SK
KN
.....

Lakszakállas

Község

címer zászló
1180 100% magyar 1910
1027 85% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lakszakállas
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sokolce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsó Lak, Elevér, Felső Lak, Földláb, Laki földek, Maderét, Nagysziget-rétek, Rakottyás, Túriszakállas
Koordináták:
47.85287476, 17.82859612
Terület:
19,42 km2
Rang:
község
Népesség:
1209
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94617
Település kód:
501344
Szervezeti azonosító:
306665
Adóazonosító:
2021014809

Lakszakállas a történelmi Komárom vármegye területén, Komáromtól 20 km-re északnyugatra, Nagymegyertől 5 km-re keletre az Alsó-Csallóközben fekszik. Csaknem teljesen egybeépült a szomszédos Szilassal. Lakszakállas közigazgatási területe hosszan elnyúlik északkeleti irányba, egészen Madérétig. Délről és délkeletről Bogya, északkeletről Bogyarét, nyugatról Szilas határolja. A falu mellett halad el a 63-as főút, mely Komáromot és Pozsonyt köti össze. Mellékút teremt összekötettést Szilason át Ekeccsel (6 km).

Közigazgatás

1940-ben Lak- és Túriszakállas egyesítésével alakult község. A két, egymással egybeépült falu területe máig külön kataszteri területnek számít. Mindkét falu 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott, majd Csehszlovákia Komáromi járásához és 1939-1945 között újra Magyarországhoz (Komárom vm., Komáromi járás). Az egyesült község 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz, majd annak megszüntetése után újra a Komáromi járáshoz tartozik (1996 óta Nyitrai kerület). Lakszakállas közigazgatási területe 19,42 km², mely két kataszteri területre oszlik: Lakszakállas (Sokolce-Lak) – 7,56 km², Túriszakállas (Sokolce-Túri) – 11,86 km².

Népesség

A korábban színmagyar falu szlovák lakossága folyamatosan növekszik, mára meghaladta a 7%-ot. Az egyesítés előtt Lak református, Túriszakállas pedig katolikus többségű volt, ma az egyesített faluban nagyjából kétszer annyi római katolikus él, mint református. 1991 óta a község lakosságszáma lassú csökkenést mutat.

Történelem

A 14. században előbb Zemur fia Miklósé volt, majd a gróf Cseszneky család és kisnemesi családok rendelkeztek birtokokkal a faluban. Ezek között volt a Laky család, amely egészen a 18. századig birtokolt itt földeket. 1541-ben említik Vösztö falut Lak telepeként, de ez később, valószínűleg a török háborúk idején végleg elpusztult. A 16. században Pázmány Péter is rendelkezik itt földekkel, a Pázmány és a Laky családon kívül később a Csepy, Végh, Szücs, Farkas, Bartalos, Csiba, Bajcsy, Nagy és Halászy családok voltak jelentősebb közbirtokosai. A török háborúk során elnéptelenedett, de később újratelepítették. Felső és Alsó Lak a 19. században egyesült. 1861-ben óriási tűzvész pusztította el csaknem az egész községet. Kitűnő termőföldjének köszönhetően lakói jól megéltek a mezőgazdaságból, emellett nagy hagyománya volt a kosárkötő és szövő háziiparnak. Temploma nem volt, az itt élők a szomszédos Túriszakállasra jártak. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta 1920-ban. A 20-as években többször sztrájkba léptek az egykori nemesi falu akkoriban már napszámból élő lakosai. A bécsi döntés következtében 1938. november 2-án visszakapta Magyarország, és 1940-ben Túriszakállast egyesítették Lakkal Lakszakállas néven. 1945-től újra Csehszlovákiához csatolták, 1993-tól pedig Szlovákia része.

Mai jelentősége

A falunak alapiskolája és könyvtára is van. A faluban igencsak élénk a közösségi élet, az egész környéket vonzó, kimagasló népszerűségű éves rendezvény a Laki Katlan. Ma is sikeresen működik Lakszakállas mezőgazdasági szövetkezete, amelynek négy további környékbeli község is tagja.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Apátza Szakállos, Turi Szakállos. Két magyar faluk Komárom Várm. Apátza Szakállosnak földes Ura a’ Relig. Kintstár; Túri Szakállosnak pedig G. Amade Uraság, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Ekecshez közel, és annak filiáji; határbéli földgyeik jól termők, vagyonnyaik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lak, magyar falu, Komárom vmegyében, A Csalóközben, a posonyi országutban, Thuri-Szakállas tőszomszédságában. Áll alsó és felső Lakból. Felső-Lak kiterjedése 1405 h., mellynek harmada szántóföld, harmada kaszálló, harmada legelő. Alsó-Lak 403 hold, mellyből 380 h. szántóföld, 23 h. pedig legelő és mocsáros hely. Vösztő puszta pedig, melly szinte ide tartozik, 82 holdra terjed s ez mind szántóföld. Mind a három határ földje kitünő termékeny, csakhogy a pozsonymegyei vizek a legelőkön és kaszállókon sok mocsárt képeznek; van egy Zsemlékes nevű nagy s hallal bővölködő tava is. Népessége a két Laknak 510 lélek, u. m. 408 ref., 94 kath., 8 zsidó. Reform. anyaegyház. Birtokosok: Pázmán, Csepy, Vágh, Szűcs, Farkas, Barthalas, Csiba, Bajcsy, Nagy, Halászy. Thúri-Szakálas, magyar falu, Komárom vgyében, a Csalóközben, a posoni országutban, Komáromhoz 3 13 mfd. Róna határa 2711 hold, mellyből szántóföld 811 h., kaszálló és legelő 2000 hold. Földe igen termékeny porhanyós fekete agyag; – rétjei hires szénát s annyit teremnek, hogy felső Csalóköz is ide jár szénát vásárlani. Az urasági rétség Madé földének neveztetik. Legelője mocsáros. Lakja 119 reform., 100 kathol., 3 zsidó, s csak többnyire zsellérek és haszonbérlők, mert a határ curialis birtoka Ghyczy Rafael urnak, ki itt szép lakházat, kertet és szőlőt bir

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lak, csallóközi magyar kisközség, 146 házzal és 750, nagyobbára ref. vallású lakossal. Postája Lakszakállas, távírója és vasúti állomása Bogyagellér. Temploma nincsen. A Laki nembeliek ősi fészke és névadó községe, de őket megelőzőleg, 1332-ben, Zemurfia Miklósé volt, a ki ez időtájt e birtokát eladta. 1385-ben már Laki Miklós fiai az urai. A török világban és ezt követőleg már több nemesi közbirtokosa merül fel. 1598-ban Pázmán Péter és Piroska is birtokosai, a kik itteni részüket Molnár Mihálynak zálogosítják el. 1612-ben Czender Anna Bay Jánosnak és Czender Erzsébet Nagy Györgynek zálogosítják el birtokrészeiket. 1613-ban ismét találkozunk a Lakyakkal és ekkor Laky János is egyik birtokosa. Később a Pázmán családon kívül még a Csepy, Végh, Szücs, Farkas, Bartalos, Csiba, Bajcsy, Laky, Nagy és Halászy családok voltak a nagyobb közbirtokosai. Most nagyobb birtokosa nincsen. E község az idők folyamán háromféle néven is szerepelt, ú. m. Alsó- és Felső-Lak és Lakszakállas néven. Mindegyik külön község volt ugyan, de közvetetlen egymás mellett, és végre is Lak néven egyesültek. 1861-ben, néhány ház kivételével, az egész község leégett. Ide tartozik Lakiréti tanya. Túriszakállas, csallóközi magyar kisközség, mindössze 37 házzal és 342, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. Postája Lakszakállas, távírója és vasúti állomása Bogya-Gellér. E községet IV. Béla 1268-iki oklevele várföldnek mondja és már ekkor említi Szent Mihály tiszteletére épült templomát. Nevét a Thúry családtól vette. 1460-ban Egyházas-Szakállas néven, a komáromi vár tartozékaként van említve, azután a Thúry család kapott reá adományt. 1631-ben, Thúry István magvaszakadtával, Egyházas-Szakállast Püspöky Jakab kapta nádori adományban. Később az Amade családé lett és ezektől a Ghiczyek vették zálogba; később tulajdonukba ment át és itt kastélyt is építettek. Most Ordódy Pálné, szül. Ghiczy Teréziának és dr. Nagy Vilmosnak van itt nagyobb birtokuk. A katholikusoknak csak kápolnájuk van, melyet Ghyczy Rafael építtetett és 12,000 forintos alapítványt tett le az ugyancsak általa épített iskola és a kápolna fentartására, továbbá a tanító és káplán fizetésére. A mostani református templom volt a már említett ősi templom, melynek idomai ma is elárulják régiségét. A török világban erősen megrongálódott és akkor építették hozzá hátulsó részét. Ide tartozik Amaderét puszta, mely még az Amade család birtoklásának az emléke.

Kováts József

1807
Lakszakállas - megszületett
Bátorkeszi - egyházi szolgálatot végzett
1888. 3. 6.
Bátorkeszi - elhunyt

Tok Béla

1936. 5. 15.
Lakszakállas - megszületett
Zselíz - tanított
Dunaszerdahely - tanított
Komárom - kutatott
1993. 3. 17.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1332
Laak
1428
Lak a
1773
Nemes-Lak,
1786
Nemesch-Lak,
1863
Lakszakállos,
1873
Lakszakálas,
1877
Lakszakállas,
1892
Lak,
1913
Lakszakállas,
1927
Lak,
1948
Sokolce
1994
Lakszakállas

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 63
Telefon: 0357738200
Fax: 0357780104

Honlap: obecsokolce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mayer František (Független)

Képviselő-testület:
Mayer František (Független)
Domonkos Tibor (Független)
Király Ervín (Független)
Bajcsi Barnabáš (SMK-MKP)
Bartal András (SMK-MKP)
Kovács Peter (SMK-MKP)
Kovács Andrea (SMK-MKP)
Lelkes Peter (SMK-MKP)
Kucsora Peter (SMK-MKP)
Független 33% Független 3 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Lakszakállasi Posta

Hlavná 63

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 27

Magyar Nevelési Nyelvű Alapiskola

Fő utca 31

Lakszakállasi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 63

Lakszakállasi Községi Hivatal

Fő utca 63

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1019 95%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 42 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1068
magyarok 1180 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1180
magyarok 1070 98%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1091
magyarok 1256 96%
szlovákok 3 0%
romák 45 3%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1305
magyarok 1203 94%
szlovákok 69 5%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1277
magyarok 1165 91%
szlovákok 80 6%
romák 11 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 1275
magyarok 1106 91%
szlovákok 94 8%
romák 10 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1218
magyarok 1027 85%
szlovákok 84 7%
romák 5 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 83 7%
összlétszám 1203
összlétszám 349
magyarok 328 94%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 17 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 719
magyarok 691 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 25 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 398
magyarok 398 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 782
magyarok 782 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 293
magyarok 278 95%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 798
magyarok 792 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1014
Választási részvétel: 55.92 %
Kiadott boríték: 567
Bedobott boríték: 567

Polgármester

Érvényes szavazólap: 566
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mayer František 506 89.40 % Független
Ferencziová Veronika 60 10.60 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bajcsi Barnabáš 488 SMK-MKP
Bartal András 433 SMK-MKP
Kovács Peter 377 SMK-MKP
Kovács Andrea 363 SMK-MKP
Mayer František 348 Független
Lelkes Peter 345 SMK-MKP
Domonkos Tibor 334 Független
Kucsora Peter 303 SMK-MKP
Király Ervín 261 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1035
Választási részvétel: 16.33 %
Kiadott boríték: 169
Bedobott boríték: 169
Választásra jogosult: 1034
Választási részvétel: 15.47 %
Kiadott boríték: 160
Bedobott boríték: 160
Választásra jogosult: 1 018
Választási részvétel: 19,74 %
Kiadott boríték: 201
Bedobott boríték: 201

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 161
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 200
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 144 89.44 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 7 4.35 % Független
Stanislav Kováč 5 3.11 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 2 1.24 % MS
Milan Belica 2 1.24 % SMER - SD
Regan Belovič 1 0.62 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 1 0.63% SMER - SD
Iván Farkas 143 71.50 % SMK-MKP
Milan Belica 31 15.50 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 14 7.00 % MKDA
Ján Greššo 5 2.50 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 3 1.50 % ĽSNS
Peter Oremus 3 1.50 % Független
Renáta Kolenčíková 1 0.50 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 168
Érvényes szavazólap: 199
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Petheő 96 57.14% SMK-MKP
Csaba Földes 90 53.57% SMK-MKP
Árpád Horváth 88 52.38% SMK-MKP
Rozália Szalay 79 47.02% SMK-MKP
Olga Szabó 75 44.64% SMK-MKP
Norbert Becse 71 42.26% SMK-MKP
László Stubendek 69 41.07% SMK-MKP
Lajos Csóka 67 39.88% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tihamér Gyarmati 66 39.29% SMK-MKP
Éva Hortai 55 32.74% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 53 31.55% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Štefan Kucsera 41 24.40% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 36 21.43% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Jobbágy 28 16.67% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Anton Marek 24 14.29% Független
György Batta 21 12.50% Független
Rudolf Čerňanský 18 10.71% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Gabriel Szalay 12 7.14% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Mária Csákiová 10 5.95% MS
Tibor Mayer 6 3.57% Független
Ján Pikor 5 2.98% Független
Károly Less 4 2.38% Független
Anna Žigová 4 2.38% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 3 1.79% Független
Lívia Csíková 3 1.79% MS
Tamara Podmanická 3 1.79% SMS
Peter Getler 3 1.79% SMS
Konštantín Glič 3 1.79% KDH, SMER - SD
Milan Lehocký 3 1.79% Független
Ladislav Tóth 2 1.19% KSS
Milan Opálka 1 0.60% KSS
Pavol Tausk 1 0.60% KSS
Robert Dick 0 0.00% MS
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Csaba Földes 117 58.79% SMK-MKP
Árpád Horváth 100 50.25% SMK-MKP
Miklós Viola 99 49.75% SMK-MKP
Karol Farkas 99 49.75% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tihamér Gyarmati 88 44.22% SMK-MKP
Norbert Becse 82 41.21% SMK-MKP
Örs Orosz 78 39.20% SMK-MKP
Péter Varga 78 39.20% SMK-MKP
Attila Petheő 74 37.19% Független
Imre Knirs 64 32.16% SMK-MKP
László Stubendek 42 21.11% Független
Jozef Jobbágy 41 20.60% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Attila Forgács 35 17.59% Független
László Szendi 33 16.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Ágh 31 15.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 20 10.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 19 9.55% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tímea Szénássy 19 9.55% Független
Tamás Varga 17 8.54% Független
Gyula Köles 13 6.53% Független
Anna Žigová 13 6.53% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tibor Forró 13 6.53% Független
Marián Molnár 13 6.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
János Sárközi 11 5.53% MKDA-MKDSZ
František Bartoš 11 5.53% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Károly Less 6 3.02% Független
Jozef Jakubec 6 3.02% NAJ
Daniel Mikula 4 2.01% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Rusňák 3 1.51% ĽS Naše Slovensko
Jozef Lehotkai 2 1.01% NAJ
Anton Teleki 1 0.50% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Tausk 1 0.50% KSS
Lýdia Siposová 1 0.50% NAJ
Milan Šuch 1 0.50% NAJ
Ladislav Tóth 1 0.50% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.49 %
Ógyalla 611 21.73 %
Komáromszentpéter 195 6.93 %
Naszvad 133 4.73 %
Újgyalla 103 3.66 %
Perbete 97 3.45 %
Gúta 96 3.41 %
Bajcs 57 2.03 %
Hetény 57 2.03 %
Szilasháza 53 1.88 %
Imely 49 1.74 %
Komáromfüss 46 1.64 %
Megyercs 46 1.64 %
Bátorkeszi 44 1.56 %
Nagykeszi 43 1.53 %
Marcelháza 40 1.42 %
Szilas 35 1.24 %
Keszegfalva 33 1.17 %
Izsa 32 1.14 %
Csallóközaranyos 26 0.92 %
Martos 26 0.92 %
Nemesócsa 25 0.89 %
Ifjúságfalva 24 0.85 %
Búcs 23 0.82 %
Karva 18 0.64 %
Madar 17 0.60 %
Ekel 15 0.53 %
Dunamocs 13 0.46 %
Lakszakállas 13 0.46 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.28 %
Dunaradvány 8 0.28 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.21 %
Bogyarét 6 0.21 %
Bogya 6 0.21 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 40.57 %
Ógyalla 57 6.76 %
Naszvad 31 3.68 %
Gúta 25 2.97 %
Újgyalla 19 2.25 %
Perbete 19 2.25 %
Bajcs 16 1.90 %
Komáromszentpéter 14 1.66 %
Izsa 13 1.54 %
Imely 10 1.19 %
Megyercs 9 1.07 %
Marcelháza 8 0.95 %
Dunamocs 6 0.71 %
Szilasháza 6 0.71 %
Karva 6 0.71 %
Keszegfalva 5 0.59 %
Nemesócsa 5 0.59 %
Bátorkeszi 5 0.59 %
Ekel 5 0.59 %
Nagykeszi 4 0.47 %
Komáromfüss 4 0.47 %
Csallóközaranyos 4 0.47 %
Martos 4 0.47 %
Madar 4 0.47 %
Hetény 3 0.36 %
Zsemlékes 3 0.36 %
Újpuszta 3 0.36 %
Dunaradvány 3 0.36 %
Pat 2 0.24 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Ifjúságfalva 1 0.12 %
Lakszakállas 1 0.12 %
Bogya 1 0.12 %
Búcs 1 0.12 %
Csicsó 1 0.12 %
Vágfüzes 1 0.12 %
Bogyarét 1 0.12 %
Tany 1 0.12 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 21.10 %
Gúta 736 18.87 %
Naszvad 98 2.51 %
Ógyalla 79 2.03 %
Keszegfalva 53 1.36 %
Marcelháza 44 1.13 %
Komáromszentpéter 43 1.10 %
Perbete 40 1.03 %
Nemesócsa 37 0.95 %
Bátorkeszi 36 0.92 %
Lakszakállas 35 0.90 %
Bajcs 30 0.77 %
Dunamocs 30 0.77 %
Ifjúságfalva 29 0.74 %
Ekel 29 0.74 %
Hetény 27 0.69 %
Imely 26 0.67 %
Izsa 22 0.56 %
Csallóközaranyos 21 0.54 %
Tany 20 0.51 %
Megyercs 19 0.49 %
Nagykeszi 18 0.46 %
Dunaradvány 17 0.44 %
Búcs 16 0.41 %
Újgyalla 14 0.36 %
Vágfüzes 13 0.33 %
Csicsó 13 0.33 %
Madar 12 0.31 %
Karva 11 0.28 %
Martos 10 0.26 %
Komáromfüss 9 0.23 %
Szilas 8 0.21 %
Szilasháza 8 0.21 %
Bogyarét 8 0.21 %
Bogya 8 0.21 %
Virt 8 0.21 %
Kolozsnéma 7 0.18 %
Pat 6 0.15 %
Gellér 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Komárom 1 389 39.33 %
Gúta 265 7.50 %
Ógyalla 153 4.33 %
Naszvad 143 4.05 %
Bátorkeszi 130 3.68 %
Komáromszentpéter 122 3.45 %
Perbete 114 3.23 %
Dunamocs 111 3.14 %
Búcs 90 2.55 %
Martos 88 2.49 %
Hetény 87 2.46 %
Marcelháza 83 2.35 %
Izsa 75 2.12 %
Lakszakállas 74 2.10 %
Nemesócsa 71 2.01 %
Keszegfalva 71 2.01 %
Csallóközaranyos 65 1.84 %
Ekel 65 1.84 %
Csicsó 55 1.56 %
Dunaradvány 48 1.36 %
Nagykeszi 46 1.30 %
Bajcs 43 1.22 %
Tany 41 1.16 %
Pat 40 1.13 %
Megyercs 36 1.02 %
Komáromfüss 34 0.96 %
Szilas 30 0.85 %
Virt 29 0.82 %
Karva 28 0.79 %
Vágfüzes 26 0.74 %
Imely 25 0.71 %
Kolozsnéma 23 0.65 %
Bogya 22 0.62 %
Madar 20 0.57 %
Gellér 11 0.31 %
Szilasháza 6 0.17 %
Ifjúságfalva 6 0.17 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 30.27 %
Gúta 323 7.66 %
Komáromszentpéter 245 5.81 %
Ógyalla 228 5.41 %
Csicsó 215 5.10 %
Naszvad 197 4.67 %
Nemesócsa 184 4.36 %
Perbete 170 4.03 %
Marcelháza 168 3.98 %
Dunamocs 138 3.27 %
Bátorkeszi 134 3.18 %
Ekel 127 3.01 %
Lakszakállas 117 2.78 %
Csallóközaranyos 117 2.78 %
Búcs 115 2.73 %
Hetény 114 2.70 %
Dunaradvány 111 2.63 %
Nagykeszi 100 2.37 %
Tany 95 2.25 %
Komáromfüss 92 2.18 %
Izsa 92 2.18 %
Kolozsnéma 80 1.90 %
Madar 73 1.73 %
Szilas 70 1.66 %
Keszegfalva 65 1.54 %
Martos 63 1.49 %
Karva 57 1.35 %
Gellér 52 1.23 %
Megyercs 50 1.19 %
Imely 49 1.16 %
Bogya 46 1.09 %
Bajcs 41 0.97 %
Vágfüzes 41 0.97 %
Pat 40 0.95 %
Virt 28 0.66 %
Bogyarét 26 0.62 %
Ifjúságfalva 20 0.47 %
Zsemlékes 13 0.31 %
Újgyalla 9 0.21 %
Szilasháza 4 0.09 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 12.89 %
Ógyalla 188 7.32 %
Újgyalla 100 3.89 %
Naszvad 60 2.34 %
Komáromszentpéter 38 1.48 %
Gúta 35 1.36 %
Szilasháza 26 1.01 %
Imely 24 0.93 %
Újpuszta 22 0.86 %
Perbete 20 0.78 %
Izsa 18 0.70 %
Marcelháza 15 0.58 %
Bajcs 14 0.55 %
Keszegfalva 10 0.39 %
Nemesócsa 8 0.31 %
Nagykeszi 8 0.31 %
Dunaradvány 7 0.27 %
Zsemlékes 6 0.23 %
Hetény 6 0.23 %
Bátorkeszi 5 0.19 %
Ifjúságfalva 4 0.16 %
Ekel 4 0.16 %
Martos 4 0.16 %
Lakszakállas 4 0.16 %
Megyercs 3 0.12 %
Dunamocs 3 0.12 %
Pat 3 0.12 %
Komáromfüss 3 0.12 %
Madar 2 0.08 %
Tany 2 0.08 %
Karva 2 0.08 %
Virt 2 0.08 %
Vágfüzes 2 0.08 %
Bogyarét 1 0.04 %
Csicsó 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Csallóközaranyos 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 47.84 %
Ógyalla 107 6.91 %
Naszvad 82 5.29 %
Gúta 55 3.55 %
Újgyalla 38 2.45 %
Perbete 33 2.13 %
Komáromszentpéter 30 1.94 %
Bajcs 25 1.61 %
Izsa 22 1.42 %
Imely 20 1.29 %
Megyercs 19 1.23 %
Szilasháza 18 1.16 %
Nemesócsa 16 1.03 %
Csallóközaranyos 16 1.03 %
Bátorkeszi 16 1.03 %
Marcelháza 16 1.03 %
Keszegfalva 15 0.97 %
Zsemlékes 14 0.90 %
Dunamocs 14 0.90 %
Karva 13 0.84 %
Hetény 12 0.77 %
Ekel 11 0.71 %
Lakszakállas 11 0.71 %
Komáromfüss 9 0.58 %
Madar 9 0.58 %
Tany 8 0.52 %
Csicsó 8 0.52 %
Ifjúságfalva 7 0.45 %
Nagykeszi 6 0.39 %
Pat 6 0.39 %
Martos 5 0.32 %
Szilas 3 0.19 %
Virt 3 0.19 %
Bogyarét 2 0.13 %
Újpuszta 2 0.13 %
Búcs 2 0.13 %
Kolozsnéma 2 0.13 %
Dunaradvány 2 0.13 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 37.30 %
Ógyalla 62 5.55 %
Gúta 59 5.28 %
Naszvad 33 2.95 %
Perbete 30 2.68 %
Komáromszentpéter 29 2.59 %
Marcelháza 28 2.50 %
Nemesócsa 21 1.88 %
Izsa 21 1.88 %
Bátorkeszi 20 1.79 %
Csallóközaranyos 19 1.70 %
Keszegfalva 16 1.43 %
Dunamocs 16 1.43 %
Bajcs 14 1.25 %
Lakszakállas 13 1.16 %
Nagykeszi 11 0.98 %
Újgyalla 11 0.98 %
Ekel 11 0.98 %
Karva 10 0.89 %
Hetény 10 0.89 %
Megyercs 10 0.89 %
Búcs 9 0.81 %
Szilas 9 0.81 %
Ifjúságfalva 9 0.81 %
Imely 7 0.63 %
Tany 7 0.63 %
Csicsó 7 0.63 %
Madar 6 0.54 %
Bogya 6 0.54 %
Dunaradvány 6 0.54 %
Komáromfüss 6 0.54 %
Martos 4 0.36 %
Vágfüzes 4 0.36 %
Gellér 4 0.36 %
Kolozsnéma 3 0.27 %
Virt 3 0.27 %
Szilasháza 3 0.27 %
Pat 3 0.27 %
Zsemlékes 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 34.70 %
Gúta 281 5.73 %
Ógyalla 212 4.32 %
Komáromszentpéter 176 3.59 %
Marcelháza 142 2.89 %
Naszvad 137 2.79 %
Perbete 128 2.61 %
Dunamocs 119 2.42 %
Bátorkeszi 112 2.28 %
Hetény 103 2.10 %
Dunaradvány 95 1.94 %
Búcs 90 1.83 %
Ekel 86 1.75 %
Csallóközaranyos 85 1.73 %
Csicsó 83 1.69 %
Nemesócsa 82 1.67 %
Izsa 71 1.45 %
Kolozsnéma 67 1.37 %
Madar 64 1.30 %
Lakszakállas 64 1.30 %
Keszegfalva 51 1.04 %
Pat 44 0.90 %
Karva 43 0.88 %
Tany 41 0.84 %
Megyercs 40 0.81 %
Martos 36 0.73 %
Imely 35 0.71 %
Nagykeszi 35 0.71 %
Komáromfüss 33 0.67 %
Vágfüzes 33 0.67 %
Gellér 27 0.55 %
Bogya 26 0.53 %
Bajcs 26 0.53 %
Szilas 23 0.47 %
Bogyarét 16 0.33 %
Ifjúságfalva 13 0.26 %
Virt 10 0.20 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újgyalla 3 0.06 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 12.38 %
Ógyalla 65 2.91 %
Naszvad 28 1.25 %
Gúta 25 1.12 %
Izsa 21 0.94 %
Újgyalla 16 0.72 %
Ekel 16 0.72 %
Megyercs 15 0.67 %
Komáromszentpéter 14 0.63 %
Bátorkeszi 12 0.54 %
Bajcs 9 0.40 %
Pat 8 0.36 %
Nemesócsa 8 0.36 %
Madar 8 0.36 %
Marcelháza 8 0.36 %
Keszegfalva 7 0.31 %
Csallóközaranyos 7 0.31 %
Perbete 6 0.27 %
Zsemlékes 6 0.27 %
Szilasháza 6 0.27 %
Lakszakállas 6 0.27 %
Ifjúságfalva 5 0.22 %
Karva 5 0.22 %
Búcs 5 0.22 %
Hetény 5 0.22 %
Imely 4 0.18 %
Dunaradvány 3 0.13 %
Martos 3 0.13 %
Csicsó 3 0.13 %
Szilas 2 0.09 %
Dunamocs 2 0.09 %
Tany 2 0.09 %
Komáromfüss 2 0.09 %
Nagykeszi 2 0.09 %
Bogya 2 0.09 %
Bogyarét 1 0.04 %
Újpuszta 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 39.49 %
Komáromszentpéter 777 21.95 %
Ógyalla 620 17.51 %
Gúta 224 6.33 %
Perbete 192 5.42 %
Hetény 181 5.11 %
Újgyalla 177 5.00 %
Naszvad 165 4.66 %
Bátorkeszi 136 3.84 %
Marcelháza 121 3.42 %
Keszegfalva 108 3.05 %
Nagykeszi 95 2.68 %
Izsa 92 2.60 %
Imely 91 2.57 %
Bajcs 88 2.49 %
Búcs 82 2.32 %
Nemesócsa 77 2.18 %
Madar 76 2.15 %
Csallóközaranyos 75 2.12 %
Komáromfüss 72 2.03 %
Megyercs 67 1.89 %
Szilas 65 1.84 %
Martos 61 1.72 %
Szilasháza 51 1.44 %
Dunamocs 46 1.30 %
Karva 43 1.21 %
Lakszakállas 41 1.16 %
Vágfüzes 41 1.16 %
Csicsó 40 1.13 %
Ekel 37 1.05 %
Ifjúságfalva 34 0.96 %
Dunaradvány 33 0.93 %
Pat 28 0.79 %
Tany 28 0.79 %
Újpuszta 17 0.48 %
Bogyarét 16 0.45 %
Bogya 15 0.42 %
Virt 13 0.37 %
Kolozsnéma 7 0.20 %
Gellér 6 0.17 %
Zsemlékes 5 0.14 %
Komárom 197 7.94 %
Ógyalla 50 2.01 %
Gúta 16 0.64 %
Naszvad 15 0.60 %
Komáromszentpéter 12 0.48 %
Újgyalla 12 0.48 %
Perbete 11 0.44 %
Bajcs 7 0.28 %
Hetény 6 0.24 %
Pat 5 0.20 %
Nemesócsa 5 0.20 %
Keszegfalva 5 0.20 %
Bátorkeszi 5 0.20 %
Marcelháza 5 0.20 %
Szilasháza 4 0.16 %
Imely 4 0.16 %
Izsa 4 0.16 %
Csallóközaranyos 4 0.16 %
Dunamocs 4 0.16 %
Karva 4 0.16 %
Ekel 4 0.16 %
Megyercs 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Nagykeszi 3 0.12 %
Lakszakállas 2 0.08 %
Újpuszta 2 0.08 %
Gellér 2 0.08 %
Komáromfüss 2 0.08 %
Szilas 2 0.08 %
Búcs 2 0.08 %
Dunaradvány 2 0.08 %
Tany 1 0.04 %
Ifjúságfalva 1 0.04 %
Madar 1 0.04 %
Virt 1 0.04 %
Martos 1 0.04 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 11.73 %
Komárom 202 11.07 %
Gúta 65 3.56 %
Ógyalla 53 2.90 %
Marcelháza 42 2.30 %
Perbete 40 2.19 %
Naszvad 40 2.19 %
Dunamocs 33 1.81 %
Búcs 28 1.53 %
Megyercs 28 1.53 %
Bátorkeszi 26 1.42 %
Hetény 25 1.37 %
Nemesócsa 19 1.04 %
Csicsó 18 0.99 %
Csallóközaranyos 18 0.99 %
Ekel 17 0.93 %
Dunaradvány 16 0.88 %
Imely 14 0.77 %
Karva 14 0.77 %
Madar 13 0.71 %
Keszegfalva 12 0.66 %
Bajcs 12 0.66 %
Martos 11 0.60 %
Pat 11 0.60 %
Tany 11 0.60 %
Lakszakállas 11 0.60 %
Izsa 10 0.55 %
Szilas 9 0.49 %
Nagykeszi 8 0.44 %
Újgyalla 8 0.44 %
Komáromfüss 8 0.44 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Virt 2 0.11 %
Vágfüzes 2 0.11 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 30.76 %
Ógyalla 201 10.50 %
Komáromfüss 158 8.25 %
Komáromszentpéter 130 6.79 %
Csicsó 104 5.43 %
Gúta 100 5.22 %
Lakszakállas 99 5.17 %
Szilas 91 4.75 %
Nagykeszi 90 4.70 %
Naszvad 88 4.60 %
Hetény 87 4.54 %
Nemesócsa 74 3.86 %
Perbete 72 3.76 %
Tany 65 3.39 %
Megyercs 55 2.87 %
Újgyalla 53 2.77 %
Csallóközaranyos 46 2.40 %
Keszegfalva 46 2.40 %
Ekel 42 2.19 %
Bajcs 41 2.14 %
Marcelháza 31 1.62 %
Bátorkeszi 30 1.57 %
Izsa 30 1.57 %
Búcs 28 1.46 %
Bogya 27 1.41 %
Ifjúságfalva 27 1.41 %
Kolozsnéma 26 1.36 %
Imely 24 1.25 %
Dunamocs 21 1.10 %
Gellér 19 0.99 %
Szilasháza 18 0.94 %
Madar 17 0.89 %
Dunaradvány 16 0.84 %
Martos 15 0.78 %
Karva 15 0.78 %
Zsemlékes 12 0.63 %
Bogyarét 12 0.63 %
Virt 7 0.37 %
Vágfüzes 4 0.21 %
Pat 4 0.21 %
Újpuszta 3 0.16 %
Komárom 690 42.33 %
Ógyalla 244 14.97 %
Komáromszentpéter 175 10.74 %
Gúta 115 7.06 %
Hetény 100 6.13 %
Újgyalla 93 5.71 %
Naszvad 80 4.91 %
Perbete 57 3.50 %
Bátorkeszi 47 2.88 %
Komáromfüss 47 2.88 %
Bajcs 46 2.82 %
Nagykeszi 43 2.64 %
Marcelháza 42 2.58 %
Szilasháza 40 2.45 %
Imely 40 2.45 %
Ifjúságfalva 37 2.27 %
Keszegfalva 37 2.27 %
Szilas 36 2.21 %
Megyercs 33 2.02 %
Izsa 31 1.90 %
Nemesócsa 27 1.66 %
Csallóközaranyos 26 1.60 %
Madar 21 1.29 %
Pat 20 1.23 %
Lakszakállas 19 1.17 %
Búcs 19 1.17 %
Karva 18 1.10 %
Martos 18 1.10 %
Dunaradvány 16 0.98 %
Dunamocs 16 0.98 %
Tany 15 0.92 %
Ekel 15 0.92 %
Csicsó 11 0.67 %
Zsemlékes 7 0.43 %
Újpuszta 6 0.37 %
Bogyarét 6 0.37 %
Virt 6 0.37 %
Vágfüzes 6 0.37 %
Gellér 5 0.31 %
Kolozsnéma 4 0.25 %
Bogya 4 0.25 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 26.62 %
Ógyalla 42 6.32 %
Gúta 41 6.17 %
Naszvad 28 4.21 %
Újgyalla 21 3.16 %
Komáromszentpéter 16 2.41 %
Nemesócsa 14 2.11 %
Marcelháza 13 1.95 %
Perbete 10 1.50 %
Megyercs 10 1.50 %
Csallóközaranyos 7 1.05 %
Dunamocs 7 1.05 %
Imely 7 1.05 %
Bátorkeszi 7 1.05 %
Ekel 5 0.75 %
Karva 5 0.75 %
Izsa 5 0.75 %
Martos 5 0.75 %
Búcs 5 0.75 %
Keszegfalva 4 0.60 %
Ifjúságfalva 4 0.60 %
Bajcs 4 0.60 %
Komáromfüss 4 0.60 %
Szilasháza 4 0.60 %
Nagykeszi 4 0.60 %
Zsemlékes 3 0.45 %
Dunaradvány 3 0.45 %
Kolozsnéma 3 0.45 %
Szilas 2 0.30 %
Bogya 2 0.30 %
Hetény 2 0.30 %
Tany 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Pat 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Madar 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Virt 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 24.16 %
Ógyalla 523 19.47 %
Komáromszentpéter 191 7.11 %
Gúta 133 4.95 %
Naszvad 122 4.54 %
Perbete 103 3.83 %
Hetény 95 3.54 %
Bajcs 70 2.61 %
Újgyalla 69 2.57 %
Nagykeszi 65 2.42 %
Komáromfüss 63 2.35 %
Bátorkeszi 57 2.12 %
Nemesócsa 54 2.01 %
Imely 48 1.79 %
Megyercs 45 1.68 %
Szilas 45 1.68 %
Marcelháza 45 1.68 %
Izsa 40 1.49 %
Búcs 38 1.41 %
Csallóközaranyos 38 1.41 %
Keszegfalva 37 1.38 %
Ifjúságfalva 32 1.19 %
Lakszakállas 31 1.15 %
Madar 23 0.86 %
Ekel 23 0.86 %
Szilasháza 23 0.86 %
Martos 21 0.78 %
Tany 19 0.71 %
Dunamocs 19 0.71 %
Karva 19 0.71 %
Csicsó 18 0.67 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.30 %
Pat 8 0.30 %
Vágfüzes 8 0.30 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.19 %
Bogyarét 5 0.19 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 43.85 %
Gúta 354 6.91 %
Ógyalla 145 2.83 %
Komáromszentpéter 136 2.65 %
Marcelháza 121 2.36 %
Naszvad 114 2.22 %
Bátorkeszi 97 1.89 %
Perbete 95 1.85 %
Izsa 84 1.64 %
Dunamocs 78 1.52 %
Hetény 76 1.48 %
Keszegfalva 74 1.44 %
Nemesócsa 68 1.33 %
Csallóközaranyos 66 1.29 %
Dunaradvány 57 1.11 %
Búcs 54 1.05 %
Ekel 54 1.05 %
Lakszakállas 42 0.82 %
Pat 42 0.82 %
Nagykeszi 41 0.80 %
Martos 39 0.76 %
Madar 38 0.74 %
Csicsó 37 0.72 %
Megyercs 35 0.68 %
Imely 35 0.68 %
Tany 29 0.57 %
Komáromfüss 27 0.53 %
Vágfüzes 25 0.49 %
Karva 24 0.47 %
Szilas 23 0.45 %
Bajcs 23 0.45 %
Kolozsnéma 16 0.31 %
Újgyalla 12 0.23 %
Szilasháza 11 0.21 %
Bogya 9 0.18 %
Ifjúságfalva 9 0.18 %
Virt 8 0.16 %
Gellér 7 0.14 %
Bogyarét 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 22.09 %
Nagykeszi 169 6.65 %
Ógyalla 141 5.55 %
Gúta 126 4.96 %
Komáromszentpéter 117 4.61 %
Perbete 75 2.95 %
Naszvad 75 2.95 %
Nemesócsa 73 2.87 %
Komáromfüss 65 2.56 %
Hetény 63 2.48 %
Csallóközaranyos 58 2.28 %
Szilas 50 1.97 %
Keszegfalva 50 1.97 %
Megyercs 47 1.85 %
Ekel 45 1.77 %
Bátorkeszi 42 1.65 %
Csicsó 39 1.54 %
Búcs 37 1.46 %
Imely 36 1.42 %
Marcelháza 36 1.42 %
Izsa 36 1.42 %
Újgyalla 36 1.42 %
Tany 33 1.30 %
Lakszakállas 33 1.30 %
Dunamocs 27 1.06 %
Martos 26 1.02 %
Bajcs 26 1.02 %
Bogya 21 0.83 %
Ifjúságfalva 21 0.83 %
Karva 18 0.71 %
Dunaradvány 17 0.67 %
Madar 14 0.55 %
Pat 13 0.51 %
Kolozsnéma 12 0.47 %
Bogyarét 7 0.28 %
Vágfüzes 7 0.28 %
Szilasháza 5 0.20 %
Virt 5 0.20 %
Gellér 5 0.20 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 29.80 %
Ógyalla 37 5.30 %
Gúta 26 3.72 %
Naszvad 23 3.30 %
Komáromszentpéter 17 2.44 %
Perbete 12 1.72 %
Újgyalla 12 1.72 %
Bajcs 7 1.00 %
Csallóközaranyos 7 1.00 %
Bátorkeszi 6 0.86 %
Imely 6 0.86 %
Dunamocs 6 0.86 %
Marcelháza 6 0.86 %
Ekel 5 0.72 %
Zsemlékes 4 0.57 %
Izsa 4 0.57 %
Megyercs 3 0.43 %
Dunaradvány 3 0.43 %
Búcs 3 0.43 %
Madar 3 0.43 %
Szilasháza 3 0.43 %
Nagykeszi 3 0.43 %
Újpuszta 3 0.43 %
Karva 2 0.29 %
Hetény 2 0.29 %
Keszegfalva 2 0.29 %
Szilas 2 0.29 %
Ifjúságfalva 2 0.29 %
Tany 2 0.29 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Martos 1 0.14 %
Nemesócsa 1 0.14 %
Gellér 1 0.14 %
Kolozsnéma 1 0.14 %
Pat 1 0.14 %
Komáromfüss 1 0.14 %
Virt 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 46.41 %
Ógyalla 210 9.03 %
Komáromszentpéter 159 6.84 %
Gúta 104 4.47 %
Naszvad 82 3.53 %
Újgyalla 79 3.40 %
Hetény 67 2.88 %
Perbete 58 2.49 %
Marcelháza 55 2.37 %
Nagykeszi 52 2.24 %
Keszegfalva 48 2.06 %
Megyercs 47 2.02 %
Szilas 41 1.76 %
Búcs 40 1.72 %
Imely 40 1.72 %
Komáromfüss 38 1.63 %
Nemesócsa 37 1.59 %
Izsa 36 1.55 %
Csallóközaranyos 32 1.38 %
Ifjúságfalva 31 1.33 %
Bajcs 30 1.29 %
Bátorkeszi 28 1.20 %
Szilasháza 25 1.08 %
Dunamocs 20 0.86 %
Martos 19 0.82 %
Madar 19 0.82 %
Ekel 19 0.82 %
Karva 17 0.73 %
Bogya 16 0.69 %
Dunaradvány 15 0.65 %
Lakszakállas 13 0.56 %
Csicsó 11 0.47 %
Tany 11 0.47 %
Pat 7 0.30 %
Bogyarét 7 0.30 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 3 0.13 %
Vágfüzes 3 0.13 %
Gellér 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 37.69 %
Gúta 830 18.94 %
Ógyalla 373 8.51 %
Naszvad 291 6.64 %
Komáromszentpéter 290 6.62 %
Marcelháza 194 4.43 %
Bátorkeszi 183 4.18 %
Perbete 181 4.13 %
Dunamocs 156 3.56 %
Csicsó 131 2.99 %
Hetény 126 2.87 %
Ekel 119 2.72 %
Búcs 117 2.67 %
Dunaradvány 115 2.62 %
Izsa 107 2.44 %
Nemesócsa 105 2.40 %
Csallóközaranyos 101 2.30 %
Lakszakállas 99 2.26 %
Madar 94 2.14 %
Keszegfalva 93 2.12 %
Karva 82 1.87 %
Nagykeszi 75 1.71 %
Kolozsnéma 67 1.53 %
Imely 64 1.46 %
Martos 62 1.41 %
Megyercs 62 1.41 %
Vágfüzes 60 1.37 %
Tany 53 1.21 %
Pat 51 1.16 %
Komáromfüss 48 1.10 %
Bajcs 44 1.00 %
Szilas 43 0.98 %
Bogya 41 0.94 %
Gellér 38 0.87 %
Ifjúságfalva 32 0.73 %
Virt 26 0.59 %
Bogyarét 24 0.55 %
Újgyalla 21 0.48 %
Szilasháza 6 0.14 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 23.91 %
Ógyalla 61 4.22 %
Gúta 37 2.56 %
Naszvad 28 1.94 %
Újgyalla 23 1.59 %
Izsa 17 1.17 %
Komáromszentpéter 15 1.04 %
Perbete 13 0.90 %
Bátorkeszi 9 0.62 %
Szilasháza 8 0.55 %
Nemesócsa 7 0.48 %
Keszegfalva 7 0.48 %
Ifjúságfalva 6 0.41 %
Ekel 6 0.41 %
Bajcs 6 0.41 %
Csallóközaranyos 6 0.41 %
Zsemlékes 5 0.35 %
Komáromfüss 5 0.35 %
Megyercs 5 0.35 %
Nagykeszi 4 0.28 %
Dunamocs 4 0.28 %
Újpuszta 4 0.28 %
Dunaradvány 3 0.21 %
Imely 3 0.21 %
Búcs 3 0.21 %
Kolozsnéma 3 0.21 %
Hetény 3 0.21 %
Marcelháza 3 0.21 %
Tany 2 0.14 %
Karva 2 0.14 %
Martos 1 0.07 %
Lakszakállas 1 0.07 %
Vágfüzes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Pat 1 0.07 %
Csicsó 1 0.07 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 26.35 %
Ógyalla 348 24.46 %
Újgyalla 106 7.45 %
Komáromszentpéter 78 5.48 %
Naszvad 69 4.85 %
Gúta 39 2.74 %
Perbete 19 1.34 %
Imely 19 1.34 %
Izsa 17 1.19 %
Bajcs 17 1.19 %
Újpuszta 16 1.12 %
Szilasháza 13 0.91 %
Keszegfalva 12 0.84 %
Martos 11 0.77 %
Marcelháza 10 0.70 %
Bátorkeszi 9 0.63 %
Megyercs 9 0.63 %
Nemesócsa 8 0.56 %
Hetény 8 0.56 %
Ekel 7 0.49 %
Dunamocs 5 0.35 %
Ifjúságfalva 5 0.35 %
Komáromfüss 5 0.35 %
Dunaradvány 5 0.35 %
Pat 4 0.28 %
Lakszakállas 3 0.21 %
Bogya 3 0.21 %
Gellér 2 0.14 %
Nagykeszi 2 0.14 %
Csallóközaranyos 2 0.14 %
Virt 2 0.14 %
Madar 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Tany 2 0.14 %
Zsemlékes 2 0.14 %
Búcs 1 0.07 %
Vágfüzes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 25.43 %
Gúta 574 15.22 %
Naszvad 510 13.52 %
Ógyalla 306 8.11 %
Perbete 215 5.70 %
Komáromszentpéter 214 5.67 %
Marcelháza 154 4.08 %
Bátorkeszi 137 3.63 %
Csicsó 117 3.10 %
Hetény 113 3.00 %
Dunamocs 111 2.94 %
Dunaradvány 107 2.84 %
Ekel 104 2.76 %
Búcs 102 2.70 %
Imely 95 2.52 %
Izsa 86 2.28 %
Lakszakállas 82 2.17 %
Nemesócsa 80 2.12 %
Madar 80 2.12 %
Csallóközaranyos 78 2.07 %
Martos 72 1.91 %
Kolozsnéma 55 1.46 %
Karva 54 1.43 %
Bajcs 51 1.35 %
Megyercs 47 1.25 %
Keszegfalva 45 1.19 %
Tany 45 1.19 %
Pat 40 1.06 %
Gellér 38 1.01 %
Vágfüzes 36 0.95 %
Nagykeszi 36 0.95 %
Komáromfüss 30 0.80 %
Bogya 29 0.77 %
Szilas 28 0.74 %
Ifjúságfalva 27 0.72 %
Bogyarét 24 0.64 %
Virt 23 0.61 %
Újgyalla 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 55.56 %
Ógyalla 47 8.16 %
Gúta 20 3.47 %
Naszvad 13 2.26 %
Újgyalla 13 2.26 %
Megyercs 10 1.74 %
Csallóközaranyos 8 1.39 %
Izsa 8 1.39 %
Komáromszentpéter 7 1.22 %
Perbete 7 1.22 %
Nemesócsa 6 1.04 %
Ekel 6 1.04 %
Szilasháza 5 0.87 %
Dunaradvány 5 0.87 %
Keszegfalva 5 0.87 %
Dunamocs 4 0.69 %
Marcelháza 4 0.69 %
Komáromfüss 3 0.52 %
Imely 2 0.35 %
Hetény 2 0.35 %
Bajcs 2 0.35 %
Karva 2 0.35 %
Ifjúságfalva 2 0.35 %
Pat 1 0.17 %
Bogya 1 0.17 %
Bátorkeszi 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Gellér 1 0.17 %
Martos 1 0.17 %
Tany 1 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.17 %
Nagykeszi 1 0.17 %
Búcs 1 0.17 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 36.26 %
Gúta 275 10.86 %
Ógyalla 205 8.10 %
Dunamocs 179 7.07 %
Marcelháza 162 6.40 %
Komáromszentpéter 161 6.36 %
Perbete 150 5.92 %
Bátorkeszi 130 5.13 %
Naszvad 130 5.13 %
Búcs 119 4.70 %
Hetény 107 4.23 %
Dunaradvány 103 4.07 %
Karva 93 3.67 %
Ekel 84 3.32 %
Csicsó 81 3.20 %
Lakszakállas 78 3.08 %
Madar 77 3.04 %
Izsa 77 3.04 %
Csallóközaranyos 62 2.45 %
Kolozsnéma 44 1.74 %
Martos 40 1.58 %
Nemesócsa 40 1.58 %
Keszegfalva 38 1.50 %
Vágfüzes 35 1.38 %
Pat 34 1.34 %
Bajcs 31 1.22 %
Komáromfüss 31 1.22 %
Tany 29 1.15 %
Bogya 29 1.15 %
Megyercs 29 1.15 %
Gellér 27 1.07 %
Szilas 26 1.03 %
Imely 26 1.03 %
Nagykeszi 24 0.95 %
Bogyarét 16 0.63 %
Ifjúságfalva 13 0.51 %
Virt 13 0.51 %
Újgyalla 8 0.32 %
Szilasháza 5 0.20 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 68.92 %
Gúta 231 7.80 %
Ógyalla 121 4.08 %
Keszegfalva 99 3.34 %
Izsa 76 2.56 %
Marcelháza 72 2.43 %
Naszvad 70 2.36 %
Bátorkeszi 61 2.06 %
Hetény 49 1.65 %
Komáromszentpéter 49 1.65 %
Búcs 44 1.48 %
Perbete 41 1.38 %
Dunamocs 39 1.32 %
Kolozsnéma 37 1.25 %
Csallóközaranyos 34 1.15 %
Nemesócsa 33 1.11 %
Ekel 31 1.05 %
Imely 26 0.88 %
Bajcs 20 0.67 %
Dunaradvány 17 0.57 %
Lakszakállas 17 0.57 %
Martos 17 0.57 %
Nagykeszi 16 0.54 %
Megyercs 15 0.51 %
Csicsó 15 0.51 %
Tany 14 0.47 %
Karva 13 0.44 %
Madar 13 0.44 %
Pat 13 0.44 %
Újgyalla 12 0.40 %
Vágfüzes 12 0.40 %
Komáromfüss 10 0.34 %
Ifjúságfalva 10 0.34 %
Szilasháza 9 0.30 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.13 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 46.15 %
Komárom 556 28.73 %
Ógyalla 81 4.19 %
Naszvad 80 4.13 %
Nemesócsa 48 2.48 %
Keszegfalva 45 2.33 %
Marcelháza 43 2.22 %
Perbete 42 2.17 %
Komáromszentpéter 30 1.55 %
Ifjúságfalva 27 1.40 %
Imely 26 1.34 %
Bátorkeszi 25 1.29 %
Vágfüzes 20 1.03 %
Ekel 20 1.03 %
Bajcs 18 0.93 %
Dunamocs 18 0.93 %
Megyercs 17 0.88 %
Tany 16 0.83 %
Csallóközaranyos 16 0.83 %
Nagykeszi 16 0.83 %
Dunaradvány 15 0.78 %
Izsa 15 0.78 %
Búcs 14 0.72 %
Karva 14 0.72 %
Lakszakállas 13 0.67 %
Újgyalla 12 0.62 %
Hetény 11 0.57 %
Madar 9 0.47 %
Komáromfüss 9 0.47 %
Martos 9 0.47 %
Bogyarét 8 0.41 %
Csicsó 5 0.26 %
Kolozsnéma 5 0.26 %
Zsemlékes 4 0.21 %
Szilas 4 0.21 %
Szilasháza 4 0.21 %
Gellér 3 0.16 %
Bogya 3 0.16 %
Pat 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 24.25 %
Komáromszentpéter 467 11.65 %
Ógyalla 309 7.71 %
Gúta 273 6.81 %
Perbete 250 6.24 %
Naszvad 171 4.27 %
Bátorkeszi 170 4.24 %
Marcelháza 161 4.02 %
Hetény 142 3.54 %
Dunamocs 127 3.17 %
Ekel 100 2.50 %
Dunaradvány 98 2.45 %
Madar 98 2.45 %
Búcs 97 2.42 %
Csicsó 91 2.27 %
Lakszakállas 88 2.20 %
Izsa 80 2.00 %
Csallóközaranyos 76 1.90 %
Martos 70 1.75 %
Nemesócsa 67 1.67 %
Kolozsnéma 52 1.30 %
Karva 51 1.27 %
Tany 46 1.15 %
Bajcs 39 0.97 %
Imely 36 0.90 %
Keszegfalva 34 0.85 %
Nagykeszi 33 0.82 %
Megyercs 32 0.80 %
Gellér 32 0.80 %
Vágfüzes 30 0.75 %
Komáromfüss 28 0.70 %
Szilas 27 0.67 %
Pat 26 0.65 %
Bogya 24 0.60 %
Bogyarét 19 0.47 %
Ifjúságfalva 14 0.35 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 13 0.32 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.46 %
Gúta 206 7.20 %
Ógyalla 109 3.81 %
Marcelháza 101 3.53 %
Naszvad 74 2.59 %
Perbete 55 1.92 %
Komáromszentpéter 54 1.89 %
Keszegfalva 54 1.89 %
Izsa 53 1.85 %
Dunamocs 47 1.64 %
Bátorkeszi 46 1.61 %
Madar 44 1.54 %
Nemesócsa 38 1.33 %
Hetény 34 1.19 %
Ekel 32 1.12 %
Búcs 32 1.12 %
Csallóközaranyos 30 1.05 %
Bajcs 30 1.05 %
Imely 26 0.91 %
Újgyalla 22 0.77 %
Pat 22 0.77 %
Megyercs 21 0.73 %
Lakszakállas 19 0.66 %
Dunaradvány 18 0.63 %
Martos 15 0.52 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.45 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.38 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 23.28 %
Gúta 1 150 19.06 %
Ógyalla 272 4.51 %
Komáromszentpéter 209 3.46 %
Naszvad 203 3.36 %
Csicsó 194 3.22 %
Perbete 169 2.80 %
Marcelháza 158 2.62 %
Dunamocs 149 2.47 %
Nemesócsa 131 2.17 %
Bátorkeszi 127 2.10 %
Ekel 123 2.04 %
Dunaradvány 113 1.87 %
Keszegfalva 105 1.74 %
Izsa 102 1.69 %
Lakszakállas 100 1.66 %
Hetény 99 1.64 %
Csallóközaranyos 98 1.62 %
Búcs 85 1.41 %
Madar 74 1.23 %
Kolozsnéma 68 1.13 %
Nagykeszi 66 1.09 %
Martos 65 1.08 %
Megyercs 63 1.04 %
Komáromfüss 61 1.01 %
Pat 50 0.83 %
Vágfüzes 49 0.81 %
Karva 49 0.81 %
Szilas 45 0.75 %
Imely 44 0.73 %
Bajcs 35 0.58 %
Ifjúságfalva 35 0.58 %
Gellér 35 0.58 %
Bogya 32 0.53 %
Virt 23 0.38 %
Tany 23 0.38 %
Bogyarét 21 0.35 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 32.96 %
Gúta 355 8.55 %
Dunamocs 219 5.27 %
Ógyalla 214 5.15 %
Komáromszentpéter 191 4.60 %
Marcelháza 191 4.60 %
Bátorkeszi 185 4.45 %
Naszvad 180 4.33 %
Perbete 172 4.14 %
Hetény 154 3.71 %
Dunaradvány 133 3.20 %
Búcs 128 3.08 %
Csicsó 119 2.87 %
Ekel 113 2.72 %
Izsa 103 2.48 %
Madar 99 2.38 %
Csallóközaranyos 90 2.17 %
Nemesócsa 86 2.07 %
Lakszakállas 78 1.88 %
Karva 78 1.88 %
Keszegfalva 61 1.47 %
Pat 53 1.28 %
Kolozsnéma 52 1.25 %
Martos 51 1.23 %
Tany 43 1.04 %
Bogya 41 0.99 %
Nagykeszi 40 0.96 %
Megyercs 37 0.89 %
Szilas 37 0.89 %
Vágfüzes 36 0.87 %
Imely 31 0.75 %
Komáromfüss 31 0.75 %
Gellér 29 0.70 %
Bajcs 27 0.65 %
Virt 22 0.53 %
Bogyarét 20 0.48 %
Ifjúságfalva 9 0.22 %
Újgyalla 4 0.10 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
666 79.38%
KSČ
100 11.92%
VPN
42 5.01%
KDH
9 1.07%
SPV
7 0.83%
SSL
4 0.48%
Egyéb
11 1.31%
Érvényes szavazatok 839
Együttélés-MKDM
413 54.49%
Magyar Polgári Párt
214 28.23%
SDĽ
97 12.80%
HZDS
9 1.19%
ODÚ
8 1.06%
SDSS
4 0.53%
Egyéb
13 1.72%
Érvényes szavazatok 758
MK
650 84.64%
SP-VOĽBA
58 7.55%
KSS
14 1.82%
ZRS
11 1.43%
HZDS-RSS
9 1.17%
KDH
7 0.91%
6 0.78%
HZPCS
5 0.65%
Egyéb
8 1.04%
Érvényes szavazatok 768
MKP
730 89.57%
SDK
36 4.42%
HZDS
13 1.60%
SOP
12 1.47%
KSS
8 0.98%
SDĽ
5 0.61%
MLHZP
5 0.61%
Egyéb
6 0.74%
Érvényes szavazatok 815
MKP
644 93.06%
SMER
12 1.73%
SDKU
10 1.45%
ANO
7 1.01%
HZDS
5 0.72%
Egyéb
14 2.02%
Érvényes szavazatok 692
MKP
591 94.56%
SMER
11 1.76%
LB
4 0.64%
NADEJ
4 0.64%
ĽS HZDS
3 0.48%
ANO
3 0.48%
Egyéb
9 1.44%
Érvényes szavazatok 625
Most-Híd
319 50.16%
MKP
274 43.08%
SDKU DS
14 2.20%
SMER
14 2.20%
SaS
7 1.10%
Egyéb
8 1.26%
Érvényes szavazatok 636
MKP
304 53.33%
Most-Híd
229 40.18%
SMER SD
18 3.16%
KDH
4 0.70%
SDKU DS
4 0.70%
OĽaNO
3 0.53%
Egyéb
8 1.40%
Érvényes szavazatok 570
MKP
295 64.41%
Most-Híd
117 25.55%
SMER SD
16 3.49%
OĽANO-NOVA
6 1.31%
SaS
5 1.09%
SME RODINA
4 0.87%
SNS
3 0.66%
TIP
3 0.66%
LSNS
2 0.44%
MKDA-MKDSZ
2 0.44%
#SIEŤ
2 0.44%
Egyéb
3 0.66%
Érvényes szavazatok 458
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések