SK
RS
.....

Gömörpéterfala

Község

címer zászló
608 100% magyar 1910
215 86% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos magyar megjelölés:
Péterfala
Hivatalos szlovák megnevezés:
Petrovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feled járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Más földrajzi nevek:
Almástanya, Alsó-Zseléte, Fenek, Ibolyás, Képfeli-tető, Kökényes, Nagy Dellő-tető, Nagy Somos-tető, (Papberke)...
Koordináták:
48.18649673, 20.01954651
Terület:
19,10 km2
Rang:
község
Népesség:
250
Tszf. magasság:
236 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98035
Település kód:
515299
Szervezeti azonosító:
318973
Adóazonosító:
2021230343

A község a Gömöri-erdőhát nyugati lábánál, a Cered-Almágyi-medencében fekszik, a Macskás-patak forrásvidékén, Fülektől 22 km-re délkeletre, Feledtől 18 km-re, Rimaszombattól 39 km-re délre, az Almágyot (4,5 km) Rimasimonyival (13 km) összekötő országút mentén. Határának nagyobb részét a Gömöri-erdőhát erdőborította dombsága foglalja el (területének több mint felét erdő borítja), nyugati része nagyrészt mezőgazdaságilag művelt medence, ahol 1985-1992 között víztárolót alakítottak ki (Almágyi-víztároló). Délnyugatról Almágy, nyugatról Dobfenek, északnyugatról Détér, északkeletről Jeszte, délkeletről Domaháza, délről pedig Zabar és Cered községekkel határos. Déli határának egy része Gömör-Kishont és Nógrád, délkeleti határának egy része pedig Gömör-Kishont és Borsod vármegyék történelmi határát alkotja. Délkeleti és déli határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-től pedig a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor területének 17,4 %-át elveszítette (az elcsatolt Kisrétpuszta ma Ceredhez tartozik), katasztere így 23,09 km²-ről 19,08 km²-re csökkent. 1921-38-hoz képest területe csak kismértékben változott (2 hektárral, 19,10 km²-re nőtt).

Népesség

1910-ben 608, 1921-ben 538, 1938-ban pedig 593, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében jelentős népességvesztésen ment keresztül, 1938-1991 között népességének csaknem felét elveszítette, majd 1991-2011 között további egyötödét (népessége 311 főről 250-re csökkent). A lakosság döntő többsége (86 %) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között 2,6 %-ról 6,4 %-ra nőtt, a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya 2011-ben 7,6 % volt. A lakosság túlnyomó többsége (82,4 %) római katolikus vallású.

Történelem

A község a Cserhát hegység lábainál, a Macskás-patak forrásánál, három történelmi megye, Nógrád, Gömör és Borsod találkozásánál fekszik és a Barkóság központja és legjellegzetesebb települése. A község története Sáros településsel kezdődik, melyet a bolondóci várnéphez tartozó Sárosi család alapított. A Sárosról kirajzó nemesek alapítják meg Kissárost és Péterfalát, melyet egy 1244˗ből származó adománylevél még Petri néven említ. A későbbiekben az egész lakosság ide költözik (ezért is nevezik Péterfalát még sokáig Sárosnak is), az eredeti anyafalu elpusztásodik, és csak a hagyományokban él tovább. 1332-ben a pápai tizedjegyzék már említi a Szentháromság tiszteletére szentelt templomát, melyet a 13. században építették. A hagyomány szerint a tatárok elől menekülő IV. Béla ide tért be kíséretével, s imádkozott országa megmeneküléséért. Az egykori templom helyén ma ravatalozó áll. A 14. század első felében alakul ki Péterfala hegyes határában Kökényes, Eperjes, Répás, Tamástelke falucska, amely falucskák azonban idővel elpusztásodtak. Egyedül Sáros, melynek a Szent Háromságnak szentelt templomát már 1275-ben említik, és utóda Péterfala, dacol az idővel. A 15. században a falu gyakran szenvedett a főúri hatalmaskodásoktól. 1443-ban a serkei alispán Gede várából fényes nappal megrohanja a „sárosi” templomot s minden mozdíthatót elvisz belőle. Lakói a 16. században reformátusok lettek. A 16. század első felében az országban kialakult állapotok (kettős királyság és ennek nyomán kialakult harcok, a zsoldos hadak túlkapásai) falun is éreztetik hatásukat. 1566-ban már csak négy jobbágyporta volt a faluban, a lakosság nagy része a török dúlásai miatt elmenekül. A korabeli feljegyzések szerint itt (a palócságban) pusztított a legjobban a török, hisz ez a vidék nagyon közel van Fülekhez, a törökök egyik központjához. Amint azonban a törökök enyhítik az adóterheket és eltörlik a robotot, a jobbágyok lassan visszatérnek és 1600-ban már 15 porta áll a faluban, újra megindulnak az erdőirtások. Erről az időről beszélnek a szép, és beszédes dűlőnevek (Vadókás, Fenyvesköz, Bukksortás, Kerekág, Farkasverem, stb...) Kezd a település fellendülni, ám 1682-ben a törökök Fülek felé vonultukban megrohanják, kirabolják. Ezt még kiheveri a falu, de a következő esztendőben a Bécs felé tartó lengyel zsoldos seregek földig rombolják, felgyújtják. A falu teljesen elpusztul, még 10 év után sem lakja senki. Az élet csak lassan indul újra, ám az 1703-as nemességvizsgálati lista már a nemesi falvak között említi. A 18. században a megszilárduló politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok eredményét jelzi Péterfala kuriális jogállása, valamint az erdőirtásokat megtiltó 1779–es földesúri rendelkezés is. A gazdálkodás és tulajdonviszonyok változásával a település külső és belső határa végső felosztásra került. E folyamat nyoma a mai településszerkezet. 1773-ban 12 jobbágycsaládja volt. 1828-ban 49 házában 489 lakos élt. Az itt élők főként a mezőgazdaságból éltek. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1935-ben Gömörpéterfalán született Tőzsér Árpád szlovákiai magyar költő, műfordító. A település 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. 1970-ben még 500 lakosa volt, mely a következő 40 évben felére csökkent. 1971-ben szövetkezetét az almágyival egyesítették és építési tilalmat rendeltek el a községbe, ami gyors népességcsökkenéshez, a fiatalok elköltözésével és a falu elöregedéséhez vezetett. Magyar alapiskoláját az 1970-es években, óvodáját a 2000-es években szüntették meg.

Mai jelentősége

Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma 1929–30-ban épült szecessziós stílusban. A nagyrészt Gömörpéterfala határában elterülő 72 hektáros Almágyi-víztároló kedvelt üdülőhely és horgászparadicsom. A közeli, Fenek nevű mocsaras völgy 1993 óta tájvédelmi körzet (9,3 ha).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PÉTERFALVA. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai Darvas, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Gesztetéhez közel, mellynek filiája, földgye közép termékenységű, némelly része szántó fölgyeinek, és réttyeinek a’ záporok’ alkalmatlansága alá vagyon vetve; eladásra való helyei 2 mértföldnyire vagynak, legelője elég, fája mind a’ kétféle van, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Péterfalva, Gömör v., magyar falu, ut. p. Rimaszombathoz délre 2 1/2 mfdnyire: 528 kath. lak. Kath. paroch. templom. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Péterfala, a nógrádi határ közelében fekvő magyar kisközség, 92 házzal és 591 róm. kath. lakossal. E község egy 1244-iki adománylevélben Petri néven van említve. 1427-ben már a mai nevén szerepel, mint a Recsky család birtoka. 1489-ben a Csató család az ura, később azután a br. Nyáry és a Jankovich család. Most Margulit Gyulának, gr. Teleky Károlynak és Hirschler Teréznek van itt nagyobb birtoka. Kath. templomának építési ideje ismeretlen. A községhez tartozik Kisrét, Répás és Tamástelke puszta, mely utóbbi már a XV. században szerepel Thamasfeldew és Thamastheleky néven, mint a Lórántffiak birtoka. Répás pusztát szintén már a XV. századból való oklevelek említik. Volt itt egy Sáros nevű község is, melyet 1427-ben Péterfalvával együtt emlegetnek. 1489-ben is még Saaros, al. nom. Peterfalva körülirással szerepel. A község postája, távírója és vasúti állomása Ajnácskő.

Magyar Katolikus Lexikon

Gömörpéterfala, v. Gömör-Kishont vm. (Petrovce, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. várgedei esp. ker-ében. - Tp-át 1332 e. Szentháromság tit. sztelték. 1811: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve m. - Lakói 1910: 600 r.k., 2 ref., 6 izr., össz. 608; 1940: 579 r.k., 3 ev., 5 ref., 1 egyéb vall., össz. 588; 1970: össz. 500, 97,6%-a m.; 1991: össz. 311, m. 298 (95,82%); 2001: össz. 268, m. 258 (96,27%). ** Gerecze II:331. - Schem. Ros. 1913:27. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gömörpéterfala. A község birtoko sai sokszor változtak. Már 1244-ből van adatunk a helységről. Ekkor Petri néven említi az adománylevél. 1427ben mostani nevét használja az okirat. Ekkor a Recsky-család a helybeli földesúr. 1489-ben Csathó a község birtokosa, jóval később a Nyáriak és Jankovichék következtek a birtoklásban. A háború előtti időkben Margulit Gyula és gróf Teleki Károly voltak a nagyobb földbirtokosok. A községhez tartozó Tamástelkepuszta szintén ezidőtájban szerepel az oklevelekben. 1427-ben Sáros községet is megemlíti egy oklevél, amely valószínűleg összeolvadt Péterfalvával. A község területe 3315 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 593. Külterületi lakott helyei: Almástanya, Csárdapuszta, Fenékpuszta, Kökényes, Ragyáspuszta, Szekeresbikk.

Tőzsér Árpád

Kossuth-díjas író, költő, irodalomtörténész. A komáromi gimnázium elvégzése után Pozsonyban tanult tovább, ahol magyar-szlovák szakos tanári oklevelet szerzett. Dolgozott a Hét és az Irodalmi Szemle szerkesztőjeként, majd a nyitrai Pedagógiai Főiskolán, később pedig a pozsonyi Komensky Egyetemen tanított. Egyaránt ír verset, irodalomkritikát, esszét egyaránt ír, műfordításokat. Fm. Régi költők, mai tanulságok,Egy diófa és környéke.
1935. 10. 6.
Gömörpéterfala - megszületett
Komárom - tanult
Nyitra - tanított
Névelőfordulások
1244
Petri
1427
Peterfalua
1773
Péterfalva, Peterfalva,
1786
Péterfalwa,
1808
Péterfalva,
1863
Péterfalva,
1888
Péterfala,
1907
Gömörpéterfala,
1920
Petrovce,
1927
Petrovce, Péterfala,
1938
Gömörpéterfala,
1945
Petrovce, Péterfala,
1948
Petrovce
1994
Péterfalva
2013
Péterfala

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gömörpéterfala (Petrovce) 19
Telefon: 0475684135
Fax: 0475684135

Honlap: petrovce.stranka.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Köböl Gyula (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Pelleová Alžbeta (Független)
Ádám Alexander (Független)
Sallai Alexander (Független)
Katiová Eva (MOST - HÍD)
Nagy Zoltán (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Gömörpéterfala község

Gömörpéterfala 19

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 450
magyarok 426 95%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
németek 4 1%
egyéb 19 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 608
magyarok 608 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 538
magyarok 506 94%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 311
magyarok 298 96%
szlovákok 8 3%
romák 5 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 268
magyarok 258 96%
szlovákok 10 4%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 215 86%
szlovákok 16 6%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 8%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 191
Választási részvétel: 43.98 %
Kiadott boríték: 84
Bedobott boríték: 84

Polgármester

Érvényes szavazólap: 71
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Köböl Gyula 71 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kopecsni Gábor 59 Független
Ádám Alexander 54 SMK-MKP
Keka Marian 46 Független
Nagy Zoltán 42 SMK-MKP
Pelleová Alžbeta 40 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 205
Választási részvétel: 34.15 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 205
Választási részvétel: 7.32 %
Kiadott boríték: 15
Bedobott boríték: 15
Választásra jogosult: 192
Választási részvétel: 48,95 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 51
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 90
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 26 50.98 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 13 25.49 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Andrea Jenčíková 2 3.92 % NP
Ondrej Binder 2 3.92 % Független
Ladislav Fízik 2 3.92 % ASV
Jaroslav Sekerka 2 3.92 % KSS
Marian Kotleba 1 1.96 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 1 1.96 % ÚSVIT
Emil Samko 1 1.96 % KĽS
Karol Konárik 1 1.96 % SNS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 5 33.33% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 28 31.11 % Független
Marian Kotleba 19 21.11 % ĽSNS
Martin Juhaniak 15 16.67 % Független
Jozef Šimko 11 12.22 % Független
Igor Kašper 9 10.00 % Független
Milan Urbáni 2 2.22 % SMS
Vojtech Kökény 2 2.22 % SRK
Miroslav Gálik 1 1.11 % NAS
Jozef Sásik 1 1.11 % SĽSAH
Viliam Baňák 1 1.11 % JĽSS
Stanislav Mičev 1 1.11 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 94
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 60 86.96% SMK-MKP
Ladislav Lang 43 62.32% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 38 55.07% MOST - HÍD
Zoltán Bán 34 49.28% SMK-MKP
Silvia Vargová 33 47.83% MOST - HÍD
František Auxt 31 44.93% SMK-MKP
Ladislav Rigó 31 44.93% SMK-MKP
Jozef Šimko 4 5.80% Független
Csaba Horváth 3 4.35% Független
Vojtech Kökény 3 4.35% SRK
Tibor Balog 3 4.35% SMS
Vojtech Szajkó 2 2.90% Független
Peter Vetrák 2 2.90% SĽS
Gejza Farkaš 2 2.90% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Aneta Vargicová 2 2.90% SNS
Jozef Hrablay 2 2.90% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ivan Hazucha 2 2.90% SMER - SD, KDH
Dušan Širák 2 2.90% KSS
Lukáš Kvietok 1 1.45% KDH, SMER - SD
Jozef Pupala 1 1.45% KSS
Michal Bagačka 1 1.45% KDH, SMER - SD
Pavel Cibuliak 1 1.45% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Katarína Moncoľová 1 1.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Krauszová 1 1.45% SMS
Veronika Rízová 1 1.45% KSS
Viliam Vidinský 1 1.45% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Faško 1 1.45% KSS
Pavel Struhár 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Mináč 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Tibor Lukáčka 0 0.00% ASV
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Peter Juhász 70 74.47% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 57 60.64% SMK-MKP
Ladislav Lang 56 59.57% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 39 41.49% SMK-MKP
Tomáš Agócs 37 39.36% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 26 27.66% SMK-MKP
Gejza Mede 19 20.21% Független
Jozef Šimko 17 18.09% Független
Csaba Csízi 17 18.09% MOST - HÍD
Anna Zsóriová 5 5.32% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Andrea Andrášiová 5 5.32% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Tomáš Sliva 5 5.32% MOST - HÍD
Dušan Hlinka 5 5.32% SMER-SD
Štefan Vavrek 3 3.19% MOST - HÍD
Michal Bagačka 3 3.19% SMER-SD
Stanislav Krahulec 2 2.13% Független
Vojtech Szajkó 2 2.13% SRK
Alena Pivovarčiová 2 2.13% NP
Robert Bottlik 2 2.13% SME RODINA - Boris Kollár
Zdenko Ľaudár 2 2.13% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 2 2.13% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vladimír Skrutek 2 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavel Cibuliak 2 2.13% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Menyhárt 2 2.13% Független
Vojtech Kökény 2 2.13% SRK
Marta Kanalová 2 2.13% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Branislav Bukviar 1 1.06% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Aladár Bari 1 1.06% MOST - HÍD
Kristián Korheľ 1 1.06% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Biró 1 1.06% DOMA DOBRE
Stanislava Zvarová 1 1.06% SMER-SD
Peter Mináč 1 1.06% SMER-SD
Anatolij Jefimov 1 1.06% KSS
Katarína Moncoľová 1 1.06% Független
Róbert Čipka 1 1.06% KSS
Lukáš Kvietok 1 1.06% SMER-SD
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 30.27 %
Tiszolc 212 18.55 %
Nyustya 134 11.72 %
Klenóc 59 5.16 %
Feled 29 2.54 %
Bakostörék 28 2.45 %
Rimaráhó 21 1.84 %
Várgede 18 1.57 %
Jánosi 18 1.57 %
Osgyán 17 1.49 %
Rimabrézó 16 1.40 %
Cserencsény 12 1.05 %
Meleghegy 12 1.05 %
Kruzsnó 11 0.96 %
Rimaszabadi 9 0.79 %
Derencsény 9 0.79 %
Uzapanyit 8 0.70 %
Durendapuszta 8 0.70 %
Rimabánya 8 0.70 %
Rimazsaluzsány 7 0.61 %
Sajószentkirály 7 0.61 %
Velkenye 7 0.61 %
Gömörfüge 7 0.61 %
Rimaszécs 6 0.52 %
Vámosbalog 5 0.44 %
Dobóca 5 0.44 %
Kecege 5 0.44 %
Balogrussó 5 0.44 %
Kőhegy 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Balogfala 4 0.35 %
Rakottyás 4 0.35 %
Rónapatak 4 0.35 %
Runya 4 0.35 %
Oldalfala 4 0.35 %
Zeherje 4 0.35 %
Bellény 3 0.26 %
Zsip 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Guszona 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Gortvakisfalud 3 0.26 %
Ajnácskő 3 0.26 %
Gernyőpuszta 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Bátka 3 0.26 %
Csíz 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Détér 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Hanva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Méhi 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Alsóvály 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.64 %
Rimaszombat 141 7.95 %
Rimaszécs 141 7.95 %
Baraca 102 5.75 %
Sajólénártfalva 66 3.72 %
Cakó 55 3.10 %
Sajószentkirály 49 2.76 %
Nemesmartonfala 46 2.59 %
Kálosa 38 2.14 %
Zsip 38 2.14 %
Abafalva 36 2.03 %
Dobóca 35 1.97 %
Velkenye 34 1.92 %
Bátka 34 1.92 %
Hanva 34 1.92 %
Várgede 33 1.86 %
Vámosbalog 32 1.80 %
Rakottyás 31 1.75 %
Balogtamási 29 1.63 %
Tajti 29 1.63 %
Gesztete 28 1.58 %
Balogfala 28 1.58 %
Rimasimonyi 28 1.58 %
Jéne 28 1.58 %
Feled 27 1.52 %
Sajókeszi 27 1.52 %
Csíz 26 1.47 %
Uzapanyit 25 1.41 %
Gömörfüge 21 1.18 %
Jánosi 16 0.90 %
Rimapálfala 16 0.90 %
Méhi 16 0.90 %
Balogújfalu 16 0.90 %
Serke 15 0.85 %
Naprágy 15 0.85 %
Balogiványi 15 0.85 %
Almágy 14 0.79 %
Zádorháza 10 0.56 %
Runya 10 0.56 %
Harmac 9 0.51 %
Kövecses 8 0.45 %
Darnya 7 0.39 %
Szútor 7 0.39 %
Alsóvály 7 0.39 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 31.69 %
Tiszolc 81 22.13 %
Klenóc 17 4.64 %
Nyustya 16 4.37 %
Rimaszécs 11 3.01 %
Osgyán 9 2.46 %
Rimaráhó 7 1.91 %
Cserencsény 7 1.91 %
Feled 6 1.64 %
Rimazsaluzsány 6 1.64 %
Jánosi 6 1.64 %
Karaszkó 4 1.09 %
Méhi 4 1.09 %
Kálosa 4 1.09 %
Várgede 4 1.09 %
Sajószentkirály 4 1.09 %
Zeherje 3 0.82 %
Rimabánya 3 0.82 %
Perjése 2 0.55 %
Gernyőpuszta 2 0.55 %
Kacagópuszta 2 0.55 %
Egyházasbást 2 0.55 %
Rimaszabadi 2 0.55 %
Balogtamási 2 0.55 %
Kruzsnó 2 0.55 %
Zsip 2 0.55 %
Felsősziklás 2 0.55 %
Korláti 2 0.55 %
Kecege 2 0.55 %
Bátka 2 0.55 %
Bakostörék 2 0.55 %
Abafalva 2 0.55 %
Csíz 2 0.55 %
Hubó 2 0.55 %
Gesztete 2 0.55 %
Gömörpéterfala 2 0.55 %
Kiéte 2 0.55 %
Uzapanyit 1 0.27 %
Ajnácskő 1 0.27 %
Détér 1 0.27 %
Gömörfüge 1 0.27 %
Dobóca 1 0.27 %
Sajólénártfalva 1 0.27 %
Kőhegy 1 0.27 %
Alsósziklás 1 0.27 %
Balogpádár 1 0.27 %
Jéne 1 0.27 %
Gömörhegyvég 1 0.27 %
Nemesradnót 1 0.27 %
Ratkószuha 1 0.27 %
Rimabrézó 1 0.27 %
Rimasimonyi 1 0.27 %
Serke 1 0.27 %
Óbást 1 0.27 %
Oldalfala 1 0.27 %
Medveshidegkút 1 0.27 %
Rimapálfala 1 0.27 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 46.81 %
Nyustya 12 6.38 %
Jánosi 9 4.79 %
Feled 5 2.66 %
Gömörfüge 4 2.13 %
Méhi 4 2.13 %
Cserencsény 4 2.13 %
Rimaszécs 4 2.13 %
Tiszolc 4 2.13 %
Gernyőpuszta 4 2.13 %
Várgede 3 1.60 %
Vámosbalog 3 1.60 %
Kruzsnó 3 1.60 %
Sajószentkirály 3 1.60 %
Klenóc 3 1.60 %
Osgyán 2 1.06 %
Baraca 2 1.06 %
Uzapanyit 2 1.06 %
Nemesradnót 2 1.06 %
Rimaráhó 2 1.06 %
Perjése 2 1.06 %
Alsóvály 2 1.06 %
Kálosa 2 1.06 %
Balogpádár 2 1.06 %
Meleghegy 1 0.53 %
Gömörpéterfala 1 0.53 %
Tajti 1 0.53 %
Durendapuszta 1 0.53 %
Kacagópuszta 1 0.53 %
Naprágy 1 0.53 %
Rimaszabadi 1 0.53 %
Kövecses 1 0.53 %
Gömörispánmező 1 0.53 %
Bátka 1 0.53 %
Gesztete 1 0.53 %
Gesztes 1 0.53 %
Zsip 1 0.53 %
Cakó 1 0.53 %
Ratkószuha 1 0.53 %
Zeherje 1 0.53 %
Dúlháza 1 0.53 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 54.25 %
Nyustya 49 3.36 %
Osgyán 45 3.09 %
Tiszolc 45 3.09 %
Feled 35 2.40 %
Klenóc 32 2.19 %
Várgede 23 1.58 %
Cserencsény 22 1.51 %
Rimaráhó 17 1.17 %
Bátka 15 1.03 %
Vámosbalog 14 0.96 %
Ajnácskő 14 0.96 %
Bakostörék 13 0.89 %
Jánosi 12 0.82 %
Alsósziklás 11 0.75 %
Csíz 10 0.69 %
Ratkószuha 10 0.69 %
Kruzsnó 10 0.69 %
Zeherje 9 0.62 %
Kecege 9 0.62 %
Vecseklő 9 0.62 %
Rimazsaluzsány 9 0.62 %
Perjése 8 0.55 %
Balogrussó 8 0.55 %
Abafalva 8 0.55 %
Guszona 8 0.55 %
Sajószentkirály 7 0.48 %
Gömörfüge 7 0.48 %
Dobóca 7 0.48 %
Alsóvály 7 0.48 %
Meleghegy 7 0.48 %
Nemesradnót 7 0.48 %
Felsővály 6 0.41 %
Rimaszécs 6 0.41 %
Oldalfala 6 0.41 %
Méhi 6 0.41 %
Rimabánya 6 0.41 %
Rakottyás 5 0.34 %
Dúlháza 5 0.34 %
Zsip 5 0.34 %
Derencsény 5 0.34 %
Gömörpéterfala 5 0.34 %
Serke 5 0.34 %
Hanva 5 0.34 %
Velkenye 5 0.34 %
Durendapuszta 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Sajólenke 4 0.27 %
Rimabrézó 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogiványi 3 0.21 %
Balogfala 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Felsősziklás 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Balogpádár 3 0.21 %
Kálosa 3 0.21 %
Hubó 3 0.21 %
Rónapatak 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Óbást 3 0.21 %
Gernyőpuszta 3 0.21 %
Babarét 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Ratkószabadi 2 0.14 %
Almágy 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Szilistye 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Magyarhegymeg 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Harmac 2 0.14 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 63.34 %
Nyustya 36 2.90 %
Osgyán 34 2.74 %
Cserencsény 26 2.10 %
Tiszolc 23 1.85 %
Bakostörék 21 1.69 %
Klenóc 20 1.61 %
Jánosi 20 1.61 %
Rimaráhó 19 1.53 %
Rimabánya 16 1.29 %
Feled 15 1.21 %
Rimazsaluzsány 14 1.13 %
Ratkószabadi 14 1.13 %
Bátka 12 0.97 %
Várgede 10 0.81 %
Vámosbalog 9 0.73 %
Uzapanyit 9 0.73 %
Kruzsnó 9 0.73 %
Rimaszécs 9 0.73 %
Kőhegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Sajószentkirály 6 0.48 %
Meleghegy 5 0.40 %
Rimabrézó 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Abafalva 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Felsősziklás 4 0.32 %
Almágy 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Rimaszabadi 3 0.24 %
Baraca 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Velkenye 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Sajólenke 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Óbást 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Guszona 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Durendapuszta 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Dobóca 2 0.16 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 63.10 %
Osgyán 23 3.07 %
Jánosi 21 2.81 %
Zeherje 14 1.87 %
Feled 13 1.74 %
Bátka 11 1.47 %
Bakostörék 9 1.20 %
Rimaszécs 9 1.20 %
Tiszolc 9 1.20 %
Cserencsény 8 1.07 %
Sajószentkirály 7 0.94 %
Kövecses 7 0.94 %
Dobóca 7 0.94 %
Gesztete 6 0.80 %
Rimaráhó 6 0.80 %
Gömörpéterfala 5 0.67 %
Ajnácskő 5 0.67 %
Várgede 5 0.67 %
Klenóc 5 0.67 %
Serke 5 0.67 %
Rimazsaluzsány 5 0.67 %
Balogfala 5 0.67 %
Balogtamási 4 0.53 %
Détér 4 0.53 %
Vámosbalog 4 0.53 %
Alsósziklás 4 0.53 %
Felsővály 4 0.53 %
Guszona 3 0.40 %
Kruzsnó 3 0.40 %
Almágy 3 0.40 %
Uzapanyit 3 0.40 %
Kecege 3 0.40 %
Rimapálfala 3 0.40 %
Nyustya 3 0.40 %
Rimabánya 3 0.40 %
Gömörfüge 2 0.27 %
Meleghegy 2 0.27 %
Sajólenke 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Nemesmartonfala 2 0.27 %
Tajti 2 0.27 %
Rimabrézó 2 0.27 %
Óbást 2 0.27 %
Bellény 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Abafalva 2 0.27 %
Nemesradnót 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Jéne 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Méhi 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 55.14 %
Nyustya 107 8.26 %
Tiszolc 34 2.63 %
Feled 28 2.16 %
Klenóc 28 2.16 %
Jánosi 22 1.70 %
Osgyán 20 1.54 %
Cserencsény 18 1.39 %
Détér 17 1.31 %
Bátka 17 1.31 %
Ajnácskő 17 1.31 %
Várgede 15 1.16 %
Kruzsnó 14 1.08 %
Gernyőpuszta 10 0.77 %
Bakostörék 10 0.77 %
Rimaráhó 10 0.77 %
Rimabánya 9 0.69 %
Guszona 8 0.62 %
Meleghegy 8 0.62 %
Zeherje 7 0.54 %
Rimabrézó 7 0.54 %
Zsip 7 0.54 %
Perjése 6 0.46 %
Csíz 6 0.46 %
Vámosbalog 6 0.46 %
Rimazsaluzsány 5 0.39 %
Felsősziklás 5 0.39 %
Rimaszécs 5 0.39 %
Kacagópuszta 5 0.39 %
Alsósziklás 5 0.39 %
Sajószentkirály 5 0.39 %
Sajólenke 4 0.31 %
Dobóca 4 0.31 %
Hubó 4 0.31 %
Nemesradnót 4 0.31 %
Tóthegymeg 4 0.31 %
Uzapanyit 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 23.78 %
Ajnácskő 113 5.57 %
Sajólénártfalva 108 5.33 %
Bátka 77 3.80 %
Feled 76 3.75 %
Sajószentkirály 66 3.26 %
Rimaszécs 65 3.21 %
Csíz 61 3.01 %
Nemesradnót 54 2.66 %
Vámosbalog 51 2.52 %
Tajti 51 2.52 %
Hanva 43 2.12 %
Velkenye 35 1.73 %
Harmac 31 1.53 %
Baraca 30 1.48 %
Almágy 29 1.43 %
Méhi 27 1.33 %
Darnya 25 1.23 %
Óbást 25 1.23 %
Rimasimonyi 23 1.13 %
Runya 23 1.13 %
Osgyán 21 1.04 %
Guszona 20 0.99 %
Serke 20 0.99 %
Abafalva 19 0.94 %
Várgede 19 0.94 %
Sajólenke 19 0.94 %
Sajórecske 19 0.94 %
Dobóca 19 0.94 %
Gesztete 18 0.89 %
Gömörpéterfala 17 0.84 %
Cakó 15 0.74 %
Uzapanyit 14 0.69 %
Egyházasbást 14 0.69 %
Jánosi 13 0.64 %
Rakottyás 13 0.64 %
Balogfala 12 0.59 %
Nyustya 12 0.59 %
Zsip 11 0.54 %
Rimaráhó 11 0.54 %
Korláti 11 0.54 %
Kövecses 11 0.54 %
Meleghegy 9 0.44 %
Balogpádár 9 0.44 %
Magyarhegymeg 9 0.44 %
Hubó 9 0.44 %
Tiszolc 9 0.44 %
Alsóvály 9 0.44 %
Détér 9 0.44 %
Vecseklő 9 0.44 %
Balogiványi 8 0.39 %
Balogújfalu 7 0.35 %
Balogtamási 7 0.35 %
Kálosa 7 0.35 %
Bakostörék 7 0.35 %
Medveshidegkút 6 0.30 %
Rimabrézó 6 0.30 %
Dobfenek 6 0.30 %
Gömörfüge 6 0.30 %
Zádorháza 6 0.30 %
Kerekgede 5 0.25 %
Cserencsény 5 0.25 %
Kisgömöri 5 0.25 %
Perjése 4 0.20 %
Rimapálfala 4 0.20 %
Dúlháza 4 0.20 %
Felsővály 4 0.20 %
Zeherje 3 0.15 %
Jéne 3 0.15 %
Bugyikfala 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Tóthegymeg 3 0.15 %
Sajókeszi 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Jeszte 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Klenóc 2 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 63.05 %
Tiszolc 91 4.26 %
Nyustya 72 3.37 %
Klenóc 58 2.71 %
Osgyán 48 2.25 %
Rimaráhó 47 2.20 %
Cserencsény 38 1.78 %
Bakostörék 31 1.45 %
Jánosi 26 1.22 %
Feled 23 1.08 %
Kőhegy 16 0.75 %
Várgede 16 0.75 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 32.35 %
Rimaszécs 175 4.22 %
Kálosa 133 3.21 %
Bátka 123 2.97 %
Feled 117 2.82 %
Ajnácskő 100 2.41 %
Egyházasbást 90 2.17 %
Vámosbalog 81 1.95 %
Nemesradnót 73 1.76 %
Méhi 67 1.62 %
Hanva 67 1.62 %
Almágy 67 1.62 %
Balogfala 66 1.59 %
Serke 61 1.47 %
Csíz 59 1.42 %
Kövecses 56 1.35 %
Détér 56 1.35 %
Harmac 55 1.33 %
Óbást 55 1.33 %
Gesztete 50 1.21 %
Felsővály 48 1.16 %
Dobóca 47 1.13 %
Naprágy 46 1.11 %
Abafalva 45 1.09 %
Tajti 45 1.09 %
Jánosi 45 1.09 %
Várgede 42 1.01 %
Alsóvály 41 0.99 %
Rimasimonyi 40 0.97 %
Sajószentkirály 40 0.97 %
Sajólénártfalva 39 0.94 %
Balogiványi 39 0.94 %
Gömörpéterfala 39 0.94 %
Magyarhegymeg 36 0.87 %
Sajókeszi 34 0.82 %
Zsip 29 0.70 %
Vecseklő 28 0.68 %
Guszona 27 0.65 %
Cakó 26 0.63 %
Balogújfalu 26 0.63 %
Velkenye 26 0.63 %
Osgyán 26 0.63 %
Runya 25 0.60 %
Perjése 25 0.60 %
Uzapanyit 22 0.53 %
Cserencsény 21 0.51 %
Sajólenke 21 0.51 %
Gömörmihályfalva 19 0.46 %
Jéne 18 0.43 %
Zádorháza 18 0.43 %
Balogtamási 18 0.43 %
Gömörfüge 17 0.41 %
Dobfenek 15 0.36 %
Sajórecske 15 0.36 %
Rakottyás 14 0.34 %
Kerekgede 14 0.34 %
Hubó 13 0.31 %
Baraca 13 0.31 %
Oldalfala 11 0.27 %
Medveshidegkút 10 0.24 %
Kisgömöri 10 0.24 %
Balogpádár 10 0.24 %
Bakostörék 10 0.24 %
Rimapálfala 9 0.22 %
Darnya 9 0.22 %
Jeszte 8 0.19 %
Nemesmartonfala 7 0.17 %
Rimaráhó 6 0.14 %
Korláti 5 0.12 %
Gortvakisfalud 5 0.12 %
Dúlháza 5 0.12 %
Klenóc 5 0.12 %
Nyustya 5 0.12 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.07 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.02 %
Rimazsaluzsány 1 0.02 %
Gesztes 1 0.02 %
Derencsény 1 0.02 %
Bugyikfala 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Kruzsnó 1 0.02 %
Felsősziklás 1 0.02 %
Kacagópuszta 1 0.02 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 39.30 %
Klenóc 25 3.82 %
Nyustya 19 2.91 %
Tiszolc 17 2.60 %
Jánosi 13 1.99 %
Kálosa 12 1.83 %
Rimaszécs 11 1.68 %
Nemesradnót 11 1.68 %
Rimasimonyi 10 1.53 %
Bátka 10 1.53 %
Várgede 10 1.53 %
Almágy 10 1.53 %
Gortvakisfalud 10 1.53 %
Osgyán 9 1.38 %
Bakostörék 8 1.22 %
Egyházasbást 8 1.22 %
Serke 8 1.22 %
Ajnácskő 8 1.22 %
Csíz 7 1.07 %
Détér 7 1.07 %
Guszona 7 1.07 %
Abafalva 7 1.07 %
Vámosbalog 7 1.07 %
Cakó 6 0.92 %
Méhi 6 0.92 %
Óbást 6 0.92 %
Feled 6 0.92 %
Kruzsnó 6 0.92 %
Oldalfala 5 0.76 %
Gömörfüge 5 0.76 %
Tajti 5 0.76 %
Rimaráhó 5 0.76 %
Rakottyás 4 0.61 %
Sajórecske 4 0.61 %
Rimabrézó 4 0.61 %
Hanva 4 0.61 %
Balogtamási 4 0.61 %
Uzapanyit 4 0.61 %
Sajószentkirály 4 0.61 %
Balogújfalu 4 0.61 %
Balogiványi 3 0.46 %
Rimapálfala 3 0.46 %
Cserencsény 3 0.46 %
Dúlháza 3 0.46 %
Zsip 3 0.46 %
Alsósziklás 3 0.46 %
Perjése 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Gesztete 2 0.31 %
Korláti 2 0.31 %
Sajólénártfalva 2 0.31 %
Zeherje 2 0.31 %
Felsővály 2 0.31 %
Naprágy 2 0.31 %
Hubó 2 0.31 %
Kacagópuszta 2 0.31 %
Baraca 2 0.31 %
Zádorháza 2 0.31 %
Gömörpéterfala 2 0.31 %
Alsóvály 2 0.31 %
Gernyőpuszta 2 0.31 %
Bugyikfala 2 0.31 %
Harmac 2 0.31 %
Darnya 2 0.31 %
Derencsény 2 0.31 %
Kövecses 2 0.31 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.67 %
Egyházasbást 75 8.30 %
Feled 55 6.08 %
Tajti 43 4.76 %
Almágy 42 4.65 %
Óbást 36 3.98 %
Harmac 27 2.99 %
Ajnácskő 23 2.54 %
Balogfala 21 2.32 %
Gömörpéterfala 19 2.10 %
Rimaszécs 19 2.10 %
Jeszte 19 2.10 %
Vecseklő 18 1.99 %
Détér 17 1.88 %
Rimasimonyi 16 1.77 %
Dobfenek 16 1.77 %
Gesztete 15 1.66 %
Guszona 13 1.44 %
Medveshidegkút 12 1.33 %
Bátka 12 1.33 %
Csíz 12 1.33 %
Serke 10 1.11 %
Vámosbalog 8 0.88 %
Abafalva 7 0.77 %
Várgede 7 0.77 %
Nyustya 7 0.77 %
Kövecses 6 0.66 %
Kálosa 6 0.66 %
Méhi 6 0.66 %
Jánosi 5 0.55 %
Hanva 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Sajólénártfalva 5 0.55 %
Osgyán 5 0.55 %
Balogiványi 5 0.55 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.05 %
Klenóc 94 3.70 %
Bakostörék 82 3.23 %
Nyustya 78 3.07 %
Rimaráhó 72 2.84 %
Tiszolc 69 2.72 %
Cserencsény 60 2.36 %
Kruzsnó 34 1.34 %
Osgyán 33 1.30 %
Jánosi 31 1.22 %
Várgede 23 0.91 %
Feled 23 0.91 %
Rimabrézó 22 0.87 %
Meleghegy 16 0.63 %
Rimazsaluzsány 15 0.59 %
Derencsény 15 0.59 %
Gernyőpuszta 15 0.59 %
Zeherje 14 0.55 %
Felsősziklás 13 0.51 %
Bátka 12 0.47 %
Ajnácskő 12 0.47 %
Balogrussó 11 0.43 %
Vámosbalog 11 0.43 %
Sajószentkirály 10 0.39 %
Karaszkó 9 0.35 %
Gesztes 9 0.35 %
Bugyikfala 9 0.35 %
Alsósziklás 9 0.35 %
Almágy 9 0.35 %
Runya 9 0.35 %
Rimabánya 9 0.35 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 46.53 %
Szútor 215 3.65 %
Nyustya 182 3.09 %
Tiszolc 135 2.29 %
Gesztete 131 2.23 %
Feled 129 2.19 %
Jánosi 121 2.06 %
Klenóc 98 1.66 %
Osgyán 95 1.61 %
Cserencsény 88 1.49 %
Rimaszécs 81 1.38 %
Várgede 80 1.36 %
Bátka 74 1.26 %
Bakostörék 67 1.14 %
Rimaráhó 66 1.12 %
Serke 62 1.05 %
Dobóca 56 0.95 %
Rimasimonyi 48 0.82 %
Rimapálfala 47 0.80 %
Ajnácskő 47 0.80 %
Vámosbalog 47 0.80 %
Balogfala 41 0.70 %
Harmac 40 0.68 %
Nemesradnót 40 0.68 %
Kruzsnó 40 0.68 %
Almágy 39 0.66 %
Sajószentkirály 37 0.63 %
Détér 37 0.63 %
Meleghegy 36 0.61 %
Abafalva 34 0.58 %
Méhi 34 0.58 %
Gernyőpuszta 31 0.53 %
Zeherje 30 0.51 %
Felsővály 28 0.48 %
Tajti 27 0.46 %
Csíz 27 0.46 %
Uzapanyit 26 0.44 %
Velkenye 25 0.42 %
Hanva 25 0.42 %
Rimazsaluzsány 25 0.42 %
Guszona 25 0.42 %
Bellény 23 0.39 %
Egyházasbást 22 0.37 %
Alsósziklás 21 0.36 %
Óbást 20 0.34 %
Gortvakisfalud 19 0.32 %
Balogiványi 18 0.31 %
Derencsény 18 0.31 %
Sajólénártfalva 18 0.31 %
Balogtamási 18 0.31 %
Balogújfalu 17 0.29 %
Gömörpéterfala 17 0.29 %
Kőhegy 17 0.29 %
Rimabrézó 17 0.29 %
Kálosa 16 0.27 %
Magyarhegymeg 16 0.27 %
Kacagópuszta 16 0.27 %
Runya 15 0.25 %
Rimaszabadi 15 0.25 %
Rimabánya 14 0.24 %
Baraca 14 0.24 %
Karaszkó 14 0.24 %
Kövecses 13 0.22 %
Oldalfala 13 0.22 %
Zsip 13 0.22 %
Alsóvály 13 0.22 %
Gömörfüge 13 0.22 %
Jeszte 12 0.20 %
Kerekgede 11 0.19 %
Durendapuszta 10 0.17 %
Rakottyás 10 0.17 %
Jéne 10 0.17 %
Kecege 10 0.17 %
Balogpádár 9 0.15 %
Perjése 9 0.15 %
Balogrussó 9 0.15 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.10 %
Zádorháza 5 0.08 %
Felsősziklás 5 0.08 %
Dobfenek 5 0.08 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.03 %
Gömörlipóc 2 0.03 %
Darnya 2 0.03 %
Medveshidegkút 2 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.02 %
Klenóc 152 15.22 %
Rimaszombat 148 14.81 %
Tiszolc 68 6.81 %
Rimaráhó 36 3.60 %
Rimabrézó 26 2.60 %
Rimazsaluzsány 20 2.00 %
Rimabánya 18 1.80 %
Bakostörék 16 1.60 %
Rimaszabadi 15 1.50 %
Cserencsény 13 1.30 %
Várgede 11 1.10 %
Jánosi 9 0.90 %
Kecege 9 0.90 %
Kruzsnó 8 0.80 %
Balogrussó 8 0.80 %
Babarét 8 0.80 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Meleghegy 7 0.70 %
Osgyán 6 0.60 %
Durendapuszta 6 0.60 %
Feled 6 0.60 %
Zsip 6 0.60 %
Felsősziklás 6 0.60 %
Gömörfüge 6 0.60 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Alsóvály 5 0.50 %
Oldalfala 5 0.50 %
Abafalva 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Sajószentkirály 5 0.50 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.98 %
Kacagópuszta 50 4.05 %
Nyustya 46 3.73 %
Gernyőpuszta 44 3.57 %
Tiszolc 39 3.16 %
Klenóc 39 3.16 %
Rimaszécs 34 2.76 %
Harmac 28 2.27 %
Jánosi 24 1.94 %
Feled 22 1.78 %
Cserencsény 22 1.78 %
Osgyán 21 1.70 %
Balogiványi 18 1.46 %
Rimaráhó 16 1.30 %
Bakostörék 16 1.30 %
Durendapuszta 16 1.30 %
Rimabrézó 14 1.13 %
Felsősziklás 14 1.13 %
Csíz 13 1.05 %
Balogrussó 12 0.97 %
Dobóca 11 0.89 %
Sajószentkirály 11 0.89 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Tóthegymeg 7 0.57 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.94 %
Rimaszombat 442 20.42 %
Klenóc 253 11.69 %
Tiszolc 250 11.55 %
Rimaráhó 74 3.42 %
Bakostörék 46 2.12 %
Osgyán 43 1.99 %
Rimazsaluzsány 38 1.76 %
Rimabánya 32 1.48 %
Feled 29 1.34 %
Cserencsény 27 1.25 %
Kruzsnó 21 0.97 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 25.21 %
Balogfala 14 5.88 %
Ajnácskő 13 5.46 %
Várgede 11 4.62 %
Tiszolc 11 4.62 %
Rimaszécs 10 4.20 %
Nyustya 10 4.20 %
Osgyán 8 3.36 %
Vámosbalog 7 2.94 %
Feled 6 2.52 %
Almágy 6 2.52 %
Jánosi 6 2.52 %
Egyházasbást 6 2.52 %
Durendapuszta 5 2.10 %
Klenóc 4 1.68 %
Cserencsény 3 1.26 %
Kerekgede 3 1.26 %