SK
RV
.....

Gömörpanyit

Község

címer zászló
817 100% magyar 1910
235 40% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gömörpanyit
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerská Panica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Putnoki-dombság
Más földrajzi nevek:
Hosszú-bérc, Katonácska-tető, Közép-bérc, Sipos, Szent Iványi-szőlő, Teresztenyei-völgy
Koordináták:
48.47340393, 20.35113144
Terület:
14,90 km2
Rang:
község
Népesség:
643
Tszf. magasság:
191 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98046
Település kód:
514748
Szervezeti azonosító:
318698
Adóazonosító:
2021168710

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Sajó völgyében, a Sajó bal partján fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornaljától 6 km-re északkeletre, Rozsnyótól 27 km-re, Pelsőctől 10 km-re délnyugatra. Határának keleti része a Putnoki-dombságig húzódik. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Nyugatról (rövid szakaszon) Beretkével, nyugatról és északról Csoltóval, délről pedig Sajógömörrel és Tornaljával határos. Északi határát a Szográgy-patak, déli határának egy részét a Lapsa-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Göm˜ör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (14,92 km²) csak minimális mértékben változott (14,90 km²).

Népesség

1910-ben 821, 1921-ben 715, 1938-ban pedig 822, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt.1945 után magyar lakosságának mintegy egyharmadát kitelepítették és magyarországi, valamint közép-szlovákiai szlovákokat telepítettek a községbe, alapvetően megváltoztatva a község nemzetiségi arculatát. 1991-ben csaknem egyenlő arányban lakták szlovákok és magyarok, 1991-2011 között (jelentős, 18 %-os népességcsökkenés mellett - lakosságszáma 805 főről 660-ra csökkent) a szlovák nemzetiségűek aránya 50,2 %-ról 54,5 %-ra nőtt, a magyaroké pedig 49,1 %-ról 40,8 %-ra csökkent. 1921-ben még a legnépesebb felekezetet az evangélikusok alkották (46,0 %), 2011-ben a lakosság 33,9 %-a volt római katolikus, 11,4 %-a református, 10,8 %-a evangélikus vallású, 23,8 %-a pedig felekezeten kívüli.

Történelem

Területe a 11. század óta lakott, a település kezdetei a 12. század elejére nyúlnak vissza. 1241-ben a tatárjárásban elpusztult. 1245-ben Kövi határjárása területét név nélkül, királyi területként említi. 1247-ben "Ponich" néven említik először. Bár neve szláv személynévből származik, középkoti és kora újkori lakossága magyar volt. A 13. század második felében két falut említenek a mai község területén, Alsó- és Felsőpanyitot. Szent Annának szentelt templomát 1349-ben említik először. A két település a 16. században olvadt össze egy községgé. 1427-ben a Tornaljay és Kompolthy családok birtoka, majd a Sághy- és a Herencsényi-család kezére jut. A 16. században lakói református hitre térnek (a falu Csoltó filiája volt). A török hódoltság idejét ugyan átvészelte, de a Rákóczi-szabadságharc alatt a település csaknem elnéptelenedett, 1715-ben mindössze 3 jobbágycsalád lakta. A 18. század közepén jórészt evangélikus szlovákokkal telepítették be, akik a 19. századra elmagyarosodtak. Lakói főként mezőgazdasággal, fuvarozással, szén- és mészégetéssel, juh és kecsketenyésztéssel foglalkoztak. 1873-ban a községben kolerajárvány pusztított, melyben 105 ember halt meg. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. A 20. század első felében a falu keresőinek mintegy egyharmada kőművesként dolgozott, sokan csak a falutól távol találtak munkát. Erős volt a községben a munkásmozgalom, 1929-ben agrársztrájk színhelye volt. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után magyar lakosságának mintegy egyharmadát (207 személyt) kitelepítették Magyarországra és szlovákokat idetelepítve erőszakosan megváltoztatták a község etnikai arculatát. Az 1970-es évektől 1990-ig helyi nemzeti bizottságának igazgatása alá tartozott Beretke község is. Az államszocializmus évtizedeiben állami gazdaság működött itt.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos szlovák tanítási nyelvű iskola (a 2000-es évek elején még volt magyar osztály) és óvoda működik. Evangélikus temploma régebbi alapokon, klasszicista stílusban épült 1801-ben. Jézus Szívének szentelt római katolikus kápolnáját 1966-ban építették. A késő klasszicista Szent-Ivány-kúria (19. század) műemléki védettséget élvez.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PANYITH. Gömör Panyith. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai többnyire Evangelikusok, fekszik Sajó vizének bal partyán, Csoltóval, Beretkével, és Gömörrel határos, réttye termékeny, földgye közép termékenységű, ’s 3 nyomásbéli, fája tüzre, és épűletre elég van, malma jeles, piatza Rosnyón 3 mértföldnyire

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gömör-Panyit, magyar falu, Gömör vmegyében, Csoltó és Sztárna helységek közt rónaságon a Sajó vize mellett fekszik, a helységen keresztül visz a Tornallyától Pelsücz Rosnyó felé menő országut. A lakosok száma 456-ra megy, kik közül r. kath. 20, a többi mind evangelikus; mindnyájan magyar nyelven beszélnek. Van 9 2/8 urbéri, és 32 6/8 majorsági telek, 12 zsellér 16 lakó, 1707 hold erdő. Szántófölde bár több helyen vadvizes, mindent megterem; rétje száraz. A helységet birják Palugyai, Kiszel, Kerepesi, Szörcsei, Sulyok, Czékus, Kovács, Vozári, Gotthárd, Vattay, Szentiványi, Vladár családok. Az országut mellett van kisszerü vendégfogadója, és a helység nyugoti oldalát mosó Sajó vizén malma.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gömörpanyit, sajóvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 140 házzal és 768, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. A XIV. században e községgel együtt még négy Panyit merül fel, Felső-, Alsó-, Kis- és Nagy-Panyit, melyek mind ezen a vidéken feküdtek. Legrégibb birtokosaiul a Tornallyay és a Kompolthy családot ismerjük 1427-ből. Későbbi birtokosai a Palugyay, Kiszely, Kerepesy, Szörcsey, Sulyok, Czékus, Kovács, Vozáry, Gotthard, Vattay, Szent-Ivány, Vladár, Losonczy, Borffy és a Trajtler családok. Most Kubinyi Gézának, Szent-Ivány Árpádnak és Kovács Károlynak van itt nagyobb birtoka és csinos régi úrilaka; a Kubinyiét Szörcsey Gusztáv, a Szent-Iványét Szent-Ivány Miksa építtette. 1873-ban a községben kolerajárvány 51pusztított, melyben 105 ember halt el. Az ág. h. ev. templom 1801-ben épült. A falu határában, a XIII. században még két község volt, melyeknek azonban már nyomuk sincs. Az egyiket az egykorú források Thasmatu, a másikat Zogragh néven említik. A községben van posta és vasúti állomás, távírója pedig Tornallya.

Magyar Katolikus Lexikon

Gömörpanyit, Alsó-, Felsőpanyit, v. Gömör-Kishont vm. (Gemerská Panica, Szl.): 1998: Csoltó filiája a rozsnyói egyhm. rozsnyói esp. ker-ében. - 1247: Ponith. 1349: tp-ot építettek, mai Jézus Szt Szíve tp-a 1966: épült. - Lakói 1990: 805 (393 m., 405 szl., 3 cseh, 2 lengy., 2 ukrán), 332 r.k., 99 ev., 47 ref., 12 egyéb vall., 285 vallás nélküli, 27 nem tudja; 2001: össz. 729, m. 341 (46,78%). Vadkerti István, Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gömörpanyit. 1427-ben a községnek a Tornallyay- és a Kompolthvcsaládok voltak a földesurai. Későbbi századokban a Palugyay-, Kiszely-, Szörcsey-, Sulyok-, Czékus-, Kovács-, Vozáry , Vattay-, Szent-Ivány-, Vladár-, Losonczy-, Borffy- és Trajtler családok váltották le egymást az uradalomban. Ujabban Kubinyi Géza, Szent-Ivány Árpád és Kovács Károly voltak a tekintélyesebb földbirtokosok. Szép úrilak a községben Kubinyi Gézáé, melyet Szörcsey Gusztáv építtetett és Szent-Iványé, mely régibb családi örökség. Az 1873. évi kolerajárvány a községben is dúlt és 105 áldozatot vitt el. 1801-ben ág. ev. templom épült Panyiton. A község területe 2593 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 822.

Jeszenszky Pál

1864. 12. 1.
Gömörpanyit - megszületett

Cselényi László

1938. 3. 15.
Gömörpanyit - megszületett
Nyitra - tanított

Bárczi István

1943. 4. 11.
Gömörpanyit - megszületett
1960 - 1965
Nyitra - tanult
2012. 5. 16.
Tornalja - elhunyt
Névelőfordulások
1247
Ponyth
1291
Inferior Panych
1336
Olsoupanich
1383
Kys
1773
Gömör-Panyith,
1786
Gömör-Panyit,
1808
Gömör-Pányit, Panita, Panitowa,
1863
Gömörpanyit,
1920
Panita, Panitová,
1927
Gemerská Panita, Gömör-Panyit,
1938
Gömörpanyit,
1945
Gemerská Panita, Gömör-Panyit,
1948
Gemerská Panica
1994
Gömörpanyit

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gömörpanyit (Gemerská Panica) 260
Telefon: 0475522913
Fax: 0470475522913

Honlap: gemerskapani...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Fedor Michal (SME RODINA - Boris Kollár, KDH)

Képviselő-testület:
Vargová Miriam (Független)
Fenyvesi Milan (KDH)
Kišfaluši Igor (SME RODINA - Boris Kollár)
Szőkeová Monika (SME RODINA - Boris Kollár)
Nágel František (SME RODINA - Boris Kollár)
Kočiš Erik (SMK-MKP)
Majoros Zsolt (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö SME RODI... 43% SME RODINA - Boris Kollár 3 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Gömörpanyiti Posta

Gömörpanyit 36

Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola

Gömörpanyit 258

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Gömörpanyit 258

Gömörpanyiti Községi Hivatal

Gömörpanyit 260

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 630 93%
szlovákok 18 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 22 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 679
magyarok 817 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 821
magyarok 677 95%
szlovákok 20 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 15 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 715
magyarok 395 49%
szlovákok 404 50%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 805
magyarok 341 47%
szlovákok 379 52%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 729
magyarok 269 41%
szlovákok 360 55%
romák 9 1%
ukránok 2 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 660
magyarok 235 40%
szlovákok 333 56%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 19 3%
összlétszám 591
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 513
Választási részvétel: 68.81 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 353

Polgármester

Érvényes szavazólap: 350
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fedor Michal 210 60.00 % SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Kočiš Erik 140 40.00 % SMK-MKP, SaS, Zmena zdola, DÚ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kočiš Erik 171 SMK-MKP
Kišfaluši Igor 141 SME RODINA - Boris Kollár
Szőkeová Monika 139 SME RODINA - Boris Kollár
Nágel František 136 SME RODINA - Boris Kollár
Fenyvesi Milan 123 KDH
Vargová Miriam 121 Független
Majoros Zsolt 118 SMK-MKP

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 28.57% SDKÚ-DS 2 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 42.86% SME RODINA - Boris Kollár 3 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 532
Választási részvétel: 23.68 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 532
Választási részvétel: 10.71 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 512
Választási részvétel: 25,78 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 113
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 80 70.80 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 11.50 % KDS
Dominika Palaščáková 7 6.19 % NOVA
Ivan Kuhn 3 2.65 % OKS
Vladimír Gürtler 3 2.65 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2 1.77 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 1.77 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 1 0.88 % Független
Lukáš Sisák 1 0.88 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.88 % Független
Rudolf Bauer 9 15.79% KDS
Richard Raši 46 36.22 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 42 33.07 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 26 20.47 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 2.36 % Független
Jozef Bobík 2 1.57 % Független
Jarmila Tkáčová 2 1.57 % SNS
Oliver Petrík 2 1.57 % JĽSS
Jaroslav Džunko 2 1.57 % Független
Štefan Surmánek 1 0.79 % ĽSNS
Rudolf Botka 1 0.79 % NP
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 125
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Bollo 62 49.60% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Nagy 60 48.00% Független
Pavol Burdiga 59 47.20% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Lach 53 42.40% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Miloš Gallo-Barnák 50 40.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 33 26.40% SMK-MKP
Beáta Bekeová 29 23.20% SMK-MKP
Ferenc Porubán 28 22.40% SMK-MKP
Ján Babič 20 16.00% SMER - SD
Božena Czmórová 14 11.20% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Bašták 9 7.20% SMER - SD
Gejza Milko 8 6.40% SMER - SD
Karol Horník 8 6.40% SMER - SD
Milan Fafrák 8 6.40% KSS
Janka Vavreková 7 5.60% KSS
Jozef Kováč 7 5.60% SaS
Juraj Bernár 6 4.80% KSS
Zlatica Bachňáková 5 4.00% KSS
Jozef Kušnier 5 4.00% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 5 4.00% OKS
Jana Gallová 4 3.20% ÚSVIT
Ľuboš Gál 4 3.20% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 4 3.20% OKS
Izabella Hurajtová 3 2.40% NOVA
Jaroslav Kočiš 3 2.40% KSS
Peter Pamula 3 2.40% SNS
Stanislav Kučerák 3 2.40% SRÚS
Milan Mlynár 2 1.60% SNS
Ivan Kuhn 2 1.60% OKS
Štefan Szaniszló 2 1.60% ĽS Naše Slovensko
Ján Frák 1 0.80% Független
Eduard Mako 1 0.80% SRÚS
Ľudovít Gunár 1 0.80% SRÚS
Jozef Šebalj 1 0.80% DS
Július Kerekes 1 0.80% Független
Monika Šeďová 38 29.69% MOST - HÍD
Tibor Balázs 37 28.91% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 36 28.13% MOST - HÍD
Ján Babič 32 25.00% SMER-SD
Beáta Beke 30 23.44% SMK-MKP
Peter Bollo 30 23.44% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 27 21.09% MOST - HÍD
Ferenc Porubán 24 18.75% SMK-MKP
Zoltán Várady 16 12.50% SMK-MKP
Erika Ocelníková 15 11.72% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Attila Anna 14 10.94% Független
Róbert Bezek 11 8.59% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Monika Repaszká 10 7.81% ŠKV
Július Barkai 10 7.81% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Bašták 9 7.03% SMER-SD
Matúš Bischof 8 6.25% OKS
Martin Gallo 7 5.47% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Juraj Nagy 7 5.47% Független
Michal Terrai 7 5.47% Független
Róbert Hanuštiak 6 4.69% Független
Karol Horník 5 3.91% SMER-SD
Juraj Balázs 5 3.91% Független
Karol Kováč 5 3.91% OKS
Ivan Kuhn 5 3.91% OKS
Jozef Kušnier 4 3.13% ĽS Naše Slovensko
Matej Lada 4 3.13% ŠKV
Ariana Palme 4 3.13% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 4 3.13% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kočiš 4 3.13% KSS
Peter Pamula 3 2.34% SNS
Juraj Bernár 3 2.34% KSS
Viliam Hlaváč 3 2.34% ŠKV
Jarmila Breznenová 3 2.34% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Eva Mihóková 2 1.56% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Mária Bernáthová 2 1.56% KSS
Helena Laliková 2 1.56% KSS
Dušan Žiak 2 1.56% ĽS Naše Slovensko
Dušan Pollák 1 0.78% ŠKV
Jozef Červeňák 1 0.78% RIS
Miloš Gallo 0 0.00% ŠANCA
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 34.60 %
Krasznahorkaváralja 33 5.03 %
Csetnek 31 4.73 %
Dobsina 30 4.57 %
Nagyveszverés 30 4.57 %
Nagyszabos 27 4.12 %
Betlér 19 2.90 %
Alsósajó 18 2.74 %
Pelsőc 15 2.29 %
Rekenyeújfalu 13 1.98 %
Oláhpatak 13 1.98 %
Andrási 13 1.98 %
Rozsnyórudna 13 1.98 %
Henckó 11 1.68 %
Jólész 11 1.68 %
Kisfeketepatak 11 1.68 %
Berzéte 11 1.68 %
Dernő 8 1.22 %
Sebespatak 8 1.22 %
Gócs 8 1.22 %
Kisszabos 8 1.22 %
Szabados 8 1.22 %
Csucsom 7 1.07 %
Özörény 6 0.91 %
Martonháza 6 0.91 %
Körtvélyes 6 0.91 %
Berzétekőrös 5 0.76 %
Rozsfalva 4 0.61 %
Lucska 4 0.61 %
Szádalmás 4 0.61 %
Barka 4 0.61 %
Hámosfalva 4 0.61 %
Gömörpanyit 4 0.61 %
Gacsalk 3 0.46 %
Kecső 3 0.46 %
Restér 3 0.46 %
Lekenye 3 0.46 %
Pétermány 3 0.46 %
Kisgencs 3 0.46 %
Szalóc 2 0.30 %
Hárskút 2 0.30 %
Gecelfalva 2 0.30 %
Tornagörgő 2 0.30 %
Gömörhosszúszó 2 0.30 %
Imrikfalva 2 0.30 %
Szilice 2 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Beretke 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Felsősajó 1 0.15 %
Sajóréde 1 0.15 %
Jablonca 1 0.15 %
Várhosszúrét 1 0.15 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 33.69 %
Krasznahorkaváralja 210 6.74 %
Hárskút 174 5.58 %
Várhosszúrét 170 5.45 %
Szádalmás 78 2.50 %
Tornagörgő 75 2.41 %
Dernő 73 2.34 %
Barka 72 2.31 %
Pelsőc 65 2.09 %
Berzéte 62 1.99 %
Nagyveszverés 60 1.92 %
Jólész 58 1.86 %
Betlér 53 1.70 %
Szilice 50 1.60 %
Körtvélyes 46 1.48 %
Csetnek 45 1.44 %
Oláhpatak 45 1.44 %
Özörény 42 1.35 %
Dobsina 41 1.32 %
Andrási 40 1.28 %
Nagyszabos 39 1.25 %
Rekenyeújfalu 35 1.12 %
Gömörhosszúszó 35 1.12 %
Berzétekőrös 32 1.03 %
Jablonca 27 0.87 %
Lekenye 27 0.87 %
Lucska 26 0.83 %
Rozsnyórudna 24 0.77 %
Kiskovácsvágása 24 0.77 %
Csucsom 24 0.77 %
Szalóc 24 0.77 %
Gócs 23 0.74 %
Alsósajó 22 0.71 %
Sebespatak 21 0.67 %
Kecső 19 0.61 %
Kuntapolca 14 0.45 %
Szabados 14 0.45 %
Gömörpanyit 14 0.45 %
Felsősajó 13 0.42 %
Henckó 12 0.38 %
Kisfeketepatak 12 0.38 %
Kisgencs 10 0.32 %
Beretke 10 0.32 %
Sajóréde 10 0.32 %
Gecelfalva 9 0.29 %
Restér 9 0.29 %
Melléte 9 0.29 %
Rozsfalva 8 0.26 %
Hámosfalva 8 0.26 %
Csoltó 8 0.26 %
Pelsőcardó 7 0.22 %
Páskaháza 7 0.22 %
Martonháza 7 0.22 %
Szádvárborsa 6 0.19 %
Imrikfalva 6 0.19 %
Kisszabos 5 0.16 %
Márkuska 4 0.13 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 14.68 %
Lekenye 103 6.02 %
Tornagörgő 100 5.85 %
Pelsőc 88 5.15 %
Gömörhosszúszó 87 5.09 %
Özörény 72 4.21 %
Beretke 72 4.21 %
Körtvélyes 69 4.04 %
Szilice 67 3.92 %
Várhosszúrét 62 3.63 %
Berzéte 58 3.39 %
Szalóc 58 3.39 %
Szádalmás 52 3.04 %
Krasznahorkaváralja 44 2.57 %
Barka 44 2.57 %
Jablonca 42 2.46 %
Kecső 42 2.46 %
Berzétekőrös 42 2.46 %
Jólész 38 2.22 %
Szádvárborsa 34 1.99 %
Kuntapolca 32 1.87 %
Gömörpanyit 30 1.75 %
Melléte 29 1.70 %
Csucsom 27 1.58 %
Csoltó 24 1.40 %
Hárskút 23 1.35 %
Dernő 20 1.17 %
Lucska 17 0.99 %
Pelsőcardó 15 0.88 %
Páskaháza 12 0.70 %
Kiskovácsvágása 12 0.70 %
Rozsnyórudna 8 0.47 %
Csetnek 4 0.23 %
Sebespatak 4 0.23 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 35.90 %
Felsősajó 92 7.31 %
Sajóréde 72 5.72 %
Nagyveszverés 64 5.08 %
Oláhpatak 61 4.85 %
Dobsina 60 4.77 %
Betlér 32 2.54 %
Gócs 32 2.54 %
Nagyszabos 27 2.14 %
Rozsnyórudna 27 2.14 %
Sebespatak 23 1.83 %
Andrási 21 1.67 %
Pelsőc 19 1.51 %
Alsósajó 18 1.43 %
Várhosszúrét 16 1.27 %
Kisfeketepatak 14 1.11 %
Berzéte 13 1.03 %
Szádalmás 13 1.03 %
Csetnek 12 0.95 %
Csucsom 12 0.95 %
Rekenyeújfalu 12 0.95 %
Krasznahorkaváralja 11 0.87 %
Kisgencs 11 0.87 %
Jólész 11 0.87 %
Dernő 11 0.87 %
Gömörhosszúszó 10 0.79 %
Restér 7 0.56 %
Szalóc 7 0.56 %
Hámosfalva 7 0.56 %
Özörény 6 0.48 %
Martonháza 6 0.48 %
Gacsalk 6 0.48 %
Kuntapolca 6 0.48 %
Berzétekőrös 6 0.48 %
Hárskút 6 0.48 %
Henckó 5 0.40 %
Imrikfalva 5 0.40 %
Szilice 5 0.40 %
Barka 4 0.32 %
Pelsőcardó 3 0.24 %
Lekenye 3 0.24 %
Szabados 3 0.24 %
Csoltó 3 0.24 %
Lucska 3 0.24 %
Márkuska 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Beretke 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 34.17 %
Csetnek 43 5.40 %
Dobsina 41 5.15 %
Nagyveszverés 38 4.77 %
Krasznahorkaváralja 30 3.77 %
Betlér 27 3.39 %
Nagyszabos 25 3.14 %
Pelsőc 20 2.51 %
Oláhpatak 20 2.51 %
Alsósajó 20 2.51 %
Andrási 19 2.39 %
Rekenyeújfalu 18 2.26 %
Henckó 17 2.14 %
Rozsnyórudna 11 1.38 %
Sebespatak 10 1.26 %
Restér 10 1.26 %
Berzéte 9 1.13 %
Gócs 9 1.13 %
Jólész 8 1.01 %
Özörény 7 0.88 %
Szabados 7 0.88 %
Gacsalk 7 0.88 %
Kisgencs 7 0.88 %
Kisfeketepatak 6 0.75 %
Sajóréde 6 0.75 %
Szilice 5 0.63 %
Dernő 5 0.63 %
Csucsom 5 0.63 %
Imrikfalva 5 0.63 %
Szádalmás 5 0.63 %
Hámosfalva 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Lekenye 4 0.50 %
Kisszabos 4 0.50 %
Martonháza 4 0.50 %
Körtvélyes 4 0.50 %
Annafalva 3 0.38 %
Lucska 3 0.38 %
Barka 3 0.38 %
Szádvárborsa 3 0.38 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Pétermány 2 0.25 %
Gecelfalva 2 0.25 %
Kecső 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Beretke 2 0.25 %
Gömörpanyit 2 0.25 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Berzétekőrös 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.34 %
Dobsina 38 4.16 %
Nagyveszverés 33 3.61 %
Pelsőc 32 3.50 %
Krasznahorkaváralja 31 3.40 %
Nagyszabos 26 2.85 %
Rozsnyórudna 19 2.08 %
Szalóc 19 2.08 %
Andrási 19 2.08 %
Szádalmás 17 1.86 %
Berzéte 17 1.86 %
Oláhpatak 17 1.86 %
Csetnek 17 1.86 %
Gömörpanyit 15 1.64 %
Szabados 15 1.64 %
Sebespatak 14 1.53 %
Betlér 14 1.53 %
Kisgencs 13 1.42 %
Körtvélyes 13 1.42 %
Alsósajó 13 1.42 %
Jólész 12 1.31 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.97 %
Rozsnyó 123 14.40 %
Sajóréde 84 9.84 %
Felsősajó 52 6.09 %
Oláhpatak 46 5.39 %
Andrási 32 3.75 %
Márkuska 22 2.58 %
Gócs 17 1.99 %
Nagyveszverés 17 1.99 %
Csetnek 16 1.87 %
Nagyszabos 15 1.76 %
Imrikfalva 15 1.76 %
Betlér 13 1.52 %
Sztracena 9 1.05 %
Szádalmás 8 0.94 %
Kisfeketepatak 8 0.94 %
Pelsőc 7 0.82 %
Alsósajó 7 0.82 %
Henckó 7 0.82 %
Szabados 7 0.82 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.59 %
Gecelfalva 5 0.59 %
Martonháza 4 0.47 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.79 %
Tornagörgő 123 9.81 %
Szádalmás 73 5.82 %
Körtvélyes 65 5.18 %
Beretke 55 4.39 %
Jablonca 52 4.15 %
Lekenye 50 3.99 %
Pelsőc 48 3.83 %
Várhosszúrét 46 3.67 %
Berzéte 46 3.67 %
Barka 42 3.35 %
Szalóc 39 3.11 %
Krasznahorkaváralja 37 2.95 %
Szilice 34 2.71 %
Berzétekőrös 28 2.23 %
Kecső 28 2.23 %
Gömörhosszúszó 25 1.99 %
Gömörpanyit 24 1.91 %
Hárskút 23 1.83 %
Csucsom 23 1.83 %
Kuntapolca 23 1.83 %
Szádvárborsa 21 1.67 %
Özörény 19 1.52 %
Dernő 19 1.52 %
Páskaháza 18 1.44 %
Jólész 16 1.28 %
Lucska 15 1.20 %
Melléte 14 1.12 %
Kiskovácsvágása 11 0.88 %
Csoltó 9 0.72 %
Rozsnyórudna 6 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 50.49 %
Pelsőc 14 4.59 %
Dobsina 11 3.61 %
Nagyveszverés 8 2.62 %
Várhosszúrét 7 2.30 %
Rozsnyórudna 7 2.30 %
Betlér 7 2.30 %
Rekenyeújfalu 6 1.97 %
Szádalmás 6 1.97 %
Hárskút 5 1.64 %
Krasznahorkaváralja 5 1.64 %
Tornagörgő 5 1.64 %
Beretke 4 1.31 %
Özörény 4 1.31 %
Imrikfalva 4 1.31 %
Gömörhosszúszó 4 1.31 %
Jólész 3 0.98 %
Szilice 3 0.98 %
Henckó 3 0.98 %
Nagyszabos 3 0.98 %
Körtvélyes 3 0.98 %
Oláhpatak 3 0.98 %
Szabados 3 0.98 %
Dernő 3 0.98 %
Lekenye 3 0.98 %
Andrási 3 0.98 %
Csoltó 3 0.98 %
Gócs 3 0.98 %
Pelsőcardó 2 0.66 %
Kuntapolca 2 0.66 %
Kiskovácsvágása 2 0.66 %
Barka 2 0.66 %
Sebespatak 2 0.66 %
Csucsom 2 0.66 %
Felsősajó 1 0.33 %
Páskaháza 1 0.33 %
Kisfeketepatak 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Rozsfalva 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Szádvárborsa 1 0.33 %
Csetnek 1 0.33 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 24.23 %
Nagyszabos 25 12.89 %
Restér 19 9.79 %
Dobsina 10 5.15 %
Martonháza 7 3.61 %
Szádalmás 5 2.58 %
Andrási 5 2.58 %
Krasznahorkaváralja 5 2.58 %
Berzéte 4 2.06 %
Barka 4 2.06 %
Alsósajó 4 2.06 %
Kuntapolca 4 2.06 %
Nagyveszverés 4 2.06 %
Szabados 3 1.55 %
Szalóc 3 1.55 %
Özörény 2 1.03 %
Gömörpanyit 2 1.03 %
Szilice 2 1.03 %
Páskaháza 2 1.03 %
Felsősajó 2 1.03 %
Oláhpatak 2 1.03 %
Csoltó 2 1.03 %
Hámosfalva 2 1.03 %
Tornagörgő 2 1.03 %
Csetnek 2 1.03 %
Gömörhosszúszó 2 1.03 %
Pelsőc 2 1.03 %
Kisfeketepatak 2 1.03 %
Sajóréde 1 0.52 %
Rekenyeújfalu 1 0.52 %
Henckó 1 0.52 %
Annafalva 1 0.52 %
Gócs 1 0.52 %
Dernő 1 0.52 %
Hárskút 1 0.52 %
Rozsfalva 1 0.52 %
Imrikfalva 1 0.52 %
Sebespatak 1 0.52 %
Rozsnyórudna 1 0.52 %
Lekenye 1 0.52 %
Betlér 1 0.52 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 36.85 %
Özörény 51 7.58 %
Krasznahorkaváralja 37 5.50 %
Pelsőc 30 4.46 %
Gömörpanyit 27 4.01 %
Szalóc 26 3.86 %
Hárskút 24 3.57 %
Dernő 18 2.67 %
Tornagörgő 17 2.53 %
Rozsnyórudna 17 2.53 %
Szádalmás 13 1.93 %
Csucsom 12 1.78 %
Gömörhosszúszó 11 1.63 %
Kecső 10 1.49 %
Gócs 9 1.34 %
Körtvélyes 9 1.34 %
Melléte 8 1.19 %
Nagyveszverés 7 1.04 %
Berzétekőrös 7 1.04 %
Szilice 6 0.89 %
Berzéte 6 0.89 %
Kisgencs 5 0.74 %
Betlér 5 0.74 %
Barka 5 0.74 %
Csetnek 5 0.74 %
Jólész 4 0.59 %
Jablonca 4 0.59 %
Várhosszúrét 4 0.59 %
Andrási 3 0.45 %
Rozsfalva 3 0.45 %
Lucska 3 0.45 %
Szabados 3 0.45 %
Dobsina 3 0.45 %
Páskaháza 3 0.45 %
Pelsőcardó 3 0.45 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 68.35 %
Krasznahorkaváralja 33 3.97 %
Betlér 24 2.89 %
Csetnek 17 2.05 %
Nagyveszverés 16 1.93 %
Andrási 14 1.68 %
Dobsina 13 1.56 %
Dernő 10 1.20 %
Pelsőc 9 1.08 %
Berzéte 8 0.96 %
Csucsom 7 0.84 %
Rekenyeújfalu 7 0.84 %
Rozsnyórudna 7 0.84 %
Nagyszabos 7 0.84 %
Jólész 7 0.84 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 25.79 %
Krasznahorkaváralja 16 5.03 %
Berzéte 13 4.09 %
Dobsina 13 4.09 %
Nagyveszverés 13 4.09 %
Pelsőc 9 2.83 %
Nagyszabos 9 2.83 %
Oláhpatak 8 2.52 %
Martonháza 8 2.52 %
Csetnek 8 2.52 %
Restér 7 2.20 %
Andrási 7 2.20 %
Rekenyeújfalu 6 1.89 %
Rozsnyórudna 5 1.57 %
Henckó 5 1.57 %
Felsősajó 5 1.57 %
Gömörpanyit 4 1.26 %
Várhosszúrét 4 1.26 %
Özörény 4 1.26 %
Tornagörgő 4 1.26 %
Gömörhosszúszó 3 0.94 %
Annafalva 3 0.94 %
Szádalmás 3 0.94 %
Betlér 3 0.94 %
Kisfeketepatak 3 0.94 %
Szalóc 3 0.94 %
Gócs 3 0.94 %
Berzétekőrös 3 0.94 %
Hámosfalva 3 0.94 %
Sajóréde 3 0.94 %
Beretke 3 0.94 %
Szabados 3 0.94 %
Imrikfalva 2 0.63 %
Lekenye 2 0.63 %
Kuntapolca 2 0.63 %
Szilice 2 0.63 %
Barka 2 0.63 %
Márkuska 2 0.63 %
Sebespatak 2 0.63 %
Körtvélyes 2 0.63 %
Csucsom 2 0.63 %
Dernő 2 0.63 %
Pelsőcardó 2 0.63 %
Kiskovácsvágása 2 0.63 %
Alsósajó 2 0.63 %
Csoltó 2 0.63 %
Lucska 1 0.31 %
Kecső 1 0.31 %
Kisgencs 1 0.31 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.96 %
Nagyszabos 72 9.54 %
Nagyveszverés 41 5.43 %
Dobsina 39 5.17 %
Csetnek 34 4.50 %
Betlér 34 4.50 %
Henckó 31 4.11 %
Oláhpatak 28 3.71 %
Krasznahorkaváralja 27 3.58 %
Szabados 26 3.44 %
Andrási 20 2.65 %
Rekenyeújfalu 17 2.25 %
Alsósajó 16 2.12 %
Pelsőc 15 1.99 %
Restér 13 1.72 %
Gecelfalva 10 1.32 %
Rozsfalva 10 1.32 %
Jólész 9 1.19 %
Kisgencs 8 1.06 %
Martonháza 7 0.93 %
Gócs 7 0.93 %
Rozsnyórudna 7 0.93 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Márkuska 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Jablonca 3 0.40 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 16.47 %
Rozsnyó 30 12.05 %
Krasznahorkaváralja 18 7.23 %
Dobsina 13 5.22 %
Restér 12 4.82 %
Nagyveszverés 9 3.61 %
Sebespatak 8 3.21 %
Csetnek 8 3.21 %
Martonháza 7 2.81 %
Alsósajó 7 2.81 %
Szabados 6 2.41 %
Rozsfalva 5 2.01 %
Berzéte 5 2.01 %
Páskaháza 4 1.61 %
Özörény 4 1.61 %
Pelsőc 4 1.61 %
Kuntapolca 3 1.20 %
Gócs 3 1.20 %
Csoltó 3 1.20 %
Kisfeketepatak 3 1.20 %
Annafalva 2 0.80 %
Beretke 2 0.80 %
Felsősajó 2 0.80 %
Tornagörgő 2 0.80 %
Andrási 2 0.80 %
Rekenyeújfalu 2 0.80 %
Sajóréde 1 0.40 %
Imrikfalva 1 0.40 %
Kisgencs 1 0.40 %
Márkuska 1 0.40 %
Gömörpanyit 1 0.40 %
Csucsom 1 0.40 %
Körtvélyes 1 0.40 %
Barka 1 0.40 %
Szilice 1 0.40 %
Szalóc 1 0.40 %
Betlér 1 0.40 %
Pelsőcardó 1 0.40 %
Sztracena 1 0.40 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 41.55 %
Krasznahorkaváralja 63 6.09 %
Hárskút 62 5.99 %
Várhosszúrét 52 5.02 %
Csetnek 23 2.22 %
Berzéte 22 2.13 %
Pelsőc 22 2.13 %
Sebespatak 20 1.93 %
Kisgencs 20 1.93 %
Jólész 19 1.84 %
Szádalmás 16 1.55 %
Dernő 15 1.45 %
Nagyveszverés 14 1.35 %
Csucsom 14 1.35 %
Özörény 13 1.26 %
Tornagörgő 13 1.26 %
Oláhpatak 12 1.16 %
Barka 11 1.06 %
Rozsnyórudna 11 1.06 %
Nagyszabos 10 0.97 %
Sajóréde 10 0.97 %
Szalóc 9 0.87 %
Betlér 9 0.87 %
Dobsina 9 0.87 %
Andrási 9 0.87 %
Szilice 8 0.77 %
Kuntapolca 8 0.77 %
Pétermány 6 0.58 %
Beretke 6 0.58 %
Annafalva 6 0.58 %
Restér 5 0.48 %
Körtvélyes 5 0.48 %
Rekenyeújfalu 5 0.48 %
Gömörhosszúszó 5 0.48 %
Gecelfalva 5 0.48 %
Gömörpanyit 5 0.48 %
Lucska 5 0.48 %
Alsósajó 5 0.48 %
Martonháza 4 0.39 %
Kecső 4 0.39 %
Berzétekőrös 4 0.39 %
Szabados 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Kiskovácsvágása 4 0.39 %
Csoltó 3 0.29 %
Gócs 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Henckó 3 0.29 %
Melléte 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Márkuska 2 0.19 %
Felsősajó 2 0.19 %
Sztracena 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Jablonca 2 0.19 %
Berdárka 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 28.13 %
Andrási 40 13.89 %
Krasznahorkaváralja 16 5.56 %
Alsósajó 12 4.17 %
Csetnek 12 4.17 %
Kisfeketepatak 11 3.82 %
Nagyszabos 11 3.82 %
Dobsina 9 3.13 %
Sebespatak 8 2.78 %
Rekenyeújfalu 8 2.78 %
Restér 7 2.43 %
Pelsőc 5 1.74 %
Berzéte 5 1.74 %
Rozsfalva 5 1.74 %
Oláhpatak 4 1.39 %
Sajóréde 4 1.39 %
Felsősajó 4 1.39 %
Nagyveszverés 4 1.39 %
Gömörpanyit 3 1.04 %
Özörény 3 1.04 %
Barka 3 1.04 %
Szabados 3 1.04 %
Imrikfalva 3 1.04 %
Várhosszúrét 2 0.69 %
Annafalva 2 0.69 %
Jólész 2 0.69 %
Márkuska 2 0.69 %
Csoltó 2 0.69 %
Henckó 1 0.35 %
Szalóc 1 0.35 %
Kiskovácsvágása 1 0.35 %
Pelsőcardó 1 0.35 %
Jablonca 1 0.35 %
Tornagörgő 1 0.35 %
Kuntapolca 1 0.35 %
Hárskút 1 0.35 %
Beretke 1 0.35 %
Betlér 1 0.35 %
Melléte 1 0.35 %
Lekenye 1 0.35 %
Gócs 1 0.35 %
Gacsalk 1 0.35 %
Kisszabos 1 0.35 %
Csucsom 1 0.35 %
Martonháza 1 0.35 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 32.32 %
Várhosszúrét 223 8.10 %
Krasznahorkaváralja 199 7.23 %
Hárskút 113 4.10 %
Jólész 92 3.34 %
Berzéte 88 3.20 %
Szádalmás 82 2.98 %
Tornagörgő 76 2.76 %
Berzétekőrös 69 2.51 %
Jablonca 65 2.36 %
Szilice 58 2.11 %
Csucsom 54 1.96 %
Gömörhosszúszó 53 1.92 %
Pelsőc 51 1.85 %
Dernő 46 1.67 %
Rozsnyórudna 45 1.63 %
Szalóc 39 1.42 %
Özörény 36 1.31 %
Körtvélyes 35 1.27 %
Barka 32 1.16 %
Kuntapolca 27 0.98 %
Csetnek 25 0.91 %
Sebespatak 25 0.91 %
Nagyveszverés 24 0.87 %
Lekenye 22 0.80 %
Betlér 20 0.73 %
Kecső 19 0.69 %
Andrási 19 0.69 %
Rekenyeújfalu 19 0.69 %
Szádvárborsa 16 0.58 %
Melléte 16 0.58 %
Csoltó 16 0.58 %
Dobsina 16 0.58 %
Martonháza 14 0.51 %
Kiskovácsvágása 11 0.40 %
Beretke 11 0.40 %
Oláhpatak 10 0.36 %
Lucska 10 0.36 %
Kisgencs 9 0.33 %
Alsósajó 9 0.33 %
Páskaháza 9 0.33 %
Szabados 9 0.33 %
Pelsőcardó 7 0.25 %
Gömörpanyit 7 0.25 %
Gócs 6 0.22 %
Felsősajó 5 0.18 %
Sajóréde 5 0.18 %
Nagyszabos 4 0.15 %
Henckó 3 0.11 %
Gacsalk 3 0.11 %
Imrikfalva 3 0.11 %
Sztracena 2 0.07 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 20.36 %
Nagyszabos 150 9.31 %
Alsósajó 87 5.40 %
Dobsina 64 3.97 %
Csetnek 62 3.85 %
Sebespatak 56 3.48 %
Szalóc 52 3.23 %
Oláhpatak 52 3.23 %
Nagyveszverés 50 3.10 %
Krasznahorkaváralja 42 2.61 %
Pelsőc 42 2.61 %
Rekenyeújfalu 35 2.17 %
Rozsfalva 32 1.99 %
Gömörpanyit 32 1.99 %
Restér 30 1.86 %
Kuntapolca 26 1.61 %
Sajóréde 26 1.61 %
Szabados 26 1.61 %
Kisfeketepatak 25 1.55 %
Özörény 23 1.43 %
Betlér 22 1.37 %
Jablonca 22 1.37 %
Tornagörgő 19 1.18 %
Martonháza 18 1.12 %
Rozsnyórudna 17 1.06 %
Szádvárborsa 16 0.99 %
Szilice 15 0.93 %
Berzéte 15 0.93 %
Imrikfalva 14 0.87 %
Gecelfalva 12 0.74 %
Szádalmás 12 0.74 %
Páskaháza 11 0.68 %
Gömörhosszúszó 11 0.68 %
Kisgencs 11 0.68 %
Kecső 11 0.68 %
Felsősajó 10 0.62 %
Várhosszúrét 9 0.56 %
Henckó 9 0.56 %
Csoltó 8 0.50 %
Hárskút 8 0.50 %
Csucsom 8 0.50 %
Andrási 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Körtvélyes 8 0.50 %
Gócs 7 0.43 %
Márkuska 7 0.43 %
Gacsalk 6 0.37 %
Pelsőcardó 6 0.37 %
Berzétekőrös 6 0.37 %
Beretke 6 0.37 %
Barka 6 0.37 %
Jólész 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 27.52 %
Pelsőc 138 11.69 %
Várhosszúrét 65 5.50 %
Rozsnyórudna 38 3.22 %
Jablonca 33 2.79 %
Krasznahorkaváralja 32 2.71 %
Körtvélyes 31 2.62 %
Kecső 26 2.20 %
Berzéte 25 2.12 %
Dobsina 24 2.03 %
Nagyveszverés 24 2.03 %
Tornagörgő 21 1.78 %
Rekenyeújfalu 19 1.61 %
Betlér 18 1.52 %
Szilice 17 1.44 %
Hárskút 17 1.44 %
Kuntapolca 17 1.44 %
Szalóc 17 1.44 %
Gömörhosszúszó 16 1.35 %
Henckó 15 1.27 %
Barka 14 1.19 %
Sebespatak 13 1.10 %
Szabados 13 1.10 %
Csoltó 13 1.10 %
Nagyszabos 13 1.10 %
Csetnek 13 1.10 %
Dernő 12 1.02 %
Jólész 11 0.93 %
Özörény 10 0.85 %
Andrási 10 0.85 %
Gömörpanyit 10 0.85 %
Berzétekőrös 9 0.76 %
Alsósajó 9 0.76 %
Melléte 8 0.68 %
Oláhpatak 8 0.68 %
Szádalmás 8 0.68 %
Pelsőcardó 7 0.59 %
Kisgencs 7 0.59 %
Beretke 6 0.51 %
Restér 6 0.51 %
Csucsom 5 0.42 %
Gócs 5 0.42 %
Szádvárborsa 5 0.42 %
Gacsalk 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Sajóréde 4 0.34 %
Lucska 4 0.34 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Páskaháza 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Lekenye 3 0.25 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.85 %
Rozsnyó 339 19.74 %
Nagyszabos 128 7.45 %
Oláhpatak 118 6.87 %
Alsósajó 96 5.59 %
Nagyveszverés 83 4.83 %
Sajóréde 68 3.96 %
Betlér 62 3.61 %
Felsősajó 56 3.26 %
Imrikfalva 44 2.56 %
Csetnek 43 2.50 %
Gócs 37 2.15 %
Sztracena 29 1.69 %
Kisfeketepatak 28 1.63 %
Henckó 25 1.46 %
Rekenyeújfalu 19 1.11 %
Pelsőc 17 0.99 %
Restér 15 0.87 %
Sebespatak 15 0.87 %
Gecelfalva 13 0.76 %
Berzéte 13 0.76 %
Andrási 12 0.70 %
Szabados 11 0.64 %
Martonháza 11 0.64 %
Rozsnyórudna 10 0.58 %
Gacsalk 9 0.52 %
Kisgencs 7 0.41 %
Krasznahorkaváralja 7 0.41 %
Szádalmás 6 0.35 %
Rozsfalva 5 0.29 %
Várhosszúrét 5 0.29 %
Gömörpanyit 5 0.29 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 31.42 %
Dobsina 43 5.49 %
Krasznahorkaváralja 31 3.96 %
Nagyveszverés 31 3.96 %
Csetnek 30 3.83 %
Nagyszabos 24 3.07 %
Pelsőc 24 3.07 %
Rozsnyórudna 21 2.68 %
Andrási 21 2.68 %
Betlér 20 2.55 %
Alsósajó 16 2.04 %
Rekenyeújfalu 15 1.92 %
Tornagörgő 14 1.79 %
Szádalmás 13 1.66 %
Oláhpatak 12 1.53 %
Jólész 12 1.53 %
Dernő 10 1.28 %
Csucsom 10 1.28 %
Berzéte 10 1.28 %
Sebespatak 9 1.15 %
Szilice 8 1.02 %
Lekenye 8 1.02 %
Lucska 8 1.02 %
Özörény 7 0.89 %
Martonháza 7 0.89 %
Barka 7 0.89 %
Várhosszúrét 7 0.89 %
Hárskút 7 0.89 %
Kisfeketepatak 6 0.77 %
Imrikfalva 6 0.77 %
Henckó 6 0.77 %
Gócs 6 0.77 %
Kiskovácsvágása 5 0.64 %
Kisszabos 5 0.64 %
Szabados 5 0.64 %
Körtvélyes 4 0.51 %
Felsősajó 4 0.51 %
Hámosfalva 4 0.51 %
Rozsfalva 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Csoltó 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Beretke 3 0.38 %
Melléte 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Kisgencs 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Berzétekőrös 2 0.26 %
Restér 2 0.26 %
Páskaháza 2 0.26 %
Sajóréde 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Pelsőcardó 2 0.26 %
Jablonca 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.35 %
Dobsina 75 10.53 %
Felsősajó 61 8.57 %
Oláhpatak 35 4.92 %
Andrási 34 4.78 %
Sajóréde 31 4.35 %
Nagyveszverés 27 3.79 %
Nagyszabos 23 3.23 %
Kisfeketepatak 20 2.81 %
Gócs 18 2.53 %
Sebespatak 16 2.25 %
Betlér 14 1.97 %
Csetnek 13 1.83 %
Kisgencs 13 1.83 %
Pelsőc 12 1.69 %
Sztracena 12 1.69 %
Alsósajó 10 1.40 %
Restér 9 1.26 %
Imrikfalva 9 1.26 %
Henckó 7 0.98 %
Szabados 7 0.98 %
Gömörpanyit 7 0.98 %
Rozsnyórudna 7 0.98 %
Rekenyeújfalu 7 0.98 %
Krasznahorkaváralja 6 0.84 %
Márkuska 6 0.84 %
Pelsőcardó 6 0.84 %
Beretke 6 0.84 %
Hárskút 5 0.70 %
Körtvélyes 5 0.70 %
Jólész 4 0.56 %
Csucsom 4 0.56 %
Dernő 4 0.56 %
Berzéte 4 0.56 %
Rozsfalva 4 0.56 %
Özörény 4 0.56 %
Várhosszúrét 4 0.56 %
Gecelfalva 4 0.56 %
Tornagörgő 4 0.56 %
Csoltó 3 0.42 %
Szádalmás 3 0.42 %
Gacsalk 3 0.42 %
Berzétekőrös 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Szalóc 2 0.28 %
Kisszabos 2 0.28 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 59.56 %
Csetnek 56 5.38 %
Betlér 35 3.36 %
Krasznahorkaváralja 29 2.79 %
Pelsőc 23 2.21 %
Nagyszabos 21 2.02 %
Nagyveszverés 20 1.92 %
Dobsina 18 1.73 %
Várhosszúrét 15 1.44 %
Berzéte 14 1.34 %
Sebespatak 11 1.06 %
Oláhpatak 10 0.96 %
Csucsom 10 0.96 %
Sajóréde 10 0.96 %
Szádalmás 9 0.86 %
Jólész 9 0.86 %
Andrási 9 0.86 %
Gömörpanyit 8 0.77 %
Rozsnyórudna 8 0.77 %
Hárskút 7 0.67 %
Szilice 6 0.58 %
Dernő 6 0.58 %
Szabados 6 0.58 %
Gócs 6 0.58 %
Barka 5 0.48 %
Rekenyeújfalu 5 0.48 %
Henckó 5 0.48 %
Restér 5 0.48 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Gacsalk 3 0.29 %
Szalóc 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Tornagörgő 3 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.83 %
Nagyszabos 178 14.83 %
Csetnek 85 7.08 %
Szabados 80 6.67 %
Nagyveszverés 50 4.17 %
Sebespatak 45 3.75 %
Rekenyeújfalu 45 3.75 %
Dobsina 41 3.42 %
Betlér 38 3.17 %
Pelsőc 35 2.92 %
Martonháza 34 2.83 %
Oláhpatak 34 2.83 %
Alsósajó 28 2.33 %
Rozsfalva 25 2.08 %
Restér 22 1.83 %
Márkuska 18 1.50 %
Sajóréde 17 1.42 %
Jablonca 16 1.33 %
Kisgencs 16 1.33 %
Krasznahorkaváralja 15 1.25 %
Henckó 14 1.17 %
Kisszabos 13 1.08 %
Gecelfalva 13 1.08 %
Felsősajó 12 1.00 %
Hámosfalva 12 1.00 %
Gócs 12 1.00 %
Rozsnyórudna 11 0.92 %
Kisfeketepatak 11 0.92 %
Andrási 9 0.75 %
Gacsalk 8 0.67 %
Tornagörgő 7 0.58 %
Kuntapolca 7 0.58 %
Berzéte 7 0.58 %
Gömörpanyit 7 0.58 %
Várhosszúrét 5 0.42 %
Szilice 5 0.42 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.25 %
Sztracena 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Özörény 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 28.57 %
Csetnek 48 8.26 %
Nagyszabos 32 5.51 %
Sebespatak 24 4.13 %
Nagyveszverés 22 3.79 %
Dobsina 21 3.61 %
Oláhpatak 21 3.61 %
Pelsőc 20 3.44 %
Szabados 18 3.10 %
Kisfeketepatak 13 2.24 %
Kuntapolca 12 2.07 %
Krasznahorkaváralja 12 2.07 %
Rekenyeújfalu 11 1.89 %
Gacsalk 11 1.89 %
Martonháza 10 1.72 %
Kisgencs 10 1.72 %
Hámosfalva 9 1.55 %
Rozsnyórudna 9 1.55 %
Betlér 9 1.55 %
Felsősajó 7 1.20 %
Alsósajó 7 1.20 %
Restér 7 1.20 %
Várhosszúrét 7 1.20 %
Pelsőcardó 6 1.03 %
Gecelfalva 6 1.03 %
Andrási 5 0.86 %
Henckó 5 0.86 %
Beretke 4 0.69 %
Sajóréde 4 0.69 %
Tornagörgő 4 0.69 %
Imrikfalva 3 0.52 %
Szilice 3 0.52 %
Berzétekőrös 3 0.52 %
Berzéte 3 0.52 %
Pétermány 3 0.52 %
Szádalmás 3 0.52 %
Jólész 2 0.34 %
Márkuska 2 0.34 %
Csucsom 2 0.34 %
Sztracena 2 0.34 %
Páskaháza 2 0.34 %
Rozsfalva 2 0.34 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 41.73 %
Nagyveszverés 34 3.31 %
Krasznahorkaváralja 32 3.11 %
Szádalmás 28 2.72 %
Betlér 26 2.53 %
Pelsőc 21 2.04 %
Hárskút 21 2.04 %
Szádvárborsa 20 1.95 %
Csetnek 20 1.95 %
Sebespatak 19 1.85 %
Berzéte 18 1.75 %
Jólész 18 1.75 %
Nagyszabos 18 1.75 %
Özörény 18 1.75 %
Várhosszúrét 17 1.65 %
Dobsina 17 1.65 %
Tornagörgő 17 1.65 %
Kisgencs 14 1.36 %
Csucsom 14 1.36 %
Gócs 13 1.26 %
Alsósajó 12 1.17 %
Rozsnyórudna 12 1.17 %
Rekenyeújfalu 12 1.17 %
Andrási 12 1.17 %
Körtvélyes 10 0.97 %
Gömörpanyit 10 0.97 %
Berzétekőrös 9 0.88 %
Dernő 9 0.88 %
Oláhpatak 9 0.88 %
Henckó 9 0.88 %
Sajóréde 9 0.88 %
Jablonca 8 0.78 %
Kuntapolca 8 0.78 %
Szalóc 7 0.68 %
Kecső 7 0.68 %
Szilice 6 0.58 %
Felsősajó 6 0.58 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.29 %
Csoltó 3 0.29 %
Szabados 2 0.19 %
Gacsalk 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Hámosfalva 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 38.69 %
Krasznahorkaváralja 60 4.80 %
Pelsőc 45 3.60 %
Berzétekőrös 40 3.20 %
Gömörpanyit 38 3.04 %
Hárskút 37 2.96 %
Özörény 35 2.80 %
Rozsnyórudna 33 2.64 %
Jólész 33 2.64 %
Nagyveszverés 32 2.56 %
Csetnek 27 2.16 %
Gömörhosszúszó 26 2.08 %
Jablonca 23 1.84 %
Szádalmás 22 1.76 %
Tornagörgő 21 1.68 %
Betlér 20 1.60 %
Berzéte 20 1.60 %
Sebespatak 18 1.44 %
Dernő 15 1.20 %
Kecső 14 1.12 %
Rekenyeújfalu 13 1.04 %
Oláhpatak 13 1.04 %
Dobsina 12 0.96 %
Melléte 10 0.80 %
Nagyszabos 9 0.72 %
Andrási 9 0.72 %
Csucsom 9 0.72 %
Szilice 9 0.72 %
Szalóc 9 0.72 %
Sajóréde 8 0.64 %
Kuntapolca 7 0.56 %
Alsósajó 7 0.56 %
Várhosszúrét 7 0.56 %
Gócs 7 0.56 %
Lekenye 5 0.40 %
Csoltó 5 0.40 %
Szabados 5 0.40 %
Kisgencs 5 0.40 %
Lucska 5 0.40 %
Páskaháza 4 0.32 %
Henckó 4 0.32 %
Beretke 4 0.32 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Rozsfalva 4 0.32 %
Felsősajó 4 0.32 %
Kiskovácsvágása 3 0.24 %
Kisfeketepatak 3 0.24 %
Körtvélyes 3 0.24 %
Martonháza 3 0.24 %
Hámosfalva 3 0.24 %
Restér 3 0.24 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 28.64 %
Krasznahorkaváralja 12 5.63 %
Csetnek 10 4.69 %
Hárskút 9 4.23 %
Várhosszúrét 8 3.76 %
Rekenyeújfalu 8 3.76 %
Dobsina 7 3.29 %
Nagyszabos 7 3.29 %
Szalóc 6 2.82 %
Andrási 6 2.82 %
Pelsőc 5 2.35 %
Restér 5 2.35 %
Martonháza 4 1.88 %
Kisfeketepatak 4 1.88 %
Csucsom 4 1.88 %
Beretke 4 1.88 %
Tornagörgő 3 1.41 %
Oláhpatak 3 1.41 %
Henckó 3 1.41 %
Betlér 3 1.41 %
Gömörhosszúszó 3 1.41 %
Imrikfalva 3 1.41 %
Berzéte 3 1.41 %
Gömörpanyit 2 0.94 %
Körtvélyes 2 0.94 %
Felsősajó 2 0.94 %
Rozsfalva 2 0.94 %
Gacsalk 2 0.94 %
Gócs 2 0.94 %
Páskaháza 2 0.94 %
Annafalva 2 0.94 %
Dernő 2 0.94 %
Özörény 2 0.94 %
Sebespatak 1 0.47 %
Barka 1 0.47 %
Pétermány 1 0.47 %
Kecső 1 0.47 %
Lekenye 1 0.47 %
Sajóréde 1 0.47 %
Melléte 1 0.47 %
Rozsnyórudna 1 0.47 %
Szádvárborsa 1 0.47 %