SK
RV
.....

Krasznahorkaváralja

Község

címer zászló
1012 98% magyar 1910
762 27% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Krasznahorkaváralja
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krásnohorské Podhradie
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence
Más földrajzi nevek:
Cigánytelep, Gombáspuszta, Kápolna-tető, Kishegy, Kis Pongrác-hegy, Málhegyi bánya, Mauzóleum, Meleghegy, Nagy Pongrác-hegy, Nyerges-kő, Nyíres-tető, Nyírjespuszta, Rák-patak, Rákos-hegy, Sánctető
Koordináták:
48.65305710, 20.59768867
Terület:
23,20 km2
Rang:
község
Népesség:
2640
Tszf. magasság:
354 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04941
Település kód:
525871
Szervezeti azonosító:
328421
Adóazonosító:
2020961415

A község a Rozsnyói-medence keleti részén, a Rozsnyói-hegység (Nyíres-tető, 965 m) déli lábánál, a 16-os országos főút (Rozsnyó-Szepsi szakasz) mentén fekszik, Rozsnyótól 6 km-re keletre. Itt ágazik el az Úhornái-hágón és Dénesen (13 km) keresztül Szepesremetére (30 km) vezető 549-es út, mellékút köti össze a szomszédos Andrásival is (3 km). Rozsnyótól a Rákos-hegy (800 m) választja el, határának mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Rozsnyó, délnyugatról Jólész, délről Várhosszúrét, délkeletről Hárskút, keletről Dernő, északról pedig Andrási (Pacsa) községekkel határos. Délkeleti határának egy részét a 16-os főút vonala alkotja. Délkeleti és keleti határa 1881-ig megyehatárt alkotott Gömör-Kishont és Torna vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (23,20 km²) 1910-38-hoz képest (23,17 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

1910-ben 1037, 1921-ben 1077, 1938-ban pedig 1184, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után észak-gömöri és külföldi szlovák telepesek érkeztek a községbe, de magyar többségét (mely 2011-re már csak relatív többség) napjainkig megőrizte. 1938-1991 között népessége kétharmadával nőtt, 1991-2011 között dinamikus népességnövekedés (31,6 %-os népességgyarapodás, 1957 főről 2575-re) figyelhető meg. Ez összefüggésben áll azzal, hogy a lakosság több mint fele a roma etnikumhoz tartozik (58,5 %). 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 61,3 %-ról 39,3 %-ra csökkent, a szlovákoké 19,3 %-ról 21,3 %-ra, a romáké pedig 18,7 %-ról 35,1 %-ra növekedett. A község roma lakossága egyetlen, a Várhegy északi oldalán található, elkülönült cigánytelepen él. A lakosság többsége (54,4 %) római katolikus vallású.

Történelem

A vár alatti település abban az időben keletkezett, amikor ezt a vidéket az Ákos nemzetség uralta. 1322-ben "Karaznahurka" néven említik először. 1329-ben "Craznahorka, Craznahurka, Craznyhorka" a neve. Története szorosan kötődik a vár történetéhez. A falu alapítói magyarok voltak, korábban szláv szórvány élt itt, de nem zárt telepen, tőlük származik a vár neve. Bizonyítják ezt az őstelepülésből kivált helységek (Váralja, Hosszúrét, Pacsapatak) magyar nevei. A 14. században a Bebekek birtoka, majd 1578-ban az Andrássy család tulajdona lett. 1427-ben az adóösszeírásban 67 portát számláltak a faluban. 1569-ben és 1570-ben felégette a török. Lakossága a 17. század végén rekatolizált. 1693-ból származik az első forrás katolikus iskolájáról. 1709-1710-ben lakosságának nagy része a pestisjárvány áldozatául esett. 1757-ben mezővárosi rangot kapott. A vár a 18. századra elveszítette jelentőségét, 1812-ig lakták. 1817-ben villámcsapás érte, de felújították. 1828-ban 146 házában 896 lakos élt. Lakói főként kézművességgel foglalkoztak. A 19. században határában vasércbányászat folyt. A koraújkori névsorokban sok a magyar név, és hogy a népesség magyar nyelven beszélt, azt igazolják a szép számban fennmaradt földrajzi nevek. A Bebekek a 15. század végén rutén vlachokat telepítettek a környékre, de hatásuk nem volt számottevő. Az Andrássyak virágzó uradalma és méltányos bánásmódja miatt növekedett a környéken a jólét, de ennek következtében a népmozgás is. A későbbi jövevények között sok a szabad költözködésű zsellér, nagyobbrészt iparosok, főleg lengyelek, szlovákok és rutének. A község lakossága a 17. századtól lassan kicserélődött: az 1773-as nevek között a 16. századiakból egyet sem találunk. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után a belső telepítések során szlovák családok telepedtek le a községben.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda egyaránt működik. Nagy jelentőségű az idegenforgalom - országos jelentőségű műemléke a 13. században épült, majd a 16. századtól az Andrássyak birtokában lévő várkastély, mely 1906 óta vármúzeumként látogatható. 2012-ben egy tűzvész súlyos károkat okozott a várban. Az Andrássy-képtár 1910-ben, a kassai országút mellett fekvő Andrássy-mauzóleum 1904-ben épült szecessziós stílusban. Mindenszenteknek szentelt római katolikus temploma a 15. században épült gótikus stílusban, 1787-ben klasszicista stílusban alakították át. 2005-2015 között a község autókempingjében rendezték meg a Gombaszögi Nyári Tábort.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KRASZNAHORKA. Várallya, Gömör Várm. földes Ura G. Andrási Uraság, a’ kinek szép Kastéllyával ékesíttetik, Vára Uhorna hegyen épűlt, mellyen Selmetz felé jeles ország út van. 1530dik esztendőben Zápolya János alatt pénzek is verettettek itten. Földgye ha trágyáztatik jó gabonát terem, réttyei jók, piatzozása közel Rozsnyón, legelője alkalmatos, fája mind a’ két féle, vászon fejérétésből is hasznot vesznek bé.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Krasznahorka-Váralja, Gömör v. magyar mv., Rosnyóhoz keletre 1 órányira a szepesi és tornai országutban: 987 kath., 27 evang. lak., kik közt számos kézmives, kereskedő, és nemes találtatik. Kathol. anyaszentegyház. F. u. gr. Andrásy György. A várostól éjszakra fekszik régi vára, melly egy azon kevés honi lovagvárak közül, mellyek mind e mai napig épségben megmaradtak. Épült egy gyönyörű teke formáju hegy legfelső csucsára; kőfal és sáncz nélkül, csupán tornyoktól és bástyáktól ékesitve. Első épitői leghihetőbben hussiták voltak a 15-dik századból, vagy épen Krasznahorka örökös urai a Bebek nemzetségbeliek, kiktől a hussiták elvévén, csak I. Mátyástól kaphatták ismét vissza, s meg is tarták 1566-ig, a midőn Bebek György már 2-szor pártolván el törvényes királyától, Krasznahorkát Svendi Lázár, cs. vezér elfoglalta, s várnagynak Andrásy Pétert helyezé oda. Későbben az Andrásyak hűségük miatt erdélyi jószágaiktól elesvén, pótlásul a krasznahorkai várat s uradalmat kapták meg, s mindez ideig a nagyérdemü Andrásy grófi nemzetség birja.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Rozsnyótól keletre a tornai országút mentén regényes tájékon érjük Krasznahorka-Váralja helységet magános kopár halmon emelkedő régi várával. A Bebekek ősi fészke volt ez, honnan három századon át uralkodtak a vármegyén, s jártak rabló kalandjaikra. Bebek Ferencz a megyéből ide hordatta össze a harangokat s azokból hamis pénzt veretett. A XVI. században az Andrássy grófok birtokába kerűlt. A nemzeti harczok óta csupán akkor hangzik bástyáiról az ágyúdörej, ha falai fejedelmi vendégeket fogadnak. Bár tömérdek ostromot állott ki s e század elején villámcsapás elhamvasztotta, a Sajóvölgyre néző része ma is lakható állapotban van. A régi bútorok, festmények, ezüst domborművek, a várkapu alatt levő katakomba-szerű üregek, a sziklába vájt rendkivűl mély kút fölkelti bámulatunkat. A fellegvár éjszaki részén már romban hever a hatalmas márványterem, melyben egykor a megyegyűléseket tartották. Az apró virágos kertek is elpusztúltak; itt-ott sanyarog egy-egy vén orgonabokor. A vár hatalmas sziklafalába építették újabban az Andrássy család nagyszerű sírboltját. Szépen kifestett vártemplomának Mária-képét búcsúsok látogatják. Itt mutogatják üvegkoporsóban a kuruczvilágban elhalt báró Andrássy Istvánné, Serédy Zsófiának csodálatos épségben levő teremét. A helységben, mely egyetlen széles útczából áll, az Andrássy uralom jól berendezett majorsága, gazdasági és tiszti lakai említhetők. Úgy Krasznahorka-Váraljának, mint számos más helységnek templomára, iskolájára sokat áldoz évenként Andrássy Dénes gróf. Éjszaki irányban több bányatelep van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Krasznahorkaváralja, Rozsnyó közelében fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 157 házzal és 1045 róm. kath. vallású lakossal. Vára a Bebekek egyik ősi fészke, melyet e család három századon át bírt. 1341-ben Castrum Kraznahorka, 1426-ban Craznahorka és 1472-ben Kraznahora néven szerepel az egykorú oklevelekben. Váralja község 1423-ban már vámszedő hely, a hol a pelsőczi Bebekeknek 67 jobbágyportájuk volt. A várat a husziták elfoglalták és 20 évig tartották megszállva, de 1461-ben ismét Bebek István kezére került. I. Ferdinánd alatt Bebek Ferencz a várban pénzverőt is állíttatott 62fel, a hol derűre-borúra verette a pénzt, mígnem Ferdinándtól Szapolyayhoz pártolt át. 1540-ben ő lökette le Fischer András lutheránus lelkészt a vár legmagasabb bástyájáról. 1556-ban Puchaim, Ferdinánd vezére ostromolta a várat, de sikertelenül, később azonban Schwendi Lázárnak sikerült a Bebek-féle birtokokat a korona számára lefoglalni. 1575-ben Rudolf király a várkapitányságot Andrássy Péterre bízza, II. Andrássy Mátyás pedig 1642-ben királyi adományt kap a várra és a várbirtokokra. 1678-ban Thököly emberei szállják meg e várat, 1685-ben Schulz tábornok ostromolja sikertelenül, mígnem a vár, majdnem egy évig tartó körülzárolás után, előnyös feltételek alatt megadta magát. A Rákóczy-féle mozgalmak alatt a kuruczok szállották meg. Andrássy Mátyás után Miklós lett a vár és az uradalom ura, ki 1676-ban bárói rangot nyert. Alatta a vár Thököly kezére jutott. Miklós utóda II. Péter. 1685 május havában Schulz császári vezér ismét elfoglalja a várat. Péter utóda Andrássy István lőcsei várkapitány, a „Lőcsei Fehér Asszony” egyik hőse. Neje Serédy Zsófia, kinek természetes uton mumifikált holtteste, felemelt jobbjával, a várkápolnában, üvegszekrényben nyugszik. 1737-ben Andrássy Ferencz volt a majoresco. A vár utolsó lakója, 1700 vége felé Andrássy István volt. Utána özvegye, és ennek elhunytával fia György vették a várat gondozás alá, de már nem laktak benne. A XVII. században a várban több izben tartottak megyegyűlést. 1786-ban Podhrágy tót néven is szerepel. 1754-ben a község országos vásárjogot nyert. 1760-ban az uradalom hatoda az egri káptalané. A mult század elején a Gotthard, a Beélik és a Chászár családnak is volt itt birtoka. A község kath. temploma 1771-ben épült. A községben van posta és távíró, vasúti állomása pedig Rozsnyó.

Magyar Katolikus Lexikon

Krasznahorkaváralja, v. Gömör-Kishont vm. (Krásnohorské Podhradie, Szl.): 1. plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. rozsnyói esp. ker-ében. - 1341: Castrum Kraznahorka. 1366: pléb. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték. A reformációval szemben kegyura, az Andrássy gr. család. megvédte. A tp. mai formáját 1787: nyerte. 1847: a sztélyhez Szt Flórián-kpnát építettek. 1990: kk. Szt István, Szt Imre, Szt László-freskót találtak. Org-ja 1893: Bécsben készült. Nagyharangja 400, a középső 120, a kicsi (2000: használhatatlan) 70 kg. Anyakönyvei 1686-tól. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl., ném. - Filiái 1917: Andrási, Jólész, Várhosszúrét. - Plébánosai: Pongrácz György, Szkaupil József, Béres János, Ern József, Jávorszky József, Spišák Tibor. - Lakói 1940: 1166 r.k., 6 g.k., 31 ev., 14 ref., 1 bapt., össz. 1218; 1942: 2820 r.k., 5 g.k., 122 ev., 110 ref., 3 izr.; 1980: 2706 r.k., össz. 3915; 1991: 2700 r.k., össz. 3900 (65% m.): 2001: össz. 2359, m. 1113 (47,18%). - 2. krasznahorkaváraljai vértanúk, 1849. júl. 6.: a betörő oroszok ellen szervezett népfölkelés áldozatai. Hokky István (1819-1849) r.k. lelkész, rozsnyói líceumi tanár a gömöri népfölkelők egyik vezetőjeként VII. 6: a Krasznahorkaváralja és Dernő közötti, oroszokkal vívott összecsapásban kereszttel a kezében vezette híveit. A csapatot szétverték, az erdőbe menekült Hokkyt az oroszok elfogták, fogait kiverték, a nyelvét kivágták, belelövöldöztek, majd megszurkálták. Vele együtt gyilkolták meg Malinák festőt, Ricsovszky pacsai bírót és a hosszúréti kasznárt. Spišák Tibor-88 / Némethy 1894:367. - Gerecze II:328. - Schem. Ros. 1913:23. - Györffy II:477. - Kacziány 1906:68. (s.v. Hoky) - Tököly 1999:142. (s.v. Hokky)

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Krasznahorkaváralja. Legrégibb időkben a Bebek-család fellegvára volt az erősség, amelynek három évszázadon voltak urai. 1311-ben Castrum Krazna horka néven említi egy okirat, 1472-ben Krazna horka nevet találunk egy másik oklevélben. Maga a község szintén a Bebek-dinasztiáé volt és 1423-ban 67 jobbágytelekre oszlott. A husziták hatalmukba kerítették a várat, de Mátyás király hadai visszafoglalták és ismét Bebek-kézre került. A mohácsi vész után eleinte Ferdinándot pártolja Bebek Ferenc és Krasznahorkán nagy pénzverdét rendezett be a király részére, de átpártol Szapolyaihoz és 1556-ban sikerrel állja Ferdinánd vezérének, Puchaimnak ostromát, mígnem egy másik császári sereg elfoglalja a várat. Az Andrássyak Rudolf uralkodása alatt kerülnek a vár birtokába. 1552-ben Andrássy Péter várkapitány lesz földesura, majd Andrássy Mátyás kapja adományképen 1642-ben a várat a birtokkal együtt, utána Miklós 1616-ban bárói címet kapott. Thököly Imre elfoglalta a várat, de Schulz tábornok 1685-ben visszafoglalja. Ekkor már Andrássy Péter a birtokos, öt követte Andrássy István, lőcsei várkapitány a birtokban. Ennek neje Seredy Zsófia volt, akinek épenmaradt holttestét üvegkoporsóban őrzik. 1737-ben Andrássy Ferencé a dominium. A várban utoljára 1700-ban laktak, ettől kezdve csak mint történelmi nevezetességet tartották becsben. A község területe 4026 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1184. Külterületi lakott helyei: Cigánytelep, Gombáspuszta. Krasznahorka vára, Málhegyi bánya, Mauzoleum, Nyirjespuszta.

Hodinka Tivadar

1875
Krasznahorkaváralja - megszületett

Fábry József

1909.6.4.
Krasznahorkaváralja - megszületett

Fábry István

1911.8.26.
Krasznahorkaváralja - megszületett

Erdélyi Géza

1937. 4. 2.
Abara - megszületett
Szalóc - egyházi szolgálatot végzett
Rozsnyó - egyházi szolgálatot végzett
Hanva - egyházi szolgálatot végzett
Rimaszombat - egyházi szolgálatot végzett
Komárom - tanított
1971-1985
Krasznahorkaváralja - kutatott Az Andrássy könyvtár köteteit rendezte.
Névelőfordulások
1322
Karaznahurka
1329
Craznahorka
1773
Kraszna-Horka-Várallya, Podhragy,
1786
Krasznahorka-Wárallya, Podhragy,
1808
Krásznahorka-Várallya, Krásnohorské Podhradí,
1863
Krasznahorkaváralya,
1873
Krasznahorkaváralja,
1920
Krásna Horka-Podhradie, Krásnohorské Podhradie,
1927
Krásnohorské Podhradie, Krászna-Horka-Váralja,
1938
Krasznahorkaváralja,
1945
Krásnohorské Podhradie, Krászna-Horka-Váralja,
1948
Krásnohorské Podhradie
1994
Krasznahorkaváralja

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vár utca (Hradná) 156
Telefon: 0587325431
Fax: 0587326494

Honlap: krasnohorske...k/sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Bollo Peter (Független)

Képviselő-testület:
Kún Štefan (Független)
Demková Katarína (Független)
Bollo Peter (Független)
Görgei Jozef (Független)
Katona Ladislav (Független)
Tóth Tibor (Független)
Breznayová Iveta (MOST - HÍD)
Jánosdeák Štefan (SMK-MKP)
Baffy Ľudovít (SMK-MKP)
Független 67% Független 6 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Krasznahorkaváraljai Posta

Vár utca 156

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Hársfa utca 115

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Haladás utca 199

EP - ZŠsMŠ (MŠ)

Pačanská 683

EP - ZŠsMŠ (MŠ)

Pokroková 182

Krasznahorkaváraljai Anyakönyvi Hivatal

Vár utca 156

Krasznahorkaváraljai Községi Hivatal

Vár utca 156

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 791 89%
szlovákok 38 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 55 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 892
magyarok 1012 98%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1037
magyarok 1024 95%
szlovákok 41 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1077
magyarok 1200 61%
szlovákok 378 19%
romák 365 19%
ukránok 0 0%
csehek 10 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1957
magyarok 1113 47%
szlovákok 551 23%
romák 662 28%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 1%
összlétszám 2359
magyarok 1013 39%
szlovákok 548 21%
romák 904 35%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 105 4%
összlétszám 2575
magyarok 762 27%
szlovákok 1112 40%
romák 673 24%
ukránok 1 0%
csehek 16 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 222 8%
összlétszám 2793
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1996
Választási részvétel: 53.91 %
Kiadott boríték: 1076
Bedobott boríték: 1076

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1020
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bollo Peter 627 61.47 % Független
Görgei Jozef 393 38.53 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kún Štefan 505 Független
Demková Katarína 426 Független
Bollo Peter 361 Független
Görgei Jozef 360 Független
Katona Ladislav 344 Független
Jánosdeák Štefan 342 SMK-MKP
Baffy Ľudovít 335 SMK-MKP
Breznayová Iveta 333 MOST - HÍD
Tóth Tibor 333 Független

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SRÚS 33.33% SRÚS 3 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1883
Választási részvétel: 36.38 %
Kiadott boríték: 685
Bedobott boríték: 685
Választásra jogosult: 1883
Választási részvétel: 7.86 %
Kiadott boríték: 148
Bedobott boríték: 148
Választásra jogosult: 1 963
Választási részvétel: 23,02 %
Kiadott boríték: 452
Bedobott boríték: 452

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 448
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 412
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 228 50.89 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 62 13.84 % KDS
Ivan Kuhn 53 11.83 % OKS
Marek Ďurán 45 10.04 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 17 3.79 % NOVA
Rastislav Masnyk 11 2.46 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 9 2.01 % Független
Lukáš Sisák 9 2.01 % KSS
Jaroslav Džunko 8 1.79 % Független
Vladimír Gürtler 6 1.34 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 52 35.86% KDS
Karol Pataky 153 37.14 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 117 28.40 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 71 17.23 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 35 8.50 % ĽSNS
Róbert Bačinský 19 4.61 % Független
Jozef Červeňák 6 1.46 % RIS
Jarmila Tkáčová 5 1.21 % SNS
Jozef Bobík 2 0.49 % Független
Oliver Petrík 1 0.24 % JĽSS
Jaroslav Džunko 1 0.24 % Független
Vladislav Stanko 1 0.24 % Független
Adam Šepetka 1 0.24 % NAJ
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 667
Érvényes szavazólap: 446
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Gunár 298 44.68% SRÚS
Peter Bollo 290 43.48% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gejza Milko 204 30.58% SMER - SD
Eduard Mako 202 30.28% SRÚS
Pavol Burdiga 169 25.34% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Juraj Nagy 164 24.59% Független
Štefan Szaniszló 124 18.59% ĽS Naše Slovensko
Ján Babič 67 10.04% SMER - SD
Ferenc Porubán 52 7.80% SMK-MKP
Beáta Bekeová 51 7.65% SMK-MKP
Ján Lach 50 7.50% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Szöllös 49 7.35% SMK-MKP
Ivan Kuhn 41 6.15% OKS
Izabella Hurajtová 39 5.85% NOVA
Jozef Kušnier 36 5.40% ĽS Naše Slovensko
Július Kerekes 26 3.90% Független
Božena Czmórová 26 3.90% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Stanislav Kučerák 24 3.60% SRÚS
Matúš Bischof 24 3.60% OKS
Juraj Bernár 22 3.30% KSS
Karol Horník 19 2.85% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 18 2.70% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tibor Takáč 17 2.55% OKS
Štefan Bašták 13 1.95% SMER - SD
Ján Frák 9 1.35% Független
Peter Pamula 9 1.35% SNS
Janka Vavreková 8 1.20% KSS
Jozef Kováč 8 1.20% SaS
Milan Mlynár 7 1.05% SNS
Jana Gallová 7 1.05% ÚSVIT
Milan Fafrák 6 0.90% KSS
Ľuboš Gál 6 0.90% 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Kočiš 5 0.75% KSS
Zlatica Bachňáková 3 0.45% KSS
Jozef Šebalj 1 0.15% DS
Peter Bollo 290 65.02% MOST - HÍD
Attila Anna 210 47.09% Független
Juraj Nagy 199 44.62% Független
Pavol Burdiga 149 33.41% MOST - HÍD
Juraj Balázs 63 14.13% Független
Monika Šeďová 60 13.45% MOST - HÍD
Tibor Balázs 46 10.31% MOST - HÍD
Beáta Beke 44 9.87% SMK-MKP
Ján Babič 42 9.42% SMER-SD
Zoltán Várady 38 8.52% SMK-MKP
Ferenc Porubán 37 8.30% SMK-MKP
Hildegarda Támárová 37 8.30% MOST - HÍD
Ivan Kuhn 33 7.40% OKS
Ariana Palme 33 7.40% ĽS Naše Slovensko
Július Barkai 32 7.17% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Repaszká 32 7.17% ŠKV
Erika Ocelníková 31 6.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ladislav Juhász 31 6.95% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 30 6.73% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 29 6.50% OKS
Jozef Kušnier 27 6.05% ĽS Naše Slovensko
Jozef Červeňák 18 4.04% RIS
Štefan Bašták 17 3.81% SMER-SD
Jaroslav Kočiš 16 3.59% KSS
Juraj Bernár 16 3.59% KSS
Matej Lada 15 3.36% ŠKV
Michal Terrai 15 3.36% Független
Róbert Hanuštiak 14 3.14% Független
Róbert Bezek 14 3.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Karol Kováč 13 2.91% OKS
Miloš Gallo 12 2.69% ŠANCA
Mária Bernáthová 12 2.69% KSS
Dušan Pollák 11 2.47% ŠKV
Peter Pamula 7 1.57% SNS
Karol Horník 7 1.57% SMER-SD
Martin Gallo 6 1.35% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jarmila Breznenová 5 1.12% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Gejza Záhn 5 1.12% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Helena Laliková 5 1.12% KSS
Viliam Hlaváč 5 1.12% ŠKV
Eva Mihóková 3 0.67% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 14.34 %
Krasznahorkaváralja 33 2.08 %
Csetnek 31 1.96 %
Dobsina 30 1.90 %
Nagyveszverés 30 1.90 %
Nagyszabos 27 1.71 %
Betlér 19 1.20 %
Alsósajó 18 1.14 %
Pelsőc 15 0.95 %
Rekenyeújfalu 13 0.82 %
Oláhpatak 13 0.82 %
Andrási 13 0.82 %
Rozsnyórudna 13 0.82 %
Henckó 11 0.69 %
Jólész 11 0.69 %
Kisfeketepatak 11 0.69 %
Berzéte 11 0.69 %
Dernő 8 0.51 %
Sebespatak 8 0.51 %
Gócs 8 0.51 %
Kisszabos 8 0.51 %
Szabados 8 0.51 %
Csucsom 7 0.44 %
Özörény 6 0.38 %
Martonháza 6 0.38 %
Körtvélyes 6 0.38 %
Berzétekőrös 5 0.32 %
Rozsfalva 4 0.25 %
Lucska 4 0.25 %
Szádalmás 4 0.25 %
Barka 4 0.25 %
Hámosfalva 4 0.25 %
Gömörpanyit 4 0.25 %
Gacsalk 3 0.19 %
Kecső 3 0.19 %
Restér 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Pétermány 3 0.19 %
Kisgencs 3 0.19 %
Szalóc 2 0.13 %
Hárskút 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Gömörhosszúszó 2 0.13 %
Imrikfalva 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Szádvárborsa 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Beretke 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Várhosszúrét 1 0.06 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 39.31 %
Krasznahorkaváralja 210 7.86 %
Hárskút 174 6.51 %
Várhosszúrét 170 6.36 %
Szádalmás 78 2.92 %
Tornagörgő 75 2.81 %
Dernő 73 2.73 %
Barka 72 2.70 %
Pelsőc 65 2.43 %
Berzéte 62 2.32 %
Nagyveszverés 60 2.25 %
Jólész 58 2.17 %
Betlér 53 1.98 %
Szilice 50 1.87 %
Körtvélyes 46 1.72 %
Csetnek 45 1.68 %
Oláhpatak 45 1.68 %
Özörény 42 1.57 %
Dobsina 41 1.54 %
Andrási 40 1.50 %
Nagyszabos 39 1.46 %
Rekenyeújfalu 35 1.31 %
Gömörhosszúszó 35 1.31 %
Berzétekőrös 32 1.20 %
Jablonca 27 1.01 %
Lekenye 27 1.01 %
Lucska 26 0.97 %
Rozsnyórudna 24 0.90 %
Kiskovácsvágása 24 0.90 %
Csucsom 24 0.90 %
Szalóc 24 0.90 %
Gócs 23 0.86 %
Alsósajó 22 0.82 %
Sebespatak 21 0.79 %
Kecső 19 0.71 %
Kuntapolca 14 0.52 %
Szabados 14 0.52 %
Gömörpanyit 14 0.52 %
Felsősajó 13 0.49 %
Henckó 12 0.45 %
Kisfeketepatak 12 0.45 %
Kisgencs 10 0.37 %
Beretke 10 0.37 %
Sajóréde 10 0.37 %
Gecelfalva 9 0.34 %
Restér 9 0.34 %
Melléte 9 0.34 %
Rozsfalva 8 0.30 %
Hámosfalva 8 0.30 %
Csoltó 8 0.30 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Páskaháza 7 0.26 %
Martonháza 7 0.26 %
Szádvárborsa 6 0.22 %
Imrikfalva 6 0.22 %
Kisszabos 5 0.19 %
Márkuska 4 0.15 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 19.75 %
Lekenye 103 8.10 %
Tornagörgő 100 7.87 %
Pelsőc 88 6.92 %
Gömörhosszúszó 87 6.85 %
Özörény 72 5.66 %
Beretke 72 5.66 %
Körtvélyes 69 5.43 %
Szilice 67 5.27 %
Várhosszúrét 62 4.88 %
Berzéte 58 4.56 %
Szalóc 58 4.56 %
Szádalmás 52 4.09 %
Krasznahorkaváralja 44 3.46 %
Barka 44 3.46 %
Jablonca 42 3.30 %
Kecső 42 3.30 %
Berzétekőrös 42 3.30 %
Jólész 38 2.99 %
Szádvárborsa 34 2.68 %
Kuntapolca 32 2.52 %
Gömörpanyit 30 2.36 %
Melléte 29 2.28 %
Csucsom 27 2.12 %
Csoltó 24 1.89 %
Hárskút 23 1.81 %
Dernő 20 1.57 %
Lucska 17 1.34 %
Pelsőcardó 15 1.18 %
Páskaháza 12 0.94 %
Kiskovácsvágása 12 0.94 %
Rozsnyórudna 8 0.63 %
Csetnek 4 0.31 %
Sebespatak 4 0.31 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gócs 2 0.16 %
Nagyveszverés 2 0.16 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 37.57 %
Felsősajó 92 7.65 %
Sajóréde 72 5.99 %
Nagyveszverés 64 5.32 %
Oláhpatak 61 5.07 %
Dobsina 60 4.99 %
Betlér 32 2.66 %
Gócs 32 2.66 %
Nagyszabos 27 2.24 %
Rozsnyórudna 27 2.24 %
Sebespatak 23 1.91 %
Andrási 21 1.75 %
Pelsőc 19 1.58 %
Alsósajó 18 1.50 %
Várhosszúrét 16 1.33 %
Kisfeketepatak 14 1.16 %
Berzéte 13 1.08 %
Szádalmás 13 1.08 %
Csetnek 12 1.00 %
Csucsom 12 1.00 %
Rekenyeújfalu 12 1.00 %
Krasznahorkaváralja 11 0.91 %
Kisgencs 11 0.91 %
Jólész 11 0.91 %
Dernő 11 0.91 %
Gömörhosszúszó 10 0.83 %
Restér 7 0.58 %
Szalóc 7 0.58 %
Hámosfalva 7 0.58 %
Özörény 6 0.50 %
Martonháza 6 0.50 %
Gacsalk 6 0.50 %
Kuntapolca 6 0.50 %
Berzétekőrös 6 0.50 %
Hárskút 6 0.50 %
Henckó 5 0.42 %
Imrikfalva 5 0.42 %
Szilice 5 0.42 %
Barka 4 0.33 %
Pelsőcardó 3 0.25 %
Lekenye 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Csoltó 3 0.25 %
Lucska 3 0.25 %
Márkuska 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 28.84 %
Csetnek 43 4.56 %
Dobsina 41 4.35 %
Nagyveszverés 38 4.03 %
Krasznahorkaváralja 30 3.18 %
Betlér 27 2.86 %
Nagyszabos 25 2.65 %
Pelsőc 20 2.12 %
Oláhpatak 20 2.12 %
Alsósajó 20 2.12 %
Andrási 19 2.01 %
Rekenyeújfalu 18 1.91 %
Henckó 17 1.80 %
Rozsnyórudna 11 1.17 %
Sebespatak 10 1.06 %
Restér 10 1.06 %
Berzéte 9 0.95 %
Gócs 9 0.95 %
Jólész 8 0.85 %
Özörény 7 0.74 %
Szabados 7 0.74 %
Gacsalk 7 0.74 %
Kisgencs 7 0.74 %
Kisfeketepatak 6 0.64 %
Sajóréde 6 0.64 %
Szilice 5 0.53 %
Dernő 5 0.53 %
Csucsom 5 0.53 %
Imrikfalva 5 0.53 %
Szádalmás 5 0.53 %
Hámosfalva 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Lekenye 4 0.42 %
Kisszabos 4 0.42 %
Martonháza 4 0.42 %
Körtvélyes 4 0.42 %
Annafalva 3 0.32 %
Lucska 3 0.32 %
Barka 3 0.32 %
Szádvárborsa 3 0.32 %
Tornagörgő 3 0.32 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Kecső 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Beretke 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 21.93 %
Dobsina 38 2.38 %
Nagyveszverés 33 2.07 %
Pelsőc 32 2.01 %
Krasznahorkaváralja 31 1.94 %
Nagyszabos 26 1.63 %
Rozsnyórudna 19 1.19 %
Szalóc 19 1.19 %
Andrási 19 1.19 %
Szádalmás 17 1.07 %
Berzéte 17 1.07 %
Oláhpatak 17 1.07 %
Csetnek 17 1.07 %
Gömörpanyit 15 0.94 %
Szabados 15 0.94 %
Sebespatak 14 0.88 %
Betlér 14 0.88 %
Kisgencs 13 0.81 %
Körtvélyes 13 0.81 %
Alsósajó 13 0.81 %
Jólész 12 0.75 %
Hárskút 9 0.56 %
Szádvárborsa 9 0.56 %
Várhosszúrét 8 0.50 %
Kuntapolca 8 0.50 %
Gócs 8 0.50 %
Imrikfalva 7 0.44 %
Felsősajó 7 0.44 %
Beretke 7 0.44 %
Csucsom 7 0.44 %
Restér 7 0.44 %
Henckó 7 0.44 %
Rozsfalva 7 0.44 %
Rekenyeújfalu 7 0.44 %
Özörény 7 0.44 %
Dernő 6 0.38 %
Sajóréde 6 0.38 %
Tornagörgő 5 0.31 %
Martonháza 5 0.31 %
Kisfeketepatak 5 0.31 %
Pelsőcardó 4 0.25 %
Sztracena 4 0.25 %
Gömörhosszúszó 3 0.19 %
Berzétekőrös 3 0.19 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 21.20 %
Rozsnyó 123 9.55 %
Sajóréde 84 6.52 %
Felsősajó 52 4.04 %
Oláhpatak 46 3.57 %
Andrási 32 2.48 %
Márkuska 22 1.71 %
Gócs 17 1.32 %
Nagyveszverés 17 1.32 %
Csetnek 16 1.24 %
Nagyszabos 15 1.16 %
Imrikfalva 15 1.16 %
Betlér 13 1.01 %
Sztracena 9 0.70 %
Szádalmás 8 0.62 %
Kisfeketepatak 8 0.62 %
Pelsőc 7 0.54 %
Alsósajó 7 0.54 %
Henckó 7 0.54 %
Szabados 7 0.54 %
Rekenyeújfalu 6 0.47 %
Várhosszúrét 6 0.47 %
Sebespatak 5 0.39 %
Gecelfalva 5 0.39 %
Martonháza 4 0.31 %
Özörény 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Kuntapolca 3 0.23 %
Krasznahorkaváralja 3 0.23 %
Berdárka 2 0.16 %
Barka 2 0.16 %
Gömörpanyit 2 0.16 %
Jólész 2 0.16 %
Restér 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Rozsnyórudna 2 0.16 %
Gacsalk 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pétermány 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Szilice 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berzéte 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 23.63 %
Tornagörgő 123 14.68 %
Szádalmás 73 8.71 %
Körtvélyes 65 7.76 %
Beretke 55 6.56 %
Jablonca 52 6.21 %
Lekenye 50 5.97 %
Pelsőc 48 5.73 %
Várhosszúrét 46 5.49 %
Berzéte 46 5.49 %
Barka 42 5.01 %
Szalóc 39 4.65 %
Krasznahorkaváralja 37 4.42 %
Szilice 34 4.06 %
Berzétekőrös 28 3.34 %
Kecső 28 3.34 %
Gömörhosszúszó 25 2.98 %
Gömörpanyit 24 2.86 %
Hárskút 23 2.74 %
Csucsom 23 2.74 %
Kuntapolca 23 2.74 %
Szádvárborsa 21 2.51 %
Özörény 19 2.27 %
Dernő 19 2.27 %
Páskaháza 18 2.15 %
Jólész 16 1.91 %
Lucska 15 1.79 %
Melléte 14 1.67 %
Kiskovácsvágása 11 1.31 %
Csoltó 9 1.07 %
Rozsnyórudna 6 0.72 %
Pelsőcardó 4 0.48 %
Sajóréde 3 0.36 %
Nagyveszverés 3 0.36 %
Oláhpatak 2 0.24 %
Dobsina 2 0.24 %
Betlér 2 0.24 %
Nagyszabos 2 0.24 %
Sebespatak 1 0.12 %
Andrási 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Restér 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Csetnek 1 0.12 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 51.85 %
Pelsőc 14 4.71 %
Dobsina 11 3.70 %
Nagyveszverés 8 2.69 %
Várhosszúrét 7 2.36 %
Rozsnyórudna 7 2.36 %
Betlér 7 2.36 %
Rekenyeújfalu 6 2.02 %
Szádalmás 6 2.02 %
Hárskút 5 1.68 %
Krasznahorkaváralja 5 1.68 %
Tornagörgő 5 1.68 %
Beretke 4 1.35 %
Özörény 4 1.35 %
Imrikfalva 4 1.35 %
Gömörhosszúszó 4 1.35 %
Jólész 3 1.01 %
Szilice 3 1.01 %
Henckó 3 1.01 %
Nagyszabos 3 1.01 %
Körtvélyes 3 1.01 %
Oláhpatak 3 1.01 %
Szabados 3 1.01 %
Dernő 3 1.01 %
Lekenye 3 1.01 %
Andrási 3 1.01 %
Csoltó 3 1.01 %
Gócs 3 1.01 %
Pelsőcardó 2 0.67 %
Kuntapolca 2 0.67 %
Kiskovácsvágása 2 0.67 %
Barka 2 0.67 %
Sebespatak 2 0.67 %
Csucsom 2 0.67 %
Felsősajó 1 0.34 %
Páskaháza 1 0.34 %
Kisfeketepatak 1 0.34 %
Kecső 1 0.34 %
Rozsfalva 1 0.34 %
Kisgencs 1 0.34 %
Szádvárborsa 1 0.34 %
Csetnek 1 0.34 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 14.42 %
Nagyszabos 25 7.67 %
Restér 19 5.83 %
Dobsina 10 3.07 %
Martonháza 7 2.15 %
Szádalmás 5 1.53 %
Andrási 5 1.53 %
Krasznahorkaváralja 5 1.53 %
Berzéte 4 1.23 %
Barka 4 1.23 %
Alsósajó 4 1.23 %
Kuntapolca 4 1.23 %
Nagyveszverés 4 1.23 %
Szabados 3 0.92 %
Szalóc 3 0.92 %
Özörény 2 0.61 %
Gömörpanyit 2 0.61 %
Szilice 2 0.61 %
Páskaháza 2 0.61 %
Felsősajó 2 0.61 %
Oláhpatak 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Hámosfalva 2 0.61 %
Tornagörgő 2 0.61 %
Csetnek 2 0.61 %
Gömörhosszúszó 2 0.61 %
Pelsőc 2 0.61 %
Kisfeketepatak 2 0.61 %
Sajóréde 1 0.31 %
Rekenyeújfalu 1 0.31 %
Henckó 1 0.31 %
Annafalva 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Dernő 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Rozsfalva 1 0.31 %
Imrikfalva 1 0.31 %
Sebespatak 1 0.31 %
Rozsnyórudna 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.55 %
Özörény 51 8.13 %
Krasznahorkaváralja 37 5.90 %
Pelsőc 30 4.78 %
Gömörpanyit 27 4.31 %
Szalóc 26 4.15 %
Hárskút 24 3.83 %
Dernő 18 2.87 %
Tornagörgő 17 2.71 %
Rozsnyórudna 17 2.71 %
Szádalmás 13 2.07 %
Csucsom 12 1.91 %
Gömörhosszúszó 11 1.75 %
Kecső 10 1.59 %
Gócs 9 1.44 %
Körtvélyes 9 1.44 %
Melléte 8 1.28 %
Nagyveszverés 7 1.12 %
Berzétekőrös 7 1.12 %
Szilice 6 0.96 %
Berzéte 6 0.96 %
Kisgencs 5 0.80 %
Betlér 5 0.80 %
Barka 5 0.80 %
Csetnek 5 0.80 %
Jólész 4 0.64 %
Jablonca 4 0.64 %
Várhosszúrét 4 0.64 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 46.79 %
Krasznahorkaváralja 33 2.72 %
Betlér 24 1.98 %
Csetnek 17 1.40 %
Nagyveszverés 16 1.32 %
Andrási 14 1.15 %
Dobsina 13 1.07 %
Dernő 10 0.82 %
Pelsőc 9 0.74 %
Berzéte 8 0.66 %
Csucsom 7 0.58 %
Rekenyeújfalu 7 0.58 %
Rozsnyórudna 7 0.58 %
Nagyszabos 7 0.58 %
Jólész 7 0.58 %
Martonháza 5 0.41 %
Gömörpanyit 5 0.41 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Tornagörgő 4 0.33 %
Barka 4 0.33 %
Sajóréde 4 0.33 %
Özörény 4 0.33 %
Gócs 3 0.25 %
Jablonca 3 0.25 %
Szádalmás 3 0.25 %
Melléte 3 0.25 %
Sebespatak 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Kiskovácsvágása 2 0.16 %
Kisgencs 2 0.16 %
Páskaháza 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Felsősajó 2 0.16 %
Márkuska 2 0.16 %
Kecső 1 0.08 %
Imrikfalva 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Oláhpatak 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 8.50 %
Krasznahorkaváralja 16 1.66 %
Berzéte 13 1.35 %
Dobsina 13 1.35 %
Nagyveszverés 13 1.35 %
Pelsőc 9 0.93 %
Nagyszabos 9 0.93 %
Oláhpatak 8 0.83 %
Martonháza 8 0.83 %
Csetnek 8 0.83 %
Restér 7 0.73 %
Andrási 7 0.73 %
Rekenyeújfalu 6 0.62 %
Rozsnyórudna 5 0.52 %
Henckó 5 0.52 %
Felsősajó 5 0.52 %
Gömörpanyit 4 0.41 %
Várhosszúrét 4 0.41 %
Özörény 4 0.41 %
Tornagörgő 4 0.41 %
Gömörhosszúszó 3 0.31 %
Annafalva 3 0.31 %
Szádalmás 3 0.31 %
Betlér 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Szalóc 3 0.31 %
Gócs 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Sajóréde 3 0.31 %
Beretke 3 0.31 %
Szabados 3 0.31 %
Imrikfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Kuntapolca 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Márkuska 2 0.21 %
Sebespatak 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Dernő 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 2 0.21 %
Alsósajó 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Lucska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Kisgencs 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 39.12 %
Nagyszabos 72 14.37 %
Nagyveszverés 41 8.18 %
Dobsina 39 7.78 %
Csetnek 34 6.79 %
Betlér 34 6.79 %
Henckó 31 6.19 %
Oláhpatak 28 5.59 %
Krasznahorkaváralja 27 5.39 %
Szabados 26 5.19 %
Andrási 20 3.99 %
Rekenyeújfalu 17 3.39 %
Alsósajó 16 3.19 %
Pelsőc 15 2.99 %
Restér 13 2.59 %
Gecelfalva 10 2.00 %
Rozsfalva 10 2.00 %
Jólész 9 1.80 %
Kisgencs 8 1.60 %
Martonháza 7 1.40 %
Gócs 7 1.40 %
Rozsnyórudna 7 1.40 %
Berzéte 6 1.20 %
Csucsom 6 1.20 %
Hámosfalva 6 1.20 %
Dernő 6 1.20 %
Sajóréde 5 1.00 %
Felsősajó 5 1.00 %
Özörény 5 1.00 %
Hárskút 5 1.00 %
Várhosszúrét 5 1.00 %
Sebespatak 4 0.80 %
Berzétekőrös 4 0.80 %
Kisfeketepatak 4 0.80 %
Gömörpanyit 4 0.80 %
Kisszabos 4 0.80 %
Gacsalk 4 0.80 %
Annafalva 4 0.80 %
Pétermány 3 0.60 %
Kecső 3 0.60 %
Márkuska 3 0.60 %
Lekenye 3 0.60 %
Jablonca 3 0.60 %
Barka 2 0.40 %
Gömörhosszúszó 2 0.40 %
Lucska 2 0.40 %
Kuntapolca 2 0.40 %
Imrikfalva 2 0.40 %
Csoltó 2 0.40 %
Szádvárborsa 2 0.40 %
Beretke 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Tornagörgő 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.20 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 9.09 %
Rozsnyó 30 6.65 %
Krasznahorkaváralja 18 3.99 %
Dobsina 13 2.88 %
Restér 12 2.66 %
Nagyveszverés 9 2.00 %
Sebespatak 8 1.77 %
Csetnek 8 1.77 %
Martonháza 7 1.55 %
Alsósajó 7 1.55 %
Szabados 6 1.33 %
Rozsfalva 5 1.11 %
Berzéte 5 1.11 %
Páskaháza 4 0.89 %
Özörény 4 0.89 %
Pelsőc 4 0.89 %
Kuntapolca 3 0.67 %
Gócs 3 0.67 %
Csoltó 3 0.67 %
Kisfeketepatak 3 0.67 %
Annafalva 2 0.44 %
Beretke 2 0.44 %
Felsősajó 2 0.44 %
Tornagörgő 2 0.44 %
Andrási 2 0.44 %
Rekenyeújfalu 2 0.44 %
Sajóréde 1 0.22 %
Imrikfalva 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Márkuska 1 0.22 %
Gömörpanyit 1 0.22 %
Csucsom 1 0.22 %
Körtvélyes 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Szilice 1 0.22 %
Szalóc 1 0.22 %
Betlér 1 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.22 %
Sztracena 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 46.84 %
Krasznahorkaváralja 63 6.86 %
Hárskút 62 6.75 %
Várhosszúrét 52 5.66 %
Csetnek 23 2.51 %
Berzéte 22 2.40 %
Pelsőc 22 2.40 %
Sebespatak 20 2.18 %
Kisgencs 20 2.18 %
Jólész 19 2.07 %
Szádalmás 16 1.74 %
Dernő 15 1.63 %
Nagyveszverés 14 1.53 %
Csucsom 14 1.53 %
Özörény 13 1.42 %
Tornagörgő 13 1.42 %
Oláhpatak 12 1.31 %
Barka 11 1.20 %
Rozsnyórudna 11 1.20 %
Nagyszabos 10 1.09 %
Sajóréde 10 1.09 %
Szalóc 9 0.98 %
Betlér 9 0.98 %
Dobsina 9 0.98 %
Andrási 9 0.98 %
Szilice 8 0.87 %
Kuntapolca 8 0.87 %
Pétermány 6 0.65 %
Beretke 6 0.65 %
Annafalva 6 0.65 %
Restér 5 0.54 %
Körtvélyes 5 0.54 %
Rekenyeújfalu 5 0.54 %
Gömörhosszúszó 5 0.54 %
Gecelfalva 5 0.54 %
Gömörpanyit 5 0.54 %
Lucska 5 0.54 %
Alsósajó 5 0.54 %
Martonháza 4 0.44 %
Kecső 4 0.44 %
Berzétekőrös 4 0.44 %
Szabados 4 0.44 %
Rozsfalva 4 0.44 %
Kiskovácsvágása 4 0.44 %
Csoltó 3 0.33 %
Gócs 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Henckó 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Márkuska 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Sztracena 2 0.22 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Berdárka 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 24.85 %
Andrási 40 12.27 %
Krasznahorkaváralja 16 4.91 %
Alsósajó 12 3.68 %
Csetnek 12 3.68 %
Kisfeketepatak 11 3.37 %
Nagyszabos 11 3.37 %
Dobsina 9 2.76 %
Sebespatak 8 2.45 %
Rekenyeújfalu 8 2.45 %
Restér 7 2.15 %
Pelsőc 5 1.53 %
Berzéte 5 1.53 %
Rozsfalva 5 1.53 %
Oláhpatak 4 1.23 %
Sajóréde 4 1.23 %
Felsősajó 4 1.23 %
Nagyveszverés 4 1.23 %
Gömörpanyit 3 0.92 %
Özörény 3 0.92 %
Barka 3 0.92 %
Szabados 3 0.92 %
Imrikfalva 3 0.92 %
Várhosszúrét 2 0.61 %
Annafalva 2 0.61 %
Jólész 2 0.61 %
Márkuska 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Henckó 1 0.31 %
Szalóc 1 0.31 %
Kiskovácsvágása 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Jablonca 1 0.31 %
Tornagörgő 1 0.31 %
Kuntapolca 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Beretke 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Melléte 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Gacsalk 1 0.31 %
Kisszabos 1 0.31 %
Csucsom 1 0.31 %
Martonháza 1 0.31 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 45.52 %
Várhosszúrét 223 11.41 %
Krasznahorkaváralja 199 10.18 %
Hárskút 113 5.78 %
Jólész 92 4.71 %
Berzéte 88 4.50 %
Szádalmás 82 4.19 %
Tornagörgő 76 3.89 %
Berzétekőrös 69 3.53 %
Jablonca 65 3.32 %
Szilice 58 2.97 %
Csucsom 54 2.76 %
Gömörhosszúszó 53 2.71 %
Pelsőc 51 2.61 %
Dernő 46 2.35 %
Rozsnyórudna 45 2.30 %
Szalóc 39 1.99 %
Özörény 36 1.84 %
Körtvélyes 35 1.79 %
Barka 32 1.64 %
Kuntapolca 27 1.38 %
Csetnek 25 1.28 %
Sebespatak 25 1.28 %
Nagyveszverés 24 1.23 %
Lekenye 22 1.13 %
Betlér 20 1.02 %
Kecső 19 0.97 %
Andrási 19 0.97 %
Rekenyeújfalu 19 0.97 %
Szádvárborsa 16 0.82 %
Melléte 16 0.82 %
Csoltó 16 0.82 %
Dobsina 16 0.82 %
Martonháza 14 0.72 %
Kiskovácsvágása 11 0.56 %
Beretke 11 0.56 %
Oláhpatak 10 0.51 %
Lucska 10 0.51 %
Kisgencs 9 0.46 %
Alsósajó 9 0.46 %
Páskaháza 9 0.46 %
Szabados 9 0.46 %
Pelsőcardó 7 0.36 %
Gömörpanyit 7 0.36 %
Gócs 6 0.31 %
Felsősajó 5 0.26 %
Sajóréde 5 0.26 %
Nagyszabos 4 0.20 %
Henckó 3 0.15 %
Gacsalk 3 0.15 %
Imrikfalva 3 0.15 %
Sztracena 2 0.10 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 21.62 %
Nagyszabos 150 9.89 %
Alsósajó 87 5.74 %
Dobsina 64 4.22 %
Csetnek 62 4.09 %
Sebespatak 56 3.69 %
Szalóc 52 3.43 %
Oláhpatak 52 3.43 %
Nagyveszverés 50 3.30 %
Krasznahorkaváralja 42 2.77 %
Pelsőc 42 2.77 %
Rekenyeújfalu 35 2.31 %
Rozsfalva 32 2.11 %
Gömörpanyit 32 2.11 %
Restér 30 1.98 %
Kuntapolca 26 1.71 %
Sajóréde 26 1.71 %
Szabados 26 1.71 %
Kisfeketepatak 25 1.65 %
Özörény 23 1.52 %
Betlér 22 1.45 %
Jablonca 22 1.45 %
Tornagörgő 19 1.25 %
Martonháza 18 1.19 %
Rozsnyórudna 17 1.12 %
Szádvárborsa 16 1.05 %
Szilice 15 0.99 %
Berzéte 15 0.99 %
Imrikfalva 14 0.92 %
Gecelfalva 12 0.79 %
Szádalmás 12 0.79 %
Páskaháza 11 0.73 %
Gömörhosszúszó 11 0.73 %
Kisgencs 11 0.73 %
Kecső 11 0.73 %
Felsősajó 10 0.66 %
Várhosszúrét 9 0.59 %
Henckó 9 0.59 %
Csoltó 8 0.53 %
Hárskút 8 0.53 %
Csucsom 8 0.53 %
Andrási 8 0.53 %
Hámosfalva 8 0.53 %
Körtvélyes 8 0.53 %
Gócs 7 0.46 %
Márkuska 7 0.46 %
Gacsalk 6 0.40 %
Pelsőcardó 6 0.40 %
Berzétekőrös 6 0.40 %
Beretke 6 0.40 %
Barka 6 0.40 %
Jólész 4 0.26 %
Annafalva 3 0.20 %
Lekenye 3 0.20 %
Lucska 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Kisszabos 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Berdárka 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Rozsnyó 325 31.68 %
Pelsőc 138 13.45 %
Várhosszúrét 65 6.34 %
Rozsnyórudna 38 3.70 %
Jablonca 33 3.22 %
Krasznahorkaváralja 32 3.12 %
Körtvélyes 31 3.02 %
Kecső 26 2.53 %
Berzéte 25 2.44 %
Dobsina 24 2.34 %
Nagyveszverés 24 2.34 %
Tornagörgő 21 2.05 %
Rekenyeújfalu 19 1.85 %
Betlér 18 1.75 %
Szilice 17 1.66 %
Hárskút 17 1.66 %
Kuntapolca 17 1.66 %
Szalóc 17 1.66 %
Gömörhosszúszó 16 1.56 %
Henckó 15 1.46 %
Barka 14 1.36 %
Sebespatak 13 1.27 %
Szabados 13 1.27 %
Csoltó 13 1.27 %
Nagyszabos 13 1.27 %
Csetnek 13 1.27 %
Dernő 12 1.17 %
Jólész 11 1.07 %
Özörény 10 0.97 %
Andrási 10 0.97 %
Gömörpanyit 10 0.97 %
Berzétekőrös 9 0.88 %
Alsósajó 9 0.88 %
Melléte 8 0.78 %
Oláhpatak 8 0.78 %
Szádalmás 8 0.78 %
Pelsőcardó 7 0.68 %
Kisgencs 7 0.68 %
Beretke 6 0.58 %
Restér 6 0.58 %
Csucsom 5 0.49 %
Gócs 5 0.49 %
Szádvárborsa 5 0.49 %
Gacsalk 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Sajóréde 4 0.39 %
Lucska 4 0.39 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Páskaháza 3 0.29 %
Martonháza 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Kiskovácsvágása 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 29.34 %
Rozsnyó 339 27.79 %
Nagyszabos 128 10.49 %
Oláhpatak 118 9.67 %
Alsósajó 96 7.87 %
Nagyveszverés 83 6.80 %
Sajóréde 68 5.57 %
Betlér 62 5.08 %
Felsősajó 56 4.59 %
Imrikfalva 44 3.61 %
Csetnek 43 3.52 %
Gócs 37 3.03 %
Sztracena 29 2.38 %
Kisfeketepatak 28 2.30 %
Henckó 25 2.05 %
Rekenyeújfalu 19 1.56 %
Pelsőc 17 1.39 %
Restér 15 1.23 %
Sebespatak 15 1.23 %
Gecelfalva 13 1.07 %
Berzéte 13 1.07 %
Andrási 12 0.98 %
Szabados 11 0.90 %
Martonháza 11 0.90 %
Rozsnyórudna 10 0.82 %
Gacsalk 9 0.74 %
Kisgencs 7 0.57 %
Krasznahorkaváralja 7 0.57 %
Szádalmás 6 0.49 %
Rozsfalva 5 0.41 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Gömörpanyit 5 0.41 %
Márkuska 4 0.33 %
Csucsom 4 0.33 %
Pétermány 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Annafalva 3 0.25 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Tornagörgő 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Hámosfalva 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jablonca 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Gömörhosszúszó 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 38.68 %
Dobsina 43 6.76 %
Krasznahorkaváralja 31 4.87 %
Nagyveszverés 31 4.87 %
Csetnek 30 4.72 %
Nagyszabos 24 3.77 %
Pelsőc 24 3.77 %
Rozsnyórudna 21 3.30 %
Andrási 21 3.30 %
Betlér 20 3.14 %
Alsósajó 16 2.52 %
Rekenyeújfalu 15 2.36 %
Tornagörgő 14 2.20 %
Szádalmás 13 2.04 %
Oláhpatak 12 1.89 %
Jólész 12 1.89 %
Dernő 10 1.57 %
Csucsom 10 1.57 %
Berzéte 10 1.57 %
Sebespatak 9 1.42 %
Szilice 8 1.26 %
Lekenye 8 1.26 %
Lucska 8 1.26 %
Özörény 7 1.10 %
Martonháza 7 1.10 %
Barka 7 1.10 %
Várhosszúrét 7 1.10 %
Hárskút 7 1.10 %
Kisfeketepatak 6 0.94 %
Imrikfalva 6 0.94 %
Henckó 6 0.94 %
Gócs 6 0.94 %
Kiskovácsvágása 5 0.79 %
Kisszabos 5 0.79 %
Szabados 5 0.79 %
Körtvélyes 4 0.63 %
Felsősajó 4 0.63 %
Hámosfalva 4 0.63 %
Rozsfalva 4 0.63 %
Gömörpanyit 4 0.63 %
Csoltó 4 0.63 %
Gacsalk 4 0.63 %
Beretke 3 0.47 %
Melléte 3 0.47 %
Márkuska 3 0.47 %
Kisgencs 3 0.47 %
Kecső 3 0.47 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Restér 2 0.31 %
Páskaháza 2 0.31 %
Sajóréde 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Pelsőcardó 2 0.31 %
Jablonca 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Pétermány 1 0.16 %
Gecelfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 19.90 %
Dobsina 75 9.82 %
Felsősajó 61 7.98 %
Oláhpatak 35 4.58 %
Andrási 34 4.45 %
Sajóréde 31 4.06 %
Nagyveszverés 27 3.53 %
Nagyszabos 23 3.01 %
Kisfeketepatak 20 2.62 %
Gócs 18 2.36 %
Sebespatak 16 2.09 %
Betlér 14 1.83 %
Csetnek 13 1.70 %
Kisgencs 13 1.70 %
Pelsőc 12 1.57 %
Sztracena 12 1.57 %
Alsósajó 10 1.31 %
Restér 9 1.18 %
Imrikfalva 9 1.18 %
Henckó 7 0.92 %
Szabados 7 0.92 %
Gömörpanyit 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Rekenyeújfalu 7 0.92 %
Krasznahorkaváralja 6 0.79 %
Márkuska 6 0.79 %
Pelsőcardó 6 0.79 %
Beretke 6 0.79 %
Hárskút 5 0.65 %
Körtvélyes 5 0.65 %
Jólész 4 0.52 %
Csucsom 4 0.52 %
Dernő 4 0.52 %
Berzéte 4 0.52 %
Rozsfalva 4 0.52 %
Özörény 4 0.52 %
Várhosszúrét 4 0.52 %
Gecelfalva 4 0.52 %
Tornagörgő 4 0.52 %
Csoltó 3 0.39 %
Szádalmás 3 0.39 %
Gacsalk 3 0.39 %
Berzétekőrös 2 0.26 %
Martonháza 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Szalóc 2 0.26 %
Kisszabos 2 0.26 %
Melléte 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Kuntapolca 1 0.13 %
Hámosfalva 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Berdárka 1 0.13 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 67.17 %
Csetnek 56 6.07 %
Betlér 35 3.79 %
Krasznahorkaváralja 29 3.14 %
Pelsőc 23 2.49 %
Nagyszabos 21 2.28 %
Nagyveszverés 20 2.17 %
Dobsina 18 1.95 %
Várhosszúrét 15 1.63 %
Berzéte 14 1.52 %
Sebespatak 11 1.19 %
Oláhpatak 10 1.08 %
Csucsom 10 1.08 %
Sajóréde 10 1.08 %
Szádalmás 9 0.98 %
Jólész 9 0.98 %
Andrási 9 0.98 %
Gömörpanyit 8 0.87 %
Rozsnyórudna 8 0.87 %
Hárskút 7 0.76 %
Szilice 6 0.65 %
Dernő 6 0.65 %
Szabados 6 0.65 %
Gócs 6 0.65 %
Barka 5 0.54 %
Rekenyeújfalu 5 0.54 %
Henckó 5 0.54 %
Restér 5 0.54 %
Alsósajó 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lucska 4 0.43 %
Kuntapolca 4 0.43 %
Kisgencs 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Gacsalk 3 0.33 %
Szalóc 3 0.33 %
Lekenye 3 0.33 %
Tornagörgő 3 0.33 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Martonháza 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Berdárka 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Annafalva 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kisfeketepatak 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 23.71 %
Nagyszabos 178 20.89 %
Csetnek 85 9.98 %
Szabados 80 9.39 %
Nagyveszverés 50 5.87 %
Sebespatak 45 5.28 %
Rekenyeújfalu 45 5.28 %
Dobsina 41 4.81 %
Betlér 38 4.46 %
Pelsőc 35 4.11 %
Martonháza 34 3.99 %
Oláhpatak 34 3.99 %
Alsósajó 28 3.29 %
Rozsfalva 25 2.93 %
Restér 22 2.58 %
Márkuska 18 2.11 %
Sajóréde 17 2.00 %
Jablonca 16 1.88 %
Kisgencs 16 1.88 %
Krasznahorkaváralja 15 1.76 %
Henckó 14 1.64 %
Kisszabos 13 1.53 %
Gecelfalva 13 1.53 %
Felsősajó 12 1.41 %
Hámosfalva 12 1.41 %
Gócs 12 1.41 %
Rozsnyórudna 11 1.29 %
Kisfeketepatak 11 1.29 %
Andrási 9 1.06 %
Gacsalk 8 0.94 %
Tornagörgő 7 0.82 %
Kuntapolca 7 0.82 %
Berzéte 7 0.82 %
Gömörpanyit 7 0.82 %
Várhosszúrét 5 0.59 %
Szilice 5 0.59 %
Berdárka 4 0.47 %
Pétermány 4 0.47 %
Imrikfalva 4 0.47 %
Annafalva 3 0.35 %
Sztracena 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Özörény 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Beretke 1 0.12 %
Jólész 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Szádalmás 1 0.12 %
Lucska 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 12.48 %
Csetnek 48 3.61 %
Nagyszabos 32 2.41 %
Sebespatak 24 1.80 %
Nagyveszverés 22 1.65 %
Dobsina 21 1.58 %
Oláhpatak 21 1.58 %
Pelsőc 20 1.50 %
Szabados 18 1.35 %
Kisfeketepatak 13 0.98 %
Kuntapolca 12 0.90 %
Krasznahorkaváralja 12 0.90 %
Rekenyeújfalu 11 0.83 %
Gacsalk 11 0.83 %
Martonháza 10 0.75 %
Kisgencs 10 0.75 %
Hámosfalva 9 0.68 %
Rozsnyórudna 9 0.68 %
Betlér 9 0.68 %
Felsősajó 7 0.53 %
Alsósajó 7 0.53 %
Restér 7 0.53 %
Várhosszúrét 7 0.53 %
Pelsőcardó 6 0.45 %
Gecelfalva 6 0.45 %
Andrási 5 0.38 %
Henckó 5 0.38 %
Beretke 4 0.30 %
Sajóréde 4 0.30 %
Tornagörgő 4 0.30 %
Imrikfalva 3 0.23 %
Szilice 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Berzéte 3 0.23 %
Pétermány 3 0.23 %
Szádalmás 3 0.23 %
Jólész 2 0.15 %
Márkuska 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Páskaháza 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gócs 1 0.08 %
Gömörhosszúszó 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Özörény 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 44.87 %
Nagyveszverés 34 3.56 %
Krasznahorkaváralja 32 3.35 %
Szádalmás 28 2.93 %
Betlér 26 2.72 %
Pelsőc 21 2.20 %
Hárskút 21 2.20 %
Szádvárborsa 20 2.09 %
Csetnek 20 2.09 %
Sebespatak 19 1.99 %
Berzéte 18 1.88 %
Jólész 18 1.88 %
Nagyszabos 18 1.88 %
Özörény 18 1.88 %
Várhosszúrét 17 1.78 %
Dobsina 17 1.78 %
Tornagörgő 17 1.78 %
Kisgencs 14 1.46 %
Csucsom 14 1.46 %
Gócs 13 1.36 %
Alsósajó 12 1.26 %
Rozsnyórudna 12 1.26 %
Rekenyeújfalu 12 1.26 %
Andrási 12 1.26 %
Körtvélyes 10 1.05 %
Gömörpanyit 10 1.05 %
Berzétekőrös 9 0.94 %
Dernő 9 0.94 %
Oláhpatak 9 0.94 %
Henckó 9 0.94 %
Sajóréde 9 0.94 %
Jablonca 8 0.84 %
Kuntapolca 8 0.84 %
Szalóc 7 0.73 %
Kecső 7 0.73 %
Szilice 6 0.63 %
Felsősajó 6 0.63 %
Kisfeketepatak 5 0.52 %
Gömörhosszúszó 5 0.52 %
Restér 4 0.42 %
Márkuska 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Martonháza 3 0.31 %
Csoltó 3 0.31 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 46.54 %
Krasznahorkaváralja 60 5.77 %
Pelsőc 45 4.33 %
Berzétekőrös 40 3.85 %
Gömörpanyit 38 3.65 %
Hárskút 37 3.56 %
Özörény 35 3.37 %
Rozsnyórudna 33 3.17 %
Jólész 33 3.17 %
Nagyveszverés 32 3.08 %
Csetnek 27 2.60 %
Gömörhosszúszó 26 2.50 %
Jablonca 23 2.21 %
Szádalmás 22 2.12 %
Tornagörgő 21 2.02 %
Betlér 20 1.92 %
Berzéte 20 1.92 %
Sebespatak 18 1.73 %
Dernő 15 1.44 %
Kecső 14 1.35 %
Rekenyeújfalu 13 1.25 %
Oláhpatak 13 1.25 %
Dobsina 12 1.15 %
Melléte 10 0.96 %
Nagyszabos 9 0.87 %
Andrási 9 0.87 %
Csucsom 9 0.87 %
Szilice 9 0.87 %
Szalóc 9 0.87 %
Sajóréde 8 0.77 %
Kuntapolca 7 0.67 %
Alsósajó 7 0.67 %
Várhosszúrét 7 0.67 %
Gócs 7 0.67 %
Lekenye 5 0.48 %
Csoltó 5 0.48 %
Szabados 5 0.48 %
Kisgencs 5 0.48 %
Lucska 5 0.48 %
Páskaháza 4 0.38 %
Henckó 4 0.38 %
Beretke 4 0.38 %
Pelsőcardó 4 0.38 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Kiskovácsvágása 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Körtvélyes 3 0.29 %
Martonháza 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Restér 3 0.29 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Annafalva 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 10.63 %
Krasznahorkaváralja 12 2.09 %
Csetnek 10 1.74 %
Hárskút 9 1.57 %
Várhosszúrét 8 1.39 %
Rekenyeújfalu 8 1.39 %
Dobsina 7 1.22 %
Nagyszabos 7 1.22 %
Szalóc 6 1.05 %
Andrási 6 1.05 %
Pelsőc 5 0.87 %
Restér 5 0.87 %
Martonháza 4 0.70 %
Kisfeketepatak 4 0.70 %
Csucsom 4 0.70 %
Beretke 4 0.70 %
Tornagörgő 3 0.52 %