SK
KN
.....

Bátorkeszi

Község

címer zászló
3116 99% magyar 1910
2525 76% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bátorkeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bátorove Kosihy
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Agg-hegy, Antalháza, Bátorkeszi-szőlők, Bucsi-oldal, Derekhegy, Fényes-patak, Galambos, Hegyhát, Homokos, Jakicshegy, Kis-hegyfarok, Kis-Somlyó, Komáromi-gyep, Konkolyos, (Lábas-erdő), Makfa, Maksány-
Koordináták:
47.83048248, 18.41182709
Terület:
45,89 km2
Rang:
község
Népesség:
3398
Tszf. magasság:
132 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94634
Település kód:
501395
Szervezeti azonosító:
306711
Adóazonosító:
2021046731

A Garammenti-hátság dombvidékén, a Bátorkeszi-hát délkeleti lábánál, a Búcsi-teraszok kistájon, a Dunától mintegy 8 km-re északra fekszik, Komáromtól 27 km-re északkeletre, a Fényes-patak partján. Áthalad rajta a Marcelházát (11 km) Kisújfaluval (6 km) összekötő országút (11 km), itt ágazik el a Muzslára (16 km) vezető mellékút, mely egyben a szomszédos Búcs (5 km) felé teremt összeköttetést. Nyugatról Madar, délről Dunamocs, délkeletről Búcs, keletről Köbölkút, északkeletről Kisújfalu, északról Kürt, északnyugatról Perbete községgel határos. Nyugati, északnyugati és északi határa a történelmi Komárom és Esztergom megye határát alkotja.

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben és a Komáromi járásban. 1920-ig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott nagyközségként. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1960-ig a Párkányi járáshoz tartozott, annak megszüntetésekor a Komáromi járáshoz csatolták. A község területe (45,89 km²) 1921 óta változatlan.

Népesség

Egyike a járás legnépesebb községeinek, de lakossága lassan csökken 1970 óta, 1921-hez képest csaknem változatlan. A magyarok teszik ki a lakosság több mint 3/4-ét, de arányuk lassan csökken népszámlálásról népszámlálásra. A korábban színmagyar községbe 1929-ben települtek először szlovák kolonisták (Miklósháza), majd a második világháború utáni lakosságcserével magyarországi szlovákok érkeztek. Viszonylag jelentős a roma lakosság aránya (10 %). 2011-ben a lakosság 62 %-a római katolikus, 22 %-a református vallású volt.

Történelem

Nevét a honfoglalás után ide telepített Keszi törzsről kapta. Azt, hogy már a 10. században magyar település volt itt, a határában megtalált kalandozáskori temető bizonyítja. A falut írásos dokumentumban 1156-ban említik először villa Kesceu alakban. A 16. században a Báthoryak birtoka lett, innen nevének előtagja. A 17.-19. században a Pálffyak birtokolták. 1650-ben már református eklézsiája volt. 1783-ban vásártartási joggal rendelkező mezőváros lett. A 19. században iparosodott, cukorgyár (1830), két szeszgyár, valamint sör- és likőrgyár létesült. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. 1935-ben kis olajütő is létesült. 1938 és 1944 között – az I. bécsi döntés következtében – ismét magyar fennhatóság alá került. 1945 elején hat hétig megrekedt a front a faluban, mely súlyos károkat szenvedett. 1960-ban csatolták a Komáromi járáshoz a Párkányi járás megszüntetésekor. 1977-ben avatták fel a járás egyik legmodernebb kultúrházát. 1993-ban szlovák nevét népszavazás eredményeként Bátorove Kosihy-re változtatták.

Mai jelentősége

A szőlőtermesztéséről ismert falu 1949-ben alakult mezőgazdasági szövetkezete 2720 hektáron gazdálkodik (főként kukorica-, búza-, árpa-, dohány- és repcetermesztéssel, sertés- és szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozik) és 200 embernek ad munkát. A méhészkedésnek is hagyományai vannak Bátorkeszin. 1998 óta egy cipőüzem, 1993 óta kartondoboz és papírtasakgyár, valamint modern flexonyomda is működik a faluban. Bátorkeszin magyar és szlovák nyelvű alapiskola és egy magán szakközépiskola is működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÁTORKESZI. Mező Város Esztergom Vármegyében, földes Ura Gróf Pálffy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Komáromtól két órányira, Kis Ujfalutól délre fél mértföldnyire; nap nyugotra pedig Kürth, Perbete, és Madár faluknak szomszédságokban, melly faluk távol lévén Bátorkeszitöl nagy határt engednek e’ Mező Városnak. Nevezetes a’ földes Uraságnak szép kastéllya itten, egy felöl pedig a’ sík határján szántó földgyei homokosak, de elég termékenyek. Földgye jó, vagyonnyai külömbfélék, bora középszerű, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bátorkeszi, magyar mezőváros, Esztergom, az uj rendezés szerint Komárom vgyében, dombos rónaságon, ut. posta Köbölkúthoz 1 órányira, 783 kath., 934 reform., 350 zsidó lak., s mindeniknek helyben van papja és imaháza. Határa igen nagy, de ez többnyire majorsági, a lakosok csak 2102 hold szántóföldet, 1115 h. rétet és 918 h. szőlőt birnak. Legelőjén az uradalom sok és finom birkát tenyészt; erdeje derék; szántóföldjei bár nagy részben homokosok, de termékenyek. Van itt urasági kastély, kert és sok tiszti s gazdasági épület igen jeles gazdászattal. Birja b. Pálffy, s feje egy uradalomnak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kürthtől délre, a párkányi járásban van Bátorkeszi mezőváros, melynek határa legnagyobb részben a volt földesurak, a Pálffy herczegek tulajdona. Itt lakott és itt volt országos hírű gyümölcsfatelepe Magyarország egyik leghíresebb pomologusának, Kovács József lelkésznek, ki nemrég halt meg.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bátorkeszi, nagyközség, a vármegye határszélén, 409 házzal és 3013 magyar ajkú lakossal, kik közül 1857 róm. kath., 892 ref. és 255 izr. vallású. Határa 7974 kat. hold. Legrégibb adataink e helységről 1263-ból vannak; ebben az évben szerepel a Kesző helységbeli Víd, Köbölkút melletti birtokos, ki Ösztövéren levő földjéből három ekealját a Huntpázmán nembeli Andrásnak, a Forgách család ősének eladott. 1292-ben ismét találkozunk e helységgel. Ekkor szerepelnek a Keszi nemesek, a kik perelnek a Zovárd nembeli Zovárddal és Csákkal; e per még 1300-ban is folyt. 1311-ben Csák Máté hívei elpusztították. 1460-ban már a Guthkeled nembeli Báthoriak birtokában találjuk, honnan a helység a Bátorkeszi nevet nyerte; e néven szerepel az 1531 évi adólajstromban. A XV. század folyamán jelentékenyen fejlődött, s a XVI. század elején egyike volt a vármegye legnagyobb helységeinek. 1531-ben Báthory István nádor birtokában találjuk. Az 1549. évi adóösszeírás szerint Báthory András birtoka. Ekkor 32 portája volt; míg 1556-ban 28, 1593-ban 20, 1609-ben és 1613-ban ismét 25 portát írtak benne össze. 1578-ban Bay Mihály vette zálogba Báthory Miklóstól 1609-ben Keglevich Jánosé. 1654-ben Pálffy Pál örököseit iktatják be a helység birtokába. Az 1696. évi összeírás szerint Bottyán János birtoka, a ki a falut zálogba vette a Pálffy családtól. Az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint gróf Pálffy Miklós nádor örököseinek birtoka. Templomát a néhai nádor építtette 1720-28 között. 1755-ben népes helység, lakosainak száma 640 katholikus és 479 prostestáns volt. 1783-ban országos és hetivásár tartására nyert engedélyt. Plébániája már 1562-ben fennállott. 1848-ig a Pálffy herczegek földesurasága alá tartozott. A község jelenlegi birtokosai a herczeg Pálffy család és Bátorkeszi Kobek Kornél, a kiknek itt említésre méltó Kobek Kornél új kastélya, melyet Bátorkeszi Kobek István építtetett 1894-95-ben. Magyarország ezredéves fennállásának emlékét márványszobor hirdeti a községben. A róm. kath. templom ősi időkben épült; a XVII. század elején a reformátusok elfoglalták, de utóbb ismét a katholikusok kezére került. 1735-ben Pálffy Miklós toronynyal látta el. A református templom a XVII. század végén épült. Határában a következő puszták vannak: Antalház, Eredmény, Felsőmajor, Heija, Makfai, Miklósháza, Óriás, Rifót és Somlyó. A községnek van takarékpénztára, iparegyesülete, ker. hitelszövetkezete, polgári olvasóköre, izr. nőegylete és izr. jótékonysági egylete. Azonkívül egy sörgyár is van a községben. Posta- és távíró-állomás helyben van, vasúti állomása Köbölkút, hajóállomása Dunaradvány.

Magyar Katolikus Lexikon

Bátorkeszi, v. Esztergom vm. (Vojnice, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. párkányi esp. ker-ében. - Tp-át 1562 e. ismeretlen tit., a mait Sarlós Boldogassz. tiszt. sztelték. Lakói 1600 k. prot-ok lettek. 1741: alapították újra. - Plébánosai: 1562 k. Mihály, 1717: Kovacsóczi István, 1723: Rosánszky Gábor, 1741: Veszelay János, 1754: Marossy Ferenc, 1775: Nedeczky Imre, 1782: Lenczky János, 1784: Németh András, 1790: Veszely Lőrinc, Missics István, 1797: Mattyók Antal, 1808: Specziár Mihály, 1816: Barmos Antal, 1819: Nagy Imre, 1860: Haskó József, 1869: Meisermann Ignác, 1901: Erdőssy István. Kegyura 1880: hg. Pálffy Antal. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1910: 1982 r.k., 1 g.k., 13 ev., 909 ref., 239 izr., össz. 3144; 1940: 2391 r.k., 6 g.k., 8 g.kel., 18 ev., 1106 ref., 6 unit., 100 izr., 1 egyéb vall., össz. 3636; 1970: össz. 3872, 87,4 %-a m.; 1991: össz. 3654, m. 3111 (85,14%); 2001: össz. 3514, m. 2930 (83,38%). ** Némethy 1894:23. - Schem. Strig. 1917:11. - Gyurgyik 2002.

Bátorkeszi István - Grünfeld Sándor - Hazay Ernő - Karátsony Imre - Kováts József - Lacza Tihamér - Mende Jenő - Mende Jenő - Varga Béla - Závodszky Zoltán -

Bátorkeszi István

1640
Bátorkeszi - megszületett
névjegyzék

Kováts József

1807
Lakszakállas - megszületett
Bátorkeszi - egyházi szolgálatot végzett
1888. 3. 6.
Bátorkeszi - elhunyt
névjegyzék

Hazay Ernő

1858 - 1889
Bátorkeszi - élt Gazdasági tevékenységbe fogott.
1889. 12. 7.
Bátorkeszi - elhunyt
névjegyzék

Grünfeld Sándor

1868. 11. 11.
Bátorkeszi - megszületett
névjegyzék

Mende Jenő

1883. 6. 3.
Bátorkeszi - megszületett
névjegyzék

Mende Jenő

1883. 6. 3.
Bátorkeszi - megszületett
névjegyzék

Závodszky Zoltán

1892. 7. 18.
Bátorkeszi - megszületett
névjegyzék

Varga Béla

1928.2.28.
Bátorkeszi - megszületett
1977-1984
Köbölkút - tanított
1994.7.23.
Köbölkút - elhunyt
névjegyzék

Karátsony Imre

1928.6.24.
Réte - megszületett
1951-1985
Bátorkeszi - tanított
névjegyzék

Lacza Tihamér

1948. 11. 29.
Bátorkeszi - megszületett
1948 - 1952
Bátorkeszi - élt
1952 - 1972
Köbölkút - élt
1955 - 1964
Köbölkút - tanult
1964 - 1967
Érsekújvár - tanult
2003 - 2008
Komárom - tanított
2013
névjegyzék
Névelőfordulások
1156
Villa Kesceu
1773
Bátorkeszi,
1786
Bátorkes,
1808
Bátorkeszi, Bátorkez, Kesy,
1863
Bátorkesz,
1898
Bátorkeszi,
1920
Kesy,
1927
Bátorove Kesy, Bátor Keszi,
1945
Bátorove Kesy, Bátor Keszi,
1948
Vojnice,
1992
Bátorove Kosihy
1994
Bátorkeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 873
Telefon: 0357611722
Fax: 0357611730

Honlap: batorovekosihy.sk
Polgármester:
Labancz Roland (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Noszkai Zoltán (Független)
Hasilla Miroslav (Független)
Bóna Tamás (Független)
Cséplő Zoltán (Független)
Zsoková Gizela (Független)
Nagyová Beáta (SMK-MKP)
Szabó Tibor (SMK-MKP)
Mácsodi Róbert (SMK-MKP)
Urbán Gábor (SMK-MKP)
Pintér Ján (SMK-MKP)
Bóna Zoltán (SMK-MKP)
Független 45% Független 5 képviselö SMK-MKP 55% SMK-MKP 6 képviselö 11 képviselö
Bátorkeszii Posta

Hlavná 774

Bátorkeszii Római Katolikus Plébániahivatal

Kis utca 906

Bátorkeszi Rendőrörs

Mester utca 876

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 892

Kováts József Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 889

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Rét utca 598

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Kis utca 977

Bátorkeszii Anyakönyvi Hivatal

Bátorkeszi 873

Bátorkeszii Községi Hivatal

Fő utca 873

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2364 90%
szlovákok 54 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 101 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 115 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2634
magyarok 3116 99%
szlovákok 20 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3144
magyarok 3372 97%
szlovákok 61 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3485
magyarok 3111 85%
szlovákok 514 14%
romák 6 0%
csehek 15 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 3654
magyarok 2930 83%
szlovákok 548 16%
romák 19 1%
csehek 10 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 3514
magyarok 2671 78%
szlovákok 614 18%
romák 39 1%
csehek 13 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 68 2%
összlétszám 3415
magyarok 2525 76%
szlovákok 653 20%
romák 7 0%
csehek 14 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 116 3%
összlétszám 3323
összlétszám 3485
magyarok 3372 97%
szlovákok 61 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2766
Választási részvétel: 38.32 %
Kiadott boríték: 1060
Bedobott boríték: 1060

Polgármester

Érvényes szavazólap: 961
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Labancz Roland 961 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Noszkai Zoltán 717 Független
Hasilla Miroslav 601 Független
Bóna Tamás 587 Független
Nagyová Beáta 513 SMK-MKP
Cséplő Zoltán 479 Független
Szabó Tibor 457 SMK-MKP
Mácsodi Róbert 451 SMK-MKP
Zsoková Gizela 449 Független
Urbán Gábor 428 SMK-MKP
Pintér Ján 427 SMK-MKP
Bóna Zoltán 421 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 45.45% Független 5 képviselö SMK-MKP 45.45% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 9.09% MOST - HÍD 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 45.45% Független 5 képviselö SMK-MKP 54.55% SMK-MKP 6 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2881
Választási részvétel: 19.02 %
Kiadott boríték: 548
Bedobott boríték: 548
Választásra jogosult: 2876
Választási részvétel: 14.88 %
Kiadott boríték: 428
Bedobott boríték: 428
Választásra jogosult: 2 757
Választási részvétel: 13,52 %
Kiadott boríték: 373
Bedobott boríték: 373

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 507
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 360
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 426 84.02 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 46 9.07 % SMER - SD
Peter Oremus 16 3.16 % Független
Stanislav Kováč 6 1.18 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 5 0.99 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 5 0.99 % KĽS
Robert Dick 3 0.59 % MS
Milan Belica 31 7.31% SMER - SD
Iván Farkas 242 67.22 % SMK-MKP
Milan Belica 63 17.50 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 17 4.72 % MKDA
Ján Greššo 14 3.89 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 13 3.61 % Független
Milan Uhrík 9 2.50 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 2 0.56 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 542
Érvényes szavazólap: 365
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Gabriel Szalay 319 58.86% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Attila Petheő 252 46.49% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 216 39.85% SMK-MKP
Csaba Földes 216 39.85% SMK-MKP
László Stubendek 212 39.11% SMK-MKP
Olga Szabó 206 38.01% SMK-MKP
Árpád Horváth 188 34.69% SMK-MKP
Norbert Becse 169 31.18% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 150 27.68% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Rozália Szalay 144 26.57% SMK-MKP
Zsolt Sebö 129 23.80% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 123 22.69% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 85 15.68% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 75 13.84% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Tamás Varga 73 13.47% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 62 11.44% Független
György Batta 49 9.04% Független
Štefan Kucsera 48 8.86% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Adamik 25 4.61% Független
Mária Csákiová 24 4.43% MS
Anna Žigová 17 3.14% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 16 2.95% KDH, SMER - SD
Károly Less 15 2.77% Független
Tamara Podmanická 15 2.77% SMS
Milan Opálka 14 2.58% KSS
Milan Lehocký 13 2.40% Független
Peter Getler 12 2.21% SMS
Karel Krejčí 10 1.85% KSS
Jozef Petráš 9 1.66% KSS
Tibor Mayer 9 1.66% Független
Pavol Tausk 8 1.48% KSS
Dušan Tulpík 8 1.48% ĽS-HZDS
Ladislav Tóth 7 1.29% KSS
Robert Dick 6 1.11% MS
Ján Pikor 4 0.74% Független
Lívia Csíková 4 0.74% MS
Örs Orosz 185 50.68% SMK-MKP
Miklós Viola 183 50.14% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 170 46.58% SMK-MKP
Norbert Becse 137 37.53% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 136 37.26% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 134 36.71% SMK-MKP
Attila Petheő 130 35.62% Független
Péter Varga 130 35.62% SMK-MKP
Árpád Horváth 127 34.79% SMK-MKP
Imre Knirs 112 30.68% SMK-MKP
László Stubendek 97 26.58% Független
Tamás Varga 61 16.71% Független
Ladislav Ágh 57 15.62% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 55 15.07% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 47 12.88% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tímea Szénássy 46 12.60% Független
Anna Žigová 44 12.05% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 42 11.51% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Attila Forgács 36 9.86% Független
Karol Farkas 30 8.22% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 28 7.67% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
János Sárközi 26 7.12% MKDA-MKDSZ
Tibor Forró 25 6.85% Független
Károly Less 22 6.03% Független
Gyula Köles 20 5.48% Független
František Bartoš 16 4.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Jozef Jakubec 12 3.29% NAJ
Milan Šuch 9 2.47% NAJ
Miroslav Rusňák 9 2.47% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Tóth 7 1.92% KSS
Lýdia Siposová 6 1.64% NAJ
Anton Teleki 5 1.37% SME RODINA - Boris Kollár
Daniel Mikula 5 1.37% ĽS Naše Slovensko
Jozef Lehotkai 5 1.37% NAJ
Pavol Tausk 1 0.27% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 25.18 %
Ógyalla 611 20.65 %
Komáromszentpéter 195 6.59 %
Naszvad 133 4.49 %
Újgyalla 103 3.48 %
Perbete 97 3.28 %
Gúta 96 3.24 %
Bajcs 57 1.93 %
Hetény 57 1.93 %
Szilasháza 53 1.79 %
Imely 49 1.66 %
Komáromfüss 46 1.55 %
Megyercs 46 1.55 %
Bátorkeszi 44 1.49 %
Nagykeszi 43 1.45 %
Marcelháza 40 1.35 %
Szilas 35 1.18 %
Keszegfalva 33 1.12 %
Izsa 32 1.08 %
Csallóközaranyos 26 0.88 %
Martos 26 0.88 %
Nemesócsa 25 0.84 %
Ifjúságfalva 24 0.81 %
Búcs 23 0.78 %
Karva 18 0.61 %
Madar 17 0.57 %
Ekel 15 0.51 %
Dunamocs 13 0.44 %
Lakszakállas 13 0.44 %
Zsemlékes 9 0.30 %
Újpuszta 8 0.27 %
Dunaradvány 8 0.27 %
Vágfüzes 7 0.24 %
Virt 7 0.24 %
Tany 6 0.20 %
Bogyarét 6 0.20 %
Bogya 6 0.20 %
Pat 5 0.17 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 42.01 %
Ógyalla 57 7.00 %
Naszvad 31 3.81 %
Gúta 25 3.07 %
Újgyalla 19 2.33 %
Perbete 19 2.33 %
Bajcs 16 1.97 %
Komáromszentpéter 14 1.72 %
Izsa 13 1.60 %
Imely 10 1.23 %
Megyercs 9 1.11 %
Marcelháza 8 0.98 %
Dunamocs 6 0.74 %
Szilasháza 6 0.74 %
Karva 6 0.74 %
Keszegfalva 5 0.61 %
Nemesócsa 5 0.61 %
Bátorkeszi 5 0.61 %
Ekel 5 0.61 %
Nagykeszi 4 0.49 %
Komáromfüss 4 0.49 %
Csallóközaranyos 4 0.49 %
Martos 4 0.49 %
Madar 4 0.49 %
Hetény 3 0.37 %
Zsemlékes 3 0.37 %
Újpuszta 3 0.37 %
Dunaradvány 3 0.37 %
Pat 2 0.25 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Ifjúságfalva 1 0.12 %
Lakszakállas 1 0.12 %
Bogya 1 0.12 %
Búcs 1 0.12 %
Csicsó 1 0.12 %
Vágfüzes 1 0.12 %
Bogyarét 1 0.12 %
Tany 1 0.12 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 23.72 %
Gúta 736 21.22 %
Naszvad 98 2.83 %
Ógyalla 79 2.28 %
Keszegfalva 53 1.53 %
Marcelháza 44 1.27 %
Komáromszentpéter 43 1.24 %
Perbete 40 1.15 %
Nemesócsa 37 1.07 %
Bátorkeszi 36 1.04 %
Lakszakállas 35 1.01 %
Bajcs 30 0.86 %
Dunamocs 30 0.86 %
Ifjúságfalva 29 0.84 %
Ekel 29 0.84 %
Hetény 27 0.78 %
Imely 26 0.75 %
Izsa 22 0.63 %
Csallóközaranyos 21 0.61 %
Tany 20 0.58 %
Megyercs 19 0.55 %
Nagykeszi 18 0.52 %
Dunaradvány 17 0.49 %
Búcs 16 0.46 %
Újgyalla 14 0.40 %
Vágfüzes 13 0.37 %
Csicsó 13 0.37 %
Madar 12 0.35 %
Karva 11 0.32 %
Martos 10 0.29 %
Komáromfüss 9 0.26 %
Szilas 8 0.23 %
Szilasháza 8 0.23 %
Bogyarét 8 0.23 %
Bogya 8 0.23 %
Virt 8 0.23 %
Kolozsnéma 7 0.20 %
Pat 6 0.17 %
Gellér 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Komárom 1 389 43.42 %
Gúta 265 8.28 %
Ógyalla 153 4.78 %
Naszvad 143 4.47 %
Bátorkeszi 130 4.06 %
Komáromszentpéter 122 3.81 %
Perbete 114 3.56 %
Dunamocs 111 3.47 %
Búcs 90 2.81 %
Martos 88 2.75 %
Hetény 87 2.72 %
Marcelháza 83 2.59 %
Izsa 75 2.34 %
Lakszakállas 74 2.31 %
Nemesócsa 71 2.22 %
Keszegfalva 71 2.22 %
Csallóközaranyos 65 2.03 %
Ekel 65 2.03 %
Csicsó 55 1.72 %
Dunaradvány 48 1.50 %
Nagykeszi 46 1.44 %
Bajcs 43 1.34 %
Tany 41 1.28 %
Pat 40 1.25 %
Megyercs 36 1.13 %
Komáromfüss 34 1.06 %
Szilas 30 0.94 %
Virt 29 0.91 %
Karva 28 0.88 %
Vágfüzes 26 0.81 %
Imely 25 0.78 %
Kolozsnéma 23 0.72 %
Bogya 22 0.69 %
Madar 20 0.63 %
Gellér 11 0.34 %
Szilasháza 6 0.19 %
Ifjúságfalva 6 0.19 %
Bogyarét 3 0.09 %
Újgyalla 3 0.09 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 30.53 %
Gúta 323 7.73 %
Komáromszentpéter 245 5.86 %
Ógyalla 228 5.45 %
Csicsó 215 5.14 %
Naszvad 197 4.71 %
Nemesócsa 184 4.40 %
Perbete 170 4.07 %
Marcelháza 168 4.02 %
Dunamocs 138 3.30 %
Bátorkeszi 134 3.21 %
Ekel 127 3.04 %
Lakszakállas 117 2.80 %
Csallóközaranyos 117 2.80 %
Búcs 115 2.75 %
Hetény 114 2.73 %
Dunaradvány 111 2.66 %
Nagykeszi 100 2.39 %
Tany 95 2.27 %
Komáromfüss 92 2.20 %
Izsa 92 2.20 %
Kolozsnéma 80 1.91 %
Madar 73 1.75 %
Szilas 70 1.67 %
Keszegfalva 65 1.56 %
Martos 63 1.51 %
Karva 57 1.36 %
Gellér 52 1.24 %
Megyercs 50 1.20 %
Imely 49 1.17 %
Bogya 46 1.10 %
Bajcs 41 0.98 %
Vágfüzes 41 0.98 %
Pat 40 0.96 %
Virt 28 0.67 %
Bogyarét 26 0.62 %
Ifjúságfalva 20 0.48 %
Zsemlékes 13 0.31 %
Újgyalla 9 0.22 %
Szilasháza 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 11.28 %
Ógyalla 188 6.41 %
Újgyalla 100 3.41 %
Naszvad 60 2.04 %
Komáromszentpéter 38 1.30 %
Gúta 35 1.19 %
Szilasháza 26 0.89 %
Imely 24 0.82 %
Újpuszta 22 0.75 %
Perbete 20 0.68 %
Izsa 18 0.61 %
Marcelháza 15 0.51 %
Bajcs 14 0.48 %
Keszegfalva 10 0.34 %
Nemesócsa 8 0.27 %
Nagykeszi 8 0.27 %
Dunaradvány 7 0.24 %
Zsemlékes 6 0.20 %
Hetény 6 0.20 %
Bátorkeszi 5 0.17 %
Ifjúságfalva 4 0.14 %
Ekel 4 0.14 %
Martos 4 0.14 %
Lakszakállas 4 0.14 %
Megyercs 3 0.10 %
Dunamocs 3 0.10 %
Pat 3 0.10 %
Komáromfüss 3 0.10 %
Madar 2 0.07 %
Tany 2 0.07 %
Karva 2 0.07 %
Virt 2 0.07 %
Vágfüzes 2 0.07 %
Bogyarét 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Csallóközaranyos 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 32.93 %
Ógyalla 107 4.76 %
Naszvad 82 3.64 %
Gúta 55 2.44 %
Újgyalla 38 1.69 %
Perbete 33 1.47 %
Komáromszentpéter 30 1.33 %
Bajcs 25 1.11 %
Izsa 22 0.98 %
Imely 20 0.89 %
Megyercs 19 0.84 %
Szilasháza 18 0.80 %
Nemesócsa 16 0.71 %
Csallóközaranyos 16 0.71 %
Bátorkeszi 16 0.71 %
Marcelháza 16 0.71 %
Keszegfalva 15 0.67 %
Zsemlékes 14 0.62 %
Dunamocs 14 0.62 %
Karva 13 0.58 %
Hetény 12 0.53 %
Ekel 11 0.49 %
Lakszakállas 11 0.49 %
Komáromfüss 9 0.40 %
Madar 9 0.40 %
Tany 8 0.36 %
Csicsó 8 0.36 %
Ifjúságfalva 7 0.31 %
Nagykeszi 6 0.27 %
Pat 6 0.27 %
Martos 5 0.22 %
Szilas 3 0.13 %
Virt 3 0.13 %
Bogyarét 2 0.09 %
Újpuszta 2 0.09 %
Búcs 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Dunaradvány 2 0.09 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 22.10 %
Ógyalla 62 3.29 %
Gúta 59 3.13 %
Naszvad 33 1.75 %
Perbete 30 1.59 %
Komáromszentpéter 29 1.54 %
Marcelháza 28 1.48 %
Nemesócsa 21 1.11 %
Izsa 21 1.11 %
Bátorkeszi 20 1.06 %
Csallóközaranyos 19 1.01 %
Keszegfalva 16 0.85 %
Dunamocs 16 0.85 %
Bajcs 14 0.74 %
Lakszakállas 13 0.69 %
Nagykeszi 11 0.58 %
Újgyalla 11 0.58 %
Ekel 11 0.58 %
Karva 10 0.53 %
Hetény 10 0.53 %
Megyercs 10 0.53 %
Búcs 9 0.48 %
Szilas 9 0.48 %
Ifjúságfalva 9 0.48 %
Imely 7 0.37 %
Tany 7 0.37 %
Csicsó 7 0.37 %
Madar 6 0.32 %
Bogya 6 0.32 %
Dunaradvány 6 0.32 %
Komáromfüss 6 0.32 %
Martos 4 0.21 %
Vágfüzes 4 0.21 %
Gellér 4 0.21 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Virt 3 0.16 %
Szilasháza 3 0.16 %
Pat 3 0.16 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 36.25 %
Gúta 281 5.98 %
Ógyalla 212 4.51 %
Komáromszentpéter 176 3.75 %
Marcelháza 142 3.02 %
Naszvad 137 2.92 %
Perbete 128 2.72 %
Dunamocs 119 2.53 %
Bátorkeszi 112 2.38 %
Hetény 103 2.19 %
Dunaradvány 95 2.02 %
Búcs 90 1.92 %
Ekel 86 1.83 %
Csallóközaranyos 85 1.81 %
Csicsó 83 1.77 %
Nemesócsa 82 1.75 %
Izsa 71 1.51 %
Kolozsnéma 67 1.43 %
Madar 64 1.36 %
Lakszakállas 64 1.36 %
Keszegfalva 51 1.09 %
Pat 44 0.94 %
Karva 43 0.92 %
Tany 41 0.87 %
Megyercs 40 0.85 %
Martos 36 0.77 %
Imely 35 0.74 %
Nagykeszi 35 0.74 %
Komáromfüss 33 0.70 %
Vágfüzes 33 0.70 %
Gellér 27 0.57 %
Bogya 26 0.55 %
Bajcs 26 0.55 %
Szilas 23 0.49 %
Bogyarét 16 0.34 %
Ifjúságfalva 13 0.28 %
Virt 10 0.21 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újgyalla 3 0.06 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 8.52 %
Ógyalla 65 2.00 %
Naszvad 28 0.86 %
Gúta 25 0.77 %
Izsa 21 0.65 %
Újgyalla 16 0.49 %
Ekel 16 0.49 %
Megyercs 15 0.46 %
Komáromszentpéter 14 0.43 %
Bátorkeszi 12 0.37 %
Bajcs 9 0.28 %
Pat 8 0.25 %
Nemesócsa 8 0.25 %
Madar 8 0.25 %
Marcelháza 8 0.25 %
Keszegfalva 7 0.22 %
Csallóközaranyos 7 0.22 %
Perbete 6 0.18 %
Zsemlékes 6 0.18 %
Szilasháza 6 0.18 %
Lakszakállas 6 0.18 %
Ifjúságfalva 5 0.15 %
Karva 5 0.15 %
Búcs 5 0.15 %
Hetény 5 0.15 %
Imely 4 0.12 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Martos 3 0.09 %
Csicsó 3 0.09 %
Szilas 2 0.06 %
Dunamocs 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Komáromfüss 2 0.06 %
Nagykeszi 2 0.06 %
Bogya 2 0.06 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 34.60 %
Komáromszentpéter 777 19.23 %
Ógyalla 620 15.35 %
Gúta 224 5.54 %
Perbete 192 4.75 %
Hetény 181 4.48 %
Újgyalla 177 4.38 %
Naszvad 165 4.08 %
Bátorkeszi 136 3.37 %
Marcelháza 121 3.00 %
Keszegfalva 108 2.67 %
Nagykeszi 95 2.35 %
Izsa 92 2.28 %
Imely 91 2.25 %
Bajcs 88 2.18 %
Búcs 82 2.03 %
Nemesócsa 77 1.91 %
Madar 76 1.88 %
Csallóközaranyos 75 1.86 %
Komáromfüss 72 1.78 %
Megyercs 67 1.66 %
Szilas 65 1.61 %
Martos 61 1.51 %
Szilasháza 51 1.26 %
Dunamocs 46 1.14 %
Karva 43 1.06 %
Lakszakállas 41 1.01 %
Vágfüzes 41 1.01 %
Csicsó 40 0.99 %
Ekel 37 0.92 %
Ifjúságfalva 34 0.84 %
Dunaradvány 33 0.82 %
Pat 28 0.69 %
Tany 28 0.69 %
Újpuszta 17 0.42 %
Bogyarét 16 0.40 %
Bogya 15 0.37 %
Virt 13 0.32 %
Kolozsnéma 7 0.17 %
Gellér 6 0.15 %
Zsemlékes 5 0.12 %
Komárom 197 9.97 %
Ógyalla 50 2.53 %
Gúta 16 0.81 %
Naszvad 15 0.76 %
Komáromszentpéter 12 0.61 %
Újgyalla 12 0.61 %
Perbete 11 0.56 %
Bajcs 7 0.35 %
Hetény 6 0.30 %
Pat 5 0.25 %
Nemesócsa 5 0.25 %
Keszegfalva 5 0.25 %
Bátorkeszi 5 0.25 %
Marcelháza 5 0.25 %
Szilasháza 4 0.20 %
Imely 4 0.20 %
Izsa 4 0.20 %
Csallóközaranyos 4 0.20 %
Dunamocs 4 0.20 %
Karva 4 0.20 %
Ekel 4 0.20 %
Megyercs 4 0.20 %
Zsemlékes 3 0.15 %
Nagykeszi 3 0.15 %
Lakszakállas 2 0.10 %
Újpuszta 2 0.10 %
Gellér 2 0.10 %
Komáromfüss 2 0.10 %
Szilas 2 0.10 %
Búcs 2 0.10 %
Dunaradvány 2 0.10 %
Tany 1 0.05 %
Ifjúságfalva 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.82 %
Komárom 202 9.27 %
Gúta 65 2.98 %
Ógyalla 53 2.43 %
Marcelháza 42 1.93 %
Perbete 40 1.83 %
Naszvad 40 1.83 %
Dunamocs 33 1.51 %
Búcs 28 1.28 %
Megyercs 28 1.28 %
Bátorkeszi 26 1.19 %
Hetény 25 1.15 %
Nemesócsa 19 0.87 %
Csicsó 18 0.83 %
Csallóközaranyos 18 0.83 %
Ekel 17 0.78 %
Dunaradvány 16 0.73 %
Imely 14 0.64 %
Karva 14 0.64 %
Madar 13 0.60 %
Keszegfalva 12 0.55 %
Bajcs 12 0.55 %
Martos 11 0.50 %
Pat 11 0.50 %
Tany 11 0.50 %
Lakszakállas 11 0.50 %
Izsa 10 0.46 %
Szilas 9 0.41 %
Nagykeszi 8 0.37 %
Újgyalla 8 0.37 %
Komáromfüss 8 0.37 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 34.14 %
Ógyalla 201 11.65 %
Komáromfüss 158 9.16 %
Komáromszentpéter 130 7.54 %
Csicsó 104 6.03 %
Gúta 100 5.80 %
Lakszakállas 99 5.74 %
Szilas 91 5.28 %
Nagykeszi 90 5.22 %
Naszvad 88 5.10 %
Hetény 87 5.04 %
Nemesócsa 74 4.29 %
Perbete 72 4.17 %
Tany 65 3.77 %
Megyercs 55 3.19 %
Újgyalla 53 3.07 %
Csallóközaranyos 46 2.67 %
Keszegfalva 46 2.67 %
Ekel 42 2.43 %
Bajcs 41 2.38 %
Marcelháza 31 1.80 %
Bátorkeszi 30 1.74 %
Izsa 30 1.74 %
Búcs 28 1.62 %
Bogya 27 1.57 %
Ifjúságfalva 27 1.57 %
Kolozsnéma 26 1.51 %
Imely 24 1.39 %
Dunamocs 21 1.22 %
Gellér 19 1.10 %
Szilasháza 18 1.04 %
Madar 17 0.99 %
Dunaradvány 16 0.93 %
Martos 15 0.87 %
Karva 15 0.87 %
Zsemlékes 12 0.70 %
Bogyarét 12 0.70 %
Virt 7 0.41 %
Vágfüzes 4 0.23 %
Pat 4 0.23 %
Újpuszta 3 0.17 %
Komárom 690 42.12 %
Ógyalla 244 14.90 %
Komáromszentpéter 175 10.68 %
Gúta 115 7.02 %
Hetény 100 6.11 %
Újgyalla 93 5.68 %
Naszvad 80 4.88 %
Perbete 57 3.48 %
Bátorkeszi 47 2.87 %
Komáromfüss 47 2.87 %
Bajcs 46 2.81 %
Nagykeszi 43 2.63 %
Marcelháza 42 2.56 %
Szilasháza 40 2.44 %
Imely 40 2.44 %
Ifjúságfalva 37 2.26 %
Keszegfalva 37 2.26 %
Szilas 36 2.20 %
Megyercs 33 2.01 %
Izsa 31 1.89 %
Nemesócsa 27 1.65 %
Csallóközaranyos 26 1.59 %
Madar 21 1.28 %
Pat 20 1.22 %
Lakszakállas 19 1.16 %
Búcs 19 1.16 %
Karva 18 1.10 %
Martos 18 1.10 %
Dunaradvány 16 0.98 %
Dunamocs 16 0.98 %
Tany 15 0.92 %
Ekel 15 0.92 %
Csicsó 11 0.67 %
Zsemlékes 7 0.43 %
Újpuszta 6 0.37 %
Bogyarét 6 0.37 %
Virt 6 0.37 %
Vágfüzes 6 0.37 %
Gellér 5 0.31 %
Kolozsnéma 4 0.24 %
Bogya 4 0.24 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 31.89 %
Ógyalla 42 7.57 %
Gúta 41 7.39 %
Naszvad 28 5.05 %
Újgyalla 21 3.78 %
Komáromszentpéter 16 2.88 %
Nemesócsa 14 2.52 %
Marcelháza 13 2.34 %
Perbete 10 1.80 %
Megyercs 10 1.80 %
Csallóközaranyos 7 1.26 %
Dunamocs 7 1.26 %
Imely 7 1.26 %
Bátorkeszi 7 1.26 %
Ekel 5 0.90 %
Karva 5 0.90 %
Izsa 5 0.90 %
Martos 5 0.90 %
Búcs 5 0.90 %
Keszegfalva 4 0.72 %
Ifjúságfalva 4 0.72 %
Bajcs 4 0.72 %
Komáromfüss 4 0.72 %
Szilasháza 4 0.72 %
Nagykeszi 4 0.72 %
Zsemlékes 3 0.54 %
Dunaradvány 3 0.54 %
Kolozsnéma 3 0.54 %
Szilas 2 0.36 %
Bogya 2 0.36 %
Hetény 2 0.36 %
Tany 1 0.18 %
Csicsó 1 0.18 %
Pat 1 0.18 %
Bogyarét 1 0.18 %
Madar 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Virt 1 0.18 %
Vágfüzes 1 0.18 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 24.78 %
Ógyalla 523 19.97 %
Komáromszentpéter 191 7.29 %
Gúta 133 5.08 %
Naszvad 122 4.66 %
Perbete 103 3.93 %
Hetény 95 3.63 %
Bajcs 70 2.67 %
Újgyalla 69 2.63 %
Nagykeszi 65 2.48 %
Komáromfüss 63 2.41 %
Bátorkeszi 57 2.18 %
Nemesócsa 54 2.06 %
Imely 48 1.83 %
Megyercs 45 1.72 %
Szilas 45 1.72 %
Marcelháza 45 1.72 %
Izsa 40 1.53 %
Búcs 38 1.45 %
Csallóközaranyos 38 1.45 %
Keszegfalva 37 1.41 %
Ifjúságfalva 32 1.22 %
Lakszakállas 31 1.18 %
Madar 23 0.88 %
Ekel 23 0.88 %
Szilasháza 23 0.88 %
Martos 21 0.80 %
Tany 19 0.73 %
Dunamocs 19 0.73 %
Karva 19 0.73 %
Csicsó 18 0.69 %
Dunaradvány 13 0.50 %
Gellér 8 0.31 %
Pat 8 0.31 %
Vágfüzes 8 0.31 %
Bogya 7 0.27 %
Virt 6 0.23 %
Újpuszta 5 0.19 %
Bogyarét 5 0.19 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 42.93 %
Gúta 354 6.76 %
Ógyalla 145 2.77 %
Komáromszentpéter 136 2.60 %
Marcelháza 121 2.31 %
Naszvad 114 2.18 %
Bátorkeszi 97 1.85 %
Perbete 95 1.81 %
Izsa 84 1.60 %
Dunamocs 78 1.49 %
Hetény 76 1.45 %
Keszegfalva 74 1.41 %
Nemesócsa 68 1.30 %
Csallóközaranyos 66 1.26 %
Dunaradvány 57 1.09 %
Búcs 54 1.03 %
Ekel 54 1.03 %
Lakszakállas 42 0.80 %
Pat 42 0.80 %
Nagykeszi 41 0.78 %
Martos 39 0.74 %
Madar 38 0.73 %
Csicsó 37 0.71 %
Megyercs 35 0.67 %
Imely 35 0.67 %
Tany 29 0.55 %
Komáromfüss 27 0.52 %
Vágfüzes 25 0.48 %
Karva 24 0.46 %
Szilas 23 0.44 %
Bajcs 23 0.44 %
Kolozsnéma 16 0.31 %
Újgyalla 12 0.23 %
Szilasháza 11 0.21 %
Bogya 9 0.17 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Virt 8 0.15 %
Gellér 7 0.13 %
Bogyarét 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 20.22 %
Nagykeszi 169 6.09 %
Ógyalla 141 5.08 %
Gúta 126 4.54 %
Komáromszentpéter 117 4.22 %
Perbete 75 2.70 %
Naszvad 75 2.70 %
Nemesócsa 73 2.63 %
Komáromfüss 65 2.34 %
Hetény 63 2.27 %
Csallóközaranyos 58 2.09 %
Szilas 50 1.80 %
Keszegfalva 50 1.80 %
Megyercs 47 1.69 %
Ekel 45 1.62 %
Bátorkeszi 42 1.51 %
Csicsó 39 1.41 %
Búcs 37 1.33 %
Imely 36 1.30 %
Marcelháza 36 1.30 %
Izsa 36 1.30 %
Újgyalla 36 1.30 %
Tany 33 1.19 %
Lakszakállas 33 1.19 %
Dunamocs 27 0.97 %
Martos 26 0.94 %
Bajcs 26 0.94 %
Bogya 21 0.76 %
Ifjúságfalva 21 0.76 %
Karva 18 0.65 %
Dunaradvány 17 0.61 %
Madar 14 0.50 %
Pat 13 0.47 %
Kolozsnéma 12 0.43 %
Bogyarét 7 0.25 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Szilasháza 5 0.18 %
Virt 5 0.18 %
Gellér 5 0.18 %
Újpuszta 4 0.14 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Komárom 208 38.52 %
Ógyalla 37 6.85 %
Gúta 26 4.81 %
Naszvad 23 4.26 %
Komáromszentpéter 17 3.15 %
Perbete 12 2.22 %
Újgyalla 12 2.22 %
Bajcs 7 1.30 %
Csallóközaranyos 7 1.30 %
Bátorkeszi 6 1.11 %
Imely 6 1.11 %
Dunamocs 6 1.11 %
Marcelháza 6 1.11 %
Ekel 5 0.93 %
Zsemlékes 4 0.74 %
Izsa 4 0.74 %
Megyercs 3 0.56 %
Dunaradvány 3 0.56 %
Búcs 3 0.56 %
Madar 3 0.56 %
Szilasháza 3 0.56 %
Nagykeszi 3 0.56 %
Újpuszta 3 0.56 %
Karva 2 0.37 %
Hetény 2 0.37 %
Keszegfalva 2 0.37 %
Szilas 2 0.37 %
Ifjúságfalva 2 0.37 %
Tany 2 0.37 %
Vágfüzes 1 0.19 %
Martos 1 0.19 %
Nemesócsa 1 0.19 %
Gellér 1 0.19 %
Kolozsnéma 1 0.19 %
Pat 1 0.19 %
Komáromfüss 1 0.19 %
Virt 1 0.19 %
Lakszakállas 1 0.19 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 47.49 %
Ógyalla 210 9.24 %
Komáromszentpéter 159 7.00 %
Gúta 104 4.58 %
Naszvad 82 3.61 %
Újgyalla 79 3.48 %
Hetény 67 2.95 %
Perbete 58 2.55 %
Marcelháza 55 2.42 %
Nagykeszi 52 2.29 %
Keszegfalva 48 2.11 %
Megyercs 47 2.07 %
Szilas 41 1.80 %
Búcs 40 1.76 %
Imely 40 1.76 %
Komáromfüss 38 1.67 %
Nemesócsa 37 1.63 %
Izsa 36 1.58 %
Csallóközaranyos 32 1.41 %
Ifjúságfalva 31 1.36 %
Bajcs 30 1.32 %
Bátorkeszi 28 1.23 %
Szilasháza 25 1.10 %
Dunamocs 20 0.88 %
Martos 19 0.84 %
Madar 19 0.84 %
Ekel 19 0.84 %
Karva 17 0.75 %
Bogya 16 0.70 %
Dunaradvány 15 0.66 %
Lakszakállas 13 0.57 %
Csicsó 11 0.48 %
Tany 11 0.48 %
Pat 7 0.31 %
Bogyarét 7 0.31 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 3 0.13 %
Vágfüzes 3 0.13 %
Gellér 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 43.49 %
Gúta 830 21.85 %
Ógyalla 373 9.82 %
Naszvad 291 7.66 %
Komáromszentpéter 290 7.63 %
Marcelháza 194 5.11 %
Bátorkeszi 183 4.82 %
Perbete 181 4.76 %
Dunamocs 156 4.11 %
Csicsó 131 3.45 %
Hetény 126 3.32 %
Ekel 119 3.13 %
Búcs 117 3.08 %
Dunaradvány 115 3.03 %
Izsa 107 2.82 %
Nemesócsa 105 2.76 %
Csallóközaranyos 101 2.66 %
Lakszakállas 99 2.61 %
Madar 94 2.47 %
Keszegfalva 93 2.45 %
Karva 82 2.16 %
Nagykeszi 75 1.97 %
Kolozsnéma 67 1.76 %
Imely 64 1.68 %
Martos 62 1.63 %
Megyercs 62 1.63 %
Vágfüzes 60 1.58 %
Tany 53 1.40 %
Pat 51 1.34 %
Komáromfüss 48 1.26 %
Bajcs 44 1.16 %
Szilas 43 1.13 %
Bogya 41 1.08 %
Gellér 38 1.00 %
Ifjúságfalva 32 0.84 %
Virt 26 0.68 %
Bogyarét 24 0.63 %
Újgyalla 21 0.55 %
Szilasháza 6 0.16 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 346 19.93 %
Ógyalla 61 3.51 %
Gúta 37 2.13 %
Naszvad 28 1.61 %
Újgyalla 23 1.32 %
Izsa 17 0.98 %
Komáromszentpéter 15 0.86 %
Perbete 13 0.75 %
Bátorkeszi 9 0.52 %
Szilasháza 8 0.46 %
Nemesócsa 7 0.40 %
Keszegfalva 7 0.40 %
Ifjúságfalva 6 0.35 %
Ekel 6 0.35 %
Bajcs 6 0.35 %
Csallóközaranyos 6 0.35 %
Zsemlékes 5 0.29 %
Komáromfüss 5 0.29 %
Megyercs 5 0.29 %
Nagykeszi 4 0.23 %
Dunamocs 4 0.23 %
Újpuszta 4 0.23 %
Dunaradvány 3 0.17 %
Imely 3 0.17 %
Búcs 3 0.17 %
Kolozsnéma 3 0.17 %
Hetény 3 0.17 %
Marcelháza 3 0.17 %
Tany 2 0.12 %
Karva 2 0.12 %
Martos 1 0.06 %
Lakszakállas 1 0.06 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Pat 1 0.06 %
Csicsó 1 0.06 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 21.59 %
Ógyalla 348 20.03 %
Újgyalla 106 6.10 %
Komáromszentpéter 78 4.49 %
Naszvad 69 3.97 %
Gúta 39 2.25 %
Perbete 19 1.09 %
Imely 19 1.09 %
Izsa 17 0.98 %
Bajcs 17 0.98 %
Újpuszta 16 0.92 %
Szilasháza 13 0.75 %
Keszegfalva 12 0.69 %
Martos 11 0.63 %
Marcelháza 10 0.58 %
Bátorkeszi 9 0.52 %
Megyercs 9 0.52 %
Nemesócsa 8 0.46 %
Hetény 8 0.46 %
Ekel 7 0.40 %
Dunamocs 5 0.29 %
Ifjúságfalva 5 0.29 %
Komáromfüss 5 0.29 %
Dunaradvány 5 0.29 %
Pat 4 0.23 %
Lakszakállas 3 0.17 %
Bogya 3 0.17 %
Gellér 2 0.12 %
Nagykeszi 2 0.12 %
Csallóközaranyos 2 0.12 %
Virt 2 0.12 %
Madar 2 0.12 %
Kolozsnéma 2 0.12 %
Tany 2 0.12 %
Zsemlékes 2 0.12 %
Búcs 1 0.06 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 26.51 %
Gúta 574 15.87 %
Naszvad 510 14.10 %
Ógyalla 306 8.46 %
Perbete 215 5.94 %
Komáromszentpéter 214 5.92 %
Marcelháza 154 4.26 %
Bátorkeszi 137 3.79 %
Csicsó 117 3.23 %
Hetény 113 3.12 %
Dunamocs 111 3.07 %
Dunaradvány 107 2.96 %
Ekel 104 2.88 %
Búcs 102 2.82 %
Imely 95 2.63 %
Izsa 86 2.38 %
Lakszakállas 82 2.27 %
Nemesócsa 80 2.21 %
Madar 80 2.21 %
Csallóközaranyos 78 2.16 %
Martos 72 1.99 %
Kolozsnéma 55 1.52 %
Karva 54 1.49 %
Bajcs 51 1.41 %
Megyercs 47 1.30 %
Keszegfalva 45 1.24 %
Tany 45 1.24 %
Pat 40 1.11 %
Gellér 38 1.05 %
Vágfüzes 36 1.00 %
Nagykeszi 36 1.00 %
Komáromfüss 30 0.83 %
Bogya 29 0.80 %
Szilas 28 0.77 %
Ifjúságfalva 27 0.75 %
Bogyarét 24 0.66 %
Virt 23 0.64 %
Újgyalla 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.14 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 56.54 %
Ógyalla 47 8.30 %
Gúta 20 3.53 %
Naszvad 13 2.30 %
Újgyalla 13 2.30 %
Megyercs 10 1.77 %
Csallóközaranyos 8 1.41 %
Izsa 8 1.41 %
Komáromszentpéter 7 1.24 %
Perbete 7 1.24 %
Nemesócsa 6 1.06 %
Ekel 6 1.06 %
Szilasháza 5 0.88 %
Dunaradvány 5 0.88 %
Keszegfalva 5 0.88 %
Dunamocs 4 0.71 %
Marcelháza 4 0.71 %
Komáromfüss 3 0.53 %
Imely 2 0.35 %
Hetény 2 0.35 %
Bajcs 2 0.35 %
Karva 2 0.35 %
Ifjúságfalva 2 0.35 %
Pat 1 0.18 %
Bogya 1 0.18 %
Bátorkeszi 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Gellér 1 0.18 %
Martos 1 0.18 %
Tany 1 0.18 %
Kolozsnéma 1 0.18 %
Nagykeszi 1 0.18 %
Búcs 1 0.18 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 41.59 %
Gúta 275 12.46 %
Ógyalla 205 9.29 %
Dunamocs 179 8.11 %
Marcelháza 162 7.34 %
Komáromszentpéter 161 7.29 %
Perbete 150 6.80 %
Bátorkeszi 130 5.89 %
Naszvad 130 5.89 %
Búcs 119 5.39 %
Hetény 107 4.85 %
Dunaradvány 103 4.67 %
Karva 93 4.21 %
Ekel 84 3.81 %
Csicsó 81 3.67 %
Lakszakállas 78 3.53 %
Madar 77 3.49 %
Izsa 77 3.49 %
Csallóközaranyos 62 2.81 %
Kolozsnéma 44 1.99 %
Martos 40 1.81 %
Nemesócsa 40 1.81 %
Keszegfalva 38 1.72 %
Vágfüzes 35 1.59 %
Pat 34 1.54 %
Bajcs 31 1.40 %
Komáromfüss 31 1.40 %
Tany 29 1.31 %
Bogya 29 1.31 %
Megyercs 29 1.31 %
Gellér 27 1.22 %
Szilas 26 1.18 %
Imely 26 1.18 %
Nagykeszi 24 1.09 %
Bogyarét 16 0.72 %
Ifjúságfalva 13 0.59 %
Virt 13 0.59 %
Újgyalla 8 0.36 %
Szilasháza 5 0.23 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 72.64 %
Gúta 231 8.22 %
Ógyalla 121 4.30 %
Keszegfalva 99 3.52 %
Izsa 76 2.70 %
Marcelháza 72 2.56 %
Naszvad 70 2.49 %
Bátorkeszi 61 2.17 %
Hetény 49 1.74 %
Komáromszentpéter 49 1.74 %
Búcs 44 1.57 %
Perbete 41 1.46 %
Dunamocs 39 1.39 %
Kolozsnéma 37 1.32 %
Csallóközaranyos 34 1.21 %
Nemesócsa 33 1.17 %
Ekel 31 1.10 %
Imely 26 0.92 %
Bajcs 20 0.71 %
Dunaradvány 17 0.60 %
Lakszakállas 17 0.60 %
Martos 17 0.60 %
Nagykeszi 16 0.57 %
Megyercs 15 0.53 %
Csicsó 15 0.53 %
Tany 14 0.50 %
Karva 13 0.46 %
Madar 13 0.46 %
Pat 13 0.46 %
Újgyalla 12 0.43 %
Vágfüzes 12 0.43 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Ifjúságfalva 10 0.36 %
Szilasháza 9 0.32 %
Szilas 7 0.25 %
Virt 5 0.18 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.11 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 78.61 %
Komárom 556 48.94 %
Ógyalla 81 7.13 %
Naszvad 80 7.04 %
Nemesócsa 48 4.23 %
Keszegfalva 45 3.96 %
Marcelháza 43 3.79 %
Perbete 42 3.70 %
Komáromszentpéter 30 2.64 %
Ifjúságfalva 27 2.38 %
Imely 26 2.29 %
Bátorkeszi 25 2.20 %
Vágfüzes 20 1.76 %
Ekel 20 1.76 %
Bajcs 18 1.58 %
Dunamocs 18 1.58 %
Megyercs 17 1.50 %
Tany 16 1.41 %
Csallóközaranyos 16 1.41 %
Nagykeszi 16 1.41 %
Dunaradvány 15 1.32 %
Izsa 15 1.32 %
Búcs 14 1.23 %
Karva 14 1.23 %
Lakszakállas 13 1.14 %
Újgyalla 12 1.06 %
Hetény 11 0.97 %
Madar 9 0.79 %
Komáromfüss 9 0.79 %
Martos 9 0.79 %
Bogyarét 8 0.70 %
Csicsó 5 0.44 %
Kolozsnéma 5 0.44 %
Zsemlékes 4 0.35 %
Szilas 4 0.35 %
Szilasháza 4 0.35 %
Gellér 3 0.26 %
Bogya 3 0.26 %
Pat 2 0.18 %
Újpuszta 1 0.09 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 22.62 %
Komáromszentpéter 467 10.87 %
Ógyalla 309 7.19 %
Gúta 273 6.35 %
Perbete 250 5.82 %
Naszvad 171 3.98 %
Bátorkeszi 170 3.96 %
Marcelháza 161 3.75 %
Hetény 142 3.30 %
Dunamocs 127 2.95 %
Ekel 100 2.33 %
Dunaradvány 98 2.28 %
Madar 98 2.28 %
Búcs 97 2.26 %
Csicsó 91 2.12 %
Lakszakállas 88 2.05 %
Izsa 80 1.86 %
Csallóközaranyos 76 1.77 %
Martos 70 1.63 %
Nemesócsa 67 1.56 %
Kolozsnéma 52 1.21 %
Karva 51 1.19 %
Tany 46 1.07 %
Bajcs 39 0.91 %
Imely 36 0.84 %
Keszegfalva 34 0.79 %
Nagykeszi 33 0.77 %
Megyercs 32 0.74 %
Gellér 32 0.74 %
Vágfüzes 30 0.70 %
Komáromfüss 28 0.65 %
Szilas 27 0.63 %
Pat 26 0.60 %
Bogya 24 0.56 %
Bogyarét 19 0.44 %
Ifjúságfalva 14 0.33 %
Virt 13 0.30 %
Újgyalla 13 0.30 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.57 %
Gúta 206 7.22 %
Ógyalla 109 3.82 %
Marcelháza 101 3.54 %
Naszvad 74 2.59 %
Perbete 55 1.93 %
Komáromszentpéter 54 1.89 %
Keszegfalva 54 1.89 %
Izsa 53 1.86 %
Dunamocs 47 1.65 %
Bátorkeszi 46 1.61 %
Madar 44 1.54 %
Nemesócsa 38 1.33 %
Hetény 34 1.19 %
Ekel 32 1.12 %
Búcs 32 1.12 %
Csallóközaranyos 30 1.05 %
Bajcs 30 1.05 %
Imely 26 0.91 %
Újgyalla 22 0.77 %
Pat 22 0.77 %
Megyercs 21 0.74 %
Lakszakállas 19 0.67 %
Dunaradvány 18 0.63 %
Martos 15 0.53 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 25.03 %
Gúta 1 150 20.48 %
Ógyalla 272 4.85 %
Komáromszentpéter 209 3.72 %
Naszvad 203 3.62 %
Csicsó 194 3.46 %
Perbete 169 3.01 %
Marcelháza 158 2.81 %
Dunamocs 149 2.65 %
Nemesócsa 131 2.33 %
Bátorkeszi 127 2.26 %
Ekel 123 2.19 %
Dunaradvány 113 2.01 %
Keszegfalva 105 1.87 %
Izsa 102 1.82 %
Lakszakállas 100 1.78 %
Hetény 99 1.76 %
Csallóközaranyos 98 1.75 %
Búcs 85 1.51 %
Madar 74 1.32 %
Kolozsnéma 68 1.21 %
Nagykeszi 66 1.18 %
Martos 65 1.16 %
Megyercs 63 1.12 %
Komáromfüss 61 1.09 %
Pat 50 0.89 %
Vágfüzes 49 0.87 %
Karva 49 0.87 %
Szilas 45 0.80 %
Imely 44 0.78 %
Bajcs 35 0.62 %
Ifjúságfalva 35 0.62 %
Gellér 35 0.62 %
Bogya 32 0.57 %
Virt 23 0.41 %
Tany 23 0.41 %
Bogyarét 21 0.37 %
Újgyalla 6 0.11 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 37.74 %
Gúta 355 9.79 %
Dunamocs 219 6.04 %
Ógyalla 214 5.90 %
Komáromszentpéter 191 5.27 %
Marcelháza 191 5.27 %
Bátorkeszi 185 5.10 %
Naszvad 180 4.96 %
Perbete 172 4.74 %
Hetény 154 4.25 %
Dunaradvány 133 3.67 %
Búcs 128 3.53 %
Csicsó 119 3.28 %
Ekel 113 3.12 %
Izsa 103 2.84 %
Madar 99 2.73 %
Csallóközaranyos 90 2.48 %
Nemesócsa 86 2.37 %
Lakszakállas 78 2.15 %
Karva 78 2.15 %
Keszegfalva 61 1.68 %
Pat 53 1.46 %
Kolozsnéma 52 1.43 %
Martos 51 1.41 %
Tany 43 1.19 %
Bogya 41 1.13 %
Nagykeszi 40 1.10 %
Megyercs 37 1.02 %
Szilas 37 1.02 %
Vágfüzes 36 0.99 %
Imely 31 0.85 %
Komáromfüss 31 0.85 %
Gellér 29 0.80 %
Bajcs 27 0.74 %
Virt 22 0.61 %
Bogyarét 20 0.55 %
Ifjúságfalva 9 0.25 %
Újgyalla 4 0.11 %
Szilasháza 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1887 76.74%
KSČ
244 9.92%
VPN
218 8.87%
SPV
21 0.85%
SZ
17 0.69%
DS
15 0.61%
SNS
12 0.49%
DÚRS
12 0.49%
KDH
11 0.45%
Egyéb
22 0.89%
Érvényes szavazatok 2459
Együttélés-MKDM
1471 64.55%
Magyar Polgári Párt
454 19.92%
SDĽ
146 6.41%
HZDS
90 3.95%
ODÚ
23 1.01%
SDSS
18 0.79%
KSS
13 0.57%
Egyéb
64 2.81%
Érvényes szavazatok 2279
MK
1844 86.37%
SP-VOĽBA
104 4.87%
HZDS-RSS
59 2.76%
30 1.41%
KSS
16 0.75%
ZRS
16 0.75%
DS
16 0.75%
SPK
15 0.70%
HZPCS
14 0.66%
SNS
10 0.47%
Egyéb
11 0.52%
Érvényes szavazatok 2135
MKP
1947 82.08%
SDK
170 7.17%
HZDS
99 4.17%
SDĽ
80 3.37%
SOP
29 1.22%
Egyéb
47 1.98%
Érvényes szavazatok 2372
MKP
1547 86.67%
HZDS
42 2.35%
ANO
40 2.24%
SDKU
34 1.90%
SMER
25 1.40%
KSS
19 1.06%
SZS
17 0.95%
SDA
12 0.67%
SDĽ
9 0.50%
HZD
8 0.45%
Egyéb
32 1.79%
Érvényes szavazatok 1785
MKP
1446 89.31%
SMER
62 3.83%
SDKU DS
33 2.04%
ĽS HZDS
21 1.30%
SNS
16 0.99%
LB
9 0.56%
Egyéb
32 1.98%
Érvényes szavazatok 1619
MKP
773 47.98%
Most-Híd
563 34.95%
SDKU DS
92 5.71%
SMER
68 4.22%
SaS
50 3.10%
ĽS HZDS
22 1.37%
SDĽ
11 0.68%
EDS
10 0.62%
SNS
8 0.50%
Egyéb
14 0.87%
Érvényes szavazatok 1611
MKP
747 53.43%
Most-Híd
463 33.12%
SMER SD
104 7.44%
SDKU DS
20 1.43%
OĽaNO
13 0.93%
99 Percent
11 0.79%
KDH
6 0.43%
SNS
6 0.43%
Egyéb
28 2.00%
Érvényes szavazatok 1398
MKP
682 55.36%
Most-Híd
289 23.46%
SMER SD
106 8.60%
OĽANO-NOVA
28 2.27%
SME RODINA
24 1.95%
SNS
19 1.54%
SaS
19 1.54%
MKDA-MKDSZ
18 1.46%
#SIEŤ
16 1.30%
LSNS
12 0.97%
Egyéb
19 1.54%
Érvényes szavazatok 1232
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések