SK
NR
.....

Gimes

Község

címer zászló
992 87% magyar 1910
450 22% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gímes
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jelenec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Nyitrai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja - Északnyugati-Kárpátok, Elő-Fátra, Tribecs-hegység
Más földrajzi nevek:
Alsó-rétek, Čierna skala, Családka, Csóványos, Előpart, Fehérkereszt, Felvég, Hasas, Hideg-pázsit, Hidegvár, Kertmegi dűlő, Kis-tó, Kopotthegy (Gímes-hegy), Kovácsi, Mogyoróska, Nagy-tó, Pásztorvölgy,
Koordináták:
48.37872696, 18.22371292
Terület:
27,18 km2
Rang:
község
Népesség:
2100
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95173
Település kód:
500372
Szervezeti azonosító:
308072
Adóazonosító:
2021102798

Gímes a Tribecs-hegység (Razgyel-hegycsoport) délkeleti lábánál, a Zoboralján, a Gímes-patak völgyében fekszik, Nyitrától 14 km-re északkeletre, Aranyosmaróttól 14 km-re nyugatra, a Lipótvár-Garamkovácsi vasútvonal mentén (megállóhely, személyforgalom 2003 óta nincs). Területét érinti a Nyitrát Garamszentbenedekkel összekötő 65-ös főút, mellékutak kötik össze Kolonnal (3,5 km) és Néverrel (4,5 km), mezőgazdasági út Barslédeccel (3,5 km). Területének csaknem felét a Tribecs-hegység erdei borítják, melyek a Nyitra-mente Tájvédelmi Körzethez tartoznak. Északnyugatról Felsőelefánt és rövid szakaszon Béd, északkeletről Gímeskosztolány, keletről Lédec, délkeletről Néver, délről Kolon, délnyugatról pedig Zsére községekkel határos. Lédeccel és Zsérével közös határa egyben Nyitra és Bars megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. A 19. század derekáig mezőváros volt. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között az Aranyosmaróti járáshoz, 1960-tól újra a Nyitrai járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Nyitra megye, Aranyosmaróti járás). Területe (27,18 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

A község a szlovák-magyar nyelvhatáron, a zoboraljai magyar nyelvsziget északi szélén helyezkedik el. A 20. század elején még túlnyomó többségében magyarok lakta község 1991-re szlovák többségűvé vált, az asszimiláció eredményeként 2011-re a magyar nemzetiségűek aránya már alig haladta meg az összlakosság egynegyedét. 1910-ben 1134, 1921-ben 1209, 1939-ben pedig 1437, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa, a szlovákok 1910-ben a lakossága egytizedét, 1921-ben egyötödét alkották. A községben két évszázada él roma közösség is, 2013-ban a lakosság 5,3 %-a tartozott a roma etnikumhoz. 1991-2011 között a népességszám 6,4 %-al növekedett (1910-ről 2033-ra), a magyar nemzetiségűek aránya ugyanakkor csaknem a felére zuhant (45,8 %-ról 26,7 %-ra). A lakosság túlnyomó többsége (87,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

Már korán lakott település volt, az első okiratos említését, Gimesként, a zobori bencés apátság oklevelében leljük, 1113-ban. 1226-ban II. András a Hont-Pázmány nembeli Ivánkának adta birtokul. Fia András koronaőr, főtárnokmester, a Forgách család őse a 13. század derekán várat építtetett itt a Nyitra–Bars kereskedelmi útvonal felügyeletére. 1273-ban András és fiai II. Ottokár cseh király ostromától védték sikerrel várukat, s csak 1303 után sikerült megszereznie Csák Máténak. Csak Csák 1321-es halála után került királyi tulajdonba, s 1356-tól királynéi birtokba. A 14. század végén Mária királynő Forgách Balázsnak és rokonainak adományozta. Ők voltak azok, akik 1430 a falu melletti mocsarat lecsapolták, valamint bővítették a várat. A török korban többször ostromlott vár volt, amelyet a tulajdonos Forgách család 1613-ban, illetve később, 1712-ben és 1755-ben is megjavíttatott. A 18. századi átépítéskor a várban barokk kápolnát alakítottak ki. A család egészen a 19. század végéig lakta a várat, ám 1885 után, miután a család a faluban álló barokk kastélyba költözött, a vár pusztulásnak indult. A trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Nyitrai járásához, majd 1920-tól Gymeš néven Csehszlovákiához tartozott. 1938-ban megépült a Sarlókajsza-Aranyosmarót közötti vasúti szakasz, melynek egyik állomása Gímes lett. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott. A háború után a lakosság legnagyobb része reszlovakizált. 1948-ban Jelenec lett a hivatalos neve. 1960-ban átadták az új iskola épületét. 1965-ben Jókai Mária tanítónő vezetésével megalakult a Villő népi együttes, mely napjainkig működik. Az 1980-as évektől a gímesi táborhely a Juhász Gyula Ifjúsági Klub által rendezett művelődési táborozások színhelye. 1993-ban sikertelen referendumon kísérelték meg hivatalos nevének megváltoztatását.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, régebben szőlőtermesztéséről is híres községben ma különösen jelentős ágazat az idegenforgalom (mesterséges tó a Gímesi-patakon, Remitás-üdülőhely és táborozóhely). Itt működik a Zoboralja egyik legfontosabb magyar alapiskolája (a szlovák iskolával egy intézményt alkotva), de óvodájában már megszűnt a magyar oktatás. Szent Keresztnek szentelt római katolikus temploma 1720-ban épült, a Szűz Mária-kápolna 17. századi, a Forgách-kastély pedig 1722-ben épült barokk stílusban. Fő nevezetessége a falutól északra, a Tribecs egyik hegytetején (Várhegy, 514 m) emelkedő várrom. A várat a Forgáchok emeltették a 13. században, a 19. századra pusztulásnak indult. A várhegy északnyugati lejtőjén található, 1240 óta fennálló gesztenyést 1952-ben természetvédelmi területté nyilvánították 2,66 hektáron.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GIMES. vagy Gymes. Mező Város Nyitra Vármegyében, földes Ura G. Forgách Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Nyitrához más fél mértföldnyire, és az Uraságnak, (mellyet IVdik Béla Királynak idejétől fogva bírnak) jeles kastéllyával ’s kertyével díszesíttetik. Határja jó termékenységű, fája, legelője makkja van, szőlöhegye néhol soványas, vagyonnyai külömbfélek, és meglehetősek, piatza Nyitrán, más fél órányira, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ghimes, (Ghymes), magyar mv., Nyitra vgyében, Bars vmegye szélén, Nyitrától 2 órányira egy kies vidéken. Lakja 1034 kath., 8 zsidó. Urasági csinos kastély és kert; termékeny határ, sok erdő, bortermesztés, gesztenye s más gyümölcs bőven. – Egy órányi távolságra nyugot felé láthatni a régi Ghymes várát, a gr. Forgácsok törzsök lakhelyét fejérleni, melly az egész megyében egyedül maradt meg a hajdani várak közül lakható állapotban. Fekszik ez egy magos hegynek tetején, gesztenye erdőktől körülvétetve, melly hegy nyugot felől egyenes kősziklákból, mint valami roppant fal emelkedik fel, de a napkeleti oldalról könnyü felmenetelt enged még a szekérnek is. Régenten vontató hiddal, s mély árokkal védelmeztetett az ellenség ellen; a mint hogy ennek nyomait még most is láthatni. Nézésre méltó dolgok ezen várban: a nagy palota, hol 200–300 ember könnyen elférhet, s hol egy nagy vendégséghez mindenféle készületek találtatnak, a mellette lévő szobákban a Forgácsokat pánczélos öltözetben ábrázoló képek, némelly régi formáju székekkel, asztalokkal, s más házi butorokkal együtt; – az igen gazdag ékességü kápolna, a Lajola Sz. Ignácz tiszteletére, ki egyszersmind a vár patronusa. Itt különösen nevezetes egy mise-ruha, melly arany-fonal helyett asszonyi hajjal van kivarva igen csinosan és mesterségesen. Ez öregbik Forgács Pál gr. hitvesének, született Révay bárónénak ajtatos ajándéka; ki midőn férje papnak felszenteltetett, a klastromba apáczának menvén hosszu és igen szép haját lemetélte, s azokkal ezt a ruhát saját kezével kivarta. A kápolna alatt van gr. Forgácsok sirboltja; az emlitett Lojola Sz. Ignácz tiszteletére gr. Forgács hagyományából minden esztendőben nagy bucsúünnep tartatik itt, a midőn a számosan öszvesereglett vendégek gazdagon megvendégeltetnek. A mi már eredetét s viszontagságát illeti ezen várnak: első törzsöke a ghymesi gr. Forgács családnak s első épitője Ghymes várának Bányai Andrási Ivánka fija volt, kinek IV-ik Béla a sajó melletti ütközetben kimutatott vitézségéért 1256-ban Ghym földeket, meg a vele határos Ghymes nevü földet is oda ajándékozta. A Forgácsoktól Trencséni Máté erőszakosan elvette, de a rozgonyi csata után legyőzettetvén, ettől elesett, s a király kezére jutott, s ott is maradt (nem tudni mi okból) mind addig, mig 1-ső Maria ismét Forgács Balázsnak ajándékozá. – A török háborukban sokszor látott ellenséget, azonban soha be nem vétetett, sőt tetemes kárt sem szenvedett. 1613-ban gróf Forgács Zsigmond Nádorispán nagy költséggel megujitotta; de 1618-ban a Bethlen seregek elpusztitották s felprédálták; mindazáltal ezen eset után ismét ujabb izlés szerint felépült, s békeségben is maradott egész a század végéig, a midőn a törökök ezt a várat is felgyujtották, de be nem vehették. Gr. Forgács Zsigmond mint Rákóczy Ferencz vezére hűségtelensége miatt elvesztvén: 1-ső József császár gr. Wratislav csehországi cancelláriusnak adta 130,000 forintba; hanem ez 1712-ben III-ik Károly segedelmével ugyan annyi sommába gr. Forgács Pál rosnyói püspöknek általengedte. Ki is reá uj adománylevelet nyervén, familiájának új törzsöke lett, s a várat fijával együtt sok költséggel kiigazittatta, s a már felebb érintett kápolnát épittette.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Bliszka hegy keleti lejtőjén, a Tribecs déli végcsúcsán a ghymesi vár áll. E várat Ivánka András alapítá, ki IV. Béla életét mentette meg a mohi csatában, s jutalmúl Ghym földet kapta. Ez az Ivánka őse a Forgách grófi családnak, mely máig bírja e várat és uradalmat. Husziták, törökök, fölkelők gyakran ostromolták, sőt el is pusztíták, de mindig újra fölépűlt s a közelebbi időkig lakható állapotban volt. Gróf Forgách Pál rozsnyói püspök ékes kápolnát emelt benne; ez alatt van a régi Forgáchok sirboltja. Ma csak roskadozó falai tekintenek az alattok elterűlő gesztenyeerdőre. A várban volt szekrények, székek, asztalok, részben a XV. század hazai iparának termékei, a Ghymes községben 1720-ban épűlt kastélyba kerűltek. Itt van a Forgáchok családi képtára és sok más érdekes kép, részben régi híres külföldi művészektől. A kastély termeit gazdag agancsgyűjtemény is ékesíti. A Piliske hegyi vadaskertnek érdekes ritkasága a muflon, melynek meghonosítása czéljából 1868-ban kilencz darabot bocsátott ki a mai birtokos, gróf Forgách Károly, a ki egyike a leghíresebb vadászoknak, egy körűlkerített terűletre. 1883-ban már százötvenre szaporodtak a muflonok; most pedig már több száz darab van e fajból Elefánt, Appony, Kovarcz, Szolcsány, Velcsicz és Zlatnó erdeiben.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ghymes, magyar község a ghymesi várhegy alatt, Barsvármegye határán. Lakosainak száma 1081, kik közül 894 magyar, 187 tót. Vallásuk r. kath. és kevés izraelita. Postája van, táviró- és vasúti állomása Nyitra. A XII. század elején királyi birtok volt. Kath. temploma 1720-ban épült. 1877-ben az izraeliták is építtettek itt imaházat. A községben van gróf Forgách Károly barokk-modoru földszintes kastélya, melyet gróf Forgách Pál püspök 1722-ben építtetett. A kastélyban a gazdag családi képtáron kívül érdekes és értékes régi festmények vannak, többek közt Francesco Trevisani velenczei mestertől, Max Pfeilertől, aki tudvalevőleg Eugen savoyai herczeg udvari festője volt, Izbéghi Mihály magyar festőtől, Paul Hemling, Van Dyck németalföldi mester tanítványától stb. A kastély becses barokk-bútorainak nagy része a ghymesi várból származik. Az összes csarnokok, termek és szobák falai tele vannak aggatva a ghymesi hitbizományi uradalom vadászati rofeumaival, melyek közt rendkívül érdekes és ritka darabok vannak. A tulajdonos gróf 1886-ban agancsgyüjteményéből 1756 példányt, 1891-ben 295 és 1896-ban 198 példányt küldött a budapesti orsz. erdészeti egyesületnek. Az itt maradt 1056 darab azon állatok agancsaiból áll, a melyeket a gróf sajátkezűleg lőtt, gyönyörű és vadban bő vadászterületén, melyen az általa honositott muflon is szabadon tenyészik. A ghymesi vadászatok országos hírüek. A falu fölött magas hegytetőn emelkedik Ghymesnek még romjaiban is nagyszabásu és büszke vára. Forgách András gróf 1242-ben kezdte építtetni. Ghymest Ivánka, a Forgách Ivánch nevü ősének fia nyerte II. Endrétől. A sok viszontagságot átélt vár történeti szerepléséről más helyen emlékezünk meg, itt még csak azt említjük fel, hogy a vár egész a mult század végéig lakható állapotban volt, de már e század elején romba dőlt.

Magyar Katolikus Lexikon

Ghymes, v. Nyitra vm. (Jelenec, Szl.): vár. - A Hontpázmány nemzetség építtette a tatárdúlás (1241-42) után. 1270 k. a csehek sikertelenül ostromolták. 1275: Divénykőként említik. Csák Máté szerezte meg, majd kir. vár. Később az építtető utódai, a Forgách család birtokolta. 1663: Nyitra elestével végvárrá lépett elő, de nem ostromolták. A háromszög alaprajzú hegyi várból jelentős romok állnak. Bá.B. Fügedi 1977:55, 136. - Vártúrák III:194.

ghymesi és gácsi gróf Forgách Miklós - Hevessy Sári - Jókai Mária - Simek Viktor - Stoffa (Fazekas) Veronika - Telekiné Nagy Ilona -

ghymesi és gácsi gróf Forgách Miklós

1731 k.
Gimes - megszületett
névjegyzék

Hevessy Sári

1897. 1. 19.
Gimes - megszületett
1915 - 1942
Berencs - tanított
1942 - 1950
Alsócsitár - tanított
1981. 7. 28.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Telekiné Nagy Ilona

1933. 12. 27.
Terbeléd - megszületett
Fülek - tanított
Gimes - tanított
2010. 5. 14.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Jókai Mária

1937.1.18.
Aha - megszületett
Kalász - tanított
Gimes - tanított
Barslédec - tanított
névjegyzék

Simek Viktor

1941.10.28.
Zsére - megszületett
1990-2002
Gimes - tanított
névjegyzék

Stoffa (Fazekas) Veronika

1951. 7. 8.
Barslédec - megszületett
1957 - 1966
Gimes - tanult
1966 - 1969
Nyitra - tanult
névjegyzék
Névelőfordulások
1113
Gimes
1226
Gumes
1232
Guymes
1253
Gymus
1295
Inferior Superior Ghymes
1350
Noggymus
1356
Gyemes
1386
Gymes a Maior et Minor
1773
Ghymes,
1786
Gimesch, Ghymesch,
1808
Ghímes, Gímes, Gýmeš,
1863
Ghymes,
1873
Ghimes,
1882
Gimes,
1892
Ghymes,
1920
Dýmeš, Gýmeš,
1927
Gýmeš, Ghymes,
1948
Jelenec
1994
Gímes

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 126
Telefon: 0376313204
Fax: 0377764953

Honlap: jelenec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Varga Ivan (Független)

Képviselő-testület:
Richter Henrich (Független)
Mozdíková Dáša (Független)
Jančová Karina (Független)
Šinka Markus (Független)
Čapo Peter (Független)
Gálik Vladimír (KDH)
Šinka Karol (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Molnár Július (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Nagy František (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Független 56% Független 5 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö MOST - H... 33% MOST - HÍD, SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Gimesi Posta

Gímes 92

Gimesi Római Katolikus Plébániahivatal

Iskola utca 329

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 330

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Lucfenyő utca 601

Gimesi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 126

Gimesi Községi Hivatal

Fő utca 126

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 782 83%
szlovákok 100 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 43 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 947
magyarok 992 87%
szlovákok 123 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1134
magyarok 946 78%
szlovákok 249 21%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1209
magyarok 874 46%
szlovákok 1026 54%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1910
magyarok 711 37%
szlovákok 1217 63%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1942
magyarok 542 27%
szlovákok 1376 68%
ruszinok 0 0%
romák 5 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 100 5%
összlétszám 2033
magyarok 450 22%
szlovákok 1494 72%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 113 5%
összlétszám 2075
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1758
Választási részvétel: 63.48 %
Kiadott boríték: 1116
Bedobott boríték: 1115

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1107
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Varga Ivan 507 45.80 % Független
Púchovský Ladislav 270 24.39 % Független
Nagy František 162 14.63 % Független
Richter Henrich 96 8.67 % Független
Ťažký Jozef 46 4.16 % Független
Hók Ladislav 26 2.35 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šinka Karol 567 MOST - HÍD, SMK-MKP
Molnár Július 424 MOST - HÍD, SMK-MKP
Richter Henrich 418 Független
Mozdíková Dáša 412 Független
Jančová Karina 398 Független
Gálik Vladimír 379 KDH
Šinka Markus 374 Független
Nagy František 365 MOST - HÍD, SMK-MKP
Čapo Peter 350 Független

Képviselők

2014
Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD, SMK-MKP 33.33% MOST - HÍD, SMK-MKP 3 képviselö Független 55.56% Független 5 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1686
Választási részvétel: 13.17 %
Kiadott boríték: 222
Bedobott boríték: 222
Választásra jogosult: 1679
Választási részvétel: 12.86 %
Kiadott boríték: 216
Bedobott boríték: 216
Választásra jogosult: 1 744
Választási részvétel: 24,65 %
Kiadott boríték: 430
Bedobott boríték: 430

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 212
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 420
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 99 46.70 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 83 39.15 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 23 10.85 % Független
Viliam Mokraň 3 1.42 % KĽS
Robert Dick 2 0.94 % MS
Regan Belovič 2 0.94 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 96 45.07% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 126 30.00 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 77 18.33 % ĽSNS
Ján Greššo 73 17.38 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 64 15.24 % Független
Iván Farkas 57 13.57 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 12 2.86 % Független
László Hajdu 8 1.90 % MKDA
Ján Marko 3 0.71 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 412
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Chalachan 97 44.91% SMS
Róbert Balkó 72 33.33% SMK-MKP
Ján Greššo 55 25.46% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Ivana Matušková 50 23.15% SMS
Juraj Horváth 40 18.52% KDH, SMER - SD
Ján Vančo 40 18.52% SMER - SD, KDH
Rozália Somorčíková 40 18.52% SMK-MKP
Martin Nemky 39 18.06% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 38 17.59% Független
Tibor Tóth 38 17.59% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anna Šmehilová 35 16.20% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Renáta Kolenčíková 32 14.81% KDH, SMER - SD
Helena Kováčová 31 14.35% KDH, SMER - SD
Mária Jaleczová 31 14.35% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Buzinkai 30 13.89% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 29 13.43% KDH, SMER - SD
Marcel Polička 28 12.96% SMER - SD, KDH
Stanislav Michalík 28 12.96% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Róbert Bakyta 27 12.50% SMER - SD, KDH
Ladislav Stodola 27 12.50% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Ivan Michna 25 11.57% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Marián Radošovský 25 11.57% SMER - SD, KDH
Štefan Valašek 24 11.11% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Miloš Dovičovič 24 11.11% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Jozef Weber 24 11.11% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Moravčík 23 10.65% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Miloslav Hatala 22 10.19% SMER - SD, KDH
Radoslav Pavelka 22 10.19% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Pavol Meňky 22 10.19% KDH, SMER - SD
Norbert Kročan 20 9.26% SMER - SD, KDH
Lýdia Forrová 18 8.33% ĽS-HZDS
Vladimír Špánik 17 7.87% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Eva Antošová 17 7.87% SNS
Ladislav Prešinský 15 6.94% Független
Juraj Gajdoš 13 6.02% SNS
Pavol Dávid 12 5.56% SMS
Ján Kovarčík 12 5.56% ĽS-HZDS
Jaroslav Burda 11 5.09% NÁŠ KRAJ
Pavol Otepka 11 5.09% ASV
Vladimír Lauko 10 4.63% SNS
Jozef Čapla 10 4.63% SNS
Martin Darnady 10 4.63% Zmena zdola, DÚ
Ivan Habiňák 10 4.63% SNS
Milena Candráková 9 4.17% KSS
Stanislav Hamar 9 4.17% SNS
Eduard Kolesár 8 3.70% ASV
Marta Miklošková 7 3.24% KDS
Ján Kecskés 7 3.24% ĽS Naše Slovensko
Oľga Froncová 7 3.24% SNS
Miloslav Horka 7 3.24% SNS
Dušan Janek 7 3.24% KSS
Milan Greguš 6 2.78% SNS
Oľga Otrasová 6 2.78% KSS
Viliam Mokraň 6 2.78% KĽS
Ján Kollár 6 2.78% KSS
Anna Čagalová 5 2.31% SNS
Anton Žikla 5 2.31% KSS
Juraj Uhrín 5 2.31% SĽS
Andrea Samková 5 2.31% KĽS
Martin Mikuláš 4 1.85% SNS
Lenka Slováčiková 4 1.85% NaS - ns
Stanislav Kováč 4 1.85% Zmena zdola, DÚ
Jozef Šiška 4 1.85% KSS
Miroslav Timko 3 1.39% KSS
Miroslav Martinec 3 1.39% ĽS-HZDS
Miloslav Slováčik 3 1.39% NaS - ns
Jaroslav Lopata 3 1.39% KSS
Peter Spišiak 2 0.93% NaS - ns
Miroslav Šín 2 0.93% DÚ, Zmena zdola
Vladislav Borík 2 0.93% SOĽ
Pavol Leštinský 1 0.46% KSS
Ondrej Ňorba 1 0.46% KSS
Jaroslav Lörinčík 1 0.46% KSS
Róbert Balkó 149 36.17% SMK-MKP
Miriama Fintová 143 34.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Greššo 107 25.97% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Oremus 101 24.51% Független
Jozef Dvonč 95 23.06% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivana Matušková 74 17.96% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Galbavý 71 17.23% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Daniel Hecht 67 16.26% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marek Illéš 65 15.78% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Antošová 64 15.53% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Milan Uhrík 64 15.53% ĽS Naše Slovensko
Štefan Korman 60 14.56% Független
Ján Vančo 59 14.32% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 57 13.83% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Adam Púchovský 56 13.59% ĽS Naše Slovensko
Juraj Horváth 53 12.86% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Erik Lajtman 48 11.65% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Daniel Balko 47 11.41% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 43 10.44% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Peter Bulla 43 10.44% Független
Miloš Dovičovič 42 10.19% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Mário Dinga 42 10.19% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ľubomír Moravčík 42 10.19% Független
Juraj Buzinkai 39 9.47% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Renáta Kolenčíková 38 9.22% Független
Ladislav Blaško 37 8.98% ĽS Naše Slovensko
Milan Packa 36 8.74% ĽS Naše Slovensko
Helena Kováčová 36 8.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 35 8.50% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Anna Šmehilová 34 8.25% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Štefek 34 8.25% Független
Lenka Gažová 32 7.77% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Hatala 32 7.77% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Ján Kecskés 31 7.52% ĽS Naše Slovensko
Samuel Šimko 30 7.28% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Tvrdoň 29 7.04% Független
Peter Karas 29 7.04% ĽS Naše Slovensko
Igor Demo 28 6.80% Független
Lýdia Pilková 28 6.80% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Vajda 28 6.80% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Čelinák 27 6.55% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloslav Krajčík 27 6.55% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Patrik Ďurfina 27 6.55% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 26 6.31% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 25 6.07% Független
Branislav Diďák 25 6.07% Független
Juraj Gajdoš 25 6.07% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Svoboda 24 5.83% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ľubomír Kleštinec 23 5.58% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Radoslav Pavelka 23 5.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Peter Košťál 21 5.10% Független
Marta Rácová 19 4.61% Független
Branislav Dobrovodský 19 4.61% Független
Janka Buršáková 18 4.37% Független
Róbert Anda 18 4.37% SDKÚ-DS
Mariana Kováčová 18 4.37% Független
Blažej Paukeje 17 4.13% ĽS Naše Slovensko
Eva Hudecová 15 3.64% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Sitár 14 3.40% Független
Mário Duchoň 14 3.40% KSS
Juraj Ivanička 14 3.40% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Hrozenský 13 3.16% Független
Milan Proksa 13 3.16% SZS
Veronika Čimová 12 2.91% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Veteráni 12 2.91% DOMA DOBRE
Roman Mrázik 12 2.91% Független
Marek Šesták 12 2.91% Független
Miroslav Gut 12 2.91% Független
Anton Žikla 10 2.43% KSS
Roland Kečkéš 10 2.43% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimír Špánik 9 2.18% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ivan Ťapušík 8 1.94% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Rastislav Horňák 7 1.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Janek 6 1.46% KSS
Ivan Michna 6 1.46% Független
Viliam Mokráň 5 1.21% SZSZO
Ondrej Ňorba 5 1.21% KSS
Dušan Chebeň 5 1.21% NP
Pavol Leštinský 4 0.97% KSS
Štefan Mirga 4 0.97% SZSZO
Peter Kremen 3 0.73% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Laurenčík 1 0.24% NP
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 59.07 %
Verebély 128 5.62 %
Nyitraújlak 72 3.16 %
Cabaj 61 2.68 %
Sarlókajsza 56 2.46 %
Gimes 56 2.46 %
Abaszállás 47 2.06 %
Nyitraivánka 40 1.76 %
Ürmény 32 1.41 %
Récsény 32 1.41 %
Pográny 30 1.32 %
Üzbég 28 1.23 %
Üreg 26 1.14 %
Nyitragerencsér 25 1.10 %
Salgó 23 1.01 %
Vicsápapáti 22 0.97 %
Zsére 20 0.88 %
Csekej 20 0.88 %
Nagylapás 19 0.83 %
Lapásgyarmat 18 0.79 %
Nyitraszőlős 17 0.75 %
Berencs 15 0.66 %
Menyhe 15 0.66 %
Vajkmártonfalva 14 0.61 %
Alsócsitár 14 0.61 %
Elecske 14 0.61 %
Alsóbodok 14 0.61 %
Surányka 14 0.61 %
Család 13 0.57 %
Assakürt 13 0.57 %
Nyitraegerszeg 12 0.53 %
Zsitvagyarmat 12 0.53 %
Csabb 12 0.53 %
Szulányvicsáp 12 0.53 %
Románfalva 11 0.48 %
Zsitvaújfalu 10 0.44 %
Csiffár 10 0.44 %
Mezőkeszi 9 0.40 %
Kolon 9 0.40 %
Felsőelefánt 9 0.40 %
Mellek 9 0.40 %
Tarány 9 0.40 %
Babindál 8 0.35 %
Lakács 8 0.35 %
Kalász 8 0.35 %
Nemespann 7 0.31 %
Kislapás 7 0.31 %
Báb 7 0.31 %
Nagyhind 7 0.31 %
Lajos 6 0.26 %
Kishind 6 0.26 %
Nyitrageszte 6 0.26 %
Alsóelefánt 5 0.22 %
Nagyvölgy 5 0.22 %
Tajnasári 4 0.18 %
Nagycétény 4 0.18 %
Nyitracsehi 4 0.18 %
Tild 3 0.13 %
Béd 3 0.13 %
Káp 2 0.09 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nyitra 5 132 64.61 %
Verebély 263 3.31 %
Sarlókajsza 120 1.51 %
Cabaj 113 1.42 %
Nyitraújlak 113 1.42 %
Nyitraivánka 106 1.33 %
Abaszállás 92 1.16 %
Nyitragerencsér 88 1.11 %
Ürmény 86 1.08 %
Üreg 78 0.98 %
Vicsápapáti 78 0.98 %
Lapásgyarmat 70 0.88 %
Récsény 70 0.88 %
Üzbég 65 0.82 %
Kislapás 56 0.71 %
Nagylapás 50 0.63 %
Kolon 46 0.58 %
Alsócsitár 46 0.58 %
Salgó 45 0.57 %
Nyitraszőlős 38 0.48 %
Berencs 37 0.47 %
Csekej 37 0.47 %
Assakürt 36 0.45 %
Kalász 34 0.43 %
Gimes 34 0.43 %
Nagycétény 34 0.43 %
Zsére 34 0.43 %
Lakács 31 0.39 %
Csabb 31 0.39 %
Nyitraegerszeg 30 0.38 %
Zsitvaújfalu 30 0.38 %
Elecske 30 0.38 %
Báb 28 0.35 %
Menyhe 28 0.35 %
Nyitracsehi 27 0.34 %
Pográny 25 0.31 %
Babindál 22 0.28 %
Felsőelefánt 21 0.26 %
Vajkmártonfalva 18 0.23 %
Család 18 0.23 %
Nagyvölgy 16 0.20 %
Alsóelefánt 15 0.19 %
Surányka 15 0.19 %
Mellek 14 0.18 %
Mezőkeszi 13 0.16 %
Románfalva 13 0.16 %
Tarány 13 0.16 %
Béd 12 0.15 %
Nyitrageszte 12 0.15 %
Lajos 11 0.14 %
Szulányvicsáp 10 0.13 %
Csiffár 10 0.13 %
Alsóbodok 7 0.09 %
Nagyhind 6 0.08 %
Zsitvagyarmat 6 0.08 %
Tajnasári 6 0.08 %
Kishind 6 0.08 %
Nemespann 5 0.06 %
Újlacska 5 0.06 %
Tild 4 0.05 %
Kiscétény 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 46.82 %
Verebély 53 2.39 %
Cabaj 32 1.44 %
Abaszállás 24 1.08 %
Ürmény 21 0.95 %
Vicsápapáti 20 0.90 %
Nyitraivánka 16 0.72 %
Sarlókajsza 16 0.72 %
Üzbég 15 0.68 %
Nyitraújlak 15 0.68 %
Nyitragerencsér 15 0.68 %
Zsitvaújfalu 14 0.63 %
Nagylapás 13 0.59 %
Elecske 13 0.59 %
Pográny 12 0.54 %
Récsény 11 0.50 %
Gimes 10 0.45 %
Üreg 10 0.45 %
Lapásgyarmat 10 0.45 %
Surányka 9 0.41 %
Csabb 9 0.41 %
Család 8 0.36 %
Assakürt 8 0.36 %
Menyhe 7 0.32 %
Zsére 7 0.32 %
Nyitraszőlős 7 0.32 %
Nagycétény 7 0.32 %
Berencs 7 0.32 %
Salgó 7 0.32 %
Kolon 7 0.32 %
Báb 6 0.27 %
Vajkmártonfalva 6 0.27 %
Alsócsitár 6 0.27 %
Tarány 6 0.27 %
Tild 6 0.27 %
Alsóbodok 6 0.27 %
Mellek 6 0.27 %
Mezőkeszi 6 0.27 %
Kislapás 5 0.23 %
Románfalva 5 0.23 %
Nyitracsehi 5 0.23 %
Csekej 4 0.18 %
Nyitraegerszeg 4 0.18 %
Kalász 4 0.18 %
Nagyvölgy 4 0.18 %
Zsitvagyarmat 3 0.14 %
Béd 3 0.14 %
Nagyhind 3 0.14 %
Felsőelefánt 3 0.14 %
Lakács 3 0.14 %
Tajnasári 3 0.14 %
Szulányvicsáp 2 0.09 %
Babindál 2 0.09 %
Lajos 2 0.09 %
Káp 2 0.09 %
Nyitrageszte 2 0.09 %
Alsóelefánt 2 0.09 %
Csiffár 2 0.09 %
Kiscétény 1 0.05 %
Kishind 1 0.05 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 34.73 %
Verebély 75 3.34 %
Nyitraújlak 60 2.67 %
Sarlókajsza 43 1.92 %
Cabaj 42 1.87 %
Nyitraszőlős 22 0.98 %
Nyitraivánka 20 0.89 %
Üreg 19 0.85 %
Gimes 17 0.76 %
Salgó 17 0.76 %
Berencs 15 0.67 %
Nyitragerencsér 15 0.67 %
Nagylapás 15 0.67 %
Surányka 15 0.67 %
Lapásgyarmat 14 0.62 %
Assakürt 14 0.62 %
Pográny 14 0.62 %
Vajkmártonfalva 13 0.58 %
Vicsápapáti 13 0.58 %
Menyhe 12 0.53 %
Csekej 11 0.49 %
Szulányvicsáp 11 0.49 %
Ürmény 11 0.49 %
Család 11 0.49 %
Alsócsitár 10 0.45 %
Tarány 9 0.40 %
Babindál 9 0.40 %
Alsóbodok 9 0.40 %
Kislapás 9 0.40 %
Nyitraegerszeg 9 0.40 %
Elecske 8 0.36 %
Nagyvölgy 8 0.36 %
Felsőelefánt 8 0.36 %
Csabb 8 0.36 %
Zsitvagyarmat 7 0.31 %
Kalász 7 0.31 %
Csiffár 7 0.31 %
Lakács 7 0.31 %
Mellek 6 0.27 %
Üzbég 6 0.27 %
Báb 6 0.27 %
Nagycétény 6 0.27 %
Nemespann 6 0.27 %
Kolon 6 0.27 %
Nagyhind 5 0.22 %
Récsény 5 0.22 %
Mezőkeszi 5 0.22 %
Tild 5 0.22 %
Káp 2 0.09 %
Újlacska 2 0.09 %
Béd 2 0.09 %
Nyitrageszte 1 0.04 %
Nyitracsehi 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Kishind 1 0.04 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 62.67 %
Verebély 95 2.46 %
Ürmény 80 2.08 %
Cabaj 70 1.82 %
Csekej 70 1.82 %
Üzbég 59 1.53 %
Nyitraivánka 58 1.50 %
Abaszállás 51 1.32 %
Lapásgyarmat 51 1.32 %
Nyitragerencsér 50 1.30 %
Nyitraújlak 45 1.17 %
Üreg 44 1.14 %
Sarlókajsza 40 1.04 %
Vicsápapáti 33 0.86 %
Kalász 33 0.86 %
Nagylapás 32 0.83 %
Kislapás 30 0.78 %
Berencs 29 0.75 %
Csabb 29 0.75 %
Gimes 25 0.65 %
Pográny 24 0.62 %
Récsény 24 0.62 %
Kolon 22 0.57 %
Assakürt 22 0.57 %
Nagycétény 21 0.54 %
Zsére 21 0.54 %
Elecske 19 0.49 %
Nyitracsehi 19 0.49 %
Zsitvaújfalu 18 0.47 %
Nyitraszőlős 14 0.36 %
Báb 13 0.34 %
Salgó 13 0.34 %
Nagyvölgy 12 0.31 %
Nyitraegerszeg 11 0.29 %
Szulányvicsáp 11 0.29 %
Alsócsitár 11 0.29 %
Mezőkeszi 10 0.26 %
Románfalva 10 0.26 %
Mellek 9 0.23 %
Újlacska 8 0.21 %
Vajkmártonfalva 8 0.21 %
Menyhe 8 0.21 %
Béd 7 0.18 %
Babindál 6 0.16 %
Csiffár 6 0.16 %
Felsőelefánt 5 0.13 %
Alsóbodok 5 0.13 %
Nemespann 5 0.13 %
Tild 5 0.13 %
Lakács 5 0.13 %
Nagyhind 5 0.13 %
Tarány 5 0.13 %
Család 5 0.13 %
Surányka 4 0.10 %
Kiscétény 4 0.10 %
Nyitrageszte 3 0.08 %
Tajnasári 3 0.08 %
Zsitvagyarmat 3 0.08 %
Káp 2 0.05 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Kishind 2 0.05 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 59.44 %
Verebély 119 3.85 %
Ürmény 50 1.62 %
Nyitraújlak 48 1.55 %
Nyitraivánka 45 1.45 %
Cabaj 44 1.42 %
Abaszállás 39 1.26 %
Nyitragerencsér 38 1.23 %
Vicsápapáti 37 1.20 %
Sarlókajsza 30 0.97 %
Üreg 28 0.90 %
Récsény 28 0.90 %
Üzbég 26 0.84 %
Csekej 23 0.74 %
Assakürt 21 0.68 %
Gimes 19 0.61 %
Nagylapás 19 0.61 %
Elecske 19 0.61 %
Zsitvaújfalu 18 0.58 %
Lapásgyarmat 18 0.58 %
Kislapás 18 0.58 %
Kalász 17 0.55 %
Pográny 17 0.55 %
Salgó 15 0.48 %
Berencs 15 0.48 %
Alsócsitár 14 0.45 %
Kolon 14 0.45 %
Nyitraszőlős 13 0.42 %
Románfalva 12 0.39 %
Babindál 11 0.36 %
Szulányvicsáp 11 0.36 %
Nagyhind 11 0.36 %
Csabb 10 0.32 %
Nagycétény 8 0.26 %
Menyhe 8 0.26 %
Újlacska 8 0.26 %
Nagyvölgy 8 0.26 %
Család 8 0.26 %
Lajos 7 0.23 %
Alsóbodok 7 0.23 %
Mezőkeszi 7 0.23 %
Csiffár 7 0.23 %
Nyitraegerszeg 7 0.23 %
Zsére 7 0.23 %
Vajkmártonfalva 7 0.23 %
Lakács 7 0.23 %
Nyitracsehi 6 0.19 %
Kishind 6 0.19 %
Báb 6 0.19 %
Felsőelefánt 5 0.16 %
Nyitrageszte 5 0.16 %
Kiscétény 4 0.13 %
Tarány 4 0.13 %
Surányka 4 0.13 %
Mellek 3 0.10 %
Nemespann 3 0.10 %
Tild 3 0.10 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Béd 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 60.36 %
Verebély 262 4.24 %
Sarlókajsza 111 1.80 %
Nyitraújlak 108 1.75 %
Nyitragerencsér 95 1.54 %
Ürmény 95 1.54 %
Cabaj 93 1.51 %
Nyitraivánka 89 1.44 %
Üreg 86 1.39 %
Vicsápapáti 81 1.31 %
Abaszállás 70 1.13 %
Nagylapás 70 1.13 %
Lapásgyarmat 66 1.07 %
Kolon 63 1.02 %
Üzbég 63 1.02 %
Berencs 62 1.00 %
Alsócsitár 61 0.99 %
Pográny 60 0.97 %
Récsény 59 0.96 %
Nagycétény 55 0.89 %
Gimes 47 0.76 %
Zsitvaújfalu 42 0.68 %
Salgó 38 0.62 %
Assakürt 38 0.62 %
Nyitraegerszeg 37 0.60 %
Nyitraszőlős 35 0.57 %
Kislapás 32 0.52 %
Lakács 32 0.52 %
Nyitracsehi 31 0.50 %
Zsére 30 0.49 %
Csekej 30 0.49 %
Alsóbodok 29 0.47 %
Kalász 29 0.47 %
Elecske 27 0.44 %
Menyhe 27 0.44 %
Vajkmártonfalva 25 0.40 %
Báb 24 0.39 %
Nyitrageszte 24 0.39 %
Románfalva 21 0.34 %
Surányka 19 0.31 %
Csabb 19 0.31 %
Felsőelefánt 17 0.28 %
Szulányvicsáp 15 0.24 %
Alsóelefánt 15 0.24 %
Babindál 13 0.21 %
Nemespann 13 0.21 %
Nagyvölgy 13 0.21 %
Tarány 11 0.18 %
Család 11 0.18 %
Mellek 11 0.18 %
Tild 11 0.18 %
Csiffár 11 0.18 %
Mezőkeszi 10 0.16 %
Zsitvagyarmat 9 0.15 %
Kishind 9 0.15 %
Béd 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.11 %
Kiscétény 7 0.11 %
Újlacska 7 0.11 %
Nagyhind 6 0.10 %
Lajos 5 0.08 %
Káp 2 0.03 %
Nyitra 3 692 61.83 %
Verebély 292 4.89 %
Vicsápapáti 136 2.28 %
Abaszállás 111 1.86 %
Cabaj 104 1.74 %
Üzbég 94 1.57 %
Nyitraivánka 88 1.47 %
Kalász 86 1.44 %
Üreg 85 1.42 %
Sarlókajsza 83 1.39 %
Nyitraújlak 83 1.39 %
Ürmény 82 1.37 %
Csekej 78 1.31 %
Nyitragerencsér 74 1.24 %
Gimes 67 1.12 %
Elecske 67 1.12 %
Récsény 64 1.07 %
Alsóelefánt 63 1.06 %
Alsócsitár 52 0.87 %
Berencs 50 0.84 %
Surányka 50 0.84 %
Zsére 48 0.80 %
Salgó 47 0.79 %
Vajkmártonfalva 47 0.79 %
Assakürt 39 0.65 %
Nyitraszőlős 39 0.65 %
Zsitvaújfalu 39 0.65 %
Lapásgyarmat 38 0.64 %
Nagycétény 37 0.62 %
Nagylapás 32 0.54 %
Pográny 30 0.50 %
Nyitracsehi 29 0.49 %
Felsőelefánt 28 0.47 %
Menyhe 28 0.47 %
Kolon 27 0.45 %
Család 25 0.42 %
Zsitvagyarmat 23 0.39 %
Románfalva 22 0.37 %
Kislapás 22 0.37 %
Nagyhind 22 0.37 %
Lajos 21 0.35 %
Csabb 21 0.35 %
Kishind 20 0.33 %
Kiscétény 20 0.33 %
Nagyvölgy 20 0.33 %
Nyitraegerszeg 17 0.28 %
Csiffár 15 0.25 %
Alsóbodok 14 0.23 %
Babindál 14 0.23 %
Tarány 14 0.23 %
Lakács 14 0.23 %
Mezőkeszi 14 0.23 %
Nyitrageszte 14 0.23 %
Béd 14 0.23 %
Nemespann 13 0.22 %
Mellek 13 0.22 %
Szulányvicsáp 13 0.22 %
Újlacska 11 0.18 %
Báb 11 0.18 %
Tild 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.12 %
Káp 4 0.07 %
Nyitra 3 678 64.81 %
Verebély 237 4.18 %
Cabaj 109 1.92 %
Nyitraújlak 107 1.89 %
Üreg 95 1.67 %
Sarlókajsza 92 1.62 %
Nyitraivánka 89 1.57 %
Nyitragerencsér 77 1.36 %
Vicsápapáti 68 1.20 %
Récsény 59 1.04 %
Ürmény 55 0.97 %
Abaszállás 50 0.88 %
Üzbég 48 0.85 %
Nyitraszőlős 45 0.79 %
Nagylapás 44 0.78 %
Gimes 43 0.76 %
Alsócsitár 39 0.69 %
Berencs 39 0.69 %
Lapásgyarmat 38 0.67 %
Pográny 31 0.55 %
Lakács 30 0.53 %
Salgó 29 0.51 %
Kolon 28 0.49 %
Nagycétény 28 0.49 %
Nyitracsehi 27 0.48 %
Kislapás 26 0.46 %
Zsitvaújfalu 25 0.44 %
Zsére 25 0.44 %
Csabb 23 0.41 %
Elecske 22 0.39 %
Báb 21 0.37 %
Nyitraegerszeg 20 0.35 %
Felsőelefánt 19 0.33 %
Csekej 19 0.33 %
Assakürt 19 0.33 %
Kalász 17 0.30 %
Babindál 17 0.30 %
Románfalva 16 0.28 %
Menyhe 16 0.28 %
Mezőkeszi 15 0.26 %
Zsitvagyarmat 15 0.26 %
Mellek 14 0.25 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Tarány 11 0.19 %
Surányka 11 0.19 %
Nagyvölgy 10 0.18 %
Alsóelefánt 10 0.18 %
Család 10 0.18 %
Nyitrageszte 9 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Nagyhind 7 0.12 %
Lajos 7 0.12 %
Tild 7 0.12 %
Béd 6 0.11 %
Szulányvicsáp 6 0.11 %
Kiscétény 5 0.09 %
Csiffár 5 0.09 %
Kishind 5 0.09 %
Káp 3 0.05 %
Újlacska 3 0.05 %
Tajnasári 2 0.04 %
Nemespann 2 0.04 %
Nyitra 465 31.83 %
Verebély 17 1.16 %
Nyitragerencsér 12 0.82 %
Üzbég 11 0.75 %
Cabaj 9 0.62 %
Vicsápapáti 9 0.62 %
Nyitraújlak 9 0.62 %
Nyitraivánka 8 0.55 %
Ürmény 8 0.55 %
Abaszállás 8 0.55 %
Sarlókajsza 7 0.48 %
Csekej 7 0.48 %
Báb 6 0.41 %
Récsény 6 0.41 %
Család 6 0.41 %
Nagylapás 6 0.41 %
Gimes 5 0.34 %
Nyitraszőlős 5 0.34 %
Alsócsitár 5 0.34 %
Zsitvaújfalu 5 0.34 %
Zsére 4 0.27 %
Lakács 4 0.27 %
Kislapás 4 0.27 %
Salgó 4 0.27 %
Kolon 4 0.27 %
Lapásgyarmat 4 0.27 %
Alsóelefánt 3 0.21 %
Nyitracsehi 3 0.21 %
Csiffár 3 0.21 %
Babindál 3 0.21 %
Berencs 3 0.21 %
Assakürt 3 0.21 %
Surányka 3 0.21 %
Nyitraegerszeg 3 0.21 %
Románfalva 3 0.21 %
Nagyvölgy 3 0.21 %
Lajos 2 0.14 %
Felsőelefánt 2 0.14 %
Zsitvagyarmat 2 0.14 %
Szulányvicsáp 2 0.14 %
Újlacska 2 0.14 %
Menyhe 2 0.14 %
Alsóbodok 2 0.14 %
Üreg 2 0.14 %
Elecske 2 0.14 %
Kishind 2 0.14 %
Nagyhind 1 0.07 %
Pográny 1 0.07 %
Nemespann 1 0.07 %
Mellek 1 0.07 %
Tajnasári 1 0.07 %
Béd 1 0.07 %
Kiscétény 1 0.07 %
Csabb 1 0.07 %
Vajkmártonfalva 1 0.07 %
Nagycétény 1 0.07 %
Káp 1 0.07 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 58.16 %
Verebély 47 4.98 %
Cabaj 34 3.60 %
Abaszállás 20 2.12 %
Nyitraújlak 15 1.59 %
Vicsápapáti 14 1.48 %
Nyitraivánka 13 1.38 %
Récsény 13 1.38 %
Nagycétény 10 1.06 %
Üreg 10 1.06 %
Elecske 9 0.95 %
Zsére 8 0.85 %
Ürmény 8 0.85 %
Pográny 8 0.85 %
Berencs 8 0.85 %
Sarlókajsza 8 0.85 %
Salgó 8 0.85 %
Nyitragerencsér 7 0.74 %
Lapásgyarmat 7 0.74 %
Zsitvaújfalu 7 0.74 %
Báb 6 0.64 %
Alsócsitár 6 0.64 %
Surányka 6 0.64 %
Gimes 6 0.64 %
Nagylapás 6 0.64 %
Mezőkeszi 5 0.53 %
Assakürt 5 0.53 %
Alsóelefánt 5 0.53 %
Nyitraszőlős 4 0.42 %
Tild 4 0.42 %
Üzbég 4 0.42 %
Csekej 4 0.42 %
Újlacska 3 0.32 %
Vajkmártonfalva 3 0.32 %
Kislapás 3 0.32 %
Babindál 3 0.32 %
Zsitvagyarmat 3 0.32 %
Románfalva 3 0.32 %
Felsőelefánt 3 0.32 %
Mellek 2 0.21 %
Kishind 2 0.21 %
Menyhe 2 0.21 %
Csabb 2 0.21 %
Csiffár 2 0.21 %
Nyitrageszte 2 0.21 %
Kolon 2 0.21 %
Tarány 2 0.21 %
Kalász 2 0.21 %
Nagyvölgy 2 0.21 %
Nyitraegerszeg 2 0.21 %
Lakács 1 0.11 %
Nemespann 1 0.11 %
Kiscétény 1 0.11 %
Nagyhind 1 0.11 %
Nyitracsehi 1 0.11 %
Alsóbodok 1 0.11 %
Szulányvicsáp 1 0.11 %
Család 1 0.11 %
Tajnasári 1 0.11 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 65.50 %
Verebély 250 4.49 %
Nyitraivánka 100 1.80 %
Sarlókajsza 96 1.72 %
Cabaj 87 1.56 %
Récsény 84 1.51 %
Vicsápapáti 83 1.49 %
Abaszállás 78 1.40 %
Nyitraújlak 75 1.35 %
Ürmény 73 1.31 %
Üzbég 73 1.31 %
Nyitragerencsér 72 1.29 %
Üreg 66 1.18 %
Nagylapás 55 0.99 %
Lapásgyarmat 52 0.93 %
Berencs 51 0.92 %
Alsócsitár 48 0.86 %
Gimes 48 0.86 %
Nyitraegerszeg 45 0.81 %
Nagycétény 38 0.68 %
Kislapás 38 0.68 %
Zsére 37 0.66 %
Lakács 36 0.65 %
Nyitraszőlős 35 0.63 %
Zsitvaújfalu 35 0.63 %
Assakürt 34 0.61 %
Kalász 31 0.56 %
Pográny 30 0.54 %
Kolon 28 0.50 %
Salgó 28 0.50 %
Elecske 27 0.48 %
Nyitracsehi 24 0.43 %
Surányka 23 0.41 %
Menyhe 23 0.41 %
Alsóbodok 21 0.38 %
Csekej 21 0.38 %
Báb 20 0.36 %
Család 19 0.34 %
Csabb 17 0.31 %
Babindál 16 0.29 %
Felsőelefánt 14 0.25 %
Mezőkeszi 14 0.25 %
Nagyvölgy 12 0.22 %
Béd 12 0.22 %
Kiscétény 10 0.18 %
Nyitrageszte 10 0.18 %
Mellek 10 0.18 %
Lajos 10 0.18 %
Újlacska 10 0.18 %
Románfalva 9 0.16 %
Tarány 8 0.14 %
Tild 8 0.14 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Szulányvicsáp 8 0.14 %
Zsitvagyarmat 7 0.13 %
Kishind 7 0.13 %
Nemespann 6 0.11 %
Csiffár 6 0.11 %
Tajnasári 5 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.07 %
Nagyhind 3 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 59.30 %
Verebély 328 5.44 %
Abaszállás 153 2.54 %
Ürmény 144 2.39 %
Nyitraújlak 140 2.32 %
Üzbég 138 2.29 %
Cabaj 135 2.24 %
Vicsápapáti 124 2.06 %
Sarlókajsza 115 1.91 %
Nyitraivánka 107 1.78 %
Románfalva 102 1.69 %
Csekej 101 1.68 %
Kalász 99 1.64 %
Üreg 92 1.53 %
Récsény 87 1.44 %
Elecske 81 1.34 %
Alsóelefánt 78 1.29 %
Berencs 72 1.19 %
Salgó 65 1.08 %
Gimes 64 1.06 %
Lapásgyarmat 59 0.98 %
Assakürt 58 0.96 %
Nyitragerencsér 58 0.96 %
Nagycétény 52 0.86 %
Zsitvaújfalu 50 0.83 %
Alsócsitár 46 0.76 %
Menyhe 42 0.70 %
Nyitraszőlős 42 0.70 %
Vajkmártonfalva 42 0.70 %
Nagylapás 39 0.65 %
Felsőelefánt 39 0.65 %
Zsére 36 0.60 %
Pográny 36 0.60 %
Lakács 36 0.60 %
Kiscétény 36 0.60 %
Surányka 35 0.58 %
Báb 31 0.51 %
Nagyvölgy 30 0.50 %
Kislapás 29 0.48 %
Nyitracsehi 27 0.45 %
Mezőkeszi 24 0.40 %
Kolon 23 0.38 %
Csabb 23 0.38 %
Mellek 23 0.38 %
Szulányvicsáp 21 0.35 %
Újlacska 20 0.33 %
Zsitvagyarmat 19 0.32 %
Család 19 0.32 %
Béd 19 0.32 %
Kishind 18 0.30 %
Nyitraegerszeg 16 0.27 %
Tajnasári 16 0.27 %
Babindál 15 0.25 %
Tarány 14 0.23 %
Nagyhind 12 0.20 %
Alsóbodok 12 0.20 %
Csiffár 12 0.20 %
Tild 12 0.20 %
Nyitrageszte 10 0.17 %
Nemespann 8 0.13 %
Káp 7 0.12 %
Lajos 3 0.05 %
Nyitra 1 097 43.45 %
Verebély 87 3.45 %
Sarlókajsza 40 1.58 %
Nyitraújlak 40 1.58 %
Nyitraivánka 33 1.31 %
Cabaj 28 1.11 %
Abaszállás 27 1.07 %
Vicsápapáti 24 0.95 %
Üzbég 24 0.95 %
Récsény 23 0.91 %
Nyitragerencsér 20 0.79 %
Üreg 18 0.71 %
Ürmény 17 0.67 %
Nyitraszőlős 15 0.59 %
Gimes 15 0.59 %
Elecske 14 0.55 %
Assakürt 13 0.51 %
Berencs 13 0.51 %
Alsócsitár 12 0.48 %
Nagylapás 12 0.48 %
Zsitvaújfalu 12 0.48 %
Kislapás 12 0.48 %
Lakács 11 0.44 %
Nyitracsehi 11 0.44 %
Kalász 10 0.40 %
Románfalva 9 0.36 %
Lapásgyarmat 8 0.32 %
Nagycétény 7 0.28 %
Alsóelefánt 7 0.28 %
Báb 7 0.28 %
Zsére 7 0.28 %
Vajkmártonfalva 7 0.28 %
Csiffár 6 0.24 %
Babindál 6 0.24 %
Család 6 0.24 %
Pográny 6 0.24 %
Mezőkeszi 6 0.24 %
Alsóbodok 6 0.24 %
Tajnasári 6 0.24 %
Csekej 6 0.24 %
Surányka 6 0.24 %
Salgó 6 0.24 %
Szulányvicsáp 6 0.24 %
Csabb 5 0.20 %
Nagyvölgy 5 0.20 %
Kolon 5 0.20 %
Lajos 4 0.16 %
Tild 4 0.16 %
Mellek 4 0.16 %
Nyitraegerszeg 4 0.16 %
Béd 4 0.16 %
Menyhe 4 0.16 %
Felsőelefánt 4 0.16 %
Nagyhind 3 0.12 %
Zsitvagyarmat 3 0.12 %
Újlacska 3 0.12 %
Kiscétény 3 0.12 %
Nemespann 3 0.12 %
Kishind 3 0.12 %
Tarány 2 0.08 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 51.49 %
Verebély 1 327 37.71 %
Kalász 150 4.26 %
Vajkmártonfalva 148 4.21 %
Zsitvaújfalu 127 3.61 %
Abaszállás 86 2.44 %
Ürmény 85 2.42 %
Románfalva 75 2.13 %
Cabaj 73 2.07 %
Vicsápapáti 72 2.05 %
Alsóelefánt 60 1.71 %
Üreg 54 1.53 %
Zsitvagyarmat 53 1.51 %
Nagycétény 52 1.48 %
Récsény 52 1.48 %
Mellek 51 1.45 %
Sarlókajsza 50 1.42 %
Üzbég 50 1.42 %
Nyitraivánka 48 1.36 %
Tajnasári 48 1.36 %
Elecske 46 1.31 %
Nyitraújlak 45 1.28 %
Surányka 41 1.17 %
Salgó 40 1.14 %
Nagyhind 38 1.08 %
Lapásgyarmat 36 1.02 %
Gimes 36 1.02 %
Assakürt 33 0.94 %
Nyitragerencsér 33 0.94 %
Berencs 32 0.91 %
Kiscétény 32 0.91 %
Nyitraszőlős 31 0.88 %
Csiffár 29 0.82 %
Zsére 28 0.80 %
Kishind 25 0.71 %
Tild 25 0.71 %
Nagylapás 23 0.65 %
Babindál 21 0.60 %
Menyhe 21 0.60 %
Nyitracsehi 19 0.54 %
Csekej 18 0.51 %
Nagyvölgy 17 0.48 %
Család 16 0.45 %
Alsócsitár 16 0.45 %
Felsőelefánt 16 0.45 %
Kislapás 16 0.45 %
Csabb 15 0.43 %
Kolon 15 0.43 %
Pográny 15 0.43 %
Lajos 15 0.43 %
Nemespann 11 0.31 %
Alsóbodok 11 0.31 %
Nyitraegerszeg 9 0.26 %
Lakács 9 0.26 %
Báb 8 0.23 %
Mezőkeszi 8 0.23 %
Tarány 8 0.23 %
Béd 7 0.20 %
Újlacska 7 0.20 %
Szulányvicsáp 5 0.14 %
Káp 5 0.14 %
Nyitrageszte 4 0.11 %
Nyitra 2 583 58.44 %
Verebély 131 2.96 %
Sarlókajsza 78 1.76 %
Cabaj 75 1.70 %
Nyitraújlak 72 1.63 %
Abaszállás 70 1.58 %
Vicsápapáti 70 1.58 %
Nyitraivánka 68 1.54 %
Récsény 60 1.36 %
Nyitragerencsér 57 1.29 %
Ürmény 47 1.06 %
Üzbég 44 1.00 %
Üreg 43 0.97 %
Nyitraszőlős 37 0.84 %
Assakürt 37 0.84 %
Alsócsitár 35 0.79 %
Lapásgyarmat 35 0.79 %
Csekej 34 0.77 %
Berencs 31 0.70 %
Salgó 29 0.66 %
Zsitvaújfalu 29 0.66 %
Gimes 28 0.63 %
Nagylapás 28 0.63 %
Család 28 0.63 %
Pográny 28 0.63 %
Kislapás 26 0.59 %
Románfalva 26 0.59 %
Elecske 25 0.57 %
Kolon 22 0.50 %
Menyhe 22 0.50 %
Nyitracsehi 21 0.48 %
Lakács 20 0.45 %
Kalász 20 0.45 %
Zsére 19 0.43 %
Felsőelefánt 17 0.38 %
Vajkmártonfalva 17 0.38 %
Alsóbodok 16 0.36 %
Nagyvölgy 16 0.36 %
Báb 15 0.34 %
Nagycétény 14 0.32 %
Babindál 14 0.32 %
Nyitraegerszeg 13 0.29 %
Csiffár 12 0.27 %
Nyitrageszte 12 0.27 %
Mellek 10 0.23 %
Szulányvicsáp 10 0.23 %
Kiscétény 9 0.20 %
Újlacska 9 0.20 %
Surányka 9 0.20 %
Alsóelefánt 9 0.20 %
Csabb 8 0.18 %
Nagyhind 7 0.16 %
Tarány 7 0.16 %
Mezőkeszi 7 0.16 %
Nemespann 6 0.14 %
Kishind 6 0.14 %
Tajnasári 6 0.14 %
Béd 5 0.11 %
Lajos 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 2 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 41.63 %
Verebély 492 32.82 %
Vajkmártonfalva 167 11.14 %
Románfalva 64 4.27 %
Nyitraszőlős 62 4.14 %
Mellek 34 2.27 %
Zsitvaújfalu 34 2.27 %
Lapásgyarmat 28 1.87 %
Cabaj 26 1.73 %
Sarlókajsza 21 1.40 %
Ürmény 19 1.27 %
Nyitracsehi 19 1.27 %
Nyitraújlak 19 1.27 %
Tajnasári 16 1.07 %
Kalász 16 1.07 %
Zsére 15 1.00 %
Nemespann 14 0.93 %
Babindál 13 0.87 %
Nyitragerencsér 13 0.87 %
Kolon 13 0.87 %
Nagylapás 12 0.80 %
Abaszállás 12 0.80 %
Nagyhind 12 0.80 %
Nagycétény 11 0.73 %
Tild 11 0.73 %
Assakürt 11 0.73 %
Récsény 11 0.73 %
Csekej 11 0.73 %
Üreg 10 0.67 %
Zsitvagyarmat 10 0.67 %
Kishind 10 0.67 %
Csiffár 9 0.60 %
Pográny 9 0.60 %
Kislapás 9 0.60 %
Nyitraivánka 9 0.60 %
Üzbég 8 0.53 %
Vicsápapáti 7 0.47 %
Elecske 6 0.40 %
Gimes 6 0.40 %
Menyhe 5 0.33 %
Báb 5 0.33 %
Felsőelefánt 4 0.27 %
Nyitraegerszeg 4 0.27 %
Lajos 4 0.27 %
Alsócsitár 4 0.27 %
Surányka 4 0.27 %
Salgó 4 0.27 %
Nagyvölgy 4 0.27 %
Család 4 0.27 %
Csabb 3 0.20 %
Szulányvicsáp 3 0.20 %
Lakács 3 0.20 %
Alsóbodok 2 0.13 %
Mezőkeszi 2 0.13 %
Berencs 2 0.13 %
Kiscétény 2 0.13 %
Tarány 2 0.13 %
Újlacska 1 0.07 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 35.73 %
Ürmény 26 1.99 %
Nyitraújlak 25 1.91 %
Üzbég 24 1.84 %
Cabaj 23 1.76 %
Verebély 22 1.68 %
Abaszállás 15 1.15 %
Elecske 15 1.15 %
Sarlókajsza 12 0.92 %
Nyitraivánka 11 0.84 %
Lapásgyarmat 11 0.84 %
Nagyvölgy 10 0.77 %
Salgó 9 0.69 %
Csekej 9 0.69 %
Vicsápapáti 8 0.61 %
Nyitraegerszeg 8 0.61 %
Gimes 8 0.61 %
Récsény 8 0.61 %
Nyitragerencsér 7 0.54 %
Nagylapás 7 0.54 %
Üreg 6 0.46 %
Lakács 6 0.46 %
Kalász 6 0.46 %
Assakürt 5 0.38 %
Zsitvaújfalu 5 0.38 %
Vajkmártonfalva 5 0.38 %
Nyitraszőlős 4 0.31 %
Tarány 4 0.31 %
Csabb 4 0.31 %
Menyhe 4 0.31 %
Felsőelefánt 4 0.31 %
Berencs 4 0.31 %
Kolon 4 0.31 %
Család 4 0.31 %
Zsére 3 0.23 %
Nyitracsehi 3 0.23 %
Zsitvagyarmat 3 0.23 %
Báb 3 0.23 %
Babindál 3 0.23 %
Mellek 2 0.15 %
Csiffár 2 0.15 %
Alsóelefánt 2 0.15 %
Mezőkeszi 2 0.15 %
Románfalva 2 0.15 %
Újlacska 2 0.15 %
Kislapás 2 0.15 %
Nagycétény 2 0.15 %
Szulányvicsáp 2 0.15 %
Nemespann 1 0.08 %
Surányka 1 0.08 %
Pográny 1 0.08 %
Alsócsitár 1 0.08 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 12.01 %
Gimes 74 2.81 %
Verebély 47 1.79 %
Abaszállás 18 0.68 %
Cabaj 13 0.49 %
Nyitraivánka 10 0.38 %
Zsitvaújfalu 9 0.34 %
Alsócsitár 9 0.34 %
Üreg 9 0.34 %
Nyitraújlak 8 0.30 %
Nagycétény 8 0.30 %
Sarlókajsza 8 0.30 %
Vicsápapáti 8 0.30 %
Csekej 7 0.27 %
Kolon 6 0.23 %
Üzbég 6 0.23 %
Kalász 5 0.19 %
Csabb 5 0.19 %
Zsére 5 0.19 %
Nyitraszőlős 4 0.15 %
Lakács 4 0.15 %
Lapásgyarmat 4 0.15 %
Elecske 4 0.15 %
Pográny 4 0.15 %
Récsény 4 0.15 %
Ürmény 3 0.11 %
Újlacska 3 0.11 %
Babindál 3 0.11 %
Család 3 0.11 %
Tarány 3 0.11 %
Nyitracsehi 3 0.11 %
Nagyhind 3 0.11 %
Menyhe 2 0.08 %
Vajkmártonfalva 2 0.08 %
Alsóelefánt 2 0.08 %
Kislapás 2 0.08 %
Románfalva 2 0.08 %
Nyitraegerszeg 2 0.08 %
Berencs 2 0.08 %
Surányka 2 0.08 %
Salgó 2 0.08 %
Assakürt 2 0.08 %
Nagylapás 2 0.08 %
Zsitvagyarmat 1 0.04 %
Mellek 1 0.04 %
Alsóbodok 1 0.04 %
Nyitragerencsér 1 0.04 %
Báb 1 0.04 %
Csiffár 1 0.04 %
Nemespann 1 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nagyvölgy 1 0.04 %
Kishind 1 0.04 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 74.39 %
Verebély 155 3.58 %
Nyitraivánka 149 3.44 %
Cabaj 89 2.06 %
Abaszállás 79 1.82 %
Vicsápapáti 68 1.57 %
Nyitraújlak 67 1.55 %
Üzbég 61 1.41 %
Ürmény 56 1.29 %
Récsény 54 1.25 %
Sarlókajsza 47 1.09 %
Üreg 46 1.06 %
Nyitragerencsér 42 0.97 %
Lapásgyarmat 40 0.92 %
Assakürt 36 0.83 %
Elecske 32 0.74 %
Nyitraszőlős 31 0.72 %
Salgó 27 0.62 %
Csekej 26 0.60 %
Zsére 24 0.55 %
Zsitvaújfalu 22 0.51 %
Nagyvölgy 22 0.51 %
Nagylapás 21 0.48 %
Lakács 21 0.48 %
Nagycétény 20 0.46 %
Pográny 20 0.46 %
Kolon 19 0.44 %
Gimes 18 0.42 %
Menyhe 18 0.42 %
Kalász 18 0.42 %
Berencs 17 0.39 %
Alsócsitár 17 0.39 %
Vajkmártonfalva 16 0.37 %
Babindál 14 0.32 %
Kislapás 14 0.32 %
Báb 14 0.32 %
Tajnasári 13 0.30 %
Surányka 13 0.30 %
Nagyhind 12 0.28 %
Alsóelefánt 11 0.25 %
Család 11 0.25 %
Románfalva 11 0.25 %
Alsóbodok 11 0.25 %
Nyitracsehi 11 0.25 %
Csabb 10 0.23 %
Nyitraegerszeg 10 0.23 %
Csiffár 9 0.21 %
Felsőelefánt 9 0.21 %
Mezőkeszi 7 0.16 %
Szulányvicsáp 7 0.16 %
Kishind 6 0.14 %
Tarány 6 0.14 %
Mellek 6 0.14 %
Kiscétény 6 0.14 %
Nemespann 6 0.14 %
Nyitrageszte 5 0.12 %
Tild 4 0.09 %
Béd 4 0.09 %
Zsitvagyarmat 4 0.09 %
Újlacska 3 0.07 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 63.93 %
Verebély 511 5.76 %
Abaszállás 225 2.54 %
Nyitraújlak 215 2.43 %
Ürmény 170 1.92 %
Cabaj 166 1.87 %
Nyitraivánka 157 1.77 %
Kalász 131 1.48 %
Sarlókajsza 129 1.46 %
Vicsápapáti 128 1.44 %
Üzbég 121 1.36 %
Üreg 120 1.35 %
Románfalva 111 1.25 %
Zsitvaújfalu 106 1.20 %
Récsény 106 1.20 %
Elecske 103 1.16 %
Gimes 95 1.07 %
Berencs 91 1.03 %
Salgó 88 0.99 %
Lapásgyarmat 87 0.98 %
Nagycétény 87 0.98 %
Alsóelefánt 87 0.98 %
Assakürt 86 0.97 %
Zsére 81 0.91 %
Vajkmártonfalva 80 0.90 %
Nyitragerencsér 78 0.88 %
Surányka 65 0.73 %
Menyhe 64 0.72 %
Nyitraszőlős 58 0.65 %
Nagylapás 58 0.65 %
Csekej 57 0.64 %
Alsócsitár 56 0.63 %
Lakács 55 0.62 %
Felsőelefánt 55 0.62 %
Család 51 0.58 %
Kiscétény 50 0.56 %
Nyitracsehi 49 0.55 %
Kolon 49 0.55 %
Csabb 47 0.53 %
Babindál 47 0.53 %
Nagyvölgy 46 0.52 %
Pográny 43 0.49 %
Báb 38 0.43 %
Mezőkeszi 32 0.36 %
Mellek 32 0.36 %
Újlacska 31 0.35 %
Kislapás 30 0.34 %
Nyitraegerszeg 30 0.34 %
Csiffár 29 0.33 %
Béd 28 0.32 %
Szulányvicsáp 26 0.29 %
Zsitvagyarmat 26 0.29 %
Alsóbodok 25 0.28 %
Tajnasári 23 0.26 %
Tarány 17 0.19 %
Lajos 17 0.19 %
Nyitrageszte 17 0.19 %
Kishind 17 0.19 %
Tild 16 0.18 %
Nagyhind 14 0.16 %
Nemespann 14 0.16 %
Káp 12 0.14 %
Nyitra 1 922 51.69 %
Verebély 92 2.47 %
Cabaj 46 1.24 %
Sarlókajsza 44 1.18 %
Nyitraivánka 44 1.18 %
Nyitraújlak 40 1.08 %
Récsény 36 0.97 %
Abaszállás 35 0.94 %
Vicsápapáti 33 0.89 %
Nyitragerencsér 29 0.78 %
Ürmény 29 0.78 %
Üreg 26 0.70 %
Üzbég 24 0.65 %
Assakürt 23 0.62 %
Berencs 19 0.51 %
Csekej 17 0.46 %
Csabb 17 0.46 %
Zsére 16 0.43 %
Kolon 16 0.43 %
Lapásgyarmat 15 0.40 %
Gimes 13 0.35 %
Nyitraszőlős 12 0.32 %
Család 12 0.32 %
Elecske 12 0.32 %
Pográny 11 0.30 %
Zsitvaújfalu 11 0.30 %
Alsócsitár 11 0.30 %
Salgó 11 0.30 %
Románfalva 10 0.27 %
Nagylapás 10 0.27 %
Kislapás 9 0.24 %
Babindál 9 0.24 %
Kalász 9 0.24 %
Menyhe 9 0.24 %
Alsóbodok 8 0.22 %
Vajkmártonfalva 8 0.22 %
Felsőelefánt 8 0.22 %
Nagycétény 8 0.22 %
Nyitraegerszeg 8 0.22 %
Tarány 6 0.16 %
Kishind 5 0.13 %
Báb 5 0.13 %
Nagyvölgy 5 0.13 %
Lajos 5 0.13 %
Nagyhind 5 0.13 %
Lakács 4 0.11 %
Surányka 4 0.11 %
Nyitracsehi 4 0.11 %
Csiffár 4 0.11 %
Alsóelefánt 4 0.11 %
Szulányvicsáp 4 0.11 %
Tild 3 0.08 %
Zsitvagyarmat 3 0.08 %
Béd 3 0.08 %
Mellek 3 0.08 %
Nyitrageszte 2 0.05 %
Mezőkeszi 2 0.05 %
Nemespann 1 0.03 %
Újlacska 1 0.03 %
Kiscétény 1 0.03 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 52.08 %
Verebély 198 5.00 %
Kalász 97 2.45 %
Abaszállás 89 2.25 %
Románfalva 80 2.02 %
Ürmény 76 1.92 %
Nyitraszőlős 73 1.84 %
Nyitraújlak 73 1.84 %
Üzbég 73 1.84 %
Vicsápapáti 72 1.82 %
Cabaj 72 1.82 %
Alsóelefánt 67 1.69 %
Nyitraivánka 54 1.36 %
Surányka 52 1.31 %
Üreg 51 1.29 %
Sarlókajsza 50 1.26 %
Récsény 49 1.24 %
Elecske 48 1.21 %
Salgó 43 1.09 %
Berencs 43 1.09 %
Csekej 41 1.03 %
Nagycétény 40 1.01 %
Gimes 39 0.98 %
Vajkmártonfalva 35 0.88 %
Zsitvaújfalu 35 0.88 %
Assakürt 35 0.88 %
Kolon 34 0.86 %
Kiscétény 33 0.83 %
Lapásgyarmat 29 0.73 %
Nyitracsehi 29 0.73 %
Alsócsitár 29 0.73 %
Nyitragerencsér 27 0.68 %
Nagylapás 27 0.68 %
Zsitvagyarmat 24 0.61 %
Nagyvölgy 23 0.58 %
Zsére 22 0.56 %
Menyhe 22 0.56 %
Felsőelefánt 21 0.53 %
Család 21 0.53 %
Pográny 20 0.50 %
Mezőkeszi 18 0.45 %
Szulányvicsáp 17 0.43 %
Csabb 17 0.43 %
Lakács 15 0.38 %
Csiffár 15 0.38 %
Lajos 14 0.35 %
Béd 13 0.33 %
Báb 13 0.33 %
Nyitraegerszeg 13 0.33 %
Alsóbodok 12 0.30 %
Kislapás 12 0.30 %
Nemespann 11 0.28 %
Babindál 10 0.25 %
Újlacska 8 0.20 %
Tild 7 0.18 %
Tajnasári 7 0.18 %
Mellek 6 0.15 %
Nyitrageszte 6 0.15 %
Kishind 5 0.13 %
Nagyhind 5 0.13 %
Káp 4 0.10 %
Tarány 3 0.08 %
Nyitra 1 947 41.17 %
Verebély 146 3.09 %
Cabaj 91 1.92 %
Nyitraújlak 86 1.82 %
Sarlókajsza 65 1.37 %
Abaszállás 62 1.31 %
Nyitraivánka 52 1.10 %
Ürmény 46 0.97 %
Récsény 41 0.87 %
Salgó 34 0.72 %
Üzbég 33 0.70 %
Üreg 33 0.70 %
Vicsápapáti 33 0.70 %
Nyitragerencsér 27 0.57 %
Berencs 27 0.57 %
Nagylapás 26 0.55 %
Menyhe 25 0.53 %
Gimes 25 0.53 %
Vajkmártonfalva 24 0.51 %
Assakürt 23 0.49 %
Csekej 23 0.49 %
Nyitraszőlős 23 0.49 %
Elecske 21 0.44 %
Nyitraegerszeg 20 0.42 %
Lapásgyarmat 20 0.42 %
Mezőkeszi 19 0.40 %
Surányka 19 0.40 %
Család 18 0.38 %
Zsitvaújfalu 16 0.34 %
Lakács 15 0.32 %
Zsitvagyarmat 15 0.32 %
Kalász 15 0.32 %
Románfalva 15 0.32 %
Zsére 14 0.30 %
Pográny 14 0.30 %
Csabb 13 0.27 %
Báb 13 0.27 %
Alsócsitár 12 0.25 %
Felsőelefánt 12 0.25 %
Mellek 11 0.23 %
Szulányvicsáp 11 0.23 %
Alsóbodok 11 0.23 %
Kislapás 9 0.19 %
Csiffár 8 0.17 %
Alsóelefánt 8 0.17 %
Nagyhind 8 0.17 %
Nagyvölgy 8 0.17 %
Kolon 7 0.15 %
Nemespann 7 0.15 %
Tajnasári 7 0.15 %
Tarány 7 0.15 %
Babindál 7 0.15 %
Lajos 6 0.13 %
Nyitracsehi 6 0.13 %
Nagycétény 6 0.13 %
Kishind 5 0.11 %
Újlacska 4 0.08 %
Tild 3 0.06 %
Kiscétény 2 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 57.54 %
Verebély 196 5.08 %
Kalász 104 2.70 %
Románfalva 88 2.28 %
Abaszállás 88 2.28 %
Ürmény 69 1.79 %
Nyitraszőlős 68 1.76 %
Cabaj 65 1.68 %
Csekej 64 1.66 %
Üreg 62 1.61 %
Nyitraújlak 59 1.53 %
Vicsápapáti 58 1.50 %
Alsóelefánt 56 1.45 %
Récsény 55 1.43 %
Család 55 1.43 %
Nyitraivánka 54 1.40 %
Gimes 53 1.37 %
Sarlókajsza 53 1.37 %
Elecske 51 1.32 %
Salgó 42 1.09 %
Üzbég 41 1.06 %
Surányka 41 1.06 %
Berencs 39 1.01 %
Vajkmártonfalva 39 1.01 %
Assakürt 38 0.98 %
Zsére 36 0.93 %
Nyitragerencsér 36 0.93 %
Lapásgyarmat 32 0.83 %
Menyhe 32 0.83 %
Zsitvaújfalu 31 0.80 %
Nyitracsehi 28 0.73 %
Nagycétény 27 0.70 %
Kiscétény 27 0.70 %
Alsócsitár 24 0.62 %
Pográny 23 0.60 %
Nagylapás 22 0.57 %
Csiffár 22 0.57 %
Nagyvölgy 21 0.54 %
Mezőkeszi 20 0.52 %
Felsőelefánt 20 0.52 %
Kolon 19 0.49 %
Zsitvagyarmat 19 0.49 %
Alsóbodok 19 0.49 %
Lajos 18 0.47 %
Babindál 16 0.41 %
Kislapás 16 0.41 %
Nemespann 15 0.39 %
Csabb 14 0.36 %
Nyitraegerszeg 14 0.36 %
Báb 12 0.31 %
Újlacska 11 0.29 %
Mellek 10 0.26 %
Tild 10 0.26 %
Lakács 10 0.26 %
Béd 9 0.23 %
Nagyhind 9 0.23 %
Szulányvicsáp 8 0.21 %
Nyitrageszte 8 0.21 %
Tarány 8 0.21 %
Kishind 7 0.18 %
Tajnasári 7 0.18 %
Káp 2 0.05 %
Nyitra 766 36.20 %
Verebély 46 2.17 %
Sarlókajsza 29 1.37 %
Nyitraújlak 28 1.32 %
Cabaj 28 1.32 %
Nyitraivánka 23 1.09 %
Vicsápapáti 20 0.95 %
Nyitragerencsér 19 0.90 %
Abaszállás 17 0.80 %
Récsény 15 0.71 %
Gimes 14 0.66 %
Ürmény 13 0.61 %
Üreg 11 0.52 %
Nagylapás 11 0.52 %
Lapásgyarmat 10 0.47 %
Berencs 10 0.47 %
Csiffár 10 0.47 %
Kislapás 9 0.43 %
Nyitracsehi 9 0.43 %
Zsitvaújfalu 9 0.43 %
Család 9 0.43 %
Alsóelefánt 8 0.38 %
Kolon 8 0.38 %
Kalász 8 0.38 %
Salgó 7 0.33 %
Elecske 7 0.33 %
Üzbég 7 0.33 %
Assakürt 7 0.33 %
Lakács 6 0.28 %
Románfalva 6 0.28 %
Báb 6 0.28 %
Szulányvicsáp 6 0.28 %
Csekej 6 0.28 %
Babindál 5 0.24 %
Nyitraszőlős 5 0.24 %
Vajkmártonfalva 5 0.24 %
Nagycétény 5 0.24 %
Pográny 5 0.24 %
Zsére 5 0.24 %
Felsőelefánt 4 0.19 %
Mellek 4 0.19 %
Nyitraegerszeg 4 0.19 %
Alsócsitár 4 0.19 %
Alsóbodok 3 0.14 %
Zsitvagyarmat 3 0.14 %
Újlacska 3 0.14 %
Nagyvölgy 3 0.14 %
Menyhe 3 0.14 %
Kiscétény 3 0.14 %
Surányka 2 0.09 %
Kishind 2 0.09 %
Béd 2 0.09 %
Tajnasári 2 0.09 %
Mezőkeszi 2 0.09 %
Tarány 1 0.05 %
Lajos 1 0.05 %
Csabb 1 0.05 %
Nemespann 1 0.05 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 47.20 %
Verebély 131 3.36 %
Nyitraújlak 95 2.44 %
Cabaj 85 2.18 %
Abaszállás 74 1.90 %
Sarlókajsza 69 1.77 %
Nyitraivánka 50 1.28 %
Üreg 50 1.28 %
Ürmény 48 1.23 %
Üzbég 36 0.92 %
Salgó 34 0.87 %
Nyitragerencsér 32 0.82 %
Récsény 32 0.82 %
Nagylapás 31 0.80 %
Gimes 28 0.72 %
Lapásgyarmat 27 0.69 %
Vicsápapáti 26 0.67 %
Berencs 25 0.64 %
Nyitraszőlős 24 0.62 %
Vajkmártonfalva 23 0.59 %
Assakürt 23 0.59 %
Elecske 22 0.56 %
Menyhe 22 0.56 %
Surányka 19 0.49 %
Csekej 19 0.49 %
Zsére 19 0.49 %
Pográny 18 0.46 %
Alsóbodok 17 0.44 %
Alsóelefánt 17 0.44 %
Család 15 0.39 %
Mezőkeszi 15 0.39 %
Nyitraegerszeg 14 0.36 %
Kalász 13 0.33 %
Szulányvicsáp 13 0.33 %
Zsitvagyarmat 13 0.33 %
Báb 13 0.33 %
Csabb 12 0.31 %
Lakács 12 0.31 %
Románfalva 11 0.28 %
Babindál 11 0.28 %
Felsőelefánt 11 0.28 %
Csiffár 11 0.28 %
Nagycétény 10 0.26 %
Kislapás 10 0.26 %
Alsócsitár 10 0.26 %
Tarány 9 0.23 %
Nagyhind 9 0.23 %
Zsitvaújfalu 8 0.21 %
Kolon 8 0.21 %
Nemespann 8 0.21 %
Nagyvölgy 8 0.21 %
Nyitracsehi 7 0.18 %
Mellek 7 0.18 %
Kishind 5 0.13 %
Lajos 4 0.10 %
Béd 4 0.10 %
Kiscétény 4 0.10 %
Nyitrageszte 4 0.10 %
Tild 3 0.08 %
Tajnasári 3 0.08 %
Káp 3 0.08 %
Újlacska 2 0.05 %
Nyitra 7 399 73.65 %
Verebély 512 5.10 %
Nyitraújlak 240 2.39 %
Cabaj 217 2.16 %
Nyitraivánka 209 2.08 %
Sarlókajsza 182 1.81 %
Nyitragerencsér 172 1.71 %
Ürmény 144 1.43 %
Vicsápapáti 144 1.43 %
Abaszállás 143 1.42 %
Üzbég 135 1.34 %
Üreg 128 1.27 %
Berencs 119 1.18 %
Récsény 118 1.17 %
Gimes 107 1.07 %
Nagylapás 93 0.93 %
Alsócsitár 87 0.87 %
Lapásgyarmat 86 0.86 %
Nyitraszőlős 81 0.81 %
Zsitvaújfalu 78 0.78 %
Nagycétény 77 0.77 %
Kolon 71 0.71 %
Elecske 71 0.71 %
Zsére 68 0.68 %
Assakürt 66 0.66 %
Nyitracsehi 66 0.66 %
Csekej 65 0.65 %
Kalász 64 0.64 %
Pográny 58 0.58 %
Kislapás 56 0.56 %
Lakács 55 0.55 %
Salgó 51 0.51 %
Menyhe 51 0.51 %
Felsőelefánt 46 0.46 %
Vajkmártonfalva 45 0.45 %
Báb 44 0.44 %
Románfalva 41 0.41 %
Surányka 41 0.41 %
Csabb 40 0.40 %
Alsóbodok 35 0.35 %
Család 35 0.35 %
Nyitraegerszeg 34 0.34 %
Mellek 32 0.32 %
Nagyvölgy 28 0.28 %
Babindál 27 0.27 %
Szulányvicsáp 27 0.27 %
Csiffár 26 0.26 %
Mezőkeszi 22 0.22 %
Béd 22 0.22 %
Nyitrageszte 19 0.19 %
Tild 18 0.18 %
Zsitvagyarmat 16 0.16 %
Tarány 16 0.16 %
Nagyhind 16 0.16 %
Kiscétény 15 0.15 %
Alsóelefánt 15 0.15 %
Újlacska 14 0.14 %
Nemespann 13 0.13 %
Kishind 13 0.13 %
Lajos 12 0.12 %
Tajnasári 10 0.10 %
Káp 6 0.06 %
Nyitra 1 785 51.44 %
Verebély 136 3.92 %
Nyitraújlak 87 2.51 %
Cabaj 71 2.05 %
Abaszállás 67 1.93 %
Sarlókajsza 57 1.64 %
Nyitraivánka 57 1.64 %
Ürmény 50 1.44 %
Berencs 45 1.30 %
Récsény 35 1.01 %
Nyitragerencsér 32 0.92 %
Üzbég 31 0.89 %
Gimes 31 0.89 %
Üreg 29 0.84 %
Salgó 27 0.78 %
Vicsápapáti 25 0.72 %
Nyitraszőlős 24 0.69 %
Nagylapás 24 0.69 %
Lapásgyarmat 24 0.69 %
Assakürt 21 0.61 %
Pográny 20 0.58 %