SK
LC
.....

Fülek

Város

címer zászló
2576 97% magyar 1910
6256 63% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Fülek
Hivatalos szlovák megnevezés:
Fiľakovo
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Füleki-medence
Más földrajzi nevek:
Alsó Szentfali-puszta, Felső-Szentfali-puszta, Haraszt, Hegyes-domb, Kakas-hegy, Kalajpuszta, Kalaj-völgy, Kovácsi-hegy, Ószőlő-hegyek, Sárkány-csapás, Vereskő
Koordináták:
48.27064896, 19.82225418
Terület:
16,18 km2
Rang:
város
Népesség:
10687
Tszf. magasság:
190 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98601
Település kód:
511391
Szervezeti azonosító:
316075
Adóazonosító:
2021115052

Fülek a Cseres-hegység (keletről az Ajnácskői-hegység, nyugatról a Karancsvidék) között elterülő Füleki-medencében fekszik, a Béna-patak mentén, Losonctól 16 km-re délkeletre, Salgótarjántól 23 km-re északra, Rimaszombattól 29 km-re délnyugatra. A 71-es főút Losonccal és Sátorosbányán (13 km) keresztül Salgótarjánnal köti össze, az 571-es út pedig Feleden (28 km) át Sajószentkirállyal (53 km) teremt összeköttetést. Mellékutak kötik össze Bolgárommal (4 km), Füleksávollyal (4,5 km) és Rátkapusztával (4,5 km). Vasúti csomópont, a Losonc-Salgótarján, valamint a Fülek-Bánréve vasútvonalak keresztezésénél (2011 óta a Fülek-Sátorosbánya szakaszon nincs személyforgalom). Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. Fülek teljesen egybeépült a tőle délre elterülő Fülekpüspöki községgel. Nyugatról Rátkapuszta, északnyugatról Fülekkovácsi, északról Bozita és Sávoly, északkeletről Bolgárom, keletről Gömörsíd, délkeletről Béna, délről pedig Fülekpüspöki községekkel határos. Keleti és délkeleti határa egyben Nógrád és Gömör-Kishont vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

1872-ig mezőváros volt, majd 1913-ig Nógrád vármegye Füleki járásához, 1913-20 között Losonci járásához tartozó nagyközség (1878-ig a járás székhelye). Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig, majd 1960-tól a Losonci járáshoz tartozott, 1951-1960 között az ideglenesen helyreállított Füleki járás székhelye volt. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1960-ban városi rangot kapott. 1971-1990 Fülekpüspöki, 1988-1992 között pedig Bolgárom községek is Fülekhez tartoztak. Területe (16,18 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 16,16 km²).

Népesség

A 19. század végétől kezdve a kedvező forgalmi helyzetű, szénbányavidékekhez közeli város lakossága gyorsan gyarapodott, 1880-1938 között csaknem megháromszorozódott (1697 főről 4838-ra nőtt), 1938-1991 között megduplázódott, majd az 1991-2001 közötti (Bolgárom önállósulásával összefüggő) csökkenést 2001-2011 között ismét 6 %-os növekedés váltotta fel (10 198 főről 10 817-re). A lakosság többsége napjainkig magyar nemzetiségű (53,6 %, a magyar anyanyelvűek aránya 61,7 %). Az első Csehszlovák Köztársaság idején a lakosság mintegy egynegyede volt (cseh)szlovák nemzetiségű (1921-ben 25 %, 1930-ban 27,3 %), a Magyarországhoz való visszacsatolás után arányuk 5,4 %-ra csökkent (1941). 1944-es koncentrációs táborba hurcolásukig számottevő zsidó lakossága is volt a városnak (1921-ben az izraeliták aránya 5,7 % volt). 2011-ben a szlovák nemzetiségűek aránya 28 % volt, kimagasló volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (14,3 %) is. A lakosság csaknem egyharmada a roma etnikumhoz tartozik, ugyanakkor roma nemzetiségűnek csak 3,7 % vallotta magát. A túlnyomó többség (65,5 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 1,8 %, a reformátusoké 1,6 %.

Történelem

Az első írásos emlék a füleki várról 1242-ből származik. 1246-ban IV. Béla elkobozta a várat a Kacsics nemzetségből származó Fulkó rablólovagtól és odaajándékozta a Pok nembeli Móric királyi pohárnokmesternek. Fülek 1423-ban mezővárosi privilégiumot kapott. Várát 1435-ben a huszita háborúk során megerősítették. 1544-ben Bebek Ferenc gömöri főispán birtokába került, aki 1548-ban Alessandro da Vedano tervei alapján kibővíttette és megerősíttette a várat. A török időkben fontos végvárrá vált, bár egy ideig török megszállás alá került (1554-1593). Fénykorát a 17. században élte, amikor többek között Wesselényi Ferenc nádor lett a vár ura. Több évtizeden keresztül itt tartották Nógrád, Heves és Pest megye nemesi gyűléseit. 1682-ben Füleken kiáltották ki Thököly Imrét Magyarország királyává. A várat ugyanebben az évben lerombolták, azóta is romokban áll, maga a város is elpusztult ekkor. A várost csak hosszú idő múlva tudták újratelepíteni (1696-ban Füleken csak 24 nemesi ház, 8 armalista ház, 13 katonai ház állt). A céhekbe tömörült iparosok a közeli Losoncra költöztek. II. Koháry István fogságából való visszatérése után új templomot és ferences kolostort építtetett (1725). A várat már nem újíttatta fel, helyette kastélyt építtetett a városban, ezért vált később a Koháry-Koburg uradalmak központjává. 1825-ben legnagyobb része leégett, 1831-ben és 1873-ban pedig a kolera pusztított a lakosok között. Gazdasági fejlődése a Losonc-Salgótarján (1871), majd a Fülek-Bánréve (1872) vasútvonalak megépítésével lendült fel. A 20. század elején az iparosodó nagyközségben zománcedény- (1908-tól) és fémárugyár, valamint Stephani Ervin gőztéglagyára üzemelt. 1877-ig járási székhely, ekkor a Füleki járás székhelyét Salgótarjánra helyezték át, de 1913-ban maga a járás is megszűnt és Füleket a Losonci járáshoz csatolták. 1919. május 12-én a magyar Vörös Hadsereg kis időre visszafoglalta a csehszlovák megszállóktól. 1920-tól Csehszlovákia része, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944. december 30-án foglalták el a szovjet csapatok. 1945 után szlovák telepesek érkeztek Fülekre. 1951-60 között ismét járási székhely, majd 1960-ban visszakapta városi rangját.

Mai jelentősége

A város zománcgyáráról (Kovosmalt) és bútorgyáráról híres, határában bazaltkitermelés folyik. Az észak-nógrádi magyarság oktatási és kulturális központja, kétnyelvű gimnáziummal és két magyar alapiskolával (Koháry István Alapiskola, Mocsáry Lajos Alapiskola). Legfőbb nevezetességei a 13. századi vár romjai, ahol 1999-ben tanösvényt alakítottak ki. A ferencesek Szűz Mária mennybevételének szentelt templomát és kolostorát, mely 1513-ban épült, a 18. század elején építették újjá barokk stílusban. A kolostorban 1951 óta múzeumműködik (2008-ban a vár Bebek-tornyában is kiállítás nyílt). A városban három, 18-19. századi klasszicista kastély is található (Coburg-Koháry-, Cebrián-kúriák, és a ma a gimnáziumnak otthont adó Berchtold-Stepani-kastély). Református temploma 2002-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FÜLEK. Hajdani omladozott Vár Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, eredetét vette a’ köz régi beszéd szerént, egy Filep nevezetű juhásztól, a’ ki juhait őrízdegélvén, véletlenűl valami nagy kintsre talált, és az által meggazdagíttatván, e’ Várnak alapját, ’s falait is ő építtette, sőt a’ hajdan olly nevezetes Bebek Nemzetség törzsökének is állíttatik. A’ Vár egy kősziklás helyen épűlt vala, minden felől térséggel körűl vétettetve, ’s mintegy felén a’ nagy kősziklák miatt majd hozzá jarúlhatatlan. Nevezetes erősség vala, mintegy 1262dik esztendő körűl, ’s a’ természet, és mesterség által helyesen építtetett. Az egész erősségnek három része vala, az alsóbb részében a’ Várat óltalmazó, ’s erőssítő épűletek, a’ másodikban a’ kősziklai kút, vagy víz tártó, a’ puskapor ház, és foglyoknak számokra rendeltetett mély tömlötz, a’ leg felsőbb részében pedig az óltalmazásra készíttetett épűletek, és nyílások, mellyekből az ellenségre tüzelhettek. Egész épűlete pedig oly móddal vala alkotva, hogy egyik a’ másikának ne tsak erőssítésére lehessen; hanem hogy ha egy része elfoglaltatnék is, a’ másik magát óltalmazhassa az ellenségnek ereje ellen. Kiváltképen megerőssítette vala azt Bebek 1551dik esztendőben, de azután mint hogy szelső erősség vala a’ több Bánya Városok előtt, külömbféle terhes hadi viszontágságokat szenyvedett. Ugyan is 1553dik esztendőben egy fogságban lévő szeretsén által, a’ ki a’ tisztátalanságot egy ablakon leereszti vala a’ Várból, alattomban való álnokság által, 100 aranyért feladattatott a’ Törököknek, a’ kik Hamsa vezérlése alatt az említett ablakon bérohantak vala; ’s ezeknek jármok alatt vólt mintegy negyven esztendeig, míg Pálfy, és Tiffenbach vezérlések alatt 1593dik esztendőben ismét viszsza vétettetett, ’s az Országnak nagy részét felszabadíták vele együtt, a’ Török járom alól. Szánakozásra méltóképen bántak vala az időben az Ozmanok a’ Keresztyénekkel, mert a’ körűl lévő Városokból, ’s falukból rabokká tévén, éjjel a’ Templomba zárák vala, és 1584dikben nyilván árúlták kedves Attyafiaiknak. Azután pedig a’ polgári hadak alkalmatoságával, Botskai hódította meg e’ Várat, két hónapi ostromlása után, és a’ víznek nagy fogyatkozása miatt 1604dik esztendőben. Új hadi ostromot szenyvede azután Tökölyi, és az Ozmanoknak segéllő serege által 1619dikben, a’ ki, hogy a’ Várhoz könnyebb móddal juthatna, magához hivatá az Egri Várnak Kapitánnyát, Frak Andrást, a’ kinek itten háza vala, hogy azt gyújtaná meg, mellynek óltásakor az ostromlókkal könnyebben bánhatnának, de ez istentelenség jókor kitudódván, teste négy részre szakasztatva kifüggesztetett a’ szemlélésre. Ámbár kivűlről is egész lehetőséggel ostromoltatott vala a’ Vár, ’s belől is sokan óhajtották az ínség miatt e’ Várnak feladattatását; mindazáltal a’ Várnak Fő Igazgatója Gróf Koháry semmit sem kívánt tudni felőle, míg arra erővel nem kénszeríttete. Annyira felindúlt vala Tökölyi Gróf Kohárinak ez állhatatoságáért, hogy fogoly léttekor előtte ülvén, majd tsak meg nem fosztá kardgyával betses életéről. Valamint jó Vezérjének; úgy a’ Várnak is elég sanyarú, sőt végső romlása vala, mert az Ozmanok által felgyújtatván, mint hogy a’ puskapor ház is fellobbant, az egész Vár gyászos omladékjaiba temettetett. Vezérje pedig Gróf Koháry keserves tömlötzre vettetvén, majd két esztendeig száraz kenyéren, és vízen tartattatván, tsak nem halálra sanyargattatott, a’ nagy éhség által; először a’ Regétzi Várba, azután Munkátsra, ’s majd Ungvárra vitettetett, mellyet midőn a’ Tsászáriak meghódítottak, Gróf Koháry is kiszabadúla sanyarú fogságjából, ’s hívségéért három Tsászárok által, méltóképen megjutalmaztattatott. FÜLEK. Mező Város Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik kies helyen, hajdan sok Uraságoknak, külömbféle Mester embereknek kedves lakó helyek vala, és nevezetes gazdag Város vólt; mostani lakosai Mester emberek, és földmivelők. Határja középszerű, tulajdonságai hasonlók Alsó Tóldhoz, második Osztálybéli

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Fülek, (Filek, Filakowa); magyar mv., Nógrád vmegyében, Gömör vmegye szélén, egy igen kies vidéken: 1600 kath. lak. Van itt egy nagy Ferenczi monostor és templom, mellyet gr. Koháry István alapitott, s most is ezen szerzetesek teszik a plébániai szolgálatot. Földjei meglehetősek; szőlőhegye sovány, de aljában szép szilvások és gyümölcsösök vannak, különösen híres nagy jóizű almája. Van itt továbbá savanyuviz forrás és kőbánya. F. u. H. Coburg, G. Berthold, G. Czebrián. Hajdan nevezetes kőfallal körülkeritetett, s pompás uri lakásokkal ékeskedő város volt; ugy hogy Heves, Nógrád, Pest vármegyék itten tarták közgyüléseiket. Három osztályra szakitott vára egy magas sziklás hegyre épült, s oltalombástyája vala a bánya városoknak. Legelőszer foglalták el 1553-ben a törökök éjjeli meglepés által s csak 1593-ban vehette vissza Tiefenbach, elébb meg öszve törvén a segitséget hozó temesvári basát. 1619-ben Bethlen és Rhédey Ferencz keritették kezökre. De legnevezetesebb ostromot álla ki 1682-ben Tökölitől, és a törököktől kik közel 140,000 emberrel szállották meg. Ekkor II. Koháry István, mint várkapitány rettenthetetlen bátorsággal védelmezte magát, de utóbb is az örzősereg gyalázatos félénksége miatt, mind a vár, mind maga ellenség kezébe esvén, rablánczra füzetett, s elébb Regéczre azután Ungvárra, majd Sáros-Patakra, később Munkácsra, majd ismét Sáros-Patakra hurczoltatván, csak 1685-ben szabadulhata meg ezen esmeretes nagy magyar vitézünk és költőnk.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Galsán túl van Fülek mezőváros, illetőleg nagyközség 1.904 lakossal. E kir. járásbírósági székhely, az állami vasút mellett a Béna völgyén a Hársas hegy és a Hegyes domb alján fekszik. Igen szép látvány a vasút felől a vár, meg a magas, öreg lombos fákban gazdag séta-kert, melyben a gróf Berchtold-féle, múlt századi emeletes kastély tűnik föl; azután a barátok tornyos egyháza és zárdája. A város éjszaki oldalán bazalt-tuff szikladombon állanak romjai régi várának, mely már az Árpádok korszakában hirhedtté lett Folkus nevű uráról. A nevezett várúr, mint rabló, hitszegő, hamispénzverő és egyéb bűnökben leledző, 1245-ben halálra itéltetett, de megszökött. Birtokai a Pok nemzetségbeli Móricz kir. fő pohárnokmesternek adományoztattak; de utóbb a vár a koronára szállt, és már 1262-ben IV. Béla király fiának, István trónörökösnek adta. 1383-ban Erzsébet királyné, I. Lajos király özvegye bírta. 1435-ben Zsigmond király mint nejének, Borbálának, birtokát Bebek Péternek, 1438-ban Albert király neje, Erzsébet, Perényi Péternek adja zálogba, és Perényi családja bírja 1483-ig, mikor Perényi Miklós és fia, István, mint pártütők vesztik el. 1518-ban II. Lajos királytól Ráskai Balás kapja, és ennek leányával, Dorkóval, 1548-ban Bebek Ferencznek jut, kinek fia, Bebek György, mint pártütő ismét elveszti. Idővel a füleki uradalom legnagyobb részét gróf Koháry István, Spáczay és mások kapták. A török világban Fülek vára fő védgátja, mondhatni, kulcsa volt a bányavárosok felé vezető útnak. Három udvarral, háromszoros bástyakerítéssel épűlt. Most legépebb része a kapunál való őrtorony, mely újra befedetvén, városi magtárúl szolgál. Legtöbb viszontagsága volt a török korban. 1554-ben árúlás utján egy szerecsen szolga a bástya egy kis ajtaján éj idején beereszté Hamza bég embereit, s így a vár a török kezébe kerűlt. 1593-ban Teuffenbach és Pálffy Miklós visszafoglalták. 1619-ben Bethlen Gábor foglalta el. 1621-ben ettől is visszakerűlt. 1678-ban Koháry István hősiesen megoltalmazta; de 1683-ban a Tököly Imre hadával egyesűlt nagy török tábor ellenében kényszerűlt az ellenállással fölhagyni. A török a várat kirabolta, fölgyújtotta, Tököly pedig Koháry Istvánt, mert pártjára állni vonakodott, rabságba hurczoltatta. Így lőn rommá a hires vár, melyben a török világban három vármegye: Nógrád, az egyesűlt Heves és Külső-Szolnok, meg a szintén egyesűlt Pest-Pilis és Solt szokták gyűléseiket tartani, és melyben 1683-ban Nógrádmegye levéltára is elhamvadt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Fülek. A gömöri határszélen, a budapest-ruttkai vasútvonal mentén fekvő magyar nagyközség, a hasonnevű járás székhelye. Házainak száma 358, lakosaié 2653, akik csekély kivétellel római kath. vallásúak. Postája, távírója, távbeszélő és vasútállomása helyben van. Egyike a vármegye legrégibb helységeinek. Vára 1246-ban már fennállott, mikor a székesfehérvári országgyűlésen panaszt emeltek a vár ura, Falkos ellen, hogy hamis pénzt veret és rablásaival folytonosan háborgatja a környéket. Az országgyűlés arra ítélte, hogy meztelenül vívjon meg egy pánczélba öltözött vitézzel. Falkos azonban az ítélet elől megszökött s a vár a királyra szállott. 1262-ben V. István birtokában találjuk. A XIII. század végén György fia Egyed mester bírta Füleket. 1311-1321-ig Csák Máté birtokában találjuk; hatalmának megtörése után azonban a vár ismét a királyé lett. 1365-ben Péter fia István, Gömör vármegye főispánja, volt Fülek várnagya. 1385-ben még királyi vár volt. 1435-ben Zsigmond király Pelsőczi Bebek Péternek, Imrének és Lászlónak zálogosította el és néhány évvel később, más jószágokkal együtt, a Perényieknek adta zálogba. 1438-ban Erzsébet királyné ugyancsak a Perényieknek zálogosította el s e családé volt 1445-ben és 1482-ben is. 1451-ben a husziták fészkelték meg magukat a várban. 1435-1454-ben a következő helységek tartoztak hozzá: Fülekváros, Alsó-, Felső-Rátka, Bábafalva, Bolgárom, Láz, Kovácsi, Nyitra, Bozita, Sávoly, Uhorszka, Garáb, Hradistye, Brézó és Lehota. Fülek 1423-ban már városi kiváltságokkal bírt és vámhely volt. 1483-ban Perényi István volt a vár ura, a ki a várból rablólovag módjára lecsapott, s nemcsak a kereskedőket fosztotta ki, hanem a király embereivel is szembeszállott. Mátyás király végre megsokallta a dolgot és rendeletet adott ki Perényi megzabolázására. De Perényi a várába zárkózott s onnan ágyúzott a király embereire. 1523-ban Bebek Ferencz birtokában volt a vár és a helység egész 1551-ig. 1540-ben Mocsáry Balázs volt a várnagy; őt követte Jánosy Pál, kinek vigyázatlansága következtében, 1553-ban a törökök birtokába került. 1556-ban a törökök 315 főből álló őrséget tartottak itt. 1593 nov. 14-18-án Pálffy Miklós és Tiefenbach Kristóf visszafoglalták a törököktől. 1602-1604-ben az országgyűlés elrendelte megerősítését. 1605-ben Bocskay István foglalta el, de a bécsi békével ismét viszszakerült a korona birtokába. 1608-ban, 1609-ben, 1613-ban és 1618-ban az országgyűlés újból elrendelte megerősítését. 1619-ben Bethlen Gábor és Rhédey Ferencz kerítették kézre, de 1621-ben visszakerült II. Ferdinánd birtokába. A füleki vár főleg a XVII. században jutott a legnagyobb jelentőségre, mert a bányavárosok védbástyája volt, de főleg mert székhelye lett Heves, Nógrád és Pest vármegyéknek. A város, melyet, szintén megerősítettek, számos nemes családnak nyujtott menhelyet. Ezek között voltak: a Hamvay, Vay, Pápay, Kürthössy, Kubinyi, Vécsey, Kiss, Battik, Barátnoky, Gyürky, Thassy, Bélteky, Mocsáry, Barsy, Libertsey, Dobay, Bezzeg, Balogh, Géczy, Vattay, Sövényházy, Guttay, Csemiczky, Bossányi, Báthory, Oláh, Dorogfy, Subits, Ebeczky, Fekete, Belovits és Jánosy családok. A helységnek 1610-1630-ban Bosnyák Tamás és 1630-ban Bosnyák Judit, Balassa Imre özvegye volt a földesura. 1655-ben az országgyűlés 300 lovasból és 300 gyalogból álló őrséget rendelt a várba. 1661-ben gróf Koháry István lett a vár parancsnoka. Az ő parancsnoksága alatt, 1678-ban, Thököly ostrom alá vette a várat, de eredmény nélkül. 1682-ben 140.000 főből álló török had élén újból megjelent a vár alatt. Az őrség, két heti ostrom után, gróf Koháry István parancsnok akarata ellenére alkudozásba bocsátkozott az ostromlókkal és szeptember 10-11-én, szabad elvonulás feltétele alatt, feladta a várat. Mihelyt az őrség a várból kivonult, Thököly azt felgyújttatta, bástyáit felrobbantatta, Koháry Istvánt pedig, a ki a feladási szerződést aláírni nem akarta, elfogatta. Ezzel a vár története is bezárul. 1715-ben 12 magyar háztartást írtak össze a helységben. 1720-ban nemes községként szerepel. 1770-ben gróf Berchtold Antal, báró Révay László, báró Mednyánszky Teréz és Török József voltak a földesurai, a XIX. század első felében pedig herczeg Coburg, gróf Berchtold és a gróf Cebrián családok. Jelenleg Stephani Ervin, herczeg Coburg Gothai Fülöp és gróf Cebrián Mária a legnagyobb birtokosai. A helységben egy kastély és két régi kúria van, az egyiket még gróf Koháry István építtette a XVIII. század első felében s az jelenleg herczeg Coburg Gothai Fülöpé. A másikat gróf Cebrián Ferencz építtette 1847-ben s ez jelenleg Cebrián Máriáé. Az emeletes kastélyt pedig gróf Berchtold Antal 1830-ban emeltette s ez most Stephani Erviné. 1825-ben a község legnagyobb része leégett, 1831-ben és 1873-ban pedig a kolera pusztított a lakosok között. A róm. kath. plebánia már a XIV. században fennállott, plebánosát az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékek is felsorolják. A szent-ferenczrendűek zárdája 1513-ban már megvolt. 1554-ben a törökök elpusztították; 1615-ben újból felépült, rövid idő múlva leégett, de 1629-ben Bosnyák Tamás várparancsnok ismét helyreállíttatta. 1682-ben, a vár ostroma alkalmával a törökök lerombolták 1694-ben újból hozzáfogtak felépítéséhez, s gróf Koháry István áldozatkészségéből 1727-ben befejezték. A róm. kath. templomot 1725-ben szintén Koháry István építtette. Szent edényei között említést érdemel három aranyozott ezüst-kehely; kettő 1697-ből való, a harmadik 1796-ból. Nevezetes a ferenczrendi zárda könyvtára is, mely 2156 kötetből, 73 kéziratból, különféle okiratból s térképgyüjteményből áll. A könyvek között van egy incunabulum is. A község lakosai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és Ipartestületet tartanak fenn. Van Kath. Olvasókör és Legényegyesület is, melynek özv. gróf Cebrián Istvánné szül. báró Vécsey Magda 6500 K értékű házat vett és évente ő látja el könyvekkel és lapokkal is. Két gyár is van itt; az egyik a füleki zománczedény- és fémárúgyár, a másik Stephani Ervin gőztéglagyára. A határbeli dülőnevek közűl a Bégtemető, az Őrhegy és az Akasztófaalja érdemelnek említést. A Bégtemető-dűlőben a füleki vár ostrománál elesett török bég van eltemetve. Az Őrhegy a hagyomány szerint a füleki vár fennállása idejében őrhelyűl szolgált. Az Akasztófaalja-dülőben, a múlt század harminczas éveiben működő rögtönítélő bíróság két juhászlegényt: Misurákot és Láz Györgyöt, akasztatott fel. E helységhez tartoznak: Jakabvölgy, Kalajvölgy, Kurtány és Szentfali puszták, mely utóbbi a középkorban Szentfalva néven önálló helység volt s 1598-ban Radványi Ferencz volt a földesura. Ide tartoznak még Urbánkaszőlőhegy és Villomszőlőhegy.

Magyar Katolikus Lexikon

Fülek, v. Nógrád vm. (Filakovo, Szl.): 1. vár. A tatárdúlás (1241-42) után építtette a Kacsics nemzetség. Fontos utak kereszteződését védte. 1320: Károly Róbert ostrommal vette el Csák Mátétól. Ezután kir. vár. 1451: rövid időre megszállták a husziták. Később a Perényi, majd a Bebek család birtokolta. A török közeledtével megnőtt katonai jelentősége, Bebek Ferenc jelentős erődítéseket végeztetett rajta. 1553: árulás miatt török kézre került. 1593: a ker. csapatok visszafoglalták. Bocskai, majd Bethlen csapatai megszállták. 1682: Thököly török segítséggel bevette, később felrobbantotta. Azóta pusztul. Az alacsony dombon álló, szabálytalan alaprajzú várat utóbb olaszbástyás védőövvel erősítették. A belső várból jelentős romok állnak, a külső nagyrészt elpusztult. - 2. esperesség a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1913: Bolyk, Fülekpüspöki, Füleksávoly, Guszona, Ipolygalsa, Osgyán. - 3. plébánia. Tp-át 1397 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök 1544: elfoglalták, 1694: alapították újra, 1700-tól ferencesek gondozták. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1726: építették. Anyanyelve 1940: m., szl. - Lakói 1940: 4626 r.k., 17 g.k., 4 g.kel., 328 ev., 228 ref., 2 unit., 205 izr., 5 egyéb vall., össz. 5414; 1970: össz. 7822, 66,5%-a magyar, 1991: össz. 10.421, 6736 r.k., 7064 m. (67,59%); 2001: össz. 10.198, m. 6568 (6440%). - 3. Nagyboldogasszony ferences konventjét 1484. e. a Perényiek alapították az obszerváns ferenceseknek. 1523: a szalvatoriánus prov-é lett. 1545-ig volt gvárdiánja, vsz. a reformációt követően Bebek Ferenc szüntette meg. A vár visszafoglalása után 1610-19: a szalvatoriánusok visszatértek, 1619: Bethlen Gábor hadai felégették. 1629: visszaállt a konvent. 1668-: a Koháry család bőkezűsége segítette, isk-t is nyitottak a ferences növ-eknek. 1682: Thököly Imre hadai feldúlták, 1694: a barátok visszatértek. 1725-30; Koháry István segítségével tp-ot (ez a plébtp!) és zárdát építettek. 1727: konvent. 1757: a kapisztránus prov-é. 1924-38, 1947: a szlovákiai szalvatoriánus prov-é. Bá.B. - ** - H.F.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fülek. Már az Árpádházi fejedelmek idején népesült. A középkorban híres-neves vára építésének ideje ismeretlen. EIső okleveles említését 1246-ban találjuk. Ez időben a székesfehérvári országgyűlésen a környéki nemesek bepanaszolták a vár urát, Falkost, hogy rablólovag módjára rá-rácsap a környékbeli községekre és az átvonuló kereskedőkre, azokat fosztogatja s még hamis dénárokat is veret. Az országgyűlés arra kötelezte Falkost, hogy bajvívásra áll- jon ki egy páncélos lovaggal, míg ő maga mertelen legyen. A pórviadal azonban elmaradt, mert Falkos titkon elhagyta az országot. Birtoka és a vár a király kezére került. V. István király 1280 körül Egyed mesternek adományozta, de 1311-ben Csák Máté erőszakkal megkaparintja. 1321-ben a király hadai kiverik Csák Máté seregét és a vár ismét királyi birtok. 1435-ben Zsigmond király a három Bebek-fivérnek, Péternek, Imrének és Lászlónak adja zálogba, majd néhány év múltán a Perényi-nemzetség bírja ugyancsak zálogban s kisebb megszakításokkal e nemzetség kezén is marad Mátyás királyig. A XV. század derekán a husziták ostrommal beveszik s rövid ideig uraskodnak benne. 1483-ban Perényi István a várúr, ki Falkos példáját követve, sorra fosztogatja a környékbeli községeket, miért is Mátyás király hadat küld ellene. Ezután egyideig Mátyás király kezén volt a vár, de 1523-ban Bebek Ferenc bírja. 1553-ban a török szerzi meg könnyű szerrel, az akkori várkapitány, Jánossy Pál, erélytelensége folytán. Négy évtizedig a török az úr benne, míg azután Pálffy Miklós 1593 novemberében visszaveszi a várat. Ezután ismét a koronához tartozik, majd 1605-ben Bocskay István kemény ostrom után meghódítja. A bécsi béke folytán azonban ismét visszakerül a király kezére. 1619-ben Bethlen Gábor fejedelemnek hódol meg Fülek vára, de alig két év multán megint királyi birtok. A fejlődő hadászati céloknak megfelelően folytonosan átépített és megerősített vár jelentősége kiváltképen a XVII.—XVIII. században emelkedik ki s ennek tulajdonítható, hogy Thököly Imre fejedelem 1678-ban hasztalan ostromolta, be nem vehette. 1682-ben aztán a török segítségével — 140.000 emberrel — jelent meg újra a falak alatt. Két hétig hasztalan vívta, míg azután gróf Koháry István várkapitány háta mögött megegyezett a várőrséggel s annak szabad elvonulást adott. Thököly bevonult a várba, Koháryt elfogta, a várat magát azonban lerontatta és fegyujtotta. Ezzel azután a füleki vár mindörökre megszűnt történelmi szerepet játszani. Fülek a XVII. század derekán mind katonai, mind politikai szempontból egyaránt lényeges súllyal bírt, mert ez időben nemcsak Nógrád és Heves, hanem Pest vármegyének is székhelye. A török előnyomulása elől ugyanis Pestvármegye főispánja egész hivatalával Fülek falai közé menekült. Átmeneti fővárosi jellege nagyszámú előkelőséget vonzott a várba s ezek között találjuk a Vécsey-, Thassy-, Bezzeg-, Báthory-, Ebeczky-, Oláh- és Kürthössy-családokat. A XVIII. század végén gróf Berchtold Antalnak, báró Mednyánszky Teréznek, Török Jánosnak és Révay László bárónak volt itt birtoka, de alig félszázad multán már Coburg Gothai Fülöp hercegnek és a gróf Cebrián-családnak van itt uradalma. Az összeomlás előtt CoburgGothai Fülöp herceg, gróf Cebrián Mária és Stephani Ervin bírt itt nagyobb birtokkal. Fülek az általános művelődésnek is bástyája volt már a középkorban, ösi plébániája Pázmány Péter szerint már 1320 körül fennállott, a Szent Ferencről elnevezett rend zárdája a XV. században létesült és sok viszontagságon ment keresztül. 1554-ben a török lerontotta s alig, hogy 1615-ben újraépült, leégett. Bosnyák Tamás várkapitány 1629-ben helyreállította, de 1682-ben az újabb török invázió ismét megsemmisítette. Mai alakjában 1727 óta áll fenn s különösen értékes régi könyvtára. A szabadságharc idején az osztrák és az orosz hadaktól, majd napjainkban a cseh elnyomóktól sokat szenvedett. A község területe 2810 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 4838. Van zománcedény- és fémárugyára, téglagyára, műmalma. Hozzátartozik: Bazárkert, Barátrét, Cigánysor, Jakabvölgypuszta, Szentfalipuszta, Thüringer-tanya.

Agócs Zoltán - Csaba Miklós - Bacskai Béla - Baloghy Dezső - báró Nyári Albert - Bocsárszki Pál - Kovács Lajos - Mázik István - nógrádi Pap Gyula - Szvorák Katalin - Teleki Tibor - Telekiné Nagy Ilona -

Baloghy Dezső

1843. 11. 29.
Ipolybalog - megszületett
Losonc - tanult
Rimaszombat - tanult
Fülek segéd szolgabíró
névjegyzék

nógrádi Pap Gyula

1843. 5. 20.
Rimapálfala - megszületett
Losonc - tanult
Selmecbánya - tanult
Fülek ügyvéd
névjegyzék

báró Nyári Albert

1871. 6. 2.
Fülek - megszületett
1933. 09. 06.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Telekiné Nagy Ilona

1933. 12. 27.
Terbeléd - megszületett
Fülek - tanított
Gimes - tanított
2010. 5. 14.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Kovács Lajos

1934. 12. 12.
Kalonda - megszületett
Losonc - tanult
Fülek - tanult
névjegyzék

Bacskai Béla

1935. 07. 26.
Perse - megszületett
1953
Fülek - tanult műlakatos és öntőmester szakmát tanult
1980. 11. 7.
Guszona - elhunyt
névjegyzék

Teleki Tibor

1935. 5. 31.
Fülek - megszületett
Nyitra - tanított
1990. 9. 19.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Agócs Zoltán

1938. 4. 24.
Fülek - megszületett
névjegyzék

Csaba Miklós

1938. 8. 23.
Ragyolc - megszületett
Fülek - tanított
névjegyzék

Bocsárszki Pál

1942. 3. 20.
Boly - megszületett
Fülek - tanított
Rozsnyó - tanított
Tornalja - tanított
Szádalmás - tanított
névjegyzék

Mázik István

1957. 9. 23.
Fülek - megszületett
Fülek - tanult
Rozsnyó - tanult
névjegyzék

Szvorák Katalin

1958. 4. 29.
Losonc - megszületett
Pinc - élt
Fülek - tanult
névjegyzék
Névelőfordulások
1246
Filek
1262
Fylek
1773
Fülek, Filakowo,
1786
Fülek, Filakowo,
1808
Fülek, Filek, Filekow,
1863
Fülek,
1920
Fiľakovo,
1927
Fiľakovo, Fülek,
1938
Fülek,
1945
Fiľakovo, Fülek,
1948
Fiľakovo
1994
Fülek

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Városház utca (Radničná) 25
Telefon: 0474381001
Fax: 0474381001

Honlap: filakovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Agócs Attila (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Eibner Robert (Független)
Flachbart Ladislav (Független)
Fehér Ladislav (MOST - HÍD)
Szakó Ladislav (MOST - HÍD)
Czupper Tibor (MOST - HÍD)
Oroszová Margita (MOST - HÍD)
Visnyai Attila (MOST - HÍD)
Tankina Jozef (MOST - HÍD)
Mede Alexander (MOST - HÍD)
Anderko Zoltán (MOST - HÍD)
Kelemen Erik (MOST - HÍD)
Gallová Csilla (MOST - HÍD)
Rubint Róbert (SMK-MKP)
Kerekes László (SMK-MKP)
Szvorák Zsuzsanna (SMK-MKP)
Független 13% Független 2 képviselö MOST - HÍD 67% MOST - HÍD 10 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 3 képviselö 15 képviselö
Füleki Posta

Püspöki utca 2

Nefelejcs nyugdíjasotthon

Kertész utca 2

Városi Művelődési Központ

Szabadság tér 30

Füleki Vármúzeum

Fő utca 14

Füleki Rendőrörs

Püspöki utca 33

Művészeti Alapiskola

Koháry tér 8

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Paprét 64/A

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 1

Gimnázium

Elesett hősök tere 2

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Daxner utca 15

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Štúr utca 1

Összevont Szakközépiskola

J. Kalinčiak utca 1584/8

Bentlakásos Speciális Alapiskola

Szőlőhegy utca 12

Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek

Paprét 64/B

II. Koháry István Alapiskola

Ifjúsági utca 7

Füleki Anyakönyvi Hivatal

Városház utca 25

Füleki Városi Hivatal

Városház utca 25

Városüzemeltető és kommunális szolgáltató vállalat

Paprét 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1545 91%
szlovákok 55 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 59 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1697
magyarok 2576 97%
szlovákok 42 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 39 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2665
magyarok 2157 67%
szlovákok 806 25%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 204 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3219
magyarok 7064 68%
szlovákok 2956 28%
ruszinok 0 0%
romák 344 3%
ukránok 0 0%
csehek 32 0%
németek 1 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 40 0%
összlétszám 10451
magyarok 6568 64%
szlovákok 3079 30%
ruszinok 1 0%
romák 411 4%
ukránok 8 0%
csehek 37 0%
németek 3 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 82 1%
összlétszám 10198
magyarok 5792 54%
szlovákok 3031 28%
ruszinok 0 0%
romák 396 4%
ukránok 2 0%
csehek 30 0%
németek 4 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 14 0%
ismeretlen 1543 14%
összlétszám 10817
magyarok 6256 63%
szlovákok 2961 30%
ruszinok 0 0%
romák 137 1%
ukránok 5 0%
csehek 29 0%
németek 8 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 37 0%
ismeretlen 511 5%
összlétszám 9949
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 8156
Választási részvétel: 23.65 %
Kiadott boríték: 1929
Bedobott boríték: 1929

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1671
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Agócs Attila 1671 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fehér Ladislav 281 MOST - HÍD
Szakó Ladislav 262 MOST - HÍD
Czupper Tibor 216 MOST - HÍD
Oroszová Margita 209 MOST - HÍD
Rubint Róbert 183 SMK-MKP
Kerekes László 343 SMK-MKP
Eibner Robert 326 Független
Visnyai Attila 284 MOST - HÍD
Tankina Jozef 272 MOST - HÍD
Mede Alexander 211 MOST - HÍD
Szvorák Zsuzsanna 249 SMK-MKP
Anderko Zoltán 240 MOST - HÍD
Kelemen Erik 184 MOST - HÍD
Flachbart Ladislav 175 Független
Gallová Csilla 174 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 53.33% MOST - HÍD 8 képviselö SMK-MKP 26.67% SMK-MKP 4 képviselö Független 13.33% Független 2 képviselö 6.67% SMER-SD 1 képviselö 15 képviselö
2018
MOST - HÍD 66.67% MOST - HÍD 10 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 13.33% Független 2 képviselö 15 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 8208
Választási részvétel: 18.29 %
Kiadott boríték: 1501
Bedobott boríték: 1501
Választásra jogosult: 8205
Választási részvétel: 11.76 %
Kiadott boríték: 965
Bedobott boríték: 965
Választásra jogosult: 8 120
Választási részvétel: 24,77 %
Kiadott boríték: 2 012
Bedobott boríték: 2 012

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1387
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 1 887
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 673 48.52 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 318 22.93 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 174 12.55 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 54 3.89 % NP
Ladislav Fízik 50 3.60 % ASV
Ondrej Binder 38 2.74 % Független
Karol Konárik 23 1.66 % SNS
Jaroslav Sekerka 20 1.44 % KSS
Emil Samko 19 1.37 % KĽS
Pavel Chovanec 11 0.79 % ÚSVIT
Jozef Sásik 7 0.50 % SĽS
Marian Kotleba 450 47.07% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 1 051 55.70 % Független
Marian Kotleba 293 15.53 % ĽSNS
Igor Kašper 139 7.37 % Független
Martin Juhaniak 94 4.98 % Független
Jozef Šimko 78 4.13 % Független
Vojtech Kökény 60 3.18 % SRK
Pavel Greksa 46 2.44 % Független
Miroslav Gálik 27 1.43 % NAS
Martin Klus 23 1.22 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 21 1.11 % SMS
Viliam Baňák 20 1.06 % JĽSS
Stanislav Mičev 17 0.90 % Független
Michal Kantor 6 0.32 % SZS
Ivan Saktor 5 0.26 % Független
Alena Pivovarčiová 5 0.26 % NP
Zdenek Očovan 2 0.11 % NAJ
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1471
Érvényes szavazólap: 1 973
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Agócs 764 51.94% Független
Zsuzsanna Szvorák 670 45.55% SMK-MKP
Róbert Eibner 557 37.87% MOST - HÍD
Péter Csúsz 522 35.49% SMK-MKP
Péter György 454 30.86% SMK-MKP
Milan Spodniak 423 28.76% HZD, ĽS-HZDS
Vladimír Cirbus 312 21.21% Független
Branislav Hámorník 234 15.91% SMER - SD, KDH
Marian Bozó 174 11.83% SMS
Zaher Mahmoud 172 11.69% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Štefan Kertész 168 11.42% MOST - HÍD
Alena Rezková 160 10.88% Független
Vojtech Botoš 157 10.67% SRK
Martin Olšiak 122 8.29% SNS
Juraj Pelč 116 7.89% Független
Pavol Baculík 74 5.03% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Radovan Konečný 66 4.49% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 66 4.49% ND
Ján Mičuda 65 4.42% SMER - SD, KDH
Ľubomír Činčura 42 2.86% Független
Ján Krahulec 42 2.86% KSS
Monika Albertiová 28 1.90% 99%
Ján Kašiar 28 1.90% KSS
Vladimír Rehánek 24 1.63% SMER - SD, KDH
Radoslav Čičmanec 23 1.56% ASV
Michal Novodomský 22 1.50% SMS
Ondrej Drugda 21 1.43% SĽS
Pavel Greksa 20 1.36% 99%
Miroslav Morháč 20 1.36% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marcel Hudec 19 1.29% PD
Marian Šulek 18 1.22% KSS
Katarína Sabová 18 1.22% PD
Mária Salajová 16 1.09% KSS
Karol Márkuš 16 1.09% PD
Ján Karman 14 0.95% KSS
Ján Poničan 12 0.82% SNS
Milan Ďurák 11 0.75% SNS
Peter Pánik 6 0.41% SĽS
František Kelemen 6 0.41% SĽS
Igor Sivok 5 0.34% PD
Attila Agócs 1 335 67.66% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 910 46.12% SMK-MKP
László Kerekes 701 35.53% SMK-MKP
Péter Csúsz 644 32.64% SMK-MKP
Péter György 468 23.72% SMK-MKP
Milan Spodniak 431 21.84% DOMA DOBRE
Denisa Nincová 380 19.26% Független
Zoltán Marcinkó 357 18.09% SMK-MKP
István Mázik 274 13.89% MKDA-MKDSZ
Zoltán Balog 210 10.64% Független
Branislav Hámorník 178 9.02% SMER-SD
Juraj Pelč 176 8.92% Független
Pavol Baculík 165 8.36% Független
Zaher Mahmoud 146 7.40% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Rudolf Slivka 137 6.94% SNS
Pavel Greksa 127 6.44% Független
Karol Ferencz 112 5.68% MOST - HÍD
Tibor Tóth 88 4.46% MOST - HÍD
Jozef Bari 83 4.21% SRK
Pavol Križo 74 3.75% SNS
Radoslav Jánošik 69 3.50% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 66 3.35% SMER-SD
Štefan Kertész 64 3.24% MOST - HÍD
Vojtech Papp 50 2.53% ĽS Naše Slovensko
Anna Václavíková 48 2.43% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 47 2.38% SMER-SD
Ján Svoreň 40 2.03% KSS
Michal Kováč 39 1.98% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marek Hudec 38 1.93% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 34 1.72% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Čičmanec 32 1.62% DOMA DOBRE
Lucia Kašiarová 28 1.42% KSS
Ondrej Drugda 26 1.32% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Čipčala 26 1.32% SRK
Matej Bella 25 1.27% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Monika Kováčová 25 1.27% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Alberti 19 0.96% Független
František Kelemen 18 0.91% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jozef Kramec 17 0.86% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 14 0.71% Független
Marian Šulek 14 0.71% KSS
Patrik Svediak 12 0.61% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Poznánová 10 0.51% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Pánik 10 0.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 53.79 %
Divény 153 6.55 %
Gács 99 4.24 %
Videfalva 97 4.15 %
Tugár 75 3.21 %
Lónyabánya 52 2.23 %
Losonctamási 51 2.18 %
Fülek 48 2.06 %
Gácsfalva 45 1.93 %
Rózsaszállás 42 1.80 %
Terbeléd 42 1.80 %
Panyidaróc 25 1.07 %
Budaszállás 20 0.86 %
Vámosfalva 17 0.73 %
Nagydaróc 16 0.69 %
Bolyk 15 0.64 %
Dabar 13 0.56 %
Gácslápos 13 0.56 %
Patakalja 12 0.51 %
Bozita 11 0.47 %
Gácsliget 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Rátkapuszta 9 0.39 %
Rapp 9 0.39 %
Nagylibercse 8 0.34 %
Csomatelke 8 0.34 %
Vilke 8 0.34 %
Ragyolc 8 0.34 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Maskófalva 7 0.30 %
Mucsény 7 0.30 %
Kotmány 7 0.30 %
Tósár 6 0.26 %
Tőrincs 5 0.21 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 53.61 %
Losonc 1 055 42.37 %
Ragyolc 198 7.95 %
Fülekpüspöki 157 6.31 %
Csomatelke 99 3.98 %
Nagydaróc 88 3.53 %
Fülekkovácsi 77 3.09 %
Füleksávoly 60 2.41 %
Sőreg 54 2.17 %
Perse 50 2.01 %
Ipolygalsa 50 2.01 %
Sátorosbánya 46 1.85 %
Videfalva 45 1.81 %
Csákányháza 44 1.77 %
Bozita 43 1.73 %
Panyidaróc 42 1.69 %
Béna 40 1.61 %
Rátkapuszta 36 1.45 %
Bolyk 32 1.29 %
Pinc 30 1.20 %
Rapp 29 1.16 %
Terbeléd 28 1.12 %
Vilke 24 0.96 %
Gács 23 0.92 %
Losonctamási 22 0.88 %
Mucsény 21 0.84 %
Bolgárom 20 0.80 %
Tőrincs 15 0.60 %
Vámosfalva 15 0.60 %
Fülekpilis 14 0.56 %
Divény 13 0.52 %
Miksi 12 0.48 %
Patakalja 11 0.44 %
Kalonda 10 0.40 %
Kétkeresztúr 10 0.40 %
Ipolynyitra 9 0.36 %
Lónyabánya 9 0.36 %
Jelsőc 7 0.28 %
Rózsaszállás 6 0.24 %
Gácsfalva 6 0.24 %
Budaszállás 5 0.20 %
Maskófalva 5 0.20 %
Tugár 4 0.16 %
Dabar 3 0.12 %
Gácsliget 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Gácsprága 2 0.08 %
Parlagos 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Tósár 2 0.08 %
Kotmány 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 34.09 %
Losonctamási 190 3.72 %
Fülek 178 3.48 %
Videfalva 153 2.99 %
Gács 136 2.66 %
Divény 123 2.41 %
Lónyabánya 111 2.17 %
Terbeléd 79 1.55 %
Vámosfalva 70 1.37 %
Nagydaróc 70 1.37 %
Gácsfalva 69 1.35 %
Bozita 66 1.29 %
Gácsliget 65 1.27 %
Budaszállás 56 1.10 %
Tugár 56 1.10 %
Jelsőc 51 1.00 %
Sátorosbánya 50 0.98 %
Dabar 50 0.98 %
Bolyk 47 0.92 %
Miksi 45 0.88 %
Csomatelke 39 0.76 %
Rapp 36 0.70 %
Füleksávoly 35 0.68 %
Maskófalva 35 0.68 %
Rózsaszállás 34 0.67 %
Patakalja 33 0.65 %
Tósár 32 0.63 %
Panyidaróc 30 0.59 %
Nagylibercse 29 0.57 %
Mucsény 26 0.51 %
Gácslápos 23 0.45 %
Vilke 23 0.45 %
Sőreg 21 0.41 %
Kotmány 17 0.33 %
Parlagos 17 0.33 %
Romhánypuszta 17 0.33 %
Ragyolc 16 0.31 %
Ipolygalsa 15 0.29 %
Gömörsíd 15 0.29 %
Ábelfalva 15 0.29 %
Csákányháza 15 0.29 %
Tőrincs 15 0.29 %
Rátkapuszta 14 0.27 %
Fülekkovácsi 14 0.27 %
Fülekpilis 12 0.23 %
Fűrész 10 0.20 %
Gergelyfalva 10 0.20 %
Pinc 9 0.18 %
Kalonda 9 0.18 %
Gácsprága 8 0.16 %
Ipolynyitra 7 0.14 %
Perse 7 0.14 %
Béna 7 0.14 %
Kétkeresztúr 7 0.14 %
Bolgárom 4 0.08 %
Lentő 3 0.06 %
Fülekpüspöki 3 0.06 %
Losonc 935 121.27 %
Fülek 380 49.29 %
Videfalva 65 8.43 %
Gács 55 7.13 %
Losonctamási 53 6.87 %
Lónyabánya 38 4.93 %
Vámosfalva 33 4.28 %
Bozita 33 4.28 %
Divény 30 3.89 %
Fülekpüspöki 22 2.85 %
Patakalja 21 2.72 %
Rózsaszállás 20 2.59 %
Jelsőc 19 2.46 %
Panyidaróc 18 2.33 %
Dabar 17 2.20 %
Budaszállás 16 2.08 %
Terbeléd 16 2.08 %
Fülekkovácsi 15 1.95 %
Ragyolc 15 1.95 %
Gácsfalva 15 1.95 %
Bolyk 13 1.69 %
Nagydaróc 12 1.56 %
Miksi 11 1.43 %
Kotmány 10 1.30 %
Gömörsíd 10 1.30 %
Vilke 10 1.30 %
Rátkapuszta 9 1.17 %
Rapp 8 1.04 %
Maskófalva 8 1.04 %
Kétkeresztúr 7 0.91 %
Gergelyfalva 7 0.91 %
Sátorosbánya 7 0.91 %
Perse 5 0.65 %
Csomatelke 5 0.65 %
Mucsény 4 0.52 %
Tugár 4 0.52 %
Sőreg 3 0.39 %
Ipolygalsa 3 0.39 %
Füleksávoly 3 0.39 %
Csákányháza 2 0.26 %
Romhánypuszta 2 0.26 %
Kalonda 2 0.26 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Gácsliget 2 0.26 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Béna 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 45.27 %
Fülek 18 8.96 %
Divény 10 4.98 %
Videfalva 9 4.48 %
Lónyabánya 7 3.48 %
Gömörsíd 6 2.99 %
Ragyolc 5 2.49 %
Bolyk 5 2.49 %
Vámosfalva 4 1.99 %
Vilke 4 1.99 %
Gács 4 1.99 %
Rátkapuszta 4 1.99 %
Csomatelke 3 1.49 %
Rózsaszállás 3 1.49 %
Tugár 3 1.49 %
Pinc 3 1.49 %
Nagydaróc 3 1.49 %
Ipolynyitra 2 1.00 %
Sőreg 2 1.00 %
Kotmány 2 1.00 %
Rapp 2 1.00 %
Lentő 2 1.00 %
Gácsfalva 2 1.00 %
Terbeléd 2 1.00 %
Mucsény 2 1.00 %
Kétkeresztúr 2 1.00 %
Füleksávoly 2 1.00 %
Losonctamási 2 1.00 %
Jelsőc 1 0.50 %
Fülekpüspöki 1 0.50 %
Panyidaróc 1 0.50 %
Fűrész 1 0.50 %
Patakalja 1 0.50 %
Gácsliget 1 0.50 %
Miksi 1 0.50 %
Gácslápos 1 0.50 %
Ipolygalsa 1 0.50 %
Sátorosbánya 1 0.50 %
Dabar 1 0.50 %
Tósár 1 0.50 %
Béna 1 0.50 %
Bolgárom 1 0.50 %
Budaszállás 1 0.50 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 36.20 %
Losonc 70 9.25 %
Ragyolc 29 3.83 %
Fülekpüspöki 28 3.70 %
Gömörsíd 23 3.04 %
Sőreg 14 1.85 %
Nagydaróc 13 1.72 %
Csomatelke 11 1.45 %
Csákányháza 8 1.06 %
Bolgárom 8 1.06 %
Vilke 8 1.06 %
Perse 8 1.06 %
Fülekkovácsi 7 0.92 %
Béna 7 0.92 %
Füleksávoly 6 0.79 %
Rapp 6 0.79 %
Terbeléd 4 0.53 %
Mucsény 4 0.53 %
Lónyabánya 4 0.53 %
Panyidaróc 3 0.40 %
Kalonda 3 0.40 %
Ipolynyitra 3 0.40 %
Ipolygalsa 3 0.40 %
Gács 3 0.40 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Bolyk 2 0.26 %
Pinc 2 0.26 %
Sátorosbánya 2 0.26 %
Tósár 2 0.26 %
Bozita 2 0.26 %
Gácsprága 1 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.13 %
Losonctamási 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Divény 1 0.13 %
Videfalva 1 0.13 %
Jelsőc 1 0.13 %
Vámosfalva 1 0.13 %
Dabar 1 0.13 %
Budaszállás 1 0.13 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 29.73 %
Losonctamási 154 5.88 %
Videfalva 97 3.70 %
Gács 71 2.71 %
Divény 68 2.60 %
Bozita 65 2.48 %
Lónyabánya 61 2.33 %
Tugár 49 1.87 %
Budaszállás 48 1.83 %
Fülek 47 1.79 %
Gácsliget 42 1.60 %
Jelsőc 41 1.56 %
Vámosfalva 36 1.37 %
Tósár 31 1.18 %
Sátorosbánya 30 1.15 %
Gácsfalva 28 1.07 %
Nagydaróc 26 0.99 %
Terbeléd 26 0.99 %
Bolyk 24 0.92 %
Maskófalva 23 0.88 %
Tőrincs 21 0.80 %
Rapp 21 0.80 %
Kotmány 21 0.80 %
Ábelfalva 18 0.69 %
Gácslápos 18 0.69 %
Rózsaszállás 17 0.65 %
Romhánypuszta 16 0.61 %
Gergelyfalva 16 0.61 %
Panyidaróc 15 0.57 %
Csákányháza 15 0.57 %
Dabar 13 0.50 %
Nagylibercse 12 0.46 %
Patakalja 12 0.46 %
Fülekkovácsi 11 0.42 %
Vilke 11 0.42 %
Mucsény 9 0.34 %
Ipolygalsa 9 0.34 %
Fülekpilis 8 0.31 %
Gömörsíd 7 0.27 %
Parlagos 7 0.27 %
Kétkeresztúr 7 0.27 %
Miksi 6 0.23 %
Fűrész 6 0.23 %
Ragyolc 5 0.19 %
Gácsprága 5 0.19 %
Sőreg 5 0.19 %
Füleksávoly 5 0.19 %
Rátkapuszta 4 0.15 %
Lentő 4 0.15 %
Pinc 3 0.11 %
Csomatelke 3 0.11 %
Perse 3 0.11 %
Fülekpüspöki 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 8.26 %
Losonc 59 5.87 %
Gömörsíd 17 1.69 %
Nagydaróc 11 1.09 %
Tőrincs 9 0.90 %
Ragyolc 9 0.90 %
Panyidaróc 8 0.80 %
Fülekkovácsi 8 0.80 %
Fülekpüspöki 7 0.70 %
Mucsény 7 0.70 %
Csomatelke 7 0.70 %
Füleksávoly 7 0.70 %
Bolgárom 7 0.70 %
Jelsőc 6 0.60 %
Csákányháza 6 0.60 %
Rapp 4 0.40 %
Ipolynyitra 4 0.40 %
Fülekpilis 3 0.30 %
Gács 3 0.30 %
Vilke 3 0.30 %
Béna 3 0.30 %
Terbeléd 3 0.30 %
Losonctamási 3 0.30 %
Lónyabánya 2 0.20 %
Gácsfalva 2 0.20 %
Rózsaszállás 2 0.20 %
Dabar 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Perse 2 0.20 %
Pinc 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Kotmány 2 0.20 %
Fűrész 1 0.10 %
Videfalva 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Rátkapuszta 1 0.10 %
Vámosfalva 1 0.10 %
Sátorosbánya 1 0.10 %
Bolyk 1 0.10 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Gácsliget 1 0.10 %
Ipolygalsa 1 0.10 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 49.13 %
Videfalva 42 3.50 %
Gács 38 3.16 %
Lónyabánya 27 2.25 %
Losonctamási 20 1.67 %
Divény 18 1.50 %
Fülek 17 1.42 %
Dabar 16 1.33 %
Gácsfalva 15 1.25 %
Panyidaróc 12 1.00 %
Fülekkovácsi 10 0.83 %
Rapp 9 0.75 %
Kotmány 8 0.67 %
Vámosfalva 8 0.67 %
Terbeléd 7 0.58 %
Bozita 7 0.58 %
Miksi 5 0.42 %
Gácsliget 5 0.42 %
Budaszállás 5 0.42 %
Kétkeresztúr 5 0.42 %
Vilke 5 0.42 %
Fűrész 5 0.42 %
Jelsőc 4 0.33 %
Tugár 4 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.33 %
Gácslápos 4 0.33 %
Bolyk 4 0.33 %
Kalonda 4 0.33 %
Csákányháza 4 0.33 %
Rózsaszállás 4 0.33 %
Ábelfalva 3 0.25 %
Fülekpüspöki 3 0.25 %
Ragyolc 3 0.25 %
Csomatelke 3 0.25 %
Rátkapuszta 3 0.25 %
Romhánypuszta 2 0.17 %
Bolgárom 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Nagylibercse 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Lentő 2 0.17 %
Tőrincs 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Sátorosbánya 2 0.17 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Patakalja 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 148.96 %
Lónyabánya 71 24.65 %
Videfalva 70 24.31 %
Divény 60 20.83 %
Losonctamási 54 18.75 %
Gács 48 16.67 %
Fülek 34 11.81 %
Vámosfalva 27 9.38 %
Kotmány 26 9.03 %
Rózsaszállás 20 6.94 %
Bozita 20 6.94 %
Gácsfalva 18 6.25 %
Dabar 13 4.51 %
Patakalja 13 4.51 %
Bolyk 12 4.17 %
Rapp 10 3.47 %
Fűrész 9 3.13 %
Tósár 9 3.13 %
Rátkapuszta 9 3.13 %
Panyidaróc 9 3.13 %
Mucsény 8 2.78 %
Vilke 8 2.78 %
Nagydaróc 7 2.43 %
Terbeléd 7 2.43 %
Jelsőc 7 2.43 %
Gácslápos 6 2.08 %
Maskófalva 6 2.08 %
Tugár 6 2.08 %
Sátorosbánya 6 2.08 %
Ragyolc 5 1.74 %
Budaszállás 5 1.74 %
Kalonda 4 1.39 %
Gácsliget 4 1.39 %
Lentő 4 1.39 %
Pinc 4 1.39 %
Ábelfalva 3 1.04 %
Miksi 3 1.04 %
Kétkeresztúr 3 1.04 %
Füleksávoly 3 1.04 %
Fülekkovácsi 3 1.04 %
Gergelyfalva 2 0.69 %
Romhánypuszta 2 0.69 %
Csomatelke 2 0.69 %
Nagylibercse 1 0.35 %
Gömörsíd 1 0.35 %
Ipolygalsa 1 0.35 %
Béna 1 0.35 %
Tőrincs 1 0.35 %
Fülekpilis 1 0.35 %
Csákányháza 1 0.35 %
Gácsprága 1 0.35 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 266.62 %
Gács 204 26.70 %
Fülek 176 23.04 %
Videfalva 172 22.51 %
Losonctamási 135 17.67 %
Divény 125 16.36 %
Vámosfalva 107 14.01 %
Lónyabánya 106 13.87 %
Gácsfalva 95 12.43 %
Gácsliget 77 10.08 %
Terbeléd 42 5.50 %
Dabar 38 4.97 %
Patakalja 37 4.84 %
Panyidaróc 37 4.84 %
Nagylibercse 34 4.45 %
Rózsaszállás 34 4.45 %
Ragyolc 33 4.32 %
Tugár 33 4.32 %
Maskófalva 33 4.32 %
Vilke 31 4.06 %
Bolyk 29 3.80 %
Bozita 29 3.80 %
Budaszállás 26 3.40 %
Tósár 25 3.27 %
Gácslápos 24 3.14 %
Kotmány 23 3.01 %
Pinc 18 2.36 %
Fülekkovácsi 17 2.23 %
Nagydaróc 16 2.09 %
Rapp 15 1.96 %
Csomatelke 14 1.83 %
Fűrész 14 1.83 %
Rátkapuszta 13 1.70 %
Gergelyfalva 13 1.70 %
Miksi 12 1.57 %
Mucsény 12 1.57 %
Fülekpüspöki 10 1.31 %
Ábelfalva 10 1.31 %
Ipolygalsa 10 1.31 %
Sátorosbánya 9 1.18 %
Romhánypuszta 9 1.18 %
Jelsőc 8 1.05 %
Fülekpilis 7 0.92 %
Kétkeresztúr 5 0.65 %
Gácsprága 5 0.65 %
Perse 4 0.52 %
Gömörsíd 4 0.52 %
Ipolynyitra 4 0.52 %
Tőrincs 4 0.52 %
Kalonda 4 0.52 %
Lentő 2 0.26 %
Füleksávoly 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Sőreg 2 0.26 %
Parlagos 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 93.07 %
Losonctamási 480 75.59 %
Videfalva 193 30.39 %
Gács 113 17.80 %
Lónyabánya 106 16.69 %
Divény 100 15.75 %
Vámosfalva 79 12.44 %
Gácsfalva 66 10.39 %
Fülek 66 10.39 %
Patakalja 51 8.03 %
Tugár 41 6.46 %
Tósár 36 5.67 %
Gergelyfalva 33 5.20 %
Budaszállás 33 5.20 %
Gácsliget 25 3.94 %
Bozita 24 3.78 %
Dabar 24 3.78 %
Rózsaszállás 23 3.62 %
Maskófalva 23 3.62 %
Nagylibercse 22 3.46 %
Bolyk 21 3.31 %
Sátorosbánya 17 2.68 %
Parlagos 17 2.68 %
Terbeléd 16 2.52 %
Rapp 15 2.36 %
Kotmány 12 1.89 %
Romhánypuszta 12 1.89 %
Jelsőc 12 1.89 %
Panyidaróc 11 1.73 %
Ipolygalsa 11 1.73 %
Gácslápos 11 1.73 %
Ragyolc 10 1.57 %
Rátkapuszta 10 1.57 %
Fülekkovácsi 8 1.26 %
Kétkeresztúr 8 1.26 %
Fűrész 7 1.10 %
Ábelfalva 7 1.10 %
Vilke 6 0.94 %
Tőrincs 6 0.94 %
Pinc 6 0.94 %
Füleksávoly 5 0.79 %
Gácsprága 5 0.79 %
Nagydaróc 5 0.79 %
Lentő 5 0.79 %
Fülekpüspöki 5 0.79 %
Csomatelke 3 0.47 %
Fülekpilis 3 0.47 %
Bolgárom 3 0.47 %
Ipolynyitra 2 0.31 %
Kalonda 2 0.31 %
Csákányháza 2 0.31 %
Mucsény 2 0.31 %
Sőreg 1 0.16 %
Béna 1 0.16 %
Gömörsíd 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 7.06 %
Fülek 40 1.13 %
Nagydaróc 40 1.13 %
Videfalva 21 0.60 %
Gács 18 0.51 %
Divény 15 0.43 %
Losonctamási 12 0.34 %
Lónyabánya 11 0.31 %
Terbeléd 10 0.28 %
Bolyk 8 0.23 %
Vámosfalva 7 0.20 %
Dabar 6 0.17 %
Patakalja 6 0.17 %
Vilke 6 0.17 %
Panyidaróc 6 0.17 %
Ragyolc 5 0.14 %
Rózsaszállás 5 0.14 %
Füleksávoly 5 0.14 %
Budaszállás 4 0.11 %
Miksi 4 0.11 %
Tósár 4 0.11 %
Maskófalva 4 0.11 %
Tugár 3 0.09 %
Csákányháza 3 0.09 %
Gácsprága 3 0.09 %
Gácsfalva 3 0.09 %
Sátorosbánya 3 0.09 %
Pinc 3 0.09 %
Fűrész 2 0.06 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Gácsliget 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Kotmány 2 0.06 %
Jelsőc 2 0.06 %
Fülekkovácsi 2 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Bozita 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Fülekpüspöki 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Rapp 1 0.03 %
Rátkapuszta 1 0.03 %
Csomatelke 1 0.03 %
Romhánypuszta 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Mucsény 1 0.03 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 4.84 %
Tőrincs 30 2.46 %
Fülek 26 2.13 %
Jelsőc 10 0.82 %
Vilke 9 0.74 %
Gömörsíd 9 0.74 %
Panyidaróc 8 0.66 %
Nagydaróc 7 0.57 %
Bolgárom 5 0.41 %
Losonctamási 4 0.33 %
Gácsfalva 4 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Divény 4 0.33 %
Fűrész 3 0.25 %
Gács 3 0.25 %
Csákányháza 3 0.25 %
Csomatelke 3 0.25 %
Videfalva 3 0.25 %
Füleksávoly 3 0.25 %
Fülekpilis 3 0.25 %
Lónyabánya 3 0.25 %
Mucsény 3 0.25 %
Tugár 2 0.16 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Bolyk 2 0.16 %
Vámosfalva 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Dabar 2 0.16 %
Budaszállás 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Terbeléd 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Ragyolc 1 0.08 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 5.57 %
Fülek 112 5.52 %
Ipolygalsa 92 4.53 %
Terbeléd 29 1.43 %
Nagydaróc 19 0.94 %
Füleksávoly 17 0.84 %
Ipolynyitra 13 0.64 %
Fülekpüspöki 11 0.54 %
Bolyk 11 0.54 %
Bozita 11 0.54 %
Videfalva 10 0.49 %
Csákányháza 10 0.49 %
Ragyolc 9 0.44 %
Rapp 9 0.44 %
Gömörsíd 9 0.44 %
Fülekkovácsi 8 0.39 %
Panyidaróc 7 0.34 %
Rátkapuszta 7 0.34 %
Perse 6 0.30 %
Csomatelke 6 0.30 %
Bolgárom 5 0.25 %
Losonctamási 4 0.20 %
Gács 4 0.20 %
Fülekpilis 4 0.20 %
Béna 4 0.20 %
Vámosfalva 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Miksi 3 0.15 %
Vilke 3 0.15 %
Gácsliget 3 0.15 %
Dabar 3 0.15 %
Sőreg 3 0.15 %
Tőrincs 2 0.10 %
Budaszállás 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Mucsény 1 0.05 %
Kalonda 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 12.05 %
Fülek 28 0.81 %
Videfalva 27 0.78 %
Lónyabánya 24 0.69 %
Divény 22 0.63 %
Dabar 22 0.63 %
Losonctamási 20 0.58 %
Gács 14 0.40 %
Vámosfalva 13 0.37 %
Rózsaszállás 9 0.26 %
Bolyk 9 0.26 %
Terbeléd 8 0.23 %
Nagylibercse 6 0.17 %
Jelsőc 6 0.17 %
Vilke 6 0.17 %
Panyidaróc 6 0.17 %
Romhánypuszta 5 0.14 %
Csomatelke 5 0.14 %
Tósár 5 0.14 %
Gácsfalva 5 0.14 %
Tugár 4 0.12 %
Bozita 4 0.12 %
Mucsény 4 0.12 %
Budaszállás 4 0.12 %
Rapp 4 0.12 %
Kétkeresztúr 3 0.09 %
Fülekpüspöki 3 0.09 %
Gácsliget 3 0.09 %
Sátorosbánya 3 0.09 %
Füleksávoly 3 0.09 %
Gácsprága 3 0.09 %
Gergelyfalva 3 0.09 %
Ragyolc 3 0.09 %
Nagydaróc 3 0.09 %
Rátkapuszta 3 0.09 %
Ipolygalsa 2 0.06 %
Tőrincs 2 0.06 %
Ipolynyitra 2 0.06 %
Kalonda 2 0.06 %
Fülekkovácsi 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Maskófalva 2 0.06 %
Béna 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Miksi 1 0.03 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 33.88 %
Videfalva 174 14.27 %
Losonctamási 34 2.79 %
Vámosfalva 24 1.97 %
Gács 24 1.97 %
Divény 22 1.80 %
Lónyabánya 21 1.72 %
Terbeléd 18 1.48 %
Bozita 18 1.48 %
Tugár 17 1.39 %
Fülek 14 1.15 %
Bolyk 11 0.90 %
Panyidaróc 8 0.66 %
Maskófalva 8 0.66 %
Csákányháza 8 0.66 %
Mucsény 8 0.66 %
Gácsfalva 8 0.66 %
Dabar 7 0.57 %
Budaszállás 7 0.57 %
Gácsliget 7 0.57 %
Rózsaszállás 7 0.57 %
Romhánypuszta 7 0.57 %
Pinc 5 0.41 %
Gácslápos 5 0.41 %
Rapp 4 0.33 %
Vilke 4 0.33 %
Kétkeresztúr 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Tőrincs 4 0.33 %
Patakalja 4 0.33 %
Tósár 4 0.33 %
Fülekkovácsi 4 0.33 %
Jelsőc 3 0.25 %
Nagylibercse 3 0.25 %
Kalonda 3 0.25 %
Gömörsíd 3 0.25 %
Fűrész 3 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Ragyolc 2 0.16 %
Nagydaróc 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Gergelyfalva 2 0.16 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 29.96 %
Losonc 253 10.81 %
Ragyolc 150 6.41 %
Fülekpüspöki 126 5.38 %
Gömörsíd 88 3.76 %
Csomatelke 75 3.21 %
Béna 48 2.05 %
Csákányháza 45 1.92 %
Füleksávoly 33 1.41 %
Fülekkovácsi 32 1.37 %
Sőreg 30 1.28 %
Nagydaróc 30 1.28 %
Vilke 25 1.07 %
Rapp 25 1.07 %
Bolgárom 25 1.07 %
Perse 19 0.81 %
Panyidaróc 16 0.68 %
Ipolygalsa 14 0.60 %
Terbeléd 14 0.60 %
Kalonda 13 0.56 %
Pinc 10 0.43 %
Bozita 10 0.43 %
Fülekpilis 9 0.38 %
Mucsény 9 0.38 %
Rátkapuszta 7 0.30 %
Bolyk 6 0.26 %
Losonctamási 6 0.26 %
Gácsfalva 4 0.17 %
Videfalva 4 0.17 %
Gács 4 0.17 %
Lónyabánya 2 0.09 %
Rózsaszállás 2 0.09 %
Sátorosbánya 2 0.09 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Divény 2 0.09 %
Vámosfalva 2 0.09 %
Patakalja 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Fűrész 1 0.04 %
Kétkeresztúr 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 49.77 %
Divény 116 13.12 %
Gács 76 8.60 %
Rózsaszállás 72 8.14 %
Videfalva 69 7.81 %
Lónyabánya 63 7.13 %
Losonctamási 57 6.45 %
Vámosfalva 56 6.33 %
Fülek 38 4.30 %
Bozita 31 3.51 %
Gácsfalva 29 3.28 %
Dabar 28 3.17 %
Kotmány 23 2.60 %
Rapp 17 1.92 %
Fűrész 15 1.70 %
Sátorosbánya 13 1.47 %
Vilke 12 1.36 %
Budaszállás 12 1.36 %
Panyidaróc 12 1.36 %
Bolyk 12 1.36 %
Tugár 10 1.13 %
Ragyolc 10 1.13 %
Patakalja 9 1.02 %
Terbeléd 9 1.02 %
Nagylibercse 9 1.02 %
Mucsény 9 1.02 %
Nagydaróc 9 1.02 %
Tósár 8 0.90 %
Rátkapuszta 8 0.90 %
Maskófalva 8 0.90 %
Kalonda 8 0.90 %
Füleksávoly 8 0.90 %
Pinc 6 0.68 %
Gácsliget 6 0.68 %
Gácslápos 6 0.68 %
Romhánypuszta 5 0.57 %
Kétkeresztúr 5 0.57 %
Jelsőc 5 0.57 %
Ipolygalsa 5 0.57 %
Lentő 5 0.57 %
Fülekpüspöki 4 0.45 %
Fülekkovácsi 4 0.45 %
Miksi 4 0.45 %
Ábelfalva 4 0.45 %
Fülekpilis 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Béna 2 0.23 %
Sőreg 2 0.23 %
Parlagos 2 0.23 %
Tőrincs 2 0.23 %
Perse 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 65.77 %
Videfalva 18 8.11 %
Fülek 14 6.31 %
Vámosfalva 13 5.86 %
Terbeléd 10 4.50 %
Gács 9 4.05 %
Divény 9 4.05 %
Lónyabánya 9 4.05 %
Bozita 6 2.70 %
Fűrész 5 2.25 %
Tósár 5 2.25 %
Nagylibercse 4 1.80 %
Losonctamási 4 1.80 %
Rátkapuszta 4 1.80 %
Rapp 4 1.80 %
Kotmány 3 1.35 %
Mucsény 3 1.35 %
Panyidaróc 3 1.35 %
Tugár 3 1.35 %
Sátorosbánya 3 1.35 %
Maskófalva 2 0.90 %
Füleksávoly 2 0.90 %
Nagydaróc 2 0.90 %
Romhánypuszta 2 0.90 %
Bolyk 2 0.90 %
Gömörsíd 2 0.90 %
Gácsfalva 2 0.90 %
Gácslápos 2 0.90 %
Ragyolc 2 0.90 %
Gácsprága 2 0.90 %
Kétkeresztúr 2 0.90 %
Patakalja 1 0.45 %
Pinc 1 0.45 %
Fülekpüspöki 1 0.45 %
Rózsaszállás 1 0.45 %
Miksi 1 0.45 %
Jelsőc 1 0.45 %
Fülekpilis 1 0.45 %
Fülekkovácsi 1 0.45 %
Dabar 1 0.45 %
Csomatelke 1 0.45 %
Csákányháza 1 0.45 %
Budaszállás 1 0.45 %
Vilke 1 0.45 %
Ipolygalsa 1 0.45 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 22.32 %
Fülek 25 2.88 %
Videfalva 22 2.53 %
Lónyabánya 22 2.53 %
Losonctamási 18 2.07 %
Gács 17 1.96 %
Vámosfalva 17 1.96 %
Dabar 12 1.38 %
Divény 9 1.04 %
Gömörsíd 9 1.04 %
Fűrész 7 0.81 %
Csákányháza 7 0.81 %
Terbeléd 6 0.69 %
Bozita 6 0.69 %
Gácsliget 6 0.69 %
Kalonda 5 0.58 %
Nagydaróc 5 0.58 %
Mucsény 5 0.58 %
Rózsaszállás 5 0.58 %
Csomatelke 5 0.58 %
Bolyk 5 0.58 %
Sátorosbánya 4 0.46 %
Gácsfalva 3 0.35 %
Budaszállás 3 0.35 %
Jelsőc 3 0.35 %
Fülekkovácsi 3 0.35 %
Fülekpilis 3 0.35 %
Pinc 3 0.35 %
Kotmány 3 0.35 %
Tugár 3 0.35 %
Ipolynyitra 3 0.35 %
Panyidaróc 3 0.35 %
Nagylibercse 2 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.23 %
Perse 2 0.23 %
Ipolygalsa 2 0.23 %
Rapp 2 0.23 %
Rátkapuszta 2 0.23 %
Tósár 2 0.23 %
Maskófalva 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Ragyolc 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Vilke 1 0.12 %
Bolgárom 1 0.12 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 151.41 %
Gács 58 10.92 %
Videfalva 53 9.98 %
Divény 49 9.23 %
Fülek 39 7.34 %
Lónyabánya 34 6.40 %
Losonctamási 29 5.46 %
Vámosfalva 20 3.77 %
Dabar 20 3.77 %
Gácsfalva 17 3.20 %
Tugár 10 1.88 %
Fülekkovácsi 10 1.88 %
Terbeléd 9 1.69 %
Panyidaróc 9 1.69 %
Bozita 8 1.51 %
Vilke 8 1.51 %
Budaszállás 8 1.51 %
Rózsaszállás 8 1.51 %
Bolyk 7 1.32 %
Rapp 7 1.32 %
Ipolygalsa 7 1.32 %
Pinc 7 1.32 %
Fűrész 7 1.32 %
Ábelfalva 7 1.32 %
Jelsőc 6 1.13 %
Ragyolc 6 1.13 %
Kalonda 5 0.94 %
Kotmány 5 0.94 %
Nagydaróc 5 0.94 %
Patakalja 4 0.75 %
Gácsliget 4 0.75 %
Gácslápos 4 0.75 %
Miksi 4 0.75 %
Gömörsíd 4 0.75 %
Parlagos 3 0.56 %
Tőrincs 3 0.56 %
Nagylibercse 3 0.56 %
Füleksávoly 3 0.56 %
Ipolynyitra 3 0.56 %
Maskófalva 3 0.56 %
Fülekpüspöki 2 0.38 %
Béna 2 0.38 %
Rátkapuszta 2 0.38 %
Csákányháza 2 0.38 %
Mucsény 2 0.38 %
Sőreg 2 0.38 %
Tósár 2 0.38 %
Perse 2 0.38 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Lentő 1 0.19 %
Gergelyfalva 1 0.19 %
Bolgárom 1 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.19 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 12.51 %
Lónyabánya 165 12.43 %
Divény 72 5.43 %
Vámosfalva 64 4.82 %
Rózsaszállás 27 2.03 %
Dabar 25 1.88 %
Fülek 19 1.43 %
Losonctamási 19 1.43 %
Videfalva 18 1.36 %
Gács 16 1.21 %
Nagydaróc 13 0.98 %
Patakalja 13 0.98 %
Kétkeresztúr 11 0.83 %
Kotmány 10 0.75 %
Fülekkovácsi 9 0.68 %
Tugár 9 0.68 %
Fűrész 8 0.60 %
Vilke 7 0.53 %
Csomatelke 6 0.45 %
Gácsliget 5 0.38 %
Terbeléd 5 0.38 %
Mucsény 4 0.30 %
Kalonda 4 0.30 %
Bozita 3 0.23 %
Bolyk 3 0.23 %
Gergelyfalva 3 0.23 %
Romhánypuszta 3 0.23 %
Jelsőc 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ragyolc 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Miksi 2 0.15 %
Panyidaróc 2 0.15 %
Ipolygalsa 2 0.15 %
Gácsfalva 2 0.15 %
Fülekpilis 2 0.15 %
Budaszállás 2 0.15 %
Gömörsíd 2 0.15 %
Bolgárom 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Nagylibercse 1 0.08 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Sátorosbánya 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 86.65 %
Fülek 431 41.40 %
Rátkapuszta 111 10.66 %
Terbeléd 104 9.99 %
Videfalva 89 8.55 %
Sátorosbánya 80 7.68 %
Gács 73 7.01 %
Losonctamási 62 5.96 %
Tugár 61 5.86 %
Divény 58 5.57 %
Bozita 55 5.28 %
Lónyabánya 53 5.09 %
Vámosfalva 47 4.51 %
Gácsfalva 43 4.13 %
Ragyolc 43 4.13 %
Romhánypuszta 42 4.03 %
Fülekpüspöki 41 3.94 %
Budaszállás 37 3.55 %
Bolyk 37 3.55 %
Fülekkovácsi 36 3.46 %
Mucsény 35 3.36 %
Csákányháza 35 3.36 %
Csomatelke 32 3.07 %
Rapp 29 2.79 %
Nagydaróc 29 2.79 %
Ipolygalsa 22 2.11 %
Rózsaszállás 21 2.02 %
Gácsliget 18 1.73 %
Gácslápos 18 1.73 %
Fülekpilis 17 1.63 %
Panyidaróc 15 1.44 %
Dabar 14 1.34 %
Gömörsíd 14 1.34 %
Patakalja 13 1.25 %
Fűrész 13 1.25 %
Kotmány 13 1.25 %
Parlagos 12 1.15 %
Perse 12 1.15 %
Tósár 12 1.15 %
Gergelyfalva 12 1.15 %
Tőrincs 10 0.96 %
Ipolynyitra 9 0.86 %
Maskófalva 9 0.86 %
Füleksávoly 7 0.67 %
Sőreg 6 0.58 %
Miksi 6 0.58 %
Jelsőc 5 0.48 %
Kalonda 5 0.48 %
Bolgárom 5 0.48 %
Kétkeresztúr 5 0.48 %
Vilke 5 0.48 %
Pinc 5 0.48 %
Nagylibercse 4 0.38 %
Ábelfalva 2 0.19 %
Béna 2 0.19 %
Gácsprága 1 0.10 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 10.10 %
Fülek 25 2.69 %
Gömörsíd 15 1.61 %
Divény 14 1.50 %
Videfalva 12 1.29 %
Losonctamási 9 0.97 %
Mucsény 6 0.64 %
Ragyolc 6 0.64 %
Csomatelke 6 0.64 %
Budaszállás 6 0.64 %
Gács 5 0.54 %
Füleksávoly 5 0.54 %
Lónyabánya 5 0.54 %
Patakalja 5 0.54 %
Vámosfalva 5 0.54 %
Gácsfalva 5 0.54 %
Sátorosbánya 4 0.43 %
Fülekpüspöki 4 0.43 %
Terbeléd 3 0.32 %
Dabar 3 0.32 %
Vilke 2 0.21 %
Tugár 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Bolyk 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Rózsaszállás 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Jelsőc 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Fűrész 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Kétkeresztúr 2 0.21 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 6.51 %
Divény 35 2.23 %
Fülek 26 1.66 %
Videfalva 16 1.02 %
Gács 14 0.89 %
Lónyabánya 11 0.70 %
Dabar 11 0.70 %
Ragyolc 9 0.57 %
Losonctamási 8 0.51 %
Vámosfalva 8 0.51 %
Kotmány 8 0.51 %
Tugár 7 0.45 %
Rózsaszállás 7 0.45 %
Terbeléd 6 0.38 %
Gácsfalva 6 0.38 %
Jelsőc 5 0.32 %
Fűrész 4 0.26 %
Csákányháza 4 0.26 %
Rátkapuszta 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Csomatelke 3 0.19 %
Fülekpüspöki 3 0.19 %
Tósár 2 0.13 %
Bozita 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Maskófalva 2 0.13 %
Budaszállás 2 0.13 %
Patakalja 2 0.13 %
Gömörsíd 2 0.13 %
Bolyk 2 0.13 %
Fülekpilis 2 0.13 %
Panyidaróc 2 0.13 %
Bolgárom 2 0.13 %
Pinc 2 0.13 %
Gácsliget 1 0.06 %
Mucsény 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Romhánypuszta 1 0.06 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 8.86 %
Videfalva 19 0.78 %
Gács 13 0.53 %
Fülek 12 0.49 %
Losonctamási 12 0.49 %
Divény 12 0.49 %
Lónyabánya 11 0.45 %
Vilke 10 0.41 %
Panyidaróc 8 0.33 %
Terbeléd 7 0.29 %
Vámosfalva 7 0.29 %
Dabar 6 0.25 %
Rapp 6 0.25 %
Nagylibercse 6 0.25 %
Rózsaszállás 4 0.16 %
Fülekpüspöki 4 0.16 %
Bolyk 4 0.16 %
Csákányháza 4 0.16 %
Patakalja 3 0.12 %
Maskófalva 3 0.12 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Fülekkovácsi 3 0.12 %
Fűrész 3 0.12 %
Gácsfalva 3 0.12 %
Romhánypuszta 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Sátorosbánya 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Jelsőc 2 0.08 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Budaszállás 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Nagydaróc 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Csomatelke 1 0.04 %
Kalonda 1 0.04 %
Ragyolc 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Kotmány 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 116.27 %
Divény 313 20.78 %
Vámosfalva 241 16.00 %
Lónyabánya 241 16.00 %
Videfalva 209 13.88 %
Fülek 127 8.43 %
Gács 116 7.70 %
Losonctamási 112 7.44 %
Dabar 108 7.17 %
Rózsaszállás 86 5.71 %
Rapp 57 3.78 %
Patakalja 50 3.32 %
Fűrész 50 3.32 %
Kotmány 47 3.12 %
Gácsfalva 46 3.05 %
Terbeléd 43 2.86 %
Tugár 40 2.66 %
Budaszállás 34 2.26 %
Bolyk 32 2.12 %
Bozita 29 1.93 %
Panyidaróc 25 1.66 %
Nagydaróc 24 1.59 %
Gergelyfalva 20 1.33 %
Mucsény 20 1.33 %
Sátorosbánya 19 1.26 %
Gácslápos 17 1.13 %
Tósár 16 1.06 %
Ragyolc 15 1.00 %
Fülekkovácsi 15 1.00 %
Nagylibercse 15 1.00 %
Pinc 13 0.86 %
Ipolygalsa 13 0.86 %
Kétkeresztúr 11 0.73 %
Fülekpüspöki 10 0.66 %
Vilke 10 0.66 %
Rátkapuszta 10 0.66 %
Kalonda 8 0.53 %
Maskófalva 8 0.53 %
Gácsliget 7 0.46 %
Miksi 7 0.46 %
Fülekpilis 7 0.46 %
Csákányháza 5 0.33 %
Ábelfalva 5 0.33 %
Gömörsíd 4 0.27 %
Jelsőc 4 0.27 %
Romhánypuszta 4 0.27 %
Füleksávoly 4 0.27 %
Parlagos 3 0.20 %
Lentő 2 0.13 %
Csomatelke 2 0.13 %
Perse 2 0.13 %
Gácsprága 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Losonc 3 173 421.94 %
Videfalva 200 26.60 %
Gács 166 22.07 %
Fülek 165 21.94 %
Losonctamási 116 15.43 %
Lónyabánya 109 14.49 %
Divény 98 13.03 %
Vámosfalva 75 9.97 %
Panyidaróc 58 7.71 %
Rapp 57 7.58 %
Terbeléd 48 6.38 %
Bolyk 47 6.25 %
Gácsfalva 46 6.12 %
Vilke 42 5.59 %
Dabar 39 5.19 %
Patakalja 37 4.92 %
Rózsaszállás 32 4.26 %
Pinc 30 3.99 %
Mucsény 25 3.32 %
Tugár 24 3.19 %
Miksi 23 3.06 %
Fülekpüspöki 22 2.93 %
Fülekkovácsi 21 2.79 %
Nagydaróc 20 2.66 %
Ragyolc 19 2.53 %
Budaszállás 18 2.39 %
Gergelyfalva 17 2.26 %
Maskófalva 16 2.13 %
Rátkapuszta 14 1.86 %
Kalonda 14 1.86 %
Fűrész 14 1.86 %
Romhánypuszta 13 1.73 %
Bozita 13 1.73 %
Nagylibercse 10 1.33 %
Kétkeresztúr 10 1.33 %
Tósár 10 1.33 %
Jelsőc 10 1.33 %
Csomatelke 9 1.20 %
Kotmány 9 1.20 %
Ipolygalsa 9 1.20 %
Fülekpilis 9 1.20 %
Ábelfalva 8 1.06 %
Gácsliget 8 1.06 %
Gácslápos 8 1.06 %
Füleksávoly 8 1.06 %
Sátorosbánya 8 1.06 %
Perse 7 0.93 %
Ipolynyitra 6 0.80 %
Lentő 4 0.53 %
Csákányháza 4 0.53 %
Tőrincs 4 0.53 %
Bolgárom 3 0.40 %
Parlagos 3 0.40 %
Gömörsíd 2 0.27 %
Sőreg 1 0.13 %
Béna 1 0.13 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 39.13 %
Divény 82 3.44 %
Fülek 74 3.11 %
Videfalva 62 2.60 %
Vámosfalva 61 2.56 %
Gács 60 2.52 %
Losonctamási 55 2.31 %
Lónyabánya 48 2.02 %
Patakalja 29 1.22 %
Dabar 26 1.09 %
Terbeléd 24 1.01 %
Bolyk 20 0.84 %
Rapp 18 0.76 %
Rózsaszállás 15 0.63 %
Panyidaróc 15 0.63 %
Vilke 15 0.63 %
Sátorosbánya 14 0.59 %
Gácsfalva 14 0.59 %
Tugár 13 0.55 %
Fűrész 13 0.55 %
Miksi 12 0.50 %
Bozita 12 0.50 %
Mucsény 10 0.42 %
Ragyolc 9 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Kotmány 8 0.34 %
Gácsliget 8 0.34 %
Fülekpüspöki 8 0.34 %
Ipolygalsa 7 0.29 %
Budaszállás 7 0.29 %
Romhánypuszta 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.25 %
Ábelfalva 6 0.25 %
Gergelyfalva 5 0.21 %
Nagylibercse 5 0.21 %
Jelsőc 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Gácslápos 5 0.21 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.73 %
Fülek 10 0.68 %
Losonctamási 7 0.48 %
Divény 5 0.34 %
Videfalva 4 0.27 %
Nagylibercse 4 0.27 %
Lónyabánya 4 0.27 %
Kotmány 4 0.27 %
Ragyolc 4 0.27 %
Mucsény 4 0.27 %
Fűrész 3 0.20 %
Gácsfalva 3 0.20 %
Sátorosbánya 3 0.20 %
Patakalja 3 0.20 %
Vámosfalva 3 0.20 %
Gács 3 0.20 %
Bolyk 3 0.20 %
Jelsőc 2 0.14 %
Budaszállás 2 0.14 %
Panyidaróc 2 0.14 %
Pinc 2 0.14 %
Rapp 2 0.14 %
Fülekpüspöki 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Vilke 1 0.07 %
Gácsliget 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Füleksávoly 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bozita 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Terbeléd 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Fülekkovácsi 1 0.07 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 81.01 %
Fülek 644 44.14 %
Ragyolc 275 18.85 %
Fülekpüspöki 154 10.56 %
Csomatelke 118 8.09 %
Csákányháza 116 7.95 %
Nagydaróc 97 6.65 %
Gömörsíd 95 6.51 %
Béna 84 5.76 %
Vilke 66 4.52 %
Rapp 65 4.46 %
Fülekkovácsi 60 4.11 %
Panyidaróc 58 3.98 %
Füleksávoly 54 3.70 %
Videfalva 54 3.70 %
Perse 50 3.43 %
Sőreg 47 3.22 %
Pinc 47 3.22 %
Ipolygalsa 46 3.15 %
Miksi 45 3.08 %
Terbeléd 36 2.47 %
Bolgárom 32 2.19 %
Kalonda 31 2.12 %
Gács 27 1.85 %
Mucsény 22 1.51 %
Fülekpilis 17 1.17 %
Ipolynyitra 16 1.10 %
Bolyk 15 1.03 %
Divény 14 0.96 %
Rátkapuszta 9 0.62 %
Losonctamási 9 0.62 %
Lónyabánya 8 0.55 %
Jelsőc 7 0.48 %
Kétkeresztúr 7 0.48 %
Vámosfalva 6 0.41 %
Sátorosbánya 6 0.41 %
Rózsaszállás 6 0.41 %
Tőrincs 6 0.41 %
Patakalja 6 0.41 %
Bozita 5 0.34 %
Gácsfalva 5 0.34 %
Fűrész 5 0.34 %
Dabar 4 0.27 %
Kotmány 3 0.21 %
Romhánypuszta 3 0.21 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Tósár 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Maskófalva 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Budaszállás 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 25.37 %
Ragyolc 327 17.72 %
Losonc 324 17.56 %
Fülekpüspöki 128 6.94 %
Csákányháza 93 5.04 %
Csomatelke 77 4.17 %
Béna 76 4.12 %
Gömörsíd 64 3.47 %
Rapp 51 2.76 %
Nagydaróc 46 2.49 %
Vilke 34 1.84 %
Füleksávoly 32 1.73 %
Perse 29 1.57 %
Sőreg 28 1.52 %