SK
SC
.....

Dunahidas

Község

címer zászló
227 18% magyar 1910
81 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Most pri Bratislave
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Duna-földek, Halom-földek, Hátsó-földek, Hátsó-kaparás, Hátsó-kertek, Hideghét, Homorú-földek, Hosszú-földek, Legelő-földek, Makk-földek, Malom-kaparás, Pruki-sziget, Szigeti-földek, Új-földek, Zsellé
Koordináták:
48.14085388, 17.27207184
Terület:
19,01 km2
Rang:
község
Népesség:
2780
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90046
Település kód:
508110
Szervezeti azonosító:
304964

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz északnyugati részén, a Kis-Duna jobb partján, Pozsony központjától 15 km-re keletre, Somorjától 16 km-re északnyugatra, Szenctől 18 km-re délnyugatra fekszik. Az 572-es út köti Pozsonnyal és Dunaszerdahellyel (32 km), itt ágazik el az 510-es főút Éberhárd (3 km) és Diószeg felé. Délnyugatról Pozsonypüspöki, nyugatról Vereknye és Főrév pozsonyi városrészekkel, északról Pozsonyivánka, Tőkésisziget és Éberhárd, keletről Fél és Csütörtök, délkeletről Annamajor és Dénesd községekkel határos. Határa túlnyúlik a Kis-Dunán (Pruki-sziget), és átnyúlik a Mátyusföldre (Vízköz) is.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1938, között a Somorjai járáshoz, 1945-1960 között a Pozsonyi járáshoz, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott, Éberhárddal közös határa ekkor államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Ebben az időszakban a Pozsonyi járáshoz csatolták. 1947-ben Hideghét települést is Dunahidashoz csatolták. A község két településrészre és kataszteri területre oszlik: Dunahidas (14,86 km²) és Hideghét (4,15 km²). Területük az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

A községet a második világháború végéig döntően német nemzetiségűek lakták (1921-ben a lakosság 74,5 %-a), de jelentős magyar kisebbség is élt itt (1910-ben 10,4 %, 1921-ben 20,9 %). Hideghét túlnyomórészt magyar nemzetiségű volt. 1945 után teljes lakosságcsere zajlott le, a németeket kitelepítették és helyükre felső-vágmenti (Zsolt, Frivaldnádas, Csicsmány községekből) és árvai (Námesztó környékéről) telepesek érkeztek. A községben (más Pozsony-környéki településekhez hasonlóan) az ezredforduló után a nagyvárosból történő kitelepülés révén gyors népességnövekedés figyelhető meg, 2001-2011 között a lakosságszám 37,9 %-al nőtt (1555-ről 2144-re). 1991-ben a magyarok aránya 3,5 % volt, 2011-ben már csak 1,9%. A lakosság többsége (53,2 %) római katolikus vallású, de magas a felekezeten kívüliek aránya is (25,1 %).

Történelem

13. századi német alapítású község, melynek helyén már a 8. században egy szláv település feküdt. A mai falut oklevélben 1238-ban Pruck néven említik először. Neve a Kis-Dunán itt átvezető híddal kapcsolatos. A faluba a 13. században németeket telepítettek be, akik kiváltságokat is kaptak. Az oklevelek szerint már korábban is volt temploma. Egykor az éberhárdi uradalomhoz tartozott. 1562-ben lakói reformátusok lettek. A török elleni és a kuruc harcok következtében elnéptelenedett. A 18. század második felében Karintiából érkeztek német ajkú katolikus telepesek ide, katolikus plébániáját 1762-ben alapították újra. A falut tűzvész sújtotta 1769-ben, 1857-ben és 1863-ban. A 20. század elején szeszgyár működött a községben, lakóinak magyarosodása már elkezdődött, ezt azonban a Csehszlovákiához csatolás megállította, bár 1910-21 között a magyarok aránya még megduplázódott (20,9 %-ra), 1930-ra már csak a lakosság 5,6 %-át alkották. 1945-ben a németek kitelepítésével és felső-vágmenti, valamint árvai szlovákok betelepítésével a község lakossága kicserélődött. 1947-ben közigazgatásilag hozzácsatolták az 1919-ig önálló, majd 1919–38 között Félhez tartozó Hideghét (Studené) községet. 1953-ban romániai, magyarországi, bulgáriai és jugoszláviai szlovákok települtek a községbe. 1956-ban határában katonai radarállomást létesítettek. 1974-ben szlovák nevét Most na Ostrove helyett Most pri Bratislave alakra változtatták. A község új címerét 2000-ben fogadták el. Kék pajzsban, zöld mezőn álló ezüstruhába öltözött szent, arany nimbusszal. Jobb kezében jobbharánt aranykopját tart, baljában aranycsatos ezüstövet. Előzménye egyházi motívum, Szent Tamást ábrázoló pecsétlenyomat a 17. századból.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Gótikus stílusú, Jézus Szíve temploma a 15. században épült, a 16. század második felében, majd 1910-ben átépítették. Korabeli freskói, valamint 14. századi kő keresztelőmedencéje fennmaradtak. A Hideghéthy család kastélya a 17. században épült. Határában található M.R. Štefánik síremléke.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PRUK. Portalis Német falu Pozsony Vármegyében, az Éberhárdi Uradalomhoz tartozik, lakosai katolikusok, fekszik Éberhárdnak szomszédságában, Püspöki, és Szúnyogdihoz is közel; határja 2 nyomásbéli, legelője kevés, de hasznos; réttyei közel vagynak az erdőhöz. HIDEGHÉT. vagy Gadendorf. Magyar falu Posony Várm. földes Urai B. Jeszenák, G. Forgách, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Fellnek szomszédságában, és annak filiája, határja két időre osztatott, kevés legelő mezein kivül semmi haszon vételekkel nem bír. Van benne egy régi formára épűltt kastély is, mely M. Forgách Familiához tartozik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pruck, német falu, Poson vmegyében, a pesti országutban, a Csalóközben, 753 katholikus 13 evangelikus, 7 zsidó lak. Kis erdő. F. u. az eberhárdi uradalom. Hideghét, (Gnadendorf), m. f., Pozson vmegyében, a pesti országutban, Pozsonhoz 1 1/2 órányira; 168 kath., 6 zsidó lak., középszerű szántóföldekkel. Rétje kevés; legelője elég. F. u. b. Jeszenák, Balassa, Bittera, s m. t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hidas, erősen magyarosodó, felsőcsallóközi német kisközség 169 házzal és 1025, róm. kath. vallású lakossal. Ősrégi szabadalmas község, mely 1238 óta szerepel. Régi kiváltságait már a XIII. században kapta. Hajdani neve, melyet a XIII. századtól egész a mult század végéig viselt, egész a legújabb időkig Pruck volt. I. Károly király 1335-ben Jakab pozsonyi bírónak és a bíró komájának birtokrészt adományoz itt, melybe két évvel később iktatták be őket. Az 1553-iki adókivetés szerint Serédy Gáspár nevén 4, Mérey Mihályén 5 és Farkas Ignáczén 1 porta adózik. 1647-ben részben a Kerekes család, részben az éberhardi uradalom bírja és e réven a Balassa, a báró Jeszenák és a gróf Apponyi család lett az ura, ma pedig a báró Vay családnak van itt birtoka. Ősi temploma 1315-ben már mint régi templom van említve, a mikor Károly comes helybenhagyja Belye comes régibb adományát az itteni templom javítására. Mai temploma az ősinek a helyén a XV. századnak a vége felé épülhetett, késői gót stilben. A községet az idők folyamán sok csapás érte; u. m. 1764-ben földrengés, 1769-ben tűzvész, a mikor is majdnem az egész község leégett. 1831-ben és 1873-ban kolera, 1857-ben, a mikor a templom is leégett és 1863-ban tűzvész martaléka lett a község. Hozzá tartoznak Valentinlak, Vay és Winkler béreslakok. Postája és távírója Éberhard, vasúti állomása Püspöki. Hideghét, szintén egyike a Felső-Csallóköz magyar kisközségeinek. Házainak száma 15, róm. kath. vallású lakosaié 153. 1294-ben egyszerűen Heet néven van említve, a mikor Ehun fia Tamás és Czik fia Thama ezt az örökölt birtokukat László comesnek zálogosítják le. 1305-ben Jakab pozsonyi bíró testvérének adja itteni birtokát. Egy 1308-iki oklevélben már Hideghét néven szerepel és ez okiratban az itt lakó pozsonyi nemes várjobbágyok vannak említve. 1394-ben már Némethét a neve és ekkor Zsigmond király Kanizsai János esztergomi érseknek adományozza. Később már Gnadendorf német neve is felmerül. Az 1553-iki portális összeírásban Török Balázs van említve birtokosául. A XVII. század vége felé a Maholányi, 1787-ben a Bertalanffy, később a Jeszenák bárói, a Balassa és a Bittera család bírta. Ma Hörandner Károlynak van itt kastélya, melyet a XVII. században valamelyik Hideghéti építtetett. Más forrás szerint ez a kastély előbb kolostor volt és Balassa János alakíttatta át kastélylyá. Az idők folyamán sok kézen fordult meg, míg végre vétel útján a mai tulajdonos birtokába került. A községben szeszgyár is van, mely szintén Hörandner Károlyé. Temploma nincsen. Postája és távírója Féll, vasúti állomása Misérd.

Magyar Katolikus Lexikon

Hidas, Dunahidas, v. Pozsony vm. (Most na Ostrove, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. somorjai esp. ker-ében. - Tp-át 1300 e. Szt Tamás tit-ra sztelték. Lakói 1562 u. ev-ok lettek. 1762: alapították újra. Anyanyelve 1910: ném., m. - Lakói 1910: 1156 r.k., 5 izr. össz. 1161. **

Štefánik, Milan Rastislav

1919.5.4.
Dunahidas - elhunyt
Politikus, diplomata és csillagász, a szlovák történelem jelentős alakja. A község határában, a ma róla elnevezett repülőtér közelében vesztette életét és itt is temették el.
Névelőfordulások
1238
Pruck
1773
Pruck,
1786
Pruck,
1808
Pruk, Bruck,
1863
Bruk,
1873
Brukk, Prukk,
1888
Hidas,
1913
Dunahidas,
1920
Bruk,
1927
Most na Ostrove, Bruck,
1948
Most na Ostrove,
1974
Most pri Bratislave

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dunahidas (Most pri Bratislave) 96
Telefon: 0245951215
Fax: 0245951207

Honlap: mostpribrati...ve.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mastný František (Független)

Képviselő-testület:
Kovačik Peter (Független)
Šípošová Michaela (Független)
Ragan Radoslav (Független)
Máté Jozef (Független)
Čulman Viliam (Független)
Trsťanová Ľudmila (Független)
Luciak Marek (Független)
Rendek Marek (Független)
Kohút Milan (KDH)
Rentková Katarína (Progresívne Slovensko)
Zuberec Peter (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Független 73% Független 8 képviselö KDH 9% KDH 1 képviselö Progresí... 9% Progresívne Slovensko 1 képviselö SaS, OBY... 9% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 11 képviselö
Dunahidasi Posta

Bratislavská 95

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Sport utca 470

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Augusztus 29. utca 384

Dunahidasi Anyakönyvi Hivatal

Dunahidas 96

Dunahidasi Községi Hivatal

Dunahidas 96

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 409 38%
szlovákok 38 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 563 53%
lengyelek 0 0%
egyéb 57 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1067
magyarok 227 18%
szlovákok 22 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1024 80%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1284
magyarok 288 21%
szlovákok 51 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1024 74%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1375
magyarok 53 4%
szlovákok 1405 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 25 2%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1494
magyarok 45 3%
szlovákok 1432 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 23 1%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 50 3%
összlétszám 1555
magyarok 41 2%
szlovákok 1883 88%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 20 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 184 9%
összlétszám 2144
magyarok 81 2%
szlovákok 3413 87%
ruszinok 11 0%
romák 3 0%
ukránok 23 1%
csehek 39 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 36 1%
ismeretlen 305 8%
összlétszám 3913
összlétszám 146
magyarok 95 65%
szlovákok 28 19%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 921
magyarok 314 34%
szlovákok 10 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 549 60%
lengyelek 0 0%
egyéb 48 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 123
magyarok 106 86%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 13%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1161
magyarok 121 10%
szlovákok 22 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1008 87%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1375
magyarok 288 21%
szlovákok 51 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1024 74%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2579
Választási részvétel: 47.11 %
Kiadott boríték: 1215
Bedobott boríték: 1215

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1200
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mastný František 707 58.92 % Független
Luciak Marek 307 25.58 % Független
Čulman Viliam 186 15.50 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zuberec Peter 680 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Rentková Katarína 672 Progresívne Slovensko
Kovačik Peter 536 Független
Šípošová Michaela 518 Független
Ragan Radoslav 501 Független
Máté Jozef 497 Független
Čulman Viliam 493 Független
Trsťanová Ľudmila 489 Független
Luciak Marek 468 Független
Rendek Marek 441 Független
Kohút Milan 439 KDH

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SDKÚ-DS 22.22% SDKÚ-DS 2 képviselö 9 képviselö
2018
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 9.09% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö Progresívne Slovensko 9.09% Progresívne Slovensko 1 képviselö Független 72.73% Független 8 képviselö KDH 9.09% KDH 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2048
Választási részvétel: 15.23 %
Kiadott boríték: 312
Bedobott boríték: 312
Választásra jogosult: 2052
Választási részvétel: 12.91 %
Kiadott boríték: 265
Bedobott boríték: 265
Választásra jogosult: 2 454
Választási részvétel: 25,63 %
Kiadott boríték: 629
Bedobott boríték: 628

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 308
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 613
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 148 48.05 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 97 31.49 % SMER - SD
Daniel Krajcer 22 7.14 % NOVA
Oskar Dobrovodský 21 6.82 % NaS - ns
Zdenka Beňová 6 1.95 % ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 3 0.97 % NP
Rastislav Blaško 3 0.97 % Független
Jaroslav Paška 3 0.97 % SNS
Karol Ondriáš 2 0.65 % KSS
Anton Čulen 2 0.65 % MS
Gabriel Karácsony 1 0.32 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 98 37.69% SMER - SD
Juraj Droba 130 21.21 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 102 16.64 % Független
Ján Mrva 90 14.68 % Független
Rudolf Kusý 88 14.36 % Független
Pavol Frešo 65 10.60 % Független
Daniel Krajcer 63 10.28 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 27 4.40 % Független
Martin Jakubec 16 2.61 % Független
Jozef Uhler 13 2.12 % Független
Lukáš Parízek 4 0.65 % SNS
Andrej Trnovec 4 0.65 % SĽSAH
Jozef Danko 3 0.49 % Független
Natália Hanulíková 2 0.33 % SZS
Jalal Suleiman 2 0.33 % KSS
Ľubomír Kolárik 2 0.33 % SZaSZO
Rastislav Blaško 1 0.16 % Független
Milan Lopašovský 1 0.16 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 264
Érvényes szavazólap: 591
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
István Pomichal 72 27.27% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Jurčík 71 26.89% SMER - SD
Blažej Slabý 52 19.70% NOVA
Jozef Hudák 33 12.50% SNS
Mária Gaspareková 27 10.23% NP
Michal Polónyi 9 3.41% PD
Juraj Jánošík 300 50.76% Független
Gabriel Kenderessy 144 24.37% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
István Pomichal 142 24.03% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Ján Hučko 95 16.07% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Jozef Dúcz 94 15.91% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Andrea Žilincová 82 13.87% SNS
Peter Molnár 55 9.31% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Vavríček 49 8.29% ĽS Naše Slovensko
Katarína Drgová 37 6.26% NP
Róbert Široký 25 4.23% VZDOR
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 41.32 %
Annamajor 122 15.23 %
Csölle 102 12.73 %
Dunahidas 82 10.24 %
Gútor 45 5.62 %
Szemet 45 5.62 %
Éberhard 36 4.49 %
Fél 34 4.24 %
Vők 4 0.50 %
Éberhard 500 29.48 %
Dénesd 266 15.68 %
Csölle 180 10.61 %
Fél 167 9.85 %
Dunahidas 144 8.49 %
Gútor 141 8.31 %
Annamajor 141 8.31 %
Vők 80 4.72 %
Szemet 77 4.54 %
Fél 473 23.29 %
Dénesd 450 22.16 %
Éberhard 240 11.82 %
Csölle 209 10.29 %
Gútor 170 8.37 %
Annamajor 161 7.93 %
Dunahidas 142 6.99 %
Vők 103 5.07 %
Szemet 83 4.09 %
Éberhard 456 40.39 %
Dénesd 215 19.04 %
Dunahidas 94 8.33 %
Annamajor 92 8.15 %
Csölle 84 7.44 %
Fél 78 6.91 %
Gútor 67 5.93 %
Szemet 37 3.28 %
Vők 6 0.53 %
Dénesd 916 35.63 %
Csölle 378 14.70 %
Annamajor 369 14.35 %
Dunahidas 300 11.67 %
Éberhard 178 6.92 %
Szemet 161 6.26 %
Gútor 160 6.22 %
Fél 100 3.89 %
Vők 9 0.35 %
Fél 314 34.09 %
Dénesd 121 13.14 %
Éberhard 103 11.18 %
Csölle 96 10.42 %
Dunahidas 95 10.31 %
Annamajor 89 9.66 %
Gútor 47 5.10 %
Szemet 45 4.89 %
Vők 11 1.19 %
Dénesd 149 39.42 %
Csölle 61 16.14 %
Annamajor 44 11.64 %
Dunahidas 37 9.79 %
Szemet 29 7.67 %
Gútor 24 6.35 %
Éberhard 17 4.50 %
Fél 17 4.50 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 19.94 %
Gútor 66 19.08 %
Csölle 56 16.18 %
Dunahidas 55 15.90 %
Szemet 31 8.96 %
Annamajor 31 8.96 %
Éberhard 24 6.94 %
Fél 13 3.76 %
Vők 1 0.29 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 44.07 %
Annamajor 41 15.19 %
Csölle 33 12.22 %
Dunahidas 25 9.26 %
Gútor 19 7.04 %
Szemet 14 5.19 %
Éberhard 13 4.81 %
Fél 6 2.22 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
SNS
312 29.55%
VPN
299 28.31%
KSČ
148 14.02%
KDH
103 9.75%
DS
56 5.30%
SZ
52 4.92%
SPV
26 2.46%
SSL
25 2.37%
SD
17 1.61%
Együttélés-MKDM
15 1.42%
Egyéb
3 0.28%
Érvényes szavazatok 1056
HZDS
458 46.36%
SNS
213 21.56%
SDĽ
98 9.92%
SDSS
31 3.14%
SKDH
31 3.14%
KDH
26 2.63%
SZS
22 2.23%
KSS
19 1.92%
SZ
18 1.82%
Együttélés-MKDM
14 1.42%
ODÚ
13 1.32%
DS-ODS
13 1.32%
Magyar Polgári Párt
9 0.91%
SPI
6 0.61%
SSL-SNZ
5 0.51%
Egyéb
12 1.21%
Érvényes szavazatok 988
HZDS-RSS
443 47.84%
SP-VOĽBA
111 11.99%
SNS
92 9.94%
81 8.75%
ZRS
41 4.43%
KDH
39 4.21%
MK
29 3.13%
NS
24 2.59%
SPK
21 2.27%
DS
18 1.94%
KSS
12 1.30%
KSÚ
8 0.86%
HZPCS
6 0.65%
Egyéb
1 0.11%
Érvényes szavazatok 926
SDK
325 28.66%
HZDS
323 28.48%
SDĽ
185 16.31%
SNS
135 11.90%
SOP
99 8.73%
MKP
25 2.20%
KSS
19 1.68%
NSK
8 0.71%
ZRS
7 0.62%
Egyéb
8 0.71%
Érvényes szavazatok 1134
HZDS
223 23.90%
SDKU
183 19.61%
SMER
131 14.04%
ANO
113 12.11%
MKP
44 4.72%
PSNS
36 3.86%
SNS
35 3.75%
KSS
31 3.32%
KDH
31 3.32%
HZD
20 2.14%
SDA
20 2.14%
SDĽ
18 1.93%
ZAR
11 1.18%
SZS
11 1.18%
NOSNP
7 0.75%
ZRS
6 0.64%
OKS
5 0.54%
Egyéb
8 0.86%
Érvényes szavazatok 933
SDKU DS
187 26.38%
SMER
179 25.25%
SNS
122 17.21%
ĽS HZDS
75 10.58%
KSS
32 4.51%
SF
29 4.09%
MKP
28 3.95%
KDH
28 3.95%
ANO
10 1.41%
NADEJ
9 1.27%
OKS
3 0.42%
Egyéb
7 0.99%
Érvényes szavazatok 709
SDKU DS
263 24.88%
SMER
251 23.75%
SaS
241 22.80%
SNS
70 6.62%
Most-Híd
64 6.05%
KDH
56 5.30%
ĽS HZDS
41 3.88%
SDĽ
27 2.55%
Únia
20 1.89%
KSS
7 0.66%
Paliho Kapurkova
5 0.47%
MKP
5 0.47%
Egyéb
7 0.66%
Érvényes szavazatok 1057
SMER SD
416 35.59%
SaS
138 11.80%
OĽaNO
123 10.52%
SDKU DS
118 10.09%
SNS
87 7.44%
Most-Híd
71 6.07%
KDH
64 5.47%
Zmena zdola DU
34 2.91%
99 Percent
23 1.97%
SSS NM
17 1.45%
SZ
15 1.28%
NaS ns
11 0.94%
ĽS HZDS
10 0.86%
Zelení
7 0.60%
MKP
6 0.51%
Obyčajní ľudia
5 0.43%
SZS
5 0.43%
Egyéb
19 1.63%
Érvényes szavazatok 1169
SaS
336 21.62%
SMER SD
291 18.73%
OĽANO-NOVA
216 13.90%
SME RODINA
182 11.71%
SNS
148 9.52%
#SIEŤ
103 6.63%
Most-Híd
94 6.05%
LSNS
76 4.89%
KDH
36 2.32%
SKOK!
27 1.74%
SZS
8 0.51%
TIP
7 0.45%
MKP
5 0.32%
Egyéb
25 1.61%
Érvényes szavazatok 1554
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések