SK
VK
.....

Ipolybalog

Község

címer zászló
641 100% magyar 1910
643 82% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolybalog
Hivatalos szlovák megnevezés:
Balog nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
(Balogi-erdő), (Balogi-szőlő), Berekalja, Előrét, Felső dűlő, Galáris dűlő, (Ináncspuszta), Határ dűlő, Képalja, Külsőrét, Nagykút, Part dűlő, Templomi dűlő
Koordináták:
48.07709503, 19.12990189
Terület:
8,35 km2
Rang:
község
Népesség:
837
Tszf. magasság:
135 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99111
Település kód:
515868
Szervezeti azonosító:
319228
Adóazonosító:
2021171317

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon, az Ipoly jobb partján, a Galamia-patak torkolatánál, az 527-es (Ipolyság-Nagykürtös) út mentén fekszik, Ipolyságtól 19 km-re keletre, Balassagyarmattól 16 km-re nyugatra. Határa csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Ipolynagyfalu, északról Ipolynyék, keletről Inám, délről pedig Ipolyvece és Patak községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor határának az Ipolyon túlra eső részét elveszítette (84 ha, a községterület 9,1%-a), területe (8,35 km²) azóta változatlan.

Népesség

1910-ben 642, 1921-ben 671, 1938-ban pedig 743, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során szlovák családokat telepítettek a községbe, de magyar többségét (2011-ben 84,8 %) napjainkig megőrizte, bár a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között megduplázódott (6,4 %-ról 13,4 %-ra). 1938-1991 között népessége 13,4 %-al gyarapodott, az azóta eltelt két évtizedre a lakosságszám stabilitása jellemző. A lakosság csaknem kizárólag római katolikus vallású (96,0 %).

Történelem

A falut először II. Endre 1232-ben kelt oklevele említi BOLUG alakban. Ez okirat értelmében, a királyi birtokban lévő települést a zólyomi uradalomhoz csatolták azzal a kikötéssel, hogy tizedét továbbra is az esztergomi káptalannak adják. A pápai tizedszedők 1332/37. évi jegyzékében BELEK alakban fordul elő a község neve. Bakács István ezzel kapcsolatban az alábbiakat írta egyik munkájában: Csak a tizedjegyzék említi templomát: S. Nicoali de Belek-et írva. Minthogy Balog templomának védőszentje ma is Szent Miklós, az azonosítás kétségtelen. A Baloghy család ősei, az Oszláriak 1375-ben kapták adományként az ipolybalogi birtokot. A család eredete egészen IV. Béláig vezethető vissza: ekkor élt Radon ispán, aki a tatárok elleni harcokban is részt vett. Az ő leszármazottja az okiratokban emlegetett Lőkös mester, aki az Oszlári, Kürtösi és Balogi előnevet is használta. Baloghy Imre, Hont megye egykori alispánja (1839-1842) szintén tulajdonosa volt még a Hont megyei Balog helységbeli ősi birtoknak, amelyet ő és fia adott el. A Baloghyak birtoka később Huszár Aladárhoz került. 1780-ból származik először említés iskolájáról. Ifj. Palugyay Imre 1855-ös közléséből tudjuk, hogy Balog határának nagy része szántóföld volt, ami több mint 88 katasztrális holdat tett ki. Az első osztályú földeken jó gabona termett, melyet később a közeli piacokon értékesítettek. "Balog község nagyobb, részint rónaságú, sem mellette, sem határában semmi nemű hegyek, völgyek, erdők nem léteznek..." - írja 1865-ben Pásztori István bíró. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. 1938 és 1945 között – az I. bécsi döntés következtében – ismét magyar fennhatóság alá került. Mezőgazdasági szövetkezete 1955-ben létesült. 1964-ben épült az alapiskolának otthont adó új épület.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda és központi szerepet betöltő (a környező falvakból is ide járnak a tanulók) alapiskola (Ipolyi Arnold Alapiskola) található. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma országos jelentőségű műemlék, 1100 körül épült, kőfallal övezett, román stílusú építmény, udvarán 18. századi fa haranglábbal, tornyán a magyar királyi korona másával (a hagyomány szerint a 14. század elején itt őrizték a koronát). A mezőgazdasági jellegű község határában napkollektoros erőmű működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Balog. Elegyes lakosú faluk Hont Vármegyében, birtokosai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszenek Dobótzhoz nem meszsze, mellynek filiáji Ipoly vize mellett, Hont Városától másfél mértföldnyire. Határjai bővek, legelőjök elég, szőlő hegyek termő, de mivel fájok nintsen, második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Balogh, (Ipoly-), magyar falu, Hont vármegyében, az Ipoly jobb partján: 513 kath., 22 evang. lak. Földjei első osztálybéliek, és szép gabonát, dohányt, kukoriczát, s főzelék növényeket teremnek. Egy kis szőlőhegye s téres legelője van. Sok és szép szarvasmarhát tenyészt az Ipoly mentiben. F. u. a Baloghi nemzetség. Ut. p. Ipolyság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolybalog, Ipolymenti magyar kisközség, 123 házzal és 626 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása Drégelypalánk, postája helyben van. 1232 ben, Bolug néven, már ismert hely volt, melyet II. András király zólyomi uradalmához csatolt. 1351-ben Nyék határjáró levelében találkozunk vele. E községtől vette nevét a Baloghy-család, melynek ősi birtoka volt; a család egyikt agja, Sándor, 1447-ben Hont vármegye követe. A Baloghyak itt még a mult század elején is földesurak voltak, de rajtuk kivül Szentkirályi Lászlónak is volt birtoka. Jelenleg Huszár Aladárnak van nagyobb jószága. A falu régisége mellett szól az 1100-ból való temploma, melynek tornyán kereszt helyett korona van. Ennek a koronának történetét a néprege tarka köntösben és tömérdek változatban hagyta nemzedékről nemzedékre. Forrásaink azt a magyarázatot fűzik ehhez a hagyományhoz, hogy a Venczel és Róbert Károly királyok közötti viszályban Venczel a magyar szent koronát magával vitte és útjában a szent korona az ipolybalogi templomban pihent. Ennek emlékére van a templom tornyán korona, melyet a nép kegyelettel őriz. A templom kőfallal övezett, érdekes épülete a vármegye egyik nevezetesebb történelmi emléke. Régi kúriát is találunk a faluban, a melyet Huszár Aladártól jelenleg Garamveszelei Kazy Lázár bérel. A község lakosai fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Ipolybaloghoz tartozik Ináncs puszta. Mintegy fél ezredév előtt, a falu közelében terült el a Kalonta nevű hajdani község, melynek ma a nyomát sem találjuk; ettől vette nevét az a Kalontai család, melynek egyik tagja, György, 1499-ben a vármegye alispánja volt.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolybalog. 1232-ben — ekkor még Bolug-nak nevezték — II. Endre zólyomi uradalmához csatolta. A XIV. században a Balogliy-család birtoka. Nevezetessége, hogy a Róbert Károly és Vencel közötti viszálykodás idején templomában őrizték a Szent Koronát. Az utóbbi századokban a Szentkirályi- és Huszár-család volt Ipolybalog földesura. A község területe 1451 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 743.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Ipolybalog kúrácia temploma Szent Miklós tiszteletére épült. Iskolája katolikus. A híek anyanyelve magyar. Kúrátus: Dr. Kuzma János.

Baloghy Dezső

1843. 11. 29.
Ipolybalog - megszületett
Losonc - tanult
Rimaszombat - tanult
Fülek segéd szolgabíró

Varga Lajos

1942. 6. 19.
Ipolybalog - megszületett

Csáky Károly

1950. 10. 24.
Kelenye - megszületett
Ipolyság - tanult
Nyitra - tanult
Ipolybalog - tanított
Ipolyság - tanított
Palást - tanított

Csáky Antal

1986.11.28.
Nagykürtös - megszületett
Kelenye - élt
Kolon 2013-tól a koloni Zobor Hangja Vegyeskar vezetője
2008-2012
Ipolybalog - tanított
Névelőfordulások
1232
Bolug
1351
Balogh
1773
Balogh,
1786
Ballog,
1808
Ipoly-Balog,
1863
Ipolybalog,
1920
Balog,
1938
Ipolybalog,
1945
Balog,
1948
Blh nad Ipľom,
1951
Balog nad Ipľom
1994
Ipolybalog

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 75
Telefon: 0474885117
Fax: 0474885131

Honlap: balognadiplo...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bálint Peter (Független)

Képviselő-testület:
Stricho Jozef (Független)
Hornyacsek Eva (Független)
Petényi Arpád (MOST - HÍD)
Krupčiak Oliver (MOST - HÍD)
Rados Imrich (SMK-MKP)
Czibulya Márk (SMK-MKP)
Lenická Aneta (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Ipolybalogi Posta

Fő utca 252

Ipolybalogi Római Katolikus Plébániahivatal

Fő utca 212

Művészeti Alapiskola

Fő utca 294

Ipolyi Arnold Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 294

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Sport utca 279

Ipolybalogi Községi Hivatal

Hlavná 75

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 450 90%
szlovákok 11 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
egyéb 29 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 501
magyarok 641 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 642
magyarok 644 96%
szlovákok 20 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 671
magyarok 780 93%
szlovákok 54 6%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 840
magyarok 713 88%
szlovákok 90 11%
romák 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 811
magyarok 717 85%
szlovákok 113 13%
romák 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 846
magyarok 643 82%
szlovákok 113 14%
romák 1 0%
csehek 6 1%
németek 1 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 781
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 696
Választási részvétel: 55.03 %
Kiadott boríték: 383
Bedobott boríték: 383

Polgármester

Érvényes szavazólap: 366
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bálint Peter 366 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Rados Imrich 287 SMK-MKP
Czibulya Márk 282 SMK-MKP
Lenická Aneta 235 SMK-MKP
Stricho Jozef 193 Független
Petényi Arpád 191 MOST - HÍD
Krupčiak Oliver 181 MOST - HÍD
Hornyacsek Eva 156 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 697
Választási részvétel: 27.69 %
Kiadott boríték: 193
Bedobott boríték: 193
Választásra jogosult: 697
Választási részvétel: 16.21 %
Kiadott boríték: 113
Bedobott boríték: 113
Választásra jogosult: 708
Választási részvétel: 41,66 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 295

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 179
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 189
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 115 64.25 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 52 29.05 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 4 2.23 % Független
Andrea Jenčíková 4 2.23 % NP
Karol Konárik 1 0.56 % SNS
Ladislav Fízik 1 0.56 % ASV
Marian Kotleba 1 0.56 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Sásik 1 0.56 % SĽS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Marian Kotleba 6 5.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 105 55.56 % Független
Marian Kotleba 39 20.63 % ĽSNS
Vojtech Kökény 16 8.47 % SRK
Martin Juhaniak 9 4.76 % Független
Igor Kašper 6 3.17 % Független
Miroslav Gálik 5 2.65 % NAS
Milan Urbáni 5 2.65 % SMS
Michal Kantor 2 1.06 % SZS
Pavel Greksa 1 0.53 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.53 % NP
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 193
Érvényes szavazólap: 291
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 130 67.36% MOST - HÍD
László Jámbor 129 66.84% SMK-MKP
Mária Lőrincz 50 25.91% Független
Richárd Hamerlik 40 20.73% SMS
Darina Antolíková 39 20.21% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Filip 18 9.33% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ondrej Kollár 12 6.22% SMER - SD, KDH
Mirko Trojčák 12 6.22% KDH, SMER - SD
Anna Hlivárová 5 2.59% ASV
Václav Hájevský 5 2.59% Független
Dušan Backo 4 2.07% SNS
Miroslav Bartoš 2 1.04% SRK
Peter Bartoš 2 1.04% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 2 1.04% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Zauška 1 0.52% SMER - SD, KDH
Pavol Goda 1 0.52% SĽS
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Ladislav Balík 189 64.95% SMK-MKP
László Jámbor 179 61.51% SMK-MKP
Anikó Korčoková 137 47.08% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 83 28.52% MOST - HÍD
Erika Kušická 70 24.05% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 57 19.59% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 25 8.59% SMER-SD
Darina Antolíková 24 8.25% ŠANCA
Jaroslav Filip 13 4.47% SMER-SD
Ondrej Kollár 12 4.12% SMER-SD
Marcel Fagyas 11 3.78% MKDA-MKDSZ
Michal Györgyík 11 3.78% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 4 1.37% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 4 1.37% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Peter Šalko 3 1.03% Független
Miloš Krchňavý 3 1.03% Független
Jaroslav Dudáš 2 0.69% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Krahulec 2 0.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 2 0.69% SNS
Ladislav Nozdrovický 2 0.69% Független
Mária Košíková 2 0.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dana Havrilová 1 0.34% Független
Ľuboslav Dobrocký 1 0.34% ŠANCA
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 14.91 %
Ipolynyék 120 13.06 %
Nagycsalomja 65 7.07 %
Ipolykeszi 57 6.20 %
Lukanénye 53 5.77 %
Csáb 43 4.68 %
Nagykürtös 40 4.35 %
Inám 38 4.13 %
Kóvár 34 3.70 %
Ipolyvarbó 28 3.05 %
Ipolynagyfalu 28 3.05 %
Ipolyszécsényke 26 2.83 %
Kelenye 22 2.39 %
Kőkeszi 21 2.29 %
Apátújfalu 20 2.18 %
Bussa 19 2.07 %
Terbegec 19 2.07 %
Ipolyhídvég 18 1.96 %
Zsély 17 1.85 %
Óvár 15 1.63 %
Leszenye 9 0.98 %
Dacsókeszi 6 0.65 %
Szelény 5 0.54 %
Csalár 5 0.54 %
Magasmajtény 5 0.54 %
Galábocs 4 0.44 %
Felsőzellő 4 0.44 %
Kiscsalomja 4 0.44 %
Tótgyarmat 3 0.33 %
Kékkő 3 0.33 %
Ipolyharaszti 3 0.33 %
Kislibercse 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Kiskürtös 2 0.22 %
Ebeck 2 0.22 %
Gyürki 2 0.22 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 35.93 %
Mikszáthfalva 149 12.11 %
Ebeck 70 5.69 %
Kürtösújfalu 69 5.61 %
Kékkő 63 5.12 %
Zsély 51 4.15 %
Alsópalojta 39 3.17 %
Kiskürtös 30 2.44 %
Középpalojta 20 1.63 %
Nógrádszentpéter 18 1.46 %
Magasmajtény 15 1.22 %
Érújfalu 15 1.22 %
Erdőszelestény 15 1.22 %
Bereklak 15 1.22 %
Bussa 13 1.06 %
Alsózellő 10 0.81 %
Dacsólam 10 0.81 %
Csalár 9 0.73 %
Lukanénye 9 0.73 %
Nagyhalom 9 0.73 %
Leszenye 8 0.65 %
Kishalom 8 0.65 %
Dacsókeszi 8 0.65 %
Felsőpalojta 8 0.65 %
Alsósztregova 7 0.57 %
Bátorfalu 7 0.57 %
Csáb 7 0.57 %
Nógrádszenna 6 0.49 %
Felsőesztergály 6 0.49 %
Ipolynyék 6 0.49 %
Ipolykér 6 0.49 %
Alsóesztergály 6 0.49 %
Száraznyírjes 6 0.49 %
Tótgyarmat 5 0.41 %
Paróca 5 0.41 %
Felsősztregova 5 0.41 %
Apátújfalu 4 0.33 %
Szécsénykovácsi 4 0.33 %
Apafalva 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Kőkeszi 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Gyürki 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Felsőzellő 2 0.16 %
Óvár 2 0.16 %
Kislibercse 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.85 %
Nagykürtös 169 11.60 %
Magasmajtény 85 5.83 %
Apátújfalu 79 5.42 %
Ipolynyék 78 5.35 %
Csáb 69 4.74 %
Leszenye 64 4.39 %
Zsély 43 2.95 %
Bátorfalu 37 2.54 %
Óvár 27 1.85 %
Tótgyarmat 27 1.85 %
Kékkő 26 1.78 %
Bussa 24 1.65 %
Nagycsalomja 24 1.65 %
Ipolybalog 24 1.65 %
Szécsénykovácsi 23 1.58 %
Dacsókeszi 22 1.51 %
Kőkeszi 22 1.51 %
Inám 21 1.44 %
Ipolyharaszti 21 1.44 %
Bereklak 20 1.37 %
Középpalojta 18 1.24 %
Ipolyvarbó 18 1.24 %
Erdőszelestény 18 1.24 %
Csall 17 1.17 %
Nógrádszentpéter 16 1.10 %
Alsósztregova 16 1.10 %
Szelény 15 1.03 %
Ipolykeszi 14 0.96 %
Felsőzellő 13 0.89 %
Terbegec 13 0.89 %
Kiscsalomja 13 0.89 %
Kóvár 13 0.89 %
Sirak 12 0.82 %
Borosznok 12 0.82 %
Kiskürtös 11 0.75 %
Tótkisfalu 11 0.75 %
Ebeck 11 0.75 %
Szuhány 11 0.75 %
Ipolynagyfalu 10 0.69 %
Ipolykér 10 0.69 %
Kishalom 9 0.62 %
Kürtösújfalu 8 0.55 %
Gyürki 8 0.55 %
Alsózellő 8 0.55 %
Alsópalojta 7 0.48 %
Csalár 6 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.41 %
Dacsólam 6 0.41 %
Érújfalu 5 0.34 %
Süllye 5 0.34 %
Nagyhalom 5 0.34 %
Felsősztregova 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.97 %
Nagykürtös 228 13.60 %
Magasmajtény 105 6.26 %
Óvár 76 4.53 %
Lukanénye 71 4.24 %
Ipolybalog 70 4.18 %
Ipolykér 69 4.12 %
Kékkő 50 2.98 %
Inám 43 2.57 %
Csalár 42 2.51 %
Ipolyhídvég 39 2.33 %
Bussa 34 2.03 %
Ipolykeszi 30 1.79 %
Kőkeszi 26 1.55 %
Csall 25 1.49 %
Csáb 23 1.37 %
Szécsénykovácsi 21 1.25 %
Nagycsalomja 20 1.19 %
Alsópalojta 20 1.19 %
Nógrádszentpéter 18 1.07 %
Ipolynagyfalu 17 1.01 %
Leszenye 16 0.95 %
Zsély 14 0.84 %
Erdőszelestény 14 0.84 %
Dacsókeszi 13 0.78 %
Ipolyharaszti 13 0.78 %
Bátorfalu 11 0.66 %
Gyürki 11 0.66 %
Ebeck 11 0.66 %
Kishalom 10 0.60 %
Bereklak 10 0.60 %
Alsósztregova 10 0.60 %
Szelény 9 0.54 %
Ipolyvarbó 9 0.54 %
Tótkisfalu 9 0.54 %
Apátújfalu 8 0.48 %
Kóvár 7 0.42 %
Felsőzellő 7 0.42 %
Kelenye 7 0.42 %
Terbegec 7 0.42 %
Mikszáthfalva 6 0.36 %
Felsőesztergály 6 0.36 %
Galábocs 5 0.30 %
Sirak 5 0.30 %
Tótgyarmat 5 0.30 %
Középpalojta 5 0.30 %
Apafalva 5 0.30 %
Kiskürtös 4 0.24 %
Kürtösújfalu 4 0.24 %
Rárósmulyad 4 0.24 %
Szuhány 4 0.24 %
Nagyhalom 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Ipolyszécsényke 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Nógrádszenna 3 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 44.92 %
Kékkő 70 6.40 %
Magasmajtény 34 3.11 %
Zsély 31 2.84 %
Kiskürtös 31 2.84 %
Nógrádszentpéter 30 2.74 %
Bussa 19 1.74 %
Mikszáthfalva 18 1.65 %
Felsőzellő 14 1.28 %
Ipolynyék 14 1.28 %
Lukanénye 13 1.19 %
Leszenye 13 1.19 %
Alsózellő 12 1.10 %
Alsópalojta 12 1.10 %
Alsósztregova 11 1.01 %
Bereklak 11 1.01 %
Érújfalu 11 1.01 %
Alsóesztergály 11 1.01 %
Felsőesztergály 11 1.01 %
Szécsénykovácsi 10 0.91 %
Dacsólam 8 0.73 %
Nagyhalom 8 0.73 %
Csalár 8 0.73 %
Ipolyvarbó 7 0.64 %
Csáb 7 0.64 %
Kishalom 7 0.64 %
Tótkisfalu 7 0.64 %
Kürtösújfalu 7 0.64 %
Ebeck 7 0.64 %
Kiscsalomja 7 0.64 %
Szelény 6 0.55 %
Hartyán 6 0.55 %
Középpalojta 6 0.55 %
Tótkelecsény 5 0.46 %
Nagycsalomja 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Szuhány 5 0.46 %
Terbegec 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Ipolykér 4 0.37 %
Kislibercse 4 0.37 %
Erdőszelestény 4 0.37 %
Ipolybalog 4 0.37 %
Száraznyírjes 4 0.37 %
Dacsókeszi 4 0.37 %
Sirak 3 0.27 %
Óvár 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Ipolyszécsényke 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 34.46 %
Kékkő 56 4.03 %
Zsély 50 3.60 %
Lukanénye 43 3.09 %
Alsópalojta 41 2.95 %
Mikszáthfalva 36 2.59 %
Erdőszelestény 31 2.23 %
Érújfalu 30 2.16 %
Kiskürtös 30 2.16 %
Nógrádszentpéter 28 2.01 %
Alsósztregova 28 2.01 %
Középpalojta 23 1.65 %
Dacsókeszi 23 1.65 %
Ebeck 22 1.58 %
Bereklak 22 1.58 %
Bussa 21 1.51 %
Alsózellő 21 1.51 %
Kőkeszi 21 1.51 %
Csáb 20 1.44 %
Apátújfalu 19 1.37 %
Kürtösújfalu 17 1.22 %
Tótgyarmat 16 1.15 %
Nógrádszenna 15 1.08 %
Ipolynyék 14 1.01 %
Felsőzellő 14 1.01 %
Leszenye 14 1.01 %
Csalár 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Nagycsalomja 12 0.86 %
Alsóesztergály 11 0.79 %
Kislibercse 11 0.79 %
Felsőesztergály 11 0.79 %
Hartyán 10 0.72 %
Inám 10 0.72 %
Tótkisfalu 10 0.72 %
Szelény 10 0.72 %
Magasmajtény 10 0.72 %
Nagylám 9 0.65 %
Szécsénykovácsi 9 0.65 %
Szuhány 8 0.58 %
Felsőpalojta 7 0.50 %
Dacsólam 7 0.50 %
Apafalva 7 0.50 %
Bátorfalu 6 0.43 %
Sirak 6 0.43 %
Ipolynagyfalu 6 0.43 %
Nagyhalom 6 0.43 %
Ipolyhídvég 5 0.36 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Gyürki 5 0.36 %
Csall 5 0.36 %
Óvár 5 0.36 %
Ipolykér 5 0.36 %
Terbegec 5 0.36 %
Kishalom 5 0.36 %
Kelenye 5 0.36 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 23.12 %
Erdőszelestény 168 15.79 %
Zsély 73 6.86 %
Kékkő 32 3.01 %
Leszenye 27 2.54 %
Csáb 25 2.35 %
Magasmajtény 24 2.26 %
Mikszáthfalva 22 2.07 %
Kiscsalomja 21 1.97 %
Lukanénye 21 1.97 %
Dacsólam 21 1.97 %
Bussa 21 1.97 %
Apátújfalu 19 1.79 %
Nógrádszentpéter 18 1.69 %
Középpalojta 15 1.41 %
Bereklak 15 1.41 %
Kiskürtös 14 1.32 %
Alsópalojta 14 1.32 %
Érújfalu 14 1.32 %
Kürtösújfalu 14 1.32 %
Csall 13 1.22 %
Ipolyvarbó 13 1.22 %
Ipolybalog 13 1.22 %
Terbegec 13 1.22 %
Ipolynyék 12 1.13 %
Nagycsalomja 12 1.13 %
Alsósztregova 12 1.13 %
Nagyhalom 12 1.13 %
Szécsénykovácsi 12 1.13 %
Ebeck 11 1.03 %
Alsózellő 8 0.75 %
Felsőzellő 8 0.75 %
Bátorfalu 7 0.66 %
Ipolyharaszti 7 0.66 %
Tótgyarmat 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Kishalom 6 0.56 %
Felsőesztergály 6 0.56 %
Felsőpalojta 6 0.56 %
Gyürki 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Dacsókeszi 5 0.47 %
Ipolynagyfalu 5 0.47 %
Kőkeszi 5 0.47 %
Kóvár 5 0.47 %
Tótkisfalu 5 0.47 %
Nógrádszenna 5 0.47 %
Kislibercse 4 0.38 %
Borosznok 4 0.38 %
Hartyán 4 0.38 %
Sirak 4 0.38 %
Zobor 4 0.38 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Felsősztregova 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Szuhány 3 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.81 %
Nagykürtös 217 11.76 %
Ipolybalog 189 10.24 %
Lukanénye 124 6.72 %
Csáb 91 4.93 %
Nagycsalomja 80 4.33 %
Inám 72 3.90 %
Ipolyhídvég 64 3.47 %
Zsély 59 3.20 %
Bussa 51 2.76 %
Ipolykeszi 48 2.60 %
Kóvár 45 2.44 %
Ipolyvarbó 43 2.33 %
Apátújfalu 43 2.33 %
Óvár 42 2.28 %
Ipolynagyfalu 38 2.06 %
Ipolyszécsényke 36 1.95 %
Kőkeszi 36 1.95 %
Kelenye 27 1.46 %
Kékkő 22 1.19 %
Terbegec 21 1.14 %
Dacsókeszi 20 1.08 %
Leszenye 19 1.03 %
Szécsénykovácsi 18 0.98 %
Felsőzellő 15 0.81 %
Alsósztregova 15 0.81 %
Szelény 15 0.81 %
Bátorfalu 14 0.76 %
Csalár 13 0.70 %
Nógrádszentpéter 11 0.60 %
Kiscsalomja 10 0.54 %
Galábocs 10 0.54 %
Magasmajtény 10 0.54 %
Alsópalojta 9 0.49 %
Erdőszelestény 9 0.49 %
Szuhány 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Sirak 8 0.43 %
Tótkisfalu 7 0.38 %
Érújfalu 7 0.38 %
Alsózellő 7 0.38 %
Kiskürtös 7 0.38 %
Rárósmulyad 7 0.38 %
Hartyán 6 0.33 %
Tótgyarmat 6 0.33 %
Kürtösújfalu 6 0.33 %
Gyürki 6 0.33 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.22 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Nagylám 4 0.22 %
Bereklak 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.77 %
Középpalojta 113 10.09 %
Alsópalojta 91 8.13 %
Lukanénye 90 8.04 %
Felsőpalojta 79 7.05 %
Bereklak 61 5.45 %
Kékkő 32 2.86 %
Ebeck 32 2.86 %
Tótgyarmat 24 2.14 %
Csáb 22 1.96 %
Mikszáthfalva 21 1.88 %
Magasmajtény 20 1.79 %
Kőkeszi 17 1.52 %
Leszenye 16 1.43 %
Erdőszelestény 15 1.34 %
Ipolynyék 15 1.34 %
Dacsólam 15 1.34 %
Kiskürtös 14 1.25 %
Szuhány 14 1.25 %
Zsély 12 1.07 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.63 %
Érújfalu 7 0.63 %
Apátújfalu 6 0.54 %
Nagycsalomja 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Nógrádszentpéter 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Terbegec 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Alsózellő 5 0.45 %
Alsósztregova 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Hartyán 5 0.45 %
Ipolykeszi 5 0.45 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 10.82 %
Ipolybalog 179 8.31 %
Lukanénye 173 8.03 %
Csáb 132 6.13 %
Nagykürtös 125 5.80 %
Apátújfalu 119 5.52 %
Nagycsalomja 96 4.46 %
Zsély 80 3.71 %
Leszenye 69 3.20 %
Inám 61 2.83 %
Ipolykeszi 61 2.83 %
Bussa 59 2.74 %
Ipolyhídvég 59 2.74 %
Kőkeszi 58 2.69 %
Ipolyszécsényke 50 2.32 %
Tótgyarmat 48 2.23 %
Ipolyvarbó 48 2.23 %
Óvár 46 2.14 %
Kelenye 46 2.14 %
Kóvár 42 1.95 %
Terbegec 41 1.90 %
Bátorfalu 36 1.67 %
Ipolynagyfalu 34 1.58 %
Dacsókeszi 30 1.39 %
Szécsénykovácsi 26 1.21 %
Ipolyharaszti 18 0.84 %
Szelény 17 0.79 %
Sirak 15 0.70 %
Erdőszelestény 15 0.70 %
Csalár 14 0.65 %
Kékkő 13 0.60 %
Magasmajtény 12 0.56 %
Ipolykér 12 0.56 %
Ebeck 11 0.51 %
Mikszáthfalva 10 0.46 %
Felsőzellő 9 0.42 %
Csall 9 0.42 %
Gyürki 8 0.37 %
Galábocs 8 0.37 %
Bereklak 6 0.28 %
Rárósmulyad 6 0.28 %
Középpalojta 4 0.19 %
Alsóesztergály 4 0.19 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Kiscsalomja 3 0.14 %
Alsósztregova 3 0.14 %
Kiskürtös 2 0.09 %
Nagyhalom 2 0.09 %
Alsópalojta 2 0.09 %
Nógrádszenna 2 0.09 %
Szuhány 2 0.09 %
Nógrádszentpéter 2 0.09 %
Alsózellő 2 0.09 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 9.09 %
Ipolykér 25 6.14 %
Bussa 21 5.16 %
Lukanénye 21 5.16 %
Szécsénykovácsi 21 5.16 %
Nagykürtös 19 4.67 %
Ipolynyék 17 4.18 %
Óvár 12 2.95 %
Zsély 12 2.95 %
Terbegec 11 2.70 %
Apátújfalu 11 2.70 %
Ipolybalog 11 2.70 %
Csáb 10 2.46 %
Felsőzellő 10 2.46 %
Nagycsalomja 8 1.97 %
Ipolyhídvég 7 1.72 %
Kőkeszi 7 1.72 %
Inám 7 1.72 %
Leszenye 7 1.72 %
Galábocs 5 1.23 %
Csalár 4 0.98 %
Ipolynagyfalu 4 0.98 %
Érújfalu 3 0.74 %
Hartyán 3 0.74 %
Dacsókeszi 3 0.74 %
Gyürki 3 0.74 %
Kóvár 3 0.74 %
Paróca 3 0.74 %
Ipolyszécsényke 3 0.74 %
Szelény 3 0.74 %
Erdőszelestény 3 0.74 %
Tótgyarmat 2 0.49 %
Felsőesztergály 2 0.49 %
Ipolyharaszti 2 0.49 %
Alsósztregova 2 0.49 %
Sirak 2 0.49 %
Mikszáthfalva 2 0.49 %
Alsózellő 1 0.25 %
Kelenye 1 0.25 %
Alsópalojta 1 0.25 %
Ebeck 1 0.25 %
Alsóesztergály 1 0.25 %
Ipolykeszi 1 0.25 %
Magasmajtény 1 0.25 %
Nógrádszentpéter 1 0.25 %
Dacsólam 1 0.25 %
Bereklak 1 0.25 %
Nagylám 1 0.25 %
Kiscsalomja 1 0.25 %
Csall 1 0.25 %
Kékkő 1 0.25 %
Kiskürtös 1 0.25 %
Rárósmulyad 1 0.25 %
Szuhány 1 0.25 %
Középpalojta 1 0.25 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 17.21 %
Nagykürtös 96 15.02 %
Nógrádszentpéter 34 5.32 %
Érújfalu 17 2.66 %
Kékkő 16 2.50 %
Kislibercse 15 2.35 %
Tótkisfalu 15 2.35 %
Bussa 15 2.35 %
Magasmajtény 14 2.19 %
Borosznok 13 2.03 %
Süllye 11 1.72 %
Felsőesztergály 11 1.72 %
Lukanénye 9 1.41 %
Alsópalojta 9 1.41 %
Zsély 9 1.41 %
Csáb 9 1.41 %
Ipolyharaszti 9 1.41 %
Bereklak 8 1.25 %
Felsősztregova 8 1.25 %
Dacsólam 7 1.10 %
Tótkelecsény 7 1.10 %
Nagylám 7 1.10 %
Nógrádszenna 6 0.94 %
Felsőzellő 6 0.94 %
Csall 6 0.94 %
Szelény 5 0.78 %
Hartyán 5 0.78 %
Ipolynyék 5 0.78 %
Kiscsalomja 5 0.78 %
Bátorfalu 4 0.63 %
Nagycsalomja 4 0.63 %
Kiskürtös 4 0.63 %
Alsózellő 4 0.63 %
Szuhány 4 0.63 %
Paróca 4 0.63 %
Kürtösújfalu 3 0.47 %
Kelenye 3 0.47 %
Nagyhalom 3 0.47 %
Kőkeszi 2 0.31 %
Rárósmulyad 2 0.31 %
Ipolybalog 2 0.31 %
Dacsókeszi 2 0.31 %
Leszenye 2 0.31 %
Középpalojta 2 0.31 %
Száraznyírjes 2 0.31 %
Kishalom 1 0.16 %
Veres 1 0.16 %
Inám 1 0.16 %
Ebeck 1 0.16 %
Gyürki 1 0.16 %
Erdőszelestény 1 0.16 %
Mikszáthfalva 1 0.16 %
Tótgyarmat 1 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.16 %
Apafalva 1 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.16 %
Ipolykeszi 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 31.34 %
Zsély 73 4.50 %
Kékkő 64 3.94 %
Alsózellő 62 3.82 %
Lukanénye 49 3.02 %
Csáb 37 2.28 %
Alsósztregova 37 2.28 %
Középpalojta 36 2.22 %
Apátújfalu 35 2.16 %
Dacsókeszi 33 2.03 %
Nógrádszentpéter 29 1.79 %
Bereklak 28 1.72 %
Mikszáthfalva 28 1.72 %
Erdőszelestény 26 1.60 %
Kiskürtös 25 1.54 %
Érújfalu 25 1.54 %
Felsőzellő 23 1.42 %
Ipolynyék 23 1.42 %
Alsópalojta 21 1.29 %
Nagycsalomja 20 1.23 %
Ebeck 20 1.23 %
Leszenye 20 1.23 %
Kőkeszi 18 1.11 %
Felsőesztergály 18 1.11 %
Bussa 18 1.11 %
Szécsénykovácsi 18 1.11 %
Alsóesztergály 18 1.11 %
Csalár 17 1.05 %
Kiscsalomja 17 1.05 %
Tótgyarmat 16 0.99 %
Nógrádszenna 15 0.92 %
Terbegec 14 0.86 %
Ipolykér 14 0.86 %
Bátorfalu 11 0.68 %
Ipolybalog 11 0.68 %
Óvár 11 0.68 %
Tótkelecsény 11 0.68 %
Kelenye 11 0.68 %
Tótkisfalu 9 0.55 %
Szuhány 9 0.55 %
Kürtösújfalu 9 0.55 %
Sirak 9 0.55 %
Ipolyhídvég 9 0.55 %
Száraznyírjes 8 0.49 %
Inám 8 0.49 %
Ipolyvarbó 8 0.49 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Szelény 7 0.43 %
Apafalva 7 0.43 %
Süllye 6 0.37 %
Ipolyszécsényke 6 0.37 %
Galábocs 6 0.37 %
Ipolynagyfalu 6 0.37 %
Nagyhalom 6 0.37 %
Kóvár 6 0.37 %
Csall 6 0.37 %
Kislibercse 6 0.37 %
Magasmajtény 4 0.25 %
Ipolyharaszti 4 0.25 %
Ipolykeszi 3 0.18 %
Paróca 3 0.18 %
Nagylám 3 0.18 %
Gyürki 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Dacsólam 3 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.18 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 47.55 %
Kékkő 93 6.17 %
Mikszáthfalva 76 5.04 %
Alsópalojta 67 4.44 %
Magasmajtény 59 3.91 %
Kiskürtös 39 2.59 %
Alsósztregova 36 2.39 %
Középpalojta 32 2.12 %
Zsély 31 2.06 %
Nógrádszentpéter 27 1.79 %
Erdőszelestény 25 1.66 %
Ebeck 22 1.46 %
Bereklak 22 1.46 %
Alsózellő 22 1.46 %
Ipolynyék 21 1.39 %
Bussa 18 1.19 %
Nagyhalom 14 0.93 %
Kürtösújfalu 13 0.86 %
Dacsókeszi 11 0.73 %
Csalár 9 0.60 %
Alsóesztergály 8 0.53 %
Dacsólam 8 0.53 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.40 %
Csall 6 0.40 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 32.92 %
Kékkő 203 4.70 %
Magasmajtény 163 3.78 %
Erdőszelestény 118 2.73 %
Nógrádszentpéter 116 2.69 %
Bereklak 105 2.43 %
Lukanénye 105 2.43 %
Bussa 104 2.41 %
Csáb 102 2.36 %
Alsópalojta 102 2.36 %
Alsósztregova 87 2.02 %
Zsély 86 1.99 %
Mikszáthfalva 80 1.85 %
Középpalojta 78 1.81 %
Kürtösújfalu 76 1.76 %
Dacsókeszi 69 1.60 %
Kőkeszi 63 1.46 %
Érújfalu 61 1.41 %
Kiskürtös 55 1.27 %
Szuhány 55 1.27 %
Leszenye 55 1.27 %
Ebeck 51 1.18 %
Dacsólam 51 1.18 %
Apátújfalu 51 1.18 %
Ipolynyék 45 1.04 %
Alsózellő 42 0.97 %
Felsőpalojta 41 0.95 %
Nógrádszenna 40 0.93 %
Kiscsalomja 36 0.83 %
Felsőesztergály 35 0.81 %
Bátorfalu 35 0.81 %
Csall 34 0.79 %
Tótgyarmat 32 0.74 %
Tótkisfalu 32 0.74 %
Csalár 31 0.72 %
Felsőzellő 31 0.72 %
Nagylám 30 0.69 %
Szelény 29 0.67 %
Nagycsalomja 28 0.65 %
Szécsénykovácsi 27 0.63 %
Alsóesztergály 26 0.60 %
Ipolybalog 25 0.58 %
Tótkelecsény 24 0.56 %
Sirak 24 0.56 %
Hartyán 24 0.56 %
Felsősztregova 24 0.56 %
Nagyhalom 22 0.51 %
Ipolykér 22 0.51 %
Óvár 21 0.49 %
Terbegec 21 0.49 %
Ipolyharaszti 20 0.46 %
Ipolykeszi 20 0.46 %
Kislibercse 17 0.39 %
Ipolyvarbó 16 0.37 %
Borosznok 15 0.35 %
Gyürki 15 0.35 %
Paróca 14 0.32 %
Kishalom 13 0.30 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.25 %
Inám 10 0.23 %
Ipolyhídvég 10 0.23 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 30.08 %
Kékkő 35 3.71 %
Magasmajtény 20 2.12 %
Nógrádszentpéter 19 2.01 %
Kiskürtös 17 1.80 %
Zsély 16 1.69 %
Bussa 14 1.48 %
Erdőszelestény 12 1.27 %
Csall 9 0.95 %
Száraznyírjes 9 0.95 %
Ebeck 9 0.95 %
Csáb 8 0.85 %
Alsópalojta 8 0.85 %
Mikszáthfalva 8 0.85 %
Bereklak 8 0.85 %
Galábocs 8 0.85 %
Dacsólam 8 0.85 %
Lukanénye 8 0.85 %
Leszenye 8 0.85 %
Érújfalu 8 0.85 %
Dacsókeszi 7 0.74 %
Kőkeszi 6 0.64 %
Ipolyvarbó 6 0.64 %
Ipolynyék 6 0.64 %
Apátújfalu 5 0.53 %
Középpalojta 5 0.53 %
Kiscsalomja 4 0.42 %
Szuhány 4 0.42 %
Borosznok 4 0.42 %
Csalár 4 0.42 %
Tótkisfalu 4 0.42 %
Óvár 4 0.42 %
Kóvár 3 0.32 %
Bátorfalu 3 0.32 %
Felsőesztergály 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Szelény 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Kürtösújfalu 2 0.21 %
Tótkelecsény 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Nagycsalomja 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Alsózellő 1 0.11 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.64 %
Kékkő 61 6.19 %
Lukanénye 39 3.96 %
Zsély 38 3.86 %
Alsósztregova 28 2.84 %
Nógrádszentpéter 26 2.64 %
Bereklak 20 2.03 %
Alsózellő 19 1.93 %
Ebeck 18 1.83 %
Erdőszelestény 18 1.83 %
Csáb 16 1.62 %
Mikszáthfalva 16 1.62 %
Érújfalu 16 1.62 %
Felsőzellő 16 1.62 %
Nógrádszenna 15 1.52 %
Ipolynyék 14 1.42 %
Kürtösújfalu 13 1.32 %
Magasmajtény 13 1.32 %
Bussa 13 1.32 %
Alsópalojta 12 1.22 %
Kőkeszi 12 1.22 %
Középpalojta 12 1.22 %
Leszenye 12 1.22 %
Dacsókeszi 12 1.22 %
Kiskürtös 11 1.12 %
Tótgyarmat 10 1.02 %
Tótkisfalu 9 0.91 %
Inám 9 0.91 %
Dacsólam 9 0.91 %
Ipolykér 8 0.81 %
Csalár 8 0.81 %
Alsóesztergály 8 0.81 %
Apátújfalu 8 0.81 %
Kislibercse 7 0.71 %
Kelenye 7 0.71 %
Nagycsalomja 7 0.71 %
Csall 6 0.61 %
Apafalva 6 0.61 %
Kiscsalomja 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Nagylám 6 0.61 %
Óvár 6 0.61 %
Ipolyhídvég 5 0.51 %
Felsőesztergály 5 0.51 %
Szuhány 5 0.51 %
Felsőpalojta 4 0.41 %
Süllye 4 0.41 %
Ipolybalog 4 0.41 %
Nagyhalom 4 0.41 %
Tótkelecsény 4 0.41 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.70 %
Kékkő 105 4.39 %
Erdőszelestény 71 2.97 %
Magasmajtény 63 2.63 %
Bussa 62 2.59 %
Nógrádszentpéter 59 2.47 %
Bereklak 55 2.30 %
Csáb 51 2.13 %
Középpalojta 50 2.09 %
Alsópalojta 49 2.05 %
Zsély 48 2.01 %
Lukanénye 46 1.92 %
Ipolyhídvég 45 1.88 %
Kürtösújfalu 44 1.84 %
Alsósztregova 43 1.80 %
Felsőzellő 39 1.63 %
Mikszáthfalva 38 1.59 %
Dacsókeszi 38 1.59 %
Szuhány 35 1.46 %
Felsőesztergály 31 1.30 %
Apátújfalu 28 1.17 %
Kiskürtös 28 1.17 %
Csalár 27 1.13 %
Leszenye 27 1.13 %
Kőkeszi 26 1.09 %
Alsózellő 25 1.05 %
Dacsólam 25 1.05 %
Kiscsalomja 24 1.00 %
Ipolynyék 23 0.96 %
Érújfalu 23 0.96 %
Csall 21 0.88 %
Szécsénykovácsi 21 0.88 %
Felsősztregova 21 0.88 %
Felsőpalojta 20 0.84 %
Szelény 20 0.84 %
Alsóesztergály 20 0.84 %
Hartyán 19 0.79 %
Nagylám 18 0.75 %
Ipolynagyfalu 18 0.75 %
Ipolykér 17 0.71 %
Ipolyvarbó 17 0.71 %
Óvár 17 0.71 %
Ebeck 16 0.67 %
Tótgyarmat 16 0.67 %
Tótkisfalu 15 0.63 %
Kislibercse 15 0.63 %
Tótkelecsény 15 0.63 %
Nógrádszenna 15 0.63 %
Paróca 13 0.54 %
Ipolykeszi 13 0.54 %
Ipolybalog 12 0.50 %
Ipolyharaszti 12 0.50 %
Apafalva 11 0.46 %
Zobor 11 0.46 %
Terbegec 11 0.46 %
Galábocs 11 0.46 %
Borosznok 10 0.42 %
Kóvár 9 0.38 %
Kishalom 9 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 42.02 %
Kékkő 110 7.35 %
Zsély 56 3.74 %
Mikszáthfalva 54 3.61 %
Alsópalojta 51 3.41 %
Bereklak 42 2.81 %
Nógrádszentpéter 38 2.54 %
Bussa 35 2.34 %
Erdőszelestény 35 2.34 %
Kiskürtös 32 2.14 %
Csáb 28 1.87 %
Felsőesztergály 26 1.74 %
Kürtösújfalu 23 1.54 %
Alsózellő 22 1.47 %
Alsósztregova 22 1.47 %
Lukanénye 19 1.27 %
Ebeck 17 1.14 %
Magasmajtény 17 1.14 %
Nagyhalom 13 0.87 %
Dacsókeszi 13 0.87 %
Leszenye 13 0.87 %
Ipolykér 13 0.87 %
Érújfalu 13 0.87 %
Középpalojta 12 0.80 %
Felsőzellő 12 0.80 %
Szécsénykovácsi 11 0.73 %
Szuhány 10 0.67 %
Csalár 10 0.67 %
Száraznyírjes 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Kiscsalomja 9 0.60 %
Dacsólam 9 0.60 %
Nógrádszenna 8 0.53 %
Galábocs 8 0.53 %
Tótgyarmat 8 0.53 %
Óvár 7 0.47 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolynagyfalu 4 0.27 %
Ipolynyék 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Zobor 4 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 13.88 %
Ipolybalog 57 12.56 %
Ipolykeszi 48 10.57 %
Ipolyhídvég 41 9.03 %
Nagycsalomja 24 5.29 %
Nagykürtös 22 4.85 %
Lukanénye 20 4.41 %
Ipolykér 13 2.86 %
Óvár 13 2.86 %
Ipolynagyfalu 12 2.64 %
Inám 12 2.64 %
Kóvár 11 2.42 %
Magasmajtény 8 1.76 %
Bussa 6 1.32 %
Ipolyszécsényke 6 1.32 %
Tótgyarmat 5 1.10 %
Kőkeszi 5 1.10 %
Zsély 4 0.88 %
Ipolyvarbó 4 0.88 %
Apátújfalu 4 0.88 %
Kelenye 4 0.88 %
Csalár 4 0.88 %
Szécsénykovácsi 4 0.88 %
Leszenye 3 0.66 %
Csáb 3 0.66 %
Kiscsalomja 2 0.44 %
Sirak 2 0.44 %
Érújfalu 2 0.44 %
Gyürki 2 0.44 %
Alsózellő 1 0.22 %
Tótkisfalu 1 0.22 %
Terbegec 1 0.22 %
Bátorfalu 1 0.22 %
Kékkő 1 0.22 %
Kishalom 1 0.22 %
Mikszáthfalva 1 0.22 %
Alsósztregova 1 0.22 %
Rárósmulyad 1 0.22 %
Dacsókeszi 1 0.22 %
Szelény 1 0.22 %
Zobor 1 0.22 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.73 %
Alsósztregova 136 16.27 %
Felsőzellő 91 10.89 %
Bussa 76 9.09 %
Nógrádszentpéter 31 3.71 %
Kékkő 24 2.87 %
Alsózellő 23 2.75 %
Mikszáthfalva 18 2.15 %
Kislibercse 16 1.91 %
Alsópalojta 16 1.91 %
Érújfalu 15 1.79 %
Magasmajtény 13 1.56 %
Középpalojta 10 1.20 %
Felsőesztergály 10 1.20 %
Rárósmulyad 9 1.08 %
Leszenye 9 1.08 %
Tótkelecsény 8 0.96 %
Nógrádszenna 8 0.96 %
Ipolynyék 7 0.84 %
Csáb 7 0.84 %
Dacsólam 7 0.84 %
Hartyán 7 0.84 %
Apátújfalu 7 0.84 %
Csalár 6 0.72 %
Ipolyvarbó 6 0.72 %
Zsély 6 0.72 %
Ebeck 6 0.72 %
Kishalom 5 0.60 %
Kiskürtös 5 0.60 %
Tótkisfalu 5 0.60 %
Lukanénye 5 0.60 %
Szuhány 4 0.48 %
Felsősztregova 4 0.48 %
Nagycsalomja 4 0.48 %
Erdőszelestény 4 0.48 %
Borosznok 4 0.48 %
Kürtösújfalu 4 0.48 %
Bereklak 4 0.48 %
Terbegec 4 0.48 %
Kőkeszi 3 0.36 %
Galábocs 3 0.36 %
Nagyhalom 3 0.36 %
Tótgyarmat 3 0.36 %
Alsóesztergály 2 0.24 %
Bátorfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Ipolykeszi 2 0.24 %
Csall 2 0.24 %
Nagylám 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Szécsénykovácsi 2 0.24 %
Ipolynagyfalu 2 0.24 %
Ipolykér 2 0.24 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Ipolyhídvég 2 0.24 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.34 %
Ipolyhídvég 131 14.65 %
Ipolybalog 83 9.28 %
Ipolynagyfalu 47 5.26 %
Inám 44 4.92 %
Nagykürtös 41 4.59 %
Óvár 35 3.91 %
Ipolykér 31 3.47 %
Ipolykeszi 27 3.02 %
Lukanénye 19 2.13 %
Csáb 18 2.01 %
Nagycsalomja 18 2.01 %
Kelenye 18 2.01 %
Ipolyszécsényke 17 1.90 %
Kóvár 15 1.68 %
Csalár 15 1.68 %
Apátújfalu 13 1.45 %
Sirak 11 1.23 %
Terbegec 11 1.23 %
Szécsénykovácsi 10 1.12 %
Kőkeszi 9 1.01 %
Bussa 9 1.01 %
Bátorfalu 8 0.89 %
Leszenye 7 0.78 %
Tótgyarmat 6 0.67 %
Dacsókeszi 5 0.56 %
Gyürki 5 0.56 %
Kékkő 5 0.56 %
Magasmajtény 4 0.45 %
Szelény 4 0.45 %
Ipolyvarbó 4 0.45 %
Zsély 4 0.45 %
Galábocs 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Érújfalu 3 0.34 %
Mikszáthfalva 2 0.22 %
Alsózellő 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Erdőszelestény 2 0.22 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 26.60 %
Alsósztregova 235 19.06 %
Nógrádszentpéter 76 6.16 %
Érújfalu 75 6.08 %
Kékkő 53 4.30 %
Bussa 40 3.24 %
Magasmajtény 39 3.16 %
Kislibercse 32 2.60 %
Hartyán 30 2.43 %
Felsősztregova 29 2.35 %
Tótkisfalu 28 2.27 %
Nógrádszenna 23 1.87 %
Mikszáthfalva 20 1.62 %
Erdőszelestény 19 1.54 %
Tótkelecsény 19 1.54 %
Zsély 18 1.46 %
Alsópalojta 18 1.46 %
Süllye 18 1.46 %
Borosznok 16 1.30 %
Felsőzellő 12 0.97 %
Kiskürtös 12 0.97 %
Bereklak 12 0.97 %
Apátújfalu 11 0.89 %
Felsőesztergály 11 0.89 %
Alsózellő 10 0.81 %
Alsóesztergály 9 0.73 %
Dacsókeszi 9 0.73 %
Középpalojta 9 0.73 %
Rárósmulyad 8 0.65 %
Leszenye 8 0.65 %
Nagylám 8 0.65 %
Lukanénye 8 0.65 %
Kóvár 8 0.65 %
Kürtösújfalu 7 0.57 %
Csáb 7 0.57 %
Paróca 7 0.57 %
Nagyhalom 6 0.49 %
Óvár 6 0.49 %
Ipolykér 6 0.49 %
Dacsólam 5 0.41 %
Szelény 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Tótgyarmat 4 0.32 %
Csalár 4 0.32 %
Gyürki 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Kishalom 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Ipolynyék 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ebeck 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
463 79.69%
VPN
66 11.36%
KSČ
19 3.27%
SZ
10 1.72%
SPV
9 1.55%
KDH
7 1.20%
DS
5 0.86%
Egyéb
2 0.34%
Érvényes szavazatok 581
Együttélés-MKDM
458 80.63%
Magyar Polgári Párt
41 7.22%
SDĽ
19 3.35%
HZDS
13 2.29%
SDSS
11 1.94%
ODÚ
7 1.23%
KDH
5 0.88%
SZ
3 0.53%
KSS
3 0.53%
Egyéb
8 1.41%
Érvényes szavazatok 568
MK
505 87.67%
SP-VOĽBA
29 5.03%
12 2.08%
ZRS
7 1.22%
KDH
6 1.04%
KSS
4 0.69%
HZPCS
4 0.69%
SPK
3 0.52%
Egyéb
6 1.04%
Érvényes szavazatok 576
MKP
541 88.83%
SDK
24 3.94%
SOP
21 3.45%
SDĽ
6 0.99%
KSS
5 0.82%
HZDS
5 0.82%
MLHZP
5 0.82%
Egyéb
2 0.33%
Érvényes szavazatok 609
MKP
511 94.11%
SMER
6 1.10%
ANO
6 1.10%
SDKU
5 0.92%
OKS
3 0.55%
Egyéb
12 2.21%
Érvényes szavazatok 543
MKP
475 93.69%
SMER
12 2.37%
SDKU DS
7 1.38%
KSS
3 0.59%
Egyéb
10 1.97%
Érvényes szavazatok 507
MKP
447 80.98%
Most-Híd
63 11.41%
SDKU DS
17 3.08%
SMER
15 2.72%
SNS
3 0.54%
SaS
3 0.54%
Egyéb
4 0.72%
Érvényes szavazatok 552
MKP
342 70.81%
Most-Híd
91 18.84%
SMER SD
16 3.31%
SDKU DS
7 1.45%
SNS
6 1.24%
SOSKA
5 1.04%
99 Percent
4 0.83%
PaS
2 0.41%
SaS
2 0.41%
ĽS HZDS
2 0.41%
OĽaNO
2 0.41%
LSNS
2 0.41%
Egyéb
2 0.41%
Érvényes szavazatok 483
MKP
350 76.09%
Most-Híd
64 13.91%
SMER SD
13 2.83%
LSNS
7 1.52%
SNS
6 1.30%
SaS
4 0.87%
OĽANO-NOVA
4 0.87%
MKDA-MKDSZ
4 0.87%
#SIEŤ
3 0.65%
Egyéb
5 1.09%
Érvényes szavazatok 460
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések