SK
RS
.....

Várgede

Község

címer zászló
1245 98% magyar 1910
918 60% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Várgede
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hodejov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Alsó-Bikk, Bagipuszta, Bencevölgypuszta, Csokfalvipuszta, Falahuspuszta, Falahus-tető, Félhótpuszta, Felső-Bikk, Haj-bérc, Hajnalvölgypuszta, Három határ-hegy, Hasos-tető, Keresztút-tető, Őr-hegy, Sző
Koordináták:
48.30217743, 19.99642563
Terület:
17,25 km2
Rang:
község
Népesség:
1640
Tszf. magasság:
196 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98031
Település kód:
514837
Szervezeti azonosító:
318752
Adóazonosító:
2021230167

A község a Gortva-patak partján, a Rima-medence nyugati peremén, a Bikk-hegy déli lábánál fekszik, az 571-es (Fülek-Sajószentkirály) országút és a Fülek-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely), Fülektől 22 km-re keletre, Feledtől 6 km-re nyugatra, Rimaszombattól 17 km-re délnyugatra. Mellékút köti össze Kisgömörivel (2 km). Határának mintegy felét erdő borítja, déli része az Ajnácskői-hegységhez, a Gortvától északra fekvő határrész az Osgyáni-dombsághoz tartozik. Délnyugatról Durendapuszta (Feketepatak) és Balogfala, délről Gortvakisfalud (Bizófala katasztere) és Kerekgede, keletről Gortvakisfalud, északról Kisgömöri és Rimaszombat (Mezőtelkes katasztere) határolja. Délnyugati határának egy része az 571-es út és a Fülek-Bánréve vasútvonal mentén húzódik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1959-ben Durandapuszta és Hódospuszta önálló községgé alakulásával ("Čierny Potok" néven) területének egynegyedét elveszítette (23,15 km²-ről 17,25 km²-re csökkent).

Népesség

1910-ben 1275, 1921-ben 1273, 1938-ban pedig 1621, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Az 1920-as években a csehszlovák földbirtokreform keretében határába szlovák kolonisták települtek (1959-ben önálló községgé alakultak Čierny Potok néven), 1945 után magyarországi szlovák telepesek érkeztek a községbe. A 20. század második felében népessége mintegy egyhatodával csökkent (1938-1991 között), 1991-2011 között azonban már 16,1 %-os népességnövekedés figyelhető meg (1358 főről 1577-re), ebben az időszakban a magyar nemzetiségűek aránya kevesebb, mint felére csökkent (72,5 %-ról 33,6 %-ra), a szlovákoké változatlan maradt (25,7 % - 25,2 %). A lakosság többsége (56,8 %) mára a roma etnikumhoz tartozik és dinamikusan növekszik a roma nemzetiségűek aránya is (32 %). A túlnyomó többség (70,0 %) továbbra is magyar anyanyelvű. Viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (8,8 %). A túlnyomó többség (81 %) római katolikus vallású, az 1921-ben még a lakosság egytizedét alkotó evangélikusok aránya mára 1 %-ra csökkent.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a korai bronzkorban is laktak emberek, ennek tárgyi bizonyítékaként 1961-ben a falu egykori kőbányájából összesen 361 darab, az időszámításunk előtti tizenötödik századból származó tárgy került elő. A mai település a 12. században alakult ki, 1244-ben Dénes nádor birtokaként „Genech” alakban említik először. 1280-ban „Gede”, 1379-ben „Gedealya” néven szerepel, 1332-ben a pápai tizedjegyzék is említi „Gedey” néven. Nevének előtagját a felette emelkedő hegyen állt egykori várról kapta (Gedővár), amelyet a 13. század második felében az Aba nemzetség épített. 1281-ben alatta („sub castro Gede”) ütközött meg Kun László király serege a kegyvesztett Aba nembeli Finta nádor hadával. A királyi had a várat is elfoglalta, majd Gönc és Szalánc erősségeivel együtt a király hívének, Finta öccsének Amadénak adományozta. A 14. század elején Csák Máté a Felvidék ura Gedét is elfoglalta, 1320-ban azonban visszafoglalta Károly Róbert király serege. 1326-ban Gedét a Csór nemzetséghez tartozó Csór Tamás kapta meg a királytól. Következő említése 1342-ben történt, amikor a Ráthold nembeli Ilsvay család birtoka volt. 1427-ben az Ilsvay család kihalásával a vár birtoka újra a királyra szállt. 1430-ban Luxemburgi Zsigmond Besenyő Pálnak és fiának zálogosította el, de nemsokára újra királyi kézbe került. 1435 után királyi adományként Frigyes litván hercegé lett, de 1439-ben Lórántffy György a várat fegyvereseivel elfoglalta. 1443-ban és 1451-ben Giskra sikertelenül ostromolta, ám 1456 után mégis bevették a várat a husziták. 1460 körül Hunyadi Mátyás serege foglalta vissza. A 15. században „Castrum Gedew” alakban említik. 1502-ben II. Ulászló király hívének Kubinyi Lászlónak adományozta. 1526-ban a Lórántffyakkal rokon Feledi Lesták csellel foglalta el. A török többször is ostromolta, majd 1571. június 10-én elfoglalta, majd lerombolta és nem is épült fel többé. Nyoma is alig maradt, mert romjait a lakosság elhordta a környékbeli építkezésékhez. A település határában ma is látható az a kút, ahova a hagyomány szerint a török elől a falu templomának harangját elrejtették. A település a 16. században elpusztult, az állandó török veszély meggátolta fejlődését a 17. században, 1683-ban pedig fel is gyújtották az átvonuló hadak. Eredeti magyar lakossága elpusztult, illetve elmenekült. A község egy időben mezővárosi kiváltságokkal is rendelkezett. Története során több nemesi család tulajdona, amelyek közül a legjelentősebbek az Ilsvayak, a Pálócziak, az Országhok, a Lórántffyak, a Pethők és 1502-től a Kubínyiak voltak. A 18. században a Kubinyiak kishonti birtokaikról szlovák telepeseket hívtak ide, 1773-ban lakosságának egyharmada szlovák volt. 1750-től folyamatosan működött a községben iskola. Urai a 19. században összesen 6 kastélyt és kúriát építettek, melyekből négy maradt fenn. 1828-ban 77 házában 713 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal, emellett kézművességgel, főként kőműves mesterséggel foglalkoztak. Petőfi Sándor Gömörben járva 1845 nyarán pompás napokat töltött Várgedén. A költő egykori szállásának falán emléktábla áll. 1849-ben egy tűzvészben az egész falu leégett. A 19. században Várgedén gőzmalom és vastartalmú gyógyvizet alkalmazó fürdő üzemelt, amelyet főleg a rimaszombati lakosok használtak. Mezőgazdasági jellegét később is megőrizte. A 20. század első felében a település lótenyészetéről is híres volt, kivált akkor, amikor a híres kistapolcsányi tenyészet még csak alakulófélben volt. A két világháború közötti földbirtokreform során a Várgedéhez tartozó Durenda- és Kacagópusztára, illetve a Sztojkovits és Szabó család felosztott nagybirtokára szlovák kolonisták, a második világháború után Magyarországra telepített lakosai helyére magyarországi szlovákok települtek. A település 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Durendapusztát 1959-ben Čierny Potok néven önálló községgé szervezték.

Mai jelentősége

A községben vegyes, szlovák–magyar tanítási nyelvű alapiskola működik. A magas munkanélküliséggel küzdő település lakosságának a többsége a mai napig főként mezőgazdasággal foglalkozik. Alexandriai Szent Katalin tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1826-ban épült klasszicista stílusban, rokokó részletekkel, a Kubinyi-, majd Sztojkovits-kastély 1865-ben épült, 2013 óta múzeumként működik. A Várhegy aljában gyógyvizű savanyúvízforrás található, melyre a 19. században gyógyfürdőt építettek (1986 óta nem üzemel). A Várhegyen álló neogótikus Szent Anna kápolna 1895-ben, az evangélikus templom 1901-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÁRGEDE. Hajdani Vár, mellynek erőssége néhai Kubínyi Vitézek által óltalmaztatott, és a’ Füleki Ozmanok gyakran háborgattattak innen. Minekokáért egygy az Ozmanok közzűl bajvívásra hivta annak Kapitánnyát, és földes Urát, mellyre ez meg jelenvén, életét szerentsétlenűl elvesztette. Látván e’ jó alkalmatosságot az Ozmanok, először tsendes Ostrom alá vették a’ Várat, azután pedig meg nem szűntek, míg azt hatalmok alá nem hajtották. Az Őrzők szabadon mentek-el a’ Várból; de az erősség, és Kubínyi Uraságnak lakása az Ozmanok által elrontattatott, az egész vidéknek nagy kárára, mert azután menedékhelyek nem vólt, az Ozmanoknak dühösködéseik ellen. Most Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Kubínyi, és több Uraságok, lakosai külömbfélék; határja minden gabonát jól termő, piatza közel, legelője, fája elég van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Várgede, Gömör vármegyében, magyar falu, ut. p. Rimaszombathoz délre 1 1/2 mfdnyire: 552 kath., 140 evang., 53 ref. lak. Kath. paroch. templom. Van jó földe, rétje, s makkos erdeje. Régi várának, melly hajdan nevezetes határerősség volt, nyomdokai alig látszanak. F. u. a Kubinyi nemzetség. Van itt savanyu vizforrás is.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Rimába siető Gortva patak kanyargó völgye oly keskeny, hogy alig enged elegendő helyet a rajta végig futó kis patak vizének, az országútnak és a vaspályának. E völgy Balogfalva helység mellett kiszélesedik, majd Várgede kúpalakú várhegye mellett ismét szűkebbre szorúl. 1502-ben Kubínyi László, a budai vár udvarbirája, királyi adományúl kapta Gedeő várát Gedeőaljával, a mai Várgedével. 1574-ben várát a török lebonttatta. Az egész hegy vulkáni kőből áll, melyet mint kitűnő építő anyagot, messze vidékre szállítanak. Várgedének egyszerű fürdője és többi úri laka van. Innen nem messze, Felednél a kies Rimavölgybe jutunk.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Várgede, gortvavölgyi magyar kisközség, a miskolc-füleki vasútvonal mentén, körjegyzőségi székhely, 175 házzal és 1042 róm. kat. és ág. ev. vallású lakossal. Ősrégi község, mely már a pápai tizedszedők jegyzékébe is belekerült, előbb Genech és helyesebben Gedey néven. Egy 1244-iki adománylevél szerint Dénes nádor birtoka. 1427-ben az Ilsvay családé, azután a Lórántfiaké, a mikor a község fölött emelkedő vára Gastrum Gedee és Gedew nevet visel. 1439-ben Zsigmond király a Marczaliaknak és a gersei Pethőknek adományozza. 1441-ben, a mikor Gwdew néven említik, a Palócziak és Országh Mihály a földesurai. 1451-ben Giskra sikertelenül ostromolja várát. 1466-ban a Tornai család tart igényt a várra és a vár birtokaira. 1478-ban a vár alatt elterülő város: oppidum Gede-Alya, a Lórántfiak birtokában van. 1502-ben „Gedeő várát” és „Gedeőalja városát” Kubinyi László kapja királyi adományul, 1526-ban Feledi Istók a várat hatalmasul elfoglalja, de a Kubinyiak ismét visszanyerik. A XVI. században a törökök gyakran ostromolták és 1574-ben már mint a törököktől lerombolt vár említtetik. Földesurai folyvást a Kubinyiak maradtak, most pedig ifj. Szabó Lászlónak, Kubinyi Imrének és Manónak és Stojkovits Emilnek van itt nagyobb birtoka. A községben több úrilak és kúria van. A Stojkovits-féle kastélyt néhai Kubinyi Rudolf főispán építtette Ybl Miklós tervei szerint. Itt tartózkodott 1846-ban és 1847-ben Petőfi Sándor. Említésre méltó, hogy a kastély feljárólépcsőit Izsó Miklós faragta. Kubinyi Manó házát Kubinyi Imre 1826-ban építtette. Ifj. Szabó László bírja Kubinyi Gedeon házát, mely 1810 körül épült, és néhai Kubinyi József szépapjáét, mely 1800 körül épült. Kubinyi Béláét 1826 körül néhai Kubinyi Károly építtette. A községban vasas fürdő van, melyről más helyen szólunk. Van itt még polgári olvasókör és gőzmalom. 1849-ben az egész község leégett. A hívek befogadására két templom szolgál. A katholikus templom 1826-ban, az evangelikus pedig 1901-ben épült. Ide tartoznak Pihenő, Félhold, Szőlővölgy, Bagi, Vereczke, Falahus, Durenda, Hodos, Farkasordító, Hajnalvölgy és Czigány telepek, puszták és tanyák is. A községnek van postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

Várgede, Gedővár, v. Gömör-Kishont vm. (Hodejov, Szl.): 1. vár. A Rátót nemzetség építtette a tatárdúlás (1241–42) után. 1281: IV. (Kun) László elfoglalta a lázadóktól. Főbb birtokosai a Jolsvai, Pálóczi, Országh és Kubinyi családok voltak. 1451: a husziták sikertelenül ostromolták. A török elleni harcokban végvár volt, 1579: elfoglalták és lerombolták, azóta rom. A kisméretű hegyi várnak Várgede község mellett jelentéktelen maradványai állnak. – 2. esperesség a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1904: Cered, Egyházasbást, Gesztete, Péterfala, Sőreg, Zabar. – 3. plébánia. 1281: Gede. 1702: alapították. Tp-át Alexandriai Szt Katalin tit-ra sztelték, a mait 1826: építették. Akv. 1842-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Filiái 1917: Balogfalva, Gortvakisfalud, Kerekgede, Kisgömöri. – Lakói 1940: 1381 r.k., 1 g.k., 48 ev., 97 ref., 16 izr., össz. 1543; 1991: össz. 1358, m. 984 (72,46%); 2001: össz. 1387, m. 891 (64,24%). Bá.B.–** Némethy 1894:432. – Gömör-Kishont vm. 1903:104. – Schem. Univ. 1904:329. – Schem. Ros. 1913:29. – Györffy II:498. – Vártúrák III:268.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Várgede. ősrégi község, melyet a pápai adóellenőrök tizedlajstromai is nyilvántartanak már Gedey néven. A községet 1244-ben a tatárjárás viszontagságaiban szerepelt Dénes nádor kapta birtokul. Zsigmond király öszszeírásaiban, 1427-ben a község mint az Ilosvay-család birtoka szerepel, majd a Lorántffyak birtokába kerül. Ekkor már szerepel a község melletti magaslaton emelkedő vár neve is mint Castrum Gedew. Zsigmond király később a Marczaliaknak és a gersei Pethőknek adja a birtokot. 1441-ben I. Ulászló ügyiratai Gvvdew alakban említve, a Palóczyakat és Országh Mihályt nevezik meg mint földesurakat. 1451-ben Giskra veszi ostrom alá Gede várát, de nem tudja elfoglalni. 1466-ban a Tornai-család birtokában van a vár és az uradalom. 1478-ban városnak említik az okiratok a vár környékét, melyet ekkor a Lorántffyak uralnak. 1502-ben a várat és várost Kubinyi László kapja meg királyi adományként. 1526-ban fegyveres erővel szerzi meg Feledi Istók, de a Kubinyiak visszahódítják. Az első török hadjáratokban a támadó hadak többször ostrom alá veszik, végül elpusztítják a várat, úgy hogy 1574-ben csak mint váromladék nyer említést. A Kubinyiak hosszú időn át bírták a földet, újabban Kubinyi Imre és Manó, ifj. Szabó László és Sztojkovits Emil voltak a község földbirtokosai. A Sztojkovits-féle kastélyban, melyet Ybl Miklós tervei szerint Kubinyi Rudolf építtetett, Petőfi Sándor kétszer is megfordult. Ezenkívül több más Kubinyi-ház van a községben, ezek sorra 1800-ban, 1810-ben és 1816-ban épüllek. Külterületi lakott helyei: Alsótag, Bagipuszta, Csókfalipuszta, Durendapuszta, Falahúspuszta, Feketepatakpuszta, Hajnalvölgy, Hodospuszta, Kaparópuszta, Szőllővölgy, Vereckepuszta. A község területe 4021 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1621.

Balassa Géza

1914. 3. 10
Felsőbaka - megszületett
Zólyom - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Pereszlény - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Ipolyság - kutatott
Gyűgy - kutatott Fontos ásatásokat irányított.
Karvaly - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Nagyszalatna - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Besztercebánya - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Méhi - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Derzsenye - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Várgede - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Körmöcbánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
Besztercebánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
1944
Zólyom Kezdeményezésére nyílt meg a helytörténeti múzeum.
Névelőfordulások
1244
Genech
1280
Gede
1332
Gedey
1379
Gedealya
1773
Vár-Gede, Hogyejow,
1786
Wár-Gede, Hogyejow,
1808
Vár-Gede, Hodějow, Hodjejow,
1863
Várgede,
1920
Hodejovo,
1927
Hodejov, Vár-Gede,
1938
Várgede,
1945
Hodejov, Vár-Gede,
1948
Hodejov
1994
Várgede

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Várgede (Hodejov) 141
Telefon: 0475683102
Fax: 0475683102

Honlap: obec-hodejov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Jakabová Katarína (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Jamnický Jaroslav (MOST - HÍD)
Jamnický Mikuláš (MOST - HÍD)
Planka Zsolt (MOST - HÍD)
Jakabová Katarína (SMK-MKP)
Csépe Ladislav (SMK-MKP)
Barto Ondrej (SMK-MKP)
Balog Gejza (SMK-MKP)
MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Várgedei Posta

Várgede 142

Gortva völgye Regonális Múzeum

Várgede 141

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Várgede 140

Magyar-Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Várgede 130

Várgedei Anyakönyvi Hivatal

Várgede 141

Várgedei Községi Hivatal

Várgede 141

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 782 94%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 29 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 834
magyarok 1245 98%
szlovákok 28 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1275
magyarok 1197 94%
szlovákok 35 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
egyéb 34 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1273
magyarok 984 72%
szlovákok 349 26%
romák 20 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1358
magyarok 891 64%
szlovákok 351 25%
romák 134 10%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1387
magyarok 530 34%
szlovákok 398 25%
romák 504 32%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 139 9%
összlétszám 1577
magyarok 918 60%
szlovákok 452 29%
romák 106 7%
ukránok 1 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 48 3%
összlétszám 1534
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1104
Választási részvétel: 63.22 %
Kiadott boríték: 698
Bedobott boríték: 698

Polgármester

Érvényes szavazólap: 686
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jakabová Katarína 434 63.27 % SMK-MKP
Illéš Daniel 252 36.73 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jakabová Katarína 356 SMK-MKP
Jamnický Jaroslav 314 MOST - HÍD
Jamnický Mikuláš 309 MOST - HÍD
Planka Zsolt 295 MOST - HÍD
Csépe Ladislav 264 SMK-MKP
Barto Ondrej 242 SMK-MKP
Balog Gejza 162 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SRK 28.57% SRK 2 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1053
Választási részvétel: 19.37 %
Kiadott boríték: 204
Bedobott boríték: 204
Választásra jogosult: 1050
Választási részvétel: 15.43 %
Kiadott boríték: 162
Bedobott boríték: 162
Választásra jogosult: 1 098
Választási részvétel: 21,40 %
Kiadott boríték: 235
Bedobott boríték: 235

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 187
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 182
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ladislav Fízik 49 26.20 % ASV
Marian Kotleba 47 25.13 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Maňka 37 19.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 23 12.30 % KĽS
Ľudovít Kaník 14 7.49 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 6 3.21 % Független
Karol Konárik 4 2.14 % SNS
Pavel Chovanec 4 2.14 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 1 0.53 % NP
Jozef Sásik 1 0.53 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 0.53 % KSS
Vladimír Maňka 71 44.10% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 64 35.16 % Független
Marian Kotleba 52 28.57 % ĽSNS
Igor Kašper 36 19.78 % Független
Vojtech Kökény 13 7.14 % SRK
Martin Juhaniak 10 5.49 % Független
Alena Pivovarčiová 3 1.65 % NP
Milan Urbáni 2 1.10 % SMS
Pavel Greksa 1 0.55 % Független
Jozef Sásik 1 0.55 % SĽSAH
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 195
Érvényes szavazólap: 223
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Vojtech Szajkó 51 26.15% Független
Jozef Šimko 47 24.10% Független
Peter Juhász 45 23.08% SMK-MKP
Gejza Farkaš 39 20.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tomáš Agócs 29 14.87% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 29 14.87% SMK-MKP
Kristián Gavalier 26 13.33% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 24 12.31% MOST - HÍD
František Auxt 23 11.79% SMK-MKP
Peter Mináč 19 9.74% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 18 9.23% KDH, SMER - SD
Stanislav Mizík 18 9.23% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balog 17 8.72% SMS
Jozef Pupala 17 8.72% KSS
Zoltán Bán 17 8.72% SMK-MKP
Tomáš Rosiar 14 7.18% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 14 7.18% KDH, SMER - SD
Pavel Struhár 14 7.18% SMER - SD, KDH
Vojtech Kökény 13 6.67% SRK
Silvia Vargová 13 6.67% MOST - HÍD
Viliam Vaš 12 6.15% SMER - SD, KDH
Dušan Faško 11 5.64% KSS
Ivan Hazucha 10 5.13% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 8 4.10% ASV
Helena Krauszová 7 3.59% SMS
Ján Matej 7 3.59% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Antal 6 3.08% ÚSVIT
Pavel Cibuliak 5 2.56% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jana Uhrinová 4 2.05% SNS
Marian Petrok 4 2.05% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Horváth 4 2.05% KĽS
Peter Vraniak 3 1.54% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 3 1.54% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Renáta Puhlová 3 1.54% PD
Csaba Horváth 3 1.54% Független
Jozef Hrablay 3 1.54% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Suja 3 1.54% Független
Dušan Širák 3 1.54% KSS
Viliam Vidinský 3 1.54% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 3 1.54% SZS, Zmena zdola, DÚ
Samuel Zubo 2 1.03% KSS
Veronika Rízová 2 1.03% KSS
Romana Antalová 2 1.03% ÚSVIT
Peter Vetrák 2 1.03% SĽS
Ján Hiraj 1 0.51% NP
Aneta Vargicová 1 0.51% SNS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Jozef Šimko 80 35.87% Független
Peter Juhász 74 33.18% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 60 26.91% SMK-MKP
Ferenc Auxt 42 18.83% SMK-MKP
Štefan Vavrek 40 17.94% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 40 17.94% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 40 17.94% Független
Michal Bagačka 37 16.59% SMER-SD
Ladislav Lang 35 15.70% MOST - HÍD
Aladár Bari 33 14.80% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 32 14.35% SRK
Pavel Cibuliak 29 13.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Rigó 28 12.56% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 28 12.56% SRK
Zdenko Ľaudár 26 11.66% ĽS Naše Slovensko
Peter Mináč 24 10.76% SMER-SD
Stanislav Mizík 24 10.76% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 23 10.31% SMER-SD
Andrea Andrášiová 23 10.31% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Csaba Csízi 19 8.52% MOST - HÍD
Adriana Zavadinková 18 8.07% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 17 7.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Dušan Hlinka 16 7.17% SMER-SD
Branislav Bukviar 15 6.73% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Lukáš Kvietok 13 5.83% SMER-SD
Katarína Moncoľová 12 5.38% Független
Stanislava Zvarová 11 4.93% SMER-SD
Ján Antal 11 4.93% JEDNOTA-ĽSS
Kristián Korheľ 11 4.93% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Gejza Farkaš 10 4.48% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Lebeda 10 4.48% Független
Aneta Vargicová 10 4.48% SNS
Vladimír Skrutek 9 4.04% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zoltán Biró 9 4.04% DOMA DOBRE
Robert Bottlik 8 3.59% SME RODINA - Boris Kollár
Gejza Mede 7 3.14% Független
Tomáš Sliva 7 3.14% MOST - HÍD
Miroslava Vargová 7 3.14% Független
Marian Petrok 6 2.69% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslava Grendelová 6 2.69% KSS
Anna Zsóriová 5 2.24% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Pliešovský 5 2.24% SNS
Alena Pivovarčiová 4 1.79% NP
Vojtech Menyhárt 4 1.79% Független
Anatolij Jefimov 3 1.35% KSS
Ján Lichanec 3 1.35% Független
Róbert Čipka 2 0.90% KSS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 34.09 %
Tiszolc 212 20.89 %
Nyustya 134 13.20 %
Klenóc 59 5.81 %
Feled 29 2.86 %
Bakostörék 28 2.76 %
Rimaráhó 21 2.07 %
Várgede 18 1.77 %
Jánosi 18 1.77 %
Osgyán 17 1.67 %
Rimabrézó 16 1.58 %
Cserencsény 12 1.18 %
Meleghegy 12 1.18 %
Kruzsnó 11 1.08 %
Rimaszabadi 9 0.89 %
Derencsény 9 0.89 %
Uzapanyit 8 0.79 %
Durendapuszta 8 0.79 %
Rimabánya 8 0.79 %
Rimazsaluzsány 7 0.69 %
Sajószentkirály 7 0.69 %
Velkenye 7 0.69 %
Gömörfüge 7 0.69 %
Rimaszécs 6 0.59 %
Vámosbalog 5 0.49 %
Dobóca 5 0.49 %
Kecege 5 0.49 %
Balogrussó 5 0.49 %
Kőhegy 5 0.49 %
Kerekgede 5 0.49 %
Balogfala 4 0.39 %
Rakottyás 4 0.39 %
Rónapatak 4 0.39 %
Runya 4 0.39 %
Oldalfala 4 0.39 %
Zeherje 4 0.39 %
Bellény 3 0.30 %
Zsip 3 0.30 %
Kacagópuszta 3 0.30 %
Guszona 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Gortvakisfalud 3 0.30 %
Ajnácskő 3 0.30 %
Gernyőpuszta 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Bátka 3 0.30 %
Csíz 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Détér 2 0.20 %
Zádorháza 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Bugyikfala 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Hanva 2 0.20 %
Balogpádár 2 0.20 %
Rimapálfala 2 0.20 %
Kövecses 2 0.20 %
Gömörispánmező 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 10.52 %
Rimaszombat 141 6.13 %
Rimaszécs 141 6.13 %
Baraca 102 4.43 %
Sajólénártfalva 66 2.87 %
Cakó 55 2.39 %
Sajószentkirály 49 2.13 %
Nemesmartonfala 46 2.00 %
Kálosa 38 1.65 %
Zsip 38 1.65 %
Abafalva 36 1.56 %
Dobóca 35 1.52 %
Velkenye 34 1.48 %
Bátka 34 1.48 %
Hanva 34 1.48 %
Várgede 33 1.43 %
Vámosbalog 32 1.39 %
Rakottyás 31 1.35 %
Balogtamási 29 1.26 %
Tajti 29 1.26 %
Gesztete 28 1.22 %
Balogfala 28 1.22 %
Rimasimonyi 28 1.22 %
Jéne 28 1.22 %
Feled 27 1.17 %
Sajókeszi 27 1.17 %
Csíz 26 1.13 %
Uzapanyit 25 1.09 %
Gömörfüge 21 0.91 %
Jánosi 16 0.70 %
Rimapálfala 16 0.70 %
Méhi 16 0.70 %
Balogújfalu 16 0.70 %
Serke 15 0.65 %
Naprágy 15 0.65 %
Balogiványi 15 0.65 %
Almágy 14 0.61 %
Zádorháza 10 0.43 %
Runya 10 0.43 %
Harmac 9 0.39 %
Kövecses 8 0.35 %
Darnya 7 0.30 %
Szútor 7 0.30 %
Alsóvály 7 0.30 %
Osgyán 6 0.26 %
Egyházasbást 6 0.26 %
Nyustya 6 0.26 %
Détér 6 0.26 %
Gortvakisfalud 6 0.26 %
Sajórecske 6 0.26 %
Ajnácskő 5 0.22 %
Klenóc 5 0.22 %
Perjése 5 0.22 %
Sajólenke 4 0.17 %
Óbást 4 0.17 %
Vecseklő 4 0.17 %
Hubó 4 0.17 %
Medveshidegkút 4 0.17 %
Korláti 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Oldalfala 3 0.13 %
Guszona 3 0.13 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Ratkószabadi 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Felsővály 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.86 %
Tiszolc 81 8.98 %
Klenóc 17 1.88 %
Nyustya 16 1.77 %
Rimaszécs 11 1.22 %
Osgyán 9 1.00 %
Rimaráhó 7 0.78 %
Cserencsény 7 0.78 %
Feled 6 0.67 %
Rimazsaluzsány 6 0.67 %
Jánosi 6 0.67 %
Karaszkó 4 0.44 %
Méhi 4 0.44 %
Kálosa 4 0.44 %
Várgede 4 0.44 %
Sajószentkirály 4 0.44 %
Zeherje 3 0.33 %
Rimabánya 3 0.33 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 11.75 %
Nyustya 12 1.60 %
Jánosi 9 1.20 %
Feled 5 0.67 %
Gömörfüge 4 0.53 %
Méhi 4 0.53 %
Cserencsény 4 0.53 %
Rimaszécs 4 0.53 %
Tiszolc 4 0.53 %
Gernyőpuszta 4 0.53 %
Várgede 3 0.40 %
Vámosbalog 3 0.40 %
Kruzsnó 3 0.40 %
Sajószentkirály 3 0.40 %
Klenóc 3 0.40 %
Osgyán 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Uzapanyit 2 0.27 %
Nemesradnót 2 0.27 %
Rimaráhó 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Kálosa 2 0.27 %
Balogpádár 2 0.27 %
Meleghegy 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Tajti 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Bátka 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Zeherje 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 89.18 %
Nyustya 49 5.52 %
Osgyán 45 5.07 %
Tiszolc 45 5.07 %
Feled 35 3.95 %
Klenóc 32 3.61 %
Várgede 23 2.59 %
Cserencsény 22 2.48 %
Rimaráhó 17 1.92 %
Bátka 15 1.69 %
Vámosbalog 14 1.58 %
Ajnácskő 14 1.58 %
Bakostörék 13 1.47 %
Jánosi 12 1.35 %
Alsósziklás 11 1.24 %
Csíz 10 1.13 %
Ratkószuha 10 1.13 %
Kruzsnó 10 1.13 %
Zeherje 9 1.01 %
Kecege 9 1.01 %
Vecseklő 9 1.01 %
Rimazsaluzsány 9 1.01 %
Perjése 8 0.90 %
Balogrussó 8 0.90 %
Abafalva 8 0.90 %
Guszona 8 0.90 %
Sajószentkirály 7 0.79 %
Gömörfüge 7 0.79 %
Dobóca 7 0.79 %
Alsóvály 7 0.79 %
Meleghegy 7 0.79 %
Nemesradnót 7 0.79 %
Felsővály 6 0.68 %
Rimaszécs 6 0.68 %
Oldalfala 6 0.68 %
Méhi 6 0.68 %
Rimabánya 6 0.68 %
Rakottyás 5 0.56 %
Dúlháza 5 0.56 %
Zsip 5 0.56 %
Derencsény 5 0.56 %
Gömörpéterfala 5 0.56 %
Serke 5 0.56 %
Hanva 5 0.56 %
Velkenye 5 0.56 %
Durendapuszta 4 0.45 %
Bellény 4 0.45 %
Rimaszabadi 4 0.45 %
Sajólenke 4 0.45 %
Rimabrézó 4 0.45 %
Uzapanyit 4 0.45 %
Balogiványi 3 0.34 %
Balogfala 3 0.34 %
Kőhegy 3 0.34 %
Felsősziklás 3 0.34 %
Kacagópuszta 3 0.34 %
Balogpádár 3 0.34 %
Kálosa 3 0.34 %
Hubó 3 0.34 %
Rónapatak 3 0.34 %
Runya 3 0.34 %
Tajti 3 0.34 %
Óbást 3 0.34 %
Gernyőpuszta 3 0.34 %
Babarét 2 0.23 %
Gortvakisfalud 2 0.23 %
Ratkószabadi 2 0.23 %
Almágy 2 0.23 %
Gömörmihályfalva 2 0.23 %
Nemesmartonfala 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Bugyikfala 2 0.23 %
Karaszkó 2 0.23 %
Darnya 2 0.23 %
Szilistye 2 0.23 %
Gesztete 2 0.23 %
Kerekgede 2 0.23 %
Magyarhegymeg 2 0.23 %
Kövecses 2 0.23 %
Medveshidegkút 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Harmac 2 0.23 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Tóthegymeg 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Naprágy 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 111.65 %
Nyustya 36 5.11 %
Osgyán 34 4.83 %
Cserencsény 26 3.69 %
Tiszolc 23 3.27 %
Bakostörék 21 2.98 %
Klenóc 20 2.84 %
Jánosi 20 2.84 %
Rimaráhó 19 2.70 %
Rimabánya 16 2.27 %
Feled 15 2.13 %
Rimazsaluzsány 14 1.99 %
Ratkószabadi 14 1.99 %
Bátka 12 1.70 %
Várgede 10 1.42 %
Vámosbalog 9 1.28 %
Uzapanyit 9 1.28 %
Kruzsnó 9 1.28 %
Rimaszécs 9 1.28 %
Kőhegy 7 0.99 %
Nemesradnót 7 0.99 %
Sajószentkirály 6 0.85 %
Meleghegy 5 0.71 %
Rimabrézó 5 0.71 %
Balogpádár 5 0.71 %
Abafalva 4 0.57 %
Zeherje 4 0.57 %
Felsősziklás 4 0.57 %
Almágy 4 0.57 %
Runya 4 0.57 %
Rimaszabadi 3 0.43 %
Baraca 3 0.43 %
Kecege 3 0.43 %
Balogrussó 3 0.43 %
Velkenye 3 0.43 %
Vecseklő 3 0.43 %
Sajólenke 3 0.43 %
Alsóvály 3 0.43 %
Kacagópuszta 3 0.43 %
Bugyikfala 3 0.43 %
Óbást 2 0.28 %
Gömörfüge 2 0.28 %
Guszona 2 0.28 %
Perjése 2 0.28 %
Durendapuszta 2 0.28 %
Serke 2 0.28 %
Gömörispánmező 2 0.28 %
Rakottyás 2 0.28 %
Gortvakisfalud 2 0.28 %
Gernyőpuszta 2 0.28 %
Alsósziklás 2 0.28 %
Tóthegymeg 2 0.28 %
Karaszkó 2 0.28 %
Felsővály 2 0.28 %
Dobóca 2 0.28 %
Ajnácskő 1 0.14 %
Csíz 1 0.14 %
Rónapatak 1 0.14 %
Kopárhegy 1 0.14 %
Rimasimonyi 1 0.14 %
Gesztes 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Détér 1 0.14 %
Oldalfala 1 0.14 %
Kövecses 1 0.14 %
Medveshidegkút 1 0.14 %
Szútor 1 0.14 %
Babarét 1 0.14 %
Balogtamási 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Korláti 1 0.14 %
Sajórecske 1 0.14 %
Balogfala 1 0.14 %
Bellény 1 0.14 %
Balogújfalu 1 0.14 %
Dobfenek 1 0.14 %
Darnya 1 0.14 %
Kálosa 1 0.14 %
Derencsény 1 0.14 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 18.63 %
Osgyán 23 0.91 %
Jánosi 21 0.83 %
Zeherje 14 0.55 %
Feled 13 0.51 %
Bátka 11 0.43 %
Bakostörék 9 0.36 %
Rimaszécs 9 0.36 %
Tiszolc 9 0.36 %
Cserencsény 8 0.32 %
Sajószentkirály 7 0.28 %
Kövecses 7 0.28 %
Dobóca 7 0.28 %
Gesztete 6 0.24 %
Rimaráhó 6 0.24 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Ajnácskő 5 0.20 %
Várgede 5 0.20 %
Klenóc 5 0.20 %
Serke 5 0.20 %
Rimazsaluzsány 5 0.20 %
Balogfala 5 0.20 %
Balogtamási 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Vámosbalog 4 0.16 %
Alsósziklás 4 0.16 %
Felsővály 4 0.16 %
Guszona 3 0.12 %
Kruzsnó 3 0.12 %
Almágy 3 0.12 %
Uzapanyit 3 0.12 %
Kecege 3 0.12 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Nyustya 3 0.12 %
Rimabánya 3 0.12 %
Gömörfüge 2 0.08 %
Meleghegy 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Nemesmartonfala 2 0.08 %
Tajti 2 0.08 %
Rimabrézó 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Abafalva 2 0.08 %
Nemesradnót 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 52.23 %
Nyustya 107 7.83 %
Tiszolc 34 2.49 %
Feled 28 2.05 %
Klenóc 28 2.05 %
Jánosi 22 1.61 %
Osgyán 20 1.46 %
Cserencsény 18 1.32 %
Détér 17 1.24 %
Bátka 17 1.24 %
Ajnácskő 17 1.24 %
Várgede 15 1.10 %
Kruzsnó 14 1.02 %
Gernyőpuszta 10 0.73 %
Bakostörék 10 0.73 %
Rimaráhó 10 0.73 %
Rimabánya 9 0.66 %
Guszona 8 0.59 %
Meleghegy 8 0.59 %
Zeherje 7 0.51 %
Rimabrézó 7 0.51 %
Zsip 7 0.51 %
Perjése 6 0.44 %
Csíz 6 0.44 %
Vámosbalog 6 0.44 %
Rimazsaluzsány 5 0.37 %
Felsősziklás 5 0.37 %
Rimaszécs 5 0.37 %
Kacagópuszta 5 0.37 %
Alsósziklás 5 0.37 %
Sajószentkirály 5 0.37 %
Sajólenke 4 0.29 %
Dobóca 4 0.29 %
Hubó 4 0.29 %
Nemesradnót 4 0.29 %
Tóthegymeg 4 0.29 %
Uzapanyit 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Durendapuszta 3 0.22 %
Kövecses 3 0.22 %
Vecseklő 3 0.22 %
Tajti 3 0.22 %
Sajórecske 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Kőhegy 3 0.22 %
Alsóvály 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Balogrussó 3 0.22 %
Dúlháza 3 0.22 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.69 %
Ajnácskő 113 3.44 %
Sajólénártfalva 108 3.29 %
Bátka 77 2.35 %
Feled 76 2.32 %
Sajószentkirály 66 2.01 %
Rimaszécs 65 1.98 %
Csíz 61 1.86 %
Nemesradnót 54 1.65 %
Vámosbalog 51 1.55 %
Tajti 51 1.55 %
Hanva 43 1.31 %
Velkenye 35 1.07 %
Harmac 31 0.94 %
Baraca 30 0.91 %
Almágy 29 0.88 %
Méhi 27 0.82 %
Darnya 25 0.76 %
Óbást 25 0.76 %
Rimasimonyi 23 0.70 %
Runya 23 0.70 %
Osgyán 21 0.64 %
Guszona 20 0.61 %
Serke 20 0.61 %
Abafalva 19 0.58 %
Várgede 19 0.58 %
Sajólenke 19 0.58 %
Sajórecske 19 0.58 %
Dobóca 19 0.58 %
Gesztete 18 0.55 %
Gömörpéterfala 17 0.52 %
Cakó 15 0.46 %
Uzapanyit 14 0.43 %
Egyházasbást 14 0.43 %
Jánosi 13 0.40 %
Rakottyás 13 0.40 %
Balogfala 12 0.37 %
Nyustya 12 0.37 %
Zsip 11 0.34 %
Rimaráhó 11 0.34 %
Korláti 11 0.34 %
Kövecses 11 0.34 %
Meleghegy 9 0.27 %
Balogpádár 9 0.27 %
Magyarhegymeg 9 0.27 %
Hubó 9 0.27 %
Tiszolc 9 0.27 %
Alsóvály 9 0.27 %
Détér 9 0.27 %
Vecseklő 9 0.27 %
Balogiványi 8 0.24 %
Balogújfalu 7 0.21 %
Balogtamási 7 0.21 %
Kálosa 7 0.21 %
Bakostörék 7 0.21 %
Medveshidegkút 6 0.18 %
Rimabrézó 6 0.18 %
Dobfenek 6 0.18 %
Gömörfüge 6 0.18 %
Zádorháza 6 0.18 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 109.68 %
Tiszolc 91 7.40 %
Nyustya 72 5.86 %
Klenóc 58 4.72 %
Osgyán 48 3.91 %
Rimaráhó 47 3.82 %
Cserencsény 38 3.09 %
Bakostörék 31 2.52 %
Jánosi 26 2.12 %
Feled 23 1.87 %
Kőhegy 16 1.30 %
Várgede 16 1.30 %
Rimabrézó 15 1.22 %
Rimazsaluzsány 14 1.14 %
Meleghegy 13 1.06 %
Almágy 12 0.98 %
Rimaszabadi 11 0.90 %
Kruzsnó 10 0.81 %
Bátka 10 0.81 %
Felsősziklás 10 0.81 %
Ajnácskő 10 0.81 %
Derencsény 9 0.73 %
Rimabánya 9 0.73 %
Zeherje 9 0.73 %
Alsósziklás 9 0.73 %
Gernyőpuszta 8 0.65 %
Karaszkó 8 0.65 %
Vámosbalog 7 0.57 %
Oldalfala 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Gortvakisfalud 6 0.49 %
Abafalva 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rónapatak 6 0.49 %
Balogrussó 5 0.41 %
Bellény 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Runya 5 0.41 %
Babarét 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Balogpádár 5 0.41 %
Gömörfüge 4 0.33 %
Guszona 4 0.33 %
Alsóvály 4 0.33 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 64.56 %
Rimaszécs 175 8.43 %
Kálosa 133 6.40 %
Bátka 123 5.92 %
Feled 117 5.63 %
Ajnácskő 100 4.81 %
Egyházasbást 90 4.33 %
Vámosbalog 81 3.90 %
Nemesradnót 73 3.51 %
Méhi 67 3.23 %
Hanva 67 3.23 %
Almágy 67 3.23 %
Balogfala 66 3.18 %
Serke 61 2.94 %
Csíz 59 2.84 %
Kövecses 56 2.70 %
Détér 56 2.70 %
Harmac 55 2.65 %
Óbást 55 2.65 %
Gesztete 50 2.41 %
Felsővály 48 2.31 %
Dobóca 47 2.26 %
Naprágy 46 2.21 %
Abafalva 45 2.17 %
Tajti 45 2.17 %
Jánosi 45 2.17 %
Várgede 42 2.02 %
Alsóvály 41 1.97 %
Rimasimonyi 40 1.93 %
Sajószentkirály 40 1.93 %
Sajólénártfalva 39 1.88 %
Balogiványi 39 1.88 %
Gömörpéterfala 39 1.88 %
Magyarhegymeg 36 1.73 %
Sajókeszi 34 1.64 %
Zsip 29 1.40 %
Vecseklő 28 1.35 %
Guszona 27 1.30 %
Cakó 26 1.25 %
Balogújfalu 26 1.25 %
Velkenye 26 1.25 %
Osgyán 26 1.25 %
Runya 25 1.20 %
Perjése 25 1.20 %
Uzapanyit 22 1.06 %
Cserencsény 21 1.01 %
Sajólenke 21 1.01 %
Gömörmihályfalva 19 0.91 %
Jéne 18 0.87 %
Zádorháza 18 0.87 %
Balogtamási 18 0.87 %
Gömörfüge 17 0.82 %
Dobfenek 15 0.72 %
Sajórecske 15 0.72 %
Rakottyás 14 0.67 %
Kerekgede 14 0.67 %
Hubó 13 0.63 %
Baraca 13 0.63 %
Oldalfala 11 0.53 %
Medveshidegkút 10 0.48 %
Kisgömöri 10 0.48 %
Balogpádár 10 0.48 %
Bakostörék 10 0.48 %
Rimapálfala 9 0.43 %
Darnya 9 0.43 %
Jeszte 8 0.39 %
Nemesmartonfala 7 0.34 %
Rimaráhó 6 0.29 %
Korláti 5 0.24 %
Gortvakisfalud 5 0.24 %
Dúlháza 5 0.24 %
Klenóc 5 0.24 %
Nyustya 5 0.24 %
Tiszolc 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Gernyőpuszta 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Bellény 3 0.14 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.42 %
Klenóc 25 1.21 %
Nyustya 19 0.92 %
Tiszolc 17 0.82 %
Jánosi 13 0.63 %
Kálosa 12 0.58 %
Rimaszécs 11 0.53 %
Nemesradnót 11 0.53 %
Rimasimonyi 10 0.48 %
Bátka 10 0.48 %
Várgede 10 0.48 %
Almágy 10 0.48 %
Gortvakisfalud 10 0.48 %
Osgyán 9 0.43 %
Bakostörék 8 0.39 %
Egyházasbást 8 0.39 %
Serke 8 0.39 %
Ajnácskő 8 0.39 %
Csíz 7 0.34 %
Détér 7 0.34 %
Guszona 7 0.34 %
Abafalva 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.24 %
Gömörfüge 5 0.24 %
Tajti 5 0.24 %
Rimaráhó 5 0.24 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 23.52 %
Egyházasbást 75 7.91 %
Feled 55 5.80 %
Tajti 43 4.54 %
Almágy 42 4.43 %
Óbást 36 3.80 %
Harmac 27 2.85 %
Ajnácskő 23 2.43 %
Balogfala 21 2.22 %
Gömörpéterfala 19 2.00 %
Rimaszécs 19 2.00 %
Jeszte 19 2.00 %
Vecseklő 18 1.90 %
Détér 17 1.79 %
Rimasimonyi 16 1.69 %
Dobfenek 16 1.69 %
Gesztete 15 1.58 %
Guszona 13 1.37 %
Medveshidegkút 12 1.27 %
Bátka 12 1.27 %
Csíz 12 1.27 %
Serke 10 1.05 %
Vámosbalog 8 0.84 %
Abafalva 7 0.74 %
Várgede 7 0.74 %
Nyustya 7 0.74 %
Kövecses 6 0.63 %
Kálosa 6 0.63 %
Méhi 6 0.63 %
Jánosi 5 0.53 %
Hanva 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Sajólénártfalva 5 0.53 %
Osgyán 5 0.53 %
Balogiványi 5 0.53 %
Zsip 4 0.42 %
Velkenye 4 0.42 %
Gortvakisfalud 4 0.42 %
Zádorháza 4 0.42 %
Balogpádár 3 0.32 %
Tiszolc 3 0.32 %
Balogújfalu 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Darnya 3 0.32 %
Nemesradnót 3 0.32 %
Dobóca 3 0.32 %
Rimaráhó 3 0.32 %
Gömörfüge 3 0.32 %
Oldalfala 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Klenóc 2 0.21 %
Zeherje 2 0.21 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 150.30 %
Klenóc 94 9.27 %
Bakostörék 82 8.09 %
Nyustya 78 7.69 %
Rimaráhó 72 7.10 %
Tiszolc 69 6.80 %
Cserencsény 60 5.92 %
Kruzsnó 34 3.35 %
Osgyán 33 3.25 %
Jánosi 31 3.06 %
Várgede 23 2.27 %
Feled 23 2.27 %
Rimabrézó 22 2.17 %
Meleghegy 16 1.58 %
Rimazsaluzsány 15 1.48 %
Derencsény 15 1.48 %
Gernyőpuszta 15 1.48 %
Zeherje 14 1.38 %
Felsősziklás 13 1.28 %
Bátka 12 1.18 %
Ajnácskő 12 1.18 %
Balogrussó 11 1.08 %
Vámosbalog 11 1.08 %
Sajószentkirály 10 0.99 %
Karaszkó 9 0.89 %
Gesztes 9 0.89 %
Bugyikfala 9 0.89 %
Alsósziklás 9 0.89 %
Almágy 9 0.89 %
Runya 9 0.89 %
Rimabánya 9 0.89 %
Oldalfala 8 0.79 %
Abafalva 8 0.79 %
Kacagópuszta 8 0.79 %
Kecege 8 0.79 %
Uzapanyit 7 0.69 %
Rónapatak 7 0.69 %
Kőhegy 7 0.69 %
Méhi 6 0.59 %
Bellény 6 0.59 %
Medveshidegkút 6 0.59 %
Rimaszabadi 6 0.59 %
Rimaszécs 5 0.49 %
Kerekgede 5 0.49 %
Sajólenke 5 0.49 %
Rimapálfala 5 0.49 %
Dobrapatak 5 0.49 %
Harmac 5 0.49 %
Durendapuszta 5 0.49 %
Gömörispánmező 4 0.39 %
Hanva 4 0.39 %
Balogfala 4 0.39 %
Alsóvály 4 0.39 %
Détér 4 0.39 %
Tóthegymeg 4 0.39 %
Cakó 3 0.30 %
Perjése 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Gömörfüge 3 0.30 %
Darnya 3 0.30 %
Rakottyás 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Magyarhegymeg 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Szilistye 2 0.20 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 104.94 %
Szútor 215 8.24 %
Nyustya 182 6.97 %
Tiszolc 135 5.17 %
Gesztete 131 5.02 %
Feled 129 4.94 %
Jánosi 121 4.64 %
Klenóc 98 3.75 %
Osgyán 95 3.64 %
Cserencsény 88 3.37 %
Rimaszécs 81 3.10 %
Várgede 80 3.07 %
Bátka 74 2.84 %
Bakostörék 67 2.57 %
Rimaráhó 66 2.53 %
Serke 62 2.38 %
Dobóca 56 2.15 %
Rimasimonyi 48 1.84 %
Rimapálfala 47 1.80 %
Ajnácskő 47 1.80 %
Vámosbalog 47 1.80 %
Balogfala 41 1.57 %
Harmac 40 1.53 %
Nemesradnót 40 1.53 %
Kruzsnó 40 1.53 %
Almágy 39 1.49 %
Sajószentkirály 37 1.42 %
Détér 37 1.42 %
Meleghegy 36 1.38 %
Abafalva 34 1.30 %
Méhi 34 1.30 %
Gernyőpuszta 31 1.19 %
Zeherje 30 1.15 %
Felsővály 28 1.07 %
Tajti 27 1.03 %
Csíz 27 1.03 %
Uzapanyit 26 1.00 %
Velkenye 25 0.96 %
Hanva 25 0.96 %
Rimazsaluzsány 25 0.96 %
Guszona 25 0.96 %
Bellény 23 0.88 %
Egyházasbást 22 0.84 %
Alsósziklás 21 0.80 %
Óbást 20 0.77 %
Gortvakisfalud 19 0.73 %
Balogiványi 18 0.69 %
Derencsény 18 0.69 %
Sajólénártfalva 18 0.69 %
Balogtamási 18 0.69 %
Balogújfalu 17 0.65 %
Gömörpéterfala 17 0.65 %
Kőhegy 17 0.65 %
Rimabrézó 17 0.65 %
Kálosa 16 0.61 %
Magyarhegymeg 16 0.61 %
Kacagópuszta 16 0.61 %
Runya 15 0.57 %
Rimaszabadi 15 0.57 %
Rimabánya 14 0.54 %
Baraca 14 0.54 %
Karaszkó 14 0.54 %
Kövecses 13 0.50 %
Oldalfala 13 0.50 %
Zsip 13 0.50 %
Alsóvály 13 0.50 %
Gömörfüge 13 0.50 %
Jeszte 12 0.46 %
Kerekgede 11 0.42 %
Durendapuszta 10 0.38 %
Rakottyás 10 0.38 %
Jéne 10 0.38 %
Kecege 10 0.38 %
Balogpádár 9 0.34 %
Perjése 9 0.34 %
Balogrussó 9 0.34 %
Vecseklő 8 0.31 %
Hubó 8 0.31 %
Rónapatak 7 0.27 %
Sajólenke 7 0.27 %
Ratkószabadi 7 0.27 %
Kisgömöri 7 0.27 %
Korláti 7 0.27 %
Nemesmartonfala 6 0.23 %
Zádorháza 5 0.19 %
Felsősziklás 5 0.19 %
Dobfenek 5 0.19 %
Ratkószuha 4 0.15 %
Naprágy 4 0.15 %
Kiéte 4 0.15 %
Tóthegymeg 4 0.15 %
Gesztes 3 0.11 %
Babarét 3 0.11 %
Cakó 3 0.11 %
Bugyikfala 3 0.11 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 25.87 %
Klenóc 152 17.10 %
Rimaszombat 148 16.65 %
Tiszolc 68 7.65 %
Rimaráhó 36 4.05 %
Rimabrézó 26 2.92 %
Rimazsaluzsány 20 2.25 %
Rimabánya 18 2.02 %
Bakostörék 16 1.80 %
Rimaszabadi 15 1.69 %
Cserencsény 13 1.46 %
Várgede 11 1.24 %
Jánosi 9 1.01 %
Kecege 9 1.01 %
Kruzsnó 8 0.90 %
Balogrussó 8 0.90 %
Babarét 8 0.90 %
Nemesradnót 7 0.79 %
Meleghegy 7 0.79 %
Osgyán 6 0.67 %
Durendapuszta 6 0.67 %
Feled 6 0.67 %
Zsip 6 0.67 %
Felsősziklás 6 0.67 %
Gömörfüge 6 0.67 %
Rimaszécs 6 0.67 %
Alsóvály 5 0.56 %
Oldalfala 5 0.56 %
Abafalva 5 0.56 %
Kőhegy 5 0.56 %
Sajószentkirály 5 0.56 %
Óbást 4 0.45 %
Ajnácskő 4 0.45 %
Vámosbalog 4 0.45 %
Gernyőpuszta 4 0.45 %
Hanva 4 0.45 %
Balogpádár 4 0.45 %
Kiéte 4 0.45 %
Bátka 4 0.45 %
Karaszkó 4 0.45 %
Sajólenke 4 0.45 %
Rimapálfala 3 0.34 %
Szilistye 3 0.34 %
Rónapatak 3 0.34 %
Vecseklő 3 0.34 %
Méhi 3 0.34 %
Zeherje 3 0.34 %
Harmac 3 0.34 %
Felsővály 3 0.34 %
Hubó 3 0.34 %
Tajti 3 0.34 %
Kerekgede 3 0.34 %
Rimasimonyi 2 0.22 %
Balogfala 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Derencsény 2 0.22 %
Ratkószabadi 2 0.22 %
Sajórecske 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Uzapanyit 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Velkenye 2 0.22 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 35.17 %
Kacagópuszta 50 3.39 %
Nyustya 46 3.12 %
Gernyőpuszta 44 2.99 %
Tiszolc 39 2.65 %
Klenóc 39 2.65 %
Rimaszécs 34 2.31 %
Harmac 28 1.90 %
Jánosi 24 1.63 %
Feled 22 1.49 %
Cserencsény 22 1.49 %
Osgyán 21 1.43 %
Balogiványi 18 1.22 %
Rimaráhó 16 1.09 %
Bakostörék 16 1.09 %
Durendapuszta 16 1.09 %
Rimabrézó 14 0.95 %
Felsősziklás 14 0.95 %
Csíz 13 0.88 %
Balogrussó 12 0.81 %
Dobóca 11 0.75 %
Sajószentkirály 11 0.75 %
Rimabánya 10 0.68 %
Derencsény 10 0.68 %
Vámosbalog 10 0.68 %
Meleghegy 9 0.61 %
Zádorháza 8 0.54 %
Gömörispánmező 8 0.54 %
Serke 7 0.48 %
Kecege 7 0.48 %
Tóthegymeg 7 0.48 %
Abafalva 6 0.41 %
Bátka 6 0.41 %
Gesztete 5 0.34 %
Bugyikfala 5 0.34 %
Sajólenke 5 0.34 %
Kövecses 5 0.34 %
Uzapanyit 5 0.34 %
Karaszkó 5 0.34 %
Alsósziklás 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Kőhegy 4 0.27 %
Jéne 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Kruzsnó 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Zeherje 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Rimazsaluzsány 3 0.20 %
Gömörlipóc 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Jeszte 3 0.20 %
Várgede 3 0.20 %
Kisgömöri 3 0.20 %
Rimasimonyi 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Naprágy 2 0.14 %
Velkenye 2 0.14 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Oldalfala 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.23 %
Rimaszombat 442 20.63 %
Klenóc 253 11.81 %
Tiszolc 250 11.67 %
Rimaráhó 74 3.45 %
Bakostörék 46 2.15 %
Osgyán 43 2.01 %
Rimazsaluzsány 38 1.77 %
Rimabánya 32 1.49 %
Feled 29 1.35 %
Cserencsény 27 1.26 %
Kruzsnó 21 0.98 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.70 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0