SK
RS
.....

Nyustya

Város

címer zászló
1518 37% magyar 1910
46 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hnúšťa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rimaszombati járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Vepor-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Teljes lista az egyes városrészeknél: Balantky, Balog-patak (Blh), Baradna (Brádno), Baradnai-patak (Brádňanský potok), Benadičkovo, Brezina, Brezina-hágó, Burianka, Bystrý potok, Chválické, Chválkovo, Čistiny, Dolina, Dolná Kolónia, Dombosmező (Polom), Dubová stráň, Eszterézsi-patak (Striežavský potok), Grúnik, Hacsó (Hačava), Homoľačka, Homoľov potok, Hora, Horná Kolónia, Hrb, Hájik, Hŕbky, Ištvánkin kút, Ivanovo, Iváčka, Jasenie, Jelšiny, Kalvária, Kitačová, Klementovo, Klenóci-Rima (Klenovecká Rimava), Kolešnisko, Kolovratno, Kráľovo, Kvakov vŕšok, Kúty, Laz, Likér (Likier), Madáčova dolina, Madáčovo, Martinkovo, Matejov hrb, Maša (Kitáčovo), Medzi potokmi, Medzi-Potôčky, Michalička, Murgašovo, Mútnik, Nad Klenovcom-hágó, Nad potôčkami, Nemšiná, Nižná baňa, Ohrablo, Osičie, Ostrianský potok, Osztra-hegy (Ostrá), Paseka, Petríkovo, Pod Buriankou, Pod holou, Pod Lazom, Pod Osičím, Pod pasekou, Pod Sincom, Polomné, Potoky, Pri majeri, Prokop, Rovienka, Rúbaň, Škriada, Štepový vrch, Samobane, Sinecký potok, Skalice, Skaliny, Skálie, Staré Brádno, Starý chodník, Stráň, Surová dolina, Svätopluk-bánya, Tesná dolina, Uhrinovský potok, Valentovo, Vančova dolina, Višňové, Za Hanúškom, Za Ohrablom, Za Uhrinovým, Zbojište-patak, Záhod, Železná tabla, Ždiar
Koordináták:
48.57919693, 19.95368195
Terület:
68,05 km2
Rang:
város
Népesség:
7611
Tszf. magasság:
389 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98101
Település kód:
514829
Szervezeti azonosító:
318744
Adóazonosító:
2021230156

Nyustya a Rima völgyének középső részén, a Klenóci- (Klenovecká Rimava) és a Tiszolci-Rima (Tisovecká Rimava) egybefolyásánál, 294 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Štepový vrch (664 m) délnyugati lábánál, Rimaszombattól 24 km-re északra, Tiszolctól pedig 12 km-re délre. A Rima völgyétől keletre a Gömör-Szepesi-érchegység részét alkotó Ratkói-hegység (Štepový vrch, Laz – 685 m, Kvakov vŕšok – 863 m), nyugatra pedig a Vepor-hegység (Burianka – 758 m, Železná tabla – 857 m) emelkedik, ez utóbbi része a város határának legmagasabb pontja, a Hacsótól nyugatra, Nyustya, Klenóc és Tiszolc hármashatárán emelkedő Osztra-hegy (Ostrá Veporská, 1011 m). Városrészei közül Lekér (mely már csaknem egybeépült a várossal) és Hacsó a Rima völgyében fekszenek, előbbi a városközponttól 2 km-re délre, utóbbi pedig 6 km-re északra. Baradna Nyustyától 8 km-re keletre, az Eszterézsi-patak (Striežavský potok) völgyében fekszik, Dombosmező pedig a Ratkói-hegység fennsíkján, a városközponttól 9 km-re északkeletre. Külterületi lakott helyei még a Klenóci-Rima mentén, a városközponttól 2,5 km-re északnyugatra fekvő Maša, illetve a magnezitüzem mellett, Nyustya és Hacsó között található Mútnik-Skálie, határában több helyen találhatóak hétvégi házas üdülőövezetek (Iváčka, Kukučka, Višňové). 2010-ben területének 60,6 százalékát (4123 ha) erdő (főleg bükkösök és gyertyánosok), 26,6 %-át rét és legelő (1813 ha) foglalta el, a beépített terület aránya 4,0 % (274 ha), a (főként a Klenóci-Rima jobb partján összpontosuló) szántóföldeké mindössze 3,6 % (245 ha) volt. Nyustyát érinti a Rimaszombatot Tiszolccal összekötő Rima-völgyi vasútvonal (vasútállomás Nyustyán, megállóhelyek Likéren, Mútnik és Skálie településrészeken, valamint Hacsón). A városon áthalad a Rimaszombatot Tiszolcon át Breznóbányával (42 km) összekötő 72-es (korábban 531-es) főút; az 526-os út kelet felé a Brezina-hágón (515 m), Ratkón (20 km) és Jolsván (38 km) keresztül Rozsnyóval (68 km), nyugat felé pedig Klenócon (6 km) és Rimakokován (15 km) keresztül Herencsvölggyel (51 km) teremt összeköttetést. Dombosmezőt a Mútniknál a 72-es útról leágazó 2781-es út köti össze Nyustya központjával. A város északról Tiszolc (Rimafűrész), nyugatról Klenóc és rövid szakaszon Rimakokova és Rimaszabadi, délről Rimabánya, Rimabrézó, Kiéte és Balogrussó (Eszterézs), keletről Dobrapatak, Gömörhegyvég, keletről Rónapatak (Balogér) és Kopárhegy községekkel határos. Északi határának egy részét a Zárubný-patak, déli határának egy részét pedig a Baradnai-patak (Brádňanský potok) alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó város. 1920-ig kisközségként Gömör és Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott (1802-ig Hont vármegye Kishonti kerületéhez). Elődközségei közül Dombosmező 1910-ig a Nagyrőcei járáshoz, Dombosmező és Baradna 1910-1920 között a Ratkói járáshoz tartozott. Nyustya Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig, majd 1960-tól a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1949-1960 között pedig a Nyustyai járás székhelye volt. 1938-ban Rimaszombat Magyarországhoz csatolásával vált járásszékhellyé, 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Nyustyai járás). 1960-ban hozzácsatolták Likér községet, egyben városi címet nyert. 1971-ben hozzácsatolták Baradna, Dombosmező és Hacsó községeket, így alakult ki mai 68,05 km²-es területe. A város határa négy kataszteri területre oszlik: Baradna (9,90 km²), Dombosmező (7,03 km²), Hacsó (9,41 km²), Nyustya (41,71 km²). Az 1971-ben beolvasztott községek határa külön katasztert alkot, Likér korábbi határát (1921-ben 9,37 km²) viszont Nyustyáéba (1921-ben 32,84 km²) olvasztották. 1921-hez képest (ekkor elődközségeinek összterülete 68,36 km² volt) területe csak kis mértékben változott, kataszteri területei közül Hacsóé 7 hektárral csökkent, Dombosmezőé 26 hektárral nőtt, Baradnáé változatlan maradt.

Népesség

Nyustya a Rimaszombati járás második legnépesebb települése, 2011-ben 7781 lakosa volt, melynek 80,1 %-a volt szlovák, 2,7 %-a roma és 0,7 %-a (51 fő) magyar nemzetiségű (0,9 %-a – 67 fő – magyar anyanyelvű), 16,0 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban a lakosság csaknem egyharmada (31,9 %) a roma etnikumhoz tartozott. Elődközségeinek 1910-ben összesen 4143 (ebből Nyustyának 2025), 1921-ben pedig 3557 (1668) lakosuk volt. A 20. század második felében Nyustya iparfejlesztésével és várossá fejlődésével népessége mintegy duplájára nőtt, 1970-ben (mai területére számolva) 5329, 1980-ban 6282, 1991-ben már 7146 lakosa volt. A növekedés a rendszerváltás után is folytatódott, 1991-2011 között további 8,9 százalékkal, 7146-ról 7781-re nőtt a lakosság száma. Ez a folyamat 2011 után megfordult: 2011-2017 között már 3,7 százalékos fogyás (7781 főről 7490 főre) figyelhető meg. Az urbanizációval párhuzamosan a városhoz csatolt periférikus helyzetű falvaknál meredek népsségcsökkenés (Dombosmező népessége 1921-2011 között kevesebb, mint egyharmadára, 312-ről 82 főre esett), illetve Baradna esetében csaknem teljes elnéptelenedés (27 állandó lakos 2011-ben) ment végbe. A 20. század elején a gyorsan iparosodó Rima-völgybe irányuló betelepedés, illetve a szlovák lakosság egy részénél a megkezdődő asszimiláció révén gyorsan nőtt a magyar anyanyelvűek aránya: 1910-ben Nyustyán a lakosság 43,7 %-a, Likéren 47,9 %-a, Hacsón pedig 23,1 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek. 1921-ben, az első csehszlovák népszámlálás még mindig számottevő magyar kisebbséget mutatott ki ezekben a községekben (Nyustya – 12,6 %, Likér 19,1 %, Hacsó – 6,1 %). A város szórványmagyarsága 1990-2011 között 104 főről (1,5 %) 51 főre (0,7 %) csökkent. 1921-ben valamennyi elődközsége evangélikus többségű volt (Baradna és Dombosmező csaknem teljesen), a római katolikusok aránya Likéren (47,6 %), Nyustyán (38,1 %) és Hacsón (30,2 %) volt számottevő. 2011-ben a város népességének 30,3 %-a volt római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 15,9 %-ra csökkent, a felekezeten kívülieké 29,5 %, a vallásukról nem nyilatkozóké pedig 21,3 % volt. Városrészei közül Nyustyán élt a lakosság 93,3 százaléka (7259 fő, ebből Maša településrészen 110, Mútnikon pedig 140 lakos), Hacsón pedig 3,4 százaléka (261 fő, ebből 90-en Skálie településrészen). Lekér népessége 150, Dombosmezőé 84, Baradnáé pedig 27 fő volt. A város népsűrűsége a járási átlag mintegy kétszerese volt (114,3 fő/km²) volt, de Baradnáé alig 3 fő/km², Dombosmezőé pedig 12 fő/km².

Történelem

Nyustya határában, a Szinyec-hegy oldalában 3. századi római őrtorony maradványait tárták fel. A feltételezések szerint ez a hegyen már akkor is művelt aranybányák védelmére szolgált. A 11. századtól a Rima völgye a kalocsai érsekség birtoka volt, a 12-13. századtól már számottevő volt a környék aranybányászata, melynek központja a közeli (1368-tól szabad királyi város rangjára emelkedett) Rimabánya volt. A település neve szláv eredetű, a „húština” (sűrűség, bozótos) szóból eredeztetik. Első írásos említését az 1332-1337 közötti pápai tizedjegyzékben találjuk. A 14. században már templomos hely volt, 1438-ban Hirmistia, 1439-ben pedig Hilistye néven szerepelt az írásos forrásokban. A 15. században a Feledy család birtoka volt, majd a 16. századtól a Kubinyiaké, később pedig a Fáy család birtokába került (egészen a 19. századig). A 16. század közepén sokat szenvedett az I. Ferdinánd és Szapolyai János között harcokban. Lakói 1540-ben evangélikus hitre tértek. Nagy jelentőségű volt vasércbányászata és vaskohászata, a 18. században két huta és két hámor működött Nyustyán. Katolikus egyházközségét 1769-ben alapították újra, az első katolikus kápolna 1788-ban épült a faluban. A 18. század végén Vályi András leírásában (1796) említi, hogy erdeinek nagy részét a hámorok faszükséglete miatt már kivágták, és hogy az Osztra-hegyen ólom- és ezüstbányászattal kísérleteznek. 1802-ig Hont vármegye Kishonti kerületéhez tartozott, ekkor az egyesített Gömör és Kishont vármegye része lett. A 19. század elején számos kovács és szűrszabó volt a faluban, 1825-ben alakult meg a szűrszabók céhe. 1828-ban 130 háza és 1125 lakosa volt. 1848-49-ben a helyi születésű Ján Francisci (1822-1905) vezetésével szlovák önkéntesekből ellenforradalmi nemzeti gárdát szervezett. 1874. szeptember 5-én megnyitották a Feledet Tiszolccal összekötő vasutat, melynek egyik állomása Nyustya lett. A település gyors fejlődését elősegítette a Rima-Murány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 1885-ben létrehozott új vaskohója, mely Nyustya és Likér között létesült, akárcsak a munkások számára épült lakótelep (Kolónia). Az ércet 13 km hosszú csillepályán szállították az üzembe, mely 1891-ben 50 ezer mázsa nyersvasat termelt, ekkor 80 munkása volt, de számuk később ugrásszerűen nőtt, akárcsak Nyustya és Likér lakosságszáma. Nyustya népessége 1880-ban 1181, 1891-ben 1480, 1910-ben már 2025 fő volt, Likéré pedig 1880-1910 között több mint háromszorosára nőtt (273 főről 1004-re). A 19. század végén már működött a falutól északra, Mútnik határrészben létesült magnezitpörkölő, melyet az 1873-ban, a vasút építésekor felfedezett magnezitkészletekre telepítettek. 1891-ben a Gömör és Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozó kisközségben posta- és távíróhivatal, takarékpénztár és evangélikus népiskola (három tanítóval) működött. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, 1921-ben 1668 lakosának 84,7 %-a volt csehszlovák és 12,6 %-a magyar nemzetiségű. 1930-ban 1735, 1940-ben 2106, 1948-ban 1950 lakosa volt. A két világháború között a vasműben (1921-ben) és a magnezitgyárban is leállt a termelés, a magas munkanélküliséggel sújtott település a gömöri munkásmozgalom egyik fontos központjává és a baloldali pártok fellegvárává vált. A nyustyai munkásotthont 1930-35 között önerőből létesítették. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Rimaszombattól északra húzta meg, így Nyustya járásközponttá vált, mely tovább növelte jelentőségét. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1944-ben a Szlovák Nemzeti Felkelés egyik központja lett a település, lakosai közül került ki a „Mastek” partizáncsoport, mely Rimabánya és Karaszkó környékén tevékenykedett. Likéren tábori kórház is működött. Nyustya 1945. január 23-án szabadult fel. Az 1949-es közigazgatási átszervezéssel ismét járásszékhely lett (1960-ig). A szocialista iparosítás keretében új magnezitüzemet létesítettek a régi helyén, a vaskohászatot fejlett vegyipar (favegyészet, gyógyszervegyészet, műanyaggyártás) váltotta fel, tovább fejlesztették a magnezit- és zsírkőbányászatot. A magnezitbányászat súlyos környezeti károkkal járt a Rima völgyében. 1960-ban közigazgatásilag egyesítették Nyustyát és Likért, egyben Nyustya-Likér (Hnúšťa-Likier, 1971-ig) néven várossá nyilvánították. Az 1950-es években középiskolát, 1969-ben gimnáziumot létesítettek a városban. Új lakótelepet létesítettek a régi településközponttól nyugatra, a régi (likéri) munkáskolóniától északra pedig új munkás-lakótelep (Horná Kolónia) létesült. 1971-ben hozzá csatolták Dombosmező, Hacsó és Baradna községeket, egyben hivatalos neve újra Hnúšťa lett. A város népessége gyorsan nőtt, míg (mai területére számolva) 1948-ban 3780, 1961-ben már 5005, 1970-ben 5329, 1980-ban 6282, 1991-ben pedig 7146 lakosa volt. A rendszerváltás után falepárló üzemét ipari gumit előállító gyárrá alakították át. 2001-ben a város legfontosabb ipari munkahelye a vegyikombinát volt (SLZ Chémia) 281 alkalmazottal, a gumigyárban (Prvá T-Gúm) 92-en dolgoztak. Nyustya napjainkban a régió egészét sújtó gazdasági problémákkal és elszegényedéssel, valamint a múlttól örökölt környezeti károkkal küzd.

Mai jelentősége

Nyustya a régió egyik legfontosabb iparvárosa, vegyi üzeme (SLZ Nova a.s.), kábelgyára (Jura Eltec s.r.o.) és ipari gumit gyártó üzeme mellett ma is működik a Mútnik-Skálie településrészen található magnezitüzem (Gemerská Nerudná Spoločnosť). Maša településrészen fűrészüzem található, a város kis kiterjedésű szántóföldjeit a klenóci mezőgazdasági szövetkezet műveli. A városban szlovák tannyelvű gimnázium (Matej Hrebenda Gimnázium), szakközépiskola és két alapiskola található. A Szent Kereszt felmagasztálásának szentelt római katolikus temploma 1802-ben épült klasszicista stílusban. Szintén klasszicista stílusú evangélikus temploma a 14. századi, 1804-ben lebontott régi gótikus templom helyén épült 1808-ban. Az evangélikus templom előtt áll Ján Francisci emlékműve (1925). A temetőben található római katolikus kápolna 1902-ben épült neoreneszánsz stílusú építmény. A városháza épületét 1906-ban emelték. Hacsó evangélikus temploma 1816-ban klasszicista, Likéré 1875-ben neoklasszicista stílusban, Dombosmezőé 1868-ban épült. Baradna evangélikus temploma 18. század eleji barokk stílusú építmény, melyet 1797-ben klasszicista stílusban átépítették, tornyát 1810-ben emelték hozzá. Nyustya határában számos turistaösvény található: a kék jelzés a Szinec-heggyel, a sárga az Osztra-heggyel köti össze a város, a zöld jelzés a Rimaszombat-Murány között vezető Széchy Mária-úttal teremt összeköttetést, mely érinti a Brezina-hágót és áthalad Dombosmezőn is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NYUSTYA. Tót falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és többen evangelikusok, fekszik Likér, Rima Brezó, Baradna mellett 1/4, és 1/2 mértföldnyire, két vasat kovátsoló hámor is van benne, kaszállója, ’s legelője elég, erdeje az ott lévő hámorok miatt el pusztúlt, de abrontsnak való nyír, és mogyoró fája vagyon elég, fa edényt is készítenek, úgy látszik, hogy arany mosások is vóltak itt; most pedig Osztra nevű hegyen ólomra, és ezűstre jó reménység alatt még eddig egy Bánya haszon nélkűl dolgoztatik, lakosai rész szerént tsapók, rész szerint pedig kovátsok, néhol földgye sovány, és vas vizess. LIKÉR. Tót falu Kis Hont Várm. földes Urai Karants, Berényi, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Nyustához közel, és Rima Brezóhoz is, mellynek filiája, legelője elég, fája van, piatzozása Rimaszombatban közel, határjában vas hamor van, melyben öntött nyers vas kovátsoltatik, földgye soványas. HACSAVA. Tót falu Hont Várm., földes Ura B. Kemény, G. Berényi, B. Sághy Uraságok, lakosai leg inkább evangelikusok, fekszik Rima víze mellett, közel Fűrészhez, mellynek filiája, épűletre való fája tsekély, legelője szoross, réttyei kevesek, földgye sovány, fa tányérok, és mozsároknak készítésekből élnek, mellyeket az alföldre szoktak le hordani. POLOM. Tót falu Gömör Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Ratkóhoz egy mértföldnyire, határja hegyes, és középszerű, piatzai többek, harmadik osztálybéli. BARADNA. Tót falu Gömör Vármegyében, birtokosa Gróf Koháry Uraság, lakosai evangelikusok, fekszik Dobrapatakhoz, és Sztrizshez fél órányira Kis Hont Vármegyének szélén. Határja közép termékenységű, fája elég, réttye legelője jó, rétekje nevezetes. második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nustya, tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyében, ut. p. Rimaszombathoz északra 2 1/2 mfdnyire: 262 kath., 1098 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Két vashámor. F. u. a Kubinyi nemzetség. Likér, tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyében, Nusztya és Rima-Brezó közt: 15 kath., 264 evang. lak. Kövér rétek; 2 vashámor. Szép erdő. F. u. b. Lusinczky. Ut. p. Rimaszombat. Hacsava, tót falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vgyékben, Pila és Nustya közt: 16 kath., 227 evang. lak., kik sok fatálat, mozsarat, kanalat, kulacsot, s m. i. faedényeket készitenek. Határa hegyes és sovány. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat. Polom, tót falu, Gömör vmegyében, egy magas hegy tetején, Ratkóhoz nyugotra 1 mfd. 11 kath., 240 evang. lak. Határa kicsiny, s ámbár hegyes, még is termékeny. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat. Baradna, tót falu, Gömör- és Kis-Honth egyesült vgyékben, egy szűk völgyben, Ratkóhoz nyugotra 1 órányira: 13 kath., 459 evang. lak. Van itt evang. anyatemplom, 2 barlang. Határa nagyon hegyes és sovány; lakosi sok faeszközöket csinálnak. F. u. h. Coburg s m. t. Ut. p. Rimaszombat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A mind jobban szűkűlő völgyben a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság likéri nagy vaskohó-telepe köti le figyelmünket. Közel 300 munkást foglalkoztat s évenként 360 ezer métermázsa vasat termel. A vasérczet drótkötél-pálya szállítja ide 14 kilométernyi távolságról. Nyugat felé a szép bükkerdővel benőtt Szinecz-hegy emelkedik, hol hajdan aranykeresők jártak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nyustya, rimavölgyi kisközség, főszolgabirói székhely, 290 házzal és 1803, nagyobbára tótajkú és ág. ev. h. vallású lakossal. A XV. században a Feledyek voltak a földesurai és 1526-ban még Feledy Istók birtokában találjuk. Később a Kubinyiak bírták, azután a Fáy család. Ma Fáy Gyulának és Máriássy Gizellának van itt nagyobb birtoka és úrilaka. A Fáy-féle emeletes kúriát a Kubinyiak építették. A községet Ferdinánd és Szapolyai idejében többizben feldúlták. Azelőtt nagyon sok szűrszabó volt a községben és a szűrszabó czéh 1825-ben alakult. Van itt magyar olvasókör, a rimamurányi-salgótarjáni vasmű r.-t.-nak vasolvasztója, az egyesült gömöri magnezit-részvénytársaságnak magnezitpörkölője, m. kir. erdőgondnokság, 3 tanerővel bíró ev. népiskola, posta- és táviróhivatal, vasúti állomás. A községben két templom van, ú. m. róm. katholikus és ág. h. evangelikus. Mind a kettő 1802-ben épült. Ide tartoznak Kotlistyo, Massa, Branzova és Brezin telepek is. Likér, rimavölgyi kisközség, 90 házzal és 880, nagyobb részben tót ajkú, ág. ev. h. vallású lakossal. 1438-ban Likérfalva néven mint Ajnácskő vár tartozéka szerepel. A várbirtokok uraival változtak az idők folyamán e község földesurai is. A mult század elején a Kubinyi és a báró Luzsénszky család is birtokosa volt. Itt van a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság kohóigazgatósága, vasolvasztója és hatalmas gyártelepe, mely egyike az ország legnevezetesebb gyárainak. Szapolyay és Ferdinánd idejében a község sokat szenvedett Basó Mátyástól, ki a községet több izben elpusztította. A községben levő ág. h. ev. templom 1785-ben épült. A község postája és távírója Nyustya, vasúti állomása Nyustya-Likér. Hacsav, rimavölgyi tót kisközség, 61 házzal és 340 ág. h. ev. lakossal. Régi birtokosai nem ismeretesek. A Ferdinánd és Szapolyay alatti villongások alatt két ízben felgyújtották a községet. A XVIII. században Hancsava néven találjuk említve. Ez időben a községben fűrészmalom volt, a lakosok nagy része pedig a nyerges mesterséget űzte. A falu határában van a magnesitpörkölő részvénytársaság magnesitgyára. Ág. h. ev. temploma 1816-ban épült. Postája, távírója és vasúti állomása Nyustya. Polom, a Rimavölgy közelében fekvő tót kisközség, 55 házzal és 345 ág. ev. h. vallású lakossal. 1413-ban a Derencsényiek birtoka. Egy része az idők folyamán a Coburg herczegi család kezébe került, de másik részét a br. Luzsénszky és a Draskóczy család bírta. Most Latinák testvéreknek van itt nagyobb birtokuk. A község evangelikus temploma 1868-ban épült. E község közelében feküdt hajdan Polyánfalva, mely 1427-ben, mint a runyai Soldos család birtoka van említve. Polom fölött ered a Kis-Balog patak. A község postája, távírója és vasúti állomása Nyustya. Baradna, tót kisközség, melynek 214 ág. ev. h. vallású lakosa 53 házban lakik. A Koháry-féle birtokok sorsában osztozott és jelenleg a Coburg herczegi család az ura. Határa gazdag vasérczben. Két barlangját is ismerik, melyek azonban nem nevezetesek. Itt rejtőzött 1849-ben Irányi Dániel, Jaczkó Sámuel akkori ág. h. ev. lelkésznél. A községet a mult század közepén tűz pusztította el. Evangelikus temploma 1790-ban épült. Postája, távírója és vasúti állomása Nyustya.

Magyar Katolikus Lexikon

Nyustya, Nustya, v. Gömör-Kishont vm. (Hnúšt'a, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. kishonti esp. ker-ében. - 1769: alapították. Tp-át 1802: Szt Kereszt felmagasztalása tit-ra sztelték, a mait 1906: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Feketepatak, Hacsó, Kiéte, Klenóc, Likér, Rimabrézó. - Lakói 1991: össz. 7146, m. 104 (1,46%); 2001: össz. 7557, m. 81 (1,07%). ** Gerecze II:330. - Schem. Ros. 1913:67.

Helységnévtár

Nyustya (Nyust) [Nyustai vasgyár], RK. 244 Rozsnyó, kg. 6 - , ÁG. 886 Tiszai, ref. 16 - , izr. 28 - , hitf. nélkül 1. Likér, rk. 30 Nyustya, ág. 239 Rimabrézó, izr. 4 - - Hacsova (Hacsava), rk. 12 Nyustya, ág. 279 Fürész, ref. 6 - , izr. 3 - . Polom (Ratko), rk. 8 Ratkó-Lehota, kg. 1 - , ág. 288 Baradna. Baradna, rk. 9 Ratkó-Lehota, gk. 1 - , ÁG. 237 Tiszai, izr. 2 -.

Csernyánszky Sámuel

1759. 9. 13.
Nyustya - megszületett
1782 - 1785
Bakabánya - egyházi szolgálatot végzett
1790 - 1809
Bát - élt
1809. 2. 12.
Bát - elhunyt
Névelőfordulások
1438
Hirmistia
1439
Hilistye
1773
Nyustya, Hnusstia,
1786
Nyuschtya, Hnusstya,
1808
Nyustya, Nussťa, Hňussťa, Hnausstě,
1863
Nyustya,
1920
Hnúšťa
1960
Hnúšťa-Likier,
1971
Hnúšťa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Francisciho) 74
Telefon: 0472028810
Fax: 0475423251

Honlap: hnusta.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lebeda Roman (Független)

Képviselő-testület:
Petrok Marián (Demokrati Slovenska)
Kiráľová Danka (Független)
Šamin Grigorij (Független)
Balašková Marianna (Független)
Moncoľová Katarína (Független)
Zollerová Ľubica (Független)
Vargová Miroslava (Független)
Vinclavová Janka (Független)
Golian Matúš (Független)
Morová Erika (Független)
Ginisová Hilda (KDH)
Pliešovský Martin (SNS)
Féderová Margita (SNS)
8% Demokrati Slovenska 1 képviselö Független 69% Független 9 képviselö 8% KDH 1 képviselö SNS 15% SNS 2 képviselö 13 képviselö
Nyustya 1i Posta

Rumunskej armády 194

Technické služby mesta Hnúšťa

Kotlište, P.O.BOX 25

Gymnázium Mateja Hrebendu

Hlavná 431

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Detský domov Škovránok

Budovateľov 801

Združenie obcí SEPARO

Francisciho 74

Špeciálna základná škola

Zápotockého 127

Základná škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa

Nábrežie Rimavy 457

Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa

Klokočova 742

Základná umelecká škola Hnúšťa

Nábrežie Rimavy 457

Stredná odborná škola

Hlavná 425

Alapiskola

Klokočova 742

Základná škola J.F.R.

Nábrežie Rimavy 457

Gymnázium M.H.

Hlavná 431

Óvoda

Klokočova 741

Óvoda

Nábrežie Rimavy 447

Stredná odborná škola

Hlavná 425

Speciális Alapiskola

Zápotockého 127

Nyustyai Anyakönyvi Hivatal

Francisciho 74

Nyustyai Városi Hivatal

Francisciho 74

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 217 9%
szlovákok 1931 84%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 122 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2300
magyarok 1518 37%
szlovákok 2479 60%
ruszinok 4 0%
romák 58 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4143
magyarok 410 12%
szlovákok 3006 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 26 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 115 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3557
magyarok 104 1%
szlovákok 6579 92%
ruszinok 1 0%
romák 406 6%
ukránok 0 0%
csehek 40 1%
németek 1 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 7146
magyarok 81 1%
szlovákok 7037 93%
ruszinok 1 0%
romák 254 3%
ukránok 1 0%
csehek 30 0%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 146 2%
összlétszám 7557
magyarok 51 1%
szlovákok 6232 80%
ruszinok 3 0%
romák 211 3%
ukránok 1 0%
csehek 19 0%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 11 0%
ismeretlen 1248 16%
összlétszám 7781
magyarok 46 1%
szlovákok 6080 90%
ruszinok 0 0%
romák 34 1%
ukránok 3 0%
csehek 20 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 23 0%
ismeretlen 552 8%
összlétszám 6762
összlétszám 1181
magyarok 195 17%
szlovákok 903 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 59 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 11 4%
szlovákok 235 86%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 300
magyarok 4 1%
szlovákok 271 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 297
magyarok 7 2%
szlovákok 281 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 249
magyarok 0 0%
szlovákok 241 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 330
magyarok 16 5%
szlovákok 314 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 207
magyarok 3 1%
szlovákok 201 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2025
magyarok 885 44%
szlovákok 1042 51%
ruszinok 4 0%
romák 58 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 29 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1004
magyarok 481 48%
szlovákok 504 50%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 577
magyarok 133 23%
szlovákok 418 72%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 312
magyarok 2 1%
szlovákok 310 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 879
magyarok 168 19%
szlovákok 633 72%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 59 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1668
magyarok 210 13%
szlovákok 1412 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 493
magyarok 30 6%
szlovákok 446 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 205
magyarok 0 0%
szlovákok 205 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5598
Választási részvétel: 45.25 %
Kiadott boríték: 2533
Bedobott boríték: 2533

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2480
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lebeda Roman 1302 52.50 % Független
Bagačka Michal 1154 46.53 % SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Grácová Anna 24 0.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pliešovský Martin 1067 SNS
Kiráľová Danka 961 Független
Šamin Grigorij 717 Független
Petrok Marián 704 Demokrati Slovenska
Ginisová Hilda 558 KDH
Balašková Marianna 545 Független
Moncoľová Katarína 545 Független
Zollerová Ľubica 513 Független
Vargová Miroslava 486 Független
Féderová Margita 483 SNS
Vinclavová Janka 239 Független
Golian Matúš 209 Független
Morová Erika 205 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 30.77% SMER-SD 4 képviselö Független 30.77% Független 4 képviselö SDKÚ-DS, SaS 23.08% SDKÚ-DS, SaS 3 képviselö 7.69% SNS 1 képviselö 7.69% KSS 1 képviselö 13 képviselö
2018
SNS 15.38% SNS 2 képviselö Független 69.23% Független 9 képviselö 7.69% Demokrati Slovenska 1 képviselö 7.69% KDH 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 5713
Választási részvétel: 21.93 %
Kiadott boríték: 1253
Bedobott boríték: 1253
Választásra jogosult: 5711
Választási részvétel: 23.60 %
Kiadott boríték: 1348
Bedobott boríték: 1348
Választásra jogosult: 5 721
Választási részvétel: 32,51 %
Kiadott boríték: 1 860
Bedobott boríték: 1 860

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1186
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 1 813
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 508 42.83 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 397 33.47 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 150 12.65 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 36 3.04 % KĽS
Karol Konárik 29 2.45 % SNS
Ondrej Binder 17 1.43 % Független
Pavel Chovanec 13 1.10 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 12 1.01 % ASV
Jaroslav Sekerka 12 1.01 % KSS
Andrea Jenčíková 9 0.76 % NP
Jozef Sásik 3 0.25 % SĽS
Vladimír Maňka 452 33.78% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 821 45.28 % Független
Marian Kotleba 458 25.26 % ĽSNS
Igor Kašper 198 10.92 % Független
Martin Juhaniak 193 10.65 % Független
Jozef Šimko 21 1.16 % Független
Milan Urbáni 16 0.88 % SMS
Stanislav Mičev 16 0.88 % Független
Viliam Baňák 16 0.88 % JĽSS
Martin Klus 13 0.72 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vojtech Kökény 12 0.66 % SRK
Michal Kantor 11 0.61 % SZS
Alena Pivovarčiová 10 0.55 % NP
Miroslav Gálik 9 0.50 % NAS
Pavel Greksa 7 0.39 % Független
Ivan Saktor 5 0.28 % Független
Zdenek Očovan 5 0.28 % NAJ
Jozef Sásik 2 0.11 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1189
Érvényes szavazólap: 1 804
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Michal Bagačka 551 46.34% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 525 44.15% SMER - SD, KDH
Marian Petrok 419 35.24% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Struhár 409 34.40% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 275 23.13% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Cibuliak 184 15.48% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jaroslav Suja 170 14.30% Független
Ján Antal 131 11.02% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 127 10.68% ĽS Naše Slovensko
Romana Antalová 106 8.92% ÚSVIT
Lukáš Kvietok 97 8.16% KDH, SMER - SD
Stanislav Mizík 95 7.99% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 90 7.57% SMER - SD, KDH
Kristián Gavalier 88 7.40% ĽS Naše Slovensko
Viliam Vaš 79 6.64% SMER - SD, KDH
Dušan Kojnok 75 6.31% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jana Uhrinová 70 5.89% SNS
Jozef Pupala 70 5.89% KSS
Anna Kekeňáková 62 5.21% KSS
Jozef Šimko 59 4.96% Független
Gejza Farkaš 54 4.54% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Dušan Faško 50 4.21% KSS
Tibor Lukáčka 50 4.21% ASV
Peter Vetrák 40 3.36% SĽS
Aneta Vargicová 37 3.11% SNS
Ján Matej 36 3.03% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Samuel Zubo 36 3.03% KSS
Jozef Hrablay 33 2.78% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Veronika Rízová 31 2.61% KSS
Vojtech Szajkó 31 2.61% Független
Peter Juhász 26 2.19% SMK-MKP
Viliam Vidinský 25 2.10% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Širák 24 2.02% KSS
Peter Vraniak 22 1.85% ÚSVIT
Ladislav Lang 21 1.77% MOST - HÍD
František Auxt 17 1.43% SMK-MKP
Tibor Balog 14 1.18% SMS
Ján Hiraj 13 1.09% NP
Renáta Puhlová 13 1.09% PD
Vojtech Kökény 12 1.01% SRK
Katarína Horváth 12 1.01% KĽS
Csaba Horváth 10 0.84% Független
Zoltán Bán 10 0.84% SMK-MKP
Silvia Vargová 10 0.84% MOST - HÍD
Helena Krauszová 8 0.67% SMS
Tomáš Agócs 7 0.59% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 7 0.59% SMK-MKP
Michal Bagačka 893 49.50% SMER-SD
Roman Lebeda 823 45.62% Független
Martin Pliešovský 742 41.13% SNS
Katarína Moncoľová 605 33.54% Független
Peter Mináč 553 30.65% SMER-SD
Marian Petrok 520 28.82% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslava Vargová 423 23.45% Független
Stanislava Zvarová 383 21.23% SMER-SD
Ján Antal 230 12.75% JEDNOTA-ĽSS
Miroslava Grendelová 203 11.25% KSS
Pavel Cibuliak 200 11.09% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 199 11.03% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 198 10.98% ĽS Naše Slovensko
Jozef Šimko 182 10.09% Független
Adriana Zavadinková 134 7.43% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 107 5.93% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Ivan Hazucha 78 4.32% SMER-SD
Lukáš Kvietok 72 3.99% SMER-SD
Dušan Hlinka 72 3.99% SMER-SD
Michaela Kružlicová 60 3.33% ĽS Naše Slovensko
Róbert Čipka 50 2.77% KSS
Andrea Andrášiová 49 2.72% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ján Lichanec 46 2.55% Független
Marta Kanalová 43 2.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Peter Juhász 40 2.22% SMK-MKP
Vojtech Kökény 38 2.11% SRK
Aneta Vargicová 36 2.00% SNS
Zdenek Očovan 25 1.39% NAJ
Gejza Farkaš 19 1.05% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vladimír Skrutek 19 1.05% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Krahulec 19 1.05% Független
Tomáš Agócs 18 1.00% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 17 0.94% SRK
Alena Pivovarčiová 16 0.89% NP
Robert Bottlik 13 0.72% SME RODINA - Boris Kollár
Csaba Csízi 12 0.67% MOST - HÍD
Anatolij Jefimov 12 0.67% KSS
Ladislav Rigó 12 0.67% SMK-MKP
Štefan Vavrek 11 0.61% MOST - HÍD
Ladislav Lang 10 0.55% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 10 0.55% SMK-MKP
Kristián Korheľ 10 0.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Gejza Mede 7 0.39% Független
Vojtech Menyhárt 6 0.33% Független
Aladár Bari 6 0.33% MOST - HÍD
Zoltán Biró 5 0.28% DOMA DOBRE
Ferenc Auxt 5 0.28% SMK-MKP
Anna Zsóriová 3 0.17% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Sliva 2 0.11% MOST - HÍD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 29.67 %
Tiszolc 212 18.18 %
Nyustya 134 11.49 %
Klenóc 59 5.06 %
Feled 29 2.49 %
Bakostörék 28 2.40 %
Rimaráhó 21 1.80 %
Várgede 18 1.54 %
Jánosi 18 1.54 %
Osgyán 17 1.46 %
Rimabrézó 16 1.37 %
Cserencsény 12 1.03 %
Meleghegy 12 1.03 %
Kruzsnó 11 0.94 %
Rimaszabadi 9 0.77 %
Derencsény 9 0.77 %
Uzapanyit 8 0.69 %
Durendapuszta 8 0.69 %
Rimabánya 8 0.69 %
Rimazsaluzsány 7 0.60 %
Sajószentkirály 7 0.60 %
Velkenye 7 0.60 %
Gömörfüge 7 0.60 %
Rimaszécs 6 0.51 %
Vámosbalog 5 0.43 %
Dobóca 5 0.43 %
Kecege 5 0.43 %
Balogrussó 5 0.43 %
Kőhegy 5 0.43 %
Kerekgede 5 0.43 %
Balogfala 4 0.34 %
Rakottyás 4 0.34 %
Rónapatak 4 0.34 %
Runya 4 0.34 %
Oldalfala 4 0.34 %
Zeherje 4 0.34 %
Bellény 3 0.26 %
Zsip 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Guszona 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Gortvakisfalud 3 0.26 %
Ajnácskő 3 0.26 %
Gernyőpuszta 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Bátka 3 0.26 %
Csíz 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Détér 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Hanva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Méhi 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Alsóvály 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.70 %
Rimaszombat 141 7.98 %
Rimaszécs 141 7.98 %
Baraca 102 5.77 %
Sajólénártfalva 66 3.74 %
Cakó 55 3.11 %
Sajószentkirály 49 2.77 %
Nemesmartonfala 46 2.60 %
Kálosa 38 2.15 %
Zsip 38 2.15 %
Abafalva 36 2.04 %
Dobóca 35 1.98 %
Velkenye 34 1.92 %
Bátka 34 1.92 %
Hanva 34 1.92 %
Várgede 33 1.87 %
Vámosbalog 32 1.81 %
Rakottyás 31 1.75 %
Balogtamási 29 1.64 %
Tajti 29 1.64 %
Gesztete 28 1.58 %
Balogfala 28 1.58 %
Rimasimonyi 28 1.58 %
Jéne 28 1.58 %
Feled 27 1.53 %
Sajókeszi 27 1.53 %
Csíz 26 1.47 %
Uzapanyit 25 1.41 %
Gömörfüge 21 1.19 %
Jánosi 16 0.91 %
Rimapálfala 16 0.91 %
Méhi 16 0.91 %
Balogújfalu 16 0.91 %
Serke 15 0.85 %
Naprágy 15 0.85 %
Balogiványi 15 0.85 %
Almágy 14 0.79 %
Zádorháza 10 0.57 %
Runya 10 0.57 %
Harmac 9 0.51 %
Kövecses 8 0.45 %
Darnya 7 0.40 %
Szútor 7 0.40 %
Alsóvály 7 0.40 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 31.18 %
Tiszolc 81 21.77 %
Klenóc 17 4.57 %
Nyustya 16 4.30 %
Rimaszécs 11 2.96 %
Osgyán 9 2.42 %
Rimaráhó 7 1.88 %
Cserencsény 7 1.88 %
Feled 6 1.61 %
Rimazsaluzsány 6 1.61 %
Jánosi 6 1.61 %
Karaszkó 4 1.08 %
Méhi 4 1.08 %
Kálosa 4 1.08 %
Várgede 4 1.08 %
Sajószentkirály 4 1.08 %
Zeherje 3 0.81 %
Rimabánya 3 0.81 %
Perjése 2 0.54 %
Gernyőpuszta 2 0.54 %
Kacagópuszta 2 0.54 %
Egyházasbást 2 0.54 %
Rimaszabadi 2 0.54 %
Balogtamási 2 0.54 %
Kruzsnó 2 0.54 %
Zsip 2 0.54 %
Felsősziklás 2 0.54 %
Korláti 2 0.54 %
Kecege 2 0.54 %
Bátka 2 0.54 %
Bakostörék 2 0.54 %
Abafalva 2 0.54 %
Csíz 2 0.54 %
Hubó 2 0.54 %
Gesztete 2 0.54 %
Gömörpéterfala 2 0.54 %
Kiéte 2 0.54 %
Uzapanyit 1 0.27 %
Ajnácskő 1 0.27 %
Détér 1 0.27 %
Gömörfüge 1 0.27 %
Dobóca 1 0.27 %
Sajólénártfalva 1 0.27 %
Kőhegy 1 0.27 %
Alsósziklás 1 0.27 %
Balogpádár 1 0.27 %
Jéne 1 0.27 %
Gömörhegyvég 1 0.27 %
Nemesradnót 1 0.27 %
Ratkószuha 1 0.27 %
Rimabrézó 1 0.27 %
Rimasimonyi 1 0.27 %
Serke 1 0.27 %
Óbást 1 0.27 %
Oldalfala 1 0.27 %
Medveshidegkút 1 0.27 %
Rimapálfala 1 0.27 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 45.36 %
Nyustya 12 6.19 %
Jánosi 9 4.64 %
Feled 5 2.58 %
Gömörfüge 4 2.06 %
Méhi 4 2.06 %
Cserencsény 4 2.06 %
Rimaszécs 4 2.06 %
Tiszolc 4 2.06 %
Gernyőpuszta 4 2.06 %
Várgede 3 1.55 %
Vámosbalog 3 1.55 %
Kruzsnó 3 1.55 %
Sajószentkirály 3 1.55 %
Klenóc 3 1.55 %
Osgyán 2 1.03 %
Baraca 2 1.03 %
Uzapanyit 2 1.03 %
Nemesradnót 2 1.03 %
Rimaráhó 2 1.03 %
Perjése 2 1.03 %
Alsóvály 2 1.03 %
Kálosa 2 1.03 %
Balogpádár 2 1.03 %
Meleghegy 1 0.52 %
Gömörpéterfala 1 0.52 %
Tajti 1 0.52 %
Durendapuszta 1 0.52 %
Kacagópuszta 1 0.52 %
Naprágy 1 0.52 %
Rimaszabadi 1 0.52 %
Kövecses 1 0.52 %
Gömörispánmező 1 0.52 %
Bátka 1 0.52 %
Gesztete 1 0.52 %
Gesztes 1 0.52 %
Zsip 1 0.52 %
Cakó 1 0.52 %
Ratkószuha 1 0.52 %
Zeherje 1 0.52 %
Dúlháza 1 0.52 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 53.99 %
Nyustya 49 3.34 %
Osgyán 45 3.07 %
Tiszolc 45 3.07 %
Feled 35 2.39 %
Klenóc 32 2.18 %
Várgede 23 1.57 %
Cserencsény 22 1.50 %
Rimaráhó 17 1.16 %
Bátka 15 1.02 %
Vámosbalog 14 0.96 %
Ajnácskő 14 0.96 %
Bakostörék 13 0.89 %
Jánosi 12 0.82 %
Alsósziklás 11 0.75 %
Csíz 10 0.68 %
Ratkószuha 10 0.68 %
Kruzsnó 10 0.68 %
Zeherje 9 0.61 %
Kecege 9 0.61 %
Vecseklő 9 0.61 %
Rimazsaluzsány 9 0.61 %
Perjése 8 0.55 %
Balogrussó 8 0.55 %
Abafalva 8 0.55 %
Guszona 8 0.55 %
Sajószentkirály 7 0.48 %
Gömörfüge 7 0.48 %
Dobóca 7 0.48 %
Alsóvály 7 0.48 %
Meleghegy 7 0.48 %
Nemesradnót 7 0.48 %
Felsővály 6 0.41 %
Rimaszécs 6 0.41 %
Oldalfala 6 0.41 %
Méhi 6 0.41 %
Rimabánya 6 0.41 %
Rakottyás 5 0.34 %
Dúlháza 5 0.34 %
Zsip 5 0.34 %
Derencsény 5 0.34 %
Gömörpéterfala 5 0.34 %
Serke 5 0.34 %
Hanva 5 0.34 %
Velkenye 5 0.34 %
Durendapuszta 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Sajólenke 4 0.27 %
Rimabrézó 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogiványi 3 0.20 %
Balogfala 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Felsősziklás 3 0.20 %
Kacagópuszta 3 0.20 %
Balogpádár 3 0.20 %
Kálosa 3 0.20 %
Hubó 3 0.20 %
Rónapatak 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Óbást 3 0.20 %
Gernyőpuszta 3 0.20 %
Babarét 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Ratkószabadi 2 0.14 %
Almágy 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Szilistye 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Magyarhegymeg 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Harmac 2 0.14 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 62.38 %
Nyustya 36 2.86 %
Osgyán 34 2.70 %
Cserencsény 26 2.06 %
Tiszolc 23 1.83 %
Bakostörék 21 1.67 %
Klenóc 20 1.59 %
Jánosi 20 1.59 %
Rimaráhó 19 1.51 %
Rimabánya 16 1.27 %
Feled 15 1.19 %
Rimazsaluzsány 14 1.11 %
Ratkószabadi 14 1.11 %
Bátka 12 0.95 %
Várgede 10 0.79 %
Vámosbalog 9 0.71 %
Uzapanyit 9 0.71 %
Kruzsnó 9 0.71 %
Rimaszécs 9 0.71 %
Kőhegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Sajószentkirály 6 0.48 %
Meleghegy 5 0.40 %
Rimabrézó 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Abafalva 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Felsősziklás 4 0.32 %
Almágy 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Rimaszabadi 3 0.24 %
Baraca 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Velkenye 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Sajólenke 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Óbást 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Guszona 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Durendapuszta 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Dobóca 2 0.16 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 57.99 %
Osgyán 23 2.83 %
Jánosi 21 2.58 %
Zeherje 14 1.72 %
Feled 13 1.60 %
Bátka 11 1.35 %
Bakostörék 9 1.11 %
Rimaszécs 9 1.11 %
Tiszolc 9 1.11 %
Cserencsény 8 0.98 %
Sajószentkirály 7 0.86 %
Kövecses 7 0.86 %
Dobóca 7 0.86 %
Gesztete 6 0.74 %
Rimaráhó 6 0.74 %
Gömörpéterfala 5 0.61 %
Ajnácskő 5 0.61 %
Várgede 5 0.61 %
Klenóc 5 0.61 %
Serke 5 0.61 %
Rimazsaluzsány 5 0.61 %
Balogfala 5 0.61 %
Balogtamási 4 0.49 %
Détér 4 0.49 %
Vámosbalog 4 0.49 %
Alsósziklás 4 0.49 %
Felsővály 4 0.49 %
Guszona 3 0.37 %
Kruzsnó 3 0.37 %
Almágy 3 0.37 %
Uzapanyit 3 0.37 %
Kecege 3 0.37 %
Rimapálfala 3 0.37 %
Nyustya 3 0.37 %
Rimabánya 3 0.37 %
Gömörfüge 2 0.25 %
Meleghegy 2 0.25 %
Sajólenke 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Nemesmartonfala 2 0.25 %
Tajti 2 0.25 %
Rimabrézó 2 0.25 %
Óbást 2 0.25 %
Bellény 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Abafalva 2 0.25 %
Nemesradnót 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Jéne 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Derencsény 1 0.12 %
Kőhegy 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Harmac 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Babarét 1 0.12 %
Csíz 1 0.12 %
Balogpádár 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Gortvakisfalud 1 0.12 %
Méhi 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Velkenye 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 54.75 %
Nyustya 107 8.21 %
Tiszolc 34 2.61 %
Feled 28 2.15 %
Klenóc 28 2.15 %
Jánosi 22 1.69 %
Osgyán 20 1.53 %
Cserencsény 18 1.38 %
Détér 17 1.30 %
Bátka 17 1.30 %
Ajnácskő 17 1.30 %
Várgede 15 1.15 %
Kruzsnó 14 1.07 %
Gernyőpuszta 10 0.77 %
Bakostörék 10 0.77 %
Rimaráhó 10 0.77 %
Rimabánya 9 0.69 %
Guszona 8 0.61 %
Meleghegy 8 0.61 %
Zeherje 7 0.54 %
Rimabrézó 7 0.54 %
Zsip 7 0.54 %
Perjése 6 0.46 %
Csíz 6 0.46 %
Vámosbalog 6 0.46 %
Rimazsaluzsány 5 0.38 %
Felsősziklás 5 0.38 %
Rimaszécs 5 0.38 %
Kacagópuszta 5 0.38 %
Alsósziklás 5 0.38 %
Sajószentkirály 5 0.38 %
Sajólenke 4 0.31 %
Dobóca 4 0.31 %
Hubó 4 0.31 %
Nemesradnót 4 0.31 %
Tóthegymeg 4 0.31 %
Uzapanyit 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 23.23 %
Ajnácskő 113 5.45 %
Sajólénártfalva 108 5.20 %
Bátka 77 3.71 %
Feled 76 3.66 %
Sajószentkirály 66 3.18 %
Rimaszécs 65 3.13 %
Csíz 61 2.94 %
Nemesradnót 54 2.60 %
Vámosbalog 51 2.46 %
Tajti 51 2.46 %
Hanva 43 2.07 %
Velkenye 35 1.69 %
Harmac 31 1.49 %
Baraca 30 1.45 %
Almágy 29 1.40 %
Méhi 27 1.30 %
Darnya 25 1.20 %
Óbást 25 1.20 %
Rimasimonyi 23 1.11 %
Runya 23 1.11 %
Osgyán 21 1.01 %
Guszona 20 0.96 %
Serke 20 0.96 %
Abafalva 19 0.92 %
Várgede 19 0.92 %
Sajólenke 19 0.92 %
Sajórecske 19 0.92 %
Dobóca 19 0.92 %
Gesztete 18 0.87 %
Gömörpéterfala 17 0.82 %
Cakó 15 0.72 %
Uzapanyit 14 0.67 %
Egyházasbást 14 0.67 %
Jánosi 13 0.63 %
Rakottyás 13 0.63 %
Balogfala 12 0.58 %
Nyustya 12 0.58 %
Zsip 11 0.53 %
Rimaráhó 11 0.53 %
Korláti 11 0.53 %
Kövecses 11 0.53 %
Meleghegy 9 0.43 %
Balogpádár 9 0.43 %
Magyarhegymeg 9 0.43 %
Hubó 9 0.43 %
Tiszolc 9 0.43 %
Alsóvály 9 0.43 %
Détér 9 0.43 %
Vecseklő 9 0.43 %
Balogiványi 8 0.39 %
Balogújfalu 7 0.34 %
Balogtamási 7 0.34 %
Kálosa 7 0.34 %
Bakostörék 7 0.34 %
Medveshidegkút 6 0.29 %
Rimabrézó 6 0.29 %
Dobfenek 6 0.29 %
Gömörfüge 6 0.29 %
Zádorháza 6 0.29 %
Kerekgede 5 0.24 %
Cserencsény 5 0.24 %
Kisgömöri 5 0.24 %
Perjése 4 0.19 %
Rimapálfala 4 0.19 %
Dúlháza 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Jéne 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Sajókeszi 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Jeszte 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Klenóc 2 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 63.05 %
Tiszolc 91 4.26 %
Nyustya 72 3.37 %
Klenóc 58 2.71 %
Osgyán 48 2.25 %
Rimaráhó 47 2.20 %
Cserencsény 38 1.78 %
Bakostörék 31 1.45 %
Jánosi 26 1.22 %
Feled 23 1.08 %
Kőhegy 16 0.75 %
Várgede 16 0.75 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 32.85 %
Rimaszécs 175 4.29 %
Kálosa 133 3.26 %
Bátka 123 3.01 %
Feled 117 2.87 %
Ajnácskő 100 2.45 %
Egyházasbást 90 2.20 %
Vámosbalog 81 1.98 %
Nemesradnót 73 1.79 %
Méhi 67 1.64 %
Hanva 67 1.64 %
Almágy 67 1.64 %
Balogfala 66 1.62 %
Serke 61 1.49 %
Csíz 59 1.45 %
Kövecses 56 1.37 %
Détér 56 1.37 %
Harmac 55 1.35 %
Óbást 55 1.35 %
Gesztete 50 1.22 %
Felsővály 48 1.18 %
Dobóca 47 1.15 %
Naprágy 46 1.13 %
Abafalva 45 1.10 %
Tajti 45 1.10 %
Jánosi 45 1.10 %
Várgede 42 1.03 %
Alsóvály 41 1.00 %
Rimasimonyi 40 0.98 %
Sajószentkirály 40 0.98 %
Sajólénártfalva 39 0.96 %
Balogiványi 39 0.96 %
Gömörpéterfala 39 0.96 %
Magyarhegymeg 36 0.88 %
Sajókeszi 34 0.83 %
Zsip 29 0.71 %
Vecseklő 28 0.69 %
Guszona 27 0.66 %
Cakó 26 0.64 %
Balogújfalu 26 0.64 %
Velkenye 26 0.64 %
Osgyán 26 0.64 %
Runya 25 0.61 %
Perjése 25 0.61 %
Uzapanyit 22 0.54 %
Cserencsény 21 0.51 %
Sajólenke 21 0.51 %
Gömörmihályfalva 19 0.47 %
Jéne 18 0.44 %
Zádorháza 18 0.44 %
Balogtamási 18 0.44 %
Gömörfüge 17 0.42 %
Dobfenek 15 0.37 %
Sajórecske 15 0.37 %
Rakottyás 14 0.34 %
Kerekgede 14 0.34 %
Hubó 13 0.32 %
Baraca 13 0.32 %
Oldalfala 11 0.27 %
Medveshidegkút 10 0.24 %
Kisgömöri 10 0.24 %
Balogpádár 10 0.24 %
Bakostörék 10 0.24 %
Rimapálfala 9 0.22 %
Darnya 9 0.22 %
Jeszte 8 0.20 %
Nemesmartonfala 7 0.17 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Korláti 5 0.12 %
Gortvakisfalud 5 0.12 %
Dúlháza 5 0.12 %
Klenóc 5 0.12 %
Nyustya 5 0.12 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.07 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.02 %
Rimazsaluzsány 1 0.02 %
Gesztes 1 0.02 %
Derencsény 1 0.02 %
Bugyikfala 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Kruzsnó 1 0.02 %
Felsősziklás 1 0.02 %
Kacagópuszta 1 0.02 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 39.06 %
Klenóc 25 3.80 %
Nyustya 19 2.89 %
Tiszolc 17 2.58 %
Jánosi 13 1.98 %
Kálosa 12 1.82 %
Rimaszécs 11 1.67 %
Nemesradnót 11 1.67 %
Rimasimonyi 10 1.52 %
Bátka 10 1.52 %
Várgede 10 1.52 %
Almágy 10 1.52 %
Gortvakisfalud 10 1.52 %
Osgyán 9 1.37 %
Bakostörék 8 1.22 %
Egyházasbást 8 1.22 %
Serke 8 1.22 %
Ajnácskő 8 1.22 %
Csíz 7 1.06 %
Détér 7 1.06 %
Guszona 7 1.06 %
Abafalva 7 1.06 %
Vámosbalog 7 1.06 %
Cakó 6 0.91 %
Méhi 6 0.91 %
Óbást 6 0.91 %
Feled 6 0.91 %
Kruzsnó 6 0.91 %
Oldalfala 5 0.76 %
Gömörfüge 5 0.76 %
Tajti 5 0.76 %
Rimaráhó 5 0.76 %
Rakottyás 4 0.61 %
Sajórecske 4 0.61 %
Rimabrézó 4 0.61 %
Hanva 4 0.61 %
Balogtamási 4 0.61 %
Uzapanyit 4 0.61 %
Sajószentkirály 4 0.61 %
Balogújfalu 4 0.61 %
Balogiványi 3 0.46 %
Rimapálfala 3 0.46 %
Cserencsény 3 0.46 %
Dúlháza 3 0.46 %
Zsip 3 0.46 %
Alsósziklás 3 0.46 %
Perjése 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Gesztete 2 0.30 %
Korláti 2 0.30 %
Sajólénártfalva 2 0.30 %
Zeherje 2 0.30 %
Felsővály 2 0.30 %
Naprágy 2 0.30 %
Hubó 2 0.30 %
Kacagópuszta 2 0.30 %
Baraca 2 0.30 %
Zádorháza 2 0.30 %
Gömörpéterfala 2 0.30 %
Alsóvály 2 0.30 %
Gernyőpuszta 2 0.30 %
Bugyikfala 2 0.30 %
Harmac 2 0.30 %
Darnya 2 0.30 %
Derencsény 2 0.30 %
Kövecses 2 0.30 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.61 %
Egyházasbást 75 8.28 %
Feled 55 6.07 %
Tajti 43 4.75 %
Almágy 42 4.64 %
Óbást 36 3.97 %
Harmac 27 2.98 %
Ajnácskő 23 2.54 %
Balogfala 21 2.32 %
Gömörpéterfala 19 2.10 %
Rimaszécs 19 2.10 %
Jeszte 19 2.10 %
Vecseklő 18 1.99 %
Détér 17 1.88 %
Rimasimonyi 16 1.77 %
Dobfenek 16 1.77 %
Gesztete 15 1.66 %
Guszona 13 1.43 %
Medveshidegkút 12 1.32 %
Bátka 12 1.32 %
Csíz 12 1.32 %
Serke 10 1.10 %
Vámosbalog 8 0.88 %
Abafalva 7 0.77 %
Várgede 7 0.77 %
Nyustya 7 0.77 %
Kövecses 6 0.66 %
Kálosa 6 0.66 %
Méhi 6 0.66 %
Jánosi 5 0.55 %
Hanva 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Sajólénártfalva 5 0.55 %
Osgyán 5 0.55 %
Balogiványi 5 0.55 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.38 %
Klenóc 94 3.72 %
Bakostörék 82 3.25 %
Nyustya 78 3.09 %
Rimaráhó 72 2.85 %
Tiszolc 69 2.73 %
Cserencsény 60 2.38 %
Kruzsnó 34 1.35 %
Osgyán 33 1.31 %
Jánosi 31 1.23 %
Várgede 23 0.91 %
Feled 23 0.91 %
Rimabrézó 22 0.87 %
Meleghegy 16 0.63 %
Rimazsaluzsány 15 0.59 %
Derencsény 15 0.59 %
Gernyőpuszta 15 0.59 %
Zeherje 14 0.55 %
Felsősziklás 13 0.52 %
Bátka 12 0.48 %
Ajnácskő 12 0.48 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 46.84 %
Szútor 215 3.68 %
Nyustya 182 3.11 %
Tiszolc 135 2.31 %
Gesztete 131 2.24 %
Feled 129 2.21 %
Jánosi 121 2.07 %
Klenóc 98 1.68 %
Osgyán 95 1.62 %
Cserencsény 88 1.50 %
Rimaszécs 81 1.39 %
Várgede 80 1.37 %
Bátka 74 1.27 %
Bakostörék 67 1.15 %
Rimaráhó 66 1.13 %
Serke 62 1.06 %
Dobóca 56 0.96 %
Rimasimonyi 48 0.82 %
Rimapálfala 47 0.80 %
Ajnácskő 47 0.80 %
Vámosbalog 47 0.80 %
Balogfala 41 0.70 %
Harmac 40 0.68 %
Nemesradnót 40 0.68 %
Kruzsnó 40 0.68 %
Almágy 39 0.67 %
Sajószentkirály 37 0.63 %
Détér 37 0.63 %
Meleghegy 36 0.62 %
Abafalva 34 0.58 %
Méhi 34 0.58 %
Gernyőpuszta 31 0.53 %
Zeherje 30 0.51 %
Felsővály 28 0.48 %
Tajti 27 0.46 %
Csíz 27 0.46 %
Uzapanyit 26 0.44 %
Velkenye 25 0.43 %
Hanva 25 0.43 %
Rimazsaluzsány 25 0.43 %
Guszona 25 0.43 %
Bellény 23 0.39 %
Egyházasbást 22 0.38 %
Alsósziklás 21 0.36 %
Óbást 20 0.34 %
Gortvakisfalud 19 0.32 %
Balogiványi 18 0.31 %
Derencsény 18 0.31 %
Sajólénártfalva 18 0.31 %
Balogtamási 18 0.31 %
Balogújfalu 17 0.29 %
Gömörpéterfala 17 0.29 %
Kőhegy 17 0.29 %
Rimabrézó 17 0.29 %
Kálosa 16 0.27 %
Magyarhegymeg 16 0.27 %
Kacagópuszta 16 0.27 %
Runya 15 0.26 %
Rimaszabadi 15 0.26 %
Rimabánya 14 0.24 %
Baraca 14 0.24 %
Karaszkó 14 0.24 %
Kövecses 13 0.22 %
Oldalfala 13 0.22 %
Zsip 13 0.22 %
Alsóvály 13 0.22 %
Gömörfüge 13 0.22 %
Jeszte 12 0.21 %
Kerekgede 11 0.19 %
Durendapuszta 10 0.17 %
Rakottyás 10 0.17 %
Jéne 10 0.17 %
Kecege 10 0.17 %
Balogpádár 9 0.15 %
Perjése 9 0.15 %
Balogrussó 9 0.15 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.10 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.03 %
Gömörlipóc 2 0.03 %
Darnya 2 0.03 %
Medveshidegkút 2 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.05 %
Klenóc 152 15.23 %
Rimaszombat 148 14.83 %
Tiszolc 68 6.81 %
Rimaráhó 36 3.61 %
Rimabrézó 26 2.61 %
Rimazsaluzsány 20 2.00 %
Rimabánya 18 1.80 %
Bakostörék 16 1.60 %
Rimaszabadi 15 1.50 %
Cserencsény 13 1.30 %
Várgede 11 1.10 %
Jánosi 9 0.90 %
Kecege 9 0.90 %
Kruzsnó 8 0.80 %
Balogrussó 8 0.80 %
Babarét 8 0.80 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Meleghegy 7 0.70 %
Osgyán 6 0.60 %
Durendapuszta 6 0.60 %
Feled 6 0.60 %
Zsip 6 0.60 %
Felsősziklás 6 0.60 %
Gömörfüge 6 0.60 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Alsóvály 5 0.50 %
Oldalfala 5 0.50 %
Abafalva 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Sajószentkirály 5 0.50 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.98 %
Kacagópuszta 50 4.05 %
Nyustya 46 3.73 %
Gernyőpuszta 44 3.57 %
Tiszolc 39 3.16 %
Klenóc 39 3.16 %
Rimaszécs 34 2.76 %
Harmac 28 2.27 %
Jánosi 24 1.94 %
Feled 22 1.78 %
Cserencsény 22 1.78 %
Osgyán 21 1.70 %
Balogiványi 18 1.46 %
Rimaráhó 16 1.30 %
Bakostörék 16 1.30 %
Durendapuszta 16 1.30 %
Rimabrézó 14 1.13 %
Felsősziklás 14 1.13 %
Csíz 13 1.05 %
Balogrussó 12 0.97 %
Dobóca 11 0.89 %
Sajószentkirály 11 0.89 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Tóthegymeg 7 0.57 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %