SK
GA
.....

Taksonyfalva

Község

címer zászló
1810 98% magyar 1910
1176 52% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Taksony
Hivatalos szlovák megnevezés:
Matúškovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Bíró-hegy, Kígyólapos, Kürti lapos, Nagyerdő, Pogánytemető, Tóth-major
Koordináták:
48.16527939, 17.73393822
Terület:
11,95 km2
Rang:
község
Népesség:
2121
Tszf. magasság:
118 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92501
Település kód:
555754
Szervezeti azonosító:
800287
Adóazonosító:
2021206605

A község a Kisalföldön, a Mátyusföldön, az Alsó-Vágmente kistájon, a Sárd-ér mentén fekszik, Galántától 2,5 km-re délre. Áthalad rajta a Galántát Nagymegyerrel összekötő 561-es főút, mellékutak kötik össze Tósnyárasddal (6 km) és a Galántához tartozó Javorinkával (2,5 km). Északnyugatról Galánta, délnyugatról Hidaskürt, délről Felsőszeli, délkeletről Deáki, keletről pedig Tósnyárasd községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. 1971-től 1990-ig Galánta városrésze volt. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1937-ben a korábban hozzátartozó Sárditelepet és Kórószegmajort Štefánikovo néven önálló községgé szervezték (1960-tól Galánta városrésze Javorinka néven), 1957-ben pedig Pallócpusztát és vele 420 hektár területet csatoltak át Tósnyárasdhoz, területe így több mint egyharmadával csökkent (18,21 km²-ről 11,95-re). 1971-1990 között Galántához tartozott.

Népesség

1910-ben 1845, 1921-ben 1911, 1939-ben pedig 2533, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az ezután következő fél évszázad (1939-1991) során népessége 28,2 %-al csökkent (1819 főre). Határába már az 1920-as években szlovák és morva kolonistákat telepítettek, majd a lakosságcserével a magyar lakosság jelentős részét kitelepítették. Az 1991-2011 közötti két évtizedben népességszáma ismét növekedett (11,7 %-al). A község lakosságának többsége magyar nemzetiségű, a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-ben 33,6 %, 2011-ben 37,6 % volt. A lakosság többsége (62,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

A pozsonyi várhoz tartozott, majd a középkorban több itt birtokkal rendelkező személyt ismerünk az okiratokból, akik között ispánok is voltak. Az Árpád-korban a délkeleti szomszédságában említenek egy Udvari nevű falut, amely később elpusztult. Taksony a 14. században a pozsonyi püspökségé lett, a 15. században aztán a Taksonyi, majd a Rozgonyi család tűnik fel birtokosként, a későbbi századokban pedig a Báthoriak, a Thurzók, végül az Esterházyak – utóbbiak egészen a 20. századig birtokolták. A falu életére és gazdaságára nagy hatást gyakorolt a közeli Deákiban működő bencés szerzetesrend. A Rákóczi-szabadságharc eseményei is kihatottak rá, 1704-ben maga a fejedelem is tartózkodott itt a kíséretével. A háborús pusztítások nyomán majdnem teljesen elnéptelenedett a falu, és csak a 18. század közepétől indult növekedésnek a népessége. Jelentős volt a juhtenyésztése, az első iskoláját pedig 1761-ben említik. 1863-ban súlyos tűzvész tombolt a faluban, annak nagy részét elpusztítva. Plébániájának gazdag, 1500 kötetes könyvtára volt a századfordulón, míg lakosai katolikus olvasókört és szegénymenházat tartottak fenn. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, 1922-ben sztrájkoltak a helyi mezőgazdasági munkások. A bécsi döntés 1938. november 2-án Magyarországhoz csatolta, 1945-től ismét Csehszlovákiához került. 1947-ben a lakosság tekintélyes részét kitelepítették Magyarországra, a helyükre pedig onnan áttelepülő szlovákok költöztek. 1957-ig hozzá tartozott Pallóc puszta. Ez még 1681-ben is önálló község volt, később pusztásodott el. A 19. század közepétől 1948-ig szeszfőzde és katánggyökérszárító üzem működött itt. A trianoni békediktátumig színmagyar település volt. Már az 1920-as években megkezdődött szlovák kolonizálása, majd 1947-ben, a lakosságcserével végképp megváltoztatták a falu etnikai arculatát, és azóta folyamatos a magyarok asszimilációja is. 1948-ban hatósági úton Janko Matúška szlovák költőről nevezték el.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda található, határában üzemel a Jasplastik műanyaggyára A hagyomány szerint itt temették el Taksony nagyfejedelmet, 1996-ban bronz mellszobrot állítottak emlékére. Határában honfoglalás kori halomsírokat tártak fel, egyik dűlőjét pedig Pogánytemetőnek nevezik. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1781-1784-ben épült barokk-klasszicista stílusban. Evangélikus temploma 1992-ben épült, tájháza 1984-ben nyílt meg egy 1847-ben épült régi házban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TAXONY. Magyar falu pozsony Várm. földes Ura Gr. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Galántához 1/2, Felső Szelihez pedig 1 órányira; határjában elég szántóföldek, rétek, ’s erdők is vannak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Taksony, magyar falu, Poson vmegyében, 710 kath., 58 evangel. lak., kath. paroch. templommal, gazdag határral. F. u. gr. Eszterházy. Ut. p. Szeret.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ezek közűl Taksony mint a pozsonyi várszolgák földe már 1138-ban ismeretes.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Taksony, a budapest–bécsi vasútvonal mentén fekszik. Magyar nagyközség, 203 házzal és 1677, nagyobbrészben róm. kath. vallású lakossal, noha evangélikusok is elég szép számban laknak itt. Ősidők óta megült hely, melynek határában pogány kori sírhalmok láthatók és egyik dűlője is Pogánytemető nevet visel. A hagyomány szerint Taksony vezér is ide temetkezett és nem a pestmegyei Taksonyba. 1138-ban már a pozsonyi várszolgák földjeként Togsun néven van említve, 1214-ben Gertrud királyné egyik okiratában Tohcsun és Tochsun alakban, 1236-ban pedig Deáki község határleírásában Teksze alakban. A IV. Béla királynak 1240-iki adománylevelében előforduló Teksze név is e községre látszik vonatkozni. Ugyane király 1269-ben 5 ekényi földet Leek fiainak, Ivánkának és Istvánnak adományoz és ez okiratban Taxont néven nevezi. 1274-ben László király is adományoz itt Ivánka fia Miklósnak birtokot. 1307-ben Dudvágszegi Miklós birja, ez után pedig Kenéz comes. 1309-ben Anai Mihályfi Jakab comes özvegye és fia Miklós, taksonyi földjüket Pamlényi comes fiának, Lászlónak és nejének, vagyis leányuknak örökül bevallják. Ezután, úgy látszik, a pozsonyi egyház birtoka lett mert 1323-ban a kir. bíróság viszaadja a pozsonyi egyháznak. 1439 előtt a Taksonyi családé, ekkor azonban Albert király, mint Sempte vár tartozékát, a Rozgonyiaknak adományozza. Az 1553-iki portális összeírásban Báthori András 9 és a borostyánkői urak is 9 portával szerepelnek. Később a Thurzók birtoka lett, majd az Esterházyak, ma pedig Esterházy Ernő grófnak és Alsasse d’Hennin herczegnőnek van itt nagyobb birtoka. A XIV. században már kiváltságos plébániája volt. Régi egyházát 1784-ben lebontották s annak helyébe Esterházy Ferencz gróf kanczellár új templomot építtetett. A plébániának 1500 kötetes gazdag könyvtára van. 1863-ban a község nagy része leégett. Ide tartozik Pallócz puszta, mely az 1553-iki összeírásban 4 portával szerepel és 1681-ben még önálló község. E pusztán szeszgyár és katánggyökérszárító gyár van. A község lakosai katholikus olvasókört, szegénymenházat és gabona-magtárt tartanak fenn. Taksonyban van posta, de távírója és vasúti állomása Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Taksonyfalva, Taksony, v. Pozsony vm. (Matuškovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szeredi esp. ker-ében. - 1307: már létezett. Tp-át Kisboldogasszony tit-ra sztelték, a mait 1910: építették. Lakói 1561 u. ev-ok lettek. 1660: alapították újra. Kegyura 1880: Esterházy József gr. özvegye. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1940: 2228 r.k., 4 g.k., 244 ev., 16 ref., 6 izr., 6 egyéb vall., össz. 2504; 1991: össz. 1819, m. 1200 (65,97%); 2001: össz. 1880, m. 1205 (64,10%). ** Némethy 1894:283. - Pozsony vm. 1895:119. - Gerecze II:686. - Schem. Strig. 1917:204. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Taksonyfalva. Azelőtt Taksony. A határában emelkedő pogánykori halmok tanúsítják őskori lakott voltát. A szájhagyomány úgy tudja, hogy Taksony vezér ide temetkezett volna Első írott nyomát 1138-ból leljük, mikor is Togsun néven a pozsonyi várjobbágyok bírják. 1214-ből Tohcsun és Tohsun, 1236-ból Teksze, 1269-ből Taxont alakban említik az okiratok. A XIV. század elején a Dudvágszegi-család, utána Kenéz comes birtoka, majd a pozsonyi prépostság kezére kerül. A XV. század elején a Taksonyi-családot uralja, 1439-ben azonban I. Albert a Rozgonyi-családnak juttatja. A XVI. században Báthori András birtokolja, később a Thurzó-családé, majd az Esterházy grófok és az újabb időkben részben Alsasse d'Hennin hercegnő szereznek itt birtokot. Ösi plébániája 1350 körül már mint hites hely szerepelt. A község határában a prágai kormányzat morva-cseh telepeseknek osztott ki földet, a magyar lakosságot pedig elnyomták. Hozzátartozik Korószegmajor, Kostihatelep, Palóczpuszta, Stefanikovtelep. A község területe 3163 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2533.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Taksonyfalva nk. galántai járás. A község neve először 1138-ban Tocsun néven nyer említést, mint a pozsonyi várszolgák földje. Gertrud királyné okiratában 1214-ben Tochsun, majd 1236-ban a deákii határ leírásában Togsun és IV. Béla királynak 1240-iki adomány levelében Teksze néven szerepel. A község 1439 körül a Taksonyi család birtoka lett s ezen időtől Taksony néven szerepel. Később mint Sempte vár tartozéka a Rozgonyiak birtoka, azután a Thurzoké, végül az Esterházyak tulajdonába kerül. A vármegyei községeket törzskönyvező bizottság 1909-ben Taksonyfalvára változtatta az eddig Taksony néven szerepelt község nevét. Területe: 3.163 k. h. Lakosság: 2.533. Ebből magy. 2.220, német 7, szlovák: 306. Magy. beszél: 2.287. Vallás szerint: r. k. 2.236, ref. 13. ev. 262, izr. 15. Fb. I. 3, II. 37, III. 178. Népsűrűség: 139.2, lakóház: 448. Községi bíró: Bély Ferenc. R. k. népiskola hat, ev. népiskola egy tanerővel, két tanyai áll. népiskola 1—1 tanerővel. Kat. Agrár Ifj. Egyesület, Levente Egyesület, Atlétikai Club. Fogyasztási Szövetkezet egy fióküzlettel és Hitelszövetkezet. Tejfeldolgozó üzem, szójabab pörkölő és olajprés. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. A földbirtokreform következtében 1921-ben 546 k. h. szántót 40 trencsénmegyei szlovák, 1924-ben 195 k. h. szántót Jugoszláviából jött szlovák telepesek között osztottak ki. A telepesek ma is itt vannak. Háziipar kosárfonás, seprőkészítés, rongyszőnyegszövés. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. csö. Galánta. Vá. Galánta. Posta és távbeszélő helyben.

Pukkai László

1941. 2. 17.
Alsószeli - megszületett
Nyitra - tanított
Galánta - tanított
Taksonyfalva - élt
2017. 1. 3.
Galánta - elhunyt

Pék László

1951
Taksonyfalva - megszületett
1970-2002
Galánta - tanított
Pék László (Taksony, 1951 –) tanár, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának tagja.
Névelőfordulások
1138
Togsun
1214
Tohcsun
1223
Thogsun
1236
Teksze
1269
Taxond
1299
Nog Thoxun
1412
Kistaxon
1773
Taksony,
1786
Takschony,
1808
Taksony,
1913
Taksonyfalva,
1920
Takšoň, Taksony,
1938
Taksonyfalva,
1945
Takšoň, Taksony,
1948
Matúškovo
1990
Matúškovo
2013
Taksony

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Taksonyfalva (Matúškovo) 138
Telefon: 0317826393
Fax: 0317826392

Honlap: matuskovo.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Mészárosová Marta (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Molnár Ivan (Független)
Bukovszky László (MOST - HÍD)
Bartalos Anita (MOST - HÍD)
Szabó Peter (MOST - HÍD)
Szőcsová Ildikó (SMK-MKP)
Mészáros Tibor (SMK-MKP)
Oláh Július (SMK-MKP)
Sándor Elena (SMK-MKP)
Pulen Peter (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Taksonyfalvai Posta

Matúškovo 545

Janko Matúška Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 525

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Ligeti utca 744

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Ligeti utca 744

Taksonyfalvai Községi Hivatal

Taksonyfalva 138

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1255 88%
szlovákok 114 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
egyéb 50 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1426
magyarok 1810 98%
szlovákok 34 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1845
magyarok 1872 98%
szlovákok 26 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1911
magyarok 1200 66%
szlovákok 612 34%
romák 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1819
magyarok 1205 64%
szlovákok 669 36%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1880
magyarok 1178 58%
szlovákok 764 38%
romák 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 84 4%
összlétszám 2031
magyarok 1176 52%
szlovákok 1031 46%
romák 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 41 2%
összlétszám 2262
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1939
Választási részvétel: 41.46 %
Kiadott boríték: 804
Bedobott boríték: 804

Polgármester

Érvényes szavazólap: 710
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mészárosová Marta 710 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szőcsová Ildikó 432 SMK-MKP
Mészáros Tibor 425 SMK-MKP
Molnár Ivan 424 Független
Bukovszky László 375 MOST - HÍD
Bartalos Anita 363 MOST - HÍD
Oláh Július 352 SMK-MKP
Szabó Peter 320 MOST - HÍD
Sándor Elena 293 SMK-MKP
Pulen Peter 287 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1770
Választási részvétel: 26.84 %
Kiadott boríték: 475
Bedobott boríték: 475
Választásra jogosult: 1775
Választási részvétel: 31.27 %
Kiadott boríték: 555
Bedobott boríték: 555
Választásra jogosult: 1 898
Választási részvétel: 33,14 %
Kiadott boríték: 629
Bedobott boríték: 629

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 472
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 620
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 212 44.92 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 138 29.24 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 96 20.34 % Független
Ivan Uhliarik 19 4.03 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 6 1.27 % NP
Jozef Ravasz 1 0.21 % SRÚS
Tibor Mikuš 140 25.41% Független
József Berényi 384 61.94 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 128 20.65 % Független
Jozef Viskupič 59 9.52 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 39 6.29 % MOST - HÍD
Márius Novák 5 0.81 % NP
Jaroslav Cehlárik 5 0.81 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 464
Érvényes szavazólap: 619
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 254 54.74% SMK-MKP
László Pék 245 52.80% SMK-MKP
László Biró 222 47.84% SMK-MKP
Krisztián Forró 219 47.20% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 179 38.58% SMK-MKP
Gergely Agócs 157 33.84% SMK-MKP
Gábor Gál 155 33.41% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 129 27.80% MOST - HÍD
Ervin Chomča 129 27.80% MOST - HÍD
František Juhos 124 26.72% MOST - HÍD
Zoltán Forró 102 21.98% MOST - HÍD
Boris Brunner 66 14.22% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 64 13.79% SMER - SD
Zsolt Oros 63 13.58% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 59 12.72% SNS
Gábor Pallya 49 10.56% ND
Vladimír Vranovič 49 10.56% SMER - SD
Jozef Nagy 45 9.70% Független
Pavol Doval 44 9.48% SMER - SD
Júlia Gálová 41 8.84% SMER - SD
Stanislava Režnáková 39 8.41% SNS
Roman Súkeník 31 6.68% SMER - SD
Bystrík Horváth 29 6.25% SNS
Peter Kolek 22 4.74% KSS
František Gőgh 20 4.31% ND
Ružena Vongrejová 19 4.09% NOVA
Milan Vlček 18 3.88% ĽS-HZDS
Ladislav Klempa 14 3.02% KSS
Adrián Macho 11 2.37% SaS, OKS
Miloš Majko 10 2.16% DÚ, Zmena zdola
Róbert Korec 9 1.94% KDH, SDKÚ - DS
Roland Szekera 7 1.51% NOVA
Michal Nagy 6 1.29% SMS
László Pék 357 57.67% SMK-MKP
József Berényi 352 56.87% SMK-MKP
Krisztián Forró 322 52.02% SMK-MKP
László Biró 291 47.01% SMK-MKP
Gergely Agócs 240 38.77% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 184 29.73% SMK-MKP
Gábor Gál 171 27.63% MOST - HÍD
Peter Szabó 160 25.85% MOST - HÍD
Tamás Zupko 138 22.29% SMK-MKP
Ervin Chomča 134 21.65% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 122 19.71% MOST - HÍD
František Juhos 104 16.80% MOST - HÍD
Peter Paška 87 14.05% Független
Zoltán Forró 68 10.99% MOST - HÍD
Andrej Tábori 62 10.02% Független
Jozef Boledovič 53 8.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Vajdová 49 7.92% Független
Ľuboš Šúry 45 7.27% SMER-SD
Slávka Kramárová 44 7.11% SNS
Miloš Majko 44 7.11% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Adrián Kubica 38 6.14% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 38 6.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Martin Drobný 36 5.82% SNS
Júlia Gálová 31 5.01% SMER-SD
Martin Práznovský 30 4.85% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Tóth 29 4.68% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Roman Sukeník 26 4.20% SMER-SD
Róbert Korec 25 4.04% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Igor Németh 21 3.39% SMER-SD
Marta Némethová 18 2.91% SMER-SD
Janka Repčoková 17 2.75% ĽS Naše Slovensko
Adrián Macho 16 2.58% Független
Stanislav Lipovský 15 2.42% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 14 2.26% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 14 2.26% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 13 2.10% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 12 1.94% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ľubomír Noga 12 1.94% ĽS Naše Slovensko
Roman Vančo 11 1.78% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 5 0.81% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 12.35 %
Galánta 214 12.18 %
Szered 92 5.24 %
Nagymácséd 70 3.98 %
Feketenyék 52 2.96 %
Nagyfödémes 42 2.39 %
Felsőszeli 40 2.28 %
Nádszeg 39 2.22 %
Jóka 38 2.16 %
Taksonyfalva 38 2.16 %
Diószeg 35 1.99 %
Nemeskajal 34 1.94 %
Alsószerdahely 28 1.59 %
Tallós 27 1.54 %
Vízkelet 26 1.48 %
Alsószeli 26 1.48 %
Sopornya 19 1.08 %
Nemeskosút 17 0.97 %
Hidaskürt 16 0.91 %
Tósnyárasd 11 0.63 %
Pozsonyvezekény 11 0.63 %
Kismácséd 10 0.57 %
Királyrév 8 0.46 %
Vágpatta 7 0.40 %
Magyargurab 7 0.40 %
Sempte 6 0.34 %
Ábrahám 4 0.23 %
Gány 4 0.23 %
Pusztakürt 4 0.23 %
Nemeskürt 3 0.17 %
Pusztafödémes 3 0.17 %
Szentharaszt 3 0.17 %
Dunajánosháza 3 0.17 %
Salgócska 2 0.11 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 31.29 %
Szered 494 19.25 %
Galánta 251 9.78 %
Alsószerdahely 241 9.39 %
Vágpatta 159 6.20 %
Sempte 133 5.18 %
Nemeskürt 72 2.81 %
Diószeg 64 2.49 %
Pusztakürt 55 2.14 %
Pusztafödémes 46 1.79 %
Szentharaszt 40 1.56 %
Ábrahám 37 1.44 %
Magyargurab 31 1.21 %
Nagyfödémes 29 1.13 %
Felsőszeli 28 1.09 %
Salgócska 23 0.90 %
Nemeskosút 22 0.86 %
Kisgeszt 20 0.78 %
Gány 17 0.66 %
Vága 17 0.66 %
Taksonyfalva 16 0.62 %
Nagymácséd 13 0.51 %
Tósnyárasd 11 0.43 %
Alsószeli 10 0.39 %
Nemeskajal 10 0.39 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Tallós 7 0.27 %
Jóka 7 0.27 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.16 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 13.55 %
Galánta 368 13.23 %
Alsószeli 270 9.71 %
Nádszeg 238 8.55 %
Felsőszeli 216 7.76 %
Nagyfödémes 192 6.90 %
Taksonyfalva 184 6.61 %
Feketenyék 170 6.11 %
Jóka 166 5.97 %
Pozsonyvezekény 139 5.00 %
Nagymácséd 137 4.92 %
Diószeg 126 4.53 %
Vága 123 4.42 %
Tallós 99 3.56 %
Nemeskosút 81 2.91 %
Vízkelet 69 2.48 %
Királyrév 53 1.91 %
Kismácséd 49 1.76 %
Nemeskajal 45 1.62 %
Tósnyárasd 28 1.01 %
Szered 11 0.40 %
Sopornya 6 0.22 %
Alsószerdahely 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Gány 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Magyargurab 2 0.07 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 40.92 %
Szered 98 5.19 %
Diószeg 95 5.03 %
Taksonyfalva 62 3.28 %
Gány 49 2.59 %
Nagyfödémes 41 2.17 %
Felsőszeli 37 1.96 %
Sopornya 37 1.96 %
Nemeskosút 20 1.06 %
Jóka 18 0.95 %
Alsószerdahely 18 0.95 %
Alsószeli 16 0.85 %
Nemeskajal 16 0.85 %
Magyargurab 16 0.85 %
Pusztafödémes 16 0.85 %
Tósnyárasd 15 0.79 %
Dunajánosháza 14 0.74 %
Kisgeszt 12 0.64 %
Nádszeg 10 0.53 %
Királyrév 9 0.48 %
Ábrahám 9 0.48 %
Vízkelet 9 0.48 %
Nemeskürt 9 0.48 %
Pozsonyvezekény 9 0.48 %
Vága 9 0.48 %
Nagymácséd 8 0.42 %
Sempte 8 0.42 %
Vágpatta 7 0.37 %
Hidaskürt 7 0.37 %
Kismácséd 7 0.37 %
Tallós 6 0.32 %
Feketenyék 5 0.26 %
Pusztakürt 4 0.21 %
Szentharaszt 4 0.21 %
Salgócska 3 0.16 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Szered 253 20.60 %
Galánta 126 10.26 %
Sopornya 71 5.78 %
Alsószerdahely 56 4.56 %
Szentharaszt 47 3.83 %
Sempte 36 2.93 %
Vágpatta 30 2.44 %
Pusztafödémes 27 2.20 %
Ábrahám 26 2.12 %
Diószeg 24 1.95 %
Nagyfödémes 17 1.38 %
Vága 15 1.22 %
Magyargurab 14 1.14 %
Gány 13 1.06 %
Taksonyfalva 13 1.06 %
Kisgeszt 12 0.98 %
Jóka 12 0.98 %
Felsőszeli 9 0.73 %
Salgócska 9 0.73 %
Pusztakürt 9 0.73 %
Nemeskürt 7 0.57 %
Tallós 7 0.57 %
Nemeskosút 6 0.49 %
Kismácséd 6 0.49 %
Alsószeli 5 0.41 %
Nádszeg 4 0.33 %
Királyrév 3 0.24 %
Hidaskürt 3 0.24 %
Nagymácséd 3 0.24 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Tósnyárasd 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 28.58 %
Szered 254 7.89 %
Nádszeg 246 7.64 %
Diószeg 178 5.53 %
Nagyfödémes 150 4.66 %
Felsőszeli 140 4.35 %
Taksonyfalva 134 4.16 %
Feketenyék 127 3.95 %
Jóka 107 3.32 %
Nagymácséd 107 3.32 %
Alsószeli 99 3.08 %
Királyrév 90 2.80 %
Hidaskürt 80 2.49 %
Sopornya 77 2.39 %
Nemeskajal 73 2.27 %
Tallós 70 2.17 %
Vága 68 2.11 %
Nemeskosút 60 1.86 %
Vízkelet 58 1.80 %
Pozsonyvezekény 43 1.34 %
Gány 42 1.30 %
Ábrahám 39 1.21 %
Magyargurab 37 1.15 %
Sempte 36 1.12 %
Tósnyárasd 36 1.12 %
Pusztafödémes 32 0.99 %
Vágpatta 31 0.96 %
Kismácséd 26 0.81 %
Alsószerdahely 25 0.78 %
Alsóhatár 24 0.75 %
Szentharaszt 22 0.68 %
Dunajánosháza 11 0.34 %
Nemeskürt 10 0.31 %
Kisgeszt 10 0.31 %
Salgócska 7 0.22 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 583 26.52 %
Galánta 477 21.70 %
Feketenyék 152 6.92 %
Felsőszeli 126 5.73 %
Alsószeli 119 5.41 %
Nagyfödémes 110 5.00 %
Taksonyfalva 104 4.73 %
Királyrév 104 4.73 %
Tallós 95 4.32 %
Jóka 94 4.28 %
Nagymácséd 89 4.05 %
Diószeg 78 3.55 %
Hidaskürt 75 3.41 %
Pozsonyvezekény 60 2.73 %
Vízkelet 57 2.59 %
Nemeskajal 55 2.50 %
Vága 49 2.23 %
Szered 37 1.68 %
Tósnyárasd 36 1.64 %
Nemeskosút 34 1.55 %
Alsóhatár 29 1.32 %
Kismácséd 18 0.82 %
Ábrahám 10 0.45 %
Magyargurab 6 0.27 %
Gány 5 0.23 %
Sopornya 5 0.23 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 4 0.18 %
Vágpatta 3 0.14 %
Pusztafödémes 3 0.14 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Nemeskürt 2 0.09 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 17.06 %
Galánta 481 13.52 %
Alsószeli 379 10.65 %
Felsőszeli 336 9.44 %
Nagyfödémes 276 7.75 %
Jóka 255 7.16 %
Taksonyfalva 240 6.74 %
Királyrév 215 6.04 %
Nagymácséd 205 5.76 %
Hidaskürt 200 5.62 %
Pozsonyvezekény 161 4.52 %
Vága 154 4.33 %
Feketenyék 146 4.10 %
Tallós 144 4.05 %
Diószeg 123 3.46 %
Nemeskosút 106 2.98 %
Vízkelet 80 2.25 %
Nemeskajal 73 2.05 %
Kismácséd 49 1.38 %
Tósnyárasd 35 0.98 %
Alsóhatár 27 0.76 %
Szered 18 0.51 %
Pusztafödémes 10 0.28 %
Dunajánosháza 7 0.20 %
Ábrahám 4 0.11 %
Magyargurab 3 0.08 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sopornya 2 0.06 %
Gány 2 0.06 %
Vágpatta 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 19.72 %
Nádszeg 297 10.67 %
Nagymácséd 225 8.08 %
Nagyfödémes 195 7.00 %
Feketenyék 176 6.32 %
Taksonyfalva 171 6.14 %
Diószeg 158 5.68 %
Jóka 158 5.68 %
Felsőszeli 154 5.53 %
Alsószeli 129 4.63 %
Vága 116 4.17 %
Hidaskürt 114 4.09 %
Szered 102 3.66 %
Tallós 95 3.41 %
Pozsonyvezekény 74 2.66 %
Vízkelet 71 2.55 %
Nemeskajal 64 2.30 %
Nemeskosút 60 2.16 %
Királyrév 47 1.69 %
Kismácséd 46 1.65 %
Tósnyárasd 39 1.40 %
Magyargurab 20 0.72 %
Alsószerdahely 20 0.72 %
Alsóhatár 17 0.61 %
Pusztafödémes 15 0.54 %
Ábrahám 14 0.50 %
Gány 13 0.47 %
Dunajánosháza 12 0.43 %
Sopornya 10 0.36 %
Szentharaszt 10 0.36 %
Vágpatta 9 0.32 %
Nemeskürt 7 0.25 %
Sempte 6 0.22 %
Kisgeszt 5 0.18 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 18.61 %
Galánta 255 12.14 %
Sopornya 244 11.61 %
Alsószerdahely 196 9.33 %
Ábrahám 181 8.61 %
Pusztafödémes 103 4.90 %
Diószeg 98 4.66 %
Sempte 60 2.86 %
Nemeskürt 58 2.76 %
Kisgeszt 51 2.43 %
Vágpatta 44 2.09 %
Nagyfödémes 43 2.05 %
Felsőszeli 43 2.05 %
Magyargurab 33 1.57 %
Szentharaszt 30 1.43 %
Nemeskosút 29 1.38 %
Gány 22 1.05 %
Pusztakürt 22 1.05 %
Taksonyfalva 21 1.00 %
Jóka 17 0.81 %
Kismácséd 13 0.62 %
Nádszeg 13 0.62 %
Alsószeli 10 0.48 %
Pozsonyvezekény 9 0.43 %
Vága 9 0.43 %
Nemeskajal 8 0.38 %
Nagymácséd 8 0.38 %
Tallós 7 0.33 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Feketenyék 3 0.14 %
Vízkelet 3 0.14 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 26.51 %
Galánta 455 20.65 %
Ábrahám 198 8.99 %
Diószeg 166 7.54 %
Sopornya 115 5.22 %
Pusztafödémes 100 4.54 %
Sempte 88 3.99 %
Vágpatta 81 3.68 %
Nagyfödémes 74 3.36 %
Alsószerdahely 68 3.09 %
Felsőszeli 67 3.04 %
Szentharaszt 61 2.77 %
Magyargurab 54 2.45 %
Kisgeszt 48 2.18 %
Taksonyfalva 38 1.72 %
Jóka 36 1.63 %
Nemeskosút 35 1.59 %
Nemeskürt 28 1.27 %
Gány 27 1.23 %
Dunajánosháza 25 1.13 %
Kismácséd 19 0.86 %
Pusztakürt 18 0.82 %
Alsószeli 18 0.82 %
Vága 18 0.82 %
Nagymácséd 18 0.82 %
Tósnyárasd 16 0.73 %
Salgócska 16 0.73 %
Hidaskürt 11 0.50 %
Nádszeg 11 0.50 %
Feketenyék 11 0.50 %
Nemeskajal 11 0.50 %
Vízkelet 7 0.32 %
Tallós 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 20.41 %
Galánta 168 19.05 %
Sopornya 77 8.73 %
Szentharaszt 45 5.10 %
Vágpatta 35 3.97 %
Ábrahám 32 3.63 %
Felsőszeli 31 3.51 %
Diószeg 29 3.29 %
Sempte 29 3.29 %
Pusztafödémes 28 3.17 %
Magyargurab 22 2.49 %
Nagyfödémes 19 2.15 %
Alsószerdahely 19 2.15 %
Pusztakürt 18 2.04 %
Taksonyfalva 17 1.93 %
Vága 14 1.59 %
Jóka 14 1.59 %
Salgócska 13 1.47 %
Kisgeszt 11 1.25 %
Gány 10 1.13 %
Kismácséd 10 1.13 %
Nagymácséd 8 0.91 %
Nemeskürt 8 0.91 %
Nádszeg 7 0.79 %
Hidaskürt 6 0.68 %
Alsószeli 6 0.68 %
Tallós 5 0.57 %
Tósnyárasd 5 0.57 %
Nemeskosút 5 0.57 %
Királyrév 4 0.45 %
Vízkelet 3 0.34 %
Alsóhatár 3 0.34 %
Feketenyék 2 0.23 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 27.49 %
Szered 563 25.71 %
Diószeg 140 6.39 %
Sopornya 96 4.38 %
Sempte 89 4.06 %
Vágpatta 78 3.56 %
Nagyfödémes 71 3.24 %
Alsószerdahely 69 3.15 %
Pusztafödémes 69 3.15 %
Gány 66 3.01 %
Ábrahám 66 3.01 %
Felsőszeli 61 2.79 %
Szentharaszt 60 2.74 %
Taksonyfalva 53 2.42 %
Magyargurab 51 2.33 %
Hidaskürt 43 1.96 %
Nemeskosút 38 1.74 %
Jóka 35 1.60 %
Kisgeszt 32 1.46 %
Nemeskürt 30 1.37 %
Nagymácséd 26 1.19 %
Dunajánosháza 24 1.10 %
Tósnyárasd 22 1.00 %
Salgócska 21 0.96 %
Alsószeli 19 0.87 %
Vága 18 0.82 %
Pusztakürt 17 0.78 %
Nemeskajal 15 0.68 %
Nádszeg 13 0.59 %
Vízkelet 12 0.55 %
Feketenyék 8 0.37 %
Kismácséd 8 0.37 %
Királyrév 6 0.27 %
Tallós 5 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.14 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 6.52 %
Galánta 27 5.87 %
Diószeg 19 4.13 %
Kismácséd 17 3.70 %
Ábrahám 14 3.04 %
Nagyfödémes 7 1.52 %
Magyargurab 6 1.30 %
Taksonyfalva 5 1.09 %
Sopornya 5 1.09 %
Kisgeszt 5 1.09 %
Felsőszeli 4 0.87 %
Vága 4 0.87 %
Tósnyárasd 4 0.87 %
Jóka 3 0.65 %
Pozsonyvezekény 3 0.65 %
Nemeskosút 2 0.43 %
Dunajánosháza 2 0.43 %
Alsóhatár 2 0.43 %
Nagymácséd 2 0.43 %
Nemeskürt 2 0.43 %
Nemeskajal 2 0.43 %
Alsószerdahely 2 0.43 %
Sempte 2 0.43 %
Hidaskürt 1 0.22 %
Salgócska 1 0.22 %
Pusztakürt 1 0.22 %
Tallós 1 0.22 %
Vágpatta 1 0.22 %
Nádszeg 1 0.22 %
Pusztafödémes 1 0.22 %
Királyrév 1 0.22 %
Szentharaszt 1 0.22 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 15.65 %
Nádszeg 591 11.32 %
Alsószeli 525 10.06 %
Felsőszeli 418 8.01 %
Nagyfödémes 379 7.26 %
Taksonyfalva 352 6.74 %
Nagymácséd 328 6.28 %
Jóka 310 5.94 %
Hidaskürt 298 5.71 %
Feketenyék 255 4.88 %
Vága 252 4.83 %
Pozsonyvezekény 233 4.46 %
Diószeg 202 3.87 %
Királyrév 170 3.26 %
Tallós 158 3.03 %
Nemeskosút 131 2.51 %
Vízkelet 126 2.41 %
Nemeskajal 98 1.88 %
Kismácséd 80 1.53 %
Tósnyárasd 74 1.42 %
Szered 53 1.02 %
Ábrahám 18 0.34 %
Gány 15 0.29 %
Dunajánosháza 15 0.29 %
Pusztafödémes 13 0.25 %
Alsóhatár 13 0.25 %
Magyargurab 12 0.23 %
Alsószerdahely 10 0.19 %
Sopornya 9 0.17 %
Vágpatta 8 0.15 %
Salgócska 7 0.13 %
Sempte 6 0.11 %
Szentharaszt 5 0.10 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 21.67 %
Szered 357 14.96 %
Sopornya 253 10.60 %
Alsószerdahely 227 9.51 %
Diószeg 97 4.07 %
Sempte 89 3.73 %
Nemeskürt 67 2.81 %
Vágpatta 58 2.43 %
Nagyfödémes 42 1.76 %
Pusztafödémes 42 1.76 %
Ábrahám 40 1.68 %
Felsőszeli 39 1.63 %
Nagymácséd 34 1.42 %
Pusztakürt 33 1.38 %
Taksonyfalva 31 1.30 %
Szentharaszt 28 1.17 %
Nemeskosút 25 1.05 %
Gány 24 1.01 %
Nádszeg 24 1.01 %
Jóka 24 1.01 %
Magyargurab 22 0.92 %
Salgócska 21 0.88 %
Vága 20 0.84 %
Alsószeli 19 0.80 %
Feketenyék 13 0.54 %
Tósnyárasd 13 0.54 %
Nemeskajal 13 0.54 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Pozsonyvezekény 11 0.46 %
Hidaskürt 10 0.42 %
Kismácséd 9 0.38 %
Királyrév 8 0.34 %
Tallós 8 0.34 %
Dunajánosháza 7 0.29 %
Vízkelet 5 0.21 %
Alsóhatár 4 0.17 %
Galánta 591 12.25 %
Nádszeg 469 9.72 %
Alsószeli 392 8.12 %
Nagymácséd 391 8.10 %
Felsőszeli 344 7.13 %
Nagyfödémes 334 6.92 %
Taksonyfalva 322 6.67 %
Jóka 269 5.57 %
Hidaskürt 260 5.39 %
Vága 233 4.83 %
Feketenyék 211 4.37 %
Pozsonyvezekény 174 3.61 %
Diószeg 142 2.94 %
Tallós 135 2.80 %
Királyrév 112 2.32 %
Nemeskosút 107 2.22 %
Vízkelet 95 1.97 %
Tósnyárasd 93 1.93 %
Nemeskajal 88 1.82 %
Kismácséd 75 1.55 %
Szered 23 0.48 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 24.15 %
Nádszeg 385 11.00 %
Alsószeli 314 8.97 %
Felsőszeli 304 8.69 %
Taksonyfalva 291 8.32 %
Nagyfödémes 260 7.43 %
Jóka 240 6.86 %
Nagymácséd 215 6.14 %
Hidaskürt 194 5.54 %
Diószeg 159 4.54 %
Vága 158 4.52 %
Feketenyék 147 4.20 %
Pozsonyvezekény 128 3.66 %
Nemeskosút 118 3.37 %
Tallós 113 3.23 %
Királyrév 102 2.92 %
Vízkelet 80 2.29 %
Nemeskajal 79 2.26 %
Kismácséd 57 1.63 %
Tósnyárasd 48 1.37 %
Szered 26 0.74 %
Alsóhatár 12 0.34 %
Dunajánosháza 11 0.31 %
Gány 7 0.20 %
Magyargurab 5 0.14 %
Pusztafödémes 5 0.14 %
Sopornya 5 0.14 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 17.96 %
Nádszeg 398 11.31 %
Taksonyfalva 357 10.14 %
Alsószeli 313 8.89 %
Felsőszeli 311 8.84 %
Nagyfödémes 247 7.02 %
Jóka 228 6.48 %
Hidaskürt 217 6.17 %
Nagymácséd 217 6.17 %
Feketenyék 170 4.83 %
Pozsonyvezekény 160 4.55 %
Vága 144 4.09 %
Tallós 128 3.64 %
Diószeg 122 3.47 %
Nemeskosút 99 2.81 %
Királyrév 94 2.67 %
Vízkelet 76 2.16 %
Nemeskajal 67 1.90 %
Kismácséd 51 1.45 %
Tósnyárasd 48 1.36 %
Alsóhatár 12 0.34 %
Szered 11 0.31 %
Sopornya 3 0.09 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 41.13 %
Galánta 361 14.92 %
Diószeg 130 5.37 %
Vágpatta 129 5.33 %
Sopornya 123 5.08 %
Sempte 106 4.38 %
Alsószerdahely 94 3.89 %
Ábrahám 75 3.10 %
Nagyfödémes 71 2.94 %
Szentharaszt 69 2.85 %
Pusztafödémes 61 2.52 %
Magyargurab 43 1.78 %
Felsőszeli 40 1.65 %
Nemeskürt 37 1.53 %
Pusztakürt 36 1.49 %
Jóka 33 1.36 %
Taksonyfalva 29 1.20 %
Kisgeszt 24 0.99 %
Gány 24 0.99 %
Nemeskosút 23 0.95 %
Nagymácséd 20 0.83 %
Dunajánosháza 20 0.83 %
Salgócska 20 0.83 %
Vága 17 0.70 %
Nemeskajal 16 0.66 %
Tósnyárasd 15 0.62 %
Nádszeg 14 0.58 %
Alsószeli 12 0.50 %
Hidaskürt 11 0.45 %
Tallós 9 0.37 %
Kismácséd 8 0.33 %
Feketenyék 7 0.29 %
Pozsonyvezekény 7 0.29 %
Vízkelet 6 0.25 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 41.52 %
Sopornya 299 11.00 %
Alsószerdahely 236 8.69 %
Galánta 115 4.23 %
Vágpatta 98 3.61 %
Sempte 84 3.09 %
Szentharaszt 58 2.13 %
Nemeskürt 58 2.13 %
Diószeg 47 1.73 %
Ábrahám 46 1.69 %
Pusztafödémes 41 1.51 %
Pusztakürt 28 1.03 %
Nagyfödémes 27 0.99 %
Felsőszeli 24 0.88 %
Vága 21 0.77 %
Magyargurab 19 0.70 %
Nagymácséd 18 0.66 %
Taksonyfalva 18 0.66 %
Alsószeli 18 0.66 %
Gány 16 0.59 %
Jóka 15 0.55 %
Salgócska 14 0.52 %
Nemeskosút 14 0.52 %
Kisgeszt 13 0.48 %
Feketenyék 7 0.26 %
Nádszeg 7 0.26 %
Tósnyárasd 6 0.22 %
Vízkelet 6 0.22 %
Kismácséd 5 0.18 %
Tallós 5 0.18 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 40.52 %
Szered 121 5.72 %
Nagyfödémes 72 3.40 %
Diószeg 71 3.36 %
Taksonyfalva 49 2.32 %
Jóka 38 1.80 %
Sopornya 35 1.65 %
Felsőszeli 34 1.61 %
Gány 32 1.51 %
Pusztafödémes 30 1.42 %
Hidaskürt 26 1.23 %
Alsószeli 24 1.13 %
Feketenyék 21 0.99 %
Vágpatta 20 0.95 %
Nemeskajal 19 0.90 %
Szentharaszt 16 0.76 %
Nemeskosút 16 0.76 %
Pozsonyvezekény 16 0.76 %
Tósnyárasd 16 0.76 %
Vága 15 0.71 %
Magyargurab 15 0.71 %
Alsószerdahely 14 0.66 %
Sempte 12 0.57 %
Kisgeszt 11 0.52 %
Kismácséd 11 0.52 %
Dunajánosháza 9 0.43 %
Ábrahám 9 0.43 %
Salgócska 8 0.38 %
Vízkelet 8 0.38 %
Nemeskürt 8 0.38 %
Nádszeg 6 0.28 %
Nagymácséd 6 0.28 %
Tallós 5 0.24 %
Pusztakürt 5 0.24 %
Királyrév 2 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 42.79 %
Galánta 283 10.18 %
Sopornya 188 6.77 %
Sempte 112 4.03 %
Szentharaszt 107 3.85 %
Vágpatta 94 3.38 %
Alsószerdahely 88 3.17 %
Diószeg 86 3.09 %
Pusztafödémes 64 2.30 %
Felsőszeli 54 1.94 %
Ábrahám 47 1.69 %
Nagyfödémes 36 1.30 %
Taksonyfalva 36 1.30 %
Pusztakürt 33 1.19 %
Nemeskürt 31 1.12 %
Nemeskosút 29 1.04 %
Magyargurab 29 1.04 %
Jóka 23 0.83 %
Gány 22 0.79 %
Kisgeszt 18 0.65 %
Tósnyárasd 13 0.47 %
Kismácséd 12 0.43 %
Nemeskajal 12 0.43 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Alsószeli 9 0.32 %
Salgócska 9 0.32 %
Vízkelet 6 0.22 %
Hidaskürt 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 26.08 %
Galánta 369 14.39 %
Vágpatta 301 11.73 %
Sopornya 216 8.42 %
Diószeg 119 4.64 %
Sempte 113 4.41 %
Alsószerdahely 85 3.31 %
Szentharaszt 83 3.24 %
Nemeskürt 65 2.53 %
Pusztafödémes 63 2.46 %
Ábrahám 62 2.42 %
Nagyfödémes 60 2.34 %
Felsőszeli 52 2.03 %
Magyargurab 46 1.79 %
Pusztakürt 45 1.75 %
Jóka 31 1.21 %
Taksonyfalva 30 1.17 %
Kisgeszt 29 1.13 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.94 %
Gány 22 0.86 %
Tósnyárasd 21 0.82 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.55 %
Alsószeli 13 0.51 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 39.93 %
Galánta 74 6.16 %
Sopornya 32 2.66 %
Felsőszeli 30 2.50 %
Alsószerdahely 28 2.33 %
Sempte 24 2.00 %
Diószeg 24 2.00 %
Vágpatta 23 1.91 %
Szentharaszt 22 1.83 %
Pusztafödémes 18 1.50 %
Nagyfödémes 16 1.33 %
Jóka 16 1.33 %
Taksonyfalva 14 1.16 %
Gány 12 1.00 %
Alsószeli 11 0.92 %
Vága 11 0.92 %
Nemeskürt 11 0.92 %
Nemeskosút 10 0.83 %
Tósnyárasd 9 0.75 %
Nádszeg 9 0.75 %
Ábrahám 8 0.67 %
Magyargurab 8 0.67 %
Tallós 7 0.58 %
Pusztakürt 7 0.58 %
Hidaskürt 6 0.50 %
Feketenyék 5 0.42 %
Nagymácséd 4 0.33 %
Kismácséd 3 0.25 %
Nemeskajal 3 0.25 %
Vízkelet 3 0.25 %
Kisgeszt 3 0.25 %
Dunajánosháza 3 0.25 %
Királyrév 2 0.17 %
Salgócska 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 38.63 %
Galánta 513 16.55 %
Sopornya 187 6.03 %
Vágpatta 161 5.20 %
Diószeg 150 4.84 %
Alsószerdahely 142 4.58 %
Sempte 126 4.07 %
Szentharaszt 99 3.19 %
Ábrahám 96 3.10 %
Pusztafödémes 69 2.23 %
Nemeskürt 67 2.16 %
Nagyfödémes 67 2.16 %
Felsőszeli 58 1.87 %
Taksonyfalva 44 1.42 %
Magyargurab 41 1.32 %
Jóka 35 1.13 %
Kisgeszt 33 1.06 %
Gány 33 1.06 %
Nemeskosút 30 0.97 %
Salgócska 28 0.90 %
Vága 25 0.81 %
Pusztakürt 23 0.74 %
Nagymácséd 22 0.71 %
Dunajánosháza 22 0.71 %
Tósnyárasd 19 0.61 %
Alsószeli 19 0.61 %
Nemeskajal 13 0.42 %
Tallós 11 0.35 %
Nádszeg 10 0.32 %
Vízkelet 9 0.29 %
Hidaskürt 8 0.26 %
Kismácséd 8 0.26 %
Feketenyék 8 0.26 %
Királyrév 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 5 0.16 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 42.64 %
Szered 302 11.12 %
Diószeg 93 3.42 %
Sopornya 87 3.20 %
Taksonyfalva 87 3.20 %
Nagyfödémes 73 2.69 %
Felsőszeli 67 2.47 %
Gány 45 1.66 %
Vágpatta 44 1.62 %
Nemeskosút 43 1.58 %
Nemeskajal 42 1.55 %
Tósnyárasd 37 1.36 %
Magyargurab 34 1.25 %
Sempte 33 1.22 %
Alsószerdahely 33 1.22 %
Alsószeli 30 1.10 %
Ábrahám 29 1.07 %
Jóka 29 1.07 %
Vága 28 1.03 %
Pusztafödémes 26 0.96 %
Nemeskürt 24 0.88 %
Szentharaszt 23 0.85 %
Feketenyék 19 0.70 %
Tallós 19 0.70 %
Nagymácséd 19 0.70 %
Hidaskürt 19 0.70 %
Vízkelet 18 0.66 %
Kismácséd 16 0.59 %
Nádszeg 16 0.59 %
Pozsonyvezekény 13 0.48 %
Pusztakürt 13 0.48 %
Kisgeszt 12 0.44 %
Salgócska 9 0.33 %
Dunajánosháza 8 0.29 %
Királyrév 8 0.29 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 24.49 %
Taksonyfalva 160 11.26 %
Feketenyék 101 7.11 %
Felsőszeli 93 6.54 %
Nagyfödémes 87 6.12 %
Nagymácséd 78 5.49 %
Nádszeg 78 5.49 %
Jóka 78 5.49 %
Diószeg 77 5.42 %
Alsószeli 65 4.57 %
Vága 46 3.24 %
Nemeskajal 42 2.96 %
Tósnyárasd 40 2.81 %
Vízkelet 37 2.60 %
Hidaskürt 37 2.60 %
Tallós 33 2.32 %
Nemeskosút 29 2.04 %
Pozsonyvezekény 28 1.97 %
Szered 28 1.97 %
Királyrév 18 1.27 %
Sopornya 14 0.99 %
Magyargurab 13 0.91 %
Kismácséd 10 0.70 %
Dunajánosháza 7 0.49 %
Alsószerdahely 7 0.49 %
Nemeskürt 4 0.28 %
Ábrahám 4 0.28 %
Pusztafödémes 4 0.28 %
Gány 4 0.28 %
Vágpatta 3 0.21 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.41 %
Sopornya 433 15.55 %
Nemeskürt 281 10.09 %
Vágpatta 263 9.45 %
Alsószerdahely 237 8.51 %
Galánta 225 8.08 %
Sempte 106 3.81 %
Pusztakürt 104 3.74 %
Szentharaszt 73 2.62 %
Salgócska 48 1.72 %
Diószeg 43 1.54 %
Felsőszeli 38 1.36 %
Pusztafödémes 36 1.29 %
Ábrahám 32 1.15 %
Taksonyfalva 26 0.93 %
Gány 26 0.93 %
Magyargurab 23 0.83 %
Nagyfödémes 21 0.75 %
Nemeskosút 19 0.68 %
Kisgeszt 19 0.68 %
Jóka 16 0.57 %
Tósnyárasd 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Vága 10 0.36 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 36.34 %
Galánta 177 13.29 %
Sopornya 123 9.23 %
Alsószerdahely 77 5.78 %
Szentharaszt 60 4.50 %
Sempte 56 4.20 %
Vágpatta 42 3.15 %
Diószeg 34 2.55 %
Pusztafödémes 34 2.55 %
Ábrahám 33 2.48 %
Nemeskürt 23 1.73 %
Vága 18 1.35 %
Gány 18 1.35 %
Jóka 15 1.13 %
Magyargurab 15 1.13 %
Pusztakürt 15 1.13 %
Nagyfödémes 14 1.05 %
Kisgeszt 13 0.98 %
Felsőszeli 13 0.98 %
Taksonyfalva 11 0.83 %
Salgócska 9 0.68 %
Nemeskosút 9 0.68 %
Alsószeli 9 0.68 %
Tósnyárasd 9 0.68 %
Kismácséd 7 0.53 %
Királyrév 4 0.30 %
Hidaskürt 4 0.30 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 18.84 %
Galánta 323 9.69 %
Vágpatta 321 9.63 %
Sopornya 208 6.24 %
Sempte 129 3.87 %
Diószeg 107 3.21 %
Nemeskürt 83 2.49 %
Alsószerdahely 77 2.31 %
Szentharaszt 71 2.13 %
Ábrahám 66 1.98 %
Pusztakürt 62 1.86 %
Nagyfödémes 56 1.68 %
Pusztafödémes 54 1.62 %
Felsőszeli 45 1.35 %
Magyargurab 39 1.17 %
Gány 35 1.05 %
Salgócska 32 0.96 %
Jóka 29 0.87 %
Taksonyfalva 25 0.75 %
Kisgeszt 25 0.75 %
Hidaskürt 22 0.66 %
Nemeskosút 21 0.63 %
Vága 21 0.63 %
Nagymácséd 20 0.60 %
Alsószeli 15 0.45 %
Dunajánosháza 15 0.45 %
Tósnyárasd 15 0.45 %
Nemeskajal 8 0.24 %
Vízkelet 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Pozsonyvezekény 7 0.21 %
Tallós 5 0.15 %
Feketenyék 4 0.12 %
Nádszeg 4 0.12 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 38.41 %
Galánta 263 7.85 %
Sopornya 164 4.89 %
Diószeg 144 4.30 %
Sempte 111 3.31 %
Alsószerdahely 91 2.72 %
Vágpatta 85 2.54 %
Szentharaszt 79 2.36 %
Felsőszeli 55 1.64 %
Pusztafödémes 54 1.61 %
Ábrahám 50 1.49 %
Taksonyfalva 44 1.31 %
Nagyfödémes 40 1.19 %
Nemeskürt 30 0.90 %
Pusztakürt 26 0.78 %
Jóka 25 0.75 %
Gány 21 0.63 %
Nemeskosút 21 0.63 %
Magyargurab 19 0.57 %
Kisgeszt 14 0.42 %
Vága 12 0.36 %
Nagymácséd 11 0.33 %
Tósnyárasd 11 0.33 %
Salgócska 11 0.33 %
Alsószeli 10 0.30 %
Nemeskajal 9 0.27 %
Hidaskürt 8 0.24 %
Kismácséd 7 0.21 %
Vízkelet 7 0.21 %
Nádszeg 6 0.18 %
Feketenyék 5 0.15 %
Dunajánosháza 4 0.12 %
Tallós 2 0.06 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.47 %
Szered 203 15.50 %
Galánta 104 7.94 %
Vágpatta 80 6.11 %
Diószeg 48 3.66 %
Sempte 45 3.44 %
Ábrahám 30 2.29 %
Pusztakürt 27 2.06 %
Szentharaszt 23 1.76 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Pusztafödémes 21 1.60 %
Felsőszeli 20 1.53 %
Alsószerdahely 20 1.53 %
Taksonyfalva 15 1.15 %
Magyargurab 14 1.07 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Nemeskosút 14 1.07 %
Salgócska 12 0.92 %
Gány 8 0.61 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Vága 6 0.46 %
Nemeskajal 5 0.38 %
Jóka 5 0.38 %
Kisgeszt 5 0.38 %
Tósnyárasd 3 0.23 %
Nádszeg 3 0.23 %
Alsószeli 3 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.23 %
Tallós 2 0.15 %
Kismácséd 2 0.15 %
Királyrév 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 29.70 %
Galánta 138 10.45 %
Sopornya 93 7.05 %
Szentharaszt 55 4.17 %
Sempte 38 2.88 %
Ábrahám 33 2.50 %
Alsószerdahely 31 2.35 %
Vágpatta 31 2.35 %
Pusztafödémes 26 1.97 %
Diószeg 25 1.89 %
Nagyfödémes 18 1.36 %
Kisgeszt 16 1.21 %
Felsőszeli 15 1.14 %
Taksonyfalva 14 1.06 %
Magyargurab 13 0.98 %
Vága 12 0.91 %
Jóka 11 0.83 %
Nemeskürt 10 0.76 %
Pusztakürt 10 0.76 %
Gány 10 0.76 %
Salgócska 9 0.68 %
Nemeskosút 8 0.61 %
Alsószeli 8 0.61 %
Tósnyárasd 7 0.53 %
Kismácséd 6 0.45 %
Nagymácséd 6 0.45 %
Hidaskürt 5 0.38 %
Tallós 4 0.30 %
Nádszeg 3 0.23 %
Királyrév 2 0.15 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 11.58 %
Galánta 243 10.54 %
Alsószeli 230 9.97 %
Felsőszeli 219 9.50 %
Nádszeg 216 9.37 %
Nagyfödémes 156 6.76 %
Jóka 145 6.29 %
Hidaskürt 141 6.11 %
Taksonyfalva 138 5.98 %
Nagymácséd 95 4.12 %
Feketenyék 87 3.77 %
Vága 83 3.60 %
Tallós 81 3.51 %
Diószeg 80 3.47 %
Nemeskosút 67 2.91 %
Királyrév 66 2.86 %
Kismácséd 35 1.52 %
Vízkelet 30 1.30 %
Nemeskajal 30 1.30 %
Tósnyárasd 13 0.56 %
Alsóhatár 7 0.30 %
Szered 7 0.30 %
Sopornya 3 0.13 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 12.90 %
Sempte 141 6.69 %
Sopornya 57 2.70 %
Galánta 55 2.61 %
Szentharaszt 39 1.85 %
Vágpatta 32 1.52 %
Alsószerdahely 27 1.28 %
Diószeg 19 0.90 %
Hidaskürt 15 0.71 %
Felsőszeli 15 0.71 %
Pusztafödémes 13 0.62 %
Taksonyfalva 12 0.57 %
Ábrahám 10 0.47 %
Nemeskürt 9 0.43 %
Gány 8 0.38 %
Magyargurab 7 0.33 %
Nagymácséd 6 0.28 %
Nemeskosút 6 0.28 %
Nagyfödémes 5 0.24 %
Pusztakürt 5 0.24 %
Nádszeg 5 0.24 %
Alsószeli 4 0.19 %
Tósnyárasd 4 0.19 %
Salgócska 4 0.19 %
Vága 3 0.14 %
Jóka 2 0.09 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Tallós 2 0.09 %
Kismácséd 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 17.36 %
Feketenyék 278 11.63 %
Galánta 182 7.61 %
Nagyfödémes 139 5.81 %
Hidaskürt 133 5.56 %
Jóka 92 3.85 %
Tallós 82 3.43 %
Felsőszeli 78 3.26 %
Taksonyfalva 68 2.84 %
Diószeg 66 2.76 %
Alsószeli 66 2.76 %
Pozsonyvezekény 60 2.51 %
Nagymácséd 60 2.51 %
Királyrév 50 2.09 %
Nemeskosút 49 2.05 %
Vága 46 1.92 %
Vízkelet 44 1.84 %
Nemeskajal 34 1.42 %
Kismácséd 27 1.13 %
Tósnyárasd 21 0.88 %
Szered 16 0.67 %
Alsóhatár 16 0.67 %
Ábrahám 7 0.29 %
Dunajánosháza 5 0.21 %
Alsószerdahely 5 0.21 %
Magyargurab 4 0.17 %
Vágpatta 4 0.17 %
Pusztafödémes 4 0.17 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.05 %
Feketenyék 473 14.50 %
Nádszeg 255 7.82 %
Hidaskürt 205 6.28 %
Nagyfödémes 195 5.98 %
Felsőszeli 162 4.97 %
Alsószeli 133 4.08 %
Jóka 123 3.77 %
Taksonyfalva 122 3.74 %
Nagymácséd 121 3.71 %
Diószeg 115 3.53 %
Vága 109 3.34 %
Tallós 103 3.16 %
Vízkelet 99 3.03 %
Pozsonyvezekény 97 2.97 %
Nemeskosút 78 2.39 %
Királyrév 63 1.93 %
Nemeskajal 59 1.81 %
Szered 32 0.98 %
Kismácséd 29 0.89 %
Dunajánosháza 28 0.86 %
Alsóhatár 24 0.74 %
Tósnyárasd 24 0.74 %
Magyargurab 14 0.43 %
Ábrahám 14 0.43 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.21 %
Gány 7 0.21 %
Sopornya 6 0.18 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 23.08 %
Galánta 145 18.90 %
Diószeg 69 9.00 %
Sopornya 61 7.95 %
Szentharaszt 39 5.08 %
Pusztafödémes 36 4.69 %
Ábrahám 30 3.91 %
Vágpatta 26 3.39 %
Alsószerdahely 22 2.87 %
Nagyfödémes 21 2.74 %
Sempte 21 2.74 %
Magyargurab 19 2.48 %
Jóka 16 2.09 %
Kisgeszt 15 1.96 %
Felsőszeli 14 1.83 %
Taksonyfalva 12 1.56 %
Vága 12 1.56 %
Gány 11 1.43 %
Nemeskosút 10 1.30 %
Kismácséd 8 1.04 %
Alsószeli 6 0.78 %
Pusztakürt 6 0.78 %
Salgócska 6 0.78 %
Nagymácséd 6 0.78 %
Tósnyárasd 5 0.65 %
Nemeskürt 4 0.52 %
Nemeskajal 4 0.52 %
Tallós 4 0.52 %
Királyrév 3 0.39 %
Nádszeg 2 0.26 %
Alsóhatár 2 0.26 %
Hidaskürt 2 0.26 %
Vízkelet 2 0.26 %
Feketenyék 2 0.26 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 37.27 %
Alsószerdahely 567 16.18 %
Sopornya 465 13.27 %
Galánta 356 10.16 %
Sempte 179 5.11 %
Vágpatta 144 4.11 %
Nemeskürt 91 2.60 %
Szentharaszt 84 2.40 %
Pusztakürt 70 2.00 %
Vága 64 1.83 %
Diószeg 56 1.60 %
Pusztafödémes 52 1.48 %
Gány 48 1.37 %
Ábrahám 46 1.31 %
Taksonyfalva 45 1.28 %
Felsőszeli 44 1.26 %
Nagyfödémes 29 0.83 %
Magyargurab 27 0.77 %
Kisgeszt 27 0.77 %
Nemeskosút 22 0.63 %
Salgócska 21 0.60 %
Tallós 18 0.51 %
Alsószeli 17 0.49 %
Jóka 13 0.37 %
Nagymácséd 13 0.37 %
Nemeskajal 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Hidaskürt 7 0.20 %
Kismácséd 7 0.20 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.09 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
610 51.05%
HZDS
199 16.65%
Magyar Polgári Párt
148 12.38%
SDĽ
65 5.44%
SNS
38 3.18%
SDSS
36 3.01%
KSS
18 1.51%
DS-ODS
17 1.42%
ODÚ
15 1.26%
SZS
13 1.09%
KDH
11 0.92%
HSS
7 0.59%
SSL-SNZ
5 0.42%
SPI
5 0.42%
Egyéb
8 0.67%
Érvényes szavazatok 1195
MK
761 65.72%
HZDS-RSS
137 11.83%
SP-VOĽBA
52 4.49%
ZRS
41 3.54%
SNS
36 3.11%
35 3.02%
KSS
31 2.68%
DS
17 1.47%
SPK
16 1.38%
HZPCS
12 1.04%
KDH
10 0.86%
NS
5 0.43%
Egyéb
5 0.43%
Érvényes szavazatok 1158
MKP
791 58.64%
SDK
237 17.57%
HZDS
119 8.82%
SDĽ
56 4.15%
SOP
46 3.41%
SNS
44 3.26%
KSS
30 2.22%
MLHZP
10 0.74%
NaAS
6 0.44%
Egyéb
10 0.74%
Érvényes szavazatok 1349
MKP
814 67.89%
SDKU
85 7.09%
SMER
72 6.01%
HZDS
67 5.59%
ANO
51 4.25%
KSS
47 3.92%
SNS
17 1.42%
HZD
15 1.25%
SDĽ
7 0.58%
SDA
5 0.42%
Egyéb
19 1.58%
Érvényes szavazatok 1199
MKP
720 68.05%
SDKU DS
130 12.29%
SMER
75 7.09%
ĽS HZDS
48 4.54%
SNS
38 3.59%
KSS
18 1.70%
SF
7 0.66%
Egyéb
22 2.08%
Érvényes szavazatok 1058
Most-Híd
497 40.94%
MKP
303 24.96%
SDKU DS
119 9.80%
SMER
98 8.07%
SaS
88 7.25%
ĽS HZDS
42 3.46%
SNS
29 2.39%
SDĽ
16 1.32%
KSS
6 0.49%
KDH
5 0.41%
Egyéb
11 0.91%
Érvényes szavazatok 1214
Most-Híd
458 38.81%
MKP
351 29.75%
SMER SD
137 11.61%
OĽaNO
64 5.42%
SDKU DS
53 4.49%
SaS
30 2.54%
SNS
18 1.53%
99 Percent
14 1.19%
ĽS HZDS
13 1.10%
SSS NM
9 0.76%
KDH
8 0.68%
SZ
8 0.68%
Egyéb
17 1.44%
Érvényes szavazatok 1180
MKP
388 31.60%
Most-Híd
318 25.90%
SMER SD
126 10.26%
OĽANO-NOVA
84 6.84%
SaS
83 6.76%
SME RODINA
78 6.35%
LSNS
52 4.23%
SNS
37 3.01%
#SIEŤ
35 2.85%
SMS
6 0.49%
SZS
6 0.49%
SKOK!
5 0.41%
Egyéb
10 0.81%
Érvényes szavazatok 1228
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések