SK
KN
.....

Ógyalla

Város

címer zászló
3783 99% magyar 1910
3038 41% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ógyalla
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hurbanovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Bagotai kataszter nélkül: Aba-szőlőhegy, Álomszegpuszta, Balázstagpuszta, Csinkepart, Felsőbacher (Baronai puszta), Hambpuszta, Ham-gyep, Konkoly, Kopolyai-dűlő, Kovácspuszta, Pályihegy, Szeszíles (Ja
Koordináták:
47.87999725, 18.19616127
Terület:
59,94 km2
Rang:
város
Népesség:
7566
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94701
Település kód:
501140
Szervezeti azonosító:
306452
Adóazonosító:
2021029296

Ógyalla Komáromtól 14 km-re északkeletre, a Zsitva bal partján, az Érsekújvári-síkon fekszik. Területe a Zsitva-menti síkságtól (110 m) kelet felé emelkedik a Szentpéter határában levő szőlődombig (140 m). Ógyalla területe kiterjed a Zsitván túli Abára, Szeszílesre és Bacherre, valamint az Öreg-Nyitrán túli rétek egy részére is, Martostól délre. Ógyalla északkeletről Bajcs, északnyugatról Ímely, nyugatról Martos, délnyugatról Komárom, délről Komáromszentpéter, keletről pedig Újgyalla községekkel határos. Ógyalla és Bagota főutcái egyben a Komáromot (14 km) Érsekújvárral (16 km) összekötő 64-es főút részét képezik. Mellékutak kötik össze Martossal (4 km), Ímellyel (5 km), Perbetével (9 km) és Szentpéterrel (7 km). Vasútállomás a Komárom-Érsekújvár vonalon.

Közigazgatás

1960-ban nyilvánították várossá, egyben a Komáromi járáshoz csatolták (1960-1996 között Nyugat-szlovákiai kerület, 1996-tól Nyitrai kerület). 1971-ben egyesítették Bagotával, ezzel területe csaknem másfélszeresére növekedett (40,85 km²-ről 59,95 km²-re). 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásának székhelye. 1923-1960 között a Csehszlovákiához tartozó (kivéve 1938-1945 között, amikor visszacsatolták Magyarországhoz) Ógyallai járás székhelye. Ógyalla 59,94 km²-es területe két kataszteri területből (korábban külön községből: Ógyalla, Bagota) és hét településrészből áll. A központi belterületen él a teljes lakosság 50 %-a.

Népesség

Ógyalla az 1920-as évekig teljesen magyar lakosságú település volt, de a kolonisták megérkezte (1920-as évek) után is megtartotta magyar többségét. A második világháború utáni kitelepítések és a csehszlovák-magyar lakosságcsere eredményeként azonban az etnikai arányok megváltoztak és Ógyalla vegyes magyar-szlovák lakosságú településsé vált. 2001-ig a népességszám növekedett, azóta csökken. A 2011-es népszámlálás először mutatott szlovák többséget a városban. Ógyallán igen jelentős a cigányság részaránya (csaknem 20 %), a városban egy nagyobb cigánytelep is kialakult, a Sárad, ahol már évtizedek óta romák élnek. A legelterjedtebb vallás a római katolikus (a lakosság 2/3-a).

Történelem

A mai települést oklevélben 1357-ben possesio Galla néven említik először, de Nagykonkoly nevű részét már 1242-ben említi oklevél. Ebben közvetlenül a tatárjárás után IV. Béla király hívét, Konkoly Thege Mátét nemesi rangra emeli és neki adja a mintegy 1600 hektáros birtokot. 1247-ben Véket említik villa Vegh alakban. Bagota 1404-ben tűnik fel először a Désházy család birtokaként, majd 1571-től az Ordódyak birtoka. Ógyalla a 15-16. században a Gyallai család birtoka volt. 1582-ben a Thassy és Zsigmondi családoké. 1561-ben a török Ógyallát és környékét teljesen elpusztította, évtizedekig csak pusztaként szerepel. Csak a 17. század közepén telepítették be újra. Ezután a Konkoly-Thege, a Szluha, a Csúzy család és mások a főbb birtokosai. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak, híres volt dohánytermesztéséről. A 19. század második felétől Komárom vármegye Udvardi járásának székhelye lett. 1871-ben alapították híres csillagvizsgálóját. 1919. január 10-én a csehszlovák hadsereg bevonult Ógyallára és ezzel a települést az újonnan alakult Csehszlovákiához csatolták. 1920-ban a Stará Ďala hivatalos nevet kapta. Az 1920-as években a csehszlovák "földreform" keretében Ógyalla környékén több szlovák kolóniát is létrehoztak (Zöldállás, Hambpuszta, Margitpuszta, Pálmajor) azzal a céllal, hogy megváltoztassák a Kisalföld e részének etnikai szerkezetét. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után magyar lakóinak egy részét kitelepítették. 1960-ban városi címet kapott, korábbi járási székhely rangját azonban ugyanekkor elveszítette. 1971-ben egyesítették a gyorsan iparosodó kisvárost egyesítették Bagotával. 1967-ben nagy sörgyárat telepítettek ide. 1982-ig gimnáziuma is volt.

