SK
TV
.....

Bodrogvécs

Településrész

címer zászló
485 100% magyar 1910
448 99% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Véč
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Más földrajzi nevek:
Dudva földek, Feljáró, Gerlicke, Kijárók, Kiscsomótó, Kis-ördögól, Körtefa-homok, Lagmóczi dűlő, Lapos-homok, Major földek, Mocsidla, Nagycsomótó, Nagy-előhomok, Nagyföldek, Nagynyilasok, Nagy-ördögól, Ököri-tó, Parti földek, Perestó, Péterhomok, Sugóhomok, (Teréztanya), Tiszta-homok, Újlaki útnál, Zátony, Zsidó-homok
Koordináták:
48.41211193, 21.8094492
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
98 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07635

A település a Bodrogköz szlovákiai részének nyugati részén, a Bodrog holtágának jobb partján fekszik, Szomotor központjától 1 km-re északra, Kisújfalu déli szomszédságában. A 79-es (Újhely-Királyhelmec) országútról leágazó 1 km-es bekötőúton közelíthető meg. Délről Szomotor, nyugatról Ladamóc, északról Zemplén és Kisújlak, keletről Kisgéres (Keresztúrpuszta), délkeletről pedig Örös katasztere határolja. Nyugati határát a Bodrog-folyó, Zemplénnel közös határát pedig a Holt-Bodrog alkotja.

Közigazgatás

1943-ig önálló község, azóta Szomotor településrésze és 3 kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után a Királyhelmeci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás), 1943-ban Szomotorvécs néven egyesítették Szomotorral. Területe (5,73 km²), mely a községterület 35,2 %-át alkotja, az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 487, 1921-ben 453, 1938-ban pedig 558, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának 38,4 %-a volt református, 28,2 %-a görög katolikus, 25,2 %-a római katolikus, 6,8 %-a pedig izraelita vallású. 2011-ben 326 lakosa volt, itt élt Szomotor népességének 20,8 %-a.

Történelem

Bodrogvécs közvetlenül a honfoglalás után lakott település volt, amint azt az itt feltárt leletekben gazdag 10. századi ősmagyar temető bizonyítja. Első írásos említése 1214-ben történt, 1263-ban Péter magiszter birtoka volt. 1381-ben helyi nemeseké, a 18. században a Vécsey családé és másoké. A 19. század végén a Kozma család a legnagyobb birtokos a faluban. 1715-ben 5 lakatlan és egy házas jobágytelke volt. 1787-ben 30 házában 149 lakos élt. 1828-ban 42 háza és 316 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1943-ban Szomotorral egyesítették Szomotorvécs néven.

Mai jelentősége

A településrésznek temploma nincs, a katolikusok és a reformátusok egymás mellett álló haranglába 20. századi építmény.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VECS. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai B. Vécsey, és Mezősy Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik Szomotorhoz 600 lépésnyire; határja jó, ’s mindent megterem, Bodrog vize körűl follya, erdeje kitsiny, ’s fiatal, piatza Újhelyben 3 órányira.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vécs, Zemplén vmegyében, magyar falu, a Bodroghközben, a Bodrogh bal partján, Zemplénhez egy órányira: 34 romai, 166 gör. kath., 182 ref., 14 zsidó lak., 352 hold szántófölddel. F. u. b. Vécsey. Ut. post. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bodrogvécs, a Bodrog közelében fekszik. Magyar kisközség; 60 háza van, nagyobbára ev. ref. vallású, 420 lakossal. E község már V. Istvánnak egyik 1263-ik évi határjárásában szerepel, melyet Péter mester javára rendelt el, midőn Zomotor földjét Gera, Zompa és Mátyás halála után neki adományozza. 1381-ben Hidvégveycze alakban Hidvégvécsei Agata birtokaként van említve. 1440-ben már a Szerdahelyiek az urai. Ez időben, valamint korábban is, a zempléni vár tartozéka volt. A Szerdahelyiekről a Bocskayakra szállott, és 1764-ben a báró Vécseyek kaptak rá királyi adományt. 1512-ben Csebi Pogány Zsigmond is birtokosa, az 1598-iki összeíráskor pedig Csapy Ferencz, Bacskay Miklós, Paczoth Ferencz, Soós István, Ferencz és Albert özvegye. 1629-ben még mindig szerepelnek a Csapyak, 1663-ban pedig, a mikor Vécsszög néven van említve, Soós György is. 1764-től kezdve a báró Vécseyeken kívül még a Mezőssy, Klobusitzky, Súghó, báró Balassa s a Szerencsy családok az urai, most pedig Kozma Mihálynak van itt nagyobb birtoka. A XIX. század végén a község három ízben elpusztult. Révecske nevű dülője azt bizonyítja, hogy ott hajdan révje volt. Templom nincs a községben, melynek postája, távírója és vasúti állomása Szomotor. Ide tartozik Teréztanya is.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bodrogvécs. Ösi település, V. István 1263-ban Péter mesternek adományozza. 1381-ben Hidvégveycze néven a Hidvégvecsei-család bírja, de 1444-ben már a Szerdahelyieké, azonban földje van itt Zemplén várának is. A Szerdahelyiek itteni birtoka örökség révén a Bacskayakra szállott és 1764-ben a báró Vécsey-család kapott rá királyi adományt. Későbbi birtokos még itt a Pogány-, Csapy-, Paczoth-, Soós-, Mezőssy-, Klobusitzky-, Sughó-, Balassa-, Szerencsy- és Kozma-család. A XVII. században Vécsszög alakban is szerepelt. Hozzátartozik Teréztanya. Határába a prágai kormányzat cseh-morvákat telepített. A község területe 1015 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 558, ebből róm. kath. 150, ref. 230, ev. 1, gör. kath. 149, izr. 20.

Névelőfordulások
1549
Veche
1773
Vécs,
1808
Vecs,
1863
Bodrogvécs
1927
Vécs,
1938
Bodrogvécs

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 368 95%
szlovákok 9 2%
ruszinok 0 0%
egyéb 10 3%
összlétszám 387
magyarok 485 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 1 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 487
magyarok 448 99%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 453
Mai közigazgatás

Bejelentések