SK
KS
.....

Kassamindszent

Község

címer zászló
182 17% magyar 1910
17 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Valaliky
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Állás mögött (Za štrekou), Bernátfalva (Bernátovce), Búzafalva (Buzice), (Cigánska kolónia), Csontosfalva (Košťany), Fizanské, Fűzi puszta (Vrbová pustatina), Grófska lúka, Homôlka, Kassamindszent (Všechsvätých), Krátke na Demeckovom, Medzi jarkami, Na brehu, Na Diošovom, Nižné pole, Padáre, Pareniská, Pažite, Pod Micentom, Pod železnicou, Pri rádiu, Proti dvoru, Sáros (Baloty), Šiktov, Štelerovo pod novou dráhou, Štepníky, Sakrajdovostredý hon, Valtické, Za stavom, Za záhradami, Zadky
Koordináták:
48.64278030, 21.29176712
Terület:
8,63 km2
Rang:
község
Népesség:
4311
Tszf. magasság:
185 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04413
Település kód:
522139
Szervezeti azonosító:
324850
Adóazonosító:
2021245116

Kassamindszent a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 185 méteres (határa 177-211 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, az 1963-ban megszüntetett Miszlóka-patak (Myslavský potok) mentén, Kassától 9 km-re délkeletre, Hernádcsánytól pedig 5 km-re északnyugatra. Északnyugat-délkeleti irányban 2,5 km hosszúságban húzódó belterületét négy, egykor önálló, mára teljesen egybeépült település, Búzafalva, Bernátfalva, Kassamindszent és Csontosfalva alkotja, a község központját a községi hivatallal, az alapiskolával és a katolikus templommal a régi Kassamindszent falu képezi. Az egyesített község főutcáját és tengelyét a Kassát Hernádcsánnyal összekötő 3416-os út (Fő utca – Hlavná) alkotja. A község teljesen egybeépült déli szomszédjával, Hernádgecsével. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 74,9 %-át (646 ha) szántóföldek, 14,3 %-át (123 ha) beépített területek, 7,4 %-át (64 ha) pedig kertek foglalták el. Erdeje és külterületi lakott helye nincs, belterülete mintegy 190 hektárt (a közésgterület 22 százalékát) foglal el. A községet a 3416-os út köti össze Hernádcsánnyal és Bárcán (4,5 km) keresztül Kassával, a 3340-es út pedig Koksóbaksa (3 km) felé teremt összeköttetést, utóbbi községnek ez az egyetlen közúti megközelíthetősége. Kassamindszentet érinti a Kassa-Hidasnémeti vasútvonal, melynek két megállóhelye („Valaliky” Búzafalvánál, valamint Hernádgecse-Csontosfalva) is van a községben (a személyforgalmat 2011-ben megszüntették). A község határán keresztülhalad a Kelet-szlovákiai Vasmű (US Steel) számára kiépített széles vágányú ipari vasútvonal, illetve a 17-es (Kassát Miglécnémetivel összekötő) főút. Keletről Koksóbaksa, délről Hernádgecse, délnyugatról és nyugatról Enyicke községekkel, északról pedig Zsebes és Bárca kassai városrészekkel határos. Északi határának egy része a szélesvágányú vasútvonal mentén húzódik.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1961-ben jött létre Kassamindszent, Bernátfalva, Búzafalva és Csontosfalva egyesítésével. Megalakulásától kezdve a Kassa-vidéki járáshoz (1996-tól Kassa-környéki járás) tartozott. Elődközségei kisközségként 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartoztak, majd a csehszlovák közigazgatásban végig a Kassai járáshoz. 1938-1945 között valamennyi elődközségét visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe 1968-ban több mint egynegyedével csökkent, amikor a korábbi Bernátfalva határának több mint felét, Búzafalváénak pedig mintegy egyharmadát a Kassához csatolt Bárca és Abaszéplak kataszteréhez csatolták. Kassamindszent területe ma egyetlen (2011-ben 8,63 km²-es kiterjedésű) kataszteri területet alkot, elődközségeinek összeterülete 1921-ben 12,05 km² volt (Kassamindszent 1,49 km², Bernátfalva 3,84 km², Búzafalva 4,79 km², Csontosfalva 1,93 km²).

Népesség

Kassamindszent népessége 2011-ben 4180 fő volt, ezzel a Kassa-környéki járás negyedik legnépesebb községe volt Szepsi, Hernádcsány és Mecenzéf után. Lakosságának 84,0 %-a volt szlovák és 3,4 %-a roma nemzetiségű (4,5 %-a roma anyanyelvű), több mint egytizede (11,7 %) viszont nem nyilatkozott nemzetiségéről. A magyar nemzetiségűek száma alig 14 fő (0,3 %) volt. 2013-ban a község lakosságának egyhatoda (17,6 %) a roma etnikumhoz tartozott. Az „aprófalvak” szlovák többsége a 18. századi betelepítések során jött létre, a korábban a szlovák-magyar nyelvhatár déli oldalán fekvő, a 17. század háborús pusztításai és a 18. század elejének nagy pestisjárványa (1709-10) után elnéptelenedett falvakat a mai Észak- és Kelet-Szlovákia területéről érkező szlovák anyanyelvű, római katolikus vallású telepesekkel népesítették újra. A 19. század végén valamennyi elődközsége szlovák többségű volt, a magyar anyanyelvűek aránya 1910-ben Kassamindszenten 39,4 %, Csontosfalván 10,3 %, Búzafalván 9,2 %, Bernátfalván pedig 7,5 % volt. A kettős identitás megszűnésével 1945 után, valamint a magyar nemzetiségű zsidó lakosság 1944-es elhurcolásával valamennyi elődközsége egynemzetiségűvé vált a 20. század második felére. 2011-ben lakosságának 77,3 %-a római katolikus, 2,2 %-a pedig görög katolikus vallású volt, a felekezeten kívüliek aránya 3,8 %, a vallási hovatartozásukról nem nyilatkozóké pedig 14,5 % volt. 1921-ben valamennyi elődközsége római katolikus többségű volt, a görög katolikusok aránya Búzafalván (9,6 %) és Kassamindszenten (7,5 %), az izraelitáké pedig Kassamindszenten (8,5 %) volt kiemelkedő. 1880-ban Kassamindszent lakosságának még egynegyede (24,8 %), Bernátfalváénak egyötöde (20,9 %), Búzafalváénak pedig egyhatoda (17,0 %) izraelita felekezetű volt, a zsidó lakosság nagy része ekkor még német anyanyelvű volt. Elődközségeinek összlakossága 1880-ban 1135, 1900-ban 1174, 1910-ben 1091, 1921-ben 1205, 1938-ban pedig 1592 fő volt, 1970-ig az egyesített község népessége 1938-hoz képest kétharmadával nőtt (2667 főre). 1970 után folyamatos gyarapodással csaknem duplájára nőtt Kassamindszent népessége, a növekedés üteme 1970-1980 között volt a leggyorsabb (15,7 %, 2667 főről 3086 főre), abszolút mértékben pedig a szuburbanizációs folyamatok felgyorsulásának évtizedében, 2001-2011 között nőtt leginkább a község lakosságszáma (479 fővel, 3701 főről 4180 főre). 2011-2017 között további 7,0 %-os növekedés figyelhető meg (4180 főről 4473 főre). 2011-ben Búzafalván élt a község lakosságának 39,1 %-a (1635 fő), Bernátfalván 22,6 %-a (946 fő), Kassamindszenten 19,5 %-a (815 fő), Csontosfalván pedig 18,8 %-a (784 fő). A község népsűrűsége 2011-ben a járási átlag háromszorosa volt (308 fő/km²).

Történelem

A mai Kassamindszent négy elődközsége közül a központi fekvésű Kassamindszent (korábban Koksómindszent) a legrégebbi. Az Árpád-korban létrejött település eredeti neve Koksó volt, 1280-ban „Cocso”, 1288-ban „Kokso”, 1310-ben „Coksou” alakban szerepelt az írásos forrásokban. A Koksó név szláv személynévi eredetű. Az 1332-35 között kelt pápai tizedjegyzékben már Mindszent („Mendscend”) néven szerepel, Mindenszentek tiszteletére szentelt temploma után. 1427-ben „Menthsenth” néven említik, ekkor 5 portája adózott. A középkorban a Varga, Bölzsei és Fűzy családok birtoka volt. A 16. században lakói református hitre tértek. A katolikusok csak 1695-ben szerezték vissza a plébániatemplomot. A 18. század elejére csaknem teljesen elnéptelenedett, ezután az eredetileg magyar lakosságú falut római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá, 1746-ban már szlovák többségű község volt. Régi temploma, egy fatoronnyal ellátott kisebb templom helyén 1786-ban kezdték meg az új, ma is álló plébániatemplom építését Esterházy Károly egri püspök támogatásával. Kassamindszent kiterjedt egyházközség székhelye volt, hozzá tartozott Bernát-, Búza- és Csontosfalván kívül Hernádgecse, Koksóbaksa és Hernádcsány, valamint 1789-is Bárca és Zsebes is. Anyakönyveit 1787-től vezették. 1828-ban a községnek 37 háza és 360 lakosa volt. A 19. század második felében számos, főként kereskedelemmel foglalkozó zsidó család telepedett itt le, 1880-ban 290 lakosának egynegyede izraelita vallású és egyötöde német anyanyelvű volt. 1890-ben 251, 1900-ben 282, 1910-ben 274 lakosa volt. A 20. század elején a korábban használt Koksómindszent helyett hivatalos nevét Kassamindszentre módosították. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Kezdetben Košický Mincent néven szerepelt, majd hatósági szlovákosítással a Všechsvätých hivatalos nevet állapították meg. 1921-ben 305, 1930-ban 322, 1941-ben 379 lakosa volt. 1938-ban 59 ház állt a községben. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1944. júniusában zsidónak minősített lakosait (1938-ban 28 fő) megsemmisítő táborokba hurcolták. 1949-ben állami gazdaság létesült a községben. Bernátfalva a korábbi Felsőkoksó falu kettészakadásával jött létre (melyet 1406-ban Felswkaxo, 1427-ben „Felsew Kaxo Menthzenth” alakban említenek 4 adózó portával), 1469-ben „Bernaldfalwa”, 1630-ban pedig „Bernatfalwa” néven szerepel az írásos forrásokban. A középkorban a Vid nemzetségbeli Bernáth család birtoka volt, innen ered neve is. 1563-ban I. Ferdinánd Briccius János, István és Lukács nevű hű embereinek adományozta. Kisnemesi község volt, melyet a 18. században szlovákokkal telepítették újjá. 1828-ban 54 háza és 442 lakosa volt. A század második felében számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra, 1828-90 között népességének felét elveszítette. A 19. században számos zsidó család telepedett le itt, 1880-ban 244 lakosának egyötöde izraelita vallású volt. 1890-ben 223, 1900-ban 222, 1910-ben 240 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 295, 1930-ban pedig 329 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1938-ban 58 háza és 408 lakosa volt, 1941-ben 396-an lakták. Búzafalva Bernátfalvához hasonlóan Felsőkoksó kettészakadásával jött létre a 15. században. Nevét első birtokosáról, Búza Péterről kapta. 1427-ben „Buza-Peter-Falua”, 1444-ben „Buza-falva” (más néven Alsókoksó – „Also Kaxo”), 1460-ban „Buzafalva” (más néven Koksómindszent – „Kaxomenthzenth”) alakban szerepel az írásos forrásokban. 1427-ben 3 portája adózott. Később kisnemesi község volt, a 18. században szlovákokkal telepítették újjá. 1828-ban 58 háza és 434 lakosa volt. 1880-ban 318, 1890-ben 352, 1900-ben 350, 1910-ben pedig 316 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 333, 1930-ban már 457 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1938-ban 86 háza és 547 lakosa volt, 1941-ben 499-en lakták. Mezőgazdasági szövetkezetét 1956-ban alapították. Csontosfalvát 1418-ban említik először „Chontosfalva” alakban, amikor a Csontosnak nevezett Bertalan adományként kapja I. Zsigmond királytól. Neve tehát magyar személynévi eredetű. 1427-ben az ekkor Alsó-Koksómindszent („Alsov Koxomenthzenth”) néven szereplő település 2 portája adózott. 1673-ban a kassai szeminárium birtokába került. 1720-ban 3 adózó portája volt. A 18. században római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1828-ban 33 háza és 273 lakosa volt. 1860-ban felépült a Kassát Miskolccal összekötő vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Csontosfalva lett. 1880-ban 283, 1900-ban 320, 1910-ben pedig 261 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Hivatalos szlovák nevét (Košťany) a magyar név tükörfordításával 1919-ben alkották meg. 1921-ben 272 lakosa volt. 1938-ban 51 háza és 290 lakosa volt a községnek. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1961-ben Kassamindszentet, Bernátfalvát, Búzafalvát és Csontosfalvát „Valaliky” néven egyesítették (a mesterségesen megalkotott új községnév tuladonképpeni jelentése „falvacskák”). 1968-ban a község korábban Bernátfalvához és Búzafalvához tartozó, az újonnan megépített, a Kelet-szlovákiai Vasmű számára épített szélesvágányú vasútvonaltól északra eső határrészeit Kassához csatolták, kialakítva így mai határait. 1961-ban 2330, 1970-ben 2667, 1980-ban 3086, 1991-ben pedig 3364 lakosa volt. A község címerét és zászlaját (előbbit elődközségei pecsétjeinek motívumai alapján) 1998-ban fogadták el. Kassamindszentnek 1991-ben 3364, 2001-ben 3701, 2011-ban 4180, 2017-ben pedig 4473 lakosa volt. Bernátfalva a korábbi Felsőkoksó falu kettészakadásával jött létre (melyet 1406-ban Felswkaxo, 1427-ben „Felsew Kaxo Menthzenth” alakban említenek 4 adózó portával), 1469-ben „Bernaldfalwa”, 1630-ban pedig „Bernatfalwa” néven szerepel az írásos forrásokban. A középkorban a Vid nemzetségbeli Bernáth család birtoka volt. 1563-ban I. Ferdinánd Briccius János, István és Lukács nevű hű embereinek adományozta. Kisnemesi község volt, melyet a 18. században szlovákokkal telepítették újjá. 1828-ban 54 háza és 442 lakosa volt. A század második felében számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra, 1828-90 között népességének felét elveszítette. A 19. században számos zsidó család telepedett le itt, 1880-ban 244 lakosának egyötöde izraelita vallású volt. 1890-ben 223, 1900-ban 222, 1910-ben 240 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 295, 1930-ban 329 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1938-ban 58 háza és 408 lakosa volt, 1941-ben 396-an lakták. Búzafalva Bernátfalvához hasonlóan Felsőkoksó kettészakadásával jött létre a 15. században. Nevét birtokosáról, Búza Péterről kapta. 1427-ben „Buza-Peter-Falua”, 1444-ben „Buza-falva” (más néven Alsókoksó – „Also Kaxo”), 1460-ban „Buzafalva” (más néven Koksómindszent – „Kaxomenthzenth”) alakban szerepel az írásos forrásokban. 1427-ben 3 portája adózott. Később kisnemesi község volt, a 18. században szlovákokkal telepítették újjá. 1828-ban 58 háza és 434 lakosa volt. 1880-ban 318, 1890-ben 352, 1900-ben 350, 1910-ben pedig 316 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 333, 1930-ban már 457 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1938-ban 86 háza és 547 lakosa volt, 1941-ben 499-en lakták. Mezőgazdasági szövetkezetét 1956-ban alapították. Csontosfalvát 1418-ban említik először „Chontosfalva” alakban, amikor a Csontosnak nevezett Bertalan adományként kapja I. Zsigmond királytól. Neve tehát magyar személynévi eredetű. 1427-ben az ekkor Alsó-Koksómindszent („Alsov Koxomenthzenth”) néven szereplő település 2 portája adózott. 1673-ban a kassai szeminárium birtokába került. 1720-ban 3 adózó portája volt. A 18. században római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1828-ban 33 háza és 273 lakosa volt. 1880-ban 283, 1900-ban 320, 1910-ben pedig 261 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Hivatalos szlovák nevét (Košťany) a magyar név tükörfordításával 1919-ben alkották meg. 1921-ben 272 lakosa volt. 1938-ban 51 háza és 290 lakosa volt a községnek. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1961-ben Kassamindszentet, Bernátfalván, Búzafalvát és Csontosfalvát „Valaliky” néven egyesítették (a mesterségesen megalkotott új községnév tuladonképpeni jelentése „falvacskák”). 1968-ban a község korábban Bernátfalvához és Búzafalvához tartozó, az újonnan megépített, a Kelet-szlovákiai Vasmű számára épített szélesvágányú vasútvonaltól északra eső határrészeit Kassához csatolták, kialakítva így mai határait. 1961-ban 2330, 1970-ben 2667, 1980-ban 3086, 1991-ben pedig 3364 lakosa volt. A község címerét és zászlaját (előbbit elődközségei pecsétjeinek motívumai alapján) 1998-ban fogadták el. Kassamindszentnek 1991-ben 3364, 2001-ben 3701, 2011-ban 4180, 2017-ben pedig 4473 lakosa volt.

Mai jelentősége

A fokozatosan Kassa elővárosává váló jellegű községben teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola, óvoda és művészeti alapiskola található. Határában biogáz-állomás működik. A Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1786-ban épült barokk-klasszicista stílusban, tornyát 1800-ban emelték hozzá. Mai alakját 1935-ös átépítése során nyerte el. A község főterén áll Štefán Hlaváč volt plébános (1903-83) emlékműve.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MINTSZENT. Két falu Abaúj Várm. egyiknek földes Ura a’ Jászói Prépostság, a’ másiknak pedig Nováki, és több Urak, lakosai többfélék, fekszik egyik a’ Kassai, a’ másik a Csereháti járásban, legelőjök szoross, épűletre való fájok nints, más jó tulajdonságaik középszerűek. BERNÁTFALVA. Tót falu Abaúj Vármegyében, birtokosa Demeczky Uraság, lakosai leg inkább katolikusok, ambár legelője szoross, és a’ határban semmi épűletre való fája nintsen; de mivel Kassához közel van, és lakosai mind szekéren, mind kézzel pénzt kereshetnek, ’s vagyonnyaikat jó móddal eladhattyák, első Osztálybéli. BÚZA FALVA. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosa a’ Királyi Kamara, lakosai leg inkább katolikusok, fekszik a’ Kassai járásban, ámbár fája épűletre nintsen, földgyeinek, és réttyeinek felét a’ víz járja, de mivel határja termékeny, és Kassához közel vagyon, holott vagyonnyait jól eladhattya, első Osztálybéli. CSONTOSFALVA. Tót falu Abaúj Vármegyében, birtokosai a’ Kispapok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Kassai járásban, határja elég termékeny, de minden harmadik esztendőben megkívánnya a’ trágyázást, legelője szűken elég, fája nem sok, de mivel földgye jó termékenységű, réttye gazdag, ’s mindenféle vagyonnyait Kassán jól eladhattyák, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bernáthfalva, tót falu, Abauj vgyében, ut. p. Kassához 1 1/2 órányira: 368 kath., 4 ref., 71 zsidó lak. F. u. Bernáth és Demeczky nemzetségek. Búzafalva, tót falu, Abauj vármegyében, ut. p. Kassához délre 1 1/2 órányira: 260 r. kath., 48 g. kath., 36 ref., 54 zsidó lak. Határa rónán fekszik s bő termékenységű. F. u. Korotnoky, Péchy, Kende örökösök, s kassai seminarium. Csontosfalva, tót falu, Abauj vgyében, a Hernád völgyében: 245 kath., 12 zsidó lak., kövér réttel és földdel. F. u. a kassai seminárium.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Koksó-Baksától nyugatra, a kassa-ujhelyi országut mellett vannak az u. n. »aprófalvak«, ugymint Buzafalva 53 házzal, 352 magyar és tót lakossal; Bernátfalva 37 házzal, 223 magyar és tót ajku lakossal; Koksó-Mindszent, 40 házzal, 251 német és tót ajku lakossal, régi kath. templommal, mely 1695-ben épült; Csontosfalva, 39 házzal, 284 magyar és tót ajku lakossal; Gecse, 62 házzal 503 magyar és tót ajku lakossal. Mind az öt kisközségnek a postája és táviró-állomása Csány. Eredetileg, a személy- és dülőnevek bizonysága szerint, magyarok lakták ezt az öt falut is, de a kurucz háboruk lezajlása után betelepitett tótok eltótositották. Lakosaik közül sokan vándoroltak ki Amerikába, otthagyván gazdátlanul apró házaikat, melyek egymásután düledeznek össze.

Magyar Katolikus Lexikon

Kassamindszent, Koksómindszent, v. Abaúj-Torna vm. (Vsechsvätych, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1332: Mendscend. 1332: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték, a mait 1786: építették. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. A pléb-t 1695: alapították újra. Anyakönyvei 1787-től. Kegyura 1880: a kassai szem. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. - Filiái 1915: Bernátfalva, Búzafalva, Csontosfalva, Hernádgecse, Hernádgönyű, Koksóbaksa. Közig-ilag Valalikihez csatolták. ** KTN I:132. - Schem. Cass. 1915:39. - Györffy I:56. Valaliki, v. Abaúj-Torna vm. (Valaliky, Szl.): plébánia a v. kassai egyhm-ében. A község Kassamindszent, Bernátfalva, Búzafalva és Csontosfalva egyesítéséből jött létre. – 1334: már létezett. Tp-át Mindenszentek tiszt-ére szent., a mait 1786: építették. – Lakói 2000: 2973 r.k., össz. 3362. ** Schem. Cass. 2000:41. Valaliki, v. Abaúj-Torna vm. (Valaliky, Szl.): plébánia a v. kassai egyhm-ében. A község Kassamindszent, Bernátfalva, Búzafalva és Csontosfalva egyesítéséből jött létre. – 1334: már létezett. Tp-át Mindenszentek tiszt-ére szent., a mait 1786: építették. – Lakói 2000: 2973 r.k., össz. 3362. ** Schem. Cass. 2000:41.

Helységnévtár

Mindszent (Koksó-), RK. 186 Kassa, gk. 30 Sziget-Bölzse, ág. 1 -, ref. 1 - , izr. 72 Szina. Bernátfalva (Bernátovce), rk. 176 Koksó-Mindszent, gk. 14 Bölzse-Sziget, ág. 2 -, ref. 1 - , izr. 51 Szina. Buzafalva (Buza, Buzafalu), rk. 227 Koksó-Mindszent, gk. 32 Bölzse-Sziget, ref. 5 Bárca, izr. 54 Szina. Csontosfalva, rk. 247 Koksó-Mindszent, gk. 8 Bölzse-Sziget kg. 1 - , ág. 4 - , ref. 9 -, izr. 14 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kassamindszent. Azelőtt Koksómindszent. Keletkezése és története ismeretlen. Róm. kath. temploma 1695-ben épült. A község területe 259 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 347. Bernátfalva. A XIII.—XIV. században a Vid-nemzetségbeli Bernáthok ősi fészke. 1563-ban Ferdinánd király Briccius János, István és Lukács hű embereinek adományozta. A község területe 678 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 408. Buzafalva. Egykorú feljegyzések szerint a XV.—XVI. században a Belzsei-család birtoka. A török alatt teljesen elpusztult s csak jóval később népesítették újra. A község területe 838 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 547. Csontosfalva. Keletkezése és története ismeretlen. A község területe 335 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 290.

Névelőfordulások
1280
Cocso
1288
Kokso
1310
Coksou
1332
Mendscend
1427
Menthzenth
1630
Mindzenth
1773
Mindszent
1786
Mindszent
1808
Kassa-Mindszent, Koksó-Mindszent, Mindszentfalva
1863
Koksómindszent
1907
Kassamindszent
1920
Košický Micent
1927
Všechsvätých
1938
Kassamindszent
1945
Všechsvätých
1961
Valaliky

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Poľná) 8
Telefon: 0556999804
Fax: 0556999804

Honlap: valaliky.sk
Polgármester:
Petrík Štefan (KDH)

Képviselő-testület:
Timko Miroslav (Független)
Hudák Vladimír (KDH)
Vindt Tomáš (KDH)
Kacvinský Jozef (KDH)
Klučár Jozef (KDH)
Jakabová Helena (KDH)
Výrostko Matúš (KDH)
Leško Roman (KDH)
Palenčár Ondrej (KDH)
Kacvinská Paulína (KDH)
Gába Jozef (KDH)
Független 9% Független 1 képviselö KDH 91% KDH 10 képviselö 11 képviselö
Bernátfalvai Posta

Kokšovská 15

Združenie obcí Mikroregión Hornád

Obecný úrad, Poľná 8

Základná škola

Hlavná 165

Základná umelecká škola Valaliky

Kostolná 10

Materská škola, Poľná 4, Valaliky

Poľná 4

Alapiskola

Hlavná 165

Óvoda

Poľná 4

Kassamindszenti Anyakönyvi Hivatal

Poľná 8

Kassamindszenti Községi Hivatal

Poľná 8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 127 11%
szlovákok 799 70%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 147 13%
lengyelek 0 0%
egyéb 62 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1135
magyarok 182 17%
szlovákok 815 75%
ruszinok 0 0%
romák 58 5%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 28 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1091
magyarok 34 3%
szlovákok 1036 86%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 135 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1205
magyarok 6 0%
szlovákok 3310 98%
ruszinok 0 0%
romák 36 1%
ukránok 0 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 3364
magyarok 6 0%
szlovákok 3510 95%
ruszinok 2 0%
romák 143 4%
ukránok 6 0%
csehek 11 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 1%
összlétszám 3701
magyarok 14 0%
szlovákok 3510 84%
ruszinok 4 0%
romák 141 3%
ukránok 2 0%
csehek 13 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 489 12%
összlétszám 4180
magyarok 17 0%
szlovákok 4064 91%
ruszinok 3 0%
romák 76 2%
ukránok 3 0%
csehek 12 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 293 7%
összlétszám 4475
összlétszám 290
magyarok 36 12%
szlovákok 181 62%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 63 22%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 283
magyarok 26 9%
szlovákok 227 80%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 318
magyarok 39 12%
szlovákok 236 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 28 9%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 244
magyarok 26 11%
szlovákok 155 64%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 42 17%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 274
magyarok 108 39%
szlovákok 155 57%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 261
magyarok 27 10%
szlovákok 233 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 316
magyarok 29 9%
szlovákok 265 84%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 240
magyarok 18 8%
szlovákok 162 68%
ruszinok 0 0%
romák 58 24%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 333
magyarok 13 4%
szlovákok 301 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 295
magyarok 12 4%
szlovákok 208 71%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 75 25%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 305
magyarok 8 3%
szlovákok 271 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 272
magyarok 1 0%
szlovákok 256 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 6%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3428
Választási részvétel: 24.77 %
Kiadott boríték: 849
Bedobott boríték: 849

Polgármester

Érvényes szavazólap: 819
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Petrík Štefan 819 100.00 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hudák Vladimír 236 KDH
Vindt Tomáš 184 KDH
Kacvinský Jozef 165 KDH
Klučár Jozef 156 KDH
Sedlák Vlastimil 106 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Čontoš Ján 93 SMER-SD
Jakabová Helena 164 KDH
Výrostko Matúš 158 KDH
Leško Roman 145 KDH
Palenčár Ondrej 149 KDH
Kacvinská Paulína 128 KDH
Timko Miroslav 136 Független
Gába Jozef 105 KDH
Weber Pavol 83 KDH

Képviselők

2014
KDH 100.00% KDH 11 képviselö 11 képviselö
2018
KDH 90.91% KDH 10 képviselö Független 9.09% Független 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3185
Választási részvétel: 11.74 %
Kiadott boríték: 374
Bedobott boríték: 374
Választásra jogosult: 3192
Választási részvétel: 9.49 %
Kiadott boríték: 303
Bedobott boríték: 303
Választásra jogosult: 3 372
Választási részvétel: 18,00 %
Kiadott boríték: 607
Bedobott boríték: 607

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 350
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 585
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 156 44.57 % KDS
Zdenko Trebuľa 104 29.71 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 38 10.86 % NOVA
Marek Ďurán 11 3.14 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 11 3.14 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 10 2.86 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 9 2.57 % Független
Lukáš Sisák 8 2.29 % KSS
Ivan Kuhn 2 0.57 % OKS
Jozef Holečko 1 0.29 % Független
Zdenko Trebuľa 85 28.52% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 309 52.82 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 176 30.09 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 37 6.32 % ĽSNS
Róbert Bačinský 16 2.74 % Független
Jarmila Tkáčová 14 2.39 % SNS
Karol Pataky 12 2.05 % MOST - HÍD, SKOK
Jaroslav Džunko 9 1.54 % Független
Lukáš Sisák 3 0.51 % KSS
Adam Šepetka 2 0.34 % NAJ
Vladislav Stanko 2 0.34 % Független
Rudolf Botka 2 0.34 % NP
Jozef Červeňák 1 0.17 % RIS
Ján Struk 1 0.17 % SMS
Jozef Bobík 1 0.17 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 369
Érvényes szavazólap: 578
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Petrík 304 82.38% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 149 40.38% SZS
Ján Kokarda 135 36.59% Független
Michal Rečka 91 24.66% SMER - SD
Tomáš Suchý 80 21.68% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 75 20.33% SMER - SD
Miloš Barcal 62 16.80% Független
Božena Letková 43 11.65% Független
Karol Dzugas 39 10.57% Független
Štefan Markovič 38 10.30% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 37 10.03% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Beluscák 33 8.94% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 31 8.40% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Anton Medvec 27 7.32% Független
Viktor Sasák 25 6.78% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Marton 24 6.50% NOVA
Norbert Krušinský 23 6.23% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Dominika Palaščáková 23 6.23% NOVA
Monika Vargová 21 5.69% SNS
Martin Baltes 20 5.42% SĽS
František Petro 19 5.15% SMER - SD
Marián Tóth 19 5.15% SaS
Viktor Dulina 19 5.15% Független
Róbert Čarny 18 4.88% SNS
Miroslav Bačenko 17 4.61% Független
Ladislav Miko 16 4.34% 7 STATOČNÝCH
Róbert Šándor 16 4.34% Független
Ján Bačo 16 4.34% SĽS
Slavomír Horváth 16 4.34% SNS
Vojtech Staňo 14 3.79% SMER - SD
Ivan Buchla 14 3.79% SNS
Ľubomír Šimko 12 3.25% SMER - SD
Peter Papáč 11 2.98% KSS
Ján Mikloš 10 2.71% KSS
Mária Topoľančinová 10 2.71% ĽS-HZDS
Elena Majancsíková 9 2.44% SĽS
Rastislav Moric 9 2.44% 7 STATOČNÝCH
Jenő Csoltkó 9 2.44% Független
Radoslav Šimko 8 2.17% SNS
Ladislav Vojtko 8 2.17% KSS
Viliam Bačo 8 2.17% Független
Ivan Hriczko 7 1.90% Független
Františka Kočišová 7 1.90% SĽS
Marián Kertész 7 1.90% PD
Štefan Laczkó 7 1.90% 7 STATOČNÝCH
Imrich Kohút 6 1.63% SĽS
István Zachariaš 6 1.63% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 6 1.63% SĽS
Ladislav Bartók 6 1.63% Független
Ján Stanislav 5 1.36% SNS
László Köteles 5 1.36% SMK-MKP
Vladimír Popovič 5 1.36% SMS
Anton Király 4 1.08% SMK-MKP
Jozef Tischler 4 1.08% SĽS
Roman Horváth 3 0.81% SRÚS
Peter Palaščák 3 0.81% SOĽ
Jozef Holečko 3 0.81% Független
László Iván 3 0.81% SMK-MKP
Jozef Koňa 1 0.27% SĽS
Alexander Bimbo 1 0.27% SRÚS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Imrich Bakši 227 39.27% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 216 37.37% Független
Ivan Hriczko 156 26.99% ŠKV
Michal Rečka 153 26.47% SMER-SD
Peter Solár 126 21.80% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 125 21.63% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 123 21.28% Független
Tomáš Kozlai 103 17.82% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Baltes 89 15.40% ĽS Naše Slovensko
Monika Gergelová 84 14.53% SNS
Martin Smrčo 79 13.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Dulovičová 63 10.90% Független
Pavol Bujňák 61 10.55% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Erika Zámboriová 53 9.17% ŠKV
Jarmila Vaňová 50 8.65% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 46 7.96% Független
Július Pelegrin 46 7.96% Független
František Gedra 46 7.96% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 44 7.61% Független
Tomáš Suchý 44 7.61% ŠANCA
Marcela Demkeová 40 6.92% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 39 6.75% SMER-SD
Anton Medvec 39 6.75% Független
Ján Serbin 38 6.57% Független
Radoslav Hodor 38 6.57% Független
Pavol Lehotský 36 6.23% Független
Jozef Hric 34 5.88% KSS
Štefan Hudák 33 5.71% ĽS Naše Slovensko
František Petro 28 4.84% SMER-SD
Peter Derevjaník 27 4.67% SMER-SD
Mária Lacková 26 4.50% Független
Anetta Strýčková 24 4.15% Független
Július Beluscsák 22 3.81% Független
Slavomír Horváth 22 3.81% SNS
Peter Seman 22 3.81% KSS
Vojtech Farkaš 19 3.29% Független
Slavomír Borovský 18 3.11% DS
Július Begala 18 3.11% Független
Gabriel Böhm 17 2.94% Független
Ladislav Andrejanin 17 2.94% ÚSVIT
Roland Szabó 15 2.60% SMER-SD
Jaroslav Pástor 13 2.25% MOST - HÍD
Tibor Bráz 13 2.25% Független
Ladislav Bartók 12 2.08% MKDA-MKDSZ
Jozef Krešák 11 1.90% ŠANCA
Ladislav Vojtko 10 1.73% KSS
Peter Kocai 9 1.56% NAJ
Alexander Képes 8 1.38% SMK-MKP
Anton Király 8 1.38% SMK-MKP
István Zachariaš 8 1.38% SMK-MKP
Elena Fialková 8 1.38% MOST - HÍD
Ján Horváth 7 1.21% Független
Július Grulyo 6 1.04% Független
Csaba Káposztás 5 0.87% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 5 0.87% SMK-MKP
Rudolf Varga 5 0.87% VZDOR
Adrianna Gergely Papp 4 0.69% SMK-MKP
Tamás Iván 4 0.69% SMK-MKP
Augustín Köteles 4 0.69% NAJ
Ervín Kompuš 4 0.69% NAJ
Attila Oravecz 3 0.52% MOST - HÍD
Csaba Simkó 3 0.52% SMK-MKP
László Köteles 2 0.35% SMK-MKP
Alexander Horváth 2 0.35% MOST - HÍD
Norbert Krušinský 1 0.17% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 32.28 %
Torna 145 6.91 %
Buzita 141 6.72 %
Somodi 111 5.29 %
Makranc 110 5.25 %
Debrőd 109 5.20 %
Csécs 94 4.48 %
Szeszta 73 3.48 %
Jászó 69 3.29 %
Jánok 64 3.05 %
Perény - Hím 63 3.00 %
Komaróc 63 3.00 %
Áj 57 2.72 %
Reste 57 2.72 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.43 %
Tornaújfalu 49 2.34 %
Alsólánc 48 2.29 %
Zsarnó 47 2.24 %
Bódvavendégi 40 1.91 %
Nagyida 40 1.91 %
Péder 40 1.91 %
Abaújszina 33 1.57 %
Pány 22 1.05 %
Mecenzéf 21 1.00 %
Jászómindszent 12 0.57 %
Tornahorváti 12 0.57 %
Szádelő 12 0.57 %
Kenyhec 11 0.52 %
Miglécnémeti 11 0.52 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 73.20 %
Torna 110 24.77 %
Kecer 63 14.19 %
Szepsi 47 10.59 %
Mecenzéf 28 6.31 %
Áj 16 3.60 %
Buzita 14 3.15 %
Jászómindszent 13 2.93 %
Csécs 11 2.48 %
Jászóújfalu 10 2.25 %
Kisida 9 2.03 %
Abaújszakaly 9 2.03 %
Györke 8 1.80 %
Kenyhec 8 1.80 %
Hernádcsány 8 1.80 %
Tornaújfalu 7 1.58 %
Abos 7 1.58 %
Izdobabeszter 7 1.58 %
Abaújszina 6 1.35 %
Stósz 6 1.35 %
Budamér 5 1.13 %
Hernádszentistván 5 1.13 %
Szádudvarnok - Méhész 5 1.13 %
Hernádszokoly 5 1.13 %
Pány 5 1.13 %
Enyicke 5 1.13 %
Benyék 5 1.13 %
Semse 5 1.13 %
Bolyár 5 1.13 %
Hernádzsadány 4 0.90 %
Rozgony 4 0.90 %
Debrőd 4 0.90 %
Koksóbaksa 4 0.90 %
Nagyida 4 0.90 %
Miglécnémeti 4 0.90 %
Zsarnó 4 0.90 %
Alsókemence 4 0.90 %
Lapispatakújtelep 4 0.90 %
Szeszta 3 0.68 %
Hilyó 3 0.68 %
Komaróc 3 0.68 %
Nagyszalánc 3 0.68 %
Alsólánc 3 0.68 %
Patacskő 3 0.68 %
Sároskőszeg 3 0.68 %
Felsőmislye 3 0.68 %
Felsőmecenzéf 3 0.68 %
Szaláncújváros 3 0.68 %
Ránk 3 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.68 %
Alsómislye 3 0.68 %
Rudnok 3 0.68 %
Baska 3 0.68 %
Perény - Hím 3 0.68 %
Lapispatak 2 0.45 %
Lengyelfalva 2 0.45 %
Makranc 2 0.45 %
Petőszinye 2 0.45 %
Alsóhutka 2 0.45 %
Felsőtőkés 2 0.45 %
Aranyida 2 0.45 %
Királynép 2 0.45 %
Kassamindszent 2 0.45 %
Garbócbogdány 2 0.45 %
Hernádgecse 1 0.23 %
Alsótőkés 1 0.23 %
Kassaolcsvár 1 0.23 %
Abaújrákos 1 0.23 %
Reste 1 0.23 %
Jánok 1 0.23 %
Rás 1 0.23 %
Bódvavendégi 1 0.23 %
Hatkóc 1 0.23 %
Eszkáros 1 0.23 %
Ájfalucska 1 0.23 %
Szalánchuta 1 0.23 %
Alsócsáj 1 0.23 %
Kelecsenyborda 1 0.23 %
Györgyi 1 0.23 %
Somodi 1 0.23 %
Terebő 1 0.23 %
Abaújnádasd 1 0.23 %
Abaújharaszti 1 0.23 %
Tornahorváti 1 0.23 %
Idabukóc 1 0.23 %
Felsőhutka 1 0.23 %
Felsőkemence 1 0.23 %
Balogd 1 0.23 %
Magyarbőd 1 0.23 %
Bölzse 1 0.23 %
Bátyok 1 0.23 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.74 %
Buzita 223 12.54 %
Csécs 84 4.72 %
Perény - Hím 79 4.44 %
Torna 77 4.33 %
Szeszta 77 4.33 %
Reste 67 3.77 %
Makranc 66 3.71 %
Komaróc 55 3.09 %
Debrőd 55 3.09 %
Somodi 53 2.98 %
Alsólánc 51 2.87 %
Nagyida 49 2.76 %
Tornaújfalu 38 2.14 %
Jászó 37 2.08 %
Áj 37 2.08 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.80 %
Zsarnó 31 1.74 %
Péder 30 1.69 %
Abaújszina 29 1.63 %
Jánok 28 1.57 %
Bódvavendégi 25 1.41 %
Mecenzéf 15 0.84 %
Semse 11 0.62 %
Pány 10 0.56 %
Kenyhec 9 0.51 %
Hernádcsány 9 0.51 %
Tornahorváti 8 0.45 %
Kassamindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 8 0.45 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.34 %
Kecer 6 0.34 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 19.37 %
Jászómindszent 108 11.37 %
Stósz 76 8.00 %
Felsőmecenzéf 50 5.26 %
Szepsi 38 4.00 %
Kisida 36 3.79 %
Hernádcsány 24 2.53 %
Jászó 24 2.53 %
Kassamindszent 24 2.53 %
Jászóújfalu 22 2.32 %
Kassabéla 19 2.00 %
Rozgony 18 1.89 %
Budamér 18 1.89 %
Hernádszokoly 17 1.79 %
Semse 17 1.79 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.58 %
Sároskőszeg 15 1.58 %
Felsőtőkés 14 1.47 %
Kassaolcsvár 14 1.47 %
Csécs 12 1.26 %
Lengyelfalva 12 1.26 %
Torna 12 1.26 %
Izdobabeszter 12 1.26 %
Hernádszentistván 12 1.26 %
Idabukóc 11 1.16 %
Aranyida 11 1.16 %
Lapispatak 11 1.16 %
Koksóbaksa 10 1.05 %
Felsőmislye 9 0.95 %
Alsótőkés 9 0.95 %
Tarcavajkóc 8 0.84 %
Abaújszakaly 8 0.84 %
Tizsite 8 0.84 %
Baska 8 0.84 %
Hatkóc 7 0.74 %
Szalánchuta 7 0.74 %
Enyicke 7 0.74 %
Abaújnádasd 7 0.74 %
Nagyida 7 0.74 %
Abaújszina 7 0.74 %
Hilyó 7 0.74 %
Perény - Hím 7 0.74 %
Magyarbőd 7 0.74 %
Hernádgecse 7 0.74 %
Nagyszalánc 7 0.74 %
Györke 6 0.63 %
Garbócbogdány 6 0.63 %
Makranc 6 0.63 %
Lapispatakújtelep 6 0.63 %
Kelecsenyborda 6 0.63 %
Kecer 6 0.63 %
Királynép 6 0.63 %
Hernádzsadány 6 0.63 %
Rás 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Rudnok 5 0.53 %
Kisladna 5 0.53 %
Terebő 5 0.53 %
Hernádgönyű 4 0.42 %
Buzita 4 0.42 %
Ájfalucska 4 0.42 %
Abaújharaszti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Kalsa 4 0.42 %
Petőszinye 4 0.42 %
Szeszta 4 0.42 %
Nagyladna 4 0.42 %
Ósvacsákány 3 0.32 %
Felsőcsáj 3 0.32 %
Györgyi 3 0.32 %
Abaújrákos 3 0.32 %
Apátka 3 0.32 %
Jánok 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Abos 3 0.32 %
Alsóhutka 3 0.32 %
Benyék 3 0.32 %
Miglécnémeti 3 0.32 %
Újszállás 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Ósva 2 0.21 %
Szaláncújváros 2 0.21 %
Balogd 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Somodi 2 0.21 %
Regeteruszka 2 0.21 %
Bátyok 2 0.21 %
Debrőd 2 0.21 %
Tornaújfalu 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Modrafalva 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 43.89 %
Buzita 84 6.98 %
Torna 66 5.49 %
Makranc 50 4.16 %
Szeszta 45 3.74 %
Csécs 39 3.24 %
Debrőd 38 3.16 %
Áj 31 2.58 %
Somodi 30 2.49 %
Tornaújfalu 30 2.49 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.33 %
Nagyida 27 2.24 %
Perény - Hím 26 2.16 %
Alsólánc 26 2.16 %
Zsarnó 26 2.16 %
Jánok 26 2.16 %
Reste 23 1.91 %
Péder 22 1.83 %
Jászó 22 1.83 %
Bódvavendégi 21 1.75 %
Rudnok 17 1.41 %
Komaróc 17 1.41 %
Mecenzéf 15 1.25 %
Jászómindszent 13 1.08 %
Hernádcsány 13 1.08 %
Abaújszina 12 1.00 %
Tornahorváti 11 0.91 %
Miglécnémeti 9 0.75 %
Pány 9 0.75 %
Kassamindszent 8 0.67 %
Aranyida 7 0.58 %
Stósz 6 0.50 %
Izdobabeszter 6 0.50 %
Jászóújfalu 6 0.50 %
Györke 6 0.50 %
Rás 6 0.50 %
Enyicke 5 0.42 %
Ránk 5 0.42 %
Lapispatak 4 0.33 %
Patacskő 4 0.33 %
Sároskőszeg 4 0.33 %
Kisida 4 0.33 %
Alsómislye 4 0.33 %
Hernádgecse 4 0.33 %
Koksóbaksa 3 0.25 %
Felsőmecenzéf 3 0.25 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Szalánchuta 3 0.25 %
Kenyhec 3 0.25 %
Abaújszakaly 3 0.25 %
Garbócbogdány 3 0.25 %
Semse 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Szádelő 2 0.17 %
Tarcavajkóc 2 0.17 %
Hernádzsadány 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Magyarbőd 2 0.17 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Kisszalánc 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kalsa 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.55 %
Hernádszentistván 216 11.39 %
Sároskőszeg 164 8.65 %
Hernádszokoly 138 7.28 %
Budamér 79 4.17 %
Rozgony 58 3.06 %
Kassabéla 40 2.11 %
Abos 40 2.11 %
Kassamindszent 39 2.06 %
Kisida 37 1.95 %
Terebő 34 1.79 %
Hernádcsány 30 1.58 %
Enyicke 28 1.48 %
Jászómindszent 28 1.48 %
Királynép 28 1.48 %
Szepsi 26 1.37 %
Tarcavajkóc 25 1.32 %
Koksóbaksa 23 1.21 %
Izdobabeszter 23 1.21 %
Lapispatak 19 1.00 %
Benyék 18 0.95 %
Hernádzsadány 18 0.95 %
Kisladna 18 0.95 %
Felsőmislye 17 0.90 %
Rás 17 0.90 %
Hernádgecse 17 0.90 %
Nagyszalánc 16 0.84 %
Kassaolcsvár 16 0.84 %
Lapispatakújtelep 15 0.79 %
Kenyhec 15 0.79 %
Alsómislye 15 0.79 %
Eszkáros 14 0.74 %
Baska 14 0.74 %
Regeteruszka 14 0.74 %
Alsótőkés 14 0.74 %
Perény - Hím 13 0.69 %
Bölzse 13 0.69 %
Abaújnádasd 13 0.69 %
Csécs 12 0.63 %
Hatkóc 12 0.63 %
Nagyladna 12 0.63 %
Lengyelfalva 12 0.63 %
Aranyida 12 0.63 %
Abaújszina 11 0.58 %
Semse 11 0.58 %
Felsőhutka 11 0.58 %
Mecenzéf 11 0.58 %
Garbócbogdány 10 0.53 %
Kalsa 10 0.53 %
Buzita 10 0.53 %
Jászóújfalu 10 0.53 %
Torna 10 0.53 %
Kecer 10 0.53 %
Magyarbőd 10 0.53 %
Felsőtőkés 10 0.53 %
Györke 10 0.53 %
Alsóhutka 9 0.47 %
Abaújszakaly 9 0.47 %
Hilyó 8 0.42 %
Idabukóc 8 0.42 %
Alsókemence 8 0.42 %
Tizsite 7 0.37 %
Jászó 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Hernádgönyű 7 0.37 %
Stósz 7 0.37 %
Felsőmecenzéf 7 0.37 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.26 %
Szaláncújváros 5 0.26 %
Nagyida 5 0.26 %
Pány 5 0.26 %
Felsőcsáj 4 0.21 %
Ránkfüred 4 0.21 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 43.03 %
Szepsi 178 19.54 %
Csécs 34 3.73 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.51 %
Áj 31 3.40 %
Makranc 29 3.18 %
Somodi 26 2.85 %
Tornaújfalu 25 2.74 %
Jánok 23 2.52 %
Perény - Hím 20 2.20 %
Zsarnó 20 2.20 %
Bódvavendégi 18 1.98 %
Mecenzéf 14 1.54 %
Szeszta 14 1.54 %
Tornahorváti 14 1.54 %
Jászó 12 1.32 %
Buzita 11 1.21 %
Debrőd 11 1.21 %
Kenyhec 11 1.21 %
Nagyida 10 1.10 %
Pány 10 1.10 %
Péder 8 0.88 %
Hernádcsány 6 0.66 %
Rozgony 6 0.66 %
Kisida 5 0.55 %
Hernádgecse 5 0.55 %
Reste 5 0.55 %
Ájfalucska 4 0.44 %
Szádelő 4 0.44 %
Alsólánc 4 0.44 %
Jászóújfalu 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Jászómindszent 4 0.44 %
Magyarbőd 3 0.33 %
Garbócbogdány 3 0.33 %
Izdobabeszter 3 0.33 %
Alsótőkés 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Abos 3 0.33 %
Hernádzsadány 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Abaújszina 3 0.33 %
Kassamindszent 3 0.33 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Eszkáros 2 0.22 %
Rudnok 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Idabukóc 2 0.22 %
Szalánchuta 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Kecer 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Alsómislye 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Koksóbaksa 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Györke 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Kalsa 1 0.11 %
Lapispatak 1 0.11 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.18 %
Torna 20 2.09 %
Csécs 12 1.26 %
Jászó 11 1.15 %
Tornaújfalu 10 1.05 %
Rozgony 10 1.05 %
Nagyida 10 1.05 %
Buzita 8 0.84 %
Somodi 8 0.84 %
Makranc 7 0.73 %
Zsarnó 6 0.63 %
Reste 6 0.63 %
Lapispatak 6 0.63 %
Idabukóc 6 0.63 %
Debrőd 5 0.52 %
Jánok 5 0.52 %
Perény - Hím 5 0.52 %
Abaújszina 5 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.42 %
Kassamindszent 4 0.42 %
Alsólánc 4 0.42 %
Tornahorváti 4 0.42 %
Szeszta 4 0.42 %
Izdobabeszter 3 0.31 %
Petőszinye 3 0.31 %
Magyarbőd 3 0.31 %
Komaróc 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Jászóújfalu 3 0.31 %
Kisida 3 0.31 %
Györke 3 0.31 %
Ránk 3 0.31 %
Terebő 3 0.31 %
Enyicke 3 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Bódvavendégi 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Hernádcsány 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Kecer 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Mecenzéf 2 0.21 %
Abos 2 0.21 %
Patacskő 2 0.21 %
Abaújszakaly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Felsőmislye 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 26.43 %
Szepsi 82 16.17 %
Csécs 20 3.94 %
Tornaújfalu 18 3.55 %
Nagyida 17 3.35 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.96 %
Buzita 12 2.37 %
Áj 12 2.37 %
Szeszta 12 2.37 %
Somodi 11 2.17 %
Bódvavendégi 11 2.17 %
Zsarnó 10 1.97 %
Jászó 10 1.97 %
Makranc 10 1.97 %
Mecenzéf 9 1.78 %
Péder 9 1.78 %
Jászómindszent 8 1.58 %
Tornahorváti 8 1.58 %
Perény - Hím 7 1.38 %
Eszkáros 6 1.18 %
Hernádcsány 6 1.18 %
Abaújszina 6 1.18 %
Alsólánc 5 0.99 %
Kassamindszent 5 0.99 %
Reste 5 0.99 %
Jánok 4 0.79 %
Budamér 4 0.79 %
Baska 4 0.79 %
Kenyhec 4 0.79 %
Jászóújfalu 4 0.79 %
Hernádzsadány 4 0.79 %
Debrőd 4 0.79 %
Komaróc 4 0.79 %
Magyarbőd 4 0.79 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.79 %
Hernádszentistván 3 0.59 %
Kecer 3 0.59 %
Abaújnádasd 3 0.59 %
Alsótőkés 3 0.59 %
Enyicke 3 0.59 %
Hernádgönyű 3 0.59 %
Pány 3 0.59 %
Lapispatak 3 0.59 %
Semse 3 0.59 %
Györke 2 0.39 %
Abaújszakaly 2 0.39 %
Koksóbaksa 2 0.39 %
Kassabéla 2 0.39 %
Felsőmislye 2 0.39 %
Kassaolcsvár 2 0.39 %
Tizsite 2 0.39 %
Abaújrákos 2 0.39 %
Bolyár 2 0.39 %
Rozgony 2 0.39 %
Rudnok 2 0.39 %
Izdobabeszter 2 0.39 %
Miglécnémeti 2 0.39 %
Szádelő 2 0.39 %
Benyék 2 0.39 %
Nagyszalánc 2 0.39 %
Alsómislye 1 0.20 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Felsőcsáj 1 0.20 %
Lapispatakújtelep 1 0.20 %
Újszállás 1 0.20 %
Abos 1 0.20 %
Stósz 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Hernádszokoly 1 0.20 %
Ránkfüred 1 0.20 %
Patacskő 1 0.20 %
Aranyida 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Hilyó 1 0.20 %
Királynép 1 0.20 %
Ránk 1 0.20 %
Sároskőszeg 1 0.20 %
Kisida 1 0.20 %
Kisladna 1 0.20 %
Szaláncújváros 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőtőkés 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Alsóhutka 1 0.20 %
Alsókemence 1 0.20 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.19 %
Torna 295 12.55 %
Jászó 262 11.15 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.36 %
Mecenzéf 91 3.87 %
Buzita 78 3.32 %
Szeszta 60 2.55 %
Zsarnó 56 2.38 %
Somodi 52 2.21 %
Tornaújfalu 50 2.13 %
Áj 47 2.00 %
Jászóújfalu 38 1.62 %
Debrőd 35 1.49 %
Bódvavendégi 33 1.40 %
Csécs 33 1.40 %
Alsólánc 29 1.23 %
Perény - Hím 28 1.19 %
Jánok 26 1.11 %
Szádelő 24 1.02 %
Abaújszina 23 0.98 %
Komaróc 22 0.94 %
Nagyida 20 0.85 %
Makranc 20 0.85 %
Reste 20 0.85 %
Péder 17 0.72 %
Felsőmecenzéf 14 0.60 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 19.40 %
Makranc 115 6.87 %
Csécs 73 4.36 %
Torna 68 4.06 %
Buzita 39 2.33 %
Perény - Hím 36 2.15 %
Tornaújfalu 35 2.09 %
Jánok 30 1.79 %
Pány 26 1.55 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.49 %
Nagyida 23 1.37 %
Mecenzéf 23 1.37 %
Zsarnó 22 1.31 %
Áj 22 1.31 %
Szeszta 20 1.19 %
Györke 19 1.13 %
Komaróc 19 1.13 %
Péder 18 1.07 %
Somodi 17 1.01 %
Jászó 16 0.96 %
Reste 16 0.96 %
Debrőd 15 0.90 %
Kisida 14 0.84 %
Jászómindszent 14 0.84 %
Kenyhec 12 0.72 %
Alsólánc 12 0.72 %
Bódvavendégi 10 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.54 %
Sároskőszeg 9 0.54 %
Hernádcsány 9 0.54 %
Budamér 8 0.48 %
Rozgony 8 0.48 %
Kassamindszent 8 0.48 %
Hernádszentistván 7 0.42 %
Hernádszokoly 6 0.36 %
Izdobabeszter 6 0.36 %
Semse 6 0.36 %
Tornahorváti 6 0.36 %
Abaújszina 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Abos 6 0.36 %
Hilyó 6 0.36 %
Jászóújfalu 5 0.30 %
Tarcavajkóc 4 0.24 %
Koksóbaksa 4 0.24 %
Miglécnémeti 4 0.24 %
Bolyár 4 0.24 %
Nagyszalánc 4 0.24 %
Szádelő 4 0.24 %
Abaújnádasd 4 0.24 %
Kassabéla 4 0.24 %
Rás 4 0.24 %
Benyék 4 0.24 %
Hernádgecse 4 0.24 %
Rudnok 4 0.24 %
Stósz 3 0.18 %
Lapispatakújtelep 3 0.18 %
Kassaolcsvár 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Bölzse 3 0.18 %
Felsőhutka 3 0.18 %
Hernádgönyű 3 0.18 %
Nagyladna 3 0.18 %
Alsótőkés 3 0.18 %
Balogd 2 0.12 %
Királynép 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Regeteruszka 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Alsócsáj 2 0.12 %
Ránk 2 0.12 %
Modrafalva 2 0.12 %
Bátyok 2 0.12 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.38 %
Rozgony 83 4.00 %
Izdobabeszter 61 2.94 %
Kisida 61 2.94 %
Kassamindszent 53 2.56 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.51 %
Györgyi 51 2.46 %
Hernádcsány 50 2.41 %
Jászómindszent 46 2.22 %
Györke 45 2.17 %
Alsókemence 44 2.12 %
Szepsi 42 2.03 %
Sároskőszeg 42 2.03 %
Kassaolcsvár 41 1.98 %
Regeteruszka 40 1.93 %
Garbócbogdány 39 1.88 %
Budamér 37 1.78 %
Petőszinye 37 1.78 %
Bolyár 36 1.74 %
Mecenzéf 36 1.74 %
Kelecsenyborda 36 1.74 %
Nagyszalánc 33 1.59 %
Benyék 31 1.49 %
Felsőmislye 29 1.40 %
Koksóbaksa 28 1.35 %
Tarcavajkóc 28 1.35 %
Csécs 28 1.35 %
Idabukóc 27 1.30 %
Ránkfüred 27 1.30 %
Lapispatak 27 1.30 %
Kecer 25 1.21 %
Alsótőkés 25 1.21 %
Királynép 25 1.21 %
Felsőcsáj 24 1.16 %
Lengyelfalva 24 1.16 %
Hernádzsadány 24 1.16 %
Rás 23 1.11 %
Hernádszentistván 23 1.11 %
Bátyok 23 1.11 %
Felsőkemence 22 1.06 %
Alsómislye 22 1.06 %
Kassabéla 21 1.01 %
Kalsa 20 0.96 %
Hernádszokoly 20 0.96 %
Füzérnádaska 18 0.87 %
Hernádgecse 18 0.87 %
Baska 18 0.87 %
Semse 17 0.82 %
Ránk 16 0.77 %
Tizsite 16 0.77 %
Torna 15 0.72 %
Abaújszakaly 15 0.72 %
Enyicke 15 0.72 %
Ósvacsákány 15 0.72 %
Aranyida 15 0.72 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 25.55 %
Somodi 42 5.48 %
Kecer 28 3.65 %
Mecenzéf 22 2.87 %
Jászómindszent 16 2.09 %
Nagyida 14 1.83 %
Magyarbőd 13 1.69 %
Jászóújfalu 13 1.69 %
Torna 12 1.56 %
Csécs 10 1.30 %
Hernádcsány 8 1.04 %
Buzita 8 1.04 %
Szepsi 8 1.04 %
Kisida 8 1.04 %
Stósz 7 0.91 %
Patacskő 6 0.78 %
Abaújszina 6 0.78 %
Koksóbaksa 4 0.52 %
Felsőmecenzéf 4 0.52 %
Györke 4 0.52 %
Kassamindszent 4 0.52 %
Abaújszakaly 4 0.52 %
Kenyhec 4 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.52 %
Abaújnádasd 4 0.52 %
Hilyó 3 0.39 %
Rozgony 3 0.39 %
Rudnok 3 0.39 %
Regeteruszka 3 0.39 %
Budamér 3 0.39 %
Terebő 3 0.39 %
Szeszta 3 0.39 %
Tarcavajkóc 3 0.39 %
Hernádszokoly 2 0.26 %
Kassaolcsvár 2 0.26 %
Királynép 2 0.26 %
Hernádgecse 2 0.26 %
Lengyelfalva 2 0.26 %
Györgyi 2 0.26 %
Alsómislye 2 0.26 %
Bölzse 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Ósvacsákány 2 0.26 %
Lapispatakújtelep 2 0.26 %
Kelecsenyborda 2 0.26 %
Garbócbogdány 2 0.26 %
Izdobabeszter 2 0.26 %
Pány 2 0.26 %
Hatkóc 2 0.26 %
Perény - Hím 2 0.26 %
Lapispatak 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Ránk 2 0.26 %
Alsótőkés 2 0.26 %
Idabukóc 1 0.13 %
Makranc 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Hernádgönyű 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Semse 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Enyicke 1 0.13 %
Ránkfüred 1 0.13 %
Baska 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Aranyida 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Petőszinye 1 0.13 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.32 %
Rozgony 63 3.08 %
Hernádcsány 61 2.98 %
Jászómindszent 59 2.88 %
Kassamindszent 46 2.25 %
Mecenzéf 42 2.05 %
Izdobabeszter 37 1.81 %
Magyarbőd 35 1.71 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.71 %
Kisida 33 1.61 %
Nagyida 31 1.51 %
Györke 27 1.32 %
Enyicke 27 1.32 %
Hernádgecse 26 1.27 %
Jászó 26 1.27 %
Hernádzsadány 25 1.22 %
Kassaolcsvár 23 1.12 %
Csécs 23 1.12 %
Sároskőszeg 22 1.07 %
Hernádszentistván 22 1.07 %
Koksóbaksa 22 1.07 %
Lapispatak 21 1.03 %
Tarcavajkóc 21 1.03 %
Budamér 20 0.98 %
Nagyszalánc 20 0.98 %
Regeteruszka 19 0.93 %
Somodi 19 0.93 %
Királynép 19 0.93 %
Felsőmislye 19 0.93 %
Makranc 19 0.93 %
Felsőmecenzéf 19 0.93 %
Hernádszokoly 17 0.83 %
Alsómislye 17 0.83 %
Lengyelfalva 17 0.83 %
Baska 16 0.78 %
Semse 16 0.78 %
Abaújnádasd 15 0.73 %
Kecer 14 0.68 %
Stósz 14 0.68 %
Garbócbogdány 14 0.68 %
Idabukóc 14 0.68 %
Abaújszakaly 14 0.68 %
Torna 13 0.64 %
Kassabéla 13 0.64 %
Tizsite 12 0.59 %
Györgyi 12 0.59 %
Bölzse 12 0.59 %
Eszkáros 12 0.59 %
Kisladna 12 0.59 %
Pány 12 0.59 %
Füzérnádaska 11 0.54 %
Alsóhutka 11 0.54 %
Kenyhec 11 0.54 %
Perény - Hím 11 0.54 %
Petőszinye 10 0.49 %
Alsókemence 10 0.49 %
Benyék 10 0.49 %
Abaújszina 10 0.49 %
Szeszta 9 0.44 %
Hilyó 9 0.44 %
Jászóújfalu 9 0.44 %
Lapispatakújtelep 9 0.44 %
Felsőhutka 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Ósva 9 0.44 %
Bolyár 8 0.39 %
Alsótőkés 8 0.39 %
Aranyida 8 0.39 %
Zsarnó 8 0.39 %
Alsócsáj 7 0.34 %
Rudnok 7 0.34 %
Kelecsenyborda 7 0.34 %
Bátyok 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Abos 7 0.34 %
Jánok 6 0.29 %
Kalsa 6 0.29 %
Balogd 6 0.29 %
Nagyladna 6 0.29 %
Rás 6 0.29 %
Bódvavendégi 6 0.29 %
Ósvacsákány 6 0.29 %
Kecerlipóc 6 0.29 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Buzita 4 0.20 %
Felsőtőkés 4 0.20 %
Ránk 4 0.20 %
Komaróc 4 0.20 %
Felsőkemence 4 0.20 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 14.44 %
Lapispatak 242 9.99 %
Budamér 158 6.52 %
Mecenzéf 114 4.70 %
Hernádcsány 106 4.37 %
Lapispatakújtelep 98 4.04 %
Koksóbaksa 86 3.55 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.30 %
Nagyszalánc 77 3.18 %
Királynép 76 3.14 %
Abaújnádasd 76 3.14 %
Kecer 74 3.05 %
Stósz 74 3.05 %
Kisida 74 3.05 %
Rozgony 69 2.85 %
Kalsa 68 2.81 %
Szepsi 58 2.39 %
Izdobabeszter 55 2.27 %
Jászóújfalu 53 2.19 %
Lengyelfalva 50 2.06 %
Szaláncújváros 48 1.98 %
Hernádgecse 47 1.94 %
Jászómindszent 46 1.90 %
Sároskőszeg 46 1.90 %
Hernádszentistván 46 1.90 %
Magyarbőd 44 1.82 %
Regeteruszka 42 1.73 %
Enyicke 40 1.65 %
Benyék 36 1.49 %
Tizsite 35 1.44 %
Abaújszina 34 1.40 %
Bolyár 32 1.32 %
Alsókemence 31 1.28 %
Tarcavajkóc 31 1.28 %
Kelecsenyborda 30 1.24 %
Alsóhutka 29 1.20 %
Hernádgönyű 29 1.20 %
Kassamindszent 28 1.16 %
Sárosófalu 26 1.07 %
Petőszinye 26 1.07 %
Hernádszokoly 26 1.07 %
Újszállás 25 1.03 %
Semse 25 1.03 %
Györke 24 0.99 %
Kassaolcsvár 21 0.87 %
Abaújharaszti 21 0.87 %
Felsőkemence 21 0.87 %
Balogd 21 0.87 %
Garbócbogdány 20 0.83 %
Ósvacsákány 20 0.83 %
Ósva 20 0.83 %
Felsőmecenzéf 20 0.83 %
Abaújrákos 18 0.74 %
Rudnok 18 0.74 %
Hernádzsadány 18 0.74 %
Kassabéla 17 0.70 %
Szalánchuta 17 0.70 %
Györgyi 17 0.70 %
Alsótőkés 16 0.66 %
Felsőmislye 16 0.66 %
Csécs 15 0.62 %
Bunyita 14 0.58 %
Modrafalva 14 0.58 %
Bölzse 14 0.58 %
Torna 14 0.58 %
Alsómislye 14 0.58 %
Eszkáros 13 0.54 %
Baska 13 0.54 %
Bátyok 13 0.54 %
Abos 13 0.54 %
Kecerlipóc 12 0.50 %
Perény - Hím 12 0.50 %
Nagyida 12 0.50 %
Makranc 12 0.50 %
Alsócsáj 12 0.50 %
Felsőcsáj 11 0.45 %
Füzérnádaska 11 0.45 %
Pány 11 0.45 %
Rás 11 0.45 %
Hatkóc 11 0.45 %
Patacskő 11 0.45 %
Kenyhec 10 0.41 %
Aranyida 10 0.41 %
Hilyó 10 0.41 %
Kisszalánc 9 0.37 %
Idabukóc 9 0.37 %
Ránkfüred 9 0.37 %
Ránk 9 0.37 %
Terebő 9 0.37 %
Felsőhutka 7 0.29 %
Felsőtőkés 7 0.29 %
Zsarnó 7 0.29 %
Somodi 5 0.21 %
Reste 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Ájfalucska 3 0.12 %
Nagyladna 3 0.12 %
Buzita 3 0.12 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 36.43 %
Jászómindszent 94 11.34 %
Szepsi 75 9.05 %
Stósz 68 8.20 %
Felsőmecenzéf 59 7.12 %
Jászó 40 4.83 %
Kisida 40 4.83 %
Hernádcsány 21 2.53 %
Rozgony 19 2.29 %
Makranc 18 2.17 %
Kassamindszent 17 2.05 %
Torna 16 1.93 %
Lengyelfalva 15 1.81 %
Rudnok 15 1.81 %
Hatkóc 15 1.81 %
Hernádszokoly 14 1.69 %
Királynép 11 1.33 %
Aranyida 11 1.33 %
Koksóbaksa 11 1.33 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.33 %
Jászóújfalu 10 1.21 %
Perény - Hím 9 1.09 %
Pány 9 1.09 %
Idabukóc 9 1.09 %
Garbócbogdány 8 0.97 %
Semse 8 0.97 %
Hernádszentistván 8 0.97 %
Nagyszalánc 8 0.97 %
Magyarbőd 8 0.97 %
Kassaolcsvár 8 0.97 %
Jánok 8 0.97 %
Izdobabeszter 7 0.84 %
Csécs 7 0.84 %
Felsőtőkés 7 0.84 %
Abaújszina 6 0.72 %
Kenyhec 6 0.72