SK
RV
.....

Berzéte

Község

címer zászló
1155 99% magyar 1910
359 27% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Berzéte
Hivatalos szlovák megnevezés:
Brzotín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Bakpuszta, Berzehorka, Berzétei-sziklák, Domb, Gyepes-forrás, (Harangozópuszta), Nyerges-hegy, (Nyergespuszta), Somos-tető, Vár-fej
Koordináták:
48.63090134, 20.49826813
Terület:
20,57 km2
Rang:
község
Népesség:
1349
Tszf. magasság:
262 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04951
Település kód:
560022
Szervezeti azonosító:
594768
Adóazonosító:
2020937512

A község a Rozsnyói-medencében, a Sajó jobb partján, a Csermosnya-patak torkolatánál fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal mentén, Rozsnyó központjától 4,5 km-re délnyugatra. A község határában található Rozsnyó vasúti pályaudvara. Mellékút köti össze Berzétekőrössel (2,5 km), Bakpusztánál ágazik el a Jólészen (5 km) át Hárskútra (11 km) vezető mellékút. Határa északon a Nyerges-hegyig terjed, délkeleten a Szilicei-fennsík északnyugati részét, délkeleten pedig a Pelsőci-fennsík északkeleti lejtőit is magába foglalja. Hozzá tartozik Rozsnyó déli ipari zónája (Bakpuszta) is. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Délről Szalóc, nyugatról Pelsőc, északnyugatról Berzétekőrös és Rozsnyórudna, északkeletről Rozsnyó, keletről Jólész, délkeletről pedig Szilice községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). 1976-1990 között Rozsnyóhoz tartozott. Területe (20,57 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-21: 20,60 km²).

Népesség

1910-ben 1171, 1921-ben 1105, 1938-ban pedig 1207, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során észak-gömöri szlovák telepesek érkeztek a községbe. Magyar többségét 2001-ig megőrizte, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 68,4 %-ról 42,2 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 29,2 %-ról 47,8 %-ra nőtt az asszimiláció és a lakosság csaknem felét (46,5 %) alkotó roma lakosság nemzetiségváltása révén. A roma nemzetiségűek aránya 2001-ben 15,4 %, 2011-ben 5,5 % volt. A magyar anyanyelvűek továbbra is relatív többségben vannak (49,4 %). 1991-2011 között lakosságszáma 13 %-al nőtt (1164 főről 1316-ra). 2011-ben a római katolikusok aránya 43,1 %, a felekezeten kívülieké 20,7 % volt, a reformátusok aránya 1921-hez képest (36,5 %) kevesebb, mint felére csökkent (16,9 %-ra).

Történelem

1243-ban, mint királyi birtokot, az Ákosok kapták adományként. Ekkoriban a Rozsnyói-medence egyetlen települése volt, tőle északra lakatlan vadon (gyepű) terült el. Innen indultak Szepes elfoglalására a gömörőrök és később is erre vezetett az átjáró út Szepes felé. A település létrejöttében fontos szerepe volt az aranybányászatnak is. 1293-tól a Máriássy család birtoka lett. Várát 1311-ben említik, valószínűleg az Ákos nembeli Fülöp, vagy fia Lukács építtette. A 15. században a gombaszögi pálosoknak is van itt birtokuk és a község határában, magas sziklacsúcson állott kolostoruk is („Vörös barát vár“), amely előbb vár volt, melyet Bebek Pál építtetett. Halastó nevű dűlőjének elnevezése is még a Bebekek korából ered, itt volt a család halastava, melyet később a pálosok is használtak. Az 1440-es években egy időre a husziták foglalták el. A középkor végén a vidék egyik legjelentősebb, városias jellegű településévé vált, a magyar mellett jelentős számú német és szláv lakossággal, később azonban Rozsnyó felemelkedésével vesztett jelentőségéből és ekkor vált egyeduralkodóvá a magyarság is. 1556-ban elfoglalta a török, majd vára 1573-ig rablólovagok uralma alatt állt, ekkor azonban a törökök elfoglalták és lerombolták. A faluban a 14. században vámszedőhely volt, ahol a Szepesség felé menő úton vitt árukat vámolták. 1557-től a falu a töröknek is fizetett adót. Lakói a 16. század végén református hitre tértek. A falu lakói később bányászattal, állattenyésztéssel foglalkoztak. A 16-17. században a juhászat volt a legelterjedtebb foglalkozás. Iskoláját 1707-ben említik először. A bányáiból termelt vas feldolgozására a 19. században vasolvasztó kemencék működtek. Nagyolvasztóját 1847-ben építették, az Andrássy-család birtokában volt, 1890-ben 22 munkást foglalkoztatott és évi 18 ezer mázsa nyersvasat termelt. A vasfeldolgozás a 19. század végén fejeződött be. A 20. század elején szeszgyár és gőzmalom (Bakpusztán) is működött Berzétén. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után sajórédei szlovákok telepedtek le Berzétén. 1949-től földjeinek nagy része az állami gazdaság irányítása alá került. 1969-ben nyolcosztályos szlovák nyelvű alapiskola létesült a faluban, a magyar nyelvű oktatás az 1970-es évekre megszűnt. A községet 1976-ban Rozsnyóhoz csatolták, 1990-ben vált újra önállóvá.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Határában épült meg 1955-ben Rozsnyó új vasútállomása, de a rozsnyói húsüzem, az Agrostroj gépgyártó vállalat és a tranzit gázvezeték központja is Berzéte kataszteréhez tartozik. Korai gótikus stílusban, a 13. században épült református temploma értékes műemlék, mai alakját a 17. század elején sorra kerülő újjáépítésekor nyerte el. A Szent Annának szentelt római katolikus templom 1798-1803 között épült késő barokk stílusban. A barokk stílusú, 1732-ben épült Okolicsányi-kastély a közelmúltig a járási levéltárnak adott, az 1837-ben klasszicista stílusban épült Máriássy-kastély pedig a Szlovák Nemzeti Park igazgatóságának ad otthont. A Máriássy-Hámos kúria 1780-ban, a Pósch-kúria pedig 1880-ban épült. A község határához tartozik a Szilicei-fennsík északkeleti pereme, itt állnak a 14. századi vár romjai, valamint az 1973 óta természetvédelmi oltalom alatt álló Berzétei-sziklák. A Pelsőci-fennsík lejtőin nyílik az 1954-ben felfedezett Berzétei-barlang, mely azonban nem látogatható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BERZÉTE. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Ura Márjási Uraság, lakosai katolikusok is, de leg inkább reformátusok, és evang. fekszik Rozsnyótól északra, Szalócztól délre fél órányira, meszsze terjedő szántó földgyei vannak Sajó vize folyása mellett, ’s erdővel is bír; lakosainak egy része szekerességgel is keresi kenyerét a’ Rozsnyaiaknak portékáikat eladás végett horván. Nevezetesek itten az úgy nevezett Faisz, és Kalmár leg jobb vasat verő hámorok, földgye, ha trágyáztatik, bőven terem gabonát, sőt két nyomása árpát is, réttyei jók, piatzozása közel Rozsnyón, legelője elég, fája tűzre, és épűletre, gyümöltsös kertyei termők, pénzt kereshetnek két nagy, és egy kisebb vas hámoraiban, malma kettő, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Berzéthe, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vármegyékben, Rozsnyóhoz délre 1/2 órányira: 386 kath., 825 ref. lak. Ref. anyatemplom. Lakosai főképen földmivelésből élnek és fuvaroznak. F. u. a Máriássy nemzetségbeliek, kiknek itt 3 kastélyuk van. Ut. p. Rozsnyó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább van Berzéte csinos kis helység a Máriássy és Hámos családok kastélyaival. A tatárjárás előtt mint királyi kamarai birtokot Forrasztó néven nevezték. Temploma régi huszita templom; hajdan erősség volt; erre vall a templomot környező, kőrésekkel ellátott vastag kőfal. Itt van az Andrássy grófoknak egy vaskohója, mely 18.170 métermázsa nyersvasat termel évenként.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Berzéte, sajómenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely; 151 házzal és 1038 róm. kath. és ev. ref. vallású lakost számlál. Egyike a vármegye legrégibb községeinek s már a XIII. század elején koronabirtok volt. 1423-ban IV. Béla király Bebek Detrének és Fülöpnek adományozza. 1416-ban a Gömöry család az ura, majd nem sokkal ezután pelsőczi Nagy János kir. tárnokmester. Ekkor már Castrum Berzethe néven említik az oklevelek. 1430-ban Zsigmond király a Perényieknek adományozza, azonban 1489-ben már Máriássy Istvánt iktatják a vár és tartozékai birtokába. 1427-ben 53 portája volt a községnek, azonkívül vámhely is volt, a mi azt igazolja, hogy már akkor jelentékeny helység lehetett. A XV. században a gombaszögi pálosoknak is van itt birtokuk és a község határában, magas sziklacsúcson állott kolostoruk is, melynek azonban már csak csekély romja látható. E község a pápai tizedszedők jegyzékében Besete néven van említve. A Máriássyak itt ma is birtokosok. Kivülök még pelsőczi Hámos László főispánnak és Pósch Gyulának van itt nagyobb birtoka. A községben több kastély és régi kúria van. Hámos László főispán kastélyát 1780 körül Máriássy Ferencz építette. Okolicsányi Zsedényi Ede és neje Máriássy Margit kastélyát Máriássy Márk 1720-ban, Máriássy Gézáét 1836-ban Máriássy István, Máriássy Irén úrilakát 1880-ban férje Gundelfingen Luczián, Hámos Lajos örököseinek úrilakát pedig 1780 körül Máriássy Károly, végül Posch Gyula úrilakát 1837 körül Máriássy Jób. A későbbi páloskolostor előbb vár volt, melyet Bebek Pál építtetett. Halastó nevű dűlője is még a Bebekek korából való; itt volt e nagynevű család halastava, melyet később a pálosok is használtak. A községben két templom van. A róm. kath. templom 1803-ban épült, az ev. ref. templom pedig 1420 körül, de csak a XVI. században fejezték be teljesen. A református egyháznak értékes aranyozott ezüst-kelyhe van, melyet Máriássy Ferencz és neje Debreczeny Judit 1631-ben ajándékoztak az egyháznak. Az úrasztali ezüsttányéron is a Máriássyak czímere van. A községhez tartoznak Bak (gőzmalom), Harangozó és Vasgyár telepek, mely utóbbi vasolvasztó és a rimamurány-salgótarjáni vasmű r. t. tulajdona. Posta és vasúti megállóhely; távíróhivatala Rozsnyó.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Berzéte. 1243-ig a királyi birtokok közé tartozott a község. Ekkor adományozta IV. Béla Bebek Detrének és Fülöpnek. 1416-ban kapja meg a Gömöry-nemzetség, valamivel később pedig pelsőczi Nagy János tárnokmesteré lesz a birtok. Ezekben az okiratokban Castrum Berzethe néven szerepel a község. 1430-ban a Perényiek kapják meg Zsigmondtól. Ekkor már tekintélyes község volt Berzéte, amely az 1427-es kimutatás szerint 53 jobbágytelket számlál. 1489-ben Máriássy Istváné lesz a vár. A Máriássy-család a legutolsó időkig megtartotta birtokait. Ezenkívül pelsőczi Hámos Lászlónak, Posch Gyulának voltak nagyobb birtokai a községben. Az utóbbi évszázadok folyamán a Máriássy-család tagjai több urilakot és kastélyt építettek a községben. Máriássy Ferenc 1780-ban épített szép kastélyt, mely a pelsőczi Hámos-családra szállt. Máriássy Márfi 1720-ban emelt kastélyát Okolicsányi Zsedényi Ede örökölte. Ezenkívül még négy nemesi kuria került ki a Máriássy-utódok kezei alól. A berzétei ev. ref. templom a XVIII. századból származik, a róm. kat. templomot 1803-ban építették. A református templom őrzi Máriássy Ferenc és neje, Debreczeny Judit ajándékát, egy 1631 évben vert aranyozott ezüstkelyhet. A község területe 3850 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1207. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Alsótanya, Bakkpuszta, Berzehorka, Cigánytelep, Harangozópuszta, Nyergespuszta.

Gallik András

1818 k.
Berzéte - megszületett

Labancz István

1923. 12. 19.
Szilice - megszületett
1958-1987
Rozsnyó A Bányászati Múzeum igazgatója.
2006. 5. 25.
Berzéte - elhunyt

Écsi Gyöngyi

1965.12.26.
Vágsellye - megszületett
Berzéte - élt
Hetény - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1242
Berzethe
1293
Bezeta
1773
Berzéthe, Bersetin, Berzetin,
1786
Berzethe, Berseten,
1808
Berzéthe, Berzetín,
1863
Berzéte,
1920
Brzotýn, Berzetin,
1927
Brzotín, Berzéte,
1938
Berzéte,
1945
Brzotín, Berzéte,
1948
Brzotín
1990
Brzotín
1994
Berzéte

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Máriássy tér (Máriássyho námestie) 167
Telefon: 0587326890
Fax: 0587326649

Honlap: brzotin.ocu.sk/sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Garay Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Dókus Róbert (Független)
Dókuš Róbert (Független)
Szabó Szilárd (Független)
Szanko Tomáš (Független)
Pengerová Tímea (Független)
Szirotnyáková Monika (MOST - HÍD)
Laczo Patrik (SME RODINA - Boris Kollár)
Bodnáriková Karin (SMER-SD)
Szanko Lóránt (SMK-MKP)
Független 56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SME RODI... 11% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Berzétei Posta

Lucfenyő utca 215

Községi Művelődési Központ

Máriássy tér 167

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Berzehorkai utca 154

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Berzehorkai utca 154

Berzétei Községi Hivatal

Máriássy tér 167

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 853 92%
szlovákok 30 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 928
magyarok 1155 99%
szlovákok 15 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1171
magyarok 1063 96%
szlovákok 34 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1105
magyarok 796 68%
szlovákok 340 29%
ruszinok 1 0%
romák 17 1%
csehek 10 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1164
magyarok 495 40%
szlovákok 535 43%
ruszinok 0 0%
romák 191 15%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1238
magyarok 555 42%
szlovákok 629 48%
ruszinok 1 0%
romák 73 6%
csehek 4 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 50 4%
összlétszám 1316
magyarok 359 27%
szlovákok 863 65%
ruszinok 1 0%
romák 40 3%
csehek 7 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 64 5%
összlétszám 1336
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1020
Választási részvétel: 55.2 %
Kiadott boríték: 563
Bedobott boríték: 563

Polgármester

Érvényes szavazólap: 553
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Garay Tibor 160 28.93 % Független
Dókus Róbert 155 28.03 % Független
Szabó Szilárd 130 23.51 % Független
Laczo Patrik 108 19.53 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Dókus Róbert 211 Független
Dókuš Róbert 207 Független
Laczo Patrik 205 SME RODINA - Boris Kollár
Szabó Szilárd 199 Független
Szanko Tomáš 192 Független
Bodnáriková Karin 187 SMER-SD
Pengerová Tímea 185 Független
Szirotnyáková Monika 180 MOST - HÍD
Szanko Lóránt 168 SMK-MKP
Bačo František 163 SMER-SD
Dókus Géza 149 SMK-MKP
Lakomiová Eva 133 SMK-MKP
Gášpár Pavol 131 SMK-MKP
Pajtai Peter 121 SMK-MKP
Dobos Viktória 120 SMK-MKP
Pengerová Viktória 116 KDH
Tomiová Blanka 115 Független
Mišanko Rudolf 111 KSS
Lázok Ondrej 109 MOST - HÍD
Bačo Zoltán 102 SMK-MKP
Rencsoková Eva 101 SMER-SD
Domik Atila 88 SMER-SD
Hajdú Milena 75 SNS
Kónyová Eva 56 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Gášpár Ladislav 43 DOMA DOBRE
Garayová Adriana 38 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Rusnyáková Ildikó 28 ŠANCA

Képviselők

2014
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 11.11% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 984
Választási részvétel: 19.92 %
Kiadott boríték: 196
Bedobott boríték: 196
Választásra jogosult: 984
Választási részvétel: 7.22 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71
Választásra jogosult: 1 013
Választási részvétel: 17,86 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 167
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 167
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 81 48.50 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 39 23.35 % KDS
Ivan Kuhn 14 8.38 % OKS
Rastislav Masnyk 10 5.99 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 6 3.59 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 5 2.99 % Független
Dominika Palaščáková 4 2.40 % NOVA
Lukáš Sisák 4 2.40 % KSS
Vladimír Gürtler 2 1.20 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 2 1.20 % Független
Rudolf Bauer 20 28.17% KDS
Karol Pataky 68 40.72 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 64 38.32 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 17 10.18 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 2.99 % Független
Jozef Červeňák 5 2.99 % RIS
Štefan Surmánek 4 2.40 % ĽSNS
Lukáš Sisák 2 1.20 % KSS
Oliver Petrík 1 0.60 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.60 % NP
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 192
Érvényes szavazólap: 178
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Pavol Burdiga 85 44.27% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Juraj Nagy 84 43.75% Független
Beáta Bekeová 51 26.56% SMK-MKP
Ferenc Porubán 48 25.00% SMK-MKP
Gejza Milko 41 21.35% SMER - SD
Ján Babič 38 19.79% SMER - SD
Peter Bollo 37 19.27% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Kerekes 26 13.54% Független
Ján Szöllös 23 11.98% SMK-MKP
Jaroslav Kočiš 21 10.94% KSS
Tibor Takáč 17 8.85% OKS
Eduard Mako 16 8.33% SRÚS
Ján Lach 16 8.33% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Gunár 16 8.33% SRÚS
Štefan Szaniszló 15 7.81% ĽS Naše Slovensko
Janka Vavreková 13 6.77% KSS
Ivan Kuhn 13 6.77% OKS
Karol Horník 13 6.77% SMER - SD
Jozef Kováč 12 6.25% SaS
Jozef Kušnier 11 5.73% ĽS Naše Slovensko
Štefan Bašták 11 5.73% SMER - SD
Jana Gallová 10 5.21% ÚSVIT
Matúš Bischof 10 5.21% OKS
Milan Fafrák 9 4.69% KSS
Miloš Gallo-Barnák 9 4.69% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Izabella Hurajtová 9 4.69% NOVA
Juraj Bernár 9 4.69% KSS
Peter Pamula 8 4.17% SNS
Zlatica Bachňáková 8 4.17% KSS
Stanislav Kučerák 7 3.65% SRÚS
Ján Frák 6 3.13% Független
Božena Czmórová 6 3.13% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ľuboš Gál 5 2.60% 7 STATOČNÝCH
Milan Mlynár 3 1.56% SNS
Jozef Šebalj 3 1.56% DS
Juraj Nagy 88 49.44% Független
Attila Anna 62 34.83% Független
Pavol Burdiga 61 34.27% MOST - HÍD
Beáta Beke 58 32.58% SMK-MKP
Zoltán Várady 47 26.40% SMK-MKP
Peter Bollo 47 26.40% MOST - HÍD
Ferenc Porubán 46 25.84% SMK-MKP
Július Barkai 25 14.04% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Balázs 22 12.36% Független
Monika Šeďová 20 11.24% MOST - HÍD
Monika Repaszká 18 10.11% ŠKV
Erika Ocelníková 17 9.55% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ján Babič 15 8.43% SMER-SD
Matúš Bischof 14 7.87% OKS
Tibor Balázs 14 7.87% MOST - HÍD
Jaroslav Kočiš 13 7.30% KSS
Dušan Pollák 13 7.30% ŠKV
Karol Horník 13 7.30% SMER-SD
Róbert Hanuštiak 11 6.18% Független
Ariana Palme 11 6.18% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 10 5.62% ĽS Naše Slovensko
Róbert Bezek 10 5.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Dušan Žiak 9 5.06% ĽS Naše Slovensko
Štefan Bašták 8 4.49% SMER-SD
Ivan Kuhn 8 4.49% OKS
Michal Terrai 7 3.93% Független
Karol Kováč 7 3.93% OKS
Peter Pamula 7 3.93% SNS
Jozef Kušnier 6 3.37% ĽS Naše Slovensko
Hildegarda Támárová 6 3.37% MOST - HÍD
Matej Lada 6 3.37% ŠKV
Jozef Červeňák 5 2.81% RIS
Juraj Bernár 5 2.81% KSS
Martin Gallo 4 2.25% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Helena Laliková 4 2.25% KSS
Mária Bernáthová 3 1.69% KSS
Miloš Gallo 3 1.69% ŠANCA
Viliam Hlaváč 3 1.69% ŠKV
Jarmila Breznenová 1 0.56% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Eva Mihóková 1 0.56% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 31.66 %
Krasznahorkaváralja 33 4.60 %
Csetnek 31 4.32 %
Dobsina 30 4.18 %
Nagyveszverés 30 4.18 %
Nagyszabos 27 3.77 %
Betlér 19 2.65 %
Alsósajó 18 2.51 %
Pelsőc 15 2.09 %
Rekenyeújfalu 13 1.81 %
Oláhpatak 13 1.81 %
Andrási 13 1.81 %
Rozsnyórudna 13 1.81 %
Henckó 11 1.53 %
Jólész 11 1.53 %
Kisfeketepatak 11 1.53 %
Berzéte 11 1.53 %
Dernő 8 1.12 %
Sebespatak 8 1.12 %
Gócs 8 1.12 %
Kisszabos 8 1.12 %
Szabados 8 1.12 %
Csucsom 7 0.98 %
Özörény 6 0.84 %
Martonháza 6 0.84 %
Körtvélyes 6 0.84 %
Berzétekőrös 5 0.70 %
Rozsfalva 4 0.56 %
Lucska 4 0.56 %
Szádalmás 4 0.56 %
Barka 4 0.56 %
Hámosfalva 4 0.56 %
Gömörpanyit 4 0.56 %
Gacsalk 3 0.42 %
Kecső 3 0.42 %
Restér 3 0.42 %
Lekenye 3 0.42 %
Pétermány 3 0.42 %
Kisgencs 3 0.42 %
Szalóc 2 0.28 %
Hárskút 2 0.28 %
Gecelfalva 2 0.28 %
Tornagörgő 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Imrikfalva 2 0.28 %
Szilice 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 38.57 %
Krasznahorkaváralja 210 7.71 %
Hárskút 174 6.39 %
Várhosszúrét 170 6.25 %
Szádalmás 78 2.87 %
Tornagörgő 75 2.76 %
Dernő 73 2.68 %
Barka 72 2.65 %
Pelsőc 65 2.39 %
Berzéte 62 2.28 %
Nagyveszverés 60 2.20 %
Jólész 58 2.13 %
Betlér 53 1.95 %
Szilice 50 1.84 %
Körtvélyes 46 1.69 %
Csetnek 45 1.65 %
Oláhpatak 45 1.65 %
Özörény 42 1.54 %
Dobsina 41 1.51 %
Andrási 40 1.47 %
Nagyszabos 39 1.43 %
Rekenyeújfalu 35 1.29 %
Gömörhosszúszó 35 1.29 %
Berzétekőrös 32 1.18 %
Jablonca 27 0.99 %
Lekenye 27 0.99 %
Lucska 26 0.96 %
Rozsnyórudna 24 0.88 %
Kiskovácsvágása 24 0.88 %
Csucsom 24 0.88 %
Szalóc 24 0.88 %
Gócs 23 0.84 %
Alsósajó 22 0.81 %
Sebespatak 21 0.77 %
Kecső 19 0.70 %
Kuntapolca 14 0.51 %
Szabados 14 0.51 %
Gömörpanyit 14 0.51 %
Felsősajó 13 0.48 %
Henckó 12 0.44 %
Kisfeketepatak 12 0.44 %
Kisgencs 10 0.37 %
Beretke 10 0.37 %
Sajóréde 10 0.37 %
Gecelfalva 9 0.33 %
Restér 9 0.33 %
Melléte 9 0.33 %
Rozsfalva 8 0.29 %
Hámosfalva 8 0.29 %
Csoltó 8 0.29 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Páskaháza 7 0.26 %
Martonháza 7 0.26 %
Szádvárborsa 6 0.22 %
Imrikfalva 6 0.22 %
Kisszabos 5 0.18 %
Márkuska 4 0.15 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 14.89 %
Lekenye 103 6.11 %
Tornagörgő 100 5.93 %
Pelsőc 88 5.22 %
Gömörhosszúszó 87 5.16 %
Özörény 72 4.27 %
Beretke 72 4.27 %
Körtvélyes 69 4.09 %
Szilice 67 3.97 %
Várhosszúrét 62 3.68 %
Berzéte 58 3.44 %
Szalóc 58 3.44 %
Szádalmás 52 3.08 %
Krasznahorkaváralja 44 2.61 %
Barka 44 2.61 %
Jablonca 42 2.49 %
Kecső 42 2.49 %
Berzétekőrös 42 2.49 %
Jólész 38 2.25 %
Szádvárborsa 34 2.02 %
Kuntapolca 32 1.90 %
Gömörpanyit 30 1.78 %
Melléte 29 1.72 %
Csucsom 27 1.60 %
Csoltó 24 1.42 %
Hárskút 23 1.36 %
Dernő 20 1.19 %
Lucska 17 1.01 %
Pelsőcardó 15 0.89 %
Páskaháza 12 0.71 %
Kiskovácsvágása 12 0.71 %
Rozsnyórudna 8 0.47 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 30.15 %
Felsősajó 92 6.14 %
Sajóréde 72 4.80 %
Nagyveszverés 64 4.27 %
Oláhpatak 61 4.07 %
Dobsina 60 4.00 %
Betlér 32 2.13 %
Gócs 32 2.13 %
Nagyszabos 27 1.80 %
Rozsnyórudna 27 1.80 %
Sebespatak 23 1.53 %
Andrási 21 1.40 %
Pelsőc 19 1.27 %
Alsósajó 18 1.20 %
Várhosszúrét 16 1.07 %
Kisfeketepatak 14 0.93 %
Berzéte 13 0.87 %
Szádalmás 13 0.87 %
Csetnek 12 0.80 %
Csucsom 12 0.80 %
Rekenyeújfalu 12 0.80 %
Krasznahorkaváralja 11 0.73 %
Kisgencs 11 0.73 %
Jólész 11 0.73 %
Dernő 11 0.73 %
Gömörhosszúszó 10 0.67 %
Restér 7 0.47 %
Szalóc 7 0.47 %
Hámosfalva 7 0.47 %
Özörény 6 0.40 %
Martonháza 6 0.40 %
Gacsalk 6 0.40 %
Kuntapolca 6 0.40 %
Berzétekőrös 6 0.40 %
Hárskút 6 0.40 %
Henckó 5 0.33 %
Imrikfalva 5 0.33 %
Szilice 5 0.33 %
Barka 4 0.27 %
Pelsőcardó 3 0.20 %
Lekenye 3 0.20 %
Szabados 3 0.20 %
Csoltó 3 0.20 %
Lucska 3 0.20 %
Márkuska 2 0.13 %
Körtvélyes 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Rozsfalva 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Beretke 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 30.80 %
Csetnek 43 4.87 %
Dobsina 41 4.64 %
Nagyveszverés 38 4.30 %
Krasznahorkaváralja 30 3.40 %
Betlér 27 3.06 %
Nagyszabos 25 2.83 %
Pelsőc 20 2.27 %
Oláhpatak 20 2.27 %
Alsósajó 20 2.27 %
Andrási 19 2.15 %
Rekenyeújfalu 18 2.04 %
Henckó 17 1.93 %
Rozsnyórudna 11 1.25 %
Sebespatak 10 1.13 %
Restér 10 1.13 %
Berzéte 9 1.02 %
Gócs 9 1.02 %
Jólész 8 0.91 %
Özörény 7 0.79 %
Szabados 7 0.79 %
Gacsalk 7 0.79 %
Kisgencs 7 0.79 %
Kisfeketepatak 6 0.68 %
Sajóréde 6 0.68 %
Szilice 5 0.57 %
Dernő 5 0.57 %
Csucsom 5 0.57 %
Imrikfalva 5 0.57 %
Szádalmás 5 0.57 %
Hámosfalva 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Lekenye 4 0.45 %
Kisszabos 4 0.45 %
Martonháza 4 0.45 %
Körtvélyes 4 0.45 %
Annafalva 3 0.34 %
Lucska 3 0.34 %
Barka 3 0.34 %
Szádvárborsa 3 0.34 %
Tornagörgő 3 0.34 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kecső 2 0.23 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Beretke 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.34 %
Dobsina 38 4.16 %
Nagyveszverés 33 3.61 %
Pelsőc 32 3.50 %
Krasznahorkaváralja 31 3.40 %
Nagyszabos 26 2.85 %
Rozsnyórudna 19 2.08 %
Szalóc 19 2.08 %
Andrási 19 2.08 %
Szádalmás 17 1.86 %
Berzéte 17 1.86 %
Oláhpatak 17 1.86 %
Csetnek 17 1.86 %
Gömörpanyit 15 1.64 %
Szabados 15 1.64 %
Sebespatak 14 1.53 %
Betlér 14 1.53 %
Kisgencs 13 1.42 %
Körtvélyes 13 1.42 %
Alsósajó 13 1.42 %
Jólész 12 1.31 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 41.74 %
Rozsnyó 123 18.81 %
Sajóréde 84 12.84 %
Felsősajó 52 7.95 %
Oláhpatak 46 7.03 %
Andrási 32 4.89 %
Márkuska 22 3.36 %
Gócs 17 2.60 %
Nagyveszverés 17 2.60 %
Csetnek 16 2.45 %
Nagyszabos 15 2.29 %
Imrikfalva 15 2.29 %
Betlér 13 1.99 %
Sztracena 9 1.38 %
Szádalmás 8 1.22 %
Kisfeketepatak 8 1.22 %
Pelsőc 7 1.07 %
Alsósajó 7 1.07 %
Henckó 7 1.07 %
Szabados 7 1.07 %
Rekenyeújfalu 6 0.92 %
Várhosszúrét 6 0.92 %
Sebespatak 5 0.76 %
Gecelfalva 5 0.76 %
Martonháza 4 0.61 %
Özörény 3 0.46 %
Berzétekőrös 3 0.46 %
Kuntapolca 3 0.46 %
Krasznahorkaváralja 3 0.46 %
Berdárka 2 0.31 %
Barka 2 0.31 %
Gömörpanyit 2 0.31 %
Jólész 2 0.31 %
Restér 2 0.31 %
Csucsom 2 0.31 %
Rozsnyórudna 2 0.31 %
Gacsalk 1 0.15 %
Körtvélyes 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Tornagörgő 1 0.15 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Szilice 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Kisszabos 1 0.15 %
Berzéte 1 0.15 %
Rozsfalva 1 0.15 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 14.25 %
Tornagörgő 123 8.86 %
Szádalmás 73 5.26 %
Körtvélyes 65 4.68 %
Beretke 55 3.96 %
Jablonca 52 3.74 %
Lekenye 50 3.60 %
Pelsőc 48 3.46 %
Várhosszúrét 46 3.31 %
Berzéte 46 3.31 %
Barka 42 3.02 %
Szalóc 39 2.81 %
Krasznahorkaváralja 37 2.66 %
Szilice 34 2.45 %
Berzétekőrös 28 2.02 %
Kecső 28 2.02 %
Gömörhosszúszó 25 1.80 %
Gömörpanyit 24 1.73 %
Hárskút 23 1.66 %
Csucsom 23 1.66 %
Kuntapolca 23 1.66 %
Szádvárborsa 21 1.51 %
Özörény 19 1.37 %
Dernő 19 1.37 %
Páskaháza 18 1.30 %
Jólész 16 1.15 %
Lucska 15 1.08 %
Melléte 14 1.01 %
Kiskovácsvágása 11 0.79 %
Csoltó 9 0.65 %
Rozsnyórudna 6 0.43 %
Pelsőcardó 4 0.29 %
Sajóréde 3 0.22 %
Nagyveszverés 3 0.22 %
Oláhpatak 2 0.14 %
Dobsina 2 0.14 %
Betlér 2 0.14 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 32.42 %
Pelsőc 14 2.95 %
Dobsina 11 2.32 %
Nagyveszverés 8 1.68 %
Várhosszúrét 7 1.47 %
Rozsnyórudna 7 1.47 %
Betlér 7 1.47 %
Rekenyeújfalu 6 1.26 %
Szádalmás 6 1.26 %
Hárskút 5 1.05 %
Krasznahorkaváralja 5 1.05 %
Tornagörgő 5 1.05 %
Beretke 4 0.84 %
Özörény 4 0.84 %
Imrikfalva 4 0.84 %
Gömörhosszúszó 4 0.84 %
Jólész 3 0.63 %
Szilice 3 0.63 %
Henckó 3 0.63 %
Nagyszabos 3 0.63 %
Körtvélyes 3 0.63 %
Oláhpatak 3 0.63 %
Szabados 3 0.63 %
Dernő 3 0.63 %
Lekenye 3 0.63 %
Andrási 3 0.63 %
Csoltó 3 0.63 %
Gócs 3 0.63 %
Pelsőcardó 2 0.42 %
Kuntapolca 2 0.42 %
Kiskovácsvágása 2 0.42 %
Barka 2 0.42 %
Sebespatak 2 0.42 %
Csucsom 2 0.42 %
Felsősajó 1 0.21 %
Páskaháza 1 0.21 %
Kisfeketepatak 1 0.21 %
Kecső 1 0.21 %
Rozsfalva 1 0.21 %
Kisgencs 1 0.21 %
Szádvárborsa 1 0.21 %
Csetnek 1 0.21 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 20.35 %
Nagyszabos 25 10.82 %
Restér 19 8.23 %
Dobsina 10 4.33 %
Martonháza 7 3.03 %
Szádalmás 5 2.16 %
Andrási 5 2.16 %
Krasznahorkaváralja 5 2.16 %
Berzéte 4 1.73 %
Barka 4 1.73 %
Alsósajó 4 1.73 %
Kuntapolca 4 1.73 %
Nagyveszverés 4 1.73 %
Szabados 3 1.30 %
Szalóc 3 1.30 %
Özörény 2 0.87 %
Gömörpanyit 2 0.87 %
Szilice 2 0.87 %
Páskaháza 2 0.87 %
Felsősajó 2 0.87 %
Oláhpatak 2 0.87 %
Csoltó 2 0.87 %
Hámosfalva 2 0.87 %
Tornagörgő 2 0.87 %
Csetnek 2 0.87 %
Gömörhosszúszó 2 0.87 %
Pelsőc 2 0.87 %
Kisfeketepatak 2 0.87 %
Sajóréde 1 0.43 %
Rekenyeújfalu 1 0.43 %
Henckó 1 0.43 %
Annafalva 1 0.43 %
Gócs 1 0.43 %
Dernő 1 0.43 %
Hárskút 1 0.43 %
Rozsfalva 1 0.43 %
Imrikfalva 1 0.43 %
Sebespatak 1 0.43 %
Rozsnyórudna 1 0.43 %
Lekenye 1 0.43 %
Betlér 1 0.43 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.94 %
Özörény 51 8.21 %
Krasznahorkaváralja 37 5.96 %
Pelsőc 30 4.83 %
Gömörpanyit 27 4.35 %
Szalóc 26 4.19 %
Hárskút 24 3.86 %
Dernő 18 2.90 %
Tornagörgő 17 2.74 %
Rozsnyórudna 17 2.74 %
Szádalmás 13 2.09 %
Csucsom 12 1.93 %
Gömörhosszúszó 11 1.77 %
Kecső 10 1.61 %
Gócs 9 1.45 %
Körtvélyes 9 1.45 %
Melléte 8 1.29 %
Nagyveszverés 7 1.13 %
Berzétekőrös 7 1.13 %
Szilice 6 0.97 %
Berzéte 6 0.97 %
Kisgencs 5 0.81 %
Betlér 5 0.81 %
Barka 5 0.81 %
Csetnek 5 0.81 %
Jólész 4 0.64 %
Jablonca 4 0.64 %
Várhosszúrét 4 0.64 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 63.75 %
Krasznahorkaváralja 33 3.70 %
Betlér 24 2.69 %
Csetnek 17 1.91 %
Nagyveszverés 16 1.80 %
Andrási 14 1.57 %
Dobsina 13 1.46 %
Dernő 10 1.12 %
Pelsőc 9 1.01 %
Berzéte 8 0.90 %
Csucsom 7 0.79 %
Rekenyeújfalu 7 0.79 %
Rozsnyórudna 7 0.79 %
Nagyszabos 7 0.79 %
Jólész 7 0.79 %
Martonháza 5 0.56 %
Gömörpanyit 5 0.56 %
Várhosszúrét 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Tornagörgő 4 0.45 %
Barka 4 0.45 %
Sajóréde 4 0.45 %
Özörény 4 0.45 %
Gócs 3 0.34 %
Jablonca 3 0.34 %
Szádalmás 3 0.34 %
Melléte 3 0.34 %
Sebespatak 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Kisgencs 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 10.82 %
Krasznahorkaváralja 16 2.11 %
Berzéte 13 1.72 %
Dobsina 13 1.72 %
Nagyveszverés 13 1.72 %
Pelsőc 9 1.19 %
Nagyszabos 9 1.19 %
Oláhpatak 8 1.06 %
Martonháza 8 1.06 %
Csetnek 8 1.06 %
Restér 7 0.92 %
Andrási 7 0.92 %
Rekenyeújfalu 6 0.79 %
Rozsnyórudna 5 0.66 %
Henckó 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Várhosszúrét 4 0.53 %
Özörény 4 0.53 %
Tornagörgő 4 0.53 %
Gömörhosszúszó 3 0.40 %
Annafalva 3 0.40 %
Szádalmás 3 0.40 %
Betlér 3 0.40 %
Kisfeketepatak 3 0.40 %
Szalóc 3 0.40 %
Gócs 3 0.40 %
Berzétekőrös 3 0.40 %
Hámosfalva 3 0.40 %
Sajóréde 3 0.40 %
Beretke 3 0.40 %
Szabados 3 0.40 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Lekenye 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Szilice 2 0.26 %
Barka 2 0.26 %
Márkuska 2 0.26 %
Sebespatak 2 0.26 %
Körtvélyes 2 0.26 %
Csucsom 2 0.26 %
Dernő 2 0.26 %
Pelsőcardó 2 0.26 %
Kiskovácsvágása 2 0.26 %
Alsósajó 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Lucska 1 0.13 %
Kecső 1 0.13 %
Kisgencs 1 0.13 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 24.53 %
Nagyszabos 72 9.01 %
Nagyveszverés 41 5.13 %
Dobsina 39 4.88 %
Csetnek 34 4.26 %
Betlér 34 4.26 %
Henckó 31 3.88 %
Oláhpatak 28 3.50 %
Krasznahorkaváralja 27 3.38 %
Szabados 26 3.25 %
Andrási 20 2.50 %
Rekenyeújfalu 17 2.13 %
Alsósajó 16 2.00 %
Pelsőc 15 1.88 %
Restér 13 1.63 %
Gecelfalva 10 1.25 %
Rozsfalva 10 1.25 %
Jólész 9 1.13 %
Kisgencs 8 1.00 %
Martonháza 7 0.88 %
Gócs 7 0.88 %
Rozsnyórudna 7 0.88 %
Berzéte 6 0.75 %
Csucsom 6 0.75 %
Hámosfalva 6 0.75 %
Dernő 6 0.75 %
Sajóréde 5 0.63 %
Felsősajó 5 0.63 %
Özörény 5 0.63 %
Hárskút 5 0.63 %
Várhosszúrét 5 0.63 %
Sebespatak 4 0.50 %
Berzétekőrös 4 0.50 %
Kisfeketepatak 4 0.50 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Kisszabos 4 0.50 %
Gacsalk 4 0.50 %
Annafalva 4 0.50 %
Pétermány 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Jablonca 3 0.38 %
Barka 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Lucska 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Imrikfalva 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 15.36 %
Rozsnyó 30 11.24 %
Krasznahorkaváralja 18 6.74 %
Dobsina 13 4.87 %
Restér 12 4.49 %
Nagyveszverés 9 3.37 %
Sebespatak 8 3.00 %
Csetnek 8 3.00 %
Martonháza 7 2.62 %
Alsósajó 7 2.62 %
Szabados 6 2.25 %
Rozsfalva 5 1.87 %
Berzéte 5 1.87 %
Páskaháza 4 1.50 %
Özörény 4 1.50 %
Pelsőc 4 1.50 %
Kuntapolca 3 1.12 %
Gócs 3 1.12 %
Csoltó 3 1.12 %
Kisfeketepatak 3 1.12 %
Annafalva 2 0.75 %
Beretke 2 0.75 %
Felsősajó 2 0.75 %
Tornagörgő 2 0.75 %
Andrási 2 0.75 %
Rekenyeújfalu 2 0.75 %
Sajóréde 1 0.37 %
Imrikfalva 1 0.37 %
Kisgencs 1 0.37 %
Márkuska 1 0.37 %
Gömörpanyit 1 0.37 %
Csucsom 1 0.37 %
Körtvélyes 1 0.37 %
Barka 1 0.37 %
Szilice 1 0.37 %
Szalóc 1 0.37 %
Betlér 1 0.37 %
Pelsőcardó 1 0.37 %
Sztracena 1 0.37 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 34.62 %
Krasznahorkaváralja 63 5.07 %
Hárskút 62 4.99 %
Várhosszúrét 52 4.19 %
Csetnek 23 1.85 %
Berzéte 22 1.77 %
Pelsőc 22 1.77 %
Sebespatak 20 1.61 %
Kisgencs 20 1.61 %
Jólész 19 1.53 %
Szádalmás 16 1.29 %
Dernő 15 1.21 %
Nagyveszverés 14 1.13 %
Csucsom 14 1.13 %
Özörény 13 1.05 %
Tornagörgő 13 1.05 %
Oláhpatak 12 0.97 %
Barka 11 0.89 %
Rozsnyórudna 11 0.89 %
Nagyszabos 10 0.81 %
Sajóréde 10 0.81 %
Szalóc 9 0.72 %
Betlér 9 0.72 %
Dobsina 9 0.72 %
Andrási 9 0.72 %
Szilice 8 0.64 %
Kuntapolca 8 0.64 %
Pétermány 6 0.48 %
Beretke 6 0.48 %
Annafalva 6 0.48 %
Restér 5 0.40 %
Körtvélyes 5 0.40 %
Rekenyeújfalu 5 0.40 %
Gömörhosszúszó 5 0.40 %
Gecelfalva 5 0.40 %
Gömörpanyit 5 0.40 %
Lucska 5 0.40 %
Alsósajó 5 0.40 %
Martonháza 4 0.32 %
Kecső 4 0.32 %
Berzétekőrös 4 0.32 %
Szabados 4 0.32 %
Rozsfalva 4 0.32 %
Kiskovácsvágása 4 0.32 %
Csoltó 3 0.24 %
Gócs 3 0.24 %
Kisfeketepatak 3 0.24 %
Henckó 3 0.24 %
Melléte 3 0.24 %
Hámosfalva 3 0.24 %
Márkuska 2 0.16 %
Felsősajó 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Jablonca 2 0.16 %
Berdárka 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 14.97 %
Andrási 40 7.39 %
Krasznahorkaváralja 16 2.96 %
Alsósajó 12 2.22 %
Csetnek 12 2.22 %
Kisfeketepatak 11 2.03 %
Nagyszabos 11 2.03 %
Dobsina 9 1.66 %
Sebespatak 8 1.48 %
Rekenyeújfalu 8 1.48 %
Restér 7 1.29 %
Pelsőc 5 0.92 %
Berzéte 5 0.92 %
Rozsfalva 5 0.92 %
Oláhpatak 4 0.74 %
Sajóréde 4 0.74 %
Felsősajó 4 0.74 %
Nagyveszverés 4 0.74 %
Gömörpanyit 3 0.55 %
Özörény 3 0.55 %
Barka 3 0.55 %
Szabados 3 0.55 %
Imrikfalva 3 0.55 %
Várhosszúrét 2 0.37 %
Annafalva 2 0.37 %
Jólész 2 0.37 %
Márkuska 2 0.37 %
Csoltó 2 0.37 %
Henckó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Jablonca 1 0.18 %
Tornagörgő 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hárskút 1 0.18 %
Beretke 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Melléte 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Gócs 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Kisszabos 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Martonháza 1 0.18 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 38.41 %
Várhosszúrét 223 9.62 %
Krasznahorkaváralja 199 8.59 %
Hárskút 113 4.88 %
Jólész 92 3.97 %
Berzéte 88 3.80 %
Szádalmás 82 3.54 %
Tornagörgő 76 3.28 %
Berzétekőrös 69 2.98 %
Jablonca 65 2.81 %
Szilice 58 2.50 %
Csucsom 54 2.33 %
Gömörhosszúszó 53 2.29 %
Pelsőc 51 2.20 %
Dernő 46 1.99 %
Rozsnyórudna 45 1.94 %
Szalóc 39 1.68 %
Özörény 36 1.55 %
Körtvélyes 35 1.51 %
Barka 32 1.38 %
Kuntapolca 27 1.17 %
Csetnek 25 1.08 %
Sebespatak 25 1.08 %
Nagyveszverés 24 1.04 %
Lekenye 22 0.95 %
Betlér 20 0.86 %
Kecső 19 0.82 %
Andrási 19 0.82 %
Rekenyeújfalu 19 0.82 %
Szádvárborsa 16 0.69 %
Melléte 16 0.69 %
Csoltó 16 0.69 %
Dobsina 16 0.69 %
Martonháza 14 0.60 %
Kiskovácsvágása 11 0.47 %
Beretke 11 0.47 %
Oláhpatak 10 0.43 %
Lucska 10 0.43 %
Kisgencs 9 0.39 %
Alsósajó 9 0.39 %
Páskaháza 9 0.39 %
Szabados 9 0.39 %
Pelsőcardó 7 0.30 %
Gömörpanyit 7 0.30 %
Gócs 6 0.26 %
Felsősajó 5 0.22 %
Sajóréde 5 0.22 %
Nagyszabos 4 0.17 %
Henckó 3 0.13 %
Gacsalk 3 0.13 %
Imrikfalva 3 0.13 %
Sztracena 2 0.09 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.84 %
Nagyszabos 150 8.16 %
Alsósajó 87 4.73 %
Dobsina 64 3.48 %
Csetnek 62 3.37 %
Sebespatak 56 3.05 %
Szalóc 52 2.83 %
Oláhpatak 52 2.83 %
Nagyveszverés 50 2.72 %
Krasznahorkaváralja 42 2.28 %
Pelsőc 42 2.28 %
Rekenyeújfalu 35 1.90 %
Rozsfalva 32 1.74 %
Gömörpanyit 32 1.74 %
Restér 30 1.63 %
Kuntapolca 26 1.41 %
Sajóréde 26 1.41 %
Szabados 26 1.41 %
Kisfeketepatak 25 1.36 %
Özörény 23 1.25 %
Betlér 22 1.20 %
Jablonca 22 1.20 %
Tornagörgő 19 1.03 %
Martonháza 18 0.98 %
Rozsnyórudna 17 0.92 %
Szádvárborsa 16 0.87 %
Szilice 15 0.82 %
Berzéte 15 0.82 %
Imrikfalva 14 0.76 %
Gecelfalva 12 0.65 %
Szádalmás 12 0.65 %
Páskaháza 11 0.60 %
Gömörhosszúszó 11 0.60 %
Kisgencs 11 0.60 %
Kecső 11 0.60 %
Felsősajó 10 0.54 %
Várhosszúrét 9 0.49 %
Henckó 9 0.49 %
Csoltó 8 0.44 %
Hárskút 8 0.44 %
Csucsom 8 0.44 %
Andrási 8 0.44 %
Hámosfalva 8 0.44 %
Körtvélyes 8 0.44 %
Gócs 7 0.38 %
Márkuska 7 0.38 %
Gacsalk 6 0.33 %
Pelsőcardó 6 0.33 %
Berzétekőrös 6 0.33 %
Beretke 6 0.33 %
Barka 6 0.33 %
Jólész 4 0.22 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 29.36 %
Pelsőc 138 12.47 %
Várhosszúrét 65 5.87 %
Rozsnyórudna 38 3.43 %
Jablonca 33 2.98 %
Krasznahorkaváralja 32 2.89 %
Körtvélyes 31 2.80 %
Kecső 26 2.35 %
Berzéte 25 2.26 %
Dobsina 24 2.17 %
Nagyveszverés 24 2.17 %
Tornagörgő 21 1.90 %
Rekenyeújfalu 19 1.72 %
Betlér 18 1.63 %
Szilice 17 1.54 %
Hárskút 17 1.54 %
Kuntapolca 17 1.54 %
Szalóc 17 1.54 %
Gömörhosszúszó 16 1.45 %
Henckó 15 1.36 %
Barka 14 1.26 %
Sebespatak 13 1.17 %
Szabados 13 1.17 %
Csoltó 13 1.17 %
Nagyszabos 13 1.17 %
Csetnek 13 1.17 %
Dernő 12 1.08 %
Jólész 11 0.99 %
Özörény 10 0.90 %
Andrási 10 0.90 %
Gömörpanyit 10 0.90 %
Berzétekőrös 9 0.81 %
Alsósajó 9 0.81 %
Melléte 8 0.72 %
Oláhpatak 8 0.72 %
Szádalmás 8 0.72 %
Pelsőcardó 7 0.63 %
Kisgencs 7 0.63 %
Beretke 6 0.54 %
Restér 6 0.54 %
Csucsom 5 0.45 %
Gócs 5 0.45 %
Szádvárborsa 5 0.45 %
Gacsalk 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Sajóréde 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Páskaháza 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 23.93 %
Rozsnyó 339 22.66 %
Nagyszabos 128 8.56 %
Oláhpatak 118 7.89 %
Alsósajó 96 6.42 %
Nagyveszverés 83 5.55 %
Sajóréde 68 4.55 %
Betlér 62 4.14 %
Felsősajó 56 3.74 %
Imrikfalva 44 2.94 %
Csetnek 43 2.87 %
Gócs 37 2.47 %
Sztracena 29 1.94 %
Kisfeketepatak 28 1.87 %
Henckó 25 1.67 %
Rekenyeújfalu 19 1.27 %
Pelsőc 17 1.14 %
Restér 15 1.00 %
Sebespatak 15 1.00 %
Gecelfalva 13 0.87 %
Berzéte 13 0.87 %
Andrási 12 0.80 %
Szabados 11 0.74 %
Martonháza 11 0.74 %
Rozsnyórudna 10 0.67 %
Gacsalk 9 0.60 %
Kisgencs 7 0.47 %
Krasznahorkaváralja 7 0.47 %
Szádalmás 6 0.40 %
Rozsfalva 5 0.33 %
Várhosszúrét 5 0.33 %
Gömörpanyit 5 0.33 %
Márkuska 4 0.27 %
Csucsom 4 0.27 %
Pétermány 3 0.20 %
Körtvélyes 3 0.20 %
Annafalva 3 0.20 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Hámosfalva 2 0.13 %
Özörény 2 0.13 %
Beretke 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Gömörhosszúszó 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 29.50 %
Dobsina 43 5.16 %
Krasznahorkaváralja 31 3.72 %
Nagyveszverés 31 3.72 %
Csetnek 30 3.60 %
Nagyszabos 24 2.88 %
Pelsőc 24 2.88 %
Rozsnyórudna 21 2.52 %
Andrási 21 2.52 %
Betlér 20 2.40 %
Alsósajó 16 1.92 %
Rekenyeújfalu 15 1.80 %
Tornagörgő 14 1.68 %
Szádalmás 13 1.56 %
Oláhpatak 12 1.44 %
Jólész 12 1.44 %
Dernő 10 1.20 %
Csucsom 10 1.20 %
Berzéte 10 1.20 %
Sebespatak 9 1.08 %
Szilice 8 0.96 %
Lekenye 8 0.96 %
Lucska 8 0.96 %
Özörény 7 0.84 %
Martonháza 7 0.84 %
Barka 7 0.84 %
Várhosszúrét 7 0.84 %
Hárskút 7 0.84 %
Kisfeketepatak 6 0.72 %
Imrikfalva 6 0.72 %
Henckó 6 0.72 %
Gócs 6 0.72 %
Kiskovácsvágása 5 0.60 %
Kisszabos 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Körtvélyes 4 0.48 %
Felsősajó 4 0.48 %
Hámosfalva 4 0.48 %
Rozsfalva 4 0.48 %
Gömörpanyit 4 0.48 %
Csoltó 4 0.48 %
Gacsalk 4 0.48 %
Beretke 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Márkuska 3 0.36 %
Kisgencs 3 0.36 %
Kecső 3 0.36 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Sajóréde 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Pelsőcardó 2 0.24 %
Jablonca 2 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 23.38 %
Dobsina 75 11.54 %
Felsősajó 61 9.38 %
Oláhpatak 35 5.38 %
Andrási 34 5.23 %
Sajóréde 31 4.77 %
Nagyveszverés 27 4.15 %
Nagyszabos 23 3.54 %
Kisfeketepatak 20 3.08 %
Gócs 18 2.77 %
Sebespatak 16 2.46 %
Betlér 14 2.15 %
Csetnek 13 2.00 %
Kisgencs 13 2.00 %
Pelsőc 12 1.85 %
Sztracena 12 1.85 %
Alsósajó 10 1.54 %
Restér 9 1.38 %
Imrikfalva 9 1.38 %
Henckó 7 1.08 %
Szabados 7 1.08 %
Gömörpanyit 7 1.08 %
Rozsnyórudna 7 1.08 %
Rekenyeújfalu 7 1.08 %
Krasznahorkaváralja 6 0.92 %
Márkuska 6 0.92 %
Pelsőcardó 6 0.92 %
Beretke 6 0.92 %
Hárskút 5 0.77 %
Körtvélyes 5 0.77 %
Jólész 4 0.62 %
Csucsom 4 0.62 %
Dernő 4 0.62 %
Berzéte 4 0.62 %
Rozsfalva 4 0.62 %
Özörény 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Gecelfalva 4 0.62 %
Tornagörgő 4 0.62 %
Csoltó 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Gacsalk 3 0.46 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lucska 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 2 0.31 %
Szalóc 2 0.31 %
Kisszabos 2 0.31 %
Melléte 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 58.44 %
Csetnek 56 5.28 %
Betlér 35 3.30 %
Krasznahorkaváralja 29 2.73 %
Pelsőc 23 2.17 %
Nagyszabos 21 1.98 %
Nagyveszverés 20 1.89 %
Dobsina 18 1.70 %
Várhosszúrét 15 1.41 %
Berzéte 14 1.32 %
Sebespatak 11 1.04 %
Oláhpatak 10 0.94 %
Csucsom 10 0.94 %
Sajóréde 10 0.94 %
Szádalmás 9 0.85 %
Jólész 9 0.85 %
Andrási 9 0.85 %
Gömörpanyit 8 0.75 %
Rozsnyórudna 8 0.75 %
Hárskút 7 0.66 %
Szilice 6 0.57 %
Dernő 6 0.57 %
Szabados 6 0.57 %
Gócs 6 0.57 %
Barka 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Henckó 5 0.47 %
Restér 5 0.47 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Gacsalk 3 0.28 %
Szalóc 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.45 %
Nagyszabos 178 14.50 %
Csetnek 85 6.92 %
Szabados 80 6.51 %
Nagyveszverés 50 4.07 %
Sebespatak 45 3.66 %
Rekenyeújfalu 45 3.66 %
Dobsina 41 3.34 %
Betlér 38 3.09 %
Pelsőc 35 2.85 %
Martonháza 34 2.77 %
Oláhpatak 34 2.77 %
Alsósajó 28 2.28 %
Rozsfalva 25 2.04 %
Restér 22 1.79 %
Márkuska 18 1.47 %
Sajóréde 17 1.38 %
Jablonca 16 1.30 %
Kisgencs 16 1.30 %
Krasznahorkaváralja 15 1.22 %
Henckó 14 1.14 %
Kisszabos 13 1.06 %
Gecelfalva 13 1.06 %
Felsősajó 12 0.98 %
Hámosfalva 12 0.98 %
Gócs 12 0.98 %
Rozsnyórudna 11 0.90 %
Kisfeketepatak 11 0.90 %
Andrási 9 0.73 %
Gacsalk 8 0.65 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 25.66 %
Csetnek 48 7.42 %
Nagyszabos 32 4.95 %
Sebespatak 24 3.71 %
Nagyveszverés 22 3.40 %
Dobsina 21 3.25 %
Oláhpatak 21 3.25 %
Pelsőc 20 3.09 %
Szabados 18 2.78 %
Kisfeketepatak 13 2.01 %
Kuntapolca 12 1.85 %
Krasznahorkaváralja 12 1.85 %
Rekenyeújfalu 11 1.70 %
Gacsalk 11 1.70 %
Martonháza 10 1.55 %
Kisgencs 10 1.55 %
Hámosfalva 9 1.39 %
Rozsnyórudna 9 1.39 %
Betlér 9 1.39 %
Felsősajó 7 1.08 %
Alsósajó 7 1.08 %
Restér 7 1.08 %
Várhosszúrét 7 1.08 %
Pelsőcardó 6 0.93 %
Gecelfalva 6 0.93 %
Andrási 5 0.77 %
Henckó 5 0.77 %
Beretke 4 0.62 %
Sajóréde 4 0.62 %
Tornagörgő 4 0.62 %
Imrikfalva 3 0.46 %
Szilice 3 0.46 %
Berzétekőrös 3 0.46 %
Berzéte 3 0.46 %
Pétermány 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Jólész 2 0.31 %
Márkuska 2 0.31 %
Csucsom 2 0.31 %
Sztracena 2 0.31 %
Páskaháza 2 0.31 %
Rozsfalva 2 0.31 %
Gócs 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Körtvélyes 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Kisszabos 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Dernő 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Kecső 1 0.15 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 37.60 %
Nagyveszverés 34 2.98 %
Krasznahorkaváralja 32 2.80 %
Szádalmás 28 2.45 %
Betlér 26 2.28 %
Pelsőc 21 1.84 %
Hárskút 21 1.84 %
Szádvárborsa 20 1.75 %
Csetnek 20 1.75 %
Sebespatak 19 1.67 %
Berzéte 18 1.58 %
Jólész 18 1.58 %
Nagyszabos 18 1.58 %
Özörény 18 1.58 %
Várhosszúrét 17 1.49 %
Dobsina 17 1.49 %
Tornagörgő 17 1.49 %
Kisgencs 14 1.23 %
Csucsom 14 1.23 %
Gócs 13 1.14 %
Alsósajó 12 1.05 %
Rozsnyórudna 12 1.05 %
Rekenyeújfalu 12 1.05 %
Andrási 12 1.05 %
Körtvélyes 10 0.88 %
Gömörpanyit 10 0.88 %
Berzétekőrös 9 0.79 %
Dernő 9 0.79 %
Oláhpatak 9 0.79 %
Henckó 9 0.79 %
Sajóréde 9 0.79 %
Jablonca 8 0.70 %
Kuntapolca 8 0.70 %
Szalóc 7 0.61 %
Kecső 7 0.61 %
Szilice 6 0.53 %
Felsősajó 6 0.53 %
Kisfeketepatak 5 0.44 %
Gömörhosszúszó 5 0.44 %
Restér 4 0.35 %
Márkuska 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Martonháza 3 0.26 %
Csoltó 3 0.26 %
Szabados 2 0.18 %
Gacsalk 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Hámosfalva 2 0.18 %
Lekenye 2 0.18 %
Sztracena 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 41.69 %
Krasznahorkaváralja 60 5.17 %
Pelsőc 45 3.88 %
Berzétekőrös 40 3.45 %
Gömörpanyit 38 3.27 %
Hárskút 37 3.19 %
Özörény 35 3.01 %
Rozsnyórudna 33 2.84 %
Jólész 33 2.84 %
Nagyveszverés 32 2.76 %
Csetnek 27 2.33 %
Gömörhosszúszó 26 2.24 %
Jablonca 23 1.98 %
Szádalmás 22 1.89 %
Tornagörgő 21 1.81 %
Betlér 20 1.72 %
Berzéte 20 1.72 %
Sebespatak 18 1.55 %
Dernő 15 1.29 %
Kecső 14 1.21 %
Rekenyeújfalu 13 1.12 %
Oláhpatak 13 1.12 %
Dobsina 12 1.03 %
Melléte 10 0.86 %
Nagyszabos 9 0.78 %
Andrási 9 0.78 %
Csucsom 9 0.78 %
Szilice 9 0.78 %
Szalóc 9 0.78 %
Sajóréde 8 0.69 %
Kuntapolca 7 0.60 %
Alsósajó 7 0.60 %
Várhosszúrét 7 0.60 %
Gócs 7 0.60 %
Lekenye 5 0.43 %
Csoltó 5 0.43 %
Szabados 5 0.43 %
Kisgencs 5 0.43 %
Lucska 5 0.43 %
Páskaháza 4 0.34 %
Henckó 4 0.34 %
Beretke 4 0.34 %
Pelsőcardó 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Körtvélyes 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Restér 3 0.26 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Annafalva 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %