SK
KN
.....

Csallóközaranyos

Község

címer zászló
1830 100% magyar 1910
1788 74% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csallóközaranyos
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zlatná na Ostrove
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Barom-legelő, Felaranyos, Nagyléli-sziget, Ontopa, Örkei-domb, Pusztabök, Pusztaújhely, Tebehát, Újtelekpuszta
Koordináták:
47.76963043, 17.96981812
Terület:
35,31 km2
Rang:
község
Népesség:
2377
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94612
Település kód:
501425
Szervezeti azonosító:
306738

Az Alsó-Csallóközben, Komáromtól 9 km-re nyugatra a Duna bal partjának közelében fekszik. Keletről Komárom, északról Megyercs, nyugatról Ekel és Nagykeszi, délről Ács és Komárom (Magyarország) határolja. Érinti a Komárom-Pozsony közti 63-as főút és a vasútvonal is (2 megállóhely Aranyoson és Felaranyoson). Mellékút köti össze Megyerccsel (6 km).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozó község. 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozó nagyközség. Csehszlovákiához csatolva végig a Komáromi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Területe 1945 után 18 %-kal nőtt (29,92 km²-ről 35,41-re), amikor Felaranyost Ekeltől Csallóközaranyoshoz csatolták át. 2007-ben a nemzetközi határ módosítása miatt területe 10 hektárral csökkent, 35,31 km²-re. Csallóközaranyos község katasztere három településrészre oszlik: Aranyos (Zlatná na Ostrove), Felaranyos vagy Fölaranyos (Horná Zlatná) és Nagylél (Veľký Lél).

Népesség

A község lakosságszáma viszonylagos stabilitást mutat. A korábban tisztán magyar településen a lakosságcserével jelent meg a szlovák lakossága, arányuk lassan növekszik, de a lakosság 85 %-a még mindig magyar nemzetiségű. A lakosság 44 %-a római katolikus, 22 %-a református vallású. Számottevő a roma kisebbség (16 %) aránya.

Történelem

A falu helyén már a kőkorban is éltek emberek, Nagylélen sok római kori emlékre bukkantak (többek között egy híd maradványaira). Neve az egykori csallóközi aranymosással függ össze. Első írásos említése 1094-ből származik (Locus Aureus néven). 1267-ben IV. Béla, majd 1277-ben Kun László látogatta meg az aranyosi vadászterületeket. A falu eredetileg a Duna-part közelében feküdt, de a 17. században a folyó a partot alámosta és Aranyost mai helyén építették fel. Az új falut az Érsekújvárt megszálló törökök 1676-ban felgyújtották, ezután hosszú ideig lakatlan volt. Határában feküdt az egykor a gróf Cseszneky család birtokában lévő Bök (Alsó- és Felsőbök) falu, melynek lakói a török támadások elől Aranyosra menekültek és később sem települtek vissza. A 18. században települt újra, a szomszédos településekkel (Nagylél, Örkény, Ontopa, Fölaranyos) előbb Aranyos, majd 1908-tól Csallóközaranyos néven egyesült. 1787-ben 104 házában 837 lakos élt. 1828-ban 110 háza volt 664 lakossal. A falut a 19. században hatszor öntötte el az árvíz, 1890-ben pedig csaknem teljesen leégett. 1847-ben az Erdélyből érkező sáskajárás pusztított, sok nádfedelű ház tetejét falták fel a sáskák. Lakói mezőgazdasággal foglalkoztak. A molnárok céhe Komáromhoz tartozott. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. A szocializmus alatt egy bányaelemeket gyártó (mára megszűnt) vállalat működött a faluban.

Mai jelentősége

A faluban számos műemlék található: református temploma 1794-ben, római katolikus (Szt. István-) temploma 1935-ben, a Zichy-kúria 1800 körül épült. A dunai Nagyléli-szigetet a nyárfákon fészkelő értékes vízimadarai miatt 1974-ben természetvédelmi területté (9,14 ha) nyilvánították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ARANYOS. Alsó, és Felső Aranyos, két magyar falu Komárom Vármegyében, birtokosai több Uraságok, lakosai 56reformátusok, fekszik Komáromtól más fél mértföldnyire. Határjai középszerű termékenységgel bírnak, réttyek, ’s legelőjök nagy, más javaik is lévén második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Aranyos, magyar f. Komáromhoz nyugotra 1 1/2 mfdnyire, a posoni országútban, s az öreg Dunától csak 300 öl távolságra fekszik. A helység több, pusztákból egyesült, u. m. Aranyos, felső és alsó Örkény, alsó és felső Bök, Újtelek, Vidaháza és Aranyostelekből; és hajdan ott volt, hol most a Duna közepe van; de mivel a Duna nagyon szaggatta, lakosai jelen helyökre költöztek. Aranyos nevét hihetőleg onnan vette, hogy valamint hajdan, úgy most is sok aranyat rak-le az iszap a Duna zátonyain, mit az aranyászok kimosván, Győrbe szoktak beváltás végett elvinni. Határa egészen róna, s a fennelőszámlált pusztákkal együtt 5365 hold, mellynek fele szántóföld, fele pedig rét és Jegelő. Földe kevés székes területet kivéve, termékeny fekete agyag, melly búzát, rozsot, tengerit, árpát, zabot, kendert, repczét, burgonyát terem. A szarvasmarha- és lótenyésztés, valamint áltáljában a gazdaság jól űzetik. A Dunán kívül vannak több apró tavai, mellyek Poson megyei vizekkel telnek-el, s míg ki nem eresztethetnek, a legelőt és rétet pusztítják. A lakosok száma 1222, mellyből reform, férfi 398, nő 433; s ezeknek van itt anyaegyházuk, kath. férfi 165, nő 156; zsidóférfi 16, nő 19. Nyelvökre nézve magyarok; czigány van 17 férfi, és 18 nő. Az elöszámlált lakosok nagy-részt nemesek, mert összesen 181 nemescsalád lakik itt; a honnan úrbéri telkek sincsenek, hanem az egész határ allodialis nemesi birtok. Egyébiránt van 39 zsellér, 4 szabó, 3 kovács, 3 csizmadia, 1 asztalos, 1 pintér, 1 czipész, 6 molnár, kik a révkomáromi czéhhez tartoznak, 5 takácsmester, és 2 kontár takács, 1 kontár czipész. A lakosok főfoglalatossága földmívelés lévén, az elősorolt kézmívesek is részben ezt űzik. — Birtokosok: Magyary, Hollósy, Domonkos, Pázmány, Csóka, gr. Zichy, Nagy, Vörös, Sándor, Aranyosy, Karácsonyi, Csepy, Molnár, Farkas, Csényi, Töltésy-Mészáros, Csejtey, Osvald, Németh, Balogh, Vízváry, Both, László, Deáky, Szarkass, nemes családok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Aranyos, dunamenti magyar nagyközség, 286 házzal és 928 ev. ref. és 709 róm. kath. vallású lakossal. Van postája, távírója és vasúti állomása. Ősidők óta megült hely, melynek kőkori leletei nevezetesek; a szomszédos, de e községhez tartozó Nagylél pusztán pedig számos római leletre bukkannak és egy hajdani római hídnak az alapépítménye ma is látható. Okleveles említése is már 1094-ben történik, Aureus locus néven, a mikor itt Dávid herczeg a tihanyi apátságnak birtokot adományoz. Framatiának is nevezték. Nevét tulajdonképpen a Duna aranyt hordó fövenyéről vette és lakosai aranymosással foglalkoztak. 1267-ben IV. Béla is megfordult itt és ez alkalommal Zolut fia Sebestyént, a szolgagyőri várszolgák közűl, nemesi rangra emelte. Ebben az időben egy másik Oronos nevű falu is felmerül; ez a mai Felaranyos puszta, Ekel határában. 1277-ben IV. László is járt Aranyoson és innen keltezte egyik oklevelét. 1356-ban Aranyosi Koncha Miklós, majd Cylewan nevű nemes özvegye vannak említve birtokosokként, 1437-ben Kistanyi Lewkes Mátyás, 1485-ben Aranyosi Konthia Mihály fia Péter, 1511-ben pedig Csóka Albert és Aranyosi Gáspár diák. Egy részére 1581-ben Sigmondics Péter, fia Gáspár, ennek mostohája, Nagy István és Maizin György királyi adományt nyernek. 1615 előtt Pázmány Ferencz, 1615-ben pedig Csabay György neje Csóka Erzsébet, alsóaranyosi birtokukat Pál Jánosnak zálogosítják el. 1700-ban Sándor Istvánt iktatják több nemes telekbe. 1848-ban huszonöt nemes közbirtokosa volt. Most Karcsay Lászlónak, Uray Imrének, Brokes Istvánnénak és Erdélyi Isvánnak van itt nagyobb birtokuk. Említésre méltó négy urilaka, melyek közül az egyiket Magyary Kossa József építtette s ez most Beniczky Lajosnéé, a másikat Szathmáry Dániel építtette, s ez most Brokes Istvánnéé, a harmadikat Erdélyi Pál építtette, ez Parall Ferencznéé, a negyedik Karcsay Lászlóé, melyet ő maga építtetett. A község egyházát Pázmány érsek is már a régiek között említi, de ez nem a mai református templom, mely csak 1794-ben épült. A református egyház több, XVII. és XVIII. századbeli érdekes ötvösművet őriz. A község mellett sánczolta el magát 1849-ben az osztrák sereg egy része. A mult század folyamán hat ízben pusztította az árvíz. Az utolsó árvízveszedelem 1899 szeptember havában volt, 1890-ben pedig nagy tűzvész pusztított a községben. Ide tartoznak Bökk, Nagyléh, Osztopa, Thebehát és Újtelek puszták. Ez utóbbi 1449-ben már a mai néven, az akkori írásmód szerint Wythelek alakban szerepel. Bökk puszta helyén hajdan Alsó és Felső-Bökk községek feküdtek. 1387-ben Alsou Buk, 1422-ben egyszerűen Bwk alakban a komáromi vár tartozékai. 1519-ben Felsőböki Markházy György és Alsóböki Jakab deák bírják. Úgy látszik, a török időkben pusztult el és szünt meg község lenni; 1700-ban egyik részére Sándor István kap királyi adományt. A mai Osztopa puszta nevében a hajdani Ontopa elpusztult község neve rejlik. Már 1449-ben szerepel. 1700-ig Aranyos sorsában osztozott s szintén a török dúlások alatt pusztult el. 1700-ban Sándor Istvánt iktatják itt egy részbirtokba, 1729-ben pedig a Jankovich és a Fejérváry családok voltak a földesurai. A mult század elején Ghyczy Mátyásnak volt itt birtoka és kastélya, mely most is a Ghyczy családé. Hajdan az érseki nemes székhez tartozott. A mostani Nagylél puszta Kis- és Nagylél helységek maradványa. 1434-ben találjuk első nyomát, a mikor Pál és Vilmos, fraknói grófok Molnári Kelemen győri püspöknek és testvéreinek, Istvánnak és Domonkosnak adományozzák. 1659-ben Körcsy Ferencz és Ilona bírják. 1697-ben Sembery Imre a maga itteni birtokát Szalay Istvánnak zálogosítja el. Később a Ruttkay, Karcsay, Szathmáry, Csajághy és a Justh családok voltak az urai. Ősi templomával együtt a török világban pusztult el. Az aranyosi határban olvadt Vidaháza puszta is, mely 1449-ben Wydhaza alakban van említve. A hajdani Felső-Örke falut ma csak egy útcza választja el Aranyostól. Már 1268-ban mint terra Vrkey a komáromi vár tartozéka volt. 1387-ben Ó és Új-Urke, 1449-ben pedig Ewrke fordul elő. 1460-ban Eörken még mindig komáromi várbirtok. A mai Asszonytelek nevű legelő is már 1268-ban van említve, Oxunteluke alakban. Aranyos község a XVII. században a Dunához közelebb feküdt, de a víz alámosta és nagy részét elpusztította. Ekkor telepedtek át a lakosok a mai helyre. A török világban elpusztult és sokáig néptelen volt. Újabb települését nagyban elősegítette a határában elpusztult községek lakosainak hajléktalansága, minthogy ezek a Dunától távolabb eső, mai helyére történt települése alkalmával, lakosságát jelentékenyen szaporították.

Kóczán Mór

-1948
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
1914-1947
Csallóközaranyos - egyházi szolgálatot végzett
atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkész.

Szentgyörgyi József

1765.2.22.
Csallóközaranyos - megszületett

Pázmány Dániel

1836.4.1.
Csallóközaranyos - megszületett
Komárom - egyházi szolgálatot végzett
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd jegyző

Böszörményi János

1928. 6. 10.
Perbete - megszületett
Nagykeszi - tanított
Csallóközaranyos - tanított
Dunamocs - tanított
1993. 10. 6.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1094
Aureus locus
1256
Aranos
1267
Oronos
1773
Aranyos,
1786
Alschó-Aranyosch a Felschő-Aranyosch,
1808
Aranyos,
1913
Csallóközaranyos,
1927
Zlatná na Ostrove, Aranyos,
1938
Csallóközaranyos,
1945
Zlatná na Ostrove, Aranyos,
1948
Zlatná na Ostrove
1994
Csallóközaranyos

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csallóközaranyos (Zlatná na Ostrove) 184
Telefon: 0357781168
Fax: 0357781140

Honlap: zlatnanaostr....com/

Hivatali órák:

Polgármester:
Varjúová Eva (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Aranyosi Gabriel (Független)
Kušík Tomáš (Független)
Keszán Anikó (Független)
Prétorová Mária (Független)
Hegedűs Csaba (MOST - HÍD)
Varjú Peter (MOST - HÍD)
Szabó Viktor (MOST - HÍD)
Sebestyénová Mária (MOST - HÍD)
Vígh Peter (MOST - HÍD)
Független 44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 56% MOST - HÍD 5 képviselö 9 képviselö
Csallóközaranyosi Posta

Bratislavská cesta 295

Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Komenský utca 555

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

IV. Bélu király utca 173

Csallóközaranyosi Anyakönyvi Hivatal

Csallóközaranyos 184

Csallóközaranyosi Községi Hivatal

Csallóközaranyos 184

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1587 95%
szlovákok 8 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 71 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1667
magyarok 1830 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1832
magyarok 2032 98%
szlovákok 41 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2081
magyarok 2133 99%
szlovákok 4 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2149
magyarok 2297 93%
szlovákok 161 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 19 1%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2481
magyarok 2322 90%
szlovákok 206 8%
ruszinok 1 0%
romák 13 1%
ukránok 3 0%
csehek 15 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 2566
magyarok 2045 85%
szlovákok 282 12%
ruszinok 0 0%
romák 21 1%
ukránok 3 0%
csehek 9 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 40 2%
összlétszám 2404
magyarok 1788 74%
szlovákok 324 13%
ruszinok 0 0%
romák 8 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 302 12%
összlétszám 2428
összlétszám 2081
magyarok 2032 98%
szlovákok 41 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2054
Választási részvétel: 55.65 %
Kiadott boríték: 1143
Bedobott boríték: 1143

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1124
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Varjúová Eva 694 61.74 % MOST - HÍD
Molnárová Zuzana 430 38.26 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hegedűs Csaba 635 MOST - HÍD
Aranyosi Gabriel 628 Független
Varjú Peter 595 MOST - HÍD
Szabó Viktor 563 MOST - HÍD
Sebestyénová Mária 561 MOST - HÍD
Kušík Tomáš 503 Független
Keszán Anikó 476 Független
Prétorová Mária 470 Független
Vígh Peter 464 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMK-MKP, MOST - HÍD 66.67% SMK-MKP, MOST - HÍD 6 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD 55.56% MOST - HÍD 5 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2049
Választási részvétel: 10.64 %
Kiadott boríték: 218
Bedobott boríték: 218
Választásra jogosult: 2049
Választási részvétel: 8.10 %
Kiadott boríték: 166
Bedobott boríték: 166
Választásra jogosult: 2 048
Választási részvétel: 11,13 %
Kiadott boríték: 228
Bedobott boríték: 228

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 210
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 228
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 175 83.33 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 20 9.52 % SMER - SD
Stanislav Kováč 5 2.38 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 4 1.90 % Független
Regan Belovič 2 0.95 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 0.95 % MS
Viliam Mokraň 2 0.95 % KĽS
Milan Belica 5 3.01% SMER - SD
Iván Farkas 137 60.09 % SMK-MKP
Milan Belica 49 21.49 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 18 7.89 % MKDA
Ján Greššo 9 3.95 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 8 3.51 % ĽSNS
Peter Oremus 3 1.32 % Független
Renáta Kolenčíková 2 0.88 % Független
Ján Marko 2 0.88 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 226
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Lajos Csóka 109 50.46% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Jobbágy 96 44.44% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
László Stubendek 94 43.52% SMK-MKP
Csaba Földes 92 42.59% SMK-MKP
Zsolt Sebö 81 37.50% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 78 36.11% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Árpád Horváth 77 35.65% SMK-MKP
Attila Petheő 75 34.72% SMK-MKP
Rozália Szalay 74 34.26% SMK-MKP
Olga Szabó 74 34.26% SMK-MKP
Norbert Becse 59 27.31% SMK-MKP
Rudolf Čerňanský 58 26.85% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Tamás Varga 55 25.46% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 48 22.22% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Tihamér Gyarmati 47 21.76% SMK-MKP
Anton Marek 41 18.98% Független
Štefan Kucsera 37 17.13% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
György Batta 33 15.28% Független
Karel Krejčí 21 9.72% KSS
Milan Lehocký 13 6.02% Független
Károly Less 11 5.09% Független
Tibor Mayer 11 5.09% Független
Konštantín Glič 8 3.70% KDH, SMER - SD
Ján Pikor 7 3.24% Független
Robert Dick 7 3.24% MS
Jozef Petráš 6 2.78% KSS
Anna Žigová 6 2.78% KDH, SMER - SD
Milan Opálka 6 2.78% KSS
Miroslav Adamik 5 2.31% Független
Ladislav Tóth 5 2.31% KSS
Pavol Tausk 4 1.85% KSS
Mária Csákiová 4 1.85% MS
Peter Getler 3 1.39% SMS
Lívia Csíková 3 1.39% MS
Dušan Tulpík 1 0.46% ĽS-HZDS
Tamara Podmanická 0 0.00% SMS
Csaba Földes 117 51.77% SMK-MKP
Miklós Viola 101 44.69% SMK-MKP
Árpád Horváth 98 43.36% SMK-MKP
Örs Orosz 90 39.82% SMK-MKP
Imre Knirs 85 37.61% SMK-MKP
Norbert Becse 78 34.51% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 76 33.63% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 75 33.19% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
László Stubendek 66 29.20% Független
Attila Petheő 65 28.76% Független
Péter Varga 62 27.43% SMK-MKP
László Szendi 58 25.66% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 46 20.35% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Ladislav Ágh 38 16.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Károly Less 36 15.93% Független
Csaba Cúth 36 15.93% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tamás Varga 34 15.04% Független
Marián Molnár 32 14.16% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Tímea Szénássy 30 13.27% Független
Klaudia Bertoková 26 11.50% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Anna Žigová 26 11.50% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Attila Forgács 21 9.29% Független
Gyula Köles 19 8.41% Független
János Sárközi 18 7.96% MKDA-MKDSZ
František Bartoš 16 7.08% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Tibor Forró 16 7.08% Független
Pavol Tausk 8 3.54% KSS
Jozef Jakubec 7 3.10% NAJ
Lýdia Siposová 7 3.10% NAJ
Ladislav Tóth 7 3.10% KSS
Milan Šuch 6 2.65% NAJ
Anton Teleki 4 1.77% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Lehotkai 4 1.77% NAJ
Miroslav Rusňák 2 0.88% ĽS Naše Slovensko
Daniel Mikula 1 0.44% ĽS Naše Slovensko
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.68 %
Ógyalla 611 21.88 %
Komáromszentpéter 195 6.98 %
Naszvad 133 4.76 %
Újgyalla 103 3.69 %
Perbete 97 3.47 %
Gúta 96 3.44 %
Bajcs 57 2.04 %
Hetény 57 2.04 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.43 %
Szilas 35 1.25 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.82 %
Karva 18 0.64 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.21 %
Bogyarét 6 0.21 %
Bogya 6 0.21 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 52.37 %
Ógyalla 57 8.73 %
Naszvad 31 4.75 %
Gúta 25 3.83 %
Újgyalla 19 2.91 %
Perbete 19 2.91 %
Bajcs 16 2.45 %
Komáromszentpéter 14 2.14 %
Izsa 13 1.99 %
Imely 10 1.53 %
Megyercs 9 1.38 %
Marcelháza 8 1.23 %
Dunamocs 6 0.92 %
Szilasháza 6 0.92 %
Karva 6 0.92 %
Keszegfalva 5 0.77 %
Nemesócsa 5 0.77 %
Bátorkeszi 5 0.77 %
Ekel 5 0.77 %
Nagykeszi 4 0.61 %
Komáromfüss 4 0.61 %
Csallóközaranyos 4 0.61 %
Martos 4 0.61 %
Madar 4 0.61 %
Hetény 3 0.46 %
Zsemlékes 3 0.46 %
Újpuszta 3 0.46 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Pat 2 0.31 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Ifjúságfalva 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Búcs 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Tany 1 0.15 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 31.44 %
Gúta 736 28.11 %
Naszvad 98 3.74 %
Ógyalla 79 3.02 %
Keszegfalva 53 2.02 %
Marcelháza 44 1.68 %
Komáromszentpéter 43 1.64 %
Perbete 40 1.53 %
Nemesócsa 37 1.41 %
Bátorkeszi 36 1.38 %
Lakszakállas 35 1.34 %
Bajcs 30 1.15 %
Dunamocs 30 1.15 %
Ifjúságfalva 29 1.11 %
Ekel 29 1.11 %
Hetény 27 1.03 %
Imely 26 0.99 %
Izsa 22 0.84 %
Csallóközaranyos 21 0.80 %
Tany 20 0.76 %
Megyercs 19 0.73 %
Nagykeszi 18 0.69 %
Dunaradvány 17 0.65 %
Búcs 16 0.61 %
Újgyalla 14 0.53 %
Vágfüzes 13 0.50 %
Csicsó 13 0.50 %
Madar 12 0.46 %
Karva 11 0.42 %
Martos 10 0.38 %
Komáromfüss 9 0.34 %
Szilas 8 0.31 %
Szilasháza 8 0.31 %
Bogyarét 8 0.31 %
Bogya 8 0.31 %
Virt 8 0.31 %
Kolozsnéma 7 0.27 %
Pat 6 0.23 %
Gellér 4 0.15 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 37.34 %
Gúta 265 7.12 %
Ógyalla 153 4.11 %
Naszvad 143 3.84 %
Bátorkeszi 130 3.49 %
Komáromszentpéter 122 3.28 %
Perbete 114 3.06 %
Dunamocs 111 2.98 %
Búcs 90 2.42 %
Martos 88 2.37 %
Hetény 87 2.34 %
Marcelháza 83 2.23 %
Izsa 75 2.02 %
Lakszakállas 74 1.99 %
Nemesócsa 71 1.91 %
Keszegfalva 71 1.91 %
Csallóközaranyos 65 1.75 %
Ekel 65 1.75 %
Csicsó 55 1.48 %
Dunaradvány 48 1.29 %
Nagykeszi 46 1.24 %
Bajcs 43 1.16 %
Tany 41 1.10 %
Pat 40 1.08 %
Megyercs 36 0.97 %
Komáromfüss 34 0.91 %
Szilas 30 0.81 %
Virt 29 0.78 %
Karva 28 0.75 %
Vágfüzes 26 0.70 %
Imely 25 0.67 %
Kolozsnéma 23 0.62 %
Bogya 22 0.59 %
Madar 20 0.54 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 25.41 %
Gúta 323 6.43 %
Komáromszentpéter 245 4.88 %
Ógyalla 228 4.54 %
Csicsó 215 4.28 %
Naszvad 197 3.92 %
Nemesócsa 184 3.66 %
Perbete 170 3.39 %
Marcelháza 168 3.35 %
Dunamocs 138 2.75 %
Bátorkeszi 134 2.67 %
Ekel 127 2.53 %
Lakszakállas 117 2.33 %
Csallóközaranyos 117 2.33 %
Búcs 115 2.29 %
Hetény 114 2.27 %
Dunaradvány 111 2.21 %
Nagykeszi 100 1.99 %
Tany 95 1.89 %
Komáromfüss 92 1.83 %
Izsa 92 1.83 %
Kolozsnéma 80 1.59 %
Madar 73 1.45 %
Szilas 70 1.39 %
Keszegfalva 65 1.29 %
Martos 63 1.25 %
Karva 57 1.14 %
Gellér 52 1.04 %
Megyercs 50 1.00 %
Imely 49 0.98 %
Bogya 46 0.92 %
Bajcs 41 0.82 %
Vágfüzes 41 0.82 %
Pat 40 0.80 %
Virt 28 0.56 %
Bogyarét 26 0.52 %
Ifjúságfalva 20 0.40 %
Zsemlékes 13 0.26 %
Újgyalla 9 0.18 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 27.91 %
Ógyalla 188 15.85 %
Újgyalla 100 8.43 %
Naszvad 60 5.06 %
Komáromszentpéter 38 3.20 %
Gúta 35 2.95 %
Szilasháza 26 2.19 %
Imely 24 2.02 %
Újpuszta 22 1.85 %
Perbete 20 1.69 %
Izsa 18 1.52 %
Marcelháza 15 1.26 %
Bajcs 14 1.18 %
Keszegfalva 10 0.84 %
Nemesócsa 8 0.67 %
Nagykeszi 8 0.67 %
Dunaradvány 7 0.59 %
Zsemlékes 6 0.51 %
Hetény 6 0.51 %
Bátorkeszi 5 0.42 %
Ifjúságfalva 4 0.34 %
Ekel 4 0.34 %
Martos 4 0.34 %
Lakszakállas 4 0.34 %
Megyercs 3 0.25 %
Dunamocs 3 0.25 %
Pat 3 0.25 %
Komáromfüss 3 0.25 %
Madar 2 0.17 %
Tany 2 0.17 %
Karva 2 0.17 %
Virt 2 0.17 %
Vágfüzes 2 0.17 %
Bogyarét 1 0.08 %
Csicsó 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Csallóközaranyos 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 51.53 %
Ógyalla 107 7.44 %
Naszvad 82 5.70 %
Gúta 55 3.82 %
Újgyalla 38 2.64 %
Perbete 33 2.29 %
Komáromszentpéter 30 2.09 %
Bajcs 25 1.74 %
Izsa 22 1.53 %
Imely 20 1.39 %
Megyercs 19 1.32 %
Szilasháza 18 1.25 %
Nemesócsa 16 1.11 %
Csallóközaranyos 16 1.11 %
Bátorkeszi 16 1.11 %
Marcelháza 16 1.11 %
Keszegfalva 15 1.04 %
Zsemlékes 14 0.97 %
Dunamocs 14 0.97 %
Karva 13 0.90 %
Hetény 12 0.83 %
Ekel 11 0.76 %
Lakszakállas 11 0.76 %
Komáromfüss 9 0.63 %
Madar 9 0.63 %
Tany 8 0.56 %
Csicsó 8 0.56 %
Ifjúságfalva 7 0.49 %
Nagykeszi 6 0.42 %
Pat 6 0.42 %
Martos 5 0.35 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 42.29 %
Ógyalla 62 6.29 %
Gúta 59 5.98 %
Naszvad 33 3.35 %
Perbete 30 3.04 %
Komáromszentpéter 29 2.94 %
Marcelháza 28 2.84 %
Nemesócsa 21 2.13 %
Izsa 21 2.13 %
Bátorkeszi 20 2.03 %
Csallóközaranyos 19 1.93 %
Keszegfalva 16 1.62 %
Dunamocs 16 1.62 %
Bajcs 14 1.42 %
Lakszakállas 13 1.32 %
Nagykeszi 11 1.12 %
Újgyalla 11 1.12 %
Ekel 11 1.12 %
Karva 10 1.01 %
Hetény 10 1.01 %
Megyercs 10 1.01 %
Búcs 9 0.91 %
Szilas 9 0.91 %
Ifjúságfalva 9 0.91 %
Imely 7 0.71 %
Tany 7 0.71 %
Csicsó 7 0.71 %
Madar 6 0.61 %
Bogya 6 0.61 %
Dunaradvány 6 0.61 %
Komáromfüss 6 0.61 %
Martos 4 0.41 %
Vágfüzes 4 0.41 %
Gellér 4 0.41 %
Kolozsnéma 3 0.30 %
Virt 3 0.30 %
Szilasháza 3 0.30 %
Pat 3 0.30 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 38.33 %
Gúta 281 6.32 %
Ógyalla 212 4.77 %
Komáromszentpéter 176 3.96 %
Marcelháza 142 3.20 %
Naszvad 137 3.08 %
Perbete 128 2.88 %
Dunamocs 119 2.68 %
Bátorkeszi 112 2.52 %
Hetény 103 2.32 %
Dunaradvány 95 2.14 %
Búcs 90 2.03 %
Ekel 86 1.94 %
Csallóközaranyos 85 1.91 %
Csicsó 83 1.87 %
Nemesócsa 82 1.85 %
Izsa 71 1.60 %
Kolozsnéma 67 1.51 %
Madar 64 1.44 %
Lakszakállas 64 1.44 %
Keszegfalva 51 1.15 %
Pat 44 0.99 %
Karva 43 0.97 %
Tany 41 0.92 %
Megyercs 40 0.90 %
Martos 36 0.81 %
Imely 35 0.79 %
Nagykeszi 35 0.79 %
Komáromfüss 33 0.74 %
Vágfüzes 33 0.74 %
Gellér 27 0.61 %
Bogya 26 0.59 %
Bajcs 26 0.59 %
Szilas 23 0.52 %
Bogyarét 16 0.36 %
Ifjúságfalva 13 0.29 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 34.24 %
Ógyalla 65 8.03 %
Naszvad 28 3.46 %
Gúta 25 3.09 %
Izsa 21 2.60 %
Újgyalla 16 1.98 %
Ekel 16 1.98 %
Megyercs 15 1.85 %
Komáromszentpéter 14 1.73 %
Bátorkeszi 12 1.48 %
Bajcs 9 1.11 %
Pat 8 0.99 %
Nemesócsa 8 0.99 %
Madar 8 0.99 %
Marcelháza 8 0.99 %
Keszegfalva 7 0.87 %
Csallóközaranyos 7 0.87 %
Perbete 6 0.74 %
Zsemlékes 6 0.74 %
Szilasháza 6 0.74 %
Lakszakállas 6 0.74 %
Ifjúságfalva 5 0.62 %
Karva 5 0.62 %
Búcs 5 0.62 %
Hetény 5 0.62 %
Imely 4 0.49 %
Dunaradvány 3 0.37 %
Martos 3 0.37 %
Csicsó 3 0.37 %
Szilas 2 0.25 %
Dunamocs 2 0.25 %
Tany 2 0.25 %
Komáromfüss 2 0.25 %
Nagykeszi 2 0.25 %
Bogya 2 0.25 %
Bogyarét 1 0.12 %
Újpuszta 1 0.12 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Gellér 1 0.12 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 25.58 %
Komáromszentpéter 777 14.22 %
Ógyalla 620 11.34 %
Gúta 224 4.10 %
Perbete 192 3.51 %
Hetény 181 3.31 %
Újgyalla 177 3.24 %
Naszvad 165 3.02 %
Bátorkeszi 136 2.49 %
Marcelháza 121 2.21 %
Keszegfalva 108 1.98 %
Nagykeszi 95 1.74 %
Izsa 92 1.68 %
Imely 91 1.66 %
Bajcs 88 1.61 %
Búcs 82 1.50 %
Nemesócsa 77 1.41 %
Madar 76 1.39 %
Csallóközaranyos 75 1.37 %
Komáromfüss 72 1.32 %
Megyercs 67 1.23 %
Szilas 65 1.19 %
Martos 61 1.12 %
Szilasháza 51 0.93 %
Dunamocs 46 0.84 %
Karva 43 0.79 %
Lakszakállas 41 0.75 %
Vágfüzes 41 0.75 %
Csicsó 40 0.73 %
Ekel 37 0.68 %
Ifjúságfalva 34 0.62 %
Dunaradvány 33 0.60 %
Pat 28 0.51 %
Tany 28 0.51 %
Újpuszta 17 0.31 %
Bogyarét 16 0.29 %
Bogya 15 0.27 %
Virt 13 0.24 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Komárom 197 40.53 %
Ógyalla 50 10.29 %
Gúta 16 3.29 %
Naszvad 15 3.09 %
Komáromszentpéter 12 2.47 %
Újgyalla 12 2.47 %
Perbete 11 2.26 %
Bajcs 7 1.44 %
Hetény 6 1.23 %
Pat 5 1.03 %
Nemesócsa 5 1.03 %
Keszegfalva 5 1.03 %
Bátorkeszi 5 1.03 %
Marcelháza 5 1.03 %
Szilasháza 4 0.82 %
Imely 4 0.82 %
Izsa 4 0.82 %
Csallóközaranyos 4 0.82 %
Dunamocs 4 0.82 %
Karva 4 0.82 %
Ekel 4 0.82 %
Megyercs 4 0.82 %
Zsemlékes 3 0.62 %
Nagykeszi 3 0.62 %
Lakszakállas 2 0.41 %
Újpuszta 2 0.41 %
Gellér 2 0.41 %
Komáromfüss 2 0.41 %
Szilas 2 0.41 %
Búcs 2 0.41 %
Dunaradvány 2 0.41 %
Tany 1 0.21 %
Ifjúságfalva 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Martos 1 0.21 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 18.07 %
Komárom 202 17.06 %
Gúta 65 5.49 %
Ógyalla 53 4.48 %
Marcelháza 42 3.55 %
Perbete 40 3.38 %
Naszvad 40 3.38 %
Dunamocs 33 2.79 %
Búcs 28 2.36 %
Megyercs 28 2.36 %
Bátorkeszi 26 2.20 %
Hetény 25 2.11 %
Nemesócsa 19 1.60 %
Csicsó 18 1.52 %
Csallóközaranyos 18 1.52 %
Ekel 17 1.44 %
Dunaradvány 16 1.35 %
Imely 14 1.18 %
Karva 14 1.18 %
Madar 13 1.10 %
Keszegfalva 12 1.01 %
Bajcs 12 1.01 %
Martos 11 0.93 %
Pat 11 0.93 %
Tany 11 0.93 %
Lakszakállas 11 0.93 %
Izsa 10 0.84 %
Szilas 9 0.76 %
Nagykeszi 8 0.68 %
Újgyalla 8 0.68 %
Komáromfüss 8 0.68 %
Kolozsnéma 3 0.25 %
Virt 2 0.17 %
Vágfüzes 2 0.17 %
Újpuszta 1 0.08 %
Szilasháza 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 22.82 %
Ógyalla 201 7.79 %
Komáromfüss 158 6.12 %
Komáromszentpéter 130 5.04 %
Csicsó 104 4.03 %
Gúta 100 3.87 %
Lakszakállas 99 3.84 %
Szilas 91 3.53 %
Nagykeszi 90 3.49 %
Naszvad 88 3.41 %
Hetény 87 3.37 %
Nemesócsa 74 2.87 %
Perbete 72 2.79 %
Tany 65 2.52 %
Megyercs 55 2.13 %
Újgyalla 53 2.05 %
Csallóközaranyos 46 1.78 %
Keszegfalva 46 1.78 %
Ekel 42 1.63 %
Bajcs 41 1.59 %
Marcelháza 31 1.20 %
Bátorkeszi 30 1.16 %
Izsa 30 1.16 %
Búcs 28 1.08 %
Bogya 27 1.05 %
Ifjúságfalva 27 1.05 %
Kolozsnéma 26 1.01 %
Imely 24 0.93 %
Dunamocs 21 0.81 %
Gellér 19 0.74 %
Szilasháza 18 0.70 %
Madar 17 0.66 %
Dunaradvány 16 0.62 %
Martos 15 0.58 %
Karva 15 0.58 %
Zsemlékes 12 0.46 %
Bogyarét 12 0.46 %
Virt 7 0.27 %
Vágfüzes 4 0.15 %
Pat 4 0.15 %
Újpuszta 3 0.12 %
Komárom 690 30.12 %
Ógyalla 244 10.65 %
Komáromszentpéter 175 7.64 %
Gúta 115 5.02 %
Hetény 100 4.36 %
Újgyalla 93 4.06 %
Naszvad 80 3.49 %
Perbete 57 2.49 %
Bátorkeszi 47 2.05 %
Komáromfüss 47 2.05 %
Bajcs 46 2.01 %
Nagykeszi 43 1.88 %
Marcelháza 42 1.83 %
Szilasháza 40 1.75 %
Imely 40 1.75 %
Ifjúságfalva 37 1.62 %
Keszegfalva 37 1.62 %
Szilas 36 1.57 %
Megyercs 33 1.44 %
Izsa 31 1.35 %
Nemesócsa 27 1.18 %
Csallóközaranyos 26 1.13 %
Madar 21 0.92 %
Pat 20 0.87 %
Lakszakállas 19 0.83 %
Búcs 19 0.83 %
Karva 18 0.79 %
Martos 18 0.79 %
Dunaradvány 16 0.70 %
Dunamocs 16 0.70 %
Tany 15 0.65 %
Ekel 15 0.65 %
Csicsó 11 0.48 %
Zsemlékes 7 0.31 %
Újpuszta 6 0.26 %
Bogyarét 6 0.26 %
Virt 6 0.26 %
Vágfüzes 6 0.26 %
Gellér 5 0.22 %
Kolozsnéma 4 0.17 %
Bogya 4 0.17 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 36.80 %
Ógyalla 42 8.73 %
Gúta 41 8.52 %
Naszvad 28 5.82 %
Újgyalla 21 4.37 %
Komáromszentpéter 16 3.33 %
Nemesócsa 14 2.91 %
Marcelháza 13 2.70 %
Perbete 10 2.08 %
Megyercs 10 2.08 %
Csallóközaranyos 7 1.46 %
Dunamocs 7 1.46 %
Imely 7 1.46 %
Bátorkeszi 7 1.46 %
Ekel 5 1.04 %
Karva 5 1.04 %
Izsa 5 1.04 %
Martos 5 1.04 %
Búcs 5 1.04 %
Keszegfalva 4 0.83 %
Ifjúságfalva 4 0.83 %
Bajcs 4 0.83 %
Komáromfüss 4 0.83 %
Szilasháza 4 0.83 %
Nagykeszi 4 0.83 %
Zsemlékes 3 0.62 %
Dunaradvány 3 0.62 %
Kolozsnéma 3 0.62 %
Szilas 2 0.42 %
Bogya 2 0.42 %
Hetény 2 0.42 %
Tany 1 0.21 %
Csicsó 1 0.21 %
Pat 1 0.21 %
Bogyarét 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Lakszakállas 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Vágfüzes 1 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.03 %
Ógyalla 523 18.56 %
Komáromszentpéter 191 6.78 %
Gúta 133 4.72 %
Naszvad 122 4.33 %
Perbete 103 3.66 %
Hetény 95 3.37 %
Bajcs 70 2.48 %
Újgyalla 69 2.45 %
Nagykeszi 65 2.31 %
Komáromfüss 63 2.24 %
Bátorkeszi 57 2.02 %
Nemesócsa 54 1.92 %
Imely 48 1.70 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.35 %
Csallóközaranyos 38 1.35 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 49.23 %
Gúta 354 7.75 %
Ógyalla 145 3.18 %
Komáromszentpéter 136 2.98 %
Marcelháza 121 2.65 %
Naszvad 114 2.50 %
Bátorkeszi 97 2.12 %
Perbete 95 2.08 %
Izsa 84 1.84 %
Dunamocs 78 1.71 %
Hetény 76 1.66 %
Keszegfalva 74 1.62 %
Nemesócsa 68 1.49 %
Csallóközaranyos 66 1.45 %
Dunaradvány 57 1.25 %
Búcs 54 1.18 %
Ekel 54 1.18 %
Lakszakállas 42 0.92 %
Pat 42 0.92 %
Nagykeszi 41 0.90 %
Martos 39 0.85 %
Madar 38 0.83 %
Csicsó 37 0.81 %
Megyercs 35 0.77 %
Imely 35 0.77 %
Tany 29 0.64 %
Komáromfüss 27 0.59 %
Vágfüzes 25 0.55 %
Karva 24 0.53 %
Szilas 23 0.50 %
Bajcs 23 0.50 %
Kolozsnéma 16 0.35 %
Újgyalla 12 0.26 %
Szilasháza 11 0.24 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.15 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 24.10 %
Nagykeszi 169 7.26 %
Ógyalla 141 6.06 %
Gúta 126 5.41 %
Komáromszentpéter 117 5.03 %
Perbete 75 3.22 %
Naszvad 75 3.22 %
Nemesócsa 73 3.14 %
Komáromfüss 65 2.79 %
Hetény 63 2.71 %
Csallóközaranyos 58 2.49 %
Szilas 50 2.15 %
Keszegfalva 50 2.15 %
Megyercs 47 2.02 %
Ekel 45 1.93 %
Bátorkeszi 42 1.80 %
Csicsó 39 1.68 %
Búcs 37 1.59 %
Imely 36 1.55 %
Marcelháza 36 1.55 %
Izsa 36 1.55 %
Újgyalla 36 1.55 %
Tany 33 1.42 %
Lakszakállas 33 1.42 %
Dunamocs 27 1.16 %
Martos 26 1.12 %
Bajcs 26 1.12 %
Bogya 21 0.90 %
Ifjúságfalva 21 0.90 %
Karva 18 0.77 %
Dunaradvány 17 0.73 %
Madar 14 0.60 %
Pat 13 0.56 %
Kolozsnéma 12 0.52 %
Bogyarét 7 0.30 %
Vágfüzes 7 0.30 %
Szilasháza 5 0.21 %
Virt 5 0.21 %
Gellér 5 0.21 %
Újpuszta 4 0.17 %
Zsemlékes 3 0.13 %
Komárom 208 48.48 %
Ógyalla 37 8.62 %
Gúta 26 6.06 %
Naszvad 23 5.36 %
Komáromszentpéter 17 3.96 %
Perbete 12 2.80 %
Újgyalla 12 2.80 %
Bajcs 7 1.63 %
Csallóközaranyos 7 1.63 %
Bátorkeszi 6 1.40 %
Imely 6 1.40 %
Dunamocs 6 1.40 %
Marcelháza 6 1.40 %
Ekel 5 1.17 %
Zsemlékes 4 0.93 %
Izsa 4 0.93 %
Megyercs 3 0.70 %
Dunaradvány 3 0.70 %
Búcs 3 0.70 %
Madar 3 0.70 %
Szilasháza 3 0.70 %
Nagykeszi 3 0.70 %
Újpuszta 3 0.70 %
Karva 2 0.47 %
Hetény 2 0.47 %
Keszegfalva 2 0.47 %
Szilas 2 0.47 %
Ifjúságfalva 2 0.47 %
Tany 2 0.47 %
Vágfüzes 1 0.23 %
Martos 1 0.23 %
Nemesócsa 1 0.23 %
Gellér 1 0.23 %
Kolozsnéma 1 0.23 %
Pat 1 0.23 %
Komáromfüss 1 0.23 %
Virt 1 0.23 %
Lakszakállas 1 0.23 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.47 %
Ógyalla 210 8.07 %
Komáromszentpéter 159 6.11 %
Gúta 104 4.00 %
Naszvad 82 3.15 %
Újgyalla 79 3.04 %
Hetény 67 2.57 %
Perbete 58 2.23 %
Marcelháza 55 2.11 %
Nagykeszi 52 2.00 %
Keszegfalva 48 1.84 %
Megyercs 47 1.81 %
Szilas 41 1.58 %
Búcs 40 1.54 %
Imely 40 1.54 %
Komáromfüss 38 1.46 %
Nemesócsa 37 1.42 %
Izsa 36 1.38 %
Csallóközaranyos 32 1.23 %
Ifjúságfalva 31 1.19 %
Bajcs 30 1.15 %
Bátorkeszi 28 1.08 %
Szilasháza 25 0.96 %
Dunamocs 20 0.77 %
Martos 19 0.73 %
Madar 19 0.73 %
Ekel 19 0.73 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.58 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.29 %
Gúta 830 13.71 %
Ógyalla 373 6.16 %
Naszvad 291 4.81 %
Komáromszentpéter 290 4.79 %
Marcelháza 194 3.21 %
Bátorkeszi 183 3.02 %
Perbete 181 2.99 %
Dunamocs 156 2.58 %
Csicsó 131 2.16 %
Hetény 126 2.08 %
Ekel 119 1.97 %
Búcs 117 1.93 %
Dunaradvány 115 1.90 %
Izsa 107 1.77 %
Nemesócsa 105 1.73 %
Csallóközaranyos 101 1.67 %
Lakszakállas 99 1.64 %
Madar 94 1.55 %
Keszegfalva 93 1.54 %
Karva 82 1.35 %
Nagykeszi 75 1.24 %
Kolozsnéma 67 1.11 %
Imely 64 1.06 %
Martos 62 1.02 %
Megyercs 62 1.02 %
Vágfüzes 60 0.99 %
Tany 53 0.88 %
Pat 51 0.84 %
Komáromfüss 48 0.79 %
Bajcs 44 0.73 %
Szilas 43 0.71 %
Bogya 41 0.68 %
Gellér 38 0.63 %
Ifjúságfalva 32 0.53 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 47.33 %
Ógyalla 61 8.34 %
Gúta 37 5.06 %
Naszvad 28 3.83 %
Újgyalla 23 3.15 %
Izsa 17 2.33 %
Komáromszentpéter 15 2.05 %
Perbete 13 1.78 %
Bátorkeszi 9 1.23 %
Szilasháza 8 1.09 %
Nemesócsa 7 0.96 %
Keszegfalva 7 0.96 %
Ifjúságfalva 6 0.82 %
Ekel 6 0.82 %
Bajcs 6 0.82 %
Csallóközaranyos 6 0.82 %
Zsemlékes 5 0.68 %
Komáromfüss 5 0.68 %
Megyercs 5 0.68 %
Nagykeszi 4 0.55 %
Dunamocs 4 0.55 %
Újpuszta 4 0.55 %
Dunaradvány 3 0.41 %
Imely 3 0.41 %
Búcs 3 0.41 %
Kolozsnéma 3 0.41 %
Hetény 3 0.41 %
Marcelháza 3 0.41 %
Tany 2 0.27 %
Karva 2 0.27 %
Martos 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Pat 1 0.14 %
Csicsó 1 0.14 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 29.69 %
Ógyalla 348 27.55 %
Újgyalla 106 8.39 %
Komáromszentpéter 78 6.18 %
Naszvad 69 5.46 %
Gúta 39 3.09 %
Perbete 19 1.50 %
Imely 19 1.50 %
Izsa 17 1.35 %
Bajcs 17 1.35 %
Újpuszta 16 1.27 %
Szilasháza 13 1.03 %
Keszegfalva 12 0.95 %
Martos 11 0.87 %
Marcelháza 10 0.79 %
Bátorkeszi 9 0.71 %
Megyercs 9 0.71 %
Nemesócsa 8 0.63 %
Hetény 8 0.63 %
Ekel 7 0.55 %
Dunamocs 5 0.40 %
Ifjúságfalva 5 0.40 %
Komáromfüss 5 0.40 %
Dunaradvány 5 0.40 %
Pat 4 0.32 %
Lakszakállas 3 0.24 %
Bogya 3 0.24 %
Gellér 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Csallóközaranyos 2 0.16 %
Virt 2 0.16 %
Madar 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Zsemlékes 2 0.16 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 20.11 %
Gúta 574 12.04 %
Naszvad 510 10.70 %
Ógyalla 306 6.42 %
Perbete 215 4.51 %
Komáromszentpéter 214 4.49 %
Marcelháza 154 3.23 %
Bátorkeszi 137 2.87 %
Csicsó 117 2.45 %
Hetény 113 2.37 %
Dunamocs 111 2.33 %
Dunaradvány 107 2.24 %
Ekel 104 2.18 %
Búcs 102 2.14 %
Imely 95 1.99 %
Izsa 86 1.80 %
Lakszakállas 82 1.72 %
Nemesócsa 80 1.68 %
Madar 80 1.68 %
Csallóközaranyos 78 1.64 %
Martos 72 1.51 %
Kolozsnéma 55 1.15 %
Karva 54 1.13 %
Bajcs 51 1.07 %
Megyercs 47 0.99 %
Keszegfalva 45 0.94 %
Tany 45 0.94 %
Pat 40 0.84 %
Gellér 38 0.80 %
Vágfüzes 36 0.76 %
Nagykeszi 36 0.76 %
Komáromfüss 30 0.63 %
Bogya 29 0.61 %
Szilas 28 0.59 %
Ifjúságfalva 27 0.57 %
Bogyarét 24 0.50 %
Virt 23 0.48 %
Újgyalla 7 0.15 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 62.26 %
Ógyalla 47 9.14 %
Gúta 20 3.89 %
Naszvad 13 2.53 %
Újgyalla 13 2.53 %
Megyercs 10 1.95 %
Csallóközaranyos 8 1.56 %
Izsa 8 1.56 %
Komáromszentpéter 7 1.36 %
Perbete 7 1.36 %
Nemesócsa 6 1.17 %
Ekel 6 1.17 %
Szilasháza 5 0.97 %
Dunaradvány 5 0.97 %
Keszegfalva 5 0.97 %
Dunamocs 4 0.78 %
Marcelháza 4 0.78 %
Komáromfüss 3 0.58 %
Imely 2 0.39 %
Hetény 2 0.39 %
Bajcs 2 0.39 %
Karva 2 0.39 %
Ifjúságfalva 2 0.39 %
Pat 1 0.19 %
Bogya 1 0.19 %
Bátorkeszi 1 0.19 %
Lakszakállas 1 0.19 %
Gellér 1 0.19 %
Martos 1 0.19 %
Tany 1 0.19 %
Kolozsnéma 1 0.19 %
Nagykeszi 1 0.19 %
Búcs 1 0.19 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 25.71 %
Gúta 275 7.70 %
Ógyalla 205 5.74 %
Dunamocs 179 5.01 %
Marcelháza 162 4.54 %
Komáromszentpéter 161 4.51 %
Perbete 150 4.20 %
Bátorkeszi 130 3.64 %
Naszvad 130 3.64 %
Búcs 119 3.33 %
Hetény 107 3.00 %
Dunaradvány 103 2.89 %
Karva 93 2.61 %
Ekel 84 2.35 %
Csicsó 81 2.27 %
Lakszakállas 78 2.18 %
Madar 77 2.16 %
Izsa 77 2.16 %
Csallóközaranyos 62 1.74 %
Kolozsnéma 44 1.23 %
Martos 40 1.12 %
Nemesócsa 40 1.12 %
Keszegfalva 38 1.06 %
Vágfüzes 35 0.98 %
Pat 34 0.95 %
Bajcs 31 0.87 %
Komáromfüss 31 0.87 %
Tany 29 0.81 %
Bogya 29 0.81 %
Megyercs 29 0.81 %
Gellér 27 0.76 %
Szilas 26 0.73 %
Imely 26 0.73 %
Nagykeszi 24 0.67 %
Bogyarét 16 0.45 %
Ifjúságfalva 13 0.36 %
Virt 13 0.36 %
Újgyalla 8 0.22 %
Szilasháza 5 0.14 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.52 %
Gúta 231 6.85 %
Ógyalla 121 3.59 %
Keszegfalva 99 2.93 %
Izsa 76 2.25 %
Marcelháza 72 2.13 %
Naszvad 70 2.07 %
Bátorkeszi 61 1.81 %
Hetény 49 1.45 %
Komáromszentpéter 49 1.45 %
Búcs 44 1.30 %
Perbete 41 1.22 %
Dunamocs 39 1.16 %
Kolozsnéma 37 1.10 %
Csallóközaranyos 34 1.01 %
Nemesócsa 33 0.98 %
Ekel 31 0.92 %
Imely 26 0.77 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.39 %
Madar 13 0.39 %
Pat 13 0.39 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 41.30 %
Komárom 556 25.72 %
Ógyalla 81 3.75 %
Naszvad 80 3.70 %
Nemesócsa 48 2.22 %
Keszegfalva 45 2.08 %
Marcelháza 43 1.99 %
Perbete 42 1.94 %
Komáromszentpéter 30 1.39 %
Ifjúságfalva 27 1.25 %
Imely 26 1.20 %
Bátorkeszi 25 1.16 %
Vágfüzes 20 0.93 %
Ekel 20 0.93 %
Bajcs 18 0.83 %
Dunamocs 18 0.83 %
Megyercs 17 0.79 %
Tany 16 0.74 %
Csallóközaranyos 16 0.74 %
Nagykeszi 16 0.74 %
Dunaradvány 15 0.69 %
Izsa 15 0.69 %
Búcs 14 0.65 %
Karva 14 0.65 %
Lakszakállas 13 0.60 %
Újgyalla 12 0.56 %
Hetény 11 0.51 %
Madar 9 0.42 %
Komáromfüss 9 0.42 %
Martos 9 0.42 %
Bogyarét 8 0.37 %
Csicsó 5 0.23 %
Kolozsnéma 5 0.23 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.77 %
Komáromszentpéter 467 10.46 %
Ógyalla 309 6.92 %
Gúta 273 6.11 %
Perbete 250 5.60 %
Naszvad 171 3.83 %
Bátorkeszi 170 3.81 %
Marcelháza 161 3.61 %
Hetény 142 3.18 %
Dunamocs 127 2.84 %
Ekel 100 2.24 %
Dunaradvány 98 2.19 %
Madar 98 2.19 %
Búcs 97 2.17 %
Csicsó 91 2.04 %
Lakszakállas 88 1.97 %
Izsa 80 1.79 %
Csallóközaranyos 76 1.70 %
Martos 70 1.57 %
Nemesócsa 67 1.50 %
Kolozsnéma 52 1.16 %
Karva 51 1.14 %
Tany 46 1.03 %
Bajcs 39 0.87 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.76 %
Nagykeszi 33 0.74 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.67 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.60 %
Pat 26 0.58 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.31 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.99 %
Gúta 206 7.27 %
Ógyalla 109 3.85 %
Marcelháza 101 3.57 %
Naszvad 74 2.61 %
Perbete 55 1.94 %
Komáromszentpéter 54 1.91 %
Keszegfalva 54 1.91 %
Izsa 53 1.87 %
Dunamocs 47 1.66 %
Bátorkeszi 46 1.62 %
Madar 44 1.55 %
Nemesócsa 38 1.34 %
Hetény 34 1.20 %
Ekel 32 1.13 %
Búcs 32 1.13 %
Csallóközaranyos 30 1.06 %
Bajcs 30 1.06 %
Imely 26 0.92 %
Újgyalla 22 0.78 %
Pat 22 0.78 %
Megyercs 21 0.74 %
Lakszakállas 19 0.67 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.53 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 23.98 %
Gúta 1 150 19.63 %
Ógyalla 272 4.64 %
Komáromszentpéter 209 3.57 %
Naszvad 203 3.47 %
Csicsó 194 3.31 %
Perbete 169 2.88 %
Marcelháza 158 2.70 %
Dunamocs 149 2.54 %
Nemesócsa 131 2.24 %
Bátorkeszi 127 2.17 %
Ekel 123 2.10 %
Dunaradvány 113 1.93 %
Keszegfalva 105 1.79 %
Izsa 102 1.74 %
Lakszakállas 100 1.71 %
Hetény 99 1.69 %
Csallóközaranyos 98 1.67 %
Búcs 85 1.45 %
Madar 74 1.26 %
Kolozsnéma 68 1.16 %
Nagykeszi 66 1.13 %
Martos 65 1.11 %
Megyercs 63 1.08 %
Komáromfüss 61 1.04 %
Pat 50 0.85 %
Vágfüzes 49 0.84 %
Karva 49 0.84 %
Szilas 45 0.77 %
Imely 44 0.75 %
Bajcs 35 0.60 %
Ifjúságfalva 35 0.60 %
Gellér 35 0.60 %
Bogya 32 0.55 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.36 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 29.05 %
Gúta 355 7.53 %
Dunamocs 219 4.65 %
Ógyalla 214 4.54 %
Komáromszentpéter 191 4.05 %
Marcelháza 191 4.05 %
Bátorkeszi 185 3.93 %
Naszvad 180 3.82 %
Perbete 172 3.65 %
Hetény 154 3.27 %
Dunaradvány 133 2.82 %
Búcs 128 2.72 %
Csicsó 119 2.52 %
Ekel 113 2.40 %
Izsa 103 2.19 %
Madar 99 2.10 %
Csallóközaranyos 90 1.91 %
Nemesócsa 86 1.82 %
Lakszakállas 78 1.65 %
Karva 78 1.65 %
Keszegfalva 61 1.29 %
Pat 53 1.12 %
Kolozsnéma 52 1.10 %
Martos 51 1.08 %
Tany 43 0.91 %
Bogya 41 0.87 %
Nagykeszi 40 0.85 %
Megyercs 37 0.79 %
Szilas 37 0.79 %
Vágfüzes 36 0.76 %
Imely 31 0.66 %
Komáromfüss 31 0.66 %
Gellér 29 0.62 %
Bajcs 27 0.57 %
Virt 22 0.47 %
Bogyarét 20 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1302 78.15%
KSČ
193 11.58%
VPN
96 5.76%
SZ
18 1.08%
SPV
11 0.66%
SSL
10 0.60%
DS
10 0.60%
DÚRS
9 0.54%
KDH
7 0.42%
Egyéb
10 0.60%
Érvényes szavazatok 1666
Együttélés-MKDM
842 56.59%
Magyar Polgári Párt
497 33.40%
SDĽ
57 3.83%
HZDS
26 1.75%
ODÚ
14 0.94%
KSS
9 0.60%
SDSS
9 0.60%
SZ
8 0.54%
Egyéb
26 1.75%
Érvényes szavazatok 1488
MK
1399 90.55%
SP-VOĽBA
38 2.46%
HZDS-RSS
26 1.68%
HZPCS
16 1.04%
KSS
13 0.84%
11 0.71%
ZRS
9 0.58%
Egyéb
33 2.14%
Érvényes szavazatok 1545
MKP
1512 88.37%
SDK
91 5.32%
HZDS
53 3.10%
SOP
21 1.23%
SDĽ
13 0.76%
MLHZP
11 0.64%
Egyéb
10 0.58%
Érvényes szavazatok 1711
MKP
1311 89.06%
HZDS
39 2.65%
SMER
25 1.70%
SDKU
19 1.29%
ANO
14 0.95%
SZS
13 0.88%
KSS
10 0.68%
SDĽ
9 0.61%
ROMA
7 0.48%
Egyéb
25 1.70%
Érvényes szavazatok 1472
MKP
1052 93.10%
SMER
34 3.01%
ĽS HZDS
9 0.80%
SDKU DS
8 0.71%
SF
7 0.62%
LB
7 0.62%
Egyéb
13 1.15%
Érvényes szavazatok 1130
MKP
548 51.31%
Most-Híd
399 37.36%
SMER
34 3.18%
SDKU DS
31 2.90%
SaS
16 1.50%
EDS
10 0.94%
ĽS HZDS
9 0.84%
Únia
6 0.56%
Egyéb
15 1.40%
Érvényes szavazatok 1068
MKP
529 58.00%
Most-Híd
281 30.81%
SMER SD
47 5.15%
OĽaNO
10 1.10%
SaS
8 0.88%
Zelení
6 0.66%
KDH
6 0.66%
ĽS HZDS
6 0.66%
99 Percent
5 0.55%
Egyéb
14 1.54%
Érvényes szavazatok 912
MKP
459 55.77%
Most-Híd
231 28.07%
SMER SD
49 5.95%
MKDA-MKDSZ
17 2.07%
SaS
13 1.58%
LSNS
11 1.34%
OĽANO-NOVA
10 1.22%
SNS
8 0.97%
TIP
7 0.85%
SME RODINA
4 0.49%
Egyéb
14 1.70%
Érvényes szavazatok 823
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések