SK
TV
.....

Szomotor

Község

címer zászló
1316 99% magyar 1910
901 65% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szomotor
Hivatalos szlovák megnevezés:
Somotor
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Bodrogvécs, Gerlicke, Kaloda-tó, Kiscsomótó, Kisújlak, Lagmóczi dűlő, Majorrét, Malodnya, Nagycsomótó, Nagypalonya, Ököri-tó, Pázsit-rét, Szomotor-hegy, (Teréztanya), Zátony
Koordináták:
48.39932251, 21.80893898
Terület:
16,30 km2
Rang:
község
Népesség:
1492
Tszf. magasság:
98 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07635
Település kód:
543772
Szervezeti azonosító:
331945
Adóazonosító:
2020730558

A község a Bodrogköz szlovákiai részének nyugati részén, a Bodrog holtágának bal partján fekszik, a 79-es főút és a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal mentén (megállóhely), Sátoraljaújhelytől 14 km-re keletre, Királyhelmectől 16 km-re nyugatra. Szomotor és a tőle északra fekvő Bodrogvécs mára teljesen egybeépültek, harmadik településrésze, Kisújlak Szomotortól 3 km-re északra fekszik. Mellékút köti össze Nagykövesddel (5 km). Területének nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, de jelentős a homokos, szikes rétek és legelők részaránya is. Délről Nagykövesd, délnyugatról Bodrogszerdahely, nyugatról Ladamóc és Zemplén, északról Bodrogszentmária, északkeletről Kisgéres (Keresztúrpuszta katasztere), délkeletről pedig Örös községekkel határos. Nyugati határának nagy részét a Bodrog-folyó, illetve a Holt-Bodrog alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1943-ban Szomotorhoz csatolták Bodrogvécs községet, az egyesített község rövid ideig (1945-ig) a Szomotorvécs nevet kapta. 1964-ben Kisújlakot is Szomotorhoz csatolták. A község területe (16,30 km²) három kataszteri területre oszlik, melyeknek területe az elmúlt száz év során nem változott: Szomotor (7,61 km²), Bodrogvécs (5,73 km²) és Kisújlak (2,95 km²).

Népesség

Szomotornak 1910-ben 640 (Bodrogvéccsel és Kisújlakkal együtt 1325), 1921-ben 565 (1248), 1938-ban pedig 848 (1675), csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte, de az asszimiláció eredményeként 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 80,1 %-ról 63,9 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 19,1 %-ról 30,5 %-ra növekedett. A magyar anyanyelvűek aránya (76,8 %) egyötödével meghaladja a magyar nemzetiségűekét. A lakosság 8,3 %-a a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 36,5 %-a volt római katolikus, 28,5 %-a református, 17,6 %-a pedig görög katolikus vallású. 1921-ben Szomotoron a lakosság 28,3 %-a volt református, 27,3 %-a izraelita, 23,7 %-a római katolikus és 20,5 %-a görög katolikus vallású. Bodrogvécsen és Kisújlakon hasonlóan színes volt a vallási kép, előbbi községben a reformátusok (38,4 %), utóbbiban a római katolikusok (37,4 %) alkották a legnépesebb felekezetet. 2011-ben az összlakosság 64,2 %-a (1008 fő) élt Szomotor, 20,8 %-a (326 fő) Bodrogvécs, 15,0 %-a (237 fő) pedig Kisújlak településrészen.

Történelem

Szomotort 1263-ban "Zomothor" néven említik először, de a régészeti leletek tanúsága szerint már a 11. században létezett. A zempléni váruradalomhoz tartozott. 1263-ban IV. Béla király a falut Péter mesternek adományozta. 1358-ban "Zomothar" alakban említik. Temploma és Bartha nevű papja az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzékben már szerepel. A 15. század közepéig a Szerdahelyi család birtoka, majd a század második felében a Kozmafalvi és Ronyvai családok a birtokosai. A 16. században újra a zempléni vár birtoka és vele együtt a Drugetheké. 1560-ban Serédy Benedek elfoglalta és Kövesd várához csatolta, de 1574-ben a Drugethek vissza­kapták. A 17. században többek között a Sennyeiek, Klobusiczkyak, Bocskayak tulajdona. 1808-tól a Szirmay család a birtokosa. 1557-ben uradalmi major és 5 porta állt a településen. A 17. század második felében fából épített nemesi udvarház állt itt. 1715-ben 16 elhagyott és 3 lakott háza volt. 1787-ben 36 házában 230 lakosa élt. 1828-ban 49 háza volt 389 lakossal, akik főként mezőgazdasággal, szőlő- és gyümölcstermesztéssel, kosárfonással foglalkoztak. A 19. századtól téglagyár működött a községben. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1943-ban Bodrogvéccsel egyesítették Szomotorvécs néven. 1944-ben népes zsidó lakosságát (1938-ban 111 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1964-ben hozzácsatolták Kisújlakot is. Az államszocializmus évtizedeiben állami gazdaság és magnemesítő állomás működött a községben. Az 1960-as években kiépített Szomotori-csatorna fontos szerepet játszott a terület árvízmentesítésében és a vízgazdálkodásban. A rendszerváltás után a község súlyos gazdasági válságba került. Bodrogvécs közvetlenül a honfoglalás után lakott település volt, amint azt az itt feltárt leletekben gazdag 10. századi ősmagyar temető bizonyítja. Első írásos említése 1214-ben történt, 1263-ban Péter magiszter birtoka volt. 1381-ben helyi nemeseké, a 18. században a Vécsey családé és másoké. A 19. század végén a Kozma család a legnagyobb birtokos a faluban. 1715-ben 5 lakatlan és egy házas jobágytelke volt. 1787-ben 30 házában 149 lakos élt. 1828-ban 42 háza és 316 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1943-ban Szomotorral egyesítették Szomotorvécs néven. Kisújlak az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzékben szerepel először "Wylak" alakban. Először Zemplén várának uradalmához tartozott. 1380-ban Imreghi László birtoka volt. 1416-ban vásártartási jogot kapott. Kisújlak néven 1423-ban szerepel először "Kyswylak" néven. A 15. században az Imreghi, a Csebi, a Soós , a Kelecsényi és a Pálóczi családok a főbb birtokosai. 1500-ban királyi adományként Serédi Benedek birtoka, de a század közepére már Perényi Gábor és Soós György a birtokosai. Később többek közt a Dobó, Melczer és Tárczy családok tulajdona. 1557-ben 2 portája adózott. Lakói a 17. század elején reformátusok lettek. A 18. században a Horváth, a Pintér, a Tiszta és a Bodó családoknak volt, majd az 1900-as években a Szirmayaknak lett itt birtoka. 1715-ben megemlítik, hogy a falu 7 évig csaknem telejesen puszta volt. 1720-ban 7 adózója volt. 1787-ben 21 házában 127 lakos élt. 1828-ban 32 háza volt 247 lakossal, akik főként szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1964-ben Szomotorhoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. Református temploma 1801-ben épült klasszicista stílusban. Közös római katolikus – görög katolikus temploma 1996-ban épült. Kisújlak Szent Imrének szentelt római katolikus temploma 1968-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZOMOTOR. Elegyes falu Zemplén Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, ó hitüek, és reformátusok, fekszik Rádhoz közel, Vecshez pedig tsak valami 600 lépésnyire, Bodrog vize follya körűl, erdeje nints, földgye fekete agyagos, réttye apró, és jó szénát terem, barmokat tartanak, piatzok Újhelyben 3 órányira. VECS. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai B. Vécsey, és Mezősy Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik Szomotorhoz 600 lépésnyire; határja jó, ’s mindent megterem, Bodrog vize körűl follya, erdeje kitsiny, ’s fiatal, piatza Újhelyben 3 órányira. ÚJLAK. Kis Újalk. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Rádhoz közel, Pálföldéhez sem meszsze, a’ Bodrog vize’ lefolyásánál; határja 2 nyomásbéli, földgye fekete agyagos, mindent jól terem, erdeje, réttye kevés, határos Zemplén Városával is.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szomothor, hajdan (Zomoru Tor) magyar falu, Zemplén vmegyében, a Bodrogközben, N. Kövesdhez 1 órányira: 63 r., 100 g. kath., 200 ref., 17 zsidó lak. Ref. templom. Szántóföldje 604 hold. A Bodrog, mellynek bal partján fekszik, áradásaival gyakran kárt okoz. Itt sok romai koporsók találtattak már. F. u. többen. Ut. p. Ujhely. Vécs, Zemplén vmegyében, magyar falu, a Bodroghközben, a Bodrogh bal partján, Zemplénhez egy órányira: 34 romai, 166 gör. kath., 182 ref., 14 zsidó lak., 352 hold szántófölddel. F. u. b. Vécsey. Ut. post. Ujhely. Ujlak (Kis-), Zemplén v. magyar falu, a Bodrogközben, Rad. fil., 76 romai, 59 g. kath., 64 ref., 9 zsidó lak., 304 h. szántófölddel, erdővel. F. u. Horváth és Melczer nemzetségek. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szomotor, bodrogmenti magyar kisközség. Van 59 háza és 532 ev. ref. vallású lakosa, kiknek itt templomuk is van. A vármegye egyik legősibb községe s a XIII. század közepén Gera, Zompa és Mátyás birtoka, melyet 1263-ban István király Péter mesternek adományoz Zumutur földje néven. 1358-ban már a Zerdahelyiek birtoka, de 1443-ban Kozmafalvi Jánost és Ronyvai Miklóst is Zomotor némely részeibe iktatják. 1500-ban Zemplén várának tartozéka és a Drugethek a földesurai. 1512-ben Csebi Pogány Zsigmondot s 1528-ban Zerdahelyi Lászlót iktatják némely részeibe, 1560-ban pedig Serédy Benedek foglalja el. Egy évvel később Serédy Gáspárt és feleségét: Mérey Annát iktatják be, de 1574-ben ismét a Drugethek birtokába kerül. Az 1598-iki összeírás már Melith Pált, Paczoth Ferenczet, Telegdy Jánost és Telegdy Pál özvegyét találja itt. 1614-ben Nyáry Istvánt, 1629-ben 'Sennyey Sándort, 1652-ben Klobusitzky Andrást s 1663-ban Bocskay Istvánt és Soós Györgyöt iktatják részeibe. Újabbkori birtokosai a Klobusitzky, Súghó, Hugka, Görgey, 'Sennyey és Szirmay családok, mely utóbbinak tagjai közül Szirmay Antal kapott 1808-ban egyik birtokrészére kir. adományt. Most a Reichard és társa czégnek van itt nagyobb birtoka. Említésre méltó téglagyára. Az itteni régi úrilakot még a Klobusitzkyak építtették. E község elnevezéséhez az a hagyomány fűződik, hogy itt a honfoglaláskor állítólag halotti tort ültek s nevét e „szomorú tortól” vette volna. A határában álló Zompod nevű domb némelyek szerint az 1174-ben szerepelt Ompod vagy Ompud bán nevét tartja fenn, vagy az 1227-ben és 1228-ban szerepelt Dénes nádor apjáét, Ompodét. Bodrogvécs, a Bodrog közelében fekszik. Magyar kisközség; 60 háza van, nagyobbára ev. ref. vallású, 420 lakossal. E község már V. Istvánnak egyik 1263-ik évi határjárásában szerepel, melyet Péter mester javára rendelt el, midőn Zomotor földjét Gera, Zompa és Mátyás halála után neki adományozza. 1381-ben Hidvégveycze alakban Hidvégvécsei Agata birtokaként van említve. 1440-ben már a Szerdahelyiek az urai. Ez időben, valamint korábban is, a zempléni vár tartozéka volt. A Szerdahelyiekről a Bocskayakra szállott, és 1764-ben a báró Vécseyek kaptak rá királyi adományt. 1512-ben Csebi Pogány Zsigmond is birtokosa, az 1598-iki összeíráskor pedig Csapy Ferencz, Bacskay Miklós, Paczoth Ferencz, Soós István, Ferencz és Albert özvegye. 1629-ben még mindig szerepelnek a Csapyak, 1663-ban pedig, a mikor Vécsszög néven van említve, Soós György is. 1764-től kezdve a báró Vécseyeken kívül még a Mezőssy, Klobusitzky, Súghó, báró Balassa s a Szerencsy családok az urai, most pedig Kozma Mihálynak van itt nagyobb birtoka. A XIX. század végén a község három ízben elpusztult. Révecske nevű dülője azt bizonyítja, hogy ott hajdan révje volt. Templom nincs a községben, melynek postája, távírója és vasúti állomása Szomotor. Ide tartozik Teréztanya is. Kisujlak, bodrogmenti magyar kisközség 30 házzal és 191 lakossal, kik nagyrészben római katholikusok. 1380-ban bukkan fel először, a mikor Imreghi Lászlót iktatják birtokába. 1419-ben Cseke Györgyé és Imreghi Andrásé, 1446-ban a Csebiek zálogbirtoka. 1458-ban Pálóczi Lászlót, 1748-ban Czékei Jánost említik birtokosaiul. Mint a zempléni vár tartozéka azután az Ujlaki családé lett, melynek magva szakadván, 1500-ban Serédi Benedek kapott rá királyi adományt. Némely részei házasság útján a Melczer család tulajdonába kerültek, de a Tárczayaknak is volt itt részük, mely a Dobóké, majd 1561-ben a Soós Jánosé lett. 1598-ban Barkóczy László, Vinnay Kristóf és Soós Kristóf vannak birtokosaiul említve. A Melczer-féle rész, Horváth Imréné szül. Melczer Borbála révén, 1774-ben Grizsányi Horváth Antalra és sógorság révén a Pintér családra szállott, de velük és utánuk a Tiszta és a Bodó családok is birtokosok voltak itten. Most a gróf Szirmay Györgyé. 1890-ben veszedelmes tűz pusztított a községben. Róm. kath. temploma 1658-ban épült. A község postája, távírója és vasúti állomása Szomotor.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szomotor. Legrégibb birtokosa a XIII. század közepéről Gera, Zompa Mátyás nemesek, majd 1263-ban Péter mester kapja Zumutur földje néven. A XIV. században a Zerdahelyieké, majd a Serédy, Mérey, Melith, Paczoth, Telegdy család következik, később a Sennyey, Klobusitzky grófok. A XVII. századtól birtokos itt a Bocskay, Soós, Sughó, Hugka, Görgey és Szirmay család. A községbe a prágai kormányzat cseh-morvákat telepített. A község területe 1322 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 848. Bodrogvécs. Ösi település, V. István 1263-ban Péter mesternek adományozza. 1381-ben Hidvégveycze néven a Hidvégvecsei-család bírja, de 1444-ben már a Szerdahelyieké, azonban földje van itt Zemplén várának is. A Szerdahelyiek itteni birtoka örökség révén a Bacskayakra szállott és 1764-ben a báró Vécsey-család kapott rá királyi adományt. Későbbi birtokos még itt a Pogány-, Csapy-, Paczoth-, Soós-, Mezőssy-, Klobusitzky-, Sughó-, Balassa-, Szerencsy- és Kozma-család. A XVII. században Vécsszög alakban is szerepelt. Hozzátartozik Teréztanya. Határába a prágai kormányzat cseh-morvákat telepített. A község területe 1015 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 558, ebből róm. kath. 150, ref. 230, ev. 1, gör. kath. 149, izr. 20. Kisujlak. Okleveles első nyomát 1380-ból találjuk s ez időben az Imreghiek birtokolják. Későbbi birtokos itt a Csekey-, Pálóczy-, Czékey-, Serédy-, Melczer-, Tárczay-, Dobó-, Soós-, Barkóczy-, Vinnyey-, Horváth-, Pintér-, Tiszta-, Bodó-család, majd a Szirmay grófok. A község területe 516 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 269.

Névelőfordulások
1263
Zomothor
1358
Zomothar
1773
Szomothor,
1786
Somothor,
1808
Szomotor, Zomorutor,
1863
Szomotor,
1927
Somotor, Szomotor,
1938
Szomotor,
1945
Somotor, Szomotor,
1948
Somotor
1994
Szomotor

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Üzlet utca (Obchodná) 39/7
Telefon: 0566396110
Fax: 0566396110

Honlap: somotor.sk
Polgármester:
Juhász Ján (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Trella Erik (Független)
Sálka František (Független)
Kovács Lóránt (MOST - HÍD)
Cábocký Jozef (MOST - HÍD)
Gergelyová Edita (MOST - HÍD)
Ujházi Robert (MOST - HÍD)
Juhász Ján (MOST - HÍD)
Bányácsky Kristián (MOST - HÍD)
Šmajda Mikuláš (MOST - HÍD)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 78% MOST - HÍD 7 képviselö 9 képviselö
Szomotori Posta

Temető utca 39

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 41

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 40

Szlovák és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Üzlet utca 384/1

Szomotori Anyakönyvi Hivatal

Üzlet utca 39/7

Szomotori Községi Hivatal

Üzlet utca 39/7

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 937 92%
szlovákok 37 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1015
magyarok 1316 99%
szlovákok 1 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1325
magyarok 1106 89%
szlovákok 23 2%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 116 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1248
magyarok 1320 80%
szlovákok 314 19%
ruszinok 3 0%
romák 7 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1648
magyarok 1162 69%
szlovákok 443 26%
ruszinok 3 0%
romák 28 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 42 3%
összlétszám 1679
magyarok 1004 64%
szlovákok 479 30%
ruszinok 1 0%
romák 34 2%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 49 3%
összlétszám 1571
magyarok 901 65%
szlovákok 444 32%
ruszinok 0 0%
romák 4 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 38 3%
összlétszám 1389
összlétszám 436
magyarok 392 90%
szlovákok 16 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 192
magyarok 177 92%
szlovákok 12 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 387
magyarok 368 95%
szlovákok 9 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 640
magyarok 633 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 198
magyarok 198 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 487
magyarok 485 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 453
magyarok 448 99%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 230
magyarok 191 83%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 38 17%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 565
magyarok 467 83%
szlovákok 18 3%
ruszinok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 77 14%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1267
Választási részvétel: 55.25 %
Kiadott boríték: 700
Bedobott boríték: 700

Polgármester

Érvényes szavazólap: 697
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Juhász Ján 377 54.09 % MOST - HÍD
Trella Erik 281 40.32 % Független
Veresová Eleonóra 39 5.60 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Trella Erik 272 Független
Kovács Lóránt 225 MOST - HÍD
Cábocký Jozef 209 MOST - HÍD
Gergelyová Edita 184 MOST - HÍD
Ujházi Robert 175 MOST - HÍD
Juhász Ján 109 MOST - HÍD
Bányácsky Kristián 105 MOST - HÍD
Šmajda Mikuláš 63 MOST - HÍD
Sálka František 45 Független

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 55.56% MOST - HÍD 5 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 77.78% MOST - HÍD 7 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1253
Választási részvétel: 21.47 %
Kiadott boríték: 269
Bedobott boríték: 269
Választásra jogosult: 1254
Választási részvétel: 17.30 %
Kiadott boríték: 217
Bedobott boríték: 217
Választásra jogosult: 1 247
Választási részvétel: 28,38 %
Kiadott boríték: 354
Bedobott boríték: 354

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 246
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 339
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 185 75.20 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 37 15.04 % KDS
Dominika Palaščáková 10 4.07 % NOVA
Jozef Holečko 6 2.44 % Független
Rastislav Masnyk 3 1.22 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2 0.81 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 2 0.81 % OKS
Jaroslav Džunko 1 0.41 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 33 15.57% KDS
Karol Pataky 264 77.88 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 35 10.32 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 25 7.37 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 0.88 % Független
Jarmila Tkáčová 3 0.88 % SNS
Jozef Červeňák 2 0.59 % RIS
Oliver Petrík 2 0.59 % JĽSS
Jozef Bobík 2 0.59 % Független
Lukáš Sisák 1 0.29 % KSS
Štefan Surmánek 1 0.29 % ĽSNS
Adam Šepetka 1 0.29 % NAJ
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 257
Érvényes szavazólap: 346
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Sačko 134 52.14% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 130 50.58% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
László Farkas 118 45.91% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 84 32.68% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 83 32.30% SMER - SD
Ján Hornyák 79 30.74% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Csaba Furik 79 30.74% SMK-MKP
Michal Zurbola 70 27.24% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Mária Szuperák 67 26.07% SMK-MKP
Ladislav Illés 63 24.51% SMK-MKP
József Kopasz 59 22.96% SMK-MKP
Štefan Duč 56 21.79% Független
Ľudovít Laczko 41 15.95% SMK-MKP
Tichomír Kačo 34 13.23% Független
Juraj Sobek 28 10.89% SMER - SD
Marek Čižmár 24 9.34% Független
Róbert Puci 23 8.95% SMER - SD
Vladimír Dvorový 23 8.95% SMER - SD
Vladimír Seman 18 7.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Edita Anthony 14 5.45% SaS
Cyril Korpesio 11 4.28% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tomáš Kříž 10 3.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Pető 9 3.50% Független
Peter Figeľ 8 3.11% DS
Marián Kolesár 7 2.72% Független
Michaela Kapustníková 7 2.72% NOVA
Martin Begala 7 2.72% Független
Juraj Selecký 7 2.72% Független
Tibor Jánošík 7 2.72% NOVA
Jana Mondiková 7 2.72% SMER - SD
Miroslav Tóth 6 2.33% SMER - SD
Ladislav Bodnár 6 2.33% Független
Magdaléna Haburová 6 2.33% Független
Jaroslav Soták 5 1.95% Független
Ján Tomáš 5 1.95% Független
Jana Mišenková 5 1.95% NÁŠ KRAJ
Mikuláš Balog 5 1.95% EDS
Miloš Ferko 5 1.95% NOVA
Rastislav Petrovič 5 1.95% SMER - SD
Gejza Gore 5 1.95% Független
František Tomko 5 1.95% Független
Iveta Kohanová 4 1.56% Független
Juliana Pašková 4 1.56% Független
Martin Galgoczy 4 1.56% Független
Robert Engel 4 1.56% Független
Miroslav Ramšak 4 1.56% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Tóth 4 1.56% SĽS
Ľubomír Bulla 4 1.56% Független
Andrej Kocák 4 1.56% MS
Štefan Tatranský 3 1.17% KSS
Terézia Kačová 3 1.17% NOVA
Pavel Szijjártó 3 1.17% SĽS
Zlatica Čeplíková 3 1.17% Független
Igor Balog 3 1.17% SRÚS
Juraj Oščenda 2 0.78% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Princík 2 0.78% Független
Marián Ferčák 2 0.78% ĽS-HZDS
Aneta Horváthová 2 0.78% EDS
Ladislav Szilágyi 2 0.78% SaS
František Kolbaský 2 0.78% ÚSVIT
Matúš Hada 2 0.78% KĽS
Jaroslav Konečný 2 0.78% Független
Ján Lukáč 1 0.39% SMS
Vladimír Juroš 1 0.39% MS
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Karol Pataky 228 65.90% MOST - HÍD
Ján Juhász 210 60.69% MOST - HÍD
Gejza Sačko 164 47.40% MOST - HÍD
Jozef Želinský 154 44.51% MOST - HÍD
Peter Rico 143 41.33% MOST - HÍD
Peter Pandy 113 32.66% MOST - HÍD
Jozef Horváth 94 27.17% MOST - HÍD
Viktor Palko 80 23.12% MOST - HÍD
Csaba Furik 79 22.83% SMK-MKP
Zoltán Mento 49 14.16% Független
Edina Kocsisová 45 13.01% Független
Tibor Sáradi 44 12.72% SMK-MKP
Štefan Duč 43 12.43% Független
István Takács 42 12.14% SMK-MKP
Csilla Bálintová 41 11.85% SMK-MKP
József Kopasz 41 11.85% SMK-MKP
Zoltán Ilko 40 11.56% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 32 9.25% SMER-SD
Marek Čižmár 25 7.23% Független
Róbert Puci 25 7.23% SMER-SD
Zoltán Sipos 19 5.49% MKDA-MKDSZ
Jana Mondiková 16 4.62% SMER-SD
Ján Čebreňák 15 4.34% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jílek 14 4.05% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Krejza 14 4.05% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Vladimír Seman 13 3.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Slavomír Illeš 12 3.47% Független
Tichomír Kačo 11 3.18% ŠKV
Dionýz Szabó 11 3.18% ŠKV
Gabriel Garanič 9 2.60% Független
Alexander Kis-Géczi 8 2.31% NAJ
Libuša Babuľaková 8 2.31% ŠKV
Adrian Haraszti 8 2.31% NAJ
Cyril Korpesio 8 2.31% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Július Hajdu 8 2.31% SMER-SD
Peter Bačkovský 7 2.02% ŠKV
Terézia Stanková 7 2.02% Független
Milan Mika 7 2.02% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Radoslav Rendeš 7 2.02% ŠKV
Martin Galgoczy 6 1.73% Független
František Korytko 6 1.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ján Seman 6 1.73% ŠANCA
Rastislav Petrovič 6 1.73% SMER-SD
Ján Ujheli 5 1.45% ĽS Naše Slovensko
Juraj Guzej 5 1.45% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Marta Hrobová 5 1.45% ÚSVIT
Michal Magnes 5 1.45% SNS
Martin Dzielavský 5 1.45% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Bielek 4 1.16% SNS
Michaela Ducárová 4 1.16% ŠKV
Michal Sentelik 4 1.16% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 3 0.87% ĽS Naše Slovensko
František Tomko 3 0.87% JEDNOTA-ĽSS
Jozef Gamrát 3 0.87% Független
Filip Biháry 3 0.87% ĽS Naše Slovensko
Antónia Hrabská 3 0.87% ŠKV
Marián Oščenda 2 0.58% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 2 0.58% KSS
Katarína Kasardová 2 0.58% KSS
Marián Vanci 2 0.58% ŠKV
Vladimír Šiňanský 2 0.58% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 2 0.58% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 1 0.29% JEDNOTA-ĽSS
Milan Malý 1 0.29% KSS
Štefan Kandráč 1 0.29% NP
Miroslav Ramšák 1 0.29% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 23.54 %
Tiszacsernyő 27 6.84 %
Nagytárkány 17 4.30 %
Nagygéres 14 3.54 %
Zétény 13 3.29 %
Bély 10 2.53 %
Bodrogszentes 9 2.28 %
Borsi 9 2.28 %
Kistárkány 8 2.03 %
Bodrogmező 8 2.03 %
Szomotor 8 2.03 %
Rad 7 1.77 %
Tőketerebes 7 1.77 %
Kisgéres 7 1.77 %
Kiskövesd 6 1.52 %
Lelesz 6 1.52 %
Kisdobra 6 1.52 %
Ágcsernyő 6 1.52 %
Ladamóc 5 1.27 %
Nagykövesd 5 1.27 %
Bodrogszentmária 4 1.01 %
Szőlőske 4 1.01 %
Bacska 4 1.01 %
Bodrogszerdahely 4 1.01 %
Gálszécs 3 0.76 %
Véke 3 0.76 %
Szolnocska 3 0.76 %
Velejte 3 0.76 %
Zemplén 2 0.51 %
Újhely 2 0.51 %
Magyarsas 2 0.51 %
Boly 2 0.51 %
Nagytoronya 2 0.51 %
Garany 2 0.51 %
Imreg 2 0.51 %
Szinyér 2 0.51 %
Kolbáska 1 0.25 %
Bári 1 0.25 %
Isztáncs 1 0.25 %
Nagyazar 1 0.25 %
Bacskó 1 0.25 %
Szilvásújfalu 1 0.25 %
Bodzásújlak 1 0.25 %
Szécsegres 1 0.25 %
Vécse 1 0.25 %
Kistoronya 1 0.25 %
Kozma 1 0.25 %
Kazsó 1 0.25 %
Zemplénújfalu 1 0.25 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.17 %
Bodrogszentes 25 1.18 %
Tőketerebes 10 0.47 %
Tiszacsernyő 9 0.42 %
Nagykövesd 9 0.42 %
Szomotor 8 0.38 %
Bacska 7 0.33 %
Ágcsernyő 7 0.33 %
Nagygéres 7 0.33 %
Bodrogszentmária 7 0.33 %
Bodrogszerdahely 7 0.33 %
Véke 5 0.24 %
Bély 5 0.24 %
Nagytárkány 5 0.24 %
Kistárkány 4 0.19 %
Lelesz 4 0.19 %
Kiskövesd 4 0.19 %
Bacskó 3 0.14 %
Újhely 3 0.14 %
Kolbáska 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Szőlőske 2 0.09 %
Barancs 2 0.09 %
Alsómihályi 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Szinyér 2 0.09 %
Borsi 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Gercsely 2 0.09 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szolnocska 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Bodrogmező 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Boly 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Gálszécs 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Magyarsas 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 15.68 %
Bodzásújlak 84 4.05 %
Gálszécs 45 2.17 %
Kozma 34 1.64 %
Garany 32 1.54 %
Vécse 24 1.16 %
Kasó 23 1.11 %
Királyhelmec 21 1.01 %
Battyán 20 0.96 %
Alsómihályi 20 0.96 %
Barancs 17 0.82 %
Kázmér 15 0.72 %
Gercsely 15 0.72 %
Kiszte 14 0.68 %
Szilvásújfalu 14 0.68 %
Tiszacsernyő 13 0.63 %
Magyarizsép 13 0.63 %
Céke 13 0.63 %
Dargó 11 0.53 %
Kolbáska 11 0.53 %
Parnó 11 0.53 %
Bacskó 11 0.53 %
Szécskeresztúr 9 0.43 %
Szőlőske 8 0.39 %
Kazsó 8 0.39 %
Hardicsa 8 0.39 %
Isztáncs 8 0.39 %
Imreg 7 0.34 %
Legenye 7 0.34 %
Szécsudvar 7 0.34 %
Kisazar 7 0.34 %
Magyarsas 7 0.34 %
Velejte 7 0.34 %
Borsi 6 0.29 %
Szürnyeg 6 0.29 %
Újhely 5 0.24 %
Nagyruszka 5 0.24 %
Lasztóc 5 0.24 %
Pelejte 5 0.24 %
Csörgő 5 0.24 %
Kiskövesd 4 0.19 %
Bodrogszerdahely 4 0.19 %
Lelesz 4 0.19 %
Perbenyik 4 0.19 %
Nagyazar 4 0.19 %
Biste 4 0.19 %
Bári 3 0.14 %
Zebegnyő 3 0.14 %
Szomotor 3 0.14 %
Ladamóc 3 0.14 %
Cselej 3 0.14 %
Gerenda 3 0.14 %
Csarnahó 3 0.14 %
Zemplénújfalu 3 0.14 %
Visnyó 2 0.10 %
Bacska 2 0.10 %
Véke 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Nagygéres 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Bodrogszentmária 2 0.10 %
Bodrogszög 2 0.10 %
Szécsegres 2 0.10 %
Tarnóka 2 0.10 %
Bély 1 0.05 %
Nagytárkány 1 0.05 %
Nagykövesd 1 0.05 %
Nagytoronya 1 0.05 %
Kisgéres 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 27.40 %
Kisgéres 381 14.50 %
Nagytárkány 178 6.77 %
Kistárkány 162 6.16 %
Bodrogszerdahely 160 6.09 %
Bodrogszentes 152 5.78 %
Perbenyik 135 5.14 %
Battyán 130 4.95 %
Nagykövesd 107 4.07 %
Bacska 103 3.92 %
Örös 101 3.84 %
Lelesz 100 3.81 %
Zétény 97 3.69 %
Tiszacsernyő 93 3.54 %
Bély 91 3.46 %
Nagygéres 91 3.46 %
Szomotor 79 3.01 %
Borsi 78 2.97 %
Boly 74 2.82 %
Kiskövesd 69 2.63 %
Ladamóc 68 2.59 %
Bári 63 2.40 %
Bodrogszentmária 63 2.40 %
Rad 62 2.36 %
Kisdobra 48 1.83 %
Tőketerebes 47 1.79 %
Bodrogmező 47 1.79 %
Imreg 46 1.75 %
Véke 45 1.71 %
Ágcsernyő 45 1.71 %
Szürnyeg 34 1.29 %
Szőlőske 34 1.29 %
Csarnahó 30 1.14 %
Szolnocska 30 1.14 %
Szinyér 28 1.07 %
Zemplén 25 0.95 %
Újhely 21 0.80 %
Hardicsa 15 0.57 %
Bodrogszög 11 0.42 %
Gálszécs 9 0.34 %
Kistoronya 9 0.34 %
Kozma 6 0.23 %
Alsómihályi 5 0.19 %
Garany 4 0.15 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 18.62 %
Kistárkány 269 15.65 %
Kisgéres 269 15.65 %
Nagytárkány 216 12.57 %
Tiszacsernyő 156 9.08 %
Bély 98 5.70 %
Battyán 96 5.58 %
Bacska 92 5.35 %
Bodrogszerdahely 77 4.48 %
Perbenyik 71 4.13 %
Bodrogszentes 68 3.96 %
Lelesz 66 3.84 %
Nagykövesd 63 3.66 %
Borsi 58 3.37 %
Bári 50 2.91 %
Örös 49 2.85 %
Zétény 48 2.79 %
Boly 47 2.73 %
Ágcsernyő 45 2.62 %
Nagygéres 44 2.56 %
Kiskövesd 43 2.50 %
Szomotor 41 2.39 %
Ladamóc 38 2.21 %
Tőketerebes 35 2.04 %
Kisdobra 33 1.92 %
Rad 33 1.92 %
Bodrogmező 31 1.80 %
Véke 28 1.63 %
Bodrogszentmária 26 1.51 %
Imreg 20 1.16 %
Szolnocska 20 1.16 %
Szinyér 17 0.99 %
Zemplén 17 0.99 %
Csarnahó 16 0.93 %
Szőlőske 15 0.87 %
Újhely 11 0.64 %
Gálszécs 8 0.47 %
Bodrogszög 5 0.29 %
Magyarsas 5 0.29 %
Alsómihályi 5 0.29 %
Kistoronya 5 0.29 %
Parnó 4 0.23 %
Szürnyeg 4 0.23 %
Céke 4 0.23 %
Nagytoronya 3 0.17 %
Gercsely 3 0.17 %
Csörgő 3 0.17 %
Szilvásújfalu 3 0.17 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Kisazar 3 0.17 %
Nagyazar 2 0.12 %
Cselej 2 0.12 %
Pelejte 2 0.12 %
Hardicsa 2 0.12 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Magyarizsép 2 0.12 %
Vécse 2 0.12 %
Bacskó 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 29.69 %
Gálszécs 406 26.26 %
Parnó 55 3.56 %
Szécskeresztúr 52 3.36 %
Vécse 48 3.10 %
Kozma 46 2.98 %
Dargó 39 2.52 %
Bodzásújlak 38 2.46 %
Alsómihályi 34 2.20 %
Kázmér 26 1.68 %
Kisazar 26 1.68 %
Bacskó 26 1.68 %
Királyhelmec 24 1.55 %
Nagyazar 21 1.36 %
Zebegnyő 21 1.36 %
Garany 21 1.36 %
Céke 20 1.29 %
Kereplye 20 1.29 %
Szécsudvar 19 1.23 %
Szilvásújfalu 18 1.16 %
Tarnóka 17 1.10 %
Magyarizsép 17 1.10 %
Velejte 16 1.03 %
Cselej 15 0.97 %
Csörgő 15 0.97 %
Hardicsa 14 0.91 %
Zemplénújfalu 12 0.78 %
Gerenda 12 0.78 %
Szürnyeg 12 0.78 %
Nagytoronya 11 0.71 %
Pelejte 11 0.71 %
Nagyruszka 11 0.71 %
Gercsely 11 0.71 %
Lasztóc 10 0.65 %
Visnyó 10 0.65 %
Barancs 9 0.58 %
Sztankóc 9 0.58 %
Szomotor 8 0.52 %
Újhely 8 0.52 %
Bodrogszerdahely 8 0.52 %
Tiszacsernyő 8 0.52 %
Battyán 7 0.45 %
Borsi 7 0.45 %
Ágcsernyő 7 0.45 %
Nagytárkány 6 0.39 %
Isztáncs 6 0.39 %
Szécsegres 6 0.39 %
Rad 5 0.32 %
Lelesz 5 0.32 %
Kisdobra 5 0.32 %
Biste 5 0.32 %
Perbenyik 4 0.26 %
Legenye 4 0.26 %
Kasó 4 0.26 %
Nagygéres 4 0.26 %
Kiszte 4 0.26 %
Magyarsas 4 0.26 %
Kolbáska 4 0.26 %
Imreg 4 0.26 %
Örös 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Kazsó 2 0.13 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 27.95 %
Tiszacsernyő 150 18.63 %
Királyhelmec 123 15.28 %
Ágcsernyő 49 6.09 %
Bodrogszerdahely 32 3.98 %
Lelesz 30 3.73 %
Nagytárkány 30 3.73 %
Kisgéres 28 3.48 %
Tőketerebes 26 3.23 %
Bacska 25 3.11 %
Bély 22 2.73 %
Bodrogszentes 21 2.61 %
Imreg 18 2.24 %
Borsi 16 1.99 %
Örös 14 1.74 %
Perbenyik 14 1.74 %
Gálszécs 13 1.61 %
Szomotor 11 1.37 %
Kisdobra 11 1.37 %
Kistárkány 11 1.37 %
Kozma 10 1.24 %
Nagygéres 10 1.24 %
Vécse 8 0.99 %
Szolnocska 8 0.99 %
Rad 8 0.99 %
Kiskövesd 7 0.87 %
Véke 7 0.87 %
Bodzásújlak 7 0.87 %
Bodrogszentmária 7 0.87 %
Bodrogmező 6 0.75 %
Boly 6 0.75 %
Nagykövesd 6 0.75 %
Legenye 5 0.62 %
Zemplén 5 0.62 %
Gercsely 5 0.62 %
Garany 5 0.62 %
Kázmér 4 0.50 %
Szinyér 4 0.50 %
Szécsudvar 4 0.50 %
Barancs 4 0.50 %
Szőlőske 4 0.50 %
Bári 4 0.50 %
Alsómihályi 3 0.37 %
Csörgő 3 0.37 %
Ladamóc 3 0.37 %
Kisazar 2 0.25 %
Újhely 2 0.25 %
Dargó 2 0.25 %
Parnó 2 0.25 %
Bodrogszög 2 0.25 %
Magyarsas 2 0.25 %
Biste 2 0.25 %
Szürnyeg 2 0.25 %
Nagyazar 2 0.25 %
Nagytoronya 2 0.25 %
Kazsó 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Sztankóc 1 0.12 %
Magyarizsép 1 0.12 %
Kiszte 1 0.12 %
Céke 1 0.12 %
Bacskó 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Zétény 1 0.12 %
Szécskeresztúr 1 0.12 %
Csarnahó 1 0.12 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 18.22 %
Gálszécs 23 2.30 %
Vécse 17 1.70 %
Velejte 12 1.20 %
Kasó 10 1.00 %
Zemplénújfalu 9 0.90 %
Királyhelmec 9 0.90 %
Hardicsa 8 0.80 %
Parnó 7 0.70 %
Isztáncs 7 0.70 %
Lasztóc 6 0.60 %
Magyarsas 6 0.60 %
Szécsudvar 6 0.60 %
Céke 6 0.60 %
Magyarizsép 6 0.60 %
Kazsó 5 0.50 %
Bodrogszerdahely 5 0.50 %
Kozma 5 0.50 %
Szilvásújfalu 5 0.50 %
Ágcsernyő 5 0.50 %
Lelesz 5 0.50 %
Alsómihályi 5 0.50 %
Kiszte 4 0.40 %
Gercsely 4 0.40 %
Tiszacsernyő 4 0.40 %
Bodzásújlak 4 0.40 %
Garany 4 0.40 %
Újhely 4 0.40 %
Rad 4 0.40 %
Legenye 3 0.30 %
Kistárkány 3 0.30 %
Szürnyeg 3 0.30 %
Nagytoronya 3 0.30 %
Nagyazar 3 0.30 %
Nagygéres 3 0.30 %
Battyán 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Nagykövesd 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Dargó 2 0.20 %
Barancs 2 0.20 %
Zebegnyő 2 0.20 %
Szécsegres 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Boly 2 0.20 %
Nagyruszka 2 0.20 %
Szécskeresztúr 2 0.20 %
Pelejte 2 0.20 %
Csörgő 2 0.20 %
Kázmér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Bacska 1 0.10 %
Bély 1 0.10 %
Borsi 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Kolbáska 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Tarnóka 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 17.32 %
Szőlőske 90 11.81 %
Borsi 88 11.55 %
Királyhelmec 77 10.10 %
Bodrogszerdahely 75 9.84 %
Szomotor 45 5.91 %
Tiszacsernyő 44 5.77 %
Gálszécs 38 4.99 %
Battyán 33 4.33 %
Kisgéres 27 3.54 %
Ladamóc 24 3.15 %
Lelesz 22 2.89 %
Nagytárkány 20 2.62 %
Perbenyik 15 1.97 %
Kiskövesd 15 1.97 %
Bodrogszentes 15 1.97 %
Bély 15 1.97 %
Bodrogszentmária 15 1.97 %
Újhely 14 1.84 %
Bári 14 1.84 %
Céke 12 1.57 %
Kistárkány 12 1.57 %
Kistoronya 11 1.44 %
Csörgő 11 1.44 %
Nagykövesd 10 1.31 %
Bodzásújlak 10 1.31 %
Örös 9 1.18 %
Véke 9 1.18 %
Pelejte 8 1.05 %
Szécskeresztúr 8 1.05 %
Zemplén 7 0.92 %
Imreg 7 0.92 %
Alsómihályi 7 0.92 %
Bacska 7 0.92 %
Legenye 6 0.79 %
Magyarsas 6 0.79 %
Kozma 6 0.79 %
Vécse 6 0.79 %
Hardicsa 6 0.79 %
Rad 6 0.79 %
Dargó 5 0.66 %
Boly 5 0.66 %
Bacskó 5 0.66 %
Garany 5 0.66 %
Ágcsernyő 5 0.66 %
Parnó 5 0.66 %
Zemplénújfalu 4 0.52 %
Szolnocska 4 0.52 %
Zétény 4 0.52 %
Lasztóc 4 0.52 %
Csarnahó 4 0.52 %
Velejte 3 0.39 %
Szécsegres 3 0.39 %
Nagyruszka 3 0.39 %
Bodrogmező 3 0.39 %
Kolbáska 3 0.39 %
Gercsely 3 0.39 %
Kisdobra 3 0.39 %
Szécsudvar 3 0.39 %
Szürnyeg 3 0.39 %
Kiszte 3 0.39 %
Kázmér 3 0.39 %
Nagygéres 3 0.39 %
Magyarizsép 3 0.39 %
Gerenda 2 0.26 %
Biste 2 0.26 %
Nagytoronya 2 0.26 %
Szinyér 2 0.26 %
Bodrogszög 1 0.13 %
Kereplye 1 0.13 %
Nagyazar 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Zebegnyő 1 0.13 %
Isztáncs 1 0.13 %
Szilvásújfalu 1 0.13 %
Cselej 1 0.13 %
Visnyó 1 0.13 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 8.27 %
Gálszécs 72 4.25 %
Parnó 20 1.18 %
Kozma 18 1.06 %
Alsómihályi 18 1.06 %
Garany 18 1.06 %
Bacskó 14 0.83 %
Magyarizsép 11 0.65 %
Királyhelmec 11 0.65 %
Lasztóc 10 0.59 %
Tiszacsernyő 9 0.53 %
Bodzásújlak 9 0.53 %
Hardicsa 9 0.53 %
Dargó 9 0.53 %
Kisazar 7 0.41 %
Vécse 7 0.41 %
Szécsudvar 7 0.41 %
Legenye 7 0.41 %
Kiszte 6 0.35 %
Nagyazar 6 0.35 %
Szécskeresztúr 6 0.35 %
Nagytoronya 5 0.30 %
Nagytárkány 5 0.30 %
Magyarsas 5 0.30 %
Szürnyeg 5 0.30 %
Zemplénújfalu 4 0.24 %
Újhely 4 0.24 %
Kázmér 4 0.24 %
Szilvásújfalu 4 0.24 %
Céke 3 0.18 %
Velejte 3 0.18 %
Nagygéres 3 0.18 %
Kasó 3 0.18 %
Zebegnyő 3 0.18 %
Bély 3 0.18 %
Lelesz 3 0.18 %
Tarnóka 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Véke 3 0.18 %
Csörgő 3 0.18 %
Szécsegres 3 0.18 %
Szomotor 3 0.18 %
Isztáncs 3 0.18 %
Bodrogszerdahely 3 0.18 %
Szőlőske 2 0.12 %
Nagyruszka 2 0.12 %
Bári 2 0.12 %
Pelejte 2 0.12 %
Borsi 2 0.12 %
Nagykövesd 2 0.12 %
Bodrogszentmária 2 0.12 %
Visnyó 2 0.12 %
Battyán 2 0.12 %
Kisgéres 2 0.12 %
Szolnocska 2 0.12 %
Barancs 2 0.12 %
Kolbáska 2 0.12 %
Sztankóc 2 0.12 %
Örös 2 0.12 %
Gercsely 2 0.12 %
Kiskövesd 2 0.12 %
Rad 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Ágcsernyő 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 14.68 %
Tőketerebes 297 12.98 %
Kisazar 94 4.11 %
Szécskeresztúr 87 3.80 %
Dargó 78 3.41 %
Nagyazar 53 2.32 %
Kereplye 48 2.10 %
Vécse 39 1.70 %
Parnó 35 1.53 %
Kozma 33 1.44 %
Zebegnyő 28 1.22 %
Alsómihályi 25 1.09 %
Bacskó 21 0.92 %
Tarnóka 20 0.87 %
Bodzásújlak 19 0.83 %
Sztankóc 19 0.83 %
Magyarsas 17 0.74 %
Magyarizsép 17 0.74 %
Hardicsa 17 0.74 %
Szilvásújfalu 17 0.74 %
Cselej 17 0.74 %
Csörgő 16 0.70 %
Garany 16 0.70 %
Szécsudvar 16 0.70 %
Királyhelmec 15 0.66 %
Velejte 14 0.61 %
Gerenda 13 0.57 %
Nagyruszka 12 0.52 %
Céke 12 0.52 %
Visnyó 11 0.48 %
Lasztóc 10 0.44 %
Bodrogszerdahely 9 0.39 %
Pelejte 9 0.39 %
Nagytoronya 9 0.39 %
Kázmér 9 0.39 %
Tiszacsernyő 9 0.39 %
Barancs 8 0.35 %
Kiszte 8 0.35 %
Lelesz 8 0.35 %
Isztáncs 7 0.31 %
Nagytárkány 7 0.31 %
Kolbáska 7 0.31 %
Véke 7 0.31 %
Zemplénújfalu 7 0.31 %
Gercsely 6 0.26 %
Szomotor 6 0.26 %
Nagygéres 6 0.26 %
Újhely 5 0.22 %
Bodrogszentmária 5 0.22 %
Biste 5 0.22 %
Legenye 5 0.22 %
Battyán 5 0.22 %
Szécsegres 5 0.22 %
Ágcsernyő 4 0.17 %
Borsi 4 0.17 %
Perbenyik 4 0.17 %
Szürnyeg 3 0.13 %
Bodrogmező 3 0.13 %
Imreg 3 0.13 %
Bély 3 0.13 %
Bodrogszentes 3 0.13 %
Bacska 2 0.09 %
Bári 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kistoronya 2 0.09 %
Kasó 2 0.09 %
Kistárkány 2 0.09 %
Kisgéres 2 0.09 %
Zétény 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 19.73 %
Bély 80 10.88 %
Királyhelmec 70 9.52 %
Gálszécs 57 7.76 %
Tiszacsernyő 56 7.62 %
Kisgéres 31 4.22 %
Battyán 29 3.95 %
Nagytárkány 25 3.40 %
Kistárkány 21 2.86 %
Alsómihályi 20 2.72 %
Kozma 19 2.59 %
Borsi 17 2.31 %
Bodrogszerdahely 17 2.31 %
Véke 17 2.31 %
Nagygéres 14 1.90 %
Szomotor 14 1.90 %
Csörgő 13 1.77 %
Lelesz 13 1.77 %
Kisdobra 12 1.63 %
Bodzásújlak 12 1.63 %
Szécskeresztúr 12 1.63 %
Parnó 11 1.50 %
Céke 11 1.50 %
Hardicsa 11 1.50 %
Dargó 9 1.22 %
Szilvásújfalu 8 1.09 %
Velejte 8 1.09 %
Bodrogszentes 8 1.09 %
Lasztóc 7 0.95 %
Bacskó 7 0.95 %
Ágcsernyő 7 0.95 %
Imreg 6 0.82 %
Bodrogszentmária 6 0.82 %
Kolbáska 6 0.82 %
Zétény 6 0.82 %
Perbenyik 6 0.82 %
Gercsely 6 0.82 %
Örös 6 0.82 %
Garany 6 0.82 %
Nagytoronya 6 0.82 %
Biste 5 0.68 %
Szőlőske 5 0.68 %
Nagyazar 5 0.68 %
Kázmér 5 0.68 %
Bodrogszög 5 0.68 %
Magyarsas 5 0.68 %
Zemplénújfalu 5 0.68 %
Isztáncs 5 0.68 %
Magyarizsép 5 0.68 %
Szolnocska 4 0.54 %
Nagykövesd 4 0.54 %
Legenye 4 0.54 %
Vécse 4 0.54 %
Bacska 4 0.54 %
Zebegnyő 4 0.54 %
Gerenda 4 0.54 %
Kisazar 4 0.54 %
Bodrogmező 3 0.41 %
Kiskövesd 3 0.41 %
Rad 3 0.41 %
Szürnyeg 3 0.41 %
Boly 3 0.41 %
Újhely 3 0.41 %
Ladamóc 3 0.41 %
Szécsudvar 3 0.41 %
Pelejte 3 0.41 %
Tarnóka 2 0.27 %
Bári 2 0.27 %
Cselej 2 0.27 %
Kereplye 2 0.27 %
Barancs 1 0.14 %
Sztankóc 1 0.14 %
Szécsegres 1 0.14 %
Nagyruszka 1 0.14 %
Szinyér 1 0.14 %
Kasó 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 44.25 %
Vécse 74 3.42 %
Gálszécs 68 3.14 %
Garany 58 2.68 %
Nagyruszka 46 2.12 %
Hardicsa 33 1.52 %
Alsómihályi 33 1.52 %
Bodzásújlak 31 1.43 %
Parnó 31 1.43 %
Céke 28 1.29 %
Zemplénújfalu 26 1.20 %
Kozma 24 1.11 %
Velejte 21 0.97 %
Kiszte 18 0.83 %
Királyhelmec 17 0.79 %
Gercsely 17 0.79 %
Magyarizsép 16 0.74 %
Pelejte 15 0.69 %
Imreg 15 0.69 %
Kasó 15 0.69 %
Magyarsas 14 0.65 %
Szürnyeg 14 0.65 %
Kázmér 13 0.60 %
Isztáncs 13 0.60 %
Kisazar 12 0.55 %
Legenye 11 0.51 %
Barancs 11 0.51 %
Csörgő 10 0.46 %
Szécsegres 9 0.42 %
Biste 9 0.42 %
Kolbáska 9 0.42 %
Bodrogszerdahely 9 0.42 %
Szécskeresztúr 9 0.42 %
Dargó 9 0.42 %
Lasztóc 8 0.37 %
Lelesz 8 0.37 %
Tiszacsernyő 7 0.32 %
Gerenda 7 0.32 %
Szécsudvar 7 0.32 %
Kisgéres 7 0.32 %
Nagytoronya 6 0.28 %
Bacskó 6 0.28 %
Bári 6 0.28 %
Bély 6 0.28 %
Szilvásújfalu 6 0.28 %
Bacska 5 0.23 %
Kazsó 5 0.23 %
Borsi 5 0.23 %
Tarnóka 5 0.23 %
Ladamóc 4 0.18 %
Ágcsernyő 4 0.18 %
Újhely 4 0.18 %
Kistoronya 4 0.18 %
Nagyazar 3 0.14 %
Nagykövesd 3 0.14 %
Szomotor 3 0.14 %
Zétény 2 0.09 %
Battyán 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Nagytárkány 2 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 34.57 %
Gálszécs 71 3.06 %
Garany 42 1.81 %
Vécse 38 1.64 %
Hardicsa 35 1.51 %
Bodzásújlak 31 1.34 %
Kiszte 29 1.25 %
Zemplénújfalu 27 1.16 %
Parnó 24 1.03 %
Kozma 22 0.95 %
Pelejte 21 0.91 %
Magyarsas 19 0.82 %
Alsómihályi 18 0.78 %
Velejte 17 0.73 %
Céke 17 0.73 %
Nagyruszka 14 0.60 %
Cselej 14 0.60 %
Szilvásújfalu 14 0.60 %
Szécskeresztúr 13 0.56 %
Királyhelmec 13 0.56 %
Imreg 13 0.56 %
Kazsó 12 0.52 %
Kázmér 11 0.47 %
Csörgő 11 0.47 %
Dargó 10 0.43 %
Gercsely 10 0.43 %
Isztáncs 10 0.43 %
Szomotor 9 0.39 %
Tiszacsernyő 9 0.39 %
Szécsegres 8 0.34 %
Újhely 8 0.34 %
Bodrogszerdahely 8 0.34 %
Kolbáska 8 0.34 %
Borsi 8 0.34 %
Legenye 8 0.34 %
Szürnyeg 6 0.26 %
Nagytoronya 6 0.26 %
Kistoronya 6 0.26 %
Barancs 6 0.26 %
Zebegnyő 5 0.22 %
Magyarizsép 5 0.22 %
Bári 5 0.22 %
Nagytárkány 5 0.22 %
Gerenda 5 0.22 %
Szécsudvar 5 0.22 %
Kisazar 4 0.17 %
Kistárkány 4 0.17 %
Kasó 4 0.17 %
Lasztóc 4 0.17 %
Lelesz 4 0.17 %
Battyán 4 0.17 %
Kiskövesd 3 0.13 %
Bacskó 3 0.13 %
Kereplye 3 0.13 %
Nagyazar 3 0.13 %
Rad 3 0.13 %
Biste 3 0.13 %
Tarnóka 3 0.13 %
Kisgéres 3 0.13 %
Csarnahó 2 0.09 %
Ágcsernyő 2 0.09 %
Perbenyik 2 0.09 %
Nagygéres 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Véke 2 0.09 %
Kisdobra 1 0.04 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 30.73 %
Szomotor 164 6.26 %
Tiszacsernyő 163 6.22 %
Tőketerebes 154 5.88 %
Lelesz 113 4.31 %
Bodrogszerdahely 108 4.12 %
Bodrogszentmária 108 4.12 %
Zétény 106 4.05 %
Ágcsernyő 99 3.78 %
Kisgéres 84 3.21 %
Bély 79 3.02 %
Bodrogszentes 78 2.98 %
Kistárkány 76 2.90 %
Magyarsas 75 2.86 %
Perbenyik 74 2.82 %
Kisdobra 64 2.44 %
Nagytárkány 64 2.44 %
Nagygéres 59 2.25 %
Rad 51 1.95 %
Véke 45 1.72 %
Battyán 45 1.72 %
Borsi 44 1.68 %
Boly 41 1.56 %
Ladamóc 40 1.53 %
Garany 33 1.26 %
Nagykövesd 33 1.26 %
Örös 32 1.22 %
Bári 31 1.18 %
Szürnyeg 30 1.15 %
Bodrogmező 27 1.03 %
Imreg 25 0.95 %
Céke 22 0.84 %
Gálszécs 22 0.84 %
Bacska 21 0.80 %
Kiskövesd 20 0.76 %
Csarnahó 19 0.73 %
Csörgő 19 0.73 %
Szolnocska 17 0.65 %
Zemplén 17 0.65 %
Parnó 17 0.65 %
Szinyér 14 0.53 %
Szőlőske 13 0.50 %
Újhely 13 0.50 %
Velejte 11 0.42 %
Hardicsa 10 0.38 %
Bacskó 10 0.38 %
Pelejte 8 0.31 %
Bodrogszög 8 0.31 %
Gercsely 7 0.27 %
Nagytoronya 7 0.27 %
Kistoronya 6 0.23 %
Nagyruszka 6 0.23 %
Zemplénújfalu 6 0.23 %
Kolbáska 6 0.23 %
Cselej 5 0.19 %
Legenye 4 0.15 %
Szilvásújfalu 4 0.15 %
Kázmér 4 0.15 %
Magyarizsép 3 0.11 %
Alsómihályi 3 0.11 %
Kiszte 3 0.11 %
Biste 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 20.67 %
Bodrogszentes 167 15.62 %
Tőketerebes 156 14.59 %
Kisgéres 69 6.45 %
Rad 50 4.68 %
Tiszacsernyő 46 4.30 %
Lelesz 45 4.21 %
Bodrogszerdahely 43 4.02 %
Gálszécs 41 3.84 %
Bacska 32 2.99 %
Zétény 32 2.99 %
Szomotor 32 2.99 %
Bodrogszentmária 31 2.90 %
Battyán 31 2.90 %
Perbenyik 31 2.90 %
Bély 30 2.81 %
Boly 27 2.53 %
Szolnocska 25 2.34 %
Kisdobra 22 2.06 %
Nagytárkány 22 2.06 %
Szilvásújfalu 21 1.96 %
Véke 21 1.96 %
Kistárkány 21 1.96 %
Garany 20 1.87 %
Borsi 19 1.78 %
Nagykövesd 19 1.78 %
Nagygéres 18 1.68 %
Kiskövesd 18 1.68 %
Örös 17 1.59 %
Ágcsernyő 16 1.50 %
Vécse 15 1.40 %
Szinyér 15 1.40 %
Bodrogmező 14 1.31 %
Kozma 14 1.31 %
Magyarizsép 14 1.31 %
Hardicsa 11 1.03 %
Szőlőske 10 0.94 %
Alsómihályi 10 0.94 %
Ladamóc 10 0.94 %
Lasztóc 10 0.94 %
Imreg 9 0.84 %
Bodzásújlak 7 0.65 %
Nagyazar 7 0.65 %
Szürnyeg 7 0.65 %
Újhely 7 0.65 %
Szécskeresztúr 7 0.65 %
Zemplénújfalu 6 0.56 %
Barancs 6 0.56 %
Magyarsas 5 0.47 %
Szécsegres 5 0.47 %
Céke 5 0.47 %
Zemplén 5 0.47 %
Csörgő 5 0.47 %
Gercsely 5 0.47 %
Nagytoronya 5 0.47 %
Bodrogszög 5 0.47 %
Csarnahó 4 0.37 %
Bári 4 0.37 %
Cselej 4 0.37 %
Kolbáska 4 0.37 %
Nagyruszka 4 0.37 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Visnyó 3 0.28 %
Bacskó 3 0.28 %
Legenye 2 0.19 %
Velejte 2 0.19 %
Kazsó 2 0.19 %
Kázmér 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Kasó 2 0.19 %
Parnó 2 0.19 %
Isztáncs 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Dargó 1 0.09 %
Gerenda 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 15.87 %
Kisgéres 184 7.30 %
Nagytárkány 96 3.81 %
Kistárkány 80 3.17 %
Bodrogszerdahely 79 3.13 %
Bacska 69 2.74 %
Perbenyik 67 2.66 %
Borsi 63 2.50 %
Battyán 63 2.50 %
Bodrogszentmária 62 2.46 %
Ladamóc 58 2.30 %
Nagykövesd 56 2.22 %
Zétény 53 2.10 %
Bély 53 2.10 %
Bári 51 2.02 %
Boly 47 1.86 %
Lelesz 47 1.86 %
Rad 46 1.82 %
Tiszacsernyő 44 1.75 %
Szomotor 42 1.67 %
Bodrogszentes 39 1.55 %
Nagygéres 38 1.51 %
Örös 37 1.47 %
Imreg 33 1.31 %
Bodrogmező 29 1.15 %
Kiskövesd 27 1.07 %
Tőketerebes 26 1.03 %
Kisdobra 25 0.99 %
Szőlőske 25 0.99 %
Ágcsernyő 23 0.91 %
Véke 22 0.87 %
Csarnahó 20 0.79 %
Szolnocska 17 0.67 %
Zemplén 17 0.67 %
Szinyér 17 0.67 %
Újhely 11 0.44 %
Bodrogszög 6 0.24 %
Gálszécs 6 0.24 %
Garany 5 0.20 %
Isztáncs 5 0.20 %
Céke 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Hardicsa 3 0.12 %
Kistoronya 3 0.12 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 19.12 %
Gálszécs 37 5.09 %
Vécse 13 1.79 %
Parnó 11 1.51 %
Tiszacsernyő 10 1.38 %
Királyhelmec 10 1.38 %
Bacskó 9 1.24 %
Kozma 9 1.24 %
Céke 8 1.10 %
Alsómihályi 7 0.96 %
Garany 7 0.96 %
Szécskeresztúr 5 0.69 %
Bodzásújlak 5 0.69 %
Borsi 5 0.69 %
Hardicsa 5 0.69 %
Magyarsas 5 0.69 %
Zemplénújfalu 5 0.69 %
Nagyruszka 4 0.55 %
Kolbáska 4 0.55 %
Rad 4 0.55 %
Kisgéres 4 0.55 %
Nagyazar 4 0.55 %
Kistárkány 4 0.55 %
Tarnóka 4 0.55 %
Pelejte 4 0.55 %
Sztankóc 4 0.55 %
Bodrogszerdahely 4 0.55 %
Ágcsernyő 3 0.41 %
Lelesz 3 0.41 %
Bodrogszentes 3 0.41 %
Nagytoronya 3 0.41 %
Kázmér 3 0.41 %
Dargó 3 0.41 %
Lasztóc 3 0.41 %
Véke 3 0.41 %
Cselej 3 0.41 %
Battyán 3 0.41 %
Bacska 3 0.41 %
Kasó 3 0.41 %
Bély 2 0.28 %
Gercsely 2 0.28 %
Gerenda 2 0.28 %
Bodrogszentmária 2 0.28 %
Magyarizsép 2 0.28 %
Csörgő 2 0.28 %
Kisdobra 2 0.28 %
Szécsudvar 2 0.28 %
Barancs 2 0.28 %
Isztáncs 2 0.28 %
Szomotor 2 0.28 %
Kisazar 2 0.28 %
Szürnyeg 2 0.28 %
Szilvásújfalu 2 0.28 %
Nagygéres 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Örös 1 0.14 %
Legenye 1 0.14 %
Kiszte 1 0.14 %
Velejte 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Bodrogmező 1 0.14 %
Szőlőske 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Csarnahó 1 0.14 %
Zebegnyő 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Imreg 1 0.14 %
Bári 1 0.14 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 28.41 %
Gálszécs 160 6.46 %
Céke 120 4.84 %
Magyarsas 101 4.08 %
Királyhelmec 87 3.51 %
Parnó 79 3.19 %
Szilvásújfalu 77 3.11 %
Bacskó 69 2.78 %
Borsi 66 2.66 %
Bodzásújlak 65 2.62 %
Magyarizsép 64 2.58 %
Szürnyeg 61 2.46 %
Lasztóc 59 2.38 %
Hardicsa 58 2.34 %
Kolbáska 55 2.22 %
Vécse 54 2.18 %
Garany 52 2.10 %
Kozma 50 2.02 %
Zemplénújfalu 48 1.94 %
Szécskeresztúr 39 1.57 %
Nagyruszka 36 1.45 %
Tiszacsernyő 35 1.41 %
Csörgő 34 1.37 %
Imreg 34 1.37 %
Kiszte 33 1.33 %
Kisazar 32 1.29 %
Bodrogszerdahely 32 1.29 %
Alsómihályi 32 1.29 %
Velejte 27 1.09 %
Szécsudvar 25 1.01 %
Nagytoronya 23 0.93 %
Dargó 23 0.93 %
Gercsely 21 0.85 %
Barancs 20 0.81 %
Pelejte 20 0.81 %
Nagyazar 20 0.81 %
Bodrogszentes 20 0.81 %
Kázmér 19 0.77 %
Kisdobra 19 0.77 %
Cselej 18 0.73 %
Bári 16 0.65 %
Szomotor 16 0.65 %
Kasó 15 0.61 %
Újhely 15 0.61 %
Kereplye 15 0.61 %
Szőlőske 15 0.61 %
Bodrogmező 14 0.56 %
Perbenyik 14 0.56 %
Csarnahó 14 0.56 %
Bodrogszentmária 14 0.56 %
Visnyó 14 0.56 %
Lelesz 14 0.56 %
Bély 13 0.52 %
Kistoronya 13 0.52 %
Szolnocska 11 0.44 %
Biste 11 0.44 %
Kazsó 10 0.40 %
Isztáncs 9 0.36 %
Szécsegres 9 0.36 %
Nagytárkány 9 0.36 %
Kisgéres 8 0.32 %
Kiskövesd 7 0.28 %
Legenye 7 0.28 %
Gerenda 7 0.28 %
Battyán 6 0.24 %
Bodrogszög 6 0.24 %
Kistárkány 5 0.20 %
Ágcsernyő 5 0.20 %
Zemplén 5 0.20 %
Zebegnyő 5 0.20 %
Ladamóc 5 0.20 %
Zétény 5 0.20 %
Véke 4 0.16 %
Boly 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Nagygéres 3 0.12 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.23 %
Tőketerebes 250 17.76 %
Szécskeresztúr 96 6.82 %
Nagyazar 39 2.77 %
Parnó 36 2.56 %
Kisazar 32 2.27 %
Vécse 30 2.13 %
Bacskó 27 1.92 %
Dargó 27 1.92 %
Tarnóka 23 1.63 %
Nagyruszka 21 1.49 %
Kozma 18 1.28 %
Cselej 17 1.21 %
Alsómihályi 16 1.14 %
Garany 16 1.14 %
Zebegnyő 14 0.99 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Gerenda 12 0.85 %
Szécsudvar 12 0.85 %
Hardicsa 11 0.78 %
Velejte 11 0.78 %
Visnyó 10 0.71 %
Pelejte 10 0.71 %
Szilvásújfalu 10 0.71 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.57 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 45.44 %
Tiszacsernyő 290 11.75 %
Lelesz 181 7.33 %
Szomotor 154 6.24 %
Nagytárkány 137 5.55 %
Bély 126 5.10 %
Bodrogszerdahely 121 4.90 %
Kisgéres 116 4.70 %
Kistárkány 115 4.66 %
Perbenyik 91 3.69 %
Zétény 87 3.52 %
Bodrogszentes 84 3.40 %
Kisdobra 79 3.20 %
Nagygéres 77 3.12 %
Bodrogszentmária 76 3.08 %
Battyán 69 2.79 %
Örös 60 2.43 %
Tőketerebes 60 2.43 %
Borsi 55 2.23 %
Rad 52 2.11 %
Nagykövesd 49 1.98 %
Bacska 49 1.98 %
Ágcsernyő 46 1.86 %
Boly 44 1.78 %
Zemplén 41 1.66 %
Véke 37 1.50 %
Bodrogmező 31 1.26 %
Ladamóc 28 1.13 %
Bári 25 1.01 %
Kiskövesd 25 1.01 %
Csarnahó 22 0.89 %
Szinyér 19 0.77 %
Szolnocska 18 0.73 %
Imreg 18 0.73 %
Szőlőske 16 0.65 %
Vécse 14 0.57 %
Újhely 13 0.53 %
Bodrogszög 10 0.41 %
Gálszécs 10 0.41 %
Alsómihályi 9 0.36 %
Kistoronya 6 0.24 %
Gercsely 5 0.20 %
Kázmér 5 0.20 %
Pelejte 5 0.20 %
Csörgő 5