SK
LV
.....

Palást

Község

címer zászló
1651 96% magyar 1910
898 60% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Palást
Hivatalos szlovák megnevezés:
Plášťovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Honti-medence, Ipolymenti-hátság - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
Babica, Bende-hegy, (Brézópuszta), Bucsina, Cserborona-hegy, Csizsér, Csongrádi-hegy, Iszkornyapuszta, (Jalsópuszta), Jedzina, Konerád-hegy, Lomóc, Mocsár-hegy, Nagy-Kemece, (Olvárpuszta), (Ószikópusz
Koordináták:
48.15991592, 18.97763062
Terület:
50,51 km2
Rang:
község
Népesség:
1574
Tszf. magasság:
147 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93582
Település kód:
502642
Szervezeti azonosító:
307360
Adóazonosító:
2021020694

A község a Korponai-erdő vulkáni eredetű erdős hegyvidékének és az Ipolymenti-hátság dombvidékének határánál, a Korpona- és a Litva-patak mentén fekszik, a 75-ös országos főút mentén, Ipolyságtól 11 km-re északra. Mellékút köti össze Ipolysággal, a Korpona völgyén keresztül Dömeházával (16 km), valamint Ipolyfödémesen (8 km) keresztül Ipolynagyfaluval (16 km). Területének mintegy felét erdő borítja, határának keleti részén, a Korponai-fennsíkon legmagasabb pontja 480 m. Nyugatról Szalatnya, északnyugatról Gyűgy és Teszér, északról Rakonca és Csábrágsomos, északkeletről Csall, keletről Magasmajtény, délkeletről Ipolyfödémes, délről pedig Felsőtúr községekkel határos. Délkeleti határát a Lomóc-patak (Olvár) alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás), ebben az időszakban határközséggé vált, északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (50,51 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910/1938: 50,53 km²).

Népesség

Palást a szlovák-magyar nyelvhatáron található. 1910-ben 1717, 1921-ben 1759, 1938-ban pedig 1931, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 16 %, 1930-ban 26,3 % volt. 1945 után magyar lakosságának 14 %-át kitelepítették. Magyar többségét napjainkig megőrizte (1961-ben 71,5 %, 2011-ben 64,5 %). 1991-2011 között népessége 9,2 %-al csökkent (1804 főről 1638-re), ugyanakkor a szlovák nemzetiségűek aránya 25,4 %-ról 33,9 %-ra nőtt. A roma etnikumhoz tartozik a lakosság 5,5 %-a. A lakosság túlnyomó többsége (95,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

Már a bronzkorban is lakott település, a régió legrégibbjei közé tartozik. Egyike ama hetven községnek, melyeknek dézsmájáról Márton érsek az esztergomi káptalan javára lemondott. Az erről szóló oklevél Plast alakban írja nevét. 1230-ban királyi rendelet folytán a község dézsmáját a zólyomi uradalomhoz fizetik be. IV. Béla idején a helység a Csák-nemzetségből származó Máté fia István birtokába kerül. 1288-ban Palásthy Péter és társai ülnek a jövedelmező birtokba. IV. László a Palásthyakat, akik közben perbe keverednek egymással a birtok miatt, nemesi rangra emeli. Róbert Károly is több Palásthy-utódot a nemesek közé emel. A község neve a pápai tizedszedők jegyzékében is szerepel. 1331-ben Besnyő Gergely a helység földesura. 1342-ben a faluban vámszedőhely volt népessége egyre növekedett. Lázár deák 1528 előtti térképén a falu Palastiowitz alakban szerepel. 1544-től 1552-ig Paláston tartotta a vármegye közgyűléseit. 1552. augusztus 10-én itt veszített csatát az Erasmus Teuffel vezetése alatt álló egyesült keresztény sereg a török ellenében. A csatának több ezer halálos áldozata volt és ezt követően megnyílt az út a törökök előtt az észak-magyarországi várak elfoglalására. A 19. században többek között a Coburg, a Nedeczky és az Ivánka családok voltak a község birtokosai. 1938 és 1945 között az I. bécsi döntés értelmében újra Magyarország része, majd 1945 után megint Csehszlovákiához került. 1945 után körülbelül 100 magyar családot Csehországba deportáltak, akik később hazatértek.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és magyar egyházi alapiskola (Palásthy Pál MTEA) egyaránt működik, óvodája szintén kétnyelvű. A faluban számos kúria (Ivánka-, Zmeskall-, Nedeczky-kúriák) maradt fenn, a barokk Palásthy-kastély (1736) a magyar alapiskolának ad otthont. Néprajzi múzeuma az 1890-ben épült egykori katolikus népiskola épületében található. Az Ivánka-kúriában a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképzője működik. Szent Györgynek szentelt római katolikus temploma szecessziós stíliusban épült 1898-ban. A Sipka-hegy erdős, sztyeppes növényvilága révén természetvédelmi terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PALÁST. Plasovce. Magyar falu Hont Vármegyében, földes Ura Palásti Uraság, a’ kinek kastéllyával díszesíttetik, és több Urak; lakosai katolikusok, fekszik Szebeklébhez két mértföldnyire, határja jó, tulajdonságai külömbfélék, fája, réttye, legelője, ’s dohánnya is jó van, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Palást, magyar falu, Honth vmegyében, a Korpona völgyében, ut. p. Ipoly-Dághtól északra 2 mfd., 1044 kath., 96 evang. lak. Kath. paroch. templom. Rétje, erdeje, legelője igen sok, s azért sok juhot tenyészt. Bora becses. F. u. a Palásthy nemzetség s m t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A nép hagyománya óriásokról is beszél, a kik valaha e tájon éltek. Ilyen óriásnak a lába nyomát látja Paláston egy táblaalakú szikla bemélyedésében s óriások lépéseinek nyomait Ipolyságon. (....) Palást nevezetes arról az ütközetről, melyben Ali budai basa Teuffel Erasmus mintegy 10.000 főnyi német seregét 1552-ben kemény küzdelemben tönkretette. Ősi fészke a Palásthy családnak, melynek tagjai közűl a századok folyamán sokan viseltek tisztségeket a megyében. A család egyik tagja, Palásthy Pál czímzetes püspök építtette azt a gót stilű, szép templomot is, mely ma a községet ékesíti. Palástnál keletről egy oldalvölgy nyílik, a Litava pataké, hol éjszakkelet felől gyönyörű kép tűnik elénk: erdőktől sötétlő hegyek keretében, a kanyargó Litava pataktól három oldalról övezve, egy 346 méter magas, meredek csúcson a Koháryak egykori fészke, a már régen romban heverő Csábrág vára.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Palást, a Korpona patak mellett fekvő magyar kisközség, 271 házzal és 1579 túlnyomóan r. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása Ipolyságon, postája helyben van. Körjegyzőségi székhely. A vármegye legrégibb helységei közé sorozható; mert már 1156-ban szerepel, a mikor Márton érsek a falu dézsmáját az esztergomi káptalannak ajándékozta; ebben az oklevélben Plast alakban szerepel. 1230-ban II. András király elrendelte, hogy az itteni királyi dézsmát zólyomi uradalmába szállítsák. IV. Béla királynak évszám nélkül kiállított oklevelében Palást falut, a Csák nemzetségbeli Máté fia István kapta adományul. 1288-ban Mách fiai, István és Péter a maguk részét eladták Palásthy Péternek és társainak. A Palásthyakat azonban a XIII. század korábbi éveiben már birtokban találjuk itt. A Palásthyak később, három ágra oszolván, hosszas osztályos pörbe keveredtek. A család levéltárában volt az az érdekes oklevél, melyet II. András király a Szentföldön, 1217-ben, az egyik ott vitézkedett Palásthy részére kiállított. Ezt az oklevelet Werbőczy István is látta, mint azt Tripartitumának II. rész 13. czikkében említi; de az érdekes okirat 1750 táját elveszett és azóta sem került elő. IV. László király más Palásthyakat is nemesi sorba emelt a várkatonaságból, mikét azt 1281-ben kelt levele igazolja. 1281-ben a sági konvent előtt Ivánka fia, Albei, palásti birtokát öt arany márkáért átengedte Lévának és fiainak. Róbert Károly király 1327-ben Palásthy Györgyöt és testvéreit a honti várjobbágyok közül szabadokká tette és a királyi nemesek sorába emelte. Palást község nevét a pápai tizedszedők jegyzékében is megtaláljuk és a papjától szedett tized után itélve, már akkor is jelentősebb helység lehetett. Palásthy Bors bitófán kivégzett fiainak birtokrészét, 1331-ben Besnyő Gergely kapta. A XVI. században már politikai szerepe volt a helynek, mert 1544-től 1552-ig itt tartotta a vármegye közgyűléseit. A falu történetében legemlékezetesebb évszám az 1552., mert ez év augusztus 10. napján szintere volt annak a szomorú emlékű ütközetnek, melyet az egyesült magyar és császári hadak Teuffel Erasmus vezérlete alatt a török ellen vívtak és a mely harcz a keresztény sereg teljes vereségével végződött. Ebből a harczból származó fegyverek ma is láthatók itt egyeseknél. Azon a helyen, a hol Sbardelatti Ágoston váczi püspök elesett, a Palásthy-család kápolnát emelt. A török uralom idejéből regényes hagyomány maradt fenn: valami harácsoló török zsarnokot megölve találtak Palást és Födémes között; a nógrádi bég nyomozást indított a gyilkosság ügyében és azt az itéletet hozta, hogy ha a gyilkos meg nem kerül, annak a községnek a birája, a melyiknek határában az adószedő törököt megtalálták, karóba huzassék. A gyilkost nem tudták kinyomozni, a területet pedig egyik község sem vállalta. Erre a két szomszédos falu biráit az ügy eldöntésére Szécsénybe rendelték és minthogy a födémesi biró, a ki előbb érkezett oda, megesküdött, hogy a terület nem tartozik Födémeshez, a később érkező Koncz Ambrus palásti birót, minden tiltakozása ellenére, karóba huzták. A mikor azonban később a födémesiek mégis használni akarták azt a vitás területet, az akkori biróság »tömlöcbe vettetlek, tetvekkel étetlek« fenyegetéssel kényszerítette a palástiakat, hogy vegyenek sarlót és foglalják el azt a területet, a mely őket illet meg. Koncz Ambrus fából épült háza még a mult század hetvenes éveiben is fennállot. Azon a helyen, hol a birót karóba húzták, a palástiak keresztet állítottak. Így jutott Palást határába az a darab föld, a hol a födémesi régi templom romjai állanak; ez a terület a Klasznyavér nevet viseli. Palást a XVIII. században Alsó-, Felső- és Közép-Palástra oszlott, ma azonban mind a három egy. A XVIII. század első harmadában, 1730-ban, a vármegye ismét itt tartotta közgyűléseit. A mult század első felében, a Palásthyakon kivül, a Nedeczky és Murányi családok, valamint az Ullmann-Szitányi, gróf Batthyány és Lederer családok voltak a földesurai. Jelenleg Nedeczky Bélának, Ivánka Istvánnak, Luka Pálnak és nejének, Blaskovics Máriának, továbbá Vajda Pálnak és Zmeskall Györgyné, Nedeczky Irénnek van nagyobb birtokuk és egy-egy kastélyuk. A régi Palásthy-féle kastély, melyet 1730-ban Palásthy Ferenc tábornok épített, az utóbbi években Reuss herczegé volt, kitől Rothkugel Arnold lovag és ettől Roszvadovszky Jenő lovag szerezte meg. A falubeli díszes, román stilű új templomot 1898-ban Palásthy Pál püspök építette. Palást községhez tartoznak az Iszkornya, Jalsó, Középolvár, Litva, Olvár, Oszikó, Sopa és Szállásolvár puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Palást, v. Hont vm. (Plášt'ovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. drégelyi, 2000: a nagyszombati főegyhm. ipolysági esp. ker-ében. - 1156: Plast. 1332: már létezett. Tp-át 1281 e. Szt György tit-ra sztelték, a mait 1898: építették. A reformáció nem érintette, mert a földesúr Palásthy család r.k. maradt. - 1552. VIII. 10-11: a törökkel csatázó csapat a tp. kerítése mögé és a tp-ba menekült, melyet erre a törökök tüzes nyilakkal felgyújtottak. ~ 1552-93: és 1608-85: török uralom alatt volt. A csata után a helybéliek hozzáfogtak tp-uk újjáépítéséhez, s hogy a portyázó törökök ne ide kössék be lovaikat és ne zavarják az istentiszt-eket, rendszeresen sarcot fizettek, pl. 1625: 300 forintot. - A régi tp. 13. sz. román és 14-16. sz. gót épület lehetett. A mai, vörös téglából készült neoromán tp-ot 42 m magas toronnyal Palásthy Pál pp. építtette 50 ezer Ft-os költséggel, 1898. VII. 3: ő maga sztelte föl és mondta benne aranymiséjét. Belsője egyhajós, félköríves szentélyű, gazdagon festett, a főoltáron Schöffmann M. Szt György-képe. A tp-mal egyidős orgonát 1990: reprezentatív koncertorgonára cserélték. - 2000: is őrzi a falu népe a ~i bíró, Koncz Ambrus történetét, mint a „közösségi önfeláldozás dicső példáját”: a török időkben egy harácsoló török holttestét találták a falu határában. A kádi megparancsolta a ~i bírónak, hogy adja ki a gyilkost, ellenkező esetben vállalniuk kell a megtizedelést. Koncz Ambrus akkor a falu iránti szeretetéből magára vállalta a gyilkosságot és az azért járó büntetést, a karóbahúzást. A régi öregek szerint a bírónak a kivégzés után fehér lett a haja, mint a galamb. Ezt isteni csodának vélték, bizonyítéknak, hogy a bíró ártatlanul halt meg. - Anyakönyvei 1709-től, az 1895 előttieket a járási hatóságok elvitték, helyük 2000: ismeretlen. - Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Kegyura 1847-ig (640 éven át) a Palásthy család. - Plébánosai 1332-37: Lőrinc; 1630: Palotai Ábrahám, 1647: Zvoncsanszki János, 1671: Cseklészy János, 1674: Ozbelicz Péter, 1695: Joklovics György, 1732: Gyurcsányi András, 1750: Harmat Márton, 1752: Dobronyai István, 1758: Szoják János, 1764: Liptay Pál, 1766: Komáromi Antal, 1788: Simonics András, 1797: Fribeisz Ignác, 1827: Erős Ignác, 1830: Birkés György, 1837: Pásztory János, 1868: Dezsőffy Gyula, 1883: Varjú Sándor, 1911: Horváth Zsigmond, 1937: Bartal Rafael, 1948: Kovács Mihály, 1949: Kátai Imre, 1951: Maczkó István, 1957: Danis Endre, 1968: Bartal Lajos, 1989: Bartal Károly Tamás, 1991: Mahulányi József, 1996: Urbán Ferenc. - Lakói 1940: 1931 r.k., 1 g.kel., 62 ev., 10 ref., 7 izr., össz. 2011; 1991: össz. 1804, ebből 1334 (73,95%) m., 458 (25,39%) szl., 1688 (93,57%) r.k., 23 ev., 63 (5,54%) egyéb vall.; 2001: 1201 m. (69,22%), össz. 1735. - 1992. IX. 1: nyitották meg a Palásti Pál Magyar Tanítási Nyelvű Egyh. Alapiskolát. 1995: 14 tanító 8 o-ban 134 diákot okt. Urbán Ferenc Palásthy Pál: Palásthyak. Bp., 1890. - Némethy 1894:212. - Hont vm. 1906:61. - Schem. Strig. 1917:42. - Györffy III:171. - Bakács István: Hont vm. Mohács előtt. Bp., 1971. - Csáky Károly: Isten házai és szolgái. H.n., 1993. - Herdics 1996:69. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Paláston 1921-ben az idegen uralom első éveiben 83% magyart talált a csehszlovák statisztikai hivatal, ami az uralmi törekvéseknek megfelelően 1931-ig 73%-ra csökkent. Ez a szám a fölszabadulással együtt eltűnt s 1938-ban 88%-ra emelkedett föl. (....) Palást. Bars megye legrégibb települései közé tartozik. Egyike ama hetven községnek, melyeknek dézsmájáról Márton érsek az esztergomi káptalan javára lemondott. Az erről szóló oklevél Plast alakban írja nevét. 1230-ban királyi rendelet folytán a község dézsmáját a zólyomi uradalomhoz fizetik be. IV. Béla idején a helység a Csák-nemzetségből származó Máté fia István birtokába kerül. 1288-ban Palásthy Péter és társai ülnek a jövedelmező birtokba. IV. László a Palásthyakat, akik közben perbe keverednek egymással a birtok miatt, nemesi rangra emeli. Róbert Károly is több Palásthy-utódot a nemesek közé emel. A község neve a pápai tizedszedők jegyzékében is szerepel. 1331-ben Besnyő Gergely a helység földesura. 1544-től 1552-ig Paláston tartotta a vármegye közgyűléseit. 1552. augusztus 10-én itt veszít csatát a Teuffei Erasmus vezetése alatt álló egyesült keresztény sereg a török el lenében. A XVIII. században Alsó-, Felső- és Közép-Palástra tagozódik a község határa. 1730-ban ismét Paláston tartja közgyűléseit a vármegye. A község külterületi lakott helyei: Iszkornyapuszta, Litvapuszta, Olvárpuszta, Oszikópuszta, Sopapuszta. A község területe 8781 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1931, túlnyomóan róm. kath.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Palást plébániája szintén létezett a 14. században. Anyakönyvei 1709-től vannak. Templomának védőszentje Szent György. A hivek anyanyelve magyar. Van katolikus iskolája. Plébánosa: Bartal Ráfael.

Hoffmann János

1870
Palást - megszületett
1954
Makó - elhunyt

Csáky Károly

1950. 10. 24.
Kelenye - megszületett
Ipolyság - tanult
Nyitra - tanult
Ipolybalog - tanított
Ipolyság - tanított
Palást - tanított

Kiss László

1950. 3. 18.
Ipolyság - megszületett
Palást - élt
Ipolyság orvos.
Névelőfordulások
1156
Plast
1232
Palasth
1288
Palasth Inferior - Superior
1342
Felseupalasth
1358
Felpalasth - Feleseupalasth - Ollapasth - Superior Palasth
1558
Felsewpalasth - Kewep Palasth
1773
Plassovce
1773
Palást, Plasstowce,
1786
Palascht, Plasstowce,
1808
Alsó-Palást et Felső-Palást, Plásstowce,
1863
Palást,
1920
Plášťovce, Palást,
1938
Palást,
1945
Plášťovce, Palást,
1948
Plášťovce
1994
Palást

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Palást (Plášťovce) 345
Telefon: 0367494220
Fax: 0367494122

Honlap: plastovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Köpöncei Peter (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Zachar Zoltán (Független)
Kiss Jozef (MOST - HÍD)
Balková Magdaléna (MOST - HÍD)
Havalová Dominika (SMER-SD)
Korčoková Magdaléna (SMK-MKP)
Hohler Cúth Erika (SMK-MKP)
Róm Michal (SMK-MKP)
Antal Norbert (SMK-MKP)
Péter Jozef (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Palásti Posta

Palást 636

Palóc - Hont mikrorégió önkormányzati társulás

Palást 345

Palásti Római Katolikus Plébániahivatal

Palást 627

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Palást 634

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Palást 634

Palásthy Pál Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola

Palást 5

Palásti Anyakönyvi Hivatal

Palást 345

Palásti Községi Hivatal

Palást 345

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1285 89%
szlovákok 87 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 1%
egyéb 54 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1441
magyarok 1651 96%
szlovákok 59 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1717
magyarok 1442 82%
szlovákok 282 16%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 34 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1759
magyarok 1334 74%
szlovákok 458 25%
romák 7 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1804
magyarok 1201 69%
szlovákok 498 29%
romák 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 2%
összlétszám 1735
magyarok 1062 65%
szlovákok 555 34%
romák 13 1%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1638
magyarok 898 60%
szlovákok 572 38%
romák 7 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 18 1%
összlétszám 1504
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1328
Választási részvétel: 65.36 %
Kiadott boríték: 868
Bedobott boríték: 868

Polgármester

Érvényes szavazólap: 866
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Köpöncei Peter 495 57.16 % SMK-MKP
Szkladányi Helység Anikó 371 42.84 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zachar Zoltán 477 Független
Korčoková Magdaléna 456 SMK-MKP
Kiss Jozef 449 MOST - HÍD
Hohler Cúth Erika 376 SMK-MKP
Havalová Dominika 367 SMER-SD
Róm Michal 365 SMK-MKP
Antal Norbert 364 SMK-MKP
Péter Jozef 352 SMK-MKP
Balková Magdaléna 350 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 55.56% MOST - HÍD 5 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 11.11% Független 1 képviselö SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1367
Választási részvétel: 32.26 %
Kiadott boríték: 441
Bedobott boríték: 441
Választásra jogosult: 1364
Választási részvétel: 16.28 %
Kiadott boríték: 222
Bedobott boríték: 222
Választásra jogosult: 1 333
Választási részvétel: 28,43 %
Kiadott boríték: 379
Bedobott boríték: 379

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 412
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 371
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 288 69.90 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 79 19.17 % SMER - SD
Regan Belovič 13 3.16 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 13 3.16 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 11 2.67 % Független
Viliam Mokraň 5 1.21 % KĽS
Robert Dick 3 0.73 % MS
Milan Belica 39 17.57% SMER - SD
Iván Farkas 208 56.06 % SMK-MKP
Milan Belica 99 26.68 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 17 4.58 % MKDA
Ján Greššo 14 3.77 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 14 3.77 % ĽSNS
Peter Oremus 11 2.96 % Független
Renáta Kolenčíková 8 2.16 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 438
Érvényes szavazólap: 377
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Köpöncei 367 83.79% SMK-MKP
Anikó Helység 331 75.57% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dezső Pálffy 226 51.60% SMK-MKP
Beáta Kiss 151 34.47% SMK-MKP
Tibor Csenger 148 33.79% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 148 33.79% SMK-MKP
Jozef Gyurkovics 137 31.28% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Zita Cseri 116 26.48% Független
Róbert Csudai 89 20.32% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
František Horváth 74 16.89% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 57 13.01% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Braun 48 10.96% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Roman Tóth 36 8.22% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 36 8.22% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Hedviga Makovínyiová 36 8.22% Független
Soňa Kocková 34 7.76% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Miloš Zaujec 19 4.34% KDH, SMER - SD
Igor Varga 18 4.11% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 17 3.88% KDH, SMER - SD
Emília Nichtová 16 3.65% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 13 2.97% SMER - SD, KDH
Jozef Bóna 12 2.74% KSS
Ladislav Mészáros 11 2.51% KSS
Ján Janáč 11 2.51% SMER - SD, KDH
Ladislav Vörös 10 2.28% KSS
Ivana Rosíková 9 2.05% NP
Oľga Szalmová 9 2.05% Független
Rastislav Juhár 9 2.05% SMER - SD, KDH
Ľubomír Lőrincz 8 1.83% SMER - SD, KDH
Gabriel Biric 8 1.83% KSS
Jaroslav Ivan 8 1.83% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 6 1.37% ĽS-HZDS
Jozef Kubala 6 1.37% SNS
Michal Molnár 5 1.14% KSS
Štefan Baniar 5 1.14% SNS
Martin Bátovský 4 0.91% SNS
Ján Hamar 3 0.68% KSS
Helena Rosíková 3 0.68% NP
Peter Laczko 2 0.46% KSS
Jiří Klain 2 0.46% KSS
Jozef Rosipal 2 0.46% ĽS-HZDS
Peter Köpöncei 340 90.19% SMK-MKP
Dezső Pálffy 260 68.97% SMK-MKP
Pál Zachar 250 66.31% Független
Beáta Kiss 202 53.58% SMK-MKP
Tibor Csenger 187 49.60% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 168 44.56% SMK-MKP
Zita Cseri 167 44.30% Független
Alexander Bačík 41 10.88% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Zoltán Fekete 38 10.08% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 34 9.02% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Krtík 33 8.75% Független
Martin Bátovský 33 8.75% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Štefan 31 8.22% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Drábik 30 7.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Éder 28 7.43% Független
Ján Janáč 26 6.90% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pavol Novák 19 5.04% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Juhár 18 4.77% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ondrej Juhász 15 3.98% Független
Miroslav Hasznos 14 3.71% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Sylvia Horváthová 14 3.71% SME RODINA - Boris Kollár
Martina Holečková 12 3.18% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Erika Sulinová 10 2.65% Független
Marianna Šedivá 9 2.39% Független
Ivan Murín 9 2.39% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Csaba Tolnai 8 2.12% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ján Hamar 8 2.12% KSS
Ervín Szalma 7 1.86% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Zuzana Kotrus Rákociová 6 1.59% Független
Igor Gogora 6 1.59% Független
Igor Varga 6 1.59% Független
Miloš Zaujec 6 1.59% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Kútik 6 1.59% KSS
Ladislav Jakubík 6 1.59% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jakubík 5 1.33% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Ivan 5 1.33% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Michal Ivanický 5 1.33% KSS
Ladislav Urban 5 1.33% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 3 0.80% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslav Kamenský 3 0.80% KSS
Roman Tóth 3 0.80% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Vörös 3 0.80% KSS
Miroslav Pavlovič 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 9.56 %
Léva 408 8.46 %
Zselíz 372 7.71 %
Palást 202 4.19 %
Nagyölved 187 3.88 %
Farnad 135 2.80 %
Érsekkéty 110 2.28 %
Oroszka 84 1.74 %
Csata 80 1.66 %
Nagysalló 80 1.66 %
Nyírágó 77 1.60 %
Kálna 66 1.37 %
Ipolyfödémes 65 1.35 %
Lekér 60 1.24 %
Ipolyszakállos 59 1.22 %
Garamszentgyörgy 56 1.16 %
Vámosladány 49 1.02 %
Ipolyvisk 47 0.97 %
Alsószemeréd 43 0.89 %
Zsemlér 42 0.87 %
Ipolypásztó 41 0.85 %
Nagytúr 40 0.83 %
Deménd 39 0.81 %
Barsbese 37 0.77 %
Sáró 34 0.70 %
Felsőtúr 34 0.70 %
Százd 32 0.66 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.60 %
Szete 29 0.60 %
Szalatnya 29 0.60 %
Egeg 27 0.56 %
Kistompa 26 0.54 %
Ipolybél 25 0.52 %
Felsőszemeréd 24 0.50 %
Felsőszecse 24 0.50 %
Kisölved 23 0.48 %
Lontó 23 0.48 %
Zalaba 22 0.46 %
Nagyod 20 0.41 %
Felsőpél 19 0.39 %
Málas 18 0.37 %
Garamsalló 16 0.33 %
Barsendréd 14 0.29 %
Gyerk 10 0.21 %
Barsvárad 10 0.21 %
Bori 10 0.21 %
Garamtolmács 9 0.19 %
Kétfegyvernek 9 0.19 %
Garamkovácsi 9 0.19 %
Bakabánya 8 0.17 %
Tőre 7 0.15 %
Alsópél 6 0.12 %
Szántó 5 0.10 %
Töhöl 5 0.10 %
Újbars 4 0.08 %
Nemesoroszi 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Kural 4 0.08 %
Garamlök 4 0.08 %
Felsőzsember 3 0.06 %
Garamkelecsény 3 0.06 %
Nagygyőröd 3 0.06 %
Alsószecse 3 0.06 %
Borfő 2 0.04 %
Peszektergenye 2 0.04 %
Bát 2 0.04 %
Hontalmás 2 0.04 %
Dalmad 1 0.02 %
Bajka 1 0.02 %
Csejkő 1 0.02 %
Garamújfalu 1 0.02 %
Ény 1 0.02 %
Garamkeszi 1 0.02 %
Garamszőllős 1 0.02 %
Hontnádas 1 0.02 %
Nagykoszmály 1 0.02 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 121.37 %
Kálna 139 5.16 %
Zselíz 135 5.01 %
Garamtolmács 126 4.68 %
Ipolyság 108 4.01 %
Felsőszecse 107 3.97 %
Garamkelecsény 106 3.93 %
Garamszentgyörgy 77 2.86 %
Csejkő 72 2.67 %
Óbars 70 2.60 %
Garamújfalu 67 2.49 %
Bakabánya 59 2.19 %
Újbars 51 1.89 %
Garamkovácsi 48 1.78 %
Kereskény 47 1.74 %
Garamszőllős 46 1.71 %
Berekalja 43 1.60 %
Alsószecse 40 1.48 %
Nagysalló 40 1.48 %
Vámosladány 39 1.45 %
Deménd 33 1.22 %
Felsőzsember 31 1.15 %
Nagykoszmály 29 1.08 %
Garamlök 25 0.93 %
Garamkeszi 24 0.89 %
Nagygyőröd 23 0.85 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.78 %
Alsópél 20 0.74 %
Oroszka 19 0.71 %
Szántó 17 0.63 %
Nagyod 17 0.63 %
Nagyölved 16 0.59 %
Bát 16 0.59 %
Hontnádas 15 0.56 %
Ipolyszakállos 15 0.56 %
Kétfegyvernek 14 0.52 %
Sáró 14 0.52 %
Baka 14 0.52 %
Lekér 13 0.48 %
Farnad 13 0.48 %
Cseke 13 0.48 %
Barsendréd 12 0.45 %
Felsőtúr 12 0.45 %
Barsbese 12 0.45 %
Derzsenye 12 0.45 %
Kural 11 0.41 %
Töhöl 9 0.33 %
Csata 9 0.33 %
Lontó 9 0.33 %
Felsőpél 9 0.33 %
Fakóvezekény 9 0.33 %
Felsőszemeréd 9 0.33 %
Barsvárad 9 0.33 %
Hontbesenyőd 8 0.30 %
Palást 8 0.30 %
Egeg 8 0.30 %
Nyírágó 7 0.26 %
Gyerk 7 0.26 %
Bori 6 0.22 %
Borfő 6 0.22 %
Ipolyvisk 6 0.22 %
Érsekkéty 6 0.22 %
Kistompa 5 0.19 %
Ipolyfödémes 5 0.19 %
Bajka 5 0.19 %
Kiskoszmály 5 0.19 %
Zsemlér 5 0.19 %
Hontbagonya 4 0.15 %
Kisóvár 4 0.15 %
Dalmad 4 0.15 %
Ény 4 0.15 %
Nagytúr 4 0.15 %
Hontalmás 4 0.15 %
Százd 4 0.15 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Nemesoroszi 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Tőre 2 0.07 %
Szete 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 18.78 %
Léva 345 9.73 %
Zselíz 261 7.36 %
Palást 260 7.33 %
Nagyölved 134 3.78 %
Érsekkéty 95 2.68 %
Farnad 91 2.57 %
Ipolyfödémes 76 2.14 %
Alsószemeréd 72 2.03 %
Ipolyszakállos 65 1.83 %
Nagysalló 64 1.80 %
Oroszka 64 1.80 %
Csata 62 1.75 %
Kálna 62 1.75 %
Ipolyvisk 53 1.49 %
Nagytúr 48 1.35 %
Ipolypásztó 46 1.30 %
Vámosladány 46 1.30 %
Lekér 45 1.27 %
Deménd 39 1.10 %
Kistompa 39 1.10 %
Egeg 38 1.07 %
Szete 37 1.04 %
Garamszentgyörgy 37 1.04 %
Szalatnya 36 1.01 %
Felsőszemeréd 36 1.01 %
Felsőtúr 36 1.01 %
Százd 36 1.01 %
Nyírágó 35 0.99 %
Barsbese 31 0.87 %
Lontó 30 0.85 %
Zsemlér 30 0.85 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.85 %
Ipolybél 24 0.68 %
Kisölved 24 0.68 %
Sáró 21 0.59 %
Málas 19 0.54 %
Felsőszecse 17 0.48 %
Fakóvezekény 14 0.39 %
Garamsalló 13 0.37 %
Gyerk 13 0.37 %
Barsendréd 12 0.34 %
Zalaba 11 0.31 %
Nagyod 10 0.28 %
Újbars 10 0.28 %
Bori 10 0.28 %
Tőre 6 0.17 %
Kétfegyvernek 6 0.17 %
Garamlök 5 0.14 %
Töhöl 4 0.11 %
Barsvárad 4 0.11 %
Nagygyőröd 4 0.11 %
Felsőpél 4 0.11 %
Szántó 4 0.11 %
Garamkovácsi 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 59.83 %
Garamtolmács 185 7.42 %
Óbars 87 3.49 %
Garamkelecsény 82 3.29 %
Kálna 81 3.25 %
Ipolyság 76 3.05 %
Garamkovácsi 73 2.93 %
Garamszőllős 67 2.69 %
Garamújfalu 65 2.61 %
Bakabánya 59 2.37 %
Berekalja 57 2.29 %
Zselíz 53 2.13 %
Csejkő 50 2.01 %
Felsőzsember 41 1.65 %
Kereskény 40 1.61 %
Bát 38 1.52 %
Nagykoszmály 36 1.44 %
Garamszentgyörgy 35 1.40 %
Garamkeszi 27 1.08 %
Nagygyőröd 27 1.08 %
Alsópél 25 1.00 %
Újbars 24 0.96 %
Felsőszecse 22 0.88 %
Hontnádas 22 0.88 %
Borfő 21 0.84 %
Nagysalló 20 0.80 %
Alsószecse 20 0.80 %
Szántó 19 0.76 %
Derzsenye 18 0.72 %
Kistompa 17 0.68 %
Bori 17 0.68 %
Barsbese 16 0.64 %
Hontalmás 15 0.60 %
Vámosladány 15 0.60 %
Hontbagonya 12 0.48 %
Lekér 12 0.48 %
Barsendréd 12 0.48 %
Garamlök 11 0.44 %
Deménd 11 0.44 %
Sáró 10 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.40 %
Ipolyszakállos 10 0.40 %
Palást 10 0.40 %
Ény 9 0.36 %
Fakóvezekény 9 0.36 %
Baka 9 0.36 %
Cseke 9 0.36 %
Kural 8 0.32 %
Nagyölved 7 0.28 %
Farnad 6 0.24 %
Nyírágó 6 0.24 %
Kisóvár 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Barsvárad 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Málas 5 0.20 %
Kiskoszmály 5 0.20 %
Nagytúr 5 0.20 %
Felsőszemeréd 5 0.20 %
Ipolyfödémes 5 0.20 %
Setétkút 5 0.20 %
Lontó 5 0.20 %
Csata 4 0.16 %
Oroszka 4 0.16 %
Hontbesenyőd 4 0.16 %
Nagyod 4 0.16 %
Dalmad 3 0.12 %
Zsemlér 3 0.12 %
Gyerk 3 0.12 %
Ipolypásztó 3 0.12 %
Szalatnya 2 0.08 %
Százd 2 0.08 %
Lüle 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Egeg 2 0.08 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Tőre 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kisölved 1 0.04 %
Felsőtúr 1 0.04 %
Nemesoroszi 1 0.04 %
Szete 1 0.04 %
Alsószemeréd 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 95.35 %
Garamtolmács 205 7.01 %
Kálna 145 4.96 %
Ipolyság 119 4.07 %
Garamkelecsény 119 4.07 %
Garamújfalu 111 3.80 %
Berekalja 105 3.59 %
Csejkő 105 3.59 %
Zselíz 99 3.39 %
Óbars 87 2.98 %
Garamszőllős 86 2.94 %
Bakabánya 74 2.53 %
Nagysalló 72 2.46 %
Felsőszecse 63 2.16 %
Garamkovácsi 58 1.98 %
Újbars 53 1.81 %
Nagykoszmály 52 1.78 %
Alsószecse 48 1.64 %
Kereskény 42 1.44 %
Garamszentgyörgy 41 1.40 %
Vámosladány 41 1.40 %
Garamkeszi 39 1.33 %
Felsőzsember 38 1.30 %
Szántó 37 1.27 %
Garamlök 34 1.16 %
Deménd 33 1.13 %
Nagygyőröd 33 1.13 %
Bát 29 0.99 %
Cseke 28 0.96 %
Baka 27 0.92 %
Derzsenye 26 0.89 %
Nagyölved 25 0.86 %
Barsbese 22 0.75 %
Bori 20 0.68 %
Alsópél 20 0.68 %
Ipolyszakállos 19 0.65 %
Kural 17 0.58 %
Hontnádas 16 0.55 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.55 %
Kétfegyvernek 16 0.55 %
Sáró 15 0.51 %
Oroszka 14 0.48 %
Kiskoszmály 14 0.48 %
Lekér 14 0.48 %
Nagyod 13 0.44 %
Fakóvezekény 13 0.44 %
Barsendréd 12 0.41 %
Farnad 10 0.34 %
Hontbesenyőd 10 0.34 %
Töhöl 9 0.31 %
Dalmad 9 0.31 %
Felsőszemeréd 9 0.31 %
Nyírágó 8 0.27 %
Felsőpél 8 0.27 %
Barsvárad 8 0.27 %
Málas 8 0.27 %
Nagytúr 8 0.27 %
Lontó 8 0.27 %
Hontbagonya 8 0.27 %
Csata 8 0.27 %
Ény 7 0.24 %
Érsekkéty 7 0.24 %
Zsemlér 7 0.24 %
Borfő 7 0.24 %
Palást 7 0.24 %
Nemesoroszi 7 0.24 %
Egeg 6 0.21 %
Százd 5 0.17 %
Kisóvár 5 0.17 %
Hontalmás 4 0.14 %
Peszektergenye 4 0.14 %
Felsőtúr 4 0.14 %
Kistompa 4 0.14 %
Bajka 4 0.14 %
Setétkút 3 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Gyerk 3 0.10 %
Szete 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 34.39 %
Garamtolmács 111 4.14 %
Ipolyság 91 3.39 %
Deménd 68 2.53 %
Garamkelecsény 66 2.46 %
Csejkő 60 2.24 %
Zselíz 48 1.79 %
Óbars 47 1.75 %
Garamkovácsi 47 1.75 %
Garamújfalu 46 1.71 %
Bakabánya 46 1.71 %
Kálna 40 1.49 %
Garamszőllős 39 1.45 %
Kereskény 35 1.30 %
Felsőszecse 34 1.27 %
Nagykoszmály 24 0.89 %
Alsópél 23 0.86 %
Felsőzsember 21 0.78 %
Nagysalló 21 0.78 %
Berekalja 19 0.71 %
Alsószecse 19 0.71 %
Garamszentgyörgy 18 0.67 %
Nagygyőröd 18 0.67 %
Garamkeszi 17 0.63 %
Kural 14 0.52 %
Szántó 14 0.52 %
Hontnádas 12 0.45 %
Cseke 11 0.41 %
Oroszka 10 0.37 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.37 %
Ipolyszakállos 10 0.37 %
Garamlök 10 0.37 %
Derzsenye 9 0.34 %
Alsószemeréd 9 0.34 %
Újbars 9 0.34 %
Vámosladány 8 0.30 %
Baka 8 0.30 %
Százd 8 0.30 %
Fakóvezekény 8 0.30 %
Borfő 7 0.26 %
Barsbese 6 0.22 %
Bát 6 0.22 %
Sáró 6 0.22 %
Kistompa 6 0.22 %
Lekér 5 0.19 %
Csata 5 0.19 %
Kétfegyvernek 5 0.19 %
Hontbesenyőd 5 0.19 %
Dalmad 5 0.19 %
Töhöl 5 0.19 %
Felsőszemeréd 5 0.19 %
Egeg 5 0.19 %
Bori 4 0.15 %
Barsendréd 4 0.15 %
Farnad 4 0.15 %
Nagytúr 4 0.15 %
Kiskoszmály 4 0.15 %
Gyerk 3 0.11 %
Nagyölved 3 0.11 %
Palást 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Ipolyvisk 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Bakaszenes 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Lontó 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 15.84 %
Kálna 386 9.54 %
Garamtolmács 136 3.36 %
Garamkelecsény 65 1.61 %
Újbars 60 1.48 %
Garamszőllős 48 1.19 %
Óbars 47 1.16 %
Ipolyság 45 1.11 %
Zselíz 44 1.09 %
Garamkovácsi 44 1.09 %
Nagygyőröd 43 1.06 %
Garamlök 40 0.99 %
Alsópél 39 0.96 %
Felsőszecse 39 0.96 %
Bakabánya 37 0.91 %
Garamszentgyörgy 34 0.84 %
Nagysalló 32 0.79 %
Csejkő 32 0.79 %
Berekalja 27 0.67 %
Felsőzsember 27 0.67 %
Alsószecse 25 0.62 %
Garamújfalu 22 0.54 %
Nagykoszmály 20 0.49 %
Barsendréd 17 0.42 %
Barsvárad 17 0.42 %
Szántó 16 0.40 %
Barsbese 14 0.35 %
Garamkeszi 14 0.35 %
Bát 13 0.32 %
Kereskény 13 0.32 %
Deménd 12 0.30 %
Felsőpél 12 0.30 %
Lekér 12 0.30 %
Töhöl 12 0.30 %
Oroszka 11 0.27 %
Csata 10 0.25 %
Bajka 10 0.25 %
Fakóvezekény 10 0.25 %
Kiskoszmály 10 0.25 %
Nagyölved 9 0.22 %
Kétfegyvernek 9 0.22 %
Hontnádas 9 0.22 %
Derzsenye 8 0.20 %
Cseke 8 0.20 %
Vámosladány 8 0.20 %
Felsőtúr 7 0.17 %
Baka 7 0.17 %
Palást 6 0.15 %
Borfő 6 0.15 %
Gyerk 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Nagyod 6 0.15 %
Hontbagonya 5 0.12 %
Kistompa 5 0.12 %
Ipolyszakállos 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Kisóvár 4 0.10 %
Lüle 4 0.10 %
Setétkút 4 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.07 %
Ény 3 0.07 %
Kural 3 0.07 %
Százd 3 0.07 %
Peszektergenye 3 0.07 %
Szalatnya 3 0.07 %
Lontó 3 0.07 %
Nyírágó 3 0.07 %
Nagytúr 3 0.07 %
Tőre 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Farnad 3 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Kisölved 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.02 %
Dalmad 1 0.02 %
Felsőszemeréd 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 96.78 %
Garamtolmács 136 6.35 %
Garamújfalu 105 4.90 %
Csejkő 94 4.39 %
Garamkelecsény 93 4.34 %
Kereskény 72 3.36 %
Kálna 70 3.27 %
Óbars 69 3.22 %
Ipolyság 69 3.22 %
Bakabánya 65 3.03 %
Garamszőllős 63 2.94 %
Zselíz 55 2.57 %
Garamkovácsi 48 2.24 %
Berekalja 42 1.96 %
Felsőzsember 36 1.68 %
Nagygyőröd 32 1.49 %
Nagysalló 27 1.26 %
Alsószecse 26 1.21 %
Hontnádas 25 1.17 %
Felsőszecse 24 1.12 %
Nagykoszmály 24 1.12 %
Szete 21 0.98 %
Garamlök 21 0.98 %
Alsópél 21 0.98 %
Derzsenye 20 0.93 %
Bát 18 0.84 %
Oroszka 17 0.79 %
Szántó 16 0.75 %
Újbars 15 0.70 %
Ipolyvisk 15 0.70 %
Garamkeszi 14 0.65 %
Kural 14 0.65 %
Lekér 13 0.61 %
Garamszentgyörgy 13 0.61 %
Nagyölved 12 0.56 %
Kiskoszmály 12 0.56 %
Vámosladány 12 0.56 %
Barsbese 12 0.56 %
Barsendréd 12 0.56 %
Lontó 11 0.51 %
Dalmad 11 0.51 %
Baka 9 0.42 %
Cseke 9 0.42 %
Hontalmás 8 0.37 %
Nagytúr 8 0.37 %
Ipolyszakállos 8 0.37 %
Deménd 8 0.37 %
Borfő 8 0.37 %
Kistompa 8 0.37 %
Felsőszemeréd 7 0.33 %
Fakóvezekény 7 0.33 %
Bajka 7 0.33 %
Palást 6 0.28 %
Sáró 6 0.28 %
Hontbesenyőd 6 0.28 %
Csata 5 0.23 %
Hontbagonya 5 0.23 %
Felsőpél 5 0.23 %
Ény 4 0.19 %
Szalatnya 4 0.19 %
Nyírágó 4 0.19 %
Érsekkéty 3 0.14 %
Ipolyfödémes 3 0.14 %
Zsemlér 3 0.14 %
Nagyod 3 0.14 %
Farnad 3 0.14 %
Kétfegyvernek 3 0.14 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.14 %
Peszektergenye 3 0.14 %
Nemesoroszi 3 0.14 %
Lüle 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Egeg 2 0.09 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Barsvárad 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Kisóvár 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Málas 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Töhöl 1 0.05 %
Százd 1 0.05 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 88.41 %
Garamtolmács 155 6.26 %
Ipolyság 116 4.68 %
Garamkelecsény 99 4.00 %
Bakabánya 95 3.84 %
Zselíz 82 3.31 %
Kálna 80 3.23 %
Felsőzsember 59 2.38 %
Csejkő 58 2.34 %
Óbars 53 2.14 %
Garamújfalu 53 2.14 %
Berekalja 52 2.10 %
Garamszőllős 49 1.98 %
Nagykoszmály 45 1.82 %
Nagygyőröd 44 1.78 %
Felsőszecse 42 1.70 %
Fakóvezekény 40 1.61 %
Garamkovácsi 39 1.57 %
Bát 37 1.49 %
Kereskény 37 1.49 %
Nagysalló 34 1.37 %
Alsószecse 34 1.37 %
Újbars 34 1.37 %
Garamszentgyörgy 31 1.25 %
Alsópél 29 1.17 %
Palást 28 1.13 %
Garamkeszi 26 1.05 %
Garamlök 25 1.01 %
Derzsenye 23 0.93 %
Cseke 22 0.89 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.89 %
Borfő 21 0.85 %
Vámosladány 20 0.81 %
Lontó 20 0.81 %
Barsbese 19 0.77 %
Szántó 18 0.73 %
Barsendréd 17 0.69 %
Hontnádas 17 0.69 %
Csata 16 0.65 %
Farnad 15 0.61 %
Lekér 15 0.61 %
Baka 15 0.61 %
Nagyölved 14 0.57 %
Ipolyszakállos 14 0.57 %
Kiskoszmály 13 0.52 %
Nagytúr 12 0.48 %
Kisóvár 12 0.48 %
Oroszka 12 0.48 %
Deménd 11 0.44 %
Felsőszemeréd 10 0.40 %
Hontbagonya 10 0.40 %
Bori 9 0.36 %
Hontbesenyőd 9 0.36 %
Hontalmás 8 0.32 %
Töhöl 8 0.32 %
Lüle 8 0.32 %
Ipolyvisk 8 0.32 %
Százd 8 0.32 %
Barsvárad 7 0.28 %
Alsószemeréd 7 0.28 %
Ény 7 0.28 %
Dalmad 7 0.28 %
Nyírágó 7 0.28 %
Felsőpél 6 0.24 %
Kistompa 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Érsekkéty 6 0.24 %
Kural 6 0.24 %
Ipolyfödémes 6 0.24 %
Felsőtúr 5 0.20 %
Zsemlér 5 0.20 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Kétfegyvernek 4 0.16 %
Kisölved 3 0.12 %
Málas 3 0.12 %
Bajka 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 121.52 %
Garamtolmács 134 7.23 %
Ipolyság 110 5.93 %
Garamkelecsény 108 5.83 %
Garamszőllős 72 3.88 %
Garamújfalu 72 3.88 %
Csejkő 70 3.78 %
Garamkovácsi 69 3.72 %
Óbars 66 3.56 %
Zselíz 66 3.56 %
Kálna 65 3.51 %
Bakabánya 54 2.91 %
Kereskény 52 2.80 %
Felsőszecse 46 2.48 %
Nagykoszmály 44 2.37 %
Nagysalló 33 1.78 %
Újbars 30 1.62 %
Deménd 29 1.56 %
Berekalja 29 1.56 %
Felsőzsember 29 1.56 %
Alsószecse 28 1.51 %
Garamkeszi 25 1.35 %
Garamszentgyörgy 23 1.24 %
Alsópél 22 1.19 %
Hontnádas 22 1.19 %
Bát 21 1.13 %
Garamlök 21 1.13 %
Oroszka 17 0.92 %
Cseke 16 0.86 %
Vámosladány 16 0.86 %
Nagygyőröd 15 0.81 %
Szántó 15 0.81 %
Kiskoszmály 14 0.76 %
Kural 14 0.76 %
Baka 13 0.70 %
Borfő 11 0.59 %
Lekér 10 0.54 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.54 %
Hontbesenyőd 10 0.54 %
Kistompa 10 0.54 %
Ipolybél 9 0.49 %
Palást 9 0.49 %
Barsendréd 8 0.43 %
Fakóvezekény 8 0.43 %
Barsvárad 7 0.38 %
Kétfegyvernek 7 0.38 %
Nagyölved 7 0.38 %
Sáró 6 0.32 %
Ipolyszakállos 6 0.32 %
Derzsenye 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Töhöl 6 0.32 %
Felsőszemeréd 6 0.32 %
Felsőtúr 4 0.22 %
Hontalmás 4 0.22 %
Nagytúr 4 0.22 %
Gyerk 4 0.22 %
Egeg 4 0.22 %
Nagyod 4 0.22 %
Hontbagonya 4 0.22 %
Bajka 4 0.22 %
Nemesoroszi 4 0.22 %
Dalmad 3 0.16 %
Csata 3 0.16 %
Peszektergenye 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.16 %
Ipolyvisk 3 0.16 %
Setétkút 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Felsőpél 2 0.11 %
Lontó 2 0.11 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Ény 1 0.05 %
Zsemlér 1 0.05 %
Farnad 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 43.39 %
Kereskény 142 6.34 %
Garamújfalu 92 4.11 %
Ipolyság 91 4.06 %
Csejkő 84 3.75 %
Garamtolmács 82 3.66 %
Zselíz 74 3.30 %
Garamkelecsény 73 3.26 %
Garamkovácsi 68 3.04 %
Óbars 60 2.68 %
Garamszőllős 59 2.63 %
Bakabánya 55 2.46 %
Berekalja 48 2.14 %
Felsőzsember 40 1.79 %
Kálna 36 1.61 %
Nagykoszmály 34 1.52 %
Nagysalló 26 1.16 %
Alsópél 25 1.12 %
Garamkeszi 24 1.07 %
Szántó 24 1.07 %
Bát 20 0.89 %
Felsőszecse 18 0.80 %
Hontbesenyőd 17 0.76 %
Kural 17 0.76 %
Cseke 16 0.71 %
Deménd 16 0.71 %
Derzsenye 16 0.71 %
Nagygyőröd 15 0.67 %
Hontnádas 15 0.67 %
Újbars 15 0.67 %
Alsószecse 14 0.63 %
Fakóvezekény 12 0.54 %
Garamszentgyörgy 9 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.36 %
Borfő 8 0.36 %
Baka 7 0.31 %
Kistompa 7 0.31 %
Egeg 7 0.31 %
Vámosladány 6 0.27 %
Nagyölved 6 0.27 %
Töhöl 6 0.27 %
Sáró 6 0.27 %
Oroszka 6 0.27 %
Dalmad 5 0.22 %
Csata 5 0.22 %
Lekér 5 0.22 %
Palást 5 0.22 %
Barsendréd 5 0.22 %
Ény 4 0.18 %
Gyerk 4 0.18 %
Alsószemeréd 4 0.18 %
Garamlök 4 0.18 %
Felsőtúr 4 0.18 %
Barsbese 3 0.13 %
Kisóvár 3 0.13 %
Nagyod 3 0.13 %
Hontalmás 3 0.13 %
Kiskoszmály 3 0.13 %
Barsvárad 3 0.13 %
Felsőszemeréd 3 0.13 %
Bakaszenes 3 0.13 %
Bajka 2 0.09 %
Setétkút 2 0.09 %
Felsőpél 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Ipolyszakállos 2 0.09 %
Ipolyfödémes 2 0.09 %
Hontbagonya 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Nagytúr 2 0.09 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 15.30 %
Zselíz 185 6.66 %
Garamtolmács 97 3.49 %
Ipolyság 69 2.48 %
Bakabánya 52 1.87 %
Óbars 50 1.80 %
Garamkovácsi 44 1.58 %
Lekér 40 1.44 %
Nagysalló 36 1.30 %
Kálna 28 1.01 %
Bát 28 1.01 %
Felsőzsember 26 0.94 %
Garamkelecsény 26 0.94 %
Csejkő 25 0.90 %
Fakóvezekény 24 0.86 %
Garamszentgyörgy 21 0.76 %
Oroszka 20 0.72 %
Garamújfalu 20 0.72 %
Nagygyőröd 18 0.65 %
Nagykoszmály 17 0.61 %
Tőre 17 0.61 %
Újbars 16 0.58 %
Kistompa 16 0.58 %
Cseke 15 0.54 %
Garamlök 15 0.54 %
Deménd 14 0.50 %
Berekalja 13 0.47 %
Alsópél 13 0.47 %
Szántó 12 0.43 %
Csata 11 0.40 %
Kural 11 0.40 %
Nagyölved 11 0.40 %
Sáró 11 0.40 %
Garamkeszi 10 0.36 %
Ipolyvisk 9 0.32 %
Farnad 9 0.32 %
Hontalmás 9 0.32 %
Garamszőllős 9 0.32 %
Felsőszecse 9 0.32 %
Borfő 8 0.29 %
Baka 8 0.29 %
Peszektergenye 7 0.25 %
Töhöl 7 0.25 %
Nyírágó 7 0.25 %
Ipolyszakállos 6 0.22 %
Nagytúr 6 0.22 %
Alsószecse 6 0.22 %
Hontbagonya 6 0.22 %
Vámosladány 6 0.22 %
Málas 5 0.18 %
Kiskoszmály 5 0.18 %
Nemesoroszi 5 0.18 %
Barsbese 5 0.18 %
Zsemlér 4 0.14 %
Kereskény 4 0.14 %
Dalmad 4 0.14 %
Derzsenye 4 0.14 %
Palást 4 0.14 %
Bakaszenes 4 0.14 %
Hontnádas 4 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőpél 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Érsekkéty 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Lontó 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Kétfegyvernek 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Lüle 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Szete 1 0.04 %
Kisölved 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Barsendréd 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Hontbesenyőd 1 0.04 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 26.91 %
Garamtolmács 58 4.38 %
Ipolyság 34 2.57 %
Zselíz 30 2.27 %
Kálna 28 2.12 %
Garamkovácsi 25 1.89 %
Garamszőllős 23 1.74 %
Bakabánya 22 1.66 %
Szántó 17 1.28 %
Csejkő 14 1.06 %
Óbars 14 1.06 %
Felsőzsember 14 1.06 %
Újbars 13 0.98 %
Garamújfalu 12 0.91 %
Lekér 12 0.91 %
Bát 11 0.83 %
Nagyölved 11 0.83 %
Oroszka 10 0.76 %
Derzsenye 10 0.76 %
Baka 9 0.68 %
Palást 8 0.60 %
Nagykoszmály 8 0.60 %
Vámosladány 8 0.60 %
Nagysalló 8 0.60 %
Kiskoszmály 8 0.60 %
Cseke 8 0.60 %
Garamkelecsény 8 0.60 %
Garamkeszi 8 0.60 %
Hontalmás 7 0.53 %
Barsendréd 7 0.53 %
Sáró 6 0.45 %
Ény 6 0.45 %
Kistompa 6 0.45 %
Nagygyőröd 6 0.45 %
Alsószemeréd 6 0.45 %
Alsópél 6 0.45 %
Ipolyszakállos 6 0.45 %
Borfő 6 0.45 %
Farnad 5 0.38 %
Ipolybél 5 0.38 %
Felsőtúr 5 0.38 %
Berekalja 5 0.38 %
Töhöl 4 0.30 %
Zsemlér 4 0.30 %
Egeg 4 0.30 %
Garamszentgyörgy 4 0.30 %
Garamlök 4 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.30 %
Fakóvezekény 4 0.30 %
Százd 4 0.30 %
Nemesoroszi 4 0.30 %
Nyírágó 3 0.23 %
Nagyod 3 0.23 %
Ipolypásztó 3 0.23 %
Kereskény 3 0.23 %
Barsbese 3 0.23 %
Alsószecse 3 0.23 %
Deménd 3 0.23 %
Csata 3 0.23 %
Setétkút 2 0.15 %
Bajka 2 0.15 %
Gyerk 2 0.15 %
Zalaba 2 0.15 %
Felsőszecse 2 0.15 %
Szalatnya 2 0.15 %
Kisóvár 2 0.15 %
Dalmad 2 0.15 %
Kural 2 0.15 %
Hontbesenyőd 2 0.15 %
Nagytúr 2 0.15 %
Ipolyfödémes 2 0.15 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Málas 1 0.08 %
Hontnádas 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Kisölved 1 0.08 %
Tőre 1 0.08 %
Felsőpél 1 0.08 %
Bori 1 0.08 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 43.71 %
Garamtolmács 131 4.68 %
Garamújfalu 91 3.25 %
Garamkovácsi 84 3.00 %
Ipolyság 82 2.93 %
Garamkelecsény 79 2.82 %
Felsőzsember 77 2.75 %
Bakabánya 76 2.72 %
Borfő 71 2.54 %
Garamszőllős 70 2.50 %
Óbars 66 2.36 %
Csejkő 64 2.29 %
Zselíz 57 2.04 %
Bát 56 2.00 %
Kálna 53 1.89 %
Berekalja 50 1.79 %
Szántó 42 1.50 %
Nagysalló 41 1.47 %
Alsópél 33 1.18 %
Nagykoszmály 31 1.11 %
Hontnádas 27 0.96 %
Palást 26 0.93 %
Újbars 25 0.89 %
Derzsenye 24 0.86 %
Alsószecse 23 0.82 %
Kereskény 22 0.79 %
Garamszentgyörgy 22 0.79 %
Cseke 20 0.71 %
Lekér 20 0.71 %
Garamlök 19 0.68 %
Lontó 19 0.68 %
Garamkeszi 19 0.68 %
Baka 18 0.64 %
Nagytúr 18 0.64 %
Nagyölved 18 0.64 %
Nagygyőröd 18 0.64 %
Oroszka 17 0.61 %
Ipolybél 15 0.54 %
Fakóvezekény 15 0.54 %
Felsőszemeréd 15 0.54 %
Vámosladány 14 0.50 %
Kiskoszmály 14 0.50 %
Deménd 13 0.46 %
Kural 13 0.46 %
Kistompa 13 0.46 %
Nyírágó 12 0.43 %
Hontalmás 12 0.43 %
Sáró 12 0.43 %
Nemesoroszi 11 0.39 %
Barsendréd 11 0.39 %
Felsőszecse 10 0.36 %
Hontbesenyőd 10 0.36 %
Töhöl 9 0.32 %
Farnad 9 0.32 %
Kisóvár 9 0.32 %
Barsbese 9 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.32 %
Dalmad 8 0.29 %
Ipolyszakállos 8 0.29 %
Felsőpél 8 0.29 %
Gyerk 7 0.25 %
Csata 7 0.25 %
Felsőtúr 7 0.25 %
Ipolyvisk 7 0.25 %
Ény 7 0.25 %
Málas 6 0.21 %
Nagyod 5 0.18 %
Kétfegyvernek 5 0.18 %
Bori 5 0.18 %
Bajka 5 0.18 %
Szete 5 0.18 %
Lüle 5 0.18 %
Setétkút 4 0.14 %
Barsvárad 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Hontbagonya 4 0.14 %
Érsekkéty 4 0.14 %
Egeg 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 160.24 %
Garamtolmács 180 10.10 %
Garamkelecsény 93 5.22 %
Kálna 87 4.88 %
Csejkő 83 4.66 %
Ipolyság 78 4.37 %
Garamszőllős 70 3.93 %
Garamújfalu 61 3.42 %
Berekalja 55 3.08 %
Óbars 53 2.97 %
Bakabánya 52 2.92 %
Zselíz 48 2.69 %
Felsőzsember 45 2.52 %
Garamkovácsi 44 2.47 %
Kereskény 42 2.36 %
Nagysalló 40 2.24 %
Újbars 37 2.08 %
Bát 35 1.96 %
Palást 33 1.85 %
Felsőszecse 32 1.79 %
Alsószecse 24 1.35 %
Garamkeszi 23 1.29 %
Nagykoszmály 23 1.29 %
Nagygyőröd 22 1.23 %
Garamszentgyörgy 22 1.23 %
Szántó 21 1.18 %
Derzsenye 21 1.18 %
Hontnádas 20 1.12 %
Garamlök 19 1.07 %
Alsópél 19 1.07 %
Deménd 18 1.01 %
Sáró 16 0.90 %
Baka 15 0.84 %
Oroszka 14 0.79 %
Borfő 14 0.79 %
Kistompa 13 0.73 %
Kural 13 0.73 %
Vámosladány 12 0.67 %
Hontalmás 10 0.56 %
Barsendréd 10 0.56 %
Ipolyszakállos 9 0.50 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.50 %
Kiskoszmály 9 0.50 %
Barsbese 9 0.50 %
Lekér 8 0.45 %
Lontó 8 0.45 %
Kisóvár 8 0.45 %
Cseke 7 0.39 %
Egeg 7 0.39 %
Fakóvezekény 7 0.39 %
Nagyod 6 0.34 %
Barsvárad 5 0.28 %
Nagytúr 5 0.28 %
Nemesoroszi 5 0.28 %
Csata 5 0.28 %
Nagyölved 5 0.28 %
Felsőszemeréd 5 0.28 %
Töhöl 4 0.22 %
Kétfegyvernek 4 0.22 %
Hontbagonya 4 0.22 %
Dalmad 4 0.22 %
Felsőtúr 4 0.22 %
Ény 4 0.22 %
Peszektergenye 4 0.22 %
Ipolypásztó 3 0.17 %
Hontbesenyőd 3 0.17 %
Setétkút 2 0.11 %
Bajka 2 0.11 %
Ipolyvisk 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Felsőpél 2 0.11 %
Málas 2 0.11 %
Farnad 2 0.11 %
Ipolyfödémes 2 0.11 %
Zsemlér 1 0.06 %
Bori 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 14.33 %
Kálna 114 9.39 %
Garamtolmács 38 3.13 %
Zselíz 32 2.64 %
Garamkovácsi 29 2.39 %
Ipolyság 22 1.81 %
Garamszőllős 20 1.65 %
Óbars 19 1.57 %
Bakabánya 16 1.32 %
Bát 14 1.15 %
Garamújfalu 13 1.07 %
Alsópél 11 0.91 %
Felsőzsember 10 0.82 %
Újbars 10 0.82 %
Nagygyőröd 10 0.82 %
Derzsenye 9 0.74 %
Lekér 8 0.66 %
Oroszka 8 0.66 %
Nagysalló 8 0.66 %
Garamlök 7 0.58 %
Bori 7 0.58 %
Barsvárad 6 0.49 %
Borfő 6 0.49 %
Palást 6 0.49 %
Garamkelecsény 6 0.49 %
Kiskoszmály 5 0.41 %
Hontalmás 5 0.41 %
Csejkő 5 0.41 %
Felsőszecse 5 0.41 %
Kereskény 5 0.41 %
Tőre 5 0.41 %
Nagykoszmály 5 0.41 %
Vámosladány 5 0.41 %
Szántó 5 0.41 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.33 %
Csata 4 0.33 %
Garamszentgyörgy 3 0.25 %
Nagytúr 3 0.25 %
Kural 3 0.25 %
Garamkeszi 3 0.25 %
Málas 3 0.25 %
Nyírágó 3 0.25 %
Baka 3 0.25 %
Sáró 3 0.25 %
Cseke 3 0.25 %
Kistompa 3 0.25 %
Fakóvezekény 3 0.25 %
Szalatnya 2 0.16 %
Nemesoroszi 2 0.16 %
Deménd 2 0.16 %
Bajka 2 0.16 %
Töhöl 2 0.16 %
Alsószecse 2 0.16 %
Felsőtúr 2 0.16 %
Érsekkéty 2 0.16 %
Alsószemeréd 2 0.16 %
Ipolybél 2 0.16 %
Nagyod 2 0.16 %
Kétfegyvernek 2 0.16 %
Farnad 2 0.16 %
Egeg 2 0.16 %
Berekalja 2 0.16 %
Ipolypásztó 1 0.08 %
Zalaba 1 0.08 %
Peszektergenye 1 0.08 %
Kisóvár 1 0.08 %
Setétkút 1 0.08 %
Ipolyszakállos 1 0.08 %
Barsendréd 1 0.08 %
Ény 1 0.08 %
Bakaszenes 1 0.08 %
Ipolyvisk 1 0.08 %
Dalmad 1 0.08 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 26.28 %
Garamtolmács 146 7.70 %
Garamkovácsi 97 5.12 %
Óbars 66 3.48 %
Bakabánya 53 2.80 %
Ipolyság 46 2.43 %
Zselíz 43 2.27 %
Garamkelecsény 41 2.16 %
Garamszőllős 40 2.11 %
Csejkő 33 1.74 %
Lekér 33 1.74 %
Garamújfalu 32 1.69 %
Nagygyőröd 31 1.64 %
Felsőzsember 30 1.58 %
Bát 30 1.58 %
Kálna 27 1.42 %
Nagykoszmály 24 1.27 %
Garamkeszi 21 1.11 %
Újbars 19 1.00 %
Nagysalló 19 1.00 %
Garamlök 18 0.95 %
Alsópél 17 0.90 %
Kistompa 16 0.84 %
Szántó 16 0.84 %
Tőre 16 0.84 %
Berekalja 15 0.79 %
Deménd 13 0.69 %
Fakóvezekény 13 0.69 %
Kiskoszmály 13 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.63 %
Csata 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Oroszka 11 0.58 %
Cseke 10 0.53 %
Vámosladány 9 0.47 %
Hontalmás 9 0.47 %
Borfő 8 0.42 %
Nagyölved 7 0.37 %
Derzsenye 7 0.37 %
Hontbagonya 7 0.37 %
Kereskény 7 0.37 %
Baka 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Zsemlér 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Kural 5 0.26 %
Bakaszenes 5 0.26 %
Alsószecse 5 0.26 %
Felsőszemeréd 5 0.26 %
Farnad 4 0.21 %
Felsőpél 4 0.21 %
Peszektergenye 4 0.21 %
Felsőszecse 4 0.21 %
Dalmad 4 0.21 %
Palást 4 0.21 %
Ipolyszakállos 4 0.21 %
Barsendréd 3 0.16 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.16 %
Lüle 3 0.16 %
Hontnádas 3 0.16 %
Ény 3 0.16 %
Felsőtúr 3 0.16 %
Sáró 3 0.16 %
Gyerk 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kétfegyvernek 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Bori 2 0.11 %
Nyírágó 2 0.11 %
Nagytúr 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Málas 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Barsvárad 2 0.11 %
Százd 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Alsószemeréd 1 0.05 %
Lontó 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 31.30 %
Garamtolmács 140 6.48 %
Óbars 63 2.92 %
Ipolyság 58 2.69 %
Bakabánya 54 2.50 %
Zselíz 52 2.41 %
Garamkovácsi 51 2.36 %
Garamkelecsény 51 2.36 %
Lekér 38 1.76 %
Garamújfalu 38 1.76 %
Felsőzsember 36 1.67 %
Bát 35 1.62 %
Csejkő 33 1.53 %
Kálna 30 1.39 %
Nagygyőröd 30 1.39 %
Nagysalló 24 1.11 %
Alsópél 22 1.02 %
Garamkeszi 22 1.02 %
Újbars 21 0.97 %
Garamlök 21 0.97 %
Nagykoszmály 20 0.93 %
Szántó 19 0.88 %
Garamszőllős 19 0.88 %
Deménd 19 0.88 %
Cseke 17 0.79 %
Tőre 17 0.79 %
Berekalja 17 0.79 %
Kistompa 15 0.69 %
Fakóvezekény 11 0.51 %
Ipolyvisk 11 0.51 %
Hontalmás 11 0.51 %
Vámosladány 11 0.51 %
Garamszentgyörgy 10 0.46 %
Derzsenye 10 0.46 %
Csata 9 0.42 %
Oroszka 9 0.42 %
Felsőszecse 9 0.42 %
Borfő 9 0.42 %
Baka 8 0.37 %
Nagyölved 8 0.37 %
Felsőszemeréd 7 0.32 %
Töhöl 7 0.32 %
Dalmad 6 0.28 %
Palást 6 0.28 %
Alsószecse 6 0.28 %
Barsbese 6 0.28 %
Hontbagonya 6 0.28 %
Nagytúr 5 0.23 %
Hontnádas 5 0.23 %
Peszektergenye 5 0.23 %
Kiskoszmály 5 0.23 %
Felsőpél 5 0.23 %
Ény 5 0.23 %
Zsemlér 5 0.23 %
Kétfegyvernek 4 0.19 %
Málas 4 0.19 %
Lüle 4 0.19 %
Kural 4 0.19 %
Kereskény 4 0.19 %
Bakaszenes 4 0.19 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.19 %
Ipolyszakállos 3 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Bori 3 0.14 %
Farnad 3 0.14 %
Egeg 3 0.14 %
Lontó 3 0.14 %
Nemesoroszi 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Nyírágó 3 0.14 %
Barsendréd 3 0.14 %
Gyerk 3 0.14 %
Bajka 2 0.09 %
Százd 2 0.09 %
Sáró 2 0.09 %
Szalatnya 2 0.09 %
Hontbesenyőd 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 18.88 %
Garamtolmács 105 4.04 %
Lekér 80 3.08 %
Zselíz 80 3.08 %
Ipolyság 71 2.73 %
Óbars 59 2.27 %
Bakabánya 50 1.92 %
Garamkovácsi 45 1.73 %
Garamkelecsény 35 1.35 %
Garamújfalu 34 1.31 %
Felsőzsember 31 1.19 %
Bát 29 1.11 %
Kálna 29 1.11 %
Csejkő 27 1.04 %
Nagysalló 25 0.96 %
Oroszka 25 0.96 %
Nagygyőröd 23 0.88 %
Deménd 20 0.77 %
Garamszőllős 19 0.73 %
Szántó 19 0.73 %
Garamkeszi 19 0.73 %
Alsópél 18 0.69 %
Újbars 18 0.69 %
Tőre 17 0.65 %
Fakóvezekény 15 0.58 %
Cseke 15 0.58 %
Kistompa 14 0.54 %
Garamlök 14 0.54 %
Baka 14 0.54 %
Nagykoszmály 13 0.50 %
Ipolyvisk 12 0.46 %
Garamszentgyörgy 12 0.46 %
Hontalmás 12 0.46 %
Farnad 12 0.46 %
Csata 12 0.46 %
Ipolyszakállos 11 0.42 %
Nagyölved 10 0.38 %
Berekalja 10 0.38 %
Töhöl 8 0.31 %
Felsőszecse 8 0.31 %
Nagytúr 8 0.31 %
Kural 7 0.27 %
Sáró 7 0.27 %
Kiskoszmály 7 0.27 %
Felsőtúr 7 0.27 %
Peszektergenye 7 0.27 %
Vámosladány 6 0.23 %
Borfő 6 0.23 %
Lontó 5 0.19 %
Hontbagonya 5 0.19 %
Barsbese 5 0.19 %
Palást 5 0.19 %
Dalmad 5 0.19 %
Barsvárad 5 0.19 %
Felsőpél 4 0.15 %
Nyírágó 4 0.15 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.15 %
Kereskény 4 0.15 %
Hontbesenyőd 4 0.15 %
Bakaszenes 4 0.15 %
Zsemlér 4 0.15 %
Felsőszemeréd 4 0.15 %
Alsószecse 4 0.15 %
Kétfegyvernek 3 0.12 %
Ény 3 0.12 %
Málas 3 0.12 %
Százd 3 0.12 %
Szalatnya 3 0.12 %
Garamsalló 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Barsendréd 3 0.12 %
Derzsenye 3 0.12 %
Bori 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Gyerk 2 0.08 %
Hontnádas 2 0.08 %
Egeg 2 0.08 %
Zalaba 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Érsekkéty 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Szete 1 0.04 %
Kisóvár 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 9.70 %
Ipolyság 35 2.18 %
Zselíz 23 1.43 %
Garamtolmács 23 1.43 %
Vámosladány 15 0.93 %
Garamkovácsi 14 0.87 %
Kálna 13 0.81 %
Bakabánya 10 0.62 %
Oroszka 9 0.56 %
Garamszőllős 8 0.50 %
Farnad 8 0.50 %
Szántó 8 0.50 %
Bori 8 0.50 %
Nagysalló 7 0.44 %
Lekér 6 0.37 %
Nagygyőröd 6 0.37 %
Nagyölved 6 0.37 %
Garamszentgyörgy 6 0.37 %
Hontalmás 5 0.31 %
Ény 5 0.31 %
Kereskény 5 0.31 %
Garamkeszi 5 0.31 %
Ipolyszakállos 5 0.31 %
Garamújfalu 5 0.31 %
Újbars 5 0.31 %
Felsőszecse 5 0.31 %
Alsópél 5 0.31 %
Csata 5 0.31 %
Kural 4 0.25 %
Felsőtúr 4 0.25 %
Berekalja 4 0.25 %
Ipolybél 4 0.25 %
Felsőzsember 4 0.25 %
Csejkő 4 0.25 %
Nagykoszmály 4 0.25 %
Ipolyfödémes 3 0.19 %
Töhöl 3 0.19 %
Óbars 3 0.19 %
Peszektergenye 3 0.19 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.19 %
Kistompa 3 0.19 %
Baka 3 0.19 %
Nyírágó 3 0.19 %
Barsendréd 3 0.19 %
Palást 3 0.19 %
Alsószemeréd 3 0.19 %
Barsbese 3 0.19 %
Ipolyvisk 3 0.19 %
Bát 3 0.19 %
Derzsenye 3 0.19 %
Deménd 3 0.19 %
Fakóvezekény 2 0.12 %
Sáró 2 0.12 %
Bajka 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Bakaszenes 2 0.12 %
Kiskoszmály 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Garamlök 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Tőre 2 0.12 %
Felsőszemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Cseke 1 0.06 %
Setétkút 1 0.06 %
Alsószecse 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Garamkelecsény 1 0.06 %
Borfő 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Barsvárad 1 0.06 %
Nemesoroszi 1 0.06 %
Dalmad 1 0.06 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 33.55 %
Léva 271 14.66 %
Ipolyság 59 3.19 %
Lekér 42 2.27 %
Garamtolmács 42 2.27 %
Garamkovácsi 23 1.24 %
Oroszka 23 1.24 %
Nagysalló 23 1.24 %
Csata 23 1.24 %
Sáró 21 1.14 %
Bakabánya 20 1.08 %
Garamkelecsény 19 1.03 %
Garamújfalu 17 0.92 %
Garamszentgyörgy 16 0.87 %
Óbars 12 0.65 %
Kural 11 0.60 %
Nagyölved 11 0.60 %
Farnad 11 0.60 %
Felsőzsember 11 0.60 %
Deménd 11 0.60 %
Garamszőllős 11 0.60 %
Csejkő 11 0.60 %
Peszektergenye 10 0.54 %
Palást 9 0.49 %
Nyírágó 9 0.49 %
Kétfegyvernek 9 0.49 %
Nagygyőröd 9 0.49 %
Ipolyszakállos 9 0.49 %
Garamkeszi 9 0.49 %
Berekalja 9 0.49 %
Nagykoszmály 8 0.43 %
Kálna 8 0.43 %
Ipolyfödémes 7 0.38 %
Alsópél 7 0.38 %
Kisóvár 7 0.38 %
Kistompa 7 0.38 %
Cseke 6 0.32 %
Felsőszemeréd 6 0.32 %
Derzsenye 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Újbars 6 0.32 %
Kereskény 6 0.32 %
Fakóvezekény 5 0.27 %
Nemesoroszi 5 0.27 %
Nagytúr 5 0.27 %
Barsbese 5 0.27 %
Érsekkéty 5 0.27 %
Lontó 5 0.27 %
Ipolyvisk 5 0.27 %
Málas 5 0.27 %
Felsőszecse 4 0.22 %
Nagyod 4 0.22 %
Hontalmás 4 0.22 %
Szántó 4 0.22 %
Százd 4 0.22 %
Garamlök 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Felső