SK
RV
.....

Pelsőc

Község

címer zászló
2247 94% magyar 1910
818 37% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Pelsőc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Plešivec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Bérc, Bikk, Csengő-lyuk, (Farkásipuszta), Gömöri-rét, Gyapjú-tető, Haragistya-tető, Hás-bérc, Istálló-kő, Kis-hegy, Kis-vágás, Kónyárt, Kopasz-kő, Liszunya, Lófej, Macska-lyuk, Nagy Bikk-tető, Nagyheg
Koordináták:
48.54766083, 20.40485764
Terület:
62,14 km2
Rang:
község
Népesség:
2311
Tszf. magasság:
216 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04911
Település kód:
526096
Szervezeti azonosító:
328642
Adóazonosító:
2020961547

A község a Sajó völgyében, a Csetneki-patak torkolatánál és a Csetneki-völgy elágazásánal fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornaljától 17 km-re északra, Rozsnyótól 17 km-re délnyugatra. Fontos vasúti és forgalmi csomópont: vasútvonalak vezetnek Murány és Nagyszlabos felé (előbbi vonalon 2011-ben, utóbbin 2003-ban megszűnt a személyforgalom). Mellékutak kötik össze Csetnekkel (14 km) és Gömörhosszúszón (7 km) keresztül Aggtelekkel (13 km). Határa három, egymástól a Sajó és a Csetnek völgye által elválasztott területből áll: a Csetnektől nyugatra eső rész (Konyár-fennsík) a Jolsvai-karszt része, a Csetnek-patak és a Sajó között a Pelsőci-fennsík (vagy Pelsőci-Nagy-hegy) terül el, a Sajótól keletre pedig a Szilicei-fennsík legnyugatibb része is Pelsőchöz tartozik. A teljes, északi irányban 10 km-nél is messzebb elnyúló Pelsőci-fennsík a város területéhez tartozik, kataszterének mintegy felét foglalja magába. Összterületének mintegy kétharmadát erdő borítja. Délről Lekenye és Pelsőcardó, délnyugatról Özörény, nyugatról Páskaháza, Kuntapolca és Csetnek, északról Kisgencs, Sebespatak, Rekenyeújfalu, Berzéte és Berzétekőrös, keletről pedig Szalóc és Szádvárborsa községekkel határos. Nyugati és északi határát a Pelsőci-fennsík pereme, Pelsőcardóval közös határának nagy részét pedig a Pelsőcardó-Szádvárborsa út vonala alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1802-ig Gömör vármegye székhelye, majd 1802-1882 között Rimaszombattal együtt az egyesített Gömör-Kishont vármegye székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (62,14 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1953-ban az özörényi papírgyár területének egy részét, mely korábban Pelsőchöz tartozott - 3 hektárt - Özörényhez csatolták).

Népesség

1910-ben 2393, 1921-ben 2339, 1938-ban pedig 3132, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1930-ban 33,9 % volt. 1938-1991 között népességének több mint egyötödét elveszítette, 1991-2011 között lakosságszáma stabilan alakult (1991-ben 2433, 2011-ben 2405 lakos). Magyar többségét 2001-2011 között elveszítette, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 58,7 %-ról 42,9 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 37,9 %-ról 50,7 %-ra nőtt. A magyar anyanyelvűek aránya 50,3 %. A lakosság mintegy egynegyede (25,6 %) a roma etnikumhoz tartozik, a roma nemzetiségűek aránya 2,4 %. A lakosság 28,3 %-a felekezeten kívüli, 28,1 %-a római katolikus, 21,9 %-a református, 5,7 %-a pedig evangélikus vallású (1921-ben még a lakosság 49,2 %-a református vallású volt).

Történelem

A gömöri várispánság megszervezése előtt a vidéket elfoglaló magyarság Pelsőcig jutott a Sajó völgyében, az ettől északra fekvő hatalmas erdőborította lakatlan területek teljes egészükben királyi birtokok lettek, központjuk a stratégiai fekvésű helyen, feltehetőleg a 11. században kialakult Pelsőc lett. Legkorábbi lakossága a sajómelléki magyar őrségből került ki, de környékén a kezdetektől élt szórványosan szláv lakosság, a Pelsőc név is szláv eredetű. Írásos források 1243-ban említik először, birtokosa ekkor a Miskolc nemzetségbeli Bors ispán volt, kinek halála után IV. Béla a területet az Ákos nemzetségnek, a Bebek család ősének adományozta, hogy azon várat és Szent Györgynek szentelt monostort építsenek. Ebben az adománylevélben "Plesuck" néven szerepel. 1317-ben "Plesouch", 1320-ban "Plysouch", 1328-ban és 1337-ben "Plesewch" néven szerepel az írott forrásokban. A 13. század végén vámszedőhely volt itt. A városka a 14. század elején kapta kiváltságait, 1328-ban városi rangot és vásártartási jogot kapott. 1427-ben 52 portával adózott a Bebek családnak. Fejlődése később félbeszakadt és mezővárossá vált, elvben szabad bíráskodással és bíróválasztással. Vára a 13. században épült, a török időkben végvár lett. 1558-ban a török a várossal együtt elfoglalta, kirabolta és felgyújtotta. Sorsa 1567-ben pecsételődött meg, amikor Schwendi Lázár császári fővezér leromboltatta. Ezután a település több nemesi család birtoka volt. A 16. és 17. században a város sokat szenvedett a hadak pusztításaitól. 1570-ben a török pusztította el, ettől kezdve a füleki bégnek is fizetett adót. Az elviselhetetlen adóterhek miatt sokan elmenekültek Pelsőcről, lakossága állandóan cserélődött, de magyar jellegét mindvégig megőrizte. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1688-ban jobbágyai 12 egész és 15 fél porta után adóztak. A 17-18. század fordulóján a beszállásolások és az ezzel járó fosztogatás lakosságát koldusbotra juttatta, az 1709-1710-es pestisjárvány is nagy pusztítást okozott. A 18. század elejétől Sajógömörből ide kerültek át a megyegyűlések, 1719-ben vármegyeháza is épült Pelsőcön. Az 1773-as urbárium szerint 50 polgár és 32 zsellércsalád lakta (összesen 841 lakos). 1788-ban visszakapta országos- és hetivásárjogát. 1828-ban 108 házában 853 lakos élt. Lakói mezőgazdaságból, állattartásból, gyümölcstermesztésből és mészégetésből éltek. 1849-ben tífusz és tűzvész pusztított a városban. A 19. század végén a vasútépítés adott munkát a lakosoknak, 1874-ben megépült a Bánrévét Dobsinával összekötő vasút, majd 1893-ban a murányi, 1894-ben pedig a nagyszlabosi vasútvonal. 1882-ig Rimaszombattal együtt Gömör-Kishont vármegyei gyűléseinek színhelye, 1871-ig mezőváros, ezután nagyközség. A 19. század végén fűrésztelep, vashámor, szöggyár, mészégető és téglagyár működött a településen, az egykori Viczki-malom helyén, Pelsőc és Özörény határán papír- és cellulózgyár létesült (1953 óta teljes területe Özörényhez tartozik). A Blum Sámuel által 1896-ban alapított elmegyógyintézet az 1930-as évek végéig működött a községben, melynek épületében 1940. április 1-je és szeptember 30-a között a magyar kormány menekülttábort tartott fenn, a Lengyelország megszállása elől menekülő katonák befogadására. Az épület falai között 1943-ban hadikórházat létesítettek. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 2002-ben határának nagy részét az ekkor létrejött Szlovák Karszt Nemzeti Parkhoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben szlovák és magyar (Dénes György Alapiskola) tanítási nyelvű alapiskola és óvoda, valamint 1898 óta elmegyógyintézet működik. Határában napkollektoros erőmű található. Határának túlnyomó része a Szlovák Karszt Nemzeti Park része (számos barlanggal - Csengő-lyuk, Macska-lyuk, stb.), Pelsőc a környék turistaútvonalainak központja. Református temploma a 13. században kora gótikus stílusban épült, 1617-ben reneszánsz stílusban átalakították, műemléki védettséget élvez. A templomban található a Bebek-család 15. századi temetőkápolnája is. Harangtornyát 1807-ben építették barokk-klasszicista stílusban. Az egykori vármegyeháza 1716-1719 között épült barokk stílusban, ma a községházának ad otthont. A település központjában találhatóak a 13. századi vízivár romjai, melyből csak néhány falmaradvány maradt fent.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PELSŐCZ. Plesovce, Plesnicz. Magyar Mezőváros Gömör Vármegyében, földes Ura Szeremley Uraság, lakosai katolikusok, és többen reformátusok, fekszik Sajóvize mentében, Rosnyóhoz két mértföldnyire, ’s a’ Vármegyének itten tartatni szokott Gyűlései nevezetesítik; Csoltóhoz is közel. Pelsőcz Kanyári, és a’ Pelsőczi hegy alatt való Vas Hámorokkal együtt, határbéli földgyeik közép termékenységűek, legelőjök jó, és elég, fájok van mind a’ kétféle, vásárjaikból kevés jövedelmek van, piatzozások egy, két mértföldnyire, vannak vashámorjai, meszet, és szenet is égetnek, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pelsőcz (Pleisnicz, Pleschivecz), magyar m.-város, Gömör vmegyében, egy termékeny térségen, a csetneki és rosnyói Sajó összefolyásánál; Rosnyóhoz délre 1 1/2 mfdnyire. – Azon magasságra nézve 2-dik osztálybeli hegyláncz, melly pelsőczinek neveztetik, itt ér véget. – Van 931 ref., 25 evang., 184 kath. lakosa, s ref. szentegyháza. A vármegye közgyüléseit itt tartotta. Szántóföldei s rétjei bőtermékenységüek; a lakosok szép szabadságokkal (a többi között vérhatalmi és vásári joggal.) élnek, s különféle mesterségeket folytatnak. – Hajdani várát 1567-ben Svendi Lázár hányatta széjjel, mint fentebb láttuk a Bebek György hütlensége miatt, melly nemzetségnek IV. Béla király ajándékozta több helységekkel együtt 1242-ben. Az 1849-ki magyar forradalomban leégett.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pelsűcztől éjszakra a kopár pelsűczi fensík terűl, mintegy a sziliczeinek folytatása, melyet a Sajó választ el emettől. Ezen a jókora kiterjedésű mészkő-fensíkon alig találni egy-egy darab földet, mely mívelésre érdemes volna. Meredek, fehérlő oldalfalán fölkapaszkodva, tömérdek ravaszlyukat, töbört, mélyedést találunk rajta szanaszét. Van egy több négyszögméter kiterjedésű ürege, mely 92 méter mély. (...) Odább Gömör-Panyit, Tiba, és a celluloz-gyáráért említhető Horka kis helységektől éjszakra a csetneki völgynyílás mellett épűlt Pelsűcz nagyközség. Ezt az 1.800 lakosú községet a Bebekek után a Perényiek bírták, majd az utolsó Rákóczi Ferenczre szállott. Van a szomszédos Ó-Hámor telepen vasárúgyára, rost- és faanyaggyára, iparosiskolája. A múlt században épűlt megyeházát, mióta a megyegyűléseket Rimaszombatban tartják, más czélokra használják; ma műfaipargyárnak van berendezve.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pelsőcz, a pelsőcz-murányi vasútvonal kiinduló pontján fekvő magyar nagyközség, 341 házzal és 2099, túlnyomó számban ev. ref. vallású lakossal. E községet a pápai tizedszedők jegyzéke Plusuti eltorzított alakban említi. Egyébként honfoglaláskori telep, melyet Bors vezér utódai bírtak. IV. Béla 1242-ben a Bebek családnak adományozza, a kik itt a már akkoriban fennálló régi vár helyett újat építenek. 1328-ban már a város szabadalmairól is tudunk. Ekkori földesura Bebek Domokos volt. 1408 előtt Bebek László volt az ura, a kinek a síremléke az itteni református templomban ma is 78látható. 1427-ben a város Pelseuch és Pelsewz néven van említve. Hetivásárjogát I. Károlytól kapta. 1558-ban a törökök a várat a várossal együtt elpusztították. Bebek Kata, Perényi Ferencznek a neje lett és ezen az úton lettek a Perényiek, és azután a Rákóczyak az uradalom birtokosai. 1716-ban kezdték építeni a vármegyeházát és három évvel később tartották itt az első megyegyűlést. A pelsőczi várat I. Ferdinánd végvárnak nyilatkoztatta. Ekkor a várnak még fennálló része a pelsőczi Szeremley családé volt. 1788-ban nyert ismét országos és hetivásárjogot. 1806 aug. 15-én József nádor utazott át a városon és egy éjtszakát töltött a falai között. Ez időben Pleisnicz és Plesivecz német és tót néven is szerepel. Hajdani várának ma már alig van valami nyoma. A község határában, a Nagyhegyen, kb. 45 öl mélységű ú. n. csengő lyuk van, mely onnan veszi a nevét, hogy ha követ dobnak az üregbe, úgy cseng mintha üvegfalakhoz ütődnék. 1887-ben egy társaság megkisérlette az üreg átkutatását és abban szép cseppköveket talált, de belsejébe hatolni nem tudott. A lakosok iparegyesületet, olvasókört és dalegyletet tartanak fenn. Itt van közel az első magyar papiripar r.-t. nagyszabású gyára és a gömöri faipar részvénytársaság nagy gyártelepe, továbbá az elmegyengék intézete, a Miklóssy-féle aczélműgyár és egy nagyobb mészégető gyár. Mindezekről más helyen, bővebben van szó. A községben két templom van. A református templom az árpádházi királyok korából való építmény. A katholikus pedig a réginek a helyén 1901-ben épült. A vármegye ódon, emeletes székháza most a fa-ipartársaság tulajdonában van. A község 1849-ben teljesen leégett. A községházán több, a város szabadalmaira vonatkozó oklevelet őriznek. Pelsücz környékén hajdan több község feküdt, melyeknek ma már nyomuk sincsen. Ezek közé tartozik Hermánháza, mely 1427-ben, Géczpataka, mely ugyanakkor és Chirk, mely már valamivel előbb szintén mint a Bebekek birtoka szerepel. A községhez tartoznak még Nagyhegy, Czibur, Óhámor, Czigány és Veczk telepek. Van saját postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

Pelsőc, Pleschnitz, v. Gömör-Kishont vm. (Plešivec, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. rozsnyói esp. ker-ében. - 1243: Plesuck. 1332: már létezett. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1827: alapították újra. Mai tp-át 1911: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. - Filiái 1917: Özörény, Páskaháza, Pelsőcardó, Szalóc, Vígtelke. - Lakói 1991: össz. 2433, m. 1428 (58,69%); 2001: össz. 2447, m. 1204 (49,20%). ** / Gerecze II:330. (a tp. 1901: épült) - Schem. Ros. 1913:24. - Györffy II:477.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pelsőc. Pulsuti alakban írják az első pápai tizedjegyzékek a község nevét. A helységet még a honfoglalás után alapította az ősi Bors-nemzetség. A Bebek-család is már 1212-ben bírja a községet, mint IV. Béla adományát. Bebekék új várat építettek a községben. 1328-ban Bebek Domokos városi szabadalmakat is kap itt Róbert Korolytól. 1408-ból származik Bebek László síremléke, mely a helybeli református templomban épen megmaradt. Róbert Károlytól hetivásár-engedélyt is kapott Pelsőc. Házasság révén később a Perényi-család jut a község birtokába, majd a Rákócziak gyakorolják rajta a földesúri jogokat. Idők folyamán a helység erős versenytársa volt a többi megyei székhelyeknek. Ecélból 1716-ban megyeházát építenek a községben. I. Ferdinánd idejében a vár a pelsőczi Szeremley-család birtokában volt, melyet ekkor a végvárak között soroltak fel. 1788-ban ismét a vásártartó városok rangjára emelkedett. Pelsőc közelében több virágzó község létezett, így Hermanháza, amelyről 1427-ben történik említés, Géczpataka és Chirk, amelyek szintén ezidőtájt szerepelnek a Bebekcsalád birtokai közt. A pelsőci vár majdnem teljesen elpusztult, temploma azonban, mely az Árpádok idejéből származik, ma is fennáll. A község területe 10.803 kat hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 3132. Külterületi lakott helyei: Alsótelep, Cigány-kolónia, Mészgyár, Nagyhegy, Óhámori Acélmű, Rimamurányi-telep, Ujhámor, Veczki-papírgyár.

Batta István - Dénes György - Juhász Ilona, L. - Krupár Zoltán - Lacza Éva - Máté László (karnagy) - Rudnay Gyula - Ruthényi Károly -

Ruthényi Károly

1875. 9. 28.
Pelsőc - megszületett
Selmecbánya - tanult
névjegyzék

Rudnay Gyula

1878.1.9.
Pelsőc - megszületett
névjegyzék

Batta István

1882. 7. 12.
Beje - megszületett
1919 - 1920
Pelsőc - élt
1926. 07. 30.
Sárospatak - elhunyt
névjegyzék

Krupár Zoltán

1922. 12. 29.
Pelsőc - megszületett
névjegyzék

Dénes György

1923. 05. 24.
Pelsőc - megszületett
2007. 09. 14.
Pozsony - elhunyt
névjegyzék

Máté László (karnagy)

1937.5.6.
Páskaháza - megszületett
1956-
Pelsőc - tanított
névjegyzék

Lacza Éva

1951. 11. 11.
Pelsőc - megszületett
névjegyzék

Juhász Ilona, L.

1960. 3. 18.
Rozsnyó - megszületett
Pelsőc A könyvtár munkatársa.
Érsekújvár - kutatott A Honismereti Múzeum néprajzosa.
Komárom A Duna Menti Múzeum alkalmazottja.
Keszegfalva - élt
Rozsnyórudna - élt
névjegyzék
Névelőfordulások
1243
Plesuck
1317
Plesouch
1320
Plysouch
1328
Pelsewcz
1337
Plesewch
1773
Pelsűcz, Pelsucz, Pleschnitz, Plessuwcze,
1786
Pelschőtz, Plessowce, Pleschnitz,
1808
Pelsőcz, Pelsűcz, Pleissnitz, Plessiwec, Plěssuwce,
1863
Pelsőc,
1892
Pelsüc,
1907
Pelsőc,
1920
Plešivec,
1927
Plešivec, Pelsőc,
1945
Plešivec, Pelsőc,
1948
Plešivec
1994
Pelsőc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csehszlovák hadsereg utca (Čsl. armády) 1
Telefon: 0587921135
Fax: 0587921134

Honlap: plesivec.ocu...x.php

Hivatali órák:

Polgármester:
Šušánová Iveta (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Nemčoková Lýdia (Független)
Szkokan Štefan (Független)
Rudinská Edita (MOST - HÍD)
Mikušová Monika (MOST - HÍD)
Nemcsková Agnesa (MOST - HÍD)
Tóthová Silvia (SMK-MKP)
Dudorová Beáta (SMK-MKP)
Molnárová Ingrid (SMK-MKP)
Skokan Ondrej (SPOLU)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Pelsőci Posta

Körút 374

Samuel Blum Elmegyógyintézet

Gömöri utca 233

Domica kistérségi településtársulás

Csehszlovák hadsereg utca 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Gömöri utca 1

Dénes György Magyar Tannyelvű Alapiskola

Csehszlovák hadsereg utca 31

Óvoda

Vár utca 361

Pelsőci Anyakönyvi Hivatal

Csehszlovák hadsereg utca 1

Pelsőci Községi Hivatal

Csehszlovák hadsereg utca 1

Pelsőc község dotációs szervezete

Daxner utca 22

Pelsőci Rendőrörs

Vasút utca 483

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1453 89%
szlovákok 93 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 61 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1637
magyarok 2247 94%
szlovákok 33 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 70 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 42 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2393
magyarok 1822 78%
szlovákok 276 12%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 204 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2339
magyarok 1428 59%
szlovákok 923 38%
ruszinok 0 0%
romák 48 2%
ukránok 7 0%
csehek 22 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 2433
magyarok 1204 49%
szlovákok 1076 44%
ruszinok 0 0%
romák 117 5%
ukránok 4 0%
csehek 14 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 31 1%
összlétszám 2447
magyarok 1031 43%
szlovákok 1219 51%
ruszinok 1 0%
romák 57 2%
ukránok 3 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 76 3%
összlétszám 2405
magyarok 818 37%
szlovákok 1161 52%
ruszinok 0 0%
romák 21 1%
ukránok 4 0%
csehek 10 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 200 9%
összlétszám 2225
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1869
Választási részvétel: 54.9 %
Kiadott boríték: 1026
Bedobott boríték: 1025

Polgármester

Érvényes szavazólap: 999
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šušánová Iveta 680 68.07 % MOST - HÍD
Gergely Gabriel 201 20.12 % SME RODINA - Boris Kollár
Szabó Alexander 118 11.81 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tóthová Silvia 476 SMK-MKP
Rudinská Edita 450 MOST - HÍD
Nemčoková Lýdia 449 Független
Skokan Ondrej 374 SPOLU
Mikušová Monika 334 MOST - HÍD
Dudorová Beáta 331 SMK-MKP
Nemcsková Agnesa 272 MOST - HÍD
Molnárová Ingrid 249 SMK-MKP
Szkokan Štefan 240 Független
Genčiová Jana 234 MOST - HÍD
Jánosdeák Zoltán 228 SMK-MKP
Szaniszló Adrián 224 SMK-MKP
Randliszek Zoltán 217 MOST - HÍD
Havrlentová Ingrid 210 MOST - HÍD
Varga Andrej 206 SMK-MKP
Fabian Ján 202 Független
Kőrösi Štefan 194 SMK-MKP
Lalik Alexander 193 MOST - HÍD
Máté Gejza 190 SMK-MKP
Szabados Jozef 190 MOST - HÍD
Gergely Gabriel 183 SME RODINA - Boris Kollár
Cselényi Ladislav 151 Független
Vidinský Róbert 131 SMK-MKP
Polyák Ladislav 122 Független
Vavrek Stanislav 93 MOST - HÍD
Viola Ondrej 93 SME RODINA - Boris Kollár
Szabariová Jarmila 54 SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

2014
Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1889
Választási részvétel: 17.36 %
Kiadott boríték: 328
Bedobott boríték: 328
Választásra jogosult: 1891
Választási részvétel: 5.13 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97
Választásra jogosult: 1 915
Választási részvétel: 17,23 %
Kiadott boríték: 330
Bedobott boríték: 330

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 271
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 296
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 129 47.60 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 67 24.72 % KDS
Marek Ďurán 20 7.38 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 19 7.01 % NOVA
Ivan Kuhn 8 2.95 % OKS
Jaroslav Džunko 7 2.58 % Független
Jozef Holečko 7 2.58 % Független
Vladimír Gürtler 6 2.21 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 4 1.48 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 4 1.48 % KSS
Rudolf Bauer 38 40.43% KDS
Richard Raši 101 34.12 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 90 30.41 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 61 20.61 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 26 8.78 % ĽSNS
Róbert Bačinský 9 3.04 % Független
Jarmila Tkáčová 4 1.35 % SNS
Lukáš Sisák 2 0.68 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.34 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.34 % Független
Vladislav Stanko 1 0.34 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 309
Érvényes szavazólap: 320
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Milko 134 43.37% SMER - SD
Ján Babič 109 35.28% SMER - SD
Ján Szöllös 69 22.33% SMK-MKP
Pavol Burdiga 68 22.01% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Beáta Bekeová 54 17.48% SMK-MKP
Peter Bollo 46 14.89% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ferenc Porubán 46 14.89% SMK-MKP
Juraj Nagy 41 13.27% Független
Štefan Bašták 36 11.65% SMER - SD
Karol Horník 24 7.77% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 23 7.44% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 22 7.12% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Frák 21 6.80% Független
Štefan Szaniszló 20 6.47% ĽS Naše Slovensko
Božena Czmórová 20 6.47% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Július Kerekes 19 6.15% Független
Jozef Kušnier 16 5.18% ĽS Naše Slovensko
Milan Fafrák 15 4.85% KSS
Jaroslav Kočiš 13 4.21% KSS
Matúš Bischof 12 3.88% OKS
Ľuboš Gál 12 3.88% 7 STATOČNÝCH
Zlatica Bachňáková 11 3.56% KSS
Janka Vavreková 11 3.56% KSS
Tibor Takáč 11 3.56% OKS
Jana Gallová 9 2.91% ÚSVIT
Jozef Kováč 8 2.59% SaS
Izabella Hurajtová 8 2.59% NOVA
Ľudovít Gunár 7 2.27% SRÚS
Peter Pamula 7 2.27% SNS
Juraj Bernár 6 1.94% KSS
Ivan Kuhn 6 1.94% OKS
Stanislav Kučerák 5 1.62% SRÚS
Milan Mlynár 4 1.29% SNS
Eduard Mako 3 0.97% SRÚS
Jozef Šebalj 1 0.32% DS
Július Barkai 138 43.13% SME RODINA - Boris Kollár
Beáta Beke 88 27.50% SMK-MKP
Tibor Balázs 85 26.56% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 71 22.19% MOST - HÍD
Attila Anna 65 20.31% Független
Juraj Nagy 51 15.94% Független
Ferenc Porubán 48 15.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 45 14.06% MOST - HÍD
Peter Bollo 44 13.75% MOST - HÍD
Ján Babič 42 13.13% SMER-SD
Zoltán Várady 35 10.94% SMK-MKP
Michal Terrai 35 10.94% Független
Erika Ocelníková 32 10.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Hildegarda Támárová 30 9.38% MOST - HÍD
Róbert Bezek 26 8.13% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ladislav Juhász 24 7.50% ĽS Naše Slovensko
Štefan Bašták 23 7.19% SMER-SD
Matúš Bischof 23 7.19% OKS
Juraj Balázs 22 6.88% Független
Monika Repaszká 21 6.56% ŠKV
Dušan Žiak 20 6.25% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 20 6.25% ŠANCA
Dušan Pollák 19 5.94% ŠKV
Karol Horník 17 5.31% SMER-SD
Ariana Palme 15 4.69% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 15 4.69% ĽS Naše Slovensko
Gejza Záhn 14 4.38% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Róbert Hanuštiak 13 4.06% Független
Martin Gallo 12 3.75% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jaroslav Kočiš 9 2.81% KSS
Ivan Kuhn 9 2.81% OKS
Viliam Hlaváč 9 2.81% ŠKV
Karol Kováč 9 2.81% OKS
Matej Lada 9 2.81% ŠKV
Eva Mihóková 7 2.19% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 6 1.88% SNS
Jarmila Breznenová 6 1.88% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Mária Bernáthová 5 1.56% KSS
Juraj Bernár 5 1.56% KSS
Jozef Červeňák 4 1.25% RIS
Helena Laliková 2 0.63% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 8.59 %
Krasznahorkaváralja 33 1.25 %
Csetnek 31 1.17 %
Dobsina 30 1.14 %
Nagyveszverés 30 1.14 %
Nagyszabos 27 1.02 %
Betlér 19 0.72 %
Alsósajó 18 0.68 %
Pelsőc 15 0.57 %
Rekenyeújfalu 13 0.49 %
Oláhpatak 13 0.49 %
Andrási 13 0.49 %
Rozsnyórudna 13 0.49 %
Henckó 11 0.42 %
Jólész 11 0.42 %
Kisfeketepatak 11 0.42 %
Berzéte 11 0.42 %
Dernő 8 0.30 %
Sebespatak 8 0.30 %
Gócs 8 0.30 %
Kisszabos 8 0.30 %
Szabados 8 0.30 %
Csucsom 7 0.26 %
Özörény 6 0.23 %
Martonháza 6 0.23 %
Körtvélyes 6 0.23 %
Berzétekőrös 5 0.19 %
Rozsfalva 4 0.15 %
Lucska 4 0.15 %
Szádalmás 4 0.15 %
Barka 4 0.15 %
Hámosfalva 4 0.15 %
Gömörpanyit 4 0.15 %
Gacsalk 3 0.11 %
Kecső 3 0.11 %
Restér 3 0.11 %
Lekenye 3 0.11 %
Pétermány 3 0.11 %
Kisgencs 3 0.11 %
Szalóc 2 0.08 %
Hárskút 2 0.08 %
Gecelfalva 2 0.08 %
Tornagörgő 2 0.08 %
Gömörhosszúszó 2 0.08 %
Imrikfalva 2 0.08 %
Szilice 2 0.08 %
Szádvárborsa 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Pelsőcardó 1 0.04 %
Páskaháza 1 0.04 %
Beretke 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Felsősajó 1 0.04 %
Sajóréde 1 0.04 %
Jablonca 1 0.04 %
Várhosszúrét 1 0.04 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 56.00 %
Krasznahorkaváralja 210 11.20 %
Hárskút 174 9.28 %
Várhosszúrét 170 9.07 %
Szádalmás 78 4.16 %
Tornagörgő 75 4.00 %
Dernő 73 3.89 %
Barka 72 3.84 %
Pelsőc 65 3.47 %
Berzéte 62 3.31 %
Nagyveszverés 60 3.20 %
Jólész 58 3.09 %
Betlér 53 2.83 %
Szilice 50 2.67 %
Körtvélyes 46 2.45 %
Csetnek 45 2.40 %
Oláhpatak 45 2.40 %
Özörény 42 2.24 %
Dobsina 41 2.19 %
Andrási 40 2.13 %
Nagyszabos 39 2.08 %
Rekenyeújfalu 35 1.87 %
Gömörhosszúszó 35 1.87 %
Berzétekőrös 32 1.71 %
Jablonca 27 1.44 %
Lekenye 27 1.44 %
Lucska 26 1.39 %
Rozsnyórudna 24 1.28 %
Kiskovácsvágása 24 1.28 %
Csucsom 24 1.28 %
Szalóc 24 1.28 %
Gócs 23 1.23 %
Alsósajó 22 1.17 %
Sebespatak 21 1.12 %
Kecső 19 1.01 %
Kuntapolca 14 0.75 %
Szabados 14 0.75 %
Gömörpanyit 14 0.75 %
Felsősajó 13 0.69 %
Henckó 12 0.64 %
Kisfeketepatak 12 0.64 %
Kisgencs 10 0.53 %
Beretke 10 0.53 %
Sajóréde 10 0.53 %
Gecelfalva 9 0.48 %
Restér 9 0.48 %
Melléte 9 0.48 %
Rozsfalva 8 0.43 %
Hámosfalva 8 0.43 %
Csoltó 8 0.43 %
Pelsőcardó 7 0.37 %
Páskaháza 7 0.37 %
Martonháza 7 0.37 %
Szádvárborsa 6 0.32 %
Imrikfalva 6 0.32 %
Kisszabos 5 0.27 %
Márkuska 4 0.21 %
Annafalva 3 0.16 %
Gacsalk 1 0.05 %
Pétermány 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 21.24 %
Lekenye 103 8.71 %
Tornagörgő 100 8.46 %
Pelsőc 88 7.45 %
Gömörhosszúszó 87 7.36 %
Özörény 72 6.09 %
Beretke 72 6.09 %
Körtvélyes 69 5.84 %
Szilice 67 5.67 %
Várhosszúrét 62 5.25 %
Berzéte 58 4.91 %
Szalóc 58 4.91 %
Szádalmás 52 4.40 %
Krasznahorkaváralja 44 3.72 %
Barka 44 3.72 %
Jablonca 42 3.55 %
Kecső 42 3.55 %
Berzétekőrös 42 3.55 %
Jólész 38 3.21 %
Szádvárborsa 34 2.88 %
Kuntapolca 32 2.71 %
Gömörpanyit 30 2.54 %
Melléte 29 2.45 %
Csucsom 27 2.28 %
Csoltó 24 2.03 %
Hárskút 23 1.95 %
Dernő 20 1.69 %
Lucska 17 1.44 %
Pelsőcardó 15 1.27 %
Páskaháza 12 1.02 %
Kiskovácsvágása 12 1.02 %
Rozsnyórudna 8 0.68 %
Csetnek 4 0.34 %
Sebespatak 4 0.34 %
Nagyszabos 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gócs 2 0.17 %
Nagyveszverés 2 0.17 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 50.11 %
Felsősajó 92 10.20 %
Sajóréde 72 7.98 %
Nagyveszverés 64 7.10 %
Oláhpatak 61 6.76 %
Dobsina 60 6.65 %
Betlér 32 3.55 %
Gócs 32 3.55 %
Nagyszabos 27 2.99 %
Rozsnyórudna 27 2.99 %
Sebespatak 23 2.55 %
Andrási 21 2.33 %
Pelsőc 19 2.11 %
Alsósajó 18 2.00 %
Várhosszúrét 16 1.77 %
Kisfeketepatak 14 1.55 %
Berzéte 13 1.44 %
Szádalmás 13 1.44 %
Csetnek 12 1.33 %
Csucsom 12 1.33 %
Rekenyeújfalu 12 1.33 %
Krasznahorkaváralja 11 1.22 %
Kisgencs 11 1.22 %
Jólész 11 1.22 %
Dernő 11 1.22 %
Gömörhosszúszó 10 1.11 %
Restér 7 0.78 %
Szalóc 7 0.78 %
Hámosfalva 7 0.78 %
Özörény 6 0.67 %
Martonháza 6 0.67 %
Gacsalk 6 0.67 %
Kuntapolca 6 0.67 %
Berzétekőrös 6 0.67 %
Hárskút 6 0.67 %
Henckó 5 0.55 %
Imrikfalva 5 0.55 %
Szilice 5 0.55 %
Barka 4 0.44 %
Pelsőcardó 3 0.33 %
Lekenye 3 0.33 %
Szabados 3 0.33 %
Csoltó 3 0.33 %
Lucska 3 0.33 %
Márkuska 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Sztracena 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Beretke 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Gömörpanyit 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.23 %
Csetnek 43 3.99 %
Dobsina 41 3.80 %
Nagyveszverés 38 3.53 %
Krasznahorkaváralja 30 2.78 %
Betlér 27 2.50 %
Nagyszabos 25 2.32 %
Pelsőc 20 1.86 %
Oláhpatak 20 1.86 %
Alsósajó 20 1.86 %
Andrási 19 1.76 %
Rekenyeújfalu 18 1.67 %
Henckó 17 1.58 %
Rozsnyórudna 11 1.02 %
Sebespatak 10 0.93 %
Restér 10 0.93 %
Berzéte 9 0.83 %
Gócs 9 0.83 %
Jólész 8 0.74 %
Özörény 7 0.65 %
Szabados 7 0.65 %
Gacsalk 7 0.65 %
Kisgencs 7 0.65 %
Kisfeketepatak 6 0.56 %
Sajóréde 6 0.56 %
Szilice 5 0.46 %
Dernő 5 0.46 %
Csucsom 5 0.46 %
Imrikfalva 5 0.46 %
Szádalmás 5 0.46 %
Hámosfalva 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lekenye 4 0.37 %
Kisszabos 4 0.37 %
Martonháza 4 0.37 %
Körtvélyes 4 0.37 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Kecső 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Gömörpanyit 2 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 21.96 %
Dobsina 38 2.38 %
Nagyveszverés 33 2.07 %
Pelsőc 32 2.01 %
Krasznahorkaváralja 31 1.94 %
Nagyszabos 26 1.63 %
Rozsnyórudna 19 1.19 %
Szalóc 19 1.19 %
Andrási 19 1.19 %
Szádalmás 17 1.07 %
Berzéte 17 1.07 %
Oláhpatak 17 1.07 %
Csetnek 17 1.07 %
Gömörpanyit 15 0.94 %
Szabados 15 0.94 %
Sebespatak 14 0.88 %
Betlér 14 0.88 %
Kisgencs 13 0.82 %
Körtvélyes 13 0.82 %
Alsósajó 13 0.82 %
Jólész 12 0.75 %
Hárskút 9 0.56 %
Szádvárborsa 9 0.56 %
Várhosszúrét 8 0.50 %
Kuntapolca 8 0.50 %
Gócs 8 0.50 %
Imrikfalva 7 0.44 %
Felsősajó 7 0.44 %
Beretke 7 0.44 %
Csucsom 7 0.44 %
Restér 7 0.44 %
Henckó 7 0.44 %
Rozsfalva 7 0.44 %
Rekenyeújfalu 7 0.44 %
Özörény 7 0.44 %
Dernő 6 0.38 %
Sajóréde 6 0.38 %
Tornagörgő 5 0.31 %
Martonháza 5 0.31 %
Kisfeketepatak 5 0.31 %
Pelsőcardó 4 0.25 %
Sztracena 4 0.25 %
Gömörhosszúszó 3 0.19 %
Berzétekőrös 3 0.19 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 15.47 %
Rozsnyó 123 6.97 %
Sajóréde 84 4.76 %
Felsősajó 52 2.95 %
Oláhpatak 46 2.61 %
Andrási 32 1.81 %
Márkuska 22 1.25 %
Gócs 17 0.96 %
Nagyveszverés 17 0.96 %
Csetnek 16 0.91 %
Nagyszabos 15 0.85 %
Imrikfalva 15 0.85 %
Betlér 13 0.74 %
Sztracena 9 0.51 %
Szádalmás 8 0.45 %
Kisfeketepatak 8 0.45 %
Pelsőc 7 0.40 %
Alsósajó 7 0.40 %
Henckó 7 0.40 %
Szabados 7 0.40 %
Rekenyeújfalu 6 0.34 %
Várhosszúrét 6 0.34 %
Sebespatak 5 0.28 %
Gecelfalva 5 0.28 %
Martonháza 4 0.23 %
Özörény 3 0.17 %
Berzétekőrös 3 0.17 %
Kuntapolca 3 0.17 %
Krasznahorkaváralja 3 0.17 %
Berdárka 2 0.11 %
Barka 2 0.11 %
Gömörpanyit 2 0.11 %
Jólész 2 0.11 %
Restér 2 0.11 %
Csucsom 2 0.11 %
Rozsnyórudna 2 0.11 %
Gacsalk 1 0.06 %
Körtvélyes 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Lekenye 1 0.06 %
Tornagörgő 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Szilice 1 0.06 %
Szádvárborsa 1 0.06 %
Szalóc 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Berzéte 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 48.89 %
Tornagörgő 123 30.37 %
Szádalmás 73 18.02 %
Körtvélyes 65 16.05 %
Beretke 55 13.58 %
Jablonca 52 12.84 %
Lekenye 50 12.35 %
Pelsőc 48 11.85 %
Várhosszúrét 46 11.36 %
Berzéte 46 11.36 %
Barka 42 10.37 %
Szalóc 39 9.63 %
Krasznahorkaváralja 37 9.14 %
Szilice 34 8.40 %
Berzétekőrös 28 6.91 %
Kecső 28 6.91 %
Gömörhosszúszó 25 6.17 %
Gömörpanyit 24 5.93 %
Hárskút 23 5.68 %
Csucsom 23 5.68 %
Kuntapolca 23 5.68 %
Szádvárborsa 21 5.19 %
Özörény 19 4.69 %
Dernő 19 4.69 %
Páskaháza 18 4.44 %
Jólész 16 3.95 %
Lucska 15 3.70 %
Melléte 14 3.46 %
Kiskovácsvágása 11 2.72 %
Csoltó 9 2.22 %
Rozsnyórudna 6 1.48 %
Pelsőcardó 4 0.99 %
Sajóréde 3 0.74 %
Nagyveszverés 3 0.74 %
Oláhpatak 2 0.49 %
Dobsina 2 0.49 %
Betlér 2 0.49 %
Nagyszabos 2 0.49 %
Sebespatak 1 0.25 %
Andrási 1 0.25 %
Rozsfalva 1 0.25 %
Restér 1 0.25 %
Henckó 1 0.25 %
Csetnek 1 0.25 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 71.30 %
Pelsőc 14 6.48 %
Dobsina 11 5.09 %
Nagyveszverés 8 3.70 %
Várhosszúrét 7 3.24 %
Rozsnyórudna 7 3.24 %
Betlér 7 3.24 %
Rekenyeújfalu 6 2.78 %
Szádalmás 6 2.78 %
Hárskút 5 2.31 %
Krasznahorkaváralja 5 2.31 %
Tornagörgő 5 2.31 %
Beretke 4 1.85 %
Özörény 4 1.85 %
Imrikfalva 4 1.85 %
Gömörhosszúszó 4 1.85 %
Jólész 3 1.39 %
Szilice 3 1.39 %
Henckó 3 1.39 %
Nagyszabos 3 1.39 %
Körtvélyes 3 1.39 %
Oláhpatak 3 1.39 %
Szabados 3 1.39 %
Dernő 3 1.39 %
Lekenye 3 1.39 %
Andrási 3 1.39 %
Csoltó 3 1.39 %
Gócs 3 1.39 %
Pelsőcardó 2 0.93 %
Kuntapolca 2 0.93 %
Kiskovácsvágása 2 0.93 %
Barka 2 0.93 %
Sebespatak 2 0.93 %
Csucsom 2 0.93 %
Felsősajó 1 0.46 %
Páskaháza 1 0.46 %
Kisfeketepatak 1 0.46 %
Kecső 1 0.46 %
Rozsfalva 1 0.46 %
Kisgencs 1 0.46 %
Szádvárborsa 1 0.46 %
Csetnek 1 0.46 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 7.76 %
Nagyszabos 25 4.13 %
Restér 19 3.14 %
Dobsina 10 1.65 %
Martonháza 7 1.16 %
Szádalmás 5 0.83 %
Andrási 5 0.83 %
Krasznahorkaváralja 5 0.83 %
Berzéte 4 0.66 %
Barka 4 0.66 %
Alsósajó 4 0.66 %
Kuntapolca 4 0.66 %
Nagyveszverés 4 0.66 %
Szabados 3 0.50 %
Szalóc 3 0.50 %
Özörény 2 0.33 %
Gömörpanyit 2 0.33 %
Szilice 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Felsősajó 2 0.33 %
Oláhpatak 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Hámosfalva 2 0.33 %
Tornagörgő 2 0.33 %
Csetnek 2 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.33 %
Pelsőc 2 0.33 %
Kisfeketepatak 2 0.33 %
Sajóréde 1 0.17 %
Rekenyeújfalu 1 0.17 %
Henckó 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Gócs 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Hárskút 1 0.17 %
Rozsfalva 1 0.17 %
Imrikfalva 1 0.17 %
Sebespatak 1 0.17 %
Rozsnyórudna 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Betlér 1 0.17 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 23.71 %
Özörény 51 4.88 %
Krasznahorkaváralja 37 3.54 %
Pelsőc 30 2.87 %
Gömörpanyit 27 2.58 %
Szalóc 26 2.49 %
Hárskút 24 2.29 %
Dernő 18 1.72 %
Tornagörgő 17 1.63 %
Rozsnyórudna 17 1.63 %
Szádalmás 13 1.24 %
Csucsom 12 1.15 %
Gömörhosszúszó 11 1.05 %
Kecső 10 0.96 %
Gócs 9 0.86 %
Körtvélyes 9 0.86 %
Melléte 8 0.76 %
Nagyveszverés 7 0.67 %
Berzétekőrös 7 0.67 %
Szilice 6 0.57 %
Berzéte 6 0.57 %
Kisgencs 5 0.48 %
Betlér 5 0.48 %
Barka 5 0.48 %
Csetnek 5 0.48 %
Jólész 4 0.38 %
Jablonca 4 0.38 %
Várhosszúrét 4 0.38 %
Andrási 3 0.29 %
Rozsfalva 3 0.29 %
Lucska 3 0.29 %
Szabados 3 0.29 %
Dobsina 3 0.29 %
Páskaháza 3 0.29 %
Pelsőcardó 3 0.29 %
Sebespatak 2 0.19 %
Kuntapolca 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Csoltó 2 0.19 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Alsósajó 1 0.10 %
Gacsalk 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Rekenyeújfalu 1 0.10 %
Nagyszabos 1 0.10 %
Henckó 1 0.10 %
Oláhpatak 1 0.10 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 41.34 %
Krasznahorkaváralja 33 2.40 %
Betlér 24 1.75 %
Csetnek 17 1.24 %
Nagyveszverés 16 1.16 %
Andrási 14 1.02 %
Dobsina 13 0.95 %
Dernő 10 0.73 %
Pelsőc 9 0.66 %
Berzéte 8 0.58 %
Csucsom 7 0.51 %
Rekenyeújfalu 7 0.51 %
Rozsnyórudna 7 0.51 %
Nagyszabos 7 0.51 %
Jólész 7 0.51 %
Martonháza 5 0.36 %
Gömörpanyit 5 0.36 %
Várhosszúrét 5 0.36 %
Szabados 5 0.36 %
Tornagörgő 4 0.29 %
Barka 4 0.29 %
Sajóréde 4 0.29 %
Özörény 4 0.29 %
Gócs 3 0.22 %
Jablonca 3 0.22 %
Szádalmás 3 0.22 %
Melléte 3 0.22 %
Sebespatak 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Kiskovácsvágása 2 0.15 %
Kisgencs 2 0.15 %
Páskaháza 2 0.15 %
Berzétekőrös 2 0.15 %
Kuntapolca 2 0.15 %
Csoltó 2 0.15 %
Felsősajó 2 0.15 %
Márkuska 2 0.15 %
Kecső 1 0.07 %
Imrikfalva 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Oláhpatak 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 4.04 %
Krasznahorkaváralja 16 0.79 %
Berzéte 13 0.64 %
Dobsina 13 0.64 %
Nagyveszverés 13 0.64 %
Pelsőc 9 0.44 %
Nagyszabos 9 0.44 %
Oláhpatak 8 0.39 %
Martonháza 8 0.39 %
Csetnek 8 0.39 %
Restér 7 0.34 %
Andrási 7 0.34 %
Rekenyeújfalu 6 0.30 %
Rozsnyórudna 5 0.25 %
Henckó 5 0.25 %
Felsősajó 5 0.25 %
Gömörpanyit 4 0.20 %
Várhosszúrét 4 0.20 %
Özörény 4 0.20 %
Tornagörgő 4 0.20 %
Gömörhosszúszó 3 0.15 %
Annafalva 3 0.15 %
Szádalmás 3 0.15 %
Betlér 3 0.15 %
Kisfeketepatak 3 0.15 %
Szalóc 3 0.15 %
Gócs 3 0.15 %
Berzétekőrös 3 0.15 %
Hámosfalva 3 0.15 %
Sajóréde 3 0.15 %
Beretke 3 0.15 %
Szabados 3 0.15 %
Imrikfalva 2 0.10 %
Lekenye 2 0.10 %
Kuntapolca 2 0.10 %
Szilice 2 0.10 %
Barka 2 0.10 %
Márkuska 2 0.10 %
Sebespatak 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Csucsom 2 0.10 %
Dernő 2 0.10 %
Pelsőcardó 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Alsósajó 2 0.10 %
Csoltó 2 0.10 %
Lucska 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Kisgencs 1 0.05 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 58.33 %
Nagyszabos 72 21.43 %
Nagyveszverés 41 12.20 %
Dobsina 39 11.61 %
Csetnek 34 10.12 %
Betlér 34 10.12 %
Henckó 31 9.23 %
Oláhpatak 28 8.33 %
Krasznahorkaváralja 27 8.04 %
Szabados 26 7.74 %
Andrási 20 5.95 %
Rekenyeújfalu 17 5.06 %
Alsósajó 16 4.76 %
Pelsőc 15 4.46 %
Restér 13 3.87 %
Gecelfalva 10 2.98 %
Rozsfalva 10 2.98 %
Jólész 9 2.68 %
Kisgencs 8 2.38 %
Martonháza 7 2.08 %
Gócs 7 2.08 %
Rozsnyórudna 7 2.08 %
Berzéte 6 1.79 %
Csucsom 6 1.79 %
Hámosfalva 6 1.79 %
Dernő 6 1.79 %
Sajóréde 5 1.49 %
Felsősajó 5 1.49 %
Özörény 5 1.49 %
Hárskút 5 1.49 %
Várhosszúrét 5 1.49 %
Sebespatak 4 1.19 %
Berzétekőrös 4 1.19 %
Kisfeketepatak 4 1.19 %
Gömörpanyit 4 1.19 %
Kisszabos 4 1.19 %
Gacsalk 4 1.19 %
Annafalva 4 1.19 %
Pétermány 3 0.89 %
Kecső 3 0.89 %
Márkuska 3 0.89 %
Lekenye 3 0.89 %
Jablonca 3 0.89 %
Barka 2 0.60 %
Gömörhosszúszó 2 0.60 %
Lucska 2 0.60 %
Kuntapolca 2 0.60 %
Imrikfalva 2 0.60 %
Csoltó 2 0.60 %
Szádvárborsa 2 0.60 %
Beretke 1 0.30 %
Szilice 1 0.30 %
Tornagörgő 1 0.30 %
Szádalmás 1 0.30 %
Pelsőcardó 1 0.30 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.27 %
Rozsnyó 30 5.32 %
Krasznahorkaváralja 18 3.19 %
Dobsina 13 2.30 %
Restér 12 2.13 %
Nagyveszverés 9 1.60 %
Sebespatak 8 1.42 %
Csetnek 8 1.42 %
Martonháza 7 1.24 %
Alsósajó 7 1.24 %
Szabados 6 1.06 %
Rozsfalva 5 0.89 %
Berzéte 5 0.89 %
Páskaháza 4 0.71 %
Özörény 4 0.71 %
Pelsőc 4 0.71 %
Kuntapolca 3 0.53 %
Gócs 3 0.53 %
Csoltó 3 0.53 %
Kisfeketepatak 3 0.53 %
Annafalva 2 0.35 %
Beretke 2 0.35 %
Felsősajó 2 0.35 %
Tornagörgő 2 0.35 %
Andrási 2 0.35 %
Rekenyeújfalu 2 0.35 %
Sajóréde 1 0.18 %
Imrikfalva 1 0.18 %
Kisgencs 1 0.18 %
Márkuska 1 0.18 %
Gömörpanyit 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Körtvélyes 1 0.18 %
Barka 1 0.18 %
Szilice 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Sztracena 1 0.18 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 70.61 %
Krasznahorkaváralja 63 10.34 %
Hárskút 62 10.18 %
Várhosszúrét 52 8.54 %
Csetnek 23 3.78 %
Berzéte 22 3.61 %
Pelsőc 22 3.61 %
Sebespatak 20 3.28 %
Kisgencs 20 3.28 %
Jólész 19 3.12 %
Szádalmás 16 2.63 %
Dernő 15 2.46 %
Nagyveszverés 14 2.30 %
Csucsom 14 2.30 %
Özörény 13 2.13 %
Tornagörgő 13 2.13 %
Oláhpatak 12 1.97 %
Barka 11 1.81 %
Rozsnyórudna 11 1.81 %
Nagyszabos 10 1.64 %
Sajóréde 10 1.64 %
Szalóc 9 1.48 %
Betlér 9 1.48 %
Dobsina 9 1.48 %
Andrási 9 1.48 %
Szilice 8 1.31 %
Kuntapolca 8 1.31 %
Pétermány 6 0.99 %
Beretke 6 0.99 %
Annafalva 6 0.99 %
Restér 5 0.82 %
Körtvélyes 5 0.82 %
Rekenyeújfalu 5 0.82 %
Gömörhosszúszó 5 0.82 %
Gecelfalva 5 0.82 %
Gömörpanyit 5 0.82 %
Lucska 5 0.82 %
Alsósajó 5 0.82 %
Martonháza 4 0.66 %
Kecső 4 0.66 %
Berzétekőrös 4 0.66 %
Szabados 4 0.66 %
Rozsfalva 4 0.66 %
Kiskovácsvágása 4 0.66 %
Csoltó 3 0.49 %
Gócs 3 0.49 %
Kisfeketepatak 3 0.49 %
Henckó 3 0.49 %
Melléte 3 0.49 %
Hámosfalva 3 0.49 %
Márkuska 2 0.33 %
Felsősajó 2 0.33 %
Sztracena 2 0.33 %
Szádvárborsa 2 0.33 %
Jablonca 2 0.33 %
Berdárka 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Páskaháza 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 14.86 %
Andrási 40 7.34 %
Krasznahorkaváralja 16 2.94 %
Alsósajó 12 2.20 %
Csetnek 12 2.20 %
Kisfeketepatak 11 2.02 %
Nagyszabos 11 2.02 %
Dobsina 9 1.65 %
Sebespatak 8 1.47 %
Rekenyeújfalu 8 1.47 %
Restér 7 1.28 %
Pelsőc 5 0.92 %
Berzéte 5 0.92 %
Rozsfalva 5 0.92 %
Oláhpatak 4 0.73 %
Sajóréde 4 0.73 %
Felsősajó 4 0.73 %
Nagyveszverés 4 0.73 %
Gömörpanyit 3 0.55 %
Özörény 3 0.55 %
Barka 3 0.55 %
Szabados 3 0.55 %
Imrikfalva 3 0.55 %
Várhosszúrét 2 0.37 %
Annafalva 2 0.37 %
Jólész 2 0.37 %
Márkuska 2 0.37 %
Csoltó 2 0.37 %
Henckó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Jablonca 1 0.18 %
Tornagörgő 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hárskút 1 0.18 %
Beretke 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Melléte 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Gócs 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Kisszabos 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Martonháza 1 0.18 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 134.24 %
Várhosszúrét 223 33.63 %
Krasznahorkaváralja 199 30.02 %
Hárskút 113 17.04 %
Jólész 92 13.88 %
Berzéte 88 13.27 %
Szádalmás 82 12.37 %
Tornagörgő 76 11.46 %
Berzétekőrös 69 10.41 %
Jablonca 65 9.80 %
Szilice 58 8.75 %
Csucsom 54 8.14 %
Gömörhosszúszó 53 7.99 %
Pelsőc 51 7.69 %
Dernő 46 6.94 %
Rozsnyórudna 45 6.79 %
Szalóc 39 5.88 %
Özörény 36 5.43 %
Körtvélyes 35 5.28 %
Barka 32 4.83 %
Kuntapolca 27 4.07 %
Csetnek 25 3.77 %
Sebespatak 25 3.77 %
Nagyveszverés 24 3.62 %
Lekenye 22 3.32 %
Betlér 20 3.02 %
Kecső 19 2.87 %
Andrási 19 2.87 %
Rekenyeújfalu 19 2.87 %
Szádvárborsa 16 2.41 %
Melléte 16 2.41 %
Csoltó 16 2.41 %
Dobsina 16 2.41 %
Martonháza 14 2.11 %
Kiskovácsvágása 11 1.66 %
Beretke 11 1.66 %
Oláhpatak 10 1.51 %
Lucska 10 1.51 %
Kisgencs 9 1.36 %
Alsósajó 9 1.36 %
Páskaháza 9 1.36 %
Szabados 9 1.36 %
Pelsőcardó 7 1.06 %
Gömörpanyit 7 1.06 %
Gócs 6 0.90 %
Felsősajó 5 0.75 %
Sajóréde 5 0.75 %
Nagyszabos 4 0.60 %
Henckó 3 0.45 %
Gacsalk 3 0.45 %
Imrikfalva 3 0.45 %
Sztracena 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Rozsfalva 1 0.15 %
Restér 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 22.57 %
Nagyszabos 150 10.32 %
Alsósajó 87 5.99 %
Dobsina 64 4.40 %
Csetnek 62 4.27 %
Sebespatak 56 3.85 %
Szalóc 52 3.58 %
Oláhpatak 52 3.58 %
Nagyveszverés 50 3.44 %
Krasznahorkaváralja 42 2.89 %
Pelsőc 42 2.89 %
Rekenyeújfalu 35 2.41 %
Rozsfalva 32 2.20 %
Gömörpanyit 32 2.20 %
Restér 30 2.06 %
Kuntapolca 26 1.79 %
Sajóréde 26 1.79 %
Szabados 26 1.79 %
Kisfeketepatak 25 1.72 %
Özörény 23 1.58 %
Betlér 22 1.51 %
Jablonca 22 1.51 %
Tornagörgő 19 1.31 %
Martonháza 18 1.24 %
Rozsnyórudna 17 1.17 %
Szádvárborsa 16 1.10 %
Szilice 15 1.03 %
Berzéte 15 1.03 %
Imrikfalva 14 0.96 %
Gecelfalva 12 0.83 %
Szádalmás 12 0.83 %
Páskaháza 11 0.76 %
Gömörhosszúszó 11 0.76 %
Kisgencs 11 0.76 %
Kecső 11 0.76 %
Felsősajó 10 0.69 %
Várhosszúrét 9 0.62 %
Henckó 9 0.62 %
Csoltó 8 0.55 %
Hárskút 8 0.55 %
Csucsom 8 0.55 %
Andrási 8 0.55 %
Hámosfalva 8 0.55 %
Körtvélyes 8 0.55 %
Gócs 7 0.48 %
Márkuska 7 0.48 %
Gacsalk 6 0.41 %
Pelsőcardó 6 0.41 %
Berzétekőrös 6 0.41 %
Beretke 6 0.41 %
Barka 6 0.41 %
Jólész 4 0.28 %
Annafalva 3 0.21 %
Lekenye 3 0.21 %
Lucska 2 0.14 %
Sztracena 2 0.14 %
Kisszabos 2 0.14 %
Kiskovácsvágása 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Berdárka 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Rozsnyó 325 36.85 %
Pelsőc 138 15.65 %
Várhosszúrét 65 7.37 %
Rozsnyórudna 38 4.31 %
Jablonca 33 3.74 %
Krasznahorkaváralja 32 3.63 %
Körtvélyes 31 3.51 %
Kecső 26 2.95 %
Berzéte 25 2.83 %
Dobsina 24 2.72 %
Nagyveszverés 24 2.72 %
Tornagörgő 21 2.38 %
Rekenyeújfalu 19 2.15 %
Betlér 18 2.04 %
Szilice 17 1.93 %
Hárskút 17 1.93 %
Kuntapolca 17 1.93 %
Szalóc 17 1.93 %
Gömörhosszúszó 16 1.81 %
Henckó 15 1.70 %
Barka 14 1.59 %
Sebespatak 13 1.47 %
Szabados 13 1.47 %
Csoltó 13 1.47 %
Nagyszabos 13 1.47 %
Csetnek 13 1.47 %
Dernő 12 1.36 %
Jólész 11 1.25 %
Özörény 10 1.13 %
Andrási 10 1.13 %
Gömörpanyit 10 1.13 %
Berzétekőrös 9 1.02 %
Alsósajó 9 1.02 %
Melléte 8 0.91 %
Oláhpatak 8 0.91 %
Szádalmás 8 0.91 %
Pelsőcardó 7 0.79 %
Kisgencs 7 0.79 %
Beretke 6 0.68 %
Restér 6 0.68 %
Csucsom 5 0.57 %
Gócs 5 0.57 %
Szádvárborsa 5 0.57 %
Gacsalk 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Imrikfalva 4 0.45 %
Sajóréde 4 0.45 %
Lucska 4 0.45 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Páskaháza 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Lekenye 3 0.34 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Annafalva 2 0.23 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 41.53 %
Rozsnyó 339 39.33 %
Nagyszabos 128 14.85 %
Oláhpatak 118 13.69 %
Alsósajó 96 11.14 %
Nagyveszverés 83 9.63 %
Sajóréde 68 7.89 %
Betlér 62 7.19 %
Felsősajó 56 6.50 %
Imrikfalva 44 5.10 %
Csetnek 43 4.99 %
Gócs 37 4.29 %
Sztracena 29 3.36 %
Kisfeketepatak 28 3.25 %
Henckó 25 2.90 %
Rekenyeújfalu 19 2.20 %
Pelsőc 17 1.97 %
Restér 15 1.74 %
Sebespatak 15 1.74 %
Gecelfalva 13 1.51 %
Berzéte 13 1.51 %
Andrási 12 1.39 %
Szabados 11 1.28 %
Martonháza 11 1.28 %
Rozsnyórudna 10 1.16 %
Gacsalk 9 1.04 %
Kisgencs 7 0.81 %
Krasznahorkaváralja 7 0.81 %
Szádalmás 6 0.70 %
Rozsfalva 5 0.58 %
Várhosszúrét 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Márkuska 4 0.46 %
Csucsom 4 0.46 %
Pétermány 3 0.35 %
Körtvélyes 3 0.35 %
Annafalva 3 0.35 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Tornagörgő 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Hámosfalva 2 0.23 %
Özörény 2 0.23 %
Beretke 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Lucska 1 0.12 %
Gömörhosszúszó 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 26.34 %
Dobsina 43 4.60 %
Krasznahorkaváralja 31 3.32 %
Nagyveszverés 31 3.32 %
Csetnek 30 3.21 %
Nagyszabos 24 2.57 %
Pelsőc 24 2.57 %
Rozsnyórudna 21 2.25 %
Andrási 21 2.25 %
Betlér 20 2.14 %
Alsósajó 16 1.71 %
Rekenyeújfalu 15 1.61 %
Tornagörgő 14 1.50 %
Szádalmás 13 1.39 %
Oláhpatak 12 1.28 %
Jólész 12 1.28 %
Dernő 10 1.07 %
Csucsom 10 1.07 %
Berzéte 10 1.07 %
Sebespatak 9 0.96 %
Szilice 8 0.86 %
Lekenye 8 0.86 %
Lucska 8 0.86 %
Özörény 7 0.75 %
Martonháza 7 0.75 %
Barka 7 0.75 %
Várhosszúrét 7 0.75 %
Hárskút 7 0.75 %
Kisfeketepatak 6 0.64 %
Imrikfalva 6 0.64 %
Henckó 6 0.64 %
Gócs 6 0.64 %
Kiskovácsvágása 5 0.54 %
Kisszabos 5 0.54 %
Szabados 5 0.54 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Rozsfalva 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Csoltó 4 0.43 %
Gacsalk 4 0.43 %
Beretke 3 0.32 %
Melléte 3 0.32 %
Márkuska 3 0.32 %
Kisgencs 3 0.32 %
Kecső 3 0.32 %
Berzétekőrös 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Sajóréde 2 0.21 %
Kuntapolca 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Jablonca 2 0.21 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 18.63 %
Dobsina 75 9.19 %
Felsősajó 61 7.48 %
Oláhpatak 35 4.29 %
Andrási 34 4.17 %
Sajóréde 31 3.80 %
Nagyveszverés 27 3.31 %
Nagyszabos 23 2.82 %
Kisfeketepatak 20 2.45 %
Gócs 18 2.21 %
Sebespatak 16 1.96 %
Betlér 14 1.72 %
Csetnek 13 1.59 %
Kisgencs 13 1.59 %
Pelsőc 12 1.47 %
Sztracena 12 1.47 %
Alsósajó 10 1.23 %
Restér 9 1.10 %
Imrikfalva 9 1.10 %
Henckó 7 0.86 %
Szabados 7 0.86 %
Gömörpanyit 7 0.86 %
Rozsnyórudna 7 0.86 %
Rekenyeújfalu 7 0.86 %
Krasznahorkaváralja 6 0.74 %
Márkuska 6 0.74 %
Pelsőcardó 6 0.74 %
Beretke 6 0.74 %
Hárskút 5 0.61 %
Körtvélyes 5 0.61 %
Jólész 4 0.49 %
Csucsom 4 0.49 %
Dernő 4 0.49 %
Berzéte 4 0.49 %
Rozsfalva 4 0.49 %
Özörény 4 0.49 %
Várhosszúrét 4 0.49 %
Gecelfalva 4 0.49 %
Tornagörgő 4 0.49 %
Csoltó 3 0.37 %
Szádalmás 3 0.37 %
Gacsalk 3 0.37 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Martonháza 2 0.25 %
Lucska 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Szalóc 2 0.25 %
Kisszabos 2 0.25 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Kuntapolca 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 208.05 %
Csetnek 56 18.79 %
Betlér 35 11.74 %
Krasznahorkaváralja 29 9.73 %
Pelsőc 23 7.72 %
Nagyszabos 21 7.05 %
Nagyveszverés 20 6.71 %
Dobsina 18 6.04 %
Várhosszúrét 15 5.03 %
Berzéte 14 4.70 %
Sebespatak 11 3.69 %
Oláhpatak 10 3.36 %
Csucsom 10 3.36 %
Sajóréde 10 3.36 %
Szádalmás 9 3.02 %
Jólész 9 3.02 %
Andrási 9 3.02 %
Gömörpanyit 8 2.68 %
Rozsnyórudna 8 2.68 %
Hárskút 7 2.35 %
Szilice 6 2.01 %
Dernő 6 2.01 %
Szabados 6 2.01 %
Gócs 6 2.01 %
Barka 5 1.68 %
Rekenyeújfalu 5 1.68 %
Henckó 5 1.68 %
Restér 5 1.68 %
Alsósajó 4 1.34 %
Márkuska 4 1.34 %
Felsősajó 4 1.34 %
Lucska 4 1.34 %
Kuntapolca 4 1.34 %
Kisgencs 3 1.01 %
Hámosfalva 3 1.01 %
Gacsalk 3 1.01 %
Szalóc 3 1.01 %
Lekenye 3 1.01 %
Tornagörgő 3 1.01 %
Szádvárborsa 2 0.67 %
Martonháza 2 0.67 %
Rozsfalva 2 0.67 %
Berdárka 2 0.67 %
Körtvélyes 2 0.67 %
Annafalva 2 0.67 %
Gecelfalva 1 0.34 %
Páskaháza 1 0.34 %
Csoltó 1 0.34 %
Berzétekőrös 1 0.34 %
Imrikfalva 1 0.34 %
Sztracena 1 0.34 %
Özörény 1 0.34 %
Gömörhosszúszó 1 0.34 %
Melléte 1 0.34 %
Pelsőcardó 1 0.34 %
Kisfeketepatak 1 0.34 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 27.30 %
Nagyszabos 178 24.05 %
Csetnek 85 11.49 %
Szabados 80 10.81 %
Nagyveszverés 50 6.76 %
Sebespatak 45 6.08 %
Rekenyeújfalu 45 6.08 %
Dobsina 41 5.54 %
Betlér 38 5.14 %
Pelsőc 35 4.73 %
Martonháza 34 4.59 %
Oláhpatak 34 4.59 %
Alsósajó 28 3.78 %
Rozsfalva 25 3.38 %
Restér 22 2.97 %
Márkuska 18 2.43 %
Sajóréde 17 2.30 %
Jablonca 16 2.16 %
Kisgencs 16 2.16 %
Krasznahorkaváralja 15 2.03 %
Henckó 14 1.89 %
Kisszabos 13 1.76 %
Gecelfalva 13 1.76 %
Felsősajó 12 1.62 %
Hámosfalva 12 1.62 %
Gócs 12 1.62 %
Rozsnyórudna 11 1.49 %
Kisfeketepatak 11 1.49 %
Andrási 9 1.22 %
Gacsalk 8 1.08 %
Tornagörgő 7 0.95 %
Kuntapolca 7 0.95 %
Berzéte 7 0.95 %
Gömörpanyit 7 0.95 %
Várhosszúrét 5 0.68 %
Szilice 5 0.68 %
Berdárka 4 0.54 %
Pétermány 4 0.54 %
Imrikfalva 4 0.54 %
Annafalva 3 0.41 %
Sztracena 2 0.27 %
Körtvélyes 2 0.27 %
Özörény 2 0.27 %
Berzétekőrös 2 0.27 %
Csucsom 2 0.27 %
Pelsőcardó 2 0.27 %
Beretke 1 0.14 %
Jólész 1 0.14 %
Kecső 1 0.14 %
Csoltó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Lucska 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Dernő 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Hárskút 1 0.14 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 6.57 %
Csetnek 48 1.90 %
Nagyszabos 32 1.27 %
Sebespatak 24 0.95 %
Nagyveszverés 22 0.87 %
Dobsina 21 0.83 %
Oláhpatak 21 0.83 %
Pelsőc 20 0.79 %
Szabados 18 0.71 %
Kisfeketepatak 13 0.51 %
Kuntapolca 12 0.48 %
Krasznahorkaváralja 12 0.48 %
Rekenyeújfalu 11 0.44 %
Gacsalk 11 0.44 %
Martonháza 10 0.40 %
Kisgencs 10 0.40 %
Hámosfalva 9 0.36 %
Rozsnyórudna 9 0.36 %
Betlér 9 0.36 %
Felsősajó 7 0.28 %
Alsósajó 7 0.28 %
Restér 7 0.28 %
Várhosszúrét 7 0.28 %
Pelsőcardó 6 0.24 %
Gecelfalva 6 0.24 %
Andrási 5 0.20 %
Henckó 5 0.20 %
Beretke 4 0.16 %
Sajóréde 4 0.16 %
Tornagörgő 4 0.16 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Szilice 3 0.12 %
Berzétekőrös 3 0.12 %
Berzéte 3 0.12 %
Pétermány 3 0.12 %
Szádalmás 3 0.12 %
Jólész 2 0.08 %
Márkuska 2 0.08 %
Csucsom 2 0.08 %
Sztracena 2 0.08 %
Páskaháza 2 0.08 %
Rozsfalva 2 0.08 %
Gócs 1 0.04 %
Gömörhosszúszó 1 0.04 %
Körtvélyes 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Barka 1 0.04 %
Csoltó 1 0.04 %
Özörény 1 0.04 %
Kisszabos 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Szalóc 1 0.04 %
Kecső 1 0.04 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 47.35 %
Nagyveszverés 34 3.75 %
Krasznahorkaváralja 32 3.53 %
Szádalmás 28 3.09 %
Betlér 26 2.87 %
Pelsőc 21 2.32 %
Hárskút 21 2.32 %
Szádvárborsa 20 2.21 %
Csetnek 20 2.21 %
Sebespatak 19 2.10 %
Berzéte 18 1.99 %
Jólész 18 1.99 %
Nagyszabos 18 1.99 %
Özörény 18 1.99 %
Várhosszúrét 17 1.88 %
Dobsina 17 1.88 %
Tornagörgő 17 1.88 %
Kisgencs 14 1.55 %
Csucsom 14 1.55 %
Gócs 13 1.43 %
Alsósajó 12 1.32 %
Rozsnyórudna 12 1.32 %
Rekenyeújfalu 12 1.32 %
Andrási 12 1.32 %
Körtvélyes 10 1.10 %
Gömörpanyit 10 1.10 %
Berzétekőrös 9 0.99 %
Dernő 9 0.99 %
Oláhpatak 9 0.99 %
Henckó 9 0.99 %
Sajóréde 9 0.99 %
Jablonca 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Szalóc 7 0.77 %
Kecső 7 0.77 %
Szilice 6 0.66 %
Felsősajó 6 0.66 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Gömörhosszúszó 5 0.55 %
Restér 4 0.44 %
Márkuska 4 0.44 %
Imrikfalva 4 0.44 %
Martonháza 3 0.33 %
Csoltó 3 0.33 %
Szabados 2 0.22 %
Gacsalk 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Hámosfalva 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 66.03 %
Krasznahorkaváralja 60 8.19 %
Pelsőc 45 6.14 %
Berzétekőrös 40 5.46 %
Gömörpanyit 38 5.18 %
Hárskút 37 5.05 %
Özörény 35 4.77 %
Rozsnyórudna 33 4.50 %
Jólész 33 4.50 %
Nagyveszverés 32 4.37 %
Csetnek 27 3.68 %
Gömörhosszúszó 26 3.55 %
Jablonca 23 3.14 %
Szádalmás 22 3.00 %
Tornagörgő 21 2.86 %
Betlér 20 2.73 %
Berzéte 20 2.73 %
Sebespatak 18 2.46 %
Dernő 15 2.05 %
Kecső 14 1.91 %
Rekenyeújfalu 13 1.77 %
Oláhpatak 13 1.77 %
Dobsina 12 1.64 %
Melléte 10 1.36 %
Nagyszabos 9 1.23 %
Andrási 9 1.23 %
Csucsom 9 1.23 %
Szilice 9 1.23 %
Szalóc 9 1.23 %
Sajóréde 8 1.09 %
Kuntapolca 7 0.95 %
Alsósajó 7 0.95 %
Várhosszúrét 7 0.95 %