Mai jelentősége

Sokoldalú élelmiszeriparából a mintegy 500 főt foglalkoztató Arany Fácán sörgyár a legjelentősebb. Számottevő dohánytermesztése, Bagotán kerékpárgyártás folyik és elektronikai ipara is van. Ógyalla legfontosabb idegenforgalmi látványossága a csillagvizsgáló, de igen gazdag szakrális műemlékekben is. Régi kúriáiból is fennmaradt néhány. Szent Lászlónak szentelt katolikus temploma 1912-1913-ban épült szecessziós stílusban. Konkoly-Thege Miklós egészalakos szobrát a róla elnevezett téren 2007-ben állították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Ó, és Új Gyala. Két elegyes tót faluk Komárom Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszenek Ó Gyala Perbetéhez egy, Új Gyala pedig fél mértföldnyire. Legelőjók saját marhájoknak elég, réttyei tsekélyesek, szőlei elég tagasak, és középszerű borokat teremnek, el adásra is meg lehetős alkalmatoságjok, második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ó-Gyalla, pusztai magyar-tót falu, Komárom vmegyében, a Komáromtól Érsekujvárra vivő országutban, Komáromhoz 1 3/4 mfdnyire: 1150 kath., 3 ágostai, 220 ref., 240 zsidó lak., kath. ref. anyaegyházakkal és synagógával. Határa már tagositva van Aba pusztával együtt s 9000 holdra terjed, egy része a Nyitra és Zsitva folyam közt fekszik, ez többnyire kaszálló rét; keleti része homokos és dombos, terem jó gabonát, különösen jó rozsot és dohányt, s a zsellérek főjövedelme a dohányból van, de szőlőt is mivelnek. Van itt több csínos uri lak, és Csuzy János urnak szivargyára, mellyben rendesen 16 egyén dolgozik. F. u. Konkoly, Thege nemzetség, Ghiczy, Baranyay, Csuzy, s több kisebb birtokosok.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Bajcstól délnyugatra fekszik Ó-Gyalla, 2.362 magyar és tót lakossal. Igen sok és csinos nemesi udvar háza van. Nagybirtokosai voltak a Csúzyak, Tajnayak, Tahyak és Baranyaiak. A múlt század végén költözködött ide a Konkoly Thege és Ásvai Jókay család is; amannak egyik derék tagja, Miklós, jól fölszerelt csillagvizsgáló intézetet állított itt föl, a mely negyedszázados fönnállása óta sok szolgálatot tett a csillagászati tudománynak. Bajcs, Bagota, Gyalla és a mellette fekvő Vék puszta kitűnő dohánytermesztő helyek. A véki dohány országos hírű.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ógyalla, zsitvamenti nagyközség, 374 házzal és 2441 magyar és tótajkú lakossal, a kik között azonban az előbbiek többen vannak. Vallásuk róm. kath. és ref., s a katholikusok vannak többségben. Posta és távíró van a faluban, vasúti állomása pedig Udvard. Szolgabirósági székhely. Első írott nyomát 1357-ben, possessio Gylla alakban találjuk, 1485-ben pedig Paulus Hendy de Gyalla nevében is említve van, a ki megyebeli királyi iktatóember volt. 1570-ben még csak pusztaként szerepel, a mikor Gyallai István és Piroska gyalapusztai birtokukat elzálogosítják. 1582-ben Thasy Czirilt és Zsigmondics Pétert iktatják a Gyallay család birtokába. 1604-ben Apponyi Zsuzsa a maga részét Zendy Miklósnak adja el, a ki azonban hat évvel később ezt a részt elzálogosítja. 1612-ben a Sánta csalás is birtokosa, s ez a maga részeit Fakő Péternek zálogosítja el, a mely rész 1647-ben Fekete Mihály és Jakab zálogbirtoka lesz. 1111662-ben Gyalla puszta felére Csajághy György kap királyi adományt. 1697-ben már Konkoly László, Mihály és István is szerepelnek birtokosaiként. 1728-ban Szluha Ferencz és neje Konkoly-Thege Júlia mind a két Gyalla birtokába iktattatnak. Azután a Konkoly-Thege családon kívül még a Baranyay, Csúzy és a Ghyczy családok is birtokosai, most pedig a magyar kir. államkincstárnak, Baranyay Máriának, Majnik Bélának, Steiner Mihálynak és Ehrenfeld Antalnak van itt nagyobb birtokuk és mindegyiknek csinos úrilaka. A m. kir. államkincstár itteni birtoka azelőtt Konkoly-Thege Miklós, európai hírű csillagászé volt, ki azt csillagvizsgálójával együtt az államnak engedte át. E csillagvizsgálón kívül itt van még a m. kir. meteorologiai intézet nagyszabású telepe, melyről más helyen bővebben írunk. Ezzel szemben áll, szép park elején, a Konkoly-Thege család csinos, kényelmes úrilaka, lejebb a Jankovics-féle úrilak, az intézet mellett Péterházi Steiner Mihály szép, modern úrilaka, beljebb a községben pedig a Csúzy-féle régi nemesi kuria, mely most Ehrenfeld Antalé, a község másik végén van Balogh Imre főszolgabiró csinos háza. Ógyalla az átutazóra igen kellemesen hat, mert egyetlen széles és hosszú utczája ragyog a tisztaságtól, házai rendesek, csinosak, nyáron az egész hosszú utczát, melyen az országút vonul végig, naponta többször öntözik, úgy, hogy ott a legnagyobb szárazságban sincs por. Van itt kaszinó, azonkívül járásbíróság, pénzügyőrség és takarékpénztár is. A mult század elején már szivargyára is volt, melyet a Csúzy család tartott fenn és abban, mint azt az akkori források megjegyzik, 16 egyént foglalkoztatott. A községben fennálló két templom közül a római katholikus 1773-ban, a református meg 1796-ban épült. Ide tartoznak Álomszeg, Ghiczy, Ham, Kis- és Nagybalázstag, Kis- és Nagykonkoly, Kovács, Kiss, Puszta-Vék, Révay, Szeszélyes, Tokaji, és Zöldállás puszták és Abai szőlőhegy. Konkoly puszta már akkor rég népes falu volt, mikor mellette még Ógyalla pusztaként volt említve. Fényes szerint Thege kumai vezér ősi birtoka, kitől a Konkoly-Thegék származnak. Már 1193-ban népes helység, 1247-ben Paulus de Concol nevében is említve van. 1344-ben Kemey Miklós és fia is birtokosaként szerepelnek, kiknek e birtokát azonban Thege István ősi jusson elfoglalja. 1356-ban már Konkolyi-Thege Miklós és Péter szerepelnek uraiként. Úgy látszik, a török világban pusztult el és szünt meg falu lenni. Vék puszta már 1247-ben van említve, villa Weyk alakban. 1308-ban Apor, véki nemes itteni birtokát Zakalusi Pozsár Györgynek adja el. Ez is a török világban pusztulhatott el, mert azután csak 1655-ben találkozunk ismét vele, a mikor Pozsár Lukács magvaszakadtával, Sibrik Dániel kap reá királyi adományt. 1659-ben Maszlik Pál is adomány útján jut itt birtokhoz, úgyszintén 1719-ben Huszár Éva és Júliánna is. Itt termelték hajdan a híres véki dohányt. Az Abai nevű szőlőhegy szintén régi népes hely emlékét őrzi. Aba már 1247-ben Weytich és Ádám mesterek birtoka. 1438-ban Albert király egyik oklevelében szintén említi Aba praediumot. Ez is a Pozsár családé volt, de 1655-ben a Sibrik Dánielé lett, a minek azonban Csajághy György ellentmondván, ő nyerte a birtoknak azt a felét, a mely azelőtt a Konkolyiaké volt. 1769-ben Zádory András is egyik birtokosa, ki birtokának egy részét Hollósy Jánosnak engedi át. Szeszélyes Puszta eredetileg Baranyay-féle birtok volt, melyet Baranyay Ilona, férjezett Tahyné örökölt és itt érdekes, fantasztikus kastélyt építtetett, tisztán szeszélye szerint való beosztással, sülyesztőkkel, titkos bejárókkal, csapóajtókkal és bizarr berendezéssel, a pusztát magát is Szeszélyes pusztának nevezvén el. Tőle vásárolta meg e birtokot a kastélylyal együtt báró Hirsch Móricz, a híres emberbarát, lebontatta a szeszélyes kastélyt és helyébe több százezer forint költséggel, nagyszabású, párját ritkító vadászkastélyt szándékozott emeltetni. Építkezés közben azonban itt érte a halál és a birtok a befejezetlen kastélylyal ismét eladásra került. Igy vette meg Majnik Béla, m. kir. honvéd-vezérhadbiztos és neje Konkoly-Thege Juliska. Az új tulajdonosok a félig kész kastélynak reájuk nézve fölösleges részeit lebontatták, a többit megfelelően átalakították és abból kényelmes, csinos kastélyt hoztak létre. A régi, Tahyné idejéből való épületekből azonban egy rész és egy torony még ma is fennáll és ezek külsejükkel is elárulják egykori gazdájok bizarr ízlését. Ógyalla határában feküdt hajdan villa Tholdwar komáromi várbirtok is, mely szintén a török világban pusztult el.

Magyar Katolikus Lexikon

Ógyalla, v. Komárom vm. (Hurbanovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - 1787: alapították. Tp-át a Szentháromság tiszt-ére szent., mai Szt László kir.-tp-át 1718: építették. Anyakönyvei 1773-tól. Anyanyelve 1880: m., szl. - Filiája 1917: Bagota. - Lakói 1940: 2971 r.k., 2 g.k., 2 g.kel., 37 ev., 157 ref., 87 izr., össz. 3256. ** Némethy 1894:207. - Gerecze II:447. (s.v. Gyalla) - Schem. Strig. 1917:81.

Besse János Károly - Farkas Ede - Feszty Árpád - Hegedűsné Németh Erzsébet - Hulkó Gábor - Konkoly-Thege Miklós - Kossányi József - Kövesligethy Radó - Pleidell Ambrus - Schiller Zsigmond - Tass Antal - Terkán Lajos -

Kövesligethy Radó

Ógyalla - kutatott
csillagász, geofizikus, az MTA tagja. Veronában született 1862-ben. Középiskolás korában már Ógyallán, Konkoly-Thege Miklos mellett dolgozott a nyári szünidőkben és új módszert dolgozott ki az állócsillagok parallaxisának kimutatására. 1881–1884-ben a bécsi egyetem hallgatója volt, ott szerzett diplomát. Ógyallán egy spektrálfotométert is szerkesztett, és elsőként használta fel a csillagok radiális sebességének a mérését a Nap térbeli mozgásának a meghatározására. 1883–1893 között a pesti tudományegyetemen Eötvös Loránd tanársegéde, 1889-ben az egyetem kozmográfiai és geofizikai magántanára, 1897-től rendkívüli, 1904-től nyilvános rendes tanára. 1906-ban Budapesten megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az egyetemi Földrengési Obszervatóriumot, melynek haláláig igazgatója volt. Kezdettől fogva részt vett az Eötvös-inga próbáin. Tudományos műveit és dolgozatait a hazai és külföldi szaklapok közölték. Budapesten hunyt el 1934-ben.
névjegyzék

Besse János Károly

1765.8.31.
Ógyalla - megszületett
névjegyzék

Schiller Zsigmond

1817.9.17.
Ógyalla - megszületett
Nyitra - kutatott
Dunaszerdahely - kutatott
Ógyalla - kutatott
Trencsénteplic - kutatott
névjegyzék

Feszty Árpád

1856.12.21.
Ógyalla - megszületett
Vágfüzes
Műterme a község határában, Kingyesen volt, itt festette a "Magyarok bejövetele" című képét.
Martos
A martosiakról mintázta a honfoglaló magyarokat a "Magyarok bejövetele" c. festményén.
névjegyzék

Konkoly-Thege Miklós

1869
Ógyalla - kutatott
csillagász, az MTA tagja. Pesten született 1842-ben 1861-ben a berlini egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert, itt kezdett el érdeklődni a csillagászat iránt. Ógyallai birtokán 1869-ben csillagvizsgálót létesített, ezt 1899-ben birtokával együtt az államnak ajándékozta. Elsők között volt, akik üstökös spektrumot készítettek, többek közt magáról a Halley-üstökösről is. Az 1880-as években létrehozott egy meteorológiai, földmágnességi és földrengési obszervatóriumot is. Tudományos működésének súlypontja az asztrofizika területére esik, az üstökösökkel és meteorokkal, az állócsillagok színképelemzésével, a Jupiter és Mars fizikájával, a Nap fotoszférikus jelenségeivel foglalkozott. A hazai légkörtani kutatások megszervezője, a hajózás és a vasút ügyének fáradhatatlan szószólója (maga is vizsgázott hajóskapitány és mozdonyvezető), az amatőr fényképezés egyik úttörője, kitűnő zongoraművész és komponista volt. Budapesten hunyt el 1916-ban.
névjegyzék

Tass Antal

1876
Temesrékás - megszületett
1899-1918
Ógyalla - kutatott
névjegyzék

Terkán Lajos

1877
Székesfehérvár - megszületett
1900-1920
Ógyalla - kutatott
1940
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Pleidell Ambrus

1900. 12. 16.
Bagota - megszületett
névjegyzék

Farkas Ede

1902.4.24.
Ógyalla - elhunyt
tanító, észlelő csillagász, az ógyallai obszervatórium munkatársa. 1883-tól tevékenykedett Konkoly-Thege Miklós ógyallai magánobszervatóriumában, majd 1890-től a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet alkalmazottjaként. Főleg napészleléseket végzett, a nemzetközi napfolt statisztika szempontjából is jelentős ógyallai napfoltszámok megfigyelései részben tőle származnak.
névjegyzék

Kossányi József

1908. 3. 8.
Komáromszentpéter - megszületett
Komárom - tanított
Bagota - tanított
Komáromszentpéter - tanított
névjegyzék

Hulkó Gábor

1947.1.1.
Ógyalla - megszületett
névjegyzék

Hegedűsné Németh Erzsébet

1953. 1. 3.
Komárom - megszületett
Ógyalla - kutatott
Nyitra - tanult
névjegyzék
Névelőfordulások
1357
possesio Galla
1773
O-Gyalla,
1786
O-Gyalla,
1808
Ó-Gyálla,
1863
Ógyalla,
1920
Stará Ďala, Ó-Gyalla,
1938
Ógyalla,
1945
Stará Ďala, Ó-Gyalla,
1948
Hurbanovo
2013
Ógyalla

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Komáromi utca (Komárňanská) 91
Telefon: 0353700222
Fax: 0353700249

Honlap: hurbanovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Závodský Peter (Független)

Képviselő-testület:
Závodský Peter (Független)
Botoš Marián (Független)
Hamranová Mária (Független)
Pupák Štefan (Független)
Tomaščin Štefan (Független)
Schvarcz František (Független)
Doležaj Jozef (Független)
Tužinčin Ľuboš (Független)
Rusňák Miroslav (ĽS Naše Slovensko)
Melich Ctibor (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Hajníková Angelika (SPOLU)
Független 73% Független 8 képviselö ĽS Naše ... 9% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö SaS, OBY... 9% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SPOLU 9% SPOLU 1 képviselö 11 képviselö
Ógyalla 1i Posta

Komárňanská 100

Ógyalla 3i Posta

Školská 2

MAGNÓLIA Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 11

Smaragd idősek otthona

Sládkovič utca 30

Városi egészségügyi központ

Komáromi utca 104

Szlovák Központi Csillagvizsgáló

Komáromi utca 134

Krízové stredisko SOS Hurbanovo

Komárňanská 135

Ógyalla és környéke önkormányzati társulás

Komáromi utca 91

Ógyallai Római Katolikus Plébániahivatal

Komáromi út 107

Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ

Konkoly-Thege tér 1

Ógyallai Rendőrörs

Konkoly-Thege tér 5

Szlovák és Magyar Tannyelvű Művészeti Alapiskola

Komáromi utca 116

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Konkoly-Thege tér 2

Feszty Árpád Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Sport utca 7

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Újtag 50

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Sport utca 7

Szlovák és Magyar Tannyelvű Szakközépiskola

Konkoly-Thege tér 1

Szlovák és Magyar Tannyelvű Építőipari Szakközépiskola

Konkoly utca 8

Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Komáromi utca 42

Ógyallai Anyakönyvi Hivatal

Komáromi utca 91

Ógyallai Városi Hivatal

Komáromi utca 91

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2199 62%
szlovákok 986 28%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 166 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 170 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3521
magyarok 3783 99%
szlovákok 16 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 35 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3840
magyarok 2936 67%
szlovákok 1166 27%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 43 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 205 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4350
magyarok 4370 93%
szlovákok 291 6%
ruszinok 0 0%
romák 49 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4717
magyarok 4170 54%
szlovákok 3378 43%
ruszinok 0 0%
romák 177 2%
ukránok 0 0%
csehek 48 1%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 12 0%
összlétszám 7790
magyarok 4092 50%
szlovákok 3711 46%
ruszinok 1 0%
romák 209 3%
ukránok 4 0%
csehek 55 1%
németek 1 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 72 1%
összlétszám 8153
magyarok 3196 41%
szlovákok 3753 48%
ruszinok 1 0%
romák 189 2%
ukránok 2 0%
csehek 42 1%
németek 1 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 21 0%
ismeretlen 539 7%
összlétszám 7751
magyarok 3038 41%
szlovákok 3780 51%
ruszinok 0 0%
romák 179 2%
ukránok 1 0%
csehek 28 0%
németek 1 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 21 0%
ismeretlen 412 6%
összlétszám 7467
összlétszám 2523
magyarok 1640 65%
szlovákok 664 26%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 104 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 115 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 998
magyarok 559 56%
szlovákok 322 32%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 62 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 55 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2585
magyarok 2536 98%
szlovákok 9 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 35 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1255
magyarok 1247 99%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3025
magyarok 2041 67%
szlovákok 765 25%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 182 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1325
magyarok 895 68%
szlovákok 401 30%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1461
magyarok 1352 93%
szlovákok 107 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 6358
Választási részvétel: 47.58 %
Kiadott boríték: 3025
Bedobott boríték: 3023

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2994
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Závodský Peter 854 28.52 % Független
Basternák Ildikó 809 27.02 % SMK-MKP
Hajníková Angelika 450 15.03 % SPOLU
Rusňák Miroslav 309 10.32 % ĽS Naše Slovensko
Botoš Marián 279 9.32 % Független
Tomaščin Štefan 260 8.68 % Független
Krivaneková Mária 33 1.10 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Závodský Peter 1487 Független
Hajníková Angelika 1326 SPOLU
Botoš Marián 1303 Független
Hamranová Mária 1293 Független
Pupák Štefan 1269 Független
Tomaščin Štefan 1191 Független
Melich Ctibor 1155 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Rusňák Miroslav 982 ĽS Naše Slovensko
Schvarcz František 955 Független
Doležaj Jozef 888 Független
Tužinčin Ľuboš 885 Független

Képviselők

2014
Független 36.36% Független 4 képviselö SMK-MKP 45.45% SMK-MKP 5 képviselö SIEŤ 9.09% SIEŤ 1 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 72.73% Független 8 képviselö SPOLU 9.09% SPOLU 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 9.09% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö ĽS Naše Slovensko 9.09% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6471
Választási részvétel: 15.01 %
Kiadott boríték: 971
Bedobott boríték: 971
Választásra jogosult: 6461
Választási részvétel: 13.12 %
Kiadott boríték: 848
Bedobott boríték: 848
Választásra jogosult: 6 363
Választási részvétel: 20,54 %
Kiadott boríték: 1 307
Bedobott boríték: 1 307

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 928
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 1 279
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 457 49.25 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 325 35.02 % SMER - SD
Peter Oremus 99 10.67 % Független
Regan Belovič 17 1.83 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 15 1.62 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 11 1.19 % MS
Viliam Mokraň 4 0.43 % KĽS
Milan Belica 285 33.93% SMER - SD
Milan Belica 352 27.52 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 283 22.13 % SMK-MKP
Milan Uhrík 260 20.33 % ĽSNS
Peter Oremus 190 14.86 % Független
Ján Greššo 140 10.95 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 29 2.27 % MKDA
Renáta Kolenčíková 21 1.64 % Független
Ján Marko 4 0.31 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 942
Érvényes szavazólap: 1 265
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Žigová 434 46.07% KDH, SMER - SD
Jozef Jobbágy 404 42.89% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Milan Opálka 275 29.19% KSS
Anton Marek 263 27.92% Független
Norbert Becse 239 25.37% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 238 25.27% SMK-MKP
Árpád Horváth 220 23.35% SMK-MKP
Olga Szabó 220 23.35% SMK-MKP
László Stubendek 220 23.35% SMK-MKP
Csaba Földes 217 23.04% SMK-MKP
Zsolt Sebö 213 22.61% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Attila Petheő 203 21.55% SMK-MKP
Miroslav Adamik 189 20.06% Független
Éva Hortai 188 19.96% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 183 19.43% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Konštantín Glič 161 17.09% KDH, SMER - SD
Tamás Varga 156 16.56% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 156 16.56% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Rozália Szalay 151 16.03% SMK-MKP
Gabriel Szalay 124 13.16% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Kucsera 103 10.93% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamara Podmanická 81 8.60% SMS
Dušan Tulpík 77 8.17% ĽS-HZDS
Milan Lehocký 76 8.07% Független
Peter Getler 74 7.86% SMS
György Batta 73 7.75% Független
Jozef Petráš 60 6.37% KSS
Karel Krejčí 56 5.94% KSS
Pavol Tausk 54 5.73% KSS
Ladislav Tóth 52 5.52% KSS
Robert Dick 49 5.20% MS
Ján Pikor 44 4.67% Független
Mária Csákiová 40 4.25% MS
Károly Less 39 4.14% Független
Tibor Mayer 38 4.03% Független
Lívia Csíková 20 2.12% MS
Jozef Jobbágy 620 49.01% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Anna Žigová 611 48.30% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Ágh 523 41.34% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miklós Viola 373 29.49% SMK-MKP
Miroslav Rusňák 348 27.51% ĽS Naše Slovensko
Tihamér Gyarmati 309 24.43% SMK-MKP
Norbert Becse 306 24.19% SMK-MKP
Árpád Horváth 272 21.50% SMK-MKP
Klaudia Bertoková 244 19.29% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Földes 228 18.02% SMK-MKP
Örs Orosz 214 16.92% SMK-MKP
Imre Knirs 212 16.76% SMK-MKP
Marián Molnár 210 16.60% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Péter Varga 205 16.21% SMK-MKP
Karol Farkas 201 15.89% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Daniel Mikula 188 14.86% ĽS Naše Slovensko
Csaba Cúth 169 13.36% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Attila Petheő 153 12.09% Független
László Stubendek 145 11.46% Független
László Szendi 141 11.15% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tamás Varga 121 9.57% Független
Tímea Szénássy 109 8.62% Független
František Bartoš 107 8.46% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Károly Less 90 7.11% Független
Tibor Forró 81 6.40% Független
Attila Forgács 79 6.25% Független
Jozef Jakubec 65 5.14% NAJ
Gyula Köles 62 4.90% Független
Milan Šuch 61 4.82% NAJ
Anton Teleki 57 4.51% SME RODINA - Boris Kollár
János Sárközi 53 4.19% MKDA-MKDSZ
Jozef Lehotkai 50 3.95% NAJ
Pavol Tausk 47 3.72% KSS
Ladislav Tóth 42 3.32% KSS
Lýdia Siposová 37 2.92% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 27.26 %
Ógyalla 611 22.36 %
Komáromszentpéter 195 7.14 %
Naszvad 133 4.87 %
Újgyalla 103 3.77 %
Perbete 97 3.55 %
Gúta 96 3.51 %
Bajcs 57 2.09 %
Hetény 57 2.09 %
Szilasháza 53 1.94 %
Imely 49 1.79 %
Komáromfüss 46 1.68 %
Megyercs 46 1.68 %
Bátorkeszi 44 1.61 %
Nagykeszi 43 1.57 %
Marcelháza 40 1.46 %
Szilas 35 1.28 %
Keszegfalva 33 1.21 %
Izsa 32 1.17 %
Csallóközaranyos 26 0.95 %
Martos 26 0.95 %
Nemesócsa 25 0.91 %
Ifjúságfalva 24 0.88 %
Búcs 23 0.84 %
Karva 18 0.66 %
Madar 17 0.62 %
Ekel 15 0.55 %
Dunamocs 13 0.48 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Zsemlékes 9 0.33 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.26 %
Virt 7 0.26 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.15 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 44.59 %
Ógyalla 57 7.43 %
Naszvad 31 4.04 %
Gúta 25 3.26 %
Újgyalla 19 2.48 %
Perbete 19 2.48 %
Bajcs 16 2.09 %
Komáromszentpéter 14 1.83 %
Izsa 13 1.69 %
Imely 10 1.30 %
Megyercs 9 1.17 %
Marcelháza 8 1.04 %
Dunamocs 6 0.78 %
Szilasháza 6 0.78 %
Karva 6 0.78 %
Keszegfalva 5 0.65 %
Nemesócsa 5 0.65 %
Bátorkeszi 5 0.65 %
Ekel 5 0.65 %
Nagykeszi 4 0.52 %
Komáromfüss 4 0.52 %
Csallóközaranyos 4 0.52 %
Martos 4 0.52 %
Madar 4 0.52 %
Hetény 3 0.39 %
Zsemlékes 3 0.39 %
Újpuszta 3 0.39 %
Dunaradvány 3 0.39 %
Pat 2 0.26 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Ifjúságfalva 1 0.13 %
Lakszakállas 1 0.13 %
Bogya 1 0.13 %
Búcs 1 0.13 %
Csicsó 1 0.13 %
Vágfüzes 1 0.13 %
Bogyarét 1 0.13 %
Tany 1 0.13 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 25.08 %
Gúta 736 22.43 %
Naszvad 98 2.99 %
Ógyalla 79 2.41 %
Keszegfalva 53 1.62 %
Marcelháza 44 1.34 %
Komáromszentpéter 43 1.31 %
Perbete 40 1.22 %
Nemesócsa 37 1.13 %
Bátorkeszi 36 1.10 %
Lakszakállas 35 1.07 %
Bajcs 30 0.91 %
Dunamocs 30 0.91 %
Ifjúságfalva 29 0.88 %
Ekel 29 0.88 %
Hetény 27 0.82 %
Imely 26 0.79 %
Izsa 22 0.67 %
Csallóközaranyos 21 0.64 %
Tany 20 0.61 %
Megyercs 19 0.58 %
Nagykeszi 18 0.55 %
Dunaradvány 17 0.52 %
Búcs 16 0.49 %
Újgyalla 14 0.43 %
Vágfüzes 13 0.40 %
Csicsó 13 0.40 %
Madar 12 0.37 %
Karva 11 0.34 %
Martos 10 0.30 %
Komáromfüss 9 0.27 %
Szilas 8 0.24 %
Szilasháza 8 0.24 %
Bogyarét 8 0.24 %
Bogya 8 0.24 %
Virt 8 0.24 %
Kolozsnéma 7 0.21 %
Pat 6 0.18 %
Gellér 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Komárom 1 389 38.41 %
Gúta 265 7.33 %
Ógyalla 153 4.23 %
Naszvad 143 3.95 %
Bátorkeszi 130 3.60 %
Komáromszentpéter 122 3.37 %
Perbete 114 3.15 %
Dunamocs 111 3.07 %
Búcs 90 2.49 %
Martos 88 2.43 %
Hetény 87 2.41 %
Marcelháza 83 2.30 %
Izsa 75 2.07 %
Lakszakállas 74 2.05 %
Nemesócsa 71 1.96 %
Keszegfalva 71 1.96 %
Csallóközaranyos 65 1.80 %
Ekel 65 1.80 %
Csicsó 55 1.52 %
Dunaradvány 48 1.33 %
Nagykeszi 46 1.27 %
Bajcs 43 1.19 %
Tany 41 1.13 %
Pat 40 1.11 %
Megyercs 36 1.00 %
Komáromfüss 34 0.94 %
Szilas 30 0.83 %
Virt 29 0.80 %
Karva 28 0.77 %
Vágfüzes 26 0.72 %
Imely 25 0.69 %
Kolozsnéma 23 0.64 %
Bogya 22 0.61 %
Madar 20 0.55 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.17 %
Ifjúságfalva 6 0.17 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 26.40 %
Gúta 323 6.68 %
Komáromszentpéter 245 5.07 %
Ógyalla 228 4.72 %
Csicsó 215 4.45 %
Naszvad 197 4.08 %
Nemesócsa 184 3.81 %
Perbete 170 3.52 %
Marcelháza 168 3.48 %
Dunamocs 138 2.85 %
Bátorkeszi 134 2.77 %
Ekel 127 2.63 %
Lakszakállas 117 2.42 %
Csallóközaranyos 117 2.42 %
Búcs 115 2.38 %
Hetény 114 2.36 %
Dunaradvány 111 2.30 %
Nagykeszi 100 2.07 %
Tany 95 1.97 %
Komáromfüss 92 1.90 %
Izsa 92 1.90 %
Kolozsnéma 80 1.65 %
Madar 73 1.51 %
Szilas 70 1.45 %
Keszegfalva 65 1.34 %
Martos 63 1.30 %
Karva 57 1.18 %
Gellér 52 1.08 %
Megyercs 50 1.03 %
Imely 49 1.01 %
Bogya 46 0.95 %
Bajcs 41 0.85 %
Vágfüzes 41 0.85 %
Pat 40 0.83 %
Virt 28 0.58 %
Bogyarét 26 0.54 %
Ifjúságfalva 20 0.41 %
Zsemlékes 13 0.27 %
Újgyalla 9 0.19 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 20.98 %
Ógyalla 188 11.91 %
Újgyalla 100 6.34 %
Naszvad 60 3.80 %
Komáromszentpéter 38 2.41 %
Gúta 35 2.22 %
Szilasháza 26 1.65 %
Imely 24 1.52 %
Újpuszta 22 1.39 %
Perbete 20 1.27 %
Izsa 18 1.14 %
Marcelháza 15 0.95 %
Bajcs 14 0.89 %
Keszegfalva 10 0.63 %
Nemesócsa 8 0.51 %
Nagykeszi 8 0.51 %
Dunaradvány 7 0.44 %
Zsemlékes 6 0.38 %
Hetény 6 0.38 %
Bátorkeszi 5 0.32 %
Ifjúságfalva 4 0.25 %
Ekel 4 0.25 %
Martos 4 0.25 %
Lakszakállas 4 0.25 %
Megyercs 3 0.19 %
Dunamocs 3 0.19 %
Pat 3 0.19 %
Komáromfüss 3 0.19 %
Madar 2 0.13 %
Tany 2 0.13 %
Karva 2 0.13 %
Virt 2 0.13 %
Vágfüzes 2 0.13 %
Bogyarét 1 0.06 %
Csicsó 1 0.06 %
Kolozsnéma 1 0.06 %
Bogya 1 0.06 %
Csallóközaranyos 1 0.06 %
Gellér 1 0.06 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 51.67 %
Ógyalla 107 7.46 %
Naszvad 82 5.72 %
Gúta 55 3.84 %
Újgyalla 38 2.65 %
Perbete 33 2.30 %
Komáromszentpéter 30 2.09 %
Bajcs 25 1.74 %
Izsa 22 1.53 %
Imely 20 1.39 %
Megyercs 19 1.32 %
Szilasháza 18 1.26 %
Nemesócsa 16 1.12 %
Csallóközaranyos 16 1.12 %
Bátorkeszi 16 1.12 %
Marcelháza 16 1.12 %
Keszegfalva 15 1.05 %
Zsemlékes 14 0.98 %
Dunamocs 14 0.98 %
Karva 13 0.91 %
Hetény 12 0.84 %
Ekel 11 0.77 %
Lakszakállas 11 0.77 %
Komáromfüss 9 0.63 %
Madar 9 0.63 %
Tany 8 0.56 %
Csicsó 8 0.56 %
Ifjúságfalva 7 0.49 %
Nagykeszi 6 0.42 %
Pat 6 0.42 %
Martos 5 0.35 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 40.21 %
Ógyalla 62 5.98 %
Gúta 59 5.69 %
Naszvad 33 3.18 %
Perbete 30 2.89 %
Komáromszentpéter 29 2.80 %
Marcelháza 28 2.70 %
Nemesócsa 21 2.03 %
Izsa 21 2.03 %
Bátorkeszi 20 1.93 %
Csallóközaranyos 19 1.83 %
Keszegfalva 16 1.54 %
Dunamocs 16 1.54 %
Bajcs 14 1.35 %
Lakszakállas 13 1.25 %
Nagykeszi 11 1.06 %
Újgyalla 11 1.06 %
Ekel 11 1.06 %
Karva 10 0.96 %
Hetény 10 0.96 %
Megyercs 10 0.96 %
Búcs 9 0.87 %
Szilas 9 0.87 %
Ifjúságfalva 9 0.87 %
Imely 7 0.68 %
Tany 7 0.68 %
Csicsó 7 0.68 %
Madar 6 0.58 %
Bogya 6 0.58 %
Dunaradvány 6 0.58 %
Komáromfüss 6 0.58 %
Martos 4 0.39 %
Vágfüzes 4 0.39 %
Gellér 4 0.39 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Virt 3 0.29 %
Szilasháza 3 0.29 %
Pat 3 0.29 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 36.64 %
Gúta 281 6.05 %
Ógyalla 212 4.56 %
Komáromszentpéter 176 3.79 %
Marcelháza 142 3.06 %
Naszvad 137 2.95 %
Perbete 128 2.75 %
Dunamocs 119 2.56 %
Bátorkeszi 112 2.41 %
Hetény 103 2.22 %
Dunaradvány 95 2.04 %
Búcs 90 1.94 %
Ekel 86 1.85 %
Csallóközaranyos 85 1.83 %
Csicsó 83 1.79 %
Nemesócsa 82 1.76 %
Izsa 71 1.53 %
Kolozsnéma 67 1.44 %
Madar 64 1.38 %
Lakszakállas 64 1.38 %
Keszegfalva 51 1.10 %
Pat 44 0.95 %
Karva 43 0.93 %
Tany 41 0.88 %
Megyercs 40 0.86 %
Martos 36 0.77 %
Imely 35 0.75 %
Nagykeszi 35 0.75 %
Komáromfüss 33 0.71 %
Vágfüzes 33 0.71 %
Gellér 27 0.58 %
Bogya 26 0.56 %
Bajcs 26 0.56 %
Szilas 23 0.49 %
Bogyarét 16 0.34 %
Ifjúságfalva 13 0.28 %
Virt 10 0.22 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újgyalla 3 0.06 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 21.51 %
Ógyalla 65 5.05 %
Naszvad 28 2.17 %
Gúta 25 1.94 %
Izsa 21 1.63 %
Újgyalla 16 1.24 %
Ekel 16 1.24 %
Megyercs 15 1.16 %
Komáromszentpéter 14 1.09 %
Bátorkeszi 12 0.93 %
Bajcs 9 0.70 %
Pat 8 0.62 %
Nemesócsa 8 0.62 %
Madar 8 0.62 %
Marcelháza 8 0.62 %
Keszegfalva 7 0.54 %
Csallóközaranyos 7 0.54 %
Perbete 6 0.47 %
Zsemlékes 6 0.47 %
Szilasháza 6 0.47 %
Lakszakállas 6 0.47 %
Ifjúságfalva 5 0.39 %
Karva 5 0.39 %
Búcs 5 0.39 %
Hetény 5 0.39 %
Imely 4 0.31 %
Dunaradvány 3 0.23 %
Martos 3 0.23 %
Csicsó 3 0.23 %
Szilas 2 0.16 %
Dunamocs 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Komáromfüss 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Bogya 2 0.16 %
Bogyarét 1 0.08 %
Újpuszta 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 29.06 %
Komáromszentpéter 777 16.15 %
Ógyalla 620 12.89 %
Gúta 224 4.66 %
Perbete 192 3.99 %
Hetény 181 3.76 %
Újgyalla 177 3.68 %
Naszvad 165 3.43 %
Bátorkeszi 136 2.83 %
Marcelháza 121 2.52 %
Keszegfalva 108 2.25 %
Nagykeszi 95 1.98 %
Izsa 92 1.91 %
Imely 91 1.89 %
Bajcs 88 1.83 %
Búcs 82 1.70 %
Nemesócsa 77 1.60 %
Madar 76 1.58 %
Csallóközaranyos 75 1.56 %
Komáromfüss 72 1.50 %
Megyercs 67 1.39 %
Szilas 65 1.35 %
Martos 61 1.27 %
Szilasháza 51 1.06 %
Dunamocs 46 0.96 %
Karva 43 0.89 %
Lakszakállas 41 0.85 %
Vágfüzes 41 0.85 %
Csicsó 40 0.83 %
Ekel 37 0.77 %
Ifjúságfalva 34 0.71 %
Dunaradvány 33 0.69 %
Pat 28 0.58 %
Tany 28 0.58 %
Újpuszta 17 0.35 %
Bogyarét 16 0.33 %
Bogya 15 0.31 %
Virt 13 0.27 %
Kolozsnéma 7 0.15 %
Gellér 6 0.12 %
Zsemlékes 5 0.10 %
Komárom 197 16.87 %
Ógyalla 50 4.28 %
Gúta 16 1.37 %
Naszvad 15 1.28 %
Komáromszentpéter 12 1.03 %
Újgyalla 12 1.03 %
Perbete 11 0.94 %
Bajcs 7 0.60 %
Hetény 6 0.51 %
Pat 5 0.43 %
Nemesócsa 5 0.43 %
Keszegfalva 5 0.43 %
Bátorkeszi 5 0.43 %
Marcelháza 5 0.43 %
Szilasháza 4 0.34 %
Imely 4 0.34 %
Izsa 4 0.34 %
Csallóközaranyos 4 0.34 %
Dunamocs 4 0.34 %
Karva 4 0.34 %
Ekel 4 0.34 %
Megyercs 4 0.34 %
Zsemlékes 3 0.26 %
Nagykeszi 3 0.26 %
Lakszakállas 2 0.17 %
Újpuszta 2 0.17 %
Gellér 2 0.17 %
Komáromfüss 2 0.17 %
Szilas 2 0.17 %
Búcs 2 0.17 %
Dunaradvány 2 0.17 %
Tany 1 0.09 %
Ifjúságfalva 1 0.09 %
Madar 1 0.09 %
Virt 1 0.09 %
Martos 1 0.09 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 15.64 %
Komárom 202 14.77 %
Gúta 65 4.75 %
Ógyalla 53 3.87 %
Marcelháza 42 3.07 %
Perbete 40 2.92 %
Naszvad 40 2.92 %
Dunamocs 33 2.41 %
Búcs 28 2.05 %
Megyercs 28 2.05 %
Bátorkeszi 26 1.90 %
Hetény 25 1.83 %
Nemesócsa 19 1.39 %
Csicsó 18 1.32 %
Csallóközaranyos 18 1.32 %
Ekel 17 1.24 %
Dunaradvány 16 1.17 %
Imely 14 1.02 %
Karva 14 1.02 %
Madar 13 0.95 %
Keszegfalva 12 0.88 %
Bajcs 12 0.88 %
Martos 11 0.80 %
Pat 11 0.80 %
Tany 11 0.80 %
Lakszakállas 11 0.80 %
Izsa 10 0.73 %
Szilas 9 0.66 %
Nagykeszi 8 0.58 %
Újgyalla 8 0.58 %
Komáromfüss 8 0.58 %
Kolozsnéma 3 0.22 %
Virt 2 0.15 %
Vágfüzes 2 0.15 %
Újpuszta 1 0.07 %
Szilasháza 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Gellér 1 0.07 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 26.24 %
Ógyalla 201 8.95 %
Komáromfüss 158 7.04 %
Komáromszentpéter 130 5.79 %
Csicsó 104 4.63 %
Gúta 100 4.45 %
Lakszakállas 99 4.41 %
Szilas 91 4.05 %
Nagykeszi 90 4.01 %
Naszvad 88 3.92 %
Hetény 87 3.88 %
Nemesócsa 74 3.30 %
Perbete 72 3.21 %
Tany 65 2.90 %
Megyercs 55 2.45 %
Újgyalla 53 2.36 %
Csallóközaranyos 46 2.05 %
Keszegfalva 46 2.05 %
Ekel 42 1.87 %
Bajcs 41 1.83 %
Marcelháza 31 1.38 %
Bátorkeszi 30 1.34 %
Izsa 30 1.34 %
Búcs 28 1.25 %
Bogya 27 1.20 %
Ifjúságfalva 27 1.20 %
Kolozsnéma 26 1.16 %
Imely 24 1.07 %
Dunamocs 21 0.94 %
Gellér 19 0.85 %
Szilasháza 18 0.80 %
Madar 17 0.76 %
Dunaradvány 16 0.71 %
Martos 15 0.67 %
Karva 15 0.67 %
Zsemlékes 12 0.53 %
Bogyarét 12 0.53 %
Virt 7 0.31 %
Vágfüzes 4 0.18 %
Pat 4 0.18 %
Újpuszta 3 0.13 %
Komárom 690 34.33 %
Ógyalla 244 12.14 %
Komáromszentpéter 175 8.71 %
Gúta 115 5.72 %
Hetény 100 4.98 %
Újgyalla 93 4.63 %
Naszvad 80 3.98 %
Perbete 57 2.84 %
Bátorkeszi 47 2.34 %
Komáromfüss 47 2.34 %
Bajcs 46 2.29 %
Nagykeszi 43 2.14 %
Marcelháza 42 2.09 %
Szilasháza 40 1.99 %
Imely 40 1.99 %
Ifjúságfalva 37 1.84 %
Keszegfalva 37 1.84 %
Szilas 36 1.79 %
Megyercs 33 1.64 %
Izsa 31 1.54 %
Nemesócsa 27 1.34 %
Csallóközaranyos 26 1.29 %
Madar 21 1.04 %
Pat 20 1.00 %
Lakszakállas 19 0.95 %
Búcs 19 0.95 %
Karva 18 0.90 %
Martos 18 0.90 %
Dunaradvány 16 0.80 %
Dunamocs 16 0.80 %
Tany 15 0.75 %
Ekel 15 0.75 %
Csicsó 11 0.55 %
Zsemlékes 7 0.35 %
Újpuszta 6 0.30 %
Bogyarét 6 0.30 %
Virt 6 0.30 %
Vágfüzes 6 0.30 %
Gellér 5 0.25 %
Kolozsnéma 4 0.20 %
Bogya 4 0.20 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 28.05 %
Ógyalla 42 6.66 %
Gúta 41 6.50 %
Naszvad 28 4.44 %
Újgyalla 21 3.33 %
Komáromszentpéter 16 2.54 %
Nemesócsa 14 2.22 %
Marcelháza 13 2.06 %
Perbete 10 1.58 %
Megyercs 10 1.58 %
Csallóközaranyos 7 1.11 %
Dunamocs 7 1.11 %
Imely 7 1.11 %
Bátorkeszi 7 1.11 %
Ekel 5 0.79 %
Karva 5 0.79 %
Izsa 5 0.79 %
Martos 5 0.79 %
Búcs 5 0.79 %
Keszegfalva 4 0.63 %
Ifjúságfalva 4 0.63 %
Bajcs 4 0.63 %
Komáromfüss 4 0.63 %
Szilasháza 4 0.63 %
Nagykeszi 4 0.63 %
Zsemlékes 3 0.48 %
Dunaradvány 3 0.48 %
Kolozsnéma 3 0.48 %
Szilas 2 0.32 %
Bogya 2 0.32 %
Hetény 2 0.32 %
Tany 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Madar 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.76 %
Ógyalla 523 19.15 %
Komáromszentpéter 191 6.99 %
Gúta 133 4.87 %
Naszvad 122 4.47 %
Perbete 103 3.77 %
Hetény 95 3.48 %
Bajcs 70 2.56 %
Újgyalla 69 2.53 %
Nagykeszi 65 2.38 %
Komáromfüss 63 2.31 %
Bátorkeszi 57 2.09 %
Nemesócsa 54 1.98 %
Imely 48 1.76 %
Megyercs 45 1.65 %
Szilas 45 1.65 %
Marcelháza 45 1.65 %
Izsa 40 1.46 %
Búcs 38 1.39 %
Csallóközaranyos 38 1.39 %
Keszegfalva 37 1.35 %
Ifjúságfalva 32 1.17 %
Lakszakállas 31 1.14 %
Madar 23 0.84 %
Ekel 23 0.84 %
Szilasháza 23 0.84 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.70 %
Dunamocs 19 0.70 %
Karva 19 0.70 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 47.74 %
Gúta 354 7.52 %
Ógyalla 145 3.08 %
Komáromszentpéter 136 2.89 %
Marcelháza 121 2.57 %
Naszvad 114 2.42 %
Bátorkeszi 97 2.06 %
Perbete 95 2.02 %
Izsa 84 1.78 %
Dunamocs 78 1.66 %
Hetény 76 1.61 %
Keszegfalva 74 1.57 %
Nemesócsa 68 1.44 %
Csallóközaranyos 66 1.40 %
Dunaradvány 57 1.21 %
Búcs 54 1.15 %
Ekel 54 1.15 %
Lakszakállas 42 0.89 %
Pat 42 0.89 %
Nagykeszi 41 0.87 %
Martos 39 0.83 %
Madar 38 0.81 %
Csicsó 37 0.79 %
Megyercs 35 0.74 %
Imely 35 0.74 %
Tany 29 0.62 %
Komáromfüss 27 0.57 %
Vágfüzes 25 0.53 %
Karva 24 0.51 %
Szilas 23 0.49 %
Bajcs 23 0.49 %
Kolozsnéma 16 0.34 %
Újgyalla 12 0.25 %
Szilasháza 11 0.23 %
Bogya 9 0.19 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Virt 8 0.17 %
Gellér 7 0.15 %
Bogyarét 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 22.95 %
Nagykeszi 169 6.91 %
Ógyalla 141 5.77 %
Gúta 126 5.16 %
Komáromszentpéter 117 4.79 %
Perbete 75 3.07 %
Naszvad 75 3.07 %
Nemesócsa 73 2.99 %
Komáromfüss 65 2.66 %
Hetény 63 2.58 %
Csallóközaranyos 58 2.37 %
Szilas 50 2.05 %
Keszegfalva 50 2.05 %
Megyercs 47 1.92 %
Ekel 45 1.84 %
Bátorkeszi 42 1.72 %
Csicsó 39 1.60 %
Búcs 37 1.51 %
Imely 36 1.47 %
Marcelháza 36 1.47 %
Izsa 36 1.47 %
Újgyalla 36 1.47 %
Tany 33 1.35 %
Lakszakállas 33 1.35 %
Dunamocs 27 1.10 %
Martos 26 1.06 %
Bajcs 26 1.06 %
Bogya 21 0.86 %
Ifjúságfalva 21 0.86 %
Karva 18 0.74 %
Dunaradvány 17 0.70 %
Madar 14 0.57 %
Pat 13 0.53 %
Kolozsnéma 12 0.49 %
Bogyarét 7 0.29 %
Vágfüzes 7 0.29 %
Szilasháza 5 0.20 %
Virt 5 0.20 %
Gellér 5 0.20 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 33.82 %
Ógyalla 37 6.02 %
Gúta 26 4.23 %
Naszvad 23 3.74 %
Komáromszentpéter 17 2.76 %
Perbete 12 1.95 %
Újgyalla 12 1.95 %
Bajcs 7 1.14 %
Csallóközaranyos 7 1.14 %
Bátorkeszi 6 0.98 %
Imely 6 0.98 %
Dunamocs 6 0.98 %
Marcelháza 6 0.98 %
Ekel 5 0.81 %
Zsemlékes 4 0.65 %
Izsa 4 0.65 %
Megyercs 3 0.49 %
Dunaradvány 3 0.49 %
Búcs 3 0.49 %
Madar 3 0.49 %
Szilasháza 3 0.49 %
Nagykeszi 3 0.49 %
Újpuszta 3 0.49 %
Karva 2 0.33 %
Hetény 2 0.33 %
Keszegfalva 2 0.33 %
Szilas 2 0.33 %
Ifjúságfalva 2 0.33 %
Tany 2 0.33 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Martos 1 0.16 %
Nemesócsa 1 0.16 %
Gellér 1 0.16 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Komáromfüss 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 44.37 %
Ógyalla 210 8.63 %
Komáromszentpéter 159 6.54 %
Gúta 104 4.28 %
Naszvad 82 3.37 %
Újgyalla 79 3.25 %
Hetény 67 2.75 %
Perbete 58 2.38 %
Marcelháza 55 2.26 %
Nagykeszi 52 2.14 %
Keszegfalva 48 1.97 %
Megyercs 47 1.93 %
Szilas 41 1.69 %
Búcs 40 1.64 %
Imely 40 1.64 %
Komáromfüss 38 1.56 %
Nemesócsa 37 1.52 %
Izsa 36 1.48 %
Csallóközaranyos 32 1.32 %
Ifjúságfalva 31 1.27 %
Bajcs 30 1.23 %
Bátorkeszi 28 1.15 %
Szilasháza 25 1.03 %
Dunamocs 20 0.82 %
Martos 19 0.78 %
Madar 19 0.78 %
Ekel 19 0.78 %
Karva 17 0.70 %
Bogya 16 0.66 %
Dunaradvány 15 0.62 %
Lakszakállas 13 0.53 %
Csicsó 11 0.45 %
Tany 11 0.45 %
Pat 7 0.29 %
Bogyarét 7 0.29 %
Zsemlékes 5 0.21 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 30.12 %
Gúta 830 15.13 %
Ógyalla 373 6.80 %
Naszvad 291 5.31 %
Komáromszentpéter 290 5.29 %
Marcelháza 194 3.54 %
Bátorkeszi 183 3.34 %
Perbete 181 3.30 %
Dunamocs 156 2.84 %
Csicsó 131 2.39 %
Hetény 126 2.30 %
Ekel 119 2.17 %
Búcs 117 2.13 %
Dunaradvány 115 2.10 %
Izsa 107 1.95 %
Nemesócsa 105 1.91 %
Csallóközaranyos 101 1.84 %
Lakszakállas 99 1.81 %
Madar 94 1.71 %
Keszegfalva 93 1.70 %
Karva 82 1.50 %
Nagykeszi 75 1.37 %
Kolozsnéma 67 1.22 %
Imely 64 1.17 %
Martos 62 1.13 %
Megyercs 62 1.13 %
Vágfüzes 60 1.09 %
Tany 53 0.97 %
Pat 51 0.93 %
Komáromfüss 48 0.88 %
Bajcs 44 0.80 %
Szilas 43 0.78 %
Bogya 41 0.75 %
Gellér 38 0.69 %
Ifjúságfalva 32 0.58 %
Virt 26 0.47 %
Bogyarét 24 0.44 %
Újgyalla 21 0.38 %
Szilasháza 6 0.11 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 36.58 %
Ógyalla 61 6.45 %
Gúta 37 3.91 %
Naszvad 28 2.96 %
Újgyalla 23 2.43 %
Izsa 17 1.80 %
Komáromszentpéter 15 1.59 %
Perbete 13 1.37 %
Bátorkeszi 9 0.95 %
Szilasháza 8 0.85 %
Nemesócsa 7 0.74 %
Keszegfalva 7 0.74 %
Ifjúságfalva 6 0.63 %
Ekel 6 0.63 %
Bajcs 6 0.63 %
Csallóközaranyos 6 0.63 %
Zsemlékes 5 0.53 %
Komáromfüss 5 0.53 %
Megyercs 5 0.53 %
Nagykeszi 4 0.42 %
Dunamocs 4 0.42 %
Újpuszta 4 0.42 %
Dunaradvány 3 0.32 %
Imely 3 0.32 %
Búcs 3 0.32 %
Kolozsnéma 3 0.32 %
Hetény 3 0.32 %
Marcelháza 3 0.32 %
Tany 2 0.21 %
Karva 2 0.21 %
Martos 1 0.11 %
Lakszakállas 1 0.11 %
Vágfüzes 1 0.11 %
Bogyarét 1 0.11 %
Pat 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 30.66 %
Ógyalla 348 28.45 %
Újgyalla 106 8.67 %
Komáromszentpéter 78 6.38 %
Naszvad 69 5.64 %
Gúta 39 3.19 %
Perbete 19 1.55 %
Imely 19 1.55 %
Izsa 17 1.39 %
Bajcs 17 1.39 %
Újpuszta 16 1.31 %
Szilasháza 13 1.06 %
Keszegfalva 12 0.98 %
Martos 11 0.90 %
Marcelháza 10 0.82 %
Bátorkeszi 9 0.74 %
Megyercs 9 0.74 %
Nemesócsa 8 0.65 %
Hetény 8 0.65 %
Ekel 7 0.57 %
Dunamocs 5 0.41 %
Ifjúságfalva 5 0.41 %
Komáromfüss 5 0.41 %
Dunaradvány 5 0.41 %
Pat 4 0.33 %
Lakszakállas 3 0.25 %
Bogya 3 0.25 %
Gellér 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Csallóközaranyos 2 0.16 %
Virt 2 0.16 %
Madar 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Zsemlékes 2 0.16 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 22.71 %
Gúta 574 13.60 %
Naszvad 510 12.08 %
Ógyalla 306 7.25 %
Perbete 215 5.09 %
Komáromszentpéter 214 5.07 %
Marcelháza 154 3.65 %
Bátorkeszi 137 3.24 %
Csicsó 117 2.77 %
Hetény 113 2.68 %
Dunamocs 111 2.63 %
Dunaradvány 107 2.53 %
Ekel 104 2.46 %
Búcs 102 2.42 %
Imely 95 2.25 %
Izsa 86 2.04 %
Lakszakállas 82 1.94 %
Nemesócsa 80 1.89 %
Madar 80 1.89 %
Csallóközaranyos 78 1.85 %
Martos 72 1.71 %
Kolozsnéma 55 1.30 %
Karva 54 1.28 %
Bajcs 51 1.21 %
Megyercs 47 1.11 %
Keszegfalva 45 1.07 %
Tany 45 1.07 %
Pat 40 0.95 %
Gellér 38 0.90 %
Vágfüzes 36 0.85 %
Nagykeszi 36 0.85 %
Komáromfüss 30 0.71 %
Bogya 29 0.69 %
Szilas 28 0.66 %
Ifjúságfalva 27 0.64 %
Bogyarét 24 0.57 %
Virt 23 0.54 %
Újgyalla 7 0.17 %
Szilasháza 5 0.12 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 58.61 %
Ógyalla 47 8.61 %
Gúta 20 3.66 %
Naszvad 13 2.38 %
Újgyalla 13 2.38 %
Megyercs 10 1.83 %
Csallóközaranyos 8 1.47 %
Izsa 8 1.47 %
Komáromszentpéter 7 1.28 %
Perbete 7 1.28 %
Nemesócsa 6 1.10 %
Ekel 6 1.10 %
Szilasháza 5 0.92 %
Dunaradvány 5 0.92 %
Keszegfalva 5 0.92 %
Dunamocs 4 0.73 %
Marcelháza 4 0.73 %
Komáromfüss 3 0.55 %
Imely 2 0.37 %
Hetény 2 0.37 %
Bajcs 2 0.37 %
Karva 2 0.37 %
Ifjúságfalva 2 0.37 %
Pat 1 0.18 %
Bogya 1 0.18 %
Bátorkeszi 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Gellér 1 0.18 %
Martos 1 0.18 %
Tany 1 0.18 %
Kolozsnéma 1 0.18 %
Nagykeszi 1 0.18 %
Búcs 1 0.18 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 27.87 %
Gúta 275 8.35 %
Ógyalla 205 6.22 %
Dunamocs 179 5.43 %
Marcelháza 162 4.92 %
Komáromszentpéter 161 4.89 %
Perbete 150 4.55 %
Bátorkeszi 130 3.95 %
Naszvad 130 3.95 %
Búcs 119 3.61 %
Hetény 107 3.25 %
Dunaradvány 103 3.13 %
Karva 93 2.82 %
Ekel 84 2.55 %
Csicsó 81 2.46 %
Lakszakállas 78 2.37 %
Madar 77 2.34 %
Izsa 77 2.34 %
Csallóközaranyos 62 1.88 %
Kolozsnéma 44 1.34 %
Martos 40 1.21 %
Nemesócsa 40 1.21 %
Keszegfalva 38 1.15 %
Vágfüzes 35 1.06 %
Pat 34 1.03 %
Bajcs 31 0.94 %
Komáromfüss 31 0.94 %
Tany 29 0.88 %
Bogya 29 0.88 %
Megyercs 29 0.88 %
Gellér 27 0.82 %
Szilas 26 0.79 %
Imely 26 0.79 %
Nagykeszi 24 0.73 %
Bogyarét 16 0.49 %
Ifjúságfalva 13 0.39 %
Virt 13 0.39 %
Újgyalla 8 0.24 %
Szilasháza 5 0.15 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 61.95 %
Gúta 231 7.01 %
Ógyalla 121 3.67 %
Keszegfalva 99 3.00 %
Izsa 76 2.31 %
Marcelháza 72 2.18 %
Naszvad 70 2.12 %
Bátorkeszi 61 1.85 %
Hetény 49 1.49 %
Komáromszentpéter 49 1.49 %
Búcs 44 1.33 %
Perbete 41 1.24 %
Dunamocs 39 1.18 %
Kolozsnéma 37 1.12 %
Csallóközaranyos 34 1.03 %
Nemesócsa 33 1.00 %
Ekel 31 0.94 %
Imely 26 0.79 %
Bajcs 20 0.61 %
Dunaradvány 17 0.52 %
Lakszakállas 17 0.52 %
Martos 17 0.52 %
Nagykeszi 16 0.49 %
Megyercs 15 0.46 %
Csicsó 15 0.46 %
Tany 14 0.42 %
Karva 13 0.39 %
Madar 13 0.39 %
Pat 13 0.39 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 42.69 %
Komárom 556 26.58 %
Ógyalla 81 3.87 %
Naszvad 80 3.82 %
Nemesócsa 48 2.29 %
Keszegfalva 45 2.15 %
Marcelháza 43 2.06 %
Perbete 42 2.01 %
Komáromszentpéter 30 1.43 %
Ifjúságfalva 27 1.29 %
Imely 26 1.24 %
Bátorkeszi 25 1.20 %
Vágfüzes 20 0.96 %
Ekel 20 0.96 %
Bajcs 18 0.86 %
Dunamocs 18 0.86 %
Megyercs 17 0.81 %
Tany 16 0.76 %
Csallóközaranyos 16 0.76 %
Nagykeszi 16 0.76 %
Dunaradvány 15 0.72 %
Izsa 15 0.72 %
Búcs 14 0.67 %
Karva 14 0.67 %
Lakszakállas 13 0.62 %
Újgyalla 12 0.57 %
Hetény 11 0.53 %
Madar 9 0.43 %
Komáromfüss 9 0.43 %
Martos 9 0.43 %
Bogyarét 8 0.38 %
Csicsó 5 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 22.84 %
Komáromszentpéter 467 10.98 %
Ógyalla 309 7.26 %
Gúta 273 6.42 %
Perbete 250 5.88 %
Naszvad 171 4.02 %
Bátorkeszi 170 4.00 %
Marcelháza 161 3.78 %
Hetény 142 3.34 %
Dunamocs 127 2.98 %
Ekel 100 2.35 %
Dunaradvány 98 2.30 %
Madar 98 2.30 %
Búcs 97 2.28 %
Csicsó 91 2.14 %
Lakszakállas 88 2.07 %
Izsa 80 1.88 %
Csallóközaranyos 76 1.79 %
Martos 70 1.65 %
Nemesócsa 67 1.57 %
Kolozsnéma 52 1.22 %
Karva 51 1.20 %
Tany 46 1.08 %
Bajcs 39 0.92 %
Imely 36 0.85 %
Keszegfalva 34 0.80 %
Nagykeszi 33 0.78 %
Megyercs 32 0.75 %
Gellér 32 0.75 %
Vágfüzes 30 0.71 %
Komáromfüss 28 0.66 %
Szilas 27 0.63 %
Pat 26 0.61 %
Bogya 24 0.56 %
Bogyarét 19 0.45 %
Ifjúságfalva 14 0.33 %
Virt 13 0.31 %
Újgyalla 13 0.31 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 54.63 %
Gúta 206 7.36 %
Ógyalla 109 3.89 %
Marcelháza 101 3.61 %
Naszvad 74 2.64 %
Perbete 55 1.96 %
Komáromszentpéter 54 1.93 %
Keszegfalva 54 1.93 %
Izsa 53 1.89 %
Dunamocs 47 1.68 %
Bátorkeszi 46 1.64 %
Madar 44 1.57 %
Nemesócsa 38 1.36 %
Hetény 34 1.21 %
Ekel 32 1.14 %
Búcs 32 1.14 %
Csallóközaranyos 30 1.07 %
Bajcs 30 1.07 %
Imely 26 0.93 %
Újgyalla 22 0.79 %
Pat 22 0.79 %
Megyercs 21 0.75 %
Lakszakállas 19 0.68 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.54 %
Csicsó 14 0.50 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.43 %
Vágfüzes 12 0.43 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Szilas 10 0.36 %
Kolozsnéma 8 0.29 %
Karva 8 0.29 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 23.70 %
Gúta 1 150 19.40 %
Ógyalla 272 4.59 %
Komáromszentpéter 209 3.53 %
Naszvad 203 3.42 %
Csicsó 194 3.27 %
Perbete 169 2.85 %
Marcelháza 158 2.66 %
Dunamocs 149 2.51 %
Nemesócsa 131 2.21 %
Bátorkeszi 127 2.14 %
Ekel 123 2.07 %
Dunaradvány 113 1.91 %
Keszegfalva 105 1.77 %
Izsa 102 1.72 %
Lakszakállas 100 1.69 %
Hetény 99 1.67 %
Csallóközaranyos 98 1.65 %
Búcs 85 1.43 %
Madar 74 1.25 %
Kolozsnéma 68 1.15 %
Nagykeszi 66 1.11 %
Martos 65 1.10 %
Megyercs 63 1.06 %
Komáromfüss 61 1.03 %
Pat 50 0.84 %
Vágfüzes 49 0.83 %
Karva 49 0.83 %
Szilas 45 0.76 %
Imely 44 0.74 %
Bajcs 35 0.59 %
Ifjúságfalva 35 0.59 %
Gellér 35 0.59 %
Bogya 32 0.54 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.35 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 28.91 %
Gúta 355 7.50 %
Dunamocs 219 4.62 %
Ógyalla 214 4.52 %
Komáromszentpéter 191 4.03 %
Marcelháza 191 4.03 %
Bátorkeszi 185 3.91 %
Naszvad 180 3.80 %
Perbete 172 3.63 %
Hetény 154 3.25 %
Dunaradvány 133 2.81 %
Búcs 128 2.70 %
Csicsó 119 2.51 %
Ekel 113 2.39 %
Izsa 103 2.17 %
Madar 99 2.09 %
Csallóközaranyos 90 1.90 %
Nemesócsa 86 1.82 %
Lakszakállas 78 1.65 %
Karva 78 1.65 %
Keszegfalva 61 1.29 %
Pat 53 1.12 %
Kolozsnéma 52 1.10 %
Martos 51 1.08 %
Tany 43 0.91 %
Bogya 41 0.87 %
Nagykeszi 40 0.84 %
Megyercs 37 0.78 %
Szilas 37 0.78 %
Vágfüzes 36 0.76 %
Imely 31 0.65 %
Komáromfüss 31 0.65 %
Gellér 29 0.61 %
Bajcs 27 0.57 %
Virt 22 0.46 %
Bogyarét 20 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
2559 50.02%
VPN
1019 19.92%
KSČ
513 10.03%
SSL
241 4.71%
KDH
181 3.54%
SNS
134 2.62%
SZ
124 2.42%
SPV
108 2.11%
DS
105 2.05%
SD
66 1.29%
DÚRS
35 0.68%
Egyéb
31 0.61%
Érvényes szavazatok 5116
Együttélés-MKDM
1938 47.02%
HZDS
531 12.88%
SDĽ
388 9.41%
Magyar Polgári Párt
352 8.54%
ODÚ
206 5.00%
SNS
168 4.08%
SDSS
141 3.42%
DS-ODS
87 2.11%
KDH
75 1.82%
SZ
49 1.19%
SZS
47 1.14%
KSS
29 0.70%
SPI
22 0.53%
SKDH
21 0.51%
ZPR-RČS
17 0.41%
Egyéb
51 1.24%
Érvényes szavazatok 4122
MK
2284 55.21%
HZDS-RSS
466 11.26%
SP-VOĽBA
452 10.93%
280 6.77%
SNS
168 4.06%
ZRS
87 2.10%
KSS
76 1.84%
DS
76 1.84%
KDH
72 1.74%
SPK
63 1.52%
HZPCS
50 1.21%
NS
23 0.56%
KSÚ
18 0.44%
Egyéb
22 0.53%
Érvényes szavazatok 4137
MKP
2445 47.34%
SDK
1276 24.70%
HZDS
475 9.20%
SDĽ
363 7.03%
SOP
299 5.79%
SNS
139 2.69%
KSS
61 1.18%
ZRS
30 0.58%
MLHZP
25 0.48%
Egyéb
52 1.01%
Érvényes szavazatok 5165
MKP
2508 59.10%
SDKU
412 9.71%
HZDS
293 6.90%
ANO
274 6.46%
SMER
261 6.15%
KSS
136 3.20%
SNS
68 1.60%
NOSNP
68 1.60%
HZD
47 1.11%
PSNS
32 0.75%
KDH
31 0.73%
SZS
28 0.66%
SDA
26 0.61%
Egyéb
60 1.41%
Érvényes szavazatok 4244
MKP
1976 59.13%
SMER
402 12.03%
SDKU DS
336 10.05%
SNS
186 5.57%
ĽS HZDS
133 3.98%
KSS
127 3.80%
SF
41 1.23%
KDH
34 1.02%
ANO
31 0.93%
LB
20 0.60%
Egyéb
56 1.68%
Érvényes szavazatok 3342
Most-Híd
1253 34.10%
MKP
696 18.94%
SMER
488 13.28%
SDKU DS
463 12.60%
SaS
361 9.82%
SNS
122 3.32%
ĽS HZDS
77 2.10%
SDĽ
70 1.90%
KDH
47 1.28%
KSS
44 1.20%
LSNS
15 0.41%
Egyéb
39 1.06%
Érvényes szavazatok 3675
Most-Híd
915 29.57%
MKP
665 21.49%
SMER SD
639 20.65%
OĽaNO
166 5.37%
SaS
122 3.94%
SDKU DS
121 3.91%
SNS
106 3.43%
KDH
79 2.55%
99 Percent
71 2.29%
KSS
39 1.26%
SSS NM
36 1.16%
Zmena zdola DU
31 1.00%
LSNS
19 0.61%
SF
16 0.52%
NaS ns
13 0.42%
Egyéb
56 1.81%
Érvényes szavazatok 3094
Most-Híd
758 23.85%
MKP
740 23.29%
SMER SD
412 12.96%
OĽANO-NOVA
244 7.68%
SaS
226 7.11%
SNS
196 6.17%
#SIEŤ
166 5.22%
LSNS
158 4.97%
SME RODINA
154 4.85%
KDH
27 0.85%
KSS
24 0.76%
TIP
14 0.44%
SZS
13 0.41%
Egyéb
46 1.45%
Érvényes szavazatok 3178
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések