SK
MI
.....

Mokcsamogyorós

Község

címer zászló
807 99% magyar 1910
729 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Mokcsamogyorós
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krišovská Liesková
1918 előtti vármegye, járás:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Ungi-sík
Más földrajzi nevek:
Fukpart, Galagonyás, Kiserdő, Ladócz, (Mokcsai-erdő), Mokcsakerész, Ortás, (Patakcsa-tó), Prívísz, Újfalusi-rét, Ungmogyorós, Várdomb, (Vecsó-tó)
Koordináták:
48.58581543, 22.02814102
Terület:
15,40 km2
Rang:
község
Népesség:
934
Tszf. magasság:
102 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901
Település kód:
528463
Szervezeti azonosító:
331635
Adóazonosító:
2020540049

A község az Alföldön, a Nagykaposi-sík kistáj északi peremén, az Ung-folyó bal parti síkságán fekszik, Nagykapostól 6 km-re északnyugatra. Településrészei, Mokcsakerész (mely a teljesen egybeépült egykori Mokcsa és Kerész községekből áll) és a tőle mintegy 1 km-re keletre fekvő Ungmogyoród. Határában halad a Nagykapos-Bánóc vasútvonal (megállóhely, személyforgalom 2012 óta nincs) és a vele párhuzamos Vaján-Nagykapos mellékút, melyről a vasútállomásnál ágazik el a Bajánháza és Lakárd felé vezető mellékút. Mokcsakerész az erről az útról leágazó 1,5 km-es bekötőúton közelíthető meg, Ungmogyorós közvetlenül az út mellett fekszik. Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. A 19. század elején még nagyobb erdei is voltak (Mokcsai-erdő, Privisz-erdő), ezeket a 20. századra kiirtották. Délről Csicser, délkeletről Nagykapos, keletről Feketemező és Pálóc, északnyugatról Kisszeretva és Deregnyő, délnyugatról pedig Vaján községekkel határos. Északnyugati határát az Ung-folyó alkotja; Deregnyővel közös határa pedig Ung és Zemplén vármegyék történelmi határát képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult Mokcsakerész és Ungmogyorós egyesítésével. Mokcsakerész szintén egyesített község volt, 1913-ban jött létre Mokcsa és Kerész kisközségek egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Nagykaposi járáshoz tartoztak. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás), ebben az időszakban határközséggé váltak. Az egyesített község 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott. Területe ma egyetlen kataszteri egységet alkot (15,40 km²), elődközségeinek 1921-38-ban 15,88 km²-es összeterülete volt, határaikat több helyen módosították 1950 után (területátcsatolások és területcserék Nagykapos, Vaján, Csicser, Pálóc és Kisszeretva községekkel).

Népesség

Mokcsamogyorós a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. Elődközségeinek 1910-ben összesen 816, 1921-ben 896, 1938-ban pedig 982, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. Mokcsamogyorós népessége 1991-2011 között 10,4 %-al nőtt (818 főről 903-ra). Lakosságának túlnyomó többsége (81,2 %) magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 11,4 %. 1991-ben a lakosság 14,4 %-a, 2011-ben már csak 1,8 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. A többség (56,3 %) református vallású, a római katolikusok aránya 26,1 %, a görög katolikusoké 8,3 %. 2011-ben az összlakosság 64,1 %-a (579 fő) élt Mokcsakerész, 35,9 %-a (324 fő) pedig Ungmogyorós településrészen.

Történelem

Mokcsa nevét – "Mokcha" írásmódban –1330-ban említik először. Mokcsa ősi birtokosai a Mokcsayak voltak, akik a Haraszty nemzetségből származtak. A Mokcsayak első ismert őse Cserény volt 1200 körül. Fia, Cseme, 1266-73 közt az Ung megyei hadak hadnagya már az egész Mokcsát birtokolta. A 14. században Cseme leszármazottai Mokcsán kívül további községeket, többek közt Kisrát, Homot, Pinkócsot, Kerészt, Mátyócot és Iskét birtokolták. A Mokcsayak és a falu népe a 16. században református hitre tértek és az ellenreformáció idején is ellenálltak a rekatolizálásnak. Ekkoriban a környék templomuktól megfosztott reformátusai is ide jártak istentiszteletre. Mokcsa a 17. században Bercsényi-tulajdon, és az ungvári uradalomhoz számítják hosszú időn keresztül. A mokcsai állami népiskola 1872-ig református felekezeti iskolaként működött, majd községi iskola lett. 1910-ben a falutól délre megépült az Ungvár-Vaján vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Mokcsa lett. Kerészt az 1332-37-es pápai tizedlajstrom mint adózó plébániát említi. Az adóösszeírásokban "Kerez", illetve "Keris" alakban szerepelt. Ősi földesuraként egy bizonyos Ujkerészi Beke fia, Bálintot említenek. 1590-ben Kerész ura Mokcsay Balázs. A 16. század végén plébániája megszűnt, az új (református) egyházi központ Mokcsa lett. A 17. században Nyomárkayak is élnek a községben. A 20. század elejére teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Mokcsával, 1913-ban a két községet egyesítették Mokcsakerész néven. Mogyorós valószínűleg a 11. vagy a 12. században keletkezett, egy 1375-ből származó forrás Monyorosként említi, s a leleszi levéltár is jegyzi már 1400-ban. A 14. században Tompa Pál királyi ember játszik jelentős szerepet benne. 1427-ben "Monoros" néven szerepel, ekkor 6 adózó háztartása volt. A 16. században a Teörey család a birtokos a községben. Ebben az időben ágazik ide a pálóci Horváth-család, amelynek a 20. századig volt ott birtoka. 1599-ben 13 jobbágyház és egy nemesi kúria állt a településen. 1715-ben és 1720-ban csak nemesek éltek a községben. 1828-ban 65 házában 508 lakos élt.A mogyorósi református népiskola már az 1700-as években létezett, ennek épületét 1911-ben felújították. 1907-ben az Ungmogyorós hivatalos nevet kapta. Az 1938-as bécsi döntés alapján mindkét községet visszacsatolták Magyarországhoz. 1940-ben kezdték el az Ung és Laborc folyók árvízgátjainak építését. Akkor végezték a Pallagcsa csatornarendszer kitisztítását, a Mokcsakerész és Mogyorós közti mocsaras területet vízmentesítése céljából. 1944-ben a két község zsidó lakosait (1938-ban összesen 90 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1950-ben megalakult a földműves-szövetkezet, a volt kovácsműhelyt községházzá alakították. Ebben az időben villamosították a falut. 1960-ban kiépítették a Mokcsakerész és Mogyorós közti utat, egyesítették a két földműves szövetkezetet, s a két községet Krišovská Liesková (Mokcsamogyorós) néven közigazgatásilag is egyesítették.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és óvoda egyaránt működik. Mokcsakerész református temploma 1820-ban épült, 1880-1894 között átépítették. Ungmogyorós református temploma 1907-1908-ban szecessziós stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MORCSA. Magyar falu Ungvár Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformatusok fekszik Palóczhoz 3/4 órányira, határja jó, vagyonnyai jelesek. MOGYORÓS. Magyar falu Ungvár Várm. földes Ura Horvát Uraság, lakosai többfélék, fekszik Pálótzhoz nem meszsze, és annak filiája, határja jó, vagyonnyai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mokcsa, magyar falu, Ungh vmegyében, Palóczhoz 1 1/4 órányira: 37 rom., 50 g. kath., 248 reform., 51 zsidó lak., ref. anyatemplommal, jó határral, erdővel. F. u. Mokcsay, Haraszty. Ut. p. Ungvár. Kerész, Ungh vmegyében, magyar-orosz falu, 36 római, 69 gör. kath., 88 ref., 8 zsidó lak. Fekszik Mokcsa szomszédságában. Földje termékeny; erdejében egy régi vár maradványai láthatók. F. u. többen. Ut. p. Ungvár. Mogyorós, magyar falu, Ungh vármegyében, Palóczhoz 1 órányira: 129 rom., 73 gör. kath., 254 ref., 51 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal, jó határral, erdővel. F. u. Horváth, Szmrcsányi, Haraszty s m. Ut. postája Ungvár.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Mokcsakerész. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cigánytelep, Kiskerész. A község területe 1705 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 579. Ungmogyorós. A község területe 1055 kat. hold, lélekszáma a vissza csatoláskor 403.

