SK
ZM
.....

Bélád

Község

címer zászló
357 38% magyar 1910
10 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Beladice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Aranyosmaróti járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja
Más földrajzi nevek:
Alsócsekény, Bélád, Csekénypuszta, Dugos-hegy, Gacsómajor, Góca, Kisherestény, Nagyherestény, (Sík-erdő), (Szentiványimajor), Teknős-völgy, Világos
Koordináták:
48.34511948, 18.29345512
Terület:
22,41 km2
Rang:
község
Népesség:
1610
Tszf. magasság:
170 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95175
Település kód:
500062
Szervezeti azonosító:
307769
Adóazonosító:
2021037843

Bélád a Zoboralja (Zsitvamenti-hátság) keleti peremén, a Zsitva jobb oldali mellékvizének, a Dervence-pataknak (Drevenica) a völgyében, 170 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Aranyosmaróttól 12 km-re délnyugatra, Nyitrától 20 km-re keletre. A Dervencébe Nagyheresténynél ömlik annak bal oldali mellékvize, a Csekényi-patak (Čakýň), melyen kis víztárolót is kialakítottak. A négy faluból 1976-ban létrehozott község központi részét a mára teljesen egybeépült Bélád, Pusztahatár és Nagyherestény alkotják, Kisherestény Béládtól 2 km-re délre fekszik. Nagyherestény a legnépesebb településrész, itt található a községei hivatal és az alapiskola is. Külterületi lakott helye a Béládtól 5,5 km-re északra fekvő, csak Néveren keresztül megközelíthető Csekénypuszta (Čakýň). A 20. század elején még létező Finta-, Gacsó- és Szentiványmajorok mára megszűntek. Határa enyhén hullámzó, 165-240 méteres magasságban fekvő dombvidék, túlnyomó része szántóföld, az erdők aránya minimális (kisebb erdőfoltok Gacsómajornál, valamint Kisherestény közelében – Agačina). Nyugatról Kolon és Család, délről Kishind, délkeletről Szelepcsény és Barskisfalud, keletről Taszármalonya és Hecse, északkeletről Szelezsény, északról Néver, és Gímes községekkel határos. Nyugati határa 1881-től Bars és Nyitra vármegyék határát alkotta, korábban a megyehatárt a Dervence-patak képezte. Áthalad rajta a 65-ös főút Nyitrát és Aranyosmarótot összekötő szakasza, valamint 2011 óta keresztülhalad határán az R1-es (Nyitrát Besztercebányával összekötő) gyorsforgalmi út egy szakasza is. Az 1673-as út Kisherestényen keresztül Zsitvaújfaluval (6 km) teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Aranyosmaróti járáshoz (1996. július 23. óta) tartozó község. 1976-ban alakult Bélád és Herestény községek egyesítésével. Herestényt 1960-ban Kisherestény és Nagyherestény egyesítésével hozták létre, ugyanebben az évben csatolták Béládhoz a csak 1951-ben önálló községgé alakult Pusztahatárt, mely korábban Néver településrésze volt. Bélád, Kisherestény és Nagyherestény kisközségként 1920-ig Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig az Aranyosmaróti, majd 1960-1996 között a Nyitrai járáshoz. 1939-45 között elődközségei a Szlovák Államhoz tartoztak (Nyitra megye, Aranyosmaróti járás). Területe (22,41 km²) öt kataszteri területből áll össze: Bélád (4,98 km²), Csekénypuszta (1,90 km²), Pusztahatár (6,38 km²), Kisherestény (2,89 km²) és Nagyherestény (6,26 km²). Csekénypuszta 1960-ig Bélád területileg össze nem függő határrészét alkotta. A kataszterek területe a 20. század során nem változott.

Népesség

Bélád a zoboraljai magyar nyelvsziget keleti peremén fekvő, a 20. század elején még vegyes lakosságú, 2011-ben már 96,3 %-ban szlovák nemzetiségű község, a lakosság 8 %-a a roma etnikumhoz tartozik. Elődközségei közül 1921-ben Béládon a lakosság egyötödét, Kisherestényen egyhatodát, Nagyherestényen 5,6 %-át alkották a magyarok. A négy falu szórványmagyarsága a 20. század során teljesen asszimilálódott. 2011-ben az összlakosság 47 %-a (737 fő) élt Nagyherestény, 23 %-a (360 fő) Pusztahatár, 20,9 %-a (327 fő) Bélád és mindössze 9,1 %-a (143 fő) Kisherestény településrészeken. Egyetlen lakott külterületének, a Béládhoz tartozó Csekénypusztának alig 3 állandó lakosa volt. 1940-hez képest 2011-re Bélád és Nagyherestény népessége egyaránt nőtt (12,3 illetve 4,4 %-kal), Kisherestényé viszont csaknem harmadával (201 főről 143-ra) csökkent. Bélád összlakosságszáma 1991-2011 között stabilan alakult (1991-ben 1547, 2011-ben 1567 fő). 2011-ben a lakosság 84,3 %-a volt római katolikus vallású, viszonylag magas volt (7,5 %) a felekezeten kívüliek aránya is.

Történelem

Bélád első írásos említése 1156-ban származik, ekkor „Belad” néven szerepelt, majd 1429-ben már „Nagbelad” (Nagybélád) formában. Neve a Béla személynévből ered. A 13. században először Bars várának tartozéka volt, majd 1286-tól a gímesi váruradalom része. Későbbi birtokosai a Berehény-, Majthényi-, Jeszenszky- és Szent-Iványi-családok voltak. 1527-ben a törökök elpusztították Kis-Cseke falut, mely később Csekénypuszta néven Béládhoz került. 1573-ban török támadás érte, az akkor Kisbélád néven ismert falut. 1601-ben 43 háza volt. 1662-ben Bélády Gáspár, 1676-ban Bélády Farkas és Bélády János laktak az itteni nemesi kúriában, majd a Malonyay-család lett a falu a földesura. 1715-ben 15 háztartása adózott. A 18. század végén már Belád illetve Beladicze néven ismert, ekkor építette Jeszenszky Károly ma is álló kastélyát. 1828-ban 52 háza és 367 lakosa volt. 1920-ig Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartozott. 1960-ban hozzácsatolták Pusztahatárt, majd 1976-ban Herestényt. Az egyesített község lakossága 2011-ben népszavazáson utasította el a hivatalos név Herestyén-Bélád (Chrašťany-Beladice) formára történő megváltoztatását. Nagyherestényt 1355-ben említik először írásos források. Neve szláv eredetű, tulajdonképpeni értelme „tölgyerdőlakók”. Akárcsak Béládot, Nagyherestényt is felégették a törökök az 1573-as támadás során, ekkor pusztult el Szent Andrásnak szentelt 14. századi temploma is. 1663-ban török uralom alá került, mint egyházközséget 1680 környékén alapították újjá, anyakönyveit 1697-tól vezették. 1715-ben 6 adófizetője volt. A 19. század elején a Malonyai család volt itt birtokos, ekkor épült kastélya is. 1920-ig Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartozott. 1960-ban Nagyheresténnyel egyesítették Herestény (Chrašťany) néven, majd 1976-ban Béládhoz csatolták. Kisherestényt 1209-ben említik először írásos források Herestien néven, majd 1388-ban Kysherestien alakban szerepelt. A középkorban a gímesi váruradalomhoz tartozott, illetve a Gyepes család birtoka volt. A 14-15. században vámhely volt, ahol vízimalom is működött a Dervence-patakon. 1461-ben az Elefántyak pusztították el az itteni vámot. 1715-ben 6 adófizetője volt. Újabb kori birtokosai Marsovszky és a Szent-Ivány családok voltak. 1960-ban Nagyheresténnyel egyesítették Herestény (Chrašťany) néven, majd 1976-ban Béládhoz csatolták. Pusztahatár Nyitra és Bars vármegyék határánál (1881-ig a Dervence-patak alkotta a megyehatárt, tehát eddig az évig Pusztahatár Nyitra vármegye része volt) alakult ki. A települést 1808-ban alapította Jeszenszky Károly királyi tanácsos és barsi alispán, aki 1820-ban nagy kastélyt is épített itt. Az ekörül kialakuló település kezdetben Néverhez tartozott, majd 1951-ben Pusztahatár néven önálló községgé alakult. 1945-től a kastélyban iskola, majd 1980-1991 között művelődési központ volt. 1960-ban Pusztahatárt Béládhoz csatolták.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Nagyherestény Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus templomát 1794-1804 között építették. A béládi Szentiványi-kastélyt eredetileg a Jeszenszky család a 18. század végén építette, később empire, majd 1874-ben neobarokk-klasszicista stílusban átépítették. A kiterjedt parkban álló emlékkápolnát Fadrusz János tervezte, az emlékszarkofágok is az ő alkotásai. Nagyherestény 19. század elején épült kastélya ma romos állapotban van. A pusztahatári Jeszenszky-kastély 1820-ban épült, szintén kiterjedt park tartozik hozzá, ma szállodaként hasznosítják. Kisherestény Szent Kereszt tiszteletére szentelt temetőkápolnája 1854-ben épült romantikus stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BELAD, Kis Belad. Elegyes falu Bars Vármegyében, lakosai katolikusok. Határja kivált némelly részében jó termékenységű, réttyei is hasznosak, malma alkalmatos, piatza kőzel, de legelője szoross, fája kevés, szőlője sem lévén, harmadik Osztálybéli. Kis Heresztény. Tót falu Bars Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Barshoz 2 1/2 mértföldnyire, földgye, és réttye termékeny, piatzozása közel, malma alkalmatos. Nagy Heresztény, velki Hrasztani. Tót falu Bars Várm. földes Ura B. Malonyai Uraság, lakosai katolikusok, fekszik az előbbihez közel, Gímes mellett, erdeje nagy, fája tűzre, és épűletre van, földgye, réttye jó, Nyitrán, és Szent Benedeken könnyű módgya az eladásra. PUSZTAHATÁR. Szabad puszta Bars Vármegyében, földes Ura Jeszenszky Uraság, fekszik Nagy Hereszényhez nem meszsze, mellynek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bélád (Kis), Male Beladics, tót falu, Bars vgyében, Nyitra vmegye szélén: 349 kath., 5 evang. lak. Kövér rétek. Juhtenyésztés. F. u. többen. Ut. p. Verebély. Herestyén (Kis), Male-Chrasztany, tót falu, Bars vmegyében, Nyitra vármegye szélén: 181 kath. lak. F. u. többen. Ut. p. Verebély. Herestyén (Nagy), tót falu, Bars vmegyében: 267 kath. lak. Kath. par. templom. Termékeny szántóföld. Jó rét. Vizimalmok. Többen birják. Ut. p. Verebély. Határ, puszta, Nyitra vmegyében, N. Herestény fiókja: 137 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bélád, az aranyosmaróti járásban fekvő kisközség, nagyobb részt róm. kath. vallású, magyar és tót lakosokkal, kiknek száma 300. E községről már 1156-ban van okleveles említés, a mikor mint a barsi parochiához tartozó község szerepel. 1265-ben a sághi prépostság alapító levelében is meg van említve. 1384-ben a ghymesi Forgáchok kapják és 1386-ban is birták, a mikor is Ghymes vár tartozéka volt; 1542-ben Nicolaus Gyenes de Kis Herestyén is egyik itteni birtokos. 1573-ban, a mikor már Kis-Bélád néven találjuk, a törökök feldúlták. 1662-ben Bélády Gáspár de Kis-Bélád bírja; 1676-ban Bélády Farkas és Bélády János laknak az itteni nemesi kúriában. Ez után a Malonyay család a földesura és ekkor már tót nevével is találkozunk Bale-Beladics alakban, míg a XVIII. század vége felé, a mikor már az Ilovay család a birtokosa, a község neve Belád és Beladicze változatokban fordul elő. A Malonyayak után a Jeszenszkyek következtek, majd Majthényi Bálint. Most Szent-Ivány Oszkárnak van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet a XVIII. század végén Jeszenszky Károly építtetett, de csak földszintesre. 1810 körül a kastély leégett és ekkor építették reá az emeletet. 1874-ben került a mostani tulajdonos birtokába, kinek itt a 36 szobából és teremből álló kastélyban, mely most áll teljes kiépítés és átalakitás alatt, rendkívül becses és nagyértékű gyűjteményei és műkincsei vannak. Maga a könyvtár több mint 2000 művet tartalmaz, képtára is rendkívül érdekes és a régi mesterek gyűjteménye, kb. 60 darabból áll, köztük Giulio Romano, Tizian, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Moreto, Cigoli, Palma, Bassano, Giambettista Tiepolo, Altomonte, Vivarini, Arnold van Boonen, Gonzales Coques, Cornelius v. Poelenburg, Peter van Sligeland, Elzheimer Adam, Francois Boucher, Samuel van Hoogstraten, Adrian Brouwer, Balen és Brenghel, Hendrik met de Bles, Adrián van der Werff, Egbert van Hemskerk, Jan Josef Horemans, Verschuring sen., Adrian van Ostade, Gaspar Netscher, Berchem Brackenburg, Joost Cornelis, Drog-Sloot és David Teniers művei. Az újabbkori festők mintegy 50 művel vannak képviselve. Az aquarellek, pastellek és kézi rajzok száma kb. 60, a legkiválóbb mesterektől. Eredeti réz- és fametszet-gyüjteménye mintegy 600 darabból áll. Remek miniatur festményeinek a száma kb. 30 és ugyanannyi a szoborművek száma is, melyek szintén régibb és újabb mesterektől származnak. Vannak itt továbbá gyönyörű és becses Limoges emaillképek, elefántcsont relieffek, fafaragványok, vert ezüst edények, bronzok, több érdekes régi óra, Sobiesky üvegserlege, díszes vésetekkel, czimerrel és "Vivat Joannes tertius Rex Poloniae" felirattal, számos régi nippek, kasszetták, Cloisonnet-edények stb., kb. 200 drb. A porczellán, kőedény, fayence és majolika műtárgyak meghaladják a 300 drbot és e gyüjteményben képviselve vannak Vieux-Vien, Vieux Saxe, Frankenthal, Fürstenberg, Nassau és Sévres, továbbá van sok ó-majolika és római terracotta. A kastélyhoz tartozó parkban álló mausoleumban egy Fadrusz János által készített sarkophag van. A községhez tartozik Csekény, vagyis Cseke, továbbá Dolina és Világos puszta. Csekény hajdan Kis-Cseke néven község volt, melyet 1527-ben a törökök elpusztítottak. A község postája Nagyherestény, távirója és vasúti állomása Zsitvaújfalu. Kisherestény, a zsitvavölgyi vasút közelében fekvő tót kisközség, 315 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Ghymes vár tartozéka volt és a Forgáchok voltak az urai. 1482-ben birtokosa Joannes Gyepes de Kis-Herestyén, 1542-ben pedig Nicolaus Gyepes de Kis-Herestyén. Újabbkori birtokosai voltak a Marsovszky család, Rainprecht Konstanczia, Haulik Károly és Szent-Ivány Oszkár. A XVIII. század végén Male Chrastani tót nevével is találkozunk. A községben csak temetőkápolna van, mely 1864-ben épült. Postája Nagyherestény, távirója és vasúti állomása Zsitvaújfalu. Nagyherestény, Nyitra vármegye határán fekvő tót kisközség, 479 róm. kath. vallású lakossal. E község egy 1209-iki határperben Herestien alakban van megemlítve. 1386-ban Ghymes várának tartozéka és a Forgáchok az urai. 1573-ban a törökök feldúlták és ez ismétlődött 1663-ban, a mikor a törökök Vezekény alól visszavonultak. Későbbi földesurai azután a Malonyayak és báró Malonyay nővére révén, a báró Audriczkyak; Audriczky bárónétól Szirányi József vette meg 1837-ben, most pedig fiának, Szirányi Sándornak van itt birtoka és kastélya, mely eredetileg még Forgách-féle épület volt, ezt azonban br. Malonyay Teréz kastélylyá alakíttatta át. Ősi katholikus temploma már 1332-ben fennállott, de a török világban elpusztult. Az új templomot 1795-1804 között Pritz Márton plébános építtette. Postája a községnek van, távirója és vasúti állomása pedig Zsitvaújfalu.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyherestény, v. Bars vm. (Vel'ké Chrast'any, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szentbenedeki esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt András tit-ra sztelték. A törökök 1663: elfoglalták. 1680 k. alapították újra. Mai Nep. Szt János-tp-át 1804: építették. Anyakönyvei 1697-től. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Bélád, Hecse, Kisherestyén. Közig-ilag Herestényhez csatolták. ** Némethy 1894:177. - Schem. Strig. 1917:67.

Helységnévtár

Bélád, [Csekep.], rk. 264 N-Herestény, ág. 4 N.-Szelecsény, IZR. 37. Herestény (Kis-) (Herestyén), rk. 154 N-Herestény, izr. 9 Kis Hind és Bélád. Herestény (Nagy-), RK. 432 Esztergom, izr. 9 Bélád.

Holló Imre

1725. 11. 2.
Bélád - megszületett
1748
Privigye Belépett a piarista rendbe
1751
Rózsahegy - tanított
1753 - 1757
Nyitra - tanított megszakításokkal
1755
Breznóbánya - tanított
1760 - 1772
Nyitra - tanított megszakításokkal
Névelőfordulások
1156
Belad
1429
Nagbelad
1773
Kis-Belad, Klein-Beladitz, Male Beladicze,
1786
Bellad, Belladicze,
1808
Belád, Běládice,
1863
Belád,
1920
Beladice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Gaštanová) 167
Telefon: 0376330292
Fax: 0376330227

Honlap: obecbeladice...m.com
Polgármester:
Žáčik Mário (OKS)

Képviselő-testület:
Tokár Stanislav (Független)
Balková Katarína (Független)
Kišac Martin (Független)
Miškovič Peter (Független)
Méres Juraj (Független)
Slíž Ján (KDH)
Homolová Iveta (OKS)
Halásová Diana (OKS)
Slováková Ľubica (OKS)
Független 56% Független 5 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö OKS 33% OKS 3 képviselö 9 képviselö
Béládi Posta

Hlavná II 145

Základná škola Beladice

Beladice 252

Alapiskola

Školská 252

Óvoda

Parková 364

Óvoda

Školská 252

Béládi Községi Hivatal

Gaštanová 167

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 134 15%
szlovákok 706 78%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 33 4%
egyéb 36 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 909
magyarok 357 38%
szlovákok 534 57%
romák 37 4%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 937
magyarok 104 11%
szlovákok 762 82%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 56 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 931
magyarok 3 0%
szlovákok 1513 98%
romák 23 1%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1547
magyarok 6 0%
szlovákok 1513 99%
romák 7 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1536
magyarok 5 0%
szlovákok 1521 97%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 35 2%
összlétszám 1567
magyarok 10 1%
szlovákok 1523 91%
romák 21 1%
ukránok 1 0%
csehek 7 0%
németek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 97 6%
összlétszám 1666
összlétszám 305
magyarok 83 27%
szlovákok 192 63%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 8%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 441
magyarok 27 6%
szlovákok 385 87%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
egyéb 20 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 163
magyarok 24 15%
szlovákok 129 79%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 10 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 522
magyarok 181 35%
szlovákok 301 58%
romák 37 7%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 125
magyarok 54 43%
szlovákok 70 56%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 290
magyarok 122 42%
szlovákok 163 56%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 531
magyarok 30 6%
szlovákok 451 85%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 47 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 142
magyarok 22 15%
szlovákok 116 82%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 3%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 258
magyarok 52 20%
szlovákok 195 76%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1321
Választási részvétel: 61.62 %
Kiadott boríték: 814
Bedobott boríték: 812

Polgármester

Érvényes szavazólap: 804
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Žáčik Mário 417 51.87 % OKS
Lisý Miroslav 331 41.17 % SMER-SD
Princzová Iveta 56 6.97 % SZ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tokár Stanislav 442 Független
Balková Katarína 393 Független
Homolová Iveta 384 OKS
Halásová Diana 357 OKS
Slováková Ľubica 354 OKS
Kišac Martin 351 Független
Slíž Ján 349 KDH
Miškovič Peter 346 Független
Méres Juraj 256 Független

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö OKS 11.11% OKS 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SIEŤ 11.11% SIEŤ 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö OKS 33.33% OKS 3 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1284
Választási részvétel: 16.51 %
Kiadott boríték: 212
Bedobott boríték: 212
Választásra jogosult: 1282
Választási részvétel: 13.88 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178
Választásra jogosult: 1 320
Választási részvétel: 27,50 %
Kiadott boríték: 363
Bedobott boríték: 363

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 212
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 354
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 161 75.94 % SMER - SD
Peter Oremus 22 10.38 % Független
Tomáš Galbavý 20 9.43 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 5 2.36 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 2 0.94 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 2 0.94 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Tomáš Galbavý 30 16.85% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 177 50.00 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 75 21.19 % ĽSNS
Ján Greššo 53 14.97 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 39 11.02 % Független
Renáta Kolenčíková 8 2.26 % Független
Iván Farkas 2 0.56 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 211
Érvényes szavazólap: 339
Érvényes szavazólap: 11213
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Šabík 93 44.08% Független
Serafína Ostrihoňová 87 41.23% Független
Štefan Mladý 65 30.81% ĽS-HZDS
Marián Kéry 48 22.75% SMER - SD, KDH
Terézia Borčinová 44 20.85% Független
Milan Galaba 35 16.59% KDH, SMER - SD
Vladimír Klučiar 32 15.17% SMER - SD, KDH
Daniel Mandák 28 13.27% ĽS-HZDS
Peter Štepianský 26 12.32% Független
Štefan Valkovič 20 9.48% Független
Daniela Zlatňanská 15 7.11% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Viliam Rumanko 14 6.64% SNS
Filip Minár 14 6.64% Független
Peter Lisý 14 6.64% DOST
Pavol Petrovič 11 5.21% Független
Milan Garaj 10 4.74% Független
Štefan Jurík 9 4.27% ĽS Naše Slovensko
Klaudia Ivanovičová 8 3.79% Független
Rastislav Judin 7 3.32% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Marek Mikula 7 3.32% OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Petrovič 4 1.90% KSS
Ivan Laktiš 4 1.90% ĽS-HZDS
Bohumír Šabík 4 1.90% Független
Mário Balázs 175 51.62% DOMA DOBRE
Marián Kéry 109 32.15% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Denisa Uhrinová 92 27.14% Független
Marta Balážová 90 26.55% Független
Július Kunkela 51 15.04% ĽS Naše Slovensko
Martina Valašiková 49 14.45% ĽS Naše Slovensko
Erik Pšenák 42 12.39% ĽS Naše Slovensko
Milan Galaba 40 11.80% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ivan Debnár 36 10.62% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ondrej Kozolka 35 10.32% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Jaroslav Dubec 34 10.03% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Peter Štepianský 25 7.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Klučiar 25 7.37% Független
Marek Rajnoha 14 4.13% Független
Juraj Obert 14 4.13% KSS
Anton Berczy 14 4.13% Független
Rastislav Čápora 13 3.83% Független
Katarína Magyarová 9 2.65% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Kéry 2725 0.00% KDH, SMER - SD
Serafína Ostrihoňová 2532 0.00% Független
Vladimír Klučiar 1965 0.00% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 1673 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Štepianský 1493 0.00% Független
Štefan Valkovič 1209 0.00% Független
Milan Garaj 1197 0.00% Független
Juraj Šabík 1107 0.00% Független
Klaudia Ivanovičová 1083 0.00% Független
Terézia Borčinová 802 0.00% Független
Pavol Petrovič 750 0.00% Független
Peter Lisý 747 0.00% DOST
Viliam Rumanko 673 0.00% SNS
Štefan Mladý 619 0.00% ĽS-HZDS
Bohumír Šabík 490 0.00% Független
Daniel Mandák 487 0.00% ĽS-HZDS
Štefan Jurík 448 0.00% ĽS Naše Slovensko
Filip Minár 409 0.00% Független
Daniela Zlatňanská 292 0.00% OKS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Rastislav Judin 279 0.00% MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ivan Laktiš 262 0.00% ĽS-HZDS
Marek Mikula 232 0.00% MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Petrovič 212 0.00% KSS
Marián Kéry 4107 36.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marta Balážová 3069 27.37% Független
Milan Galaba 2793 24.91% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Denisa Uhrinová 2453 21.88% Független
Peter Štepianský 2112 18.84% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Klučiar 1829 16.31% Független
Ondrej Kozolka 1810 16.14% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ivan Debnár 1435 12.80% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Martina Valašiková 1378 12.29% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 1211 10.80% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 1127 10.05% KSS
Erik Pšenák 1019 9.09% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 1017 9.07% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Čápora 847 7.55% Független
Marek Rajnoha 752 6.71% Független
Mário Balázs 701 6.25% DOMA DOBRE
Anton Berczy 565 5.04% Független
Katarína Magyarová 280 2.50% SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Kistapolcsány 151 31.59 %
Aranyosmarót 150 31.38 %
Maholány 17 3.56 %
Keresztúr 16 3.35 %
Fenyőkosztolány 16 3.35 %
Zsitvaapáti 15 3.14 %
Szelezsény 15 3.14 %
Kicő 14 2.93 %
Bélád 14 2.93 %
Zsikva 13 2.72 %
Taszármalonya 13 2.72 %
Kislóc 12 2.51 %
Csarad 11 2.30 %
Szelepcsény 11 2.30 %
Velséc 11 2.30 %
Barslédec 10 2.09 %
Zsitvaszentmárton 8 1.67 %
Néver 6 1.26 %
Mankóc 6 1.26 %
Garamnémeti 6 1.26 %
Valkóc 6 1.26 %
Néved 5 1.05 %
Ebedec 5 1.05 %
Barskisfalud 5 1.05 %
Hecse 4 0.84 %
Kisvezekény 4 0.84 %
Kisaranyos 4 0.84 %
Nemcsény 4 0.84 %
Nagyvezekény 3 0.63 %
Feketekelecsény 3 0.63 %
Barsvörösvár 3 0.63 %
Ghymeskosztolány 2 0.42 %
Gesztőd 2 0.42 %
Aranyosmarót 984 36.74 %
Kistapolcsány 148 5.53 %
Taszármalonya 104 3.88 %
Szelezsény 98 3.66 %
Bélád 92 3.44 %
Valkóc 77 2.88 %
Zsitvaapáti 73 2.73 %
Keresztúr 72 2.69 %
Feketekelecsény 59 2.20 %
Maholány 59 2.20 %
Velséc 53 1.98 %
Ebedec 51 1.90 %
Kicő 50 1.87 %
Garamnémeti 44 1.64 %
Nemcsény 43 1.61 %
Zsitvaszentmárton 39 1.46 %
Gesztőd 36 1.34 %
Mankóc 36 1.34 %
Nagyvezekény 35 1.31 %
Néved 32 1.19 %
Szelepcsény 32 1.19 %
Kislóc 26 0.97 %
Barsvörösvár 25 0.93 %
Néver 24 0.90 %
Zsikva 22 0.82 %
Barskisfalud 20 0.75 %
Fenyőkosztolány 19 0.71 %
Csarad 19 0.71 %
Hecse 18 0.67 %
Ghymeskosztolány 18 0.67 %
Kisvezekény 17 0.63 %
Kisaranyos 15 0.56 %
Barslédec 13 0.49 %
Aranyosmarót 283 29.88 %
Kistapolcsány 55 5.81 %
Szelezsény 52 5.49 %
Zsitvaapáti 44 4.65 %
Ebedec 42 4.44 %
Bélád 42 4.44 %
Kislóc 41 4.33 %
Taszármalonya 40 4.22 %
Feketekelecsény 31 3.27 %
Néver 27 2.85 %
Velséc 26 2.75 %
Garamnémeti 26 2.75 %
Néved 25 2.64 %
Maholány 24 2.53 %
Nagyvezekény 23 2.43 %
Kisaranyos 22 2.32 %
Keresztúr 22 2.32 %
Szelepcsény 20 2.11 %
Fenyőkosztolány 20 2.11 %
Valkóc 17 1.80 %
Mankóc 17 1.80 %
Barskisfalud 16 1.69 %
Gesztőd 14 1.48 %
Hecse 13 1.37 %
Zsitvaszentmárton 13 1.37 %
Csarad 12 1.27 %
Barslédec 10 1.06 %
Nemcsény 9 0.95 %
Kicő 8 0.84 %
Zsikva 8 0.84 %
Barsvörösvár 7 0.74 %
Kisvezekény 6 0.63 %
Ghymeskosztolány 4 0.42 %
Aranyosmarót 578 44.91 %
Kistapolcsány 129 10.02 %
Zsitvaapáti 50 3.89 %
Ebedec 49 3.81 %
Szelezsény 48 3.73 %
Taszármalonya 46 3.57 %
Feketekelecsény 42 3.26 %
Keresztúr 41 3.19 %
Bélád 36 2.80 %
Maholány 34 2.64 %
Fenyőkosztolány 24 1.86 %
Néved 24 1.86 %
Valkóc 23 1.79 %
Kicő 23 1.79 %
Mankóc 22 1.71 %
Szelepcsény 21 1.63 %
Barskisfalud 20 1.55 %
Garamnémeti 20 1.55 %
Zsitvaszentmárton 19 1.48 %
Nagyvezekény 19 1.48 %
Zsikva 19 1.48 %
Néver 18 1.40 %
Nemcsény 17 1.32 %
Barsvörösvár 17 1.32 %
Gesztőd 16 1.24 %
Velséc 15 1.17 %
Kislóc 14 1.09 %
Barslédec 13 1.01 %
Csarad 13 1.01 %
Ghymeskosztolány 11 0.85 %
Hecse 9 0.70 %
Kisaranyos 3 0.23 %
Kisvezekény 2 0.16 %
Aranyosmarót 337 27.87 %
Zsitvaapáti 141 11.66 %
Kistapolcsány 100 8.27 %
Maholány 47 3.89 %
Taszármalonya 45 3.72 %
Kicő 35 2.89 %
Zsikva 34 2.81 %
Bélád 34 2.81 %
Feketekelecsény 33 2.73 %
Szelezsény 31 2.56 %
Keresztúr 28 2.32 %
Nemcsény 24 1.99 %
Fenyőkosztolány 24 1.99 %
Kislóc 22 1.82 %
Néver 22 1.82 %
Ebedec 22 1.82 %
Valkóc 22 1.82 %
Néved 21 1.74 %
Szelepcsény 20 1.65 %
Gesztőd 17 1.41 %
Velséc 17 1.41 %
Barsvörösvár 16 1.32 %
Garamnémeti 15 1.24 %
Csarad 15 1.24 %
Nagyvezekény 14 1.16 %
Hecse 13 1.08 %
Barskisfalud 12 0.99 %
Zsitvaszentmárton 12 0.99 %
Mankóc 12 0.99 %
Ghymeskosztolány 11 0.91 %
Barslédec 5 0.41 %
Kisvezekény 5 0.41 %
Kisaranyos 5 0.41 %
Aranyosmarót 316 27.17 %
Zsitvaapáti 176 15.13 %
Kistapolcsány 84 7.22 %
Maholány 71 6.10 %
Kicő 46 3.96 %
Szelezsény 40 3.44 %
Ebedec 36 3.10 %
Velséc 33 2.84 %
Taszármalonya 33 2.84 %
Keresztúr 28 2.41 %
Feketekelecsény 24 2.06 %
Gesztőd 24 2.06 %
Fenyőkosztolány 24 2.06 %
Kislóc 24 2.06 %
Szelepcsény 22 1.89 %
Valkóc 21 1.81 %
Bélád 14 1.20 %
Zsitvaszentmárton 13 1.12 %
Csarad 13 1.12 %
Néver 12 1.03 %
Garamnémeti 12 1.03 %
Mankóc 12 1.03 %
Kisaranyos 9 0.77 %
Néved 7 0.60 %
Nagyvezekény 7 0.60 %
Zsikva 7 0.60 %
Kisvezekény 4 0.34 %
Barsvörösvár 4 0.34 %
Barslédec 3 0.26 %
Barskisfalud 3 0.26 %
Nemcsény 3 0.26 %
Ghymeskosztolány 1 0.09 %
Hecse 1 0.09 %
Aranyosmarót 252 16.17 %
Néver 53 3.40 %
Taszármalonya 51 3.27 %
Bélád 51 3.27 %
Kistapolcsány 51 3.27 %
Szelezsény 43 2.76 %
Zsitvaapáti 40 2.57 %
Maholány 40 2.57 %
Ebedec 36 2.31 %
Kislóc 30 1.93 %
Fenyőkosztolány 29 1.86 %
Velséc 26 1.67 %
Keresztúr 25 1.60 %
Garamnémeti 25 1.60 %
Feketekelecsény 21 1.35 %
Zsitvaszentmárton 20 1.28 %
Szelepcsény 20 1.28 %
Barskisfalud 19 1.22 %
Valkóc 19 1.22 %
Gesztőd 16 1.03 %
Csarad 16 1.03 %
Néved 16 1.03 %
Zsikva 15 0.96 %
Nagyvezekény 15 0.96 %
Barslédec 15 0.96 %
Hecse 14 0.90 %
Mankóc 13 0.83 %
Kicő 12 0.77 %
Nemcsény 10 0.64 %
Ghymeskosztolány 8 0.51 %
Barsvörösvár 7 0.45 %
Kisaranyos 5 0.32 %
Kisvezekény 4 0.26 %
Aranyosmarót 72 4.93 %
Fenyőkosztolány 35 2.40 %
Keresztúr 15 1.03 %
Szelezsény 14 0.96 %
Kistapolcsány 12 0.82 %
Ebedec 9 0.62 %
Bélád 9 0.62 %
Velséc 7 0.48 %
Nemcsény 7 0.48 %
Kicő 7 0.48 %
Taszármalonya 7 0.48 %
Kislóc 7 0.48 %
Maholány 7 0.48 %
Nagyvezekény 7 0.48 %
Garamnémeti 6 0.41 %
Valkóc 6 0.41 %
Barslédec 6 0.41 %
Zsitvaszentmárton 6 0.41 %
Zsitvaapáti 5 0.34 %
Mankóc 4 0.27 %
Barsvörösvár 4 0.27 %
Gesztőd 4 0.27 %
Szelepcsény 4 0.27 %
Néved 4 0.27 %
Hecse 4 0.27 %
Csarad 3 0.21 %
Néver 3 0.21 %
Ghymeskosztolány 2 0.14 %
Zsikva 2 0.14 %
Kisvezekény 2 0.14 %
Feketekelecsény 0 0.00 %
Barskisfalud 0 0.00 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 237 21.96 %
Kistapolcsány 48 4.45 %
Szelezsény 44 4.08 %
Keresztúr 33 3.06 %
Fenyőkosztolány 32 2.97 %
Feketekelecsény 29 2.69 %
Zsitvaapáti 27 2.50 %
Szelepcsény 26 2.41 %
Ebedec 23 2.13 %
Taszármalonya 22 2.04 %
Garamnémeti 22 2.04 %
Gesztőd 20 1.85 %
Kislóc 20 1.85 %
Néver 14 1.30 %
Bélád 14 1.30 %
Mankóc 13 1.20 %
Velséc 13 1.20 %
Maholány 13 1.20 %
Barskisfalud 13 1.20 %
Nagyvezekény 11 1.02 %
Barsvörösvár 11 1.02 %
Zsitvaszentmárton 11 1.02 %
Kicő 9 0.83 %
Néved 8 0.74 %
Valkóc 7 0.65 %
Nemcsény 7 0.65 %
Hecse 7 0.65 %
Csarad 6 0.56 %
Zsikva 5 0.46 %
Kisvezekény 3 0.28 %
Ghymeskosztolány 3 0.28 %
Barslédec 1 0.09 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 1 036 31.22 %
Szelezsény 217 6.54 %
Kistapolcsány 196 5.91 %
Zsitvaapáti 162 4.88 %
Velséc 157 4.73 %
Taszármalonya 148 4.46 %
Valkóc 146 4.40 %
Kicő 145 4.37 %
Feketekelecsény 129 3.89 %
Keresztúr 120 3.62 %
Bélád 109 3.29 %
Ebedec 94 2.83 %
Gesztőd 93 2.80 %
Mankóc 91 2.74 %
Nemcsény 89 2.68 %
Garamnémeti 87 2.62 %
Fenyőkosztolány 86 2.59 %
Néved 85 2.56 %
Maholány 84 2.53 %
Barskisfalud 83 2.50 %
Néver 79 2.38 %
Nagyvezekény 78 2.35 %
Kislóc 76 2.29 %
Szelepcsény 75 2.26 %
Barsvörösvár 74 2.23 %
Hecse 61 1.84 %
Ghymeskosztolány 58 1.75 %
Zsitvaszentmárton 55 1.66 %
Kisvezekény 45 1.36 %
Kisaranyos 44 1.33 %
Csarad 43 1.30 %
Zsikva 42 1.27 %
Barslédec 20 0.60 %
Aranyosmarót 1 195 46.59 %
Maholány 226 8.81 %
Kistapolcsány 222 8.65 %
Zsitvaapáti 130 5.07 %
Feketekelecsény 110 4.29 %
Szelezsény 99 3.86 %
Bélád 90 3.51 %
Keresztúr 82 3.20 %
Taszármalonya 76 2.96 %
Ebedec 65 2.53 %
Szelepcsény 60 2.34 %
Velséc 55 2.14 %
Kicő 53 2.07 %
Valkóc 45 1.75 %
Zsitvaszentmárton 42 1.64 %
Gesztőd 41 1.60 %
Fenyőkosztolány 40 1.56 %
Zsikva 38 1.48 %
Néved 37 1.44 %
Csarad 35 1.36 %
Kislóc 32 1.25 %
Mankóc 32 1.25 %
Garamnémeti 31 1.21 %
Barskisfalud 30 1.17 %
Nemcsény 29 1.13 %
Hecse 27 1.05 %
Barsvörösvár 27 1.05 %
Barslédec 23 0.90 %
Kisaranyos 23 0.90 %
Néver 21 0.82 %
Nagyvezekény 20 0.78 %
Ghymeskosztolány 19 0.74 %
Kisvezekény 14 0.55 %
Aranyosmarót 370 34.48 %
Kistapolcsány 84 7.83 %
Ebedec 65 6.06 %
Taszármalonya 65 6.06 %
Zsitvaapáti 61 5.68 %
Szelezsény 61 5.68 %
Bélád 49 4.57 %
Keresztúr 47 4.38 %
Fenyőkosztolány 44 4.10 %
Kislóc 41 3.82 %
Maholány 37 3.45 %
Feketekelecsény 36 3.36 %
Néved 35 3.26 %
Valkóc 31 2.89 %
Néver 30 2.80 %
Barskisfalud 30 2.80 %
Szelepcsény 29 2.70 %
Velséc 28 2.61 %
Garamnémeti 27 2.52 %
Csarad 24 2.24 %
Nagyvezekény 23 2.14 %
Nemcsény 21 1.96 %
Kicő 18 1.68 %
Zsitvaszentmárton 18 1.68 %
Gesztőd 17 1.58 %
Mankóc 14 1.30 %
Hecse 14 1.30 %
Barsvörösvár 13 1.21 %
Barslédec 12 1.12 %
Kisaranyos 11 1.03 %
Zsikva 10 0.93 %
Kisvezekény 7 0.65 %
Ghymeskosztolány 6 0.56 %
Aranyosmarót 726 32.07 %
Szelezsény 158 6.98 %
Kistapolcsány 155 6.85 %
Zsitvaapáti 136 6.01 %
Velséc 122 5.39 %
Taszármalonya 114 5.04 %
Kicő 94 4.15 %
Keresztúr 94 4.15 %
Ebedec 92 4.06 %
Feketekelecsény 78 3.45 %
Kislóc 73 3.22 %
Mankóc 70 3.09 %
Gesztőd 69 3.05 %
Garamnémeti 69 3.05 %
Barskisfalud 67 2.96 %
Fenyőkosztolány 66 2.92 %
Maholány 64 2.83 %
Hecse 61 2.69 %
Néver 52 2.30 %
Nemcsény 44 1.94 %
Szelepcsény 43 1.90 %
Zsitvaszentmárton 42 1.86 %
Bélád 40 1.77 %
Valkóc 39 1.72 %
Barsvörösvár 36 1.59 %
Ghymeskosztolány 31 1.37 %
Néved 31 1.37 %
Kisvezekény 27 1.19 %
Kisaranyos 26 1.15 %
Zsikva 25 1.10 %
Barslédec 24 1.06 %
Csarad 15 0.66 %
Nagyvezekény 10 0.44 %
Bélád 175 20.35 %
Aranyosmarót 114 13.26 %
Ghymeskosztolány 54 6.28 %
Barslédec 48 5.58 %
Néver 36 4.19 %
Kistapolcsány 33 3.84 %
Hecse 26 3.02 %
Zsitvaapáti 23 2.67 %
Keresztúr 19 2.21 %
Szelezsény 18 2.09 %
Taszármalonya 18 2.09 %
Fenyőkosztolány 13 1.51 %
Ebedec 10 1.16 %
Csarad 10 1.16 %
Velséc 9 1.05 %
Barskisfalud 8 0.93 %
Gesztőd 8 0.93 %
Szelepcsény 8 0.93 %
Zsikva 8 0.93 %
Kisaranyos 7 0.81 %
Kislóc 7 0.81 %
Valkóc 7 0.81 %
Nemcsény 6 0.70 %
Feketekelecsény 6 0.70 %
Néved 5 0.58 %
Kicő 5 0.58 %
Maholány 5 0.58 %
Garamnémeti 5 0.58 %
Nagyvezekény 4 0.47 %
Mankóc 3 0.35 %
Kisvezekény 1 0.12 %
Zsitvaszentmárton 1 0.12 %
Barsvörösvár 1 0.12 %
Aranyosmarót 467 30.30 %
Valkóc 210 13.63 %
Feketekelecsény 135 8.76 %
Kistapolcsány 92 5.97 %
Taszármalonya 71 4.61 %
Nagyvezekény 68 4.41 %
Zsitvaapáti 64 4.15 %
Csarad 49 3.18 %
Keresztúr 46 2.99 %
Maholány 44 2.86 %
Szelezsény 43 2.79 %
Néved 43 2.79 %
Nemcsény 42 2.73 %
Szelepcsény 40 2.60 %
Ebedec 37 2.40 %
Barsvörösvár 36 2.34 %
Bélád 35 2.27 %
Gesztőd 30 1.95 %
Hecse 29 1.88 %
Kicő 27 1.75 %
Garamnémeti 26 1.69 %
Barskisfalud 24 1.56 %
Fenyőkosztolány 23 1.49 %
Zsitvaszentmárton 20 1.30 %
Velséc 20 1.30 %
Kisvezekény 19 1.23 %
Kislóc 18 1.17 %
Zsikva 15 0.97 %
Mankóc 13 0.84 %
Néver 12 0.78 %
Ghymeskosztolány 6 0.39 %
Barslédec 5 0.32 %
Kisaranyos 1 0.06 %
Aranyosmarót 433 20.50 %
Keresztúr 314 14.87 %
Kistapolcsány 186 8.81 %
Szelezsény 105 4.97 %
Zsitvaapáti 97 4.59 %
Ebedec 94 4.45 %
Kicő 74 3.50 %
Taszármalonya 63 2.98 %
Maholány 56 2.65 %
Fenyőkosztolány 49 2.32 %
Velséc 47 2.23 %
Mankóc 47 2.23 %
Néver 42 1.99 %
Gesztőd 42 1.99 %
Kisvezekény 41 1.94 %
Hecse 40 1.89 %
Feketekelecsény 35 1.66 %
Garamnémeti 35 1.66 %
Barskisfalud 31 1.47 %
Szelepcsény 31 1.47 %
Zsitvaszentmárton 30 1.42 %
Zsikva 30 1.42 %
Kislóc 28 1.33 %
Nemcsény 26 1.23 %
Bélád 25 1.18 %
Nagyvezekény 20 0.95 %
Valkóc 19 0.90 %
Néved 16 0.76 %
Ghymeskosztolány 15 0.71 %
Barsvörösvár 13 0.62 %
Kisaranyos 11 0.52 %
Csarad 9 0.43 %
Barslédec 8 0.38 %
Aranyosmarót 191 15.55 %
Valkóc 138 11.24 %
Velséc 46 3.75 %
Feketekelecsény 43 3.50 %
Kicő 41 3.34 %
Szelezsény 34 2.77 %
Kistapolcsány 33 2.69 %
Zsitvaapáti 30 2.44 %
Taszármalonya 28 2.28 %
Nemcsény 25 2.04 %
Ebedec 23 1.87 %
Keresztúr 20 1.63 %
Mankóc 17 1.38 %
Szelepcsény 16 1.30 %
Csarad 15 1.22 %
Néver 14 1.14 %
Garamnémeti 14 1.14 %
Bélád 13 1.06 %
Nagyvezekény 11 0.90 %
Gesztőd 10 0.81 %
Fenyőkosztolány 10 0.81 %
Barsvörösvár 9 0.73 %
Maholány 8 0.65 %
Zsikva 8 0.65 %
Ghymeskosztolány 8 0.65 %
Néved 7 0.57 %
Hecse 7 0.57 %
Barskisfalud 7 0.57 %
Kisaranyos 6 0.49 %
Kislóc 6 0.49 %
Zsitvaszentmárton 5 0.41 %
Kisvezekény 3 0.24 %
Barslédec 1 0.08 %
Aranyosmarót 584 34.64 %
Valkóc 119 7.06 %
Kistapolcsány 106 6.29 %
Feketekelecsény 79 4.69 %
Zsitvaapáti 75 4.45 %
Nagyvezekény 74 4.39 %
Taszármalonya 60 3.56 %
Kicő 59 3.50 %
Maholány 53 3.14 %
Szelezsény 45 2.67 %
Gesztőd 44 2.61 %
Velséc 42 2.49 %
Keresztúr 40 2.37 %
Ebedec 37 2.19 %
Szelepcsény 35 2.08 %
Barsvörösvár 32 1.90 %
Néved 29 1.72 %
Garamnémeti 29 1.72 %
Zsitvaszentmárton 29 1.72 %
Barskisfalud 27 1.60 %
Néver 27 1.60 %
Bélád 25 1.48 %
Mankóc 21 1.25 %
Kisvezekény 21 1.25 %
Fenyőkosztolány 20 1.19 %
Zsikva 20 1.19 %
Csarad 20 1.19 %
Nemcsény 20 1.19 %
Kislóc 15 0.89 %
Kisaranyos 14 0.83 %
Barslédec 13 0.77 %
Hecse 10 0.59 %
Ghymeskosztolány 5 0.30 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
305 30.56%
VPN
192 19.24%
SNS
160 16.03%
KSČ
153 15.33%
SPV
126 12.63%
SZ
20 2.00%
SSL
12 1.20%
DS
11 1.10%
SD
11 1.10%
Egyéb
8 0.80%
Érvényes szavazatok 998
HZDS
604 61.20%
SDĽ
111 11.25%
SNS
106 10.74%
KDH
47 4.76%
SKDH
42 4.26%
SZ
14 1.42%
SDSS
14 1.42%
SZS
10 1.01%
ODÚ
9 0.91%
KSS
7 0.71%
SPI
6 0.61%
DS-ODS
6 0.61%
Egyéb
11 1.11%
Érvényes szavazatok 987
HZDS-RSS
595 64.32%
SNS
78 8.43%
KDH
65 7.03%
ZRS
51 5.51%
SP-VOĽBA
44 4.76%
18 1.95%
KSS
17 1.84%
DS
15 1.62%
NS
15 1.62%
HZPCS
9 0.97%
KSÚ
8 0.86%
SPK
5 0.54%
MK
2 0.22%
Egyéb
3 0.32%
Érvényes szavazatok 925
HZDS
514 52.34%
SDK
158 16.09%
SNS
125 12.73%
SDĽ
95 9.67%
SOP
30 3.05%
KSS
26 2.65%
ZRS
17 1.73%
B-RRS
7 0.71%
SLS
4 0.41%
Egyéb
6 0.61%
Érvényes szavazatok 982
HZDS
362 41.51%
SMER
107 12.27%
KDH
81 9.29%
SNS
56 6.42%
KSS
46 5.28%
SDKU
45 5.16%
ANO
43 4.93%
HZD
43 4.93%
PSNS
24 2.75%
ZRS
20 2.29%
SZS
10 1.15%
ROSA
9 1.03%
SDPO
5 0.57%
SDA
5 0.57%
OKS
4 0.46%
SDĽ
4 0.46%
MKP
2 0.23%
Egyéb
6 0.69%
Érvényes szavazatok 872
SMER
239 37.23%
SNS
121 18.85%
ĽS HZDS
115 17.91%
KDH
60 9.35%
SDKU DS
55 8.57%
KSS
13 2.02%
SF
10 1.56%
HZD
5 0.78%
ZRS
4 0.62%
LB
3 0.47%
Misia 21
3 0.47%
ANO
3 0.47%
MKP
3 0.47%
Egyéb
8 1.25%
Érvényes szavazatok 642
SMER
354 46.58%
SDKU DS
78 10.26%
SNS
71 9.34%
SaS
71 9.34%
ĽS HZDS
57 7.50%
KDH
45 5.92%
LSNS
36 4.74%
SDĽ
14 1.84%
Most-Híd
13 1.71%
Únia
7 0.92%
Paliho Kapurkova
4 0.53%
ZRS
4 0.53%
KSS
4 0.53%
Egyéb
2 0.26%
Érvényes szavazatok 760
SMER SD
440 59.38%
KDH
51 6.88%
SNS
46 6.21%
OĽaNO
44 5.94%
LSNS
39 5.26%
SaS
29 3.91%
SDKU DS
27 3.64%
Most-Híd
14 1.89%
ĽS HZDS
12 1.62%
NaS ns
10 1.35%
99 Percent
8 1.08%
Zmena zdola DU
6 0.81%
SSS NM
4 0.54%
Egyéb
11 1.48%
Érvényes szavazatok 741
SMER SD
383 49.61%
LSNS
84 10.88%
SaS
70 9.07%
SNS
65 8.42%
OĽANO-NOVA
56 7.25%
SME RODINA
36 4.66%
#SIEŤ
23 2.98%
KDH
18 2.33%
Most-Híd
13 1.68%
SZS
9 1.17%
TIP
5 0.65%
PD
4 0.52%
Egyéb
6 0.78%
Érvényes szavazatok 772
Aranyosmaróti járás
Szlovákia

Bejelentések