SK
NZ
.....

Kürt

Község

címer zászló
2751 99% magyar 1910
1538 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kürt
Hivatalos szlovák megnevezés:
Strekov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
(Alsómajor), Bodzás, Cigléd, Góré, Harasztalja, Haraszti-erdő, Hidegkút, Kálvária-hegy, Kőhatár, Körtélyes, Kukuk-hegy, Kürti-erdő, Lapos, Meszesek, Págyi-völgy, Pántyúi-völgy, Sármellékje, Sárra dűlő
Koordináták:
47.90240479, 18.41819191
Terület:
41,05 km2
Rang:
község
Népesség:
1988
Tszf. magasság:
140 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94137
Település kód:
503550
Szervezeti azonosító:
309273
Adóazonosító:
2021060591

A község a Garammenti-hátság nyugati oldalán, a Bátorkeszi-hát északi előterében, a Párizs-patak völgyében fekszik, Komáromtól 35 km-re északkeletre, Párkánytól 27 km-re északnyugatra, Érsekújvártól 28 km-re délkeletre, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely). Területén keresztülhalad a Bajcsot Párkánnyal összekötő 509-es út, mellékút köti össze Fűrön és Csúzon keresztül Jászfaluval (11 km). Nyugatról Perbete, északról Fűr, keletről Szőgyén, délkeletről Kisújfalu, délről pedig Bátorkeszi községekkel határos. Déli és keleti határa Komárom és Esztergom megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után az Ógyallai járáshoz tartozott, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (ekkor nagyközségi rangját elvesztette). Ekkor csatolták az újonnan létrehozott Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegyéhez és egyben az Érsekújvári járáshoz. 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához és az Ógyallai járáshoz, majd az 1949-es közigazgatási reform újra az Érsekújvári járáshoz csatolta. Területe (41,05 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 2772, 1921-ben 2829, 1939-ben pedig 3138, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1945 után a lakosságcsere keretében szlovákokat telepítettek a községbe, de a lakosság túlnyomó többsége magyar nemzetiségű maradt (2011-ben 81,9 %). 1970-ben még 3110 lakosa volt, az ezután következő négy évtizedre folyamatos népességcsökkenés a jellemző, 2011-ig lakosságának egyharmadát elvesztette (1991-2011 között a csökkenés 13,9 %-os volt, 2394-ről 2086 főre). A rendszerváltás után itt is nőtt a szlovák nemzetiségűek aránya (7,9 %-ról 11,9 %-ra), de így is a legalacsonyabbak között van a járásban. Számottevő etnikai kisebbséget alkotnak a romák (12,4 %). A lakosság túlnyomó többsége (90,0 %) római katolikus vallású.

Történelem

Ősrégi település, mely először a garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapító levelében Kurth néven fordul elő. 1138-ból már írásos emlékek vannak a községről. A magyar honfoglalás Idején Kürt Gyarmat vezér birtoka. 1156-ban Martyrius érsek a kürti tizedet az esztergomi káptalannak adományozta. Ekkor már fennáll a temploma. 1297-ben Ladomér érsek Surányért cserébe kapja, 1390-ben neve Kiwrt alakban jelentkezik. 1514-ben Bakócz Tamás a keresztes háborúba hívja Kürt népét, de a jobbágyság az urak ellen fordul. A török világban a község elpusztul, 1552-ben 10 háza van. 1621-ben Bethlen Gábor hadai pusztítják. 1704-ben a kuruc hatalom idején sok kürti jobbágy szolgált Bottyán János seregében, s ekkor Kürt sok lovat, marhát szállított Újvárba. 1709-ben pestis, 1793-ban tűzvész, 1755-ben földrengés, 1883-ban pedig kolerajárvány pusztított a községben. 1850-ben megindult az első vonat Párkányból Kürtön át Érsekújvárba. 1883-ban felépült az iskola. A 20. század elején számos távírász lakott a faluban, akik az egész országot bejárva építették ki a telefonos hálózatot. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1945 után számos magyar lakost kitelepítettek, kisnánai szlovák lakosság betelepítésével párhuzamosan. Az 1960-as években híres 8 tagú cigányzenekar működött a faluban.

Mai jelentősége

A szőlő- és bortermeléséről híres, mezőgazdasági jellegű községben magyar alapiskola és óvoda működik. Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1755-ben épült barokk stílusban. A ciglédi Szűz Mária-kápolna (1857) híres búcsújáróhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÜRT. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Perbetéhez 1 mértföldnyire, legelője van, réttye néhol tsekélyes, szőlő hegye termő, és jó borokat terem.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kürth, magyar falu, Komárom vmegyében, ut. p. Perbete. Van 1748 kath., 3 ágostai, 15 zsidó lak., kath. anyaegyháza. Határa csak kis részben hegyes, jobbára szép és igen termékeny rónaság. Buzája aczélos; bora jó. Régi szabályzatlan urb. telket, 36 hold szántófölddel, (egy egész telek kaszállóval, belső telekkel 63 holdra is felmegy), 56-ot számlál, s ezeket 3 egész, egy 1 1/2 telkes, egy 1/4, 49 féltelkes, három negyedes gazda miveli. Az uraságnak itt semmi majorsága nincs, hanem a kovácsházhoz 1/4, a mészárszékhez 1/2, s a vendégfogadóhoz is 1/2 telek adatott. Van 2 nemes családja. F. u. az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kürt, magyar nagyközség, a Páris patak mellett. Házainak száma 529, róm. kath. vallású lakosaié 2643. Posta, távíró és vasúti állomás helyben. Ősrégi község, mely már 1075-ben előfordul. Ekkor már falu és Kurth a neve. 1156-ban egyházas hely és az esztergomi érsekmegyéhez tartozó plébánia. 1345-ben Tamás vajda és fia Konya e birtokukat az esztergomi érseknek adományozzák, de 1360-ban Madary Marczel királyi solymár rokonai is részesek a kürti birtokban. 1485-ben említtetnek Kürthy László és Dénes, a kik királyi emberekként szerepelnek. A török világban ez a község is elpusztult és az 1552-ben eszközölt összeírás szerint, ekkor mindössze 10 lakható háza volt, melyeknek száma 1576-ban már harminczra emelkedett. Úgy látszik, másodszor is elpusztult, mert 1669-ben is néptelen faluként van említve. Ezután újra települt és mindvégig az esztergomi érsekségé volt, most pedig az érsekségen kívül még Csillag Joachimnak van itt nagyobb birtoka. 1733-ban és 1755-ben nagy tűzvész pusztított a községben, elhamvasztván nagy részét. A lakosok hitelszövetkezeten és fogyasztási szövetkezeten kívül negyvennyolczas kört és ifjúsági egyesületet tartanak fenn. A mostani katholikus templom, a török világban elpusztult templom helyén, 1755-ben épült. Ide tartoznak Szent István puszta, Plebánia major és Czeglédi tanya. Az elsőt az érsekség nevezte így el, a szent király emlékére. Királyszállás nevű dűlője történelmi jelentőségűnek látszik. A Sósok nevű dűlőben néha bronzkori leletekre bukkannak, a Papföldje dűlőn pedig a török háborúkból származó golyókat és fegyvertöredékeket találnak.

Magyar Katolikus Lexikon

Kürt, v. Komárom vm. (Strekov, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték, mait 1756: építették. Anyakönyvei 1714-től. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m. - Lakói 1970: össz. 3110 (92,2% m.); 1991: össz. 2394, m. 2181 (91,10%); 2001: össz. 2233, m. 1983 (88,80%).. ** Némethy 1894:146. - Schem. Strig. 1917:81. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kürt. Már az Árpádházi királyok alatt virágzó község s első írott nyomát 1138-ból találjuk. 1390-ből Kiwrth alakban merül fel, Pázmány Egyházkürt-nek nevezi ősi templomával kapcsolatban. 1399-ből Possessio Kyrth néven jegyezték fel. IV. Béla a pozsonyi prépostságnak adományozta, Albert király 1439-ben a Rozgonyiakat iktatta itt birtokba. Később a Serédy-, Mérey-, Kerekescsaládnak volt itt nemesi birtoka, majd a Pálffy grófok szerezték meg. Gótikus temploma ősrégi és egyik harangját 1482-ben öntötték. Hozzátartozik Szenlistvánpuszta. Magyar lakossága a cseh elnyomás alatt sokat szenvedett. A község területe 7133 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 3138.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kürt kk. érsekújvári járás. Ösi község, nevét már 1075-ben ismerjük. Ekkor Kurth a neve. 1360-ban Madary Marcel királyi solymár rokonai, 1486-ban Kürthy László és Dénes királyi emberek a birtokosai. A török időkben elpusztult. 1669-ben még mindig néptelen. 1755-ben tűzvész hamvasztja el. Hozzátartozik Szent István-puszta. Területe: 7.133 kh. Lakosság: 3.138. Ebből magy.: 3.112, német:7, szlovák: 17. Magy. beszél; 3.131. Vallás szerint: r. k. 3.077, ref. 2, ev. 3, izr. 56. Fb. I. 2, II. 24, III. 403. Népsűrűség: 76.4. Lakóház: 663. R. K. népiskola. Kürti Sport Egyesület, Kalot. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. Hengermalom. A község 1938. nov. 7-én szabadult fel. A megszállás idejében Kardhordó István esperes-plébánost és Konyicska Kálmán harangozót kémkedés gyanúja miatt 13 hétig fogságban tartották. Az esperes-plébános a kiállott izgalmak következtében meghalt. Ugyancsak bebörtönözték Szuhan István esperes-plébánost is. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jb. közj. Ógyalla, csö. Perbete. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Majer István

1813.8.15.
Mocsonok - megszületett
1857-1866
Kürt - egyházi szolgálatot végzett

Danczi Villebald József

1910. 10. 16.
Kürt - megszületett
1977. 12. 21.
Győr - elhunyt

Verseghy Erzsébet

1915.3.12.
Kürt - megszületett

Kovács János

1926.6.8.
Alsócsöpöny - megszületett
1932-1942
Galánta - tanult
1942-1944
Léva - tanult
1950-1952
Nádszeg - tanított
1953-1956
Felsőszeli - tanított
1956-1970
Kisújfalu - tanított
1970-1988
Kürt - tanított
2014. október
Kisújfalu - elhunyt

Pénzes István

1951.10.19.
Kürt - megszületett
Kürt - tanított
Szímő - tanított
Névelőfordulások
1075
Kurth
1390
Kiwrth
1773
Kürth,
1786
Kürth,
1873
Kürt,
1927
Kerť, Kürt,
1938
Kürt,
1945
Kerť, Kürt,
1948
Strekov
1994
Kürt

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kürt (Strekov) 1036
Telefon: 0356497101
Fax: 0356497437

Honlap: strekov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Téglás Ján (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kecskésová Katarína (Független)
Kasnyik Tomáš (Független)
Kovács Karol (Független)
Kasnyik Ján (Független)
Vida František (SMK-MKP)
Sütőová Judita (SMK-MKP)
Izsák Zoltán (SMK-MKP)
Kasnyík Zoltán (SMK-MKP)
Kovács Jozef (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Kürti Posta

Strekov 59

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kürt 876

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kürt 1123

Kürti Anyakönyvi Hivatal

Kürt 1036

Kürti Községi Hivatal

Kürt 1036

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2219 92%
szlovákok 49 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 36 1%
egyéb 114 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2418
magyarok 2751 99%
szlovákok 7 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2772
magyarok 2737 97%
szlovákok 60 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 30 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2829
magyarok 2181 91%
szlovákok 190 8%
ruszinok 2 0%
romák 12 1%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2394
magyarok 1983 89%
szlovákok 213 10%
ruszinok 0 0%
romák 22 1%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 0%
összlétszám 2233
magyarok 1708 82%
szlovákok 248 12%
ruszinok 0 0%
romák 54 3%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 68 3%
összlétszám 2086
magyarok 1538 80%
szlovákok 284 15%
ruszinok 0 0%
romák 10 1%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 86 4%
összlétszám 1926
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1647
Választási részvétel: 36.92 %
Kiadott boríték: 608
Bedobott boríték: 608

Polgármester

Érvényes szavazólap: 521
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Téglás Ján 521 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vida František 361 SMK-MKP
Kecskésová Katarína 329 Független
Sütőová Judita 323 SMK-MKP
Izsák Zoltán 306 SMK-MKP
Kasnyik Tomáš 279 Független
Kovács Karol 264 Független
Kasnyík Zoltán 255 SMK-MKP
Kovács Jozef 245 SMK-MKP
Kasnyik Ján 227 Független
Gulyás Peter 224 Független
Szendiová Erika 220 SMK-MKP
Jankulár Gabriel 172 Független
Petrášová Valéria 171 SMK-MKP
Újhelyi Peter 157 Független
Sulčanová Katarína 146 Független
Bertová Elena 136 Független
Trencsik Gabriel 132 Független
Jenei Ján 108 Független
Valkó Miroslav 69 Független

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1682
Választási részvétel: 23.37 %
Kiadott boríték: 393
Bedobott boríték: 393
Választásra jogosult: 1682
Választási részvétel: 20.75 %
Kiadott boríték: 349
Bedobott boríték: 349
Választásra jogosult: 1 671
Választási részvétel: 21,06 %
Kiadott boríték: 352
Bedobott boríték: 352

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 384
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 346
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 346 90.10 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 17 4.43 % SMER - SD
Stanislav Kováč 5 1.30 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 5 1.30 % Független
Robert Dick 4 1.04 % MS
Viliam Mokraň 4 1.04 % KĽS
Regan Belovič 3 0.78 % 7 STATOČNÝCH
Milan Belica 13 3.75% SMER - SD
Iván Farkas 270 78.03 % SMK-MKP
Milan Belica 30 8.67 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 14 4.05 % Független
Ján Greššo 11 3.18 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 11 3.18 % MKDA
Milan Uhrík 8 2.31 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 2 0.58 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 389
Érvényes szavazólap: 351
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 344 88.43% SMK-MKP
László Szigeti 334 85.86% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 306 78.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 53 13.62% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 45 11.57% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 30 7.71% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Ondrej Beňuš 12 3.08% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 297 84.62% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 279 79.49% SMK-MKP
László Szigeti 264 75.21% SMK-MKP
Rita Pásztorová 33 9.40% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 28 7.98% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Andrea Vitkóová 28 7.98% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Brlai 26 7.41% ĽS Naše Slovensko
Jácint Kecskeméti 26 7.41% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 20 5.70% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 30.15 %
Muzsla 146 6.01 %
Köbölkút 86 3.54 %
Bény 81 3.34 %
Szőgyén 75 3.09 %
Nána 72 2.97 %
Garamkövesd 70 2.88 %
Kőhídgyarmat 65 2.68 %
Kéménd 52 2.14 %
Ebed 49 2.02 %
Kicsind 46 1.89 %
Csúz 44 1.81 %
Kisgyarmat 40 1.65 %
Bajta 37 1.52 %
Helemba 33 1.36 %
Szalka 33 1.36 %
Kürt 28 1.15 %
Kisújfalu 21 0.86 %
Bart 21 0.86 %
Béla 19 0.78 %
Für 16 0.66 %
Libád 15 0.62 %
Leléd 15 0.62 %
Ipolykiskeszi 14 0.58 %
Garampáld 12 0.49 %
Sárkányfalva 7 0.29 %
Párkány 890 32.58 %
Muzsla 479 17.53 %
Köbölkút 377 13.80 %
Kürt 297 10.87 %
Szőgyén 287 10.51 %
Kisújfalu 210 7.69 %
Bény 181 6.63 %
Szalka 178 6.52 %
Kéménd 151 5.53 %
Nána 127 4.65 %
Kőhídgyarmat 121 4.43 %
Garamkövesd 104 3.81 %
Helemba 93 3.40 %
Ebed 82 3.00 %
Für 82 3.00 %
Bart 71 2.60 %
Kisgyarmat 65 2.38 %
Csúz 64 2.34 %
Béla 61 2.23 %
Garampáld 55 2.01 %
Leléd 53 1.94 %
Sárkányfalva 53 1.94 %
Bajta 52 1.90 %
Kicsind 48 1.76 %
Ipolykiskeszi 44 1.61 %
Libád 42 1.54 %
Párkány 134 19.79 %
Muzsla 37 5.47 %
Szőgyén 27 3.99 %
Kürt 26 3.84 %
Köbölkút 24 3.55 %
Kicsind 22 3.25 %
Kőhídgyarmat 22 3.25 %
Bény 17 2.51 %
Kisújfalu 16 2.36 %
Kéménd 16 2.36 %
Szalka 13 1.92 %
Ebed 13 1.92 %
Für 12 1.77 %
Nána 12 1.77 %
Bart 10 1.48 %
Garamkövesd 10 1.48 %
Csúz 9 1.33 %
Kisgyarmat 8 1.18 %
Helemba 7 1.03 %
Ipolykiskeszi 7 1.03 %
Leléd 5 0.74 %
Béla 4 0.59 %
Libád 4 0.59 %
Sárkányfalva 2 0.30 %
Bajta 1 0.15 %
Garampáld 1 0.15 %
Párkány 409 44.22 %
Garamkövesd 217 23.46 %
Muzsla 69 7.46 %
Szőgyén 65 7.03 %
Kicsind 51 5.51 %
Köbölkút 45 4.86 %
Bény 43 4.65 %
Nána 43 4.65 %
Ebed 38 4.11 %
Bajta 37 4.00 %
Kőhídgyarmat 34 3.68 %
Kéménd 31 3.35 %
Bart 29 3.14 %
Csúz 29 3.14 %
Szalka 29 3.14 %
Kürt 28 3.03 %
Kisgyarmat 28 3.03 %
Helemba 23 2.49 %
Leléd 22 2.38 %
Ipolykiskeszi 18 1.95 %
Für 16 1.73 %
Béla 14 1.51 %
Garampáld 13 1.41 %
Libád 13 1.41 %
Sárkányfalva 11 1.19 %
Kisújfalu 10 1.08 %
Párkány 358 16.13 %
Köbölkút 52 2.34 %
Muzsla 41 1.85 %
Szőgyén 40 1.80 %
Kőhídgyarmat 31 1.40 %
Csúz 30 1.35 %
Garamkövesd 26 1.17 %
Kürt 20 0.90 %
Nána 17 0.77 %
Kéménd 13 0.59 %
Libád 11 0.50 %
Ebed 11 0.50 %
Bény 9 0.41 %
Kisújfalu 8 0.36 %
Szalka 8 0.36 %
Béla 7 0.32 %
Bart 7 0.32 %
Helemba 7 0.32 %
Ipolykiskeszi 6 0.27 %
Für 5 0.23 %
Kisgyarmat 4 0.18 %
Bajta 3 0.14 %
Kicsind 3 0.14 %
Sárkányfalva 2 0.09 %
Leléd 2 0.09 %
Garampáld 1 0.05 %
Párkány 852 32.30 %
Muzsla 360 13.65 %
Köbölkút 326 12.36 %
Kürt 264 10.01 %
Szőgyén 224 8.49 %
Kisújfalu 204 7.73 %
Bény 182 6.90 %
Szalka 170 6.44 %
Kéménd 132 5.00 %
Kőhídgyarmat 100 3.79 %
Nána 100 3.79 %
Garamkövesd 84 3.18 %
Ebed 81 3.07 %
Helemba 72 2.73 %
Für 69 2.62 %
Csúz 67 2.54 %
Bart 66 2.50 %
Bajta 50 1.90 %
Kisgyarmat 50 1.90 %
Béla 47 1.78 %
Sárkányfalva 44 1.67 %
Leléd 42 1.59 %
Ipolykiskeszi 36 1.36 %
Garampáld 35 1.33 %
Kicsind 35 1.33 %
Libád 29 1.10 %
Párkány 121 5.00 %
Csúz 40 1.65 %
Köbölkút 33 1.36 %
Kürt 26 1.07 %
Szőgyén 25 1.03 %
Muzsla 21 0.87 %
Bény 18 0.74 %
Nána 13 0.54 %
Für 11 0.45 %
Ipolykiskeszi 11 0.45 %
Kéménd 9 0.37 %
Kőhídgyarmat 8 0.33 %
Garamkövesd 6 0.25 %
Leléd 6 0.25 %
Helemba 5 0.21 %
Kisújfalu 5 0.21 %
Kicsind 5 0.21 %
Bajta 4 0.17 %
Sárkányfalva 4 0.17 %
Kisgyarmat 4 0.17 %
Bart 3 0.12 %
Ebed 3 0.12 %
Béla 3 0.12 %
Garampáld 2 0.08 %
Libád 2 0.08 %
Szalka 1 0.04 %
Párkány 436 46.38 %
Kicsind 129 13.72 %
Garamkövesd 111 11.81 %
Muzsla 109 11.60 %
Kéménd 79 8.40 %
Szőgyén 65 6.91 %
Köbölkút 63 6.70 %
Ebed 62 6.60 %
Bény 62 6.60 %
Kisgyarmat 61 6.49 %
Kőhídgyarmat 56 5.96 %
Nána 43 4.57 %
Helemba 41 4.36 %
Szalka 39 4.15 %
Bajta 38 4.04 %
Garampáld 33 3.51 %
Kürt 33 3.51 %
Csúz 29 3.09 %
Leléd 29 3.09 %
Bart 18 1.91 %
Kisújfalu 18 1.91 %
Ipolykiskeszi 17 1.81 %
Libád 17 1.81 %
Für 16 1.70 %
Sárkányfalva 13 1.38 %
Béla 11 1.17 %
Párkány 691 21.89 %
Köbölkút 484 15.34 %
Muzsla 362 11.47 %
Kürt 279 8.84 %
Szőgyén 266 8.43 %
Kisújfalu 221 7.00 %
Szalka 171 5.42 %
Bény 151 4.78 %
Kéménd 136 4.31 %
Nána 106 3.36 %
Kőhídgyarmat 90 2.85 %
Für 86 2.72 %
Ebed 76 2.41 %
Helemba 67 2.12 %
Bart 64 2.03 %
Csúz 63 2.00 %
Sárkányfalva 58 1.84 %
Kisgyarmat 57 1.81 %
Béla 51 1.62 %
Ipolykiskeszi 49 1.55 %
Bajta 49 1.55 %
Garampáld 42 1.33 %
Leléd 38 1.20 %
Garamkövesd 38 1.20 %
Kicsind 33 1.05 %
Libád 27 0.86 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1126 66.82%
VPN
375 22.26%
KSČ
94 5.58%
SPV
20 1.19%
SZ
15 0.89%
KDH
12 0.71%
DÚRS
12 0.71%
SNS
11 0.65%
SD
7 0.42%
Egyéb
13 0.77%
Érvényes szavazatok 1685
Együttélés-MKDM
988 66.09%
Magyar Polgári Párt
330 22.07%
SDSS
44 2.94%
SDĽ
39 2.61%
HZDS
20 1.34%
ODÚ
18 1.20%
SNS
9 0.60%
KSS
7 0.47%
SZS
6 0.40%
Egyéb
34 2.27%
Érvényes szavazatok 1495
MK
1310 88.75%
SP-VOĽBA
29 1.96%
HZDS-RSS
28 1.90%
KSS
27 1.83%
19 1.29%
HZPCS
17 1.15%
ZRS
13 0.88%
SPK
8 0.54%
SNS
7 0.47%
DS
6 0.41%
Egyéb
12 0.81%
Érvényes szavazatok 1476
MKP
1309 84.83%
SDK
76 4.93%
HZDS
59 3.82%
SOP
25 1.62%
SDĽ
20 1.30%
KSS
16 1.04%
MLHZP
16 1.04%
SNS
8 0.52%
Egyéb
14 0.91%
Érvényes szavazatok 1543
MKP
1048 87.77%
SDKU
28 2.35%
HZDS
25 2.09%
SMER
20 1.68%
NOSNP
16 1.34%
ANO
14 1.17%
SNS
11 0.92%
KSS
9 0.75%
SZS
9 0.75%
HZD
5 0.42%
Egyéb
9 0.75%
Érvényes szavazatok 1194
MKP
938 91.42%
SMER
26 2.53%
SDKU DS
15 1.46%
ANO
12 1.17%
LB
11 1.07%
SNS
5 0.49%
KSS
5 0.49%
ĽS HZDS
5 0.49%
Egyéb
9 0.88%
Érvényes szavazatok 1026
MKP
642 59.39%
Most-Híd
331 30.62%
SaS
35 3.24%
SMER
34 3.15%
SDKU DS
17 1.57%
SDĽ
5 0.46%
Egyéb
17 1.57%
Érvényes szavazatok 1081
MKP
595 62.57%
Most-Híd
266 27.97%
SMER SD
41 4.31%
SaS
10 1.05%
OĽaNO
5 0.53%
99 Percent
5 0.53%
SDKU DS
5 0.53%
PaS
4 0.42%
ĽS HZDS
4 0.42%
Egyéb
16 1.68%
Érvényes szavazatok 951
MKP
496 61.16%
Most-Híd
183 22.56%
SMER SD
33 4.07%
OĽANO-NOVA
21 2.59%
SaS
18 2.22%
SME RODINA
16 1.97%
LSNS
10 1.23%
MKDA-MKDSZ
10 1.23%
TIP
7 0.86%
#SIEŤ
7 0.86%
SNS
4 0.49%
Egyéb
6 0.74%
Érvényes szavazatok 811
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések