SK
KS
.....

Kassamindszent

Településrész

címer zászló
108 39% magyar 1910
8 3% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Všechsvätých
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Kassamindszent
Koordináták:
48.636194, 21.29797339
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
185 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04413

Kassamindszent az egyesített Valaliky község központi településrésze, 1961-ig önálló község. Teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Csontosfalvával és a tőle északra fekvő Bernát- és Búzafalvával. A Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 185 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az 1963-ban felszámolt Miszlóka-patak (Myslavský potok) mentén, Kassától 9 km-re délkeletre, Hernádcsánytól pedig 5 km-re északnyugatra.

Közigazgatás

1961-ig önálló község, azóta Kassamindszent négy településrészének egyike. Kataszteri területét (1910-ben 1,48 km², 1921-ben 1,49 km²) beolvasztották az egységes községébe. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, ezután pedig a Kassa-vidéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás).

Népesség

Kassamindszent településrésznek 2011-ben 815 lakosa volt, itt élt az egyesített község népességének 19,5 %-a. A község 18. századi újratelepítése óta zömében szlovák lakosságú volt, a magyar anyanyelvűek aránya 1880-ban 12,4 %, 1910-ben 39,4 % volt, a magyar nemzetiségűeké 1921-ben már csak 2,6 % (8 fő). A magyar anyanyelvűek arányának gyors növekedése 1880-1910 között az 1880-ban még német anyanyelvűként (21,7 %) összeírt zsidó lakosság asszimilációjával magyarázható. Az 1941-es (magyar fennhatóság alatt tartott) népszámlálás során a lakosság 53,8 %-a vallotta magát szlováknak és 43,8 %-a magyarnak. 1921-ben a lakosság 83,6 %-a volt római katolikus, 8,5 %-a izraelita és 7,5 %-a görög katolikus vallású. A község népessége 1910-1941 között folyamatosan nőtt, több, mint egyharmadával (274 főről 379 főre).

Történelem

A mai Kassamindszent négy elődközsége közül a központi fekvésű Kassamindszent (korábban Koksómindszent) a legrégebbi. Az Árpád-korban létrejött település eredeti neve Koksó volt, 1280-ban „Cocso”, 1288-ban „Kokso”, 1310-ben „Coksou” alakban szerepelt az írásos forrásokban. A Koksó név szláv személynévi eredetű. Az 1332-35 között kelt pápai tizedjegyzékben már Mindszent („Mendscend”) néven szerepel, Mindenszentek tiszteletére szentelt temploma után. 1427-ben „Menthsenth” néven említik, ekkor 5 portája adózott. A középkorban a Varga, Bölzsei és Fűzy családok birtoka volt. A 16. században lakói református hitre tértek. A katolikusok csak 1695-ben szerezték vissza a plébániatemplomot. A 18. század elejére csaknem teljesen elnéptelenedett, ezután az eredetileg magyar lakosságú falut római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá, 1746-ban már szlovák többségű község volt. Régi temploma, egy fatoronnyal ellátott kisebb templom helyén 1786-ban kezdték meg az új, ma is álló plébániatemplom építését Esterházy Károly egri püspök támogatásával. Kassamindszent kiterjedt egyházközség székhelye volt, hozzá tartozott Bernát-, Búza- és Csontosfalván kívül Hernádgecse, Koksóbaksa és Hernádcsány, valamint 1789-is Bárca és Zsebes is. Anyakönyveit 1787-től vezették. 1828-ban a községnek 37 háza és 360 lakosa volt. A 19. század második felében számos, főként kereskedelemmel foglalkozó zsidó család telepedett itt le, 1880-ban 290 lakosának egynegyede izraelita vallású és egyötöde német anyanyelvű volt. 1890-ben 251, 1900-ben 282, 1910-ben 274 lakosa volt. A 20. század elején a korábban használt Koksómindszent helyett hivatalos nevét Kassamindszentre módosították. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Kezdetben Košický Mincent néven szerepelt, majd hatósági szlovákosítással a Všechsvätých hivatalos nevet állapították meg. 1921-ben 305, 1930-ban 322, 1941-ben 379 lakosa volt. 1938-ban 59 ház állt a községben. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1944. júniusában zsidónak minősített lakosait (1938-ban 28 fő) megsemmisítő táborokba hurcolták. 1949-ben állami gazdaság létesült a községben. 1961-ben Bernátfalvával, Búzafalvával és Csontosfalvával egyesítették Valaliky néven.

Mai jelentősége

Kassamindszent az egyesített község központi településrésze, itt található a községi hivatal, az alapiskola, az óvoda és a Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus templom, mely 1786-ban épült barokk-klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MINTSZENT. Két falu Abaúj Várm. egyiknek földes Ura a’ Jászói Prépostság, a’ másiknak pedig Nováki, és több Urak, lakosai többfélék, fekszik egyik a’ Kassai, a’ másik a Csereháti járásban, legelőjök szoross, épűletre való fájok nints, más jó tulajdonságaik középszerűek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Koksó-Baksától nyugatra, a kassa-ujhelyi országut mellett vannak az u. n. »aprófalvak«, ugymint Buzafalva 53 házzal, 352 magyar és tót lakossal; Bernátfalva 37 házzal, 223 magyar és tót ajku lakossal; Koksó-Mindszent, 40 házzal, 251 német és tót ajku lakossal, régi kath. templommal, mely 1695-ben épült; Csontosfalva, 39 házzal, 284 magyar és tót ajku lakossal; Gecse, 62 házzal 503 magyar és tót ajku lakossal. Mind az öt kisközségnek a postája és táviró-állomása Csány. Eredetileg, a személy- és dülőnevek bizonysága szerint, magyarok lakták ezt az öt falut is, de a kurucz háboruk lezajlása után betelepitett tótok eltótositották. Lakosaik közül sokan vándoroltak ki Amerikába, otthagyván gazdátlanul apró házaikat, melyek egymásután düledeznek össze.

Magyar Katolikus Lexikon

Kassamindszent, Koksómindszent, v. Abaúj-Torna vm. (Vsechsvätych, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1332: Mendscend. 1332: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték, a mait 1786: építették. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. A pléb-t 1695: alapították újra. Anyakönyvei 1787-től. Kegyura 1880: a kassai szem. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. - Filiái 1915: Bernátfalva, Búzafalva, Csontosfalva, Hernádgecse, Hernádgönyű, Koksóbaksa. Közig-ilag Valalikihez csatolták. ** KTN I:132. - Schem. Cass. 1915:39. - Györffy I:56.

Helységnévtár

Mindszent (Koksó-), RK. 186 Kassa, gk. 30 Sziget-Bölzse, ág. 1 -, ref. 1 - , izr. 72 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kassamindszent. Azelőtt Koksómindszent. Keletkezése és története ismeretlen. Róm. kath. temploma 1695-ben épült. A község területe 259 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 347.

Névelőfordulások
1280
Cocso
1288
Kokso
1310
Coksou
1332
Mendscend
1427
Menthzenth
1630
Mindzenth
1773
Mindszent
1786
Mindszent
1808
Kassa-Mindszent, Koksó-Mindszent, Mindszentfalva
1863
Koksómindszent
1907
Kassamindszent
1920
Košický Micent
1927
Všechsvätých
1938
Kassamindszent
1945
Všechsvätých

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 36 12%
szlovákok 181 62%
németek 63 22%
egyéb 10 3%
összlétszám 290
magyarok 108 39%
szlovákok 155 57%
németek 11 4%
egyéb 0 0%
összlétszám 274
magyarok 8 3%
szlovákok 271 89%
németek 0 0%
egyéb 26 9%
összlétszám 305
Mai közigazgatás

Bejelentések