SK
VK
.....

Csalár

Község

címer zászló
481 96% magyar 1910
116 24% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csalár
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čeláre
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Szécsényi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Szécsényi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Bekehegy, (Holyapuszta), Ipolykürtpuszta, Magyarós-hegy, Mikolcsa-hegy, Nagy-hegy, Nyárjaspuszta, Őrhegy, Rendőpuszta, Rettegő-hegy, Sziláska-hegy, Szőlő-hegy
Koordináták:
48.14082718, 19.49064636
Terület:
12,48 km2
Rang:
község
Népesség:
459
Tszf. magasság:
154 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99122
Település kód:
515914
Szervezeti azonosító:
319252
Adóazonosító:
2021343114

A község a Balassagyarmati-medence keleti részén, a Nógrádszentpéteri-dombság déli részén, az Ipoly jobb partján fekszik, Szécsénytől 11 km-re északra, Losonctól 28 km-re délnyugatra. Határa dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, melynek mintegy egyötödét erdő borítja. Területén áthalad a Zsélyt (18 km) Bussával (4 km) összekötő országút. Délről Szécsénykovácsi, nyugatról Zobor és Galábocs, északnyugatról Alsózellő, északról Bussa, keletről Ludányhalászi községekkel határos. Keleti határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Szécsényi járás). Területe 1921/38-hoz képest (12,53 km²) 5 hektárral csökkent (12,48 km²).

Népesség

1910-ben 502, 1921-ben 588, 1938-ban pedig 523, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 9,5 % volt. 1945 után a belső telepítések során szlovákokat telepítettek a községbe. A huszadik század második felében nemzetiségi arculata megváltozott, 1991-re már szlovák többségűvé vált. 1991-2011 között népessége 11,9 %-al csökkent (544 főről 479-re). Ebben az időszakban a szlovák nemzetiségűek aránya 52,4 %-ról 61,8 %-ra nőtt, a magyaroké viszont 46,5 %-ról 31,1 %-ra csökkent az asszimiláció révén. A lakosság 12,9 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (81 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 6,1 % (1921-ben még 19,6 %). A község 2 településrészre oszlik, 2011-ben a lakosság 63,5 %-a (304 fő) Csaláron, 36,5 %-a (175 fő) pedig Ipolykürtpusztán élt. Egyetlen lakott külterületén, a Csalár településrészhez sorolt Rendőpusztán 17 állandó lakos élt.

Történelem

Területén a régészeti leletek szerint - feltehetőleg - már az újkőkorban emberi település állt ( ezt bizonyítják a kőkori, bronzkori és vaskori leletek). A mai települést 1436-ban "Chalard" néven említik először. Több nemesi család birtoka, majd 1554 és 1594 között a török hódoltsághoz tartozott. 1787-ben 369 állandó lakosa volt, 1828-ban 41 házában 353 lakos élt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. Később a vezekényi nagybirtokhoz tartozott. A trianoni békeszerződésig területe Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. 1927-ben csehszlovák határőrlaktanya épült a községben. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1946-ban Ipolykürtpusztára szlovák telepesek érkeztek. 1948-ban alakult bortermelő szövetkezete, 1952-ben pedig a mezőgazdasági szövetkezet (JRD). 1971-től a csalári közös tanács irányítása alá tartoztak Galábocs és Zobor községek is. Szlovák kisiskoláját 1992-ben megszüntették.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, régebben szőlőtermesztéséről híres községben már nincs alapiskola. Szent Mihály arkangyalnak szentelt római katolikus temploma a 18. század végén épült. Csalár faluban három 18. századi kastély is található (Endrődy-kúria, Verbóy-kastély, Vezekényi-kúria), Ipolykürtpusztán a 19. századi (klasszicista) Keglevich-kastélyban 1955 óta szociális otthon működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSALÁR. Elegyes lakosú falu Nógrad Vármegyében, földes Ura Báró Prónay Uraság, és más Urak, lakosai katolikusok, és más félék, fekszik Ipoly vize mellett Bussának szomszédságában, Szétséntöl más fél órányira. Határbéli bora középszerű jóságú, malma jó, kendere, káposztája bőven terem, ’s egyéb középszerű vagyonnyaikoz, ’s termékenységéhez képest, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csalár, magyar falu, Nógrád vgyében, 390 kath., 50 evang. lak. Határja kicsiny; rétjei az Ipoly mentén jók; bora sok és kedves izű. F. u. Prónay, Révay, Verboy s m. t. Ut. p. Szakál.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csalár. Ipolyvölgyi magyar kisközség. Házainak száma 88, lakosaié 499, a kik túlnyomóan evangélikus vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Szécsény. 1562-63-ban a helység a török hódoltsághoz, Hasszán Bajrám török tiszt hűbérbirtokai közé tartozott, de 1593-ban felszabadult a hódoltság alól. 1598-ban Kéry Ferencz volt a földesura. 1624-ben és 1628-ban Voxith Horváth István itteni földjeit Földváry Györgynek zálogosította el, a ki 1626-ban Bernátfi Borbála itteni birtokait vette zálogba. 1715-ben 6, 1720-ban 9 adóköteles háztartást írtak benne össze. 1740-ben Nagy-Réti Darvas Mihály volt itt a birtokos, 1770-ben Prónay Pál, Révay Ferencz, a Horváthy örökösök, a Trásy és a Várbay családok, 1826-ban pedig Prónay Ferencz, Révay Ferencz örökösei és Verbóy Sándor. Jelenleg Vezekényi Lajos a helység legnagyobb birtokosa, kinek itteni házát Prónay Ferencz építette 1790 táján. A Verbóy Sárdortól a XVIII. század végén emelt kúria jelenleg Zsélyi Gézáé, a kiváló magyar aviatikus bátyjáé. Egy másik kúria pedig, melyet Endrődy János 1760 táján épített, jelenleg Endrődy Ferenczé. E helységhez tartozik Ipolykürt puszta, mely 1373-1481-ben önálló helységként szerepel az oklevelekben. 1375-ben Szendi István vajda, a Kálnay család őse nyerte adományul. 1598-ban még a Kálnay család volt a helység földesura; 1770-ben a báró Hellenbach család birtokában találjuk. Később ez is a Prónayaké lett, majd idegen kézbe került, azután Botlik Jánosé lett, kitől gróf Keglevich István 1909-ben megvette, a Prónayaktól épített régi kúriával együtt, melyhez a mostani tulajdonos a saját tervei szerint épült díszes emeletes kastélyt és 25 holdas parkot csatolt. A kastély nevezetességei közé tartozik a körülbelül 4000 kötetes könyvtár, egy nagybecsű legyező-gyüjtemény, ebben egy Thurzó-féle legyező is, számos érdekes miniatur arczkép, régi pecsétnyomók és érmek gyűjteménye, családi képek és régi fegyverek, közöttük Hampó Jánosnak, majd fiának, Gáspárnak, a csáktornyai vár kapitányának díszkardja az 1500-as évek elejéről. - Csalárhoz tartoznak még Hólya-tanya, Nyárjas-tanya, Rendó-tanya és Öreghegy-telep.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csalár. Elsőnek a török hódoltság idején merül fel neve s ez időben Hasszán Bajrám aga hűbérbirtoka. A török kitakarodása után Kéry Ferenc (1598) kezére kerül. Mint későbbi földesurakat találjuk itt a Voxith-, Horváth-, Bernátfi-, Darvas-, Prónay-, Révay-, Verbóy-családokat, majd az összeomlás előtt Vezekényi Lajost. A hozzátartozó Ipolykürtpuszta a XIV. században mint önálló helység szerepelt. 1375-ben Szendi István vajda, a Kálnay-család őse királyi adományt nyert rá. Később a báró Hellenbach , a Prónay-, Botlik-, gróf Keglevichcsalád kezére került. A híres Keglevich-kastély többezer kötetes könyvtárat, nevezetes gyűjteményeket és nagyszámú értékes relikviákat rejt magában. A község területe 2177 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 523. Hozzátartozik: Ipolykürtpuszta, Rendótanya.

Zsélyi Aladár

1883. 12. 12.
Bussa - megszületett
Csalár - élt
Losonc - tanult
Névelőfordulások
1436
Chalard
1773
Csalar, Czalare,
1786
Cschalár,
1808
Csalár,
1863
Csalár,
1920
Čeláre,
1927
Čeláry, Cselár,
1945
Čeláry, Cselár,
1948
Čeláry,
1973
Čeláre
1994
Csalár

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csalár (Čeláre) 120
Telefon: 0474514116
Fax: 0474514118

Honlap: celare.ocu.sk
Polgármester:
Ádám Vojtech (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Lupa Ervin (MOST - HÍD)
Zólyomi Zsolt (MOST - HÍD)
Molnár Gabriel (MOST - HÍD)
Jakab Róbert (MOST - HÍD)
Molnár Jozef (MOST - HÍD)
MOST - HÍD 100% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Szociális otthon

Csalár - Ipolykürtpuszta 189.

Csalári Községi Hivatal

Csalár 120

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 344 88%
szlovákok 30 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 391
magyarok 481 96%
szlovákok 21 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 502
magyarok 483 82%
szlovákok 56 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 48 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 588
magyarok 253 47%
szlovákok 285 52%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 544
magyarok 178 35%
szlovákok 228 45%
romák 5 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 87 17%
összlétszám 502
magyarok 149 31%
szlovákok 296 62%
romák 14 3%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 3%
összlétszám 479
magyarok 116 24%
szlovákok 334 70%
romák 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 27 6%
összlétszám 480
összlétszám 588
magyarok 483 82%
szlovákok 56 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 48 8%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 396
Választási részvétel: 29.04 %
Kiadott boríték: 115
Bedobott boríték: 115

Polgármester

Érvényes szavazólap: 104
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ádám Vojtech 104 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lupa Ervin 81 MOST - HÍD
Zólyomi Zsolt 81 MOST - HÍD
Molnár Gabriel 73 MOST - HÍD
Jakab Róbert 69 MOST - HÍD
Molnár Jozef 61 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 326
Választási részvétel: 19.33 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 325
Választási részvétel: 15.69 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 394
Választási részvétel: 27,41 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 57
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 102
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 24 42.11 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 21 36.84 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 6 10.53 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 2 3.51 % ASV
Ondrej Binder 1 1.75 % Független
Pavel Chovanec 1 1.75 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 1 1.75 % NP
Jaroslav Sekerka 1 1.75 % KSS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Vladimír Maňka 24 47.06% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 52 50.98 % Független
Marian Kotleba 26 25.49 % ĽSNS
Igor Kašper 5 4.90 % Független
Vojtech Kökény 5 4.90 % SRK
Miroslav Gálik 3 2.94 % NAS
Viliam Baňák 2 1.96 % JĽSS
Martin Klus 2 1.96 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 2 1.96 % SĽSAH
Jozef Šimko 1 0.98 % Független
Milan Urbáni 1 0.98 % SMS
Stanislav Mičev 1 0.98 % Független
Michal Kantor 1 0.98 % SZS
Ivan Saktor 1 0.98 % Független
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Filip 22 36.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Mirko Trojčák 22 36.67% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 17 28.33% SMER - SD, KDH
Attila Baki 16 26.67% MOST - HÍD
Jaroslav Zauška 13 21.67% SMER - SD, KDH
László Jámbor 13 21.67% SMK-MKP
Mária Lőrincz 12 20.00% Független
Darina Antolíková 6 10.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Richárd Hamerlik 3 5.00% SMS
Peter Šiška 3 5.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Miroslav Bartoš 2 3.33% SRK
Dušan Backo 2 3.33% SNS
Anna Hlivárová 2 3.33% ASV
Peter Bartoš 1 1.67% ĽS Naše Slovensko
Bohuslav Beňo 1 1.67% OKS
Václav Hájevský 1 1.67% Független
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Erika Kušická 42 40.00% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 31 29.52% SMER-SD
Ondrej Kollár 27 25.71% SMER-SD
Michal Györgyík 17 16.19% ĽS Naše Slovensko
Viktor Lestyánszky 15 14.29% MOST - HÍD
László Jámbor 14 13.33% SMK-MKP
Jaroslav Dudáš 13 12.38% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 13 12.38% SMK-MKP
Peter Šalko 10 9.52% Független
Dana Havrilová 9 8.57% Független
Miloš Krchňavý 9 8.57% Független
Nicolas Dobrocký 8 7.62% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 8 7.62% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ladislav Nozdrovický 6 5.71% Független
Darina Antolíková 6 5.71% ŠANCA
Tomáš Krahulec 6 5.71% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Jaroslav Filip 6 5.71% SMER-SD
Anikó Korčoková 5 4.76% SMK-MKP
Marcel Fagyas 4 3.81% MKDA-MKDSZ
Rózsa Skabela 4 3.81% MOST - HÍD
Ľuboslav Dobrocký 4 3.81% ŠANCA
Mária Košíková 4 3.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 19.46 %
Ipolynyék 120 17.05 %
Nagycsalomja 65 9.23 %
Ipolykeszi 57 8.10 %
Lukanénye 53 7.53 %
Csáb 43 6.11 %
Nagykürtös 40 5.68 %
Inám 38 5.40 %
Kóvár 34 4.83 %
Ipolyvarbó 28 3.98 %
Ipolynagyfalu 28 3.98 %
Ipolyszécsényke 26 3.69 %
Kelenye 22 3.13 %
Kőkeszi 21 2.98 %
Apátújfalu 20 2.84 %
Bussa 19 2.70 %
Terbegec 19 2.70 %
Ipolyhídvég 18 2.56 %
Zsély 17 2.41 %
Óvár 15 2.13 %
Leszenye 9 1.28 %
Dacsókeszi 6 0.85 %
Szelény 5 0.71 %
Csalár 5 0.71 %
Magasmajtény 5 0.71 %
Galábocs 4 0.57 %
Felsőzellő 4 0.57 %
Kiscsalomja 4 0.57 %
Tótgyarmat 3 0.43 %
Kékkő 3 0.43 %
Ipolyharaszti 3 0.43 %
Kislibercse 2 0.28 %
Rárósmulyad 2 0.28 %
Kiskürtös 2 0.28 %
Ebeck 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Paróca 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Hartyán 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Szécsénykovácsi 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 47.27 %
Mikszáthfalva 149 15.94 %
Ebeck 70 7.49 %
Kürtösújfalu 69 7.38 %
Kékkő 63 6.74 %
Zsély 51 5.45 %
Alsópalojta 39 4.17 %
Kiskürtös 30 3.21 %
Középpalojta 20 2.14 %
Nógrádszentpéter 18 1.93 %
Magasmajtény 15 1.60 %
Érújfalu 15 1.60 %
Erdőszelestény 15 1.60 %
Bereklak 15 1.60 %
Bussa 13 1.39 %
Alsózellő 10 1.07 %
Dacsólam 10 1.07 %
Csalár 9 0.96 %
Lukanénye 9 0.96 %
Nagyhalom 9 0.96 %
Leszenye 8 0.86 %
Kishalom 8 0.86 %
Dacsókeszi 8 0.86 %
Felsőpalojta 8 0.86 %
Alsósztregova 7 0.75 %
Bátorfalu 7 0.75 %
Csáb 7 0.75 %
Nógrádszenna 6 0.64 %
Felsőesztergály 6 0.64 %
Ipolynyék 6 0.64 %
Ipolykér 6 0.64 %
Alsóesztergály 6 0.64 %
Száraznyírjes 6 0.64 %
Tótgyarmat 5 0.53 %
Paróca 5 0.53 %
Felsősztregova 5 0.53 %
Apátújfalu 4 0.43 %
Szécsénykovácsi 4 0.43 %
Apafalva 3 0.32 %
Kóvár 3 0.32 %
Kőkeszi 3 0.32 %
Szelény 3 0.32 %
Kiscsalomja 3 0.32 %
Sirak 3 0.32 %
Kelenye 3 0.32 %
Gyürki 2 0.21 %
Szuhány 2 0.21 %
Felsőzellő 2 0.21 %
Óvár 2 0.21 %
Kislibercse 2 0.21 %
Zobor 2 0.21 %
Galábocs 2 0.21 %
Nagycsalomja 2 0.21 %
Nagylám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Tótkisfalu 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolybalog 1 0.11 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.40 %
Nagykürtös 169 11.27 %
Magasmajtény 85 5.67 %
Apátújfalu 79 5.27 %
Ipolynyék 78 5.20 %
Csáb 69 4.60 %
Leszenye 64 4.27 %
Zsély 43 2.87 %
Bátorfalu 37 2.47 %
Óvár 27 1.80 %
Tótgyarmat 27 1.80 %
Kékkő 26 1.73 %
Bussa 24 1.60 %
Nagycsalomja 24 1.60 %
Ipolybalog 24 1.60 %
Szécsénykovácsi 23 1.53 %
Dacsókeszi 22 1.47 %
Kőkeszi 22 1.47 %
Inám 21 1.40 %
Ipolyharaszti 21 1.40 %
Bereklak 20 1.33 %
Középpalojta 18 1.20 %
Ipolyvarbó 18 1.20 %
Erdőszelestény 18 1.20 %
Csall 17 1.13 %
Nógrádszentpéter 16 1.07 %
Alsósztregova 16 1.07 %
Szelény 15 1.00 %
Ipolykeszi 14 0.93 %
Felsőzellő 13 0.87 %
Terbegec 13 0.87 %
Kiscsalomja 13 0.87 %
Kóvár 13 0.87 %
Sirak 12 0.80 %
Borosznok 12 0.80 %
Kiskürtös 11 0.73 %
Tótkisfalu 11 0.73 %
Ebeck 11 0.73 %
Szuhány 11 0.73 %
Ipolynagyfalu 10 0.67 %
Ipolykér 10 0.67 %
Kishalom 9 0.60 %
Kürtösújfalu 8 0.53 %
Gyürki 8 0.53 %
Alsózellő 8 0.53 %
Alsópalojta 7 0.47 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.46 %
Nagykürtös 228 13.23 %
Magasmajtény 105 6.09 %
Óvár 76 4.41 %
Lukanénye 71 4.12 %
Ipolybalog 70 4.06 %
Ipolykér 69 4.00 %
Kékkő 50 2.90 %
Inám 43 2.50 %
Csalár 42 2.44 %
Ipolyhídvég 39 2.26 %
Bussa 34 1.97 %
Ipolykeszi 30 1.74 %
Kőkeszi 26 1.51 %
Csall 25 1.45 %
Csáb 23 1.33 %
Szécsénykovácsi 21 1.22 %
Nagycsalomja 20 1.16 %
Alsópalojta 20 1.16 %
Nógrádszentpéter 18 1.04 %
Ipolynagyfalu 17 0.99 %
Leszenye 16 0.93 %
Zsély 14 0.81 %
Erdőszelestény 14 0.81 %
Dacsókeszi 13 0.75 %
Ipolyharaszti 13 0.75 %
Bátorfalu 11 0.64 %
Gyürki 11 0.64 %
Ebeck 11 0.64 %
Kishalom 10 0.58 %
Bereklak 10 0.58 %
Alsósztregova 10 0.58 %
Szelény 9 0.52 %
Ipolyvarbó 9 0.52 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Apátújfalu 8 0.46 %
Kóvár 7 0.41 %
Felsőzellő 7 0.41 %
Kelenye 7 0.41 %
Terbegec 7 0.41 %
Mikszáthfalva 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Galábocs 5 0.29 %
Sirak 5 0.29 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Középpalojta 5 0.29 %
Apafalva 5 0.29 %
Kiskürtös 4 0.23 %
Kürtösújfalu 4 0.23 %
Rárósmulyad 4 0.23 %
Szuhány 4 0.23 %
Nagyhalom 3 0.17 %
Zobor 3 0.17 %
Ipolyszécsényke 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Nógrádszenna 3 0.17 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 34.68 %
Kékkő 70 4.94 %
Magasmajtény 34 2.40 %
Zsély 31 2.19 %
Kiskürtös 31 2.19 %
Nógrádszentpéter 30 2.12 %
Bussa 19 1.34 %
Mikszáthfalva 18 1.27 %
Felsőzellő 14 0.99 %
Ipolynyék 14 0.99 %
Lukanénye 13 0.92 %
Leszenye 13 0.92 %
Alsózellő 12 0.85 %
Alsópalojta 12 0.85 %
Alsósztregova 11 0.78 %
Bereklak 11 0.78 %
Érújfalu 11 0.78 %
Alsóesztergály 11 0.78 %
Felsőesztergály 11 0.78 %
Szécsénykovácsi 10 0.71 %
Dacsólam 8 0.56 %
Nagyhalom 8 0.56 %
Csalár 8 0.56 %
Ipolyvarbó 7 0.49 %
Csáb 7 0.49 %
Kishalom 7 0.49 %
Tótkisfalu 7 0.49 %
Kürtösújfalu 7 0.49 %
Ebeck 7 0.49 %
Kiscsalomja 7 0.49 %
Szelény 6 0.42 %
Hartyán 6 0.42 %
Középpalojta 6 0.42 %
Tótkelecsény 5 0.35 %
Nagycsalomja 5 0.35 %
Kőkeszi 5 0.35 %
Szuhány 5 0.35 %
Terbegec 4 0.28 %
Csall 4 0.28 %
Apátújfalu 4 0.28 %
Ipolykér 4 0.28 %
Kislibercse 4 0.28 %
Erdőszelestény 4 0.28 %
Ipolybalog 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Dacsókeszi 4 0.28 %
Sirak 3 0.21 %
Óvár 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 33.59 %
Kékkő 56 3.93 %
Zsély 50 3.51 %
Lukanénye 43 3.02 %
Alsópalojta 41 2.88 %
Mikszáthfalva 36 2.52 %
Erdőszelestény 31 2.17 %
Érújfalu 30 2.10 %
Kiskürtös 30 2.10 %
Nógrádszentpéter 28 1.96 %
Alsósztregova 28 1.96 %
Középpalojta 23 1.61 %
Dacsókeszi 23 1.61 %
Ebeck 22 1.54 %
Bereklak 22 1.54 %
Bussa 21 1.47 %
Alsózellő 21 1.47 %
Kőkeszi 21 1.47 %
Csáb 20 1.40 %
Apátújfalu 19 1.33 %
Kürtösújfalu 17 1.19 %
Tótgyarmat 16 1.12 %
Nógrádszenna 15 1.05 %
Ipolynyék 14 0.98 %
Felsőzellő 14 0.98 %
Leszenye 14 0.98 %
Csalár 13 0.91 %
Kiscsalomja 13 0.91 %
Nagycsalomja 12 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.77 %
Kislibercse 11 0.77 %
Felsőesztergály 11 0.77 %
Hartyán 10 0.70 %
Inám 10 0.70 %
Tótkisfalu 10 0.70 %
Szelény 10 0.70 %
Magasmajtény 10 0.70 %
Nagylám 9 0.63 %
Szécsénykovácsi 9 0.63 %
Szuhány 8 0.56 %
Felsőpalojta 7 0.49 %
Dacsólam 7 0.49 %
Apafalva 7 0.49 %
Bátorfalu 6 0.42 %
Sirak 6 0.42 %
Ipolynagyfalu 6 0.42 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Ipolyhídvég 5 0.35 %
Tótkelecsény 5 0.35 %
Gyürki 5 0.35 %
Csall 5 0.35 %
Óvár 5 0.35 %
Ipolykér 5 0.35 %
Terbegec 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Kelenye 5 0.35 %
Galábocs 4 0.28 %
Paróca 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 23.88 %
Erdőszelestény 168 16.31 %
Zsély 73 7.09 %
Kékkő 32 3.11 %
Leszenye 27 2.62 %
Csáb 25 2.43 %
Magasmajtény 24 2.33 %
Mikszáthfalva 22 2.14 %
Kiscsalomja 21 2.04 %
Lukanénye 21 2.04 %
Dacsólam 21 2.04 %
Bussa 21 2.04 %
Apátújfalu 19 1.84 %
Nógrádszentpéter 18 1.75 %
Középpalojta 15 1.46 %
Bereklak 15 1.46 %
Kiskürtös 14 1.36 %
Alsópalojta 14 1.36 %
Érújfalu 14 1.36 %
Kürtösújfalu 14 1.36 %
Csall 13 1.26 %
Ipolyvarbó 13 1.26 %
Ipolybalog 13 1.26 %
Terbegec 13 1.26 %
Ipolynyék 12 1.17 %
Nagycsalomja 12 1.17 %
Alsósztregova 12 1.17 %
Nagyhalom 12 1.17 %
Szécsénykovácsi 12 1.17 %
Ebeck 11 1.07 %
Alsózellő 8 0.78 %
Felsőzellő 8 0.78 %
Bátorfalu 7 0.68 %
Ipolyharaszti 7 0.68 %
Tótgyarmat 6 0.58 %
Csalár 6 0.58 %
Kishalom 6 0.58 %
Felsőesztergály 6 0.58 %
Felsőpalojta 6 0.58 %
Gyürki 6 0.58 %
Szelény 6 0.58 %
Dacsókeszi 5 0.49 %
Ipolynagyfalu 5 0.49 %
Kőkeszi 5 0.49 %
Kóvár 5 0.49 %
Tótkisfalu 5 0.49 %
Nógrádszenna 5 0.49 %
Kislibercse 4 0.39 %
Borosznok 4 0.39 %
Hartyán 4 0.39 %
Sirak 4 0.39 %
Zobor 4 0.39 %
Ipolykeszi 3 0.29 %
Felsősztregova 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Szuhány 3 0.29 %
Ipolyhídvég 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Alsóesztergály 3 0.29 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 19.46 %
Nagykürtös 217 19.38 %
Ipolybalog 189 16.88 %
Lukanénye 124 11.07 %
Csáb 91 8.13 %
Nagycsalomja 80 7.14 %
Inám 72 6.43 %
Ipolyhídvég 64 5.71 %
Zsély 59 5.27 %
Bussa 51 4.55 %
Ipolykeszi 48 4.29 %
Kóvár 45 4.02 %
Ipolyvarbó 43 3.84 %
Apátújfalu 43 3.84 %
Óvár 42 3.75 %
Ipolynagyfalu 38 3.39 %
Ipolyszécsényke 36 3.21 %
Kőkeszi 36 3.21 %
Kelenye 27 2.41 %
Kékkő 22 1.96 %
Terbegec 21 1.88 %
Dacsókeszi 20 1.79 %
Leszenye 19 1.70 %
Szécsénykovácsi 18 1.61 %
Felsőzellő 15 1.34 %
Alsósztregova 15 1.34 %
Szelény 15 1.34 %
Bátorfalu 14 1.25 %
Csalár 13 1.16 %
Nógrádszentpéter 11 0.98 %
Kiscsalomja 10 0.89 %
Galábocs 10 0.89 %
Magasmajtény 10 0.89 %
Alsópalojta 9 0.80 %
Erdőszelestény 9 0.80 %
Szuhány 8 0.71 %
Mikszáthfalva 8 0.71 %
Sirak 8 0.71 %
Tótkisfalu 7 0.63 %
Érújfalu 7 0.63 %
Alsózellő 7 0.63 %
Kiskürtös 7 0.63 %
Rárósmulyad 7 0.63 %
Hartyán 6 0.54 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Kürtösújfalu 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Dacsólam 5 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Felsőesztergály 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Ipolykér 5 0.45 %
Ipolyharaszti 5 0.45 %
Ebeck 4 0.36 %
Nagyhalom 4 0.36 %
Nagylám 4 0.36 %
Bereklak 4 0.36 %
Felsőpalojta 3 0.27 %
Középpalojta 3 0.27 %
Zobor 3 0.27 %
Csall 3 0.27 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Paróca 2 0.18 %
Apafalva 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 28.46 %
Középpalojta 113 12.61 %
Alsópalojta 91 10.16 %
Lukanénye 90 10.04 %
Felsőpalojta 79 8.82 %
Bereklak 61 6.81 %
Kékkő 32 3.57 %
Ebeck 32 3.57 %
Tótgyarmat 24 2.68 %
Csáb 22 2.46 %
Mikszáthfalva 21 2.34 %
Magasmajtény 20 2.23 %
Kőkeszi 17 1.90 %
Leszenye 16 1.79 %
Erdőszelestény 15 1.67 %
Ipolynyék 15 1.67 %
Dacsólam 15 1.67 %
Kiskürtös 14 1.56 %
Szuhány 14 1.56 %
Zsély 12 1.34 %
Dacsókeszi 11 1.23 %
Bussa 8 0.89 %
Kürtösújfalu 8 0.89 %
Alsóesztergály 7 0.78 %
Érújfalu 7 0.78 %
Apátújfalu 6 0.67 %
Nagycsalomja 6 0.67 %
Óvár 6 0.67 %
Nógrádszentpéter 6 0.67 %
Csalár 6 0.67 %
Terbegec 5 0.56 %
Csall 5 0.56 %
Alsózellő 5 0.56 %
Alsósztregova 5 0.56 %
Tótkisfalu 5 0.56 %
Hartyán 5 0.56 %
Ipolykeszi 5 0.56 %
Felsőzellő 4 0.45 %
Bátorfalu 4 0.45 %
Szelény 4 0.45 %
Kiscsalomja 4 0.45 %
Felsőesztergály 4 0.45 %
Sirak 3 0.33 %
Ipolynagyfalu 3 0.33 %
Nagylám 3 0.33 %
Apafalva 3 0.33 %
Gyürki 3 0.33 %
Ipolyhídvég 2 0.22 %
Ipolyharaszti 2 0.22 %
Száraznyírjes 2 0.22 %
Nógrádszenna 2 0.22 %
Ipolybalog 2 0.22 %
Kislibercse 2 0.22 %
Felsősztregova 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Nagyhalom 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 26.69 %
Ipolybalog 179 20.50 %
Lukanénye 173 19.82 %
Csáb 132 15.12 %
Nagykürtös 125 14.32 %
Apátújfalu 119 13.63 %
Nagycsalomja 96 11.00 %
Zsély 80 9.16 %
Leszenye 69 7.90 %
Inám 61 6.99 %
Ipolykeszi 61 6.99 %
Bussa 59 6.76 %
Ipolyhídvég 59 6.76 %
Kőkeszi 58 6.64 %
Ipolyszécsényke 50 5.73 %
Tótgyarmat 48 5.50 %
Ipolyvarbó 48 5.50 %
Óvár 46 5.27 %
Kelenye 46 5.27 %
Kóvár 42 4.81 %
Terbegec 41 4.70 %
Bátorfalu 36 4.12 %
Ipolynagyfalu 34 3.89 %
Dacsókeszi 30 3.44 %
Szécsénykovácsi 26 2.98 %
Ipolyharaszti 18 2.06 %
Szelény 17 1.95 %
Sirak 15 1.72 %
Erdőszelestény 15 1.72 %
Csalár 14 1.60 %
Kékkő 13 1.49 %
Magasmajtény 12 1.37 %
Ipolykér 12 1.37 %
Ebeck 11 1.26 %
Mikszáthfalva 10 1.15 %
Felsőzellő 9 1.03 %
Csall 9 1.03 %
Gyürki 8 0.92 %
Galábocs 8 0.92 %
Bereklak 6 0.69 %
Rárósmulyad 6 0.69 %
Középpalojta 4 0.46 %
Alsóesztergály 4 0.46 %
Felsőpalojta 3 0.34 %
Kiscsalomja 3 0.34 %
Alsósztregova 3 0.34 %
Kiskürtös 2 0.23 %
Nagyhalom 2 0.23 %
Alsópalojta 2 0.23 %
Nógrádszenna 2 0.23 %
Szuhány 2 0.23 %
Nógrádszentpéter 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Felsősztregova 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Kürtösújfalu 1 0.11 %
Kislibercse 1 0.11 %
Tótkisfalu 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Érújfalu 1 0.11 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 2.59 %
Ipolykér 25 1.75 %
Bussa 21 1.47 %
Lukanénye 21 1.47 %
Szécsénykovácsi 21 1.47 %
Nagykürtös 19 1.33 %
Ipolynyék 17 1.19 %
Óvár 12 0.84 %
Zsély 12 0.84 %
Terbegec 11 0.77 %
Apátújfalu 11 0.77 %
Ipolybalog 11 0.77 %
Csáb 10 0.70 %
Felsőzellő 10 0.70 %
Nagycsalomja 8 0.56 %
Ipolyhídvég 7 0.49 %
Kőkeszi 7 0.49 %
Inám 7 0.49 %
Leszenye 7 0.49 %
Galábocs 5 0.35 %
Csalár 4 0.28 %
Ipolynagyfalu 4 0.28 %
Érújfalu 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Dacsókeszi 3 0.21 %
Gyürki 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Paróca 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Szelény 3 0.21 %
Erdőszelestény 3 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Alsósztregova 2 0.14 %
Sirak 2 0.14 %
Mikszáthfalva 2 0.14 %
Alsózellő 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Alsópalojta 1 0.07 %
Ebeck 1 0.07 %
Alsóesztergály 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Magasmajtény 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 1 0.07 %
Dacsólam 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Nagylám 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kékkő 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Szuhány 1 0.07 %
Középpalojta 1 0.07 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 8.18 %
Nagykürtös 96 7.14 %
Nógrádszentpéter 34 2.53 %
Érújfalu 17 1.26 %
Kékkő 16 1.19 %
Kislibercse 15 1.12 %
Tótkisfalu 15 1.12 %
Bussa 15 1.12 %
Magasmajtény 14 1.04 %
Borosznok 13 0.97 %
Süllye 11 0.82 %
Felsőesztergály 11 0.82 %
Lukanénye 9 0.67 %
Alsópalojta 9 0.67 %
Zsély 9 0.67 %
Csáb 9 0.67 %
Ipolyharaszti 9 0.67 %
Bereklak 8 0.60 %
Felsősztregova 8 0.60 %
Dacsólam 7 0.52 %
Tótkelecsény 7 0.52 %
Nagylám 7 0.52 %
Nógrádszenna 6 0.45 %
Felsőzellő 6 0.45 %
Csall 6 0.45 %
Szelény 5 0.37 %
Hartyán 5 0.37 %
Ipolynyék 5 0.37 %
Kiscsalomja 5 0.37 %
Bátorfalu 4 0.30 %
Nagycsalomja 4 0.30 %
Kiskürtös 4 0.30 %
Alsózellő 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Kürtösújfalu 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Nagyhalom 3 0.22 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Dacsókeszi 2 0.15 %
Leszenye 2 0.15 %
Középpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Kishalom 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ebeck 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Erdőszelestény 1 0.07 %
Mikszáthfalva 1 0.07 %
Tótgyarmat 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Zobor 1 0.07 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 20.86 %
Zsély 73 2.99 %
Kékkő 64 2.62 %
Alsózellő 62 2.54 %
Lukanénye 49 2.01 %
Csáb 37 1.52 %
Alsósztregova 37 1.52 %
Középpalojta 36 1.48 %
Apátújfalu 35 1.43 %
Dacsókeszi 33 1.35 %
Nógrádszentpéter 29 1.19 %
Bereklak 28 1.15 %
Mikszáthfalva 28 1.15 %
Erdőszelestény 26 1.07 %
Kiskürtös 25 1.02 %
Érújfalu 25 1.02 %
Felsőzellő 23 0.94 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Alsópalojta 21 0.86 %
Nagycsalomja 20 0.82 %
Ebeck 20 0.82 %
Leszenye 20 0.82 %
Kőkeszi 18 0.74 %
Felsőesztergály 18 0.74 %
Bussa 18 0.74 %
Szécsénykovácsi 18 0.74 %
Alsóesztergály 18 0.74 %
Csalár 17 0.70 %
Kiscsalomja 17 0.70 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Nógrádszenna 15 0.61 %
Terbegec 14 0.57 %
Ipolykér 14 0.57 %
Bátorfalu 11 0.45 %
Ipolybalog 11 0.45 %
Óvár 11 0.45 %
Tótkelecsény 11 0.45 %
Kelenye 11 0.45 %
Tótkisfalu 9 0.37 %
Szuhány 9 0.37 %
Kürtösújfalu 9 0.37 %
Sirak 9 0.37 %
Ipolyhídvég 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Inám 8 0.33 %
Ipolyvarbó 8 0.33 %
Felsőpalojta 7 0.29 %
Szelény 7 0.29 %
Apafalva 7 0.29 %
Süllye 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Galábocs 6 0.25 %
Ipolynagyfalu 6 0.25 %
Nagyhalom 6 0.25 %
Kóvár 6 0.25 %
Csall 6 0.25 %
Kislibercse 6 0.25 %
Magasmajtény 4 0.16 %
Ipolyharaszti 4 0.16 %
Ipolykeszi 3 0.12 %
Paróca 3 0.12 %
Nagylám 3 0.12 %
Gyürki 3 0.12 %
Felsősztregova 3 0.12 %
Kishalom 3 0.12 %
Dacsólam 3 0.12 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 2 0.08 %
Borosznok 2 0.08 %
Zobor 2 0.08 %
Hartyán 1 0.04 %
Nagykürtös 717 50.78 %
Kékkő 93 6.59 %
Mikszáthfalva 76 5.38 %
Alsópalojta 67 4.75 %
Magasmajtény 59 4.18 %
Kiskürtös 39 2.76 %
Alsósztregova 36 2.55 %
Középpalojta 32 2.27 %
Zsély 31 2.20 %
Nógrádszentpéter 27 1.91 %
Erdőszelestény 25 1.77 %
Ebeck 22 1.56 %
Bereklak 22 1.56 %
Alsózellő 22 1.56 %
Ipolynyék 21 1.49 %
Bussa 18 1.27 %
Nagyhalom 14 0.99 %
Kürtösújfalu 13 0.92 %
Dacsókeszi 11 0.78 %
Csalár 9 0.64 %
Alsóesztergály 8 0.57 %
Dacsólam 8 0.57 %
Kislibercse 7 0.50 %
Csáb 7 0.50 %
Leszenye 6 0.42 %
Csall 6 0.42 %
Lukanénye 5 0.35 %
Tótkisfalu 5 0.35 %
Érújfalu 5 0.35 %
Szuhány 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Felsőpalojta 4 0.28 %
Szécsénykovácsi 4 0.28 %
Sirak 4 0.28 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Kőkeszi 4 0.28 %
Óvár 4 0.28 %
Szelény 4 0.28 %
Felsőzellő 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 45.13 %
Kékkő 203 6.45 %
Magasmajtény 163 5.18 %
Erdőszelestény 118 3.75 %
Nógrádszentpéter 116 3.68 %
Bereklak 105 3.33 %
Lukanénye 105 3.33 %
Bussa 104 3.30 %
Csáb 102 3.24 %
Alsópalojta 102 3.24 %
Alsósztregova 87 2.76 %
Zsély 86 2.73 %
Mikszáthfalva 80 2.54 %
Középpalojta 78 2.48 %
Kürtösújfalu 76 2.41 %
Dacsókeszi 69 2.19 %
Kőkeszi 63 2.00 %
Érújfalu 61 1.94 %
Kiskürtös 55 1.75 %
Szuhány 55 1.75 %
Leszenye 55 1.75 %
Ebeck 51 1.62 %
Dacsólam 51 1.62 %
Apátújfalu 51 1.62 %
Ipolynyék 45 1.43 %
Alsózellő 42 1.33 %
Felsőpalojta 41 1.30 %
Nógrádszenna 40 1.27 %
Kiscsalomja 36 1.14 %
Felsőesztergály 35 1.11 %
Bátorfalu 35 1.11 %
Csall 34 1.08 %
Tótgyarmat 32 1.02 %
Tótkisfalu 32 1.02 %
Csalár 31 0.98 %
Felsőzellő 31 0.98 %
Nagylám 30 0.95 %
Szelény 29 0.92 %
Nagycsalomja 28 0.89 %
Szécsénykovácsi 27 0.86 %
Alsóesztergály 26 0.83 %
Ipolybalog 25 0.79 %
Tótkelecsény 24 0.76 %
Sirak 24 0.76 %
Hartyán 24 0.76 %
Felsősztregova 24 0.76 %
Nagyhalom 22 0.70 %
Ipolykér 22 0.70 %
Óvár 21 0.67 %
Terbegec 21 0.67 %
Ipolyharaszti 20 0.64 %
Ipolykeszi 20 0.64 %
Kislibercse 17 0.54 %
Ipolyvarbó 16 0.51 %
Borosznok 15 0.48 %
Gyürki 15 0.48 %
Paróca 14 0.44 %
Kishalom 13 0.41 %
Apafalva 12 0.38 %
Ipolynagyfalu 12 0.38 %
Galábocs 12 0.38 %
Zobor 11 0.35 %
Inám 10 0.32 %
Ipolyhídvég 10 0.32 %
Száraznyírjes 8 0.25 %
Kóvár 8 0.25 %
Süllye 6 0.19 %
Ipolyszécsényke 6 0.19 %
Veres 5 0.16 %
Rárósmulyad 5 0.16 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 12.43 %
Kékkő 35 1.53 %
Magasmajtény 20 0.88 %
Nógrádszentpéter 19 0.83 %
Kiskürtös 17 0.74 %
Zsély 16 0.70 %
Bussa 14 0.61 %
Erdőszelestény 12 0.53 %
Csall 9 0.39 %
Száraznyírjes 9 0.39 %
Ebeck 9 0.39 %
Csáb 8 0.35 %
Alsópalojta 8 0.35 %
Mikszáthfalva 8 0.35 %
Bereklak 8 0.35 %
Galábocs 8 0.35 %
Dacsólam 8 0.35 %
Lukanénye 8 0.35 %
Leszenye 8 0.35 %
Érújfalu 8 0.35 %
Dacsókeszi 7 0.31 %
Kőkeszi 6 0.26 %
Ipolyvarbó 6 0.26 %
Ipolynyék 6 0.26 %
Apátújfalu 5 0.22 %
Középpalojta 5 0.22 %
Kiscsalomja 4 0.18 %
Szuhány 4 0.18 %
Borosznok 4 0.18 %
Csalár 4 0.18 %
Tótkisfalu 4 0.18 %
Óvár 4 0.18 %
Kóvár 3 0.13 %
Bátorfalu 3 0.13 %
Felsőesztergály 3 0.13 %
Alsóesztergály 3 0.13 %
Hartyán 3 0.13 %
Szelény 2 0.09 %
Gyürki 2 0.09 %
Kürtösújfalu 2 0.09 %
Tótkelecsény 2 0.09 %
Felsősztregova 2 0.09 %
Ipolybalog 2 0.09 %
Alsósztregova 2 0.09 %
Süllye 2 0.09 %
Tótgyarmat 2 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 25.24 %
Kékkő 61 5.27 %
Lukanénye 39 3.37 %
Zsély 38 3.28 %
Alsósztregova 28 2.42 %
Nógrádszentpéter 26 2.25 %
Bereklak 20 1.73 %
Alsózellő 19 1.64 %
Ebeck 18 1.56 %
Erdőszelestény 18 1.56 %
Csáb 16 1.38 %
Mikszáthfalva 16 1.38 %
Érújfalu 16 1.38 %
Felsőzellő 16 1.38 %
Nógrádszenna 15 1.30 %
Ipolynyék 14 1.21 %
Kürtösújfalu 13 1.12 %
Magasmajtény 13 1.12 %
Bussa 13 1.12 %
Alsópalojta 12 1.04 %
Kőkeszi 12 1.04 %
Középpalojta 12 1.04 %
Leszenye 12 1.04 %
Dacsókeszi 12 1.04 %
Kiskürtös 11 0.95 %
Tótgyarmat 10 0.86 %
Tótkisfalu 9 0.78 %
Inám 9 0.78 %
Dacsólam 9 0.78 %
Ipolykér 8 0.69 %
Csalár 8 0.69 %
Alsóesztergály 8 0.69 %
Apátújfalu 8 0.69 %
Kislibercse 7 0.61 %
Kelenye 7 0.61 %
Nagycsalomja 7 0.61 %
Csall 6 0.52 %
Apafalva 6 0.52 %
Kiscsalomja 6 0.52 %
Szelény 6 0.52 %
Nagylám 6 0.52 %
Óvár 6 0.52 %
Ipolyhídvég 5 0.43 %
Felsőesztergály 5 0.43 %
Szuhány 5 0.43 %
Felsőpalojta 4 0.35 %
Süllye 4 0.35 %
Ipolybalog 4 0.35 %
Nagyhalom 4 0.35 %
Tótkelecsény 4 0.35 %
Paróca 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Terbegec 3 0.26 %
Szécsénykovácsi 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Kishalom 3 0.26 %
Száraznyírjes 3 0.26 %
Veres 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 36.03 %
Kékkő 105 4.99 %
Erdőszelestény 71 3.37 %
Magasmajtény 63 2.99 %
Bussa 62 2.95 %
Nógrádszentpéter 59 2.80 %
Bereklak 55 2.61 %
Csáb 51 2.42 %
Középpalojta 50 2.38 %
Alsópalojta 49 2.33 %
Zsély 48 2.28 %
Lukanénye 46 2.19 %
Ipolyhídvég 45 2.14 %
Kürtösújfalu 44 2.09 %
Alsósztregova 43 2.04 %
Felsőzellő 39 1.85 %
Mikszáthfalva 38 1.81 %
Dacsókeszi 38 1.81 %
Szuhány 35 1.66 %
Felsőesztergály 31 1.47 %
Apátújfalu 28 1.33 %
Kiskürtös 28 1.33 %
Csalár 27 1.28 %
Leszenye 27 1.28 %
Kőkeszi 26 1.24 %
Alsózellő 25 1.19 %
Dacsólam 25 1.19 %
Kiscsalomja 24 1.14 %
Ipolynyék 23 1.09 %
Érújfalu 23 1.09 %
Csall 21 1.00 %
Szécsénykovácsi 21 1.00 %
Felsősztregova 21 1.00 %
Felsőpalojta 20 0.95 %
Szelény 20 0.95 %
Alsóesztergály 20 0.95 %
Hartyán 19 0.90 %
Nagylám 18 0.86 %
Ipolynagyfalu 18 0.86 %
Ipolykér 17 0.81 %
Ipolyvarbó 17 0.81 %
Óvár 17 0.81 %
Ebeck 16 0.76 %
Tótgyarmat 16 0.76 %
Tótkisfalu 15 0.71 %
Kislibercse 15 0.71 %
Tótkelecsény 15 0.71 %
Nógrádszenna 15 0.71 %
Paróca 13 0.62 %
Ipolykeszi 13 0.62 %
Ipolybalog 12 0.57 %
Ipolyharaszti 12 0.57 %
Apafalva 11 0.52 %
Zobor 11 0.52 %
Terbegec 11 0.52 %
Galábocs 11 0.52 %
Borosznok 10 0.48 %
Kóvár 9 0.43 %
Kishalom 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Kelenye 7 0.33 %
Bátorfalu 7 0.33 %
Sirak 6 0.29 %
Gyürki 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Inám 6 0.29 %
Süllye 5 0.24 %
Nagycsalomja 5 0.24 %
Nagyhalom 4 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 38.76 %
Kékkő 110 6.78 %
Zsély 56 3.45 %
Mikszáthfalva 54 3.33 %
Alsópalojta 51 3.14 %
Bereklak 42 2.59 %
Nógrádszentpéter 38 2.34 %
Bussa 35 2.16 %
Erdőszelestény 35 2.16 %
Kiskürtös 32 1.97 %
Csáb 28 1.73 %
Felsőesztergály 26 1.60 %
Kürtösújfalu 23 1.42 %
Alsózellő 22 1.36 %
Alsósztregova 22 1.36 %
Lukanénye 19 1.17 %
Ebeck 17 1.05 %
Magasmajtény 17 1.05 %
Nagyhalom 13 0.80 %
Dacsókeszi 13 0.80 %
Leszenye 13 0.80 %
Ipolykér 13 0.80 %
Érújfalu 13 0.80 %
Középpalojta 12 0.74 %
Felsőzellő 12 0.74 %
Szécsénykovácsi 11 0.68 %
Szuhány 10 0.62 %
Csalár 10 0.62 %
Száraznyírjes 10 0.62 %
Kőkeszi 9 0.55 %
Kiscsalomja 9 0.55 %
Dacsólam 9 0.55 %
Nógrádszenna 8 0.49 %
Galábocs 8 0.49 %
Tótgyarmat 8 0.49 %
Óvár 7 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Bátorfalu 6 0.37 %
Kislibercse 5 0.31 %
Ipolyharaszti 4 0.25 %
Ipolynagyfalu 4 0.25 %
Ipolynyék 4 0.25 %
Apátújfalu 4 0.25 %
Csall 4 0.25 %
Tótkelecsény 4 0.25 %
Zobor 4 0.25 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 14.96 %
Ipolybalog 57 13.54 %
Ipolykeszi 48 11.40 %
Ipolyhídvég 41 9.74 %
Nagycsalomja 24 5.70 %
Nagykürtös 22 5.23 %
Lukanénye 20 4.75 %
Ipolykér 13 3.09 %
Óvár 13 3.09 %
Ipolynagyfalu 12 2.85 %
Inám 12 2.85 %
Kóvár 11 2.61 %
Magasmajtény 8 1.90 %
Bussa 6 1.43 %
Ipolyszécsényke 6 1.43 %
Tótgyarmat 5 1.19 %
Kőkeszi 5 1.19 %
Zsély 4 0.95 %
Ipolyvarbó 4 0.95 %
Apátújfalu 4 0.95 %
Kelenye 4 0.95 %
Csalár 4 0.95 %
Szécsénykovácsi 4 0.95 %
Leszenye 3 0.71 %
Csáb 3 0.71 %
Kiscsalomja 2 0.48 %
Sirak 2 0.48 %
Érújfalu 2 0.48 %
Gyürki 2 0.48 %
Alsózellő 1 0.24 %
Tótkisfalu 1 0.24 %
Terbegec 1 0.24 %
Bátorfalu 1 0.24 %
Kékkő 1 0.24 %
Kishalom 1 0.24 %
Mikszáthfalva 1 0.24 %
Alsósztregova 1 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.24 %
Dacsókeszi 1 0.24 %
Szelény 1 0.24 %
Zobor 1 0.24 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 25.78 %
Alsósztregova 136 18.45 %
Felsőzellő 91 12.35 %
Bussa 76 10.31 %
Nógrádszentpéter 31 4.21 %
Kékkő 24 3.26 %
Alsózellő 23 3.12 %
Mikszáthfalva 18 2.44 %
Kislibercse 16 2.17 %
Alsópalojta 16 2.17 %
Érújfalu 15 2.04 %
Magasmajtény 13 1.76 %
Középpalojta 10 1.36 %
Felsőesztergály 10 1.36 %
Rárósmulyad 9 1.22 %
Leszenye 9 1.22 %
Tótkelecsény 8 1.09 %
Nógrádszenna 8 1.09 %
Ipolynyék 7 0.95 %
Csáb 7 0.95 %
Dacsólam 7 0.95 %
Hartyán 7 0.95 %
Apátújfalu 7 0.95 %
Csalár 6 0.81 %
Ipolyvarbó 6 0.81 %
Zsély 6 0.81 %
Ebeck 6 0.81 %
Kishalom 5 0.68 %
Kiskürtös 5 0.68 %
Tótkisfalu 5 0.68 %
Lukanénye 5 0.68 %
Szuhány 4 0.54 %
Felsősztregova 4 0.54 %
Nagycsalomja 4 0.54 %
Erdőszelestény 4 0.54 %
Borosznok 4 0.54 %
Kürtösújfalu 4 0.54 %
Bereklak 4 0.54 %
Terbegec 4 0.54 %
Kőkeszi 3 0.41 %
Galábocs 3 0.41 %
Nagyhalom 3 0.41 %
Tótgyarmat 3 0.41 %
Alsóesztergály 2 0.27 %
Bátorfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Ipolykeszi 2 0.27 %
Csall 2 0.27 %
Nagylám 2 0.27 %
Dacsókeszi 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Ipolyharaszti 2 0.27 %
Szécsénykovácsi 2 0.27 %
Ipolynagyfalu 2 0.27 %
Ipolykér 2 0.27 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.27 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 21.35 %
Ipolyhídvég 131 17.06 %
Ipolybalog 83 10.81 %
Ipolynagyfalu 47 6.12 %
Inám 44 5.73 %
Nagykürtös 41 5.34 %
Óvár 35 4.56 %
Ipolykér 31 4.04 %
Ipolykeszi 27 3.52 %
Lukanénye 19 2.47 %
Csáb 18 2.34 %
Nagycsalomja 18 2.34 %
Kelenye 18 2.34 %
Ipolyszécsényke 17 2.21 %
Kóvár 15 1.95 %
Csalár 15 1.95 %
Apátújfalu 13 1.69 %
Sirak 11 1.43 %
Terbegec 11 1.43 %
Szécsénykovácsi 10 1.30 %
Kőkeszi 9 1.17 %
Bussa 9 1.17 %
Bátorfalu 8 1.04 %
Leszenye 7 0.91 %
Tótgyarmat 6 0.78 %
Dacsókeszi 5 0.65 %
Gyürki 5 0.65 %
Kékkő 5 0.65 %
Magasmajtény 4 0.52 %
Szelény 4 0.52 %
Ipolyvarbó 4 0.52 %
Zsély 4 0.52 %
Galábocs 3 0.39 %
Hartyán 3 0.39 %
Érújfalu 3 0.39 %
Mikszáthfalva 2 0.26 %
Alsózellő 2 0.26 %
Rárósmulyad 2 0.26 %
Erdőszelestény 2 0.26 %
Zobor 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Alsósztregova 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 27.61 %
Alsósztregova 235 19.78 %
Nógrádszentpéter 76 6.40 %
Érújfalu 75 6.31 %
Kékkő 53 4.46 %
Bussa 40 3.37 %
Magasmajtény 39 3.28 %
Kislibercse 32 2.69 %
Hartyán 30 2.53 %
Felsősztregova 29 2.44 %
Tótkisfalu 28 2.36 %
Nógrádszenna 23 1.94 %
Mikszáthfalva 20 1.68 %
Erdőszelestény 19 1.60 %
Tótkelecsény 19 1.60 %
Zsély 18 1.52 %
Alsópalojta 18 1.52 %
Süllye 18 1.52 %
Borosznok 16 1.35 %
Felsőzellő 12 1.01 %
Kiskürtös 12 1.01 %
Bereklak 12 1.01 %
Apátújfalu 11 0.93 %
Felsőesztergály 11 0.93 %
Alsózellő 10 0.84 %
Alsóesztergály 9 0.76 %
Dacsókeszi 9 0.76 %
Középpalojta 9 0.76 %
Rárósmulyad 8 0.67 %
Leszenye 8 0.67 %
Nagylám 8 0.67 %
Lukanénye 8 0.67 %
Kóvár 8 0.67 %
Kürtösújfalu 7 0.59 %
Csáb 7 0.59 %
Paróca 7 0.59 %
Nagyhalom 6 0.51 %
Óvár 6 0.51 %
Ipolykér 6 0.51 %
Dacsólam 5 0.42 %
Szelény 4 0.34 %
Szuhány 4 0.34 %
Tótgyarmat 4 0.34 %
Csalár 4 0.34 %
Gyürki 4 0.34 %
Csall 4 0.34 %
Kishalom 4 0.34 %
Ipolykeszi 3 0.25 %
Ipolynyék 3 0.25 %
Szécsénykovácsi 3 0.25 %
Ebeck 3 0.25 %
Kelenye 3 0.25 %
Kiscsalomja 3 0.25 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Kőkeszi 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Terbegec 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
87 31.18%
VPN
87 31.18%
KDH
54 19.35%
KSČ
21 7.53%
SPV
17 6.09%
SNS
4 1.43%
SD
3 1.08%
SZ
2 0.72%
SSL
2 0.72%
DS
2 0.72%
Érvényes szavazatok 279
Együttélés-MKDM
90 32.73%
ODÚ
44 16.00%
HZDS
38 13.82%
KDH
26 9.45%
SDĽ
20 7.27%
SDSS
13 4.73%
Magyar Polgári Párt
11 4.00%
SPI
8 2.91%
SKDH
8 2.91%
SZS
5 1.82%
KSS
4 1.45%
SZ
3 1.09%
DS-ODS
2 0.73%
Egyéb
3 1.09%
Érvényes szavazatok 275
MK
107 48.42%
KDH
31 14.03%
21 9.50%
HZDS-RSS
18 8.14%
SP-VOĽBA
15 6.79%
ZRS
11 4.98%
KSS
7 3.17%
KSÚ
4 1.81%
SD
2 0.90%
SPK
2 0.90%
DS
1 0.45%
RSDSS
1 0.45%
HZPCS
1 0.45%
Érvényes szavazatok 221
MKP
104 44.07%
SDK
73 30.93%
MLHZP
16 6.78%
HZDS
15 6.36%
SDĽ
11 4.66%
KSS
6 2.54%
SOP
6 2.54%
SNS
3 1.27%
SLS
1 0.42%
NSK
1 0.42%
Érvényes szavazatok 236
MKP
135 66.50%
KDH
12 5.91%
SDKU
11 5.42%
ANO
10 4.93%
SMER
9 4.43%
HZDS
7 3.45%
KSS
5 2.46%
HZD
4 1.97%
SZS
2 0.99%
ZRS
2 0.99%
SDĽ
2 0.99%
SDPO
2 0.99%
SNS
1 0.49%
SNJ
1 0.49%
Érvényes szavazatok 203
MKP
92 52.57%
SMER
36 20.57%
KDH
16 9.14%
SDKU DS
10 5.71%
ANO
6 3.43%
SNS
5 2.86%
ĽS HZDS
3 1.71%
KSS
2 1.14%
LB
1 0.57%
SOS
1 0.57%
NADEJ
1 0.57%
HZD
1 0.57%
ZRS
1 0.57%
Érvényes szavazatok 175
Most-Híd
74 39.15%
SMER
31 16.40%
MKP
19 10.05%
SDKU DS
18 9.52%
KDH
14 7.41%
SDĽ
10 5.29%
SaS
8 4.23%
ĽS HZDS
4 2.12%
SNS
2 1.06%
EDS
2 1.06%
SRK
2 1.06%
LSNS
1 0.53%
KSS
1 0.53%
Únia
1 0.53%
Paliho Kapurkova
1 0.53%
ZRS
1 0.53%
Érvényes szavazatok 189
Most-Híd
69 39.88%
SMER SD
44 25.43%
MKP
17 9.83%
99 Percent
10 5.78%
KDH
9 5.20%
PaS
4 2.31%
LSNS
3 1.73%
SSS NM
3 1.73%
OĽaNO
3 1.73%
SaS
2 1.16%
SDKU DS
2 1.16%
Zelení
2 1.16%
SRUS
1 0.58%
SNS
1 0.58%
ĽS HZDS
1 0.58%
Obyčajní ľudia
1 0.58%
SZS
1 0.58%
Érvényes szavazatok 173
Most-Híd
87 50.58%
SMER SD
22 12.79%
LSNS
17 9.88%
OĽANO-NOVA
8 4.65%
MKP
6 3.49%
KDH
6 3.49%
SaS
6 3.49%
SNS
5 2.91%
TIP
3 1.74%
SME RODINA
3 1.74%
ŠANCA
2 1.16%
SZS
2 1.16%
MKDA-MKDSZ
2 1.16%
SMS
1 0.58%
SKOK!
1 0.58%
#SIEŤ
1 0.58%
Érvényes szavazatok 172
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések