SK
SA
.....

Zsigárd

Község

címer zászló
2624 100% magyar 1910
1066 59% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zsigárd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Žihárec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Holt-Vág, Kerékfűek, Nyárok lapás, Póla domb, Rakottyás, Tilalmas, Uborkás-tó, Zsigárdi-erdő
Koordináták:
48.07286835, 17.88142014
Terület:
17,05 km2
Rang:
község
Népesség:
1655
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92583
Település kód:
504190
Szervezeti azonosító:
306347
Adóazonosító:
2021024093

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Holt-Vág mentén fekszik, Vágsellyétől 12 km-re délre, Gútától 25 km-re északnyugatra, a Vágsellye-Negyed vasútvonal ("Csángó") mellett (vasútállomás). Mellékutak kötik össze Vágfarkasddal (8 km), Királyrévvel (5 km), valamint Pereden (5 km) keresztül Vágsellyével. Északnyugatról Pered, északról Vágsellye, keletről Sókszelőce, délről Vágfarkasd, nyugatról pedig Királyrév községekkel határos. Északnyugati, nyugati, déli határát a Gútai-, Királyrévi- és Szelőcei-csatornák, keleti határának egy részét az 573-as főút alkotja. Keleti határa egyben Pozsony és Nyitra vármegyék történelmi határa.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). 1957-ben területének 29,9 %-át elveszítette Érsekmajor Királyrévhez csatolásával, területe így 24,31 km²-ről 17,05 km²-re csökkent.

Népesség

A községnek 1910-ben 2626, 1921-ben 2663, 1939-ben 2601, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Az 1947-es lakosságcsere során lakosságának egyötödét áttelepítették Magyarországra és a betelepítésekkel vegyes magyar-szlovák nemzetiségűvé vált. Az 1939-1991 közötti időszakban népességének 38,5 %-át elveszítette és lakosságszáma 1600-ra csökkent. Az 1990-es évek stagnálása után 2001-2011 között kismértékű népességnövekedés figyelhető meg (1592-ről 1638-ra). A szlovákok aránya 1991-2011 között másfélszeresére nőtt (20,2 %-ról 31,3 %-ra). A romák aránya 18,8 %. A lakosság többsége (60,4 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-hez (37,5 %) képest csaknem felére (21,6 %) csökkent.

Történelem

Neve valószínűleg a német Sieghard személynévből ered. A község hajdan nem a mai helyén, hanem a Faluhely nevű dűlőn állt – ez a török világban pusztult el. A Zsigárdy család ősi fészke, amelyben I. Károly megerősítette őket. A 16. századtól az esztergomi érsekség nagyszombati uradalmához tartozott, de a század második felében teljesen elpusztították a portyázó törökök – ezután nem az eredeti helyén épült újjá, hanem ott, ahol ma is áll. A 17. században a Szalay család kezére került, de az esztergomi érsekség is megtartott nagyobb birtokokat. Ekkoriban mezőváros volt, vásártartási joggal. Iskoláját 1756-ban említik először. Az 1848/49-es szabadságharc végjátékában a honvédsereg csatát vesztett Zsigárdnál a császári-cári csapatok ellen, és az osztrákok felgyújtották a falut. Lakosai mezőgazdasággal foglalkoztak, a falu környéki kiváló minőségű legelőknek hála pedig nemcsak a szarvasmarha- és lótartás virágzott, de még eladásra is jutott a szénából. Az itt élők sokat küzdöttek az árvízzel, amely 1813-ban elöntötte, a 19. század későbbi éveiben viszont csak kisebb károkat okozott. A trianoni békediktátum Csehszlovákiához csatolta, a két háború között rendszeresen sztrájkoltak a mezőgazdasági munkások. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A második világháború után az itt élő magyarokat is súlyosan érintette a lakosságcsere és a csehországi deportálások. A szocializmus első éveiben téglagyár épült. 1993-tól Szlovákia része. Eredetileg színmagyar nagyközség volt, de 1945 után, a 147 családot érintő lakosságcserével, a deportálásokkal és a reszlovakizációval erőszakosan megváltoztatták az etnikai arányokat. Magyar népessége a rendszerváltás óta különösen gyorsan fogy, már a felét sem éri el az egykorinak. A szlovákok aránya eközben lendületesen növekszik, mostanra ők teszik ki a lakosság egyharmadát. A lakosok szűk kétharmada római katolikus, egynegyede református.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, óvoda, valamint könyvtár működik. Szent Józsefnek szentelt katolikus temploma 1728-1730-ban épült barokk stílusban, a klasszicista stílusú református templom pedig 1784-ben épült. Szűz Mária nevének szentelt kápolnáját 1814-ben emelték. 1999-ben avatták fel a zsigárdi csata emlékművét a csata 150. évfordulóján.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZSIGÁRD Népes Magyar falu Posony Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Selyéhez 1 mértföldnyire; határjában legelője bőven van, szénával is kereskednek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zsigárd, Poson m. nagy magyar falu, a holt Vágh mellett, Nyitra vmegye szélén: 1014 kath., 986 ref. lak. Kath. és ref. anyaszentegyházakkal. Lakosai sok buzát, árpát, zabot, kölest termesztenek; tágas legelőjökön pedig számos szarvasmarhákat s lovakat tartanak, s azért vagyonosok. F. u. az esztergomi érsek. Ut. p. Szered. 1849-ben jun. havában Görgey seregét itt megverték az egyesült osztrák és muszka császári hadak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zsigárd, mátyusföldi nagyközség, 516 házzal és 2818, nagyobbára r. kath. vallású lakossal. E község hajdan nem a mai helyén, hanem a Faluhely nevű dűlőn állott s a török világban elpusztult. A Zsigárdy család ősi fészke, melyet állítólag Róbert Károlytól kaptak, de a reformáczió alatt elveszítettek, a mikor az esztergomi érsekségé lett. Az 1553-iki portális összeírásban már az érsekség szerepel birtokosául 8 portával. A XVII. század végén részben a szobi Szalay család kezén volt. Ma az érsekségnek van itt nagyobb birtoka. A községben van katholikus és református templom. A katholikus templomot Esterházy Imre gróf érsek 1728-ban építtette, míg a református templom 1833-ban épült. 1848 június 16-án a községben ütközet volt. A peredi csata alkalmával, a mikor a seregek a községen átvonultak, felgyújtották. 1813-ban árvíz pusztította el. 1852-ben, 53-ban, 76-ban, 88-ban és 94-ben szintén volt árvíz, melyek azonban csak kisebb károkat okoztak. A katholikus templom tornyának falán egy ágyúgolyó látható, mely a lakosok állítása szerint a peredi csata alkalmával lövetett oda. A lakosok polgári olvasókört és ipartársulatot tartanak fenn. Ide tartozik Érsek-major. Határában hajdan Berren nevű község állott, mely már a XII. században említve van, de azután nyoma vész. A községnek van saját postája, de távírója és vasúti állomása Vágselye.

Magyar Katolikus Lexikon

Zsigárd, v. Pozsony vm. (Žihárec, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. – Deáki filiájából 1727: alapították. Tp-át 1730: Szt József tit-ra sztelték. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Lakói 1940: 1505 r.k., 2 g.k., 15 ev., 855 ref., 9 izr., 2 egyéb vall., össz. 2388; 1991: össz. 1600, m. 1265 (79,06%). ** Némethy 1894:324. – Pozsony vm. 1895:130. – Gerecze II:688. (tp. 1728) – Schem. Strig. 1917:117. – Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zsigárd. A Zsigárd nemzetség törzsfészke. Róbert Károly király 1309-ben adományozta a Zsigárdyak ősének s e nemzetség kezén maradt közel másfélszázadon át, majd ami kor a reformáció idején javaikat elkobozták, Zsigárdot az esztergomi érsekség kapta meg s nagyrészt napjainkig megtartotta itteni birtokát. A szabadságharc idején határában ütközet volt s az ágyúlövedékek a községet felgyújtották. A csehek húszesztendős erőszakos uralma alatt a község magyarsága sokat szenvedett. Hozzátartozik Érsekmajor. A község területe 4224 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2601.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Zsigárd nk. vágsellyei járás. Sieghardt nevű dunántuli német gróf birtokaként 1200 táján létesült. A török időkben teljesen elpusztult, de újra települt az eredeti helytől 1 km-re. Régi helye ma is Faluhely dülő néven ismert. A szabadságharc idején a peredi csata Zsigárd területére is kiterjedt. A Vág áradása több ízben elöntötte. Területe: 4.224 k. h. Lakosság: 2.601. Ebből m.: 2.570, szl.: 28. Magy. beszél: 2.589. Vallás szerint: r. k. 1.656, ref. 910, ev. 12, izr. 14. Fb. I. 3, II. 17, III. 231. Népsűrűség: 107. Lakóház: 597. Községi bíró: Morvay Lipót. R. k. és ref. népiskola. R. k. Ifjúsági Egyesület, Iparoskör. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. Téglagyár. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Jelentős terménye a foghagyma. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Erdélyi Ignác - Erdélyi László Gyula - Kaszás Margit (Morvay) - Morvay László - Plesnivy Károly - Ürge Ignác -

Erdélyi Ignác

1828.2.8.
Zsigárd - megszületett
névjegyzék

Ürge Ignác

1840.10.14.
Zsigárd - megszületett
névjegyzék

Erdélyi László Gyula

1868. 3. 2.
Zsigárd - megszületett
névjegyzék

Plesnivy Károly

1930.7.22.
Zsigárd - megszületett
névjegyzék

Morvay László

1936. 9. 24.
Zsigárd - megszületett
Dunaszerdahely - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Kaszás Margit (Morvay)

1936.1.24.
Zsigárd - megszületett
Vágfarkasd - tanított
névjegyzék
Névelőfordulások
1251
Sygarth
1268
Sygart
1280
Sygarth
1773
Zsigárd,
1786
Zschigard,
1808
Zsigárd,
1927
Žigard, Zsigárd,
1945
Žigard, Zsigárd,
1948
Žihárec
1994
Zsigárd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Zsigárd (Žihárec) 599
Telefon: 0317798201

Honlap: ziharec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Baranyay Alajos (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Habán Ladislav (Független)
Habánová Erika (MOST - HÍD)
Baranyay Zsolt (SMK-MKP)
Nagy Csaba (SMK-MKP)
Burdi Ján (SMK-MKP)
Tóth Gabriel (SMK-MKP)
Bácsai Dionýz (SMK-MKP)
Kubišová Eva (SMK-MKP)
Jacsa Ján (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Zsigárdi Posta

Žihárec 599

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Zsigárd 2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Zsigárd 2

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Zsigárd 1

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Zsigárd 1

Zsigárdi Anyakönyvi Hivatal

Zsigárd 599

Zsigárdi Községi Hivatal

Zsigárd 599

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2397 89%
szlovákok 20 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 45 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 219 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2681
magyarok 2624 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2626
magyarok 2596 97%
szlovákok 47 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2663
magyarok 1265 79%
szlovákok 323 20%
romák 1 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1600
magyarok 1200 75%
szlovákok 372 23%
romák 9 1%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1592
magyarok 1079 66%
szlovákok 512 31%
romák 3 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 38 2%
összlétszám 1638
magyarok 1066 59%
szlovákok 628 35%
romák 4 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 85 5%
összlétszám 1794
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1420
Választási részvétel: 58.52 %
Kiadott boríték: 831
Bedobott boríték: 828

Polgármester

Érvényes szavazólap: 815
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Baranyay Alajos 577 70.80 % SMK-MKP
Mézesová Terézia 238 29.20 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Baranyay Zsolt 463 SMK-MKP
Habán Ladislav 460 Független
Nagy Csaba 460 SMK-MKP
Habánová Erika 417 MOST - HÍD
Burdi Ján 407 SMK-MKP
Tóth Gabriel 389 SMK-MKP
Bácsai Dionýz 347 SMK-MKP
Kubišová Eva 302 SMK-MKP
Jacsa Ján 291 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1386
Választási részvétel: 35.86 %
Kiadott boríték: 497
Bedobott boríték: 497
Választásra jogosult: 1385
Választási részvétel: 21.37 %
Kiadott boríték: 296
Bedobott boríték: 296
Választásra jogosult: 1 416
Választási részvétel: 36,79 %
Kiadott boríték: 521
Bedobott boríték: 521