Diószeghy Dániel

1900. 6. 26.
Ungmogyorós - megszületett
1969. 12. 25.
Budapest - elhunyt

Géczi Lajos

1926. 5. 30.
Mokcsakerész - megszületett
Nagykapos - tanított

Gyüre Lajos

1931.3.20.
Mokcsakerész - megszületett

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Mokcsakerész (Križany) 145
Telefon: Polgármester: 421566388025, 421911396440, Titkárság: 421566388021
Fax: 421566388025

Honlap: krisovskalie...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Tamaška Július (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Ivančová Mária (Független)
Koldušová Ľubica (Független)
Varga Peter (MOST - HÍD)
Hornyák Árpád (MOST - HÍD)
Dezsőová Katarína (SMER-SD)
Šmajda Jozef (SMK-MKP)
Böszörményi Ladislav (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Krížany 36

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ungmogyorós 65

Mokcsamogyorós község

Mokcsakerész 145

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 705 96%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 26 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 738
magyarok 807 99%
szlovákok 7 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 816
magyarok 648 72%
szlovákok 136 15%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 112 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 896
magyarok 633 77%
szlovákok 63 8%
ruszinok 0 0%
romák 118 14%
ukránok 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 818
magyarok 664 79%
szlovákok 101 12%
ruszinok 1 0%
romák 29 3%
ukránok 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 46 5%
összlétszám 845
magyarok 733 81%
szlovákok 103 11%
ruszinok 0 0%
romák 16 2%
ukránok 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 47 5%
összlétszám 903
magyarok 729 79%
szlovákok 167 18%
ruszinok 1 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 924
összlétszám 373
magyarok 352 94%
szlovákok 7 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 157
magyarok 152 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 208
magyarok 201 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 392
magyarok 388 99%
szlovákok 3 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 207
magyarok 205 99%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 217
magyarok 214 99%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 506
magyarok 352 70%
szlovákok 100 20%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 54 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 390
magyarok 296 76%
szlovákok 36 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 58 15%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 670
Választási részvétel: 45.67 %
Kiadott boríték: 306
Bedobott boríték: 306

Polgármester

Érvényes szavazólap: 269
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tamaška Július 269 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Dezsőová Katarína 100 SMER-SD
Šmajda Jozef 82 SMK-MKP
Ivančová Mária 78 Független
Koldušová Ľubica 68 Független
Varga Peter 57 MOST - HÍD
Hornyák Árpád 50 MOST - HÍD
Böszörményi Ladislav 48 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 666
Választási részvétel: 48.50 %
Kiadott boríték: 323
Bedobott boríték: 323
Választásra jogosult: 665
Választási részvétel: 46.17 %
Kiadott boríték: 307
Bedobott boríték: 307
Választásra jogosult: 669
Választási részvétel: 37,51 %
Kiadott boríték: 251
Bedobott boríték: 251

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 316
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 227
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 283 89.56 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 3.48 % KDS
Dominika Palaščáková 5 1.58 % NOVA
Lukáš Sisák 5 1.58 % KSS
Marek Ďurán 3 0.95 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 0.63 % OKS
Rastislav Masnyk 2 0.63 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2 0.63 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 2 0.63 % Független
Jaroslav Džunko 1 0.32 % Független
Rudolf Bauer 10 3.29% KDS
Karol Pataky 156 68.72 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 45 19.82 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jozef Bobík 5 2.20 % Független
Štefan Surmánek 5 2.20 % ĽSNS
Róbert Bačinský 5 2.20 % Független
Rudolf Botka 3 1.32 % NP
Rastislav Trnka 3 1.32 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Oliver Petrík 1 0.44 % JĽSS
Lukáš Sisák 1 0.44 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.44 % Független
Adam Šepetka 1 0.44 % NAJ
Jarmila Tkáčová 1 0.44 % SNS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 322
Érvényes szavazólap: 247
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Mihók 267 82.92% SMK-MKP
Emil Ďurovčík 264 81.99% SMER - SD
Mária Vargová 224 69.57% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubica Rošková 215 66.77% SMER - SD
Arpád Csuri 189 58.70% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jana Cibereová 83 25.78% SMER - SD
Attila Barkó 74 22.98% SMK-MKP
Tibor Varga 73 22.67% SMK-MKP
Branislav Sijka 49 15.22% Független
Viliam Zahorčák 35 10.87% SMER - SD
Ján Paľovčík 30 9.32% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
František Farkaš 22 6.83% SMER - SD
Ján Čuchran 20 6.21% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Valéria Eľková 18 5.59% Független
Martin Pado 17 5.28% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Oliver Petrík 9 2.80% Független
Matej Šarocký 8 2.48% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Bobík 7 2.17% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Tomáš 6 1.86% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 6 1.86% SaS
Jozef Makohus 5 1.55% SMER - SD
Bohuš Jakuboc 5 1.55% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Tokár 4 1.24% SRÚS
Slavomír Žužo 4 1.24% MS
Milan Kaplan 3 0.93% NOVA
Rastislav Olexa 3 0.93% Független
Ján Mičuda 3 0.93% Független
Ján Potocký 2 0.62% SMS
Jaroslav Ferenc 2 0.62% KĽS
Vladimíra Fortunová 2 0.62% KSS
Martin Stripai 2 0.62% SMS
Imrich Balog 2 0.62% KĽS
Jaroslava Špaková 2 0.62% DS
Jaroslav Vaľo 2 0.62% SNS
Ján Mihalečko 1 0.31% SMER - SD
Ivo Dubík 1 0.31% 7 STATOČNÝCH
Dagmara Balogová 1 0.31% KSS
Andrea Sisák 1 0.31% Független
Juraj Brecko 1 0.31% KSS
Milan Potocký 1 0.31% Független
Tomáš Bubelíny 1 0.31% NOVA
Eduard Maskaľ 1 0.31% ĽS-HZDS
Pavol Valko 1 0.31% SMS
Gabriel Timko 1 0.31% SMS
Mária Uchnárová 1 0.31% SMS
Slavomír Kešeľ 1 0.31% SRÚS
Vladimír Dunajčák 1 0.31% ĽS-HZDS
Martin Magura 1 0.31% SMS
Stanislav Gaľa 0 0.00% SNS
Rastislav Tomaš 0 0.00% KSS
Miroslav Surmánek 0 0.00% NOVA
Matúš Nameš 0 0.00% SNS
Jozef Jusko 0 0.00% ÚSVIT
Ján Bednár 0 0.00% NOVA
Ali Kamberovič 0 0.00% ĽS-HZDS
Mária Vargová 148 59.92% MOST - HÍD
Peter Jakab 134 54.25% MOST - HÍD
Mária Bálintová 131 53.04% MOST - HÍD
Tibor Varga 123 49.80% SMK-MKP
Emil Ďurovčík 95 38.46% SMER-SD
Jana Cibereová 61 24.70% SMER-SD
Ildikó Vargová 58 23.48% ŠKV
Ján Mihalečko 44 17.81% SMER-SD
Viliam Zahorčák 38 15.38% SMER-SD
Pavol Kuchta 38 15.38% SMER-SD
Michal Stričík 30 12.15% ŠKV
Branislav Sijka 27 10.93% Független
František Farkaš 24 9.72% SMER-SD
Ľudovít Adam 21 8.50% Független
Klára Lakatosová 15 6.07% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Richard Želinský 12 4.86% ĽS Naše Slovensko
Martin Ivan 11 4.45% ĽS Naše Slovensko
Attila Lukáč 10 4.05% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Miroslav Šimko 9 3.64% SNS
Oskar Szabo 8 3.24% SZS
Emil Čurma 7 2.83% SNS
Jaroslav Vaľo 7 2.83% SNS
Mikuláš Kiš 7 2.83% NAJ
Viliam Brandis 6 2.43% NAJ
Marek Švingál 6 2.43% ŠKV
Dušan Goda 6 2.43% Független
Vladimír Tomko 5 2.02% ĽS Naše Slovensko
Juraj Jevin 5 2.02% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Borza 5 2.02% SNS
Nikoleta Borzová 5 2.02% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 5 2.02% ĽS Naše Slovensko
Jozef Jambor 4 1.62% NAJ
František Džuppa 4 1.62% ĽS Naše Slovensko
Jozef Sokologorský 4 1.62% SMER-SD
Matej Šarocký 4 1.62% ŠANCA
Timea Sotáková 4 1.62% SMER-SD
Erik Sibal 4 1.62% Független
Iveta Golmicová 4 1.62% ŠANCA
Edita Jonyová 3 1.21% JEDNOTA-ĽSS
Peter Badida 3 1.21% VZDOR
Karol Pavelka 3 1.21% SNS
Marko Hami 3 1.21% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Chvasta 3 1.21% SME RODINA - Boris Kollár
Oliver Petrík 3 1.21% JEDNOTA-ĽSS
Jozef Bobík 3 1.21% Független
Peter Sabol 3 1.21% SNS
Pavol Valko 3 1.21% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Magura 3 1.21% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Radoslav Smutný 3 1.21% SP
Peter Malík 3 1.21% SNS
Stanislav Gaľa 2 0.81% ŠKV
Milan Potocký 2 0.81% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Ircha 2 0.81% Demokrati Slovenska
Milan Kaplan 2 0.81% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Milan Michalič 2 0.81% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milan Barančík 2 0.81% ÚSVIT
Ondrej Golas 2 0.81% Független
Patrik Magdoško 1 0.40% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ján Potocký 1 0.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Slavko Pavolko 1 0.40% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marta Hermannová 1 0.40% NAJ
Ján Viselka 1 0.40% Független
Peter Horňák 1 0.40% DS
Marián Markovič 1 0.40% ŠKV
Gabriel Timko 1 0.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Pažinka 1 0.40% Független
Valéria Eľková 1 0.40% Független
Ľubomír Husnaj 1 0.40% JEDNOTA-ĽSS
Bohuš Jakuboc 1 0.40% ŠKV
Radoslav Osif 1 0.40% JEDNOTA-ĽSS
Eduard Karšňák 0 0.00% Demokrati Slovenska
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Marián Nistor 0 0.00% ŠKV
Jozef Onda 0 0.00% NAJ
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 24.81 %
Nagykapos 53 13.70 %
Nagymihály 35 9.04 %
Lask 30 7.75 %
Abara 16 4.13 %
Mokcsamogyorós 10 2.58 %
Őrmező 8 2.07 %
Deregnyő 8 2.07 %
Szirénfalva 7 1.81 %
Feketemező 7 1.81 %
Budaháza 6 1.55 %
Csicser 6 1.55 %
Mátyócvajkóc 6 1.55 %
Iske 5 1.29 %
Nyarádkelecsény 5 1.29 %
Dobóruszka 4 1.03 %
Rákóc 4 1.03 %
Füzesér 4 1.03 %
Butka 4 1.03 %
Pazdics 4 1.03 %
Nagyráska 4 1.03 %
Málca 4 1.03 %
Bés 4 1.03 %
Bánóc 4 1.03 %
Pályin 3 0.78 %
Rebrény 3 0.78 %
Pálóc 3 0.78 %
Sámogy 3 0.78 %
Dobróka 2 0.52 %
Morva 2 0.52 %
Vinna 2 0.52 %
Lasztomér 2 0.52 %
Nagyszelmenc 2 0.52 %
Zalacska 2 0.52 %
Tusa 2 0.52 %
Nagyszeretva 2 0.52 %
Petróc 2 0.52 %
Márk 2 0.52 %
Solymos 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Nátafalva 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Nagycseb 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Magasrév 1 0.26 %
Gatály 1 0.26 %
Karaszna 1 0.26 %
Tarna 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Vámoslucska 1 0.26 %
Jósza 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 26.55 %
Füzesér 186 11.68 %
Vásárhely 144 9.04 %
Tusa 90 5.65 %
Nátafalva 81 5.08 %
Tusaújfalu 64 4.02 %
Morva 57 3.58 %
Hór 55 3.45 %
Rákóc 51 3.20 %
Bánóc 38 2.39 %
Pazdics 31 1.95 %
Nagykapos 27 1.69 %
Berettő 25 1.57 %
Karaszna 23 1.44 %
Lazony 21 1.32 %
Őrmező 19 1.19 %
Málca 19 1.19 %
Vinna 18 1.13 %
Sámogy 17 1.07 %
Falkus 17 1.07 %
Lask 15 0.94 %
Petrik 15 0.94 %
Lasztomér 15 0.94 %
Zalacska 14 0.88 %
Kácsánd 14 0.88 %
Ordasfalva 13 0.82 %
Jósza 12 0.75 %
Dobróka 11 0.69 %
Tarna 10 0.63 %
Pályin 10 0.63 %
Rebrény 8 0.50 %
Ungtavas 8 0.50 %
Bajánháza 8 0.50 %
Pálóc 7 0.44 %
Petróc 7 0.44 %
Solymos 7 0.44 %
Márk 7 0.44 %
Gatály 7 0.44 %
Harapás 6 0.38 %
Butka 6 0.38 %
Hanajna 6 0.38 %
Izbugya 6 0.38 %
Vámoslucska 5 0.31 %
Dénesújfalu 5 0.31 %
Hajagos 4 0.25 %
Nyarádkelecsény 4 0.25 %
Abara 4 0.25 %
Magasrév 4 0.25 %
Németvágás 4 0.25 %
Fogas 4 0.25 %
Leszna 4 0.25 %
Nagyszelmenc 3 0.19 %
Nagyszeretva 3 0.19 %
Szalók 3 0.19 %
Feketemező 3 0.19 %
Kisráska 3 0.19 %
Kisszeretva 3 0.19 %
Márkcsemernye 2 0.13 %
Nagycseb 2 0.13 %
Vaján 2 0.13 %
Gézsény 2 0.13 %
Ungszenna 2 0.13 %
Szirénfalva 2 0.13 %
Budaháza 1 0.06 %
Alsókánya 1 0.06 %
Nagyráska 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Mokcsamogyorós 1 0.06 %
Dobóruszka 1 0.06 %
Zemplénszuha 1 0.06 %
Zuhogó 1 0.06 %
Mátyócvajkóc 1 0.06 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 18.01 %
Füzesér 175 16.42 %
Vásárhely 118 11.07 %
Nagykapos 94 8.82 %
Feketemező 75 7.04 %
Csicser 43 4.03 %
Jósza 36 3.38 %
Pálóc 34 3.19 %
Mokcsamogyorós 27 2.53 %
Mátyócvajkóc 20 1.88 %
Magasrév 20 1.88 %
Őrmező 19 1.78 %
Dobóruszka 18 1.69 %
Nyarádkelecsény 18 1.69 %
Vaján 16 1.50 %
Izbugya 14 1.31 %
Sztára 14 1.31 %
Lazony 12 1.13 %
Budaháza 11 1.03 %
Deregnyő 9 0.84 %
Vinna 8 0.75 %
Nagyszelmenc 8 0.75 %
Gatály 8 0.75 %
Morva 8 0.75 %
Butka 8 0.75 %
Nagycseb 8 0.75 %
Pazdics 8 0.75 %
Abara 7 0.66 %
Solymos 7 0.66 %
Petróc 6 0.56 %
Dénesújfalu 6 0.56 %
Bés 6 0.56 %
Dobróka 6 0.56 %
Kisráska 5 0.47 %
Ungszenna 5 0.47 %
Lasztomér 4 0.38 %
Németvágás 4 0.38 %
Szalók 4 0.38 %
Nagyszeretva 4 0.38 %
Hajagos 3 0.28 %
Harapás 3 0.28 %
Bajánháza 3 0.28 %
Ungtavas 3 0.28 %
Zalacska 3 0.28 %
Bánóc 2 0.19 %
Nátafalva 2 0.19 %
Rebrény 2 0.19 %
Málca 2 0.19 %
Hór 2 0.19 %
Márk 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Zemplénszuha 2 0.19 %
Sámogy 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Karaszna 1 0.09 %
Berettő 1 0.09 %
Hanajna 1 0.09 %
Falkus 1 0.09 %
Tusa 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Tarna 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 62.59 %
Füzesér 183 6.88 %
Őrmező 84 3.16 %
Nátafalva 61 2.29 %
Nagykapos 41 1.54 %
Zalacska 37 1.39 %
Vinna 33 1.24 %
Hajagos 23 0.86 %
Harapás 20 0.75 %
Ungtavas 19 0.71 %
Butka 18 0.68 %
Málca 18 0.68 %
Jósza 18 0.68 %
Rebrény 18 0.68 %
Sámogy 18 0.68 %
Izbugya 17 0.64 %
Lasztomér 16 0.60 %
Ordasfalva 15 0.56 %
Tarna 15 0.56 %
Morva 15 0.56 %
Pazdics 14 0.53 %
Vámoslucska 14 0.53 %
Karaszna 13 0.49 %
Nagycseb 13 0.49 %
Feketemező 13 0.49 %
Pálóc 13 0.49 %
Fogas 12 0.45 %
Vásárhely 11 0.41 %
Solymos 11 0.41 %
Zemplénszuha 10 0.38 %
Dénesújfalu 10 0.38 %
Dobróka 10 0.38 %
Rákóc 10 0.38 %
Petróc 9 0.34 %
Ungszenna 9 0.34 %
Leszna 8 0.30 %
Alsókánya 8 0.30 %
Bajánháza 8 0.30 %
Berettő 8 0.30 %
Tusa 7 0.26 %
Lazony 7 0.26 %
Nyarádkelecsény 7 0.26 %
Gézsény 7 0.26 %
Dobóruszka 6 0.23 %
Mokcsamogyorós 6 0.23 %
Németvágás 6 0.23 %
Gatály 6 0.23 %
Pályin 6 0.23 %
Tusaújfalu 6 0.23 %
Szalók 6 0.23 %
Magasrév 6 0.23 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Budaháza 2 0.08 %
Vaján 2 0.08 %
Márk 2 0.08 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 37.92 %
Butka 42 10.91 %
Őrmező 16 4.16 %
Nagykapos 13 3.38 %
Pálóc 12 3.12 %
Nátafalva 9 2.34 %
Tusaújfalu 8 2.08 %
Lasztomér 7 1.82 %
Márk 6 1.56 %
Vámoslucska 6 1.56 %
Lazony 6 1.56 %
Gézsény 5 1.30 %
Gatály 5 1.30 %
Vinna 5 1.30 %
Málca 5 1.30 %
Jósza 5 1.30 %
Nagyráska 4 1.04 %
Nagycseb 4 1.04 %
Zalacska 4 1.04 %
Tusa 4 1.04 %
Vásárhely 4 1.04 %
Feketemező 4 1.04 %
Szalók 4 1.04 %
Sámogy 4 1.04 %
Pazdics 4 1.04 %
Morva 4 1.04 %
Dobóruszka 3 0.78 %
Nyarádkelecsény 3 0.78 %
Bánóc 3 0.78 %
Hór 3 0.78 %
Füzesér 3 0.78 %
Mokcsamogyorós 3 0.78 %
Petróc 3 0.78 %
Falkus 3 0.78 %
Zuhogó 3 0.78 %
Tarna 3 0.78 %
Bés 2 0.52 %
Leszna 2 0.52 %
Petrik 2 0.52 %
Rebrény 2 0.52 %
Magasrév 2 0.52 %
Szirénfalva 2 0.52 %
Berettő 2 0.52 %
Rákóc 2 0.52 %
Dobróka 2 0.52 %
Izbugya 2 0.52 %
Zemplénszuha 2 0.52 %
Hanajna 2 0.52 %
Kácsánd 1 0.26 %
Abara 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Ungszenna 1 0.26 %
Bajánháza 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Solymos 1 0.26 %
Nagyszeretva 1 0.26 %
Kisszeretva 1 0.26 %
Németvágás 1 0.26 %
Csicser 1 0.26 %
Hegyi 1 0.26 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 44.29 %
Rebrény 49 8.61 %
Őrmező 13 2.28 %
Ungszenna 11 1.93 %
Zalacska 10 1.76 %
Rákóc 9 1.58 %
Nagykapos 8 1.41 %
Petróc 8 1.41 %
Vinna 8 1.41 %
Hajagos 7 1.23 %
Solymos 7 1.23 %
Bánóc 7 1.23 %
Lasztomér 7 1.23 %
Harapás 7 1.23 %
Butka 6 1.05 %
Pazdics 6 1.05 %
Lazony 6 1.05 %
Nagycseb 6 1.05 %
Sámogy 6 1.05 %
Pályin 6 1.05 %
Gatály 5 0.88 %
Málca 5 0.88 %
Pálóc 5 0.88 %
Morva 5 0.88 %
Hór 5 0.88 %
Karaszna 5 0.88 %
Berettő 5 0.88 %
Tusaújfalu 4 0.70 %
Lask 4 0.70 %
Nagyszelmenc 4 0.70 %
Jósza 4 0.70 %
Tusa 4 0.70 %
Nátafalva 4 0.70 %
Falkus 4 0.70 %
Nyarádkelecsény 3 0.53 %
Tarna 3 0.53 %
Vásárhely 3 0.53 %
Vámoslucska 3 0.53 %
Izbugya 3 0.53 %
Dobróka 3 0.53 %
Márk 2 0.35 %
Abara 2 0.35 %
Zemplénszuha 2 0.35 %
Hanajna 2 0.35 %
Dénesújfalu 2 0.35 %
Szalók 2 0.35 %
Kácsánd 2 0.35 %
Feketemező 2 0.35 %
Dobóruszka 2 0.35 %
Szirénfalva 2 0.35 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Hegyi 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Gézsény 1 0.18 %
Nagyszeretva 1 0.18 %
Kisszeretva 1 0.18 %
Németvágás 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Vaján 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Bajánháza 1 0.18 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 22.72 %
Dobróka 109 10.23 %
Rákóc 69 6.48 %
Butka 42 3.94 %
Őrmező 41 3.85 %
Gatály 32 3.00 %
Nagykapos 31 2.91 %
Füzesér 28 2.63 %
Pazdics 28 2.63 %
Vinna 21 1.97 %
Pálóc 20 1.88 %
Nagycseb 19 1.78 %
Morva 16 1.50 %
Petróc 16 1.50 %
Málca 15 1.41 %
Feketemező 14 1.31 %
Vásárhely 13 1.22 %
Berettő 13 1.22 %
Kácsánd 12 1.13 %
Nyarádkelecsény 12 1.13 %
Tarna 11 1.03 %
Németvágás 11 1.03 %
Lazony 10 0.94 %
Zalacska 10 0.94 %
Nátafalva 10 0.94 %
Rebrény 9 0.85 %
Dénesújfalu 9 0.85 %
Karaszna 9 0.85 %
Sámogy 9 0.85 %
Zemplénszuha 8 0.75 %
Falkus 8 0.75 %
Mokcsamogyorós 7 0.66 %
Hór 7 0.66 %
Sztára 7 0.66 %
Márk 7 0.66 %
Ungszenna 7 0.66 %
Ordasfalva 6 0.56 %
Bajánháza 6 0.56 %
Lasztomér 6 0.56 %
Ungtavas 6 0.56 %
Bánóc 6 0.56 %
Kisráska 6 0.56 %
Tusa 5 0.47 %
Pályin 5 0.47 %
Vaján 5 0.47 %
Vámoslucska 5 0.47 %
Gézsény 5 0.47 %
Szalók 5 0.47 %
Márkcsemernye 4 0.38 %
Deregnyő 4 0.38 %
Lask 4 0.38 %
Hajagos 4 0.38 %
Jósza 4 0.38 %
Tusaújfalu 4 0.38 %
Nagyszelmenc 4 0.38 %
Alsókánya 4 0.38 %
Fogas 3 0.28 %
Abara 3 0.28 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Hanajna 2 0.19 %
Csicser 2 0.19 %
Magasrév 2 0.19 %
Petrik 2 0.19 %
Harapás 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Hegyi 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Bés 1 0.09 %
Dobóruszka 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 32.81 %
Őrmező 208 3.63 %
Rákóc 171 2.99 %
Nátafalva 156 2.73 %
Füzesér 155 2.71 %
Lasztomér 144 2.52 %
Nagykapos 142 2.48 %
Karaszna 123 2.15 %
Pazdics 115 2.01 %
Butka 110 1.92 %
Dénesújfalu 108 1.89 %
Mokcsamogyorós 95 1.66 %
Nyarádkelecsény 92 1.61 %
Berettő 90 1.57 %
Sámogy 85 1.48 %
Vinna 85 1.48 %
Vásárhely 75 1.31 %
Gatály 71 1.24 %
Bánóc 70 1.22 %
Dobróka 64 1.12 %
Pálóc 62 1.08 %
Hajagos 61 1.07 %
Morva 60 1.05 %
Zemplénszuha 58 1.01 %
Mátyócvajkóc 57 1.00 %
Németvágás 56 0.98 %
Rebrény 55 0.96 %
Zalacska 54 0.94 %
Lazony 54 0.94 %
Deregnyő 53 0.93 %
Jósza 51 0.89 %
Hór 49 0.86 %
Lask 48 0.84 %
Ungszenna 45 0.79 %
Nagycseb 44 0.77 %
Márkcsemernye 42 0.73 %
Ungtavas 41 0.72 %
Petróc 40 0.70 %
Málca 40 0.70 %
Harapás 36 0.63 %
Ordasfalva 36 0.63 %
Sztára 34 0.59 %
Pályin 34 0.59 %
Zuhogó 34 0.59 %
Tarna 32 0.56 %
Gézsény 30 0.52 %
Falkus 29 0.51 %
Iske 27 0.47 %
Izbugya 27 0.47 %
Dobóruszka 27 0.47 %
Tusa 25 0.44 %
Petrik 23 0.40 %
Magasrév 22 0.38 %
Solymos 21 0.37 %
Tusaújfalu 21 0.37 %
Szalók 19 0.33 %
Kácsánd 19 0.33 %
Laborcfalva 18 0.31 %
Feketemező 17 0.30 %
Bajánháza 17 0.30 %
Vámoslucska 17 0.30 %
Alsókánya 17 0.30 %
Nagyráska 16 0.28 %
Nagyszeretva 14 0.24 %
Leszna 14 0.24 %
Hanajna 13 0.23 %
Fogas 13 0.23 %
Vaján 12 0.21 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.12 %
Hegyi 6 0.10 %
Kisszeretva 6 0.10 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.03 %
Budaháza 2 0.03 %
Nagymihály 745 64.56 %
Vinna 32 2.77 %
Vásárhely 20 1.73 %
Pazdics 20 1.73 %
Őrmező 19 1.65 %
Nátafalva 15 1.30 %
Zalacska 14 1.21 %
Morva 14 1.21 %
Lasztomér 13 1.13 %
Leszna 12 1.04 %
Karaszna 12 1.04 %
Sámogy 11 0.95 %
Tarna 11 0.95 %
Pálóc 10 0.87 %
Butka 9 0.78 %
Ungtavas 9 0.78 %
Hajagos 9 0.78 %
Izbugya 9 0.78 %
Petróc 8 0.69 %
Gatály 8 0.69 %
Tusaújfalu 8 0.69 %
Nagykapos 7 0.61 %
Jósza 6 0.52 %
Füzesér 6 0.52 %
Rákóc 6 0.52 %
Szalók 6 0.52 %
Bánóc 6 0.52 %
Solymos 6 0.52 %
Bajánháza 5 0.43 %
Magasrév 5 0.43 %
Nagycseb 5 0.43 %
Ungszenna 5 0.43 %
Harapás 4 0.35 %
Nyarádkelecsény 4 0.35 %
Dobróka 4 0.35 %
Ordasfalva 4 0.35 %
Feketemező 4 0.35 %
Hór 4 0.35 %
Petrik 4 0.35 %
Vámoslucska 4 0.35 %
Dénesújfalu 4 0.35 %
Hanajna 4 0.35 %
Mokcsamogyorós 4 0.35 %
Márk 4 0.35 %
Málca 4 0.35 %
Deregnyő 3 0.26 %
Nagyszelmenc 3 0.26 %
Nagyszeretva 3 0.26 %
Lazony 3 0.26 %
Rebrény 3 0.26 %
Falkus 3 0.26 %
Pályin 3 0.26 %
Gézsény 3 0.26 %
Sztára 2 0.17 %
Németvágás 2 0.17 %
Zuhogó 2 0.17 %
Tusa 2 0.17 %
Bés 2 0.17 %
Mátyócvajkóc 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 47.67 %
Nagykapos 41 3.67 %
Őrmező 40 3.58 %
Zalacska 21 1.88 %
Nátafalva 21 1.88 %
Vinna 19 1.70 %
Gatály 19 1.70 %
Málca 18 1.61 %
Butka 16 1.43 %
Sztára 16 1.43 %
Füzesér 15 1.34 %
Pálóc 15 1.34 %
Pazdics 14 1.25 %
Tarna 14 1.25 %
Lazony 14 1.25 %
Rákóc 14 1.25 %
Tusaújfalu 13 1.16 %
Morva 13 1.16 %
Márk 11 0.99 %
Dénesújfalu 11 0.99 %
Vásárhely 11 0.99 %
Zuhogó 10 0.90 %
Lasztomér 10 0.90 %
Gézsény 9 0.81 %
Karaszna 8 0.72 %
Dobróka 8 0.72 %
Bánóc 8 0.72 %
Kácsánd 8 0.72 %
Fogas 8 0.72 %
Nagycseb 8 0.72 %
Márkcsemernye 8 0.72 %
Ordasfalva 8 0.72 %
Berettő 8 0.72 %
Tusa 8 0.72 %
Abara 7 0.63 %
Pályin 7 0.63 %
Izbugya 6 0.54 %
Falkus 6 0.54 %
Lask 6 0.54 %
Rebrény 6 0.54 %
Ungszenna 6 0.54 %
Hajagos 6 0.54 %
Nyarádkelecsény 6 0.54 %
Csicser 6 0.54 %
Petróc 6 0.54 %
Kisszeretva 5 0.45 %
Laborcfalva 5 0.45 %
Dobóruszka 5 0.45 %
Harapás 5 0.45 %
Németvágás 4 0.36 %
Bajánháza 4 0.36 %
Kisráska 4 0.36 %
Mokcsamogyorós 4 0.36 %
Hór 4 0.36 %
Leszna 3 0.27 %
Petrik 3 0.27 %
Hanajna 3 0.27 %
Jósza 3 0.27 %
Hegyi 3 0.27 %
Feketemező 3 0.27 %
Sámogy 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Nagyszelmenc 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Deregnyő 2 0.18 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 39.41 %
Őrmező 162 3.83 %
Nagykapos 151 3.57 %
Rákóc 131 3.09 %
Nátafalva 130 3.07 %
Vinna 74 1.75 %
Deregnyő 72 1.70 %
Lasztomér 69 1.63 %
Pálóc 67 1.58 %
Pazdics 65 1.53 %
Ungszenna 64 1.51 %
Berettő 61 1.44 %
Gatály 57 1.35 %
Karaszna 56 1.32 %
Bánóc 55 1.30 %
Butka 55 1.30 %
Zalacska 54 1.28 %
Lazony 49 1.16 %
Dobróka 47 1.11 %
Hór 47 1.11 %
Málca 44 1.04 %
Németvágás 42 0.99 %
Rebrény 42 0.99 %
Morva 41 0.97 %
Dénesújfalu 40 0.94 %
Jósza 39 0.92 %
Márkcsemernye 37 0.87 %
Zemplénszuha 35 0.83 %
Vásárhely 34 0.80 %
Pályin 33 0.78 %
Hajagos 32 0.76 %
Kácsánd 32 0.76 %
Tarna 31 0.73 %
Tusa 31 0.73 %
Petróc 29 0.68 %
Magasrév 28 0.66 %
Tusaújfalu 26 0.61 %
Sámogy 26 0.61 %
Falkus 26 0.61 %
Ordasfalva 25 0.59 %
Izbugya 25 0.59 %
Feketemező 25 0.59 %
Zuhogó 24 0.57 %
Sztára 24 0.57 %
Márk 24 0.57 %
Mokcsamogyorós 24 0.57 %
Fogas 22 0.52 %
Alsókánya 22 0.52 %
Ungtavas 22 0.52 %
Gézsény 22 0.52 %
Mátyócvajkóc 21 0.50 %
Nagycseb 20 0.47 %
Dobóruszka 19 0.45 %
Bajánháza 19 0.45 %
Abara 18 0.43 %
Petrik 17 0.40 %
Harapás 16 0.38 %
Nagyszeretva 15 0.35 %
Vaján 14 0.33 %
Laborcfalva 13 0.31 %
Solymos 13 0.31 %
Kisráska 13 0.31 %
Csicser 12 0.28 %
Füzesér 11 0.26 %
Lask 11 0.26 %
Nyarádkelecsény 11 0.26 %
Szirénfalva 10 0.24 %
Hanajna 10 0.24 %
Vámoslucska 10 0.24 %
Leszna 10 0.24 %
Szalók 8 0.19 %
Iske 8 0.19 %
Bés 5 0.12 %
Kisszeretva 4 0.09 %
Nagyráska 4 0.09 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Budaháza 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagymihály 181 52.16 %
Nagykapos 15 4.32 %
Butka 9 2.59 %
Őrmező 8 2.31 %
Vinna 7 2.02 %
Lasztomér 5 1.44 %
Bánóc 4 1.15 %
Zalacska 4 1.15 %
Dobróka 4 1.15 %
Tusa 4 1.15 %
Nátafalva 3 0.86 %
Hór 3 0.86 %
Sztára 3 0.86 %
Pazdics 3 0.86 %
Dénesújfalu 3 0.86 %
Márk 3 0.86 %
Harapás 3 0.86 %
Nagyszeretva 3 0.86 %
Abara 3 0.86 %
Hajagos 2 0.58 %
Mátyócvajkóc 2 0.58 %
Solymos 2 0.58 %
Gézsény 2 0.58 %
Füzesér 2 0.58 %
Falkus 2 0.58 %
Petróc 2 0.58 %
Feketemező 2 0.58 %
Zuhogó 2 0.58 %
Nagyszelmenc 2 0.58 %
Magasrév 1 0.29 %
Lask 1 0.29 %
Laborcfalva 1 0.29 %
Berettő 1 0.29 %
Tarna 1 0.29 %
Vámoslucska 1 0.29 %
Málca 1 0.29 %
Zemplénszuha 1 0.29 %
Deregnyő 1 0.29 %
Vaján 1 0.29 %
Budaháza 1 0.29 %
Hegyi 1 0.29 %
Kácsánd 1 0.29 %
Ordasfalva 1 0.29 %
Kisszeretva 1 0.29 %
Tusaújfalu 1 0.29 %
Petrik 1 0.29 %
Nyarádkelecsény 1 0.29 %
Németvágás 1 0.29 %
Izbugya 1 0.29 %
Karaszna 1 0.29 %
Mokcsamogyorós 1 0.29 %
Rákóc 1 0.29 %
Dobóruszka 1 0.29 %
Sámogy 1 0.29 %
Ungszenna 1 0.29 %
Szalók 1 0.29 %
Morva 1 0.29 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 24.95 %
Füzesér 193 12.29 %
Nagymihály 147 9.36 %
Abara 67 4.26 %
Rákóc 65 4.14 %
Mokcsamogyorós 58 3.69 %
Csicser 47 2.99 %
Nátafalva 46 2.93 %
Nyarádkelecsény 44 2.80 %
Dobóruszka 43 2.74 %
Mátyócvajkóc 40 2.55 %
Lasztomér 37 2.36 %
Deregnyő 36 2.29 %
Hegyi 35 2.23 %
Feketemező 30 1.91 %
Szirénfalva 30 1.91 %
Vaján 28 1.78 %
Budaháza 26 1.65 %
Kisráska 26 1.65 %
Bés 22 1.40 %
Nagyszelmenc 22 1.40 %
Őrmező 15 0.95 %
Tarna 13 0.83 %
Butka 13 0.83 %
Sámogy 10 0.64 %
Pálóc 9 0.57 %
Gatály 7 0.45 %
Ungtavas 7 0.45 %
Málca 7 0.45 %
Bajánháza 6 0.38 %
Szalók 6 0.38 %
Tusa 6 0.38 %
Solymos 6 0.38 %
Vinna 6 0.38 %
Zalacska 6 0.38 %
Hór 4 0.25 %
Hanajna 4 0.25 %
Nagyráska 4 0.25 %
Vásárhely 4 0.25 %
Vámoslucska 4 0.25 %
Petróc 4 0.25 %
Pazdics 3 0.19 %
Nagyszeretva 3 0.19 %
Harapás 2 0.13 %
Fogas 2 0.13 %
Tusaújfalu 2 0.13 %
Hajagos 2 0.13 %
Pályin 2 0.13 %
Iske 2 0.13 %
Márk 2 0.13 %
Berettő 2 0.13 %
Izbugya 1 0.06 %
Bánóc 1 0.06 %
Leszna 1 0.06 %
Ungszenna 1 0.06 %
Magasrév 1 0.06 %
Lazony 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Dobróka 1 0.06 %
Nagycseb 1 0.06 %
Karaszna 1 0.06 %
Laborcfalva 1 0.06 %
Jósza 1 0.06 %
Morva 1 0.06 %
Lask 1 0.06 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 51.91 %
Pazdics 26 4.31 %
Őrmező 19 3.15 %
Vinna 19 3.15 %
Tarna 12 1.99 %
Dobóruszka 9 1.49 %
Butka 9 1.49 %
Rebrény 9 1.49 %
Nátafalva 9 1.49 %
Izbugya 8 1.33 %
Nagykapos 8 1.33 %
Zalacska 7 1.16 %
Hajagos 6 1.00 %
Rákóc 6 1.00 %
Nagyszelmenc 6 1.00 %
Jósza 6 1.00 %
Tusa 5 0.83 %
Dobróka 5 0.83 %
Fogas 5 0.83 %
Ungtavas 5 0.83 %
Pálóc 5 0.83 %
Mokcsamogyorós 4 0.66 %
Mátyócvajkóc 4 0.66 %
Feketemező 4 0.66 %
Bés 4 0.66 %
Dénesújfalu 4 0.66 %
Karaszna 4 0.66 %
Petrik 4 0.66 %
Németvágás 4 0.66 %
Bajánháza 4 0.66 %
Lasztomér 4 0.66 %
Lask 3 0.50 %
Harapás 3 0.50 %
Abara 3 0.50 %
Gatály 3 0.50 %
Füzesér 3 0.50 %
Vásárhely 3 0.50 %
Petróc 3 0.50 %
Nagyszeretva 3 0.50 %
Márk 3 0.50 %
Ungszenna 3 0.50 %
Márkcsemernye 3 0.50 %
Vaján 3 0.50 %
Lazony 3 0.50 %
Kisszeretva 2 0.33 %
Berettő 2 0.33 %
Gézsény 2 0.33 %
Kácsánd 2 0.33 %
Morva 2 0.33 %
Hór 2 0.33 %
Solymos 2 0.33 %
Sztára 2 0.33 %
Falkus 2 0.33 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Bánóc 1 0.17 %
Pályin 1 0.17 %
Ordasfalva 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Málca 1 0.17 %
Vámoslucska 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Szirénfalva 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Nagycseb 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 40.02 %
Vásárhely 167 3.74 %
Őrmező 166 3.71 %
Nagykapos 125 2.80 %
Nátafalva 98 2.19 %
Nyarádkelecsény 87 1.95 %
Rákóc 86 1.92 %
Hór 73 1.63 %
Dobóruszka 71 1.59 %
Lasztomér 71 1.59 %
Zalacska 70 1.57 %
Pazdics 66 1.48 %
Rebrény 66 1.48 %
Berettő 64 1.43 %
Vinna 62 1.39 %
Mokcsamogyorós 61 1.36 %
Morva 55 1.23 %
Lazony 55 1.23 %
Deregnyő 51 1.14 %
Pálóc 49 1.10 %
Bánóc 47 1.05 %
Butka 46 1.03 %
Hajagos 45 1.01 %
Jósza 42 0.94 %
Petróc 41 0.92 %
Németvágás 41 0.92 %
Málca 39 0.87 %
Karaszna 38 0.85 %
Ungtavas 38 0.85 %
Gatály 37 0.83 %
Tusa 35 0.78 %
Fogas 34 0.76 %
Dénesújfalu 31 0.69 %
Ungszenna 31 0.69 %
Zemplénszuha 30 0.67 %
Zuhogó 29 0.65 %
Petrik 29 0.65 %
Hanajna 29 0.65 %
Pályin 28 0.63 %
Dobróka 28 0.63 %
Tusaújfalu 25 0.56 %
Tarna 25 0.56 %
Sámogy 25 0.56 %
Ordasfalva 24 0.54 %
Feketemező 23 0.51 %
Gézsény 23 0.51 %
Magasrév 22 0.49 %
Márkcsemernye 22 0.49 %
Iske 22 0.49 %
Harapás 21 0.47 %
Kácsánd 20 0.45 %
Füzesér 20 0.45 %
Sztára 20 0.45 %
Solymos 20 0.45 %
Falkus 20 0.45 %
Abara 19 0.43 %
Leszna 19 0.43 %
Bajánháza 18 0.40 %
Vámoslucska 17 0.38 %
Izbugya 16 0.36 %
Szalók 15 0.34 %
Csicser 13 0.29 %
Nagycseb 11 0.25 %
Vaján 10 0.22 %
Alsókánya 10 0.22 %
Lask 9 0.20 %
Nagyráska 9 0.20 %
Laborcfalva 8 0.18 %
Nagyszeretva 8 0.18 %
Bés 8 0.18 %
Mátyócvajkóc 8 0.18 %
Márk 6 0.13 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Kisszeretva 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 25.41 %
Málca 57 7.21 %
Pálóc 32 4.05 %
Nagykapos 26 3.29 %
Őrmező 23 2.91 %
Dobróka 21 2.65 %
Butka 20 2.53 %
Nátafalva 18 2.28 %
Feketemező 17 2.15 %
Lazony 17 2.15 %
Vásárhely 14 1.77 %
Márk 14 1.77 %
Márkcsemernye 14 1.77 %
Zalacska 13 1.64 %
Falkus 13 1.64 %
Kácsánd 12 1.52 %
Gatály 12 1.52 %
Petrik 12 1.52 %
Pazdics 11 1.39 %
Tarna 9 1.14 %
Rebrény 8 1.01 %
Dénesújfalu 8 1.01 %
Abara 8 1.01 %
Vinna 7 0.88 %
Nagycseb 7 0.88 %
Mokcsamogyorós 7 0.88 %
Hajagos 7 0.88 %
Hór 6 0.76 %
Lask 6 0.76 %
Németvágás 5 0.63 %
Vámoslucska 5 0.63 %
Füzesér 5 0.63 %
Berettő 5 0.63 %
Bánóc 5 0.63 %
Tusaújfalu 5 0.63 %
Hanajna 4 0.51 %
Fogas 4 0.51 %
Ordasfalva 4 0.51 %
Sámogy 4 0.51 %
Tusa 4 0.51 %
Magasrév 4 0.51 %
Pályin 4 0.51 %
Solymos 3 0.38 %
Petróc 3 0.38 %
Ungszenna 3 0.38 %
Harapás 3 0.38 %
Ungtavas 3 0.38 %
Zemplénszuha 3 0.38 %
Alsókánya 3 0.38 %
Lasztomér 3 0.38 %
Karaszna 2 0.25 %
Rákóc 2 0.25 %
Jósza 2 0.25 %
Gézsény 2 0.25 %
Nagyszelmenc 2 0.25 %
Morva 2 0.25 %
Mátyócvajkóc 2 0.25 %
Sztára 2 0.25 %
Nagyszeretva 2 0.25 %
Kisszeretva 2 0.25 %
Nyarádkelecsény 2 0.25 %
Izbugya 2 0.25 %
Nagyráska 2 0.25 %
Hegyi 1 0.13 %
Szirénfalva 1 0.13 %
Kisráska 1 0.13 %
Leszna 1 0.13 %
Vaján 1 0.13 %
Deregnyő 1 0.13 %
Csicser 1 0.13 %
Zuhogó 1 0.13 %
Budaháza 1 0.13 %
Bajánháza 1 0.13 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 57.47 %
Őrmező 68 3.39 %
Vinna 46 2.29 %
Nátafalva 38 1.89 %
Zalacska 35 1.74 %
Rákóc 32 1.59 %
Petróc 26 1.29 %
Karaszna 23 1.15 %
Németvágás 22 1.10 %
Leszna 22 1.10 %
Morva 21 1.05 %
Pazdics 21 1.05 %
Butka 20 1.00 %
Hajagos 18 0.90 %
Vásárhely 17 0.85 %
Sámogy 17 0.85 %
Pálóc 16 0.80 %
Málca 16 0.80 %
Nagykapos 16 0.80 %
Lasztomér 16 0.80 %
Sztára 15 0.75 %
Izbugya 15 0.75 %
Hór 15 0.75 %
Jósza 14 0.70 %
Ungszenna 14 0.70 %
Rebrény 14 0.70 %
Dobróka 14 0.70 %
Gatály 13 0.65 %
Ungtavas 13 0.65 %
Zemplénszuha 12 0.60 %
Lask 12 0.60 %
Feketemező 12 0.60 %
Solymos 11 0.55 %
Fogas 10 0.50 %
Vámoslucska 10 0.50 %
Márkcsemernye 10 0.50 %
Ordasfalva 10 0.50 %
Pályin 10 0.50 %
Magasrév 9 0.45 %
Lazony 9 0.45 %
Nagycseb 8 0.40 %
Harapás 8 0.40 %
Tusa 8 0.40 %
Gézsény 8 0.40 %
Bánóc 8 0.40 %
Füzesér 8 0.40 %
Zuhogó 7 0.35 %
Márk 7 0.35 %
Petrik 6 0.30 %
Szalók 6 0.30 %
Alsókánya 6 0.30 %
Tusaújfalu 6 0.30 %
Berettő 5 0.25 %
Tarna 5 0.25 %
Bajánháza 4 0.20 %
Mátyócvajkóc 4 0.20 %
Abara 3 0.15 %
Dénesújfalu 3 0.15 %
Falkus 3 0.15 %
Mokcsamogyorós 3 0.15 %
Nyarádkelecsény 3 0.15 %
Kácsánd 3 0.15 %
Hegyi 2 0.10 %
Szirénfalva 2 0.10 %
Nagyszeretva 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 37.86 %
Őrmező 9 3.21 %
Pálóc 7 2.50 %
Jósza 7 2.50 %
Nagykapos 6 2.14 %
Lasztomér 6 2.14 %
Hajagos 6 2.14 %
Pazdics 5 1.79 %
Németvágás 5 1.79 %
Ungtavas 5 1.79 %
Nátafalva 4 1.43 %
Mokcsamogyorós 4 1.43 %
Füzesér 3 1.07 %
Sztára 3 1.07 %
Morva 3 1.07 %
Butka 3 1.07 %
Izbugya 3 1.07 %
Zalacska 3 1.07 %
Feketemező 3 1.07 %
Rákóc 2 0.71 %
Bánóc 2 0.71 %
Gatály 2 0.71 %
Harapás 2 0.71 %
Csicser 2 0.71 %
Nyarádkelecsény 2 0.71 %
Gézsény 2 0.71 %
Zemplénszuha 2 0.71 %
Tarna 2 0.71 %
Tusaújfalu 2 0.71 %
Magasrév 2 0.71 %
Márkcsemernye 1 0.36 %
Leszna 1 0.36 %
Dobóruszka 1 0.36 %
Sámogy 1 0.36 %
Dénesújfalu 1 0.36 %
Mátyócvajkóc 1 0.36 %
Abara 1 0.36 %
Pályin 1 0.36 %
Bés 1 0.36 %
Rebrény 1 0.36 %
Falkus 1 0.36 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 38.11 %
Málca 17 6.97 %
Őrmező 11 4.51 %
Butka 9 3.69 %
Nagykapos 8 3.28 %
Pazdics 7 2.87 %
Morva 6 2.46 %
Lasztomér 6 2.46 %
Füzesér 6 2.46 %
Feketemező 5 2.05 %
Berettő 5 2.05 %
Nátafalva 5 2.05 %
Zalacska 4 1.64 %
Abara 3 1.23 %
Jósza 3 1.23 %
Bánóc 3 1.23 %
Karaszna 2 0.82 %
Vaján 2 0.82 %
Leszna 2 0.82 %
Rákóc 2 0.82 %
Zuhogó 2 0.82 %
Kácsánd 2 0.82 %
Németvágás 2 0.82 %
Mátyócvajkóc 2 0.82 %
Nagyszeretva 2 0.82 %
Dénesújfalu 2 0.82 %
Hajagos 1 0.41 %
Gézsény 1 0.41 %
Sztára 1 0.41 %
Harapás 1 0.41 %
Bajánháza 1 0.41 %
Dobóruszka 1 0.41 %
Rebrény 1 0.41 %
Tusa 1 0.41 %
Márkcsemernye 1 0.41 %
Iske 1 0.41 %
Tarna 1 0.41 %
Nagycseb 1 0.41 %
Pályin 1 0.41 %
Bés 1 0.41 %
Ungtavas 1 0.41 %
Gatály 1 0.41 %
Pálóc 1 0.41 %
Csicser 1 0.41 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 51.71 %
Őrmező 100 2.97 %
Rákóc 96 2.85 %
Nátafalva 78 2.32 %
Nagykapos 77 2.29 %
Jósza 60 1.78 %
Vinna 60 1.78 %
Pazdics 60 1.78 %
Lasztomér 54 1.61 %
Karaszna 47 1.40 %
Berettő 43 1.28 %
Tarna 40 1.19 %
Hajagos 36 1.07 %
Lazony 35 1.04 %
Deregnyő 35 1.04 %
Zalacska 34 1.01 %
Vásárhely 33 0.98 %
Rebrény 33 0.98 %
Ungtavas 33 0.98 %
Zemplénszuha 32 0.95 %
Zuhogó 32 0.95 %
Lask 29 0.86 %
Butka 29 0.86 %
Bánóc 29 0.86 %
Németvágás 28 0.83 %
Pálóc 28 0.83 %
Hór 25 0.74 %
Petróc 24 0.71 %
Harapás 24 0.71 %
Morva 23 0.68 %
Pályin 23 0.68 %
Dobróka 22 0.65 %
Dénesújfalu 22 0.65 %
Sámogy 22 0.65 %
Márkcsemernye 22 0.65 %
Leszna 19 0.56 %
Tusa 18 0.54 %
Vámoslucska 17 0.51 %
Málca 17 0.51 %
Gatály 16 0.48 %
Sztára 16 0.48 %
Ordasfalva 14 0.42 %
Tusaújfalu 13 0.39 %
Nagycseb 12 0.36 %
Bajánháza 12 0.36 %
Szalók 12 0.36 %
Gézsény 12 0.36 %
Magasrév 11 0.33 %
Dobóruszka 9 0.27 %
Kácsánd 9 0.27 %
Nagyszeretva 9 0.27 %
Fogas 8 0.24 %
Kisszeretva 8 0.24 %
Alsókánya 7 0.21 %
Csicser 6 0.18 %
Feketemező 6 0.18 %
Füzesér 6 0.18 %
Falkus 6 0.18 %
Solymos 5 0.15 %
Hanajna 5 0.15 %
Laborcfalva 5 0.15 %
Ungszenna 5 0.15 %
Izbugya 4 0.12 %
Mokcsamogyorós 4 0.12 %
Nagyszelmenc 3 0.09 %
Petrik 3 0.09 %
Mátyócvajkóc 3 0.09 %
Márk 3 0.09 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 45.21 %
Lasztomér 30 7.98 %
Őrmező 17 4.52 %
Nagykapos 13 3.46 %
Zalacska 8 2.13 %
Németvágás 8 2.13 %
Rákóc 7 1.86 %
Vinna 6 1.60 %
Pazdics 6 1.60 %
Tarna 5 1.33 %
Butka 5 1.33 %
Pálóc 5 1.33 %
Hór 4 1.06 %
Bánóc 4 1.06 %
Csicser 4 1.06 %
Pályin 4 1.06 %
Dobóruszka 4 1.06 %
Sámogy 3 0.80 %
Márk 3 0.80 %
Solymos 3 0.80 %
Nátafalva 3 0.80 %
Dénesújfalu 3 0.80 %
Magasrév 3 0.80 %
Jósza 3 0.80 %
Petróc 3 0.80 %
Falkus 3 0.80 %
Gatály 3 0.80 %
Ungszenna 3 0.80 %
Karaszna 3 0.80 %
Lask 3 0.80 %
Abara 2 0.53 %
Ordasfalva 2 0.53 %
Mokcsamogyorós 2 0.53 %
Feketemező 2 0.53 %
Laborcfalva 2 0.53 %
Vásárhely 2 0.53 %
Málca 2 0.53 %
Ungtavas 2 0.53 %
Rebrény 2 0.53 %
Dobróka 2 0.53 %
Izbugya 2 0.53 %
Nagyszelmenc 1 0.27 %
Márkcsemernye 1 0.27 %
Berettő 1 0.27 %
Sztára 1 0.27 %
Zemplénszuha 1 0.27 %
Lazony 1 0.27 %
Hajagos 1 0.27 %
Tusaújfalu 1 0.27 %
Szalók 1 0.27 %
Nyarádkelecsény 1 0.27 %
Kácsánd 1 0.27 %
Füzesér 1 0.27 %
Alsókánya 1 0.27 %
Deregnyő 1 0.27 %
Budaháza 1 0.27 %
Bés 1 0.27 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 54.04 %
Őrmező 252 9.89 %
Márkcsemernye 128 5.02 %
Vinna 72 2.83 %
Nátafalva 61 2.39 %
Zalacska 35 1.37 %
Lasztomér 33 1.30 %
Pazdics 27 1.06 %
Petróc 27 1.06 %
Nagykapos 24 0.94 %
Leszna 24 0.94 %
Lazony 22 0.86 %
Sztára 21 0.82 %
Ungtavas 19 0.75 %
Feketemező 18 0.71 %
Ordasfalva 17 0.67 %
Butka 16 0.63 %
Morva 15 0.59 %
Dénesújfalu 15 0.59 %
Rákóc 14 0.55 %
Karaszna 13 0.51 %
Rebrény 13 0.51 %
Zemplénszuha 12 0.47 %
Bajánháza 12 0.47 %
Dobróka 12 0.47 %
Izbugya 12 0.47 %
Hór 12 0.47 %
Gézsény 11 0.43 %
Gatály 11 0.43 %
Vámoslucska 11 0.43 %
Szalók 11 0.43 %
Solymos 11 0.43 %
Jósza 10 0.39 %
Vásárhely 10 0.39 %
Zuhogó 10 0.39 %
Bánóc 10 0.39 %
Németvágás 10 0.39 %
Pálóc 10 0.39 %
Sámogy 10 0.39 %
Tusaújfalu 8 0.31 %
Fogas 8 0.31 %
Hajagos 8 0.31 %
Tusa 8 0.31 %
Lask 7 0.27 %
Tarna 7 0.27 %
Berettő 7 0.27 %
Nagycseb 6 0.24 %
Málca 6 0.24 %
Füzesér 6 0.24 %
Falkus 6 0.24 %
Mokcsamogyorós 5 0.20 %
Nagyszeretva 5 0.20 %
Harapás 5 0.20 %
Kisszeretva 5 0.20 %
Laborcfalva 5 0.20 %
Pályin 5 0.20 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 38.66 %
Őrmező 158 3.54 %
Nátafalva 136 3.05 %
Nagykapos 96 2.15 %
Vinna 94 2.11 %
Jósza 81 1.82 %
Pálóc 80 1.79 %
Rákóc 79 1.77 %
Dobóruszka 77 1.73 %
Ungtavas 75 1.68 %
Pazdics 67 1.50 %
Butka 66 1.48 %
Dobróka 63 1.41 %
Nyarádkelecsény 62 1.39 %
Harapás 61 1.37 %
Németvágás 57 1.28 %
Dénesújfalu 57 1.28 %
Lasztomér 56 1.26 %
Zalacska 55 1.23 %
Rebrény 54 1.21 %
Deregnyő 53 1.19 %
Hajagos 53 1.19 %
Ordasfalva 51 1.14 %
Gatály 50 1.12 %
Málca 48 1.08 %
Gézsény 45 1.01 %
Mokcsamogyorós 44 0.99 %
Hór 44 0.99 %
Lazony 43 0.96 %
Karaszna 42 0.94 %
Tarna 42 0.94 %
Berettő 40 0.90 %
Bánóc 37 0.83 %
Petróc 37 0.83 %
Zuhogó 37 0.83 %
Vásárhely 37 0.83 %
Zemplénszuha 36 0.81 %
Sámogy 35 0.79 %
Solymos 33 0.74 %
Pályin 32 0.72 %
Ungszenna 32 0.72 %
Morva 30 0.67 %
Falkus 29 0.65 %
Sztára 29 0.65 %
Tusaújfalu 29 0.65 %
Bajánháza 26 0.58 %
Tusa 25 0.56 %
Fogas 24 0.54 %
Feketemező 24 0.54 %
Vámoslucska 23 0.52 %
Izbugya 23 0.52 %
Magasrév 22 0.49 %
Nagyráska 22 0.49 %
Lask 22 0.49 %
Hanajna 20 0.45 %
Márkcsemernye 20 0.45 %
Szalók 18 0.40 %
Nagyszeretva 18 0.40 %
Márk 17 0.38 %
Petrik 17 0.38 %
Leszna 16 0.36 %
Füzesér 15 0.34 %
Alsókánya 14 0.31 %
Nagycseb 12 0.27 %
Kácsánd 11 0.25 %
Laborcfalva 11 0.25 %
Csicser 9 0.20 %
Kisszeretva 7 0.16 %
Mátyócvajkóc 5 0.11 %
Abara 4 0.09 %
Kisráska 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Vaján 1 0.02 %
Budaháza 1 0.02 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 46.38 %
Rákóc 106 13.22 %
Őrmező 28 3.49 %
Morva 23 2.87 %
Butka 19 2.37 %
Vinna 17 2.12 %
Nátafalva 14 1.75 %
Pazdics 12 1.50 %
Jósza 12 1.50 %
Vásárhely 10 1.25 %
Gatály 7 0.87 %
Nagykapos 7 0.87 %
Zalacska 6 0.75 %
Bajánháza 6 0.75 %
Pálóc 6 0.75 %
Petróc 6 0.75 %
Tarna 6 0.75 %
Lasztomér 6 0.75 %
Nagycseb 6 0.75 %
Solymos 5 0.62 %
Ordasfalva 5 0.62 %