SK
MI
.....

Abara

Településrész

címer zászló
716 99% magyar 1910
667 92% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Oborín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Aratony-hegy, Bakocska, Barna patak dűlő, Bitric patak-dűlő, Bugár, Cseresnyés, Csopán, Csopán-legelő, Dobik, Felső-erdő, Felső-Molyva, Gecsi, Hamu-szög, Holt-Laborc, Káposztás-kert, Kárász-tó, Kereszt patak dűlő, Kertaljási föld, Keskeny hosszak, Kis kert-dűlő, Kisráski út, Kis-rét, Kistábla, Laborc-köz, Nagy-hosszak, Nagy kert-dűlő, Nagy-rét, Ördög-szög, Ötven éves dűlő, Rét karaj, Sásastó, Százegy holdas dűlő, Temetősor, Tófenéksor, Zétényi rév alatt
Koordináták:
48.54326630, 21.88379669
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
104 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07675

Ld. Abara

Közigazgatás

Ld. Abara

Népesség

Ld. Abara

Történelem

Ld. Abara

Mai jelentősége

Ld. Abara

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ABARA. (Tótúl Oborin) tót, és magyar falu Zemplén Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Ondva víze mellett, Pazditstol egy, és 1/4 mértföldnyire, határja három nyomásbéli, réttyei meglehetősek, legelője elegendő, malma helyben, saját erdeje is van, fája mind épűletre, mind tűzre elég, szabad makkja a’ hízlalásra, piatzozása Nagy Mihályon, és Ujhelyben; só alatt is szekereskednek, ’s kapával is keresik élelmeket, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Abara, magyar falu, Zemplén vgyében, a Latorcza mellett, Deregnyőhöz 1 1/4 mfdnyire; 39 r., 45 g. kath. 772 ref., 9 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal, termékeny róna határral, 624 hold szántófölddel, sok réttel. Ut. p. Velejte.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Abara, laborczmenti magyar kisközség, 133 házzal és 820 túlnyomó számban ev. ref. vallású lakossal. 1278-ban már szerepel „Villa Oborin” alakban, 1300-ban meg „Terra Abora” alakban említik, a mikor Martonos mester az ura. 1419-ben már több Abarát különböztetnek meg Kis-, Nagy-, Alsó- és Felső-Abara néven. Ebben az időben a Kisabarai Baksza és a Bencze család birtoka. 1470-ben az Uporiak is birtokosok Kisabarán. Volt vára, vagy várkastélya is, melyet 1471-ben Mátyás király leromboltatni rendelt. 1481-ben Abarán a Czékeyeket találjuk, kikre leányági örökösödés útján jutott. Az Uporiak alatt városi kiváltságai voltak, melyeket később elveszített. A XVI. század elején az egyik Czékey leány révén Dobó Domonkosé, 1511-ben meg már Buttkai Pétert találjuk nagyobb birtokosául említve, de ugyanakkor Czékey Petronellának, Bánffi Péternek, Eödönffi Imrének, Dobó Zsófiának, Gerendi Lászlónak, Upori Borbálának és Czékey Jánosnak is vannak itt részbirtokaik. 1512-ben Tárczi Miklós itteni birtokát más birtokkal cseréli el. 1524-ben a Buttkaiak még mindig birtokosok, 1548-ban már a Bayor család is felmerül. 1576-ban birtokosai között szerepelnek a Kálnássyak is, 1598-ban Dobó Ferencz. Dobó után a Lórántffyakra és ezekről a Rákóczyakra száll a birtok. 1684-ben Zrínyi Ilona a maga részét elzálogosítja Klobusitzky Ferencznek, míg a többi Rákóczy rész az Aspremont grófi családnak jut, mely még a mult század elején is bírja. Ugyanekkor birtokos itt még a Tárczay család is. Nagyabarának birtokosai a XV. században az Upory és a Nyárasapáthy családok voltak, a XVI. században pedig a Kálnássyak. A mult század közepén a Széchenyiek voltak az urai és gróf Széchenyi Jánosnak most is van itt nagyobb birtoka. Alsó-, Felső- és Kis-Abara nevét ma már csak a községnek ilynevű dűlői tartják fenn. A községben levő református templom 1750 körül épült, s 1891-ben megújították. A község, melynek utolsó postája Málcza, távíróállomása Deregnyő és legközelebb eső vasúti állomása Bánócz, Ung vármegye határán fekszik.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abara. A kuruc szabadságharcot megelőző időkben a Rákócziak birtoka. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cseresznyéspuszta, Nagyerdőpuszta. A község területe 3284 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 761.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 834 93%
szlovákok 37 4%
németek 2 0%
egyéb 22 2%
összlétszám 895
magyarok 716 99%
szlovákok 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 721
magyarok 667 92%
szlovákok 8 1%
németek 0 0%
egyéb 48 7%
összlétszám 723
Mai közigazgatás

Bejelentések