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 443
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 463
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 357 80.59 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 48 10.84 % SMER - SD
Regan Belovič 25 5.64 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 5 1.13 % MS
Peter Oremus 4 0.90 % Független
Stanislav Kováč 3 0.68 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 0.23 % KĽS
Milan Belica 17 5.76% SMER - SD
Iván Farkas 244 52.70 % SMK-MKP
Milan Belica 86 18.57 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 69 14.90 % MKDA
Ján Greššo 28 6.05 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 19 4.10 % ĽSNS
Peter Oremus 9 1.94 % Független
Renáta Kolenčíková 6 1.30 % Független
Ján Marko 2 0.43 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 493
Érvényes szavazólap: 512
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Zsolt Baranyay 372 75.46% SMK-MKP
Gyula Borsányi 295 59.84% SMK-MKP
František Botka 245 49.70% SMK-MKP
Štefan Jancsó 223 45.23% SMK-MKP
František Mrázik 168 34.08% KDH, SMER - SD
Martin Alföldi 86 17.44% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ferenc Bergendi 84 17.04% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ladislav Gáll 66 13.39% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
František Ondrušek 41 8.32% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Gomboš 30 6.09% SMER - SD, KDH
Alžbeta Botorčeová 23 4.67% SMER - SD, KDH
Daša Danadová 18 3.65% NP
Peter Hlavatý 9 1.83% SMER - SD, KDH
Róbert Andráši 8 1.62% Független
Regan Belovič 7 1.42% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 4 0.81% SNS
Roman Ruhig 1 0.20% NP
Ján Tóth 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zsolt Baranyay 395 77.15% SMK-MKP
Ildikó Kőrösi 333 65.04% SMK-MKP
Štefan Jancsó 265 51.76% SMK-MKP
Róbert Baros 219 42.77% SMK-MKP
František Mrázik 193 37.70% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Martin Alföldi 77 15.04% Független
László Hajdu 52 10.16% MKDA-MKDSZ
Róbert Andráši 51 9.96% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jozef Belický 48 9.38% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Tölgyesi 36 7.03% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 23 4.49% SME RODINA - Boris Kollár
Milena Verešová 20 3.91% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 18 3.52% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Peter Kiss 15 2.93% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 13 2.54% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 11 2.15% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 11 2.15% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 10 1.95% Független
Jozef Kozaňák 1 0.20% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 24.63 %
Zsigárd 193 5.35 %
Vágfarkasd 161 4.47 %
Mocsonok 132 3.66 %
Negyed 129 3.58 %
Tornóc 104 2.88 %
Pered 103 2.86 %
Köpösd 54 1.50 %
Királyi 50 1.39 %
Deáki 43 1.19 %
Szelőce 30 0.83 %
Vágkirályfa 28 0.78 %
Vághosszúfalu 14 0.39 %
Pered 749 17.94 %
Vágsellye 388 9.30 %
Zsigárd 333 7.98 %
Negyed 332 7.95 %
Deáki 313 7.50 %
Vágfarkasd 244 5.85 %
Vághosszúfalu 125 2.99 %
Vágkirályfa 115 2.76 %
Szelőce 74 1.77 %
Tornóc 64 1.53 %
Királyi 16 0.38 %
Mocsonok 8 0.19 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 142.67 %
Mocsonok 279 16.35 %
Tornóc 168 9.85 %
Vágkirályfa 124 7.27 %
Köpösd 103 6.04 %
Deáki 96 5.63 %
Negyed 92 5.39 %
Pered 86 5.04 %
Vágfarkasd 75 4.40 %
Királyi 71 4.16 %
Szelőce 50 2.93 %
Vághosszúfalu 48 2.81 %
Zsigárd 48 2.81 %
Vágsellye 220 17.23 %
Mocsonok 28 2.19 %
Tornóc 17 1.33 %
Királyi 12 0.94 %
Negyed 11 0.86 %
Vágkirályfa 9 0.70 %
Köpösd 8 0.63 %
Szelőce 8 0.63 %
Vágfarkasd 7 0.55 %
Deáki 4 0.31 %
Vághosszúfalu 3 0.23 %
Pered 2 0.16 %
Zsigárd 1 0.08 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 6.04 %
Deáki 188 5.09 %
Pered 187 5.06 %
Negyed 102 2.76 %
Vágfarkasd 54 1.46 %
Vágkirályfa 53 1.43 %
Zsigárd 52 1.41 %
Szelőce 25 0.68 %
Vághosszúfalu 25 0.68 %
Tornóc 22 0.60 %
Királyi 11 0.30 %
Mocsonok 7 0.19 %
Köpösd 2 0.05 %
Vágsellye 764 60.68 %
Mocsonok 133 10.56 %
Tornóc 50 3.97 %
Királyi 39 3.10 %
Köpösd 39 3.10 %
Deáki 29 2.30 %
Vágkirályfa 20 1.59 %
Vághosszúfalu 16 1.27 %
Pered 15 1.19 %
Negyed 14 1.11 %
Szelőce 12 0.95 %
Zsigárd 10 0.79 %
Vágfarkasd 8 0.64 %
Vágsellye 2 118 198.87 %
Mocsonok 302 28.36 %
Tornóc 197 18.50 %
Pered 144 13.52 %
Vágkirályfa 133 12.49 %
Negyed 132 12.39 %
Királyi 114 10.70 %
Köpösd 105 9.86 %
Deáki 104 9.77 %
Vágfarkasd 89 8.36 %
Zsigárd 77 7.23 %
Szelőce 54 5.07 %
Vághosszúfalu 49 4.60 %
Vágsellye 325 14.09 %
Mocsonok 92 3.99 %
Tornóc 38 1.65 %
Királyi 28 1.21 %
Köpösd 27 1.17 %
Deáki 22 0.95 %
Negyed 21 0.91 %
Vágkirályfa 19 0.82 %
Pered 17 0.74 %
Vágfarkasd 15 0.65 %
Zsigárd 13 0.56 %
Szelőce 9 0.39 %
Vághosszúfalu 4 0.17 %
Vágsellye 1 593 90.25 %
Mocsonok 251 14.22 %
Tornóc 93 5.27 %
Vágkirályfa 86 4.87 %
Köpösd 82 4.65 %
Királyi 76 4.31 %
Pered 41 2.32 %
Deáki 39 2.21 %
Vághosszúfalu 27 1.53 %
Negyed 26 1.47 %
Vágfarkasd 21 1.19 %
Szelőce 20 1.13 %
Zsigárd 20 1.13 %
Vágsellye 1 666 242.86 %
Mocsonok 222 32.36 %
Tornóc 108 15.74 %
Köpösd 69 10.06 %
Vágkirályfa 61 8.89 %
Királyi 58 8.45 %
Deáki 41 5.98 %
Vághosszúfalu 31 4.52 %
Pered 29 4.23 %
Negyed 22 3.21 %
Vágfarkasd 20 2.92 %
Szelőce 18 2.62 %
Zsigárd 18 2.62 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 49.03 %
Mocsonok 125 7.32 %
Tornóc 67 3.93 %
Vágkirályfa 52 3.05 %
Királyi 40 2.34 %
Pered 39 2.28 %
Deáki 28 1.64 %
Zsigárd 23 1.35 %
Negyed 22 1.29 %
Köpösd 22 1.29 %
Vágfarkasd 19 1.11 %
Szelőce 16 0.94 %
Vághosszúfalu 11 0.64 %
Vágsellye 286 73.71 %
Mocsonok 150 38.66 %
Köpösd 47 12.11 %
Királyi 43 11.08 %
Tornóc 36 9.28 %
Negyed 20 5.15 %
Deáki 17 4.38 %
Pered 17 4.38 %
Vágkirályfa 16 4.12 %
Vágfarkasd 13 3.35 %
Zsigárd 11 2.84 %
Szelőce 10 2.58 %
Vághosszúfalu 5 1.29 %
Vágsellye 2 268 171.82 %
Tornóc 174 13.18 %
Mocsonok 164 12.42 %
Vágkirályfa 97 7.35 %
Pered 89 6.74 %
Deáki 85 6.44 %
Köpösd 66 5.00 %
Királyi 62 4.70 %
Negyed 58 4.39 %
Vágfarkasd 57 4.32 %
Zsigárd 51 3.86 %
Szelőce 45 3.41 %
Vághosszúfalu 33 2.50 %
Pered 421 18.61 %
Deáki 365 16.14 %
Vágsellye 237 10.48 %
Negyed 230 10.17 %
Zsigárd 219 9.68 %
Vágfarkasd 178 7.87 %
Vágkirályfa 100 4.42 %
Vághosszúfalu 93 4.11 %
Szelőce 55 2.43 %
Tornóc 36 1.59 %
Királyi 14 0.62 %
Mocsonok 13 0.57 %
Köpösd 2 0.09 %
Vágsellye 1 575 206.96 %
Tornóc 106 13.93 %
Vágkirályfa 84 11.04 %
Pered 82 10.78 %
Vágfarkasd 61 8.02 %
Negyed 57 7.49 %
Mocsonok 52 6.83 %
Deáki 50 6.57 %
Vághosszúfalu 37 4.86 %
Zsigárd 36 4.73 %
Köpösd 28 3.68 %
Királyi 27 3.55 %
Szelőce 26 3.42 %
Pered 555 17.91 %
Zsigárd 395 12.75 %
Negyed 331 10.68 %
Vágsellye 298 9.62 %
Deáki 262 8.45 %
Vágfarkasd 250 8.07 %
Vágkirályfa 123 3.97 %
Vághosszúfalu 117 3.78 %
Szelőce 76 2.45 %
Tornóc 52 1.68 %
Királyi 23 0.74 %
Mocsonok 15 0.48 %
Köpösd 3 0.10 %
Pered 509 16.56 %
Negyed 487 15.85 %
Vágsellye 313 10.19 %
Vágfarkasd 287 9.34 %
Zsigárd 265 8.62 %
Deáki 254 8.27 %
Vághosszúfalu 114 3.71 %
Vágkirályfa 98 3.19 %
Szelőce 65 2.12 %
Tornóc 38 1.24 %
Királyi 16 0.52 %
Mocsonok 15 0.49 %
Köpösd 2 0.07 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
731 66.27%
VPN
162 14.69%
KSČ
67 6.07%
SPV
57 5.17%
SNS
23 2.09%
DÚRS
13 1.18%
DS
12 1.09%
KDH
11 1.00%
SSL
10 0.91%
SD
10 0.91%
SZ
6 0.54%
Egyéb
1 0.09%
Érvényes szavazatok 1103
Együttélés-MKDM
459 45.99%
Magyar Polgári Párt
316 31.66%
SDĽ
62 6.21%
HZDS
62 6.21%
ROI
20 2.00%
SNS
14 1.40%
ODÚ
12 1.20%
SSL-SNZ
10 1.00%
SDSS
9 0.90%
DS-ODS
8 0.80%
KDH
7 0.70%
SKDH
4 0.40%
Egyéb
15 1.50%
Érvényes szavazatok 998
MK
795 79.66%
HZDS-RSS
65 6.51%
SP-VOĽBA
38 3.81%
KSS
22 2.20%
ROISR
16 1.60%
14 1.40%
KSÚ
8 0.80%
KDH
7 0.70%
SNS
7 0.70%
HZPCS
7 0.70%
ZRS
6 0.60%
SPK
4 0.40%
Egyéb
9 0.90%
Érvényes szavazatok 998
MKP
858 74.87%
SDK
130 11.34%
HZDS
59 5.15%
SDĽ
39 3.40%
SOP
23 2.01%
SNS
13 1.13%
KSS
11 0.96%
MLHZP
7 0.61%
Egyéb
6 0.52%
Érvényes szavazatok 1146
MKP
830 81.93%
HZDS
25 2.47%
ANO
23 2.27%
SDKU
22 2.17%
SMER
21 2.07%
KSS
17 1.68%
SDA
16 1.58%
SZS
8 0.79%
NOSNP
8 0.79%
ROISR
7 0.69%
HZD
6 0.59%
ROMA
5 0.49%
Egyéb
25 2.47%
Érvényes szavazatok 1013
MKP
788 84.28%
SMER
51 5.45%
ĽS HZDS
22 2.35%
SDKU DS
21 2.25%
SNS
12 1.28%
KSS
10 1.07%
LB
8 0.86%
KDH
5 0.53%
ANO
5 0.53%
HZD
4 0.43%
NADEJ
4 0.43%
Egyéb
5 0.53%
Érvényes szavazatok 935
MKP
419 48.16%
Most-Híd
304 34.94%
SMER
58 6.67%
SDKU DS
31 3.56%
SaS
15 1.72%
SNS
11 1.26%
ĽS HZDS
9 1.03%
SRK
8 0.92%
SDĽ
6 0.69%
Egyéb
9 1.03%
Érvényes szavazatok 870
MKP
365 43.98%
Most-Híd
322 38.80%
SMER SD
87 10.48%
OĽaNO
12 1.45%
SaS
7 0.84%
99 Percent
7 0.84%
SNS
5 0.60%
SDKU DS
5 0.60%
KDH
4 0.48%
Egyéb
16 1.93%
Érvényes szavazatok 830
MKP
416 51.29%
Most-Híd
211 26.02%
SMER SD
57 7.03%
OĽANO-NOVA
27 3.33%
SME RODINA
19 2.34%
SNS
18 2.22%
SaS
17 2.10%
LSNS
16 1.97%
#SIEŤ
8 0.99%
Egyéb
22 2.71%
Érvényes szavazatok 811
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések