SK
NZ
.....

Udvard

Község

címer zászló
4343 99% magyar 1910
2645 53% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Udvard
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dvory nad Žitavou
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Csikó-árok, Csóványosi rétek, Györök homoki rétek, Kápolnai kertek, Kereszt-dűlői erdő, Közép dűlő, Községi erdő, Nagytelep, Ökör-hegy, Szőlőhegy, (Steigerpuszta), Ragonyai rétek, Rövid dűlő, Tenyíri
Koordináták:
47.99361801, 18.26428604
Terület:
63,85 km2
Rang:
község
Népesség:
5131
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94131
Település kód:
503177
Szervezeti azonosító:
308897
Adóazonosító:
2021060701

A Kisalföldön, az Érsekújvári-sík kistájon, a Zsitva bal partján fekszik, Érsekújvártól 8 km-re keletre, Komáromtól 30 km-re északkeletre, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén. Itt kereszteződik a 75-ös országos főút Érsekújvár és Ipolyság közti szakasza, valamint a Zsitva völgyében haladó, Bajcsot (10 km) Verebéllyel (32 km) összekötő 511-es út. Mellékút vezet a szomszédos Kisbaromlakra (5 km), a Csúzhoz tartozó Szentmiklóspuszta felé 8 km-es burkolt mezőgazdasági út ("Tölgyesút") teremt összeköttetést. Nyugatról Érsekújvár, északról Zsitvabesenyő, északkeletről Kisbaromlak és Komáromszemere, délkeletről Csúz, délről pedig Bajcs községekkel határos. Udvard a történelmi Komárom vármegye északi szélén, Bars és Nyitra vármegyék határán feküdt, a nyugati és északi községhatár vonala az egykori megyehatárt követi. Délkeleten Csúzzal közös határát az 589-es országút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott (a 19. századig mezőváros volt, 1922-ig a járás székhelye). Csehszlovákiához csatolása után az Ógyallai járáshoz tartozott, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (ekkor nagyközségi rangját elvesztette). Ekkor csatolták az újonnan létrehozott Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegyéhez és egyben az Érsekújvári járáshoz. 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához és az Ógyallai járáshoz, majd az 1949-es közigazgatási reform újra az Érsekújvári járáshoz csatolta. Területe (63,85 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Udvard egyike Szlovákia legnépesebb községeinek. 1910-ben 4387, 1921-ben 4867, 1939-ben pedig 5678, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az 1945 utáni lakosságcsere során magyar lakosságának egynegyedét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek be, ezzel megváltoztatva a község nemzetiségi arculatát. 1991-re népessége 5143-ra csökkent, az 1991-2011 közötti két évtizedet a népességszám stagnálása és a szlovák nemzetiségűek arányának 22,5 %-ról 30 %-ra növekedése jellemzi. A lakosság túlnyomó többsége (62,1 %) magyar nemzetiségű, a roma etnikumhoz a népesség 17,6 %-a tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (79,0 %) római katolikus vallású.

Történelem

A faluban már 1075-ben kápolna állt Szent Márton tiszteletére. Ekkoriban királyi birtok volt, melyet a garamszentbenedeki apátságnak ajándékoztak – ez Udvard első írásos említése. 1228-ban itt tört ki Magyarország első jobbágylázadása. 1309-ben Tamás esztergomi érsek vezetésével egyházi zsinatot tartottak itt, ekkor rendelték el a napi háromszori harangszót. A középkorban a falu közelében (valószínűleg a Zsitva gázlójánál) feküdt Huba település, mely később teljesen elpusztult. A gyorsan növekedő település 1429. október 2-án városi jogokat kapott, 1441-ben pedig a pallosjogot is elnyerte. 1462-ben Udvard járási székhellyé vált. A törökök 1530-ban és 1533-ban támadták meg először, majd 1550-ben és 1554-ben ismét nagy pusztítást vittek végbe (ez utóbbi támadáskor pusztult el a Szent Márton halmi erődítés és a Szt. Márton kápolna). A török idők emlékét őrzi a falutól keletre emelkedő Török-domb (140 m), melyet a szájhagyomány szerint a törökök sajkáikkal hordtak össze. 1572-ben Udvard tartósan török uralom alá került, ezzel hanyatlásnak indult, temploma is elpusztult. Miután közelében felépült Érsekújvár vára 1580-ban, szinte állandóan harci tevékenység folyt a környékén. 1663-ban a törökök innen irányították Érsekújvár ostromát. A lakosságot a fekete hímlő (1655, 1678, 1685) is tizedelte. Udvard Érsekújvár visszafoglalásakor, 1685 nyarán szabadult fel a 113 éves török uralom alól. A majtényi fegyverletétel után a környék ura Szász Keresztély Ágoston esztergomi érsek lett, aki fekete-erdei német iparos családokat telepített itt le. Az 1715-ös összeírás szerint Udvardnak mintegy ezer lakosa volt. 1848-ban Fényes Elek leírása szerint 3457 lakosa volt. Ekkoriban a falu híres volt káposztájáról, de elsősorban szőlő- és bortermeléséről vált ismertté. 1866-ban csaknem az egész szőlőállományt újra kellett telepíteni a fagykár miatt. 1878 után a filoxéra pusztításai miatt 70 évre csaknem teljesen megszűnt a szőlőművelés, később homokos talajon telepítették újjá a szőlő nagy részét. Ebben az évben alakult meg a községi tűzoltóegylet, és ekkor építették a tűzoltószertárat is (1990 körül lebontották). Az első világháborúban 138-an estek el a faluból. 1912-ben felépült az első kultúrház (népház), 1916-ban pedig megalakult a fogyasztási szövetkezet. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1919-ben Udvard harcok színhelye volt a cseh legionáriusok és a magyar Vörös Hadsereg katonái között. 1919. június 10-én a megszálló cseh legionisták meggyilkolták a templom déli falánál Wágner Béla és Szokolai István jegyzőt, valamint egy nappal később Kálazi Ferenc és Kálazi Lajos munkásokat. Udvard 1919-1938 között Csehszlovákiához, 1938-1945 között Magyarországhoz tartozott, ezen belül Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegye része. 1922-ben felépült az olvasókör székháza (a mai községháza helyén állt). A képviselő-testület 1930. május 3-ai jegyzőkönyve szerint a falu 4 új marhavásárnapot kapott, így összesen évente hat vásárt rendezhetett. 1933. augusztus 19-én a Forgó utcában kitört tűzvészben többek között a fatelep is leégett. A második világháború frontjain 96 udvardi vesztette életét, 1944-ben pedig a teljes zsidó lakosságot (65 fő) koncentrációs táborba hurcolták. A második világháború frontja 1945. március 28-29-én haladt át Udvardon, a templomtorony is bombatalálatot kapott. Ekkor pusztult el a 19. század elején épült zsidó imaház és iskola is. 1946-1948 között mintegy 1200 udvardi lakost telepítettek ki, helyükre szlovákokat telepítettek be; ekkor vált a korábban kizárólag magyarlakta település vegyes nemzetiségűvé. 1963. januárjában a Zsitva elárasztotta a község északi és nyugati részeit, valamint elsodorta a régi hidat. 1986-ban a faluközpontban felépült a Jednota üzletház.

Mai jelentősége

Népes, mezőgazdasági jellegű község, jelentős szőlő- és gyümölcstermesztéssel, baromfi-, sertés- és szarvasmarhatartással, cukor- és konzervgyárral, valamint mezőgazdasági repülőtérrel. Magyar (Majthényi Adolf Alapiskola) és szlovák alapiskolája és óvodája, 1969-ben alapított mezőgazdasági szakközépiskolája van. Szent Adalbertnek szentelt római katolikus temploma 1754-1776 között épült, református templomát 1880-ban emelték. A község határában, a Szent Márton halmon 1860-ban létesített kálvária egy középkori kolostor helyén épült. A község gazdag szakrális kisemlékekben is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

UDVARD. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, vannak benne Boronkay, Jankovics, és Fogarasy Uraknak Kuriáik, lakosai katolikusok, fekszik É. Újvárhoz 1 1/4 mértföldnyire; határja jó termésű, vagyonnyai többfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Udvard, igen régi magyar falu, Komárom vmegyében, a Zsitva vize mellett, 3335 katholikus, 90 reformatus s 32 zsidó lakossal. A falu közepén áll az ujabb izlésü katholikus parochialis szentegyház, azonban a reformátusok is birnak itt anyaegyházat. Határa 13,500 hold, s merőben róna, sárga és fekete agyag, hellyel-közzel homokos, általában termékeny első osztályu szántóföldek, jó rétekkel, középszerü bort termő szőlőkertekkel dicsekedhetik. Erdeje 70 hold tölgyesnél több nincs. Áll 100 és 1/2 régi szabályzatlan telekből, s a lakosok nem urbér szerint tettek szolgálatot hanem termesztményeikből 1/10-det adtak s egy telkes gazda 120 posonimérős földet bir. Az emlitett telkekből csak 90 van a lakosok kezén, mert 6-ot nemes érseki hűbérnökök birnak, a fenmaradt rész pedig vagy a plébániához, vagy a birósághoz, vagy a hadnagysághoz tartozik. A közmunkabeli összeirás szerint van itt 261 leszállitott telek, 355 házas zsellér, 37 lakó. F. u. 1268-tól fogva az eszterg. érsek. Az udvardiak hajdan királyi szolgák vagy udvarnokok voltak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Udvard, ősrégi, népes magyar falu, fölötte termékeny vidékkel. Lakói egykor királyi szolgák és udvarnokok voltak. Földesura a herczegprimás volt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Udvard, zsitvamenti magyar nagyközség, 680 házzal és 4198 lakossal, a kik vallásra nézve, kevés kivétellel, róm. katholikusok. Van postája, távírója és vasúti állomása. Ősrégi, nevezetes község, hajdan bessenyő telep, kir. udvarnokok földje, kiktől a falu is nevét kapta. Itt magának I. Gejza királynak is 40 ekényi földje, 20 házhelye, saját kúriája volt, a mely még Szent László király idejében épült, és Szent Mártonról nevezett kápolnája. Ezeket 1075-ben az általa alapított garamszentbenedeki apátságnak adományozta. Ez a kúria és kápolna a falun kívül feküdt s körülötte idővel kisebb település is keletkezett. Ez utóbbit egy 1512-iki oklevél Szent Márton falunak nevezi. Az apátságnak ezt a birtokát, II. Endre király idejében, az apátság szolgái maguk részére foglalták el, de a király ezt és a szolgákat az apátnak ítélte vissza és a hűtlen szolgák fejeit büntetésből félig leborotváltatta. Ez a Szent Márton kápolna utóbb, az érsekséggel folytatott viszályok alatt, elpusztult és 1512-ben már romjaiban állott. Csakhamar azonban a király ismét kegyeibe fogadja az udvardiakat és 1229-ben minden vám fizetése alól felmenti őket. A tatárjárás alatt az udvarnokok kipusztultak, földjüket pedig IV. Béla király Ressel német lovagnak adományozta. Ez azonban nem sokáig bírta, mert egy nagyszombati polgár megölése miatt perbe keveredett, utóbb ki is vándorolt és a király udvarai birtokát a nevezett polgár özvegyének adta. Ez a királynénak, emez pedig Fülöp esztergomi érseknek engedte át. Az itteni vámot IV. Béla 1256-ban Sefrid lovagnak adományozta, ki azt 1264-ben szintén Fülöp esztergomi érseknek adta el. 1274-ben az udvari királyi halászok is említve vannak és ugyanakkor az udvardi szolgákat szabadokká teszik. A garamszentbenedeki apátság nem szívesen látta az esztergomi érsekség birtokszerzéseit, tiltakozott az adományozások és a birtokbavétel ellen, a minek azonban nem sok foganatja lehetett, mert az érsekség mégis belehelyezkedett a birtokba. Hogy azt nem élvezhette nyugodtan, arról egy 1312-iki oklevél tesz tanúságot, mely szerint az esztergomi érsekség és káptalan Odvarth birtokát ebben az évben erőszakkal elfoglalta az apátságtól, a miből nyilvánvaló, hogy közben mégis az apátság került fölül és visszajutott birtokainak tulajdonába, de mint láttuk, csak 1312-ig. 1307-ben Tamás esztergomi érsek itt tartotta azt a nevezetes tartományi zsinatot, melyen, az Úr megtestesülésének emlékére, az estéli harangozást rendelték el. 1382-ben Nagy Lajos átírja és megerősíti az esztergomi érsek számára IV. Béla adománylevelét. 1421-ben Zsigmond király itt tartózkodott. 1429-ben a községet possessio Nagvdvard alakban találjuk említve. 1441-ben Simonyi Istvánt találjuk itt, kinek Ulászló király pallosjogot adományozott. A török dúlások alatt Udvardnak csak egy része pusztult el, mert az 1552-iki összeírásban még 50 lakható házat találtak itt az összeírók. Ennek az a magyarázata, hogy Érsekújvárhoz közel esvén, gyakran volt ugyan kitéve a kirohanó és portyázó csapatok sanyargattatásainak, de másrészt ez volt a szerencséje is, mert a törököknek szükségük volt erre a várhoz közel eső tanyára, a hol szükség esetén közel találtak élelmi szereket és egyebeket. Később, mikor már az országból kitakarodni voltak kénytelenek, Udvardot sem kímélték meg, hanem teljesen feldúlták és felégették, a mit az is bizonyít, hogy az 1669-iki összeírásban a község már az elpusztult helységek között szerepel. Nem sokáig lehetett azonban néptelen, mert 1695-ben már rendezettebb viszonyok között találjuk és ekkor Márky János és Mária itteni nemes udvartelküket elzálogosítják Molnár Györgynek. 1699-ben, a Tánczos család magvaszakadtával visszaháramlott nemesi udvartelket Boncz András kapja adományba hadiszolgálataiért, nevezetesen azért, hogy Érsekújvár ostroma idején a törököktől szorongatott és életveszedelemben forgott garamszentbenedeki apátot megvédte és kiszabadította. 1729-ben Jankovich Miklós és fiörökösei kapnak egy nemesi udvartelekre nádori adományt. A török világban megtörtént az is, hogy 1572-ben az esztergomi bég az összes itteni érseki jobbágyokat egyszerűen elfogatta, Esztergomba hajtatta és csak akkor bocsátotta őket szabadon, mikor 4000 aranyforint váltságdíjat kapott. Ennek az időnek az emlékét tartja fenn a lévai strázsa nevű dűlője is, mely a török világban őrhelyül szolgált. Némelyek török őrhelynek tartják, holott tulajdonképpen az udvardiak őrhelye volt, a honnan veszedelem esetén a kirendelt őr a törökök közeledését jelezte. A Zsitva partján emelkedő Szent Márton halmán még a mult század elején valami nagyobb épületnek a maradványai voltak láthatók. Noha erre okleveles adat nincsen, nem valószínűtlen annak a hagyománynak a hihetősége, hogy hajdan itt állott az a monostor, a hol Tamás érsek azt a nevezetes zsinatot tartotta. Hogy itt emelkedett a már a legrégibb iratokban is említett és Szt. Márton tiszteletére épült kápolna, azt e hely elnevezése is mutatja. Az említett épületromok pedig nem kápolna, hanem inkább kolostorszerű épület maradványai lehettek. Az esztergomi érsekségen kívül később még a Fogarassy, Jankovich, Boncz és Timanótzy családok voltak a nagyobb nemesi közbirtokosai. Most az érsekségnek van itt kiterjedt uradalma, továbbá Boncz Ödön miniszteri tanácsosnak, valamint Steiger Aladár londoni cs. és kir. alkonzulnak nagyobb birtoka. E régi szabadalmas községet egy régi oklevél Végudvardnak is nevezi. Udvardnál lép a Zsitva Komárom vármegyébe. 1869-ben óriási tűzvész volt a községben, mely tűznek 169 lakóház esett áldozatul. Az itteni két templom közül a katholikus a XVIII. század első felében épült, a református pedig 1880-ban. A katholikus templomban több érdekes, régi szent-edényt őriznek. A lakosok önsegélyző egyesületet, Szent Anna temetkezési egyesületet és katholikus olvasókört tartanak fenn. Ide tartoznak Bachl, Faiskola, Istenes, Paxy, Polifka, Steiger, Vadkerti puszta és Lebotag major. Udvard határában említi egy XVI. századbeli oklevél Szárszó (Zarzou) pusztát is, melyet az esztergomi érsek elfoglalt. Ugyancsak Udvard határában feküdt hajdan terra Aaz, melynek nevét ma az ácsi rét tartja fenn. 1354-ben van említve, az esztergomi érsek és a káptalan között történt birtokcsere kapcsán. A Koppánkút-hegy elnevezés az e vidéken a mai Ágostyán község környékén egykor birtokos Koppán (Katapán) nemzetségre emlékeztet.

Magyar Katolikus Lexikon

Udvard, v. Komárom vm. (Dvory nad Žitavou, Szl.): 1. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái 1917: Csúz, Jászfalu, Kolta, Komáromszemere, Komáromszentpéter, Kurtakeszi, Kürt, Ógyalla, Perbete. – 2. plébánia. 1075: Hudwordiensium. 1268: már létezett. Tp-át Szt Adalbert tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1696: alapították újra. Anyakönyvei 1714-től. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. – Filiája 1917: Kisbaromlak. – Lakói 1940: 1258 r.k., 1 ref., 6 izr., össz. 1265. 1991: össz. 5143, m. 3917 (76,16%); 2001: össz. 5138, m. 3684 (71,70%). ** Némethy 1894:292. – Gerecze II:456. – Schem. Strig. 1917:82. – Györffy III:461.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Udvard. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cigánytelep, Puszták, Szőkemajor. A község területe 11.095 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 5678.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Udvard kk. érsekújvári járás. Besenyő telepítés a honfoglalással egyidejű. Királyi udvarnokok lakták, innét kapta nevét. 1209-ben II. Incze pápa a garamszentbenedeki apátságnak adta. Tamás esztergomi érsek elnökletével itt tartották 1307-ben azt a zsinatot, amelyen az esti harangszót rendelték el. A török időkben az Esztergom—Üjvár útvonalnak gócpontja volt. A török elleni háborúban Érsekújvár várának elővédje, határában sok csata zajlott le. Területe: 11.095 k. h. Lakosság: 5.678. Ebből magy.: 5.564, német: 7, szlovák: 102. Magy. beszél: 5.648. Vallás szerint: r. k. 5.377, ref. 189, izr. 105. Fb. I. 14. II. 50, III. 663. Népsűrűség: 88.9. Lakóház: 1.173. Községi bíró: Galla Lajos. R. k. népiskola 15 tanerővel. Ref. népiskola. R. K. Olvasókör, Kalot, Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület. Fogyasztási Szövetkezet 2 fiók üzlettel, Hitelszövetkezet. Hengermalom, Paprikamalom Szövetkezet. A község 1938. nov. 8-án szabadult fel. A megszállásnak és a vörösök elleni harcnak több halálos áldozata volt. A renovált kálvária a visszakerült terület egyik legszebb értéke. Híres paprika, dohány és dinnyetermelése. A visszacsatolás után Pintér Béla gazda részesült kitüntetésben s az arany érdemkeresztet kapta, majd országgyűlési képviselő lett. A csehek 1919-ben kivégezték Vágner Béla vezető jegyzőt, Szokolai Istvánt, Kalázi Ferenc és Kalázi Lajos udvardi lakosokat. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jb. közj. Ógyalla, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Bajcsi Lajos - Angyel Miklós - Istenes József - Istenes Károly - Podhradczky József - Sidó Zoltán - Strba Sándor - Wojatsek Károly -

Podhradczky József

1795. 1. 18.
Udvard - megszületett
Nyitra - tanult
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Istenes Károly

1880. 6. 19.
Udvard - megszületett
névjegyzék

Wojatsek Károly

1916.9.29.
Udvard - megszületett
névjegyzék

Angyel Miklós

1925. 10. 28.
Nyitra - megszületett
Érsekújvár - tanult
Udvard - kutatott
Udvard község helytörténetével, néprajzával foglalkozott. F. m.: Udvard múltja és jelene. Egy királyi kúria története, Udvard nevezetességei, Udvardi mindenes gyűjtemény I-II.
2007.6.7.
Érsekújvár - elhunyt
névjegyzék

Sidó Zoltán

1939.4.11.
Komárom - megszületett
1963-1972
Udvard - tanított
2013.7.2.
Érsekújvár - elhunyt
névjegyzék

Strba Sándor

1946.10.18.
Érsekújvár - megszületett
Nyitra - tanult
Udvard - tanított
1988-1992
Érsekújvár A Honismereti Múzeum munkatársa volt.
névjegyzék

Istenes József

1953.6.9.
Udvard - megszületett
névjegyzék

Bajcsi Lajos

1961. 10. 10.
Érsekújvár - megszületett
Udvard - tanult
1961 - 1980
Gúta - élt
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Udvard,
1786
Udward,
1808
Udvard,
1927
Dvory nad Žitavou, Udvard,
1945
Dvory nad Žitavou, Udvard,
1948
Dvory nad Žitavou
1994
Udvard

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő tér (Hlavné námestie) 6
Telefon: 0356484079
Fax: 0353214402

Honlap: dvory.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Becík Branislav (Független)

Képviselő-testület:
Fridriková Kristína (Független)
Schultz Emil (Független)
Mazán Ladislav (Független)
Vanya Attila (Független)
Szabó Štefan (MOST - HÍD)
Mészáros Róbert (MOST - HÍD)
Káplocký Vojtech (MOST - HÍD)
Korponay Zoltán (SMK-MKP)
Horváthová Silvia (SMK-MKP)
Farkas Tibor (SMK-MKP)
Németh Attila (SMK-MKP)
Független 36% Független 4 képviselö MOST - HÍD 27% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 36% SMK-MKP 4 képviselö 11 képviselö
Udvardi Posta

Hlavné námestie 4

Udvard és környéke önkormányzati társulás

Fő tér 6

Udvardi Római Katolikus Plébániahivatal

Fő tér 10

Udvardi Rendőrörs

Kis Komáromi utca 2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő tér 14

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Komenský utca 27

Szlovák és Magyar Tannyelvű szakközépiskola

Fő tér 2

Majthényi Adolf Magyar Tanyelvű Alapiskola

Fő tér 13

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Komenský utca 27

Udvardi Anyakönyvi Hivatal

Fő tér 6

Udvardi Községi Hivatal

Fő tér 6

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3741 93%
szlovákok 90 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 193 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4035
magyarok 4343 99%
szlovákok 34 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4387
magyarok 4509 93%
szlovákok 160 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 196 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4867
magyarok 3917 76%
szlovákok 1159 23%
ruszinok 0 0%
romák 53 1%
ukránok 1 0%
csehek 9 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 5143
magyarok 3684 72%
szlovákok 1323 26%
ruszinok 0 0%
romák 72 1%
ukránok 2 0%
csehek 20 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 33 1%
összlétszám 5138
magyarok 3208 62%
szlovákok 1550 30%
ruszinok 0 0%
romák 36 1%
ukránok 0 0%
csehek 10 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 13 0%
ismeretlen 345 7%
összlétszám 5164
magyarok 2645 53%
szlovákok 1713 34%
ruszinok 1 0%
romák 30 1%
ukránok 0 0%
csehek 13 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 587 12%
összlétszám 4999
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4226
Választási részvétel: 37.36 %
Kiadott boríték: 1579
Bedobott boríték: 1579

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1416
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Becík Branislav 1416 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fridriková Kristína 932 Független
Korponay Zoltán 801 SMK-MKP
Horváthová Silvia 799 SMK-MKP
Schultz Emil 737 Független
Farkas Tibor 698 SMK-MKP
Mazán Ladislav 658 Független
Vanya Attila 622 Független
Szabó Štefan 551 MOST - HÍD
Mészáros Róbert 487 MOST - HÍD
Káplocký Vojtech 480 MOST - HÍD
Németh Attila 455 SMK-MKP
Demeterová Andrea 453 Független
Dudok Dávid 422 SMK-MKP
Kovács Norbert 386 MOST - HÍD
Szabó Ladislav 380 SMK-MKP
Galla Štefan 353 Független
Kollár Ľudovít 339 Független
Dékányová Sylvia 328 Független
Pintér Róbert 328 Független
Csóková Valéria 318 Független
Lengyelová Silvia 314 SMK-MKP
Mazanová Katarína 304 Független
Mokrášová Katarína 300 Független
Gallová Alžbeta 260 SMER-SD
Kontová Mária 212 SMER-SD
Mokráš Marek 200 Független
Králik Ján 195 SMER-SD
Krajčír Štefan 114 Független

Képviselők

2014
Független 58.33% Független 7 képviselö SMK-MKP 25.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 16.67% MOST - HÍD 2 képviselö 12 képviselö
2018
Független 36.36% Független 4 képviselö SMK-MKP 36.36% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 27.27% MOST - HÍD 3 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4231
Választási részvétel: 14.20 %
Kiadott boríték: 601
Bedobott boríték: 601
Választásra jogosult: 4229
Választási részvétel: 11.26 %
Kiadott boríték: 476
Bedobott boríték: 476
Választásra jogosult: 4 206
Választási részvétel: 21,99 %
Kiadott boríték: 925
Bedobott boríték: 925

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 573
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 900
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 401 69.98 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 121 21.12 % SMER - SD
Peter Oremus 32 5.58 % Független
Regan Belovič 9 1.57 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 5 0.87 % KĽS
Stanislav Kováč 3 0.52 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 2 0.35 % MS
Milan Belica 71 14.98% SMER - SD
Milan Belica 311 34.56 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 290 32.22 % SMK-MKP
Peter Oremus 119 13.22 % Független
Milan Uhrík 83 9.22 % ĽSNS
Ján Greššo 71 7.89 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 18 2.00 % Független
László Hajdu 6 0.67 % MKDA
Ján Marko 2 0.22 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 588
Érvényes szavazólap: 916
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Tibor Nagy 314 53.40% SMK-MKP
János Bób 306 52.04% SMK-MKP
Péter Nagy 293 49.83% SMK-MKP
Jozef Kálazi 286 48.64% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Dobai 260 44.22% SMK-MKP
Bertalan Bóna 226 38.44% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Marián Tóth 179 30.44% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Tóth 173 29.42% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 153 26.02% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Otokar Klein 115 19.56% Független
Karol Borik 114 19.39% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Matuška 72 12.24% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 66 11.22% KDH, SMER - SD
Ján Kováč 65 11.05% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Kijaček 60 10.20% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Tünde Némethová 50 8.50% PD
Dušan Kollár 48 8.16% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 46 7.82% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 45 7.65% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 43 7.31% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 42 7.14% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 37 6.29% SMER - SD, KDH
Ján Štark 21 3.57% Független
Ľuboš Ivan 19 3.23% Független
Ján Volf 19 3.23% SNS
Rudolf Hlavatý 14 2.38% MS
Michal Alemayehu 14 2.38% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 13 2.21% PD
Lenka Szegenyová 13 2.21% KSS
Eva Smolíková 12 2.04% SNS
Ján Garai 11 1.87% PD
Renáta Baloghová 10 1.70% PD
Lucia Matejková 5 0.85% SMS
Branislav Becík 763 83.30% Független
Dávid Nagy 409 44.65% SMK-MKP
Otokar Klein 346 37.77% Független
János Bób 297 32.42% SMK-MKP
Tibor Dobai 225 24.56% SMK-MKP
Mária Czuczor 222 24.24% SMK-MKP
Bertalan Bóna 204 22.27% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Helena Bohátová 170 18.56% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Gabriel Katona 166 18.12% Független
Tibor Matuška 142 15.50% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 137 14.96% Független
Marek Oremus 122 13.32% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Daniel Žingor 93 10.15% Független
Ladislav Marenčák 88 9.61% Független
Eva Polerecká 73 7.97% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Pavol Uhrín 73 7.97% DOMA DOBRE
Juraj Šimunek 64 6.99% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 61 6.66% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marcel Filaga 60 6.55% Független
Štefan Prešinský 59 6.44% Független
Ladislav Balogh 55 6.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Volf 52 5.68% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 52 5.68% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Richard Schwarz 51 5.57% Független
Andrea Hudecová 50 5.46% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Ivan 46 5.02% Független
Igor Sádovský 45 4.91% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Gizela Kevélyová 36 3.93% SME RODINA - Boris Kollár
Martin Mikla 33 3.60% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 30 3.28% ĽS Naše Slovensko
Ivan Solár 29 3.17% Független
Tatiana Svetlanská 26 2.84% Független
Martin Šteták 25 2.73% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 24 2.62% ĽS Naše Slovensko
Štefan Skok 24 2.62% NP
Martin Búry 21 2.29% Független
Adrián Takáč 21 2.29% ĽS Naše Slovensko
Jozef Zaťko 19 2.07% NP
Jozef Francel 16 1.75% Független
Lenka Szegényová 10 1.09% KSS
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 26.08 %
Nagysurány 192 8.89 %
Komját 101 4.68 %
Tótmegyer 80 3.71 %
Mánya 55 2.55 %
Bánkeszi 50 2.32 %
Komáromszemere 42 1.95 %
Csornok 37 1.71 %
Nyitramalomszeg 37 1.71 %
Zsitvafödémes 34 1.57 %
Özdöge 30 1.39 %
Jászfalu 29 1.34 %
Újlót 28 1.30 %
Hull 26 1.20 %
Nyitranagykér 25 1.16 %
Barsfüss 24 1.11 %
Ohaj 24 1.11 %
Rendve 21 0.97 %
Udvard 21 0.97 %
Tardoskedd 20 0.93 %
Szencse 20 0.93 %
Dögös 18 0.83 %
Gyarak 18 0.83 %
Jattó 17 0.79 %
Kolta 15 0.69 %
Szentmihályúr 12 0.56 %
Andód 12 0.56 %
Komáromcsehi 9 0.42 %
Szímő 9 0.42 %
Fajkürt 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.32 %
Kamocsa 6 0.28 %
Barsbaracska 5 0.23 %
Valkház 4 0.19 %
Zsitvabesenyő 3 0.14 %
Pozba 2 0.09 %
Érsekújvár 779 17.79 %
Nagysurány 260 5.94 %
Komját 133 3.04 %
Tótmegyer 113 2.58 %
Bánkeszi 98 2.24 %
Mánya 73 1.67 %
Zsitvafödémes 67 1.53 %
Komáromszemere 61 1.39 %
Jattó 56 1.28 %
Özdöge 52 1.19 %
Udvard 50 1.14 %
Nyitramalomszeg 49 1.12 %
Újlót 48 1.10 %
Csornok 47 1.07 %
Tardoskedd 39 0.89 %
Ohaj 38 0.87 %
Rendve 36 0.82 %
Hull 36 0.82 %
Kolta 32 0.73 %
Nyitranagykér 30 0.69 %
Jászfalu 30 0.69 %
Szencse 28 0.64 %
Dögös 27 0.62 %
Barsfüss 27 0.62 %
Andód 26 0.59 %
Szímő 23 0.53 %
Gyarak 22 0.50 %
Szentmihályúr 18 0.41 %
Komáromcsehi 13 0.30 %
Fajkürt 11 0.25 %
Valkház 10 0.23 %
Pozba 9 0.21 %
Barsbaracska 8 0.18 %
Kisbaromlak 7 0.16 %
Kamocsa 6 0.14 %
Zsitvabesenyő 4 0.09 %
Érsekújvár 1 451 47.14 %
Tardoskedd 216 7.02 %
Udvard 204 6.63 %
Nyitranagykér 138 4.48 %
Nagysurány 135 4.39 %
Szímő 127 4.13 %
Zsitvabesenyő 88 2.86 %
Andód 84 2.73 %
Pozba 78 2.53 %
Bánkeszi 65 2.11 %
Tótmegyer 64 2.08 %
Kamocsa 60 1.95 %
Komját 45 1.46 %
Újlót 44 1.43 %
Szentmihályúr 44 1.43 %
Barsbaracska 34 1.10 %
Özdöge 33 1.07 %
Komáromszemere 32 1.04 %
Szencse 30 0.97 %
Nyitramalomszeg 30 0.97 %
Fajkürt 29 0.94 %
Mánya 29 0.94 %
Zsitvafödémes 27 0.88 %
Komáromcsehi 22 0.71 %
Gyarak 21 0.68 %
Jattó 20 0.65 %
Dögös 20 0.65 %
Barsfüss 19 0.62 %
Kolta 17 0.55 %
Csornok 17 0.55 %
Jászfalu 15 0.49 %
Valkház 11 0.36 %
Hull 9 0.29 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 34.33 %
Udvard 763 13.87 %
Nagysurány 439 7.98 %
Bánkeszi 198 3.60 %
Tótmegyer 191 3.47 %
Komáromszemere 155 2.82 %
Komját 150 2.73 %
Újlót 146 2.65 %
Zsitvafödémes 130 2.36 %
Ohaj 128 2.33 %
Tardoskedd 118 2.15 %
Kisbaromlak 117 2.13 %
Zsitvabesenyő 116 2.11 %
Jászfalu 102 1.85 %
Mánya 102 1.85 %
Kolta 100 1.82 %
Özdöge 90 1.64 %
Nyitramalomszeg 77 1.40 %
Hull 74 1.35 %
Andód 71 1.29 %
Szencse 69 1.25 %
Nyitranagykér 59 1.07 %
Barsfüss 54 0.98 %
Szímő 47 0.85 %
Jattó 45 0.82 %
Csornok 41 0.75 %
Fajkürt 40 0.73 %
Dögös 40 0.73 %
Rendve 36 0.65 %
Gyarak 36 0.65 %
Komáromcsehi 32 0.58 %
Pozba 29 0.53 %
Szentmihályúr 22 0.40 %
Kamocsa 22 0.40 %
Barsbaracska 18 0.33 %
Valkház 15 0.27 %
Érsekújvár 1 219 40.99 %
Nagysurány 290 9.75 %
Komját 110 3.70 %
Bánkeszi 108 3.63 %
Tótmegyer 96 3.23 %
Udvard 93 3.13 %
Tardoskedd 54 1.82 %
Jászfalu 44 1.48 %
Mánya 42 1.41 %
Újlót 40 1.34 %
Nyitranagykér 38 1.28 %
Zsitvafödémes 37 1.24 %
Nyitramalomszeg 36 1.21 %
Szencse 34 1.14 %
Andód 34 1.14 %
Jattó 30 1.01 %
Rendve 29 0.98 %
Dögös 27 0.91 %
Hull 27 0.91 %
Barsfüss 26 0.87 %
Kolta 26 0.87 %
Özdöge 25 0.84 %
Gyarak 23 0.77 %
Kisbaromlak 21 0.71 %
Zsitvabesenyő 20 0.67 %
Szentmihályúr 19 0.64 %
Komáromszemere 19 0.64 %
Ohaj 18 0.61 %
Csornok 18 0.61 %
Barsbaracska 17 0.57 %
Kamocsa 16 0.54 %
Pozba 14 0.47 %
Valkház 14 0.47 %
Szímő 14 0.47 %
Fajkürt 11 0.37 %
Komáromcsehi 11 0.37 %
Érsekújvár 1 553 85.19 %
Udvard 409 22.44 %
Szímő 272 14.92 %
Tardoskedd 267 14.65 %
Andód 168 9.22 %
Nyitranagykér 164 9.00 %
Kamocsa 131 7.19 %
Zsitvabesenyő 116 6.36 %
Pozba 77 4.22 %
Barsbaracska 38 2.08 %
Kolta 29 1.59 %
Nagysurány 24 1.32 %
Újlót 19 1.04 %
Jászfalu 9 0.49 %
Komáromszemere 9 0.49 %
Jattó 7 0.38 %
Kisbaromlak 6 0.33 %
Tótmegyer 5 0.27 %
Komját 5 0.27 %
Komáromcsehi 4 0.22 %
Bánkeszi 4 0.22 %
Szentmihályúr 4 0.22 %
Fajkürt 4 0.22 %
Ohaj 4 0.22 %
Szencse 4 0.22 %
Nyitramalomszeg 4 0.22 %
Mánya 3 0.16 %
Csornok 3 0.16 %
Hull 3 0.16 %
Barsfüss 2 0.11 %
Dögös 2 0.11 %
Zsitvafödémes 2 0.11 %
Özdöge 2 0.11 %
Valkház 1 0.05 %
Gyarak 1 0.05 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 52.02 %
Nagysurány 210 9.04 %
Tardoskedd 127 5.46 %
Szímő 90 3.87 %
Bánkeszi 80 3.44 %
Tótmegyer 76 3.27 %
Udvard 73 3.14 %
Komját 71 3.06 %
Nyitranagykér 71 3.06 %
Zsitvabesenyő 63 2.71 %
Andód 49 2.11 %
Újlót 48 2.07 %
Szentmihályúr 45 1.94 %
Özdöge 40 1.72 %
Szencse 38 1.64 %
Mánya 38 1.64 %
Zsitvafödémes 36 1.55 %
Nyitramalomszeg 35 1.51 %
Kolta 33 1.42 %
Gyarak 32 1.38 %
Kamocsa 32 1.38 %
Jattó 30 1.29 %
Hull 28 1.20 %
Fajkürt 28 1.20 %
Barsfüss 26 1.12 %
Csornok 25 1.08 %
Ohaj 24 1.03 %
Pozba 24 1.03 %
Komáromszemere 23 0.99 %
Dögös 22 0.95 %
Rendve 20 0.86 %
Barsbaracska 18 0.77 %
Jászfalu 17 0.73 %
Komáromcsehi 15 0.65 %
Kisbaromlak 15 0.65 %
Valkház 11 0.47 %
Érsekújvár 579 23.89 %
Nagysurány 436 17.99 %
Ohaj 226 9.32 %
Bánkeszi 134 5.53 %
Hull 125 5.16 %
Mánya 114 4.70 %
Komját 114 4.70 %
Újlót 111 4.58 %
Zsitvafödémes 98 4.04 %
Szencse 81 3.34 %
Özdöge 81 3.34 %
Tótmegyer 79 3.26 %
Tardoskedd 60 2.48 %
Nyitramalomszeg 60 2.48 %
Szentmihályúr 59 2.43 %
Gyarak 54 2.23 %
Rendve 53 2.19 %
Udvard 52 2.15 %
Jászfalu 41 1.69 %
Nyitranagykér 41 1.69 %
Csornok 40 1.65 %
Jattó 39 1.61 %
Zsitvabesenyő 39 1.61 %
Barsfüss 39 1.61 %
Kolta 37 1.53 %
Komáromszemere 37 1.53 %
Dögös 36 1.49 %
Fajkürt 35 1.44 %
Szímő 26 1.07 %
Valkház 25 1.03 %
Pozba 21 0.87 %
Kisbaromlak 17 0.70 %
Komáromcsehi 13 0.54 %
Andód 12 0.50 %
Barsbaracska 11 0.45 %
Kamocsa 7 0.29 %
Érsekújvár 2 753 62.95 %
Nagysurány 212 4.85 %
Udvard 166 3.80 %
Andód 124 2.84 %
Bánkeszi 109 2.49 %
Tardoskedd 91 2.08 %
Szímő 86 1.97 %
Tótmegyer 86 1.97 %
Komját 84 1.92 %
Nyitranagykér 83 1.90 %
Kamocsa 75 1.72 %
Mánya 59 1.35 %
Jászfalu 44 1.01 %
Zsitvafödémes 41 0.94 %
Szencse 39 0.89 %
Újlót 37 0.85 %
Dögös 36 0.82 %
Kolta 36 0.82 %
Hull 35 0.80 %
Zsitvabesenyő 35 0.80 %
Nyitramalomszeg 34 0.78 %
Pozba 28 0.64 %
Jattó 28 0.64 %
Komáromszemere 26 0.59 %
Ohaj 25 0.57 %
Barsfüss 21 0.48 %
Szentmihályúr 20 0.46 %
Gyarak 19 0.43 %
Csornok 19 0.43 %
Kisbaromlak 17 0.39 %
Barsbaracska 16 0.37 %
Özdöge 14 0.32 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.23 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 21.07 %
Nyitranagykér 217 14.75 %
Nagysurány 81 5.51 %
Komját 72 4.89 %
Tótmegyer 38 2.58 %
Udvard 36 2.45 %
Nyitramalomszeg 28 1.90 %
Tardoskedd 24 1.63 %
Csornok 13 0.88 %
Bánkeszi 12 0.82 %
Mánya 11 0.75 %
Andód 10 0.68 %
Újlót 9 0.61 %
Zsitvabesenyő 9 0.61 %
Hull 9 0.61 %
Komáromszemere 8 0.54 %
Rendve 8 0.54 %
Özdöge 8 0.54 %
Zsitvafödémes 8 0.54 %
Ohaj 7 0.48 %
Szencse 7 0.48 %
Barsfüss 7 0.48 %
Jászfalu 6 0.41 %
Fajkürt 6 0.41 %
Pozba 6 0.41 %
Barsbaracska 6 0.41 %
Kamocsa 5 0.34 %
Szentmihályúr 5 0.34 %
Komáromcsehi 5 0.34 %
Dögös 4 0.27 %
Kisbaromlak 4 0.27 %
Szímő 4 0.27 %
Kolta 3 0.20 %
Gyarak 3 0.20 %
Jattó 3 0.20 %
Valkház 1 0.07 %
Érsekújvár 1 595 51.75 %
Nagysurány 437 14.18 %
Komját 257 8.34 %
Tótmegyer 236 7.66 %
Bánkeszi 208 6.75 %
Udvard 170 5.52 %
Özdöge 132 4.28 %
Mánya 122 3.96 %
Zsitvafödémes 113 3.67 %
Nyitramalomszeg 100 3.24 %
Csornok 86 2.79 %
Szencse 86 2.79 %
Tardoskedd 85 2.76 %
Újlót 85 2.76 %
Jattó 80 2.60 %
Dögös 78 2.53 %
Fajkürt 74 2.40 %
Ohaj 71 2.30 %
Szentmihályúr 69 2.24 %
Hull 66 2.14 %
Nyitranagykér 66 2.14 %
Andód 63 2.04 %
Gyarak 60 1.95 %
Barsfüss 60 1.95 %
Kolta 60 1.95 %
Komáromszemere 55 1.78 %
Jászfalu 52 1.69 %
Komáromcsehi 50 1.62 %
Szímő 38 1.23 %
Kisbaromlak 36 1.17 %
Rendve 32 1.04 %
Pozba 28 0.91 %
Valkház 28 0.91 %
Zsitvabesenyő 23 0.75 %
Kamocsa 17 0.55 %
Barsbaracska 16 0.52 %
Érsekújvár 820 27.98 %
Nagysurány 546 18.63 %
Mánya 261 8.90 %
Bánkeszi 214 7.30 %
Gyarak 191 6.52 %
Zsitvafödémes 143 4.88 %
Komját 133 4.54 %
Hull 114 3.89 %
Ohaj 110 3.75 %
Újlót 107 3.65 %
Barsfüss 101 3.45 %
Tótmegyer 100 3.41 %
Szencse 98 3.34 %
Rendve 77 2.63 %
Valkház 69 2.35 %
Özdöge 66 2.25 %
Szentmihályúr 62 2.12 %
Nyitramalomszeg 57 1.94 %
Csornok 50 1.71 %
Udvard 45 1.54 %
Kolta 44 1.50 %
Nyitranagykér 43 1.47 %
Jászfalu 40 1.36 %
Fajkürt 38 1.30 %
Tardoskedd 36 1.23 %
Dögös 29 0.99 %
Kisbaromlak 27 0.92 %
Komáromszemere 23 0.78 %
Jattó 19 0.65 %
Barsbaracska 18 0.61 %
Pozba 14 0.48 %
Komáromcsehi 12 0.41 %
Kamocsa 12 0.41 %
Szímő 10 0.34 %
Andód 9 0.31 %
Zsitvabesenyő 3 0.10 %
Érsekújvár 2 624 71.69 %
Nagysurány 178 4.86 %
Udvard 137 3.74 %
Andód 107 2.92 %
Bánkeszi 89 2.43 %
Tótmegyer 82 2.24 %
Komját 81 2.21 %
Szímő 77 2.10 %
Tardoskedd 73 1.99 %
Kamocsa 65 1.78 %
Nyitranagykér 62 1.69 %
Mánya 48 1.31 %
Zsitvafödémes 40 1.09 %
Zsitvabesenyő 36 0.98 %
Jászfalu 34 0.93 %
Hull 31 0.85 %
Jattó 27 0.74 %
Újlót 27 0.74 %
Nyitramalomszeg 26 0.71 %
Dögös 25 0.68 %
Szencse 24 0.66 %
Kolta 22 0.60 %
Komáromszemere 22 0.60 %
Ohaj 18 0.49 %
Szentmihályúr 17 0.46 %
Rendve 17 0.46 %
Kisbaromlak 16 0.44 %
Gyarak 16 0.44 %
Özdöge 14 0.38 %
Pozba 13 0.36 %
Csornok 13 0.36 %
Barsbaracska 12 0.33 %
Barsfüss 11 0.30 %
Valkház 10 0.27 %
Fajkürt 7 0.19 %
Komáromcsehi 4 0.11 %
Érsekújvár 376 8.37 %
Nagysurány 294 6.54 %
Ohaj 250 5.56 %
Mánya 102 2.27 %
Zsitvafödémes 95 2.11 %
Gyarak 92 2.05 %
Bánkeszi 80 1.78 %
Hull 79 1.76 %
Újlót 69 1.54 %
Barsfüss 61 1.36 %
Rendve 57 1.27 %
Szencse 55 1.22 %
Komját 53 1.18 %
Tótmegyer 45 1.00 %
Özdöge 43 0.96 %
Valkház 40 0.89 %
Nyitramalomszeg 34 0.76 %
Udvard 29 0.65 %
Csornok 25 0.56 %
Jászfalu 24 0.53 %
Fajkürt 22 0.49 %
Andód 20 0.45 %
Jattó 19 0.42 %
Nyitranagykér 17 0.38 %
Komáromszemere 16 0.36 %
Dögös 16 0.36 %
Kolta 15 0.33 %
Szentmihályúr 14 0.31 %
Tardoskedd 13 0.29 %
Zsitvabesenyő 13 0.29 %
Kisbaromlak 12 0.27 %
Komáromcsehi 7 0.16 %
Pozba 5 0.11 %
Barsbaracska 4 0.09 %
Szímő 3 0.07 %
Kamocsa 1 0.02 %
Komját 509 13.27 %
Érsekújvár 235 6.13 %
Nagysurány 201 5.24 %
Dögös 60 1.56 %
Bánkeszi 58 1.51 %
Tótmegyer 51 1.33 %
Nyitramalomszeg 42 1.10 %
Mánya 39 1.02 %
Csornok 37 0.96 %
Özdöge 28 0.73 %
Tardoskedd 25 0.65 %
Nyitranagykér 24 0.63 %
Barsfüss 23 0.60 %
Zsitvafödémes 23 0.60 %
Újlót 19 0.50 %
Hull 18 0.47 %
Udvard 16 0.42 %
Szencse 16 0.42 %
Ohaj 15 0.39 %
Jattó 15 0.39 %
Gyarak 14 0.37 %
Kolta 14 0.37 %
Szentmihályúr 14 0.37 %
Jászfalu 13 0.34 %
Kisbaromlak 10 0.26 %
Szímő 9 0.23 %
Valkház 9 0.23 %
Komáromszemere 8 0.21 %
Rendve 7 0.18 %
Fajkürt 6 0.16 %
Andód 5 0.13 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Barsbaracska 3 0.08 %
Pozba 1 0.03 %
Kamocsa 1 0.03 %
Nagysurány 140 13.49 %
Érsekújvár 131 12.62 %
Ohaj 71 6.84 %
Komját 44 4.24 %
Bánkeszi 29 2.79 %
Hull 28 2.70 %
Tótmegyer 27 2.60 %
Mánya 25 2.41 %
Szencse 19 1.83 %
Udvard 19 1.83 %
Barsfüss 18 1.73 %
Gyarak 17 1.64 %
Újlót 17 1.64 %
Zsitvafödémes 16 1.54 %
Rendve 16 1.54 %
Özdöge 15 1.45 %
Nyitramalomszeg 9 0.87 %
Csornok 9 0.87 %
Barsbaracska 9 0.87 %
Kolta 8 0.77 %
Valkház 8 0.77 %
Jászfalu 6 0.58 %
Nyitranagykér 6 0.58 %
Zsitvabesenyő 5 0.48 %
Fajkürt 5 0.48 %
Dögös 5 0.48 %
Jattó 5 0.48 %
Szentmihályúr 5 0.48 %
Komáromszemere 4 0.39 %
Szímő 4 0.39 %
Pozba 4 0.39 %
Tardoskedd 3 0.29 %
Kisbaromlak 3 0.29 %
Komáromcsehi 2 0.19 %
Kamocsa 2 0.19 %
Andód 1 0.10 %
Érsekújvár 1 247 17.69 %
Bánkeszi 674 9.56 %
Nagysurány 595 8.44 %
Tótmegyer 137 1.94 %
Komját 132 1.87 %
Mánya 106 1.50 %
Gyarak 98 1.39 %
Újlót 90 1.28 %
Zsitvafödémes 73 1.04 %
Hull 70 0.99 %
Udvard 64 0.91 %
Nyitramalomszeg 59 0.84 %
Ohaj 53 0.75 %
Szencse 52 0.74 %
Nyitranagykér 48 0.68 %
Rendve 42 0.60 %
Tardoskedd 42 0.60 %
Jászfalu 40 0.57 %
Barsfüss 38 0.54 %
Komáromszemere 34 0.48 %
Özdöge 33 0.47 %
Kisbaromlak 33 0.47 %
Andód 31 0.44 %
Szentmihályúr 28 0.40 %
Dögös 26 0.37 %
Kolta 24 0.34 %
Valkház 23 0.33 %
Jattó 22 0.31 %
Csornok 22 0.31 %
Fajkürt 21 0.30 %
Szímő 16 0.23 %
Barsbaracska 13 0.18 %
Komáromcsehi 11 0.16 %
Kamocsa 11 0.16 %
Zsitvabesenyő 6 0.09 %
Pozba 4 0.06 %
Érsekújvár 689 35.10 %
Nagysurány 192 9.78 %
Kolta 95 4.84 %
Bánkeszi 76 3.87 %
Tótmegyer 64 3.26 %
Udvard 52 2.65 %
Komját 52 2.65 %
Újlót 50 2.55 %
Komáromszemere 49 2.50 %
Szencse 45 2.29 %
Szentmihályúr 40 2.04 %
Tardoskedd 39 1.99 %
Mánya 38 1.94 %
Ohaj 33 1.68 %
Nyitranagykér 33 1.68 %
Csornok 32 1.63 %
Zsitvafödémes 31 1.58 %
Nyitramalomszeg 30 1.53 %
Rendve 28 1.43 %
Szímő 28 1.43 %
Komáromcsehi 28 1.43 %
Gyarak 27 1.38 %
Jászfalu 25 1.27 %
Andód 24 1.22 %
Dögös 24 1.22 %
Jattó 23 1.17 %
Fajkürt 22 1.12 %
Özdöge 21 1.07 %
Hull 20 1.02 %
Barsfüss 19 0.97 %
Zsitvabesenyő 16 0.82 %
Pozba 13 0.66 %
Valkház 12 0.61 %
Kisbaromlak 11 0.56 %
Kamocsa 10 0.51 %
Barsbaracska 9 0.46 %
Érsekújvár 1 145 52.09 %
Szímő 415 18.88 %
Udvard 297 13.51 %
Tardoskedd 252 11.46 %
Nyitranagykér 201 9.14 %
Andód 190 8.64 %
Kamocsa 178 8.10 %
Zsitvabesenyő 89 4.05 %
Pozba 68 3.09 %
Barsbaracska 35 1.59 %
Tótmegyer 16 0.73 %
Újlót 15 0.68 %
Komáromszemere 10 0.45 %
Komját 9 0.41 %
Jászfalu 7 0.32 %
Kolta 6 0.27 %
Bánkeszi 5 0.23 %
Nagysurány 5 0.23 %
Ohaj 4 0.18 %
Dögös 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Szencse 3 0.14 %
Szentmihályúr 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Csornok 3 0.14 %
Özdöge 3 0.14 %
Jattó 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Gyarak 2 0.09 %
Barsfüss 2 0.09 %
Mánya 2 0.09 %
Komáromcsehi 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 1 0.05 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 14.86 %
Komját 563 12.56 %
Nagysurány 510 11.38 %
Nyitranagykér 296 6.60 %
Bánkeszi 189 4.22 %
Özdöge 139 3.10 %
Tótmegyer 131 2.92 %
Újlót 111 2.48 %
Mánya 108 2.41 %
Nyitramalomszeg 92 2.05 %
Zsitvafödémes 91 2.03 %
Szencse 77 1.72 %
Ohaj 74 1.65 %
Hull 70 1.56 %
Dögös 70 1.56 %
Csornok 69 1.54 %
Barsfüss 67 1.49 %
Udvard 61 1.36 %
Fajkürt 60 1.34 %
Tardoskedd 59 1.32 %
Szímő 58 1.29 %
Szentmihályúr 57 1.27 %
Jattó 56 1.25 %
Gyarak 47 1.05 %
Valkház 37 0.83 %
Rendve 33 0.74 %
Kolta 31 0.69 %
Komáromszemere 29 0.65 %
Komáromcsehi 25 0.56 %
Pozba 25 0.56 %
Jászfalu 23 0.51 %
Andód 23 0.51 %
Kisbaromlak 22 0.49 %
Barsbaracska 21 0.47 %
Kamocsa 14 0.31 %
Zsitvabesenyő 10 0.22 %
Érsekújvár 753 20.51 %
Nagysurány 244 6.64 %
Komját 139 3.79 %
Tótmegyer 91 2.48 %
Zsitvafödémes 71 1.93 %
Komáromszemere 67 1.82 %
Bánkeszi 65 1.77 %
Tardoskedd 64 1.74 %
Nyitramalomszeg 62 1.69 %
Nyitranagykér 60 1.63 %
Mánya 58 1.58 %
Csornok 57 1.55 %
Udvard 55 1.50 %
Újlót 46 1.25 %
Özdöge 39 1.06 %
Hull 37 1.01 %
Jászfalu 36 0.98 %
Kolta 35 0.95 %
Rendve 34 0.93 %
Ohaj 32 0.87 %
Szencse 30 0.82 %
Szímő 29 0.79 %
Andód 28 0.76 %
Dögös 27 0.74 %
Jattó 25 0.68 %
Gyarak 25 0.68 %
Barsfüss 23 0.63 %
Pozba 21 0.57 %
Szentmihályúr 16 0.44 %
Barsbaracska 13 0.35 %
Kamocsa 11 0.30 %
Komáromcsehi 10 0.27 %
Fajkürt 10 0.27 %
Zsitvabesenyő 8 0.22 %
Kisbaromlak 7 0.19 %
Valkház 6 0.16 %
Érsekújvár 1 848 63.79 %
Nagysurány 409 14.12 %
Bánkeszi 242 8.35 %
Komját 138 4.76 %
Mánya 132 4.56 %
Tótmegyer 131 4.52 %
Újlót 117 4.04 %
Fajkürt 109 3.76 %
Ohaj 107 3.69 %
Gyarak 106 3.66 %
Hull 100 3.45 %
Udvard 88 3.04 %
Zsitvafödémes 87 3.00 %
Rendve 76 2.62 %
Szencse 72 2.49 %
Barsbaracska 67 2.31 %
Nyitramalomszeg 63 2.17 %
Jászfalu 59 2.04 %
Barsfüss 58 2.00 %
Tardoskedd 57 1.97 %
Pozba 56 1.93 %
Komáromszemere 56 1.93 %
Csornok 55 1.90 %
Kolta 53 1.83 %
Kisbaromlak 52 1.79 %
Andód 47 1.62 %
Jattó 40 1.38 %
Nyitranagykér 38 1.31 %
Özdöge 34 1.17 %
Komáromcsehi 30 1.04 %
Dögös 29 1.00 %
Szentmihályúr 26 0.90 %
Szímő 25 0.86 %
Valkház 21 0.72 %
Kamocsa 21 0.72 %
Zsitvabesenyő 12 0.41 %
Érsekújvár 255 10.11 %
Nagysurány 51 2.02 %
Tótmegyer 16 0.63 %
Tardoskedd 12 0.48 %
Szímő 11 0.44 %
Komját 11 0.44 %
Szentmihályúr 10 0.40 %
Udvard 10 0.40 %
Zsitvafödémes 9 0.36 %
Szencse 9 0.36 %
Nyitranagykér 8 0.32 %
Mánya 8 0.32 %
Bánkeszi 7 0.28 %
Kamocsa 7 0.28 %
Kolta 6 0.24 %
Rendve 6 0.24 %
Nyitramalomszeg 5 0.20 %
Zsitvabesenyő 5 0.20 %
Jászfalu 4 0.16 %
Barsbaracska 4 0.16 %
Hull 4 0.16 %
Ohaj 4 0.16 %
Valkház 4 0.16 %
Pozba 4 0.16 %
Komáromszemere 4 0.16 %
Andód 3 0.12 %
Komáromcsehi 3 0.12 %
Özdöge 3 0.12 %
Jattó 2 0.08 %
Barsfüss 2 0.08 %
Csornok 2 0.08 %
Fajkürt 2 0.08 %
Újlót 1 0.04 %
Dögös 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Kisbaromlak 1 0.04 %
Nagysurány 1 534 28.16 %
Érsekújvár 1 075 19.74 %
Bánkeszi 260 4.77 %
Tótmegyer 151 2.77 %
Nyitramalomszeg 147 2.70 %
Komját 130 2.39 %
Zsitvafödémes 129 2.37 %
Mánya 117 2.15 %
Szencse 82 1.51 %
Újlót 74 1.36 %
Ohaj 65 1.19 %
Hull 63 1.16 %
Udvard 60 1.10 %
Barsfüss 60 1.10 %
Özdöge 58 1.06 %
Rendve 55 1.01 %
Csornok 54 0.99 %
Dögös 45 0.83 %
Jászfalu 38 0.70 %
Gyarak 37 0.68 %
Tardoskedd 35 0.64 %
Nyitranagykér 31 0.57 %
Valkház 31 0.57 %
Jattó 28 0.51 %
Kolta 26 0.48 %
Komáromszemere 25 0.46 %
Andód 25 0.46 %
Szentmihályúr 22 0.40 %
Kisbaromlak 15 0.28 %
Szímő 14 0.26 %
Fajkürt 13 0.24 %
Komáromcsehi 10 0.18 %
Pozba 9 0.17 %
Barsbaracska 9 0.17 %
Kamocsa 7 0.13 %
Zsitvabesenyő 5 0.09 %
Érsekújvár 1 458 40.08 %
Nagysurány 1 204 33.10 %
Bánkeszi 391 10.75 %
Komját 292 8.03 %
Tótmegyer 201 5.53 %
Nyitramalomszeg 188 5.17 %
Újlót 158 4.34 %
Zsitvafödémes 149 4.10 %
Ohaj 147 4.04 %
Mánya 135 3.71 %
Udvard 122 3.35 %
Özdöge 122 3.35 %
Gyarak 114 3.13 %
Szencse 110 3.02 %
Nyitranagykér 108 2.97 %
Hull 100 2.75 %
Tardoskedd 93 2.56 %
Barsfüss 90 2.47 %
Komáromszemere 73 2.01 %
Szentmihályúr 69 1.90 %
Dögös 68 1.87 %
Jattó 67 1.84 %
Kolta 64 1.76 %
Fajkürt 64 1.76 %
Csornok 62 1.70 %
Rendve 61 1.68 %
Jászfalu 55 1.51 %
Szímő 49 1.35 %
Kisbaromlak 39 1.07 %
Andód 38 1.04 %
Pozba 36 0.99 %
Valkház 36 0.99 %
Komáromcsehi 28 0.77 %
Zsitvabesenyő 23 0.63 %
Barsbaracska 23 0.63 %
Kamocsa 18 0.49 %
Érsekújvár 235 8.16 %
Nagysurány 223 7.75 %
Rendve 97 3.37 %
Bánkeszi 59 2.05 %
Komját 43 1.49 %
Tótmegyer 42 1.46 %
Hull 39 1.35 %
Újlót 34 1.18 %
Mánya 32 1.11 %
Zsitvafödémes 31 1.08 %
Szencse 31 1.08 %
Nyitramalomszeg 29 1.01 %
Barsfüss 25 0.87 %
Ohaj 23 0.80 %
Udvard 21 0.73 %
Özdöge 20 0.69 %
Nyitranagykér 20 0.69 %
Dögös 17 0.59 %
Tardoskedd 16 0.56 %
Jattó 15 0.52 %
Gyarak 13 0.45 %
Jászfalu 13 0.45 %
Kolta 13 0.45 %
Komáromcsehi 12 0.42 %
Komáromszemere 12 0.42 %
Csornok 10 0.35 %
Fajkürt 9 0.31 %
Valkház 8 0.28 %
Andód 8 0.28 %
Barsbaracska 6 0.21 %
Szentmihályúr 6 0.21 %
Zsitvabesenyő 6 0.21 %
Kisbaromlak 5 0.17 %
Pozba 2 0.07 %
Szímő 2 0.07 %
Kamocsa 2 0.07 %
Érsekújvár 750 21.52 %
Nagysurány 295 8.46 %
Tótmegyer 208 5.97 %
Komját 159 4.56 %
Bánkeszi 101 2.90 %
Zsitvafödémes 70 2.01 %
Csornok 60 1.72 %
Mánya 58 1.66 %
Nyitramalomszeg 54 1.55 %
Komáromszemere 48 1.38 %
Özdöge 47 1.35 %
Újlót 45 1.29 %
Ohaj 38 1.09 %
Szencse 38 1.09 %
Tardoskedd 38 1.09 %
Hull 36 1.03 %
Nyitranagykér 33 0.95 %
Udvard 33 0.95 %
Rendve 31 0.89 %
Kolta 30 0.86 %
Barsfüss 29 0.83 %
Jászfalu 28 0.80 %
Dögös 28 0.80 %
Andód 25 0.72 %
Gyarak 23 0.66 %
Jattó 23 0.66 %
Szímő 16 0.46 %
Szentmihályúr 14 0.40 %
Fajkürt 14 0.40 %
Kisbaromlak 10 0.29 %
Komáromcsehi 9 0.26 %
Valkház 7 0.20 %
Kamocsa 7 0.20 %
Pozba 5 0.14 %
Barsbaracska 5 0.14 %
Zsitvabesenyő 2 0.06 %
Érsekújvár 598 28.82 %
Nagysurány 241 11.61 %
Tótmegyer 166 8.00 %
Komját 121 5.83 %
Bánkeszi 74 3.57 %
Mánya 54 2.60 %
Zsitvafödémes 48 2.31 %
Újlót 43 2.07 %
Komáromszemere 43 2.07 %
Csornok 43 2.07 %
Nyitramalomszeg 41 1.98 %
Özdöge 35 1.69 %
Szencse 34 1.64 %
Tardoskedd 29 1.40 %
Kolta 29 1.40 %
Nyitranagykér 27 1.30 %
Ohaj 27 1.30 %
Hull 27 1.30 %
Udvard 25 1.20 %
Barsfüss 24 1.16 %
Rendve 24 1.16 %
Gyarak 22 1.06 %
Dögös 22 1.06 %
Andód 19 0.92 %
Jászfalu 18 0.87 %
Jattó 16 0.77 %
Barsbaracska 11 0.53 %
Fajkürt 11 0.53 %
Szímő 11 0.53 %
Komáromcsehi 9 0.43 %
Szentmihályúr 8 0.39 %
Kisbaromlak 7 0.34 %
Kamocsa 5 0.24 %
Valkház 4 0.19 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 116.94 %
Szímő 258 33.12 %
Udvard 222 28.50 %
Tardoskedd 195 25.03 %
Andód 174 22.34 %
Nyitranagykér 132 16.94 %
Kamocsa 106 13.61 %
Zsitvabesenyő 76 9.76 %
Pozba 56 7.19 %
Barsbaracska 32 4.11 %
Nagysurány 21 2.70 %
Kolta 13 1.67 %
Újlót 12 1.54 %
Tótmegyer 9 1.16 %
Komáromszemere 7 0.90 %
Komját 7 0.90 %
Ohaj 4 0.51 %
Kisbaromlak 4 0.51 %
Jattó 4 0.51 %
Jászfalu 4 0.51 %
Bánkeszi 4 0.51 %
Szencse 3 0.39 %
Dögös 3 0.39 %
Zsitvafödémes 3 0.39 %
Szentmihályúr 2 0.26 %
Valkház 2 0.26 %
Nyitramalomszeg 2 0.26 %
Gyarak 2 0.26 %
Rendve 1 0.13 %
Barsfüss 1 0.13 %
Özdöge 1 0.13 %
Csornok 1 0.13 %
Mánya 1 0.13 %
Hull 1 0.13 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 117.23 %
Nagysurány 374 10.26 %
Udvard 346 9.50 %
Bánkeszi 230 6.31 %
Tardoskedd 210 5.76 %
Tótmegyer 184 5.05 %
Andód 163 4.47 %
Szímő 147 4.03 %
Nyitranagykér 115 3.16 %
Komját 113 3.10 %
Zsitvabesenyő 105 2.88 %
Kamocsa 76 2.09 %
Újlót 72 1.98 %
Jászfalu 70 1.92 %
Ohaj 69 1.89 %
Nyitramalomszeg 65 1.78 %
Jattó 62 1.70 %
Zsitvafödémes 60 1.65 %
Mánya 58 1.59 %
Kisbaromlak 57 1.56 %
Barsfüss 52 1.43 %
Komáromszemere 51 1.40 %
Fajkürt 48 1.32 %
Szencse 48 1.32 %
Pozba 45 1.23 %
Kolta 40 1.10 %
Dögös 34 0.93 %
Gyarak 32 0.88 %
Hull 31 0.85 %
Özdöge 28 0.77 %
Barsbaracska 22 0.60 %
Rendve 21 0.58 %
Csornok 18 0.49 %
Szentmihályúr 14 0.38 %
Valkház 14 0.38 %
Komáromcsehi 11 0.30 %
Érsekújvár 1 479 80.12 %
Bánkeszi 97 5.25 %
Nagysurány 89 4.82 %
Tótmegyer 75 4.06 %
Udvard 73 3.95 %
Andód 43 2.33 %
Újlót 40 2.17 %
Komját 31 1.68 %
Kisbaromlak 25 1.35 %
Ohaj 23 1.25 %
Komáromszemere 21 1.14 %
Tardoskedd 20 1.08 %
Jászfalu 19 1.03 %
Mánya 19 1.03 %
Hull 18 0.98 %
Zsitvafödémes 17 0.92 %
Szímő 15 0.81 %
Nyitramalomszeg 15 0.81 %
Barsfüss 14 0.76 %
Zsitvabesenyő 13 0.70 %
Kolta 12 0.65 %
Özdöge 12 0.65 %
Szencse 12 0.65 %
Dögös 10 0.54 %
Kamocsa 8 0.43 %
Rendve 8 0.43 %
Gyarak 8 0.43 %
Csornok 8 0.43 %
Nyitranagykér 8 0.43 %
Szentmihályúr 7 0.38 %
Pozba 6 0.33 %
Jattó 6 0.33 %
Komáromcsehi 5 0.27 %
Barsbaracska 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Fajkürt 3 0.16 %
Érsekújvár 624 34.34 %
Nagysurány 221 12.16 %
Komját 115 6.33 %
Tótmegyer 93 5.12 %
Bánkeszi 54 2.97 %
Zsitvafödémes 50 2.75 %
Mánya 50 2.75 %
Újlót 43 2.37 %
Csornok 42 2.31 %
Komáromszemere 42 2.31 %
Nyitramalomszeg 35 1.93 %
Hull 34 1.87 %
Ohaj 31 1.71 %
Szencse 30 1.65 %
Tardoskedd 30 1.65 %
Özdöge 30 1.65 %
Rendve 30 1.65 %
Jászfalu 30 1.65 %
Barsfüss 27 1.49 %
Udvard 24 1.32 %
Kolta 20 1.10 %
Nyitranagykér 20 1.10 %
Jattó 20 1.10 %
Dögös 19 1.05 %
Gyarak 18 0.99 %
Andód 15 0.83 %
Szímő 13 0.72 %
Komáromcsehi 12 0.66 %
Szentmihályúr 11 0.61 %
Barsbaracska 9 0.50 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 8 0.44 %
Zsitvabesenyő 7 0.39 %
Valkház 7 0.39 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.17 %
Érsekújvár 1 095 142.76 %
Nagysurány 148 19.30 %
Bánkeszi 71 9.26 %
Tótmegyer 70 9.13 %
Komját 54 7.04 %
Udvard 51 6.65 %
Tardoskedd 37 4.82 %
Mánya 32 4.17 %
Nyitranagykér 30 3.91 %
Andód 29 3.78 %
Újlót 26 3.39 %
Zsitvafödémes 25 3.26 %
Kisbaromlak 24 3.13 %
Szencse 23 3.00 %
Kolta 21 2.74 %
Dögös 18 2.35 %
Gyarak 18 2.35 %
Nyitramalomszeg 18 2.35 %
Jattó 17 2.22 %
Ohaj 17 2.22 %
Csornok 17 2.22 %
Szímő 14 1.83 %
Özdöge 14 1.83 %
Komáromszemere 13 1.69 %
Hull 13 1.69 %
Barsfüss 9 1.17 %
Kamocsa 9 1.17 %
Jászfalu 9 1.17 %
Rendve 8 1.04 %
Komáromcsehi 8 1.04 %
Zsitvabesenyő 6 0.78 %
Szentmihályúr 6 0.78 %
Barsbaracska 4 0.52 %
Pozba 3 0.39 %
Fajkürt 3 0.39 %
Valkház 3 0.39 %
Érsekújvár 499 15.42 %
Nagysurány 267 8.25 %
Mánya 120 3.71 %
Komját 119 3.68 %
Zsitvafödémes 85 2.63 %
Tótmegyer 82 2.53 %
Bánkeszi 57 1.76 %
Csornok 46 1.42 %
Komáromszemere 44 1.36 %
Özdöge 41 1.27 %
Nyitramalomszeg 40 1.24 %
Gyarak 40 1.24 %
Újlót 39 1.21 %
Hull 38 1.17 %
Ohaj 37 1.14 %
Rendve 35 1.08 %
Szencse 35 1.08 %
Barsfüss 32 0.99 %
Udvard 30 0.93 %
Kolta 25 0.77 %
Tardoskedd 24 0.74 %
Jászfalu 22 0.68 %
Nyitranagykér 21 0.65 %
Dögös 21 0.65 %
Szentmihályúr 19 0.59 %
Jattó 15 0.46 %
Fajkürt 14 0.43 %
Kisbaromlak 11 0.34 %
Valkház 11 0.34 %
Andód 9 0.28 %
Szímő 8 0.25 %
Komáromcsehi 8 0.25 %
Barsbaracska 4 0.12 %
Kamocsa 3 0.09 %
Pozba 2 0.06 %
Zsitvabesenyő 1 0.03 %
Érsekújvár 618 28.27 %
Bánkeszi 392 17.93 %
Nagysurány 324 14.82 %
Komját 86 3.93 %
Tótmegyer 81 3.71 %
Tardoskedd 48 2.20 %
Mánya 46 2.10 %
Zsitvafödémes 42 1.92 %
Ohaj 40 1.83 %
Újlót 34 1.56 %
Nyitramalomszeg 32 1.46 %
Jattó 32 1.46 %
Gyarak 29 1.33 %
Jászfalu 28 1.28 %
Szencse 28 1.28 %
Rendve 26 1.19 %
Udvard 26 1.19 %
Barsfüss 24 1.10 %
Nyitranagykér 21 0.96 %
Hull 21 0.96 %
Csornok 21 0.96 %
Dögös 20 0.91 %
Özdöge 19 0.87 %
Andód 17 0.78 %
Valkház 16 0.73 %
Komáromszemere 16 0.73 %
Kolta 16 0.73 %
Kisbaromlak 15 0.69 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.27 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 43.28 %
Szímő 240 12.95 %
Udvard 225 12.14 %
Tardoskedd 188 10.15 %
Kamocsa 167 9.01 %
Nyitranagykér 124 6.69 %
Andód 100 5.40 %
Zsitvabesenyő 66 3.56 %
Pozba 58 3.13 %
Barsbaracska 39 2.10 %
Nagysurány 17 0.92 %
Kolta 11 0.59 %
Újlót 10 0.54 %
Szentmihályúr 8 0.43 %
Komját 8 0.43 %
Komáromszemere 6 0.32 %
Bánkeszi 6 0.32 %
Kisbaromlak 5 0.27 %
Nyitramalomszeg 5 0.27 %
Jászfalu 5 0.27 %
Jattó 4 0.22 %
Tótmegyer 4 0.22 %
Dögös 4 0.22 %
Komáromcsehi 3 0.16 %
Szencse 3 0.16 %
Zsitvafödémes 3 0.16 %
Hull 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Csornok 2 0.11 %
Özdöge 2 0.11 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 40.19 %
Nagysurány 483 16.37 %
Komját 216 7.32 %
Bánkeszi 152 5.15 %
Tótmegyer 148 5.02 %
Udvard 142 4.81 %
Tardoskedd 118 4.00 %
Mánya 112 3.80 %
Özdöge 105 3.56 %
Újlót 101 3.42 %
Szencse 91 3.08 %
Ohaj 84 2.85 %
Nyitranagykér 82 2.78 %
Zsitvafödémes 82 2.78 %
Nyitramalomszeg 76 2.58 %
Gyarak 71 2.41 %
Szímő 70 2.37 %
Komáromszemere 70 2.37 %
Hull 70 2.37 %
Dögös 65 2.20 %
Jattó 65 2.20 %
Szentmihályúr 64 2.17 %
Fajkürt 63 2.13 %
Kolta 61 2.07 %
Jászfalu 59 2.00 %
Barsfüss 51 1.73 %
Rendve 49 1.66 %
Csornok 44 1.49 %
Komáromcsehi 44 1.49 %
Kisbaromlak 40 1.36 %
Pozba 35 1.19 %
Valkház 34 1.15 %
Kamocsa 33 1.12 %
Andód 31 1.05 %
Zsitvabesenyő 28 0.95 %
Barsbaracska 20 0.68 %
Érsekújvár 1 374 67.55 %
Nagysurány 198 9.73 %
Bánkeszi 92 4.52 %
Tótmegyer 84 4.13 %
Komját 53 2.61 %
Udvard 46 2.26 %
Szencse 46 2.26 %
Mánya 41 2.02 %
Újlót 38 1.87 %
Tardoskedd 38 1.87 %
Barsfüss 38 1.87 %
Hull 37 1.82 %
Ohaj 36 1.77 %
Zsitvafödémes 35 1.72 %
Nyitranagykér 34 1.67 %
Jattó 33 1.62 %
Andód 30 1.47 %
Jászfalu 27 1.33 %
Nyitramalomszeg 26 1.28 %
Kolta 24 1.18 %
Gyarak 24 1.18 %
Dögös 23 1.13 %
Rendve 20 0.98 %
Fajkürt 17 0.84 %
Csornok 17 0.84 %
Komáromszemere 17 0.84 %
Özdöge 17 0.84 %
Szímő 15 0.74 %
Kisbaromlak 13 0.64 %
Valkház 13 0.64 %
Pozba 10 0.49 %
Szentmihályúr 9 0.44 %
Komáromcsehi 9 0.44 %
Zsitvabesenyő 9 0.44 %
Barsbaracska 6 0.29 %
Kamocsa 6 0.29 %
Érsekújvár 1 846 208.82 %
Komját 223 25.23 %
Nagysurány 155 17.53 %
Bánkeszi 85 9.62 %
Tótmegyer 73 8.26 %
Udvard 59 6.67 %
Nyitranagykér 51 5.77 %
Tardoskedd 43 4.86 %
Andód 43 4.86 %
Zsitvafödémes 33 3.73 %
Újlót 29 3.28 %
Jászfalu 26 2.94 %
Mánya 24 2.71 %
Komáromszemere 24 2.71 %
Dögös 22 2.49 %
Nyitramalomszeg 22 2.49 %
Csornok 21 2.38 %
Özdöge 16 1.81 %
Barsfüss 16 1.81 %
Szímő 15 1.70 %
Hull 15 1.70 %
Jattó 14 1.58 %
Szencse 13 1.47 %
Ohaj 12 1.36 %
Kamocsa 12 1.36 %
Zsitvabesenyő 12 1.36 %
Rendve 12 1.36 %
Gyarak 11 1.24 %
Szentmihályúr 11 1.24 %
Kolta 9 1.02 %
Kisbaromlak 8 0.90 %
Barsbaracska 7 0.79 %
Fajkürt 6 0.68 %
Valkház 6 0.68 %
Pozba 4 0.45 %
Komáromcsehi 3 0.34 %
Érsekújvár 119 5.36 %
Udvard 24 1.08 %
Nagysurány 15 0.68 %
Tótmegyer 12 0.54 %
Bánkeszi 8 0.36 %
Újlót 7 0.32 %
Mánya 7 0.32 %
Kolta 6 0.27 %
Nyitranagykér 5 0.23 %
Komját 5 0.23 %
Zsitvafödémes 5 0.23 %
Tardoskedd 4 0.18 %
Nyitramalomszeg 3 0.14 %
Fajkürt 3 0.14 %
Özdöge 3 0.14 %
Barsbaracska 3 0.14 %
Szencse 3 0.14 %
Komáromszemere 3 0.14 %
Rendve 3 0.14 %
Dögös 3 0.14 %
Andód 2 0.09 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Jattó 2 0.09 %
Barsfüss 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Ohaj 2 0.09 %
Kamocsa 2 0.09 %
Komáromcsehi 2 0.09 %
Pozba 1 0.05 %
Gyarak 1 0.05 %
Jászfalu 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Valkház 1 0.05 %
Szímő 1 0.05 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
2286 66.07%
VPN
494 14.28%
KSČ
257 7.43%
SPV
98 2.83%
SZ
91 2.63%
SD
55 1.59%
KDH
54 1.56%
DS
35 1.01%
DÚRS
32 0.92%
SNS
30 0.87%
SSL
17 0.49%
Egyéb
11 0.32%
Érvényes szavazatok 3460
Együttélés-MKDM
1954 63.77%
Magyar Polgári Párt
371 12.11%
SDĽ
196 6.40%
HZDS
167 5.45%
SDSS
83 2.71%
ODÚ
47 1.53%
KSS
33 1.08%
SZS
31 1.01%
DS-ODS
26 0.85%
ROI
26 0.85%
SNS
25 0.82%
KDH
23 0.75%
SPI
19 0.62%
ZPR-RČS
17 0.55%
SZ
16 0.52%
SSL-SNZ
14 0.46%
Egyéb
16 0.52%
Érvényes szavazatok 3064
MK
2161 74.49%
SP-VOĽBA
174 6.00%
HZDS-RSS
146 5.03%
82 2.83%
KSS
80 2.76%
HZPCS
56 1.93%
SPK
47 1.62%
ZRS
42 1.45%
DS
34 1.17%
KDH
28 0.97%
SNS
14 0.48%
Egyéb
37 1.28%
Érvényes szavazatok 2901
MKP
2250 66.43%
SDK
585 17.27%
SDĽ
176 5.20%
HZDS
166 4.90%
SOP
102 3.01%
KSS
37 1.09%
SNS
21 0.62%
MLHZP
18 0.53%
Egyéb
32 0.94%
Érvényes szavazatok 3387
MKP
2245 77.02%
SDKU
139 4.77%
ANO
134 4.60%
SMER
97 3.33%
HZDS
89 3.05%
SZS
39 1.34%
KSS
24 0.82%
SDĽ
19 0.65%
HZD
17 0.58%
NOSNP
15 0.51%
SDA
14 0.48%
KDH
13 0.45%
PSNS
13 0.45%
Egyéb
57 1.96%
Érvényes szavazatok 2915
MKP
1967 77.08%
SMER
185 7.25%
SDKU DS
161 6.31%
ĽS HZDS
83 3.25%
LB
32 1.25%
KDH
27 1.06%
SNS
23 0.90%
SF
23 0.90%
KSS
17 0.67%
Egyéb
34 1.33%
Érvényes szavazatok 2552
Most-Híd
1016 40.93%
MKP
699 28.16%
SMER
231 9.31%
SDKU DS
227 9.15%
SaS
154 6.20%
SDĽ
36 1.45%
SRK
25 1.01%
EDS
20 0.81%
KDH
17 0.68%
ĽS HZDS
15 0.60%
Únia
11 0.44%
Egyéb
31 1.25%
Érvényes szavazatok 2482
Most-Híd
880 40.76%
MKP
666 30.85%
SMER SD
272 12.60%
OĽaNO
81 3.75%
SaS
61 2.83%
SDKU DS
54 2.50%
KDH
38 1.76%
99 Percent
26 1.20%
Zelení
13 0.60%
SNS
11 0.51%
PaS
10 0.46%
SSS NM
10 0.46%
Egyéb
37 1.71%
Érvényes szavazatok 2159
Most-Híd
694 32.04%
MKP
593 27.38%
SMER SD
320 14.77%
OĽANO-NOVA
118 5.45%
SaS
111 5.12%
SME RODINA
103 4.76%
#SIEŤ
67 3.09%
LSNS
64 2.95%
TIP
26 1.20%
MKDA-MKDSZ
16 0.74%
SNS
14 0.65%
Egyéb
40 1.85%
Érvényes szavazatok 2166
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések