SK
LV
.....

Gyerk

Község

címer zászló
564 99% magyar 1910
136 47% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gyerk
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hrkovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Honti-medence, Ipolymenti-hátság - Kisalföld, Honti-medence, Alsó-Ipolymente
Más földrajzi nevek:
Irtás, Kocsári-hegy, Lázak, Pléska, Repiske-hegy
Koordináták:
48.08815765, 18.90244102
Terület:
8,2 km2
Rang:
község
Népesség:
273
Tszf. magasság:
126 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93601
Település kód:
581895
Szervezeti azonosító:
36099091
Adóazonosító:
2021410160

A község az Ipoly jobb partján, az Alsó-Ipolymente kistájon, az Ipolymenti-hátság dombvidékének lábánál fekszik, a 66-os főút és az Ipolyság-Zólyom vasútvonal (megállóhely) mentén, Ipolyságtól 4 km-re nyugatra, Lévától 32 km-re délkeletre, Korponától 38 km-re délre. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Ipolyvisk és Alsószemeréd, északkeletről Nagytúr, keletről Ipolyság, délről pedig Ipolyság Pereszlényi katasztere határolja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). 1980-1998 között Ipolysághoz tartozott. Területe (8,20 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910/1938: 8,19 km²).

Népesség

1910-ben 567, 1921-ben 579, 1938-ban pedig 586, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosainak egyharmadát kitelepítették Magyarországra és magyarországi szlovákokat telepítettek be, a magyar lakosság 54,2 %-a reszlovakizált. Ennek ellenére magyar többségét sikerült megőriznie (1961-ben 59,5 %). 1938-2001 között népességének 42,2 %-át elveszítette, majd 2001-2011 között további 13,6 %-os népességcsökkenés figyelhető meg (339 főről 293-re). A lakosság többsége (52,2 %) magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 42,3 %. A túlnyomó többség (84,0%) római katolikus vallású.

Történelem

Korai időktől lakott település, okleveles említése 1156-ból való, Gyrki alakban, mikor Márton érsek a honti vár tartozékaként számon tartott község dézsmáját átengedi az esztergomi káptalannak. Később, 1245-ben Greky, Gerky, Gereky, Guereky és Girky alakban is szerepel a neve, mely vélhetőleg a görög szóból ered. 1262-ben László honti főesperes és fivére, Mihály a községi földek birtokosa, aki 1277-ben újabb földekkel gyarapodik, mely 1279-ben végül az esztergomi káptalan javadalmai közé kerül, minthogy IV. László király megengedte, hogy a halálát érző prépost így rendelkezzék. Az Anjouk idejében Gyeörk, Gyeork, Geork és Gyerky alakban írják a község nevét. A török hódoltság idejében teljesen elnéptelenedett, s csak az 1700-as években települt újra. Az esztergomi káptalan egészen a 19. század végéig a falu birtokosa volt, s a trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott, bár 1938–45 között ismét Magyarország része lett. 1979-ben Ipolysághoz csatolták, majd népszavazás eredményeként 1998-ban újra önálló község lett (az első - sikertelen - népszavazást 1992-ben, a másodikat 1997-ben tartották).

Mai jelentősége

Határában 1962-ben építették fel a Barátság kőolajvezeték egyik fontos szivattyúállomását. A községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Szent Katalinnak szentelt római katolikus temploma 1770-ben barokk stílusban épült, később (1808-1809) klasszicista stílusban alakították át.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GYERK. Herkovtze. Elegyes magyar, és tót falu, Hont Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Ipoly vizének partyán, az Ország útban, Ság mező Városhoz 3/4 mértföldnyire. Határbéli szőlö hegyei jó borokat teremnem, réttyei hasznosak, legelőjök elég, fekvése kies, földgye termékeny, malma Ipoly vizén, fája szűken van, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gyerk, (Hrkovcze), magyar falu, Honth vmegyében, az Ipoly jobb partján, ut. p. Ipoly-Sághoz 1/2 mfld: 474 kath., 1 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határa első osztálybeli. F. u. az esztergomi káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gyerk, ipolymenti magyar kisközség, 94 házzal és 548 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása Ipolyság, postája és távirója Tompa. A falú neve többféle változatban szerepel a régi följegyzésekben, így Greky, Gereki, Guereky, Gyrki alakban. Okleveles említésére már 1156-ban találunk, a mikor Márton érsek Gyrk falu dézsmáját az esztergomi káptalannak adta. A sági konvent oklevele szerint 1262-ben 45László mester honti főesperes és testvére, Mihály, vásároltak itt földet; de László főesperes, a királyi család jegyzője, már a következő esztendőben, 1263-ban, az egész falura királyi adományt nyert. 1277-ben László, immár esztergomi prépost, újabb adományt nyert a falu határában. 1279-ben IV. László megengedte, hogy a királyi udvarban betegen fekvő prépost szabadon rendelkezzék birtokai fölött, mire a prépost összes birtokait az esztergomi káptalannak hagyományozta. 1288-ban László király a falut a vármegye hatósága alól kivonta és a káptalan földesuri hatósága alá helyezte. Abban az időben Málasi Adorjánnak is volt itt négy ekényi földje, a melyet 1290-ben az esztergomi káptalan más birtokáért elcserélt. A XV. századbeli oklevelekben Gyeörk, Gyeork, Geork, majd Gyerky alakban akadunk a falu nevére. 1517-ben Balogh Miklóst találjuk itt kisebb birtokban. A török hódoltság korában, a XVII. század végén, a falu csaknem teljesen kipusztult és csak később települt újra. Az esztergomi káptalan a mult századig volt a község ura. Jelenleg nagyobb birtokos nincsen a faluban. A róm. kath. templom 1808-ban épült. Gyerk községhez tartozik Szovád puszta.

Magyar Katolikus Lexikon

Gyerk, v. Hont vm. (Hrkovce, Szl.): 1. 1900-1997: esperesség. - 2. plébánia a v. esztergomi egyhm. báti esp. ker-ében, 1995: az ipolysági esp. ker-ben. - 1156: Gyrki. Tp-át 1332 e. Alexandriai Szt Katalin tit. sztelték. A törökök Drégely várának bevétele után, 1552: elfoglalták. Mai Alexandriai Szt Katalin tp-át 1770: építették. 1808. VII. 19: tűzvész pusztított, a már használaton kívóüli régi tp. is elpusztult. E vész emlékére és újabb károk elhárítására ~ népe VII. 29-én, az „égés napján”, munkaszünetet és szentségimádási napot tartott, az 1948. áprilisi kitelepítéssel szűnt meg. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. Anyakönyvei 1808-tól. Anyanyelve m. - Filiái Kistompa és Horváti. - Plébánosai: 1300: Valentinus, 1337: Petrus, 1570: Kipti János, 1647: Fisseri Mihály, 1664: Mátyás, 1680: Gyárfás Benedek, 1686: Saághy Albert, 1688: Palásty Márton, 1689: János Kázmér, 1701: Csernák István, 1704: Gregan István, 1752: Nagy István, 1770: Daniss Mihály, 1779: Liptay Pál, 1779: Kirchkezmer Mátyás, 1784: Rákóczi János, 1792: Leniczki János, 1798: Simonich András, 1820: Gácser József, 1843: Magyar János, 1883: Szűcs József, majd Pollák Tamás, 1911: Kovács Pál, 1949: Udvardy János, Kovács Mihály, 1982: Weisz József. 1985-tól Alsószemeréd (Sazbó Miklós, 1990: Csonka Károly, 1992: Herdics György), 1993-tól Ipolyság (Biróczi István), 1997: újra saját plnosa Urbán József. - 1949: plnosát, Kovács Pált (1883-1949) letartóztatták azzal a váddal, hogy Mindszenty bíb. felvidéki összekötője; a pozsonyi börtönben meghalt. - Lakói 1940: 553 r.k., 1 ev., össz. 554; 1970: össz. 519, 65,9%-a m.; 2001: össz. 339, m. 196 (57,82%). Tipary László M. Sion 1867:834. (Fábián János: ~ tört.) - Némethy 1894:102. - Schem. Strig. 1917:45. - Nötscher 1940:72. - Hetényi Varga I:26, 145.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gyerk. Oklevéltárunkban 1156-ból szerepel először. Említése annak kapcsán történik, hogy Márton érsek a község dézsmáját átengedi az esztergomi káptalannak. Nevét ekkor Gyrk alakban írják. Később Greky, Gereky, Guereky és Girky alakban is szerepel neve. 1262-ben László honti főesperest és fivérét, Mihályt találjuk a községi földek birtokában, mint ez a sági konventnek egy okleveléből kitűnik László főesperes, aki egyben a király mellett a jegyzői tisztet is ellátta, egy évvel később az egész községhatár földesura. 1277-ben újabb földekkel gyarapodik az időközben esztergomi préposttá kinevezett László birtokál lománya, mely 1279-ben végül is az esztergomi káptalan javadalmai közé kerül, minthogy IV. László király megengedte, hogy a halálát érző prépost ekként rendelkezzék. Az Anjoukirályok alatt kelt oklevelek Gyeörk, Gyeork, Geork és Gyerky alakban írják a község nevét. A török hódoltság itt is csak üszköt és romot hagyott maga után, úgyhogy a XVIII. század elején új község települ a régi romjain. Az esztergomi káptalan a mult század derekáig megőrizte itteni ősi birtokait. A községhez tartozik Babkamajor és Cigánytanya. A község területe 1423 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 586.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Gyerk plébániája már a 14. században is megvolt. Anyakönyvei 1808-tól vannak. Templomának védőszentje Szent Katalin. A hívek anyanyelve magyar. Iskolája katolikus. Kegyura az esztergomi főkáptalan. Plébánosa: Kovács Pál, tb. kanonok, kiérdemesült esperes. Idetartozik még Horváti (kat. iskolával és templommal) és Kistompa.

Lestár István

1899.
Gyerk - megszületett
Nagyszombat - tanult
Komárom - tanított
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett

Sinkó Ferenc

1912. 7. 19.
Gyerk - megszületett
Névelőfordulások
1156
Gyrki
1245
Greky
14
század Gereky
1773
Gyerk, Hrkowce,
1786
Gyerk, Hrkowze,
1808
Gyerk, Hrkowec, Hrkowce,
1863
Gyerk,
1920
Hrkovce, Gyerk,
1938
Gyerk,
1945
Hrkovce, Gyerk,
1948
Hrkovce
1998
Hrkovce
2013
Gyerk

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gyerk (Hrkovce) 94
Telefon: 0367410240
Fax: 0367410240

Honlap: hrkovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Nagy Gejza (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Husárik Peter (Független)
Bálint Marián (Független)
Strážnická Magdaléna (SMK-MKP)
Šuleková Mária (SMK-MKP)
Saróka Dávid (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Gyerki Községi Hivatal

Gyerk 94

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 497 97%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 514
magyarok 564 99%
szlovákok 2 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 567
magyarok 553 96%
szlovákok 9 2%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 579
magyarok 196 58%
szlovákok 140 41%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 339
magyarok 153 52%
szlovákok 124 42%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 6 2%
ismeretlen 9 3%
összlétszám 293
magyarok 136 47%
szlovákok 150 52%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 291
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 271
Választási részvétel: 75.65 %
Kiadott boríték: 205
Bedobott boríték: 205

Polgármester

Érvényes szavazólap: 205
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Gejza 144 70.24 % SMK-MKP
Bernáth Boris 61 29.76 % SaS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Strážnická Magdaléna 137 SMK-MKP
Husárik Peter 124 Független
Šuleková Mária 116 SMK-MKP
Saróka Dávid 101 SMK-MKP
Bálint Marián 94 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 272
Választási részvétel: 11.76 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32
Választásra jogosult: 272
Választási részvétel: 8.46 %
Kiadott boríték: 23
Bedobott boríték: 23
Választásra jogosult: 266
Választási részvétel: 12,78 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 31
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 15 48.39 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 7 22.58 % SMER - SD
Peter Oremus 5 16.13 % Független
Stanislav Kováč 2 6.45 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 1 3.23 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 3.23 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 4 17.39% SMER - SD
Iván Farkas 10 29.41 % SMK-MKP
Ján Greššo 7 20.59 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Belica 6 17.65 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 5 14.71 % Független
Milan Uhrík 4 11.76 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 1 2.94 % Független
László Hajdu 1 2.94 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 31
Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Anikó Helység 17 54.84% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Gyurkovics 17 54.84% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
František Horváth 14 45.16% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Róbert Csudai 9 29.03% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Csenger 8 25.81% SMK-MKP
Hedviga Makovínyiová 7 22.58% Független
Roman Tóth 7 22.58% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Alexander Bačík 7 22.58% KDH, SMER - SD
Dezső Pálffy 6 19.35% SMK-MKP
Soňa Kocková 6 19.35% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 6 19.35% SMK-MKP
Juraj Braun 6 19.35% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Lenka Kluchová 6 19.35% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tamás Lőrincz 5 16.13% SMK-MKP
Oľga Szalmová 5 16.13% Független
Štefan Baniar 5 16.13% SNS
Mária Brnáková 5 16.13% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Miloš Zaujec 4 12.90% KDH, SMER - SD
Igor Varga 4 12.90% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4 12.90% SMER - SD, KDH
Ľubomír Lőrincz 3 9.68% SMER - SD, KDH
Martin Bátovský 3 9.68% SNS
Imrich Králik 3 9.68% ĽS-HZDS
Beáta Kiss 3 9.68% SMK-MKP
Ján Janáč 3 9.68% SMER - SD, KDH
Rastislav Juhár 2 6.45% SMER - SD, KDH
Ján Hamar 2 6.45% KSS
Zita Cseri 2 6.45% Független
Ladislav Mészáros 2 6.45% KSS
Ladislav Vörös 2 6.45% KSS
Jaroslav Ivan 2 6.45% SMER - SD, KDH
Michal Molnár 1 3.23% KSS
Jozef Bóna 1 3.23% KSS
Gabriel Biric 1 3.23% KSS
Emília Nichtová 1 3.23% SMER - SD, KDH
Jozef Rosipal 1 3.23% ĽS-HZDS
Peter Laczko 0 0.00% KSS
Jozef Kubala 0 0.00% SNS
Jiří Klain 0 0.00% KSS
Ivana Rosíková 0 0.00% NP
Helena Rosíková 0 0.00% NP
Peter Köpöncei 14 41.18% SMK-MKP
Dezső Pálffy 13 38.24% SMK-MKP
Pál Zachar 11 32.35% Független
Beáta Kiss 10 29.41% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 8 23.53% SMK-MKP
Martin Bátovský 8 23.53% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 7 20.59% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Janáč 7 20.59% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 7 20.59% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Tibor Csenger 7 20.59% SMK-MKP
Csaba Tolnai 7 20.59% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Peter Drábik 6 17.65% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Gogora 6 17.65% Független
Rastislav Juhár 6 17.65% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Alexander Bačík 6 17.65% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Miloš Zaujec 6 17.65% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zita Cseri 5 14.71% Független
Jaroslav Ivan 4 11.76% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Peter Štefan 4 11.76% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Martina Holečková 4 11.76% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 4 11.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Pavol Novák 3 8.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ervín Szalma 3 8.82% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Ladislav Jakubík 3 8.82% ĽS Naše Slovensko
Erika Sulinová 3 8.82% Független
Roman Tóth 3 8.82% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Kováčik 3 8.82% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Michal Ivanický 2 5.88% KSS
Zuzana Kotrus Rákociová 2 5.88% Független
Karol Ižold 2 5.88% ĽS Naše Slovensko
Ján Hamar 2 5.88% KSS
Monika Porubská 2 5.88% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 2 5.88% ĽS Naše Slovensko
Ján Krtík 1 2.94% Független
Miroslav Hasznos 1 2.94% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Miroslav Kamenský 1 2.94% KSS
Ladislav Vörös 1 2.94% KSS
Igor Varga 1 2.94% Független
Rastislav Jakubík 1 2.94% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1 2.94% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1 2.94% SME RODINA - Boris Kollár
Marianna Šedivá 1 2.94% Független
Igor Éder 0 0.00% Független
Ondrej Juhász 0 0.00% Független
Ján Kútik 0 0.00% KSS
Miroslav Pavlovič 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 13.31 %
Léva 408 11.78 %
Zselíz 372 10.74 %
Palást 202 5.83 %
Nagyölved 187 5.40 %
Farnad 135 3.90 %
Érsekkéty 110 3.18 %
Oroszka 84 2.42 %
Csata 80 2.31 %
Nagysalló 80 2.31 %
Nyírágó 77 2.22 %
Kálna 66 1.91 %
Ipolyfödémes 65 1.88 %
Lekér 60 1.73 %
Ipolyszakállos 59 1.70 %
Garamszentgyörgy 56 1.62 %
Vámosladány 49 1.41 %
Ipolyvisk 47 1.36 %
Alsószemeréd 43 1.24 %
Zsemlér 42 1.21 %
Ipolypásztó 41 1.18 %
Nagytúr 40 1.15 %
Deménd 39 1.13 %
Barsbese 37 1.07 %
Sáró 34 0.98 %
Felsőtúr 34 0.98 %
Százd 32 0.92 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.84 %
Szete 29 0.84 %
Szalatnya 29 0.84 %
Egeg 27 0.78 %
Kistompa 26 0.75 %
Ipolybél 25 0.72 %
Felsőszemeréd 24 0.69 %
Felsőszecse 24 0.69 %
Kisölved 23 0.66 %
Lontó 23 0.66 %
Zalaba 22 0.64 %
Nagyod 20 0.58 %
Felsőpél 19 0.55 %
Málas 18 0.52 %
Garamsalló 16 0.46 %
Barsendréd 14 0.40 %
Gyerk 10 0.29 %
Barsvárad 10 0.29 %
Bori 10 0.29 %
Garamtolmács 9 0.26 %
Kétfegyvernek 9 0.26 %
Garamkovácsi 9 0.26 %
Bakabánya 8 0.23 %
Tőre 7 0.20 %
Alsópél 6 0.17 %
Szántó 5 0.14 %
Töhöl 5 0.14 %
Újbars 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Kisóvár 4 0.12 %
Kural 4 0.12 %
Garamlök 4 0.12 %
Felsőzsember 3 0.09 %
Garamkelecsény 3 0.09 %
Nagygyőröd 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Borfő 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Bát 2 0.06 %
Hontalmás 2 0.06 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 61.14 %
Kálna 139 2.60 %
Zselíz 135 2.52 %
Garamtolmács 126 2.36 %
Ipolyság 108 2.02 %
Felsőszecse 107 2.00 %
Garamkelecsény 106 1.98 %
Garamszentgyörgy 77 1.44 %
Csejkő 72 1.35 %
Óbars 70 1.31 %
Garamújfalu 67 1.25 %
Bakabánya 59 1.10 %
Újbars 51 0.95 %
Garamkovácsi 48 0.90 %
Kereskény 47 0.88 %
Garamszőllős 46 0.86 %
Berekalja 43 0.80 %
Alsószecse 40 0.75 %
Nagysalló 40 0.75 %
Vámosladány 39 0.73 %
Deménd 33 0.62 %
Felsőzsember 31 0.58 %
Nagykoszmály 29 0.54 %
Garamlök 25 0.47 %
Garamkeszi 24 0.45 %
Nagygyőröd 23 0.43 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.39 %
Alsópél 20 0.37 %
Oroszka 19 0.36 %
Szántó 17 0.32 %
Nagyod 17 0.32 %
Nagyölved 16 0.30 %
Bát 16 0.30 %
Hontnádas 15 0.28 %
Ipolyszakállos 15 0.28 %
Kétfegyvernek 14 0.26 %
Sáró 14 0.26 %
Baka 14 0.26 %
Lekér 13 0.24 %
Farnad 13 0.24 %
Cseke 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Felsőtúr 12 0.22 %
Barsbese 12 0.22 %
Derzsenye 12 0.22 %
Kural 11 0.21 %
Töhöl 9 0.17 %
Csata 9 0.17 %
Lontó 9 0.17 %
Felsőpél 9 0.17 %
Fakóvezekény 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Barsvárad 9 0.17 %
Hontbesenyőd 8 0.15 %
Palást 8 0.15 %
Egeg 8 0.15 %
Nyírágó 7 0.13 %
Gyerk 7 0.13 %
Bori 6 0.11 %
Borfő 6 0.11 %
Ipolyvisk 6 0.11 %
Érsekkéty 6 0.11 %
Kistompa 5 0.09 %
Ipolyfödémes 5 0.09 %
Bajka 5 0.09 %
Kiskoszmály 5 0.09 %
Zsemlér 5 0.09 %
Hontbagonya 4 0.07 %
Kisóvár 4 0.07 %
Dalmad 4 0.07 %
Ény 4 0.07 %
Nagytúr 4 0.07 %
Hontalmás 4 0.07 %
Százd 4 0.07 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.07 %
Léva 345 10.39 %
Zselíz 261 7.86 %
Palást 260 7.83 %
Nagyölved 134 4.04 %
Érsekkéty 95 2.86 %
Farnad 91 2.74 %
Ipolyfödémes 76 2.29 %
Alsószemeréd 72 2.17 %
Ipolyszakállos 65 1.96 %
Nagysalló 64 1.93 %
Oroszka 64 1.93 %
Csata 62 1.87 %
Kálna 62 1.87 %
Ipolyvisk 53 1.60 %
Nagytúr 48 1.45 %
Ipolypásztó 46 1.39 %
Vámosladány 46 1.39 %
Lekér 45 1.36 %
Deménd 39 1.18 %
Kistompa 39 1.18 %
Egeg 38 1.14 %
Szete 37 1.11 %
Garamszentgyörgy 37 1.11 %
Szalatnya 36 1.08 %
Felsőszemeréd 36 1.08 %
Felsőtúr 36 1.08 %
Százd 36 1.08 %
Nyírágó 35 1.05 %
Barsbese 31 0.93 %
Lontó 30 0.90 %
Zsemlér 30 0.90 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.90 %
Ipolybél 24 0.72 %
Kisölved 24 0.72 %
Sáró 21 0.63 %
Málas 19 0.57 %
Felsőszecse 17 0.51 %
Fakóvezekény 14 0.42 %
Garamsalló 13 0.39 %
Gyerk 13 0.39 %
Barsendréd 12 0.36 %
Zalaba 11 0.33 %
Nagyod 10 0.30 %
Újbars 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Tőre 6 0.18 %
Kétfegyvernek 6 0.18 %
Garamlök 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 46.56 %
Garamtolmács 185 5.78 %
Óbars 87 2.72 %
Garamkelecsény 82 2.56 %
Kálna 81 2.53 %
Ipolyság 76 2.37 %
Garamkovácsi 73 2.28 %
Garamszőllős 67 2.09 %
Garamújfalu 65 2.03 %
Bakabánya 59 1.84 %
Berekalja 57 1.78 %
Zselíz 53 1.66 %
Csejkő 50 1.56 %
Felsőzsember 41 1.28 %
Kereskény 40 1.25 %
Bát 38 1.19 %
Nagykoszmály 36 1.12 %
Garamszentgyörgy 35 1.09 %
Garamkeszi 27 0.84 %
Nagygyőröd 27 0.84 %
Alsópél 25 0.78 %
Újbars 24 0.75 %
Felsőszecse 22 0.69 %
Hontnádas 22 0.69 %
Borfő 21 0.66 %
Nagysalló 20 0.62 %
Alsószecse 20 0.62 %
Szántó 19 0.59 %
Derzsenye 18 0.56 %
Kistompa 17 0.53 %
Bori 17 0.53 %
Barsbese 16 0.50 %
Hontalmás 15 0.47 %
Vámosladány 15 0.47 %
Hontbagonya 12 0.37 %
Lekér 12 0.37 %
Barsendréd 12 0.37 %
Garamlök 11 0.34 %
Deménd 11 0.34 %
Sáró 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Ipolyszakállos 10 0.31 %
Palást 10 0.31 %
Ény 9 0.28 %
Fakóvezekény 9 0.28 %
Baka 9 0.28 %
Cseke 9 0.28 %
Kural 8 0.25 %
Nagyölved 7 0.22 %
Farnad 6 0.19 %
Nyírágó 6 0.19 %
Kisóvár 6 0.19 %
Töhöl 6 0.19 %
Barsvárad 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Málas 5 0.16 %
Kiskoszmály 5 0.16 %
Nagytúr 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Ipolyfödémes 5 0.16 %
Setétkút 5 0.16 %
Lontó 5 0.16 %
Csata 4 0.12 %
Oroszka 4 0.12 %
Hontbesenyőd 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Zsemlér 3 0.09 %
Gyerk 3 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Egeg 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 52.58 %
Garamtolmács 205 3.87 %
Kálna 145 2.74 %
Ipolyság 119 2.25 %
Garamkelecsény 119 2.25 %
Garamújfalu 111 2.09 %
Berekalja 105 1.98 %
Csejkő 105 1.98 %
Zselíz 99 1.87 %
Óbars 87 1.64 %
Garamszőllős 86 1.62 %
Bakabánya 74 1.40 %
Nagysalló 72 1.36 %
Felsőszecse 63 1.19 %
Garamkovácsi 58 1.09 %
Újbars 53 1.00 %
Nagykoszmály 52 0.98 %
Alsószecse 48 0.91 %
Kereskény 42 0.79 %
Garamszentgyörgy 41 0.77 %
Vámosladány 41 0.77 %
Garamkeszi 39 0.74 %
Felsőzsember 38 0.72 %
Szántó 37 0.70 %
Garamlök 34 0.64 %
Deménd 33 0.62 %
Nagygyőröd 33 0.62 %
Bát 29 0.55 %
Cseke 28 0.53 %
Baka 27 0.51 %
Derzsenye 26 0.49 %
Nagyölved 25 0.47 %
Barsbese 22 0.42 %
Bori 20 0.38 %
Alsópél 20 0.38 %
Ipolyszakállos 19 0.36 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 42.34 %
Garamtolmács 111 5.09 %
Ipolyság 91 4.17 %
Deménd 68 3.12 %
Garamkelecsény 66 3.03 %
Csejkő 60 2.75 %
Zselíz 48 2.20 %
Óbars 47 2.16 %
Garamkovácsi 47 2.16 %
Garamújfalu 46 2.11 %
Bakabánya 46 2.11 %
Kálna 40 1.83 %
Garamszőllős 39 1.79 %
Kereskény 35 1.61 %
Felsőszecse 34 1.56 %
Nagykoszmály 24 1.10 %
Alsópél 23 1.06 %
Felsőzsember 21 0.96 %
Nagysalló 21 0.96 %
Berekalja 19 0.87 %
Alsószecse 19 0.87 %
Garamszentgyörgy 18 0.83 %
Nagygyőröd 18 0.83 %
Garamkeszi 17 0.78 %
Kural 14 0.64 %
Szántó 14 0.64 %
Hontnádas 12 0.55 %
Cseke 11 0.50 %
Oroszka 10 0.46 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.46 %
Ipolyszakállos 10 0.46 %
Garamlök 10 0.46 %
Derzsenye 9 0.41 %
Alsószemeréd 9 0.41 %
Újbars 9 0.41 %
Vámosladány 8 0.37 %
Baka 8 0.37 %
Százd 8 0.37 %
Fakóvezekény 8 0.37 %
Borfő 7 0.32 %
Barsbese 6 0.28 %
Bát 6 0.28 %
Sáró 6 0.28 %
Kistompa 6 0.28 %
Lekér 5 0.23 %
Csata 5 0.23 %
Kétfegyvernek 5 0.23 %
Hontbesenyőd 5 0.23 %
Dalmad 5 0.23 %
Töhöl 5 0.23 %
Felsőszemeréd 5 0.23 %
Egeg 5 0.23 %
Bori 4 0.18 %
Barsendréd 4 0.18 %
Farnad 4 0.18 %
Nagytúr 4 0.18 %
Kiskoszmály 4 0.18 %
Gyerk 3 0.14 %
Nagyölved 3 0.14 %
Palást 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Ipolyvisk 3 0.14 %
Hontalmás 3 0.14 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Ény 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Zsemlér 2 0.09 %
Felsőtúr 2 0.09 %
Lontó 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.09 %
Kisóvár 1 0.05 %
Hontbagonya 1 0.05 %
Felsőpél 1 0.05 %
Nyírágó 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 27.49 %
Kálna 386 16.55 %
Garamtolmács 136 5.83 %
Garamkelecsény 65 2.79 %
Újbars 60 2.57 %
Garamszőllős 48 2.06 %
Óbars 47 2.02 %
Ipolyság 45 1.93 %
Zselíz 44 1.89 %
Garamkovácsi 44 1.89 %
Nagygyőröd 43 1.84 %
Garamlök 40 1.72 %
Alsópél 39 1.67 %
Felsőszecse 39 1.67 %
Bakabánya 37 1.59 %
Garamszentgyörgy 34 1.46 %
Nagysalló 32 1.37 %
Csejkő 32 1.37 %
Berekalja 27 1.16 %
Felsőzsember 27 1.16 %
Alsószecse 25 1.07 %
Garamújfalu 22 0.94 %
Nagykoszmály 20 0.86 %
Barsendréd 17 0.73 %
Barsvárad 17 0.73 %
Szántó 16 0.69 %
Barsbese 14 0.60 %
Garamkeszi 14 0.60 %
Bát 13 0.56 %
Kereskény 13 0.56 %
Deménd 12 0.51 %
Felsőpél 12 0.51 %
Lekér 12 0.51 %
Töhöl 12 0.51 %
Oroszka 11 0.47 %
Csata 10 0.43 %
Bajka 10 0.43 %
Fakóvezekény 10 0.43 %
Kiskoszmály 10 0.43 %
Nagyölved 9 0.39 %
Kétfegyvernek 9 0.39 %
Hontnádas 9 0.39 %
Derzsenye 8 0.34 %
Cseke 8 0.34 %
Vámosladány 8 0.34 %
Felsőtúr 7 0.30 %
Baka 7 0.30 %
Palást 6 0.26 %
Borfő 6 0.26 %
Gyerk 6 0.26 %
Sáró 6 0.26 %
Nagyod 6 0.26 %
Hontbagonya 5 0.21 %
Kistompa 5 0.21 %
Ipolyszakállos 5 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.17 %
Hontalmás 4 0.17 %
Kisóvár 4 0.17 %
Lüle 4 0.17 %
Setétkút 4 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Ény 3 0.13 %
Kural 3 0.13 %
Százd 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 3 0.13 %
Lontó 3 0.13 %
Nyírágó 3 0.13 %
Nagytúr 3 0.13 %
Tőre 3 0.13 %
Egeg 3 0.13 %
Farnad 3 0.13 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 55.71 %
Garamtolmács 136 3.65 %
Garamújfalu 105 2.82 %
Csejkő 94 2.52 %
Garamkelecsény 93 2.50 %
Kereskény 72 1.93 %
Kálna 70 1.88 %
Óbars 69 1.85 %
Ipolyság 69 1.85 %
Bakabánya 65 1.75 %
Garamszőllős 63 1.69 %
Zselíz 55 1.48 %
Garamkovácsi 48 1.29 %
Berekalja 42 1.13 %
Felsőzsember 36 0.97 %
Nagygyőröd 32 0.86 %
Nagysalló 27 0.73 %
Alsószecse 26 0.70 %
Hontnádas 25 0.67 %
Felsőszecse 24 0.64 %
Nagykoszmály 24 0.64 %
Szete 21 0.56 %
Garamlök 21 0.56 %
Alsópél 21 0.56 %
Derzsenye 20 0.54 %
Bát 18 0.48 %
Oroszka 17 0.46 %
Szántó 16 0.43 %
Újbars 15 0.40 %
Ipolyvisk 15 0.40 %
Garamkeszi 14 0.38 %
Kural 14 0.38 %
Lekér 13 0.35 %
Garamszentgyörgy 13 0.35 %
Nagyölved 12 0.32 %
Kiskoszmály 12 0.32 %
Vámosladány 12 0.32 %
Barsbese 12 0.32 %
Barsendréd 12 0.32 %
Lontó 11 0.30 %
Dalmad 11 0.30 %
Baka 9 0.24 %
Cseke 9 0.24 %
Hontalmás 8 0.21 %
Nagytúr 8 0.21 %
Ipolyszakállos 8 0.21 %
Deménd 8 0.21 %
Borfő 8 0.21 %
Kistompa 8 0.21 %
Felsőszemeréd 7 0.19 %
Fakóvezekény 7 0.19 %
Bajka 7 0.19 %
Palást 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Hontbesenyőd 6 0.16 %
Csata 5 0.13 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Felsőpél 5 0.13 %
Ény 4 0.11 %
Szalatnya 4 0.11 %
Nyírágó 4 0.11 %
Érsekkéty 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Nagyod 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Kétfegyvernek 3 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Nemesoroszi 3 0.08 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Töhöl 1 0.03 %
Százd 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 52.25 %
Garamtolmács 155 3.70 %
Ipolyság 116 2.77 %
Garamkelecsény 99 2.36 %
Bakabánya 95 2.27 %
Zselíz 82 1.96 %
Kálna 80 1.91 %
Felsőzsember 59 1.41 %
Csejkő 58 1.38 %
Óbars 53 1.26 %
Garamújfalu 53 1.26 %
Berekalja 52 1.24 %
Garamszőllős 49 1.17 %
Nagykoszmály 45 1.07 %
Nagygyőröd 44 1.05 %
Felsőszecse 42 1.00 %
Fakóvezekény 40 0.95 %
Garamkovácsi 39 0.93 %
Bát 37 0.88 %
Kereskény 37 0.88 %
Nagysalló 34 0.81 %
Alsószecse 34 0.81 %
Újbars 34 0.81 %
Garamszentgyörgy 31 0.74 %
Alsópél 29 0.69 %
Palást 28 0.67 %
Garamkeszi 26 0.62 %
Garamlök 25 0.60 %
Derzsenye 23 0.55 %
Cseke 22 0.52 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.52 %
Borfő 21 0.50 %
Vámosladány 20 0.48 %
Lontó 20 0.48 %
Barsbese 19 0.45 %
Szántó 18 0.43 %
Barsendréd 17 0.41 %
Hontnádas 17 0.41 %
Csata 16 0.38 %
Farnad 15 0.36 %
Lekér 15 0.36 %
Baka 15 0.36 %
Nagyölved 14 0.33 %
Ipolyszakállos 14 0.33 %
Kiskoszmály 13 0.31 %
Nagytúr 12 0.29 %
Kisóvár 12 0.29 %
Oroszka 12 0.29 %
Deménd 11 0.26 %
Felsőszemeréd 10 0.24 %
Hontbagonya 10 0.24 %
Bori 9 0.21 %
Hontbesenyőd 9 0.21 %
Hontalmás 8 0.19 %
Töhöl 8 0.19 %
Lüle 8 0.19 %
Ipolyvisk 8 0.19 %
Százd 8 0.19 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Érsekkéty 6 0.14 %
Kural 6 0.14 %
Ipolyfödémes 6 0.14 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 57.55 %
Garamtolmács 134 3.42 %
Ipolyság 110 2.81 %
Garamkelecsény 108 2.76 %
Garamszőllős 72 1.84 %
Garamújfalu 72 1.84 %
Csejkő 70 1.79 %
Garamkovácsi 69 1.76 %
Óbars 66 1.69 %
Zselíz 66 1.69 %
Kálna 65 1.66 %
Bakabánya 54 1.38 %
Kereskény 52 1.33 %
Felsőszecse 46 1.17 %
Nagykoszmály 44 1.12 %
Nagysalló 33 0.84 %
Újbars 30 0.77 %
Deménd 29 0.74 %
Berekalja 29 0.74 %
Felsőzsember 29 0.74 %
Alsószecse 28 0.72 %
Garamkeszi 25 0.64 %
Garamszentgyörgy 23 0.59 %
Alsópél 22 0.56 %
Hontnádas 22 0.56 %
Bát 21 0.54 %
Garamlök 21 0.54 %
Oroszka 17 0.43 %
Cseke 16 0.41 %
Vámosladány 16 0.41 %
Nagygyőröd 15 0.38 %
Szántó 15 0.38 %
Kiskoszmály 14 0.36 %
Kural 14 0.36 %
Baka 13 0.33 %
Borfő 11 0.28 %
Lekér 10 0.26 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.26 %
Hontbesenyőd 10 0.26 %
Kistompa 10 0.26 %
Ipolybél 9 0.23 %
Palást 9 0.23 %
Barsendréd 8 0.20 %
Fakóvezekény 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.18 %
Kétfegyvernek 7 0.18 %
Nagyölved 7 0.18 %
Sáró 6 0.15 %
Ipolyszakállos 6 0.15 %
Derzsenye 6 0.15 %
Barsbese 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Felsőszemeréd 6 0.15 %
Felsőtúr 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Gyerk 4 0.10 %
Egeg 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Hontbagonya 4 0.10 %
Bajka 4 0.10 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 39.34 %
Kereskény 142 5.75 %
Garamújfalu 92 3.72 %
Ipolyság 91 3.68 %
Csejkő 84 3.40 %
Garamtolmács 82 3.32 %
Zselíz 74 2.99 %
Garamkelecsény 73 2.95 %
Garamkovácsi 68 2.75 %
Óbars 60 2.43 %
Garamszőllős 59 2.39 %
Bakabánya 55 2.23 %
Berekalja 48 1.94 %
Felsőzsember 40 1.62 %
Kálna 36 1.46 %
Nagykoszmály 34 1.38 %
Nagysalló 26 1.05 %
Alsópél 25 1.01 %
Garamkeszi 24 0.97 %
Szántó 24 0.97 %
Bát 20 0.81 %
Felsőszecse 18 0.73 %
Hontbesenyőd 17 0.69 %
Kural 17 0.69 %
Cseke 16 0.65 %
Deménd 16 0.65 %
Derzsenye 16 0.65 %
Nagygyőröd 15 0.61 %
Hontnádas 15 0.61 %
Újbars 15 0.61 %
Alsószecse 14 0.57 %
Fakóvezekény 12 0.49 %
Garamszentgyörgy 9 0.36 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.32 %
Borfő 8 0.32 %
Baka 7 0.28 %
Kistompa 7 0.28 %
Egeg 7 0.28 %
Vámosladány 6 0.24 %
Nagyölved 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Oroszka 6 0.24 %
Dalmad 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Lekér 5 0.20 %
Palást 5 0.20 %
Barsendréd 5 0.20 %
Ény 4 0.16 %
Gyerk 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 25.91 %
Zselíz 185 11.28 %
Garamtolmács 97 5.91 %
Ipolyság 69 4.21 %
Bakabánya 52 3.17 %
Óbars 50 3.05 %
Garamkovácsi 44 2.68 %
Lekér 40 2.44 %
Nagysalló 36 2.20 %
Kálna 28 1.71 %
Bát 28 1.71 %
Felsőzsember 26 1.59 %
Garamkelecsény 26 1.59 %
Csejkő 25 1.52 %
Fakóvezekény 24 1.46 %
Garamszentgyörgy 21 1.28 %
Oroszka 20 1.22 %
Garamújfalu 20 1.22 %
Nagygyőröd 18 1.10 %
Nagykoszmály 17 1.04 %
Tőre 17 1.04 %
Újbars 16 0.98 %
Kistompa 16 0.98 %
Cseke 15 0.91 %
Garamlök 15 0.91 %
Deménd 14 0.85 %
Berekalja 13 0.79 %
Alsópél 13 0.79 %
Szántó 12 0.73 %
Csata 11 0.67 %
Kural 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Sáró 11 0.67 %
Garamkeszi 10 0.61 %
Ipolyvisk 9 0.55 %
Farnad 9 0.55 %
Hontalmás 9 0.55 %
Garamszőllős 9 0.55 %
Felsőszecse 9 0.55 %
Borfő 8 0.49 %
Baka 8 0.49 %
Peszektergenye 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Nyírágó 7 0.43 %
Ipolyszakállos 6 0.37 %
Nagytúr 6 0.37 %
Alsószecse 6 0.37 %
Hontbagonya 6 0.37 %
Vámosladány 6 0.37 %
Málas 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Nemesoroszi 5 0.30 %
Barsbese 5 0.30 %
Zsemlér 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Derzsenye 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontnádas 4 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Felsőpél 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Felsőszemeréd 3 0.18 %
Érsekkéty 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 36.70 %
Garamtolmács 58 5.98 %
Ipolyság 34 3.51 %
Zselíz 30 3.09 %
Kálna 28 2.89 %
Garamkovácsi 25 2.58 %
Garamszőllős 23 2.37 %
Bakabánya 22 2.27 %
Szántó 17 1.75 %
Csejkő 14 1.44 %
Óbars 14 1.44 %
Felsőzsember 14 1.44 %
Újbars 13 1.34 %
Garamújfalu 12 1.24 %
Lekér 12 1.24 %
Bát 11 1.13 %
Nagyölved 11 1.13 %
Oroszka 10 1.03 %
Derzsenye 10 1.03 %
Baka 9 0.93 %
Palást 8 0.82 %
Nagykoszmály 8 0.82 %
Vámosladány 8 0.82 %
Nagysalló 8 0.82 %
Kiskoszmály 8 0.82 %
Cseke 8 0.82 %
Garamkelecsény 8 0.82 %
Garamkeszi 8 0.82 %
Hontalmás 7 0.72 %
Barsendréd 7 0.72 %
Sáró 6 0.62 %
Ény 6 0.62 %
Kistompa 6 0.62 %
Nagygyőröd 6 0.62 %
Alsószemeréd 6 0.62 %
Alsópél 6 0.62 %
Ipolyszakállos 6 0.62 %
Borfő 6 0.62 %
Farnad 5 0.52 %
Ipolybél 5 0.52 %
Felsőtúr 5 0.52 %
Berekalja 5 0.52 %
Töhöl 4 0.41 %
Zsemlér 4 0.41 %
Egeg 4 0.41 %
Garamszentgyörgy 4 0.41 %
Garamlök 4 0.41 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.41 %
Fakóvezekény 4 0.41 %
Százd 4 0.41 %
Nemesoroszi 4 0.41 %
Nyírágó 3 0.31 %
Nagyod 3 0.31 %
Ipolypásztó 3 0.31 %
Kereskény 3 0.31 %
Barsbese 3 0.31 %
Alsószecse 3 0.31 %
Deménd 3 0.31 %
Csata 3 0.31 %
Setétkút 2 0.21 %
Bajka 2 0.21 %
Gyerk 2 0.21 %
Zalaba 2 0.21 %
Felsőszecse 2 0.21 %
Szalatnya 2 0.21 %
Kisóvár 2 0.21 %
Dalmad 2 0.21 %
Kural 2 0.21 %
Hontbesenyőd 2 0.21 %
Nagytúr 2 0.21 %
Ipolyfödémes 2 0.21 %
Érsekkéty 1 0.10 %
Felsőszemeréd 1 0.10 %
Málas 1 0.10 %
Hontnádas 1 0.10 %
Barsvárad 1 0.10 %
Kisölved 1 0.10 %
Tőre 1 0.10 %
Felsőpél 1 0.10 %
Bori 1 0.10 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 38.24 %
Garamtolmács 131 4.10 %
Garamújfalu 91 2.85 %
Garamkovácsi 84 2.63 %
Ipolyság 82 2.56 %
Garamkelecsény 79 2.47 %
Felsőzsember 77 2.41 %
Bakabánya 76 2.38 %
Borfő 71 2.22 %
Garamszőllős 70 2.19 %
Óbars 66 2.06 %
Csejkő 64 2.00 %
Zselíz 57 1.78 %
Bát 56 1.75 %
Kálna 53 1.66 %
Berekalja 50 1.56 %
Szántó 42 1.31 %
Nagysalló 41 1.28 %
Alsópél 33 1.03 %
Nagykoszmály 31 0.97 %
Hontnádas 27 0.84 %
Palást 26 0.81 %
Újbars 25 0.78 %
Derzsenye 24 0.75 %
Alsószecse 23 0.72 %
Kereskény 22 0.69 %
Garamszentgyörgy 22 0.69 %
Cseke 20 0.63 %
Lekér 20 0.63 %
Garamlök 19 0.59 %
Lontó 19 0.59 %
Garamkeszi 19 0.59 %
Baka 18 0.56 %
Nagytúr 18 0.56 %
Nagyölved 18 0.56 %
Nagygyőröd 18 0.56 %
Oroszka 17 0.53 %
Ipolybél 15 0.47 %
Fakóvezekény 15 0.47 %
Felsőszemeréd 15 0.47 %
Vámosladány 14 0.44 %
Kiskoszmály 14 0.44 %
Deménd 13 0.41 %
Kural 13 0.41 %
Kistompa 13 0.41 %
Nyírágó 12 0.38 %
Hontalmás 12 0.38 %
Sáró 12 0.38 %
Nemesoroszi 11 0.34 %
Barsendréd 11 0.34 %
Felsőszecse 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Töhöl 9 0.28 %
Farnad 9 0.28 %
Kisóvár 9 0.28 %
Barsbese 9 0.28 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.28 %
Dalmad 8 0.25 %
Ipolyszakállos 8 0.25 %
Felsőpél 8 0.25 %
Gyerk 7 0.22 %
Csata 7 0.22 %
Felsőtúr 7 0.22 %
Ipolyvisk 7 0.22 %
Ény 7 0.22 %
Málas 6 0.19 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Kisölved 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Ipolyfödémes 2 0.06 %
Ipolypásztó 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 62.76 %
Garamtolmács 180 3.95 %
Garamkelecsény 93 2.04 %
Kálna 87 1.91 %
Csejkő 83 1.82 %
Ipolyság 78 1.71 %
Garamszőllős 70 1.54 %
Garamújfalu 61 1.34 %
Berekalja 55 1.21 %
Óbars 53 1.16 %
Bakabánya 52 1.14 %
Zselíz 48 1.05 %
Felsőzsember 45 0.99 %
Garamkovácsi 44 0.97 %
Kereskény 42 0.92 %
Nagysalló 40 0.88 %
Újbars 37 0.81 %
Bát 35 0.77 %
Palást 33 0.72 %
Felsőszecse 32 0.70 %
Alsószecse 24 0.53 %
Garamkeszi 23 0.51 %
Nagykoszmály 23 0.51 %
Nagygyőröd 22 0.48 %
Garamszentgyörgy 22 0.48 %
Szántó 21 0.46 %
Derzsenye 21 0.46 %
Hontnádas 20 0.44 %
Garamlök 19 0.42 %
Alsópél 19 0.42 %
Deménd 18 0.40 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.33 %
Oroszka 14 0.31 %
Borfő 14 0.31 %
Kistompa 13 0.29 %
Kural 13 0.29 %
Vámosladány 12 0.26 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.20 %
Kiskoszmály 9 0.20 %
Barsbese 9 0.20 %
Lekér 8 0.18 %
Lontó 8 0.18 %
Kisóvár 8 0.18 %
Cseke 7 0.15 %
Egeg 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 23.80 %
Kálna 114 15.60 %
Garamtolmács 38 5.20 %
Zselíz 32 4.38 %
Garamkovácsi 29 3.97 %
Ipolyság 22 3.01 %
Garamszőllős 20 2.74 %
Óbars 19 2.60 %
Bakabánya 16 2.19 %
Bát 14 1.92 %
Garamújfalu 13 1.78 %
Alsópél 11 1.50 %
Felsőzsember 10 1.37 %
Újbars 10 1.37 %
Nagygyőröd 10 1.37 %
Derzsenye 9 1.23 %
Lekér 8 1.09 %
Oroszka 8 1.09 %
Nagysalló 8 1.09 %
Garamlök 7 0.96 %
Bori 7 0.96 %
Barsvárad 6 0.82 %
Borfő 6 0.82 %
Palást 6 0.82 %
Garamkelecsény 6 0.82 %
Kiskoszmály 5 0.68 %
Hontalmás 5 0.68 %
Csejkő 5 0.68 %
Felsőszecse 5 0.68 %
Kereskény 5 0.68 %
Tőre 5 0.68 %
Nagykoszmály 5 0.68 %
Vámosladány 5 0.68 %
Szántó 5 0.68 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.55 %
Csata 4 0.55 %
Garamszentgyörgy 3 0.41 %
Nagytúr 3 0.41 %
Kural 3 0.41 %
Garamkeszi 3 0.41 %
Málas 3 0.41 %
Nyírágó 3 0.41 %
Baka 3 0.41 %
Sáró 3 0.41 %
Cseke 3 0.41 %
Kistompa 3 0.41 %
Fakóvezekény 3 0.41 %
Szalatnya 2 0.27 %
Nemesoroszi 2 0.27 %
Deménd 2 0.27 %
Bajka 2 0.27 %
Töhöl 2 0.27 %
Alsószecse 2 0.27 %
Felsőtúr 2 0.27 %
Érsekkéty 2 0.27 %
Alsószemeréd 2 0.27 %
Ipolybél 2 0.27 %
Nagyod 2 0.27 %
Kétfegyvernek 2 0.27 %
Farnad 2 0.27 %
Egeg 2 0.27 %
Berekalja 2 0.27 %
Ipolypásztó 1 0.14 %
Zalaba 1 0.14 %
Peszektergenye 1 0.14 %
Kisóvár 1 0.14 %
Setétkút 1 0.14 %
Ipolyszakállos 1 0.14 %
Barsendréd 1 0.14 %
Ény 1 0.14 %
Bakaszenes 1 0.14 %
Ipolyvisk 1 0.14 %
Dalmad 1 0.14 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 29.42 %
Garamtolmács 146 8.62 %
Garamkovácsi 97 5.73 %
Óbars 66 3.90 %
Bakabánya 53 3.13 %
Ipolyság 46 2.72 %
Zselíz 43 2.54 %
Garamkelecsény 41 2.42 %
Garamszőllős 40 2.36 %
Csejkő 33 1.95 %
Lekér 33 1.95 %
Garamújfalu 32 1.89 %
Nagygyőröd 31 1.83 %
Felsőzsember 30 1.77 %
Bát 30 1.77 %
Kálna 27 1.59 %
Nagykoszmály 24 1.42 %
Garamkeszi 21 1.24 %
Újbars 19 1.12 %
Nagysalló 19 1.12 %
Garamlök 18 1.06 %
Alsópél 17 1.00 %
Kistompa 16 0.95 %
Szántó 16 0.95 %
Tőre 16 0.95 %
Berekalja 15 0.89 %
Deménd 13 0.77 %
Fakóvezekény 13 0.77 %
Kiskoszmály 13 0.77 %
Garamszentgyörgy 12 0.71 %
Csata 11 0.65 %
Ipolyvisk 11 0.65 %
Oroszka 11 0.65 %
Cseke 10 0.59 %
Vámosladány 9 0.53 %
Hontalmás 9 0.53 %
Borfő 8 0.47 %
Nagyölved 7 0.41 %
Derzsenye 7 0.41 %
Hontbagonya 7 0.41 %
Kereskény 7 0.41 %
Baka 7 0.41 %
Töhöl 7 0.41 %
Zsemlér 6 0.35 %
Barsbese 6 0.35 %
Kural 5 0.30 %
Bakaszenes 5 0.30 %
Alsószecse 5 0.30 %
Felsőszemeréd 5 0.30 %
Farnad 4 0.24 %
Felsőpél 4 0.24 %
Peszektergenye 4 0.24 %
Felsőszecse 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Ipolyszakállos 4 0.24 %
Barsendréd 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Lüle 3 0.18 %
Hontnádas 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Felsőtúr 3 0.18 %
Sáró 3 0.18 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.43 %
Garamtolmács 140 7.34 %
Óbars 63 3.30 %
Ipolyság 58 3.04 %
Bakabánya 54 2.83 %
Zselíz 52 2.73 %
Garamkovácsi 51 2.67 %
Garamkelecsény 51 2.67 %
Lekér 38 1.99 %
Garamújfalu 38 1.99 %
Felsőzsember 36 1.89 %
Bát 35 1.83 %
Csejkő 33 1.73 %
Kálna 30 1.57 %
Nagygyőröd 30 1.57 %
Nagysalló 24 1.26 %
Alsópél 22 1.15 %
Garamkeszi 22 1.15 %
Újbars 21 1.10 %
Garamlök 21 1.10 %
Nagykoszmály 20 1.05 %
Szántó 19 1.00 %
Garamszőllős 19 1.00 %
Deménd 19 1.00 %
Cseke 17 0.89 %
Tőre 17 0.89 %
Berekalja 17 0.89 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.52 %
Derzsenye 10 0.52 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.31 %
Palást 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Barsbese 6 0.31 %
Hontbagonya 6 0.31 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.38 %
Garamtolmács 105 6.07 %
Lekér 80 4.62 %
Zselíz 80 4.62 %
Ipolyság 71 4.10 %
Óbars 59 3.41 %
Bakabánya 50 2.89 %
Garamkovácsi 45 2.60 %
Garamkelecsény 35 2.02 %
Garamújfalu 34 1.97 %
Felsőzsember 31 1.79 %
Bát 29 1.68 %
Kálna 29 1.68 %
Csejkő 27 1.56 %
Nagysalló 25 1.45 %
Oroszka 25 1.45 %
Nagygyőröd 23 1.33 %
Deménd 20 1.16 %
Garamszőllős 19 1.10 %
Szántó 19 1.10 %
Garamkeszi 19 1.10 %
Alsópél 18 1.04 %
Újbars 18 1.04 %
Tőre 17 0.98 %
Fakóvezekény 15 0.87 %
Cseke 15 0.87 %
Kistompa 14 0.81 %
Garamlök 14 0.81 %
Baka 14 0.81 %
Nagykoszmály 13 0.75 %
Ipolyvisk 12 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.69 %
Hontalmás 12 0.69 %
Farnad 12 0.69 %
Csata 12 0.69 %
Ipolyszakállos 11 0.64 %
Nagyölved 10 0.58 %
Berekalja 10 0.58 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.40 %
Sáró 7 0.40 %
Kiskoszmály 7 0.40 %
Felsőtúr 7 0.40 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Vámosladány 6 0.35 %
Borfő 6 0.35 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kisölved 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Hontnádas 2 0.12 %
Egeg 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Alsószemeréd 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 29.27 %
Ipolyság 35 6.57 %
Zselíz 23 4.32 %
Garamtolmács 23 4.32 %
Vámosladány 15 2.81 %
Garamkovácsi 14 2.63 %
Kálna 13 2.44 %
Bakabánya 10 1.88 %
Oroszka 9 1.69 %
Garamszőllős 8 1.50 %
Farnad 8 1.50 %
Szántó 8 1.50 %
Bori 8 1.50 %
Nagysalló 7 1.31 %
Lekér 6 1.13 %
Nagygyőröd 6 1.13 %
Nagyölved 6 1.13 %
Garamszentgyörgy 6 1.13 %
Hontalmás 5 0.94 %
Ény 5 0.94 %
Kereskény 5 0.94 %
Garamkeszi 5 0.94 %
Ipolyszakállos 5 0.94 %
Garamújfalu 5 0.94 %
Újbars 5 0.94 %
Felsőszecse 5 0.94 %
Alsópél 5 0.94 %
Csata 5 0.94 %
Kural 4 0.75 %
Felsőtúr 4 0.75 %
Berekalja 4 0.75 %
Ipolybél 4 0.75 %
Felsőzsember 4 0.75 %
Csejkő 4 0.75 %
Nagykoszmály 4 0.75 %
Ipolyfödémes 3 0.56 %
Töhöl 3 0.56 %
Óbars 3 0.56 %
Peszektergenye 3 0.56 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.56 %
Kistompa 3 0.56 %
Baka 3 0.56 %
Nyírágó 3 0.56 %
Barsendréd 3 0.56 %
Palást 3 0.56 %
Alsószemeréd 3 0.56 %
Barsbese 3 0.56 %
Ipolyvisk 3 0.56 %
Bát 3 0.56 %
Derzsenye 3 0.56 %
Deménd 3 0.56 %
Fakóvezekény 2 0.38 %
Sáró 2 0.38 %
Bajka 2 0.38 %
Nagytúr 2 0.38 %
Bakaszenes 2 0.38 %
Kiskoszmály 2 0.38 %
Málas 2 0.38 %
Garamlök 2 0.38 %
Nagyod 2 0.38 %
Tőre 2 0.38 %
Felsőszemeréd 1 0.19 %
Lontó 1 0.19 %
Lüle 1 0.19 %
Cseke 1 0.19 %
Setétkút 1 0.19 %
Alsószecse 1 0.19 %
Gyerk 1 0.19 %
Érsekkéty 1 0.19 %
Zalaba 1 0.19 %
Szalatnya 1 0.19 %
Garamkelecsény 1 0.19 %
Borfő 1 0.19 %
Ipolypásztó 1 0.19 %
Hontbesenyőd 1 0.19 %
Barsvárad 1 0.19 %
Nemesoroszi 1 0.19 %
Dalmad 1 0.19 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 39.54 %
Léva 271 17.28 %
Ipolyság 59 3.76 %
Lekér 42 2.68 %
Garamtolmács 42 2.68 %
Garamkovácsi 23 1.47 %
Oroszka 23 1.47 %
Nagysalló 23 1.47 %
Csata 23 1.47 %
Sáró 21 1.34 %
Bakabánya 20 1.28 %
Garamkelecsény 19 1.21 %
Garamújfalu 17 1.08 %
Garamszentgyörgy 16 1.02 %
Óbars 12 0.77 %
Kural 11 0.70 %
Nagyölved 11 0.70 %
Farnad 11 0.70 %
Felsőzsember 11 0.70 %
Deménd 11 0.70 %
Garamszőllős 11 0.70 %
Csejkő 11 0.70 %
Peszektergenye 10 0.64 %
Palást 9 0.57 %
Nyírágó 9 0.57 %
Kétfegyvernek 9 0.57 %
Nagygyőröd 9 0.57 %
Ipolyszakállos 9 0.57 %
Garamkeszi 9 0.57 %
Berekalja 9 0.57 %
Nagykoszmály 8 0.51 %
Kálna 8 0.51 %
Ipolyfödémes 7 0.45 %
Alsópél 7 0.45 %
Kisóvár 7 0.45 %
Kistompa 7 0.45 %
Cseke 6 0.38 %
Felsőszemeréd 6 0.38 %
Derzsenye 6 0.38 %
Alsószecse 6 0.38 %
Újbars 6 0.38 %
Kereskény 6 0.38 %
Fakóvezekény 5 0.32 %
Nemesoroszi 5 0.32 %
Nagytúr 5 0.32 %
Barsbese 5 0.32 %
Érsekkéty 5 0.32 %
Lontó 5 0.32 %
Ipolyvisk 5 0.32 %
Málas 5 0.32 %
Felsőszecse 4 0.26 %
Nagyod 4 0.26 %
Hontalmás 4 0.26 %
Szántó 4 0.26 %
Százd 4 0.26 %
Garamlök 3 0.19 %
Barsvárad 3 0.19 %
Felsőpél 3 0.19 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.19 %
Garamsalló 3 0.19 %
Ipolypásztó 3 0.19 %
Bát 3 0.19 %
Hontnádas 3 0.19 %
Vámosladány 2 0.13 %
Felsőtúr 2 0.13 %
Egeg 2 0.13 %
Töhöl 2 0.13 %
Ény 2 0.13 %
Hontbesenyőd 2 0.13 %
Ipolybél 2 0.13 %
Hontbagonya 2 0.13 %
Borfő 2 0.13 %
Setétkút 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Baka 1 0.06 %
Kiskoszmály 1 0.06 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 38.67 %
Garamtolmács 225 4.76 %
Óbars 153 3.24 %
Bakabánya 147 3.11 %
Garamszőllős 128 2.71 %
Garamkelecsény 124 2.62 %
Kálna 117 2.48 %
Ipolyság 114 2.41 %
Garamkovácsi 99 2.09 %
Garamújfalu 99 2.09 %
Zselíz 95 2.01 %
Csejkő 90 1.90 %
Felsőzsember 85 1.80 %
Bát 73 1.54 %
Újbars 69 1.46 %
Nagykoszmály 65 1.38 %
Berekalja 59 1.25 %
Nagysalló 50 1.06 %
Szántó 49 1.04 %
Lekér 42 0.89 %
Garamlök 41 0.87 %
Alsószecse 36 0.76 %
Nagygyőröd 36 0.76 %
Derzsenye 34 0.72 %
Kereskény 33 0.70 %
Felsőszecse 33 0.70 %
Palást 33 0.70 %
Garamkeszi 32 0.68 %
Alsópél 32 0.68 %