SK
GA
.....

Tallós

Község

címer zászló
1884 99% magyar 1910
1245 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tallós
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tomášikovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Czikosház, Forró-ér, Gulyamezei major, Jegenyésmajor, Kányás-erdő, Pap-erdő
Koordináták:
48.08303833, 17.69402122
Terület:
21,13 km2
Rang:
község
Népesség:
1654
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92504
Település kód:
504076
Szervezeti azonosító:
306223
Adóazonosító:
2021197255

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld déli határán, a Vízközben fekszik, a Kis-Duna és a Feketevíz között, Galántától 15 km-re délre, Dunaszerdahelytől 15 km-re északkeletre. Keresztülhalad rajta a Galántát Dunaszerdahellyel összekötő 507-es főút, mellékutak kötik össze Felsőszelivel (7 km) és Királyrévvel (12 km). Nyugatról Hidaskürt (Sorjákos) és Feketenyék, északról Pozsonyvezekény, Felsőszeli és Alsószeli, keletről Királyrév és Nádszeg, délnyugatról Nagyabony és Dunaszerdahely, délről Pozsonyeperjes, délkeletről pedig Vásárút határolja. Északi határát a Feketevíz, délnyugati határát a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Területe 1957-ben 6,62 km²-el (23,9 %) csökkent, amikor a korábban hozzá tartozó Úrföldet Királyrévhez csatolták.

Népesség

A községnek 1921-ben 2137, 1939-ben 2087, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1945 után a lakosságcsere során magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. 1991-2001 között népessége 9,4 %-al gyarapodott (1463-ról 1601 főre), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 3,1 %-ról 11,7 %-ra nőtt, de a lakosság túlnyomó többsége továbbra is magyar nemzetiségű. Viszonylag magas a romák aránya is (18,8 %). A lakosság túlnyomó többsége (92,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

A falu a középkor végén létesült egy mocsaraktól körülvett homokbuckás területen, amely korábban feltehetően pákászok és vadászok lakhelye volt. Legrégebbi birtokosai a Thurzók voltak, majd az ő kihalásuk után az Esterházyak semptei uradalmához tartozott. Érsekújvár eleste után két évtizedig török kézre került. 1760-ban Esterházy Ferenc nagy kastélyt építtetett itt, amelyben a háborúkban elesett nemesek árva fiait neveltette. Az intézet elköltözése után a kastély fegyintézet lett 1785-ig, amely mellett posztómanufaktúra működött. A fegyintézet megszűnését követően főúri kastélyként szolgált, és híres volt a juh- és lótenyésztéséről. A 20. század elején fogyasztási és értékesítő szövetkezetet működtettek a helyiek, emellett népkönyvtár, gazdasági ismétlő iskola is volt itt, az Esterházy uradalomhoz tartozó Gulyamező majorban pedig keményítőgyár üzemelt. Tallós egykor a Pestről Felső-Magyarországra vezető sóútvonalak egyik fontos pontja volt. Lakói a mezőgazdaság mellett marhát tartottak, de vadban gazdag erdeje és vízimalma is volt. Iskolájának első említése 1732-ből származik. Vizein egészen a 20. század közepéig több vízimalom üzemelt. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután gyakoriak voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. Az első világháború után hozták létre a szeszfőzdét. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A lakosságcsere során magyar családokat kényszerítettek Magyarországra áttelepülni, a helyükre pedig magyarországi önkéntes szlovák családok költöztek. Újkeletű szlovák nevét (Tomášikovo) 1948-ban kapta.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola, speciális alapiskola és óvoda, valamint könyvtár található. Szentháromságnak szentelt katolikus temploma 1702–10 között épült barokk stílusban, 1798–1801 között klasszicista stílusban alakították át; barokk kastélyát az Esterházyak 1760-ban építtették, értékes műemlék, védett parkkal. Az 1893-ban épült s 1960-ig működött Maticza-féle cölöpös vízimalom 1982. évi felújítása óta múzeumként üzemel. Értékes szakrális kisemléke az 1756-ban emelt Nepomuki Szent János-szobor.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TALLÓS. Magyar falu Pozsony Várm. földes Ura Gr. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Dudvág’ folyása mellett; határja 2 nyomásbéli, és jó, erdeje is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tallós, magyar falu, Poson vmegyében, a Dudvágh vizénél, Diószeghtől délre 2 mfd. Diszére szolgál az urasági ujabb izléssel épűlt kastély és kert, kath. paroch. templom, s más gazdasági tiszti épületek, 1034 kath., 2 evang., 9 zsidó lakosai szép gazdaságot folytatnak; számos szarvasmarhát, lovat nevelnek. Van itt továbbá egy fáczányos kert, vizimalom, nagy erdő, mellyben számos vad találtatik, nézésre méltó urasági juh- és lótenyésztés. F. u. gr. Eszterházy Mihály, s feje egy uradalomnak. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tallós, az u. n. Feketevíz mellett fekvő magyar nagyközség, melynek 203 háza és 1558, legnagyobb részben róm. kath. vallású lakosa van. Ősidők óta ült hely, melynek határában őskori telepek nyomai vannak. Legrégibb birtokosaiul 1647-től az Esterházyakat és a Thurzókat ismerjük. 1760-ban Esterházy Ferncz gróf nagyszabású kastélyt építtetett ide, melyben Mária Terézia a szolgálatában elesett nemesek árva fiait neveltette. Ez az intézet később Szempczre került; Tallósra pedig 113 fegyenczet hoztak, a kiket a kastélyban és a kastély melletti épületben helyeztek el. A fegyintézet 1785 körül szünt meg, s erre a kastélyt az akkori tulajdonos átalakíttatta. A mult század elején az Esterházyaknak itt híres juh- és lótenyésztésük volt. A mai katholikus templom újabbkori és 1801-ben épült. Van itt gazdakör, fogyasztási és értékesítő-szövetkezet, népkönyvtár, gazdasági ismétlő iskola és az Esterházy Mihály gróf uradalmához tartozó Gulyamező nevű majorban keményítőgyár. Ide tartozik még Úrföld puszta is, melyet az Esterházyak 1824-ben hasítottak ki. Tallós hajdan a Pest felől Zsigárdon át Felsőmagyarországba vezető útvonalak egyik fontos pontja volt, mert erre jártak a sót szállító fuvarosok. A községben van posta, de távírója és vasúti állomása Diószeg.

Magyar Katolikus Lexikon

Tallós, v. Pozsony vm. (Tomášikovo, Szl.): 1. plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. 1500: már létezett. Tp-át Szentháromság tit-ra sztelték, a mait 1801: építették. Lakói 1577 e. ev-ok lettek. Felsőszeli filiájából 1672: alapították újra. Kegyura 1880: Esterházy Antal gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Plébánosai: Kondor János, 1676: Nyitray János, 1677: Egyed Ferenc 1680: Nagy János, 1681: Fülöp György, 1690: Rigó István, 1691: Kóródy Jakab, 1701: Lukács Márton, 1702: Nagyszeghy Pál, 1710: Földváry Dömötör Ferenc 1716: Becskereki István, 1719: Gulyás György János, 1725: Borsay János, 1731: Konkoly(i) László, 1734: Lébényi Mihály, 1750: Lengvay György János, 1793: Király Sándor, 1821: Dezsernyicky József, 1824: Varjú Sándor. - Vöröss János (1890-?) plnos 1946: börtönben. - Filiája 1917: Vezekény. - Lakói 1940: 1826 r.k., 156 ev., 4 ref., 24 izr., 13 egyéb vall., össz. 2023; 1991: 1398 m. (95,56%), össz. 1463; 2001: 1381 m. (88,02%), össz. 1569. - Kat. sajtója: 1990-: Homilia. - 2. Esterházy Ferenc gr. 1763: ~i kastélyát fölajánlotta árvaház céljára. Mária Terézia tp. gyűjtést rendeztetett országszerte, s magára vállalta az épület átalakításának és fölszerelésének költségeit. Kezdetben többnyire konvertita szülők árváit (75 fiút, 25 leányt) helyezték el. 1766: piar-k vették át, majd Szencre helyezték át. ** Némethy 1894:283. - Pozsony vm. 1895:120. - Schem. Strig. 1917:115. - Balanyi 1943:89. - Hetényi Varga I:288. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tallós. Már az őskorban megült hely, minek bizonyságát a határában fellelhető őskori telepek nyomai adják. Magyar vonatkozású története és birtokviszonyai azonban csak a XVII. század közepétől ismeretesek. 1647-től az Esterházy- és a Thurzó-családot uralja. 1760—64. között a gróf Esterházy Ferenc által átengedett kastélyban nemesi árvaház volt, majd 1785-ig fegyintézetnek használták. Hozzátartozik: Cédulaház, Dinnyésdombi cigánytelep, Dunapart, Gulvamező, Jegenyésmajor, Kányás, Köse, Malomszeg, Maticaház, Szöllőskert, Urföldpuszta. A község területe 4822 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2087. Magyar lakossága a csehek alatt sokat szenvedett.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tallós kk. galántai járás. A község az 1500-as évekből való település. Közvetlenül a Kisduna mellett fekszik s eredetileg ingoványos, nádas terep vette körül. A községet övező erdő Paperdő, Kányáserdő néven ismert. A községben van az Esterházy grófok régi kastélya. Községi elemi népiskola két tanerővel. Polgári Lövész Egyesület, Levente, KALOT, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Hitelszövetkezet. Szeszgyár kettő. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. A földbirtokreform következtében a csehszlovák hatóságok a községhez tartozó Űrföld puszta 1.200 k. h. területet Jugoszláviából hozott telepesek között osztották szét. A telepesek a felszabadulás után visszamaradtak. Területe: 4.822 k. h. Lakosság: 2.087. Ebből magy.: 1.890, szlovák: 192. Magy. beszél: 1.945. Vallás szerint r. k. 1.883, ref. 8, ev. 168, izr. 28. Fb. I. 9, II. 23, III. 95. Népsűrűség: 75.2, lakóház: 303. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, Csö. Felsőszeli. Vá. Galánta, Posta és távbeszélő helyben.

Koncz Márton

1675
Tallós - megszületett

Mihalik Dániel

1869. 12. 14.
Tallós - megszületett

Gágyor József

1941. 3. 15.
Ipolynyék - megszületett
Nyitra - tanult
1960-69
Tallós - tanított
1969-72
Diószeg - tanított
1972-1992
Tallós - tanított
1992-2003
Hidaskürt - tanított
Névelőfordulások
1646
Tallos
1773
Tallos,
1786
Tallosch,
1808
Tallós,
1863
Tallós,
1948
Tomášikovo
2013
Tallós

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 319
Telefon: 0317855231
Fax: 0317855961

Honlap: tomasikovo.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváth Zoltán (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Varga Mário (Független)
Horváth Tibor (Független)
Szarka Agneša (Független)
Marafková Margaréta (Független)
Bánovec Róbert (MOST - HÍD)
Rémay Csaba (MOST - HÍD)
Múcska Gergő (MOST - HÍD)
Kohút Tibor (SMK-MKP)
Horváth Eva (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Tallósi Posta

Tomášikovo 311

Tallósi Római Katolikus Plébániahivatal

Tallós 320

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fő utca 4

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Fő utca 312

Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Tallós 3

Tallósi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 319

Tallósi Községi Hivatal

Fő utca 319

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1362 87%
szlovákok 42 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 2%
egyéb 118 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1560
magyarok 1884 99%
szlovákok 8 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1900
magyarok 2060 96%
szlovákok 20 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
egyéb 51 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2137
magyarok 1398 96%
szlovákok 46 3%
romák 13 1%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1463
magyarok 1381 88%
szlovákok 137 9%
romák 43 3%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1569
magyarok 1351 84%
szlovákok 188 12%
romák 30 2%
ukránok 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 22 1%
összlétszám 1601
magyarok 1245 72%
szlovákok 315 18%
romák 21 1%
ukránok 1 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 148 9%
összlétszám 1736
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1353
Választási részvétel: 39.39 %
Kiadott boríték: 533
Bedobott boríték: 533

Polgármester

Érvényes szavazólap: 481
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváth Zoltán 481 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Varga Mário 322 Független
Bánovec Róbert 295 MOST - HÍD
Kohút Tibor 285 SMK-MKP
Horváth Tibor 274 Független
Rémay Csaba 272 MOST - HÍD
Horváth Eva 258 SMK-MKP
Szarka Agneša 232 Független
Múcska Gergő 194 MOST - HÍD
Marafková Margaréta 193 Független

Képviselők

2014
Független 88.89% Független 8 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1288
Választási részvétel: 20.96 %
Kiadott boríték: 270
Bedobott boríték: 270
Választásra jogosult: 1285
Választási részvétel: 21.09 %
Kiadott boríték: 271
Bedobott boríték: 271
Választásra jogosult: 1 329
Választási részvétel: 21,44 %
Kiadott boríték: 285
Bedobott boríték: 285

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 262
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 270
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 133 50.76 % MOST - HÍD
József Berényi 113 43.13 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 7 2.67 % KDH, SDKÚ - DS
Tibor Mikuš 5 1.91 % Független
Jozef Ravasz 2 0.76 % SRÚS
Andrej Richnák 2 0.76 % NP
Tibor Mikuš 8 2.97% Független
József Berényi 204 75.56 % SMK-MKP
Konrád Rigó 36 13.33 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 15 5.56 % Független
Jozef Viskupič 11 4.07 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Márius Novák 3 1.11 % NP
Jaroslav Cehlárik 1 0.37 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 265
Érvényes szavazólap: 278
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Gál 149 56.23% MOST - HÍD
József Berényi 137 51.70% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 122 46.04% MOST - HÍD
František Juhos 111 41.89% MOST - HÍD
Zoltán Forró 103 38.87% MOST - HÍD
Krisztián Forró 101 38.11% SMK-MKP
László Biró 97 36.60% SMK-MKP
Ervin Chomča 96 36.23% MOST - HÍD
László Pék 91 34.34% SMK-MKP
Gergely Agócs 89 33.58% SMK-MKP
Boris Brunner 68 25.66% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 67 25.28% SMK-MKP
Zsolt Oros 59 22.26% MOST - HÍD
Jozef Nagy 44 16.60% Független
František Gőgh 19 7.17% ND
Ľuboš Šúry 19 7.17% SMER - SD
Júlia Gálová 14 5.28% SMER - SD
Gábor Pallya 13 4.91% ND
Pavol Doval 13 4.91% SMER - SD
Slávka Kramárová 9 3.40% SNS
Bystrík Horváth 7 2.64% SNS
Ružena Vongrejová 7 2.64% NOVA
Roland Szekera 6 2.26% NOVA
Ladislav Klempa 6 2.26% KSS
Peter Kolek 6 2.26% KSS
Michal Nagy 5 1.89% SMS
Stanislava Režnáková 4 1.51% SNS
Adrián Macho 4 1.51% SaS, OKS
Roman Súkeník 3 1.13% SMER - SD
Róbert Korec 3 1.13% KDH, SDKÚ - DS
Miloš Majko 2 0.75% DÚ, Zmena zdola
Milan Vlček 2 0.75% ĽS-HZDS
Vladimír Vranovič 1 0.38% SMER - SD
József Berényi 158 56.83% SMK-MKP
Gergely Agócs 144 51.80% SMK-MKP
Krisztián Forró 135 48.56% SMK-MKP
László Pék 128 46.04% SMK-MKP
László Biró 113 40.65% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 103 37.05% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 99 35.61% SMK-MKP
František Juhos 95 34.17% MOST - HÍD
Gábor Gál 95 34.17% MOST - HÍD
Zoltán Forró 82 29.50% MOST - HÍD
Tamás Zupko 81 29.14% SMK-MKP
Ervin Chomča 70 25.18% MOST - HÍD
Peter Szabó 33 11.87% MOST - HÍD
Adrián Kubica 27 9.71% MOST - HÍD
Peter Paška 19 6.83% Független
Ľuboš Šúry 18 6.47% SMER-SD
Miloš Majko 11 3.96% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marek Tóth 9 3.24% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Júlia Gálová 8 2.88% SMER-SD
Adrián Macho 7 2.52% Független
Milan Bánovský 7 2.52% NÁRODNÁ KOALÍCIA
David Slíž 7 2.52% ĽS Naše Slovensko
Igor Németh 7 2.52% SMER-SD
Andrej Tábori 6 2.16% Független
Jana Hanuliaková 6 2.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Marta Vajdová 5 1.80% Független
Janka Repčoková 5 1.80% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 5 1.80% SMER-SD
Martin Práznovský 5 1.80% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Boledovič 5 1.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Róbert Korec 5 1.80% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Stanislav Tvrdík 4 1.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 4 1.44% ĽS Naše Slovensko
Roman Vančo 3 1.08% ĽS Naše Slovensko
Slávka Kramárová 2 0.72% SNS
Stanislav Lipovský 2 0.72% DOMA DOBRE
Václav Jurčaga 2 0.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 1 0.36% NP
Martin Drobný 1 0.36% SNS
Roman Sukeník 1 0.36% SMER-SD
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 6.68 %
Galánta 214 6.59 %
Szered 92 2.83 %
Nagymácséd 70 2.16 %
Feketenyék 52 1.60 %
Nagyfödémes 42 1.29 %
Felsőszeli 40 1.23 %
Nádszeg 39 1.20 %
Jóka 38 1.17 %
Taksonyfalva 38 1.17 %
Diószeg 35 1.08 %
Nemeskajal 34 1.05 %
Alsószerdahely 28 0.86 %
Tallós 27 0.83 %
Vízkelet 26 0.80 %
Alsószeli 26 0.80 %
Sopornya 19 0.59 %
Nemeskosút 17 0.52 %
Hidaskürt 16 0.49 %
Tósnyárasd 11 0.34 %
Pozsonyvezekény 11 0.34 %
Kismácséd 10 0.31 %
Királyrév 8 0.25 %
Vágpatta 7 0.22 %
Magyargurab 7 0.22 %
Sempte 6 0.18 %
Ábrahám 4 0.12 %
Gány 4 0.12 %
Pusztakürt 4 0.12 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Szentharaszt 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Salgócska 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 56.79 %
Szered 494 34.94 %
Galánta 251 17.75 %
Alsószerdahely 241 17.04 %
Vágpatta 159 11.24 %
Sempte 133 9.41 %
Nemeskürt 72 5.09 %
Diószeg 64 4.53 %
Pusztakürt 55 3.89 %
Pusztafödémes 46 3.25 %
Szentharaszt 40 2.83 %
Ábrahám 37 2.62 %
Magyargurab 31 2.19 %
Nagyfödémes 29 2.05 %
Felsőszeli 28 1.98 %
Salgócska 23 1.63 %
Nemeskosút 22 1.56 %
Kisgeszt 20 1.41 %
Gány 17 1.20 %
Vága 17 1.20 %
Taksonyfalva 16 1.13 %
Nagymácséd 13 0.92 %
Tósnyárasd 11 0.78 %
Alsószeli 10 0.71 %
Nemeskajal 10 0.71 %
Dunajánosháza 8 0.57 %
Tallós 7 0.50 %
Jóka 7 0.50 %
Kismácséd 6 0.42 %
Hidaskürt 6 0.42 %
Királyrév 4 0.28 %
Feketenyék 2 0.14 %
Pozsonyvezekény 2 0.14 %
Nádszeg 1 0.07 %
Vízkelet 1 0.07 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 7.35 %
Galánta 368 7.17 %
Alsószeli 270 5.26 %
Nádszeg 238 4.64 %
Felsőszeli 216 4.21 %
Nagyfödémes 192 3.74 %
Taksonyfalva 184 3.59 %
Feketenyék 170 3.31 %
Jóka 166 3.24 %
Pozsonyvezekény 139 2.71 %
Nagymácséd 137 2.67 %
Diószeg 126 2.46 %
Vága 123 2.40 %
Tallós 99 1.93 %
Nemeskosút 81 1.58 %
Vízkelet 69 1.35 %
Királyrév 53 1.03 %
Kismácséd 49 0.96 %
Nemeskajal 45 0.88 %
Tósnyárasd 28 0.55 %
Szered 11 0.21 %
Sopornya 6 0.12 %
Alsószerdahely 3 0.06 %
Pusztafödémes 3 0.06 %
Gány 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Magyargurab 2 0.04 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 25.11 %
Szered 98 3.18 %
Diószeg 95 3.09 %
Taksonyfalva 62 2.01 %
Gány 49 1.59 %
Nagyfödémes 41 1.33 %
Felsőszeli 37 1.20 %
Sopornya 37 1.20 %
Nemeskosút 20 0.65 %
Jóka 18 0.58 %
Alsószerdahely 18 0.58 %
Alsószeli 16 0.52 %
Nemeskajal 16 0.52 %
Magyargurab 16 0.52 %
Pusztafödémes 16 0.52 %
Tósnyárasd 15 0.49 %
Dunajánosháza 14 0.45 %
Kisgeszt 12 0.39 %
Nádszeg 10 0.32 %
Királyrév 9 0.29 %
Ábrahám 9 0.29 %
Vízkelet 9 0.29 %
Nemeskürt 9 0.29 %
Pozsonyvezekény 9 0.29 %
Vága 9 0.29 %
Nagymácséd 8 0.26 %
Sempte 8 0.26 %
Vágpatta 7 0.23 %
Hidaskürt 7 0.23 %
Kismácséd 7 0.23 %
Tallós 6 0.19 %
Feketenyék 5 0.16 %
Pusztakürt 4 0.13 %
Szentharaszt 4 0.13 %
Salgócska 3 0.10 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Szered 253 10.92 %
Galánta 126 5.44 %
Sopornya 71 3.06 %
Alsószerdahely 56 2.42 %
Szentharaszt 47 2.03 %
Sempte 36 1.55 %
Vágpatta 30 1.29 %
Pusztafödémes 27 1.17 %
Ábrahám 26 1.12 %
Diószeg 24 1.04 %
Nagyfödémes 17 0.73 %
Vága 15 0.65 %
Magyargurab 14 0.60 %
Gány 13 0.56 %
Taksonyfalva 13 0.56 %
Kisgeszt 12 0.52 %
Jóka 12 0.52 %
Felsőszeli 9 0.39 %
Salgócska 9 0.39 %
Pusztakürt 9 0.39 %
Nemeskürt 7 0.30 %
Tallós 7 0.30 %
Nemeskosút 6 0.26 %
Kismácséd 6 0.26 %
Alsószeli 5 0.22 %
Nádszeg 4 0.17 %
Királyrév 3 0.13 %
Hidaskürt 3 0.13 %
Nagymácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 2 0.09 %
Tósnyárasd 2 0.09 %
Vízkelet 2 0.09 %
Feketenyék 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 29.97 %
Szered 254 8.27 %
Nádszeg 246 8.01 %
Diószeg 178 5.80 %
Nagyfödémes 150 4.89 %
Felsőszeli 140 4.56 %
Taksonyfalva 134 4.36 %
Feketenyék 127 4.14 %
Jóka 107 3.49 %
Nagymácséd 107 3.49 %
Alsószeli 99 3.22 %
Királyrév 90 2.93 %
Hidaskürt 80 2.61 %
Sopornya 77 2.51 %
Nemeskajal 73 2.38 %
Tallós 70 2.28 %
Vága 68 2.21 %
Nemeskosút 60 1.95 %
Vízkelet 58 1.89 %
Pozsonyvezekény 43 1.40 %
Gány 42 1.37 %
Ábrahám 39 1.27 %
Magyargurab 37 1.21 %
Sempte 36 1.17 %
Tósnyárasd 36 1.17 %
Pusztafödémes 32 1.04 %
Vágpatta 31 1.01 %
Kismácséd 26 0.85 %
Alsószerdahely 25 0.81 %
Alsóhatár 24 0.78 %
Szentharaszt 22 0.72 %
Dunajánosháza 11 0.36 %
Nemeskürt 10 0.33 %
Kisgeszt 10 0.33 %
Salgócska 7 0.23 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 583 19.47 %
Galánta 477 15.93 %
Feketenyék 152 5.08 %
Felsőszeli 126 4.21 %
Alsószeli 119 3.97 %
Nagyfödémes 110 3.67 %
Taksonyfalva 104 3.47 %
Királyrév 104 3.47 %
Tallós 95 3.17 %
Jóka 94 3.14 %
Nagymácséd 89 2.97 %
Diószeg 78 2.61 %
Hidaskürt 75 2.51 %
Pozsonyvezekény 60 2.00 %
Vízkelet 57 1.90 %
Nemeskajal 55 1.84 %
Vága 49 1.64 %
Szered 37 1.24 %
Tósnyárasd 36 1.20 %
Nemeskosút 34 1.14 %
Alsóhatár 29 0.97 %
Kismácséd 18 0.60 %
Ábrahám 10 0.33 %
Magyargurab 6 0.20 %
Gány 5 0.17 %
Sopornya 5 0.17 %
Dunajánosháza 5 0.17 %
Alsószerdahely 4 0.13 %
Vágpatta 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 13.18 %
Galánta 481 10.45 %
Alsószeli 379 8.23 %
Felsőszeli 336 7.30 %
Nagyfödémes 276 5.99 %
Jóka 255 5.54 %
Taksonyfalva 240 5.21 %
Királyrév 215 4.67 %
Nagymácséd 205 4.45 %
Hidaskürt 200 4.34 %
Pozsonyvezekény 161 3.50 %
Vága 154 3.34 %
Feketenyék 146 3.17 %
Tallós 144 3.13 %
Diószeg 123 2.67 %
Nemeskosút 106 2.30 %
Vízkelet 80 1.74 %
Nemeskajal 73 1.59 %
Kismácséd 49 1.06 %
Tósnyárasd 35 0.76 %
Alsóhatár 27 0.59 %
Szered 18 0.39 %
Pusztafödémes 10 0.22 %
Dunajánosháza 7 0.15 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 22.17 %
Nádszeg 297 12.00 %
Nagymácséd 225 9.09 %
Nagyfödémes 195 7.88 %
Feketenyék 176 7.11 %
Taksonyfalva 171 6.91 %
Diószeg 158 6.38 %
Jóka 158 6.38 %
Felsőszeli 154 6.22 %
Alsószeli 129 5.21 %
Vága 116 4.68 %
Hidaskürt 114 4.60 %
Szered 102 4.12 %
Tallós 95 3.84 %
Pozsonyvezekény 74 2.99 %
Vízkelet 71 2.87 %
Nemeskajal 64 2.58 %
Nemeskosút 60 2.42 %
Királyrév 47 1.90 %
Kismácséd 46 1.86 %
Tósnyárasd 39 1.58 %
Magyargurab 20 0.81 %
Alsószerdahely 20 0.81 %
Alsóhatár 17 0.69 %
Pusztafödémes 15 0.61 %
Ábrahám 14 0.57 %
Gány 13 0.53 %
Dunajánosháza 12 0.48 %
Sopornya 10 0.40 %
Szentharaszt 10 0.40 %
Vágpatta 9 0.36 %
Nemeskürt 7 0.28 %
Sempte 6 0.24 %
Kisgeszt 5 0.20 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 14.78 %
Galánta 255 9.64 %
Sopornya 244 9.22 %
Alsószerdahely 196 7.41 %
Ábrahám 181 6.84 %
Pusztafödémes 103 3.89 %
Diószeg 98 3.71 %
Sempte 60 2.27 %
Nemeskürt 58 2.19 %
Kisgeszt 51 1.93 %
Vágpatta 44 1.66 %
Nagyfödémes 43 1.63 %
Felsőszeli 43 1.63 %
Magyargurab 33 1.25 %
Szentharaszt 30 1.13 %
Nemeskosút 29 1.10 %
Gány 22 0.83 %
Pusztakürt 22 0.83 %
Taksonyfalva 21 0.79 %
Jóka 17 0.64 %
Kismácséd 13 0.49 %
Nádszeg 13 0.49 %
Alsószeli 10 0.38 %
Pozsonyvezekény 9 0.34 %
Vága 9 0.34 %
Nemeskajal 8 0.30 %
Nagymácséd 8 0.30 %
Tallós 7 0.26 %
Salgócska 6 0.23 %
Tósnyárasd 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 28.70 %
Galánta 455 22.36 %
Ábrahám 198 9.73 %
Diószeg 166 8.16 %
Sopornya 115 5.65 %
Pusztafödémes 100 4.91 %
Sempte 88 4.32 %
Vágpatta 81 3.98 %
Nagyfödémes 74 3.64 %
Alsószerdahely 68 3.34 %
Felsőszeli 67 3.29 %
Szentharaszt 61 3.00 %
Magyargurab 54 2.65 %
Kisgeszt 48 2.36 %
Taksonyfalva 38 1.87 %
Jóka 36 1.77 %
Nemeskosút 35 1.72 %
Nemeskürt 28 1.38 %
Gány 27 1.33 %
Dunajánosháza 25 1.23 %
Kismácséd 19 0.93 %
Pusztakürt 18 0.88 %
Alsószeli 18 0.88 %
Vága 18 0.88 %
Nagymácséd 18 0.88 %
Tósnyárasd 16 0.79 %
Salgócska 16 0.79 %
Hidaskürt 11 0.54 %
Nádszeg 11 0.54 %
Feketenyék 11 0.54 %
Nemeskajal 11 0.54 %
Vízkelet 7 0.34 %
Tallós 6 0.29 %
Pozsonyvezekény 4 0.20 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 7.59 %
Galánta 168 7.09 %
Sopornya 77 3.25 %
Szentharaszt 45 1.90 %
Vágpatta 35 1.48 %
Ábrahám 32 1.35 %
Felsőszeli 31 1.31 %
Diószeg 29 1.22 %
Sempte 29 1.22 %
Pusztafödémes 28 1.18 %
Magyargurab 22 0.93 %
Nagyfödémes 19 0.80 %
Alsószerdahely 19 0.80 %
Pusztakürt 18 0.76 %
Taksonyfalva 17 0.72 %
Vága 14 0.59 %
Jóka 14 0.59 %
Salgócska 13 0.55 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Gány 10 0.42 %
Kismácséd 10 0.42 %
Nagymácséd 8 0.34 %
Nemeskürt 8 0.34 %
Nádszeg 7 0.30 %
Hidaskürt 6 0.25 %
Alsószeli 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.21 %
Nemeskosút 5 0.21 %
Királyrév 4 0.17 %
Vízkelet 3 0.13 %
Alsóhatár 3 0.13 %
Feketenyék 2 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Galánta 602 19.30 %
Szered 563 18.05 %
Diószeg 140 4.49 %
Sopornya 96 3.08 %
Sempte 89 2.85 %
Vágpatta 78 2.50 %
Nagyfödémes 71 2.28 %
Alsószerdahely 69 2.21 %
Pusztafödémes 69 2.21 %
Gány 66 2.12 %
Ábrahám 66 2.12 %
Felsőszeli 61 1.96 %
Szentharaszt 60 1.92 %
Taksonyfalva 53 1.70 %
Magyargurab 51 1.64 %
Hidaskürt 43 1.38 %
Nemeskosút 38 1.22 %
Jóka 35 1.12 %
Kisgeszt 32 1.03 %
Nemeskürt 30 0.96 %
Nagymácséd 26 0.83 %
Dunajánosháza 24 0.77 %
Tósnyárasd 22 0.71 %
Salgócska 21 0.67 %
Alsószeli 19 0.61 %
Vága 18 0.58 %
Pusztakürt 17 0.55 %
Nemeskajal 15 0.48 %
Nádszeg 13 0.42 %
Vízkelet 12 0.38 %
Feketenyék 8 0.26 %
Kismácséd 8 0.26 %
Királyrév 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.10 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 30 1.50 %
Galánta 27 1.35 %
Diószeg 19 0.95 %
Kismácséd 17 0.85 %
Ábrahám 14 0.70 %
Nagyfödémes 7 0.35 %
Magyargurab 6 0.30 %
Taksonyfalva 5 0.25 %
Sopornya 5 0.25 %
Kisgeszt 5 0.25 %
Felsőszeli 4 0.20 %
Vága 4 0.20 %
Tósnyárasd 4 0.20 %
Jóka 3 0.15 %
Pozsonyvezekény 3 0.15 %
Nemeskosút 2 0.10 %
Dunajánosháza 2 0.10 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Nagymácséd 2 0.10 %
Nemeskürt 2 0.10 %
Nemeskajal 2 0.10 %
Alsószerdahely 2 0.10 %
Sempte 2 0.10 %
Hidaskürt 1 0.05 %
Salgócska 1 0.05 %
Pusztakürt 1 0.05 %
Tallós 1 0.05 %
Vágpatta 1 0.05 %
Nádszeg 1 0.05 %
Pusztafödémes 1 0.05 %
Királyrév 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 29.48 %
Nádszeg 591 21.33 %
Alsószeli 525 18.95 %
Felsőszeli 418 15.08 %
Nagyfödémes 379 13.68 %
Taksonyfalva 352 12.70 %
Nagymácséd 328 11.84 %
Jóka 310 11.19 %
Hidaskürt 298 10.75 %
Feketenyék 255 9.20 %
Vága 252 9.09 %
Pozsonyvezekény 233 8.41 %
Diószeg 202 7.29 %
Királyrév 170 6.13 %
Tallós 158 5.70 %
Nemeskosút 131 4.73 %
Vízkelet 126 4.55 %
Nemeskajal 98 3.54 %
Kismácséd 80 2.89 %
Tósnyárasd 74 2.67 %
Szered 53 1.91 %
Ábrahám 18 0.65 %
Gány 15 0.54 %
Dunajánosháza 15 0.54 %
Pusztafödémes 13 0.47 %
Alsóhatár 13 0.47 %
Magyargurab 12 0.43 %
Alsószerdahely 10 0.36 %
Sopornya 9 0.32 %
Vágpatta 8 0.29 %
Salgócska 7 0.25 %
Sempte 6 0.22 %
Szentharaszt 5 0.18 %
Kisgeszt 3 0.11 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Galánta 517 21.26 %
Szered 357 14.68 %
Sopornya 253 10.40 %
Alsószerdahely 227 9.33 %
Diószeg 97 3.99 %
Sempte 89 3.66 %
Nemeskürt 67 2.75 %
Vágpatta 58 2.38 %
Nagyfödémes 42 1.73 %
Pusztafödémes 42 1.73 %
Ábrahám 40 1.64 %
Felsőszeli 39 1.60 %
Nagymácséd 34 1.40 %
Pusztakürt 33 1.36 %
Taksonyfalva 31 1.27 %
Szentharaszt 28 1.15 %
Nemeskosút 25 1.03 %
Gány 24 0.99 %
Nádszeg 24 0.99 %
Jóka 24 0.99 %
Magyargurab 22 0.90 %
Salgócska 21 0.86 %
Vága 20 0.82 %
Alsószeli 19 0.78 %
Feketenyék 13 0.53 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Nemeskajal 13 0.53 %
Kisgeszt 11 0.45 %
Pozsonyvezekény 11 0.45 %
Hidaskürt 10 0.41 %
Kismácséd 9 0.37 %
Királyrév 8 0.33 %
Tallós 8 0.33 %
Dunajánosháza 7 0.29 %
Vízkelet 5 0.21 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 15.61 %
Nádszeg 469 12.38 %
Alsószeli 392 10.35 %
Nagymácséd 391 10.32 %
Felsőszeli 344 9.08 %
Nagyfödémes 334 8.82 %
Taksonyfalva 322 8.50 %
Jóka 269 7.10 %
Hidaskürt 260 6.87 %
Vága 233 6.15 %
Feketenyék 211 5.57 %
Pozsonyvezekény 174 4.59 %
Diószeg 142 3.75 %
Tallós 135 3.56 %
Királyrév 112 2.96 %
Nemeskosút 107 2.83 %
Vízkelet 95 2.51 %
Tósnyárasd 93 2.46 %
Nemeskajal 88 2.32 %
Kismácséd 75 1.98 %
Szered 23 0.61 %
Alsóhatár 15 0.40 %
Gány 8 0.21 %
Dunajánosháza 6 0.16 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Ábrahám 4 0.11 %
Alsószerdahely 4 0.11 %
Sopornya 3 0.08 %
Sempte 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Salgócska 1 0.03 %
Magyargurab 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 22.22 %
Nádszeg 385 10.12 %
Alsószeli 314 8.26 %
Felsőszeli 304 7.99 %
Taksonyfalva 291 7.65 %
Nagyfödémes 260 6.84 %
Jóka 240 6.31 %
Nagymácséd 215 5.65 %
Hidaskürt 194 5.10 %
Diószeg 159 4.18 %
Vága 158 4.15 %
Feketenyék 147 3.87 %
Pozsonyvezekény 128 3.37 %
Nemeskosút 118 3.10 %
Tallós 113 2.97 %
Királyrév 102 2.68 %
Vízkelet 80 2.10 %
Nemeskajal 79 2.08 %
Kismácséd 57 1.50 %
Tósnyárasd 48 1.26 %
Szered 26 0.68 %
Alsóhatár 12 0.32 %
Dunajánosháza 11 0.29 %
Gány 7 0.18 %
Magyargurab 5 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Sopornya 5 0.13 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 28.91 %
Nádszeg 398 18.21 %
Taksonyfalva 357 16.33 %
Alsószeli 313 14.32 %
Felsőszeli 311 14.23 %
Nagyfödémes 247 11.30 %
Jóka 228 10.43 %
Hidaskürt 217 9.93 %
Nagymácséd 217 9.93 %
Feketenyék 170 7.78 %
Pozsonyvezekény 160 7.32 %
Vága 144 6.59 %
Tallós 128 5.86 %
Diószeg 122 5.58 %
Nemeskosút 99 4.53 %
Királyrév 94 4.30 %
Vízkelet 76 3.48 %
Nemeskajal 67 3.06 %
Kismácséd 51 2.33 %
Tósnyárasd 48 2.20 %
Alsóhatár 12 0.55 %
Szered 11 0.50 %
Sopornya 3 0.14 %
Alsószerdahely 2 0.09 %
Dunajánosháza 2 0.09 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Pusztakürt 1 0.05 %
Ábrahám 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 80.37 %
Galánta 361 29.16 %
Diószeg 130 10.50 %
Vágpatta 129 10.42 %
Sopornya 123 9.94 %
Sempte 106 8.56 %
Alsószerdahely 94 7.59 %
Ábrahám 75 6.06 %
Nagyfödémes 71 5.74 %
Szentharaszt 69 5.57 %
Pusztafödémes 61 4.93 %
Magyargurab 43 3.47 %
Felsőszeli 40 3.23 %
Nemeskürt 37 2.99 %
Pusztakürt 36 2.91 %
Jóka 33 2.67 %
Taksonyfalva 29 2.34 %
Kisgeszt 24 1.94 %
Gány 24 1.94 %
Nemeskosút 23 1.86 %
Nagymácséd 20 1.62 %
Dunajánosháza 20 1.62 %
Salgócska 20 1.62 %
Vága 17 1.37 %
Nemeskajal 16 1.29 %
Tósnyárasd 15 1.21 %
Nádszeg 14 1.13 %
Alsószeli 12 0.97 %
Hidaskürt 11 0.89 %
Tallós 9 0.73 %
Kismácséd 8 0.65 %
Feketenyék 7 0.57 %
Pozsonyvezekény 7 0.57 %
Vízkelet 6 0.48 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Királyrév 2 0.16 %
Szered 1 128 43.57 %
Sopornya 299 11.55 %
Alsószerdahely 236 9.12 %
Galánta 115 4.44 %
Vágpatta 98 3.79 %
Sempte 84 3.24 %
Szentharaszt 58 2.24 %
Nemeskürt 58 2.24 %
Diószeg 47 1.82 %
Ábrahám 46 1.78 %
Pusztafödémes 41 1.58 %
Pusztakürt 28 1.08 %
Nagyfödémes 27 1.04 %
Felsőszeli 24 0.93 %
Vága 21 0.81 %
Magyargurab 19 0.73 %
Nagymácséd 18 0.70 %
Taksonyfalva 18 0.70 %
Alsószeli 18 0.70 %
Gány 16 0.62 %
Jóka 15 0.58 %
Salgócska 14 0.54 %
Nemeskosút 14 0.54 %
Kisgeszt 13 0.50 %
Feketenyék 7 0.27 %
Nádszeg 7 0.27 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 28.27 %
Szered 121 3.99 %
Nagyfödémes 72 2.37 %
Diószeg 71 2.34 %
Taksonyfalva 49 1.62 %
Jóka 38 1.25 %
Sopornya 35 1.15 %
Felsőszeli 34 1.12 %
Gány 32 1.06 %
Pusztafödémes 30 0.99 %
Hidaskürt 26 0.86 %
Alsószeli 24 0.79 %
Feketenyék 21 0.69 %
Vágpatta 20 0.66 %
Nemeskajal 19 0.63 %
Szentharaszt 16 0.53 %
Nemeskosút 16 0.53 %
Pozsonyvezekény 16 0.53 %
Tósnyárasd 16 0.53 %
Vága 15 0.49 %
Magyargurab 15 0.49 %
Alsószerdahely 14 0.46 %
Sempte 12 0.40 %
Kisgeszt 11 0.36 %
Kismácséd 11 0.36 %
Dunajánosháza 9 0.30 %
Ábrahám 9 0.30 %
Salgócska 8 0.26 %
Vízkelet 8 0.26 %
Nemeskürt 8 0.26 %
Nádszeg 6 0.20 %
Nagymácséd 6 0.20 %
Tallós 5 0.16 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 59.81 %
Galánta 283 14.24 %
Sopornya 188 9.46 %
Sempte 112 5.63 %
Szentharaszt 107 5.38 %
Vágpatta 94 4.73 %
Alsószerdahely 88 4.43 %
Diószeg 86 4.33 %
Pusztafödémes 64 3.22 %
Felsőszeli 54 2.72 %
Ábrahám 47 2.36 %
Nagyfödémes 36 1.81 %
Taksonyfalva 36 1.81 %
Pusztakürt 33 1.66 %
Nemeskürt 31 1.56 %
Nemeskosút 29 1.46 %
Magyargurab 29 1.46 %
Jóka 23 1.16 %
Gány 22 1.11 %
Kisgeszt 18 0.91 %
Tósnyárasd 13 0.65 %
Kismácséd 12 0.60 %
Nemeskajal 12 0.60 %
Vága 12 0.60 %
Nagymácséd 11 0.55 %
Alsószeli 9 0.45 %
Salgócska 9 0.45 %
Vízkelet 6 0.30 %
Hidaskürt 5 0.25 %
Feketenyék 4 0.20 %
Nádszeg 3 0.15 %
Dunajánosháza 3 0.15 %
Királyrév 2 0.10 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.86 %
Galánta 369 14.26 %
Vágpatta 301 11.64 %
Sopornya 216 8.35 %
Diószeg 119 4.60 %
Sempte 113 4.37 %
Alsószerdahely 85 3.29 %
Szentharaszt 83 3.21 %
Nemeskürt 65 2.51 %
Pusztafödémes 63 2.44 %
Ábrahám 62 2.40 %
Nagyfödémes 60 2.32 %
Felsőszeli 52 2.01 %
Magyargurab 46 1.78 %
Pusztakürt 45 1.74 %
Jóka 31 1.20 %
Taksonyfalva 30 1.16 %
Kisgeszt 29 1.12 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.85 %
Tósnyárasd 21 0.81 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.54 %
Alsószeli 13 0.50 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 57.07 %
Galánta 74 8.80 %
Sopornya 32 3.80 %
Felsőszeli 30 3.57 %
Alsószerdahely 28 3.33 %
Sempte 24 2.85 %
Diószeg 24 2.85 %
Vágpatta 23 2.73 %
Szentharaszt 22 2.62 %
Pusztafödémes 18 2.14 %
Nagyfödémes 16 1.90 %
Jóka 16 1.90 %
Taksonyfalva 14 1.66 %
Gány 12 1.43 %
Alsószeli 11 1.31 %
Vága 11 1.31 %
Nemeskürt 11 1.31 %
Nemeskosút 10 1.19 %
Tósnyárasd 9 1.07 %
Nádszeg 9 1.07 %
Ábrahám 8 0.95 %
Magyargurab 8 0.95 %
Tallós 7 0.83 %
Pusztakürt 7 0.83 %
Hidaskürt 6 0.71 %
Feketenyék 5 0.59 %
Nagymácséd 4 0.48 %
Kismácséd 3 0.36 %
Nemeskajal 3 0.36 %
Vízkelet 3 0.36 %
Kisgeszt 3 0.36 %
Dunajánosháza 3 0.36 %
Királyrév 2 0.24 %
Salgócska 1 0.12 %
Alsóhatár 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 43.34 %
Galánta 513 18.57 %
Sopornya 187 6.77 %
Vágpatta 161 5.83 %
Diószeg 150 5.43 %
Alsószerdahely 142 5.14 %
Sempte 126 4.56 %
Szentharaszt 99 3.58 %
Ábrahám 96 3.48 %
Pusztafödémes 69 2.50 %
Nemeskürt 67 2.43 %
Nagyfödémes 67 2.43 %
Felsőszeli 58 2.10 %
Taksonyfalva 44 1.59 %
Magyargurab 41 1.48 %
Jóka 35 1.27 %
Kisgeszt 33 1.19 %
Gány 33 1.19 %
Nemeskosút 30 1.09 %
Salgócska 28 1.01 %
Vága 25 0.91 %
Pusztakürt 23 0.83 %
Nagymácséd 22 0.80 %
Dunajánosháza 22 0.80 %
Tósnyárasd 19 0.69 %
Alsószeli 19 0.69 %
Nemeskajal 13 0.47 %
Tallós 11 0.40 %
Nádszeg 10 0.36 %
Vízkelet 9 0.33 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 8 0.29 %
Feketenyék 8 0.29 %
Királyrév 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 5 0.18 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 1 158 39.03 %
Szered 302 10.18 %
Diószeg 93 3.13 %
Sopornya 87 2.93 %
Taksonyfalva 87 2.93 %
Nagyfödémes 73 2.46 %
Felsőszeli 67 2.26 %
Gány 45 1.52 %
Vágpatta 44 1.48 %
Nemeskosút 43 1.45 %
Nemeskajal 42 1.42 %
Tósnyárasd 37 1.25 %
Magyargurab 34 1.15 %
Sempte 33 1.11 %
Alsószerdahely 33 1.11 %
Alsószeli 30 1.01 %
Ábrahám 29 0.98 %
Jóka 29 0.98 %
Vága 28 0.94 %
Pusztafödémes 26 0.88 %
Nemeskürt 24 0.81 %
Szentharaszt 23 0.78 %
Feketenyék 19 0.64 %
Tallós 19 0.64 %
Nagymácséd 19 0.64 %
Hidaskürt 19 0.64 %
Vízkelet 18 0.61 %
Kismácséd 16 0.54 %
Nádszeg 16 0.54 %
Pozsonyvezekény 13 0.44 %
Pusztakürt 13 0.44 %
Kisgeszt 12 0.40 %
Salgócska 9 0.30 %
Dunajánosháza 8 0.27 %
Királyrév 8 0.27 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 57.14 %
Taksonyfalva 160 26.27 %
Feketenyék 101 16.58 %
Felsőszeli 93 15.27 %
Nagyfödémes 87 14.29 %
Nagymácséd 78 12.81 %
Nádszeg 78 12.81 %
Jóka 78 12.81 %
Diószeg 77 12.64 %
Alsószeli 65 10.67 %
Vága 46 7.55 %
Nemeskajal 42 6.90 %
Tósnyárasd 40 6.57 %
Vízkelet 37 6.08 %
Hidaskürt 37 6.08 %
Tallós 33 5.42 %
Nemeskosút 29 4.76 %
Pozsonyvezekény 28 4.60 %
Szered 28 4.60 %
Királyrév 18 2.96 %
Sopornya 14 2.30 %
Magyargurab 13 2.13 %
Kismácséd 10 1.64 %
Dunajánosháza 7 1.15 %
Alsószerdahely 7 1.15 %
Nemeskürt 4 0.66 %
Ábrahám 4 0.66 %
Pusztafödémes 4 0.66 %
Gány 4 0.66 %
Vágpatta 3 0.49 %
Alsóhatár 1 0.16 %
Kisgeszt 1 0.16 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 20.77 %
Sopornya 433 14.41 %
Nemeskürt 281 9.35 %
Vágpatta 263 8.75 %
Alsószerdahely 237 7.89 %
Galánta 225 7.49 %
Sempte 106 3.53 %
Pusztakürt 104 3.46 %
Szentharaszt 73 2.43 %
Salgócska 48 1.60 %
Diószeg 43 1.43 %
Felsőszeli 38 1.26 %
Pusztafödémes 36 1.20 %
Ábrahám 32 1.06 %
Taksonyfalva 26 0.87 %
Gány 26 0.87 %
Magyargurab 23 0.77 %
Nagyfödémes 21 0.70 %
Nemeskosút 19 0.63 %
Kisgeszt 19 0.63 %
Jóka 16 0.53 %
Tósnyárasd 12 0.40 %
Nagymácséd 11 0.37 %
Vága 10 0.33 %
Alsószeli 6 0.20 %
Nemeskajal 6 0.20 %
Pozsonyvezekény 4 0.13 %
Nádszeg 3 0.10 %
Kismácséd 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Királyrév 3 0.10 %
Vízkelet 1 0.03 %
Feketenyék 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Tallós 1 0.03 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 50.73 %
Galánta 177 18.55 %
Sopornya 123 12.89 %
Alsószerdahely 77 8.07 %
Szentharaszt 60 6.29 %
Sempte 56 5.87 %
Vágpatta 42 4.40 %
Diószeg 34 3.56 %
Pusztafödémes 34 3.56 %
Ábrahám 33 3.46 %
Nemeskürt 23 2.41 %
Vága 18 1.89 %
Gány 18 1.89 %
Jóka 15 1.57 %
Magyargurab 15 1.57 %
Pusztakürt 15 1.57 %
Nagyfödémes 14 1.47 %
Kisgeszt 13 1.36 %
Felsőszeli 13 1.36 %
Taksonyfalva 11 1.15 %
Salgócska 9 0.94 %
Nemeskosút 9 0.94 %
Alsószeli 9 0.94 %
Tósnyárasd 9 0.94 %
Kismácséd 7 0.73 %
Királyrév 4 0.42 %
Hidaskürt 4 0.42 %
Tallós 3 0.31 %
Dunajánosháza 2 0.21 %
Nagymácséd 2 0.21 %
Alsóhatár 2 0.21 %
Nemeskajal 2 0.21 %
Vízkelet 1 0.10 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 45.77 %
Galánta 323 23.54 %
Vágpatta 321 23.40 %
Sopornya 208 15.16 %
Sempte 129 9.40 %
Diószeg 107 7.80 %
Nemeskürt 83 6.05 %
Alsószerdahely 77 5.61 %
Szentharaszt 71 5.17 %
Ábrahám 66 4.81 %
Pusztakürt 62 4.52 %
Nagyfödémes 56 4.08 %
Pusztafödémes 54 3.94 %
Felsőszeli 45 3.28 %
Magyargurab 39 2.84 %
Gány 35 2.55 %
Salgócska 32 2.33 %
Jóka 29 2.11 %
Taksonyfalva 25 1.82 %
Kisgeszt 25 1.82 %
Hidaskürt 22 1.60 %
Nemeskosút 21 1.53 %
Vága 21 1.53 %
Nagymácséd 20 1.46 %
Alsószeli 15 1.09 %
Dunajánosháza 15 1.09 %
Tósnyárasd 15 1.09 %
Nemeskajal 8 0.58 %
Vízkelet 7 0.51 %
Kismácséd 7 0.51 %
Pozsonyvezekény 7 0.51 %
Tallós 5 0.36 %
Feketenyék 4 0.29 %
Nádszeg 4 0.29 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Királyrév 1 0.07 %
Szered 1 287 60.28 %
Galánta 263 12.32 %
Sopornya 164 7.68 %
Diószeg 144 6.74 %
Sempte 111 5.20 %
Alsószerdahely 91 4.26 %
Vágpatta 85 3.98 %
Szentharaszt 79 3.70 %
Felsőszeli 55 2.58 %
Pusztafödémes 54 2.53 %
Ábrahám 50 2.34 %
Taksonyfalva 44 2.06 %
Nagyfödémes 40 1.87 %
Nemeskürt 30 1.41 %
Pusztakürt 26 1.22 %
Jóka 25 1.17 %
Gány 21 0.98 %
Nemeskosút 21 0.98 %
Magyargurab 19 0.89 %
Kisgeszt 14 0.66 %
Vága 12 0.56 %
Nagymácséd 11 0.52 %
Tósnyárasd 11 0.52 %
Salgócska 11 0.52 %
Alsószeli 10 0.47 %
Nemeskajal 9 0.42 %
Hidaskürt 8 0.37 %
Kismácséd 7 0.33 %
Vízkelet 7 0.33 %
Nádszeg 6 0.28 %
Feketenyék 5 0.23 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Tallós 2 0.09 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.48 %
Szered 203 15.51 %
Galánta 104 7.94 %
Vágpatta 80 6.11 %
Diószeg 48 3.67 %
Sempte 45 3.44 %
Ábrahám 30 2.29 %
Pusztakürt 27 2.06 %
Szentharaszt 23 1.76 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Pusztafödémes 21 1.60 %
Felsőszeli 20 1.53 %
Alsószerdahely 20 1.53 %
Taksonyfalva 15 1.15 %
Magyargurab 14 1.07 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Nemeskosút 14 1.07 %
Salgócska 12 0.92 %
Gány 8 0.61 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Vága 6 0.46 %
Nemeskajal 5 0.38 %
Jóka 5 0.38 %
Kisgeszt 5 0.38 %
Tósnyárasd 3 0.23 %
Nádszeg 3 0.23 %
Alsószeli 3 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.23 %
Tallós 2 0.15 %
Kismácséd 2 0.15 %
Királyrév 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 13.29 %
Galánta 138 4.68 %
Sopornya 93 3.15 %
Szentharaszt 55 1.86 %
Sempte 38 1.29 %
Ábrahám 33 1.12 %
Alsószerdahely 31 1.05 %
Vágpatta 31 1.05 %
Pusztafödémes 26 0.88 %
Diószeg 25 0.85 %
Nagyfödémes 18 0.61 %
Kisgeszt 16 0.54 %
Felsőszeli 15 0.51 %
Taksonyfalva 14 0.47 %
Magyargurab 13 0.44 %
Vága 12 0.41 %
Jóka 11 0.37 %
Nemeskürt 10 0.34 %
Pusztakürt 10 0.34 %
Gány 10 0.34 %
Salgócska 9 0.31 %
Nemeskosút 8 0.27 %
Alsószeli 8 0.27 %
Tósnyárasd 7 0.24 %
Kismácséd 6 0.20 %
Nagymácséd 6 0.20 %
Hidaskürt 5 0.17 %
Tallós 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.10 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 12.37 %
Galánta 243 11.26 %
Alsószeli 230 10.65 %
Felsőszeli 219 10.14 %
Nádszeg 216 10.00 %
Nagyfödémes 156 7.23 %
Jóka 145 6.72 %
Hidaskürt 141 6.53 %
Taksonyfalva 138 6.39 %
Nagymácséd 95 4.40 %
Feketenyék 87 4.03 %
Vága 83 3.84 %
Tallós 81 3.75 %
Diószeg 80 3.71 %
Nemeskosút 67 3.10 %
Királyrév 66 3.06 %
Kismácséd 35 1.62 %
Vízkelet 30 1.39 %
Nemeskajal 30 1.39 %
Tósnyárasd 13 0.60 %
Alsóhatár 7 0.32 %
Szered 7 0.32 %
Sopornya 3 0.14 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 11.29 %
Sempte 141 5.85 %
Sopornya 57 2.37 %
Galánta 55 2.28 %
Szentharaszt 39 1.62 %
Vágpatta 32 1.33 %
Alsószerdahely 27 1.12 %
Diószeg 19 0.79 %
Hidaskürt 15 0.62 %
Felsőszeli 15 0.62 %
Pusztafödémes 13 0.54 %
Taksonyfalva 12 0.50 %
Ábrahám 10 0.41 %
Nemeskürt 9 0.37 %
Gány 8 0.33 %
Magyargurab 7 0.29 %
Nagymácséd 6 0.25 %
Nemeskosút 6 0.25 %
Nagyfödémes 5 0.21 %
Pusztakürt 5 0.21 %
Nádszeg 5 0.21 %
Alsószeli 4 0.17 %
Tósnyárasd 4 0.17 %
Salgócska 4 0.17 %
Vága 3 0.12 %
Jóka 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 28.84 %
Feketenyék 278 19.32 %
Galánta 182 12.65 %
Nagyfödémes 139 9.66 %
Hidaskürt 133 9.24 %
Jóka 92 6.39 %
Tallós 82 5.70 %
Felsőszeli 78 5.42 %
Taksonyfalva 68 4.73 %
Diószeg 66 4.59 %
Alsószeli 66 4.59 %
Pozsonyvezekény 60 4.17 %
Nagymácséd 60 4.17 %
Királyrév 50 3.47 %
Nemeskosút 49 3.41 %
Vága 46 3.20 %
Vízkelet 44 3.06 %
Nemeskajal 34 2.36 %
Kismácséd 27 1.88 %
Tósnyárasd 21 1.46 %
Szered 16 1.11 %
Alsóhatár 16 1.11 %
Ábrahám 7 0.49 %
Dunajánosháza 5 0.35 %
Alsószerdahely 5 0.35 %
Magyargurab 4 0.28 %
Vágpatta 4 0.28 %
Pusztafödémes 4 0.28 %
Nemeskürt 3 0.21 %
Salgócska 2 0.14 %
Pusztakürt 2 0.14 %
Sopornya 1 0.07 %
Sempte 1 0.07 %
Szentharaszt 1 0.07 %
Gány 1 0.07 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 20.81 %
Feketenyék 473 20.04 %
Nádszeg 255 10.81 %
Hidaskürt 205 8.69 %
Nagyfödémes 195 8.26 %
Felsőszeli 162 6.86 %
Alsószeli 133 5.64 %
Jóka 123 5.21 %
Taksonyfalva 122 5.17 %
Nagymácséd 121 5.13 %
Diószeg 115 4.87 %
Vága 109 4.62 %
Tallós 103 4.36 %
Vízkelet 99 4.19 %
Pozsonyvezekény 97 4.11 %
Nemeskosút 78 3.31 %
Királyrév 63 2.67 %
Nemeskajal 59 2.50 %
Szered 32 1.36 %
Kismácséd 29 1.23 %
Dunajánosháza 28 1.19 %
Alsóhatár 24 1.02 %
Tósnyárasd 24 1.02 %
Magyargurab 14 0.59 %
Ábrahám 14 0.59 %
Alsószerdahely 13 0.55 %
Salgócska 10 0.42 %
Pusztafödémes 7 0.30 %
Gány 7 0.30 %
Sopornya 6 0.25 %
Sempte 4 0.17 %
Vágpatta 3 0.13 %
Kisgeszt 3 0.13 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Szentharaszt 2 0.08 %
Szered 177 14.36 %
Galánta 145 11.76 %
Diószeg 69 5.60 %
Sopornya 61 4.95 %
Szentharaszt 39 3.16 %
Pusztafödémes 36 2.92 %
Ábrahám 30 2.43 %
Vágpatta 26 2.11 %
Alsószerdahely 22 1.78 %
Nagyfödémes 21 1.70 %
Sempte 21 1.70 %
Magyargurab 19 1.54 %
Jóka 16 1.30 %
Kisgeszt 15 1.22 %
Felsőszeli 14 1.14 %
Taksonyfalva 12 0.97 %
Vága 12 0.97 %
Gány 11 0.89 %
Nemeskosút 10 0.81 %
Kismácséd 8 0.65 %
Alsószeli 6 0.49 %
Pusztakürt 6 0.49 %
Salgócska 6 0.49 %
Nagymácséd 6 0.49 %
Tósnyárasd 5 0.41 %
Nemeskürt 4 0.32 %
Nemeskajal 4 0.32 %
Tallós 4 0.32 %
Királyrév 3 0.24 %
Nádszeg 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Hidaskürt 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Szered 1 306 49.30 %
Alsószerdahely 567 21.40 %
Sopornya 465 17.55 %
Galánta 356 13.44 %
Sempte 179 6.76 %
Vágpatta 144 5.44 %
Nemeskürt 91 3.44 %
Szentharaszt 84 3.17 %
Pusztakürt 70 2.64 %
Vága 64 2.42 %
Diószeg 56 2.11 %
Pusztafödémes 52 1.96 %
Gány 48 1.81 %
Ábrahám 46 1.74 %
Taksonyfalva 45 1.70 %
Felsőszeli 44 1.66 %
Nagyfödémes 29 1.09 %
Magyargurab 27 1.02 %
Kisgeszt 27 1.02 %
Nemeskosút 22 0.83 %
Salgócska 21 0.79 %
Tallós 18 0.68 %
Alsószeli 17 0.64 %
Jóka 13 0.49 %
Nagymácséd 13 0.49 %
Nemeskajal 11 0.42 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Hidaskürt 7 0.26 %
Kismácséd 7 0.26 %
Királyrév 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Vízkelet 2 0.08 %
Feketenyék 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
803 82.11%
DÚRS
59 6.03%
KSČ
39 3.99%
VPN
37 3.78%
SPV
15 1.53%
SZ
11 1.12%
SNS
4 0.41%
SSL
4 0.41%
Egyéb
6 0.61%
Érvényes szavazatok 978
Együttélés-MKDM
703 75.75%
Magyar Polgári Párt
113 12.18%
ROI
59 6.36%
SDĽ
23 2.48%
HZDS
13 1.40%
Egyéb
17 1.83%
Érvényes szavazatok 928
MK
750 84.55%
ROISR
57 6.43%
SP-VOĽBA
22 2.48%
HZPCS
15 1.69%
HZDS-RSS
10 1.13%
KSS
8 0.90%
ZRS
5 0.56%
SNS
4 0.45%
4 0.45%
Egyéb
12 1.35%
Érvényes szavazatok 887
MKP
844 87.19%
SDK
42 4.34%
HZDS
41 4.24%
SOP
11 1.14%
SDĽ
6 0.62%
KSS
5 0.52%
SNS
4 0.41%
MLHZP
4 0.41%
B-RRS
4 0.41%
Egyéb
7 0.72%
Érvényes szavazatok 968
MKP
745 91.08%
SZS
14 1.71%
ANO
9 1.10%
HZDS
9 1.10%
SDKU
8 0.98%
ROISR
7 0.86%
KSS
4 0.49%
Egyéb
22 2.69%
Érvényes szavazatok 818
MKP
640 87.31%
SDKU DS
22 3.00%
ĽS HZDS
17 2.32%
SMER
17 2.32%
LB
14 1.91%
SNS
6 0.82%
KSS
3 0.41%
Misia 21
3 0.41%
Egyéb
11 1.50%
Érvényes szavazatok 733
Most-Híd
433 57.89%
MKP
234 31.28%
SDKU DS
32 4.28%
EDS
12 1.60%
SaS
11 1.47%
SMER
9 1.20%
ĽS HZDS
4 0.53%
Únia
4 0.53%
KSS
3 0.40%
Egyéb
6 0.80%
Érvényes szavazatok 748
Most-Híd
621 72.63%
MKP
162 18.95%
SMER SD
16 1.87%
99 Percent
9 1.05%
KDH
7 0.82%
OĽaNO
7 0.82%
SaS
6 0.70%
SZ
4 0.47%
Zmena zdola DU
4 0.47%
SDKU DS
4 0.47%
Egyéb
15 1.75%
Érvényes szavazatok 855
Most-Híd
292 43.13%
MKP
279 41.21%
SMER SD
25 3.69%
OĽANO-NOVA
21 3.10%
SME RODINA
14 2.07%
#SIEŤ
12 1.77%
TIP
9 1.33%
SaS
7 1.03%
KDH
6 0.89%
LSNS
4 0.59%
MKDA-MKDSZ
4 0.59%
Egyéb
4 0.59%
Érvényes szavazatok 677
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések