SK
KS
.....

Buzita

Község

címer zászló
1083 100% magyar 1910
588 49% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Buzita
Hivatalos szlovák megnevezés:
Buzica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Cserehát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Buzitapuszta, (Csehipuszta), (Gyulaház), Ortás, Remete
Koordináták:
48.53453445, 21.07751274
Terület:
19,86 km2
Rang:
község
Népesség:
1205
Tszf. magasság:
214 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04473
Település kód:
521264
Szervezeti azonosító:
324035
Adóazonosító:
2020746035

A község a Cserehát északi lejtőin, a Kanyapta-medence déli peremén fekszik, Szepsitől 12 km-re délkeletre, Kassától 32 km-re délnyugatra. Mellékutak kötik össze Szepsivel, Nagyidával (11 km), Restével (3 km) és Kenyheccel (15 km), valamint a magyarországi Büttössel (10 km) és Szemerével (11 km). A közvetlenül a falu mellett húzódó államhatár csak 2006 óta átjárható. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Reste, északról Csécs, Szeszta és Komaróc, keletről Alsólánc és Perény-Hím (felsőlánci kataszter), délről pedig Büttös, Szemere, Pusztaradvány és Hernádpetri községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával határának 37,7 %-át elveszítette, területe 31,90 km²-ről 19,86 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 1088, 1921-ben 938, 1938-ban pedig 1065, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között népessége 12,6 %-al nőtt (1061 főről 1195-re). 1945 után a belső telepítések során közép- és kelet-szlovákiai szlovák családok költöztek a községbe. Magyar többségét napjainkig megőrizte, de a vidékre jellemző erőteljes asszimiláció itt is érvényesült, ebben a 20 éves időszakban a magyar nemzetiségűek aránya 76,8 %-ról 52,5 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 20 %-ról 35,6 %-ra emelkedett. A magyar anyanyelvűek aránya 62,8 % volt 2011-ben. A lakosság többsége (75,9 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 7,5 % (1921-ben még 12,9 % volt). 1921-ben még számottevő görög katolikus (14,0 %) és izraelita (3,4 %) lakossága is volt a községnek.

Történelem

1262-ben villa Bozita néven említik először. Neve valószínűleg a szláv Božeta névből eredeztethető, utalva a 11. században élt Fancsal nádor apjára, akinek neve Bozete volt. A falu a tatárjárás alatt elnéptelenedett, viszont a 14. században már többször ülésezett itt Abaúj vármegye képviselőtestülete. Kezdetben az Aba nemzetségbeli Kardos család birtoka volt, ám miután a család kegyvesztett lett, a király Buzitai Balázsnak adományozta a községet, később a Szentimreyeké lett. Lakói 1550 körül református hitre tértek. A lakosság száma a 17.század végéig jelentősen csökkent, ezért a földbirtokosok más vidékekről is telepítettek be lakosokat. 1738-ban pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot. 1828-ban 177 házban már 1344 lakos él Buzitán, aki főleg földműveléssel és szövéssel foglalkoztak. A 18. században már ismét római katolikus többségű falu, plébániáját 1740-ben alapították újra. 1811-ben gőzmalom létesült a községben. 1881-ig Abaúj, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1919. június 2-án véres ütközet játszódott le a falu területén a magyar Vörös Hadsereg katonái és a cseh legionisták között, ebben a harcban 13 polgári személy esett áldozatul. 1920-ban a trianoni határ megvonásakor határközséggé vált és egyben határának csaknem kétötödét is elveszítette. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 nyarán zsidó lakosságát (1938-ban 19 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944 végén 6 hétig állt itt a front, a község súlyos károkat szenvedett. 1945 után közép- és kelet-szlovákiai szlovák családokat telepítettek a községbe és 8 buzitai családot telepítettek át Magyarországra. 1957-ben a buzitai határátkelőt lezárták és csak 2006-ban nyitották meg újra, ekkor épült meg a Szemerére vezető országút is. A Csemadok és a Pódium Színházi Társulás 2000 óta Buzitán és Szepsiben rendezi meg az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű magyar alapiskola és óvoda található. Szent Keresztnek szentelt római katolikus temploma 1786-97-ben épült klasszicista stílusban, református temploma 1805-ben épült. A Szentimrey-kastély 19. századi klasszicista stílusú építmény.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BUZITA. Buzitze, Buzics. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Kassátol egy, és negyed rész mértföldnyire, minden elegendő javai lévén, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Buzitha, magyar falu, Abauj vgyében, Kassához 1 órányira; felemelkedett helyen a Kanyapta mocsár mellett; 807 r. kath. 129 g. kath., 8 evang., 176 ref., 28 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplomok. Szántófölde meglehetős; erdeje derék; vizimalma van, de ivó vize rosz. F. u. Szentimrey, Korponay, Pongrácz, Szeldmayer s m.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

E kies hegyaljban sűrűn sorakozó faluk mindenikében találunk egy, vagy több érdekes udvarházat, melyek némelyike a kastély nevet is megérdemli; így Alsó-Láncz községben Hedry József kastélya, odább Buzita népes faluban Szentimrey Gellért nagy ódon udvarháza, melynek alakján és régiségén kivűl különösebb nevezetességet adnak a benne őrzött becses gyűjtemények: nagy számú régi festmények, XVI., XVII. s XVIII. századból való érdekes nyomtatványok, kézíratok, stb.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Félórányira kelet felé fekszik Buzita község körjegyzőséggel, 204 házzal, 1203 magyar lakossal. Postája magának van, távirója Nagy-Ida, vagy Szepsi. Itt van Szentimrey Gellért nagybirtokos régi kastélya, mely már kétszáz évvel ezelőtt is a család birtokában volt. Ódon, nagy, érdekes épület, tágas lakosztályokkal. Sok régi festményt és nyomtatványt találunk itt megőrizve, többek közt egri, lőcsei, bártfai, kassai, nagyszombati, pozsonyi stb. nyomtatványokat a XVI., XVII. és XVIII. századból és Gvadányi Sándornak, Szendrő vára kapitányának eredeti kéziratkönyvét 1696-ból, naplószerü jegyzetekkel, latin és német fogalmazványokkal. Mint ritkaságot, fölemlitjük e gyűjteményben egy bizanczi motivumokkal selyemmel himzett Mária-képet, melyen következő felirat olvasható: „Wahre Abbildung des marianischen Gnadenbild, so Ao. 1696 den 4. Novemb. zu Beer in ober Ungarn zum ersten dann auch zu mehrmalen auf beuden augen weunte.” A községnek két temploma van, róm. katholikus és református. Az elsőt Szentimrey Pál épittette 1740-ben. Benne van a család ezen ágának sirboltja és oratoriuma. Buzita határában találtak bronzkori emlékeket is.

Magyar Katolikus Lexikon

Buzita, v. Abaúj-Torna vm. (Buzica, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1262: Bozita. Szt Kereszt felmagasztalása tp-át 1332 e. építették, a pbnia 1334: „virágzott”. Lakói 1550 k. ref-ok lettek, 1740: alapították újra. A visszaszerzett tp. szűknek bizonyult, Bárczy Imre és neje, Lánczy Zsuzsanna 1786: új tp. alapkövét tétette le, gr. Kerglevics József, Szentimrey Pál és neje, Bárczy Anna bőkezűségéből 1797: sztelték a régi tit-ra. Nagy harangját 1923: Kassán a Buchner testvérek öntötték. Orgonáját a 19. sz-ban a Rieger gyár építette. Anyanyelve 1940: m. - Filiái 1915: Alsólánc, Felsőlánc, Reste. - 1740-től szerzetesek, 1781: Vörös Ignác, 1796: Bilisics János, 1819: Géczy József, 1824: Bárczy Boldizsár, 1829: Horváth József, 1880: Entzinger Róbert, 1900: Ignácz János, 1913: Nagyiványi József, 1940: Listyák Jenő, 1941: Sáray Mihály, 1945: Manczos Antal, 1951: Szmrecsányi Elek, 1964: Kern János, 1976: Szabó Bartko Elek. - Lakói 1840: 823 r.k., 231 g.k., 10 ev., 160 ref., 38 izr., össz. 1262; 1910: 747 r.k., 142 g.k., 1 g.kel., 5 ev., 149 ref., 44 izr.,össz. 1088; 1940: 784 r.k., 111 g.k., 1 g.kel., 4 ev., 90 ref., 19 izr., össz. 1009; 1970: össz. 1179, 84,4 %-a m, 1991: össz. 1061, m. 815 (76,81%); 1996: 842 r.k., össz. 1056; 2001: össz. 1142, m. 725 (63,49%). Szabó Bartko Elek KTN I:172. - Gerecze II:68. - Schem. Cass. 1915:56; 2000:74.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Buzita. Már az őskorban lakott hely, amit a határában feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. A tatárjárás után telepítették németekkel. 1249ben IV. Béla kiváltságokat adott lakóinak. 1262-ben V. Istvántól Prêchât (Perecsét) kapták, de 1263-ban ez a birtok visszakerül a jászóvári konvent kezére. Mátyás király buzitai Magyar Balázsnak adományozza. Ennek hősi elhunyta után 1497-ben a király a Vid-nemzetségbeli Kardos Cherubinnak adományozza. A XVI. században a bozitai Bécz-család a földesura. A XVII. századtól a Szentimrey-családnak volt itt birtoka és az ősi Szenimrey kastélyban igen értékes régiségek találhatók. Hozzátartozik Baromlaktanya, Csebitanya, Rózsástanya. A község területe 3451 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1065

Gurdélyi Endre

1816. 11. 30.
Buzita - megszületett
Nagyida A település orvosa.

Máté László

1942. 11. 22.
Szilice - megszületett
Nyitra - tanult
1960-1971
Buzita - tanított

Kmeczkó Mihály

1944.7.20.
Buzita - megszületett
1965-1969
Nagyszarva - tanított
Névelőfordulások
1262
villa Bozita
1773
Buzitha, Buzicze
1786
Buzitta, Buzicze
1808
Buzita, Buzyce
1863
Buzita
1948
Buzica
1994
Buzita

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Buzita (Buzica) 130
Telefon: 0554665117
Fax: 0554665101

Honlap: obecbuzica.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Mohňanský Jozef (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Mida Štefan (Független)
Kocsisová Viktória (Független)
Képes Alexander (SMK-MKP)
Görcsös János (SMK-MKP)
Maliňák Štefan (SMK-MKP)
Török Bartolomej (SMK-MKP)
Sztuppenová Zuzana (SMK-MKP)
Adam Dezider (SMK-MKP)
Konkoľ Tomáš (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Buzitai Posta

Buzita 130

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Buzita 327

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Buzita 257

Buzitai Anyakönyvi Hivatal

Buzita 130

Buzitai Községi Hivatal

Buzita 130

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 901 96%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 31 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 942
magyarok 1083 100%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1088
magyarok 866 92%
szlovákok 23 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 49 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 938
magyarok 815 77%
szlovákok 212 20%
ruszinok 0 0%
romák 31 3%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1061
magyarok 725 63%
szlovákok 367 32%
ruszinok 0 0%
romák 17 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 31 3%
összlétszám 1142
magyarok 628 53%
szlovákok 425 36%
ruszinok 1 0%
romák 16 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 122 10%
összlétszám 1195
magyarok 588 49%
szlovákok 569 47%
ruszinok 0 0%
romák 13 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 38 3%
összlétszám 1212
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 972
Választási részvétel: 47.22 %
Kiadott boríték: 459
Bedobott boríték: 459

Polgármester

Érvényes szavazólap: 409
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mohňanský Jozef 409 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Képes Alexander 308 SMK-MKP
Görcsös János 282 SMK-MKP
Maliňák Štefan 276 SMK-MKP
Török Bartolomej 270 SMK-MKP
Mida Štefan 266 Független
Sztuppenová Zuzana 258 SMK-MKP
Kocsisová Viktória 246 Független
Adam Dezider 244 SMK-MKP
Konkoľ Tomáš 206 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 44.44% Független 4 képviselö SMK-MKP, MOST - HÍD, SMER-SD 55.56% SMK-MKP, MOST - HÍD, SMER-SD 5 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 952
Választási részvétel: 21.32 %
Kiadott boríték: 203
Bedobott boríték: 203
Választásra jogosult: 947
Választási részvétel: 8.45 %
Kiadott boríték: 80
Bedobott boríték: 80
Választásra jogosult: 970
Választási részvétel: 29,27 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 183
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 247
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 138 75.41 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 19 10.38 % KDS
Dominika Palaščáková 7 3.83 % NOVA
Jozef Holečko 7 3.83 % Független
Marek Ďurán 5 2.73 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 4 2.19 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 2 1.09 % Független
Lukáš Sisák 1 0.55 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 11 13.92% KDS
Richard Raši 112 45.34 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 72 29.15 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 41 16.60 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 12 4.86 % Független
Adam Šepetka 3 1.21 % NAJ
Jarmila Tkáčová 2 0.81 % SNS
Štefan Surmánek 1 0.40 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 0.40 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.40 % Független
Rudolf Botka 1 0.40 % NP
Oliver Petrík 1 0.40 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 196
Érvényes szavazólap: 278
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
István Zachariaš 121 61.73% SMK-MKP
László Iván 109 55.61% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 105 53.57% Független
László Köteles 99 50.51% SMK-MKP
Jozef Holečko 74 37.76% Független
Anton Király 57 29.08% SMK-MKP
Jozef Konkoly 57 29.08% SMER - SD
Elena Fialková 50 25.51% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 41 20.92% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 38 19.39% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Norbert Krušinský 34 17.35% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 19 9.69% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 14 7.14% Független
Štefan Petrík 14 7.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Anton Medvec 11 5.61% Független
Tomáš Suchý 10 5.10% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 9 4.59% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 9 4.59% Független
Monika Bérešová 7 3.57% SZS
Róbert Šándor 7 3.57% Független
František Petro 7 3.57% SMER - SD
Dominika Palaščáková 7 3.57% NOVA
Miroslav Bačenko 6 3.06% Független
Roman Horváth 6 3.06% SRÚS
Alexander Bimbo 6 3.06% SRÚS
Ivan Buchla 6 3.06% SNS
Slavomír Horváth 6 3.06% SNS
Ľubomír Šimko 5 2.55% SMER - SD
Ján Bačo 5 2.55% SĽS
Viliam Bačo 5 2.55% Független
Marián Tóth 4 2.04% SaS
Martin Baltes 4 2.04% SĽS
Róbert Čarny 4 2.04% SNS
Monika Vargová 3 1.53% SNS
Ján Marton 3 1.53% NOVA
Marián Kertész 3 1.53% PD
Michal Rečka 3 1.53% SMER - SD
Štefan Laczkó 3 1.53% 7 STATOČNÝCH
Božena Letková 3 1.53% Független
Elena Majancsíková 3 1.53% SĽS
Rastislav Moric 2 1.02% 7 STATOČNÝCH
Jozef Koňa 2 1.02% SĽS
Ján Kokarda 2 1.02% Független
Vojtech Staňo 2 1.02% SMER - SD
Mária Topoľančinová 2 1.02% ĽS-HZDS
Július Grulyo 2 1.02% Független
Františka Kočišová 2 1.02% SĽS
Radoslav Šimko 2 1.02% SNS
Ladislav Miko 2 1.02% 7 STATOČNÝCH
Ľubica Holováčová 1 0.51% SĽS
Ladislav Vojtko 1 0.51% KSS
Ivan Hriczko 1 0.51% Független
Karol Dzugas 1 0.51% Független
Peter Papáč 1 0.51% KSS
Jozef Tischler 1 0.51% SĽS
Ján Stanislav 1 0.51% SNS
Viktor Dulina 1 0.51% Független
Vladimír Popovič 1 0.51% SMS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Alexander Képes 223 80.22% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 141 50.72% SMK-MKP
Tamás Iván 107 38.49% SMK-MKP
Gábor Szalay 107 38.49% SMK-MKP
István Zachariaš 103 37.05% SMK-MKP
László Köteles 93 33.45% SMK-MKP
Anton Király 84 30.22% SMK-MKP
Csaba Simkó 78 28.06% SMK-MKP
Elena Fialková 39 14.03% MOST - HÍD
Norbert Krušinský 34 12.23% MOST - HÍD
Mária Lacková 30 10.79% Független
Roland Szabó 26 9.35% SMER-SD
Július Beluscsák 25 8.99% Független
Július Pelegrin 20 7.19% Független
Slavomír Borovský 18 6.47% DS
Július Begala 17 6.12% Független
Tibor Bráz 15 5.40% Független
Alexander Horváth 14 5.04% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 13 4.68% MKDA-MKDSZ
Csaba Káposztás 12 4.32% MKDA-MKDSZ
Ján Serbin 12 4.32% Független
Peter Kocai 12 4.32% NAJ
Attila Oravecz 11 3.96% MOST - HÍD
Peter Solár 11 3.96% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anton Medvec 10 3.60% Független
Jaroslav Pástor 9 3.24% MOST - HÍD
Ján Horváth 9 3.24% Független
Imrich Bakši 8 2.88% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ervín Kompuš 8 2.88% NAJ
Augustín Köteles 8 2.88% NAJ
Ondrej Bernát 7 2.52% SMER-SD
Radoslav Hodor 7 2.52% Független
Tomáš Kozlai 7 2.52% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jarmila Vaňová 7 2.52% ŠKV
Štefan Hudák 6 2.16% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 6 2.16% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 6 2.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Barcal 6 2.16% Független
Ivan Hriczko 6 2.16% ŠKV
Marcela Demkeová 5 1.80% ĽS Naše Slovensko
Pavol Lehotský 5 1.80% Független
Erika Zámboriová 5 1.80% ŠKV
Michal Rečka 5 1.80% SMER-SD
Ján Kokarda 4 1.44% Független
Martin Baltes 4 1.44% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 4 1.44% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 4 1.44% Független
Mária Dulovičová 4 1.44% Független
Anetta Strýčková 4 1.44% Független
Gabriel Böhm 4 1.44% Független
Vlastimil Lakatoš 3 1.08% Független
František Petro 3 1.08% SMER-SD
Slavomír Horváth 2 0.72% SNS
Ladislav Vojtko 2 0.72% KSS
Rudolf Varga 2 0.72% VZDOR
Martina Dutková 2 0.72% Független
Monika Gergelová 2 0.72% SNS
Peter Seman 2 0.72% KSS
Pavol Bujňák 2 0.72% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tomáš Suchý 1 0.36% ŠANCA
Jozef Krešák 1 0.36% ŠANCA
Július Grulyo 1 0.36% Független
Peter Derevjaník 0 0.00% SMER-SD
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 32.66 %
Torna 145 6.99 %
Buzita 141 6.80 %
Somodi 111 5.35 %
Makranc 110 5.31 %
Debrőd 109 5.26 %
Csécs 94 4.53 %
Szeszta 73 3.52 %
Jászó 69 3.33 %
Jánok 64 3.09 %
Perény - Hím 63 3.04 %
Komaróc 63 3.04 %
Áj 57 2.75 %
Reste 57 2.75 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.46 %
Tornaújfalu 49 2.36 %
Alsólánc 48 2.32 %
Zsarnó 47 2.27 %
Bódvavendégi 40 1.93 %
Nagyida 40 1.93 %
Péder 40 1.93 %
Abaújszina 33 1.59 %
Pány 22 1.06 %
Mecenzéf 21 1.01 %
Jászómindszent 12 0.58 %
Tornahorváti 12 0.58 %
Szádelő 12 0.58 %
Kenyhec 11 0.53 %
Miglécnémeti 11 0.53 %
Stósz 7 0.34 %
Kisida 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 39.30 %
Torna 110 13.30 %
Kecer 63 7.62 %
Szepsi 47 5.68 %
Mecenzéf 28 3.39 %
Áj 16 1.93 %
Buzita 14 1.69 %
Jászómindszent 13 1.57 %
Csécs 11 1.33 %
Jászóújfalu 10 1.21 %
Kisida 9 1.09 %
Abaújszakaly 9 1.09 %
Györke 8 0.97 %
Kenyhec 8 0.97 %
Hernádcsány 8 0.97 %
Tornaújfalu 7 0.85 %
Abos 7 0.85 %
Izdobabeszter 7 0.85 %
Abaújszina 6 0.73 %
Stósz 6 0.73 %
Budamér 5 0.60 %
Hernádszentistván 5 0.60 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.60 %
Hernádszokoly 5 0.60 %
Pány 5 0.60 %
Enyicke 5 0.60 %
Benyék 5 0.60 %
Semse 5 0.60 %
Bolyár 5 0.60 %
Hernádzsadány 4 0.48 %
Rozgony 4 0.48 %
Debrőd 4 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Nagyida 4 0.48 %
Miglécnémeti 4 0.48 %
Zsarnó 4 0.48 %
Alsókemence 4 0.48 %
Lapispatakújtelep 4 0.48 %
Szeszta 3 0.36 %
Hilyó 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Nagyszalánc 3 0.36 %
Alsólánc 3 0.36 %
Patacskő 3 0.36 %
Sároskőszeg 3 0.36 %
Felsőmislye 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Szaláncújváros 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Alsómislye 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Baska 3 0.36 %
Perény - Hím 3 0.36 %
Lapispatak 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Makranc 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Alsóhutka 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Aranyida 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Kassamindszent 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 30.73 %
Buzita 223 13.41 %
Csécs 84 5.05 %
Perény - Hím 79 4.75 %
Torna 77 4.63 %
Szeszta 77 4.63 %
Reste 67 4.03 %
Makranc 66 3.97 %
Komaróc 55 3.31 %
Debrőd 55 3.31 %
Somodi 53 3.19 %
Alsólánc 51 3.07 %
Nagyida 49 2.95 %
Tornaújfalu 38 2.29 %
Jászó 37 2.22 %
Áj 37 2.22 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.92 %
Zsarnó 31 1.86 %
Péder 30 1.80 %
Abaújszina 29 1.74 %
Jánok 28 1.68 %
Bódvavendégi 25 1.50 %
Mecenzéf 15 0.90 %
Semse 11 0.66 %
Pány 10 0.60 %
Kenyhec 9 0.54 %
Hernádcsány 9 0.54 %
Tornahorváti 8 0.48 %
Kassamindszent 8 0.48 %
Miglécnémeti 8 0.48 %
Györke 7 0.42 %
Enyicke 6 0.36 %
Kecer 6 0.36 %
Kisida 5 0.30 %
Izdobabeszter 5 0.30 %
Jászómindszent 5 0.30 %
Hernádszentistván 5 0.30 %
Regeteruszka 4 0.24 %
Királynép 4 0.24 %
Jászóújfalu 4 0.24 %
Szádelő 4 0.24 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Patacskő 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Hatkóc 3 0.18 %
Rozgony 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Aranyida 2 0.12 %
Felsőkemence 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Felsőmecenzéf 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 18.81 %
Jászómindszent 108 11.04 %
Stósz 76 7.77 %
Felsőmecenzéf 50 5.11 %
Szepsi 38 3.89 %
Kisida 36 3.68 %
Hernádcsány 24 2.45 %
Jászó 24 2.45 %
Kassamindszent 24 2.45 %
Jászóújfalu 22 2.25 %
Kassabéla 19 1.94 %
Rozgony 18 1.84 %
Budamér 18 1.84 %
Hernádszokoly 17 1.74 %
Semse 17 1.74 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.53 %
Sároskőszeg 15 1.53 %
Felsőtőkés 14 1.43 %
Kassaolcsvár 14 1.43 %
Csécs 12 1.23 %
Lengyelfalva 12 1.23 %
Torna 12 1.23 %
Izdobabeszter 12 1.23 %
Hernádszentistván 12 1.23 %
Idabukóc 11 1.12 %
Aranyida 11 1.12 %
Lapispatak 11 1.12 %
Koksóbaksa 10 1.02 %
Felsőmislye 9 0.92 %
Alsótőkés 9 0.92 %
Tarcavajkóc 8 0.82 %
Abaújszakaly 8 0.82 %
Tizsite 8 0.82 %
Baska 8 0.82 %
Hatkóc 7 0.72 %
Szalánchuta 7 0.72 %
Enyicke 7 0.72 %
Abaújnádasd 7 0.72 %
Nagyida 7 0.72 %
Abaújszina 7 0.72 %
Hilyó 7 0.72 %
Perény - Hím 7 0.72 %
Magyarbőd 7 0.72 %
Hernádgecse 7 0.72 %
Nagyszalánc 7 0.72 %
Györke 6 0.61 %
Garbócbogdány 6 0.61 %
Makranc 6 0.61 %
Lapispatakújtelep 6 0.61 %
Kelecsenyborda 6 0.61 %
Kecer 6 0.61 %
Királynép 6 0.61 %
Hernádzsadány 6 0.61 %
Rás 5 0.51 %
Pány 5 0.51 %
Rudnok 5 0.51 %
Kisladna 5 0.51 %
Terebő 5 0.51 %
Hernádgönyű 4 0.41 %
Buzita 4 0.41 %
Ájfalucska 4 0.41 %
Abaújharaszti 4 0.41 %
Zsarnó 4 0.41 %
Kalsa 4 0.41 %
Petőszinye 4 0.41 %
Szeszta 4 0.41 %
Nagyladna 4 0.41 %
Ósvacsákány 3 0.31 %
Felsőcsáj 3 0.31 %
Györgyi 3 0.31 %
Abaújrákos 3 0.31 %
Apátka 3 0.31 %
Jánok 3 0.31 %
Alsómislye 3 0.31 %
Abos 3 0.31 %
Alsóhutka 3 0.31 %
Benyék 3 0.31 %
Miglécnémeti 3 0.31 %
Újszállás 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Ósva 2 0.20 %
Szaláncújváros 2 0.20 %
Balogd 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Somodi 2 0.20 %
Regeteruszka 2 0.20 %
Bátyok 2 0.20 %
Debrőd 2 0.20 %
Tornaújfalu 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Bölzse 2 0.20 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.91 %
Buzita 84 6.19 %
Torna 66 4.86 %
Makranc 50 3.68 %
Szeszta 45 3.32 %
Csécs 39 2.87 %
Debrőd 38 2.80 %
Áj 31 2.28 %
Somodi 30 2.21 %
Tornaújfalu 30 2.21 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.06 %
Nagyida 27 1.99 %
Perény - Hím 26 1.92 %
Alsólánc 26 1.92 %
Zsarnó 26 1.92 %
Jánok 26 1.92 %
Reste 23 1.69 %
Péder 22 1.62 %
Jászó 22 1.62 %
Bódvavendégi 21 1.55 %
Rudnok 17 1.25 %
Komaróc 17 1.25 %
Mecenzéf 15 1.11 %
Jászómindszent 13 0.96 %
Hernádcsány 13 0.96 %
Abaújszina 12 0.88 %
Tornahorváti 11 0.81 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Aranyida 7 0.52 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 10.26 %
Hernádszentistván 216 8.62 %
Sároskőszeg 164 6.54 %
Hernádszokoly 138 5.51 %
Budamér 79 3.15 %
Rozgony 58 2.31 %
Kassabéla 40 1.60 %
Abos 40 1.60 %
Kassamindszent 39 1.56 %
Kisida 37 1.48 %
Terebő 34 1.36 %
Hernádcsány 30 1.20 %
Enyicke 28 1.12 %
Jászómindszent 28 1.12 %
Királynép 28 1.12 %
Szepsi 26 1.04 %
Tarcavajkóc 25 1.00 %
Koksóbaksa 23 0.92 %
Izdobabeszter 23 0.92 %
Lapispatak 19 0.76 %
Benyék 18 0.72 %
Hernádzsadány 18 0.72 %
Kisladna 18 0.72 %
Felsőmislye 17 0.68 %
Rás 17 0.68 %
Hernádgecse 17 0.68 %
Nagyszalánc 16 0.64 %
Kassaolcsvár 16 0.64 %
Lapispatakújtelep 15 0.60 %
Kenyhec 15 0.60 %
Alsómislye 15 0.60 %
Eszkáros 14 0.56 %
Baska 14 0.56 %
Regeteruszka 14 0.56 %
Alsótőkés 14 0.56 %
Perény - Hím 13 0.52 %
Bölzse 13 0.52 %
Abaújnádasd 13 0.52 %
Csécs 12 0.48 %
Hatkóc 12 0.48 %
Nagyladna 12 0.48 %
Lengyelfalva 12 0.48 %
Aranyida 12 0.48 %
Abaújszina 11 0.44 %
Semse 11 0.44 %
Felsőhutka 11 0.44 %
Mecenzéf 11 0.44 %
Garbócbogdány 10 0.40 %
Kalsa 10 0.40 %
Buzita 10 0.40 %
Jászóújfalu 10 0.40 %
Torna 10 0.40 %
Kecer 10 0.40 %
Magyarbőd 10 0.40 %
Felsőtőkés 10 0.40 %
Györke 10 0.40 %
Alsóhutka 9 0.36 %
Abaújszakaly 9 0.36 %
Hilyó 8 0.32 %
Idabukóc 8 0.32 %
Alsókemence 8 0.32 %
Tizsite 7 0.28 %
Jászó 7 0.28 %
Szalánchuta 7 0.28 %
Hernádgönyű 7 0.28 %
Stósz 7 0.28 %
Felsőmecenzéf 7 0.28 %
Abaújharaszti 6 0.24 %
Bolyár 6 0.24 %
Ósva 6 0.24 %
Bunyita 6 0.24 %
Györgyi 6 0.24 %
Bátyok 5 0.20 %
Szaláncújváros 5 0.20 %
Nagyida 5 0.20 %
Pány 5 0.20 %
Felsőcsáj 4 0.16 %
Ránkfüred 4 0.16 %
Ránk 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Szeszta 3 0.12 %
Újszállás 3 0.12 %
Ósvacsákány 3 0.12 %
Rudnok 3 0.12 %
Miglécnémeti 3 0.12 %
Balogd 3 0.12 %
Sárosófalu 3 0.12 %
Alsócsáj 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Áj 3 0.12 %
Füzérnádaska 3 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.12 %
Felsőkemence 3 0.12 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Kecerlipóc 2 0.08 %
Somodi 2 0.08 %
Abaújrákos 2 0.08 %
Apátka 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Makranc 2 0.08 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 25.18 %
Szepsi 178 11.43 %
Csécs 34 2.18 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.06 %
Áj 31 1.99 %
Makranc 29 1.86 %
Somodi 26 1.67 %
Tornaújfalu 25 1.61 %
Jánok 23 1.48 %
Perény - Hím 20 1.28 %
Zsarnó 20 1.28 %
Bódvavendégi 18 1.16 %
Mecenzéf 14 0.90 %
Szeszta 14 0.90 %
Tornahorváti 14 0.90 %
Jászó 12 0.77 %
Buzita 11 0.71 %
Debrőd 11 0.71 %
Kenyhec 11 0.71 %
Nagyida 10 0.64 %
Pány 10 0.64 %
Péder 8 0.51 %
Hernádcsány 6 0.39 %
Rozgony 6 0.39 %
Kisida 5 0.32 %
Hernádgecse 5 0.32 %
Reste 5 0.32 %
Ájfalucska 4 0.26 %
Szádelő 4 0.26 %
Alsólánc 4 0.26 %
Jászóújfalu 4 0.26 %
Lapispatakújtelep 4 0.26 %
Jászómindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 3 0.19 %
Garbócbogdány 3 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Komaróc 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Nagyszalánc 3 0.19 %
Abos 3 0.19 %
Hernádzsadány 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Abaújszina 3 0.19 %
Kassamindszent 3 0.19 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Eszkáros 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Idabukóc 2 0.13 %
Szalánchuta 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Kecer 1 0.06 %
Tizsite 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Alsómislye 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Balogd 1 0.06 %
Györke 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.45 %
Torna 20 1.51 %
Csécs 12 0.90 %
Jászó 11 0.83 %
Tornaújfalu 10 0.75 %
Rozgony 10 0.75 %
Nagyida 10 0.75 %
Buzita 8 0.60 %
Somodi 8 0.60 %
Makranc 7 0.53 %
Zsarnó 6 0.45 %
Reste 6 0.45 %
Lapispatak 6 0.45 %
Idabukóc 6 0.45 %
Debrőd 5 0.38 %
Jánok 5 0.38 %
Perény - Hím 5 0.38 %
Abaújszina 5 0.38 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.30 %
Kassamindszent 4 0.30 %
Alsólánc 4 0.30 %
Tornahorváti 4 0.30 %
Szeszta 4 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.23 %
Petőszinye 3 0.23 %
Magyarbőd 3 0.23 %
Komaróc 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.23 %
Kisida 3 0.23 %
Györke 3 0.23 %
Ránk 3 0.23 %
Terebő 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Bódvavendégi 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Hernádcsány 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Mecenzéf 2 0.15 %
Abos 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Abaújszakaly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 18.53 %
Szepsi 82 11.34 %
Csécs 20 2.77 %
Tornaújfalu 18 2.49 %
Nagyida 17 2.35 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.07 %
Buzita 12 1.66 %
Áj 12 1.66 %
Szeszta 12 1.66 %
Somodi 11 1.52 %
Bódvavendégi 11 1.52 %
Zsarnó 10 1.38 %
Jászó 10 1.38 %
Makranc 10 1.38 %
Mecenzéf 9 1.24 %
Péder 9 1.24 %
Jászómindszent 8 1.11 %
Tornahorváti 8 1.11 %
Perény - Hím 7 0.97 %
Eszkáros 6 0.83 %
Hernádcsány 6 0.83 %
Abaújszina 6 0.83 %
Alsólánc 5 0.69 %
Kassamindszent 5 0.69 %
Reste 5 0.69 %
Jánok 4 0.55 %
Budamér 4 0.55 %
Baska 4 0.55 %
Kenyhec 4 0.55 %
Jászóújfalu 4 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.55 %
Debrőd 4 0.55 %
Komaróc 4 0.55 %
Magyarbőd 4 0.55 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.55 %
Hernádszentistván 3 0.41 %
Kecer 3 0.41 %
Abaújnádasd 3 0.41 %
Alsótőkés 3 0.41 %
Enyicke 3 0.41 %
Hernádgönyű 3 0.41 %
Pány 3 0.41 %
Lapispatak 3 0.41 %
Semse 3 0.41 %
Györke 2 0.28 %
Abaújszakaly 2 0.28 %
Koksóbaksa 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Felsőmislye 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújrákos 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Rozgony 2 0.28 %
Rudnok 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Miglécnémeti 2 0.28 %
Szádelő 2 0.28 %
Benyék 2 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Alsómislye 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Újszállás 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Hernádszokoly 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Patacskő 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Hilyó 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Ránk 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Kisida 1 0.14 %
Kisladna 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Idabukóc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.35 %
Torna 295 12.70 %
Jászó 262 11.28 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.43 %
Mecenzéf 91 3.92 %
Buzita 78 3.36 %
Szeszta 60 2.58 %
Zsarnó 56 2.41 %
Somodi 52 2.24 %
Tornaújfalu 50 2.15 %
Áj 47 2.02 %
Jászóújfalu 38 1.64 %
Debrőd 35 1.51 %
Bódvavendégi 33 1.42 %
Csécs 33 1.42 %
Alsólánc 29 1.25 %
Perény - Hím 28 1.21 %
Jánok 26 1.12 %
Szádelő 24 1.03 %
Abaújszina 23 0.99 %
Komaróc 22 0.95 %
Nagyida 20 0.86 %
Makranc 20 0.86 %
Reste 20 0.86 %
Péder 17 0.73 %
Felsőmecenzéf 14 0.60 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.20 %
Makranc 115 8.21 %
Csécs 73 5.21 %
Torna 68 4.85 %
Buzita 39 2.78 %
Perény - Hím 36 2.57 %
Tornaújfalu 35 2.50 %
Jánok 30 2.14 %
Pány 26 1.86 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.78 %
Nagyida 23 1.64 %
Mecenzéf 23 1.64 %
Zsarnó 22 1.57 %
Áj 22 1.57 %
Szeszta 20 1.43 %
Györke 19 1.36 %
Komaróc 19 1.36 %
Péder 18 1.28 %
Somodi 17 1.21 %
Jászó 16 1.14 %
Reste 16 1.14 %
Debrőd 15 1.07 %
Kisida 14 1.00 %
Jászómindszent 14 1.00 %
Kenyhec 12 0.86 %
Alsólánc 12 0.86 %
Bódvavendégi 10 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.64 %
Sároskőszeg 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Budamér 8 0.57 %
Rozgony 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Hernádszentistván 7 0.50 %
Hernádszokoly 6 0.43 %
Izdobabeszter 6 0.43 %
Semse 6 0.43 %
Tornahorváti 6 0.43 %
Abaújszina 6 0.43 %
Idabukóc 6 0.43 %
Abos 6 0.43 %
Hilyó 6 0.43 %
Jászóújfalu 5 0.36 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.72 %
Rozgony 83 4.19 %
Izdobabeszter 61 3.08 %
Kisida 61 3.08 %
Kassamindszent 53 2.68 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.62 %
Györgyi 51 2.57 %
Hernádcsány 50 2.52 %
Jászómindszent 46 2.32 %
Györke 45 2.27 %
Alsókemence 44 2.22 %
Szepsi 42 2.12 %
Sároskőszeg 42 2.12 %
Kassaolcsvár 41 2.07 %
Regeteruszka 40 2.02 %
Garbócbogdány 39 1.97 %
Budamér 37 1.87 %
Petőszinye 37 1.87 %
Bolyár 36 1.82 %
Mecenzéf 36 1.82 %
Kelecsenyborda 36 1.82 %
Nagyszalánc 33 1.67 %
Benyék 31 1.56 %
Felsőmislye 29 1.46 %
Koksóbaksa 28 1.41 %
Tarcavajkóc 28 1.41 %
Csécs 28 1.41 %
Idabukóc 27 1.36 %
Ránkfüred 27 1.36 %
Lapispatak 27 1.36 %
Kecer 25 1.26 %
Alsótőkés 25 1.26 %
Királynép 25 1.26 %
Felsőcsáj 24 1.21 %
Lengyelfalva 24 1.21 %
Hernádzsadány 24 1.21 %
Rás 23 1.16 %
Hernádszentistván 23 1.16 %
Bátyok 23 1.16 %
Felsőkemence 22 1.11 %
Alsómislye 22 1.11 %
Kassabéla 21 1.06 %
Kalsa 20 1.01 %
Hernádszokoly 20 1.01 %
Füzérnádaska 18 0.91 %
Hernádgecse 18 0.91 %
Baska 18 0.91 %
Semse 17 0.86 %
Ránk 16 0.81 %
Tizsite 16 0.81 %
Torna 15 0.76 %
Abaújszakaly 15 0.76 %
Enyicke 15 0.76 %
Ósvacsákány 15 0.76 %
Aranyida 15 0.76 %
Hilyó 14 0.71 %
Alsóhutka 14 0.71 %
Abaújnádasd 14 0.71 %
Kenyhec 14 0.71 %
Jászó 14 0.71 %
Ósva 14 0.71 %
Abaújszina 13 0.66 %
Jászóújfalu 13 0.66 %
Abaújrákos 13 0.66 %
Abaújharaszti 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Stósz 12 0.61 %
Szaláncújváros 12 0.61 %
Szeszta 11 0.56 %
Lapispatakújtelep 11 0.56 %
Somodi 11 0.56 %
Abos 11 0.56 %
Kecerlipóc 10 0.50 %
Felsőhutka 10 0.50 %
Terebő 10 0.50 %
Eszkáros 10 0.50 %
Sárosófalu 10 0.50 %
Balogd 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Bölzse 9 0.45 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 15.46 %
Somodi 42 3.31 %
Kecer 28 2.21 %
Mecenzéf 22 1.74 %
Jászómindszent 16 1.26 %
Nagyida 14 1.10 %
Magyarbőd 13 1.03 %
Jászóújfalu 13 1.03 %
Torna 12 0.95 %
Csécs 10 0.79 %
Hernádcsány 8 0.63 %
Buzita 8 0.63 %
Szepsi 8 0.63 %
Kisida 8 0.63 %
Stósz 7 0.55 %
Patacskő 6 0.47 %
Abaújszina 6 0.47 %
Koksóbaksa 4 0.32 %
Felsőmecenzéf 4 0.32 %
Györke 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Abaújszakaly 4 0.32 %
Kenyhec 4 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Abaújnádasd 4 0.32 %
Hilyó 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Regeteruszka 3 0.24 %
Budamér 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Tarcavajkóc 3 0.24 %
Hernádszokoly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Hernádgecse 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Györgyi 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Bölzse 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Ósvacsákány 2 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.16 %
Kelecsenyborda 2 0.16 %
Garbócbogdány 2 0.16 %
Izdobabeszter 2 0.16 %
Pány 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Perény - Hím 2 0.16 %
Lapispatak 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.85 %
Rozgony 63 3.57 %
Hernádcsány 61 3.45 %
Jászómindszent 59 3.34 %
Kassamindszent 46 2.60 %
Mecenzéf 42 2.38 %
Izdobabeszter 37 2.10 %
Magyarbőd 35 1.98 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.98 %
Kisida 33 1.87 %
Nagyida 31 1.76 %
Györke 27 1.53 %
Enyicke 27 1.53 %
Hernádgecse 26 1.47 %
Jászó 26 1.47 %
Hernádzsadány 25 1.42 %
Kassaolcsvár 23 1.30 %
Csécs 23 1.30 %
Sároskőszeg 22 1.25 %
Hernádszentistván 22 1.25 %
Koksóbaksa 22 1.25 %
Lapispatak 21 1.19 %
Tarcavajkóc 21 1.19 %
Budamér 20 1.13 %
Nagyszalánc 20 1.13 %
Regeteruszka 19 1.08 %
Somodi 19 1.08 %
Királynép 19 1.08 %
Felsőmislye 19 1.08 %
Makranc 19 1.08 %
Felsőmecenzéf 19 1.08 %
Hernádszokoly 17 0.96 %
Alsómislye 17 0.96 %
Lengyelfalva 17 0.96 %
Baska 16 0.91 %
Semse 16 0.91 %
Abaújnádasd 15 0.85 %
Kecer 14 0.79 %
Stósz 14 0.79 %
Garbócbogdány 14 0.79 %
Idabukóc 14 0.79 %
Abaújszakaly 14 0.79 %
Torna 13 0.74 %
Kassabéla 13 0.74 %
Tizsite 12 0.68 %
Györgyi 12 0.68 %
Bölzse 12 0.68 %
Eszkáros 12 0.68 %
Kisladna 12 0.68 %
Pány 12 0.68 %
Füzérnádaska 11 0.62 %
Alsóhutka 11 0.62 %
Kenyhec 11 0.62 %
Perény - Hím 11 0.62 %
Petőszinye 10 0.57 %
Alsókemence 10 0.57 %
Benyék 10 0.57 %
Abaújszina 10 0.57 %
Szeszta 9 0.51 %
Hilyó 9 0.51 %
Jászóújfalu 9 0.51 %
Lapispatakújtelep 9 0.51 %
Felsőhutka 9 0.51 %
Hernádgönyű 9 0.51 %
Ósva 9 0.51 %
Bolyár 8 0.45 %
Alsótőkés 8 0.45 %
Aranyida 8 0.45 %
Zsarnó 8 0.45 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.34 %
Kalsa 6 0.34 %
Balogd 6 0.34 %
Nagyladna 6 0.34 %
Rás 6 0.34 %
Bódvavendégi 6 0.34 %
Ósvacsákány 6 0.34 %
Kecerlipóc 6 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 15.60 %
Lapispatak 242 10.78 %
Budamér 158 7.04 %
Mecenzéf 114 5.08 %
Hernádcsány 106 4.72 %
Lapispatakújtelep 98 4.37 %
Koksóbaksa 86 3.83 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.57 %
Nagyszalánc 77 3.43 %
Királynép 76 3.39 %
Abaújnádasd 76 3.39 %
Kecer 74 3.30 %
Stósz 74 3.30 %
Kisida 74 3.30 %
Rozgony 69 3.07 %
Kalsa 68 3.03 %
Szepsi 58 2.58 %
Izdobabeszter 55 2.45 %
Jászóújfalu 53 2.36 %
Lengyelfalva 50 2.23 %
Szaláncújváros 48 2.14 %
Hernádgecse 47 2.09 %
Jászómindszent 46 2.05 %
Sároskőszeg 46 2.05 %
Hernádszentistván 46 2.05 %
Magyarbőd 44 1.96 %
Regeteruszka 42 1.87 %
Enyicke 40 1.78 %
Benyék 36 1.60 %
Tizsite 35 1.56 %
Abaújszina 34 1.52 %
Bolyár 32 1.43 %
Alsókemence 31 1.38 %
Tarcavajkóc 31 1.38 %
Kelecsenyborda 30 1.34 %
Alsóhutka 29 1.29 %
Hernádgönyű 29 1.29 %
Kassamindszent 28 1.25 %
Sárosófalu 26 1.16 %
Petőszinye 26 1.16 %
Hernádszokoly 26 1.16 %
Újszállás 25 1.11 %
Semse 25 1.11 %
Györke 24 1.07 %
Kassaolcsvár 21 0.94 %
Abaújharaszti 21 0.94 %
Felsőkemence 21 0.94 %
Balogd 21 0.94 %
Garbócbogdány 20 0.89 %
Ósvacsákány 20 0.89 %
Ósva 20 0.89 %
Felsőmecenzéf 20 0.89 %
Abaújrákos 18 0.80 %
Rudnok 18 0.80 %
Hernádzsadány 18 0.80 %
Kassabéla 17 0.76 %
Szalánchuta 17 0.76 %
Györgyi 17 0.76 %
Alsótőkés 16 0.71 %
Felsőmislye 16 0.71 %
Csécs 15 0.67 %
Bunyita 14 0.62 %
Modrafalva 14 0.62 %
Bölzse 14 0.62 %
Torna 14 0.62 %
Alsómislye 14 0.62 %
Eszkáros 13 0.58 %
Baska 13 0.58 %
Bátyok 13 0.58 %
Abos 13 0.58 %
Kecerlipóc 12 0.53 %
Perény - Hím 12 0.53 %
Nagyida 12 0.53 %
Makranc 12 0.53 %
Alsócsáj 12 0.53 %
Felsőcsáj 11 0.49 %
Füzérnádaska 11 0.49 %
Pány 11 0.49 %
Rás 11 0.49 %
Hatkóc 11 0.49 %
Patacskő 11 0.49 %
Kenyhec 10 0.45 %
Aranyida 10 0.45 %
Hilyó 10 0.45 %
Kisszalánc 9 0.40 %
Idabukóc 9 0.40 %
Ránkfüred 9 0.40 %
Ránk 9 0.40 %
Terebő 9 0.40 %
Felsőhutka 7 0.31 %
Felsőtőkés 7 0.31 %
Zsarnó 7 0.31 %
Somodi 5 0.22 %
Reste 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Ájfalucska 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Buzita 3 0.13 %
Bocsárd 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Péder 2 0.09 %
Bódvavendégi 2 0.09 %
Komaróc 2 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 50.33 %
Jászómindszent 94 15.67 %
Szepsi 75 12.50 %
Stósz 68 11.33 %
Felsőmecenzéf 59 9.83 %
Jászó 40 6.67 %
Kisida 40 6.67 %
Hernádcsány 21 3.50 %
Rozgony 19 3.17 %
Makranc 18 3.00 %
Kassamindszent 17 2.83 %
Torna 16 2.67 %
Lengyelfalva 15 2.50 %
Rudnok 15 2.50 %
Hatkóc 15 2.50 %
Hernádszokoly 14 2.33 %
Királynép 11 1.83 %
Aranyida 11 1.83 %
Koksóbaksa 11 1.83 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.83 %
Jászóújfalu 10 1.67 %
Perény - Hím 9 1.50 %
Pány 9 1.50 %
Idabukóc 9 1.50 %
Garbócbogdány 8 1.33 %
Semse 8 1.33 %
Hernádszentistván 8 1.33 %
Nagyszalánc 8 1.33 %
Magyarbőd 8 1.33 %
Kassaolcsvár 8 1.33 %
Jánok 8 1.33 %
Izdobabeszter 7 1.17 %
Csécs 7 1.17 %
Felsőtőkés 7 1.17 %
Abaújszina 6 1.00 %
Kenyhec 6 1.00 %
Nagyida 6 1.00 %
Györke 6 1.00 %
Abaújszakaly 6 1.00 %
Benyék 6 1.00 %
Sároskőszeg 6 1.00 %
Felsőhutka 6 1.00 %
Abaújnádasd 5 0.83 %
Tarcavajkóc 5 0.83 %
Abos 5 0.83 %
Györgyi 5 0.83 %
Felsőmislye 5 0.83 %
Alsótőkés 5 0.83 %
Budamér 4 0.67 %
Rás 4 0.67 %
Kecerlipóc 4 0.67 %
Kecer 4 0.67 %
Kassabéla 4 0.67 %
Miglécnémeti 4 0.67 %
Buzita 4 0.67 %
Apátka 4 0.67 %
Zsarnó 3 0.50 %
Hernádzsadány 3 0.50 %
Bolyár 3 0.50 %
Enyicke 3 0.50 %
Hernádgönyű 3 0.50 %
Lapispatak 3 0.50 %
Lapispatakújtelep 3 0.50 %
Alsócsáj 3 0.50 %
Szaláncújváros 3 0.50 %
Baska 3 0.50 %
Alsóhutka 3 0.50 %
Somodi 3 0.50 %
Szeszta 3 0.50 %
Hilyó 2 0.33 %
Sárosófalu 2 0.33 %
Ájfalucska 2 0.33 %
Tornaújfalu 2 0.33 %
Alsómislye 2 0.33 %
Tornahorváti 2 0.33 %
Nagyladna 2 0.33 %
Petőszinye 2 0.33 %
Kisladna 2 0.33 %
Szalánchuta 2 0.33 %
Patacskő 2 0.33 %
Újszállás 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújharaszti 2 0.33 %
Kalsa 1 0.17 %
Regeteruszka 1 0.17 %
Abaújrákos 1 0.17 %
Péder 1 0.17 %
Ósva 1 0.17 %
Alsólánc 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Komaróc 1 0.17 %
Bocsárd 1 0.17 %
Felsőkemence 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bátyok 1 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.17 %
Debrőd 1 0.17 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.42 %
Makranc 152 7.19 %
Buzita 107 5.06 %
Torna 92 4.35 %
Ránk 82 3.88 %
Csécs 79 3.74 %
Nagyida 72 3.41 %
Szeszta 65 3.08 %
Somodi 56 2.65 %
Debrőd 52 2.46 %
Perény - Hím 49 2.32 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.99 %
Reste 39 1.85 %
Tornaújfalu 36 1.70 %
Komaróc 35 1.66 %
Alsólánc 34 1.61 %
Áj 32 1.51 %
Abaújszina 32 1.51 %
Jánok 31 1.47 %
Zsarnó 30 1.42 %
Jászó 30 1.42 %
Pány 22 1.04 %
Péder 22 1.04 %
Bódvavendégi 19 0.90 %
Mecenzéf 13 0.62 %
Tornahorváti 12 0.57 %
Kecer 11 0.52 %
Hernádcsány 8 0.38 %
Izdobabeszter 8 0.38 %
Szádelő 7 0.33 %
Rudnok 7 0.33 %
Jászóújfalu 7 0.33 %
Stósz 6 0.28 %
Budamér 6 0.28 %
Lapispatak 6 0.28 %
Györke 5 0.24 %
Kassamindszent 5 0.24 %
Kenyhec 5 0.24 %
Jászómindszent 4 0.19 %
Sároskőszeg 4 0.19 %
Lapispatakújtelep 4 0.19 %