SK
KS
.....

Debrőd

Község

címer zászló
592 98% magyar 1910
231 56% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Debrőd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Debraď
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Csere-bokor, Debrődi-patak, Felső-erdő, Heténypuszta, Hidegkút-erdő, Hosszú-tető, Kecske-tető, Kerek-hegy, Keresztes-kő, Keringő, Szent János-forrás, Szent László-forrás, Tekés-tető
Koordináták:
48.65355301, 20.97580910
Terület:
23,79 km2
Rang:
község
Népesség:
388
Tszf. magasság:
265 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04423
Település kód:
521329
Szervezeti azonosító:
324094
Adóazonosító:
2020746068

A község a Szádelői-karszt mészkőhegységének keleti részén fekszik, a Debrődi- (Sór) patak mentén, Szepsitől 8 km-re északnyugatra. Debrőd zsákfalu, egyetlen, az 550-es (Szepsi-Jászó) mellékútról Heténypusztánál elágazó, 3,5 km hosszú bekötőúton közelíthető meg. A Bódva völgyétől keletre, a Kassai-hegyalja erdőborította dombvidékének egy része (Alsó-erdő) is Debrőd határához tartozik. Területének mintegy kétharmadát erdő borítja. Nyugatról Torna, délről Somodi és Szepsi, keletről Pány, északkeletről Rudnok, északról pedig Jászó községekkel határos. Nyugati határa 1881-ig megyehatárt alkotott Abaúj és Torna vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe (23,79 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 606, 1921-ben 589, 1938-ban 621, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének egyharmadát elveszítette, majd 1991-2011 között további 7,9 %-al csökkent lakosságszáma (407 főről 375-re). A község ma is magyar többségű, bár az 1991-2011 közötti időszakban rohamosan csökkent a magyar nemzetiségűek aránya (88,9 %-ról 53,6 %-ra), a szlovákoké pedig több mint háromszorosára nőtt (9,6 %-ról 36,5 %-ra). Magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (9,1 %) is. A lakosság túlnyomó többsége (80,5 %) római katolikus vallású. 2011-ben a lakosság 79,5 %-a (298 fő) élt Debrődön, 20,5 %-a (77 fő) pedig Heténypusztán. A község szlovák lakosainak nagy része és valamennyi (a statisztikákban nem szereplő) roma lakosa Heténypusztán él.

Történelem

A falu a jászóvári premontrei prépostság ősi birtoka volt. Elődje, mely Heténypuszta környékén feküdt, a tatárjárás áldozata lett. 1255-ben IV. Béla a jászóvári prépostság újraalapító oklevelében említi először. Az oklevélben a király a falut a prépostságnak adományozta és 1848-ig a birtokában is maradt. 1427-ben 15 portát számláltak a faluban. Lakói 1550 körül reformátusok lettek. 1715-ben a török kiűzése és a pestisjárvány után mindössze 5 jobbágy és egy zsellér háztartása volt. A kipusztult lakosság pótlására Szeged környékéről katolikus vallású, magyar juhászokat telepítettek ide. Ezt a faluban máig megőrzött egyedi nyelvjárás is alátámasztja. Katolikus plébániáját 1734-ben alapították újra. 1773-ban már 50 család élt itt. 1828-ban 90 háza és 657 lakója volt. A külvilágtól sokáig elzárt falu lakói mészégetéssel, abroncskészítéssel és fuvarozással foglalkoztak. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd a trianoni békeszerződésig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. 1900-ban volt a községnek a legtöbb lakója (724 fő), később a kivándorlás miatt csökkent a lakosságszám. 1911-ben tűzvész pusztított a faluban. 1919 tavaszán a magyar Vöröshadsereg két hétre visszafoglalta a falut a csehszlovák megszállóktól. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1939-ben épült meg a falut az ország úthálózatába bekapcsoló első műút. 1945 után 3 családot Magyarországra telepítettek át, 20-25 főt csehországi kényszermunkára hurcoltak. 1952-ben a Szent László forrásnál történt jelenés után a hely újra búcsújáróhellyé vált. 2007-ben a középkori kápolna helyén ún. növénytemplomot létesítettek, Szent László kultusza napjainkig elevenen él a helyi néphagyományban. 1972-től mezőgazdasági szövetkezete a bodollói központú egyesített EFSz része lett, Heténypusztán állami gazdaság működött. 1982-ig építkezési tilalom hátráltatta a falu fejlődését. 1974-ben megszüntetett magyar kisiskoláját 1990-ben újra megnyitották, de mára (a magyar óvodával együtt) megszűnt.

Mai jelentősége

Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1834-ben épült klasszicista stílusban. Heténypuszta Szent Norbertnek szentelt kápolnája 1943-ban épült. A falutól nyugatra magasodó Hosszú-tetőn található Szent László-forrás (ahol egy középkori kápolna romjai is találhatóak) búcsújáróhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DEBRŐD. Magyar falu Abaúj Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Jászótol nem meszsze, ’s ennek filiája, határbéli földgyei néhol soványak, de egyéb meglehetős vagyonnyaiért, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Debrőd (Jászó), Abauj v. magyar falu, Jászóhoz délre 1 órányira: 659 kath. lak. Kath. paroch. templom. F. u. a Jászói prépostság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A Hosszutető alatt, szűk völgyben fekszik Debrőd, 99 házzal és 717 magyar lakossal. Postája és távirója Jászó.

Magyar Katolikus Lexikon

Debrőd, Jászódebrőd, v. Abaúj-Torna vm. (Debrad', Szl.): 1. plébánia a v. egri, majd rozsnyói egyhm. jászói esp. ker-ében. - 1255: Debregy. A pléb. 1434: már létezett. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1734: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál tp-át 1834: építették. Kegyura 1880: a jászói prép. - Plébánosai: 1792: Fejér Gábor, 1802: Torkos Albert, 1806: Koritsnyák Jakab, 1809: Pikovszky Gellért, 1814: Encze Márton, 1816: Fischer Norbert, 1818: Héber Ágoston, 1831: Keresztessy Péter, 1833: Tóth István, 1847: Csercser Ferenc, 1856: Vidasics Ede, 1859: Juhász Medárd, 1861: Lencsés János, 1872: Mikitovics Fülöp, 1876: Lenner Nándor, Gömöry Ede, 1890: Hoffmann Gyula, 1898: Sebesta Farkas, 1899: Gedeon Mátyás. - Lakói 1840: 654 r.k., 4 izr., össz. 658; 1910: 589 r.k., 6 g.k., 5 ref., 6 izr., össz. 606; 1940: 608 r.k., 5 g.k., 1 g.kel., 5 ref., 5 izr., össz. 624; 1970: össz. 575, 66,7%-a m.; 1991: össz. 407, m. 362 (88,94%); 2001: össz. 391, m. 270 (69,05%). - 2. búcsújáró hely. Legendája szerint a kunokkal való csaták közben Szt László serege étlen-szomjan volt, amikor a szt kir. imádságára vadak jöttek elő az erdőből, s lovának patája nyomán forrás fakadt. Az 1721: tartott vizsgálat alkalmával egy öreg tanú azt vallotta, hogy a forrás melletti kpnában századok óta teljes búcsú nyerhető. 1814: a vizitátor a kpnát romokban, tető nélkül találta. A máig meglévő forrásból, Szt László kútjából vizet hordanak. - 1952. IX. 8: Szepsiből 2 asszony a forráshoz indult, s egy hatalmas felhő közepén látták a Szűzanyát, ölében a Kis Jézussal. IX. 15: egy szemtanú szerint "az egész erdő aranysárga fényben úszott, a nap elvesztette vakító ragyogását, és a szentostyához hasonló fehérségben tűnt fel. Az erdő É-i részén irtózatos vörösség hömpölygött. Körös-körül rózsák hullottak a határra". A többször megismétlődött esemény hatására búcsújárás kezdődött, amit 1959: a hatóság betiltott, a romokon belül emelt kpnát felgyújtották és lerombolták. A nép ennek ellenére járt a forráshoz Máriát dicsérni és imádkozni a vallásszabadságért. B.G. 1. JKJN 1902:277. - Gerecze II:68. - Schem. Ros. 1913:79. - Gyurgyik 2002. - 2. Zadravecz István: Mátraverebély Szentkút. Szentkút, 1934:42. - Berecz 1986:49.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Debrőd. Okleveles első említése 1312-ben merül fel, a Debrőd-nemzetség családnevében. A szájhagyomány szerint a község határában Szent László király kardjával vizet fakasztott a kősziklából vitézei szomjának oltására. A csodatétel helyén állott templom sokáig búcsújáró hely volt s csak a XIX. század elején pusztult el. 1427-ben 51 portát találtak itt az adóösszeírók. Hozzátartozik Hetény. A község területe 4134 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 621.

Juhász Mihály Medárd

1820. 5. 20.
Bajna - megszületett
Lőcse - tanított
Rozsnyó - tanított
Debrőd - egyházi szolgálatot végzett
1891. 7. 5.
Lelesz - elhunyt

Görcsös Mihály

1923. 8. 7.
Debrőd - megszületett

Dunajszky Géza

1945.5.11.
Debrőd - megszületett
Pográny - tanított
1972
Kolon A koloni Zobor Hangja vegyeskar alapítója
Névelőfordulások
1773
Debrőd
1786
Debrőd
1808
Jászó Debröd
1863
Debrőd
1877
Jászódebröd
1888
Debrőd
1920
Debrač
1927
Debraď, Debrőd
1938
Debrőd
1945
Debraď, Debrőd
1948
Debraď
1994
Debrőd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Debrőd (Debraď) 147
Telefon: 0554664426
Fax: 0554664426

Honlap: debrad.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gergely Papp Adrianna (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kováčová Valéria (Független)
Šomody Roland (SMK-MKP)
Szepesi Peter (SMK-MKP)
Szeles Michal (SMK-MKP)
Szeles Radoslav (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Debrődi Községi Hivatal

Debrőd 147

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 592 90%
szlovákok 22 3%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 36 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 659
magyarok 592 98%
szlovákok 12 2%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 606
magyarok 586 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 589
magyarok 362 89%
szlovákok 39 10%
ruszinok 0 0%
ukránok 3 1%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 407
magyarok 270 69%
szlovákok 117 30%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 391
magyarok 201 54%
szlovákok 137 37%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 34 9%
összlétszám 375
magyarok 231 56%
szlovákok 136 33%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 39 10%
összlétszám 409
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 325
Választási részvétel: 46.77 %
Kiadott boríték: 152
Bedobott boríték: 152

Polgármester

Érvényes szavazólap: 121
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gergely Papp Adrianna 121 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šomody Roland 121 SMK-MKP
Szepesi Peter 113 SMK-MKP
Kováčová Valéria 101 Független
Szeles Michal 97 SMK-MKP
Szeles Radoslav 83 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 313
Választási részvétel: 32.59 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 314
Választási részvétel: 24.84 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 325
Választási részvétel: 41,84 %
Kiadott boríték: 136
Bedobott boríték: 136

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 97
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 67 69.07 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 9 9.28 % KDS
Jozef Holečko 8 8.25 % Független
Rastislav Masnyk 3 3.09 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 3 3.09 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2 2.06 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 2 2.06 % KSS
Jaroslav Džunko 2 2.06 % Független
Dominika Palaščáková 1 1.03 % NOVA
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 12 15.38% KDS
Richard Raši 78 60.47 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 25 19.38 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 15 11.63 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 3.88 % Független
Jozef Bobík 1 0.78 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.78 % SNS
Oliver Petrík 1 0.78 % JĽSS
Štefan Surmánek 1 0.78 % ĽSNS
Adam Šepetka 1 0.78 % NAJ
Vladislav Stanko 1 0.78 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 100
Érvényes szavazólap: 132
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jenő Csoltkó 76 76.00% Független
István Zachariaš 72 72.00% SMK-MKP
László Iván 63 63.00% SMK-MKP
László Köteles 62 62.00% SMK-MKP
Jozef Holečko 61 61.00% Független
Anton Király 51 51.00% SMK-MKP
Elena Fialková 34 34.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 16 16.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Norbert Krušinský 15 15.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Laczkó 14 14.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Konkoly 14 14.00% SMER - SD
Ladislav Bartók 12 12.00% Független
Jaroslav Pástor 10 10.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 9 9.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 8 8.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 5 5.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 5 5.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Monika Vargová 4 4.00% SNS
Peter Palaščák 4 4.00% SOĽ
Anton Medvec 3 3.00% Független
Ján Kokarda 3 3.00% Független
Ivan Hriczko 3 3.00% Független
Monika Bérešová 3 3.00% SZS
Roman Horváth 2 2.00% SRÚS
Vojtech Staňo 2 2.00% SMER - SD
Július Grulyo 2 2.00% Független
Michal Rečka 2 2.00% SMER - SD
Rastislav Moric 2 2.00% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Miko 2 2.00% 7 STATOČNÝCH
Ľubomír Šimko 2 2.00% SMER - SD
Ivan Buchla 2 2.00% SNS
František Petro 2 2.00% SMER - SD
Dominika Palaščáková 1 1.00% NOVA
Radoslav Šimko 1 1.00% SNS
Vladimír Popovič 1 1.00% SMS
Božena Letková 1 1.00% Független
Martin Baltes 1 1.00% SĽS
Karol Dzugas 1 1.00% Független
Marián Kertész 1 1.00% PD
Miroslav Bačenko 1 1.00% Független
Františka Kočišová 1 1.00% SĽS
Slavomír Horváth 1 1.00% SNS
Ján Marton 1 1.00% NOVA
Peter Papáč 1 1.00% KSS
Ľubica Holováčová 1 1.00% SĽS
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Viktor Dulina 0 0.00% Független
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Adrianna Gergely Papp 109 82.58% SMK-MKP
István Zachariaš 58 43.94% SMK-MKP
Alexander Képes 55 41.67% SMK-MKP
Gábor Szalay 52 39.39% SMK-MKP
László Köteles 41 31.06% SMK-MKP
Tamás Iván 40 30.30% SMK-MKP
Anton Király 38 28.79% SMK-MKP
Csaba Simkó 35 26.52% SMK-MKP
Július Begala 25 18.94% Független
Tibor Bráz 25 18.94% Független
Mária Lacková 22 16.67% Független
Roland Szabó 20 15.15% SMER-SD
Norbert Krušinský 19 14.39% MOST - HÍD
Elena Fialková 15 11.36% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 12 9.09% DS
Attila Oravecz 11 8.33% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 8 6.06% MKDA-MKDSZ
Július Pelegrin 7 5.30% Független
Ondrej Bernát 6 4.55% SMER-SD
Imrich Bakši 5 3.79% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Augustín Köteles 5 3.79% NAJ
Štefan Hudák 5 3.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 5 3.79% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 5 3.79% ŠKV
Alexander Horváth 4 3.03% MOST - HÍD
Monika Gergelová 4 3.03% SNS
Peter Derevjaník 4 3.03% SMER-SD
Martina Dutková 4 3.03% Független
Csaba Káposztás 4 3.03% MKDA-MKDSZ
Vojtech Farkaš 4 3.03% Független
Radoslav Hodor 3 2.27% Független
Peter Solár 3 2.27% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Vaňová 3 2.27% ŠKV
Július Beluscsák 3 2.27% Független
Miloš Barcal 3 2.27% Független
Marcela Demkeová 2 1.52% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 2 1.52% ŠKV
Peter Kocai 2 1.52% NAJ
Anetta Strýčková 2 1.52% Független
Rudolf Varga 2 1.52% VZDOR
František Gedra 2 1.52% ĽS Naše Slovensko
Mária Dulovičová 2 1.52% Független
Ladislav Andrejanin 1 0.76% ÚSVIT
Gabriel Böhm 1 0.76% Független
Viktor Dulina 1 0.76% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Pástor 1 0.76% MOST - HÍD
Pavol Bujňák 1 0.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Pavol Lehotský 1 0.76% Független
Michal Rečka 1 0.76% SMER-SD
Martin Smrčo 1 0.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
František Petro 1 0.76% SMER-SD
Slavomír Horváth 1 0.76% SNS
Ladislav Vojtko 1 0.76% KSS
Július Grulyo 1 0.76% Független
Ján Horváth 1 0.76% Független
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Anton Medvec 0 0.00% Független
Peter Seman 0 0.00% KSS
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Vlastimil Lakatoš 0 0.00% Független
Ján Serbin 0 0.00% Független
Tomáš Kozlai 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 46.21 %
Torna 145 9.90 %
Buzita 141 9.62 %
Somodi 111 7.58 %
Makranc 110 7.51 %
Debrőd 109 7.44 %
Csécs 94 6.42 %
Szeszta 73 4.98 %
Jászó 69 4.71 %
Jánok 64 4.37 %
Perény - Hím 63 4.30 %
Komaróc 63 4.30 %
Áj 57 3.89 %
Reste 57 3.89 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.48 %
Tornaújfalu 49 3.34 %
Alsólánc 48 3.28 %
Zsarnó 47 3.21 %
Bódvavendégi 40 2.73 %
Nagyida 40 2.73 %
Péder 40 2.73 %
Abaújszina 33 2.25 %
Pány 22 1.50 %
Mecenzéf 21 1.43 %
Jászómindszent 12 0.82 %
Tornahorváti 12 0.82 %
Szádelő 12 0.82 %
Kenyhec 11 0.75 %
Miglécnémeti 11 0.75 %
Stósz 7 0.48 %
Kisida 7 0.48 %
Felsőmecenzéf 5 0.34 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Hernádszentistván 2 0.14 %
Benyék 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Györke 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 9.82 %
Torna 110 3.32 %
Kecer 63 1.90 %
Szepsi 47 1.42 %
Mecenzéf 28 0.85 %
Áj 16 0.48 %
Buzita 14 0.42 %
Jászómindszent 13 0.39 %
Csécs 11 0.33 %
Jászóújfalu 10 0.30 %
Kisida 9 0.27 %
Abaújszakaly 9 0.27 %
Györke 8 0.24 %
Kenyhec 8 0.24 %
Hernádcsány 8 0.24 %
Tornaújfalu 7 0.21 %
Abos 7 0.21 %
Izdobabeszter 7 0.21 %
Abaújszina 6 0.18 %
Stósz 6 0.18 %
Budamér 5 0.15 %
Hernádszentistván 5 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.15 %
Hernádszokoly 5 0.15 %
Pány 5 0.15 %
Enyicke 5 0.15 %
Benyék 5 0.15 %
Semse 5 0.15 %
Bolyár 5 0.15 %
Hernádzsadány 4 0.12 %
Rozgony 4 0.12 %
Debrőd 4 0.12 %
Koksóbaksa 4 0.12 %
Nagyida 4 0.12 %
Miglécnémeti 4 0.12 %
Zsarnó 4 0.12 %
Alsókemence 4 0.12 %
Lapispatakújtelep 4 0.12 %
Szeszta 3 0.09 %
Hilyó 3 0.09 %
Komaróc 3 0.09 %
Nagyszalánc 3 0.09 %
Alsólánc 3 0.09 %
Patacskő 3 0.09 %
Sároskőszeg 3 0.09 %
Felsőmislye 3 0.09 %
Felsőmecenzéf 3 0.09 %
Szaláncújváros 3 0.09 %
Ránk 3 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.09 %
Alsómislye 3 0.09 %
Rudnok 3 0.09 %
Baska 3 0.09 %
Perény - Hím 3 0.09 %
Lapispatak 2 0.06 %
Lengyelfalva 2 0.06 %
Makranc 2 0.06 %
Petőszinye 2 0.06 %
Alsóhutka 2 0.06 %
Felsőtőkés 2 0.06 %
Aranyida 2 0.06 %
Királynép 2 0.06 %
Kassamindszent 2 0.06 %
Garbócbogdány 2 0.06 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 24.53 %
Buzita 223 10.71 %
Csécs 84 4.03 %
Perény - Hím 79 3.79 %
Torna 77 3.70 %
Szeszta 77 3.70 %
Reste 67 3.22 %
Makranc 66 3.17 %
Komaróc 55 2.64 %
Debrőd 55 2.64 %
Somodi 53 2.54 %
Alsólánc 51 2.45 %
Nagyida 49 2.35 %
Tornaújfalu 38 1.82 %
Jászó 37 1.78 %
Áj 37 1.78 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.54 %
Zsarnó 31 1.49 %
Péder 30 1.44 %
Abaújszina 29 1.39 %
Jánok 28 1.34 %
Bódvavendégi 25 1.20 %
Mecenzéf 15 0.72 %
Semse 11 0.53 %
Pány 10 0.48 %
Kenyhec 9 0.43 %
Hernádcsány 9 0.43 %
Tornahorváti 8 0.38 %
Kassamindszent 8 0.38 %
Miglécnémeti 8 0.38 %
Györke 7 0.34 %
Enyicke 6 0.29 %
Kecer 6 0.29 %
Kisida 5 0.24 %
Izdobabeszter 5 0.24 %
Jászómindszent 5 0.24 %
Hernádszentistván 5 0.24 %
Regeteruszka 4 0.19 %
Királynép 4 0.19 %
Jászóújfalu 4 0.19 %
Szádelő 4 0.19 %
Felsőcsáj 3 0.14 %
Patacskő 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Hatkóc 3 0.14 %
Rozgony 3 0.14 %
Hernádzsadány 3 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 10.41 %
Jászómindszent 108 6.11 %
Stósz 76 4.30 %
Felsőmecenzéf 50 2.83 %
Szepsi 38 2.15 %
Kisida 36 2.04 %
Hernádcsány 24 1.36 %
Jászó 24 1.36 %
Kassamindszent 24 1.36 %
Jászóújfalu 22 1.24 %
Kassabéla 19 1.07 %
Rozgony 18 1.02 %
Budamér 18 1.02 %
Hernádszokoly 17 0.96 %
Semse 17 0.96 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.85 %
Sároskőszeg 15 0.85 %
Felsőtőkés 14 0.79 %
Kassaolcsvár 14 0.79 %
Csécs 12 0.68 %
Lengyelfalva 12 0.68 %
Torna 12 0.68 %
Izdobabeszter 12 0.68 %
Hernádszentistván 12 0.68 %
Idabukóc 11 0.62 %
Aranyida 11 0.62 %
Lapispatak 11 0.62 %
Koksóbaksa 10 0.57 %
Felsőmislye 9 0.51 %
Alsótőkés 9 0.51 %
Tarcavajkóc 8 0.45 %
Abaújszakaly 8 0.45 %
Tizsite 8 0.45 %
Baska 8 0.45 %
Hatkóc 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Enyicke 7 0.40 %
Abaújnádasd 7 0.40 %
Nagyida 7 0.40 %
Abaújszina 7 0.40 %
Hilyó 7 0.40 %
Perény - Hím 7 0.40 %
Magyarbőd 7 0.40 %
Hernádgecse 7 0.40 %
Nagyszalánc 7 0.40 %
Györke 6 0.34 %
Garbócbogdány 6 0.34 %
Makranc 6 0.34 %
Lapispatakújtelep 6 0.34 %
Kelecsenyborda 6 0.34 %
Kecer 6 0.34 %
Királynép 6 0.34 %
Hernádzsadány 6 0.34 %
Rás 5 0.28 %
Pány 5 0.28 %
Rudnok 5 0.28 %
Kisladna 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Hernádgönyű 4 0.23 %
Buzita 4 0.23 %
Ájfalucska 4 0.23 %
Abaújharaszti 4 0.23 %
Zsarnó 4 0.23 %
Kalsa 4 0.23 %
Petőszinye 4 0.23 %
Szeszta 4 0.23 %
Nagyladna 4 0.23 %
Ósvacsákány 3 0.17 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Györgyi 3 0.17 %
Abaújrákos 3 0.17 %
Apátka 3 0.17 %
Jánok 3 0.17 %
Alsómislye 3 0.17 %
Abos 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Benyék 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Újszállás 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Ósva 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Balogd 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Bölzse 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Bódvavendégi 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 56.11 %
Buzita 84 8.93 %
Torna 66 7.01 %
Makranc 50 5.31 %
Szeszta 45 4.78 %
Csécs 39 4.14 %
Debrőd 38 4.04 %
Áj 31 3.29 %
Somodi 30 3.19 %
Tornaújfalu 30 3.19 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.98 %
Nagyida 27 2.87 %
Perény - Hím 26 2.76 %
Alsólánc 26 2.76 %
Zsarnó 26 2.76 %
Jánok 26 2.76 %
Reste 23 2.44 %
Péder 22 2.34 %
Jászó 22 2.34 %
Bódvavendégi 21 2.23 %
Rudnok 17 1.81 %
Komaróc 17 1.81 %
Mecenzéf 15 1.59 %
Jászómindszent 13 1.38 %
Hernádcsány 13 1.38 %
Abaújszina 12 1.28 %
Tornahorváti 11 1.17 %
Miglécnémeti 9 0.96 %
Pány 9 0.96 %
Kassamindszent 8 0.85 %
Aranyida 7 0.74 %
Stósz 6 0.64 %
Izdobabeszter 6 0.64 %
Jászóújfalu 6 0.64 %
Györke 6 0.64 %
Rás 6 0.64 %
Enyicke 5 0.53 %
Ránk 5 0.53 %
Lapispatak 4 0.43 %
Patacskő 4 0.43 %
Sároskőszeg 4 0.43 %
Kisida 4 0.43 %
Alsómislye 4 0.43 %
Hernádgecse 4 0.43 %
Koksóbaksa 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Szalánchuta 3 0.32 %
Kenyhec 3 0.32 %
Abaújszakaly 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Semse 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 17.61 %
Hernádszentistván 216 14.80 %
Sároskőszeg 164 11.24 %
Hernádszokoly 138 9.46 %
Budamér 79 5.41 %
Rozgony 58 3.98 %
Kassabéla 40 2.74 %
Abos 40 2.74 %
Kassamindszent 39 2.67 %
Kisida 37 2.54 %
Terebő 34 2.33 %
Hernádcsány 30 2.06 %
Enyicke 28 1.92 %
Jászómindszent 28 1.92 %
Királynép 28 1.92 %
Szepsi 26 1.78 %
Tarcavajkóc 25 1.71 %
Koksóbaksa 23 1.58 %
Izdobabeszter 23 1.58 %
Lapispatak 19 1.30 %
Benyék 18 1.23 %
Hernádzsadány 18 1.23 %
Kisladna 18 1.23 %
Felsőmislye 17 1.17 %
Rás 17 1.17 %
Hernádgecse 17 1.17 %
Nagyszalánc 16 1.10 %
Kassaolcsvár 16 1.10 %
Lapispatakújtelep 15 1.03 %
Kenyhec 15 1.03 %
Alsómislye 15 1.03 %
Eszkáros 14 0.96 %
Baska 14 0.96 %
Regeteruszka 14 0.96 %
Alsótőkés 14 0.96 %
Perény - Hím 13 0.89 %
Bölzse 13 0.89 %
Abaújnádasd 13 0.89 %
Csécs 12 0.82 %
Hatkóc 12 0.82 %
Nagyladna 12 0.82 %
Lengyelfalva 12 0.82 %
Aranyida 12 0.82 %
Abaújszina 11 0.75 %
Semse 11 0.75 %
Felsőhutka 11 0.75 %
Mecenzéf 11 0.75 %
Garbócbogdány 10 0.69 %
Kalsa 10 0.69 %
Buzita 10 0.69 %
Jászóújfalu 10 0.69 %
Torna 10 0.69 %
Kecer 10 0.69 %
Magyarbőd 10 0.69 %
Felsőtőkés 10 0.69 %
Györke 10 0.69 %
Alsóhutka 9 0.62 %
Abaújszakaly 9 0.62 %
Hilyó 8 0.55 %
Idabukóc 8 0.55 %
Alsókemence 8 0.55 %
Tizsite 7 0.48 %
Jászó 7 0.48 %
Szalánchuta 7 0.48 %
Hernádgönyű 7 0.48 %
Stósz 7 0.48 %
Felsőmecenzéf 7 0.48 %
Abaújharaszti 6 0.41 %
Bolyár 6 0.41 %
Ósva 6 0.41 %
Bunyita 6 0.41 %
Györgyi 6 0.41 %
Bátyok 5 0.34 %
Szaláncújváros 5 0.34 %
Nagyida 5 0.34 %
Pány 5 0.34 %
Felsőcsáj 4 0.27 %
Ránkfüred 4 0.27 %
Ránk 3 0.21 %
Jánok 3 0.21 %
Szeszta 3 0.21 %
Újszállás 3 0.21 %
Ósvacsákány 3 0.21 %
Rudnok 3 0.21 %
Miglécnémeti 3 0.21 %
Balogd 3 0.21 %
Sárosófalu 3 0.21 %
Alsócsáj 3 0.21 %
Petőszinye 3 0.21 %
Áj 3 0.21 %
Füzérnádaska 3 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.21 %
Felsőkemence 3 0.21 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kecerlipóc 2 0.14 %
Somodi 2 0.14 %
Abaújrákos 2 0.14 %
Apátka 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Makranc 2 0.14 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Zsarnó 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Tornaújfalu 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 21.67 %
Szepsi 178 9.84 %
Csécs 34 1.88 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.77 %
Áj 31 1.71 %
Makranc 29 1.60 %
Somodi 26 1.44 %
Tornaújfalu 25 1.38 %
Jánok 23 1.27 %
Perény - Hím 20 1.11 %
Zsarnó 20 1.11 %
Bódvavendégi 18 1.00 %
Mecenzéf 14 0.77 %
Szeszta 14 0.77 %
Tornahorváti 14 0.77 %
Jászó 12 0.66 %
Buzita 11 0.61 %
Debrőd 11 0.61 %
Kenyhec 11 0.61 %
Nagyida 10 0.55 %
Pány 10 0.55 %
Péder 8 0.44 %
Hernádcsány 6 0.33 %
Rozgony 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Hernádgecse 5 0.28 %
Reste 5 0.28 %
Ájfalucska 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Alsólánc 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Magyarbőd 3 0.17 %
Garbócbogdány 3 0.17 %
Izdobabeszter 3 0.17 %
Alsótőkés 3 0.17 %
Komaróc 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Abos 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Abaújszina 3 0.17 %
Kassamindszent 3 0.17 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Hilyó 2 0.11 %
Eszkáros 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Hernádgönyű 2 0.11 %
Budamér 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Idabukóc 2 0.11 %
Szalánchuta 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Kecer 1 0.06 %
Tizsite 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Alsómislye 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Balogd 1 0.06 %
Györke 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.62 %
Torna 20 1.23 %
Csécs 12 0.74 %
Jászó 11 0.68 %
Tornaújfalu 10 0.61 %
Rozgony 10 0.61 %
Nagyida 10 0.61 %
Buzita 8 0.49 %
Somodi 8 0.49 %
Makranc 7 0.43 %
Zsarnó 6 0.37 %
Reste 6 0.37 %
Lapispatak 6 0.37 %
Idabukóc 6 0.37 %
Debrőd 5 0.31 %
Jánok 5 0.31 %
Perény - Hím 5 0.31 %
Abaújszina 5 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Alsólánc 4 0.25 %
Tornahorváti 4 0.25 %
Szeszta 4 0.25 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 10.94 %
Szepsi 82 6.69 %
Csécs 20 1.63 %
Tornaújfalu 18 1.47 %
Nagyida 17 1.39 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.22 %
Buzita 12 0.98 %
Áj 12 0.98 %
Szeszta 12 0.98 %
Somodi 11 0.90 %
Bódvavendégi 11 0.90 %
Zsarnó 10 0.82 %
Jászó 10 0.82 %
Makranc 10 0.82 %
Mecenzéf 9 0.73 %
Péder 9 0.73 %
Jászómindszent 8 0.65 %
Tornahorváti 8 0.65 %
Perény - Hím 7 0.57 %
Eszkáros 6 0.49 %
Hernádcsány 6 0.49 %
Abaújszina 6 0.49 %
Alsólánc 5 0.41 %
Kassamindszent 5 0.41 %
Reste 5 0.41 %
Jánok 4 0.33 %
Budamér 4 0.33 %
Baska 4 0.33 %
Kenyhec 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Hernádzsadány 4 0.33 %
Debrőd 4 0.33 %
Komaróc 4 0.33 %
Magyarbőd 4 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Hernádszentistván 3 0.24 %
Kecer 3 0.24 %
Abaújnádasd 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Pány 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Semse 3 0.24 %
Györke 2 0.16 %
Abaújszakaly 2 0.16 %
Koksóbaksa 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Felsőmislye 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújrákos 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Rozgony 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Izdobabeszter 2 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.16 %
Szádelő 2 0.16 %
Benyék 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Alsómislye 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Újszállás 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Hernádszokoly 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Patacskő 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Kisida 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 11.74 %
Torna 295 11.17 %
Jászó 262 9.92 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.77 %
Mecenzéf 91 3.45 %
Buzita 78 2.95 %
Szeszta 60 2.27 %
Zsarnó 56 2.12 %
Somodi 52 1.97 %
Tornaújfalu 50 1.89 %
Áj 47 1.78 %
Jászóújfalu 38 1.44 %
Debrőd 35 1.33 %
Bódvavendégi 33 1.25 %
Csécs 33 1.25 %
Alsólánc 29 1.10 %
Perény - Hím 28 1.06 %
Jánok 26 0.98 %
Szádelő 24 0.91 %
Abaújszina 23 0.87 %
Komaróc 22 0.83 %
Nagyida 20 0.76 %
Makranc 20 0.76 %
Reste 20 0.76 %
Péder 17 0.64 %
Felsőmecenzéf 14 0.53 %
Tornahorváti 11 0.42 %
Jászómindszent 8 0.30 %
Miglécnémeti 6 0.23 %
Királynép 6 0.23 %
Kenyhec 5 0.19 %
Hernádzsadány 5 0.19 %
Hernádcsány 5 0.19 %
Magyarbőd 4 0.15 %
Abaújszakaly 4 0.15 %
Enyicke 4 0.15 %
Kisida 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Kassamindszent 3 0.11 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.71 %
Makranc 115 8.39 %
Csécs 73 5.32 %
Torna 68 4.96 %
Buzita 39 2.84 %
Perény - Hím 36 2.63 %
Tornaújfalu 35 2.55 %
Jánok 30 2.19 %
Pány 26 1.90 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.82 %
Nagyida 23 1.68 %
Mecenzéf 23 1.68 %
Zsarnó 22 1.60 %
Áj 22 1.60 %
Szeszta 20 1.46 %
Györke 19 1.39 %
Komaróc 19 1.39 %
Péder 18 1.31 %
Somodi 17 1.24 %
Jászó 16 1.17 %
Reste 16 1.17 %
Debrőd 15 1.09 %
Kisida 14 1.02 %
Jászómindszent 14 1.02 %
Kenyhec 12 0.88 %
Alsólánc 12 0.88 %
Bódvavendégi 10 0.73 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.66 %
Sároskőszeg 9 0.66 %
Hernádcsány 9 0.66 %
Budamér 8 0.58 %
Rozgony 8 0.58 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Hernádszentistván 7 0.51 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.36 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.32 %
Rozgony 83 3.97 %
Izdobabeszter 61 2.92 %
Kisida 61 2.92 %
Kassamindszent 53 2.54 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.49 %
Györgyi 51 2.44 %
Hernádcsány 50 2.39 %
Jászómindszent 46 2.20 %
Györke 45 2.15 %
Alsókemence 44 2.11 %
Szepsi 42 2.01 %
Sároskőszeg 42 2.01 %
Kassaolcsvár 41 1.96 %
Regeteruszka 40 1.91 %
Garbócbogdány 39 1.87 %
Budamér 37 1.77 %
Petőszinye 37 1.77 %
Bolyár 36 1.72 %
Mecenzéf 36 1.72 %
Kelecsenyborda 36 1.72 %
Nagyszalánc 33 1.58 %
Benyék 31 1.48 %
Felsőmislye 29 1.39 %
Koksóbaksa 28 1.34 %
Tarcavajkóc 28 1.34 %
Csécs 28 1.34 %
Idabukóc 27 1.29 %
Ránkfüred 27 1.29 %
Lapispatak 27 1.29 %
Kecer 25 1.20 %
Alsótőkés 25 1.20 %
Királynép 25 1.20 %
Felsőcsáj 24 1.15 %
Lengyelfalva 24 1.15 %
Hernádzsadány 24 1.15 %
Rás 23 1.10 %
Hernádszentistván 23 1.10 %
Bátyok 23 1.10 %
Felsőkemence 22 1.05 %
Alsómislye 22 1.05 %
Kassabéla 21 1.01 %
Kalsa 20 0.96 %
Hernádszokoly 20 0.96 %
Füzérnádaska 18 0.86 %
Hernádgecse 18 0.86 %
Baska 18 0.86 %
Semse 17 0.81 %
Ránk 16 0.77 %
Tizsite 16 0.77 %
Torna 15 0.72 %
Abaújszakaly 15 0.72 %
Enyicke 15 0.72 %
Ósvacsákány 15 0.72 %
Aranyida 15 0.72 %
Hilyó 14 0.67 %
Alsóhutka 14 0.67 %
Abaújnádasd 14 0.67 %
Kenyhec 14 0.67 %
Jászó 14 0.67 %
Ósva 14 0.67 %
Abaújszina 13 0.62 %
Jászóújfalu 13 0.62 %
Abaújrákos 13 0.62 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 12.33 %
Somodi 42 2.64 %
Kecer 28 1.76 %
Mecenzéf 22 1.38 %
Jászómindszent 16 1.01 %
Nagyida 14 0.88 %
Magyarbőd 13 0.82 %
Jászóújfalu 13 0.82 %
Torna 12 0.75 %
Csécs 10 0.63 %
Hernádcsány 8 0.50 %
Buzita 8 0.50 %
Szepsi 8 0.50 %
Kisida 8 0.50 %
Stósz 7 0.44 %
Patacskő 6 0.38 %
Abaújszina 6 0.38 %
Koksóbaksa 4 0.25 %
Felsőmecenzéf 4 0.25 %
Györke 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Abaújszakaly 4 0.25 %
Kenyhec 4 0.25 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.25 %
Abaújnádasd 4 0.25 %
Hilyó 3 0.19 %
Rozgony 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Regeteruszka 3 0.19 %
Budamér 3 0.19 %
Terebő 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Tarcavajkóc 3 0.19 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Hernádgecse 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Györgyi 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Ósvacsákány 2 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Kelecsenyborda 2 0.13 %
Garbócbogdány 2 0.13 %
Izdobabeszter 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Perény - Hím 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Idabukóc 1 0.06 %
Makranc 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Nagyladna 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Enyicke 1 0.06 %
Ránkfüred 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.93 %
Rozgony 63 3.64 %
Hernádcsány 61 3.52 %
Jászómindszent 59 3.41 %
Kassamindszent 46 2.66 %
Mecenzéf 42 2.43 %
Izdobabeszter 37 2.14 %
Magyarbőd 35 2.02 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.02 %
Kisida 33 1.91 %
Nagyida 31 1.79 %
Györke 27 1.56 %
Enyicke 27 1.56 %
Hernádgecse 26 1.50 %
Jászó 26 1.50 %
Hernádzsadány 25 1.44 %
Kassaolcsvár 23 1.33 %
Csécs 23 1.33 %
Sároskőszeg 22 1.27 %
Hernádszentistván 22 1.27 %
Koksóbaksa 22 1.27 %
Lapispatak 21 1.21 %
Tarcavajkóc 21 1.21 %
Budamér 20 1.16 %
Nagyszalánc 20 1.16 %
Regeteruszka 19 1.10 %
Somodi 19 1.10 %
Királynép 19 1.10 %
Felsőmislye 19 1.10 %
Makranc 19 1.10 %
Felsőmecenzéf 19 1.10 %
Hernádszokoly 17 0.98 %
Alsómislye 17 0.98 %
Lengyelfalva 17 0.98 %
Baska 16 0.92 %
Semse 16 0.92 %
Abaújnádasd 15 0.87 %
Kecer 14 0.81 %
Stósz 14 0.81 %
Garbócbogdány 14 0.81 %
Idabukóc 14 0.81 %
Abaújszakaly 14 0.81 %
Torna 13 0.75 %
Kassabéla 13 0.75 %
Tizsite 12 0.69 %
Györgyi 12 0.69 %
Bölzse 12 0.69 %
Eszkáros 12 0.69 %
Kisladna 12 0.69 %
Pány 12 0.69 %
Füzérnádaska 11 0.64 %
Alsóhutka 11 0.64 %
Kenyhec 11 0.64 %
Perény - Hím 11 0.64 %
Petőszinye 10 0.58 %
Alsókemence 10 0.58 %
Benyék 10 0.58 %
Abaújszina 10 0.58 %
Szeszta 9 0.52 %
Hilyó 9 0.52 %
Jászóújfalu 9 0.52 %
Lapispatakújtelep 9 0.52 %
Felsőhutka 9 0.52 %
Hernádgönyű 9 0.52 %
Ósva 9 0.52 %
Bolyár 8 0.46 %
Alsótőkés 8 0.46 %
Aranyida 8 0.46 %
Zsarnó 8 0.46 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.28 %
Lapispatak 242 7.11 %
Budamér 158 4.64 %
Mecenzéf 114 3.35 %
Hernádcsány 106 3.11 %
Lapispatakújtelep 98 2.88 %
Koksóbaksa 86 2.53 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.35 %
Nagyszalánc 77 2.26 %
Királynép 76 2.23 %
Abaújnádasd 76 2.23 %
Kecer 74 2.17 %
Stósz 74 2.17 %
Kisida 74 2.17 %
Rozgony 69 2.03 %
Kalsa 68 2.00 %
Szepsi 58 1.70 %
Izdobabeszter 55 1.62 %
Jászóújfalu 53 1.56 %
Lengyelfalva 50 1.47 %
Szaláncújváros 48 1.41 %
Hernádgecse 47 1.38 %
Jászómindszent 46 1.35 %
Sároskőszeg 46 1.35 %
Hernádszentistván 46 1.35 %
Magyarbőd 44 1.29 %
Regeteruszka 42 1.23 %
Enyicke 40 1.18 %
Benyék 36 1.06 %
Tizsite 35 1.03 %
Abaújszina 34 1.00 %
Bolyár 32 0.94 %
Alsókemence 31 0.91 %
Tarcavajkóc 31 0.91 %
Kelecsenyborda 30 0.88 %
Alsóhutka 29 0.85 %
Hernádgönyű 29 0.85 %
Kassamindszent 28 0.82 %
Sárosófalu 26 0.76 %
Petőszinye 26 0.76 %
Hernádszokoly 26 0.76 %
Újszállás 25 0.73 %
Semse 25 0.73 %
Györke 24 0.71 %
Kassaolcsvár 21 0.62 %
Abaújharaszti 21 0.62 %
Felsőkemence 21 0.62 %
Balogd 21 0.62 %
Garbócbogdány 20 0.59 %
Ósvacsákány 20 0.59 %
Ósva 20 0.59 %
Felsőmecenzéf 20 0.59 %
Abaújrákos 18 0.53 %
Rudnok 18 0.53 %
Hernádzsadány 18 0.53 %
Kassabéla 17 0.50 %
Szalánchuta 17 0.50 %
Györgyi 17 0.50 %
Alsótőkés 16 0.47 %
Felsőmislye 16 0.47 %
Csécs 15 0.44 %
Bunyita 14 0.41 %
Modrafalva 14 0.41 %
Bölzse 14 0.41 %
Torna 14 0.41 %
Alsómislye 14 0.41 %
Eszkáros 13 0.38 %
Baska 13 0.38 %
Bátyok 13 0.38 %
Abos 13 0.38 %
Kecerlipóc 12 0.35 %
Perény - Hím 12 0.35 %
Nagyida 12 0.35 %
Makranc 12 0.35 %
Alsócsáj 12 0.35 %
Felsőcsáj 11 0.32 %
Füzérnádaska 11 0.32 %
Pány 11 0.32 %
Rás 11 0.32 %
Hatkóc 11 0.32 %
Patacskő 11 0.32 %
Kenyhec 10 0.29 %
Aranyida 10 0.29 %
Hilyó 10 0.29 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 22.11 %
Jászómindszent 94 6.88 %
Szepsi 75 5.49 %
Stósz 68 4.98 %
Felsőmecenzéf 59 4.32 %
Jászó 40 2.93 %
Kisida 40 2.93 %
Hernádcsány 21 1.54 %
Rozgony 19 1.39 %
Makranc 18 1.32 %
Kassamindszent 17 1.24 %
Torna 16 1.17 %
Lengyelfalva 15 1.10 %
Rudnok 15 1.10 %
Hatkóc 15 1.10 %
Hernádszokoly 14 1.02 %
Királynép 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Koksóbaksa 11 0.81 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.81 %
Jászóújfalu 10 0.73 %
Perény - Hím 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Idabukóc 9 0.66 %
Garbócbogdány 8 0.59 %
Semse 8 0.59 %
Hernádszentistván 8 0.59 %
Nagyszalánc 8 0.59 %
Magyarbőd 8 0.59 %
Kassaolcsvár 8 0.59 %
Jánok 8 0.59 %
Izdobabeszter 7 0.51 %
Csécs 7 0.51 %
Felsőtőkés 7 0.51 %
Abaújszina 6 0.44 %
Kenyhec 6 0.44 %
Nagyida 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Abaújszakaly 6 0.44 %
Benyék 6 0.44 %
Sároskőszeg 6 0.44 %
Felsőhutka 6 0.44 %
Abaújnádasd 5 0.37 %
Tarcavajkóc 5 0.37 %
Abos 5 0.37 %
Györgyi 5 0.37 %
Felsőmislye 5 0.37 %
Alsótőkés 5 0.37 %
Budamér 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Kecerlipóc 4 0.29 %
Kecer 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Apátka 4 0.29 %
Zsarnó 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Bolyár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Lapispatak 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Alsócsáj 3 0.22 %
Szaláncújváros 3 0.22 %
Baska 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Somodi 3 0.22 %
Szeszta 3 0.22 %
Hilyó 2 0.15 %
Sárosófalu 2 0.15 %
Ájfalucska 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Tornahorváti 2 0.15 %
Nagyladna 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kisladna 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Újszállás 2 0.15 %
Tizsite 2 0.15 %
Abaújharaszti 2 0.15 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.26 %
Makranc 152 8.44 %
Buzita 107 5.94 %
Torna 92 5.11 %
Ránk 82 4.55 %
Csécs 79 4.38 %
Nagyida 72 4.00 %
Szeszta 65 3.61 %
Somodi 56 3.11 %
Debrőd 52 2.89 %
Perény - Hím 49 2.72 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.33 %
Reste 39 2.16 %
Tornaújfalu 36 2.00 %
Komaróc 35 1.94 %
Alsólánc 34 1.89 %
Áj 32 1.78 %
Abaújszina 32 1.78 %
Jánok 31 1.72 %
Zsarnó 30 1.66 %
Jászó 30 1.66 %
Pány 22 1.22 %
Péder 22 1.22 %
Bódvavendégi 19 1.05 %
Mecenzéf 13 0.72 %
Tornahorváti 12 0.67 %
Kecer 11 0.61 %
Hernádcsány 8 0.44 %
Izdobabeszter 8 0.44 %
Szádelő 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Jászóújfalu 7 0.39 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér 6 0.33 %
Lapispatak 6 0.33 %
Györke 5 0.28 %
Kassamindszent 5 0.28 %
Kenyhec 5 0.28 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Idabukóc 3 0.17 %
Abaújnádasd 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Királynép 2