SK
GA
.....

Hidaskürt

Község

címer zászló
1546 99% magyar 1910
1182 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Hidaskürt
Hivatalos szlovák megnevezés:
Mostová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Aggerdő, Dobospuszta, Farkas verem, Nagyfövenyi dűlő, Remizi osztály, Sorjákospuszta
Koordináták:
48.14207458, 17.67703438
Terület:
25,16 km2
Rang:
község
Népesség:
1603
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92507
Település kód:
503924
Szervezeti azonosító:
306096

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld déli részén, a Vízközben, a Dudvág partján fekszik, Galántától 8 km-re délnyugatra, Diószegtől 8 km-re délkeletre. Egybeépült a szomszédos Vízkelettel. Áthalad rajta a Galántát Dunaszerdahellyel (22 km) összekötő 507-es út, mellékutak kötik össze Diószeggel és Nagyfödémessel (15 km). Északnyugatról Vízkelet, északról Galánta, keletről Felsőszeli, délről Pozsonyvezekény, délnyugatról pedig Feketenyék községekkel határos. Délnyugati határát a Feketevíz alkotja. Exklávéként hozzá tartozik a Kis-Duna mentén Sorjákos, melyet nyugatról Vízkelet szigeti katasztere, délről Diósförgepatony és Nagyabony, keletről Tallós, északról pedig Feketenyék határol.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). A község két, össze nem függő kataszteri területre oszlik: Hidaskürt (17,68 km²) és Sorjákos (7,48 km²). 1949 után területe 6,9 %-al nőtt (23,54 km²-ről 25,16 km²), egyrészt Alsórétpuszta Felsőszelihez csatolásával (1,38 km²), másrészt Diósförgepatony Kis-Dunától északra fekvő határrészének Hidaskürthöz csatolásával (3,07 km²) 1960-ban.

Népesség

1910-ben 1559, 1939-ben 1781, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború után lakosságának egyötödét áttelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi szlovákokat telepítettek, így nemzetiségi szempontból vegyes lakosságúvá vált. Az 1940-1991 közötti fél évszázadra a népesség enyhe csökkenése, az 1991-2011 közötti időszakra a stagnálás a jellemző, ugyanakkor a szlovák nemzetiségűek aránya csaknem megduplázódott (9,4 %-ról 17,7 %-ra) a túlnyomórészt magyar nemzetiségű községben. A romák aránya a községben 7,9 %. Lakosságának túlnyomó többsége (86,8 %) római katolikus vallású. 1939-ben 41 izraelita vallású lakosa volt a községnek, akiket 1944-ben koncentrációs táborba hurcoltak.

Történelem

A magyar Kürt törzsnévből származik a neve, de első ismert említése az Árpád-kor végéről ered. A 13. század végén az egyúttal jobbágyi köteléke alól felszabadított Miklós pozsonyi várjobbágy kapta V. Istvántól a falut, később Csák Máté birtokához tartozott. Idővel Nagykürt és Kiskürt részekre tagolódott a falu. Mindkét részen több nemesi család osztozott, úgy mint a Mérey, Serédy, Keresztes, Báthori, Levánszky és Dobrovszky családok. A később a semptei uradalomhoz tartozó falut a 17. századtól az Esterházyak birtokolták. 1763-ban földrengés volt, amely megrongálta az Esterházy Károly gróf, egri püspök által négy évvel korábban újjáépíttetett templomot is. iskoláját 1774-ben említik először. 1817-től a tallósi uradalom része volt. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és a 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia kapta meg. A szocializmus idején központi község volt a Vörös Csillag EFSz révén.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda működik, a Középfokú Magán Szaktanintézet 1990-ben az akkori Csehszlovákia első magán szakmunkásképző iskolájaként jött létre. Nemesi kúriája a 17. század elején épült reneszánsz stílusban, gótikus alapokon álló barokk római katolikus (Szt. Kereszt felmagasztalása) templomát Esterházy Károly egri püspök építtette 1763-ban, a barokk kálvária szoborcsoportot 1760-ban, a klasszicista Szentháromság-oszlopot 1817-ben állították. Doboskúton 10–11. századi köznépi temetőt tártak fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HÍDAS KÜRT. Magyar falu Posony Várm. lakosai katolikusok, fekszik Viszkelettől 1/4 órányira, Dudvág vize mellett, főldes Ura G. Eszterházy Uraság, két nyomásra vannak szántó földgyei osztva, réttye, legelője, és fája van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hidas-Kürth, Pozsony m. magyar falu, a Dudvágh vizénél, Diószegtől délre 1 1/2 mfldnyire. Lakja 1132 kath. Van egy kath. paroch. temploma, tágas termékeny határa, szép erdeje, sok rétje. F. u. gr. Eszterházy Mihály. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hidaskürt, a budapest-bécsi vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség. Körjegyzőségi székhely, 242 házzal és 1671, róm. kath. vallású lakossal. E község neve 1271-ben Kwrt, a mikor V. István király, Miklós pozsonyi várjobbágyot a jobbágyi kötelék alól felmenti és a falut neki adományozza. Későbbi ura trencséni Csák Máté volt. Idővel Nagykürt és Kiskürt falvakra szakadt, de volt külön Kürt és Németkürt falu is, mind a három a Mátyusföldön. Nagykürt és Kiskürt az 1553-iki portális összeírásban Mérey Mihály, Serédy Gáspár és Keresztes Lukács birtokaként szerepel, Kürt pedig Báthori Andrásé és a borostyánkői uraké. Majd a Levánszky és a Dobrovszky családot is itt találjuk, később meg az Esterházyakat és most Esterházy Miklós grófnak van itt nagyobb birtoka. Katholikus templomát 1759-ben Esterházy Károly gróf, egri püspök újjáépíttette. 1763-ban földrengés volt a községben, mely a templomot is megrongálta, de a püspök ismét helyreállíttatta. Az egyház birtokában 1729-ből való aranyozott ezüstből készült, érdekes szentségmutató van, melyet Budai Mihály és neje Kása Judit ajándékozott az egyháznak. A község postája és távírója Diószeg, vasúti állomása pedig Galánta. Hidaskürthöz tartozik Alsórét és Sorjákos puszta is.

Magyar Katolikus Lexikon

Hidaskürt, v. Pozsony vm. (Mostova, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szeredi esp. ker-ében. - 1775: alapították. Tp-át 1759: Szt Kereszt felmagasztalása tit-ra sztelték. A vízkeleti pléb-t 1775: telepítették ~re. Kegyura 1880: Esterházy Antal gr. Anyakönyvei 1688-tól. Anyanyelve m. - Filiái 1917: Feketnyék, Vízkelet. - Lakói 1910: 1452 r.k., 16 ev., 2 ref., 89 izr., össz. 1559; 1940: 1643 r.k., 8 ev., 1 ref., 46 izr., össz. 1698; 1970: össz. 1738, 86,8%-a m.; 1991: össz. 1606, m. 1443 (89,85%); 2001: össz. 1600, m. 1409 (88,06%). ** Némethy 1894:106. - Gerecze II:657. - Schem. Strig. 1917:201. - Radocsay 1954:146.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hidaskürt. Okleveles első említését 1271-ből találjuk Kwrt alakban, amikor is V. István Miklós pozsonyi várjobbágynak adományozza, majd Csák Máté kezére került. Későbbi birtokos itt a Mérey-, Serédy-, Keresztes-, Levánszky- és Dobrovszky-család, újabb időkben az Esterházy grófok. Kath. temploma 1759-ben épült és az 1763. évi földrengés után újjáépítették. Hozzátartozik Alsóréti puszta. Sorjákospuszta, Telepesházak. Határában a csehek cseh-morvákat telepítettek. A község területe 4091 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1781. Magyar lakossága keményen ellenállott a cseh elnyomásnak.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Hidaskürt kk., galántai járás. Kwrt néven első említése 1271-ből ismeretes, amikor V. István, Miklós pozsonyi vár jobbágynak adományozta. Később Csák Máté birtoka. A portális összeíráskor itt vannak a Mérey, Serédy, Keresztes, Levánszky és Dobrovodszky családok. Később az Esterházyak tulajdona. Kat. temploma 1759-ben épült. Az 1763-ik évben földrengés pusztított a községben. Területe: 4.091 k. h. Lakosság: 1.781. Ebből m.: 1.758, szl.: 20, n.: 2, magy. beszél: 1.770. Vallás szerint: r. k. 1.721, réf.: 4, ev.: 15, izr.: 41. Lakóház: 283. Népsűrűség; 75.7. Földbirtok: 1.3,11.17,111. 115.Községi bíró: Benkó József. R. k. elemi iskola. Kat. Legényegylet. Hitel- és Fogyasztási Szövetkezet. Műmalom. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, csö. Nemeskosut, vasút á. Galánta, postahivatal és távíróhivatal h.

Gágyor József

1941. 3. 15.
Ipolynyék - megszületett
Nyitra - tanult
1960-69
Tallós - tanított
1969-72
Diószeg - tanított
1972-1992
Tallós - tanított
1992-2003
Hidaskürt - tanított

Szanyi Mária

1945. 9. 22.
Jánok - megszületett
Nyitra - tanult
Nagytárkány - tanított
Rozsnyó - kutatott A Bányászati Múzeum munkatársa.
Galánta - kutatott A Honismereti Múzeum munkatársa.
Nagymácséd - tanított
Hidaskürt - tanított
Nyitra - tanított
Névelőfordulások
1245
Curty
1260
Kurth
1271
Kwrth
1411
Kyskwrth
1412
Nagkyrth
1773
Hidas-Kürth,
1786
Hidasch-Kürth,
1808
Hidas-Kürth,
1863
Hidaskürt,
1927
Mostová Kerť, Hidas-Kürt,
1938
Hidaskürt,
1945
Mostová Kerť, Hidas-Kürt,
1948
Mostová
1994
Hidaskürt

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Hidaskürt (Mostová) 120
Telefon: 0317848201
Fax: 0317848201

Honlap: mostova-kurt.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Rózsár Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Buriánová Melinda (Független)
Kutrucz Ladislav (Független)
Szabó Dionýz (SMK-MKP)
Cservenka Levente (SMK-MKP)
Takács Tamás (SMK-MKP)
Klabuzai Tibor (SMK-MKP)
Klabuzai Andrea (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Hidaskürti Posta

Mostová 6

Hidaskürti Római Katolikus Plébániahivatal

Hidaskürt 233

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Hidaskürt 210

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Hidaskürt 210

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Hidaskürt 53

Hidaskürti Anyakönyvi Hivatal

Hidaskürt 120

Hidaskürti Községi Hivatal

Hidaskürt 120

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1434 92%
szlovákok 54 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
egyéb 47 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1555
magyarok 1546 99%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1559
magyarok 1589 99%
szlovákok 10 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1606
magyarok 1443 90%
szlovákok 151 9%
romák 11 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1606
magyarok 1409 88%
szlovákok 177 11%
romák 5 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1600
magyarok 1269 80%
szlovákok 283 18%
romák 9 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 31 2%
összlétszám 1595
magyarok 1182 75%
szlovákok 317 20%
romák 4 0%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 68 4%
összlétszám 1578
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1381
Választási részvétel: 45.47 %
Kiadott boríték: 628
Bedobott boríték: 628

Polgármester

Érvényes szavazólap: 565
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rózsár Tibor 565 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Dionýz 398 SMK-MKP
Cservenka Levente 380 SMK-MKP
Takács Tamás 346 SMK-MKP
Klabuzai Tibor 342 SMK-MKP
Klabuzai Andrea 316 SMK-MKP
Buriánová Melinda 302 Független
Kutrucz Ladislav 267 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1406
Választási részvétel: 23.40 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választásra jogosult: 1404
Választási részvétel: 26.14 %
Kiadott boríték: 367
Bedobott boríték: 367
Választásra jogosult: 1 396
Választási részvétel: 35,24 %
Kiadott boríték: 492
Bedobott boríték: 492

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 322
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 480
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 191 59.32 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 114 35.40 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 9 2.80 % Független
Ivan Uhliarik 6 1.86 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 2 0.62 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 15 4.11% Független
József Berényi 393 81.88 % SMK-MKP
Konrád Rigó 38 7.92 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 23 4.79 % Független
Jozef Viskupič 18 3.75 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 6 1.25 % Független
Márius Novák 2 0.42 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 327
Érvényes szavazólap: 487
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 203 62.08% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 170 51.99% SMK-MKP
Krisztián Forró 165 50.46% SMK-MKP
László Biró 154 47.09% SMK-MKP
László Pék 146 44.65% SMK-MKP
Zoltán Forró 144 44.04% MOST - HÍD
Gergely Agócs 141 43.12% SMK-MKP
Gábor Gál 126 38.53% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 126 38.53% MOST - HÍD
František Juhos 99 30.28% MOST - HÍD
Ervin Chomča 98 29.97% MOST - HÍD
Boris Brunner 53 16.21% MOST - HÍD
Zsolt Oros 49 14.98% MOST - HÍD
Jozef Nagy 29 8.87% Független
František Gőgh 15 4.59% ND
Júlia Gálová 7 2.14% SMER - SD
Peter Kolek 7 2.14% KSS
Ľuboš Šúry 6 1.83% SMER - SD
Adrián Macho 5 1.53% SaS, OKS
Ladislav Klempa 5 1.53% KSS
Róbert Korec 4 1.22% KDH, SDKÚ - DS
Gábor Pallya 4 1.22% ND
Michal Nagy 3 0.92% SMS
Miloš Majko 3 0.92% DÚ, Zmena zdola
Bystrík Horváth 3 0.92% SNS
Slávka Kramárová 3 0.92% SNS
Ružena Vongrejová 2 0.61% NOVA
Vladimír Vranovič 2 0.61% SMER - SD
Pavol Doval 2 0.61% SMER - SD
Roman Súkeník 2 0.61% SMER - SD
Milan Vlček 1 0.31% ĽS-HZDS
Stanislava Režnáková 1 0.31% SNS
Roland Szekera 1 0.31% NOVA
Andrea Klabuzai 377 77.41% SMK-MKP
József Berényi 298 61.19% SMK-MKP
Krisztián Forró 260 53.39% SMK-MKP
László Pék 217 44.56% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 205 42.09% MOST - HÍD
Gergely Agócs 200 41.07% SMK-MKP
László Biró 194 39.84% SMK-MKP
Tamás Zupko 141 28.95% SMK-MKP
Zoltán Forró 133 27.31% MOST - HÍD
Gábor Gál 114 23.41% MOST - HÍD
Ervin Chomča 80 16.43% MOST - HÍD
František Juhos 75 15.40% MOST - HÍD
Jozef Boledovič 43 8.83% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Peter Szabó 37 7.60% MOST - HÍD
Marta Vajdová 26 5.34% Független
Róbert Korec 22 4.52% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 19 3.90% Független
Adrián Kubica 16 3.29% MOST - HÍD
Václav Jurčaga 15 3.08% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Marek Tóth 11 2.26% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Jana Hanuliaková 11 2.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Júlia Gálová 10 2.05% SMER-SD
Martin Práznovský 9 1.85% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Majko 8 1.64% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Slávka Kramárová 8 1.64% SNS
Andrej Tábori 7 1.44% Független
Ľuboš Šúry 7 1.44% SMER-SD
Adrián Macho 6 1.23% Független
Milan Bánovský 6 1.23% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 6 1.23% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 5 1.03% ĽS Naše Slovensko
Martin Drobný 5 1.03% SNS
Roman Vančo 4 0.82% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 3 0.62% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 2 0.41% SMER-SD
Igor Németh 2 0.41% SMER-SD
Ľubomír Noga 2 0.41% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 1 0.21% NP
Stanislav Lipovský 1 0.21% DOMA DOBRE
Roman Sukeník 0 0.00% SMER-SD
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 9.67 %
Galánta 214 9.53 %
Szered 92 4.10 %
Nagymácséd 70 3.12 %
Feketenyék 52 2.32 %
Nagyfödémes 42 1.87 %
Felsőszeli 40 1.78 %
Nádszeg 39 1.74 %
Jóka 38 1.69 %
Taksonyfalva 38 1.69 %
Diószeg 35 1.56 %
Nemeskajal 34 1.51 %
Alsószerdahely 28 1.25 %
Tallós 27 1.20 %
Vízkelet 26 1.16 %
Alsószeli 26 1.16 %
Sopornya 19 0.85 %
Nemeskosút 17 0.76 %
Hidaskürt 16 0.71 %
Tósnyárasd 11 0.49 %
Pozsonyvezekény 11 0.49 %
Kismácséd 10 0.45 %
Királyrév 8 0.36 %
Vágpatta 7 0.31 %
Magyargurab 7 0.31 %
Sempte 6 0.27 %
Ábrahám 4 0.18 %
Gány 4 0.18 %
Pusztakürt 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Szentharaszt 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 24.40 %
Szered 494 15.01 %
Galánta 251 7.63 %
Alsószerdahely 241 7.32 %
Vágpatta 159 4.83 %
Sempte 133 4.04 %
Nemeskürt 72 2.19 %
Diószeg 64 1.94 %
Pusztakürt 55 1.67 %
Pusztafödémes 46 1.40 %
Szentharaszt 40 1.22 %
Ábrahám 37 1.12 %
Magyargurab 31 0.94 %
Nagyfödémes 29 0.88 %
Felsőszeli 28 0.85 %
Salgócska 23 0.70 %
Nemeskosút 22 0.67 %
Kisgeszt 20 0.61 %
Gány 17 0.52 %
Vága 17 0.52 %
Taksonyfalva 16 0.49 %
Nagymácséd 13 0.40 %
Tósnyárasd 11 0.33 %
Alsószeli 10 0.30 %
Nemeskajal 10 0.30 %
Dunajánosháza 8 0.24 %
Tallós 7 0.21 %
Jóka 7 0.21 %
Kismácséd 6 0.18 %
Hidaskürt 6 0.18 %
Királyrév 4 0.12 %
Feketenyék 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Nádszeg 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 13.77 %
Galánta 368 13.45 %
Alsószeli 270 9.86 %
Nádszeg 238 8.70 %
Felsőszeli 216 7.89 %
Nagyfödémes 192 7.01 %
Taksonyfalva 184 6.72 %
Feketenyék 170 6.21 %
Jóka 166 6.07 %
Pozsonyvezekény 139 5.08 %
Nagymácséd 137 5.01 %
Diószeg 126 4.60 %
Vága 123 4.49 %
Tallós 99 3.62 %
Nemeskosút 81 2.96 %
Vízkelet 69 2.52 %
Királyrév 53 1.94 %
Kismácséd 49 1.79 %
Nemeskajal 45 1.64 %
Tósnyárasd 28 1.02 %
Szered 11 0.40 %
Sopornya 6 0.22 %
Alsószerdahely 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Gány 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Magyargurab 2 0.07 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 35.62 %
Szered 98 4.52 %
Diószeg 95 4.38 %
Taksonyfalva 62 2.86 %
Gány 49 2.26 %
Nagyfödémes 41 1.89 %
Felsőszeli 37 1.71 %
Sopornya 37 1.71 %
Nemeskosút 20 0.92 %
Jóka 18 0.83 %
Alsószerdahely 18 0.83 %
Alsószeli 16 0.74 %
Nemeskajal 16 0.74 %
Magyargurab 16 0.74 %
Pusztafödémes 16 0.74 %
Tósnyárasd 15 0.69 %
Dunajánosháza 14 0.65 %
Kisgeszt 12 0.55 %
Nádszeg 10 0.46 %
Királyrév 9 0.41 %
Ábrahám 9 0.41 %
Vízkelet 9 0.41 %
Nemeskürt 9 0.41 %
Pozsonyvezekény 9 0.41 %
Vága 9 0.41 %
Nagymácséd 8 0.37 %
Sempte 8 0.37 %
Vágpatta 7 0.32 %
Hidaskürt 7 0.32 %
Kismácséd 7 0.32 %
Tallós 6 0.28 %
Feketenyék 5 0.23 %
Pusztakürt 4 0.18 %
Szentharaszt 4 0.18 %
Salgócska 3 0.14 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Szered 253 17.45 %
Galánta 126 8.69 %
Sopornya 71 4.90 %
Alsószerdahely 56 3.86 %
Szentharaszt 47 3.24 %
Sempte 36 2.48 %
Vágpatta 30 2.07 %
Pusztafödémes 27 1.86 %
Ábrahám 26 1.79 %
Diószeg 24 1.66 %
Nagyfödémes 17 1.17 %
Vága 15 1.03 %
Magyargurab 14 0.97 %
Gány 13 0.90 %
Taksonyfalva 13 0.90 %
Kisgeszt 12 0.83 %
Jóka 12 0.83 %
Felsőszeli 9 0.62 %
Salgócska 9 0.62 %
Pusztakürt 9 0.62 %
Nemeskürt 7 0.48 %
Tallós 7 0.48 %
Nemeskosút 6 0.41 %
Kismácséd 6 0.41 %
Alsószeli 5 0.34 %
Nádszeg 4 0.28 %
Királyrév 3 0.21 %
Hidaskürt 3 0.21 %
Nagymácséd 3 0.21 %
Nemeskajal 2 0.14 %
Tósnyárasd 2 0.14 %
Vízkelet 2 0.14 %
Feketenyék 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 1 0.07 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 26.92 %
Szered 254 7.43 %
Nádszeg 246 7.20 %
Diószeg 178 5.21 %
Nagyfödémes 150 4.39 %
Felsőszeli 140 4.10 %
Taksonyfalva 134 3.92 %
Feketenyék 127 3.72 %
Jóka 107 3.13 %
Nagymácséd 107 3.13 %
Alsószeli 99 2.90 %
Királyrév 90 2.63 %
Hidaskürt 80 2.34 %
Sopornya 77 2.25 %
Nemeskajal 73 2.14 %
Tallós 70 2.05 %
Vága 68 1.99 %
Nemeskosút 60 1.76 %
Vízkelet 58 1.70 %
Pozsonyvezekény 43 1.26 %
Gány 42 1.23 %
Ábrahám 39 1.14 %
Magyargurab 37 1.08 %
Sempte 36 1.05 %
Tósnyárasd 36 1.05 %
Pusztafödémes 32 0.94 %
Vágpatta 31 0.91 %
Kismácséd 26 0.76 %
Alsószerdahely 25 0.73 %
Alsóhatár 24 0.70 %
Szentharaszt 22 0.64 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.20 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 28.56 %
Galánta 477 23.37 %
Feketenyék 152 7.45 %
Felsőszeli 126 6.17 %
Alsószeli 119 5.83 %
Nagyfödémes 110 5.39 %
Taksonyfalva 104 5.10 %
Királyrév 104 5.10 %
Tallós 95 4.65 %
Jóka 94 4.61 %
Nagymácséd 89 4.36 %
Diószeg 78 3.82 %
Hidaskürt 75 3.67 %
Pozsonyvezekény 60 2.94 %
Vízkelet 57 2.79 %
Nemeskajal 55 2.69 %
Vága 49 2.40 %
Szered 37 1.81 %
Tósnyárasd 36 1.76 %
Nemeskosút 34 1.67 %
Alsóhatár 29 1.42 %
Kismácséd 18 0.88 %
Ábrahám 10 0.49 %
Magyargurab 6 0.29 %
Gány 5 0.24 %
Sopornya 5 0.24 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 4 0.20 %
Vágpatta 3 0.15 %
Pusztafödémes 3 0.15 %
Kisgeszt 2 0.10 %
Nemeskürt 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 18.36 %
Galánta 481 14.54 %
Alsószeli 379 11.46 %
Felsőszeli 336 10.16 %
Nagyfödémes 276 8.35 %
Jóka 255 7.71 %
Taksonyfalva 240 7.26 %
Királyrév 215 6.50 %
Nagymácséd 205 6.20 %
Hidaskürt 200 6.05 %
Pozsonyvezekény 161 4.87 %
Vága 154 4.66 %
Feketenyék 146 4.41 %
Tallós 144 4.35 %
Diószeg 123 3.72 %
Nemeskosút 106 3.21 %
Vízkelet 80 2.42 %
Nemeskajal 73 2.21 %
Kismácséd 49 1.48 %
Tósnyárasd 35 1.06 %
Alsóhatár 27 0.82 %
Szered 18 0.54 %
Pusztafödémes 10 0.30 %
Dunajánosháza 7 0.21 %
Ábrahám 4 0.12 %
Magyargurab 3 0.09 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sopornya 2 0.06 %
Gány 2 0.06 %
Vágpatta 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 18.90 %
Nádszeg 297 10.22 %
Nagymácséd 225 7.75 %
Nagyfödémes 195 6.71 %
Feketenyék 176 6.06 %
Taksonyfalva 171 5.89 %
Diószeg 158 5.44 %
Jóka 158 5.44 %
Felsőszeli 154 5.30 %
Alsószeli 129 4.44 %
Vága 116 3.99 %
Hidaskürt 114 3.92 %
Szered 102 3.51 %
Tallós 95 3.27 %
Pozsonyvezekény 74 2.55 %
Vízkelet 71 2.44 %
Nemeskajal 64 2.20 %
Nemeskosút 60 2.07 %
Királyrév 47 1.62 %
Kismácséd 46 1.58 %
Tósnyárasd 39 1.34 %
Magyargurab 20 0.69 %
Alsószerdahely 20 0.69 %
Alsóhatár 17 0.59 %
Pusztafödémes 15 0.52 %
Ábrahám 14 0.48 %
Gány 13 0.45 %
Dunajánosháza 12 0.41 %
Sopornya 10 0.34 %
Szentharaszt 10 0.34 %
Vágpatta 9 0.31 %
Nemeskürt 7 0.24 %
Sempte 6 0.21 %
Kisgeszt 5 0.17 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 13.77 %
Galánta 255 8.98 %
Sopornya 244 8.59 %
Alsószerdahely 196 6.90 %
Ábrahám 181 6.37 %
Pusztafödémes 103 3.63 %
Diószeg 98 3.45 %
Sempte 60 2.11 %
Nemeskürt 58 2.04 %
Kisgeszt 51 1.80 %
Vágpatta 44 1.55 %
Nagyfödémes 43 1.51 %
Felsőszeli 43 1.51 %
Magyargurab 33 1.16 %
Szentharaszt 30 1.06 %
Nemeskosút 29 1.02 %
Gány 22 0.77 %
Pusztakürt 22 0.77 %
Taksonyfalva 21 0.74 %
Jóka 17 0.60 %
Kismácséd 13 0.46 %
Nádszeg 13 0.46 %
Alsószeli 10 0.35 %
Pozsonyvezekény 9 0.32 %
Vága 9 0.32 %
Nemeskajal 8 0.28 %
Nagymácséd 8 0.28 %
Tallós 7 0.25 %
Salgócska 6 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 29.44 %
Galánta 455 22.93 %
Ábrahám 198 9.98 %
Diószeg 166 8.37 %
Sopornya 115 5.80 %
Pusztafödémes 100 5.04 %
Sempte 88 4.44 %
Vágpatta 81 4.08 %
Nagyfödémes 74 3.73 %
Alsószerdahely 68 3.43 %
Felsőszeli 67 3.38 %
Szentharaszt 61 3.07 %
Magyargurab 54 2.72 %
Kisgeszt 48 2.42 %
Taksonyfalva 38 1.92 %
Jóka 36 1.81 %
Nemeskosút 35 1.76 %
Nemeskürt 28 1.41 %
Gány 27 1.36 %
Dunajánosháza 25 1.26 %
Kismácséd 19 0.96 %
Pusztakürt 18 0.91 %
Alsószeli 18 0.91 %
Vága 18 0.91 %
Nagymácséd 18 0.91 %
Tósnyárasd 16 0.81 %
Salgócska 16 0.81 %
Hidaskürt 11 0.55 %
Nádszeg 11 0.55 %
Feketenyék 11 0.55 %
Nemeskajal 11 0.55 %
Vízkelet 7 0.35 %
Tallós 6 0.30 %
Pozsonyvezekény 4 0.20 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 15.33 %
Galánta 168 14.31 %
Sopornya 77 6.56 %
Szentharaszt 45 3.83 %
Vágpatta 35 2.98 %
Ábrahám 32 2.73 %
Felsőszeli 31 2.64 %
Diószeg 29 2.47 %
Sempte 29 2.47 %
Pusztafödémes 28 2.39 %
Magyargurab 22 1.87 %
Nagyfödémes 19 1.62 %
Alsószerdahely 19 1.62 %
Pusztakürt 18 1.53 %
Taksonyfalva 17 1.45 %
Vága 14 1.19 %
Jóka 14 1.19 %
Salgócska 13 1.11 %
Kisgeszt 11 0.94 %
Gány 10 0.85 %
Kismácséd 10 0.85 %
Nagymácséd 8 0.68 %
Nemeskürt 8 0.68 %
Nádszeg 7 0.60 %
Hidaskürt 6 0.51 %
Alsószeli 6 0.51 %
Tallós 5 0.43 %
Tósnyárasd 5 0.43 %
Nemeskosút 5 0.43 %
Királyrév 4 0.34 %
Vízkelet 3 0.26 %
Alsóhatár 3 0.26 %
Feketenyék 2 0.17 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Galánta 602 29.91 %
Szered 563 27.97 %
Diószeg 140 6.95 %
Sopornya 96 4.77 %
Sempte 89 4.42 %
Vágpatta 78 3.87 %
Nagyfödémes 71 3.53 %
Alsószerdahely 69 3.43 %
Pusztafödémes 69 3.43 %
Gány 66 3.28 %
Ábrahám 66 3.28 %
Felsőszeli 61 3.03 %
Szentharaszt 60 2.98 %
Taksonyfalva 53 2.63 %
Magyargurab 51 2.53 %
Hidaskürt 43 2.14 %
Nemeskosút 38 1.89 %
Jóka 35 1.74 %
Kisgeszt 32 1.59 %
Nemeskürt 30 1.49 %
Nagymácséd 26 1.29 %
Dunajánosháza 24 1.19 %
Tósnyárasd 22 1.09 %
Salgócska 21 1.04 %
Alsószeli 19 0.94 %
Vága 18 0.89 %
Pusztakürt 17 0.84 %
Nemeskajal 15 0.75 %
Nádszeg 13 0.65 %
Vízkelet 12 0.60 %
Feketenyék 8 0.40 %
Kismácséd 8 0.40 %
Királyrév 6 0.30 %
Tallós 5 0.25 %
Pozsonyvezekény 3 0.15 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 4.58 %
Galánta 27 4.12 %
Diószeg 19 2.90 %
Kismácséd 17 2.60 %
Ábrahám 14 2.14 %
Nagyfödémes 7 1.07 %
Magyargurab 6 0.92 %
Taksonyfalva 5 0.76 %
Sopornya 5 0.76 %
Kisgeszt 5 0.76 %
Felsőszeli 4 0.61 %
Vága 4 0.61 %
Tósnyárasd 4 0.61 %
Jóka 3 0.46 %
Pozsonyvezekény 3 0.46 %
Nemeskosút 2 0.31 %
Dunajánosháza 2 0.31 %
Alsóhatár 2 0.31 %
Nagymácséd 2 0.31 %
Nemeskürt 2 0.31 %
Nemeskajal 2 0.31 %
Alsószerdahely 2 0.31 %
Sempte 2 0.31 %
Hidaskürt 1 0.15 %
Salgócska 1 0.15 %
Pusztakürt 1 0.15 %
Tallós 1 0.15 %
Vágpatta 1 0.15 %
Nádszeg 1 0.15 %
Pusztafödémes 1 0.15 %
Királyrév 1 0.15 %
Szentharaszt 1 0.15 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 16.10 %
Nádszeg 591 11.64 %
Alsószeli 525 10.34 %
Felsőszeli 418 8.23 %
Nagyfödémes 379 7.47 %
Taksonyfalva 352 6.93 %
Nagymácséd 328 6.46 %
Jóka 310 6.11 %
Hidaskürt 298 5.87 %
Feketenyék 255 5.02 %
Vága 252 4.96 %
Pozsonyvezekény 233 4.59 %
Diószeg 202 3.98 %
Királyrév 170 3.35 %
Tallós 158 3.11 %
Nemeskosút 131 2.58 %
Vízkelet 126 2.48 %
Nemeskajal 98 1.93 %
Kismácséd 80 1.58 %
Tósnyárasd 74 1.46 %
Szered 53 1.04 %
Ábrahám 18 0.35 %
Gány 15 0.30 %
Dunajánosháza 15 0.30 %
Pusztafödémes 13 0.26 %
Alsóhatár 13 0.26 %
Magyargurab 12 0.24 %
Alsószerdahely 10 0.20 %
Sopornya 9 0.18 %
Vágpatta 8 0.16 %
Salgócska 7 0.14 %
Sempte 6 0.12 %
Szentharaszt 5 0.10 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 20.78 %
Szered 357 14.35 %
Sopornya 253 10.17 %
Alsószerdahely 227 9.12 %
Diószeg 97 3.90 %
Sempte 89 3.58 %
Nemeskürt 67 2.69 %
Vágpatta 58 2.33 %
Nagyfödémes 42 1.69 %
Pusztafödémes 42 1.69 %
Ábrahám 40 1.61 %
Felsőszeli 39 1.57 %
Nagymácséd 34 1.37 %
Pusztakürt 33 1.33 %
Taksonyfalva 31 1.25 %
Szentharaszt 28 1.13 %
Nemeskosút 25 1.00 %
Gány 24 0.96 %
Nádszeg 24 0.96 %
Jóka 24 0.96 %
Magyargurab 22 0.88 %
Salgócska 21 0.84 %
Vága 20 0.80 %
Alsószeli 19 0.76 %
Feketenyék 13 0.52 %
Tósnyárasd 13 0.52 %
Nemeskajal 13 0.52 %
Kisgeszt 11 0.44 %
Pozsonyvezekény 11 0.44 %
Hidaskürt 10 0.40 %
Kismácséd 9 0.36 %
Királyrév 8 0.32 %
Tallós 8 0.32 %
Dunajánosháza 7 0.28 %
Vízkelet 5 0.20 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 12.65 %
Nádszeg 469 10.04 %
Alsószeli 392 8.39 %
Nagymácséd 391 8.37 %
Felsőszeli 344 7.36 %
Nagyfödémes 334 7.15 %
Taksonyfalva 322 6.89 %
Jóka 269 5.76 %
Hidaskürt 260 5.57 %
Vága 233 4.99 %
Feketenyék 211 4.52 %
Pozsonyvezekény 174 3.72 %
Diószeg 142 3.04 %
Tallós 135 2.89 %
Királyrév 112 2.40 %
Nemeskosút 107 2.29 %
Vízkelet 95 2.03 %
Tósnyárasd 93 1.99 %
Nemeskajal 88 1.88 %
Kismácséd 75 1.61 %
Szered 23 0.49 %
Alsóhatár 15 0.32 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 25.44 %
Nádszeg 385 11.59 %
Alsószeli 314 9.45 %
Felsőszeli 304 9.15 %
Taksonyfalva 291 8.76 %
Nagyfödémes 260 7.83 %
Jóka 240 7.23 %
Nagymácséd 215 6.47 %
Hidaskürt 194 5.84 %
Diószeg 159 4.79 %
Vága 158 4.76 %
Feketenyék 147 4.43 %
Pozsonyvezekény 128 3.85 %
Nemeskosút 118 3.55 %
Tallós 113 3.40 %
Királyrév 102 3.07 %
Vízkelet 80 2.41 %
Nemeskajal 79 2.38 %
Kismácséd 57 1.72 %
Tósnyárasd 48 1.45 %
Szered 26 0.78 %
Alsóhatár 12 0.36 %
Dunajánosháza 11 0.33 %
Gány 7 0.21 %
Magyargurab 5 0.15 %
Pusztafödémes 5 0.15 %
Sopornya 5 0.15 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 18.76 %
Nádszeg 398 11.82 %
Taksonyfalva 357 10.60 %
Alsószeli 313 9.29 %
Felsőszeli 311 9.23 %
Nagyfödémes 247 7.33 %
Jóka 228 6.77 %
Hidaskürt 217 6.44 %
Nagymácséd 217 6.44 %
Feketenyék 170 5.05 %
Pozsonyvezekény 160 4.75 %
Vága 144 4.28 %
Tallós 128 3.80 %
Diószeg 122 3.62 %
Nemeskosút 99 2.94 %
Királyrév 94 2.79 %
Vízkelet 76 2.26 %
Nemeskajal 67 1.99 %
Kismácséd 51 1.51 %
Tósnyárasd 48 1.43 %
Alsóhatár 12 0.36 %
Szered 11 0.33 %
Sopornya 3 0.09 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 54.94 %
Galánta 361 19.93 %
Diószeg 130 7.18 %
Vágpatta 129 7.12 %
Sopornya 123 6.79 %
Sempte 106 5.85 %
Alsószerdahely 94 5.19 %
Ábrahám 75 4.14 %
Nagyfödémes 71 3.92 %
Szentharaszt 69 3.81 %
Pusztafödémes 61 3.37 %
Magyargurab 43 2.37 %
Felsőszeli 40 2.21 %
Nemeskürt 37 2.04 %
Pusztakürt 36 1.99 %
Jóka 33 1.82 %
Taksonyfalva 29 1.60 %
Kisgeszt 24 1.33 %
Gány 24 1.33 %
Nemeskosút 23 1.27 %
Nagymácséd 20 1.10 %
Dunajánosháza 20 1.10 %
Salgócska 20 1.10 %
Vága 17 0.94 %
Nemeskajal 16 0.88 %
Tósnyárasd 15 0.83 %
Nádszeg 14 0.77 %
Alsószeli 12 0.66 %
Hidaskürt 11 0.61 %
Tallós 9 0.50 %
Kismácséd 8 0.44 %
Feketenyék 7 0.39 %
Pozsonyvezekény 7 0.39 %
Vízkelet 6 0.33 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Királyrév 2 0.11 %
Szered 1 128 52.73 %
Sopornya 299 13.98 %
Alsószerdahely 236 11.03 %
Galánta 115 5.38 %
Vágpatta 98 4.58 %
Sempte 84 3.93 %
Szentharaszt 58 2.71 %
Nemeskürt 58 2.71 %
Diószeg 47 2.20 %
Ábrahám 46 2.15 %
Pusztafödémes 41 1.92 %
Pusztakürt 28 1.31 %
Nagyfödémes 27 1.26 %
Felsőszeli 24 1.12 %
Vága 21 0.98 %
Magyargurab 19 0.89 %
Nagymácséd 18 0.84 %
Taksonyfalva 18 0.84 %
Alsószeli 18 0.84 %
Gány 16 0.75 %
Jóka 15 0.70 %
Salgócska 14 0.65 %
Nemeskosút 14 0.65 %
Kisgeszt 13 0.61 %
Feketenyék 7 0.33 %
Nádszeg 7 0.33 %
Tósnyárasd 6 0.28 %
Vízkelet 6 0.28 %
Kismácséd 5 0.23 %
Tallós 5 0.23 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Nemeskajal 4 0.19 %
Hidaskürt 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 35.49 %
Szered 121 5.01 %
Nagyfödémes 72 2.98 %
Diószeg 71 2.94 %
Taksonyfalva 49 2.03 %
Jóka 38 1.57 %
Sopornya 35 1.45 %
Felsőszeli 34 1.41 %
Gány 32 1.33 %
Pusztafödémes 30 1.24 %
Hidaskürt 26 1.08 %
Alsószeli 24 0.99 %
Feketenyék 21 0.87 %
Vágpatta 20 0.83 %
Nemeskajal 19 0.79 %
Szentharaszt 16 0.66 %
Nemeskosút 16 0.66 %
Pozsonyvezekény 16 0.66 %
Tósnyárasd 16 0.66 %
Vága 15 0.62 %
Magyargurab 15 0.62 %
Alsószerdahely 14 0.58 %
Sempte 12 0.50 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Kismácséd 11 0.46 %
Dunajánosháza 9 0.37 %
Ábrahám 9 0.37 %
Salgócska 8 0.33 %
Vízkelet 8 0.33 %
Nemeskürt 8 0.33 %
Nádszeg 6 0.25 %
Nagymácséd 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Pusztakürt 5 0.21 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 61.32 %
Galánta 283 14.60 %
Sopornya 188 9.70 %
Sempte 112 5.78 %
Szentharaszt 107 5.52 %
Vágpatta 94 4.85 %
Alsószerdahely 88 4.54 %
Diószeg 86 4.44 %
Pusztafödémes 64 3.30 %
Felsőszeli 54 2.78 %
Ábrahám 47 2.42 %
Nagyfödémes 36 1.86 %
Taksonyfalva 36 1.86 %
Pusztakürt 33 1.70 %
Nemeskürt 31 1.60 %
Nemeskosút 29 1.50 %
Magyargurab 29 1.50 %
Jóka 23 1.19 %
Gány 22 1.13 %
Kisgeszt 18 0.93 %
Tósnyárasd 13 0.67 %
Kismácséd 12 0.62 %
Nemeskajal 12 0.62 %
Vága 12 0.62 %
Nagymácséd 11 0.57 %
Alsószeli 9 0.46 %
Salgócska 9 0.46 %
Vízkelet 6 0.31 %
Hidaskürt 5 0.26 %
Feketenyék 4 0.21 %
Nádszeg 3 0.15 %
Dunajánosháza 3 0.15 %
Királyrév 2 0.10 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 24.04 %
Galánta 369 13.26 %
Vágpatta 301 10.82 %
Sopornya 216 7.76 %
Diószeg 119 4.28 %
Sempte 113 4.06 %
Alsószerdahely 85 3.05 %
Szentharaszt 83 2.98 %
Nemeskürt 65 2.34 %
Pusztafödémes 63 2.26 %
Ábrahám 62 2.23 %
Nagyfödémes 60 2.16 %
Felsőszeli 52 1.87 %
Magyargurab 46 1.65 %
Pusztakürt 45 1.62 %
Jóka 31 1.11 %
Taksonyfalva 30 1.08 %
Kisgeszt 29 1.04 %
Nemeskosút 26 0.93 %
Salgócska 24 0.86 %
Gány 22 0.79 %
Tósnyárasd 21 0.75 %
Nagymácséd 16 0.57 %
Dunajánosháza 16 0.57 %
Vága 14 0.50 %
Alsószeli 13 0.47 %
Nemeskajal 11 0.40 %
Hidaskürt 9 0.32 %
Vízkelet 9 0.32 %
Kismácséd 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.22 %
Tallós 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 45.37 %
Galánta 74 6.99 %
Sopornya 32 3.02 %
Felsőszeli 30 2.84 %
Alsószerdahely 28 2.65 %
Sempte 24 2.27 %
Diószeg 24 2.27 %
Vágpatta 23 2.17 %
Szentharaszt 22 2.08 %
Pusztafödémes 18 1.70 %
Nagyfödémes 16 1.51 %
Jóka 16 1.51 %
Taksonyfalva 14 1.32 %
Gány 12 1.13 %
Alsószeli 11 1.04 %
Vága 11 1.04 %
Nemeskürt 11 1.04 %
Nemeskosút 10 0.95 %
Tósnyárasd 9 0.85 %
Nádszeg 9 0.85 %
Ábrahám 8 0.76 %
Magyargurab 8 0.76 %
Tallós 7 0.66 %
Pusztakürt 7 0.66 %
Hidaskürt 6 0.57 %
Feketenyék 5 0.47 %
Nagymácséd 4 0.38 %
Kismácséd 3 0.28 %
Nemeskajal 3 0.28 %
Vízkelet 3 0.28 %
Kisgeszt 3 0.28 %
Dunajánosháza 3 0.28 %
Királyrév 2 0.19 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 54.11 %
Galánta 513 23.19 %
Sopornya 187 8.45 %
Vágpatta 161 7.28 %
Diószeg 150 6.78 %
Alsószerdahely 142 6.42 %
Sempte 126 5.70 %
Szentharaszt 99 4.48 %
Ábrahám 96 4.34 %
Pusztafödémes 69 3.12 %
Nemeskürt 67 3.03 %
Nagyfödémes 67 3.03 %
Felsőszeli 58 2.62 %
Taksonyfalva 44 1.99 %
Magyargurab 41 1.85 %
Jóka 35 1.58 %
Kisgeszt 33 1.49 %
Gány 33 1.49 %
Nemeskosút 30 1.36 %
Salgócska 28 1.27 %
Vága 25 1.13 %
Pusztakürt 23 1.04 %
Nagymácséd 22 0.99 %
Dunajánosháza 22 0.99 %
Tósnyárasd 19 0.86 %
Alsószeli 19 0.86 %
Nemeskajal 13 0.59 %
Tallós 11 0.50 %
Nádszeg 10 0.45 %
Vízkelet 9 0.41 %
Hidaskürt 8 0.36 %
Kismácséd 8 0.36 %
Feketenyék 8 0.36 %
Királyrév 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 5 0.23 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Galánta 1 158 33.84 %
Szered 302 8.83 %
Diószeg 93 2.72 %
Sopornya 87 2.54 %
Taksonyfalva 87 2.54 %
Nagyfödémes 73 2.13 %
Felsőszeli 67 1.96 %
Gány 45 1.32 %
Vágpatta 44 1.29 %
Nemeskosút 43 1.26 %
Nemeskajal 42 1.23 %
Tósnyárasd 37 1.08 %
Magyargurab 34 0.99 %
Sempte 33 0.96 %
Alsószerdahely 33 0.96 %
Alsószeli 30 0.88 %
Ábrahám 29 0.85 %
Jóka 29 0.85 %
Vága 28 0.82 %
Pusztafödémes 26 0.76 %
Nemeskürt 24 0.70 %
Szentharaszt 23 0.67 %
Feketenyék 19 0.56 %
Tallós 19 0.56 %
Nagymácséd 19 0.56 %
Hidaskürt 19 0.56 %
Vízkelet 18 0.53 %
Kismácséd 16 0.47 %
Nádszeg 16 0.47 %
Pozsonyvezekény 13 0.38 %
Pusztakürt 13 0.38 %
Kisgeszt 12 0.35 %
Salgócska 9 0.26 %
Dunajánosháza 8 0.23 %
Királyrév 8 0.23 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 25.95 %
Taksonyfalva 160 11.93 %
Feketenyék 101 7.53 %
Felsőszeli 93 6.94 %
Nagyfödémes 87 6.49 %
Nagymácséd 78 5.82 %
Nádszeg 78 5.82 %
Jóka 78 5.82 %
Diószeg 77 5.74 %
Alsószeli 65 4.85 %
Vága 46 3.43 %
Nemeskajal 42 3.13 %
Tósnyárasd 40 2.98 %
Vízkelet 37 2.76 %
Hidaskürt 37 2.76 %
Tallós 33 2.46 %
Nemeskosút 29 2.16 %
Pozsonyvezekény 28 2.09 %
Szered 28 2.09 %
Királyrév 18 1.34 %
Sopornya 14 1.04 %
Magyargurab 13 0.97 %
Kismácséd 10 0.75 %
Dunajánosháza 7 0.52 %
Alsószerdahely 7 0.52 %
Nemeskürt 4 0.30 %
Ábrahám 4 0.30 %
Pusztafödémes 4 0.30 %
Gány 4 0.30 %
Vágpatta 3 0.22 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 19.69 %
Sopornya 433 13.66 %
Nemeskürt 281 8.87 %
Vágpatta 263 8.30 %
Alsószerdahely 237 7.48 %
Galánta 225 7.10 %
Sempte 106 3.34 %
Pusztakürt 104 3.28 %
Szentharaszt 73 2.30 %
Salgócska 48 1.51 %
Diószeg 43 1.36 %
Felsőszeli 38 1.20 %
Pusztafödémes 36 1.14 %
Ábrahám 32 1.01 %
Taksonyfalva 26 0.82 %
Gány 26 0.82 %
Magyargurab 23 0.73 %
Nagyfödémes 21 0.66 %
Nemeskosút 19 0.60 %
Kisgeszt 19 0.60 %
Jóka 16 0.50 %
Tósnyárasd 12 0.38 %
Nagymácséd 11 0.35 %
Vága 10 0.32 %
Alsószeli 6 0.19 %
Nemeskajal 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 4 0.13 %
Nádszeg 3 0.09 %
Kismácséd 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Királyrév 3 0.09 %
Vízkelet 1 0.03 %
Feketenyék 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Tallós 1 0.03 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 47.87 %
Galánta 177 17.51 %
Sopornya 123 12.17 %
Alsószerdahely 77 7.62 %
Szentharaszt 60 5.93 %
Sempte 56 5.54 %
Vágpatta 42 4.15 %
Diószeg 34 3.36 %
Pusztafödémes 34 3.36 %
Ábrahám 33 3.26 %
Nemeskürt 23 2.27 %
Vága 18 1.78 %
Gány 18 1.78 %
Jóka 15 1.48 %
Magyargurab 15 1.48 %
Pusztakürt 15 1.48 %
Nagyfödémes 14 1.38 %
Kisgeszt 13 1.29 %
Felsőszeli 13 1.29 %
Taksonyfalva 11 1.09 %
Salgócska 9 0.89 %
Nemeskosút 9 0.89 %
Alsószeli 9 0.89 %
Tósnyárasd 9 0.89 %
Kismácséd 7 0.69 %
Királyrév 4 0.40 %
Hidaskürt 4 0.40 %
Tallós 3 0.30 %
Dunajánosháza 2 0.20 %
Nagymácséd 2 0.20 %
Alsóhatár 2 0.20 %
Nemeskajal 2 0.20 %
Vízkelet 1 0.10 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 19.29 %
Galánta 323 9.92 %
Vágpatta 321 9.86 %
Sopornya 208 6.39 %
Sempte 129 3.96 %
Diószeg 107 3.29 %
Nemeskürt 83 2.55 %
Alsószerdahely 77 2.36 %
Szentharaszt 71 2.18 %
Ábrahám 66 2.03 %
Pusztakürt 62 1.90 %
Nagyfödémes 56 1.72 %
Pusztafödémes 54 1.66 %
Felsőszeli 45 1.38 %
Magyargurab 39 1.20 %
Gány 35 1.07 %
Salgócska 32 0.98 %
Jóka 29 0.89 %
Taksonyfalva 25 0.77 %
Kisgeszt 25 0.77 %
Hidaskürt 22 0.68 %
Nemeskosút 21 0.64 %
Vága 21 0.64 %
Nagymácséd 20 0.61 %
Alsószeli 15 0.46 %
Dunajánosháza 15 0.46 %
Tósnyárasd 15 0.46 %
Nemeskajal 8 0.25 %
Vízkelet 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Pozsonyvezekény 7 0.21 %
Tallós 5 0.15 %
Feketenyék 4 0.12 %
Nádszeg 4 0.12 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 51.05 %
Galánta 263 10.43 %
Sopornya 164 6.51 %
Diószeg 144 5.71 %
Sempte 111 4.40 %
Alsószerdahely 91 3.61 %
Vágpatta 85 3.37 %
Szentharaszt 79 3.13 %
Felsőszeli 55 2.18 %
Pusztafödémes 54 2.14 %
Ábrahám 50 1.98 %
Taksonyfalva 44 1.75 %
Nagyfödémes 40 1.59 %
Nemeskürt 30 1.19 %
Pusztakürt 26 1.03 %
Jóka 25 0.99 %
Gány 21 0.83 %
Nemeskosút 21 0.83 %
Magyargurab 19 0.75 %
Kisgeszt 14 0.56 %
Vága 12 0.48 %
Nagymácséd 11 0.44 %
Tósnyárasd 11 0.44 %
Salgócska 11 0.44 %
Alsószeli 10 0.40 %
Nemeskajal 9 0.36 %
Hidaskürt 8 0.32 %
Kismácséd 7 0.28 %
Vízkelet 7 0.28 %
Nádszeg 6 0.24 %
Feketenyék 5 0.20 %
Dunajánosháza 4 0.16 %
Tallós 2 0.08 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 13.19 %
Szered 203 10.50 %
Galánta 104 5.38 %
Vágpatta 80 4.14 %
Diószeg 48 2.48 %
Sempte 45 2.33 %
Ábrahám 30 1.55 %
Pusztakürt 27 1.40 %
Szentharaszt 23 1.19 %
Nemeskürt 23 1.19 %
Pusztafödémes 21 1.09 %
Felsőszeli 20 1.03 %
Alsószerdahely 20 1.03 %
Taksonyfalva 15 0.78 %
Magyargurab 14 0.72 %
Nagyfödémes 14 0.72 %
Nemeskosút 14 0.72 %
Salgócska 12 0.62 %
Gány 8 0.41 %
Nagymácséd 6 0.31 %
Vága 6 0.31 %
Nemeskajal 5 0.26 %
Jóka 5 0.26 %
Kisgeszt 5 0.26 %
Tósnyárasd 3 0.16 %
Nádszeg 3 0.16 %
Alsószeli 3 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.16 %
Tallós 2 0.10 %
Kismácséd 2 0.10 %
Királyrév 2 0.10 %
Feketenyék 2 0.10 %
Hidaskürt 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Szered 392 33.22 %
Galánta 138 11.69 %
Sopornya 93 7.88 %
Szentharaszt 55 4.66 %
Sempte 38 3.22 %
Ábrahám 33 2.80 %
Alsószerdahely 31 2.63 %
Vágpatta 31 2.63 %
Pusztafödémes 26 2.20 %
Diószeg 25 2.12 %
Nagyfödémes 18 1.53 %
Kisgeszt 16 1.36 %
Felsőszeli 15 1.27 %
Taksonyfalva 14 1.19 %
Magyargurab 13 1.10 %
Vága 12 1.02 %
Jóka 11 0.93 %
Nemeskürt 10 0.85 %
Pusztakürt 10 0.85 %
Gány 10 0.85 %
Salgócska 9 0.76 %
Nemeskosút 8 0.68 %
Alsószeli 8 0.68 %
Tósnyárasd 7 0.59 %
Kismácséd 6 0.51 %
Nagymácséd 6 0.51 %
Hidaskürt 5 0.42 %
Tallós 4 0.34 %
Nádszeg 3 0.25 %
Királyrév 2 0.17 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 8.75 %
Galánta 243 7.96 %
Alsószeli 230 7.54 %
Felsőszeli 219 7.18 %
Nádszeg 216 7.08 %
Nagyfödémes 156 5.11 %
Jóka 145 4.75 %
Hidaskürt 141 4.62 %
Taksonyfalva 138 4.52 %
Nagymácséd 95 3.11 %
Feketenyék 87 2.85 %
Vága 83 2.72 %
Tallós 81 2.65 %
Diószeg 80 2.62 %
Nemeskosút 67 2.20 %
Királyrév 66 2.16 %
Kismácséd 35 1.15 %
Vízkelet 30 0.98 %
Nemeskajal 30 0.98 %
Tósnyárasd 13 0.43 %
Alsóhatár 7 0.23 %
Szered 7 0.23 %
Sopornya 3 0.10 %
Pusztafödémes 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 11.39 %
Sempte 141 5.90 %
Sopornya 57 2.39 %
Galánta 55 2.30 %
Szentharaszt 39 1.63 %
Vágpatta 32 1.34 %
Alsószerdahely 27 1.13 %
Diószeg 19 0.80 %
Hidaskürt 15 0.63 %
Felsőszeli 15 0.63 %
Pusztafödémes 13 0.54 %
Taksonyfalva 12 0.50 %
Ábrahám 10 0.42 %
Nemeskürt 9 0.38 %
Gány 8 0.34 %
Magyargurab 7 0.29 %
Nagymácséd 6 0.25 %
Nemeskosút 6 0.25 %
Nagyfödémes 5 0.21 %
Pusztakürt 5 0.21 %
Nádszeg 5 0.21 %
Alsószeli 4 0.17 %
Tósnyárasd 4 0.17 %
Salgócska 4 0.17 %
Vága 3 0.13 %
Jóka 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 17.74 %
Feketenyék 278 11.88 %
Galánta 182 7.78 %
Nagyfödémes 139 5.94 %
Hidaskürt 133 5.68 %
Jóka 92 3.93 %
Tallós 82 3.50 %
Felsőszeli 78 3.33 %
Taksonyfalva 68 2.91 %
Diószeg 66 2.82 %
Alsószeli 66 2.82 %
Pozsonyvezekény 60 2.56 %
Nagymácséd 60 2.56 %
Királyrév 50 2.14 %
Nemeskosút 49 2.09 %
Vága 46 1.97 %
Vízkelet 44 1.88 %
Nemeskajal 34 1.45 %
Kismácséd 27 1.15 %
Tósnyárasd 21 0.90 %
Szered 16 0.68 %
Alsóhatár 16 0.68 %
Ábrahám 7 0.30 %
Dunajánosháza 5 0.21 %
Alsószerdahely 5 0.21 %
Magyargurab 4 0.17 %
Vágpatta 4 0.17 %
Pusztafödémes 4 0.17 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 16.12 %
Feketenyék 473 15.53 %
Nádszeg 255 8.37 %
Hidaskürt 205 6.73 %
Nagyfödémes 195 6.40 %
Felsőszeli 162 5.32 %
Alsószeli 133 4.37 %
Jóka 123 4.04 %
Taksonyfalva 122 4.01 %
Nagymácséd 121 3.97 %
Diószeg 115 3.78 %
Vága 109 3.58 %
Tallós 103 3.38 %
Vízkelet 99 3.25 %
Pozsonyvezekény 97 3.19 %
Nemeskosút 78 2.56 %
Királyrév 63 2.07 %
Nemeskajal 59 1.94 %
Szered 32 1.05 %
Kismácséd 29 0.95 %
Dunajánosháza 28 0.92 %
Alsóhatár 24 0.79 %
Tósnyárasd 24 0.79 %
Magyargurab 14 0.46 %
Ábrahám 14 0.46 %
Alsószerdahely 13 0.43 %
Salgócska 10 0.33 %
Pusztafödémes 7 0.23 %
Gány 7 0.23 %
Sopornya 6 0.20 %
Sempte 4 0.13 %
Vágpatta 3 0.10 %
Kisgeszt 3 0.10 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Szered 177 15.49 %
Galánta 145 12.69 %
Diószeg 69 6.04 %
Sopornya 61 5.34 %
Szentharaszt 39 3.41 %
Pusztafödémes 36 3.15 %
Ábrahám 30 2.62 %
Vágpatta 26 2.27 %
Alsószerdahely 22 1.92 %
Nagyfödémes 21 1.84 %
Sempte 21 1.84 %
Magyargurab 19 1.66 %
Jóka 16 1.40 %
Kisgeszt 15 1.31 %
Felsőszeli 14 1.22 %
Taksonyfalva 12 1.05 %
Vága 12 1.05 %
Gány 11 0.96 %
Nemeskosút 10 0.87 %
Kismácséd 8 0.70 %
Alsószeli 6 0.52 %
Pusztakürt 6 0.52 %
Salgócska 6 0.52 %
Nagymácséd 6 0.52 %
Tósnyárasd 5 0.44 %
Nemeskürt 4 0.35 %
Nemeskajal 4 0.35 %
Tallós 4 0.35 %
Királyrév 3 0.26 %
Nádszeg 2 0.17 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Hidaskürt 2 0.17 %
Vízkelet 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Szered 1 306 47.35 %
Alsószerdahely 567 20.56 %
Sopornya 465 16.86 %
Galánta 356 12.91 %
Sempte 179 6.49 %
Vágpatta 144 5.22 %
Nemeskürt 91 3.30 %
Szentharaszt 84 3.05 %
Pusztakürt 70 2.54 %
Vága 64 2.32 %
Diószeg 56 2.03 %
Pusztafödémes 52 1.89 %
Gány 48 1.74 %
Ábrahám 46 1.67 %
Taksonyfalva 45 1.63 %
Felsőszeli 44 1.60 %
Nagyfödémes 29 1.05 %
Magyargurab 27 0.98 %
Kisgeszt 27 0.98 %
Nemeskosút 22 0.80 %
Salgócska 21 0.76 %
Tallós 18 0.65 %
Alsószeli 17 0.62 %
Jóka 13 0.47 %
Nagymácséd 13 0.47 %
Nemeskajal 11 0.40 %
Tósnyárasd 11 0.40 %
Hidaskürt 7 0.25 %
Kismácséd 7 0.25 %
Királyrév 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Vízkelet 2 0.07 %
Feketenyék 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
869 80.76%
VPN
72 6.69%
KSČ
57 5.30%
DÚRS
25 2.32%
DS
24 2.23%
SZ
7 0.65%
SD
6 0.56%
SNS
5 0.46%
Egyéb
11 1.02%
Érvényes szavazatok 1076
Együttélés-MKDM
786 77.74%
Magyar Polgári Párt
125 12.36%
HZDS
34 3.36%
SDĽ
17 1.68%
KSS
9 0.89%
DS-ODS
9 0.89%
ODÚ
6 0.59%
ROI
5 0.49%
Egyéb
20 1.98%
Érvényes szavazatok 1011
MK
929 89.85%
HZDS-RSS
28 2.71%
SP-VOĽBA
13 1.26%
13 1.26%
ZRS
11 1.06%
ROISR
8 0.77%
SNS
6 0.58%
DS
5 0.48%
HZPCS
5 0.48%
KSÚ
5 0.48%
Egyéb
11 1.06%
Érvényes szavazatok 1034
MKP
926 82.53%
SDK
111 9.89%
HZDS
25 2.23%
SDĽ
21 1.87%
SOP
18 1.60%
SNS
6 0.53%
KSS
6 0.53%
MLHZP
5 0.45%
Egyéb
4 0.36%
Érvényes szavazatok 1122
MKP
928 88.80%
SDKU
46 4.40%
SMER
14 1.34%
HZDS
12 1.15%
ANO
11 1.05%
HZD
8 0.77%
NOSNP
7 0.67%
Egyéb
19 1.82%
Érvényes szavazatok 1045
MKP
792 89.59%
SDKU DS
44 4.98%
SMER
16 1.81%
ĽS HZDS
13 1.47%
SF
5 0.57%
ANO
5 0.57%
Egyéb
9 1.02%
Érvényes szavazatok 884
Most-Híd
430 45.84%
MKP
379 40.41%
SDKU DS
54 5.76%
SaS
31 3.30%
SMER
17 1.81%
ĽS HZDS
14 1.49%
SNS
6 0.64%
Egyéb
7 0.75%
Érvényes szavazatok 938
MKP
414 47.70%
Most-Híd
333 38.36%
SMER SD
41 4.72%
OĽaNO
26 3.00%
SDKU DS
21 2.42%
99 Percent
8 0.92%
SaS
5 0.58%
KDH
4 0.46%
SNS
4 0.46%
Egyéb
12 1.38%
Érvényes szavazatok 868
MKP
350 41.67%
Most-Híd
312 37.14%
SMER SD
35 4.17%
OĽANO-NOVA
30 3.57%
SME RODINA
28 3.33%
SaS
24 2.86%
#SIEŤ
17 2.02%
SKOK!
11 1.31%
LSNS
9 1.07%
MKDA-MKDSZ
5 0.60%
Egyéb
19 2.26%
Érvényes szavazatok 840
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések