SK
GA
.....

Nagymácséd

Község

címer zászló
1785 100% magyar 1910
1737 66% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagymácséd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľká Mača
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Alsó dűlő, Csipkésd, Dernyén túli dűlő, Faluvég, Felső-kertek, Kákástó, Kenderföldek, Keskeny, Nagymácsédi-erdő (Úrbéresek erdeje), Sárdra dűlő, Szilasok, Zsellérföldek
Koordináták:
48.24356079, 17.69227409
Terület:
14,81 km2
Rang:
község
Népesség:
2540
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92532
Település kód:
504122
Szervezeti azonosító:
306274
Adóazonosító:
2021006757

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén fekszik, az Alsó-Vágmente kistájon, a Csipkés-ér mentén, Galántától 8 km-re északnyugatra, Diószegtől 6 km-re északkeletre, Szeredtől 6 km-re délnyugatra. Érinti a 62-es országos főút Diószeg és Szered közötti szakasza. Mellékút köti össze a szomszédos Gánnyal (2,5 km). Északról Szered, keletről Alsószerdahely, délkeletről Gány, délről Galánta, délnyugatról Diószeg, nyugatról Kismácséd, Ábrahám és Kisgeszt községekkel határos. Nyugati határát a Sárd-ér, északkeleti határának egy részét a Dernye alkoja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás), ebben az időben nagyközségi rangot kapott és határközséggé vált (nyugati, északi és keleti határa egyaránt államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között). Területe (14,81 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

A község a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 1793, 1921-ben 1927, 1939-ben pedig 2320, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború utáni lakosságcserével szlovákokat telepítettek a községbe, a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 11,3 %-ról 20,3 %-ra nőtt, de a lakosság túlnyomó többsége (76,3 %) ma is magyar nemzetiségű. A roma etnikum a népesség 5,4 %-át alkotja. A lakosság túlnyomó része (87,9 %) hagyományosan római katolikus vallású. Az 1991-2011 közötti időszakban a lakosságszám csak kismértékben növekedett (2,5%, 2539 főről 2603-ra).

Történelem

A 14. században már saját egyháza volt a jó termőföldön, gazdag erdő mellett fekvő falunak, de ennél többet nem tudunk a korai történetéről. A 15. században, és valószínűleg azt megelőzően is a semptei várhoz tartozó királyi birtok volt. a 17. században az Esterházy család birtokába jutott a semptei uradalommal egyetemben, és később az uradalom egyik legfontosabb településévé vált. Érsekújvár 1663-as oszmán kézre kerülése után megszaporodtak a török portyák a környéken, sok pusztítást okozva, ráadásul ezt tetézte az 1679-es pestisjárvány. Épphogy elmúlt a török veszély, a Rákóczi-szabadságharc eseményei érintették a falut, amelynek több lakója részt vett az 1704-es nagyszombati csatában. A háborús idők után gyors gazdasági fejlődésnek indult a földművelésből élő község, a 19. században pedig már a kézművesek is megjelentek. Iskoláját 1776-ban említik először. Az 1848/49-es szabadságharc hadieseményei elkerülték, ám a császáriak sokat zaklatták a falu világi és vallási vezetőit; Mészáros Dávid plébános a császáriakkal szembeni ellenállásra buzdított, amiért az osztrákok elhurcolták, és főbe lőtték. A 19. században sokat küzdöttek a kolerajárványokkal, a század második felében pedig kétszer is nagy tűzvész pusztította a falut. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, az 1920-as években gyakran sztrájkoltak a helyi mezőgazdasági munkások. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákiához került. A második világháború utáni magyarüldözés súlyosan érintette a falut, 578 lakosát kényszermunkára deportálták Csehországba, 61 családot pedig erőszakkal Magyarországra telepítettek, akiknek a helyére szlovákok költöztek onnan.

Mai jelentősége

A községben magyar (Mészáros Dávid Alapiskola) és szlovák alapiskola, valamint magyar óvoda található. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt katolikus temploma barokk-klasszicista stílusban épült 1783-ban. Fontos régészeti lelőhely: 48 honfoglalás-kori magyar sírt tártak fel, ebből a temetőből került elő a kereszt alakú nagymácsédi kaptorga is, amely az 1993-ban forgalomba került tízkoronás érmén volt látható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis, és Nagy Macsed. Két magyar falu Posony Várm. földes Ura G. Eszterházi, Kis Macsednak G. Eszterházi, Draveczky, és több Urak, lakosai katolikusok, fekszik egyik Geszthez 1, másik Szeredhez 1 órányira, határjai két nyomásbéliek, eggyiknek erdője is van, legelőjök, réttyeik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mácséd (Nagy), magyar falu, Poson vgyében, Szered és Diószegh közt, mindegyiktől 1 órányi távolságra a posoni utban. Számlál 1040 kath., 6 zsidó lak., kik a szeredi zsidóknak erősen fuvaroznak, s vagyonosak. Földjük, rétjök sok és kövér; sürű erdejök igen szép. F. u. gr. Eszterházy Károly. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagymácséd, vágvölgyi magyar kisközség, 276 házzal és 1825 róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. E községgel először Pensaurai Lénárd 1390-iki jegyzékében találkozunk, a mikor neve Mahid alakban van említve. Ez időben egyháza is volt már; mostani katholikus temploma azonban 1783-ban épült és 1880-ban nagyobbíttatott. 1553-ban Báthori András 9 és a borostyánkői uraknak szintén 9 portája adózik. Később a semptei uradalomhoz tartozott és az Esterházyak voltak az urai, kiktől a birtokot Alsasse d'Hennin Angelika herczegné vette meg, a ki itt ma is birtokos. 1679-ben a pestis pusztította a lakosokat. A községben van a járási faiskola felügyelősége. Posta van a községben, de a távírója és vasúti állomása Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagymácséd, v. Pozsony vm. (Vel'ká Mača, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szeredi esp. ker-ében. - 1390: már létezett. Tp-át Szt Tamás tit-ra sztelték. Lakói 1577: ev-ok lettek. 1777: alapították újra. Mai Ker. Szt János-tp-át 1783: építették. Kegyura 1880: Hennin Angelika hgnő. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Lakói 1940: 2305 r.k., 1 g.kel., 2 ev., 6 ref., 6 izr., össz. 2320. ** Némethy 1894:185. - Pozsony vm. 1895:94. - Gerecze II:662. - Schem. Strig. 1917:202.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagymácséd. A XIV. század végéről merül fel neve elsőnek Mahid alakban. Ez időbeni birtokosát azonban nem jegyezték fel. 1553-ban az adóöszszeírók Báthori András és a Domini de Borostyánkő kezén találják. Idővel az Esterházy grófok szerzik meg, majd a XIX. század végén Alsasse d'Hennin hercegnő vásárolja meg az Esterházyak itteni uradalmát. A csehek alatt magyar lakossága sokat szenvedett. A község területe 2574 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2320.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nagymácséd nk. galántai járás. Már 1390-ben szerepel Mahid néven a feljegyzésekben. 1553-ban Báthory András bírja részben. Később az Esterházyak voltak urai, tőlük vette meg Alsasse d'Hennin Angelika hercegnő. Majd báró Ohrenstein Henrik tulajdonába megy át, akinek örökösei bírják jelenleg a csehszlovák földbirtokreform által megkapott birtokol. A község lakossága 1918-ban fegyveres erővel tartotta vissza a cseh: csapatokat s csak a környék teljes megszállása után adták meg magukat. A fegyveres ellenállást a Zacskó testvérek szervezték meg. Területe: 2.574 k. h. Lakosság: 2.320. Ebből magy.: 2.305, szlovák: 13. Magy. beszél: 2.309. Vallás szerint: r. k.: 2.311, ref. 2, ev.: 1, izr.: 5. Földbirtok: I. 1, II. 4, III. 231. Népsűrűség: 156.6. Lakóház: 472. A község bírója: Miklós Árpád. R. kat. elemi népiskola, önk. Tűzoltó Egy. Hitelszövetkezet, Fogyasztási Szövetkezet két üzlettel és vendéglővel. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. — Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. csö. Palánta.. V. á. Németdiószeg és Galánta. Posta és távbeszélő helyben.

Kubovics Imre

1925. 11. 5.
Nagymácséd - megszületett
Érsekújvár - tanult

Szanyi Mária

1945. 9. 22.
Jánok - megszületett
Nyitra - tanult
Nagytárkány - tanított
Rozsnyó - kutatott A Bányászati Múzeum munkatársa.
Galánta - kutatott A Honismereti Múzeum munkatársa.
Nagymácséd - tanított
Hidaskürt - tanított
Nyitra - tanított

Dolán György

1952. 8. 23.
Nagymácséd - megszületett
Magyarbél - élt
Névelőfordulások
1326
Mached
1335
Mached
1390
Machid
1473
Nagmached
1773
Nagy-Macséd, Grosz-Macsid, Welky Maczid,
1786
Nagy-Macschéd,
1808
Nagy-Macséd,
1863
Nagymácséd,
1920
Hrubý Mačad,
1927
Veľký Mačad, Nagy-Mácséd,
1938
Nagymácséd,
1945
Veľký Mačad, Nagy-Mácséd,
1948
Veľká Mača
1994
Nagymácséd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szeredi út (Sereďská) 137
Telefon: 0317858116
Fax: 0317858116

Honlap: velkamaca.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lancz Štefan (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Duba Róbert (MOST - HÍD)
Deák Imrich (MOST - HÍD)
Lelkesová Júlia (MOST - HÍD)
Rencésová Tímea (MOST - HÍD)
Bréda Tomáš (MOST - HÍD)
Gál István (SMK-MKP)
Forró Krisztián (SMK-MKP)
Kosnáčová Dagmar (SMK-MKP)
Hrbáček Magdaléna (SMK-MKP)
MOST - HÍD 56% MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Nagymácsédi Posta

Veľká Mača 898

Nagymácsédi Római Katolikus Plébániahivatal

Kurcz Béla utca 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 888

Mészáros Dávid Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fő utca 888

Mészáros Dávid Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Fő utca 888

Nagymácsédi Anyakönyvi Hivatal

Szeredi út 137

Nagymácsédi Községi Hivatal

Szeredi út 137

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1415 92%
szlovákok 53 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 73 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1543
magyarok 1785 100%
szlovákok 7 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1793
magyarok 1903 99%
szlovákok 18 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1927
magyarok 2244 88%
szlovákok 288 11%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2539
magyarok 2176 85%
szlovákok 364 14%
romák 16 1%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 2566
magyarok 1982 76%
szlovákok 529 20%
romák 11 0%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 72 3%
összlétszám 2603
magyarok 1737 66%
szlovákok 751 29%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 116 4%
összlétszám 2614
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2157
Választási részvétel: 36.72 %
Kiadott boríték: 792
Bedobott boríték: 792

Polgármester

Érvényes szavazólap: 675
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lancz Štefan 675 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gál István 474 SMK-MKP
Forró Krisztián 457 SMK-MKP
Kosnáčová Dagmar 406 SMK-MKP
Hrbáček Magdaléna 391 SMK-MKP
Duba Róbert 335 MOST - HÍD
Deák Imrich 333 MOST - HÍD
Lelkesová Júlia 332 MOST - HÍD
Rencésová Tímea 311 MOST - HÍD
Bréda Tomáš 302 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 55.56% MOST - HÍD 5 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2208
Választási részvétel: 23.37 %
Kiadott boríték: 516
Bedobott boríték: 516
Választásra jogosult: 2206
Választási részvétel: 25.61 %
Kiadott boríték: 565
Bedobott boríték: 565
Választásra jogosult: 2 179
Választási részvétel: 23,95 %
Kiadott boríték: 522
Bedobott boríték: 519

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 493
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 504
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 291 59.03 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 175 35.50 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 16 3.25 % Független
Ivan Uhliarik 7 1.42 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 4 0.81 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 16 2.84% Független
József Berényi 368 73.02 % SMK-MKP
Konrád Rigó 59 11.71 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 42 8.33 % Független
Jozef Viskupič 33 6.55 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Márius Novák 2 0.40 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 508
Érvényes szavazólap: 505
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Krisztián Forró 370 72.83% SMK-MKP
József Berényi 325 63.98% SMK-MKP
Gábor Gál 284 55.91% MOST - HÍD
László Biró 246 48.43% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 208 40.94% MOST - HÍD
László Pék 203 39.96% SMK-MKP
Gergely Agócs 201 39.57% SMK-MKP
František Juhos 186 36.61% MOST - HÍD
Ervin Chomča 164 32.28% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 152 29.92% SMK-MKP
Zoltán Forró 150 29.53% MOST - HÍD
Boris Brunner 115 22.64% MOST - HÍD
Zsolt Oros 82 16.14% MOST - HÍD
Jozef Nagy 34 6.69% Független
Júlia Gálová 24 4.72% SMER - SD
František Gőgh 21 4.13% ND
Gábor Pallya 14 2.76% ND
Miloš Majko 13 2.56% DÚ, Zmena zdola
Michal Nagy 10 1.97% SMS
Róbert Korec 10 1.97% KDH, SDKÚ - DS
Ľuboš Šúry 9 1.77% SMER - SD
Adrián Macho 8 1.57% SaS, OKS
Ladislav Klempa 8 1.57% KSS
Roland Szekera 7 1.38% NOVA
Vladimír Vranovič 7 1.38% SMER - SD
Bystrík Horváth 6 1.18% SNS
Ružena Vongrejová 6 1.18% NOVA
Pavol Doval 6 1.18% SMER - SD
Slávka Kramárová 6 1.18% SNS
Peter Kolek 5 0.98% KSS
Roman Súkeník 5 0.98% SMER - SD
Stanislava Režnáková 3 0.59% SNS
Milan Vlček 1 0.20% ĽS-HZDS
Krisztián Forró 391 77.43% SMK-MKP
József Berényi 328 64.95% SMK-MKP
Gábor Gál 225 44.55% MOST - HÍD
László Pék 217 42.97% SMK-MKP
László Biró 215 42.57% SMK-MKP
Gergely Agócs 205 40.59% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 137 27.13% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 121 23.96% MOST - HÍD
Ervin Chomča 107 21.19% MOST - HÍD
Tamás Zupko 95 18.81% SMK-MKP
František Juhos 89 17.62% MOST - HÍD
Peter Szabó 78 15.45% MOST - HÍD
Adrián Kubica 70 13.86% MOST - HÍD
Zoltán Forró 60 11.88% MOST - HÍD
Júlia Gálová 34 6.73% SMER-SD
Jozef Boledovič 26 5.15% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 22 4.36% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marek Tóth 20 3.96% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Róbert Korec 20 3.96% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 19 3.76% Független
Marta Némethová 18 3.56% SMER-SD
Jana Hanuliaková 18 3.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Martin Práznovský 16 3.17% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Adrián Macho 13 2.57% Független
Ľuboš Šúry 13 2.57% SMER-SD
Slávka Kramárová 11 2.18% SNS
Martin Drobný 11 2.18% SNS
Roman Sukeník 11 2.18% SMER-SD
Igor Németh 8 1.58% SMER-SD
Janka Repčoková 8 1.58% ĽS Naše Slovensko
Andrej Tábori 8 1.58% Független
Stanislav Lipovský 6 1.19% DOMA DOBRE
Marta Vajdová 6 1.19% Független
Ľubomír Noga 6 1.19% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 6 1.19% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 6 1.19% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 4 0.79% NÁRODNÁ KOALÍCIA
David Slíž 3 0.59% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 2 0.40% NP
Roman Vančo 2 0.40% ĽS Naše Slovensko
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 15.22 %
Galánta 214 15.01 %
Szered 92 6.45 %
Nagymácséd 70 4.91 %
Feketenyék 52 3.65 %
Nagyfödémes 42 2.95 %
Felsőszeli 40 2.81 %
Nádszeg 39 2.73 %
Jóka 38 2.66 %
Taksonyfalva 38 2.66 %
Diószeg 35 2.45 %
Nemeskajal 34 2.38 %
Alsószerdahely 28 1.96 %
Tallós 27 1.89 %
Vízkelet 26 1.82 %
Alsószeli 26 1.82 %
Sopornya 19 1.33 %
Nemeskosút 17 1.19 %
Hidaskürt 16 1.12 %
Tósnyárasd 11 0.77 %
Pozsonyvezekény 11 0.77 %
Kismácséd 10 0.70 %
Királyrév 8 0.56 %
Vágpatta 7 0.49 %
Magyargurab 7 0.49 %
Sempte 6 0.42 %
Ábrahám 4 0.28 %
Gány 4 0.28 %
Pusztakürt 4 0.28 %
Nemeskürt 3 0.21 %
Pusztafödémes 3 0.21 %
Szentharaszt 3 0.21 %
Dunajánosháza 3 0.21 %
Salgócska 2 0.14 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 37.70 %
Szered 494 23.19 %
Galánta 251 11.78 %
Alsószerdahely 241 11.31 %
Vágpatta 159 7.46 %
Sempte 133 6.24 %
Nemeskürt 72 3.38 %
Diószeg 64 3.00 %
Pusztakürt 55 2.58 %
Pusztafödémes 46 2.16 %
Szentharaszt 40 1.88 %
Ábrahám 37 1.74 %
Magyargurab 31 1.46 %
Nagyfödémes 29 1.36 %
Felsőszeli 28 1.31 %
Salgócska 23 1.08 %
Nemeskosút 22 1.03 %
Kisgeszt 20 0.94 %
Gány 17 0.80 %
Vága 17 0.80 %
Taksonyfalva 16 0.75 %
Nagymácséd 13 0.61 %
Tósnyárasd 11 0.52 %
Alsószeli 10 0.47 %
Nemeskajal 10 0.47 %
Dunajánosháza 8 0.38 %
Tallós 7 0.33 %
Jóka 7 0.33 %
Kismácséd 6 0.28 %
Hidaskürt 6 0.28 %
Királyrév 4 0.19 %
Feketenyék 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Nádszeg 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.45 %
Galánta 368 11.18 %
Alsószeli 270 8.20 %
Nádszeg 238 7.23 %
Felsőszeli 216 6.56 %
Nagyfödémes 192 5.83 %
Taksonyfalva 184 5.59 %
Feketenyék 170 5.16 %
Jóka 166 5.04 %
Pozsonyvezekény 139 4.22 %
Nagymácséd 137 4.16 %
Diószeg 126 3.83 %
Vága 123 3.74 %
Tallós 99 3.01 %
Nemeskosút 81 2.46 %
Vízkelet 69 2.10 %
Királyrév 53 1.61 %
Kismácséd 49 1.49 %
Nemeskajal 45 1.37 %
Tósnyárasd 28 0.85 %
Szered 11 0.33 %
Sopornya 6 0.18 %
Alsószerdahely 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 47.63 %
Szered 98 6.04 %
Diószeg 95 5.85 %
Taksonyfalva 62 3.82 %
Gány 49 3.02 %
Nagyfödémes 41 2.53 %
Felsőszeli 37 2.28 %
Sopornya 37 2.28 %
Nemeskosút 20 1.23 %
Jóka 18 1.11 %
Alsószerdahely 18 1.11 %
Alsószeli 16 0.99 %
Nemeskajal 16 0.99 %
Magyargurab 16 0.99 %
Pusztafödémes 16 0.99 %
Tósnyárasd 15 0.92 %
Dunajánosháza 14 0.86 %
Kisgeszt 12 0.74 %
Nádszeg 10 0.62 %
Királyrév 9 0.55 %
Ábrahám 9 0.55 %
Vízkelet 9 0.55 %
Nemeskürt 9 0.55 %
Pozsonyvezekény 9 0.55 %
Vága 9 0.55 %
Nagymácséd 8 0.49 %
Sempte 8 0.49 %
Vágpatta 7 0.43 %
Hidaskürt 7 0.43 %
Kismácséd 7 0.43 %
Tallós 6 0.37 %
Feketenyék 5 0.31 %
Pusztakürt 4 0.25 %
Szentharaszt 4 0.25 %
Salgócska 3 0.18 %
Alsóhatár 2 0.12 %
Szered 253 21.33 %
Galánta 126 10.62 %
Sopornya 71 5.99 %
Alsószerdahely 56 4.72 %
Szentharaszt 47 3.96 %
Sempte 36 3.04 %
Vágpatta 30 2.53 %
Pusztafödémes 27 2.28 %
Ábrahám 26 2.19 %
Diószeg 24 2.02 %
Nagyfödémes 17 1.43 %
Vága 15 1.26 %
Magyargurab 14 1.18 %
Gány 13 1.10 %
Taksonyfalva 13 1.10 %
Kisgeszt 12 1.01 %
Jóka 12 1.01 %
Felsőszeli 9 0.76 %
Salgócska 9 0.76 %
Pusztakürt 9 0.76 %
Nemeskürt 7 0.59 %
Tallós 7 0.59 %
Nemeskosút 6 0.51 %
Kismácséd 6 0.51 %
Alsószeli 5 0.42 %
Nádszeg 4 0.34 %
Királyrév 3 0.25 %
Hidaskürt 3 0.25 %
Nagymácséd 3 0.25 %
Nemeskajal 2 0.17 %
Tósnyárasd 2 0.17 %
Vízkelet 2 0.17 %
Feketenyék 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 26.60 %
Szered 254 7.35 %
Nádszeg 246 7.11 %
Diószeg 178 5.15 %
Nagyfödémes 150 4.34 %
Felsőszeli 140 4.05 %
Taksonyfalva 134 3.88 %
Feketenyék 127 3.67 %
Jóka 107 3.09 %
Nagymácséd 107 3.09 %
Alsószeli 99 2.86 %
Királyrév 90 2.60 %
Hidaskürt 80 2.31 %
Sopornya 77 2.23 %
Nemeskajal 73 2.11 %
Tallós 70 2.02 %
Vága 68 1.97 %
Nemeskosút 60 1.74 %
Vízkelet 58 1.68 %
Pozsonyvezekény 43 1.24 %
Gány 42 1.21 %
Ábrahám 39 1.13 %
Magyargurab 37 1.07 %
Sempte 36 1.04 %
Tósnyárasd 36 1.04 %
Pusztafödémes 32 0.93 %
Vágpatta 31 0.90 %
Kismácséd 26 0.75 %
Alsószerdahely 25 0.72 %
Alsóhatár 24 0.69 %
Szentharaszt 22 0.64 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.20 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Nádszeg 583 23.45 %
Galánta 477 19.19 %
Feketenyék 152 6.11 %
Felsőszeli 126 5.07 %
Alsószeli 119 4.79 %
Nagyfödémes 110 4.42 %
Taksonyfalva 104 4.18 %
Királyrév 104 4.18 %
Tallós 95 3.82 %
Jóka 94 3.78 %
Nagymácséd 89 3.58 %
Diószeg 78 3.14 %
Hidaskürt 75 3.02 %
Pozsonyvezekény 60 2.41 %
Vízkelet 57 2.29 %
Nemeskajal 55 2.21 %
Vága 49 1.97 %
Szered 37 1.49 %
Tósnyárasd 36 1.45 %
Nemeskosút 34 1.37 %
Alsóhatár 29 1.17 %
Kismácséd 18 0.72 %
Ábrahám 10 0.40 %
Magyargurab 6 0.24 %
Gány 5 0.20 %
Sopornya 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 4 0.16 %
Vágpatta 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 15.21 %
Galánta 481 12.05 %
Alsószeli 379 9.50 %
Felsőszeli 336 8.42 %
Nagyfödémes 276 6.92 %
Jóka 255 6.39 %
Taksonyfalva 240 6.01 %
Királyrév 215 5.39 %
Nagymácséd 205 5.14 %
Hidaskürt 200 5.01 %
Pozsonyvezekény 161 4.03 %
Vága 154 3.86 %
Feketenyék 146 3.66 %
Tallós 144 3.61 %
Diószeg 123 3.08 %
Nemeskosút 106 2.66 %
Vízkelet 80 2.00 %
Nemeskajal 73 1.83 %
Kismácséd 49 1.23 %
Tósnyárasd 35 0.88 %
Alsóhatár 27 0.68 %
Szered 18 0.45 %
Pusztafödémes 10 0.25 %
Dunajánosháza 7 0.18 %
Ábrahám 4 0.10 %
Magyargurab 3 0.08 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 16.00 %
Nádszeg 297 8.65 %
Nagymácséd 225 6.56 %
Nagyfödémes 195 5.68 %
Feketenyék 176 5.13 %
Taksonyfalva 171 4.98 %
Diószeg 158 4.60 %
Jóka 158 4.60 %
Felsőszeli 154 4.49 %
Alsószeli 129 3.76 %
Vága 116 3.38 %
Hidaskürt 114 3.32 %
Szered 102 2.97 %
Tallós 95 2.77 %
Pozsonyvezekény 74 2.16 %
Vízkelet 71 2.07 %
Nemeskajal 64 1.86 %
Nemeskosút 60 1.75 %
Királyrév 47 1.37 %
Kismácséd 46 1.34 %
Tósnyárasd 39 1.14 %
Magyargurab 20 0.58 %
Alsószerdahely 20 0.58 %
Alsóhatár 17 0.50 %
Pusztafödémes 15 0.44 %
Ábrahám 14 0.41 %
Gány 13 0.38 %
Dunajánosháza 12 0.35 %
Sopornya 10 0.29 %
Szentharaszt 10 0.29 %
Vágpatta 9 0.26 %
Nemeskürt 7 0.20 %
Sempte 6 0.17 %
Kisgeszt 5 0.15 %
Salgócska 2 0.06 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 20.24 %
Galánta 255 13.20 %
Sopornya 244 12.63 %
Alsószerdahely 196 10.14 %
Ábrahám 181 9.37 %
Pusztafödémes 103 5.33 %
Diószeg 98 5.07 %
Sempte 60 3.11 %
Nemeskürt 58 3.00 %
Kisgeszt 51 2.64 %
Vágpatta 44 2.28 %
Nagyfödémes 43 2.23 %
Felsőszeli 43 2.23 %
Magyargurab 33 1.71 %
Szentharaszt 30 1.55 %
Nemeskosút 29 1.50 %
Gány 22 1.14 %
Pusztakürt 22 1.14 %
Taksonyfalva 21 1.09 %
Jóka 17 0.88 %
Kismácséd 13 0.67 %
Nádszeg 13 0.67 %
Alsószeli 10 0.52 %
Pozsonyvezekény 9 0.47 %
Vága 9 0.47 %
Nemeskajal 8 0.41 %
Nagymácséd 8 0.41 %
Tallós 7 0.36 %
Salgócska 6 0.31 %
Tósnyárasd 5 0.26 %
Dunajánosháza 4 0.21 %
Feketenyék 3 0.16 %
Vízkelet 3 0.16 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 24.36 %
Galánta 455 18.98 %
Ábrahám 198 8.26 %
Diószeg 166 6.93 %
Sopornya 115 4.80 %
Pusztafödémes 100 4.17 %
Sempte 88 3.67 %
Vágpatta 81 3.38 %
Nagyfödémes 74 3.09 %
Alsószerdahely 68 2.84 %
Felsőszeli 67 2.80 %
Szentharaszt 61 2.54 %
Magyargurab 54 2.25 %
Kisgeszt 48 2.00 %
Taksonyfalva 38 1.59 %
Jóka 36 1.50 %
Nemeskosút 35 1.46 %
Nemeskürt 28 1.17 %
Gány 27 1.13 %
Dunajánosháza 25 1.04 %
Kismácséd 19 0.79 %
Pusztakürt 18 0.75 %
Alsószeli 18 0.75 %
Vága 18 0.75 %
Nagymácséd 18 0.75 %
Tósnyárasd 16 0.67 %
Salgócska 16 0.67 %
Hidaskürt 11 0.46 %
Nádszeg 11 0.46 %
Feketenyék 11 0.46 %
Nemeskajal 11 0.46 %
Vízkelet 7 0.29 %
Tallós 6 0.25 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 19.13 %
Galánta 168 17.85 %
Sopornya 77 8.18 %
Szentharaszt 45 4.78 %
Vágpatta 35 3.72 %
Ábrahám 32 3.40 %
Felsőszeli 31 3.29 %
Diószeg 29 3.08 %
Sempte 29 3.08 %
Pusztafödémes 28 2.98 %
Magyargurab 22 2.34 %
Nagyfödémes 19 2.02 %
Alsószerdahely 19 2.02 %
Pusztakürt 18 1.91 %
Taksonyfalva 17 1.81 %
Vága 14 1.49 %
Jóka 14 1.49 %
Salgócska 13 1.38 %
Kisgeszt 11 1.17 %
Gány 10 1.06 %
Kismácséd 10 1.06 %
Nagymácséd 8 0.85 %
Nemeskürt 8 0.85 %
Nádszeg 7 0.74 %
Hidaskürt 6 0.64 %
Alsószeli 6 0.64 %
Tallós 5 0.53 %
Tósnyárasd 5 0.53 %
Nemeskosút 5 0.53 %
Királyrév 4 0.43 %
Vízkelet 3 0.32 %
Alsóhatár 3 0.32 %
Feketenyék 2 0.21 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 25.06 %
Szered 563 23.44 %
Diószeg 140 5.83 %
Sopornya 96 4.00 %
Sempte 89 3.71 %
Vágpatta 78 3.25 %
Nagyfödémes 71 2.96 %
Alsószerdahely 69 2.87 %
Pusztafödémes 69 2.87 %
Gány 66 2.75 %
Ábrahám 66 2.75 %
Felsőszeli 61 2.54 %
Szentharaszt 60 2.50 %
Taksonyfalva 53 2.21 %
Magyargurab 51 2.12 %
Hidaskürt 43 1.79 %
Nemeskosút 38 1.58 %
Jóka 35 1.46 %
Kisgeszt 32 1.33 %
Nemeskürt 30 1.25 %
Nagymácséd 26 1.08 %
Dunajánosháza 24 1.00 %
Tósnyárasd 22 0.92 %
Salgócska 21 0.87 %
Alsószeli 19 0.79 %
Vága 18 0.75 %
Pusztakürt 17 0.71 %
Nemeskajal 15 0.62 %
Nádszeg 13 0.54 %
Vízkelet 12 0.50 %
Feketenyék 8 0.33 %
Kismácséd 8 0.33 %
Királyrév 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 11.76 %
Galánta 27 10.59 %
Diószeg 19 7.45 %
Kismácséd 17 6.67 %
Ábrahám 14 5.49 %
Nagyfödémes 7 2.75 %
Magyargurab 6 2.35 %
Taksonyfalva 5 1.96 %
Sopornya 5 1.96 %
Kisgeszt 5 1.96 %
Felsőszeli 4 1.57 %
Vága 4 1.57 %
Tósnyárasd 4 1.57 %
Jóka 3 1.18 %
Pozsonyvezekény 3 1.18 %
Nemeskosút 2 0.78 %
Dunajánosháza 2 0.78 %
Alsóhatár 2 0.78 %
Nagymácséd 2 0.78 %
Nemeskürt 2 0.78 %
Nemeskajal 2 0.78 %
Alsószerdahely 2 0.78 %
Sempte 2 0.78 %
Hidaskürt 1 0.39 %
Salgócska 1 0.39 %
Pusztakürt 1 0.39 %
Tallós 1 0.39 %
Vágpatta 1 0.39 %
Nádszeg 1 0.39 %
Pusztafödémes 1 0.39 %
Királyrév 1 0.39 %
Szentharaszt 1 0.39 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 14.33 %
Nádszeg 591 10.36 %
Alsószeli 525 9.21 %
Felsőszeli 418 7.33 %
Nagyfödémes 379 6.65 %
Taksonyfalva 352 6.17 %
Nagymácséd 328 5.75 %
Jóka 310 5.44 %
Hidaskürt 298 5.23 %
Feketenyék 255 4.47 %
Vága 252 4.42 %
Pozsonyvezekény 233 4.09 %
Diószeg 202 3.54 %
Királyrév 170 2.98 %
Tallós 158 2.77 %
Nemeskosút 131 2.30 %
Vízkelet 126 2.21 %
Nemeskajal 98 1.72 %
Kismácséd 80 1.40 %
Tósnyárasd 74 1.30 %
Szered 53 0.93 %
Ábrahám 18 0.32 %
Gány 15 0.26 %
Dunajánosháza 15 0.26 %
Pusztafödémes 13 0.23 %
Alsóhatár 13 0.23 %
Magyargurab 12 0.21 %
Alsószerdahely 10 0.18 %
Sopornya 9 0.16 %
Vágpatta 8 0.14 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.11 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 24.40 %
Szered 357 16.85 %
Sopornya 253 11.94 %
Alsószerdahely 227 10.71 %
Diószeg 97 4.58 %
Sempte 89 4.20 %
Nemeskürt 67 3.16 %
Vágpatta 58 2.74 %
Nagyfödémes 42 1.98 %
Pusztafödémes 42 1.98 %
Ábrahám 40 1.89 %
Felsőszeli 39 1.84 %
Nagymácséd 34 1.60 %
Pusztakürt 33 1.56 %
Taksonyfalva 31 1.46 %
Szentharaszt 28 1.32 %
Nemeskosút 25 1.18 %
Gány 24 1.13 %
Nádszeg 24 1.13 %
Jóka 24 1.13 %
Magyargurab 22 1.04 %
Salgócska 21 0.99 %
Vága 20 0.94 %
Alsószeli 19 0.90 %
Feketenyék 13 0.61 %
Tósnyárasd 13 0.61 %
Nemeskajal 13 0.61 %
Kisgeszt 11 0.52 %
Pozsonyvezekény 11 0.52 %
Hidaskürt 10 0.47 %
Kismácséd 9 0.42 %
Királyrév 8 0.38 %
Tallós 8 0.38 %
Dunajánosháza 7 0.33 %
Vízkelet 5 0.24 %
Alsóhatár 4 0.19 %
Galánta 591 12.02 %
Nádszeg 469 9.54 %
Alsószeli 392 7.97 %
Nagymácséd 391 7.95 %
Felsőszeli 344 7.00 %
Nagyfödémes 334 6.79 %
Taksonyfalva 322 6.55 %
Jóka 269 5.47 %
Hidaskürt 260 5.29 %
Vága 233 4.74 %
Feketenyék 211 4.29 %
Pozsonyvezekény 174 3.54 %
Diószeg 142 2.89 %
Tallós 135 2.75 %
Királyrév 112 2.28 %
Nemeskosút 107 2.18 %
Vízkelet 95 1.93 %
Tósnyárasd 93 1.89 %
Nemeskajal 88 1.79 %
Kismácséd 75 1.53 %
Szered 23 0.47 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 20.75 %
Nádszeg 385 9.45 %
Alsószeli 314 7.71 %
Felsőszeli 304 7.46 %
Taksonyfalva 291 7.14 %
Nagyfödémes 260 6.38 %
Jóka 240 5.89 %
Nagymácséd 215 5.28 %
Hidaskürt 194 4.76 %
Diószeg 159 3.90 %
Vága 158 3.88 %
Feketenyék 147 3.61 %
Pozsonyvezekény 128 3.14 %
Nemeskosút 118 2.90 %
Tallós 113 2.77 %
Királyrév 102 2.50 %
Vízkelet 80 1.96 %
Nemeskajal 79 1.94 %
Kismácséd 57 1.40 %
Tósnyárasd 48 1.18 %
Szered 26 0.64 %
Alsóhatár 12 0.29 %
Dunajánosháza 11 0.27 %
Gány 7 0.17 %
Magyargurab 5 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.12 %
Sopornya 5 0.12 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 15.84 %
Nádszeg 398 9.98 %
Taksonyfalva 357 8.95 %
Alsószeli 313 7.85 %
Felsőszeli 311 7.80 %
Nagyfödémes 247 6.19 %
Jóka 228 5.72 %
Hidaskürt 217 5.44 %
Nagymácséd 217 5.44 %
Feketenyék 170 4.26 %
Pozsonyvezekény 160 4.01 %
Vága 144 3.61 %
Tallós 128 3.21 %
Diószeg 122 3.06 %
Nemeskosút 99 2.48 %
Királyrév 94 2.36 %
Vízkelet 76 1.91 %
Nemeskajal 67 1.68 %
Kismácséd 51 1.28 %
Tósnyárasd 48 1.20 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Szered 11 0.28 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 39.86 %
Galánta 361 14.46 %
Diószeg 130 5.21 %
Vágpatta 129 5.17 %
Sopornya 123 4.93 %
Sempte 106 4.25 %
Alsószerdahely 94 3.77 %
Ábrahám 75 3.00 %
Nagyfödémes 71 2.84 %
Szentharaszt 69 2.76 %
Pusztafödémes 61 2.44 %
Magyargurab 43 1.72 %
Felsőszeli 40 1.60 %
Nemeskürt 37 1.48 %
Pusztakürt 36 1.44 %
Jóka 33 1.32 %
Taksonyfalva 29 1.16 %
Kisgeszt 24 0.96 %
Gány 24 0.96 %
Nemeskosút 23 0.92 %
Nagymácséd 20 0.80 %
Dunajánosháza 20 0.80 %
Salgócska 20 0.80 %
Vága 17 0.68 %
Nemeskajal 16 0.64 %
Tósnyárasd 15 0.60 %
Nádszeg 14 0.56 %
Alsószeli 12 0.48 %
Hidaskürt 11 0.44 %
Tallós 9 0.36 %
Kismácséd 8 0.32 %
Feketenyék 7 0.28 %
Pozsonyvezekény 7 0.28 %
Vízkelet 6 0.24 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 45.39 %
Sopornya 299 12.03 %
Alsószerdahely 236 9.50 %
Galánta 115 4.63 %
Vágpatta 98 3.94 %
Sempte 84 3.38 %
Szentharaszt 58 2.33 %
Nemeskürt 58 2.33 %
Diószeg 47 1.89 %
Ábrahám 46 1.85 %
Pusztafödémes 41 1.65 %
Pusztakürt 28 1.13 %
Nagyfödémes 27 1.09 %
Felsőszeli 24 0.97 %
Vága 21 0.85 %
Magyargurab 19 0.76 %
Nagymácséd 18 0.72 %
Taksonyfalva 18 0.72 %
Alsószeli 18 0.72 %
Gány 16 0.64 %
Jóka 15 0.60 %
Salgócska 14 0.56 %
Nemeskosút 14 0.56 %
Kisgeszt 13 0.52 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 49.14 %
Szered 121 6.94 %
Nagyfödémes 72 4.13 %
Diószeg 71 4.07 %
Taksonyfalva 49 2.81 %
Jóka 38 2.18 %
Sopornya 35 2.01 %
Felsőszeli 34 1.95 %
Gány 32 1.83 %
Pusztafödémes 30 1.72 %
Hidaskürt 26 1.49 %
Alsószeli 24 1.38 %
Feketenyék 21 1.20 %
Vágpatta 20 1.15 %
Nemeskajal 19 1.09 %
Szentharaszt 16 0.92 %
Nemeskosút 16 0.92 %
Pozsonyvezekény 16 0.92 %
Tósnyárasd 16 0.92 %
Vága 15 0.86 %
Magyargurab 15 0.86 %
Alsószerdahely 14 0.80 %
Sempte 12 0.69 %
Kisgeszt 11 0.63 %
Kismácséd 11 0.63 %
Dunajánosháza 9 0.52 %
Ábrahám 9 0.52 %
Salgócska 8 0.46 %
Vízkelet 8 0.46 %
Nemeskürt 8 0.46 %
Nádszeg 6 0.34 %
Nagymácséd 6 0.34 %
Tallós 5 0.29 %
Pusztakürt 5 0.29 %
Királyrév 2 0.11 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 47.05 %
Galánta 283 11.20 %
Sopornya 188 7.44 %
Sempte 112 4.43 %
Szentharaszt 107 4.23 %
Vágpatta 94 3.72 %
Alsószerdahely 88 3.48 %
Diószeg 86 3.40 %
Pusztafödémes 64 2.53 %
Felsőszeli 54 2.14 %
Ábrahám 47 1.86 %
Nagyfödémes 36 1.42 %
Taksonyfalva 36 1.42 %
Pusztakürt 33 1.31 %
Nemeskürt 31 1.23 %
Nemeskosút 29 1.15 %
Magyargurab 29 1.15 %
Jóka 23 0.91 %
Gány 22 0.87 %
Kisgeszt 18 0.71 %
Tósnyárasd 13 0.51 %
Kismácséd 12 0.47 %
Nemeskajal 12 0.47 %
Vága 12 0.47 %
Nagymácséd 11 0.44 %
Alsószeli 9 0.36 %
Salgócska 9 0.36 %
Vízkelet 6 0.24 %
Hidaskürt 5 0.20 %
Feketenyék 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 2 0.08 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 21.58 %
Galánta 369 11.90 %
Vágpatta 301 9.71 %
Sopornya 216 6.97 %
Diószeg 119 3.84 %
Sempte 113 3.65 %
Alsószerdahely 85 2.74 %
Szentharaszt 83 2.68 %
Nemeskürt 65 2.10 %
Pusztafödémes 63 2.03 %
Ábrahám 62 2.00 %
Nagyfödémes 60 1.94 %
Felsőszeli 52 1.68 %
Magyargurab 46 1.48 %
Pusztakürt 45 1.45 %
Jóka 31 1.00 %
Taksonyfalva 30 0.97 %
Kisgeszt 29 0.94 %
Nemeskosút 26 0.84 %
Salgócska 24 0.77 %
Gány 22 0.71 %
Tósnyárasd 21 0.68 %
Nagymácséd 16 0.52 %
Dunajánosháza 16 0.52 %
Vága 14 0.45 %
Alsószeli 13 0.42 %
Nemeskajal 11 0.35 %
Hidaskürt 9 0.29 %
Vízkelet 9 0.29 %
Kismácséd 7 0.23 %
Nádszeg 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Feketenyék 4 0.13 %
Pozsonyvezekény 4 0.13 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 480 25.86 %
Galánta 74 3.99 %
Sopornya 32 1.72 %
Felsőszeli 30 1.62 %
Alsószerdahely 28 1.51 %
Sempte 24 1.29 %
Diószeg 24 1.29 %
Vágpatta 23 1.24 %
Szentharaszt 22 1.19 %
Pusztafödémes 18 0.97 %
Nagyfödémes 16 0.86 %
Jóka 16 0.86 %
Taksonyfalva 14 0.75 %
Gány 12 0.65 %
Alsószeli 11 0.59 %
Vága 11 0.59 %
Nemeskürt 11 0.59 %
Nemeskosút 10 0.54 %
Tósnyárasd 9 0.48 %
Nádszeg 9 0.48 %
Ábrahám 8 0.43 %
Magyargurab 8 0.43 %
Tallós 7 0.38 %
Pusztakürt 7 0.38 %
Hidaskürt 6 0.32 %
Feketenyék 5 0.27 %
Nagymácséd 4 0.22 %
Kismácséd 3 0.16 %
Nemeskajal 3 0.16 %
Vízkelet 3 0.16 %
Kisgeszt 3 0.16 %
Dunajánosháza 3 0.16 %
Királyrév 2 0.11 %
Salgócska 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 38.46 %
Galánta 513 16.48 %
Sopornya 187 6.01 %
Vágpatta 161 5.17 %
Diószeg 150 4.82 %
Alsószerdahely 142 4.56 %
Sempte 126 4.05 %
Szentharaszt 99 3.18 %
Ábrahám 96 3.08 %
Pusztafödémes 69 2.22 %
Nemeskürt 67 2.15 %
Nagyfödémes 67 2.15 %
Felsőszeli 58 1.86 %
Taksonyfalva 44 1.41 %
Magyargurab 41 1.32 %
Jóka 35 1.12 %
Kisgeszt 33 1.06 %
Gány 33 1.06 %
Nemeskosút 30 0.96 %
Salgócska 28 0.90 %
Vága 25 0.80 %
Pusztakürt 23 0.74 %
Nagymácséd 22 0.71 %
Dunajánosháza 22 0.71 %
Tósnyárasd 19 0.61 %
Alsószeli 19 0.61 %
Nemeskajal 13 0.42 %
Tallós 11 0.35 %
Nádszeg 10 0.32 %
Vízkelet 9 0.29 %
Hidaskürt 8 0.26 %
Kismácséd 8 0.26 %
Feketenyék 8 0.26 %
Királyrév 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 5 0.16 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 42.45 %
Szered 302 11.07 %
Diószeg 93 3.41 %
Sopornya 87 3.19 %
Taksonyfalva 87 3.19 %
Nagyfödémes 73 2.68 %
Felsőszeli 67 2.46 %
Gány 45 1.65 %
Vágpatta 44 1.61 %
Nemeskosút 43 1.58 %
Nemeskajal 42 1.54 %
Tósnyárasd 37 1.36 %
Magyargurab 34 1.25 %
Sempte 33 1.21 %
Alsószerdahely 33 1.21 %
Alsószeli 30 1.10 %
Ábrahám 29 1.06 %
Jóka 29 1.06 %
Vága 28 1.03 %
Pusztafödémes 26 0.95 %
Nemeskürt 24 0.88 %
Szentharaszt 23 0.84 %
Feketenyék 19 0.70 %
Tallós 19 0.70 %
Nagymácséd 19 0.70 %
Hidaskürt 19 0.70 %
Vízkelet 18 0.66 %
Kismácséd 16 0.59 %
Nádszeg 16 0.59 %
Pozsonyvezekény 13 0.48 %
Pusztakürt 13 0.48 %
Kisgeszt 12 0.44 %
Salgócska 9 0.33 %
Dunajánosháza 8 0.29 %
Királyrév 8 0.29 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 19.28 %
Taksonyfalva 160 8.86 %
Feketenyék 101 5.60 %
Felsőszeli 93 5.15 %
Nagyfödémes 87 4.82 %
Nagymácséd 78 4.32 %
Nádszeg 78 4.32 %
Jóka 78 4.32 %
Diószeg 77 4.27 %
Alsószeli 65 3.60 %
Vága 46 2.55 %
Nemeskajal 42 2.33 %
Tósnyárasd 40 2.22 %
Vízkelet 37 2.05 %
Hidaskürt 37 2.05 %
Tallós 33 1.83 %
Nemeskosút 29 1.61 %
Pozsonyvezekény 28 1.55 %
Szered 28 1.55 %
Királyrév 18 1.00 %
Sopornya 14 0.78 %
Magyargurab 13 0.72 %
Kismácséd 10 0.55 %
Dunajánosháza 7 0.39 %
Alsószerdahely 7 0.39 %
Nemeskürt 4 0.22 %
Ábrahám 4 0.22 %
Pusztafödémes 4 0.22 %
Gány 4 0.22 %
Vágpatta 3 0.17 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 1 0.06 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 28.94 %
Sopornya 433 20.08 %
Nemeskürt 281 13.03 %
Vágpatta 263 12.20 %
Alsószerdahely 237 10.99 %
Galánta 225 10.44 %
Sempte 106 4.92 %
Pusztakürt 104 4.82 %
Szentharaszt 73 3.39 %
Salgócska 48 2.23 %
Diószeg 43 1.99 %
Felsőszeli 38 1.76 %
Pusztafödémes 36 1.67 %
Ábrahám 32 1.48 %
Taksonyfalva 26 1.21 %
Gány 26 1.21 %
Magyargurab 23 1.07 %
Nagyfödémes 21 0.97 %
Nemeskosút 19 0.88 %
Kisgeszt 19 0.88 %
Jóka 16 0.74 %
Tósnyárasd 12 0.56 %
Nagymácséd 11 0.51 %
Vága 10 0.46 %
Alsószeli 6 0.28 %
Nemeskajal 6 0.28 %
Pozsonyvezekény 4 0.19 %
Nádszeg 3 0.14 %
Kismácséd 3 0.14 %
Dunajánosháza 3 0.14 %
Királyrév 3 0.14 %
Vízkelet 1 0.05 %
Feketenyék 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Tallós 1 0.05 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 38.69 %
Galánta 177 14.15 %
Sopornya 123 9.83 %
Alsószerdahely 77 6.16 %
Szentharaszt 60 4.80 %
Sempte 56 4.48 %
Vágpatta 42 3.36 %
Diószeg 34 2.72 %
Pusztafödémes 34 2.72 %
Ábrahám 33 2.64 %
Nemeskürt 23 1.84 %
Vága 18 1.44 %
Gány 18 1.44 %
Jóka 15 1.20 %
Magyargurab 15 1.20 %
Pusztakürt 15 1.20 %
Nagyfödémes 14 1.12 %
Kisgeszt 13 1.04 %
Felsőszeli 13 1.04 %
Taksonyfalva 11 0.88 %
Salgócska 9 0.72 %
Nemeskosút 9 0.72 %
Alsószeli 9 0.72 %
Tósnyárasd 9 0.72 %
Kismácséd 7 0.56 %
Királyrév 4 0.32 %
Hidaskürt 4 0.32 %
Tallós 3 0.24 %
Dunajánosháza 2 0.16 %
Nagymácséd 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 24.47 %
Galánta 323 12.59 %
Vágpatta 321 12.51 %
Sopornya 208 8.11 %
Sempte 129 5.03 %
Diószeg 107 4.17 %
Nemeskürt 83 3.23 %
Alsószerdahely 77 3.00 %
Szentharaszt 71 2.77 %
Ábrahám 66 2.57 %
Pusztakürt 62 2.42 %
Nagyfödémes 56 2.18 %
Pusztafödémes 54 2.10 %
Felsőszeli 45 1.75 %
Magyargurab 39 1.52 %
Gány 35 1.36 %
Salgócska 32 1.25 %
Jóka 29 1.13 %
Taksonyfalva 25 0.97 %
Kisgeszt 25 0.97 %
Hidaskürt 22 0.86 %
Nemeskosút 21 0.82 %
Vága 21 0.82 %
Nagymácséd 20 0.78 %
Alsószeli 15 0.58 %
Dunajánosháza 15 0.58 %
Tósnyárasd 15 0.58 %
Nemeskajal 8 0.31 %
Vízkelet 7 0.27 %
Kismácséd 7 0.27 %
Pozsonyvezekény 7 0.27 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Nádszeg 4 0.16 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 1 287 45.90 %
Galánta 263 9.38 %
Sopornya 164 5.85 %
Diószeg 144 5.14 %
Sempte 111 3.96 %
Alsószerdahely 91 3.25 %
Vágpatta 85 3.03 %
Szentharaszt 79 2.82 %
Felsőszeli 55 1.96 %
Pusztafödémes 54 1.93 %
Ábrahám 50 1.78 %
Taksonyfalva 44 1.57 %
Nagyfödémes 40 1.43 %
Nemeskürt 30 1.07 %
Pusztakürt 26 0.93 %
Jóka 25 0.89 %
Gány 21 0.75 %
Nemeskosút 21 0.75 %
Magyargurab 19 0.68 %
Kisgeszt 14 0.50 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Salgócska 11 0.39 %
Alsószeli 10 0.36 %
Nemeskajal 9 0.32 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 7 0.25 %
Vízkelet 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.21 %
Feketenyék 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 26.13 %
Szered 203 20.80 %
Galánta 104 10.66 %
Vágpatta 80 8.20 %
Diószeg 48 4.92 %
Sempte 45 4.61 %
Ábrahám 30 3.07 %
Pusztakürt 27 2.77 %
Szentharaszt 23 2.36 %
Nemeskürt 23 2.36 %
Pusztafödémes 21 2.15 %
Felsőszeli 20 2.05 %
Alsószerdahely 20 2.05 %
Taksonyfalva 15 1.54 %
Magyargurab 14 1.43 %
Nagyfödémes 14 1.43 %
Nemeskosút 14 1.43 %
Salgócska 12 1.23 %
Gány 8 0.82 %
Nagymácséd 6 0.61 %
Vága 6 0.61 %
Nemeskajal 5 0.51 %
Jóka 5 0.51 %
Kisgeszt 5 0.51 %
Tósnyárasd 3 0.31 %
Nádszeg 3 0.31 %
Alsószeli 3 0.31 %
Pozsonyvezekény 3 0.31 %
Tallós 2 0.20 %
Kismácséd 2 0.20 %
Királyrév 2 0.20 %
Feketenyék 2 0.20 %
Hidaskürt 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Vízkelet 1 0.10 %
Szered 392 39.44 %
Galánta 138 13.88 %
Sopornya 93 9.36 %
Szentharaszt 55 5.53 %
Sempte 38 3.82 %
Ábrahám 33 3.32 %
Alsószerdahely 31 3.12 %
Vágpatta 31 3.12 %
Pusztafödémes 26 2.62 %
Diószeg 25 2.52 %
Nagyfödémes 18 1.81 %
Kisgeszt 16 1.61 %
Felsőszeli 15 1.51 %
Taksonyfalva 14 1.41 %
Magyargurab 13 1.31 %
Vága 12 1.21 %
Jóka 11 1.11 %
Nemeskürt 10 1.01 %
Pusztakürt 10 1.01 %
Gány 10 1.01 %
Salgócska 9 0.91 %
Nemeskosút 8 0.80 %
Alsószeli 8 0.80 %
Tósnyárasd 7 0.70 %
Kismácséd 6 0.60 %
Nagymácséd 6 0.60 %
Hidaskürt 5 0.50 %
Tallós 4 0.40 %
Nádszeg 3 0.30 %
Királyrév 2 0.20 %
Nemeskajal 1 0.10 %
Vízkelet 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 9.20 %
Galánta 243 8.37 %
Alsószeli 230 7.93 %
Felsőszeli 219 7.55 %
Nádszeg 216 7.44 %
Nagyfödémes 156 5.38 %
Jóka 145 5.00 %
Hidaskürt 141 4.86 %
Taksonyfalva 138 4.76 %
Nagymácséd 95 3.27 %
Feketenyék 87 3.00 %
Vága 83 2.86 %
Tallós 81 2.79 %
Diószeg 80 2.76 %
Nemeskosút 67 2.31 %
Királyrév 66 2.27 %
Kismácséd 35 1.21 %
Vízkelet 30 1.03 %
Nemeskajal 30 1.03 %
Tósnyárasd 13 0.45 %
Alsóhatár 7 0.24 %
Szered 7 0.24 %
Sopornya 3 0.10 %
Pusztafödémes 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 21.50 %
Sempte 141 11.15 %
Sopornya 57 4.51 %
Galánta 55 4.35 %
Szentharaszt 39 3.08 %
Vágpatta 32 2.53 %
Alsószerdahely 27 2.13 %
Diószeg 19 1.50 %
Hidaskürt 15 1.19 %
Felsőszeli 15 1.19 %
Pusztafödémes 13 1.03 %
Taksonyfalva 12 0.95 %
Ábrahám 10 0.79 %
Nemeskürt 9 0.71 %
Gány 8 0.63 %
Magyargurab 7 0.55 %
Nagymácséd 6 0.47 %
Nemeskosút 6 0.47 %
Nagyfödémes 5 0.40 %
Pusztakürt 5 0.40 %
Nádszeg 5 0.40 %
Alsószeli 4 0.32 %
Tósnyárasd 4 0.32 %
Salgócska 4 0.32 %
Vága 3 0.24 %
Jóka 2 0.16 %
Kisgeszt 2 0.16 %
Tallós 2 0.16 %
Kismácséd 2 0.16 %
Királyrév 2 0.16 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 19.23 %
Feketenyék 278 12.88 %
Galánta 182 8.43 %
Nagyfödémes 139 6.44 %
Hidaskürt 133 6.16 %
Jóka 92 4.26 %
Tallós 82 3.80 %
Felsőszeli 78 3.61 %
Taksonyfalva 68 3.15 %
Diószeg 66 3.06 %
Alsószeli 66 3.06 %
Pozsonyvezekény 60 2.78 %
Nagymácséd 60 2.78 %
Királyrév 50 2.32 %
Nemeskosút 49 2.27 %
Vága 46 2.13 %
Vízkelet 44 2.04 %
Nemeskajal 34 1.58 %
Kismácséd 27 1.25 %
Tósnyárasd 21 0.97 %
Szered 16 0.74 %
Alsóhatár 16 0.74 %
Ábrahám 7 0.32 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 5 0.23 %
Magyargurab 4 0.19 %
Vágpatta 4 0.19 %
Pusztafödémes 4 0.19 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 14.86 %
Feketenyék 473 14.31 %
Nádszeg 255 7.72 %
Hidaskürt 205 6.20 %
Nagyfödémes 195 5.90 %
Felsőszeli 162 4.90 %
Alsószeli 133 4.02 %
Jóka 123 3.72 %
Taksonyfalva 122 3.69 %
Nagymácséd 121 3.66 %
Diószeg 115 3.48 %
Vága 109 3.30 %
Tallós 103 3.12 %
Vízkelet 99 3.00 %
Pozsonyvezekény 97 2.93 %
Nemeskosút 78 2.36 %
Királyrév 63 1.91 %
Nemeskajal 59 1.79 %
Szered 32 0.97 %
Kismácséd 29 0.88 %
Dunajánosháza 28 0.85 %
Alsóhatár 24 0.73 %
Tósnyárasd 24 0.73 %
Magyargurab 14 0.42 %
Ábrahám 14 0.42 %
Alsószerdahely 13 0.39 %
Salgócska 10 0.30 %
Pusztafödémes 7 0.21 %
Gány 7 0.21 %
Sopornya 6 0.18 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 22.69 %
Galánta 145 18.59 %
Diószeg 69 8.85 %
Sopornya 61 7.82 %
Szentharaszt 39 5.00 %
Pusztafödémes 36 4.62 %
Ábrahám 30 3.85 %
Vágpatta 26 3.33 %
Alsószerdahely 22 2.82 %
Nagyfödémes 21 2.69 %
Sempte 21 2.69 %
Magyargurab 19 2.44 %
Jóka 16 2.05 %
Kisgeszt 15 1.92 %
Felsőszeli 14 1.79 %
Taksonyfalva 12 1.54 %
Vága 12 1.54 %
Gány 11 1.41 %
Nemeskosút 10 1.28 %
Kismácséd 8 1.03 %
Alsószeli 6 0.77 %
Pusztakürt 6 0.77 %
Salgócska 6 0.77 %
Nagymácséd 6 0.77 %
Tósnyárasd 5 0.64 %
Nemeskürt 4 0.51 %
Nemeskajal 4 0.51 %
Tallós 4 0.51 %
Királyrév 3 0.38 %
Nádszeg 2 0.26 %
Alsóhatár 2 0.26 %
Hidaskürt 2 0.26 %
Vízkelet 2 0.26 %
Feketenyék 2 0.26 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 39.46 %
Alsószerdahely 567 17.13 %
Sopornya 465 14.05 %
Galánta 356 10.76 %
Sempte 179 5.41 %
Vágpatta 144 4.35 %
Nemeskürt 91 2.75 %
Szentharaszt 84 2.54 %
Pusztakürt 70 2.11 %
Vága 64 1.93 %
Diószeg 56 1.69 %
Pusztafödémes 52 1.57 %
Gány 48 1.45 %
Ábrahám 46 1.39 %
Taksonyfalva 45 1.36 %
Felsőszeli 44 1.33 %
Nagyfödémes 29 0.88 %
Magyargurab 27 0.82 %
Kisgeszt 27 0.82 %
Nemeskosút 22 0.66 %
Salgócska 21 0.63 %
Tallós 18 0.54 %
Alsószeli 17 0.51 %
Jóka 13 0.39 %
Nagymácséd 13 0.39 %
Nemeskajal 11 0.33 %
Tósnyárasd 11 0.33 %
Hidaskürt 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Királyrév 4 0.12 %
Pozsonyvezekény 4 0.12 %
Nádszeg 3 0.09 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1278 76.03%
VPN
256 15.23%
KSČ
42 2.50%
KDH
27 1.61%
SZ
21 1.25%
SNS
12 0.71%
DS
12 0.71%
SPV
9 0.54%
SD
7 0.42%
Egyéb
17 1.01%
Érvényes szavazatok 1681
Együttélés-MKDM
927 60.35%
Magyar Polgári Párt
445 28.97%
HZDS
41 2.67%
ODÚ
25 1.63%
SDĽ
18 1.17%
SZS
17 1.11%
KSS
12 0.78%
DS-ODS
12 0.78%
KDH
8 0.52%
Egyéb
31 2.02%
Érvényes szavazatok 1536
MK
1381 88.36%
SP-VOĽBA
26 1.66%
HZDS-RSS
25 1.60%
KSS
24 1.54%
ZRS
24 1.54%
23 1.47%
HZPCS
16 1.02%
KDH
12 0.77%
DS
10 0.64%
SPK
7 0.45%
Egyéb
15 0.96%
Érvényes szavazatok 1563
MKP
1484 84.13%
SDK
151 8.56%
SOP
40 2.27%
SDĽ
29 1.64%
HZDS
24 1.36%
KSS
13 0.74%
MLHZP
11 0.62%
SNS
8 0.45%
Egyéb
4 0.23%
Érvényes szavazatok 1764
MKP
1458 90.06%
SDKU
46 2.84%
ANO
32 1.98%
SMER
20 1.24%
HZDS
14 0.86%
NOSNP
10 0.62%
KSS
8 0.49%
Egyéb
31 1.91%
Érvényes szavazatok 1619
MKP
1187 91.66%
SDKU DS
39 3.01%
SMER
23 1.78%
ĽS HZDS
9 0.69%
SF
9 0.69%
LB
6 0.46%
Egyéb
22 1.70%
Érvényes szavazatok 1295
Most-Híd
781 56.15%
MKP
400 28.76%
SDKU DS
77 5.54%
SaS
56 4.03%
SMER
38 2.73%
SDĽ
10 0.72%
KDH
8 0.58%
SNS
7 0.50%
Egyéb
14 1.01%
Érvényes szavazatok 1391
Most-Híd
603 48.20%
MKP
479 38.29%
SMER SD
51 4.08%
OĽaNO
38 3.04%
SaS
25 2.00%
KDH
14 1.12%
SDKU DS
11 0.88%
99 Percent
10 0.80%
Egyéb
20 1.60%
Érvényes szavazatok 1251
MKP
585 45.85%
Most-Híd
428 33.54%
OĽANO-NOVA
66 5.17%
SME RODINA
46 3.61%
SaS
41 3.21%
SMER SD
34 2.66%
LSNS
30 2.35%
#SIEŤ
17 1.33%
KDH
8 0.63%
SNS
6 0.47%
Egyéb
15 1.18%
Érvényes szavazatok 1276
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések