SK
KN
.....

Keszegfalva

Község

címer zászló
1772 100% magyar 1910
1337 69% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Keszegfalva
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kameničná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Feketehát, Homokpuszta, Királynérét, Kis-sziget, Konkoli, Lohót, Nyáras-hát, Söven-hát, Szőlős (Szöllősdülői tanyák), Szőlősi rét, Telepsor, Vajaspuszta, Vízvár
Koordináták:
47.81824875, 18.04242325
Terület:
34,51 km2
Rang:
község
Népesség:
1929
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94601
Település kód:
501182
Szervezeti azonosító:
306495
Adóazonosító:
2021014765

Komáromtól 10 km-re északnyugatra, Gútától 13 km-re délre a Vág-Duna jobb partján fekszik. Áthalad rajta az 573-as út, 2003-ig vasútállomás a Komárom-Gúta vonalon. Közigazgatásilag Szőlős (Sady), Bálványszakállas (Balvany), Vajas (Vajaš) és Lohót (Lohot) tartozik hozzá. Közigazgatási területe 34,51 km², keleti határát a Vág-Duna, északi határát pedig a Császta-ér alkotja. Keszegfalva határa hosszan elnyúlik északnyugati irányban, egészen Bogyarétig. Délnyugatról Nemesócsa és Megyercs, délről és délkeletről Komárom, keletről Vágfüzes, északról pedig Gúta határolja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerület Komáromi járásához tartozik. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott, 1939–45 között újra Magyarországhoz csatolták. Csehszlovákiához kerülése után végig a Komáromi járáshoz tartozott. A község területének több mint egyharmadát elvesztette 1921-hez képest (akkor 53,59 km²). 1954-ben Kavát Komáromhoz csatolták, 1968-ban pedig Szigetet az újonnan alakult Vágfüzeshez. 1974 óta Királynérétet Gúta igazgatja, bár kataszterileg továbbra is Keszegfalvához tartozik.

Népesség

Lakosainak döntő többsége magyar anyanyelvű. A korábban színmagyar településen a második világháború utáni kitelepítésekkel jelent meg a szlovák nemzetiség. Az utóbbi évtizedekben egyre csökken a magyar nemzetiségűek aránya, de még mindig a lakosság több mint 2/3-át teszik ki. A község népessége növekvő tendenciát mutat. A 20. század elején még csaknem kizárólag római katolikus vallású faluban a katolikusok aránya 2011-re a lakosság 2/3-ára csökkent. A 8 %-ot kitevő roma népesség főként Bálványszakálloson tömörül.

Történelem

Noha a településhez tartozó területeket már 1261-ben említik, maga Keszegfalva első írásos említése 1482-es. Egykor a Pozsár-család uradalma volt, később a család kihalásával királyi kézre került, s a 17. században a Gyulay, majd a Sibrik családnak adományozzák. A korábbi falu a jobb védhetőség végett a Vág-Duna jobb partjára települt át. Később a Huszár-, a Horváth-, a Majtényi-, a Csuzy-, a Kürthy- és a Horváthy családoknak van itt birtokuk. A hozzá tartozó Kovapusztát már 1075-ből említik Coa alakban, ekképp szerepel aztán még a 13. század vége felé is. Bálványszakállas már a rómaiak alatt lakott hely volt, okiratosan 1268-ban Zakalus alakban fordul elő – innen vette a Pozsár-család az előnevét. Ez az esztergomi érsekség birtoka volt, amikor a török feldúlta. A 16. században a komáromi vár birtoka, udvarnokok, várszolgák, lovászok lakták. A század második felében a törökök teljesen elpusztították, 1669-ben már csak pusztaként említik. A törökök kiűzése után (1681-ben) vízivár létesült a helyén. Később az újratelepült falu az itt termesztett dohányról és szénájáról lett híres. 1898-ban és 1903-ban árvizek pusztítottak, így a környező mocsarak lecsapoltásakor csatornákat ástak. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. 1939-1945 között újra Magyarországhoz csatolták. Az 1965-os árvíz súlyos pusztítást okozott: a falu házainak fele elpusztult. Állami segítséggel két év alatt újjáépült. 1954-ben Kava, 1968-ban Keszegfalusi Sziget vált le róla, utóbbiból alakult Vágfüzes község, előbbit pedig Komáromhoz csatolták. 1974-ben Királynérét (Kráľka) pusztát csatolták Gútához.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű településen működik magyar alapiskola és óvoda is. Komáromhoz való közelsége és jó közlekedési viszonyai miatt jellemző a beköltözések növekvő száma. Bálványszakálloson 2011 óta napkollektortelep működik. Természetvédelmi területek tartoznak hozzá: a Lohóti-mocsarak védett terület (24,13 ha), a Füzes és a Kis-Sziget (10 ha), valamint a Túzokos természetvédelmi terület egy része.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KESZEGFALVA. Szabad puszta Komárom Vármegy. földes Urai több Uraságok.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Keszegfalva, magyar f., Komárom vgyében, határos Guttával, Bálvány-Szakálas s Vizvár pusztákkal, a Vágh-Duna mellett, Komáromhoz északra 1 1/2 mfdnyire. Határa a szőlősi pusztával egybe van olvadva, s a Vág-Duna által keresztül metszetik, az innenső vagyis a csallóközi rész 1611 hold, mellyből 803 hold szántóföld, 808 hold pedig kaszáló és legelő; vannak több szigetei is, mellyek náddal és vesszővel szolgálnak. A Vágh-Dunán tuleső rész 2500 hold kiterjedésű, melly nagyobbára jó szénát termő rétség, erdőség, gyümölcsös és nádas posványos kerület; a Vágh-Nyitra kiöntéseitől sokat szenved. Folyói a Vágh-Duna erei, a Dodvágh, a Császta, melly Poson vármegyéből Vásáruttól jő s nagy és mély erével Ekecs, Apácza-Szakálas, Aszod, Gutta, Bálvány-Szakálas, Keresztfalva határain keresztülfolyva a keszegfalvi holt Vághba foly egyik ágával, másikkal a Vágh-Dunába szakad. Jelenleg ugyan a töltések által végképen elfojtatott. Ez érnek árka is épen ollyan, mintha hajdan mesterséges csatorna lett volna. Fekete agyagos öntéses földje igen termékeny: dohány is több mint 30 holdban termesztetik az idevaló zsellérek által. Népessége 311 lélek, kik közt kath. 246, ref. 7, zsidó 9; a Vágh-Dunán tul a szigetben lakók száma 50; van itt továbbá 33 nemes családfő. A r. katholikusok saját templommal és pappal birnak. F. u. Kürthy, Csuzy, Balogh, Missics, Simonyi, Lipovniczky, Sárkány, Malovecz nemes családok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Keszegfalva, vágmenti magyar nagyközség, melynek első írott emlékét csak 1482-ben találjuk, de a határához tartozó Lábám nádasér és Misnyáló, mely utóbbi azelőtt mocsár volt, már 1261-ben említve vannak. A község ma már nem ott fekszik, a hol azelőtt, mert a Vágduna folyton alámosta és elszakította a község területének partjait, házainak nagy részét romba döntötte, minek következtében a lakosok odébb telepedni voltak kénytelenek, úgy, hogy összeomlott régi templomának helye most a Vág túlsó partján van. Hajdan a Posár család birtoka volt és mezővárosi szabadalmakkal dicsekedett. A Posár családnak fiágban magva szakadván, a királyi fiskus tette rá a kezét, de azután Gyulay Ferencz kapott rá királyi adományt. A Gyulayak azonban nem soká birtokolták, mert 1655-ben a Posárok részeibe és Posár Lukács kastélyába Sibrik Dánielt iktatják be. A törökök ezt a községet sem kímélték meg. 1669-ben néptelen, puszta faluként van említve. Később új telepesek foglalták el, és 1719-ben Huszár Éva és Juliánna, és Disznósi Horváth György a birtokosai. 74Majd a Balogh, Majthényi, Missich, Csúzy, Kürthy, Horváthy és a Malovecz családok lettek a nagyobb közbirtokosai, most pedig az esztergomi érsekségnek és Pulay Gézának van itt nagyobb birtokuk. Határában azelőtt kiváló dohányt termeltek. 1848-ban itt a magyar és az osztrák csapatok között ütközet volt. 1898-ban és 1903-ban az árvíz okozott a községben és határában nagy károkat. A község házainak száma 153, lakosaié 1431, a kik mind róm. katholikusok. Templomuk 1872-ben épült. Ide tartoznak Bálványszakállas, Homok, Kava, Királyné, Rakóhát és Vízvár puszták, Lohot és Szőlős dűlők, végre a nagyszigeti házcsoport. Kava puszta okleveles említése már 1075-ben történik. 1260-1270 között Coa alakban szerepel és ekkor Tamás, Balyan és Opour osztozkodnak e birtokon. 1420-ban Pozsár vagy Posár Domokos a Kavai előnevet használja. Bálványszakállasnak már a rómaiak alatt nagyobb szerepe lehetett, mert a római erődnek még látható nyomai arra engednek következtetést, hogy ez a castrum a Komárom és Ószőny közötti dunai átkelést biztosította. A hagyomány a nevét is onnan származtatja, hogy itt egy szakállas római szobrot, vagyis bálványt találtak. Első írott nyomára 1229-ben bukkanunk. 1268-ban Zakalus néven szerepel és ekkor már egyházas hely, Szent Györgynek szentelt templommal. Komáromi várbirtok volt és a királyi udvarnokok, várszolgák és lovászok lakóhelye. 1285-ben IV. László az esztergomi érseknek adományozott itt részeket. 1308-ban Posár György a Zakalusi előnevet használta. 1530-ban még nagy, népes községként van említve, azonban a török dúlások alatt elpusztult és még 1669-ben is puszta, elhagyatott hely. Mindvégig az esztergomi érsekség maradt az ura. Szőlős helyén hajdan Szovát nevű elpusztult község feküdt. 1224-ben a győri püspökség birtokaként van említve, 1425-ben azonban már Némai Kolos Jeromos az ura és ekkor Zavath a neve, 1482-ben pedig Zuath-nak írják. 1485-ben Mátyás király Marczelházi Posár Mihálynak és Györgynek, Miklós fiának és Gáspárnak, és Demeter fiának Zauad-ra új donácziót ad. 1650-ben még Zovad alakban van említve, de 1691-ben, mikor a török pusztítások után újra települt, már Szőlősnek is nevezik. 1700-ban Sándor István kapott reá királyi adományt. Vízvár már 1485-ben említve van. 1659-ben, Rudnay István és Csúzy Zsuzsánna gyermekei osztozkodnak rajta. 1681-ben I. Lipót itt váracsot emeltetett, melynek parancsnokává ifj. gróf Zichy Istvánt nevezte ki. 1734-ben Fekete György, Csúzy Imre és Király Mihály voltak a birtokosai. 1747-ben báró Amade Tádé tart rá igényt, 1754-ben pedig Ocskay Júlia követeli Hunyady Jánossal szemben. Később a Csúzyakon kívül a Nedeczky, Pyber, Halassy, Korniss, Bossányi, Molnár és a Kotz családok lettek a birtokosai. Tormás nevű dűlője azelőtt puszta és még a mult század elején is 93 lakosa volt. Az ú. n. Puszta templomdombon egy elpusztult templomnak a maradványai láthatók. Hogy hajdan az említettek közül melyik helységnek a temploma volt, azt nehéz biztosan megállapítani.

Magyar Katolikus Lexikon

Keszegfalva, v. Komárom vm. (Kamenicná, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. komáromi esp. ker-ében. - 1808: alapították. Tp-át 1755: Szt Vendel tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Filiái 1917: Bálványszakállos, Megyercs. - Lakói 1940: 2669 r.k., 2 g.k., 4 g.kel., 10 ev., 114 ref., 4 izr., 7 egyéb vall., össz. 2810; 1960: össz. 2622 (86,7% m.), 1970: 2107 (85% m.); 1991: össz. 1759, m. 1458 (82,89%); 2001: össz. 1793, m. 1409 (78,58%). - 1949. III. 6-VII. 23: plnosát, Bálint Istvánt (*1912) Pozsonyban a rendőrség fogdájában tartották följelentés elmulasztása miatt.

Stegena Lajos

1921.11.10.
Keszegfalva - megszületett

Vincze Károly Kálmán

1939.11.1.
Keszegfalva - megszületett
Komárom - tanított

Kocsis Aranka

1953.12.8.
Bálványszakállas - megszületett
Somorja - kutatott

Liszka József

1956.4.6.
Köbölkút - megszületett
Érsekújvár - tanult
Keszegfalva - élt
Komárom - kutatott
A Duna Menti Múzeum munkatársaként dolgozott, 1997-től a Forum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának vezetője.
Nyitra - tanított
1980-1991
Érsekújvár - kutatott

Juhász Ilona, L.

1960. 3. 18.
Rozsnyó - megszületett
Pelsőc A könyvtár munkatársa.
Érsekújvár - kutatott A Honismereti Múzeum néprajzosa.
Komárom A Duna Menti Múzeum alkalmazottja.
Keszegfalva - élt
Rozsnyórudna - élt
Névelőfordulások
1482
Kezegfolwa
1808
Keszegfalva
1808
Keszegfalva,
1863
Keszegfalva,
1888
Keszegfalu,
1948
Kameničná
1994
Keszegfalva

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Keszegfalva (Kameničná) 790
Telefon: 0357792166
Fax: 0357792366

Honlap: kamenicna.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Pataki Dezider (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Bényi Zoltán (Független)
Novák Roland (Független)
Kertészová Ildikó (MOST - HÍD)
Lőrincz Tibor (SMK-MKP)
Blaškovič Lőrincz Erika (SMK-MKP)
Szüllő Zsolt (SMK-MKP)
Viczena Edina (SMK-MKP)
Markovics Ján (SMK-MKP)
Lőrincz Alexander (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Keszegfalvai Posta

Hlavná 113

Keszegfalvai Római Katolikus Plébániahivatal

Fő út 120

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 102

Lőrincz Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fő utca 102

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Barátság utca 662

Keszegfalvai Anyakönyvi Hivatal

Keszegfalva 790

Keszegfalvai Községi Hivatal

Keszegfalva 790

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1059 97%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1096
magyarok 1772 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1772
magyarok 2313 97%
szlovákok 55 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2377
magyarok 2775 99%
szlovákok 24 1%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2810
magyarok 1458 83%
szlovákok 277 16%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 18 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1759
magyarok 1409 79%
szlovákok 345 19%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 12 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 1%
összlétszám 1793
magyarok 1334 69%
szlovákok 407 21%
ruszinok 0 0%
romák 42 2%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 130 7%
összlétszám 1929
magyarok 1337 69%
szlovákok 441 23%
ruszinok 0 0%
romák 20 1%
csehek 9 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 123 6%
összlétszám 1934
összlétszám 2377
magyarok 2313 97%
szlovákok 55 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1660
Választási részvétel: 57.29 %
Kiadott boríték: 951
Bedobott boríték: 951

Polgármester

Érvényes szavazólap: 941
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pataki Dezider 535 56.85 % SMK-MKP
Lehocký Milan 258 27.42 % Független
Novák Roland 148 15.73 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bényi Zoltán 588 Független
Lőrincz Tibor 454 SMK-MKP
Blaškovič Lőrincz Erika 432 SMK-MKP
Novák Roland 400 Független
Szüllő Zsolt 397 SMK-MKP
Viczena Edina 391 SMK-MKP
Markovics Ján 375 SMK-MKP
Lőrincz Alexander 342 SMK-MKP
Kertészová Ildikó 326 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1645
Választási részvétel: 17.57 %
Kiadott boríték: 289
Bedobott boríték: 289
Választásra jogosult: 1645
Választási részvétel: 11.37 %
Kiadott boríték: 187
Bedobott boríték: 187
Választásra jogosult: 1 644
Választási részvétel: 14,59 %
Kiadott boríték: 240
Bedobott boríték: 240

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 268
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 237
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 192 71.64 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 42 15.67 % SMER - SD
Peter Oremus 15 5.60 % Független
Regan Belovič 10 3.73 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 3 1.12 % MS
Stanislav Kováč 3 1.12 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 3 1.12 % KĽS
Milan Belica 13 7.07% SMER - SD
Iván Farkas 112 47.26 % SMK-MKP
Milan Belica 63 26.58 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 21 8.86 % MKDA
Peter Oremus 17 7.17 % Független
Milan Uhrík 14 5.91 % ĽSNS
Ján Greššo 6 2.53 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 4 1.69 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 280
Érvényes szavazólap: 238
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Lehocký 192 68.57% Független
Tamás Varga 113 40.36% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Jobbágy 112 40.00% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Árpád Horváth 99 35.36% SMK-MKP
Zsolt Sebö 82 29.29% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
László Stubendek 75 26.79% SMK-MKP
Attila Petheő 72 25.71% SMK-MKP
Olga Szabó 72 25.71% SMK-MKP
Éva Hortai 70 25.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 67 23.93% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Csaba Földes 67 23.93% SMK-MKP
Anton Marek 62 22.14% Független
Rudolf Čerňanský 48 17.14% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Norbert Becse 42 15.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 42 15.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 42 15.00% SMK-MKP
György Batta 38 13.57% Független
Gabriel Szalay 26 9.29% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Kucsera 21 7.50% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Adamik 17 6.07% Független
Konštantín Glič 10 3.57% KDH, SMER - SD
Peter Getler 9 3.21% SMS
Anna Žigová 8 2.86% KDH, SMER - SD
Jozef Petráš 8 2.86% KSS
Tibor Mayer 8 2.86% Független
Károly Less 7 2.50% Független
Karel Krejčí 7 2.50% KSS
Mária Csákiová 7 2.50% MS
Milan Opálka 7 2.50% KSS
Pavol Tausk 6 2.14% KSS
Ladislav Tóth 4 1.43% KSS
Tamara Podmanická 4 1.43% SMS
Robert Dick 4 1.43% MS
Dušan Tulpík 4 1.43% ĽS-HZDS
Lívia Csíková 4 1.43% MS
Ján Pikor 3 1.07% Független
Jozef Jobbágy 108 45.38% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Árpád Horváth 105 44.12% SMK-MKP
Tamás Varga 99 41.60% Független
Miklós Viola 93 39.08% SMK-MKP
László Stubendek 74 31.09% Független
Attila Petheő 71 29.83% Független
Csaba Földes 65 27.31% SMK-MKP
Örs Orosz 61 25.63% SMK-MKP
Csaba Cúth 55 23.11% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tímea Szénássy 54 22.69% Független
Attila Forgács 53 22.27% Független
Imre Knirs 51 21.43% SMK-MKP
László Szendi 50 21.01% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 48 20.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Karol Farkas 46 19.33% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tibor Forró 45 18.91% Független
Norbert Becse 45 18.91% SMK-MKP
Péter Varga 38 15.97% SMK-MKP
Ladislav Ágh 37 15.55% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 37 15.55% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tihamér Gyarmati 34 14.29% SMK-MKP
Anna Žigová 33 13.87% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Károly Less 33 13.87% Független
Gyula Köles 16 6.72% Független
František Bartoš 15 6.30% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 12 5.04% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 12 5.04% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 10 4.20% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 7 2.94% NAJ
Jozef Jakubec 7 2.94% NAJ
Pavol Tausk 5 2.10% KSS
Jozef Lehotkai 5 2.10% NAJ
Anton Teleki 5 2.10% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Tóth 4 1.68% KSS
Lýdia Siposová 2 0.84% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 24.23 %
Ógyalla 611 19.87 %
Komáromszentpéter 195 6.34 %
Naszvad 133 4.33 %
Újgyalla 103 3.35 %
Perbete 97 3.15 %
Gúta 96 3.12 %
Bajcs 57 1.85 %
Hetény 57 1.85 %
Szilasháza 53 1.72 %
Imely 49 1.59 %
Komáromfüss 46 1.50 %
Megyercs 46 1.50 %
Bátorkeszi 44 1.43 %
Nagykeszi 43 1.40 %
Marcelháza 40 1.30 %
Szilas 35 1.14 %
Keszegfalva 33 1.07 %
Izsa 32 1.04 %
Csallóközaranyos 26 0.85 %
Martos 26 0.85 %
Nemesócsa 25 0.81 %
Ifjúságfalva 24 0.78 %
Búcs 23 0.75 %
Karva 18 0.59 %
Madar 17 0.55 %
Ekel 15 0.49 %
Dunamocs 13 0.42 %
Lakszakállas 13 0.42 %
Zsemlékes 9 0.29 %
Újpuszta 8 0.26 %
Dunaradvány 8 0.26 %
Vágfüzes 7 0.23 %
Virt 7 0.23 %
Tany 6 0.20 %
Bogyarét 6 0.20 %
Bogya 6 0.20 %
Pat 5 0.16 %
Csicsó 4 0.13 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 47.83 %
Ógyalla 57 7.97 %
Naszvad 31 4.34 %
Gúta 25 3.50 %
Újgyalla 19 2.66 %
Perbete 19 2.66 %
Bajcs 16 2.24 %
Komáromszentpéter 14 1.96 %
Izsa 13 1.82 %
Imely 10 1.40 %
Megyercs 9 1.26 %
Marcelháza 8 1.12 %
Dunamocs 6 0.84 %
Szilasháza 6 0.84 %
Karva 6 0.84 %
Keszegfalva 5 0.70 %
Nemesócsa 5 0.70 %
Bátorkeszi 5 0.70 %
Ekel 5 0.70 %
Nagykeszi 4 0.56 %
Komáromfüss 4 0.56 %
Csallóközaranyos 4 0.56 %
Martos 4 0.56 %
Madar 4 0.56 %
Hetény 3 0.42 %
Zsemlékes 3 0.42 %
Újpuszta 3 0.42 %
Dunaradvány 3 0.42 %
Pat 2 0.28 %
Kolozsnéma 1 0.14 %
Ifjúságfalva 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Bogya 1 0.14 %
Búcs 1 0.14 %
Csicsó 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Tany 1 0.14 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 33.74 %
Gúta 736 30.18 %
Naszvad 98 4.02 %
Ógyalla 79 3.24 %
Keszegfalva 53 2.17 %
Marcelháza 44 1.80 %
Komáromszentpéter 43 1.76 %
Perbete 40 1.64 %
Nemesócsa 37 1.52 %
Bátorkeszi 36 1.48 %
Lakszakállas 35 1.44 %
Bajcs 30 1.23 %
Dunamocs 30 1.23 %
Ifjúságfalva 29 1.19 %
Ekel 29 1.19 %
Hetény 27 1.11 %
Imely 26 1.07 %
Izsa 22 0.90 %
Csallóközaranyos 21 0.86 %
Tany 20 0.82 %
Megyercs 19 0.78 %
Nagykeszi 18 0.74 %
Dunaradvány 17 0.70 %
Búcs 16 0.66 %
Újgyalla 14 0.57 %
Vágfüzes 13 0.53 %
Csicsó 13 0.53 %
Madar 12 0.49 %
Karva 11 0.45 %
Martos 10 0.41 %
Komáromfüss 9 0.37 %
Szilas 8 0.33 %
Szilasháza 8 0.33 %
Bogyarét 8 0.33 %
Bogya 8 0.33 %
Virt 8 0.33 %
Kolozsnéma 7 0.29 %
Pat 6 0.25 %
Gellér 4 0.16 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 37.30 %
Gúta 265 7.12 %
Ógyalla 153 4.11 %
Naszvad 143 3.84 %
Bátorkeszi 130 3.49 %
Komáromszentpéter 122 3.28 %
Perbete 114 3.06 %
Dunamocs 111 2.98 %
Búcs 90 2.42 %
Martos 88 2.36 %
Hetény 87 2.34 %
Marcelháza 83 2.23 %
Izsa 75 2.01 %
Lakszakállas 74 1.99 %
Nemesócsa 71 1.91 %
Keszegfalva 71 1.91 %
Csallóközaranyos 65 1.75 %
Ekel 65 1.75 %
Csicsó 55 1.48 %
Dunaradvány 48 1.29 %
Nagykeszi 46 1.24 %
Bajcs 43 1.15 %
Tany 41 1.10 %
Pat 40 1.07 %
Megyercs 36 0.97 %
Komáromfüss 34 0.91 %
Szilas 30 0.81 %
Virt 29 0.78 %
Karva 28 0.75 %
Vágfüzes 26 0.70 %
Imely 25 0.67 %
Kolozsnéma 23 0.62 %
Bogya 22 0.59 %
Madar 20 0.54 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 26.81 %
Gúta 323 6.79 %
Komáromszentpéter 245 5.15 %
Ógyalla 228 4.79 %
Csicsó 215 4.52 %
Naszvad 197 4.14 %
Nemesócsa 184 3.87 %
Perbete 170 3.57 %
Marcelháza 168 3.53 %
Dunamocs 138 2.90 %
Bátorkeszi 134 2.82 %
Ekel 127 2.67 %
Lakszakállas 117 2.46 %
Csallóközaranyos 117 2.46 %
Búcs 115 2.42 %
Hetény 114 2.40 %
Dunaradvány 111 2.33 %
Nagykeszi 100 2.10 %
Tany 95 2.00 %
Komáromfüss 92 1.93 %
Izsa 92 1.93 %
Kolozsnéma 80 1.68 %
Madar 73 1.53 %
Szilas 70 1.47 %
Keszegfalva 65 1.37 %
Martos 63 1.32 %
Karva 57 1.20 %
Gellér 52 1.09 %
Megyercs 50 1.05 %
Imely 49 1.03 %
Bogya 46 0.97 %
Bajcs 41 0.86 %
Vágfüzes 41 0.86 %
Pat 40 0.84 %
Virt 28 0.59 %
Bogyarét 26 0.55 %
Ifjúságfalva 20 0.42 %
Zsemlékes 13 0.27 %
Újgyalla 9 0.19 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 33.60 %
Ógyalla 188 19.09 %
Újgyalla 100 10.15 %
Naszvad 60 6.09 %
Komáromszentpéter 38 3.86 %
Gúta 35 3.55 %
Szilasháza 26 2.64 %
Imely 24 2.44 %
Újpuszta 22 2.23 %
Perbete 20 2.03 %
Izsa 18 1.83 %
Marcelháza 15 1.52 %
Bajcs 14 1.42 %
Keszegfalva 10 1.02 %
Nemesócsa 8 0.81 %
Nagykeszi 8 0.81 %
Dunaradvány 7 0.71 %
Zsemlékes 6 0.61 %
Hetény 6 0.61 %
Bátorkeszi 5 0.51 %
Ifjúságfalva 4 0.41 %
Ekel 4 0.41 %
Martos 4 0.41 %
Lakszakállas 4 0.41 %
Megyercs 3 0.30 %
Dunamocs 3 0.30 %
Pat 3 0.30 %
Komáromfüss 3 0.30 %
Madar 2 0.20 %
Tany 2 0.20 %
Karva 2 0.20 %
Virt 2 0.20 %
Vágfüzes 2 0.20 %
Bogyarét 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Csallóközaranyos 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 52.74 %
Ógyalla 107 7.62 %
Naszvad 82 5.84 %
Gúta 55 3.91 %
Újgyalla 38 2.70 %
Perbete 33 2.35 %
Komáromszentpéter 30 2.14 %
Bajcs 25 1.78 %
Izsa 22 1.57 %
Imely 20 1.42 %
Megyercs 19 1.35 %
Szilasháza 18 1.28 %
Nemesócsa 16 1.14 %
Csallóközaranyos 16 1.14 %
Bátorkeszi 16 1.14 %
Marcelháza 16 1.14 %
Keszegfalva 15 1.07 %
Zsemlékes 14 1.00 %
Dunamocs 14 1.00 %
Karva 13 0.93 %
Hetény 12 0.85 %
Ekel 11 0.78 %
Lakszakállas 11 0.78 %
Komáromfüss 9 0.64 %
Madar 9 0.64 %
Tany 8 0.57 %
Csicsó 8 0.57 %
Ifjúságfalva 7 0.50 %
Nagykeszi 6 0.43 %
Pat 6 0.43 %
Martos 5 0.36 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 37.87 %
Ógyalla 62 5.63 %
Gúta 59 5.36 %
Naszvad 33 3.00 %
Perbete 30 2.72 %
Komáromszentpéter 29 2.63 %
Marcelháza 28 2.54 %
Nemesócsa 21 1.91 %
Izsa 21 1.91 %
Bátorkeszi 20 1.82 %
Csallóközaranyos 19 1.73 %
Keszegfalva 16 1.45 %
Dunamocs 16 1.45 %
Bajcs 14 1.27 %
Lakszakállas 13 1.18 %
Nagykeszi 11 1.00 %
Újgyalla 11 1.00 %
Ekel 11 1.00 %
Karva 10 0.91 %
Hetény 10 0.91 %
Megyercs 10 0.91 %
Búcs 9 0.82 %
Szilas 9 0.82 %
Ifjúságfalva 9 0.82 %
Imely 7 0.64 %
Tany 7 0.64 %
Csicsó 7 0.64 %
Madar 6 0.54 %
Bogya 6 0.54 %
Dunaradvány 6 0.54 %
Komáromfüss 6 0.54 %
Martos 4 0.36 %
Vágfüzes 4 0.36 %
Gellér 4 0.36 %
Kolozsnéma 3 0.27 %
Virt 3 0.27 %
Szilasháza 3 0.27 %
Pat 3 0.27 %
Zsemlékes 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 40.42 %
Gúta 281 6.67 %
Ógyalla 212 5.03 %
Komáromszentpéter 176 4.18 %
Marcelháza 142 3.37 %
Naszvad 137 3.25 %
Perbete 128 3.04 %
Dunamocs 119 2.82 %
Bátorkeszi 112 2.66 %
Hetény 103 2.44 %
Dunaradvány 95 2.25 %
Búcs 90 2.14 %
Ekel 86 2.04 %
Csallóközaranyos 85 2.02 %
Csicsó 83 1.97 %
Nemesócsa 82 1.95 %
Izsa 71 1.69 %
Kolozsnéma 67 1.59 %
Madar 64 1.52 %
Lakszakállas 64 1.52 %
Keszegfalva 51 1.21 %
Pat 44 1.04 %
Karva 43 1.02 %
Tany 41 0.97 %
Megyercs 40 0.95 %
Martos 36 0.85 %
Imely 35 0.83 %
Nagykeszi 35 0.83 %
Komáromfüss 33 0.78 %
Vágfüzes 33 0.78 %
Gellér 27 0.64 %
Bogya 26 0.62 %
Bajcs 26 0.62 %
Szilas 23 0.55 %
Bogyarét 16 0.38 %
Ifjúságfalva 13 0.31 %
Virt 10 0.24 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 35.33 %
Ógyalla 65 8.29 %
Naszvad 28 3.57 %
Gúta 25 3.19 %
Izsa 21 2.68 %
Újgyalla 16 2.04 %
Ekel 16 2.04 %
Megyercs 15 1.91 %
Komáromszentpéter 14 1.79 %
Bátorkeszi 12 1.53 %
Bajcs 9 1.15 %
Pat 8 1.02 %
Nemesócsa 8 1.02 %
Madar 8 1.02 %
Marcelháza 8 1.02 %
Keszegfalva 7 0.89 %
Csallóközaranyos 7 0.89 %
Perbete 6 0.77 %
Zsemlékes 6 0.77 %
Szilasháza 6 0.77 %
Lakszakállas 6 0.77 %
Ifjúságfalva 5 0.64 %
Karva 5 0.64 %
Búcs 5 0.64 %
Hetény 5 0.64 %
Imely 4 0.51 %
Dunaradvány 3 0.38 %
Martos 3 0.38 %
Csicsó 3 0.38 %
Szilas 2 0.26 %
Dunamocs 2 0.26 %
Tany 2 0.26 %
Komáromfüss 2 0.26 %
Nagykeszi 2 0.26 %
Bogya 2 0.26 %
Bogyarét 1 0.13 %
Újpuszta 1 0.13 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Gellér 1 0.13 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 26.07 %
Komáromszentpéter 777 14.49 %
Ógyalla 620 11.56 %
Gúta 224 4.18 %
Perbete 192 3.58 %
Hetény 181 3.38 %
Újgyalla 177 3.30 %
Naszvad 165 3.08 %
Bátorkeszi 136 2.54 %
Marcelháza 121 2.26 %
Keszegfalva 108 2.01 %
Nagykeszi 95 1.77 %
Izsa 92 1.72 %
Imely 91 1.70 %
Bajcs 88 1.64 %
Búcs 82 1.53 %
Nemesócsa 77 1.44 %
Madar 76 1.42 %
Csallóközaranyos 75 1.40 %
Komáromfüss 72 1.34 %
Megyercs 67 1.25 %
Szilas 65 1.21 %
Martos 61 1.14 %
Szilasháza 51 0.95 %
Dunamocs 46 0.86 %
Karva 43 0.80 %
Lakszakállas 41 0.76 %
Vágfüzes 41 0.76 %
Csicsó 40 0.75 %
Ekel 37 0.69 %
Ifjúságfalva 34 0.63 %
Dunaradvány 33 0.62 %
Pat 28 0.52 %
Tany 28 0.52 %
Újpuszta 17 0.32 %
Bogyarét 16 0.30 %
Bogya 15 0.28 %
Virt 13 0.24 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Komárom 197 43.30 %
Ógyalla 50 10.99 %
Gúta 16 3.52 %
Naszvad 15 3.30 %
Komáromszentpéter 12 2.64 %
Újgyalla 12 2.64 %
Perbete 11 2.42 %
Bajcs 7 1.54 %
Hetény 6 1.32 %
Pat 5 1.10 %
Nemesócsa 5 1.10 %
Keszegfalva 5 1.10 %
Bátorkeszi 5 1.10 %
Marcelháza 5 1.10 %
Szilasháza 4 0.88 %
Imely 4 0.88 %
Izsa 4 0.88 %
Csallóközaranyos 4 0.88 %
Dunamocs 4 0.88 %
Karva 4 0.88 %
Ekel 4 0.88 %
Megyercs 4 0.88 %
Zsemlékes 3 0.66 %
Nagykeszi 3 0.66 %
Lakszakállas 2 0.44 %
Újpuszta 2 0.44 %
Gellér 2 0.44 %
Komáromfüss 2 0.44 %
Szilas 2 0.44 %
Búcs 2 0.44 %
Dunaradvány 2 0.44 %
Tany 1 0.22 %
Ifjúságfalva 1 0.22 %
Madar 1 0.22 %
Virt 1 0.22 %
Martos 1 0.22 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 20.34 %
Komárom 202 19.20 %
Gúta 65 6.18 %
Ógyalla 53 5.04 %
Marcelháza 42 3.99 %
Perbete 40 3.80 %
Naszvad 40 3.80 %
Dunamocs 33 3.14 %
Búcs 28 2.66 %
Megyercs 28 2.66 %
Bátorkeszi 26 2.47 %
Hetény 25 2.38 %
Nemesócsa 19 1.81 %
Csicsó 18 1.71 %
Csallóközaranyos 18 1.71 %
Ekel 17 1.62 %
Dunaradvány 16 1.52 %
Imely 14 1.33 %
Karva 14 1.33 %
Madar 13 1.24 %
Keszegfalva 12 1.14 %
Bajcs 12 1.14 %
Martos 11 1.05 %
Pat 11 1.05 %
Tany 11 1.05 %
Lakszakállas 11 1.05 %
Izsa 10 0.95 %
Szilas 9 0.86 %
Nagykeszi 8 0.76 %
Újgyalla 8 0.76 %
Komáromfüss 8 0.76 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Virt 2 0.19 %
Vágfüzes 2 0.19 %
Újpuszta 1 0.10 %
Szilasháza 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 20.39 %
Ógyalla 201 6.96 %
Komáromfüss 158 5.47 %
Komáromszentpéter 130 4.50 %
Csicsó 104 3.60 %
Gúta 100 3.46 %
Lakszakállas 99 3.43 %
Szilas 91 3.15 %
Nagykeszi 90 3.12 %
Naszvad 88 3.05 %
Hetény 87 3.01 %
Nemesócsa 74 2.56 %
Perbete 72 2.49 %
Tany 65 2.25 %
Megyercs 55 1.90 %
Újgyalla 53 1.83 %
Csallóközaranyos 46 1.59 %
Keszegfalva 46 1.59 %
Ekel 42 1.45 %
Bajcs 41 1.42 %
Marcelháza 31 1.07 %
Bátorkeszi 30 1.04 %
Izsa 30 1.04 %
Búcs 28 0.97 %
Bogya 27 0.93 %
Ifjúságfalva 27 0.93 %
Kolozsnéma 26 0.90 %
Imely 24 0.83 %
Dunamocs 21 0.73 %
Gellér 19 0.66 %
Szilasháza 18 0.62 %
Madar 17 0.59 %
Dunaradvány 16 0.55 %
Martos 15 0.52 %
Karva 15 0.52 %
Zsemlékes 12 0.42 %
Bogyarét 12 0.42 %
Virt 7 0.24 %
Vágfüzes 4 0.14 %
Pat 4 0.14 %
Újpuszta 3 0.10 %
Komárom 690 28.79 %
Ógyalla 244 10.18 %
Komáromszentpéter 175 7.30 %
Gúta 115 4.80 %
Hetény 100 4.17 %
Újgyalla 93 3.88 %
Naszvad 80 3.34 %
Perbete 57 2.38 %
Bátorkeszi 47 1.96 %
Komáromfüss 47 1.96 %
Bajcs 46 1.92 %
Nagykeszi 43 1.79 %
Marcelháza 42 1.75 %
Szilasháza 40 1.67 %
Imely 40 1.67 %
Ifjúságfalva 37 1.54 %
Keszegfalva 37 1.54 %
Szilas 36 1.50 %
Megyercs 33 1.38 %
Izsa 31 1.29 %
Nemesócsa 27 1.13 %
Csallóközaranyos 26 1.08 %
Madar 21 0.88 %
Pat 20 0.83 %
Lakszakállas 19 0.79 %
Búcs 19 0.79 %
Karva 18 0.75 %
Martos 18 0.75 %
Dunaradvány 16 0.67 %
Dunamocs 16 0.67 %
Tany 15 0.63 %
Ekel 15 0.63 %
Csicsó 11 0.46 %
Zsemlékes 7 0.29 %
Újpuszta 6 0.25 %
Bogyarét 6 0.25 %
Virt 6 0.25 %
Vágfüzes 6 0.25 %
Gellér 5 0.21 %
Kolozsnéma 4 0.17 %
Bogya 4 0.17 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 34.57 %
Ógyalla 42 8.20 %
Gúta 41 8.01 %
Naszvad 28 5.47 %
Újgyalla 21 4.10 %
Komáromszentpéter 16 3.13 %
Nemesócsa 14 2.73 %
Marcelháza 13 2.54 %
Perbete 10 1.95 %
Megyercs 10 1.95 %
Csallóközaranyos 7 1.37 %
Dunamocs 7 1.37 %
Imely 7 1.37 %
Bátorkeszi 7 1.37 %
Ekel 5 0.98 %
Karva 5 0.98 %
Izsa 5 0.98 %
Martos 5 0.98 %
Búcs 5 0.98 %
Keszegfalva 4 0.78 %
Ifjúságfalva 4 0.78 %
Bajcs 4 0.78 %
Komáromfüss 4 0.78 %
Szilasháza 4 0.78 %
Nagykeszi 4 0.78 %
Zsemlékes 3 0.59 %
Dunaradvány 3 0.59 %
Kolozsnéma 3 0.59 %
Szilas 2 0.39 %
Bogya 2 0.39 %
Hetény 2 0.39 %
Tany 1 0.20 %
Csicsó 1 0.20 %
Pat 1 0.20 %
Bogyarét 1 0.20 %
Madar 1 0.20 %
Lakszakállas 1 0.20 %
Virt 1 0.20 %
Vágfüzes 1 0.20 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.15 %
Ógyalla 523 18.65 %
Komáromszentpéter 191 6.81 %
Gúta 133 4.74 %
Naszvad 122 4.35 %
Perbete 103 3.67 %
Hetény 95 3.39 %
Bajcs 70 2.50 %
Újgyalla 69 2.46 %
Nagykeszi 65 2.32 %
Komáromfüss 63 2.25 %
Bátorkeszi 57 2.03 %
Nemesócsa 54 1.93 %
Imely 48 1.71 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.43 %
Búcs 38 1.36 %
Csallóközaranyos 38 1.36 %
Keszegfalva 37 1.32 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.11 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.68 %
Dunamocs 19 0.68 %
Karva 19 0.68 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 51.74 %
Gúta 354 8.15 %
Ógyalla 145 3.34 %
Komáromszentpéter 136 3.13 %
Marcelháza 121 2.78 %
Naszvad 114 2.62 %
Bátorkeszi 97 2.23 %
Perbete 95 2.19 %
Izsa 84 1.93 %
Dunamocs 78 1.80 %
Hetény 76 1.75 %
Keszegfalva 74 1.70 %
Nemesócsa 68 1.57 %
Csallóközaranyos 66 1.52 %
Dunaradvány 57 1.31 %
Búcs 54 1.24 %
Ekel 54 1.24 %
Lakszakállas 42 0.97 %
Pat 42 0.97 %
Nagykeszi 41 0.94 %
Martos 39 0.90 %
Madar 38 0.87 %
Csicsó 37 0.85 %
Megyercs 35 0.81 %
Imely 35 0.81 %
Tany 29 0.67 %
Komáromfüss 27 0.62 %
Vágfüzes 25 0.58 %
Karva 24 0.55 %
Szilas 23 0.53 %
Bajcs 23 0.53 %
Kolozsnéma 16 0.37 %
Újgyalla 12 0.28 %
Szilasháza 11 0.25 %
Bogya 9 0.21 %
Ifjúságfalva 9 0.21 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 22.38 %
Nagykeszi 169 6.74 %
Ógyalla 141 5.62 %
Gúta 126 5.03 %
Komáromszentpéter 117 4.67 %
Perbete 75 2.99 %
Naszvad 75 2.99 %
Nemesócsa 73 2.91 %
Komáromfüss 65 2.59 %
Hetény 63 2.51 %
Csallóközaranyos 58 2.31 %
Szilas 50 1.99 %
Keszegfalva 50 1.99 %
Megyercs 47 1.87 %
Ekel 45 1.79 %
Bátorkeszi 42 1.68 %
Csicsó 39 1.56 %
Búcs 37 1.48 %
Imely 36 1.44 %
Marcelháza 36 1.44 %
Izsa 36 1.44 %
Újgyalla 36 1.44 %
Tany 33 1.32 %
Lakszakállas 33 1.32 %
Dunamocs 27 1.08 %
Martos 26 1.04 %
Bajcs 26 1.04 %
Bogya 21 0.84 %
Ifjúságfalva 21 0.84 %
Karva 18 0.72 %
Dunaradvány 17 0.68 %
Madar 14 0.56 %
Pat 13 0.52 %
Kolozsnéma 12 0.48 %
Bogyarét 7 0.28 %
Vágfüzes 7 0.28 %
Szilasháza 5 0.20 %
Virt 5 0.20 %
Gellér 5 0.20 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 26.03 %
Ógyalla 37 4.63 %
Gúta 26 3.25 %
Naszvad 23 2.88 %
Komáromszentpéter 17 2.13 %
Perbete 12 1.50 %
Újgyalla 12 1.50 %
Bajcs 7 0.88 %
Csallóközaranyos 7 0.88 %
Bátorkeszi 6 0.75 %
Imely 6 0.75 %
Dunamocs 6 0.75 %
Marcelháza 6 0.75 %
Ekel 5 0.63 %
Zsemlékes 4 0.50 %
Izsa 4 0.50 %
Megyercs 3 0.38 %
Dunaradvány 3 0.38 %
Búcs 3 0.38 %
Madar 3 0.38 %
Szilasháza 3 0.38 %
Nagykeszi 3 0.38 %
Újpuszta 3 0.38 %
Karva 2 0.25 %
Hetény 2 0.25 %
Keszegfalva 2 0.25 %
Szilas 2 0.25 %
Ifjúságfalva 2 0.25 %
Tany 2 0.25 %
Vágfüzes 1 0.13 %
Martos 1 0.13 %
Nemesócsa 1 0.13 %
Gellér 1 0.13 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Pat 1 0.13 %
Komáromfüss 1 0.13 %
Virt 1 0.13 %
Lakszakállas 1 0.13 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.12 %
Ógyalla 210 8.00 %
Komáromszentpéter 159 6.06 %
Gúta 104 3.96 %
Naszvad 82 3.13 %
Újgyalla 79 3.01 %
Hetény 67 2.55 %
Perbete 58 2.21 %
Marcelháza 55 2.10 %
Nagykeszi 52 1.98 %
Keszegfalva 48 1.83 %
Megyercs 47 1.79 %
Szilas 41 1.56 %
Búcs 40 1.52 %
Imely 40 1.52 %
Komáromfüss 38 1.45 %
Nemesócsa 37 1.41 %
Izsa 36 1.37 %
Csallóközaranyos 32 1.22 %
Ifjúságfalva 31 1.18 %
Bajcs 30 1.14 %
Bátorkeszi 28 1.07 %
Szilasháza 25 0.95 %
Dunamocs 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Ekel 19 0.72 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.57 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 26.27 %
Gúta 830 13.20 %
Ógyalla 373 5.93 %
Naszvad 291 4.63 %
Komáromszentpéter 290 4.61 %
Marcelháza 194 3.09 %
Bátorkeszi 183 2.91 %
Perbete 181 2.88 %
Dunamocs 156 2.48 %
Csicsó 131 2.08 %
Hetény 126 2.00 %
Ekel 119 1.89 %
Búcs 117 1.86 %
Dunaradvány 115 1.83 %
Izsa 107 1.70 %
Nemesócsa 105 1.67 %
Csallóközaranyos 101 1.61 %
Lakszakállas 99 1.57 %
Madar 94 1.49 %
Keszegfalva 93 1.48 %
Karva 82 1.30 %
Nagykeszi 75 1.19 %
Kolozsnéma 67 1.07 %
Imely 64 1.02 %
Martos 62 0.99 %
Megyercs 62 0.99 %
Vágfüzes 60 0.95 %
Tany 53 0.84 %
Pat 51 0.81 %
Komáromfüss 48 0.76 %
Bajcs 44 0.70 %
Szilas 43 0.68 %
Bogya 41 0.65 %
Gellér 38 0.60 %
Ifjúságfalva 32 0.51 %
Virt 26 0.41 %
Bogyarét 24 0.38 %
Újgyalla 21 0.33 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 53.64 %
Ógyalla 61 9.46 %
Gúta 37 5.74 %
Naszvad 28 4.34 %
Újgyalla 23 3.57 %
Izsa 17 2.64 %
Komáromszentpéter 15 2.33 %
Perbete 13 2.02 %
Bátorkeszi 9 1.40 %
Szilasháza 8 1.24 %
Nemesócsa 7 1.09 %
Keszegfalva 7 1.09 %
Ifjúságfalva 6 0.93 %
Ekel 6 0.93 %
Bajcs 6 0.93 %
Csallóközaranyos 6 0.93 %
Zsemlékes 5 0.78 %
Komáromfüss 5 0.78 %
Megyercs 5 0.78 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Dunamocs 4 0.62 %
Újpuszta 4 0.62 %
Dunaradvány 3 0.47 %
Imely 3 0.47 %
Búcs 3 0.47 %
Kolozsnéma 3 0.47 %
Hetény 3 0.47 %
Marcelháza 3 0.47 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Martos 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 30.29 %
Ógyalla 348 28.11 %
Újgyalla 106 8.56 %
Komáromszentpéter 78 6.30 %
Naszvad 69 5.57 %
Gúta 39 3.15 %
Perbete 19 1.53 %
Imely 19 1.53 %
Izsa 17 1.37 %
Bajcs 17 1.37 %
Újpuszta 16 1.29 %
Szilasháza 13 1.05 %
Keszegfalva 12 0.97 %
Martos 11 0.89 %
Marcelháza 10 0.81 %
Bátorkeszi 9 0.73 %
Megyercs 9 0.73 %
Nemesócsa 8 0.65 %
Hetény 8 0.65 %
Ekel 7 0.57 %
Dunamocs 5 0.40 %
Ifjúságfalva 5 0.40 %
Komáromfüss 5 0.40 %
Dunaradvány 5 0.40 %
Pat 4 0.32 %
Lakszakállas 3 0.24 %
Bogya 3 0.24 %
Gellér 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Csallóközaranyos 2 0.16 %
Virt 2 0.16 %
Madar 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Zsemlékes 2 0.16 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 20.58 %
Gúta 574 12.32 %
Naszvad 510 10.94 %
Ógyalla 306 6.57 %
Perbete 215 4.61 %
Komáromszentpéter 214 4.59 %
Marcelháza 154 3.30 %
Bátorkeszi 137 2.94 %
Csicsó 117 2.51 %
Hetény 113 2.42 %
Dunamocs 111 2.38 %
Dunaradvány 107 2.30 %
Ekel 104 2.23 %
Búcs 102 2.19 %
Imely 95 2.04 %
Izsa 86 1.85 %
Lakszakállas 82 1.76 %
Nemesócsa 80 1.72 %
Madar 80 1.72 %
Csallóközaranyos 78 1.67 %
Martos 72 1.55 %
Kolozsnéma 55 1.18 %
Karva 54 1.16 %
Bajcs 51 1.09 %
Megyercs 47 1.01 %
Keszegfalva 45 0.97 %
Tany 45 0.97 %
Pat 40 0.86 %
Gellér 38 0.82 %
Vágfüzes 36 0.77 %
Nagykeszi 36 0.77 %
Komáromfüss 30 0.64 %
Bogya 29 0.62 %
Szilas 28 0.60 %
Ifjúságfalva 27 0.58 %
Bogyarét 24 0.52 %
Virt 23 0.49 %
Újgyalla 7 0.15 %
Szilasháza 5 0.11 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 41.94 %
Ógyalla 47 6.16 %
Gúta 20 2.62 %
Naszvad 13 1.70 %
Újgyalla 13 1.70 %
Megyercs 10 1.31 %
Csallóközaranyos 8 1.05 %
Izsa 8 1.05 %
Komáromszentpéter 7 0.92 %
Perbete 7 0.92 %
Nemesócsa 6 0.79 %
Ekel 6 0.79 %
Szilasháza 5 0.66 %
Dunaradvány 5 0.66 %
Keszegfalva 5 0.66 %
Dunamocs 4 0.52 %
Marcelháza 4 0.52 %
Komáromfüss 3 0.39 %
Imely 2 0.26 %
Hetény 2 0.26 %
Bajcs 2 0.26 %
Karva 2 0.26 %
Ifjúságfalva 2 0.26 %
Pat 1 0.13 %
Bogya 1 0.13 %
Bátorkeszi 1 0.13 %
Lakszakállas 1 0.13 %
Gellér 1 0.13 %
Martos 1 0.13 %
Tany 1 0.13 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Nagykeszi 1 0.13 %
Búcs 1 0.13 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 24.38 %
Gúta 275 7.30 %
Ógyalla 205 5.44 %
Dunamocs 179 4.75 %
Marcelháza 162 4.30 %
Komáromszentpéter 161 4.28 %
Perbete 150 3.98 %
Bátorkeszi 130 3.45 %
Naszvad 130 3.45 %
Búcs 119 3.16 %
Hetény 107 2.84 %
Dunaradvány 103 2.73 %
Karva 93 2.47 %
Ekel 84 2.23 %
Csicsó 81 2.15 %
Lakszakállas 78 2.07 %
Madar 77 2.04 %
Izsa 77 2.04 %
Csallóközaranyos 62 1.65 %
Kolozsnéma 44 1.17 %
Martos 40 1.06 %
Nemesócsa 40 1.06 %
Keszegfalva 38 1.01 %
Vágfüzes 35 0.93 %
Pat 34 0.90 %
Bajcs 31 0.82 %
Komáromfüss 31 0.82 %
Tany 29 0.77 %
Bogya 29 0.77 %
Megyercs 29 0.77 %
Gellér 27 0.72 %
Szilas 26 0.69 %
Imely 26 0.69 %
Nagykeszi 24 0.64 %
Bogyarét 16 0.42 %
Ifjúságfalva 13 0.35 %
Virt 13 0.35 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.01 %
Gúta 231 6.79 %
Ógyalla 121 3.56 %
Keszegfalva 99 2.91 %
Izsa 76 2.23 %
Marcelháza 72 2.12 %
Naszvad 70 2.06 %
Bátorkeszi 61 1.79 %
Hetény 49 1.44 %
Komáromszentpéter 49 1.44 %
Búcs 44 1.29 %
Perbete 41 1.20 %
Dunamocs 39 1.15 %
Kolozsnéma 37 1.09 %
Csallóközaranyos 34 1.00 %
Nemesócsa 33 0.97 %
Ekel 31 0.91 %
Imely 26 0.76 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.38 %
Madar 13 0.38 %
Pat 13 0.38 %
Újgyalla 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Ifjúságfalva 10 0.29 %
Szilasháza 9 0.26 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 41.13 %
Komárom 556 25.61 %
Ógyalla 81 3.73 %
Naszvad 80 3.68 %
Nemesócsa 48 2.21 %
Keszegfalva 45 2.07 %
Marcelháza 43 1.98 %
Perbete 42 1.93 %
Komáromszentpéter 30 1.38 %
Ifjúságfalva 27 1.24 %
Imely 26 1.20 %
Bátorkeszi 25 1.15 %
Vágfüzes 20 0.92 %
Ekel 20 0.92 %
Bajcs 18 0.83 %
Dunamocs 18 0.83 %
Megyercs 17 0.78 %
Tany 16 0.74 %
Csallóközaranyos 16 0.74 %
Nagykeszi 16 0.74 %
Dunaradvány 15 0.69 %
Izsa 15 0.69 %
Búcs 14 0.64 %
Karva 14 0.64 %
Lakszakállas 13 0.60 %
Újgyalla 12 0.55 %
Hetény 11 0.51 %
Madar 9 0.41 %
Komáromfüss 9 0.41 %
Martos 9 0.41 %
Bogyarét 8 0.37 %
Csicsó 5 0.23 %
Kolozsnéma 5 0.23 %
Zsemlékes 4 0.18 %
Szilas 4 0.18 %
Szilasháza 4 0.18 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.93 %
Komáromszentpéter 467 10.53 %
Ógyalla 309 6.97 %
Gúta 273 6.16 %
Perbete 250 5.64 %
Naszvad 171 3.86 %
Bátorkeszi 170 3.83 %
Marcelháza 161 3.63 %
Hetény 142 3.20 %
Dunamocs 127 2.86 %
Ekel 100 2.26 %
Dunaradvány 98 2.21 %
Madar 98 2.21 %
Búcs 97 2.19 %
Csicsó 91 2.05 %
Lakszakállas 88 1.99 %
Izsa 80 1.80 %
Csallóközaranyos 76 1.71 %
Martos 70 1.58 %
Nemesócsa 67 1.51 %
Kolozsnéma 52 1.17 %
Karva 51 1.15 %
Tany 46 1.04 %
Bajcs 39 0.88 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.77 %
Nagykeszi 33 0.74 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.68 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.61 %
Pat 26 0.59 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.32 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 55.46 %
Gúta 206 7.47 %
Ógyalla 109 3.95 %
Marcelháza 101 3.66 %
Naszvad 74 2.68 %
Perbete 55 1.99 %
Komáromszentpéter 54 1.96 %
Keszegfalva 54 1.96 %
Izsa 53 1.92 %
Dunamocs 47 1.70 %
Bátorkeszi 46 1.67 %
Madar 44 1.60 %
Nemesócsa 38 1.38 %
Hetény 34 1.23 %
Ekel 32 1.16 %
Búcs 32 1.16 %
Csallóközaranyos 30 1.09 %
Bajcs 30 1.09 %
Imely 26 0.94 %
Újgyalla 22 0.80 %
Pat 22 0.80 %
Megyercs 21 0.76 %
Lakszakállas 19 0.69 %
Dunaradvány 18 0.65 %
Martos 15 0.54 %
Csicsó 14 0.51 %
Tany 13 0.47 %
Nagykeszi 12 0.44 %
Vágfüzes 12 0.44 %
Szilasháza 11 0.40 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Szilas 10 0.36 %
Kolozsnéma 8 0.29 %
Karva 8 0.29 %
Ifjúságfalva 6 0.22 %
Virt 4 0.15 %
Bogya 4 0.15 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 25.77 %
Gúta 1 150 21.09 %
Ógyalla 272 4.99 %
Komáromszentpéter 209 3.83 %
Naszvad 203 3.72 %
Csicsó 194 3.56 %
Perbete 169 3.10 %
Marcelháza 158 2.90 %
Dunamocs 149 2.73 %
Nemesócsa 131 2.40 %
Bátorkeszi 127 2.33 %
Ekel 123 2.26 %
Dunaradvány 113 2.07 %
Keszegfalva 105 1.93 %
Izsa 102 1.87 %
Lakszakállas 100 1.83 %
Hetény 99 1.82 %
Csallóközaranyos 98 1.80 %
Búcs 85 1.56 %
Madar 74 1.36 %
Kolozsnéma 68 1.25 %
Nagykeszi 66 1.21 %
Martos 65 1.19 %
Megyercs 63 1.16 %
Komáromfüss 61 1.12 %
Pat 50 0.92 %
Vágfüzes 49 0.90 %
Karva 49 0.90 %
Szilas 45 0.83 %
Imely 44 0.81 %
Bajcs 35 0.64 %
Ifjúságfalva 35 0.64 %
Gellér 35 0.64 %
Bogya 32 0.59 %
Virt 23 0.42 %
Tany 23 0.42 %
Bogyarét 21 0.39 %
Újgyalla 6 0.11 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 29.26 %
Gúta 355 7.59 %
Dunamocs 219 4.68 %
Ógyalla 214 4.57 %
Komáromszentpéter 191 4.08 %
Marcelháza 191 4.08 %
Bátorkeszi 185 3.95 %
Naszvad 180 3.85 %
Perbete 172 3.68 %
Hetény 154 3.29 %
Dunaradvány 133 2.84 %
Búcs 128 2.74 %
Csicsó 119 2.54 %
Ekel 113 2.42 %
Izsa 103 2.20 %
Madar 99 2.12 %
Csallóközaranyos 90 1.92 %
Nemesócsa 86 1.84 %
Lakszakállas 78 1.67 %
Karva 78 1.67 %
Keszegfalva 61 1.30 %
Pat 53 1.13 %
Kolozsnéma 52 1.11 %
Martos 51 1.09 %
Tany 43 0.92 %
Bogya 41 0.88 %
Nagykeszi 40 0.86 %
Megyercs 37 0.79 %
Szilas 37 0.79 %
Vágfüzes 36 0.77 %
Imely 31 0.66 %
Komáromfüss 31 0.66 %
Gellér 29 0.62 %
Bajcs 27 0.58 %
Virt 22 0.47 %
Bogyarét 20 0.43 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
994 79.90%
VPN
84 6.75%
KSČ
77 6.19%
SNS
16 1.29%
SPV
16 1.29%
SZ
15 1.21%
SD
12 0.96%
DS
11 0.88%
KDH
6 0.48%
VDSPR
6 0.48%
Egyéb
7 0.56%
Érvényes szavazatok 1244
Együttélés-MKDM
719 66.76%
Magyar Polgári Párt
193 17.92%
HZDS
51 4.74%
SDĽ
47 4.36%
ODÚ
17 1.58%
SNS
12 1.11%
KSS
7 0.65%
SDSS
6 0.56%
KDH
5 0.46%
Egyéb
20 1.86%
Érvényes szavazatok 1077
MK
837 81.26%
SP-VOĽBA
47 4.56%
HZDS-RSS
34 3.30%
KSS
24 2.33%
ZRS
21 2.04%
SPK
15 1.46%
SNS
14 1.36%
12 1.17%
HZPCS
11 1.07%
DS
6 0.58%
Egyéb
9 0.87%
Érvényes szavazatok 1030
MKP
938 77.71%
SDK
117 9.69%
HZDS
45 3.73%
SDĽ
30 2.49%
MLHZP
22 1.82%
SOP
22 1.82%
SNS
15 1.24%
KSS
12 0.99%
Egyéb
6 0.50%
Érvényes szavazatok 1207
MKP
851 86.93%
SMER
32 3.27%
HZDS
26 2.66%
SDKU
15 1.53%
ANO
14 1.43%
KSS
9 0.92%
SZS
6 0.61%
NOSNP
6 0.61%
KDH
4 0.41%
Egyéb
16 1.63%
Érvényes szavazatok 979
MKP
595 88.02%
SMER
23 3.40%
SDKU DS
18 2.66%
ĽS HZDS
10 1.48%
SNS
8 1.18%
KSS
8 1.18%
SF
7 1.04%
ZRS
3 0.44%
Egyéb
4 0.59%
Érvényes szavazatok 676
Most-Híd
389 46.81%
MKP
301 36.22%
SDKU DS
48 5.78%
SaS
30 3.61%
SMER
29 3.49%
ĽS HZDS
8 0.96%
SDĽ
7 0.84%
SNS
6 0.72%
Únia
4 0.48%
Egyéb
9 1.08%
Érvényes szavazatok 831
MKP
349 47.16%
Most-Híd
266 35.95%
SMER SD
53 7.16%
SaS
10 1.35%
SDKU DS
10 1.35%
SNS
9 1.22%
OĽaNO
8 1.08%
SSS NM
7 0.95%
99 Percent
6 0.81%
ĽS HZDS
5 0.68%
KDH
4 0.54%
Zmena zdola DU
4 0.54%
Egyéb
9 1.22%
Érvényes szavazatok 740
MKP
289 44.60%
Most-Híd
206 31.79%
SMER SD
47 7.25%
#SIEŤ
19 2.93%
SNS
18 2.78%
SaS
15 2.31%
OĽANO-NOVA
14 2.16%
LSNS
10 1.54%
SME RODINA
9 1.39%
MKDA-MKDSZ
9 1.39%
TIP
5 0.77%
SZS
5 0.77%
Egyéb
2 0.31%
Érvényes szavazatok 648
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések