SK
MI
.....

Abara

Község

címer zászló
829 96% magyar 1910
375 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Abara
Hivatalos szlovák megnevezés:
Oborín
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Zempléni-sík - Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Aratony-hegy, Csákva-hegy, Cseresnyés-hegy, Csopán, Felső-erdő, Felső-Molyva, Holt-Laborc, Kárász-tó, Kőmolyva, Malom-kert, Mészpest, Necsete, Pallagcsa, Puszta Csopán, Puszta Nagy-erdő, Sásastó, Szürnyeg-homok
Koordináták:
48.54326630, 21.88379669
Terület:
43,78 km2
Rang:
község
Népesség:
741
Tszf. magasság:
104 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07675
Település kód:
528633
Szervezeti azonosító:
331805
Adóazonosító:
2020540071

A község a Zempléni-sík délkeleti részén, a Laborc-folyó jobb partjának közelében, a Holt-Laborc partján fekszik, az 552-es (Kassa-Nagykapos) főút mentén, Nagykapostól 16 km-re nyugatra, Nagymihálytól 28 km-re délre. Itt ágazik el észak felé az 554-es út, mely Vásárhely (19 km) és Havaj (90 km) felé teremt összeköttetést. Két településrészből áll, Abarából és a tőle 2 km-re délnyugatra az 552-es út mentén fekvő Mészpestből. Kiterjedt határának nagy része rét és legelő, a Laborc balparti határrészét összefüggő erdő (Alsó-erdő, Felső-erdő) borítja. Nyugatról Szürnyeg, Imreg és Magyarsas, délről Bodrogszentmária és Zétény, délkeletről (rövid szakaszon) Boly, keletről Bés és Nagyráska, északról pedig Málca és Petrik községekkel határos. Déli határát a Latorca régi medre, nyugati határát az Ondava mai és a Laborc régi medre alkotja. Keleti határa 1920-ig Zemplén és Ung vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Nagymihályi, majd 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott. 1996-ban visszacsatolták a Nagymihályi járáshoz. Abarát 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, Petrikkel és Málcával közös határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1960-ban hozzácsatolták Mészpest községet. A község határa két kataszteri területre oszlik: Abara (18,91 km²) és Mészpest (24,87 km²), területük az 1920-as évek óta nem változott.

Népesség

A község a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Abara hagyományosan magyar, Mészpest pedig szlovák többségű település. Abarának 1910-ben 721, 1921-ben 723, 1938-ban pedig 761, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Mészpestnek 1910-ben 147, 1921-ben 167, 1938-ban pedig 208, többségében szlovák nemzetiségű lakosa volt. A község 1938-1991 között népességének egyharmadát elveszítette, 1991-2011 között azonban már 11,1 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (647 főről 719-re). Az 1991-2011 közötti időszakra a magyar nemzetiségűek arányának rohamos csökkenése (82,7 %-ról 57,4 %-ra) és a szlovákok arányszámának megduplázódása (17,3 %-ról 36,9 %-ra) jellemző. A lakosság egyhatoda (16,7 %) a roma etnikumhoz tartozik, nagy részük Mészpest településrészen él. 1921-ben Abara zömében református (86,7 %), Mészpest pedig vegyesen görög (47,9 %) és római katolikus (34,1 %) vallású község volt. 2011-ben a község lakosságának 53,1 %-a volt református, 26,0 %-a római katolikus, 9,2 %-a pedig görög katolikus vallású. 2011-ben az összlakosság 66,8 %-a (480 fő) élt Abara, 33,2 %-a (239 fő) pedig Mészpest településrészen.

Történelem

Abara Árpád-kori település. Nevét 1221-ben említik először, majd 1278-ban "villa Oborin" néven említi oklevél. Lakott helyként csak a 14. század elején szerepel okiratban. Ekkor négy faluból (Alsó-, Felső, Kis- és Nagyabara) állt. Birtokosai a Martonos, a Baksza és a Bencze családok voltak. 1411-ből valók az első adatok a falu váráról is. A falu és a vár a 15. században az Ákos nemzetségből származó Upori család birtoka volt. A vár ura 1470-ben az Upori család talán legnevezetesebb tagja Upori László volt, aki 1461-ben Szapolyay István Felső-Magyarországi főkapitány mellett alkapitányként szolgált. Az 1471-es országgyűlés - ismeretlen okból - elrendelte a vár (castellum Abara) lerombolását, melyet valószínűleg végre is hajtottak, mivel Abara vára többé nem fordult elő okleveleinkben. A várból még a 20. század elején is jelentős falmaradványok voltak láthatók, sőt, a helybéliek elmondása szerint alapfalai még az 1940-es években is jól látszottak. A település a 15. század második felében már mezőváros, vásártartási joggal. A 16. században többek között a Dobó, a Perényi, a Bánffi és az Upori családok bitokosok a településen. A 17. században a Rákóczi és a Lorántffy családok, a 18. században az Aspermontok, a 19. században a Széchenyiek birtoka. Lakói 1831-ben részt vettek a koleralázadásban. 1837-ben 865 lakosa volt. Népessége 1890-ben érte el maximumát (907 fő). A 20. század elején végzett folyószabályozás a korábban Abaránál haladó, majd Szürnyegnél az Ondavával egyesülő Laborc-folyót a Csopán-folyóágon keresztül a Latorcába vezette. 1920-ig Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. 1938-ban az első bécsi döntés alapján ismét Magyarországhoz került, ekkor Ung vármegyéhez csatolták. 1938-1945 között Magyarországhoz tartozott, egyben határközséggé vált (a szomszédos Petrik és Málca már Szlovákiához tartoztak). 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban Abarán és Mészpesten összesen 32 fő) koncentrációs táborba hurcolták. Határában az 1959–61 között végzett ásatások során neolit, bronz-, vas- és római kori leleteket tártak fel. 1960-ban Abarához csatolták Mészpestet, területe ezzel több mint kétszeresére nőtt. A csehszlovákiai magyar ifjúsági klubok 1966-ban itt rendezték meg a II. Nyári Ifjúsági Találkozót. Négyosztályos magyar alapiskolája a 21. század elején szűnt meg. Az itt élők korábban a vajáni hőerőműben, a közeli vasúti átrakóállomáson, illetve a gázművek nagykaposi telephelyén dolgoztak. A rendszerváltásig a mezőgazdaság is fontos szerepet töltött be, mezőgazdasági szövetkezete azonban mára megszűnt.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Református temploma 1796-ban barokk stílusban épült egy 15. századi templom alapjain.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ABARA. (Tótúl Oborin) tót, és magyar falu Zemplén Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Ondva víze mellett, Pazditstol egy, és 1/4 mértföldnyire, határja három nyomásbéli, réttyei meglehetősek, legelője elegendő, malma helyben, saját erdeje is van, fája mind épűletre, mind tűzre elég, szabad makkja a’ hízlalásra, piatzozása Nagy Mihályon, és Ujhelyben; só alatt is szekereskednek, ’s kapával is keresik élelmeket, első Osztálybéli. NÉSPEST. Magyar, és tót falu Zemplén Várm. földes Urai több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Petrikhez, Abarához is 1/4 órányira, d. Laborcz vize mellett, térséges határja két nyomásbéli, búzát, gabonát, kukoritzát jól, középszerűen pedig árpát, és zabot is terem, kevés földgye fekete agyagos, erdeje tölgyes, szőleje nints, halászó vízzel, és legelővel bővelkedik, piatza Újhelyben 3 1/2 órányira.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Abara, magyar falu, Zemplén vgyében, a Latorcza mellett, Deregnyőhöz 1 1/4 mfdnyire; 39 r., 45 g. kath. 772 ref., 9 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal, termékeny róna határral, 624 hold szántófölddel, sok réttel. Ut. p. Velejte. Neszpest, orosz-magyar falu, Zemplén vmegyében, Málcza fil., 26 rom., 133 gör. kath., 30 ref., 7 zsidó lak. 71 hold szántófölddel. F. u. többen. Ut. p. N.-Mihály.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Abara, laborczmenti magyar kisközség, 133 házzal és 820 túlnyomó számban ev. ref. vallású lakossal. 1278-ban már szerepel „Villa Oborin” alakban, 1300-ban meg „Terra Abora” alakban említik, a mikor Martonos mester az ura. 1419-ben már több Abarát különböztetnek meg Kis-, Nagy-, Alsó- és Felső-Abara néven. Ebben az időben a Kisabarai Baksza és a Bencze család birtoka. 1470-ben az Uporiak is birtokosok Kisabarán. Volt vára, vagy várkastélya is, melyet 1471-ben Mátyás király leromboltatni rendelt. 1481-ben Abarán a Czékeyeket találjuk, kikre leányági örökösödés útján jutott. Az Uporiak alatt városi kiváltságai voltak, melyeket később elveszített. A XVI. század elején az egyik Czékey leány révén Dobó Domonkosé, 1511-ben meg már Buttkai Pétert találjuk nagyobb birtokosául említve, de ugyanakkor Czékey Petronellának, Bánffi Péternek, Eödönffi Imrének, Dobó Zsófiának, Gerendi Lászlónak, Upori Borbálának és Czékey Jánosnak is vannak itt részbirtokaik. 1512-ben Tárczi Miklós itteni birtokát más birtokkal cseréli el. 1524-ben a Buttkaiak még mindig birtokosok, 1548-ban már a Bayor család is felmerül. 1576-ban birtokosai között szerepelnek a Kálnássyak is, 1598-ban Dobó Ferencz. Dobó után a Lórántffyakra és ezekről a Rákóczyakra száll a birtok. 1684-ben Zrínyi Ilona a maga részét elzálogosítja Klobusitzky Ferencznek, míg a többi Rákóczy rész az Aspremont grófi családnak jut, mely még a mult század elején is bírja. Ugyanekkor birtokos itt még a Tárczay család is. Nagyabarának birtokosai a XV. században az Upory és a Nyárasapáthy családok voltak, a XVI. században pedig a Kálnássyak. A mult század közepén a Széchenyiek voltak az urai és gróf Széchenyi Jánosnak most is van itt nagyobb birtoka. Alsó-, Felső- és Kis-Abara nevét ma már csak a községnek ilynevű dűlői tartják fenn. A községben levő református templom 1750 körül épült, s 1891-ben megújították. A község, melynek utolsó postája Málcza, távíróállomása Deregnyő és legközelebb eső vasúti állomása Bánócz, Ung vármegye határán fekszik. Mészpest, előbb Nézpest, most tulajdonképen ősi nevét viseli, mely hajdan Mézpestnek is hangzott. Nevét mész-pestjeitől, vagyis hajdani mészégető kemenczéitől vette s a hagyomány szerint alapítói is mészégetők voltak. Első írott nyomát 1419-ben találjuk, a mikor Cseke Györgyöt és Imreghy Andrást iktatják birtokába. 1458-ban Palóczy László az ura. 1510-ben Gerendi László, Eödönffy Péter és Dobó Zsófia kapnak itt részeket, de a Tárczaiak is birtokosai s ezeknek a részét is a Dobók nyerik. 1524-ben Buttkay Pétert s 1568-ban a Barkóczyakat iktatják némely részekbe. Az 1598-iki összeírás Eödönffy Kristófot, Soós Kristófot s Istvánt és Barkóczy Lászlót említi. 1752-ben Okolicsányi János nyer iktatóparancsot, később a Barkóczyakkal együtt a Klobusitzky, majd később a Karove család a földesura. Most nincs nagyobb birtokosa s templom sincs a községben, melynek 33 háza s 146, tótajkú, nagyobbára gör. kath. vallású lakosa van. Ide tartozik Kőmolyva-tanya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abara. A kuruc szabadságharcot megelőző időkben a Rákócziak birtoka. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cseresznyéspuszta, Nagyerdőpuszta. A község területe 3284 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 761. Mészpest. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Aratonytanya, Csákva, Cseresznyéstanya, Földházpuszta, Imregnagyerdő, Kőmolyva. A község területe 4322 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 208.

Liszkay Sámuel

1762. 12. 24.
Magyarizsép - megszületett
1831. 2. 16.
Abara - elhunyt

Török Elemér

1930. 11. 14.
Lelesz - megszületett
Lelesz - tanított
Abara - tanított

Erdélyi Géza

1937. 4. 2.
Abara - megszületett
Szalóc - egyházi szolgálatot végzett
Rozsnyó - egyházi szolgálatot végzett
Hanva - egyházi szolgálatot végzett
Rimaszombat - egyházi szolgálatot végzett
Komárom - tanított
1971-1985
Krasznahorkaváralja - kutatott Az Andrássy könyvtár köteteit rendezte.

Popély Gyula

1945. 6. 8.
Abara - megszületett
Szenc - tanított
2000 - 2015
Párkány - tanított Budapest Károli Gáspár Egyetem
2005 - 2018
Párkány - élt
Névelőfordulások
1278
villa Oborin
1773
Abara, Oborin,
1786
Abara, Oborin,
1808
Abara, Obořín,
1863
Abara,
1920
Oborín,
1927
Oborín, Abara,
1938
Abara,
1945
Oborín, Abara,
1948
Oborín
1994
Abara

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Oborín (Oborín) 125
Telefon: 0566281860
Fax: 0566281860

Honlap: oborin.eu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Csuri Arpád (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Štofira Adrian (Független)
Borbély Tibor (Független)
Dobos Roland (MOST - HÍD)
Molnár Ladislav (MOST - HÍD)
Horváth Jozef (MOST - HÍD)
Haburčáková Judita (MOST - HÍD)
Varga Norbert (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 57% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Abarai Posta

Abara 41

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Abara 52

Abarai Községi Hivatal

Oborín 125

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 964 91%
szlovákok 75 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 23 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1064
magyarok 829 96%
szlovákok 38 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 868
magyarok 701 79%
szlovákok 112 13%
ruszinok 20 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 57 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 890
magyarok 535 83%
szlovákok 112 17%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 647
magyarok 485 69%
szlovákok 198 28%
ruszinok 0 0%
romák 10 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 700
magyarok 413 57%
szlovákok 265 37%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 40 6%
összlétszám 719
magyarok 375 54%
szlovákok 260 38%
ruszinok 0 0%
romák 13 2%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 41 6%
összlétszám 692
összlétszám 895
magyarok 834 93%
szlovákok 37 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 22 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 169
magyarok 130 77%
szlovákok 38 22%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 147
magyarok 113 77%
szlovákok 33 22%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 721
magyarok 716 99%
szlovákok 5 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 723
magyarok 667 92%
szlovákok 8 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 48 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 167
magyarok 34 20%
szlovákok 104 62%
ruszinok 20 12%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 5%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 574
Választási részvétel: 59.23 %
Kiadott boríték: 340
Bedobott boríték: 340

Polgármester

Érvényes szavazólap: 333
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Csuri Arpád 278 83.48 % MOST - HÍD
Szabó Norbert 55 16.52 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Dobos Roland 213 MOST - HÍD
Štofira Adrian 165 Független
Molnár Ladislav 156 MOST - HÍD
Varga Norbert 102 SMK-MKP
Borbély Tibor 101 Független
Horváth Jozef 47 MOST - HÍD
Haburčáková Judita 43 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 582
Választási részvétel: 36.77 %
Kiadott boríték: 214
Bedobott boríték: 214
Választásra jogosult: 582
Választási részvétel: 13.23 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77
Választásra jogosult: 571
Választási részvétel: 45,70 %
Kiadott boríték: 261
Bedobott boríték: 261

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 191
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 251
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 122 63.87 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 42 21.99 % KDS
Dominika Palaščáková 8 4.19 % NOVA
Lukáš Sisák 6 3.14 % KSS
Jaroslav Džunko 4 2.09 % Független
Marek Ďurán 3 1.57 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 1.05 % OKS
Jozef Holečko 2 1.05 % Független
Rastislav Masnyk 1 0.52 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 1 0.52 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 7.79% KDS
Karol Pataky 183 72.91 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 37 14.74 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 7 2.79 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 1.99 % Független
Jozef Bobík 4 1.59 % Független
Jarmila Tkáčová 4 1.59 % SNS
Oliver Petrík 3 1.20 % JĽSS
Jozef Červeňák 3 1.20 % RIS
Jaroslav Džunko 2 0.80 % Független
Štefan Surmánek 1 0.40 % ĽSNS
Adam Šepetka 1 0.40 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.40 % NP
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 209
Érvényes szavazólap: 254
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Arpád Csuri 169 80.86% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Mária Vargová 149 71.29% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Gábor Mihók 50 23.92% SMK-MKP
Attila Barkó 50 23.92% SMK-MKP
Tibor Varga 41 19.62% SMK-MKP
Emil Ďurovčík 19 9.09% SMER - SD
František Farkaš 17 8.13% SMER - SD
Valéria Eľková 15 7.18% Független
Bohuš Jakuboc 13 6.22% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Bobík 12 5.74% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Čuchran 11 5.26% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Cibereová 11 5.26% SMER - SD
Ján Paľovčík 10 4.78% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Matej Šarocký 10 4.78% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Imrich Balog 9 4.31% KĽS
Martin Pado 9 4.31% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viliam Zahorčák 9 4.31% SMER - SD
Ľubica Rošková 8 3.83% SMER - SD
Ján Mihalečko 8 3.83% SMER - SD
Oliver Petrík 8 3.83% Független
Eduard Maskaľ 6 2.87% ĽS-HZDS
Ján Potocký 5 2.39% SMS
Milan Kaplan 5 2.39% NOVA
Jaroslav Vaľo 5 2.39% SNS
Ivo Dubík 4 1.91% 7 STATOČNÝCH
Jozef Makohus 4 1.91% SMER - SD
Rastislav Tomaš 4 1.91% KSS
Miroslav Surmánek 4 1.91% NOVA
Mária Uchnárová 4 1.91% SMS
Milan Potocký 4 1.91% Független
Martin Magura 3 1.44% SMS
Jaroslav Ferenc 3 1.44% KĽS
Dagmara Balogová 3 1.44% KSS
Juraj Jevin 3 1.44% SaS
Rastislav Olexa 3 1.44% Független
Andrea Sisák 3 1.44% Független
Ján Mičuda 3 1.44% Független
Branislav Sijka 3 1.44% Független
Juraj Brecko 3 1.44% KSS
Jaroslava Špaková 2 0.96% DS
Slavomír Žužo 2 0.96% MS
Vladimíra Fortunová 2 0.96% KSS
Jaroslav Tokár 2 0.96% SRÚS
Matúš Nameš 2 0.96% SNS
Gabriel Timko 2 0.96% SMS
Slavomír Kešeľ 1 0.48% SRÚS
Jozef Jusko 1 0.48% ÚSVIT
Ali Kamberovič 1 0.48% ĽS-HZDS
Pavol Valko 1 0.48% SMS
Ján Bednár 1 0.48% NOVA
Tomáš Bubelíny 1 0.48% NOVA
Martin Stripai 1 0.48% SMS
Štefan Tomáš 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Stanislav Gaľa 0 0.00% SNS
Vladimír Dunajčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Mária Vargová 188 74.02% MOST - HÍD
Mária Bálintová 172 67.72% MOST - HÍD
Peter Jakab 146 57.48% MOST - HÍD
Tibor Varga 83 32.68% SMK-MKP
Ildikó Vargová 67 26.38% ŠKV
Klára Lakatosová 26 10.24% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Oskar Szabo 22 8.66% SZS
Jana Cibereová 19 7.48% SMER-SD
František Farkaš 18 7.09% SMER-SD
Valéria Eľková 17 6.69% Független
Attila Lukáč 16 6.30% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Miroslav Šimko 14 5.51% SNS
Timea Sotáková 13 5.12% SMER-SD
Mikuláš Kiš 11 4.33% NAJ
Richard Želinský 11 4.33% ĽS Naše Slovensko
Emil Ďurovčík 9 3.54% SMER-SD
Martin Ivan 9 3.54% ĽS Naše Slovensko
Viliam Zahorčák 9 3.54% SMER-SD
Peter Borza 8 3.15% SNS
Jaroslav Vaľo 8 3.15% SNS
Branislav Sijka 7 2.76% Független
Michal Stričík 7 2.76% ŠKV
František Džuppa 7 2.76% ĽS Naše Slovensko
Nikoleta Borzová 6 2.36% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Adam 6 2.36% Független
Dušan Goda 5 1.97% Független
Marta Hermannová 5 1.97% NAJ
Slavko Pavolko 5 1.97% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Horňák 5 1.97% DS
Milan Potocký 4 1.57% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lukáš Pažinka 4 1.57% Független
Bohuš Jakuboc 4 1.57% ŠKV
Ján Mihalečko 4 1.57% SMER-SD
Ondrej Golas 3 1.18% Független
Marián Markovič 3 1.18% ŠKV
Ján Viselka 3 1.18% Független
Jozef Onda 3 1.18% NAJ
Emil Čurma 3 1.18% SNS
Karol Pavelka 3 1.18% SNS
Jozef Bobík 3 1.18% Független
Pavol Kuchta 3 1.18% SMER-SD
Marián Nistor 3 1.18% ŠKV
Iveta Golmicová 3 1.18% ŠANCA
Vladimír Tomko 3 1.18% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Timko 3 1.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Eduard Karšňák 2 0.79% Demokrati Slovenska
Martin Magura 2 0.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marko Hami 2 0.79% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 2 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Július Stanko 2 0.79% ĽS Naše Slovensko
Juraj Jevin 2 0.79% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Stanislav Gaľa 2 0.79% ŠKV
Viliam Brandis 2 0.79% NAJ
Milan Kaplan 2 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Badida 2 0.79% VZDOR
Milan Michalič 2 0.79% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Potocký 2 0.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Ircha 2 0.79% Demokrati Slovenska
Radoslav Smutný 2 0.79% SP
Jozef Sokologorský 1 0.39% SMER-SD
Matej Šarocký 1 0.39% ŠANCA
Ľuboslav Chvasta 1 0.39% SME RODINA - Boris Kollár
Erik Sibal 1 0.39% Független
Pavol Valko 1 0.39% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Magdoško 1 0.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Jozef Jambor 1 0.39% NAJ
Radoslav Osif 1 0.39% JEDNOTA-ĽSS
Edita Jonyová 1 0.39% JEDNOTA-ĽSS
Milan Barančík 1 0.39% ÚSVIT
Marek Švingál 1 0.39% ŠKV
Marek Misár 1 0.39% NAJ
Ľubomír Husnaj 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 0 0.00% SNS
Peter Sabol 0 0.00% SNS
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 32.32 %
Nagykapos 53 17.85 %
Nagymihály 35 11.78 %
Lask 30 10.10 %
Abara 16 5.39 %
Mokcsamogyorós 10 3.37 %
Őrmező 8 2.69 %
Deregnyő 8 2.69 %
Szirénfalva 7 2.36 %
Feketemező 7 2.36 %
Budaháza 6 2.02 %
Csicser 6 2.02 %
Mátyócvajkóc 6 2.02 %
Iske 5 1.68 %
Nyarádkelecsény 5 1.68 %
Dobóruszka 4 1.35 %
Rákóc 4 1.35 %
Füzesér 4 1.35 %
Butka 4 1.35 %
Pazdics 4 1.35 %
Nagyráska 4 1.35 %
Málca 4 1.35 %
Bés 4 1.35 %
Bánóc 4 1.35 %
Pályin 3 1.01 %
Rebrény 3 1.01 %
Pálóc 3 1.01 %
Sámogy 3 1.01 %
Dobróka 2 0.67 %
Morva 2 0.67 %
Vinna 2 0.67 %
Lasztomér 2 0.67 %
Nagyszelmenc 2 0.67 %
Zalacska 2 0.67 %
Tusa 2 0.67 %
Nagyszeretva 2 0.67 %
Petróc 2 0.67 %
Márk 2 0.67 %
Solymos 1 0.34 %
Kisráska 1 0.34 %
Nátafalva 1 0.34 %
Lazony 1 0.34 %
Nagycseb 1 0.34 %
Berettő 1 0.34 %
Magasrév 1 0.34 %
Gatály 1 0.34 %
Karaszna 1 0.34 %
Tarna 1 0.34 %
Hajagos 1 0.34 %
Zemplénszuha 1 0.34 %
Márkcsemernye 1 0.34 %
Vámoslucska 1 0.34 %
Jósza 1 0.34 %
Dénesújfalu 1 0.34 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 25.04 %
Füzesér 186 11.01 %
Vásárhely 144 8.53 %
Tusa 90 5.33 %
Nátafalva 81 4.80 %
Tusaújfalu 64 3.79 %
Morva 57 3.37 %
Hór 55 3.26 %
Rákóc 51 3.02 %
Bánóc 38 2.25 %
Pazdics 31 1.84 %
Nagykapos 27 1.60 %
Berettő 25 1.48 %
Karaszna 23 1.36 %
Lazony 21 1.24 %
Őrmező 19 1.12 %
Málca 19 1.12 %
Vinna 18 1.07 %
Sámogy 17 1.01 %
Falkus 17 1.01 %
Lask 15 0.89 %
Petrik 15 0.89 %
Lasztomér 15 0.89 %
Zalacska 14 0.83 %
Kácsánd 14 0.83 %
Ordasfalva 13 0.77 %
Jósza 12 0.71 %
Dobróka 11 0.65 %
Tarna 10 0.59 %
Pályin 10 0.59 %
Rebrény 8 0.47 %
Ungtavas 8 0.47 %
Bajánháza 8 0.47 %
Pálóc 7 0.41 %
Petróc 7 0.41 %
Solymos 7 0.41 %
Márk 7 0.41 %
Gatály 7 0.41 %
Harapás 6 0.36 %
Butka 6 0.36 %
Hanajna 6 0.36 %
Izbugya 6 0.36 %
Vámoslucska 5 0.30 %
Dénesújfalu 5 0.30 %
Hajagos 4 0.24 %
Nyarádkelecsény 4 0.24 %
Abara 4 0.24 %
Magasrév 4 0.24 %
Németvágás 4 0.24 %
Fogas 4 0.24 %
Leszna 4 0.24 %
Nagyszelmenc 3 0.18 %
Nagyszeretva 3 0.18 %
Szalók 3 0.18 %
Feketemező 3 0.18 %
Kisráska 3 0.18 %
Kisszeretva 3 0.18 %
Márkcsemernye 2 0.12 %
Nagycseb 2 0.12 %
Vaján 2 0.12 %
Gézsény 2 0.12 %
Ungszenna 2 0.12 %
Szirénfalva 2 0.12 %
Budaháza 1 0.06 %
Alsókánya 1 0.06 %
Nagyráska 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Mokcsamogyorós 1 0.06 %
Dobóruszka 1 0.06 %
Zemplénszuha 1 0.06 %
Zuhogó 1 0.06 %
Mátyócvajkóc 1 0.06 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 13.19 %
Füzesér 175 12.02 %
Vásárhely 118 8.10 %
Nagykapos 94 6.46 %
Feketemező 75 5.15 %
Csicser 43 2.95 %
Jósza 36 2.47 %
Pálóc 34 2.34 %
Mokcsamogyorós 27 1.85 %
Mátyócvajkóc 20 1.37 %
Magasrév 20 1.37 %
Őrmező 19 1.30 %
Dobóruszka 18 1.24 %
Nyarádkelecsény 18 1.24 %
Vaján 16 1.10 %
Izbugya 14 0.96 %
Sztára 14 0.96 %
Lazony 12 0.82 %
Budaháza 11 0.76 %
Deregnyő 9 0.62 %
Vinna 8 0.55 %
Nagyszelmenc 8 0.55 %
Gatály 8 0.55 %
Morva 8 0.55 %
Butka 8 0.55 %
Nagycseb 8 0.55 %
Pazdics 8 0.55 %
Abara 7 0.48 %
Solymos 7 0.48 %
Petróc 6 0.41 %
Dénesújfalu 6 0.41 %
Bés 6 0.41 %
Dobróka 6 0.41 %
Kisráska 5 0.34 %
Ungszenna 5 0.34 %
Lasztomér 4 0.27 %
Németvágás 4 0.27 %
Szalók 4 0.27 %
Nagyszeretva 4 0.27 %
Hajagos 3 0.21 %
Harapás 3 0.21 %
Bajánháza 3 0.21 %
Ungtavas 3 0.21 %
Zalacska 3 0.21 %
Bánóc 2 0.14 %
Nátafalva 2 0.14 %
Rebrény 2 0.14 %
Málca 2 0.14 %
Hór 2 0.14 %
Márk 2 0.14 %
Leszna 2 0.14 %
Kisszeretva 2 0.14 %
Zemplénszuha 2 0.14 %
Sámogy 1 0.07 %
Vámoslucska 1 0.07 %
Karaszna 1 0.07 %
Berettő 1 0.07 %
Hanajna 1 0.07 %
Falkus 1 0.07 %
Tusa 1 0.07 %
Fogas 1 0.07 %
Tarna 1 0.07 %
Hegyi 1 0.07 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 62.41 %
Füzesér 183 6.86 %
Őrmező 84 3.15 %
Nátafalva 61 2.29 %
Nagykapos 41 1.54 %
Zalacska 37 1.39 %
Vinna 33 1.24 %
Hajagos 23 0.86 %
Harapás 20 0.75 %
Ungtavas 19 0.71 %
Butka 18 0.67 %
Málca 18 0.67 %
Jósza 18 0.67 %
Rebrény 18 0.67 %
Sámogy 18 0.67 %
Izbugya 17 0.64 %
Lasztomér 16 0.60 %
Ordasfalva 15 0.56 %
Tarna 15 0.56 %
Morva 15 0.56 %
Pazdics 14 0.52 %
Vámoslucska 14 0.52 %
Karaszna 13 0.49 %
Nagycseb 13 0.49 %
Feketemező 13 0.49 %
Pálóc 13 0.49 %
Fogas 12 0.45 %
Vásárhely 11 0.41 %
Solymos 11 0.41 %
Zemplénszuha 10 0.37 %
Dénesújfalu 10 0.37 %
Dobróka 10 0.37 %
Rákóc 10 0.37 %
Petróc 9 0.34 %
Ungszenna 9 0.34 %
Leszna 8 0.30 %
Alsókánya 8 0.30 %
Bajánháza 8 0.30 %
Berettő 8 0.30 %
Tusa 7 0.26 %
Lazony 7 0.26 %
Nyarádkelecsény 7 0.26 %
Gézsény 7 0.26 %
Dobóruszka 6 0.22 %
Mokcsamogyorós 6 0.22 %
Németvágás 6 0.22 %
Gatály 6 0.22 %
Pályin 6 0.22 %
Tusaújfalu 6 0.22 %
Szalók 6 0.22 %
Magasrév 6 0.22 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.07 %
Budaháza 2 0.07 %
Vaján 2 0.07 %
Márk 2 0.07 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 36.14 %
Butka 42 10.40 %
Őrmező 16 3.96 %
Nagykapos 13 3.22 %
Pálóc 12 2.97 %
Nátafalva 9 2.23 %
Tusaújfalu 8 1.98 %
Lasztomér 7 1.73 %
Márk 6 1.49 %
Vámoslucska 6 1.49 %
Lazony 6 1.49 %
Gézsény 5 1.24 %
Gatály 5 1.24 %
Vinna 5 1.24 %
Málca 5 1.24 %
Jósza 5 1.24 %
Nagyráska 4 0.99 %
Nagycseb 4 0.99 %
Zalacska 4 0.99 %
Tusa 4 0.99 %
Vásárhely 4 0.99 %
Feketemező 4 0.99 %
Szalók 4 0.99 %
Sámogy 4 0.99 %
Pazdics 4 0.99 %
Morva 4 0.99 %
Dobóruszka 3 0.74 %
Nyarádkelecsény 3 0.74 %
Bánóc 3 0.74 %
Hór 3 0.74 %
Füzesér 3 0.74 %
Mokcsamogyorós 3 0.74 %
Petróc 3 0.74 %
Falkus 3 0.74 %
Zuhogó 3 0.74 %
Tarna 3 0.74 %
Bés 2 0.50 %
Leszna 2 0.50 %
Petrik 2 0.50 %
Rebrény 2 0.50 %
Magasrév 2 0.50 %
Szirénfalva 2 0.50 %
Berettő 2 0.50 %
Rákóc 2 0.50 %
Dobróka 2 0.50 %
Izbugya 2 0.50 %
Zemplénszuha 2 0.50 %
Hanajna 2 0.50 %
Kácsánd 1 0.25 %
Abara 1 0.25 %
Alsókánya 1 0.25 %
Kisráska 1 0.25 %
Budaháza 1 0.25 %
Hajagos 1 0.25 %
Ungszenna 1 0.25 %
Bajánháza 1 0.25 %
Dénesújfalu 1 0.25 %
Solymos 1 0.25 %
Nagyszeretva 1 0.25 %
Kisszeretva 1 0.25 %
Németvágás 1 0.25 %
Csicser 1 0.25 %
Hegyi 1 0.25 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 45.00 %
Rebrény 49 8.75 %
Őrmező 13 2.32 %
Ungszenna 11 1.96 %
Zalacska 10 1.79 %
Rákóc 9 1.61 %
Nagykapos 8 1.43 %
Petróc 8 1.43 %
Vinna 8 1.43 %
Hajagos 7 1.25 %
Solymos 7 1.25 %
Bánóc 7 1.25 %
Lasztomér 7 1.25 %
Harapás 7 1.25 %
Butka 6 1.07 %
Pazdics 6 1.07 %
Lazony 6 1.07 %
Nagycseb 6 1.07 %
Sámogy 6 1.07 %
Pályin 6 1.07 %
Gatály 5 0.89 %
Málca 5 0.89 %
Pálóc 5 0.89 %
Morva 5 0.89 %
Hór 5 0.89 %
Karaszna 5 0.89 %
Berettő 5 0.89 %
Tusaújfalu 4 0.71 %
Lask 4 0.71 %
Nagyszelmenc 4 0.71 %
Jósza 4 0.71 %
Tusa 4 0.71 %
Nátafalva 4 0.71 %
Falkus 4 0.71 %
Nyarádkelecsény 3 0.54 %
Tarna 3 0.54 %
Vásárhely 3 0.54 %
Vámoslucska 3 0.54 %
Izbugya 3 0.54 %
Dobróka 3 0.54 %
Márk 2 0.36 %
Abara 2 0.36 %
Zemplénszuha 2 0.36 %
Hanajna 2 0.36 %
Dénesújfalu 2 0.36 %
Szalók 2 0.36 %
Kácsánd 2 0.36 %
Feketemező 2 0.36 %
Dobóruszka 2 0.36 %
Szirénfalva 2 0.36 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Hegyi 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Gézsény 1 0.18 %
Nagyszeretva 1 0.18 %
Kisszeretva 1 0.18 %
Németvágás 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Vaján 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Bajánháza 1 0.18 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 22.96 %
Dobróka 109 10.34 %
Rákóc 69 6.55 %
Butka 42 3.98 %
Őrmező 41 3.89 %
Gatály 32 3.04 %
Nagykapos 31 2.94 %
Füzesér 28 2.66 %
Pazdics 28 2.66 %
Vinna 21 1.99 %
Pálóc 20 1.90 %
Nagycseb 19 1.80 %
Morva 16 1.52 %
Petróc 16 1.52 %
Málca 15 1.42 %
Feketemező 14 1.33 %
Vásárhely 13 1.23 %
Berettő 13 1.23 %
Kácsánd 12 1.14 %
Nyarádkelecsény 12 1.14 %
Tarna 11 1.04 %
Németvágás 11 1.04 %
Lazony 10 0.95 %
Zalacska 10 0.95 %
Nátafalva 10 0.95 %
Rebrény 9 0.85 %
Dénesújfalu 9 0.85 %
Karaszna 9 0.85 %
Sámogy 9 0.85 %
Zemplénszuha 8 0.76 %
Falkus 8 0.76 %
Mokcsamogyorós 7 0.66 %
Hór 7 0.66 %
Sztára 7 0.66 %
Márk 7 0.66 %
Ungszenna 7 0.66 %
Ordasfalva 6 0.57 %
Bajánháza 6 0.57 %
Lasztomér 6 0.57 %
Ungtavas 6 0.57 %
Bánóc 6 0.57 %
Kisráska 6 0.57 %
Tusa 5 0.47 %
Pályin 5 0.47 %
Vaján 5 0.47 %
Vámoslucska 5 0.47 %
Gézsény 5 0.47 %
Szalók 5 0.47 %
Márkcsemernye 4 0.38 %
Deregnyő 4 0.38 %
Lask 4 0.38 %
Hajagos 4 0.38 %
Jósza 4 0.38 %
Tusaújfalu 4 0.38 %
Nagyszelmenc 4 0.38 %
Alsókánya 4 0.38 %
Fogas 3 0.28 %
Abara 3 0.28 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Hanajna 2 0.19 %
Csicser 2 0.19 %
Magasrév 2 0.19 %
Petrik 2 0.19 %
Harapás 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Hegyi 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Bés 1 0.09 %
Dobóruszka 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 32.96 %
Őrmező 208 3.65 %
Rákóc 171 3.00 %
Nátafalva 156 2.74 %
Füzesér 155 2.72 %
Lasztomér 144 2.53 %
Nagykapos 142 2.49 %
Karaszna 123 2.16 %
Pazdics 115 2.02 %
Butka 110 1.93 %
Dénesújfalu 108 1.90 %
Mokcsamogyorós 95 1.67 %
Nyarádkelecsény 92 1.61 %
Berettő 90 1.58 %
Sámogy 85 1.49 %
Vinna 85 1.49 %
Vásárhely 75 1.32 %
Gatály 71 1.25 %
Bánóc 70 1.23 %
Dobróka 64 1.12 %
Pálóc 62 1.09 %
Hajagos 61 1.07 %
Morva 60 1.05 %
Zemplénszuha 58 1.02 %
Mátyócvajkóc 57 1.00 %
Németvágás 56 0.98 %
Rebrény 55 0.97 %
Zalacska 54 0.95 %
Lazony 54 0.95 %
Deregnyő 53 0.93 %
Jósza 51 0.90 %
Hór 49 0.86 %
Lask 48 0.84 %
Ungszenna 45 0.79 %
Nagycseb 44 0.77 %
Márkcsemernye 42 0.74 %
Ungtavas 41 0.72 %
Petróc 40 0.70 %
Málca 40 0.70 %
Harapás 36 0.63 %
Ordasfalva 36 0.63 %
Sztára 34 0.60 %
Pályin 34 0.60 %
Zuhogó 34 0.60 %
Tarna 32 0.56 %
Gézsény 30 0.53 %
Falkus 29 0.51 %
Iske 27 0.47 %
Izbugya 27 0.47 %
Dobóruszka 27 0.47 %
Tusa 25 0.44 %
Petrik 23 0.40 %
Magasrév 22 0.39 %
Solymos 21 0.37 %
Tusaújfalu 21 0.37 %
Szalók 19 0.33 %
Kácsánd 19 0.33 %
Laborcfalva 18 0.32 %
Feketemező 17 0.30 %
Bajánháza 17 0.30 %
Vámoslucska 17 0.30 %
Alsókánya 17 0.30 %
Nagyráska 16 0.28 %
Nagyszeretva 14 0.25 %
Leszna 14 0.25 %
Hanajna 13 0.23 %
Fogas 13 0.23 %
Vaján 12 0.21 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.12 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 62.34 %
Vinna 32 2.68 %
Vásárhely 20 1.67 %
Pazdics 20 1.67 %
Őrmező 19 1.59 %
Nátafalva 15 1.26 %
Zalacska 14 1.17 %
Morva 14 1.17 %
Lasztomér 13 1.09 %
Leszna 12 1.00 %
Karaszna 12 1.00 %
Sámogy 11 0.92 %
Tarna 11 0.92 %
Pálóc 10 0.84 %
Butka 9 0.75 %
Ungtavas 9 0.75 %
Hajagos 9 0.75 %
Izbugya 9 0.75 %
Petróc 8 0.67 %
Gatály 8 0.67 %
Tusaújfalu 8 0.67 %
Nagykapos 7 0.59 %
Jósza 6 0.50 %
Füzesér 6 0.50 %
Rákóc 6 0.50 %
Szalók 6 0.50 %
Bánóc 6 0.50 %
Solymos 6 0.50 %
Bajánháza 5 0.42 %
Magasrév 5 0.42 %
Nagycseb 5 0.42 %
Ungszenna 5 0.42 %
Harapás 4 0.33 %
Nyarádkelecsény 4 0.33 %
Dobróka 4 0.33 %
Ordasfalva 4 0.33 %
Feketemező 4 0.33 %
Hór 4 0.33 %
Petrik 4 0.33 %
Vámoslucska 4 0.33 %
Dénesújfalu 4 0.33 %
Hanajna 4 0.33 %
Mokcsamogyorós 4 0.33 %
Márk 4 0.33 %
Málca 4 0.33 %
Deregnyő 3 0.25 %
Nagyszelmenc 3 0.25 %
Nagyszeretva 3 0.25 %
Lazony 3 0.25 %
Rebrény 3 0.25 %
Falkus 3 0.25 %
Pályin 3 0.25 %
Gézsény 3 0.25 %
Sztára 2 0.17 %
Németvágás 2 0.17 %
Zuhogó 2 0.17 %
Tusa 2 0.17 %
Bés 2 0.17 %
Mátyócvajkóc 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Berettő 1 0.08 %
Kisszeretva 1 0.08 %
Zemplénszuha 1 0.08 %
Márkcsemernye 1 0.08 %
Hegyi 1 0.08 %
Laborcfalva 1 0.08 %
Kisráska 1 0.08 %
Lask 1 0.08 %
Kácsánd 1 0.08 %
Fogas 1 0.08 %
Abara 1 0.08 %
Csicser 1 0.08 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 46.22 %
Nagykapos 41 3.56 %
Őrmező 40 3.48 %
Zalacska 21 1.82 %
Nátafalva 21 1.82 %
Vinna 19 1.65 %
Gatály 19 1.65 %
Málca 18 1.56 %
Butka 16 1.39 %
Sztára 16 1.39 %
Füzesér 15 1.30 %
Pálóc 15 1.30 %
Pazdics 14 1.22 %
Tarna 14 1.22 %
Lazony 14 1.22 %
Rákóc 14 1.22 %
Tusaújfalu 13 1.13 %
Morva 13 1.13 %
Márk 11 0.96 %
Dénesújfalu 11 0.96 %
Vásárhely 11 0.96 %
Zuhogó 10 0.87 %
Lasztomér 10 0.87 %
Gézsény 9 0.78 %
Karaszna 8 0.70 %
Dobróka 8 0.70 %
Bánóc 8 0.70 %
Kácsánd 8 0.70 %
Fogas 8 0.70 %
Nagycseb 8 0.70 %
Márkcsemernye 8 0.70 %
Ordasfalva 8 0.70 %
Berettő 8 0.70 %
Tusa 8 0.70 %
Abara 7 0.61 %
Pályin 7 0.61 %
Izbugya 6 0.52 %
Falkus 6 0.52 %
Lask 6 0.52 %
Rebrény 6 0.52 %
Ungszenna 6 0.52 %
Hajagos 6 0.52 %
Nyarádkelecsény 6 0.52 %
Csicser 6 0.52 %
Petróc 6 0.52 %
Kisszeretva 5 0.43 %
Laborcfalva 5 0.43 %
Dobóruszka 5 0.43 %
Harapás 5 0.43 %
Németvágás 4 0.35 %
Bajánháza 4 0.35 %
Kisráska 4 0.35 %
Mokcsamogyorós 4 0.35 %
Hór 4 0.35 %
Leszna 3 0.26 %
Petrik 3 0.26 %
Hanajna 3 0.26 %
Jósza 3 0.26 %
Hegyi 3 0.26 %
Feketemező 3 0.26 %
Sámogy 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Nagyszelmenc 2 0.17 %
Zemplénszuha 2 0.17 %
Deregnyő 2 0.17 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 38.18 %
Őrmező 162 3.71 %
Nagykapos 151 3.45 %
Rákóc 131 3.00 %
Nátafalva 130 2.97 %
Vinna 74 1.69 %
Deregnyő 72 1.65 %
Lasztomér 69 1.58 %
Pálóc 67 1.53 %
Pazdics 65 1.49 %
Ungszenna 64 1.46 %
Berettő 61 1.40 %
Gatály 57 1.30 %
Karaszna 56 1.28 %
Bánóc 55 1.26 %
Butka 55 1.26 %
Zalacska 54 1.24 %
Lazony 49 1.12 %
Dobróka 47 1.08 %
Hór 47 1.08 %
Málca 44 1.01 %
Németvágás 42 0.96 %
Rebrény 42 0.96 %
Morva 41 0.94 %
Dénesújfalu 40 0.92 %
Jósza 39 0.89 %
Márkcsemernye 37 0.85 %
Zemplénszuha 35 0.80 %
Vásárhely 34 0.78 %
Pályin 33 0.75 %
Hajagos 32 0.73 %
Kácsánd 32 0.73 %
Tarna 31 0.71 %
Tusa 31 0.71 %
Petróc 29 0.66 %
Magasrév 28 0.64 %
Tusaújfalu 26 0.59 %
Sámogy 26 0.59 %
Falkus 26 0.59 %
Ordasfalva 25 0.57 %
Izbugya 25 0.57 %
Feketemező 25 0.57 %
Zuhogó 24 0.55 %
Sztára 24 0.55 %
Márk 24 0.55 %
Mokcsamogyorós 24 0.55 %
Fogas 22 0.50 %
Alsókánya 22 0.50 %
Ungtavas 22 0.50 %
Gézsény 22 0.50 %
Mátyócvajkóc 21 0.48 %
Nagycseb 20 0.46 %
Dobóruszka 19 0.43 %
Bajánháza 19 0.43 %
Abara 18 0.41 %
Petrik 17 0.39 %
Harapás 16 0.37 %
Nagyszeretva 15 0.34 %
Vaján 14 0.32 %
Laborcfalva 13 0.30 %
Solymos 13 0.30 %
Kisráska 13 0.30 %
Csicser 12 0.27 %
Füzesér 11 0.25 %
Lask 11 0.25 %
Nyarádkelecsény 11 0.25 %
Szirénfalva 10 0.23 %
Hanajna 10 0.23 %
Vámoslucska 10 0.23 %
Leszna 10 0.23 %
Szalók 8 0.18 %
Iske 8 0.18 %
Bés 5 0.11 %
Kisszeretva 4 0.09 %
Nagyráska 4 0.09 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Budaháza 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagymihály 181 57.28 %
Nagykapos 15 4.75 %
Butka 9 2.85 %
Őrmező 8 2.53 %
Vinna 7 2.22 %
Lasztomér 5 1.58 %
Bánóc 4 1.27 %
Zalacska 4 1.27 %
Dobróka 4 1.27 %
Tusa 4 1.27 %
Nátafalva 3 0.95 %
Hór 3 0.95 %
Sztára 3 0.95 %
Pazdics 3 0.95 %
Dénesújfalu 3 0.95 %
Márk 3 0.95 %
Harapás 3 0.95 %
Nagyszeretva 3 0.95 %
Abara 3 0.95 %
Hajagos 2 0.63 %
Mátyócvajkóc 2 0.63 %
Solymos 2 0.63 %
Gézsény 2 0.63 %
Füzesér 2 0.63 %
Falkus 2 0.63 %
Petróc 2 0.63 %
Feketemező 2 0.63 %
Zuhogó 2 0.63 %
Nagyszelmenc 2 0.63 %
Magasrév 1 0.32 %
Lask 1 0.32 %
Laborcfalva 1 0.32 %
Berettő 1 0.32 %
Tarna 1 0.32 %
Vámoslucska 1 0.32 %
Málca 1 0.32 %
Zemplénszuha 1 0.32 %
Deregnyő 1 0.32 %
Vaján 1 0.32 %
Budaháza 1 0.32 %
Hegyi 1 0.32 %
Kácsánd 1 0.32 %
Ordasfalva 1 0.32 %
Kisszeretva 1 0.32 %
Tusaújfalu 1 0.32 %
Petrik 1 0.32 %
Nyarádkelecsény 1 0.32 %
Németvágás 1 0.32 %
Izbugya 1 0.32 %
Karaszna 1 0.32 %
Mokcsamogyorós 1 0.32 %
Rákóc 1 0.32 %
Dobóruszka 1 0.32 %
Sámogy 1 0.32 %
Ungszenna 1 0.32 %
Szalók 1 0.32 %
Morva 1 0.32 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 25.49 %
Füzesér 193 12.55 %
Nagymihály 147 9.56 %
Abara 67 4.36 %
Rákóc 65 4.23 %
Mokcsamogyorós 58 3.77 %
Csicser 47 3.06 %
Nátafalva 46 2.99 %
Nyarádkelecsény 44 2.86 %
Dobóruszka 43 2.80 %
Mátyócvajkóc 40 2.60 %
Lasztomér 37 2.41 %
Deregnyő 36 2.34 %
Hegyi 35 2.28 %
Feketemező 30 1.95 %
Szirénfalva 30 1.95 %
Vaján 28 1.82 %
Budaháza 26 1.69 %
Kisráska 26 1.69 %
Bés 22 1.43 %
Nagyszelmenc 22 1.43 %
Őrmező 15 0.98 %
Tarna 13 0.85 %
Butka 13 0.85 %
Sámogy 10 0.65 %
Pálóc 9 0.59 %
Gatály 7 0.46 %
Ungtavas 7 0.46 %
Málca 7 0.46 %
Bajánháza 6 0.39 %
Szalók 6 0.39 %
Tusa 6 0.39 %
Solymos 6 0.39 %
Vinna 6 0.39 %
Zalacska 6 0.39 %
Hór 4 0.26 %
Hanajna 4 0.26 %
Nagyráska 4 0.26 %
Vásárhely 4 0.26 %
Vámoslucska 4 0.26 %
Petróc 4 0.26 %
Pazdics 3 0.20 %
Nagyszeretva 3 0.20 %
Harapás 2 0.13 %
Fogas 2 0.13 %
Tusaújfalu 2 0.13 %
Hajagos 2 0.13 %
Pályin 2 0.13 %
Iske 2 0.13 %
Márk 2 0.13 %
Berettő 2 0.13 %
Izbugya 1 0.07 %
Bánóc 1 0.07 %
Leszna 1 0.07 %
Ungszenna 1 0.07 %
Magasrév 1 0.07 %
Lazony 1 0.07 %
Sztára 1 0.07 %
Dobróka 1 0.07 %
Nagycseb 1 0.07 %
Karaszna 1 0.07 %
Laborcfalva 1 0.07 %
Jósza 1 0.07 %
Morva 1 0.07 %
Lask 1 0.07 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 49.60 %
Pazdics 26 4.12 %
Őrmező 19 3.01 %
Vinna 19 3.01 %
Tarna 12 1.90 %
Dobóruszka 9 1.43 %
Butka 9 1.43 %
Rebrény 9 1.43 %
Nátafalva 9 1.43 %
Izbugya 8 1.27 %
Nagykapos 8 1.27 %
Zalacska 7 1.11 %
Hajagos 6 0.95 %
Rákóc 6 0.95 %
Nagyszelmenc 6 0.95 %
Jósza 6 0.95 %
Tusa 5 0.79 %
Dobróka 5 0.79 %
Fogas 5 0.79 %
Ungtavas 5 0.79 %
Pálóc 5 0.79 %
Mokcsamogyorós 4 0.63 %
Mátyócvajkóc 4 0.63 %
Feketemező 4 0.63 %
Bés 4 0.63 %
Dénesújfalu 4 0.63 %
Karaszna 4 0.63 %
Petrik 4 0.63 %
Németvágás 4 0.63 %
Bajánháza 4 0.63 %
Lasztomér 4 0.63 %
Lask 3 0.48 %
Harapás 3 0.48 %
Abara 3 0.48 %
Gatály 3 0.48 %
Füzesér 3 0.48 %
Vásárhely 3 0.48 %
Petróc 3 0.48 %
Nagyszeretva 3 0.48 %
Márk 3 0.48 %
Ungszenna 3 0.48 %
Márkcsemernye 3 0.48 %
Vaján 3 0.48 %
Lazony 3 0.48 %
Kisszeretva 2 0.32 %
Berettő 2 0.32 %
Gézsény 2 0.32 %
Kácsánd 2 0.32 %
Morva 2 0.32 %
Hór 2 0.32 %
Solymos 2 0.32 %
Sztára 2 0.32 %
Falkus 2 0.32 %
Tusaújfalu 1 0.16 %
Bánóc 1 0.16 %
Pályin 1 0.16 %
Ordasfalva 1 0.16 %
Kisráska 1 0.16 %
Málca 1 0.16 %
Vámoslucska 1 0.16 %
Nyarádkelecsény 1 0.16 %
Szalók 1 0.16 %
Szirénfalva 1 0.16 %
Laborcfalva 1 0.16 %
Magasrév 1 0.16 %
Csicser 1 0.16 %
Nagycseb 1 0.16 %
Budaháza 1 0.16 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 39.12 %
Vásárhely 167 3.65 %
Őrmező 166 3.63 %
Nagykapos 125 2.73 %
Nátafalva 98 2.14 %
Nyarádkelecsény 87 1.90 %
Rákóc 86 1.88 %
Hór 73 1.60 %
Dobóruszka 71 1.55 %
Lasztomér 71 1.55 %
Zalacska 70 1.53 %
Pazdics 66 1.44 %
Rebrény 66 1.44 %
Berettő 64 1.40 %
Vinna 62 1.36 %
Mokcsamogyorós 61 1.33 %
Morva 55 1.20 %
Lazony 55 1.20 %
Deregnyő 51 1.12 %
Pálóc 49 1.07 %
Bánóc 47 1.03 %
Butka 46 1.01 %
Hajagos 45 0.98 %
Jósza 42 0.92 %
Petróc 41 0.90 %
Németvágás 41 0.90 %
Málca 39 0.85 %
Karaszna 38 0.83 %
Ungtavas 38 0.83 %
Gatály 37 0.81 %
Tusa 35 0.77 %
Fogas 34 0.74 %
Dénesújfalu 31 0.68 %
Ungszenna 31 0.68 %
Zemplénszuha 30 0.66 %
Zuhogó 29 0.63 %
Petrik 29 0.63 %
Hanajna 29 0.63 %
Pályin 28 0.61 %
Dobróka 28 0.61 %
Tusaújfalu 25 0.55 %
Tarna 25 0.55 %
Sámogy 25 0.55 %
Ordasfalva 24 0.52 %
Feketemező 23 0.50 %
Gézsény 23 0.50 %
Magasrév 22 0.48 %
Márkcsemernye 22 0.48 %
Iske 22 0.48 %
Harapás 21 0.46 %
Kácsánd 20 0.44 %
Füzesér 20 0.44 %
Sztára 20 0.44 %
Solymos 20 0.44 %
Falkus 20 0.44 %
Abara 19 0.42 %
Leszna 19 0.42 %
Bajánháza 18 0.39 %
Vámoslucska 17 0.37 %
Izbugya 16 0.35 %
Szalók 15 0.33 %
Csicser 13 0.28 %
Nagycseb 11 0.24 %
Vaján 10 0.22 %
Alsókánya 10 0.22 %
Lask 9 0.20 %
Nagyráska 9 0.20 %
Laborcfalva 8 0.17 %
Nagyszeretva 8 0.17 %
Bés 8 0.17 %
Mátyócvajkóc 8 0.17 %
Márk 6 0.13 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Kisszeretva 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 27.16 %
Málca 57 7.70 %
Pálóc 32 4.32 %
Nagykapos 26 3.51 %
Őrmező 23 3.11 %
Dobróka 21 2.84 %
Butka 20 2.70 %
Nátafalva 18 2.43 %
Feketemező 17 2.30 %
Lazony 17 2.30 %
Vásárhely 14 1.89 %
Márk 14 1.89 %
Márkcsemernye 14 1.89 %
Zalacska 13 1.76 %
Falkus 13 1.76 %
Kácsánd 12 1.62 %
Gatály 12 1.62 %
Petrik 12 1.62 %
Pazdics 11 1.49 %
Tarna 9 1.22 %
Rebrény 8 1.08 %
Dénesújfalu 8 1.08 %
Abara 8 1.08 %
Vinna 7 0.95 %
Nagycseb 7 0.95 %
Mokcsamogyorós 7 0.95 %
Hajagos 7 0.95 %
Hór 6 0.81 %
Lask 6 0.81 %
Németvágás 5 0.68 %
Vámoslucska 5 0.68 %
Füzesér 5 0.68 %
Berettő 5 0.68 %
Bánóc 5 0.68 %
Tusaújfalu 5 0.68 %
Hanajna 4 0.54 %
Fogas 4 0.54 %
Ordasfalva 4 0.54 %
Sámogy 4 0.54 %
Tusa 4 0.54 %
Magasrév 4 0.54 %
Pályin 4 0.54 %
Solymos 3 0.41 %
Petróc 3 0.41 %
Ungszenna 3 0.41 %
Harapás 3 0.41 %
Ungtavas 3 0.41 %
Zemplénszuha 3 0.41 %
Alsókánya 3 0.41 %
Lasztomér 3 0.41 %
Karaszna 2 0.27 %
Rákóc 2 0.27 %
Jósza 2 0.27 %
Gézsény 2 0.27 %
Nagyszelmenc 2 0.27 %
Morva 2 0.27 %
Mátyócvajkóc 2 0.27 %
Sztára 2 0.27 %
Nagyszeretva 2 0.27 %
Kisszeretva 2 0.27 %
Nyarádkelecsény 2 0.27 %
Izbugya 2 0.27 %
Nagyráska 2 0.27 %
Hegyi 1 0.14 %
Szirénfalva 1 0.14 %
Kisráska 1 0.14 %
Leszna 1 0.14 %
Vaján 1 0.14 %
Deregnyő 1 0.14 %
Csicser 1 0.14 %
Zuhogó 1 0.14 %
Budaháza 1 0.14 %
Bajánháza 1 0.14 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 57.24 %
Őrmező 68 3.37 %
Vinna 46 2.28 %
Nátafalva 38 1.88 %
Zalacska 35 1.74 %
Rákóc 32 1.59 %
Petróc 26 1.29 %
Karaszna 23 1.14 %
Németvágás 22 1.09 %
Leszna 22 1.09 %
Morva 21 1.04 %
Pazdics 21 1.04 %
Butka 20 0.99 %
Hajagos 18 0.89 %
Vásárhely 17 0.84 %
Sámogy 17 0.84 %
Pálóc 16 0.79 %
Málca 16 0.79 %
Nagykapos 16 0.79 %
Lasztomér 16 0.79 %
Sztára 15 0.74 %
Izbugya 15 0.74 %
Hór 15 0.74 %
Jósza 14 0.69 %
Ungszenna 14 0.69 %
Rebrény 14 0.69 %
Dobróka 14 0.69 %
Gatály 13 0.64 %
Ungtavas 13 0.64 %
Zemplénszuha 12 0.60 %
Lask 12 0.60 %
Feketemező 12 0.60 %
Solymos 11 0.55 %
Fogas 10 0.50 %
Vámoslucska 10 0.50 %
Márkcsemernye 10 0.50 %
Ordasfalva 10 0.50 %
Pályin 10 0.50 %
Magasrév 9 0.45 %
Lazony 9 0.45 %
Nagycseb 8 0.40 %
Harapás 8 0.40 %
Tusa 8 0.40 %
Gézsény 8 0.40 %
Bánóc 8 0.40 %
Füzesér 8 0.40 %
Zuhogó 7 0.35 %
Márk 7 0.35 %
Petrik 6 0.30 %
Szalók 6 0.30 %
Alsókánya 6 0.30 %
Tusaújfalu 6 0.30 %
Berettő 5 0.25 %
Tarna 5 0.25 %
Bajánháza 4 0.20 %
Mátyócvajkóc 4 0.20 %
Abara 3 0.15 %
Dénesújfalu 3 0.15 %
Falkus 3 0.15 %
Mokcsamogyorós 3 0.15 %
Nyarádkelecsény 3 0.15 %
Kácsánd 3 0.15 %
Hegyi 2 0.10 %
Szirénfalva 2 0.10 %
Nagyszeretva 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 45.30 %
Őrmező 9 3.85 %
Pálóc 7 2.99 %
Jósza 7 2.99 %
Nagykapos 6 2.56 %
Lasztomér 6 2.56 %
Hajagos 6 2.56 %
Pazdics 5 2.14 %
Németvágás 5 2.14 %
Ungtavas 5 2.14 %
Nátafalva 4 1.71 %
Mokcsamogyorós 4 1.71 %
Füzesér 3 1.28 %
Sztára 3 1.28 %
Morva 3 1.28 %
Butka 3 1.28 %
Izbugya 3 1.28 %
Zalacska 3 1.28 %
Feketemező 3 1.28 %
Rákóc 2 0.85 %
Bánóc 2 0.85 %
Gatály 2 0.85 %
Harapás 2 0.85 %
Csicser 2 0.85 %
Nyarádkelecsény 2 0.85 %
Gézsény 2 0.85 %
Zemplénszuha 2 0.85 %
Tarna 2 0.85 %
Tusaújfalu 2 0.85 %
Magasrév 2 0.85 %
Márkcsemernye 1 0.43 %
Leszna 1 0.43 %
Dobóruszka 1 0.43 %
Sámogy 1 0.43 %
Dénesújfalu 1 0.43 %
Mátyócvajkóc 1 0.43 %
Abara 1 0.43 %
Pályin 1 0.43 %
Bés 1 0.43 %
Rebrény 1 0.43 %
Falkus 1 0.43 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 40.26 %
Málca 17 7.36 %
Őrmező 11 4.76 %
Butka 9 3.90 %
Nagykapos 8 3.46 %
Pazdics 7 3.03 %
Morva 6 2.60 %
Lasztomér 6 2.60 %
Füzesér 6 2.60 %
Feketemező 5 2.16 %
Berettő 5 2.16 %
Nátafalva 5 2.16 %
Zalacska 4 1.73 %
Abara 3 1.30 %
Jósza 3 1.30 %
Bánóc 3 1.30 %
Karaszna 2 0.87 %
Vaján 2 0.87 %
Leszna 2 0.87 %
Rákóc 2 0.87 %
Zuhogó 2 0.87 %
Kácsánd 2 0.87 %
Németvágás 2 0.87 %
Mátyócvajkóc 2 0.87 %
Nagyszeretva 2 0.87 %
Dénesújfalu 2 0.87 %
Hajagos 1 0.43 %
Gézsény 1 0.43 %
Sztára 1 0.43 %
Harapás 1 0.43 %
Bajánháza 1 0.43 %
Dobóruszka 1 0.43 %
Rebrény 1 0.43 %
Tusa 1 0.43 %
Márkcsemernye 1 0.43 %
Iske 1 0.43 %
Tarna 1 0.43 %
Nagycseb 1 0.43 %
Pályin 1 0.43 %
Bés 1 0.43 %
Ungtavas 1 0.43 %
Gatály 1 0.43 %
Pálóc 1 0.43 %
Csicser 1 0.43 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 50.85 %
Őrmező 100 2.92 %
Rákóc 96 2.81 %
Nátafalva 78 2.28 %
Nagykapos 77 2.25 %
Jósza 60 1.75 %
Vinna 60 1.75 %
Pazdics 60 1.75 %
Lasztomér 54 1.58 %
Karaszna 47 1.37 %
Berettő 43 1.26 %
Tarna 40 1.17 %
Hajagos 36 1.05 %
Lazony 35 1.02 %
Deregnyő 35 1.02 %
Zalacska 34 0.99 %
Vásárhely 33 0.96 %
Rebrény 33 0.96 %
Ungtavas 33 0.96 %
Zemplénszuha 32 0.94 %
Zuhogó 32 0.94 %
Lask 29 0.85 %
Butka 29 0.85 %
Bánóc 29 0.85 %
Németvágás 28 0.82 %
Pálóc 28 0.82 %
Hór 25 0.73 %
Petróc 24 0.70 %
Harapás 24 0.70 %
Morva 23 0.67 %
Pályin 23 0.67 %
Dobróka 22 0.64 %
Dénesújfalu 22 0.64 %
Sámogy 22 0.64 %
Márkcsemernye 22 0.64 %
Leszna 19 0.56 %
Tusa 18 0.53 %
Vámoslucska 17 0.50 %
Málca 17 0.50 %
Gatály 16 0.47 %
Sztára 16 0.47 %
Ordasfalva 14 0.41 %
Tusaújfalu 13 0.38 %
Nagycseb 12 0.35 %
Bajánháza 12 0.35 %
Szalók 12 0.35 %
Gézsény 12 0.35 %
Magasrév 11 0.32 %
Dobóruszka 9 0.26 %
Kácsánd 9 0.26 %
Nagyszeretva 9 0.26 %
Fogas 8 0.23 %
Kisszeretva 8 0.23 %
Alsókánya 7 0.20 %
Csicser 6 0.18 %
Feketemező 6 0.18 %
Füzesér 6 0.18 %
Falkus 6 0.18 %
Solymos 5 0.15 %
Hanajna 5 0.15 %
Laborcfalva 5 0.15 %
Ungszenna 5 0.15 %
Izbugya 4 0.12 %
Mokcsamogyorós 4 0.12 %
Nagyszelmenc 3 0.09 %
Petrik 3 0.09 %
Mátyócvajkóc 3 0.09 %
Márk 3 0.09 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 44.62 %
Lasztomér 30 7.87 %
Őrmező 17 4.46 %
Nagykapos 13 3.41 %
Zalacska 8 2.10 %
Németvágás 8 2.10 %
Rákóc 7 1.84 %
Vinna 6 1.57 %
Pazdics 6 1.57 %
Tarna 5 1.31 %
Butka 5 1.31 %
Pálóc 5 1.31 %
Hór 4 1.05 %
Bánóc 4 1.05 %
Csicser 4 1.05 %
Pályin 4 1.05 %
Dobóruszka 4 1.05 %
Sámogy 3 0.79 %
Márk 3 0.79 %
Solymos 3 0.79 %
Nátafalva 3 0.79 %
Dénesújfalu 3 0.79 %
Magasrév 3 0.79 %
Jósza 3 0.79 %
Petróc 3 0.79 %
Falkus 3 0.79 %
Gatály 3 0.79 %
Ungszenna 3 0.79 %
Karaszna 3 0.79 %
Lask 3 0.79 %
Abara 2 0.52 %
Ordasfalva 2 0.52 %
Mokcsamogyorós 2 0.52 %
Feketemező 2 0.52 %
Laborcfalva 2 0.52 %
Vásárhely 2 0.52 %
Málca 2 0.52 %
Ungtavas 2 0.52 %
Rebrény 2 0.52 %
Dobróka 2 0.52 %
Izbugya 2 0.52 %
Nagyszelmenc 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Sztára 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Tusaújfalu 1 0.26 %
Szalók 1 0.26 %
Nyarádkelecsény 1 0.26 %
Kácsánd 1 0.26 %
Füzesér 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Deregnyő 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Bés 1 0.26 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 53.64 %
Őrmező 252 9.82 %
Márkcsemernye 128 4.99 %
Vinna 72 2.80 %
Nátafalva 61 2.38 %
Zalacska 35 1.36 %
Lasztomér 33 1.29 %
Pazdics 27 1.05 %
Petróc 27 1.05 %
Nagykapos 24 0.93 %
Leszna 24 0.93 %
Lazony 22 0.86 %
Sztára 21 0.82 %
Ungtavas 19 0.74 %
Feketemező 18 0.70 %
Ordasfalva 17 0.66 %
Butka 16 0.62 %
Morva 15 0.58 %
Dénesújfalu 15 0.58 %
Rákóc 14 0.55 %
Karaszna 13 0.51 %
Rebrény 13 0.51 %
Zemplénszuha 12 0.47 %
Bajánháza 12 0.47 %
Dobróka 12 0.47 %
Izbugya 12 0.47 %
Hór 12 0.47 %
Gézsény 11 0.43 %
Gatály 11 0.43 %
Vámoslucska 11 0.43 %
Szalók 11 0.43 %
Solymos 11 0.43 %
Jósza 10 0.39 %
Vásárhely 10 0.39 %
Zuhogó 10 0.39 %
Bánóc 10 0.39 %
Németvágás 10 0.39 %
Pálóc 10 0.39 %
Sámogy 10 0.39 %
Tusaújfalu 8 0.31 %
Fogas 8 0.31 %
Hajagos 8 0.31 %
Tusa 8 0.31 %
Lask 7 0.27 %
Tarna 7 0.27 %
Berettő 7 0.27 %
Nagycseb 6 0.23 %
Málca 6 0.23 %
Füzesér 6 0.23 %
Falkus 6 0.23 %
Mokcsamogyorós 5 0.19 %
Nagyszeretva 5 0.19 %
Harapás 5 0.19 %
Kisszeretva 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Pályin 5 0.19 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 37.45 %
Őrmező 158 3.43 %
Nátafalva 136 2.96 %
Nagykapos 96 2.09 %
Vinna 94 2.04 %
Jósza 81 1.76 %
Pálóc 80 1.74 %
Rákóc 79 1.72 %
Dobóruszka 77 1.67 %
Ungtavas 75 1.63 %
Pazdics 67 1.46 %
Butka 66 1.43 %
Dobróka 63 1.37 %
Nyarádkelecsény 62 1.35 %
Harapás 61 1.33 %
Németvágás 57 1.24 %
Dénesújfalu 57 1.24 %
Lasztomér 56 1.22 %
Zalacska 55 1.20 %
Rebrény 54 1.17 %
Deregnyő 53 1.15 %
Hajagos 53 1.15 %
Ordasfalva 51 1.11 %
Gatály 50 1.09 %
Málca 48 1.04 %
Gézsény 45 0.98 %
Mokcsamogyorós 44 0.96 %
Hór 44 0.96 %
Lazony 43 0.93 %
Karaszna 42 0.91 %
Tarna 42 0.91 %
Berettő 40 0.87 %
Bánóc 37 0.80 %
Petróc 37 0.80 %
Zuhogó 37 0.80 %
Vásárhely 37 0.80 %
Zemplénszuha 36 0.78 %
Sámogy 35 0.76 %
Solymos 33 0.72 %
Pályin 32 0.70 %
Ungszenna 32 0.70 %
Morva 30 0.65 %
Falkus 29 0.63 %
Sztára 29 0.63 %
Tusaújfalu 29 0.63 %
Bajánháza 26 0.57 %
Tusa 25 0.54 %
Fogas 24 0.52 %
Feketemező 24 0.52 %
Vámoslucska 23 0.50 %
Izbugya 23 0.50 %
Magasrév 22 0.48 %
Nagyráska 22 0.48 %
Lask 22 0.48 %
Hanajna 20 0.43 %
Márkcsemernye 20 0.43 %
Szalók 18 0.39 %
Nagyszeretva 18 0.39 %
Márk 17 0.37 %
Petrik 17 0.37 %
Leszna 16 0.35 %
Füzesér 15 0.33 %
Alsókánya 14 0.30 %
Nagycseb 12 0.26 %
Kácsánd 11 0.24 %
Laborcfalva 11 0.24 %
Csicser 9 0.20 %
Kisszeretva 7 0.15 %
Mátyócvajkóc 5 0.11 %
Abara 4 0.09 %
Kisráska 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Vaján 1 0.02 %
Budaháza 1 0.02 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 48.44 %
Rákóc 106 13.80 %
Őrmező 28 3.65 %
Morva 23 2.99 %
Butka 19 2.47 %
Vinna 17 2.21 %
Nátafalva 14 1.82 %
Pazdics 12 1.56 %
Jósza 12 1.56 %