SK
LV
.....

Nagyölved

Község

címer zászló
1795 100% magyar 1910
1013 69% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagyölved
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Ludince
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Farnadi-hegy, Fehérföld-völgy, Gyertyános-erdő, Erdő-szőlő, Haraszt, (Hidegvölgypuszta), Kétyi dűlő, Liget, Lipina, Magyar-hegy, Mélykút, Mogyorós, Nyáraska, Öreg-hegy, (Pipiskemajor v. Rétföldi-major
Koordináták:
47.96316147, 18.51159096
Terület:
31,80 km2
Rang:
község
Népesség:
1489
Tszf. magasság:
173 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93565
Település kód:
502910
Szervezeti azonosító:
307637
Adóazonosító:
2021023730

A község a Garammenti-hátság dombvidékén, a hátság erdőborította (az egykori Törzsök-erdő részét képező) dombjainak (Magyar-hegy, Öreg-hegy, Farnadi-hegy) keleti lábánál fekszik, Nagysallótól 16 km-re, Lévától pedig 36 km-re délre, Köbölkúttól 14 km-re északra, a Dunamocsot (29 km) Nagysallóval összekötő 588-as út mentén. Mellékút köti össze Kurallal. Területének túlnyomó többsége mezőgazdaságilag művelt, kiterjedt szőlői is vannak, mintegy egyötödét pedig erdő borítja. Délről Szőgyén, nyugatról Csúz és Jászfalu, északról Farnad és Kural, keletről pedig Érsekkéty községekkel határos. Nyugati határa Esztergom és Komárom megyék történelmi határát alkotja. A határában a 20. század elején három majorság is létezett, melyek mára elpusztultak (Zsigmondházapuszta, Hidegvölgypuszta, Pipiskemajor).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz. 1960-ban a Párkányi járás megszüntetésekor a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). Területe (31,80 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1921-ben 31,81 km²).

Népesség

1910-ben 1801, 1921-ben 1827, 1938-ban pedig 2034, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának 99,9 %-a reszlovakizált, a kitelepítést sikerült elkerülnie, így sikerült megőriznie magyar többségét. 1991-2011 között népességének 13 %-át elveszítette (lakossága 1798 főről 1565-re csökkent), a szlovák nemzetiségűek aránya 12,1 %-ról 20,4 %-ra nőtt, de a lakosság túlnyomó többsége (76,8 %) ma is magyar nemzetiségű, a roma etnikumhoz a lakosság 16 %-a tartozik. A lakosság többsége (80,4 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 14,6 %.

Történelem

Elsőként Vluendként egy 1282-ből származó oklevél Olivér mester birtokában említi, tőle szerzik meg a Csanád-nembeli Pongrác fiai, Tamás és László. 1293-ban Vlued, Wluedként, 1448-ban Nageluedként kerül elő. A 13. század végén már az esztergomi érsekség tulajdona, s több feljegyzés szerint a Hontpázmányok többször betörtek a birtokra. Nagy Lajos király 1342-ben új adománylevelet adott a községre Telegdy Csanád érseknek. A török idők alatt feldúlták, és újra kellett telepíteni a falut. 1696-ban rövid ideig Bottyán János a földesura, majd ismét az érsekséghez tartozik, egészen 1848-ig, aztán a Fabinyi és a Koller családok birtoka, de innen származnak az Eölvedy-Gachalok is. 1550-ben 15, 1593-ban 10, 1647-ben 8 adózó portája volt. 1699-ben 141-en lakták. 1715-ben 38 háztartása volt. 1787-ben 186 házában 1284 lakos élt. 1828-ban 240 háza és 1453 lakosa volt, lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, fazekassággal foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához, 1938 és 1945 között pedig újra Magyarországhoz tartozott. 1919-ben a nagyölvedi nemzetőrség megütközött a cseh támadókkal. Az első világháborúban 57, a második világháborúban pedig 56 nagyölvedi esett el. 1944-ben 23 nagyölvedi zsidót koncentrációs táborba hurcoltak. 1945 első hónapjaiban hat hétig állt a front Nagyölvednél, a falut feburár 17-én bombatámadás érte, melynek 35 lakos esett áldozatul. 1947-ben 20-30 családot hurcoltak csehországi kényszermunkára, 5 család települt át Magyarországra. 1950-ben megalakult az egységes földműves szövetkezet, 1963-ban megépült az új iskola, 1966-ban pedig parkosították a faluközpontot.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, régen gyümölcstermesztéséről híres községben magyar óvoda, valamint magyar és szlovák tannyelvű alapiskola működik. Szent Őrzőangyaloknak szentelt római katolikus temploma 1735-ben épült barokk stílusban, a református templom pedig 1810-ben klasszicista stílusban. A község fafaragó-alkotótáborok rendszeres helyszíne, köztereit a táborozások során készült alkotások díszítik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, és Kis Ölved. Két magyar falu Hont Várm. földes Urok az Esztergomi Érsek, lakosai többen reformátusok, fekszenek Zalabához 1/2 órányira, Pasztohához 1 mértföldnyire, a’ Szikintze völgyön, melly víz a’ falu mellett foly el, határjok szoross, de meg lehetős termékenységűek, réttyeik elegendők, szőlejek jó borokat teremnek, Kis Ölvednek erdeje nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Ölved, magyar falu, Esztergom, most Komárom vmegyében, Kuraly, Bart, Farmad és Szölgyén közt, 263 házzal, 1600 lakossal, kik közt 1100 rom. kath., 500 reformatus, s mind a két felekezetnek helyben van anyatemploma. Határa fekete homok és agyag, s igen termékeny és első osztálybeli. A lakosok birnak 1790 h. szántóföldet, 25 1/4 h. rétet, 922 1/2 kapa szőlőt. Legelője szűk, fája is kevés. Van itt 2 nemesi curia is. Birja az esztergomi érsek. Ut. p. Köbölkut.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Bátorkeszitől éjszakra, Komárommegye szélén fekszenek Magyar- és Német-Szölgyén és e falvak közelében Nagy-Ölved, mely egykor szintén híres volt gyümölcstermesztéséről, mert Miksa király 1573-ban Verancsics Antal esztergomi primástól innen kért „öreg szemű fekete, ölyvedi” cseresnye, továbbá „duránczi vagy kathalan” és „ló-szilva” oltógallyakat a királyi kertek számára. Termékeny dombos vidékük sok bort terem.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyölved, nagyközség, a párkány járásban, 328 háza és 1731 lakosa van, a kik kevés kivétellel magyarok, továbbá róm. kath. és ref. vallásúak. Határa 5527 kat. hold. Első ízben 1282-ben említik az oklevelek. Az ekkor még puszta földterület Olivér mester birtoka volt, a ki azt a Csanád nembeli Pongrácz fiainak, Tamásnak és Lászlónak engedte át. 1295-ben már az esztergomi érsek birtokában találjuk, a kinek jobbágyait a Hunt-Pázmán nemzetség sarjai, a IV. László halálát követő belzavarok közepett gyakran megrabolták, sőt összes marháiktól megfosztották. 1342-49 között Telegdi Csanád esztergomi érsek új adománylevelet nyert Nagy Lajos királytól a helységre, a melyet akkor Bars vármegyéhez számítottak. Plébániája 1397-ben már fennállott. Az 1532. és az 1549. évi adóösszeírások szerint még az érsek birtoka. 1550-ben 15, 1593-ban 10, 1609-ben 8, 1647-ben szintén 8 portája volt. Az 1696. évi összeírás szerint Bottyán János birtoka; ekkor a helységnek nagyobbrésze üresen állott. Az összeírt jobbágyok száma 22 volt; ezek közül két jobbágy átköltözött Kétyre (Érsekkéty). Plébániáját 1715-ben állították vissza. Templomát gróf Esterházy Imre herczegprímás 1735-ben építtette. A török világban a lakosság nagyobb része a református hitfelekezetekhez tartozott. 1729 óta azonban nagyobb arányban indúlt meg a katholikus térítés. 1755-ben már 797 volt a katholikusok száma, szemben 183 protestánssal. 1848-ig az esztergomi érsek földesúri hatósága alá tartozott. Rajta kívül a Fabrinyi és Koller családoknak voltak itt birtokai. A ref. templomot 1810-ben építették. Határához tartoznak a Hidegvölgyi puszta, a Rétföldi és Zsigmondháza majorok. A községben hitel- és fogyasztási szövetkezet áll fenn. Postája helyben van, távíró-állomása Bény, legközelebbi vasúti állomásai Köbölkút és Bény.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyölved, v. Esztergom vm. (Vel'ké Ludince, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték. Lakói 1560 u. ref-ok lettek. 1701: alapították újra. Mai Őrangyalok-tp-át 1735: építették. Anyakönyvei 1715-től. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m. - Filiája 1917: Kural. - Paxy László (*1920) káplánt 1946. IX: a →reszlovakizációt ellenző magatartása miatt internálták, XI. 12: szabadult. - Lakói 1940: 1517 r.k., 4 ev., 467 ref., 19 izr., össz. 2007; 1991: 1567 m. (87,15%), össz. 1798; 2001: 1389 m. (82,58%), össz. 1682. ** Némethy 1894:189. - Schem. Strig. 1917:14. - Hetényi Varga I:206.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagyölved. Egy 1282-ből származó oklevél Olivér mester birtokában említi, tőle szerzik meg a Csanád-nembeli Pongrác fiai, Tamás és László. A XIII. század végén már az esztergomi érsekség tulajdonában találjuk s feljegyzések szerint a Hunt—Pázmáncsaládbeliek sokszor megsanyargatták. Nagy Lajos király 1342-ben új adománylevelet ad a községre Telegdy Csanád érseknek. 1696-ban Bottyán János a földesura. Ezután ismét az érsekséghez tartozik s jórészt az is marad 1848-ig. ösi plébániája 1397-ben már fennállott. A török alatt teljesen megsemmisült, újra kellett népesíteni. A csehek alatt is sokat szenvedett. Hozzátartozik: Rétföldi-major, Zsigmondháza-major. A község területe 5526 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2034.

Fábián János

1832. 1. 20.
Sirak - megszületett
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
Érsekújvár - egyházi szolgálatot végzett

Pécsi Gusztáv

1874. 9. 2.
Brassó - megszületett
1890
Nagyszombat - tanult
1908-1947
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
1947. 3. 16.
Nagyölved - elhunyt
pap, filozófus. Brassóban született 1874. 9. 2-án. Nagyszombatban szentelték pappá 1899-ben. 1902-ben kinevezték az esztergomi szeminárium filozófiatanárává és prefektusává. 1918-tól haláláig Nagyölveden plébános. Meg akarta dönteni Newton axiómáit és szembehelyezkedett az Einstein-féle relativitáselmélettel. Erről Ausztriában két németül írt művet is megjelentetett. F. m.: A modern fizikai axiómák válsága, A relativitás elméletének liquidálása.

Puskás István

1891. 10. 28.
Martos - megszületett
Zólyom - egyházi szolgálatot végzett
Nagysalló - egyházi szolgálatot végzett
Farnad - egyházi szolgálatot végzett
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
Nagyod - egyházi szolgálatot végzett
Martos - egyházi szolgálatot végzett
1942
Illava
A második világháború idején zsidókat keresztelt, hogy elkerüljék a deportálást, emiatt a szlovák hatóságok 1942-ben letartóztatták és az illavai fegyházban tartották fogva.
1958. 10. 17.
Léva - elhunyt

Garai István

1915.9.12.
Nagyölved - megszületett
Névelőfordulások
1282
Vluend
1293
Vlued
1448
Nagelued
1773
Eölved,
1786
Oelwéd,
1808
Nagy-Ölved, Nagy-Eölved,
1863
Nagyölved,
1920
Veľké Ludince, Nagy-Ölved,
1938
Nagyölved,
1945
Veľké Ludince, Nagy-Ölved,
1948
Veľké Ludince
1994
Nagyölved

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagyölved (Veľké Ludince) 136
Telefon: 0367738121
Fax: 0367738512

Honlap: velkeludince.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Cseri Zita (Független)

Képviselő-testület:
Antalová Eva (Független)
Lebocz Peter (Független)
Koncserová Gabriela (Független)
Balázs Juraj (Független)
Balázsová Iveta (Független)
Morvaiová Alžbeta (SMK-MKP)
Kovács Vincent (SMK-MKP)
Nagy Csomor István (SMK-MKP)
Monc Gabriel (SMK-MKP)
Független 56% Független 5 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Nagyölvedi Posta

Nagyölved 633

Kvetňanka önkormányzati társulás

Nagyölved 136

Nagyölvedi Római Katolikus Plébániahivatal

Nagyölved 637

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Nagyölved 390

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagyölved 392

Nagyölvedi Anyakönyvi Hivatal

Nagyölved 136

Nagyölvedi Községi Hivatal

Nagyölved 136

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1510 91%
szlovákok 91 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 56 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1660
magyarok 1795 100%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1801
magyarok 1710 94%
szlovákok 86 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 29 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1827
magyarok 1567 87%
szlovákok 218 12%
romák 10 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1798
magyarok 1389 83%
szlovákok 263 16%
romák 16 1%
ukránok 1 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1682
magyarok 1202 77%
szlovákok 319 20%
romák 28 2%
ukránok 1 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1565
magyarok 1013 69%
szlovákok 358 24%
romák 30 2%
ukránok 2 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 52 4%
összlétszám 1464
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1289
Választási részvétel: 63.46 %
Kiadott boríték: 818
Bedobott boríték: 818

Polgármester

Érvényes szavazólap: 808
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Cseri Zita 488 60.40 % Független
Lebocz Peter 320 39.60 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Antalová Eva 567 Független
Morvaiová Alžbeta 501 SMK-MKP
Kovács Vincent 469 SMK-MKP
Nagy Csomor István 449 SMK-MKP
Lebocz Peter 406 Független
Koncserová Gabriela 401 Független
Balázs Juraj 344 Független
Monc Gabriel 316 SMK-MKP
Balázsová Iveta 299 Független

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1320
Választási részvétel: 33.64 %
Kiadott boríték: 444
Bedobott boríték: 444
Választásra jogosult: 1320
Választási részvétel: 23.86 %
Kiadott boríték: 315
Bedobott boríték: 315
Választásra jogosult: 1 300
Választási részvétel: 31,84 %
Kiadott boríték: 414
Bedobott boríték: 414

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 432
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 402
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 339 78.47 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 54 12.50 % SMER - SD
Peter Oremus 20 4.63 % Független
Regan Belovič 6 1.39 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 6 1.39 % MS
Stanislav Kováč 5 1.16 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 2 0.46 % KĽS
Milan Belica 15 4.78% SMER - SD
Iván Farkas 274 68.16 % SMK-MKP
Milan Belica 65 16.17 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 30 7.46 % MKDA
Renáta Kolenčíková 12 2.99 % Független
Milan Uhrík 11 2.74 % ĽSNS
Ján Greššo 8 1.99 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 2 0.50 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 442
Érvényes szavazólap: 405
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Zita Cseri 416 94.12% Független
Beáta Kiss 171 38.69% SMK-MKP
Tibor Csenger 171 38.69% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 136 30.77% SMK-MKP
Dezső Pálffy 126 28.51% SMK-MKP
Peter Köpöncei 113 25.57% SMK-MKP
Róbert Csudai 112 25.34% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Anikó Helység 83 18.78% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Gyurkovics 64 14.48% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
František Horváth 45 10.18% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Juraj Braun 43 9.73% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Mária Brnáková 40 9.05% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Roman Tóth 34 7.69% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 33 7.47% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Lenka Kluchová 28 6.33% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Alena Frtúsová 27 6.11% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 21 4.75% SMER - SD, KDH
Ľubomír Lőrincz 16 3.62% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 16 3.62% KDH, SMER - SD
Jaroslav Ivan 11 2.49% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 10 2.26% SMER - SD, KDH
Ladislav Mészáros 7 1.58% KSS
Ján Hamar 7 1.58% KSS
Hedviga Makovínyiová 7 1.58% Független
Martin Bátovský 6 1.36% SNS
Oľga Szalmová 6 1.36% Független
Igor Varga 5 1.13% SMER - SD, KDH
Jozef Bóna 5 1.13% KSS
Ladislav Vörös 5 1.13% KSS
Peter Laczko 5 1.13% KSS
Gabriel Biric 5 1.13% KSS
Jiří Klain 4 0.90% KSS
Miloš Zaujec 3 0.68% KDH, SMER - SD
Michal Molnár 3 0.68% KSS
Štefan Baniar 3 0.68% SNS
Ivana Rosíková 2 0.45% NP
Jozef Kubala 2 0.45% SNS
Rastislav Juhár 1 0.23% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 1 0.23% ĽS-HZDS
Helena Rosíková 0 0.00% NP
Jozef Rosipal 0 0.00% ĽS-HZDS
Zita Cseri 359 88.64% Független
Tibor Csenger 224 55.31% SMK-MKP
Beáta Kiss 187 46.17% SMK-MKP
Zoltán Fekete 171 42.22% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Melinda Bögi Pathó 168 41.48% SMK-MKP
Peter Köpöncei 144 35.56% SMK-MKP
Dezső Pálffy 134 33.09% SMK-MKP
Róbert Csudai 95 23.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pál Zachar 89 21.98% Független
Ondrej Juhász 65 16.05% Független
Miroslav Hasznos 47 11.60% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ervín Szalma 25 6.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Alexander Bačík 25 6.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martin Bátovský 20 4.94% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Janáč 18 4.44% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Drábik 18 4.44% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Csaba Tolnai 16 3.95% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Sylvia Horváthová 14 3.46% SME RODINA - Boris Kollár
Igor Éder 14 3.46% Független
Martina Holečková 13 3.21% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Igor Varga 12 2.96% Független
Marianna Šedivá 11 2.72% Független
Ján Hamar 11 2.72% KSS
Zuzana Kotrus Rákociová 11 2.72% Független
Jaroslav Tomek 11 2.72% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Juhár 11 2.72% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Roman Tóth 10 2.47% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Štefan 10 2.47% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Porubská 10 2.47% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 10 2.47% ĽS Naše Slovensko
Igor Gogora 9 2.22% Független
Pavol Novák 9 2.22% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miroslav Pavlovič 8 1.98% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Jakubík 8 1.98% ĽS Naše Slovensko
Erika Sulinová 7 1.73% Független
Karol Ižold 7 1.73% ĽS Naše Slovensko
Ivan Murín 7 1.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Rastislav Jakubík 7 1.73% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Ivan 6 1.48% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Kamenský 6 1.48% KSS
Ladislav Vörös 6 1.48% KSS
Ján Krtík 5 1.23% Független
Miloš Zaujec 5 1.23% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
František Kováčik 3 0.74% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Michal Ivanický 2 0.49% KSS
Ján Kútik 0 0.00% KSS
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 12.24 %
Léva 408 10.83 %
Zselíz 372 9.88 %
Palást 202 5.36 %
Nagyölved 187 4.96 %
Farnad 135 3.58 %
Érsekkéty 110 2.92 %
Oroszka 84 2.23 %
Csata 80 2.12 %
Nagysalló 80 2.12 %
Nyírágó 77 2.04 %
Kálna 66 1.75 %
Ipolyfödémes 65 1.73 %
Lekér 60 1.59 %
Ipolyszakállos 59 1.57 %
Garamszentgyörgy 56 1.49 %
Vámosladány 49 1.30 %
Ipolyvisk 47 1.25 %
Alsószemeréd 43 1.14 %
Zsemlér 42 1.11 %
Ipolypásztó 41 1.09 %
Nagytúr 40 1.06 %
Deménd 39 1.04 %
Barsbese 37 0.98 %
Sáró 34 0.90 %
Felsőtúr 34 0.90 %
Százd 32 0.85 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.77 %
Szete 29 0.77 %
Szalatnya 29 0.77 %
Egeg 27 0.72 %
Kistompa 26 0.69 %
Ipolybél 25 0.66 %
Felsőszemeréd 24 0.64 %
Felsőszecse 24 0.64 %
Kisölved 23 0.61 %
Lontó 23 0.61 %
Zalaba 22 0.58 %
Nagyod 20 0.53 %
Felsőpél 19 0.50 %
Málas 18 0.48 %
Garamsalló 16 0.42 %
Barsendréd 14 0.37 %
Gyerk 10 0.27 %
Barsvárad 10 0.27 %
Bori 10 0.27 %
Garamtolmács 9 0.24 %
Kétfegyvernek 9 0.24 %
Garamkovácsi 9 0.24 %
Bakabánya 8 0.21 %
Tőre 7 0.19 %
Alsópél 6 0.16 %
Szántó 5 0.13 %
Töhöl 5 0.13 %
Újbars 4 0.11 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Kisóvár 4 0.11 %
Kural 4 0.11 %
Garamlök 4 0.11 %
Felsőzsember 3 0.08 %
Garamkelecsény 3 0.08 %
Nagygyőröd 3 0.08 %
Alsószecse 3 0.08 %
Borfő 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Bát 2 0.05 %
Hontalmás 2 0.05 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 60.99 %
Kálna 139 2.59 %
Zselíz 135 2.52 %
Garamtolmács 126 2.35 %
Ipolyság 108 2.01 %
Felsőszecse 107 2.00 %
Garamkelecsény 106 1.98 %
Garamszentgyörgy 77 1.44 %
Csejkő 72 1.34 %
Óbars 70 1.31 %
Garamújfalu 67 1.25 %
Bakabánya 59 1.10 %
Újbars 51 0.95 %
Garamkovácsi 48 0.90 %
Kereskény 47 0.88 %
Garamszőllős 46 0.86 %
Berekalja 43 0.80 %
Alsószecse 40 0.75 %
Nagysalló 40 0.75 %
Vámosladány 39 0.73 %
Deménd 33 0.62 %
Felsőzsember 31 0.58 %
Nagykoszmály 29 0.54 %
Garamlök 25 0.47 %
Garamkeszi 24 0.45 %
Nagygyőröd 23 0.43 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.39 %
Alsópél 20 0.37 %
Oroszka 19 0.35 %
Szántó 17 0.32 %
Nagyod 17 0.32 %
Nagyölved 16 0.30 %
Bát 16 0.30 %
Hontnádas 15 0.28 %
Ipolyszakállos 15 0.28 %
Kétfegyvernek 14 0.26 %
Sáró 14 0.26 %
Baka 14 0.26 %
Lekér 13 0.24 %
Farnad 13 0.24 %
Cseke 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Felsőtúr 12 0.22 %
Barsbese 12 0.22 %
Derzsenye 12 0.22 %
Kural 11 0.21 %
Töhöl 9 0.17 %
Csata 9 0.17 %
Lontó 9 0.17 %
Felsőpél 9 0.17 %
Fakóvezekény 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Barsvárad 9 0.17 %
Hontbesenyőd 8 0.15 %
Palást 8 0.15 %
Egeg 8 0.15 %
Nyírágó 7 0.13 %
Gyerk 7 0.13 %
Bori 6 0.11 %
Borfő 6 0.11 %
Ipolyvisk 6 0.11 %
Érsekkéty 6 0.11 %
Kistompa 5 0.09 %
Ipolyfödémes 5 0.09 %
Bajka 5 0.09 %
Kiskoszmály 5 0.09 %
Zsemlér 5 0.09 %
Hontbagonya 4 0.07 %
Kisóvár 4 0.07 %
Dalmad 4 0.07 %
Ény 4 0.07 %
Nagytúr 4 0.07 %
Hontalmás 4 0.07 %
Százd 4 0.07 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.30 %
Léva 345 10.52 %
Zselíz 261 7.96 %
Palást 260 7.93 %
Nagyölved 134 4.09 %
Érsekkéty 95 2.90 %
Farnad 91 2.77 %
Ipolyfödémes 76 2.32 %
Alsószemeréd 72 2.20 %
Ipolyszakállos 65 1.98 %
Nagysalló 64 1.95 %
Oroszka 64 1.95 %
Csata 62 1.89 %
Kálna 62 1.89 %
Ipolyvisk 53 1.62 %
Nagytúr 48 1.46 %
Ipolypásztó 46 1.40 %
Vámosladány 46 1.40 %
Lekér 45 1.37 %
Deménd 39 1.19 %
Kistompa 39 1.19 %
Egeg 38 1.16 %
Szete 37 1.13 %
Garamszentgyörgy 37 1.13 %
Szalatnya 36 1.10 %
Felsőszemeréd 36 1.10 %
Felsőtúr 36 1.10 %
Százd 36 1.10 %
Nyírágó 35 1.07 %
Barsbese 31 0.95 %
Lontó 30 0.91 %
Zsemlér 30 0.91 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.91 %
Ipolybél 24 0.73 %
Kisölved 24 0.73 %
Sáró 21 0.64 %
Málas 19 0.58 %
Felsőszecse 17 0.52 %
Fakóvezekény 14 0.43 %
Garamsalló 13 0.40 %
Gyerk 13 0.40 %
Barsendréd 12 0.37 %
Zalaba 11 0.34 %
Nagyod 10 0.30 %
Újbars 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Tőre 6 0.18 %
Kétfegyvernek 6 0.18 %
Garamlök 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 47.05 %
Garamtolmács 185 5.84 %
Óbars 87 2.75 %
Garamkelecsény 82 2.59 %
Kálna 81 2.56 %
Ipolyság 76 2.40 %
Garamkovácsi 73 2.30 %
Garamszőllős 67 2.11 %
Garamújfalu 65 2.05 %
Bakabánya 59 1.86 %
Berekalja 57 1.80 %
Zselíz 53 1.67 %
Csejkő 50 1.58 %
Felsőzsember 41 1.29 %
Kereskény 40 1.26 %
Bát 38 1.20 %
Nagykoszmály 36 1.14 %
Garamszentgyörgy 35 1.10 %
Garamkeszi 27 0.85 %
Nagygyőröd 27 0.85 %
Alsópél 25 0.79 %
Újbars 24 0.76 %
Felsőszecse 22 0.69 %
Hontnádas 22 0.69 %
Borfő 21 0.66 %
Nagysalló 20 0.63 %
Alsószecse 20 0.63 %
Szántó 19 0.60 %
Derzsenye 18 0.57 %
Kistompa 17 0.54 %
Bori 17 0.54 %
Barsbese 16 0.50 %
Hontalmás 15 0.47 %
Vámosladány 15 0.47 %
Hontbagonya 12 0.38 %
Lekér 12 0.38 %
Barsendréd 12 0.38 %
Garamlök 11 0.35 %
Deménd 11 0.35 %
Sáró 10 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.32 %
Ipolyszakállos 10 0.32 %
Palást 10 0.32 %
Ény 9 0.28 %
Fakóvezekény 9 0.28 %
Baka 9 0.28 %
Cseke 9 0.28 %
Kural 8 0.25 %
Nagyölved 7 0.22 %
Farnad 6 0.19 %
Nyírágó 6 0.19 %
Kisóvár 6 0.19 %
Töhöl 6 0.19 %
Barsvárad 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Málas 5 0.16 %
Kiskoszmály 5 0.16 %
Nagytúr 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Ipolyfödémes 5 0.16 %
Setétkút 5 0.16 %
Lontó 5 0.16 %
Csata 4 0.13 %
Oroszka 4 0.13 %
Hontbesenyőd 4 0.13 %
Nagyod 4 0.13 %
Dalmad 3 0.09 %
Zsemlér 3 0.09 %
Gyerk 3 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Egeg 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 52.19 %
Garamtolmács 205 3.84 %
Kálna 145 2.72 %
Ipolyság 119 2.23 %
Garamkelecsény 119 2.23 %
Garamújfalu 111 2.08 %
Berekalja 105 1.97 %
Csejkő 105 1.97 %
Zselíz 99 1.85 %
Óbars 87 1.63 %
Garamszőllős 86 1.61 %
Bakabánya 74 1.39 %
Nagysalló 72 1.35 %
Felsőszecse 63 1.18 %
Garamkovácsi 58 1.09 %
Újbars 53 0.99 %
Nagykoszmály 52 0.97 %
Alsószecse 48 0.90 %
Kereskény 42 0.79 %
Garamszentgyörgy 41 0.77 %
Vámosladány 41 0.77 %
Garamkeszi 39 0.73 %
Felsőzsember 38 0.71 %
Szántó 37 0.69 %
Garamlök 34 0.64 %
Deménd 33 0.62 %
Nagygyőröd 33 0.62 %
Bát 29 0.54 %
Cseke 28 0.52 %
Baka 27 0.51 %
Derzsenye 26 0.49 %
Nagyölved 25 0.47 %
Barsbese 22 0.41 %
Bori 20 0.37 %
Alsópél 20 0.37 %
Ipolyszakállos 19 0.36 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.24 %
Fakóvezekény 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.07 %
Peszektergenye 4 0.07 %
Felsőtúr 4 0.07 %
Kistompa 4 0.07 %
Bajka 4 0.07 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 36.60 %
Garamtolmács 111 4.40 %
Ipolyság 91 3.61 %
Deménd 68 2.70 %
Garamkelecsény 66 2.62 %
Csejkő 60 2.38 %
Zselíz 48 1.90 %
Óbars 47 1.86 %
Garamkovácsi 47 1.86 %
Garamújfalu 46 1.82 %
Bakabánya 46 1.82 %
Kálna 40 1.59 %
Garamszőllős 39 1.55 %
Kereskény 35 1.39 %
Felsőszecse 34 1.35 %
Nagykoszmály 24 0.95 %
Alsópél 23 0.91 %
Felsőzsember 21 0.83 %
Nagysalló 21 0.83 %
Berekalja 19 0.75 %
Alsószecse 19 0.75 %
Garamszentgyörgy 18 0.71 %
Nagygyőröd 18 0.71 %
Garamkeszi 17 0.67 %
Kural 14 0.56 %
Szántó 14 0.56 %
Hontnádas 12 0.48 %
Cseke 11 0.44 %
Oroszka 10 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.40 %
Ipolyszakállos 10 0.40 %
Garamlök 10 0.40 %
Derzsenye 9 0.36 %
Alsószemeréd 9 0.36 %
Újbars 9 0.36 %
Vámosladány 8 0.32 %
Baka 8 0.32 %
Százd 8 0.32 %
Fakóvezekény 8 0.32 %
Borfő 7 0.28 %
Barsbese 6 0.24 %
Bát 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Kistompa 6 0.24 %
Lekér 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Hontbesenyőd 5 0.20 %
Dalmad 5 0.20 %
Töhöl 5 0.20 %
Felsőszemeréd 5 0.20 %
Egeg 5 0.20 %
Bori 4 0.16 %
Barsendréd 4 0.16 %
Farnad 4 0.16 %
Nagytúr 4 0.16 %
Kiskoszmály 4 0.16 %
Gyerk 3 0.12 %
Nagyölved 3 0.12 %
Palást 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Ipolyvisk 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Bakaszenes 2 0.08 %
Ény 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Felsőtúr 2 0.08 %
Lontó 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.08 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 26.35 %
Kálna 386 15.87 %
Garamtolmács 136 5.59 %
Garamkelecsény 65 2.67 %
Újbars 60 2.47 %
Garamszőllős 48 1.97 %
Óbars 47 1.93 %
Ipolyság 45 1.85 %
Zselíz 44 1.81 %
Garamkovácsi 44 1.81 %
Nagygyőröd 43 1.77 %
Garamlök 40 1.64 %
Alsópél 39 1.60 %
Felsőszecse 39 1.60 %
Bakabánya 37 1.52 %
Garamszentgyörgy 34 1.40 %
Nagysalló 32 1.32 %
Csejkő 32 1.32 %
Berekalja 27 1.11 %
Felsőzsember 27 1.11 %
Alsószecse 25 1.03 %
Garamújfalu 22 0.90 %
Nagykoszmály 20 0.82 %
Barsendréd 17 0.70 %
Barsvárad 17 0.70 %
Szántó 16 0.66 %
Barsbese 14 0.58 %
Garamkeszi 14 0.58 %
Bát 13 0.53 %
Kereskény 13 0.53 %
Deménd 12 0.49 %
Felsőpél 12 0.49 %
Lekér 12 0.49 %
Töhöl 12 0.49 %
Oroszka 11 0.45 %
Csata 10 0.41 %
Bajka 10 0.41 %
Fakóvezekény 10 0.41 %
Kiskoszmály 10 0.41 %
Nagyölved 9 0.37 %
Kétfegyvernek 9 0.37 %
Hontnádas 9 0.37 %
Derzsenye 8 0.33 %
Cseke 8 0.33 %
Vámosladány 8 0.33 %
Felsőtúr 7 0.29 %
Baka 7 0.29 %
Palást 6 0.25 %
Borfő 6 0.25 %
Gyerk 6 0.25 %
Sáró 6 0.25 %
Nagyod 6 0.25 %
Hontbagonya 5 0.21 %
Kistompa 5 0.21 %
Ipolyszakállos 5 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Hontalmás 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Lüle 4 0.16 %
Setétkút 4 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Ény 3 0.12 %
Kural 3 0.12 %
Százd 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 3 0.12 %
Lontó 3 0.12 %
Nyírágó 3 0.12 %
Nagytúr 3 0.12 %
Tőre 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Farnad 3 0.12 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 51.72 %
Garamtolmács 136 3.39 %
Garamújfalu 105 2.62 %
Csejkő 94 2.34 %
Garamkelecsény 93 2.32 %
Kereskény 72 1.80 %
Kálna 70 1.75 %
Óbars 69 1.72 %
Ipolyság 69 1.72 %
Bakabánya 65 1.62 %
Garamszőllős 63 1.57 %
Zselíz 55 1.37 %
Garamkovácsi 48 1.20 %
Berekalja 42 1.05 %
Felsőzsember 36 0.90 %
Nagygyőröd 32 0.80 %
Nagysalló 27 0.67 %
Alsószecse 26 0.65 %
Hontnádas 25 0.62 %
Felsőszecse 24 0.60 %
Nagykoszmály 24 0.60 %
Szete 21 0.52 %
Garamlök 21 0.52 %
Alsópél 21 0.52 %
Derzsenye 20 0.50 %
Bát 18 0.45 %
Oroszka 17 0.42 %
Szántó 16 0.40 %
Újbars 15 0.37 %
Ipolyvisk 15 0.37 %
Garamkeszi 14 0.35 %
Kural 14 0.35 %
Lekér 13 0.32 %
Garamszentgyörgy 13 0.32 %
Nagyölved 12 0.30 %
Kiskoszmály 12 0.30 %
Vámosladány 12 0.30 %
Barsbese 12 0.30 %
Barsendréd 12 0.30 %
Lontó 11 0.27 %
Dalmad 11 0.27 %
Baka 9 0.22 %
Cseke 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.20 %
Nagytúr 8 0.20 %
Ipolyszakállos 8 0.20 %
Deménd 8 0.20 %
Borfő 8 0.20 %
Kistompa 8 0.20 %
Felsőszemeréd 7 0.17 %
Fakóvezekény 7 0.17 %
Bajka 7 0.17 %
Palást 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Hontbesenyőd 6 0.15 %
Csata 5 0.12 %
Hontbagonya 5 0.12 %
Felsőpél 5 0.12 %
Ény 4 0.10 %
Szalatnya 4 0.10 %
Nyírágó 4 0.10 %
Érsekkéty 3 0.07 %
Ipolyfödémes 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Nagyod 3 0.07 %
Farnad 3 0.07 %
Kétfegyvernek 3 0.07 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.07 %
Peszektergenye 3 0.07 %
Nemesoroszi 3 0.07 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 53.55 %
Garamtolmács 155 3.79 %
Ipolyság 116 2.84 %
Garamkelecsény 99 2.42 %
Bakabánya 95 2.32 %
Zselíz 82 2.00 %
Kálna 80 1.96 %
Felsőzsember 59 1.44 %
Csejkő 58 1.42 %
Óbars 53 1.30 %
Garamújfalu 53 1.30 %
Berekalja 52 1.27 %
Garamszőllős 49 1.20 %
Nagykoszmály 45 1.10 %
Nagygyőröd 44 1.08 %
Felsőszecse 42 1.03 %
Fakóvezekény 40 0.98 %
Garamkovácsi 39 0.95 %
Bát 37 0.90 %
Kereskény 37 0.90 %
Nagysalló 34 0.83 %
Alsószecse 34 0.83 %
Újbars 34 0.83 %
Garamszentgyörgy 31 0.76 %
Alsópél 29 0.71 %
Palást 28 0.68 %
Garamkeszi 26 0.64 %
Garamlök 25 0.61 %
Derzsenye 23 0.56 %
Cseke 22 0.54 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.54 %
Borfő 21 0.51 %
Vámosladány 20 0.49 %
Lontó 20 0.49 %
Barsbese 19 0.46 %
Szántó 18 0.44 %
Barsendréd 17 0.42 %
Hontnádas 17 0.42 %
Csata 16 0.39 %
Farnad 15 0.37 %
Lekér 15 0.37 %
Baka 15 0.37 %
Nagyölved 14 0.34 %
Ipolyszakállos 14 0.34 %
Kiskoszmály 13 0.32 %
Nagytúr 12 0.29 %
Kisóvár 12 0.29 %
Oroszka 12 0.29 %
Deménd 11 0.27 %
Felsőszemeréd 10 0.24 %
Hontbagonya 10 0.24 %
Bori 9 0.22 %
Hontbesenyőd 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.20 %
Töhöl 8 0.20 %
Lüle 8 0.20 %
Ipolyvisk 8 0.20 %
Százd 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.15 %
Kistompa 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Érsekkéty 6 0.15 %
Kural 6 0.15 %
Ipolyfödémes 6 0.15 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 60.48 %
Garamtolmács 134 3.60 %
Ipolyság 110 2.95 %
Garamkelecsény 108 2.90 %
Garamszőllős 72 1.93 %
Garamújfalu 72 1.93 %
Csejkő 70 1.88 %
Garamkovácsi 69 1.85 %
Óbars 66 1.77 %
Zselíz 66 1.77 %
Kálna 65 1.74 %
Bakabánya 54 1.45 %
Kereskény 52 1.40 %
Felsőszecse 46 1.23 %
Nagykoszmály 44 1.18 %
Nagysalló 33 0.89 %
Újbars 30 0.81 %
Deménd 29 0.78 %
Berekalja 29 0.78 %
Felsőzsember 29 0.78 %
Alsószecse 28 0.75 %
Garamkeszi 25 0.67 %
Garamszentgyörgy 23 0.62 %
Alsópél 22 0.59 %
Hontnádas 22 0.59 %
Bát 21 0.56 %
Garamlök 21 0.56 %
Oroszka 17 0.46 %
Cseke 16 0.43 %
Vámosladány 16 0.43 %
Nagygyőröd 15 0.40 %
Szántó 15 0.40 %
Kiskoszmály 14 0.38 %
Kural 14 0.38 %
Baka 13 0.35 %
Borfő 11 0.30 %
Lekér 10 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.27 %
Hontbesenyőd 10 0.27 %
Kistompa 10 0.27 %
Ipolybél 9 0.24 %
Palást 9 0.24 %
Barsendréd 8 0.21 %
Fakóvezekény 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.19 %
Kétfegyvernek 7 0.19 %
Nagyölved 7 0.19 %
Sáró 6 0.16 %
Ipolyszakállos 6 0.16 %
Derzsenye 6 0.16 %
Barsbese 6 0.16 %
Töhöl 6 0.16 %
Felsőszemeréd 6 0.16 %
Felsőtúr 4 0.11 %
Hontalmás 4 0.11 %
Nagytúr 4 0.11 %
Gyerk 4 0.11 %
Egeg 4 0.11 %
Nagyod 4 0.11 %
Hontbagonya 4 0.11 %
Bajka 4 0.11 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 36.57 %
Kereskény 142 5.34 %
Garamújfalu 92 3.46 %
Ipolyság 91 3.42 %
Csejkő 84 3.16 %
Garamtolmács 82 3.09 %
Zselíz 74 2.78 %
Garamkelecsény 73 2.75 %
Garamkovácsi 68 2.56 %
Óbars 60 2.26 %
Garamszőllős 59 2.22 %
Bakabánya 55 2.07 %
Berekalja 48 1.81 %
Felsőzsember 40 1.50 %
Kálna 36 1.35 %
Nagykoszmály 34 1.28 %
Nagysalló 26 0.98 %
Alsópél 25 0.94 %
Garamkeszi 24 0.90 %
Szántó 24 0.90 %
Bát 20 0.75 %
Felsőszecse 18 0.68 %
Hontbesenyőd 17 0.64 %
Kural 17 0.64 %
Cseke 16 0.60 %
Deménd 16 0.60 %
Derzsenye 16 0.60 %
Nagygyőröd 15 0.56 %
Hontnádas 15 0.56 %
Újbars 15 0.56 %
Alsószecse 14 0.53 %
Fakóvezekény 12 0.45 %
Garamszentgyörgy 9 0.34 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.30 %
Borfő 8 0.30 %
Baka 7 0.26 %
Kistompa 7 0.26 %
Egeg 7 0.26 %
Vámosladány 6 0.23 %
Nagyölved 6 0.23 %
Töhöl 6 0.23 %
Sáró 6 0.23 %
Oroszka 6 0.23 %
Dalmad 5 0.19 %
Csata 5 0.19 %
Lekér 5 0.19 %
Palást 5 0.19 %
Barsendréd 5 0.19 %
Ény 4 0.15 %
Gyerk 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Garamlök 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Barsbese 3 0.11 %
Kisóvár 3 0.11 %
Nagyod 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Kiskoszmály 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 25.88 %
Zselíz 185 11.27 %
Garamtolmács 97 5.91 %
Ipolyság 69 4.20 %
Bakabánya 52 3.17 %
Óbars 50 3.05 %
Garamkovácsi 44 2.68 %
Lekér 40 2.44 %
Nagysalló 36 2.19 %
Kálna 28 1.71 %
Bát 28 1.71 %
Felsőzsember 26 1.58 %
Garamkelecsény 26 1.58 %
Csejkő 25 1.52 %
Fakóvezekény 24 1.46 %
Garamszentgyörgy 21 1.28 %
Oroszka 20 1.22 %
Garamújfalu 20 1.22 %
Nagygyőröd 18 1.10 %
Nagykoszmály 17 1.04 %
Tőre 17 1.04 %
Újbars 16 0.97 %
Kistompa 16 0.97 %
Cseke 15 0.91 %
Garamlök 15 0.91 %
Deménd 14 0.85 %
Berekalja 13 0.79 %
Alsópél 13 0.79 %
Szántó 12 0.73 %
Csata 11 0.67 %
Kural 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Sáró 11 0.67 %
Garamkeszi 10 0.61 %
Ipolyvisk 9 0.55 %
Farnad 9 0.55 %
Hontalmás 9 0.55 %
Garamszőllős 9 0.55 %
Felsőszecse 9 0.55 %
Borfő 8 0.49 %
Baka 8 0.49 %
Peszektergenye 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Nyírágó 7 0.43 %
Ipolyszakállos 6 0.37 %
Nagytúr 6 0.37 %
Alsószecse 6 0.37 %
Hontbagonya 6 0.37 %
Vámosladány 6 0.37 %
Málas 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Nemesoroszi 5 0.30 %
Barsbese 5 0.30 %
Zsemlér 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Derzsenye 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontnádas 4 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Felsőpél 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Felsőszemeréd 3 0.18 %
Érsekkéty 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 30.20 %
Garamtolmács 58 4.92 %
Ipolyság 34 2.88 %
Zselíz 30 2.54 %
Kálna 28 2.37 %
Garamkovácsi 25 2.12 %
Garamszőllős 23 1.95 %
Bakabánya 22 1.87 %
Szántó 17 1.44 %
Csejkő 14 1.19 %
Óbars 14 1.19 %
Felsőzsember 14 1.19 %
Újbars 13 1.10 %
Garamújfalu 12 1.02 %
Lekér 12 1.02 %
Bát 11 0.93 %
Nagyölved 11 0.93 %
Oroszka 10 0.85 %
Derzsenye 10 0.85 %
Baka 9 0.76 %
Palást 8 0.68 %
Nagykoszmály 8 0.68 %
Vámosladány 8 0.68 %
Nagysalló 8 0.68 %
Kiskoszmály 8 0.68 %
Cseke 8 0.68 %
Garamkelecsény 8 0.68 %
Garamkeszi 8 0.68 %
Hontalmás 7 0.59 %
Barsendréd 7 0.59 %
Sáró 6 0.51 %
Ény 6 0.51 %
Kistompa 6 0.51 %
Nagygyőröd 6 0.51 %
Alsószemeréd 6 0.51 %
Alsópél 6 0.51 %
Ipolyszakállos 6 0.51 %
Borfő 6 0.51 %
Farnad 5 0.42 %
Ipolybél 5 0.42 %
Felsőtúr 5 0.42 %
Berekalja 5 0.42 %
Töhöl 4 0.34 %
Zsemlér 4 0.34 %
Egeg 4 0.34 %
Garamszentgyörgy 4 0.34 %
Garamlök 4 0.34 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.34 %
Fakóvezekény 4 0.34 %
Százd 4 0.34 %
Nemesoroszi 4 0.34 %
Nyírágó 3 0.25 %
Nagyod 3 0.25 %
Ipolypásztó 3 0.25 %
Kereskény 3 0.25 %
Barsbese 3 0.25 %
Alsószecse 3 0.25 %
Deménd 3 0.25 %
Csata 3 0.25 %
Setétkút 2 0.17 %
Bajka 2 0.17 %
Gyerk 2 0.17 %
Zalaba 2 0.17 %
Felsőszecse 2 0.17 %
Szalatnya 2 0.17 %
Kisóvár 2 0.17 %
Dalmad 2 0.17 %
Kural 2 0.17 %
Hontbesenyőd 2 0.17 %
Nagytúr 2 0.17 %
Ipolyfödémes 2 0.17 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Málas 1 0.08 %
Hontnádas 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Kisölved 1 0.08 %
Tőre 1 0.08 %
Felsőpél 1 0.08 %
Bori 1 0.08 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 40.79 %
Garamtolmács 131 4.37 %
Garamújfalu 91 3.04 %
Garamkovácsi 84 2.80 %
Ipolyság 82 2.74 %
Garamkelecsény 79 2.64 %
Felsőzsember 77 2.57 %
Bakabánya 76 2.54 %
Borfő 71 2.37 %
Garamszőllős 70 2.33 %
Óbars 66 2.20 %
Csejkő 64 2.13 %
Zselíz 57 1.90 %
Bát 56 1.87 %
Kálna 53 1.77 %
Berekalja 50 1.67 %
Szántó 42 1.40 %
Nagysalló 41 1.37 %
Alsópél 33 1.10 %
Nagykoszmály 31 1.03 %
Hontnádas 27 0.90 %
Palást 26 0.87 %
Újbars 25 0.83 %
Derzsenye 24 0.80 %
Alsószecse 23 0.77 %
Kereskény 22 0.73 %
Garamszentgyörgy 22 0.73 %
Cseke 20 0.67 %
Lekér 20 0.67 %
Garamlök 19 0.63 %
Lontó 19 0.63 %
Garamkeszi 19 0.63 %
Baka 18 0.60 %
Nagytúr 18 0.60 %
Nagyölved 18 0.60 %
Nagygyőröd 18 0.60 %
Oroszka 17 0.57 %
Ipolybél 15 0.50 %
Fakóvezekény 15 0.50 %
Felsőszemeréd 15 0.50 %
Vámosladány 14 0.47 %
Kiskoszmály 14 0.47 %
Deménd 13 0.43 %
Kural 13 0.43 %
Kistompa 13 0.43 %
Nyírágó 12 0.40 %
Hontalmás 12 0.40 %
Sáró 12 0.40 %
Nemesoroszi 11 0.37 %
Barsendréd 11 0.37 %
Felsőszecse 10 0.33 %
Hontbesenyőd 10 0.33 %
Töhöl 9 0.30 %
Farnad 9 0.30 %
Kisóvár 9 0.30 %
Barsbese 9 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.30 %
Dalmad 8 0.27 %
Ipolyszakállos 8 0.27 %
Felsőpél 8 0.27 %
Gyerk 7 0.23 %
Csata 7 0.23 %
Felsőtúr 7 0.23 %
Ipolyvisk 7 0.23 %
Ény 7 0.23 %
Málas 6 0.20 %
Nagyod 5 0.17 %
Kétfegyvernek 5 0.17 %
Bori 5 0.17 %
Bajka 5 0.17 %
Szete 5 0.17 %
Lüle 5 0.17 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 63.31 %
Garamtolmács 180 3.99 %
Garamkelecsény 93 2.06 %
Kálna 87 1.93 %
Csejkő 83 1.84 %
Ipolyság 78 1.73 %
Garamszőllős 70 1.55 %
Garamújfalu 61 1.35 %
Berekalja 55 1.22 %
Óbars 53 1.17 %
Bakabánya 52 1.15 %
Zselíz 48 1.06 %
Felsőzsember 45 1.00 %
Garamkovácsi 44 0.97 %
Kereskény 42 0.93 %
Nagysalló 40 0.89 %
Újbars 37 0.82 %
Bát 35 0.78 %
Palást 33 0.73 %
Felsőszecse 32 0.71 %
Alsószecse 24 0.53 %
Garamkeszi 23 0.51 %
Nagykoszmály 23 0.51 %
Nagygyőröd 22 0.49 %
Garamszentgyörgy 22 0.49 %
Szántó 21 0.47 %
Derzsenye 21 0.47 %
Hontnádas 20 0.44 %
Garamlök 19 0.42 %
Alsópél 19 0.42 %
Deménd 18 0.40 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.33 %
Oroszka 14 0.31 %
Borfő 14 0.31 %
Kistompa 13 0.29 %
Kural 13 0.29 %
Vámosladány 12 0.27 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.20 %
Kiskoszmály 9 0.20 %
Barsbese 9 0.20 %
Lekér 8 0.18 %
Lontó 8 0.18 %
Kisóvár 8 0.18 %
Cseke 7 0.16 %
Egeg 7 0.16 %
Fakóvezekény 7 0.16 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 24.68 %
Kálna 114 16.17 %
Garamtolmács 38 5.39 %
Zselíz 32 4.54 %
Garamkovácsi 29 4.11 %
Ipolyság 22 3.12 %
Garamszőllős 20 2.84 %
Óbars 19 2.70 %
Bakabánya 16 2.27 %
Bát 14 1.99 %
Garamújfalu 13 1.84 %
Alsópél 11 1.56 %
Felsőzsember 10 1.42 %
Újbars 10 1.42 %
Nagygyőröd 10 1.42 %
Derzsenye 9 1.28 %
Lekér 8 1.13 %
Oroszka 8 1.13 %
Nagysalló 8 1.13 %
Garamlök 7 0.99 %
Bori 7 0.99 %
Barsvárad 6 0.85 %
Borfő 6 0.85 %
Palást 6 0.85 %
Garamkelecsény 6 0.85 %
Kiskoszmály 5 0.71 %
Hontalmás 5 0.71 %
Csejkő 5 0.71 %
Felsőszecse 5 0.71 %
Kereskény 5 0.71 %
Tőre 5 0.71 %
Nagykoszmály 5 0.71 %
Vámosladány 5 0.71 %
Szántó 5 0.71 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.57 %
Csata 4 0.57 %
Garamszentgyörgy 3 0.43 %
Nagytúr 3 0.43 %
Kural 3 0.43 %
Garamkeszi 3 0.43 %
Málas 3 0.43 %
Nyírágó 3 0.43 %
Baka 3 0.43 %
Sáró 3 0.43 %
Cseke 3 0.43 %
Kistompa 3 0.43 %
Fakóvezekény 3 0.43 %
Szalatnya 2 0.28 %
Nemesoroszi 2 0.28 %
Deménd 2 0.28 %
Bajka 2 0.28 %
Töhöl 2 0.28 %
Alsószecse 2 0.28 %
Felsőtúr 2 0.28 %
Érsekkéty 2 0.28 %
Alsószemeréd 2 0.28 %
Ipolybél 2 0.28 %
Nagyod 2 0.28 %
Kétfegyvernek 2 0.28 %
Farnad 2 0.28 %
Egeg 2 0.28 %
Berekalja 2 0.28 %
Ipolypásztó 1 0.14 %
Zalaba 1 0.14 %
Peszektergenye 1 0.14 %
Kisóvár 1 0.14 %
Setétkút 1 0.14 %
Ipolyszakállos 1 0.14 %
Barsendréd 1 0.14 %
Ény 1 0.14 %
Bakaszenes 1 0.14 %
Ipolyvisk 1 0.14 %
Dalmad 1 0.14 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 33.85 %
Garamtolmács 146 9.93 %
Garamkovácsi 97 6.59 %
Óbars 66 4.49 %
Bakabánya 53 3.60 %
Ipolyság 46 3.13 %
Zselíz 43 2.92 %
Garamkelecsény 41 2.79 %
Garamszőllős 40 2.72 %
Csejkő 33 2.24 %
Lekér 33 2.24 %
Garamújfalu 32 2.18 %
Nagygyőröd 31 2.11 %
Felsőzsember 30 2.04 %
Bát 30 2.04 %
Kálna 27 1.84 %
Nagykoszmály 24 1.63 %
Garamkeszi 21 1.43 %
Újbars 19 1.29 %
Nagysalló 19 1.29 %
Garamlök 18 1.22 %
Alsópél 17 1.16 %
Kistompa 16 1.09 %
Szántó 16 1.09 %
Tőre 16 1.09 %
Berekalja 15 1.02 %
Deménd 13 0.88 %
Fakóvezekény 13 0.88 %
Kiskoszmály 13 0.88 %
Garamszentgyörgy 12 0.82 %
Csata 11 0.75 %
Ipolyvisk 11 0.75 %
Oroszka 11 0.75 %
Cseke 10 0.68 %
Vámosladány 9 0.61 %
Hontalmás 9 0.61 %
Borfő 8 0.54 %
Nagyölved 7 0.48 %
Derzsenye 7 0.48 %
Hontbagonya 7 0.48 %
Kereskény 7 0.48 %
Baka 7 0.48 %
Töhöl 7 0.48 %
Zsemlér 6 0.41 %
Barsbese 6 0.41 %
Kural 5 0.34 %
Bakaszenes 5 0.34 %
Alsószecse 5 0.34 %
Felsőszemeréd 5 0.34 %
Farnad 4 0.27 %
Felsőpél 4 0.27 %
Peszektergenye 4 0.27 %
Felsőszecse 4 0.27 %
Dalmad 4 0.27 %
Palást 4 0.27 %
Ipolyszakállos 4 0.27 %
Barsendréd 3 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.20 %
Lüle 3 0.20 %
Hontnádas 3 0.20 %
Ény 3 0.20 %
Felsőtúr 3 0.20 %
Sáró 3 0.20 %
Gyerk 2 0.14 %
Nemesoroszi 2 0.14 %
Kétfegyvernek 2 0.14 %
Nagyod 2 0.14 %
Ipolybél 2 0.14 %
Bori 2 0.14 %
Nyírágó 2 0.14 %
Nagytúr 2 0.14 %
Kisóvár 2 0.14 %
Málas 2 0.14 %
Érsekkéty 2 0.14 %
Barsvárad 2 0.14 %
Százd 1 0.07 %
Ipolyfödémes 1 0.07 %
Alsószemeréd 1 0.07 %
Lontó 1 0.07 %
Szalatnya 1 0.07 %
Bajka 1 0.07 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 34.49 %
Garamtolmács 140 7.14 %
Óbars 63 3.21 %
Ipolyság 58 2.96 %
Bakabánya 54 2.76 %
Zselíz 52 2.65 %
Garamkovácsi 51 2.60 %
Garamkelecsény 51 2.60 %
Lekér 38 1.94 %
Garamújfalu 38 1.94 %
Felsőzsember 36 1.84 %
Bát 35 1.79 %
Csejkő 33 1.68 %
Kálna 30 1.53 %
Nagygyőröd 30 1.53 %
Nagysalló 24 1.22 %
Alsópél 22 1.12 %
Garamkeszi 22 1.12 %
Újbars 21 1.07 %
Garamlök 21 1.07 %
Nagykoszmály 20 1.02 %
Szántó 19 0.97 %
Garamszőllős 19 0.97 %
Deménd 19 0.97 %
Cseke 17 0.87 %
Tőre 17 0.87 %
Berekalja 17 0.87 %
Kistompa 15 0.77 %
Fakóvezekény 11 0.56 %
Ipolyvisk 11 0.56 %
Hontalmás 11 0.56 %
Vámosladány 11 0.56 %
Garamszentgyörgy 10 0.51 %
Derzsenye 10 0.51 %
Csata 9 0.46 %
Oroszka 9 0.46 %
Felsőszecse 9 0.46 %
Borfő 9 0.46 %
Baka 8 0.41 %
Nagyölved 8 0.41 %
Felsőszemeréd 7 0.36 %
Töhöl 7 0.36 %
Dalmad 6 0.31 %
Palást 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Barsbese 6 0.31 %
Hontbagonya 6 0.31 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.20 %
Málas 4 0.20 %
Lüle 4 0.20 %
Kural 4 0.20 %
Kereskény 4 0.20 %
Bakaszenes 4 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.20 %
Ipolyszakállos 3 0.15 %
Alsószemeréd 3 0.15 %
Bori 3 0.15 %
Farnad 3 0.15 %
Egeg 3 0.15 %
Lontó 3 0.15 %
Nemesoroszi 3 0.15 %
Barsvárad 3 0.15 %
Nyírágó 3 0.15 %
Barsendréd 3 0.15 %
Gyerk 3 0.15 %
Bajka 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 30.22 %
Garamtolmács 105 6.46 %
Lekér 80 4.92 %
Zselíz 80 4.92 %
Ipolyság 71 4.37 %
Óbars 59 3.63 %
Bakabánya 50 3.08 %
Garamkovácsi 45 2.77 %
Garamkelecsény 35 2.15 %
Garamújfalu 34 2.09 %
Felsőzsember 31 1.91 %
Bát 29 1.78 %
Kálna 29 1.78 %
Csejkő 27 1.66 %
Nagysalló 25 1.54 %
Oroszka 25 1.54 %
Nagygyőröd 23 1.42 %
Deménd 20 1.23 %
Garamszőllős 19 1.17 %
Szántó 19 1.17 %
Garamkeszi 19 1.17 %
Alsópél 18 1.11 %
Újbars 18 1.11 %
Tőre 17 1.05 %
Fakóvezekény 15 0.92 %
Cseke 15 0.92 %
Kistompa 14 0.86 %
Garamlök 14 0.86 %
Baka 14 0.86 %
Nagykoszmály 13 0.80 %
Ipolyvisk 12 0.74 %
Garamszentgyörgy 12 0.74 %
Hontalmás 12 0.74 %
Farnad 12 0.74 %
Csata 12 0.74 %
Ipolyszakállos 11 0.68 %
Nagyölved 10 0.62 %
Berekalja 10 0.62 %
Töhöl 8 0.49 %
Felsőszecse 8 0.49 %
Nagytúr 8 0.49 %
Kural 7 0.43 %
Sáró 7 0.43 %
Kiskoszmály 7 0.43 %
Felsőtúr 7 0.43 %
Peszektergenye 7 0.43 %
Vámosladány 6 0.37 %
Borfő 6 0.37 %
Lontó 5 0.31 %
Hontbagonya 5 0.31 %
Barsbese 5 0.31 %
Palást 5 0.31 %
Dalmad 5 0.31 %
Barsvárad 5 0.31 %
Felsőpél 4 0.25 %
Nyírágó 4 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.25 %
Kereskény 4 0.25 %
Hontbesenyőd 4 0.25 %
Bakaszenes 4 0.25 %
Zsemlér 4 0.25 %
Felsőszemeréd 4 0.25 %
Alsószecse 4 0.25 %
Kétfegyvernek 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Málas 3 0.18 %
Százd 3 0.18 %
Szalatnya 3 0.18 %
Garamsalló 3 0.18 %
Nagyod 3 0.18 %
Ipolyfödémes 3 0.18 %
Barsendréd 3 0.18 %
Derzsenye 3 0.18 %
Bori 3 0.18 %
Bajka 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kisölved 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Hontnádas 2 0.12 %
Egeg 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Alsószemeréd 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 14.46 %
Ipolyság 35 3.24 %
Zselíz 23 2.13 %
Garamtolmács 23 2.13 %
Vámosladány 15 1.39 %
Garamkovácsi 14 1.30 %
Kálna 13 1.20 %
Bakabánya 10 0.93 %
Oroszka 9 0.83 %
Garamszőllős 8 0.74 %
Farnad 8 0.74 %
Szántó 8 0.74 %
Bori 8 0.74 %
Nagysalló 7 0.65 %
Lekér 6 0.56 %
Nagygyőröd 6 0.56 %
Nagyölved 6 0.56 %
Garamszentgyörgy 6 0.56 %
Hontalmás 5 0.46 %
Ény 5 0.46 %
Kereskény 5 0.46 %
Garamkeszi 5 0.46 %
Ipolyszakállos 5 0.46 %
Garamújfalu 5 0.46 %
Újbars 5 0.46 %
Felsőszecse 5 0.46 %
Alsópél 5 0.46 %
Csata 5 0.46 %
Kural 4 0.37 %
Felsőtúr 4 0.37 %
Berekalja 4 0.37 %
Ipolybél 4 0.37 %
Felsőzsember 4 0.37 %
Csejkő 4 0.37 %
Nagykoszmály 4 0.37 %
Ipolyfödémes 3 0.28 %
Töhöl 3 0.28 %
Óbars 3 0.28 %
Peszektergenye 3 0.28 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.28 %
Kistompa 3 0.28 %
Baka 3 0.28 %
Nyírágó 3 0.28 %
Barsendréd 3 0.28 %
Palást 3 0.28 %
Alsószemeréd 3 0.28 %
Barsbese 3 0.28 %
Ipolyvisk 3 0.28 %
Bát 3 0.28 %
Derzsenye 3 0.28 %
Deménd 3 0.28 %
Fakóvezekény 2 0.19 %
Sáró 2 0.19 %
Bajka 2 0.19 %
Nagytúr 2 0.19 %
Bakaszenes 2 0.19 %
Kiskoszmály 2 0.19 %
Málas 2 0.19 %
Garamlök 2 0.19 %
Nagyod 2 0.19 %
Tőre 2 0.19 %
Felsőszemeréd 1 0.09 %
Lontó 1 0.09 %
Lüle 1 0.09 %
Cseke 1 0.09 %
Setétkút 1 0.09 %
Alsószecse 1 0.09 %
Gyerk 1 0.09 %
Érsekkéty 1 0.09 %
Zalaba 1 0.09 %
Szalatnya 1 0.09 %
Garamkelecsény 1 0.09 %
Borfő 1 0.09 %
Ipolypásztó 1 0.09 %
Hontbesenyőd 1 0.09 %
Barsvárad 1 0.09 %
Nemesoroszi 1 0.09 %
Dalmad 1 0.09 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 35.33 %
Léva 271 15.44 %
Ipolyság 59 3.36 %
Lekér 42 2.39 %
Garamtolmács 42 2.39 %
Garamkovácsi 23 1.31 %
Oroszka 23 1.31 %
Nagysalló 23 1.31 %
Csata 23 1.31 %
Sáró 21 1.20 %
Bakabánya 20 1.14 %
Garamkelecsény 19 1.08 %
Garamújfalu 17 0.97 %
Garamszentgyörgy 16 0.91 %
Óbars 12 0.68 %
Kural 11 0.63 %
Nagyölved 11 0.63 %
Farnad 11 0.63 %
Felsőzsember 11 0.63 %
Deménd 11 0.63 %
Garamszőllős 11 0.63 %
Csejkő 11 0.63 %
Peszektergenye 10 0.57 %
Palást 9 0.51 %
Nyírágó 9 0.51 %
Kétfegyvernek 9 0.51 %
Nagygyőröd 9 0.51 %
Ipolyszakállos 9 0.51 %
Garamkeszi 9 0.51 %
Berekalja 9 0.51 %
Nagykoszmály 8 0.46 %
Kálna 8 0.46 %
Ipolyfödémes 7 0.40 %
Alsópél 7 0.40 %
Kisóvár 7 0.40 %
Kistompa 7 0.40 %
Cseke 6 0.34 %
Felsőszemeréd 6 0.34 %
Derzsenye 6 0.34 %
Alsószecse 6 0.34 %
Újbars 6 0.34 %
Kereskény 6 0.34 %
Fakóvezekény 5 0.28 %
Nemesoroszi 5 0.28 %
Nagytúr 5 0.28 %
Barsbese 5 0.28 %
Érsekkéty 5 0.28 %
Lontó 5 0.28 %
Ipolyvisk 5 0.28 %
Málas 5 0.28 %
Felsőszecse 4 0.23 %
Nagyod 4 0.23 %
Hontalmás 4 0.23 %
Szántó 4 0.23 %
Százd 4 0.23 %
Garamlök 3 0.17 %
Barsvárad 3 0.17 %
Felsőpél 3 0.17 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Ipolypásztó 3 0.17 %
Bát 3 0.17 %
Hontnádas 3 0.17 %
Vámosladány 2 0.11 %
Felsőtúr 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Töhöl 2 0.11 %
Ény 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Hontbagonya 2 0.11 %
Borfő 2 0.11 %
Setétkút 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Baka 1 0.06 %
Kiskoszmály 1 0.06 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %