SK
MI
.....

Deregnyő

Község

címer zászló
797 94% magyar 1910
866 55% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar, roma
Hivatalos magyar megjelölés:
Deregnyő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Drahňov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Zempléni-sík
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Bosacin, Fekete-nyár, Felső-erdő, Füveskert, Füzesalja, Hosszak, Kenderföld, Kukó, Lapina, Mogyoróska, Nagy-tábla, Ortovány, Szőlős-domb, Temető-domb, Vajáni-kertekalja
Koordináták:
48.59078979, 21.96709442
Terület:
17,57 km2
Rang:
község
Népesség:
1457
Tszf. magasság:
105 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07674
Település kód:
528331
Szervezeti azonosító:
331503
Adóazonosító:
2020540016

A község az Alföldön, a Zempléni-sík kistáj északkeleti peremén, a Laborc-folyó bal parti síkságán fekszik, a Laborc és az Ung összefolyásának közelében, Nagykapostól 11 km-re északnyugatra, Nagymihálytól 22 km-re délkeletre, a Bánóc-Nagykapos (illetve Ungvár-Enyicke) vasútvonal (megállóhely, 2012 óta nincs személyforgalom) mentén. Határán keresztülhalad a Kassát Nagykapossal összekötő 552-es út, maga a falu az erről az útról leágazó, Butkára (6 km) vezető mellékúton közelíthető meg. Mellékút köti össze Kisszeretván (4,5 km) keresztül Nagyszeretvával (8 km). Határának mintegy fele mezőgazdaságilag művelt terület, a Laborc-folyó mentén kiterjedt rétek és legelők, a falutól délnyugatra és a határ legészakabbi részén erdők (Alsó-erdő, Felső-erdő) is találhatóak. Nyugatról Kisráska, Hegyi és Szalók, északról Butka, északkeletről Kisszeretva, keletről Mokcsamogyorós és Vaján, délről pedig Iske községekkel határos. Északkeleti, keleti és déli határa (mely a Laborc korábbi medrét követi) egyben Zemplén és Ung megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Nagymihályi, 1949-1960 között a Nagykaposi, majd 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott. 1996-ban ismét a Nagymihályi járáshoz csatolták. A községet 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, Szalókkal, Butkával és Kisszeretvával határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1910-38-hoz képest területe 11 hektárral csökkent (17,68 km²-ről 17,57 km²-re).

Népesség

Deregnyő a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 844, 1921-ben 982, 1938-ban pedig 1020, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 28,4 % volt. Magyar többségét 2001-ig (ekkor 58,3 %-a volt magyar nemzetiségű) megőrizte, azonban a lakosság mintegy kétharmadát (2013-ban 65 %) alkotó roma lakosság nemzetiségi bevallásának megváltozásával (1991-ben a lakosság 30,1 %-a, 2011-ben csak 8 %-a, míg 2011-ben már 46,4 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek) 2011-re a magyar nemzetiségűek aránya 22,1 %-ra csökkent, ugyanekkor 21,0 % volt a szlovák nemzetiségűek aránya. 2011-ben a lakosság 32,6 %-a volt református, 22,1 %-a római katolikus, 18,9 %-a felekezeten kívüli, 7,8 %-a görög katolikus vallású. 1944-ig izraelita vallásúak is éltek a községben (1921-ben 7,6 %).

Történelem

Neve az ismert forrásokban először 1315-ben, Zemplén megye községeinek névsorában bukkan fel. Közelében, az Ung és a Laborc összefolyásánál állott egykor Ungvár ősi vára, amelyet még az avarok építettek. 903-ban foglalták el a magyar seregek. Az Ákos nemzetség ősi birtoka, várispánsági székhely lett, de a tatárjáráskor elpusztult. A 16. század elején a földesúr, Bessenyei Gergely halála után birtokait a kincstár vette át. 1614-ben a király felkérésére a kamara előzetes becslése alapján a szepesi kamara a volt Deregnyei-birtokot Daróczy Ferencnek adta, aki itt várkastélyt épített, mely 1645-ben pusztult el. A háborús veszélyek miatt a falu lakossága a 17. században folyamatosan csökkent. 1600-ban 37 háza volt, temploma, plébániája és iskolája volt. A 18. század elején pestisjárvány következtében teljesen elnéptelenedett. 1720-ben alig 9 háza volt. 1730-tól a Lónyay-család volt fő birtokosa. 1828-ban 84 házában 605 lakosa élt. Az 1831-ben kirobbant kolerajárvány megszakította a község fejlődését. Az 1870-es évekig mezővárosi címet viselt. 1881-ben épült fel a Lónyay család kriptája. A 19. század végén ménesbirtok, sajtgyár, kosárfonó- és fafeldolgozó üzem is működött a községben. 1920-ig Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. 1921-ben megépült a Vajánt Bánóccal összekötő vasútvonal, melynek egyik állomása Deregnyő lett. Az 1930-as években egy állami és egy református népiskola működött a községben. 1938-ban visszacsatolták Magyarországhoz (1945-ig), ebben az időszakban Ung vármegyéhez csatolták és határközséggé vált. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 64 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1966-ban megépült az Ungvárt Enyickével összekötő ipari vasútvonal. 1991-ben Deregnyőn jött létre az Ungi református Egyházmegye Tanulmányi Központja.

Mai jelentősége

A községben magyar-szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. A Lónyay-kastély 1812-ben épült, ma az alapiskolának ad otthont. Református temploma klasszicista stílusban épült 1836-ban, Urunk átváltozásának szentelt római katolikus temploma 1990-1991-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DEREGNYŐ. Dreknyov. Magyar mező Város Zemplén Várm. földes Ura Lónyai Uraság, lakosai leg inkább reformátusok, fekszik Laborcz vizéhez nem meszsze, és az Uraságnak kastéllyával díszesíttetik, itt szakad az Ung vize a’ Labortzba, határja mindenféle gabonát bőven terem, réttyei jók, legelője elég, hala bőven. fája mind a’ kétféle, malma helyben, eladásra jó alkalmatossága, Nagy Mihályon, és Ungváron, só fuharozással is kereshet, kapával is, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Deregnyő, Zemplén v. magyar mváros, Butkához délre 3/4 mfdnyire: 164 római, 70 gör. kath., 468 ref., 9 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Termékeny, róna határ. 873 h. szántóföld; kövér rétek. F. u. Lónyai. Ut. p. Nagy-Mihály.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Deregnyő, laborczmenti magyar kisközség az ungi határszélen. Van 220 háza és 955, nagyobb részben ev. ref. vallású lakosa. A faluban posta és távíró van, vasúti állomása Bánócz. Legelőször Deregnie alakban találjuk említve. A Deregnyey család ősi fészke. Azelőtt mezőváros, mely különféle szabadalmakat nyert. Első birtokosául Rajnold fia Pétert ismerjük, de 1323-ban I. Károly az Ákos nembeli Mihály mesternek adományozta. 1403-ban Zsigmond király a Deregnyei Bessenyei és a Paszághi családnak adományozza. 1435-ben a Gatályiakkal együtt a Deregnyei Nagy család is birtokosa, de ez időben Menyődi Bessenyői Demeter és Mihály, Pozsegai Demeter és Pál és a Deregnyői Kozma család is birtokosa. 1435-ben Deregnyői Bessenyői Jánost is említve találjuk, 1476-ban pedig már a Buttkay családbelieket is. 1480-ban a Ráskai és a Zbugyai családot iktatják egyes részeibe, de velük együtt Péchi Gáspár, Sólyom Péter és Kapi Ferencz is kapnak itt részeket. Az 1598-iki összeírás csak Deregnyey Gergelyt említi birtokosául, mely családnak magvaszakadván, ez a rész a kir. kamara tulajdonába került. 1614-ben a Deregnyei Daróczyak a birtokosai és Daróczy Ferencz itt várkastélyt épített. 1730-ban házasság útján Lónyay Ferencz lesz az ura s ettől kezdve a Lónyayak birtoka. Most gróf Lónyay Gábornak van itt derék gazdasága és szép kastélya, melyet a Lónyayak 1812-ben építtettek. Itt őrzik a Lónyayak gazdag levéltárát és 27,000 kötetes könyvtárát. A hajdani Daróczy-féle várkastély a községen kivül, a Laborcz partján állott. A falubeli református templom 1836-ban épült. Van a községben sajtgyár is.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Deregnyő. A kis ungmegyei község, bár a határában feltárt leletek tanúsága szerint őskori településnek számít, jelentősebb történelmi szerephez kétszer jut: a tatárjárás idején, amikor nagy menekült-szállás, majd a Rákóczi-szabadságharc alatt, amikor véres kuruc-győzelemmel végződő ütközet színhelye. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cigánytelep, Erdőkerülőház. A község területe 3069 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1020.

Koncsol László - Lónyay Gábor - Paszlavszky József - Pásztorniczky Lajos - Petrovics Elek - Varga László, D. -

Lónyay Gábor

1805. 10. 4.
Deregnyő - megszületett
névjegyzék

Paszlavszky József

1846. 2. 2.
Deregnyő - megszületett
névjegyzék

Petrovics Elek

1873. 8. 10.
Deregnyő - megszületett
névjegyzék

Pásztorniczky Lajos

1925. 3. 24.
Deregnyő - megszületett
névjegyzék

Koncsol László

1936. 6. 1.
Deregnyő - megszületett
1985-1997
névjegyzék

Varga László, D.

1946. 5. 17.
Deregnyő - megszületett
Eperjes - tanult
Nagykapos - tanított
névjegyzék
Névelőfordulások
1315
Deregneö
1332
Dorgnew
1403
Deregnew
1549
Dereghnieo
1773
Deregnő, Drechnow,
1786
Deregnő, Drechnyow,
1808
Deregnyő, Dřechňow, Dřehniow,
1863
Deregnyő,
1920
Drahňov,
1927
Drahňov, Deregnyő,
1938
Deregnyő,
1945
Drahňov, Deregnyő,
1948
Drahňov
1994
Deregnyő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Deregnyő (Drahňov) 154
Telefon: 0566395388
Fax: 0566283276

Honlap: drahnov.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Jasovsky Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Bartková Mária (Független)
Jasovsky Tibor (Független)
Berta Ladislav (MOST - HÍD)
Ladič Vojtech (SMER-SD)
Feketeová Anikó (SMK-MKP)
Kočišová Mária (SPOLU)
Olcsváry Jozef (VÁŠ KRAJ)
Kalán Ján (VÁŠ KRAJ)
Šamudovská Kamila (VÁŠ KRAJ)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö VÁŠ KRAJ 33% VÁŠ KRAJ 3 képviselö 9 képviselö
Deregnyői Posta

Deregnyő 9

Ung-menti Önkormányzati Társulás

Deregnyő 1

Magyar és Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 1

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Deregnyő 170

Deregnyői Községi Hivatal

Deregnyő 154

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 983 96%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1021
magyarok 797 94%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 46 5%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 844
magyarok 495 50%
szlovákok 279 28%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 207 21%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 982
magyarok 487 50%
szlovákok 180 18%
ruszinok 1 0%
romák 294 30%
ukránok 1 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 978
magyarok 627 58%
szlovákok 353 33%
ruszinok 1 0%
romák 86 8%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1076
magyarok 299 22%
szlovákok 284 21%
ruszinok 1 0%
romák 627 46%
ukránok 1 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 133 10%
összlétszám 1352
magyarok 866 55%
szlovákok 460 29%
ruszinok 1 0%
romák 161 10%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 84 5%
összlétszám 1578
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 971
Választási részvétel: 57.88 %
Kiadott boríték: 562
Bedobott boríték: 562

Polgármester

Érvényes szavazólap: 554
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jasovsky Tibor 333 60.11 % Független
Feketeová Anikó 202 36.46 % SMK-MKP
Olah Eduard 19 3.43 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ladič Vojtech 172 SMER-SD
Kočišová Mária 163 SPOLU
Olcsváry Jozef 153 VÁŠ KRAJ
Bartková Mária 142 Független
Feketeová Anikó 138 SMK-MKP
Jasovsky Tibor 133 Független
Kalán Ján 131 VÁŠ KRAJ
Šamudovská Kamila 124 VÁŠ KRAJ
Berta Ladislav 119 MOST - HÍD
Ladič Ivan 96 Demokrati Slovenska
Nagyová Božena 95 SPOLU
Hudák Alexander 91 SMK-MKP
Baloghová Terézia 88 SMER-SD
Lénárt Michal 85 KDH
Kássa Melinda 76 SMK-MKP
Bodor Elemér 68 SMER-SD
Sakáč Tibor 67 NOVA
Vargovčík Arpád 67 SNS
Bodor Bartolomej 66 SMER-SD
Varga-Lakatošová Katarína 66 SMK-MKP
Kaplár Michal 65 SPOLU
Palágyi František 61 NAJ
Kašo Marek 58 Demokrati Slovenska
Nagy Viktor 58 RIS
Kalapoš Ferdinand 51 SMK-MKP
Ladičová Edita 50 Demokrati Slovenska
Ladič Zoltán 45 Demokrati Slovenska
Lénárt Attila 44 SMK-MKP
Palágyi Oto 40 SMK-MKP
Bodor Imrich 37 Demokrati Slovenska
Nagyová Darina 33 Demokrati Slovenska
Bodor Barnabáš 27 SMK-MKP
Tancošová Erika 23 Demokrati Slovenska

Képviselők

2014
SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö Strana moderného Slovenska 11.11% Strana moderného Slovenska 1 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö VZDOR 11.11% VZDOR 1 képviselö ÚSVIT 11.11% ÚSVIT 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö VÁŠ KRAJ 33.33% VÁŠ KRAJ 3 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 853
Választási részvétel: 23.33 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199
Választásra jogosult: 856
Választási részvétel: 16.59 %
Kiadott boríték: 142
Bedobott boríték: 142
Választásra jogosult: 944
Választási részvétel: 17,47 %
Kiadott boríték: 165
Bedobott boríték: 165

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 168
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 117
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 132 78.57 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Vladimír Gürtler 12 7.14 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 10 5.95 % KDS
Jaroslav Džunko 2 1.19 % Független
Jozef Holečko 2 1.19 % Független
Ivan Kuhn 2 1.19 % OKS
Rastislav Masnyk 2 1.19 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 2 1.19 % NOVA
Lukáš Sisák 2 1.19 % KSS
Marek Ďurán 2 1.19 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 9 6.38% KDS
Richard Raši 71 60.68 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 24 20.51 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 10 8.55 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Rudolf Botka 6 5.13 % NP
Róbert Bačinský 2 1.71 % Független
Oliver Petrík 2 1.71 % JĽSS
Štefan Surmánek 1 0.85 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 0.85 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 191
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
František Farkaš 146 76.44% SMER - SD
Emil Ďurovčík 113 59.16% SMER - SD
Jozef Makohus 104 54.45% SMER - SD
Ľubica Rošková 103 53.93% SMER - SD
Jana Cibereová 103 53.93% SMER - SD
Viliam Zahorčák 97 50.79% SMER - SD
Ján Mihalečko 96 50.26% SMER - SD
Andrea Sisák 34 17.80% Független
Matej Šarocký 34 17.80% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Vargová 28 14.66% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Branislav Sijka 22 11.52% Független
Štefan Tomáš 17 8.90% 7 STATOČNÝCH
Attila Barkó 15 7.85% SMK-MKP
Ivo Dubík 14 7.33% 7 STATOČNÝCH
Tibor Varga 14 7.33% SMK-MKP
Gábor Mihók 13 6.81% SMK-MKP
Ján Paľovčík 13 6.81% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Arpád Csuri 12 6.28% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Mičuda 9 4.71% Független
Slavomír Kešeľ 6 3.14% SRÚS
Gabriel Timko 6 3.14% SMS
Jozef Bobík 6 3.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Bednár 6 3.14% NOVA
Ján Čuchran 6 3.14% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Eduard Maskaľ 5 2.62% ĽS-HZDS
Vladimír Dunajčák 5 2.62% ĽS-HZDS
Martin Magura 5 2.62% SMS
Rastislav Olexa 5 2.62% Független
Juraj Brecko 5 2.62% KSS
Oliver Petrík 5 2.62% Független
Jaroslav Tokár 5 2.62% SRÚS
Mária Uchnárová 5 2.62% SMS
Jaroslava Špaková 4 2.09% DS
Ali Kamberovič 4 2.09% ĽS-HZDS
Jozef Jusko 4 2.09% ÚSVIT
Miroslav Surmánek 4 2.09% NOVA
Ján Potocký 3 1.57% SMS
Bohuš Jakuboc 3 1.57% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Ferenc 3 1.57% KĽS
Valéria Eľková 3 1.57% Független
Rastislav Tomaš 3 1.57% KSS
Dagmara Balogová 3 1.57% KSS
Imrich Balog 3 1.57% KĽS
Milan Potocký 2 1.05% Független
Jaroslav Vaľo 2 1.05% SNS
Tomáš Bubelíny 2 1.05% NOVA
Slavomír Žužo 2 1.05% MS
Milan Kaplan 2 1.05% NOVA
Pavol Valko 2 1.05% SMS
Stanislav Gaľa 1 0.52% SNS
Matúš Nameš 1 0.52% SNS
Martin Pado 1 0.52% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Stripai 1 0.52% SMS
Juraj Jevin 1 0.52% SaS
Vladimíra Fortunová 0 0.00% KSS
František Farkaš 72 47.06% SMER-SD
Pavol Kuchta 62 40.52% SMER-SD
Timea Sotáková 57 37.25% SMER-SD
Emil Ďurovčík 53 34.64% SMER-SD
Ján Mihalečko 53 34.64% SMER-SD
Mária Vargová 53 34.64% MOST - HÍD
Jana Cibereová 51 33.33% SMER-SD
Viliam Zahorčák 49 32.03% SMER-SD
Ildikó Vargová 36 23.53% ŠKV
Jozef Sokologorský 35 22.88% SMER-SD
Peter Jakab 27 17.65% MOST - HÍD
Mária Bálintová 23 15.03% MOST - HÍD
Michal Stričík 22 14.38% ŠKV
Tibor Varga 22 14.38% SMK-MKP
Branislav Sijka 9 5.88% Független
Attila Lukáč 8 5.23% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matej Šarocký 6 3.92% ŠANCA
Klára Lakatosová 6 3.92% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Miroslav Šimko 5 3.27% SNS
Milan Kaplan 5 3.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Richard Želinský 4 2.61% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 4 2.61% JEDNOTA-ĽSS
Peter Borza 4 2.61% SNS
Emil Čurma 4 2.61% SNS
Milan Potocký 3 1.96% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Jevin 3 1.96% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Valéria Eľková 3 1.96% Független
Marko Hami 3 1.96% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 3 1.96% ĽS Naše Slovensko
Peter Malík 3 1.96% SNS
Erik Sibal 3 1.96% Független
Vladimír Tomko 2 1.31% ĽS Naše Slovensko
Martin Magura 2 1.31% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Nikoleta Borzová 2 1.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Viselka 2 1.31% Független
Oskar Szabo 2 1.31% SZS
Patrik Magdoško 2 1.31% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Slavko Pavolko 2 1.31% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Džuppa 2 1.31% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Golas 2 1.31% Független
Martin Ivan 1 0.65% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 1 0.65% ŠKV
Jozef Bobík 1 0.65% Független
Marián Nistor 1 0.65% ŠKV
Stanislav Gaľa 1 0.65% ŠKV
Jaroslav Vaľo 1 0.65% SNS
Karol Pavelka 1 0.65% SNS
Pavol Valko 1 0.65% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gabriel Timko 1 0.65% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 1 0.65% NAJ
Peter Horňák 1 0.65% DS
Ľubomír Husnaj 1 0.65% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Ircha 1 0.65% Demokrati Slovenska
Milan Michalič 1 0.65% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lukáš Pažinka 0 0.00% Független
Jozef Jambor 0 0.00% NAJ
Bohuš Jakuboc 0 0.00% ŠKV
Edita Jonyová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Sabol 0 0.00% SNS
Ľuboslav Chvasta 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 0 0.00% Demokrati Slovenska
Ján Potocký 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mikuláš Kiš 0 0.00% NAJ
Marek Švingál 0 0.00% ŠKV
Radoslav Smutný 0 0.00% SP
Iveta Golmicová 0 0.00% ŠANCA
Peter Badida 0 0.00% VZDOR
Radoslav Osif 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Goda 0 0.00% Független
Jozef Onda 0 0.00% NAJ
Viliam Brandis 0 0.00% NAJ
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Milan Barančík 0 0.00% ÚSVIT
Ľudovít Adam 0 0.00% Független
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 22.12 %
Nagykapos 53 12.21 %
Nagymihály 35 8.06 %
Lask 30 6.91 %
Abara 16 3.69 %
Mokcsamogyorós 10 2.30 %
Őrmező 8 1.84 %
Deregnyő 8 1.84 %
Szirénfalva 7 1.61 %
Feketemező 7 1.61 %
Budaháza 6 1.38 %
Csicser 6 1.38 %
Mátyócvajkóc 6 1.38 %
Iske 5 1.15 %
Nyarádkelecsény 5 1.15 %
Dobóruszka 4 0.92 %
Rákóc 4 0.92 %
Füzesér 4 0.92 %
Butka 4 0.92 %
Pazdics 4 0.92 %
Nagyráska 4 0.92 %
Málca 4 0.92 %
Bés 4 0.92 %
Bánóc 4 0.92 %
Pályin 3 0.69 %
Rebrény 3 0.69 %
Pálóc 3 0.69 %
Sámogy 3 0.69 %
Dobróka 2 0.46 %
Morva 2 0.46 %
Vinna 2 0.46 %
Lasztomér 2 0.46 %
Nagyszelmenc 2 0.46 %
Zalacska 2 0.46 %
Tusa 2 0.46 %
Nagyszeretva 2 0.46 %
Petróc 2 0.46 %
Márk 2 0.46 %
Solymos 1 0.23 %
Kisráska 1 0.23 %
Nátafalva 1 0.23 %
Lazony 1 0.23 %
Nagycseb 1 0.23 %
Berettő 1 0.23 %
Magasrév 1 0.23 %
Gatály 1 0.23 %
Karaszna 1 0.23 %
Tarna 1 0.23 %
Hajagos 1 0.23 %
Zemplénszuha 1 0.23 %
Márkcsemernye 1 0.23 %
Vámoslucska 1 0.23 %
Jósza 1 0.23 %
Dénesújfalu 1 0.23 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 25.84 %
Füzesér 186 11.36 %
Vásárhely 144 8.80 %
Tusa 90 5.50 %
Nátafalva 81 4.95 %
Tusaújfalu 64 3.91 %
Morva 57 3.48 %
Hór 55 3.36 %
Rákóc 51 3.12 %
Bánóc 38 2.32 %
Pazdics 31 1.89 %
Nagykapos 27 1.65 %
Berettő 25 1.53 %
Karaszna 23 1.41 %
Lazony 21 1.28 %
Őrmező 19 1.16 %
Málca 19 1.16 %
Vinna 18 1.10 %
Sámogy 17 1.04 %
Falkus 17 1.04 %
Lask 15 0.92 %
Petrik 15 0.92 %
Lasztomér 15 0.92 %
Zalacska 14 0.86 %
Kácsánd 14 0.86 %
Ordasfalva 13 0.79 %
Jósza 12 0.73 %
Dobróka 11 0.67 %
Tarna 10 0.61 %
Pályin 10 0.61 %
Rebrény 8 0.49 %
Ungtavas 8 0.49 %
Bajánháza 8 0.49 %
Pálóc 7 0.43 %
Petróc 7 0.43 %
Solymos 7 0.43 %
Márk 7 0.43 %
Gatály 7 0.43 %
Harapás 6 0.37 %
Butka 6 0.37 %
Hanajna 6 0.37 %
Izbugya 6 0.37 %
Vámoslucska 5 0.31 %
Dénesújfalu 5 0.31 %
Hajagos 4 0.24 %
Nyarádkelecsény 4 0.24 %
Abara 4 0.24 %
Magasrév 4 0.24 %
Németvágás 4 0.24 %
Fogas 4 0.24 %
Leszna 4 0.24 %
Nagyszelmenc 3 0.18 %
Nagyszeretva 3 0.18 %
Szalók 3 0.18 %
Feketemező 3 0.18 %
Kisráska 3 0.18 %
Kisszeretva 3 0.18 %
Márkcsemernye 2 0.12 %
Nagycseb 2 0.12 %
Vaján 2 0.12 %
Gézsény 2 0.12 %
Ungszenna 2 0.12 %
Szirénfalva 2 0.12 %
Budaháza 1 0.06 %
Alsókánya 1 0.06 %
Nagyráska 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Mokcsamogyorós 1 0.06 %
Dobóruszka 1 0.06 %
Zemplénszuha 1 0.06 %
Zuhogó 1 0.06 %
Mátyócvajkóc 1 0.06 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 18.81 %
Füzesér 175 17.14 %
Vásárhely 118 11.56 %
Nagykapos 94 9.21 %
Feketemező 75 7.35 %
Csicser 43 4.21 %
Jósza 36 3.53 %
Pálóc 34 3.33 %
Mokcsamogyorós 27 2.64 %
Mátyócvajkóc 20 1.96 %
Magasrév 20 1.96 %
Őrmező 19 1.86 %
Dobóruszka 18 1.76 %
Nyarádkelecsény 18 1.76 %
Vaján 16 1.57 %
Izbugya 14 1.37 %
Sztára 14 1.37 %
Lazony 12 1.18 %
Budaháza 11 1.08 %
Deregnyő 9 0.88 %
Vinna 8 0.78 %
Nagyszelmenc 8 0.78 %
Gatály 8 0.78 %
Morva 8 0.78 %
Butka 8 0.78 %
Nagycseb 8 0.78 %
Pazdics 8 0.78 %
Abara 7 0.69 %
Solymos 7 0.69 %
Petróc 6 0.59 %
Dénesújfalu 6 0.59 %
Bés 6 0.59 %
Dobróka 6 0.59 %
Kisráska 5 0.49 %
Ungszenna 5 0.49 %
Lasztomér 4 0.39 %
Németvágás 4 0.39 %
Szalók 4 0.39 %
Nagyszeretva 4 0.39 %
Hajagos 3 0.29 %
Harapás 3 0.29 %
Bajánháza 3 0.29 %
Ungtavas 3 0.29 %
Zalacska 3 0.29 %
Bánóc 2 0.20 %
Nátafalva 2 0.20 %
Rebrény 2 0.20 %
Málca 2 0.20 %
Hór 2 0.20 %
Márk 2 0.20 %
Leszna 2 0.20 %
Kisszeretva 2 0.20 %
Zemplénszuha 2 0.20 %
Sámogy 1 0.10 %
Vámoslucska 1 0.10 %
Karaszna 1 0.10 %
Berettő 1 0.10 %
Hanajna 1 0.10 %
Falkus 1 0.10 %
Tusa 1 0.10 %
Fogas 1 0.10 %
Tarna 1 0.10 %
Hegyi 1 0.10 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 62.17 %
Füzesér 183 6.83 %
Őrmező 84 3.14 %
Nátafalva 61 2.28 %
Nagykapos 41 1.53 %
Zalacska 37 1.38 %
Vinna 33 1.23 %
Hajagos 23 0.86 %
Harapás 20 0.75 %
Ungtavas 19 0.71 %
Butka 18 0.67 %
Málca 18 0.67 %
Jósza 18 0.67 %
Rebrény 18 0.67 %
Sámogy 18 0.67 %
Izbugya 17 0.63 %
Lasztomér 16 0.60 %
Ordasfalva 15 0.56 %
Tarna 15 0.56 %
Morva 15 0.56 %
Pazdics 14 0.52 %
Vámoslucska 14 0.52 %
Karaszna 13 0.49 %
Nagycseb 13 0.49 %
Feketemező 13 0.49 %
Pálóc 13 0.49 %
Fogas 12 0.45 %
Vásárhely 11 0.41 %
Solymos 11 0.41 %
Zemplénszuha 10 0.37 %
Dénesújfalu 10 0.37 %
Dobróka 10 0.37 %
Rákóc 10 0.37 %
Petróc 9 0.34 %
Ungszenna 9 0.34 %
Leszna 8 0.30 %
Alsókánya 8 0.30 %
Bajánháza 8 0.30 %
Berettő 8 0.30 %
Tusa 7 0.26 %
Lazony 7 0.26 %
Nyarádkelecsény 7 0.26 %
Gézsény 7 0.26 %
Dobóruszka 6 0.22 %
Mokcsamogyorós 6 0.22 %
Németvágás 6 0.22 %
Gatály 6 0.22 %
Pályin 6 0.22 %
Tusaújfalu 6 0.22 %
Szalók 6 0.22 %
Magasrév 6 0.22 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.07 %
Budaháza 2 0.07 %
Vaján 2 0.07 %
Márk 2 0.07 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 37.15 %
Butka 42 10.69 %
Őrmező 16 4.07 %
Nagykapos 13 3.31 %
Pálóc 12 3.05 %
Nátafalva 9 2.29 %
Tusaújfalu 8 2.04 %
Lasztomér 7 1.78 %
Márk 6 1.53 %
Vámoslucska 6 1.53 %
Lazony 6 1.53 %
Gézsény 5 1.27 %
Gatály 5 1.27 %
Vinna 5 1.27 %
Málca 5 1.27 %
Jósza 5 1.27 %
Nagyráska 4 1.02 %
Nagycseb 4 1.02 %
Zalacska 4 1.02 %
Tusa 4 1.02 %
Vásárhely 4 1.02 %
Feketemező 4 1.02 %
Szalók 4 1.02 %
Sámogy 4 1.02 %
Pazdics 4 1.02 %
Morva 4 1.02 %
Dobóruszka 3 0.76 %
Nyarádkelecsény 3 0.76 %
Bánóc 3 0.76 %
Hór 3 0.76 %
Füzesér 3 0.76 %
Mokcsamogyorós 3 0.76 %
Petróc 3 0.76 %
Falkus 3 0.76 %
Zuhogó 3 0.76 %
Tarna 3 0.76 %
Bés 2 0.51 %
Leszna 2 0.51 %
Petrik 2 0.51 %
Rebrény 2 0.51 %
Magasrév 2 0.51 %
Szirénfalva 2 0.51 %
Berettő 2 0.51 %
Rákóc 2 0.51 %
Dobróka 2 0.51 %
Izbugya 2 0.51 %
Zemplénszuha 2 0.51 %
Hanajna 2 0.51 %
Kácsánd 1 0.25 %
Abara 1 0.25 %
Alsókánya 1 0.25 %
Kisráska 1 0.25 %
Budaháza 1 0.25 %
Hajagos 1 0.25 %
Ungszenna 1 0.25 %
Bajánháza 1 0.25 %
Dénesújfalu 1 0.25 %
Solymos 1 0.25 %
Nagyszeretva 1 0.25 %
Kisszeretva 1 0.25 %
Németvágás 1 0.25 %
Csicser 1 0.25 %
Hegyi 1 0.25 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 43.75 %
Rebrény 49 8.51 %
Őrmező 13 2.26 %
Ungszenna 11 1.91 %
Zalacska 10 1.74 %
Rákóc 9 1.56 %
Nagykapos 8 1.39 %
Petróc 8 1.39 %
Vinna 8 1.39 %
Hajagos 7 1.22 %
Solymos 7 1.22 %
Bánóc 7 1.22 %
Lasztomér 7 1.22 %
Harapás 7 1.22 %
Butka 6 1.04 %
Pazdics 6 1.04 %
Lazony 6 1.04 %
Nagycseb 6 1.04 %
Sámogy 6 1.04 %
Pályin 6 1.04 %
Gatály 5 0.87 %
Málca 5 0.87 %
Pálóc 5 0.87 %
Morva 5 0.87 %
Hór 5 0.87 %
Karaszna 5 0.87 %
Berettő 5 0.87 %
Tusaújfalu 4 0.69 %
Lask 4 0.69 %
Nagyszelmenc 4 0.69 %
Jósza 4 0.69 %
Tusa 4 0.69 %
Nátafalva 4 0.69 %
Falkus 4 0.69 %
Nyarádkelecsény 3 0.52 %
Tarna 3 0.52 %
Vásárhely 3 0.52 %
Vámoslucska 3 0.52 %
Izbugya 3 0.52 %
Dobróka 3 0.52 %
Márk 2 0.35 %
Abara 2 0.35 %
Zemplénszuha 2 0.35 %
Hanajna 2 0.35 %
Dénesújfalu 2 0.35 %
Szalók 2 0.35 %
Kácsánd 2 0.35 %
Feketemező 2 0.35 %
Dobóruszka 2 0.35 %
Szirénfalva 2 0.35 %
Mátyócvajkóc 1 0.17 %
Hegyi 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Gézsény 1 0.17 %
Nagyszeretva 1 0.17 %
Kisszeretva 1 0.17 %
Németvágás 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Vaján 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Bajánháza 1 0.17 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 25.10 %
Dobróka 109 11.31 %
Rákóc 69 7.16 %
Butka 42 4.36 %
Őrmező 41 4.25 %
Gatály 32 3.32 %
Nagykapos 31 3.22 %
Füzesér 28 2.90 %
Pazdics 28 2.90 %
Vinna 21 2.18 %
Pálóc 20 2.07 %
Nagycseb 19 1.97 %
Morva 16 1.66 %
Petróc 16 1.66 %
Málca 15 1.56 %
Feketemező 14 1.45 %
Vásárhely 13 1.35 %
Berettő 13 1.35 %
Kácsánd 12 1.24 %
Nyarádkelecsény 12 1.24 %
Tarna 11 1.14 %
Németvágás 11 1.14 %
Lazony 10 1.04 %
Zalacska 10 1.04 %
Nátafalva 10 1.04 %
Rebrény 9 0.93 %
Dénesújfalu 9 0.93 %
Karaszna 9 0.93 %
Sámogy 9 0.93 %
Zemplénszuha 8 0.83 %
Falkus 8 0.83 %
Mokcsamogyorós 7 0.73 %
Hór 7 0.73 %
Sztára 7 0.73 %
Márk 7 0.73 %
Ungszenna 7 0.73 %
Ordasfalva 6 0.62 %
Bajánháza 6 0.62 %
Lasztomér 6 0.62 %
Ungtavas 6 0.62 %
Bánóc 6 0.62 %
Kisráska 6 0.62 %
Tusa 5 0.52 %
Pályin 5 0.52 %
Vaján 5 0.52 %
Vámoslucska 5 0.52 %
Gézsény 5 0.52 %
Szalók 5 0.52 %
Márkcsemernye 4 0.41 %
Deregnyő 4 0.41 %
Lask 4 0.41 %
Hajagos 4 0.41 %
Jósza 4 0.41 %
Tusaújfalu 4 0.41 %
Nagyszelmenc 4 0.41 %
Alsókánya 4 0.41 %
Fogas 3 0.31 %
Abara 3 0.31 %
Nagyszeretva 2 0.21 %
Kisszeretva 2 0.21 %
Hanajna 2 0.21 %
Csicser 2 0.21 %
Magasrév 2 0.21 %
Petrik 2 0.21 %
Harapás 2 0.21 %
Nagyráska 2 0.21 %
Izbugya 2 0.21 %
Hegyi 2 0.21 %
Leszna 2 0.21 %
Bés 1 0.10 %
Dobóruszka 1 0.10 %
Szirénfalva 1 0.10 %
Zuhogó 1 0.10 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 32.90 %
Őrmező 208 3.64 %
Rákóc 171 3.00 %
Nátafalva 156 2.73 %
Füzesér 155 2.72 %
Lasztomér 144 2.52 %
Nagykapos 142 2.49 %
Karaszna 123 2.15 %
Pazdics 115 2.01 %
Butka 110 1.93 %
Dénesújfalu 108 1.89 %
Mokcsamogyorós 95 1.66 %
Nyarádkelecsény 92 1.61 %
Berettő 90 1.58 %
Sámogy 85 1.49 %
Vinna 85 1.49 %
Vásárhely 75 1.31 %
Gatály 71 1.24 %
Bánóc 70 1.23 %
Dobróka 64 1.12 %
Pálóc 62 1.09 %
Hajagos 61 1.07 %
Morva 60 1.05 %
Zemplénszuha 58 1.02 %
Mátyócvajkóc 57 1.00 %
Németvágás 56 0.98 %
Rebrény 55 0.96 %
Zalacska 54 0.95 %
Lazony 54 0.95 %
Deregnyő 53 0.93 %
Jósza 51 0.89 %
Hór 49 0.86 %
Lask 48 0.84 %
Ungszenna 45 0.79 %
Nagycseb 44 0.77 %
Márkcsemernye 42 0.74 %
Ungtavas 41 0.72 %
Petróc 40 0.70 %
Málca 40 0.70 %
Harapás 36 0.63 %
Ordasfalva 36 0.63 %
Sztára 34 0.60 %
Pályin 34 0.60 %
Zuhogó 34 0.60 %
Tarna 32 0.56 %
Gézsény 30 0.53 %
Falkus 29 0.51 %
Iske 27 0.47 %
Izbugya 27 0.47 %
Dobóruszka 27 0.47 %
Tusa 25 0.44 %
Petrik 23 0.40 %
Magasrév 22 0.39 %
Solymos 21 0.37 %
Tusaújfalu 21 0.37 %
Szalók 19 0.33 %
Kácsánd 19 0.33 %
Laborcfalva 18 0.32 %
Feketemező 17 0.30 %
Bajánháza 17 0.30 %
Vámoslucska 17 0.30 %
Alsókánya 17 0.30 %
Nagyráska 16 0.28 %
Nagyszeretva 14 0.25 %
Leszna 14 0.25 %
Hanajna 13 0.23 %
Fogas 13 0.23 %
Vaján 12 0.21 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.12 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 64.45 %
Vinna 32 2.77 %
Vásárhely 20 1.73 %
Pazdics 20 1.73 %
Őrmező 19 1.64 %
Nátafalva 15 1.30 %
Zalacska 14 1.21 %
Morva 14 1.21 %
Lasztomér 13 1.12 %
Leszna 12 1.04 %
Karaszna 12 1.04 %
Sámogy 11 0.95 %
Tarna 11 0.95 %
Pálóc 10 0.87 %
Butka 9 0.78 %
Ungtavas 9 0.78 %
Hajagos 9 0.78 %
Izbugya 9 0.78 %
Petróc 8 0.69 %
Gatály 8 0.69 %
Tusaújfalu 8 0.69 %
Nagykapos 7 0.61 %
Jósza 6 0.52 %
Füzesér 6 0.52 %
Rákóc 6 0.52 %
Szalók 6 0.52 %
Bánóc 6 0.52 %
Solymos 6 0.52 %
Bajánháza 5 0.43 %
Magasrév 5 0.43 %
Nagycseb 5 0.43 %
Ungszenna 5 0.43 %
Harapás 4 0.35 %
Nyarádkelecsény 4 0.35 %
Dobróka 4 0.35 %
Ordasfalva 4 0.35 %
Feketemező 4 0.35 %
Hór 4 0.35 %
Petrik 4 0.35 %
Vámoslucska 4 0.35 %
Dénesújfalu 4 0.35 %
Hanajna 4 0.35 %
Mokcsamogyorós 4 0.35 %
Márk 4 0.35 %
Málca 4 0.35 %
Deregnyő 3 0.26 %
Nagyszelmenc 3 0.26 %
Nagyszeretva 3 0.26 %
Lazony 3 0.26 %
Rebrény 3 0.26 %
Falkus 3 0.26 %
Pályin 3 0.26 %
Gézsény 3 0.26 %
Sztára 2 0.17 %
Németvágás 2 0.17 %
Zuhogó 2 0.17 %
Tusa 2 0.17 %
Bés 2 0.17 %
Mátyócvajkóc 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 49.26 %
Nagykapos 41 3.80 %
Őrmező 40 3.70 %
Zalacska 21 1.94 %
Nátafalva 21 1.94 %
Vinna 19 1.76 %
Gatály 19 1.76 %
Málca 18 1.67 %
Butka 16 1.48 %
Sztára 16 1.48 %
Füzesér 15 1.39 %
Pálóc 15 1.39 %
Pazdics 14 1.30 %
Tarna 14 1.30 %
Lazony 14 1.30 %
Rákóc 14 1.30 %
Tusaújfalu 13 1.20 %
Morva 13 1.20 %
Márk 11 1.02 %
Dénesújfalu 11 1.02 %
Vásárhely 11 1.02 %
Zuhogó 10 0.93 %
Lasztomér 10 0.93 %
Gézsény 9 0.83 %
Karaszna 8 0.74 %
Dobróka 8 0.74 %
Bánóc 8 0.74 %
Kácsánd 8 0.74 %
Fogas 8 0.74 %
Nagycseb 8 0.74 %
Márkcsemernye 8 0.74 %
Ordasfalva 8 0.74 %
Berettő 8 0.74 %
Tusa 8 0.74 %
Abara 7 0.65 %
Pályin 7 0.65 %
Izbugya 6 0.56 %
Falkus 6 0.56 %
Lask 6 0.56 %
Rebrény 6 0.56 %
Ungszenna 6 0.56 %
Hajagos 6 0.56 %
Nyarádkelecsény 6 0.56 %
Csicser 6 0.56 %
Petróc 6 0.56 %
Kisszeretva 5 0.46 %
Laborcfalva 5 0.46 %
Dobóruszka 5 0.46 %
Harapás 5 0.46 %
Németvágás 4 0.37 %
Bajánháza 4 0.37 %
Kisráska 4 0.37 %
Mokcsamogyorós 4 0.37 %
Hór 4 0.37 %
Leszna 3 0.28 %
Petrik 3 0.28 %
Hanajna 3 0.28 %
Jósza 3 0.28 %
Hegyi 3 0.28 %
Feketemező 3 0.28 %
Sámogy 2 0.19 %
Alsókánya 2 0.19 %
Nagyszelmenc 2 0.19 %
Zemplénszuha 2 0.19 %
Deregnyő 2 0.19 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 41.02 %
Őrmező 162 3.98 %
Nagykapos 151 3.71 %
Rákóc 131 3.22 %
Nátafalva 130 3.19 %
Vinna 74 1.82 %
Deregnyő 72 1.77 %
Lasztomér 69 1.70 %
Pálóc 67 1.65 %
Pazdics 65 1.60 %
Ungszenna 64 1.57 %
Berettő 61 1.50 %
Gatály 57 1.40 %
Karaszna 56 1.38 %
Bánóc 55 1.35 %
Butka 55 1.35 %
Zalacska 54 1.33 %
Lazony 49 1.20 %
Dobróka 47 1.16 %
Hór 47 1.16 %
Málca 44 1.08 %
Németvágás 42 1.03 %
Rebrény 42 1.03 %
Morva 41 1.01 %
Dénesújfalu 40 0.98 %
Jósza 39 0.96 %
Márkcsemernye 37 0.91 %
Zemplénszuha 35 0.86 %
Vásárhely 34 0.84 %
Pályin 33 0.81 %
Hajagos 32 0.79 %
Kácsánd 32 0.79 %
Tarna 31 0.76 %
Tusa 31 0.76 %
Petróc 29 0.71 %
Magasrév 28 0.69 %
Tusaújfalu 26 0.64 %
Sámogy 26 0.64 %
Falkus 26 0.64 %
Ordasfalva 25 0.61 %
Izbugya 25 0.61 %
Feketemező 25 0.61 %
Zuhogó 24 0.59 %
Sztára 24 0.59 %
Márk 24 0.59 %
Mokcsamogyorós 24 0.59 %
Fogas 22 0.54 %
Alsókánya 22 0.54 %
Ungtavas 22 0.54 %
Gézsény 22 0.54 %
Mátyócvajkóc 21 0.52 %
Nagycseb 20 0.49 %
Dobóruszka 19 0.47 %
Bajánháza 19 0.47 %
Abara 18 0.44 %
Petrik 17 0.42 %
Harapás 16 0.39 %
Nagyszeretva 15 0.37 %
Vaján 14 0.34 %
Laborcfalva 13 0.32 %
Solymos 13 0.32 %
Kisráska 13 0.32 %
Csicser 12 0.29 %
Füzesér 11 0.27 %
Lask 11 0.27 %
Nyarádkelecsény 11 0.27 %
Szirénfalva 10 0.25 %
Hanajna 10 0.25 %
Vámoslucska 10 0.25 %
Leszna 10 0.25 %
Szalók 8 0.20 %
Iske 8 0.20 %
Bés 5 0.12 %
Kisszeretva 4 0.10 %
Nagyráska 4 0.10 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Budaháza 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagymihály 181 50.84 %
Nagykapos 15 4.21 %
Butka 9 2.53 %
Őrmező 8 2.25 %
Vinna 7 1.97 %
Lasztomér 5 1.40 %
Bánóc 4 1.12 %
Zalacska 4 1.12 %
Dobróka 4 1.12 %
Tusa 4 1.12 %
Nátafalva 3 0.84 %
Hór 3 0.84 %
Sztára 3 0.84 %
Pazdics 3 0.84 %
Dénesújfalu 3 0.84 %
Márk 3 0.84 %
Harapás 3 0.84 %
Nagyszeretva 3 0.84 %
Abara 3 0.84 %
Hajagos 2 0.56 %
Mátyócvajkóc 2 0.56 %
Solymos 2 0.56 %
Gézsény 2 0.56 %
Füzesér 2 0.56 %
Falkus 2 0.56 %
Petróc 2 0.56 %
Feketemező 2 0.56 %
Zuhogó 2 0.56 %
Nagyszelmenc 2 0.56 %
Magasrév 1 0.28 %
Lask 1 0.28 %
Laborcfalva 1 0.28 %
Berettő 1 0.28 %
Tarna 1 0.28 %
Vámoslucska 1 0.28 %
Málca 1 0.28 %
Zemplénszuha 1 0.28 %
Deregnyő 1 0.28 %
Vaján 1 0.28 %
Budaháza 1 0.28 %
Hegyi 1 0.28 %
Kácsánd 1 0.28 %
Ordasfalva 1 0.28 %
Kisszeretva 1 0.28 %
Tusaújfalu 1 0.28 %
Petrik 1 0.28 %
Nyarádkelecsény 1 0.28 %
Németvágás 1 0.28 %
Izbugya 1 0.28 %
Karaszna 1 0.28 %
Mokcsamogyorós 1 0.28 %
Rákóc 1 0.28 %
Dobóruszka 1 0.28 %
Sámogy 1 0.28 %
Ungszenna 1 0.28 %
Szalók 1 0.28 %
Morva 1 0.28 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 27.88 %
Füzesér 193 13.73 %
Nagymihály 147 10.46 %
Abara 67 4.77 %
Rákóc 65 4.62 %
Mokcsamogyorós 58 4.13 %
Csicser 47 3.34 %
Nátafalva 46 3.27 %
Nyarádkelecsény 44 3.13 %
Dobóruszka 43 3.06 %
Mátyócvajkóc 40 2.84 %
Lasztomér 37 2.63 %
Deregnyő 36 2.56 %
Hegyi 35 2.49 %
Feketemező 30 2.13 %
Szirénfalva 30 2.13 %
Vaján 28 1.99 %
Budaháza 26 1.85 %
Kisráska 26 1.85 %
Bés 22 1.56 %
Nagyszelmenc 22 1.56 %
Őrmező 15 1.07 %
Tarna 13 0.92 %
Butka 13 0.92 %
Sámogy 10 0.71 %
Pálóc 9 0.64 %
Gatály 7 0.50 %
Ungtavas 7 0.50 %
Málca 7 0.50 %
Bajánháza 6 0.43 %
Szalók 6 0.43 %
Tusa 6 0.43 %
Solymos 6 0.43 %
Vinna 6 0.43 %
Zalacska 6 0.43 %
Hór 4 0.28 %
Hanajna 4 0.28 %
Nagyráska 4 0.28 %
Vásárhely 4 0.28 %
Vámoslucska 4 0.28 %
Petróc 4 0.28 %
Pazdics 3 0.21 %
Nagyszeretva 3 0.21 %
Harapás 2 0.14 %
Fogas 2 0.14 %
Tusaújfalu 2 0.14 %
Hajagos 2 0.14 %
Pályin 2 0.14 %
Iske 2 0.14 %
Márk 2 0.14 %
Berettő 2 0.14 %
Izbugya 1 0.07 %
Bánóc 1 0.07 %
Leszna 1 0.07 %
Ungszenna 1 0.07 %
Magasrév 1 0.07 %
Lazony 1 0.07 %
Sztára 1 0.07 %
Dobróka 1 0.07 %
Nagycseb 1 0.07 %
Karaszna 1 0.07 %
Laborcfalva 1 0.07 %
Jósza 1 0.07 %
Morva 1 0.07 %
Lask 1 0.07 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 52.78 %
Pazdics 26 4.38 %
Őrmező 19 3.20 %
Vinna 19 3.20 %
Tarna 12 2.02 %
Dobóruszka 9 1.52 %
Butka 9 1.52 %
Rebrény 9 1.52 %
Nátafalva 9 1.52 %
Izbugya 8 1.35 %
Nagykapos 8 1.35 %
Zalacska 7 1.18 %
Hajagos 6 1.01 %
Rákóc 6 1.01 %
Nagyszelmenc 6 1.01 %
Jósza 6 1.01 %
Tusa 5 0.84 %
Dobróka 5 0.84 %
Fogas 5 0.84 %
Ungtavas 5 0.84 %
Pálóc 5 0.84 %
Mokcsamogyorós 4 0.67 %
Mátyócvajkóc 4 0.67 %
Feketemező 4 0.67 %
Bés 4 0.67 %
Dénesújfalu 4 0.67 %
Karaszna 4 0.67 %
Petrik 4 0.67 %
Németvágás 4 0.67 %
Bajánháza 4 0.67 %
Lasztomér 4 0.67 %
Lask 3 0.51 %
Harapás 3 0.51 %
Abara 3 0.51 %
Gatály 3 0.51 %
Füzesér 3 0.51 %
Vásárhely 3 0.51 %
Petróc 3 0.51 %
Nagyszeretva 3 0.51 %
Márk 3 0.51 %
Ungszenna 3 0.51 %
Márkcsemernye 3 0.51 %
Vaján 3 0.51 %
Lazony 3 0.51 %
Kisszeretva 2 0.34 %
Berettő 2 0.34 %
Gézsény 2 0.34 %
Kácsánd 2 0.34 %
Morva 2 0.34 %
Hór 2 0.34 %
Solymos 2 0.34 %
Sztára 2 0.34 %
Falkus 2 0.34 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Bánóc 1 0.17 %
Pályin 1 0.17 %
Ordasfalva 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Málca 1 0.17 %
Vámoslucska 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Szirénfalva 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Nagycseb 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 40.82 %
Vásárhely 167 3.81 %
Őrmező 166 3.79 %
Nagykapos 125 2.85 %
Nátafalva 98 2.24 %
Nyarádkelecsény 87 1.98 %
Rákóc 86 1.96 %
Hór 73 1.67 %
Dobóruszka 71 1.62 %
Lasztomér 71 1.62 %
Zalacska 70 1.60 %
Pazdics 66 1.51 %
Rebrény 66 1.51 %
Berettő 64 1.46 %
Vinna 62 1.41 %
Mokcsamogyorós 61 1.39 %
Morva 55 1.25 %
Lazony 55 1.25 %
Deregnyő 51 1.16 %
Pálóc 49 1.12 %
Bánóc 47 1.07 %
Butka 46 1.05 %
Hajagos 45 1.03 %
Jósza 42 0.96 %
Petróc 41 0.94 %
Németvágás 41 0.94 %
Málca 39 0.89 %
Karaszna 38 0.87 %
Ungtavas 38 0.87 %
Gatály 37 0.84 %
Tusa 35 0.80 %
Fogas 34 0.78 %
Dénesújfalu 31 0.71 %
Ungszenna 31 0.71 %
Zemplénszuha 30 0.68 %
Zuhogó 29 0.66 %
Petrik 29 0.66 %
Hanajna 29 0.66 %
Pályin 28 0.64 %
Dobróka 28 0.64 %
Tusaújfalu 25 0.57 %
Tarna 25 0.57 %
Sámogy 25 0.57 %
Ordasfalva 24 0.55 %
Feketemező 23 0.52 %
Gézsény 23 0.52 %
Magasrév 22 0.50 %
Márkcsemernye 22 0.50 %
Iske 22 0.50 %
Harapás 21 0.48 %
Kácsánd 20 0.46 %
Füzesér 20 0.46 %
Sztára 20 0.46 %
Solymos 20 0.46 %
Falkus 20 0.46 %
Abara 19 0.43 %
Leszna 19 0.43 %
Bajánháza 18 0.41 %
Vámoslucska 17 0.39 %
Izbugya 16 0.37 %
Szalók 15 0.34 %
Csicser 13 0.30 %
Nagycseb 11 0.25 %
Vaján 10 0.23 %
Alsókánya 10 0.23 %
Lask 9 0.21 %
Nagyráska 9 0.21 %
Laborcfalva 8 0.18 %
Nagyszeretva 8 0.18 %
Bés 8 0.18 %
Mátyócvajkóc 8 0.18 %
Márk 6 0.14 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Kisszeretva 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 22.71 %
Málca 57 6.44 %
Pálóc 32 3.62 %
Nagykapos 26 2.94 %
Őrmező 23 2.60 %
Dobróka 21 2.37 %
Butka 20 2.26 %
Nátafalva 18 2.03 %
Feketemező 17 1.92 %
Lazony 17 1.92 %
Vásárhely 14 1.58 %
Márk 14 1.58 %
Márkcsemernye 14 1.58 %
Zalacska 13 1.47 %
Falkus 13 1.47 %
Kácsánd 12 1.36 %
Gatály 12 1.36 %
Petrik 12 1.36 %
Pazdics 11 1.24 %
Tarna 9 1.02 %
Rebrény 8 0.90 %
Dénesújfalu 8 0.90 %
Abara 8 0.90 %
Vinna 7 0.79 %
Nagycseb 7 0.79 %
Mokcsamogyorós 7 0.79 %
Hajagos 7 0.79 %
Hór 6 0.68 %
Lask 6 0.68 %
Németvágás 5 0.56 %
Vámoslucska 5 0.56 %
Füzesér 5 0.56 %
Berettő 5 0.56 %
Bánóc 5 0.56 %
Tusaújfalu 5 0.56 %
Hanajna 4 0.45 %
Fogas 4 0.45 %
Ordasfalva 4 0.45 %
Sámogy 4 0.45 %
Tusa 4 0.45 %
Magasrév 4 0.45 %
Pályin 4 0.45 %
Solymos 3 0.34 %
Petróc 3 0.34 %
Ungszenna 3 0.34 %
Harapás 3 0.34 %
Ungtavas 3 0.34 %
Zemplénszuha 3 0.34 %
Alsókánya 3 0.34 %
Lasztomér 3 0.34 %
Karaszna 2 0.23 %
Rákóc 2 0.23 %
Jósza 2 0.23 %
Gézsény 2 0.23 %
Nagyszelmenc 2 0.23 %
Morva 2 0.23 %
Mátyócvajkóc 2 0.23 %
Sztára 2 0.23 %
Nagyszeretva 2 0.23 %
Kisszeretva 2 0.23 %
Nyarádkelecsény 2 0.23 %
Izbugya 2 0.23 %
Nagyráska 2 0.23 %
Hegyi 1 0.11 %
Szirénfalva 1 0.11 %
Kisráska 1 0.11 %
Leszna 1 0.11 %
Vaján 1 0.11 %
Deregnyő 1 0.11 %
Csicser 1 0.11 %
Zuhogó 1 0.11 %
Budaháza 1 0.11 %
Bajánháza 1 0.11 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 58.25 %
Őrmező 68 3.43 %
Vinna 46 2.32 %
Nátafalva 38 1.92 %
Zalacska 35 1.77 %
Rákóc 32 1.62 %
Petróc 26 1.31 %
Karaszna 23 1.16 %
Németvágás 22 1.11 %
Leszna 22 1.11 %
Morva 21 1.06 %
Pazdics 21 1.06 %
Butka 20 1.01 %
Hajagos 18 0.91 %
Vásárhely 17 0.86 %
Sámogy 17 0.86 %
Pálóc 16 0.81 %
Málca 16 0.81 %
Nagykapos 16 0.81 %
Lasztomér 16 0.81 %
Sztára 15 0.76 %
Izbugya 15 0.76 %
Hór 15 0.76 %
Jósza 14 0.71 %
Ungszenna 14 0.71 %
Rebrény 14 0.71 %
Dobróka 14 0.71 %
Gatály 13 0.66 %
Ungtavas 13 0.66 %
Zemplénszuha 12 0.61 %
Lask 12 0.61 %
Feketemező 12 0.61 %
Solymos 11 0.56 %
Fogas 10 0.50 %
Vámoslucska 10 0.50 %
Márkcsemernye 10 0.50 %
Ordasfalva 10 0.50 %
Pályin 10 0.50 %
Magasrév 9 0.45 %
Lazony 9 0.45 %
Nagycseb 8 0.40 %
Harapás 8 0.40 %
Tusa 8 0.40 %
Gézsény 8 0.40 %
Bánóc 8 0.40 %
Füzesér 8 0.40 %
Zuhogó 7 0.35 %
Márk 7 0.35 %
Petrik 6 0.30 %
Szalók 6 0.30 %
Alsókánya 6 0.30 %
Tusaújfalu 6 0.30 %
Berettő 5 0.25 %
Tarna 5 0.25 %
Bajánháza 4 0.20 %
Mátyócvajkóc 4 0.20 %
Abara 3 0.15 %
Dénesújfalu 3 0.15 %
Falkus 3 0.15 %
Mokcsamogyorós 3 0.15 %
Nyarádkelecsény 3 0.15 %
Kácsánd 3 0.15 %
Hegyi 2 0.10 %
Szirénfalva 2 0.10 %
Nagyszeretva 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 19.45 %
Őrmező 9 1.65 %
Pálóc 7 1.28 %
Jósza 7 1.28 %
Nagykapos 6 1.10 %
Lasztomér 6 1.10 %
Hajagos 6 1.10 %
Pazdics 5 0.92 %
Németvágás 5 0.92 %
Ungtavas 5 0.92 %
Nátafalva 4 0.73 %
Mokcsamogyorós 4 0.73 %
Füzesér 3 0.55 %
Sztára 3 0.55 %
Morva 3 0.55 %
Butka 3 0.55 %
Izbugya 3 0.55 %
Zalacska 3 0.55 %
Feketemező 3 0.55 %
Rákóc 2 0.37 %
Bánóc 2 0.37 %
Gatály 2 0.37 %
Harapás 2 0.37 %
Csicser 2 0.37 %
Nyarádkelecsény 2 0.37 %
Gézsény 2 0.37 %
Zemplénszuha 2 0.37 %
Tarna 2 0.37 %
Tusaújfalu 2 0.37 %
Magasrév 2 0.37 %
Márkcsemernye 1 0.18 %
Leszna 1 0.18 %
Dobóruszka 1 0.18 %
Sámogy 1 0.18 %
Dénesújfalu 1 0.18 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Abara 1 0.18 %
Pályin 1 0.18 %
Bés 1 0.18 %
Rebrény 1 0.18 %
Falkus 1 0.18 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 23.48 %
Málca 17 4.29 %
Őrmező 11 2.78 %
Butka 9 2.27 %
Nagykapos 8 2.02 %
Pazdics 7 1.77 %
Morva 6 1.52 %
Lasztomér 6 1.52 %
Füzesér 6 1.52 %
Feketemező 5 1.26 %
Berettő 5 1.26 %
Nátafalva 5 1.26 %
Zalacska 4 1.01 %
Abara 3 0.76 %
Jósza 3 0.76 %
Bánóc 3 0.76 %
Karaszna 2 0.51 %
Vaján 2 0.51 %
Leszna 2 0.51 %
Rákóc 2 0.51 %
Zuhogó 2 0.51 %
Kácsánd 2 0.51 %
Németvágás 2 0.51 %
Mátyócvajkóc 2 0.51 %
Nagyszeretva 2 0.51 %
Dénesújfalu 2 0.51 %
Hajagos 1 0.25 %
Gézsény 1 0.25 %
Sztára 1 0.25 %
Harapás 1 0.25 %
Bajánháza 1 0.25 %
Dobóruszka 1 0.25 %
Rebrény 1 0.25 %
Tusa 1 0.25 %
Márkcsemernye 1 0.25 %
Iske 1 0.25 %
Tarna 1 0.25 %
Nagycseb 1 0.25 %
Pályin 1 0.25 %
Bés 1 0.25 %
Ungtavas 1 0.25 %
Gatály 1 0.25 %
Pálóc 1 0.25 %
Csicser 1 0.25 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 52.21 %
Őrmező 100 3.00 %
Rákóc 96 2.88 %
Nátafalva 78 2.34 %
Nagykapos 77 2.31 %
Jósza 60 1.80 %
Vinna 60 1.80 %
Pazdics 60 1.80 %
Lasztomér 54 1.62 %
Karaszna 47 1.41 %
Berettő 43 1.29 %
Tarna 40 1.20 %
Hajagos 36 1.08 %
Lazony 35 1.05 %
Deregnyő 35 1.05 %
Zalacska 34 1.02 %
Vásárhely 33 0.99 %
Rebrény 33 0.99 %
Ungtavas 33 0.99 %
Zemplénszuha 32 0.96 %
Zuhogó 32 0.96 %
Lask 29 0.87 %
Butka 29 0.87 %
Bánóc 29 0.87 %
Németvágás 28 0.84 %
Pálóc 28 0.84 %
Hór 25 0.75 %
Petróc 24 0.72 %
Harapás 24 0.72 %
Morva 23 0.69 %
Pályin 23 0.69 %
Dobróka 22 0.66 %
Dénesújfalu 22 0.66 %
Sámogy 22 0.66 %
Márkcsemernye 22 0.66 %
Leszna 19 0.57 %
Tusa 18 0.54 %
Vámoslucska 17 0.51 %
Málca 17 0.51 %
Gatály 16 0.48 %
Sztára 16 0.48 %
Ordasfalva 14 0.42 %
Tusaújfalu 13 0.39 %
Nagycseb 12 0.36 %
Bajánháza 12 0.36 %
Szalók 12 0.36 %
Gézsény 12 0.36 %
Magasrév 11 0.33 %
Dobóruszka 9 0.27 %
Kácsánd 9 0.27 %
Nagyszeretva 9 0.27 %
Fogas 8 0.24 %
Kisszeretva 8 0.24 %
Alsókánya 7 0.21 %
Csicser 6 0.18 %
Feketemező 6 0.18 %
Füzesér 6 0.18 %
Falkus 6 0.18 %
Solymos 5 0.15 %
Hanajna 5 0.15 %
Laborcfalva 5 0.15 %
Ungszenna 5 0.15 %
Izbugya 4 0.12 %
Mokcsamogyorós 4 0.12 %
Nagyszelmenc 3 0.09 %
Petrik 3 0.09 %
Mátyócvajkóc 3 0.09 %
Márk 3 0.09 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 45.33 %
Lasztomér 30 8.00 %
Őrmező 17 4.53 %
Nagykapos 13 3.47 %
Zalacska 8 2.13 %
Németvágás 8 2.13 %
Rákóc 7 1.87 %
Vinna 6 1.60 %
Pazdics 6 1.60 %
Tarna 5 1.33 %
Butka 5 1.33 %
Pálóc 5 1.33 %
Hór 4 1.07 %
Bánóc 4 1.07 %
Csicser 4 1.07 %
Pályin 4 1.07 %
Dobóruszka 4 1.07 %
Sámogy 3 0.80 %
Márk 3 0.80 %
Solymos 3 0.80 %
Nátafalva 3 0.80 %
Dénesújfalu 3 0.80 %
Magasrév 3 0.80 %
Jósza 3 0.80 %
Petróc 3 0.80 %
Falkus 3 0.80 %
Gatály 3 0.80 %
Ungszenna 3 0.80 %
Karaszna 3 0.80 %
Lask 3 0.80 %
Abara 2 0.53 %
Ordasfalva 2 0.53 %
Mokcsamogyorós 2 0.53 %
Feketemező 2 0.53 %
Laborcfalva 2 0.53 %
Vásárhely 2 0.53 %
Málca 2 0.53 %
Ungtavas 2 0.53 %
Rebrény 2 0.53 %
Dobróka 2 0.53 %
Izbugya 2 0.53 %
Nagyszelmenc 1 0.27 %
Márkcsemernye 1 0.27 %
Berettő 1 0.27 %
Sztára 1 0.27 %
Zemplénszuha 1 0.27 %
Lazony 1 0.27 %
Hajagos 1 0.27 %
Tusaújfalu 1 0.27 %
Szalók 1 0.27 %
Nyarádkelecsény 1 0.27 %
Kácsánd 1 0.27 %
Füzesér 1 0.27 %
Alsókánya 1 0.27 %
Deregnyő 1 0.27 %
Budaháza 1 0.27 %
Bés 1 0.27 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 54.21 %
Őrmező 252 9.92 %
Márkcsemernye 128 5.04 %
Vinna 72 2.83 %
Nátafalva 61 2.40 %
Zalacska 35 1.38 %
Lasztomér 33 1.30 %
Pazdics 27 1.06 %
Petróc 27 1.06 %
Nagykapos 24 0.94 %
Leszna 24 0.94 %
Lazony 22 0.87 %
Sztára 21 0.83 %
Ungtavas 19 0.75 %
Feketemező 18 0.71 %
Ordasfalva 17 0.67 %
Butka 16 0.63 %
Morva 15 0.59 %
Dénesújfalu 15 0.59 %
Rákóc 14 0.55 %
Karaszna 13 0.51 %
Rebrény 13 0.51 %
Zemplénszuha 12 0.47 %
Bajánháza 12 0.47 %
Dobróka 12 0.47 %
Izbugya 12 0.47 %
Hór 12 0.47 %
Gézsény 11 0.43 %
Gatály 11 0.43 %
Vámoslucska 11 0.43 %
Szalók 11 0.43 %
Solymos 11 0.43 %
Jósza 10 0.39 %
Vásárhely 10 0.39 %
Zuhogó 10 0.39 %
Bánóc 10 0.39 %
Németvágás 10 0.39 %
Pálóc 10 0.39 %
Sámogy 10 0.39 %
Tusaújfalu 8 0.31 %
Fogas 8 0.31 %
Hajagos 8 0.31 %
Tusa 8 0.31 %
Lask 7 0.28 %
Tarna 7 0.28 %
Berettő 7 0.28 %
Nagycseb 6 0.24 %
Málca 6 0.24 %
Füzesér 6 0.24 %
Falkus 6 0.24 %
Mokcsamogyorós 5 0.20 %
Nagyszeretva 5 0.20 %
Harapás 5 0.20 %
Kisszeretva 5 0.20 %
Laborcfalva 5 0.20 %
Pályin 5 0.20 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 39.46 %
Őrmező 158 3.62 %
Nátafalva 136 3.11 %
Nagykapos 96 2.20 %
Vinna 94 2.15 %
Jósza 81 1.85 %
Pálóc 80 1.83 %
Rákóc 79 1.81 %
Dobóruszka 77 1.76 %
Ungtavas 75 1.72 %
Pazdics 67 1.53 %
Butka 66 1.51 %
Dobróka 63 1.44 %
Nyarádkelecsény 62 1.42 %
Harapás 61 1.40 %
Németvágás 57 1.31 %
Dénesújfalu 57 1.31 %
Lasztomér 56 1.28 %
Zalacska 55 1.26 %
Rebrény 54 1.24 %
Deregnyő 53 1.21 %
Hajagos 53 1.21 %
Ordasfalva 51 1.17 %
Gatály 50 1.14 %
Málca 48 1.10 %
Gézsény 45 1.03 %
Mokcsamogyorós 44 1.01 %
Hór 44 1.01 %
Lazony 43 0.98 %
Karaszna 42 0.96 %
Tarna 42 0.96 %
Berettő 40 0.92 %
Bánóc 37 0.85 %
Petróc 37 0.85 %
Zuhogó 37 0.85 %
Vásárhely 37 0.85 %
Zemplénszuha 36 0.82 %
Sámogy 35 0.80 %
Solymos 33 0.76 %
Pályin 32 0.73 %
Ungszenna 32 0.73 %
Morva 30 0.69 %
Falkus 29 0.66 %
Sztára 29 0.66 %
Tusaújfalu 29 0.66 %
Bajánháza 26 0.60 %
Tusa 25 0.57 %
Fogas 24 0.55 %
Feketemező 24 0.55 %
Vámoslucska 23 0.53 %
Izbugya 23 0.53 %
Magasrév 22 0.50 %
Nagyráska 22 0.50 %
Lask 22 0.50 %
Hanajna 20 0.46 %
Márkcsemernye 20 0.46 %
Szalók 18 0.41 %
Nagyszeretva 18 0.41 %
Márk 17 0.39 %
Petrik 17 0.39 %
Leszna 16 0.37 %
Füzesér 15 0.34 %
Alsókánya 14 0.32 %
Nagycseb 12 0.27 %
Kácsánd 11 0.25 %
Laborcfalva 11 0.25 %
Csicser 9 0.21 %
Kisszeretva 7 0.16 %