SK
SC
.....

Éberhard

Község

címer zászló
782 94% magyar 1910
579 15% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Éberhárd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malinovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsórét. Baumstark, Homorú, Kövécs örvény, Macskasziget, Majorházalja, Malomkút, Patov, Somorjás úti, Töltés melletti dűlő, Zsilip
Koordináták:
48.15774536, 17.29895973
Terület:
8,70 km2
Rang:
község
Népesség:
2870
Tszf. magasság:
129 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90045
Település kód:
508071
Szervezeti azonosító:
304921

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz északnyugati részén, a Kis-Duna jobb partján, Pozsonytól 18 km-re keletre, Szenctől 16 km-re délnyugatra, Somorjától 18 km-re északra fekszik. Területe két, egymással össze nem függő kataszteri területből áll, magából Éberhárdból, valamint a Fél és Csütörtök közé ékelt "Patov"-ból. Áthalad rajta a Dunahidast (3 km) Diószeggel (32 km) összekötő 510-es főút, mellékút köti össze Tőkésiszigettel (3 km). Délről Dunahidas, keletről Fél, északról Cseklész, nyugatról pedig Tőkésisziget községekkel határos. Nyugati és északi határát a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig (a járás megszüntetéséig) a Somorjai járáshoz, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás), ebben az időszakban határközség volt Magyarország és Szlovákia között. Az 1923-ban szlovák kolonisták által benépesített Tőkési- és Györgymajor 1936-ban elszakadt Éberhárdtól és önálló községgé alakult Gešajov néven. Ezzel Éberhard területe 40,8 %-al csökkent (14,69 km²-ről 1939-re 8,94, 2011-re 8,70 km²-re). Két, össze nem függő kataszteri területre oszlik: Éberhárd (6,96 km², az összterület 80 %-a) és "Patov" (1,74 km², az összterület 20 %-a).

Népesség

1921-ben 891, 1939-ben 922, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború utáni lakosságcsere során magyar lakosságának mintegy egyharmadát áttelepítették Magyarországra, egyben magyarországi szlovák családokat telepítettek ide. Ezzel Éberhard nemzetiségileg vegyes, de még fél évszázadig magyar többségű községgé vált. A magyar nemzetiségűek 1991-ben a lakosság 59,4, 2001-ben pedig 50,6 %-át alkották. 2001-2011 között megindult a tömeges beköltözés a községbe, 10 év alatt népessége 38 százalékkal nőtt, egyben megfordult a nemzetiségi arány, 2011-ben már a szlovákok alkották a lakosság 62,2 %-át, a magyarok aránya 33,6 %-ra csökkent. A lakosság többsége (70,8 %) római katolikus vallású.

Történelem

Az Éberhárd szó latin-német eredetű, jelentése kemény vagy szilárd, feltehetően a vár bevehetetlenségét jelképezte. A községet említő első dokumentum 1209-ből származik. A hagyomány szerint első birtokosai a templáriusok, a nép nyelvén vörösbarátok voltak. Hajdanán Éberhard főerőd biztosította a Dunán való zökkenőmentes átkelést. A történelem viharos eseményei során a község gyakran váltogatta birtokosait. Az első, név szerint is ismert tulajdonosai a Szentgyörgyi és a Bazini grófok voltak. Bél Mátyás egyik művében a várat erődnek nevezi, mely tornyokkal és vízárokkal volt körülvéve. A XIX. század elején Apponyi György gróf, Serényi gróf, Jeszenák gróf és Balassa báró voltak a vár urai. Az 1810-es években az éberhardi birtok az Apponyiak tulajdonába került. Rövid időn belül a 36 ezer holdnyi kiterjedésű csallóközi Apponyi birtok központjává válik. Az Apponyiak voltak a község utolsó nagybirtokosai. Ugyanis a történelmi nevezetességű Apponyi Albert gróf 1921-ben a földreform értelmében eladja birtokait az 1918-ban megalakult Csehszlovák Köztársaságnak. Az eredetileg reneszánsz stílusú – a 19. század elején klasszicista stílusban átalakított – Apponyi-kastélyt és a hozzá tartozó várkápolnát 1677-80 között Szelepcsényi György esztergomi érsek építtette egy középkori vízivár helyén. A kastélyban nevelkedett Gróf Nagyapponyi Apponyi Albert neves politikus, közoktatásügyi miniszter, a trianoni magyar békeküldöttség vezetője, aki a településen alussza az örök álmát. A település 1869-72 között épült neogótikus stílusú római katolikus Szent György-temploma eredetileg az Apponyiak sírkápolnája volt, ahol az Apponyi család több tagját, többek között Apponyi Albertet is végső nyugalomra helyezték. A templom keleti részén egy reneszánsz kápolna áll, amely a 17. század második felében készült. 1899. február 28-án itt hunyt el Gróf Nagyapponyi Apponyi György országbíró, kancellár, a főrendiház és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Konzervatív Párt vezéralakja. A Kis-Duna bal partján fekvő Tőkési- és Györgymajorba, az Apponyi család felosztott nagybirtokára 1923-ban szlovák kolonisták települtek. A kolóniát 1936-ban Gessayov (1960-tól Zálesie) néven önálló községgé szervezték. A török időket megelőzően többségében németek majd azt követően döntően magyarok lakta község etnikai összetétele a 20. század erőszakos és spontán népmozgásai által napjainkra szlovák többségűvé vált. A települést 1946. február 8-án a közigazgatási biztos kezdeményezésére Malinovszkij marsall tiszteletére Malinovóra nevezték át. 2010-ben magyar alapiskoláját összevonták a szlovákkal, 2013-ban pedig teljesen megszüntették.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda, könyvtár, valamint kertészeti szakközépiskola működik. Mezőgazdasági szövetkezete megszűnt, földjeit egy dán nagygazdaság műveli, elektronikai alkatrészeket is gyártanak itt. Szent Györgynek szentelt római katolikus temploma 1869-1872 között épült, egyben az Apponyi-család sírkápolnaja. Az eredetileg reneszánsz Apponyi-kastélyt és a hozzá tartozó várkápolnát 1677–80 között Szelepcsényi György esztergomi érsek építtette egy középkori vízivár helyén, a 19. század elején klasszicista stílusban alakították át.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÉBERHÁRD. Elegyes magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Balassa, G. Aponyi, és G. Illésházy Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Féllhez közel, Posontól más fél órányira, hajdani Vára igen régi, ’s a’ mint némellyek állíttyák a’ Veresbarátoknak, az után pedig Szeleptsényi Érseknek birtokában vala; határja jó termékenységű, fája, réttye, legelője, vagyonnyainak eladására is jó alkalmatossága lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Eberhard, Pozson m. magyar falu, a Kis Duna mellett, Csötörtökhöz 1, ut. p. Pozsonhoz 2 mfd. távolságra: 479 kath., 4 evang., 7 zsidó lak., több urasági épületekkel. Régi vára hajdan a hatalmas Bazini, és Szentgyörgyi grófokat uralta, későbben Szelepcsényi esztergomi érsek birtokába jött, a midőn számos szerencsétlen protestans papoknak fogságul szolgált. Szántóföldje termékeny. Erdeje igen szép; gyümölcse, rétje elég; nagy juhtenyésztés. Feje egy uradalomnak, mellyhez több helységek tartoznak. F. u. gr. Aponyi György, b. Balassa, b. Jeszenák, gr. Szerényi, s némelly kisebb birtokos urak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Éberhard, magyar kisközség a Felső-Csallóközben. Házainak száma 180, lakosaié 1726, a kik mind róm. kath. vallásúak. E község 1209. óta ismeretes. Hajdan vára is volt és a Szentgyörgyi és Bazini grófok voltak a vár és a község urai. Az 1409-ben szereplő Bazini és Szentgyörgyi Templinus gróf neve adhatott alapot arra a tévedésre, hogy a várat a templomosok építtették. Bél Mátyás e várat csak erődnek nevezi, mely tornyokkal és vízárkokkal volt védve; ezeknek nyomai a mai Apponyi-féle grófi kastélyon és környékén látszanak. Egy 1209-ik évi oklevél Castellum Ybrehaarthnak nevezi, melyet András király Myke fia Istvántól megszerez s Bazini és Szentgyörgyi Sebus grófnak adományoz. 1369-ben e család I. Lajostól engedélyt kap arra, hogy az itteni Dunaágon hidat építhessen. 1386-ban Jodok morva őrgrófot, de 1409-ben ismét a Bazini és Szentgyörgyi grófokat uralja. Azután az Illyésházyak és Szelepcsényi érsek, majd az Ebergényiek és Zitkovszkyak lettek az urai, de a Viczayak, Méreyek, a Maholányi, Slossberg és az Amadé család is bírtak itt részeket, melyek a Zitkovszky család révén az Apponyiak birtokába kerültek. A mult század elején Apponyi György gróf, Serényi gróf, Jeszenák báró és Balassa báró birták. Jelenleg Apponyi Albert grófnak van itt nagyobb birtoka és régi kastélya, melyet valószínűleg Szelepcsényi érsek a fent említett várból alakíttatott át kastélylyá, mert a várbeli kápolnát is ő építtette. A kastély különben mostani alakját a XIX. század első felében nyerte. Egyik levelének kelte szerint itt tartózkodott 1550 június 22-én I. Ferdinánd. A község hajdan német volt, de ma már teljesen magyar. Egyháza már 1309-ben fölmerül; de ma a községben nincs templom, csak az említett várkápolna, mely nyilvános templom jellegével bír és a gót stílű, Apponyi György gróftól 1872-ben épített temetői kápolna, mely egyúttal a tulajdonos gróf Apponyi család temetkezési helyéül is szolgál. A községet 1830-ban és 1880-ban árvíz pusztította. Ide tartoznak a Györgymajor, Alsó- és Középtőkési, és Baumholczi vadászlakok. A községben van posta és távíró, vasúti állomása pedig Püspöki.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Eberhard. Okleveles első említését 1209-ben találjuk s ez időben vára is volt a Szentgyörgyi és Bazini grófok kezén, nevezettet pedig ez Castelluf Ybreliaarth-nak. Ez a vár később kastéllyá alakult s évszázadokon át az Apponyi-család tulajdonában volt. Az idők folyamán földesura volt Jodok morva őrgróf (1386), majd ismét a Szentgyörgyi és Bazini gróf (1409), később pedig az lllésházyak, Ebergényiek, Zitkovszkyak. Méreyek, Amadék, Apponyiak. Az összeomlás előtt a glóriás emlékű Apponyi Albert grófnak volt itt ezer hold körüli birtoka, amelyet a prágai kormány kisajátított és cseh és morva telepesek között osztott szét. A község területe 1553 kat. hold s lakóinak száma a vissza csatoláskor 922, valamennyi római katolikus.

gr. Apponyi György

1808. 12. 29.
Óváros - megszületett
1899. 2. 28.
Éberhard - elhunyt

gr. nagyapponyi Apponyi Albert György

1846. 5. 29.
Bécs - megszületett
1850
Éberhard - élt
1933
Genf - elhunyt

Lelkes Júlia

1944.4.23.
Éberhard - megszületett

Varga Ervin

1955. 6. 25.
Ágcsernyő - megszületett
2013. 6. 4.
Éberhard - elhunyt
Névelőfordulások
1209
Ybrehart
1773
Eberhárd,
1786
Eberhard,
1808
Eberhárd, Eberhard,
1863
Eberhard,
1873
Eberhárdt,
1877
Éberhardt,
1888
Éberhárd,
1892
Éberhard,
1913
Éberhárd,
1920
Eberhardt,
1927
Eberhart,
1948
Malinovo
1994
Éberhard
2013
Éberhárd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: L. Svoboda utca (L. Svobodu) 17
Telefon: 0245955209
Fax: 0245955109

Honlap: malinovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Janík Eugen (Független)

Képviselő-testület:
Krištofiaková Eva (Független)
Palaj Juraj (Független)
Špirko Marek (Független)
Hudec Michal (Független)
Dúcz Jozef (MOST - HÍD)
Juhász Attila (MOST - HÍD)
Vyoral Marek (MOST - HÍD)
Valacsai Edit (SMK-MKP)
Kenderessy Gabriel (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Éberhardi Posta

L. Svobodu 17

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 11

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Svoboda L. utca 22

Gustáv Čejka Kertészeti Szakközépiskola

Pozsonyi út 44

Éberhardi Anyakönyvi Hivatal

Svoboda L. utca 17

Éberhardi Községi Hivatal

L. Svoboda utca 17

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 494 76%
szlovákok 65 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 51 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 650
magyarok 782 94%
szlovákok 17 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 26 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 828
magyarok 866 97%
szlovákok 14 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 891
magyarok 881 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 887
magyarok 765 59%
szlovákok 514 40%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1289
magyarok 682 51%
szlovákok 639 47%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 10 1%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1349
magyarok 625 34%
szlovákok 1158 62%
ruszinok 3 0%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 13 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 2%
ismeretlen 29 2%
összlétszám 1861
magyarok 579 15%
szlovákok 2967 76%
ruszinok 9 0%
romák 1 0%
ukránok 7 0%
csehek 22 1%
németek 4 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 45 1%
ismeretlen 250 6%
összlétszám 3887
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2745
Választási részvétel: 56.07 %
Kiadott boríték: 1539
Bedobott boríték: 1539

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1502
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Janík Eugen 1085 72.24 % Független
Godová Eva 369 24.57 % Független
Deáková Renáta 48 3.20 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Krištofiaková Eva 908 Független
Palaj Juraj 756 Független
Dúcz Jozef 745 MOST - HÍD
Špirko Marek 664 Független
Valacsai Edit 608 SMK-MKP
Hudec Michal 577 Független
Juhász Attila 524 MOST - HÍD
Vyoral Marek 497 MOST - HÍD
Kenderessy Gabriel 491 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ 66.67% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ 6 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1868
Választási részvétel: 22.11 %
Kiadott boríték: 413
Bedobott boríték: 412
Választásra jogosult: 1870
Választási részvétel: 22.51 %
Kiadott boríték: 421
Bedobott boríték: 421
Választásra jogosult: 2 632
Választási részvétel: 34,23 %
Kiadott boríték: 901
Bedobott boríték: 900

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 407
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 877
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 258 63.39 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 65 15.97 % SMER - SD
Daniel Krajcer 47 11.55 % NOVA
Oskar Dobrovodský 17 4.18 % NaS - ns
Zdenka Beňová 4 0.98 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 4 0.98 % Független
Karol Ondriáš 3 0.74 % KSS
Peter Marček 3 0.74 % SOSKA
Roman Ruhig 2 0.49 % NP
Gabriel Karácsony 2 0.49 % PD
Jaroslav Paška 2 0.49 % SNS
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Monika Flašíková - Beňová 100 23.75% SMER - SD
Juraj Droba 218 24.86 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 141 16.08 % Független
Daniel Krajcer 141 16.08 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ján Mrva 110 12.54 % Független
Rudolf Kusý 104 11.86 % Független
Milan Ftáčnik 91 10.38 % Független
Jozef Uhler 27 3.08 % Független
Ľubomír Huďo 19 2.17 % Független
Natália Hanulíková 9 1.03 % SZS
Martin Jakubec 4 0.46 % Független
Jozef Danko 4 0.46 % Független
Jalal Suleiman 3 0.34 % KSS
Rastislav Blaško 2 0.23 % Független
Andrej Trnovec 2 0.23 % SĽSAH
Milan Lopašovský 1 0.11 % SMS
Marián Leinerovič 1 0.11 % NP
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 377
Érvényes szavazólap: 863
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Stanko 218 57.82% SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS
Juraj Rýdzi 45 11.94% NOVA
Richard Červienka 45 11.94% Független
Ľubomír Poór 34 9.02% SMER - SD
Tibor Jančula 25 6.63% SNS
Peter Špacír 9 2.39% SMS
Oskár Kuna 1 0.27% EDS
Gabriel Kenderessy 500 57.94% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 456 52.84% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
István Pomichal 240 27.81% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Juraj Jánošík 178 20.63% Független
Ján Hučko 103 11.94% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 36 4.17% SNS
Peter Molnár 24 2.78% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Vavríček 19 2.20% ĽS Naše Slovensko
Katarína Drgová 17 1.97% NP
Róbert Široký 13 1.51% VZDOR
Richard Červienka 1249 0.00% Független
Peter Stanko 1049 0.00% SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Poór 685 0.00% SMER - SD
Juraj Rýdzi 329 0.00% NOVA
Tibor Jančula 250 0.00% SNS
Oskár Kuna 53 0.00% EDS
Peter Špacír 43 0.00% SMS
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 66.07 %
Annamajor 122 24.35 %
Csölle 102 20.36 %
Dunahidas 82 16.37 %
Gútor 45 8.98 %
Szemet 45 8.98 %
Éberhard 36 7.19 %
Fél 34 6.79 %
Vők 4 0.80 %
Éberhard 500 19.33 %
Dénesd 266 10.29 %
Csölle 180 6.96 %
Fél 167 6.46 %
Dunahidas 144 5.57 %
Gútor 141 5.45 %
Annamajor 141 5.45 %
Vők 80 3.09 %
Szemet 77 2.98 %
Fél 473 30.11 %
Dénesd 450 28.64 %
Éberhard 240 15.28 %
Csölle 209 13.30 %
Gútor 170 10.82 %
Annamajor 161 10.25 %
Dunahidas 142 9.04 %
Vők 103 6.56 %
Szemet 83 5.28 %
Éberhard 456 35.91 %
Dénesd 215 16.93 %
Dunahidas 94 7.40 %
Annamajor 92 7.24 %
Csölle 84 6.61 %
Fél 78 6.14 %
Gútor 67 5.28 %
Szemet 37 2.91 %
Vők 6 0.47 %
Dénesd 916 59.48 %
Csölle 378 24.55 %
Annamajor 369 23.96 %
Dunahidas 300 19.48 %
Éberhard 178 11.56 %
Szemet 161 10.45 %
Gútor 160 10.39 %
Fél 100 6.49 %
Vők 9 0.58 %
Fél 314 23.52 %
Dénesd 121 9.06 %
Éberhard 103 7.72 %
Csölle 96 7.19 %
Dunahidas 95 7.12 %
Annamajor 89 6.67 %
Gútor 47 3.52 %
Szemet 45 3.37 %
Vők 11 0.82 %
Dénesd 149 23.99 %
Csölle 61 9.82 %
Annamajor 44 7.09 %
Dunahidas 37 5.96 %
Szemet 29 4.67 %
Gútor 24 3.86 %
Éberhard 17 2.74 %
Fél 17 2.74 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 15.27 %
Gútor 66 14.60 %
Csölle 56 12.39 %
Dunahidas 55 12.17 %
Szemet 31 6.86 %
Annamajor 31 6.86 %
Éberhard 24 5.31 %
Fél 13 2.88 %
Vők 1 0.22 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 44.57 %
Annamajor 41 15.36 %
Csölle 33 12.36 %
Dunahidas 25 9.36 %
Gútor 19 7.12 %
Szemet 14 5.24 %
Éberhard 13 4.87 %
Fél 6 2.25 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
342 39.09%
VPN
247 28.23%
DS
65 7.43%
SNS
63 7.20%
KSČ
49 5.60%
KDH
30 3.43%
SZ
30 3.43%
SPV
30 3.43%
SSL
9 1.03%
SD
5 0.57%
Egyéb
5 0.57%
Érvényes szavazatok 875
Együttélés-MKDM
346 42.20%
HZDS
175 21.34%
SDĽ
63 7.68%
Magyar Polgári Párt
63 7.68%
DS-ODS
35 4.27%
SNS
27 3.29%
ODÚ
22 2.68%
SZS
18 2.20%
KSS
16 1.95%
SZ
12 1.46%
KDH
12 1.46%
SDSS
12 1.46%
HSS
8 0.98%
Egyéb
11 1.34%
Érvényes szavazatok 820
MK
424 58.97%
HZDS-RSS
79 10.99%
SP-VOĽBA
55 7.65%
53 7.37%
SNS
25 3.48%
DS
16 2.23%
SPK
15 2.09%
ZRS
14 1.95%
KDH
11 1.53%
KSS
11 1.53%
SD
6 0.83%
HZPCS
5 0.70%
NS
3 0.42%
Egyéb
2 0.28%
Érvényes szavazatok 719
MKP
400 42.46%
SDK
296 31.42%
HZDS
81 8.60%
SDĽ
78 8.28%
SOP
31 3.29%
SNS
26 2.76%
KSS
14 1.49%
NSK
5 0.53%
MLHZP
4 0.42%
Egyéb
7 0.74%
Érvényes szavazatok 942
MKP
530 60.99%
SDKU
134 15.42%
SMER
52 5.98%
ANO
41 4.72%
HZDS
31 3.57%
HZD
17 1.96%
SNS
12 1.38%
KSS
10 1.15%
SZS
9 1.04%
KDH
8 0.92%
OKS
5 0.58%
PSNS
5 0.58%
Egyéb
15 1.73%
Érvényes szavazatok 869
MKP
458 57.76%
SDKU DS
173 21.82%
SMER
68 8.58%
ĽS HZDS
18 2.27%
SF
17 2.14%
KDH
15 1.89%
SNS
13 1.64%
KSS
12 1.51%
ANO
6 0.76%
NADEJ
4 0.50%
Egyéb
9 1.13%
Érvényes szavazatok 793
Most-Híd
388 34.31%
SDKU DS
268 23.70%
SaS
166 14.68%
SMER
101 8.93%
MKP
98 8.66%
KDH
30 2.65%
SNS
23 2.03%
SDĽ
17 1.50%
Únia
15 1.33%
ĽS HZDS
11 0.97%
LSNS
5 0.44%
Egyéb
9 0.80%
Érvényes szavazatok 1131
Most-Híd
353 30.46%
SaS
150 12.94%
SMER SD
146 12.60%
MKP
121 10.44%
SDKU DS
121 10.44%
OĽaNO
112 9.66%
KDH
54 4.66%
99 Percent
18 1.55%
SNS
16 1.38%
Zmena zdola DU
11 0.95%
SSS NM
11 0.95%
LSNS
8 0.69%
SZ
8 0.69%
PaS
8 0.69%
Zelení
6 0.52%
Egyéb
16 1.38%
Érvényes szavazatok 1159
SaS
405 23.36%
Most-Híd
309 17.82%
OĽANO-NOVA
229 13.21%
MKP
183 10.55%
SMER SD
170 9.80%
SME RODINA
132 7.61%
#SIEŤ
95 5.48%
SNS
71 4.09%
LSNS
47 2.71%
SKOK!
24 1.38%
SZS
20 1.15%
KDH
20 1.15%
Egyéb
29 1.67%
Érvényes szavazatok 1734
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések