %
Csornok 22 0.55 %
Fajkürt 21 0.53 %
Szímő 16 0.40 %
Barsbaracska 13 0.33 %
Komáromcsehi 11 0.28 %
Kamocsa 11 0.28 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 32.73 %
Nagysurány 192 9.12 %
Kolta 95 4.51 %
Bánkeszi 76 3.61 %
Tótmegyer 64 3.04 %
Udvard 52 2.47 %
Komját 52 2.47 %
Újlót 50 2.38 %
Komáromszemere 49 2.33 %
Szencse 45 2.14 %
Szentmihályúr 40 1.90 %
Tardoskedd 39 1.85 %
Mánya 38 1.81 %
Ohaj 33 1.57 %
Nyitranagykér 33 1.57 %
Csornok 32 1.52 %
Zsitvafödémes 31 1.47 %
Nyitramalomszeg 30 1.43 %
Rendve 28 1.33 %
Szímő 28 1.33 %
Komáromcsehi 28 1.33 %
Gyarak 27 1.28 %
Jászfalu 25 1.19 %
Andód 24 1.14 %
Dögös 24 1.14 %
Jattó 23 1.09 %
Fajkürt 22 1.05 %
Özdöge 21 1.00 %
Hull 20 0.95 %
Barsfüss 19 0.90 %
Zsitvabesenyő 16 0.76 %
Pozba 13 0.62 %
Valkház 12 0.57 %
Kisbaromlak 11 0.52 %
Kamocsa 10 0.48 %
Barsbaracska 9 0.43 %
Érsekújvár 1 145 36.05 %
Szímő 415 13.07 %
Udvard 297 9.35 %
Tardoskedd 252 7.93 %
Nyitranagykér 201 6.33 %
Andód 190 5.98 %
Kamocsa 178 5.60 %
Zsitvabesenyő 89 2.80 %
Pozba 68 2.14 %
Barsbaracska 35 1.10 %
Tótmegyer 16 0.50 %
Újlót 15 0.47 %
Komáromszemere 10 0.31 %
Komját 9 0.28 %
Jászfalu 7 0.22 %
Kolta 6 0.19 %
Bánkeszi 5 0.16 %
Nagysurány 5 0.16 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.09 %
Szentmihályúr 3 0.09 %
Valkház 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Özdöge 3 0.09 %
Jattó 3 0.09 %
Zsitvafödémes 3 0.09 %
Gyarak 2 0.06 %
Barsfüss 2 0.06 %
Mánya 2 0.06 %
Komáromcsehi 2 0.06 %
Nyitramalomszeg 2 0.06 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 18.14 %
Komját 563 15.34 %
Nagysurány 510 13.89 %
Nyitranagykér 296 8.06 %
Bánkeszi 189 5.15 %
Özdöge 139 3.79 %
Tótmegyer 131 3.57 %
Újlót 111 3.02 %
Mánya 108 2.94 %
Nyitramalomszeg 92 2.51 %
Zsitvafödémes 91 2.48 %
Szencse 77 2.10 %
Ohaj 74 2.02 %
Hull 70 1.91 %
Dögös 70 1.91 %
Csornok 69 1.88 %
Barsfüss 67 1.83 %
Udvard 61 1.66 %
Fajkürt 60 1.63 %
Tardoskedd 59 1.61 %
Szímő 58 1.58 %
Szentmihályúr 57 1.55 %
Jattó 56 1.53 %
Gyarak 47 1.28 %
Valkház 37 1.01 %
Rendve 33 0.90 %
Kolta 31 0.84 %
Komáromszemere 29 0.79 %
Komáromcsehi 25 0.68 %
Pozba 25 0.68 %
Jászfalu 23 0.63 %
Andód 23 0.63 %
Kisbaromlak 22 0.60 %
Barsbaracska 21 0.57 %
Kamocsa 14 0.38 %
Zsitvabesenyő 10 0.27 %
Érsekújvár 753 28.89 %
Nagysurány 244 9.36 %
Komját 139 5.33 %
Tótmegyer 91 3.49 %
Zsitvafödémes 71 2.72 %
Komáromszemere 67 2.57 %
Bánkeszi 65 2.49 %
Tardoskedd 64 2.46 %
Nyitramalomszeg 62 2.38 %
Nyitranagykér 60 2.30 %
Mánya 58 2.23 %
Csornok 57 2.19 %
Udvard 55 2.11 %
Újlót 46 1.77 %
Özdöge 39 1.50 %
Hull 37 1.42 %
Jászfalu 36 1.38 %
Kolta 35 1.34 %
Rendve 34 1.30 %
Ohaj 32 1.23 %
Szencse 30 1.15 %
Szímő 29 1.11 %
Andód 28 1.07 %
Dögös 27 1.04 %
Jattó 25 0.96 %
Gyarak 25 0.96 %
Barsfüss 23 0.88 %
Pozba 21 0.81 %
Szentmihályúr 16 0.61 %
Barsbaracska 13 0.50 %
Kamocsa 11 0.42 %
Komáromcsehi 10 0.38 %
Fajkürt 10 0.38 %
Zsitvabesenyő 8 0.31 %
Kisbaromlak 7 0.27 %
Valkház 6 0.23 %
Érsekújvár 1 848 41.76 %
Nagysurány 409 9.24 %
Bánkeszi 242 5.47 %
Komját 138 3.12 %
Mánya 132 2.98 %
Tótmegyer 131 2.96 %
Újlót 117 2.64 %
Fajkürt 109 2.46 %
Ohaj 107 2.42 %
Gyarak 106 2.40 %
Hull 100 2.26 %
Udvard 88 1.99 %
Zsitvafödémes 87 1.97 %
Rendve 76 1.72 %
Szencse 72 1.63 %
Barsbaracska 67 1.51 %
Nyitramalomszeg 63 1.42 %
Jászfalu 59 1.33 %
Barsfüss 58 1.31 %
Tardoskedd 57 1.29 %
Pozba 56 1.27 %
Komáromszemere 56 1.27 %
Csornok 55 1.24 %
Kolta 53 1.20 %
Kisbaromlak 52 1.18 %
Andód 47 1.06 %
Jattó 40 0.90 %
Nyitranagykér 38 0.86 %
Özdöge 34 0.77 %
Komáromcsehi 30 0.68 %
Dögös 29 0.66 %
Szentmihályúr 26 0.59 %
Szímő 25 0.56 %
Valkház 21 0.47 %
Kamocsa 21 0.47 %
Zsitvabesenyő 12 0.27 %
Érsekújvár 255 42.15 %
Nagysurány 51 8.43 %
Tótmegyer 16 2.64 %
Tardoskedd 12 1.98 %
Szímő 11 1.82 %
Komját 11 1.82 %
Szentmihályúr 10 1.65 %
Udvard 10 1.65 %
Zsitvafödémes 9 1.49 %
Szencse 9 1.49 %
Nyitranagykér 8 1.32 %
Mánya 8 1.32 %
Bánkeszi 7 1.16 %
Kamocsa 7 1.16 %
Kolta 6 0.99 %
Rendve 6 0.99 %
Nyitramalomszeg 5 0.83 %
Zsitvabesenyő 5 0.83 %
Jászfalu 4 0.66 %
Barsbaracska 4 0.66 %
Hull 4 0.66 %
Ohaj 4 0.66 %
Valkház 4 0.66 %
Pozba 4 0.66 %
Komáromszemere 4 0.66 %
Andód 3 0.50 %
Komáromcsehi 3 0.50 %
Özdöge 3 0.50 %
Jattó 2 0.33 %
Barsfüss 2 0.33 %
Csornok 2 0.33 %
Fajkürt 2 0.33 %
Újlót 1 0.17 %
Dögös 1 0.17 %
Gyarak 1 0.17 %
Kisbaromlak 1 0.17 %
Nagysurány 1 534 30.90 %
Érsekújvár 1 075 21.65 %
Bánkeszi 260 5.24 %
Tótmegyer 151 3.04 %
Nyitramalomszeg 147 2.96 %
Komját 130 2.62 %
Zsitvafödémes 129 2.60 %
Mánya 117 2.36 %
Szencse 82 1.65 %
Újlót 74 1.49 %
Ohaj 65 1.31 %
Hull 63 1.27 %
Udvard 60 1.21 %
Barsfüss 60 1.21 %
Özdöge 58 1.17 %
Rendve 55 1.11 %
Csornok 54 1.09 %
Dögös 45 0.91 %
Jászfalu 38 0.77 %
Gyarak 37 0.75 %
Tardoskedd 35 0.70 %
Nyitranagykér 31 0.62 %
Valkház 31 0.62 %
Jattó 28 0.56 %
Kolta 26 0.52 %
Komáromszemere 25 0.50 %
Andód 25 0.50 %
Szentmihályúr 22 0.44 %
Kisbaromlak 15 0.30 %
Szímő 14 0.28 %
Fajkürt 13 0.26 %
Komáromcsehi 10 0.20 %
Pozba 9 0.18 %
Barsbaracska 9 0.18 %
Kamocsa 7 0.14 %
Zsitvabesenyő 5 0.10 %
Érsekújvár 1 458 27.19 %
Nagysurány 1 204 22.45 %
Bánkeszi 391 7.29 %
Komját 292 5.45 %
Tótmegyer 201 3.75 %
Nyitramalomszeg 188 3.51 %
Újlót 158 2.95 %
Zsitvafödémes 149 2.78 %
Ohaj 147 2.74 %
Mánya 135 2.52 %
Udvard 122 2.28 %
Özdöge 122 2.28 %
Gyarak 114 2.13 %
Szencse 110 2.05 %
Nyitranagykér 108 2.01 %
Hull 100 1.86 %
Tardoskedd 93 1.73 %
Barsfüss 90 1.68 %
Komáromszemere 73 1.36 %
Szentmihályúr 69 1.29 %
Dögös 68 1.27 %
Jattó 67 1.25 %
Kolta 64 1.19 %
Fajkürt 64 1.19 %
Csornok 62 1.16 %
Rendve 61 1.14 %
Jászfalu 55 1.03 %
Szímő 49 0.91 %
Kisbaromlak 39 0.73 %
Andód 38 0.71 %
Pozba 36 0.67 %
Valkház 36 0.67 %
Komáromcsehi 28 0.52 %
Zsitvabesenyő 23 0.43 %
Barsbaracska 23 0.43 %
Kamocsa 18 0.34 %
Érsekújvár 235 18.67 %
Nagysurány 223 17.71 %
Rendve 97 7.70 %
Bánkeszi 59 4.69 %
Komját 43 3.42 %
Tótmegyer 42 3.34 %
Hull 39 3.10 %
Újlót 34 2.70 %
Mánya 32 2.54 %
Zsitvafödémes 31 2.46 %
Szencse 31 2.46 %
Nyitramalomszeg 29 2.30 %
Barsfüss 25 1.99 %
Ohaj 23 1.83 %
Udvard 21 1.67 %
Özdöge 20 1.59 %
Nyitranagykér 20 1.59 %
Dögös 17 1.35 %
Tardoskedd 16 1.27 %
Jattó 15 1.19 %
Gyarak 13 1.03 %
Jászfalu 13 1.03 %
Kolta 13 1.03 %
Komáromcsehi 12 0.95 %
Komáromszemere 12 0.95 %
Csornok 10 0.79 %
Fajkürt 9 0.71 %
Valkház 8 0.64 %
Andód 8 0.64 %
Barsbaracska 6 0.48 %
Szentmihályúr 6 0.48 %
Zsitvabesenyő 6 0.48 %
Kisbaromlak 5 0.40 %
Pozba 2 0.16 %
Szímő 2 0.16 %
Kamocsa 2 0.16 %
Érsekújvár 750 27.30 %
Nagysurány 295 10.74 %
Tótmegyer 208 7.57 %
Komját 159 5.79 %
Bánkeszi 101 3.68 %
Zsitvafödémes 70 2.55 %
Csornok 60 2.18 %
Mánya 58 2.11 %
Nyitramalomszeg 54 1.97 %
Komáromszemere 48 1.75 %
Özdöge 47 1.71 %
Újlót 45 1.64 %
Ohaj 38 1.38 %
Szencse 38 1.38 %
Tardoskedd 38 1.38 %
Hull 36 1.31 %
Nyitranagykér 33 1.20 %
Udvard 33 1.20 %
Rendve 31 1.13 %
Kolta 30 1.09 %
Barsfüss 29 1.06 %
Jászfalu 28 1.02 %
Dögös 28 1.02 %
Andód 25 0.91 %
Gyarak 23 0.84 %
Jattó 23 0.84 %
Szímő 16 0.58 %
Szentmihályúr 14 0.51 %
Fajkürt 14 0.51 %
Kisbaromlak 10 0.36 %
Komáromcsehi 9 0.33 %
Valkház 7 0.25 %
Kamocsa 7 0.25 %
Pozba 5 0.18 %
Barsbaracska 5 0.18 %
Zsitvabesenyő 2 0.07 %
Érsekújvár 598 33.73 %
Nagysurány 241 13.59 %
Tótmegyer 166 9.36 %
Komját 121 6.82 %
Bánkeszi 74 4.17 %
Mánya 54 3.05 %
Zsitvafödémes 48 2.71 %
Újlót 43 2.43 %
Komáromszemere 43 2.43 %
Csornok 43 2.43 %
Nyitramalomszeg 41 2.31 %
Özdöge 35 1.97 %
Szencse 34 1.92 %
Tardoskedd 29 1.64 %
Kolta 29 1.64 %
Nyitranagykér 27 1.52 %
Ohaj 27 1.52 %
Hull 27 1.52 %
Udvard 25 1.41 %
Barsfüss 24 1.35 %
Rendve 24 1.35 %
Gyarak 22 1.24 %
Dögös 22 1.24 %
Andód 19 1.07 %
Jászfalu 18 1.02 %
Jattó 16 0.90 %
Barsbaracska 11 0.62 %
Fajkürt 11 0.62 %
Szímő 11 0.62 %
Komáromcsehi 9 0.51 %
Szentmihályúr 8 0.45 %
Kisbaromlak 7 0.39 %
Kamocsa 5 0.28 %
Valkház 4 0.23 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 2 0.11 %
Érsekújvár 911 41.43 %
Szímő 258 11.73 %
Udvard 222 10.10 %
Tardoskedd 195 8.87 %
Andód 174 7.91 %
Nyitranagykér 132 6.00 %
Kamocsa 106 4.82 %
Zsitvabesenyő 76 3.46 %
Pozba 56 2.55 %
Barsbaracska 32 1.46 %
Nagysurány 21 0.95 %
Kolta 13 0.59 %
Újlót 12 0.55 %
Tótmegyer 9 0.41 %
Komáromszemere 7 0.32 %
Komját 7 0.32 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.14 %
Dögös 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.05 %
Barsfüss 1 0.05 %
Özdöge 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 57.57 %
Nagysurány 374 5.04 %
Udvard 346 4.66 %
Bánkeszi 230 3.10 %
Tardoskedd 210 2.83 %
Tótmegyer 184 2.48 %
Andód 163 2.20 %
Szímő 147 1.98 %
Nyitranagykér 115 1.55 %
Komját 113 1.52 %
Zsitvabesenyő 105 1.42 %
Kamocsa 76 1.02 %
Újlót 72 0.97 %
Jászfalu 70 0.94 %
Ohaj 69 0.93 %
Nyitramalomszeg 65 0.88 %
Jattó 62 0.84 %
Zsitvafödémes 60 0.81 %
Mánya 58 0.78 %
Kisbaromlak 57 0.77 %
Barsfüss 52 0.70 %
Komáromszemere 51 0.69 %
Fajkürt 48 0.65 %
Szencse 48 0.65 %
Pozba 45 0.61 %
Kolta 40 0.54 %
Dögös 34 0.46 %
Gyarak 32 0.43 %
Hull 31 0.42 %
Özdöge 28 0.38 %
Barsbaracska 22 0.30 %
Rendve 21 0.28 %
Csornok 18 0.24 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 58.05 %
Bánkeszi 97 3.81 %
Nagysurány 89 3.49 %
Tótmegyer 75 2.94 %
Udvard 73 2.86 %
Andód 43 1.69 %
Újlót 40 1.57 %
Komját 31 1.22 %
Kisbaromlak 25 0.98 %
Ohaj 23 0.90 %
Komáromszemere 21 0.82 %
Tardoskedd 20 0.78 %
Jászfalu 19 0.75 %
Mánya 19 0.75 %
Hull 18 0.71 %
Zsitvafödémes 17 0.67 %
Szímő 15 0.59 %
Nyitramalomszeg 15 0.59 %
Barsfüss 14 0.55 %
Zsitvabesenyő 13 0.51 %
Kolta 12 0.47 %
Özdöge 12 0.47 %
Szencse 12 0.47 %
Dögös 10 0.39 %
Kamocsa 8 0.31 %
Rendve 8 0.31 %
Gyarak 8 0.31 %
Csornok 8 0.31 %
Nyitranagykér 8 0.31 %
Szentmihályúr 7 0.27 %
Pozba 6 0.24 %
Jattó 6 0.24 %
Komáromcsehi 5 0.20 %
Barsbaracska 3 0.12 %
Valkház 3 0.12 %
Fajkürt 3 0.12 %
Érsekújvár 624 35.08 %
Nagysurány 221 12.42 %
Komját 115 6.46 %
Tótmegyer 93 5.23 %
Bánkeszi 54 3.04 %
Zsitvafödémes 50 2.81 %
Mánya 50 2.81 %
Újlót 43 2.42 %
Csornok 42 2.36 %
Komáromszemere 42 2.36 %
Nyitramalomszeg 35 1.97 %
Hull 34 1.91 %
Ohaj 31 1.74 %
Szencse 30 1.69 %
Tardoskedd 30 1.69 %
Özdöge 30 1.69 %
Rendve 30 1.69 %
Jászfalu 30 1.69 %
Barsfüss 27 1.52 %
Udvard 24 1.35 %
Kolta 20 1.12 %
Nyitranagykér 20 1.12 %
Jattó 20 1.12 %
Dögös 19 1.07 %
Gyarak 18 1.01 %
Andód 15 0.84 %
Szímő 13 0.73 %
Komáromcsehi 12 0.67 %
Szentmihályúr 11 0.62 %
Barsbaracska 9 0.51 %
Fajkürt 8 0.45 %
Kisbaromlak 8 0.45 %
Zsitvabesenyő 7 0.39 %
Valkház 7 0.39 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.17 %
Érsekújvár 1 095 59.48 %
Nagysurány 148 8.04 %
Bánkeszi 71 3.86 %
Tótmegyer 70 3.80 %
Komját 54 2.93 %
Udvard 51 2.77 %
Tardoskedd 37 2.01 %
Mánya 32 1.74 %
Nyitranagykér 30 1.63 %
Andód 29 1.58 %
Újlót 26 1.41 %
Zsitvafödémes 25 1.36 %
Kisbaromlak 24 1.30 %
Szencse 23 1.25 %
Kolta 21 1.14 %
Dögös 18 0.98 %
Gyarak 18 0.98 %
Nyitramalomszeg 18 0.98 %
Jattó 17 0.92 %
Ohaj 17 0.92 %
Csornok 17 0.92 %
Szímő 14 0.76 %
Özdöge 14 0.76 %
Komáromszemere 13 0.71 %
Hull 13 0.71 %
Barsfüss 9 0.49 %
Kamocsa 9 0.49 %
Jászfalu 9 0.49 %
Rendve 8 0.43 %
Komáromcsehi 8 0.43 %
Zsitvabesenyő 6 0.33 %
Szentmihályúr 6 0.33 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Pozba 3 0.16 %
Fajkürt 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Érsekújvár 499 24.37 %
Nagysurány 267 13.04 %
Mánya 120 5.86 %
Komját 119 5.81 %
Zsitvafödémes 85 4.15 %
Tótmegyer 82 4.00 %
Bánkeszi 57 2.78 %
Csornok 46 2.25 %
Komáromszemere 44 2.15 %
Özdöge 41 2.00 %
Nyitramalomszeg 40 1.95 %
Gyarak 40 1.95 %
Újlót 39 1.90 %
Hull 38 1.86 %
Ohaj 37 1.81 %
Rendve 35 1.71 %
Szencse 35 1.71 %
Barsfüss 32 1.56 %
Udvard 30 1.46 %
Kolta 25 1.22 %
Tardoskedd 24 1.17 %
Jászfalu 22 1.07 %
Nyitranagykér 21 1.03 %
Dögös 21 1.03 %
Szentmihályúr 19 0.93 %
Jattó 15 0.73 %
Fajkürt 14 0.68 %
Kisbaromlak 11 0.54 %
Valkház 11 0.54 %
Andód 9 0.44 %
Szímő 8 0.39 %
Komáromcsehi 8 0.39 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 27.90 %
Bánkeszi 392 17.70 %
Nagysurány 324 14.63 %
Komját 86 3.88 %
Tótmegyer 81 3.66 %
Tardoskedd 48 2.17 %
Mánya 46 2.08 %
Zsitvafödémes 42 1.90 %
Ohaj 40 1.81 %
Újlót 34 1.53 %
Nyitramalomszeg 32 1.44 %
Jattó 32 1.44 %
Gyarak 29 1.31 %
Jászfalu 28 1.26 %
Szencse 28 1.26 %
Rendve 26 1.17 %
Udvard 26 1.17 %
Barsfüss 24 1.08 %
Nyitranagykér 21 0.95 %
Hull 21 0.95 %
Csornok 21 0.95 %
Dögös 20 0.90 %
Özdöge 19 0.86 %
Andód 17 0.77 %
Valkház 16 0.72 %
Komáromszemere 16 0.72 %
Kolta 16 0.72 %
Kisbaromlak 15 0.68 %
Szentmihályúr 10 0.45 %
Zsitvabesenyő 8 0.36 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.27 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 35.19 %
Szímő 240 10.53 %
Udvard 225 9.87 %
Tardoskedd 188 8.25 %
Kamocsa 167 7.33 %
Nyitranagykér 124 5.44 %
Andód 100 4.39 %
Zsitvabesenyő 66 2.90 %
Pozba 58 2.54 %
Barsbaracska 39 1.71 %
Nagysurány 17 0.75 %
Kolta 11 0.48 %
Újlót 10 0.44 %
Szentmihályúr 8 0.35 %
Komját 8 0.35 %
Komáromszemere 6 0.26 %
Bánkeszi 6 0.26 %
Kisbaromlak 5 0.22 %
Nyitramalomszeg 5 0.22 %
Jászfalu 5 0.22 %
Jattó 4 0.18 %
Tótmegyer 4 0.18 %
Dögös 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 31.92 %
Nagysurány 483 13.00 %
Komját 216 5.81 %
Bánkeszi 152 4.09 %
Tótmegyer 148 3.98 %
Udvard 142 3.82 %
Tardoskedd 118 3.18 %
Mánya 112 3.01 %
Özdöge 105 2.83 %
Újlót 101 2.72 %
Szencse 91 2.45 %
Ohaj 84 2.26 %
Nyitranagykér 82 2.21 %
Zsitvafödémes 82 2.21 %
Nyitramalomszeg 76 2.05 %
Gyarak 71 1.91 %
Szímő 70 1.88 %
Komáromszemere 70 1.88 %
Hull 70 1.88 %
Dögös 65 1.75 %
Jattó 65 1.75 %
Szentmihályúr 64 1.72 %
Fajkürt 63 1.70 %
Kolta 61 1.64 %
Jászfalu 59 1.59 %
Barsfüss 51 1.37 %
Rendve 49 1.32 %
Csornok 44 1.18 %
Komáromcsehi 44 1.18 %
Kisbaromlak 40 1.08 %
Pozba 35 0.94 %
Valkház 34 0.92 %
Kamocsa 33 0.89 %
Andód 31 0.83 %
Zsitvabesenyő 28 0.75 %
Barsbaracska 20 0.54 %
Érsekújvár 1 374 52.79 %
Nagysurány 198 7.61 %
Bánkeszi 92 3.53 %
Tótmegyer 84 3.23 %
Komját 53 2.04 %
Udvard 46 1.77 %
Szencse 46 1.77 %
Mánya 41 1.58 %
Újlót 38 1.46 %
Tardoskedd 38 1.46 %
Barsfüss 38 1.46 %
Hull 37 1.42 %
Ohaj 36 1.38 %
Zsitvafödémes 35 1.34 %
Nyitranagykér 34 1.31 %
Jattó 33 1.27 %
Andód 30 1.15 %
Jászfalu 27 1.04 %
Nyitramalomszeg 26 1.00 %
Kolta 24 0.92 %
Gyarak 24 0.92 %
Dögös 23 0.88 %
Rendve 20 0.77 %
Fajkürt 17 0.65 %
Csornok 17 0.65 %
Komáromszemere 17 0.65 %
Özdöge 17 0.65 %
Szímő 15 0.58 %
Kisbaromlak 13 0.50 %
Valkház 13 0.50 %
Pozba 10 0.38 %
Szentmihályúr 9 0.35 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Zsitvabesenyő 9 0.35 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 66.84 %
Komját 223 8.07 %
Nagysurány 155 5.61 %
Bánkeszi 85 3.08 %
Tótmegyer 73 2.64 %
Udvard 59 2.14 %
Nyitranagykér 51 1.85 %
Tardoskedd 43 1.56 %
Andód 43 1.56 %
Zsitvafödémes 33 1.19 %
Újlót 29 1.05 %
Jászfalu 26 0.94 %
Mánya 24 0.87 %
Komáromszemere 24 0.87 %
Dögös 22 0.80 %
Nyitramalomszeg 22 0.80 %
Csornok 21 0.76 %
Özdöge 16 0.58 %
Barsfüss 16 0.58 %
Szímő 15 0.54 %
Hull 15 0.54 %
Jattó 14 0.51 %
Szencse 13 0.47 %
Ohaj 12 0.43 %
Kamocsa 12 0.43 %
Zsitvabesenyő 12 0.43 %
Rendve 12 0.43 %
Gyarak 11 0.40 %
Szentmihályúr 11 0.40 %
Kolta 9 0.33 %
Kisbaromlak 8 0.29 %
Barsbaracska 7 0.25 %
Fajkürt 6 0.22 %
Valkház 6 0.22 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Érsekújvár 119 21.96 %
Udvard 24 4.43 %
Nagysurány 15 2.77 %
Tótmegyer 12 2.21 %
Bánkeszi 8 1.48 %
Újlót 7 1.29 %
Mánya 7 1.29 %
Kolta 6 1.11 %
Nyitranagykér 5 0.92 %
Komját 5 0.92 %
Zsitvafödémes 5 0.92 %
Tardoskedd 4 0.74 %
Nyitramalomszeg 3 0.55 %
Fajkürt 3 0.55 %
Özdöge 3 0.55 %
Barsbaracska 3 0.55 %
Szencse 3 0.55 %
Komáromszemere 3 0.55 %
Rendve 3 0.55 %
Dögös 3 0.55 %
Andód 2 0.37 %
Szentmihályúr 2 0.37 %
Jattó 2 0.37 %
Barsfüss 2 0.37 %
Zsitvabesenyő 2 0.37 %
Ohaj 2 0.37 %
Kamocsa 2 0.37 %
Komáromcsehi 2 0.37 %
Pozba 1 0.18 %
Gyarak 1 0.18 %
Jászfalu 1 0.18 %
Hull 1 0.18 %
Csornok 1 0.18 %
Valkház 1 0.18 %
Szímő 1 0.18 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
621 82.91%
VPN
75 10.01%
KSČ
26 3.47%
SPV
13 1.74%
SZ
6 0.80%
SNS
4 0.53%
Egyéb
4 0.53%
Érvényes szavazatok 749
Együttélés-MKDM
387 57.00%
Magyar Polgári Párt
224 32.99%
HZDS
17 2.50%
SDĽ
13 1.91%
SDSS
13 1.91%
SNS
6 0.88%
ODÚ
6 0.88%
SZ
3 0.44%
KSS
3 0.44%
SZS
3 0.44%
Egyéb
4 0.59%
Érvényes szavazatok 679
MK
631 91.05%
SNS
12 1.73%
SP-VOĽBA
12 1.73%
11 1.59%
HZDS-RSS
7 1.01%
ZRS
4 0.58%
KDH
3 0.43%
KSS
3 0.43%
HZPCS
3 0.43%
SPK
3 0.43%
Egyéb
4 0.58%
Érvényes szavazatok 693
MKP
602 87.76%
SDK
48 7.00%
HZDS
10 1.46%
SNS
8 1.17%
SOP
6 0.87%
SDĽ
4 0.58%
KSS
4 0.58%
MLHZP
3 0.44%
Egyéb
1 0.15%
Érvényes szavazatok 686
MKP
548 88.67%
ANO
24 3.88%
SMER
12 1.94%
SDKU
12 1.94%
SNS
7 1.13%
KSS
5 0.81%
Egyéb
10 1.62%
Érvényes szavazatok 618
MKP
512 91.92%
SMER
16 2.87%
SDKU DS
11 1.97%
SNS
4 0.72%
SF
3 0.54%
ANO
3 0.54%
NADEJ
3 0.54%
Egyéb
5 0.90%
Érvényes szavazatok 557
MKP
244 45.19%
Most-Híd
199 36.85%
SDKU DS
40 7.41%
SaS
24 4.44%
SMER
19 3.52%
SDĽ
4 0.74%
SNS
4 0.74%
Egyéb
6 1.11%
Érvényes szavazatok 540
MKP
230 49.36%
Most-Híd
165 35.41%
SMER SD
21 4.51%
SaS
16 3.43%
OĽaNO
8 1.72%
SDKU DS
7 1.50%
Zelení
4 0.86%
KDH
3 0.64%
PaS
3 0.64%
SNS
2 0.43%
SZ
2 0.43%
LSNS
2 0.43%
99 Percent
2 0.43%
Egyéb
1 0.21%
Érvényes szavazatok 466
MKP
244 52.47%
Most-Híd
116 24.95%
SaS
29 6.24%
OĽANO-NOVA
19 4.09%
LSNS
14 3.01%
SMER SD
11 2.37%
SME RODINA
11 2.37%
#SIEŤ
5 1.08%
PD
4 0.86%
MKDA-MKDSZ
3 0.65%
SNS
3 0.65%
TIP
2 0.43%
KSS
2 0.43%
Egyéb
2 0.43%
Érvényes szavazatok 465
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések