SK
KE
.....

Abaszéplak

Város

címer zászló
295 20% magyar 1910
51 1% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krásna
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Más földrajzi nevek:
Abaszéplaki-kavicsbányató, Alsó-rét, Alájáró, Bagoly-hegy, Berek, Fizera, Földláb, (Hajnal-tanya), Hosszak, Ir...
Koordináták:
48.67132950, 21.31891251
Terület:
20,06 km2
Rang:
város
Tszf. magasság:
187 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04018
Település kód:
599794
Szervezeti azonosító:
691020
Adóazonosító:

Abaszéplak a Hernád bal partján, a Kassai-medence keleti részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, az Alsó-Tarca-dombság déli végénél, 192 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 8 km-re délkeletre. A már a 18. században egybeépült falvak, Széplak (Abaszéplak) és nyugati szomszédja, Apáti (Széplakapáti) alkotják a városrész magját, ez a családi házas beépítésű terület a 20. században a Hernád jobb partjára is átterjedt és mára egybeépült az egykori Lebenyepusztával és északnyugat felé a már korábban Kassához csatolt Tóvárosi-lakótelepben folytatódik. Határa délkeleten a Tarcáig húzódik, déli részét 180 m-es átlagmagasságú síkság foglalja el, északnyugaton pedig részben erdőborította (Telek-erdő) dombvidéket találunk, Abaszéplak legmagasabb pontjával, a Bagoly-heggyel (312 m). A hozzá tartozó Rezsőmajor (Rešov majer) a településközponttól 3 km-re északra, az egyetlen házból álló Telekpuszta 3 km-re északnyugatra található. 2010-ben területének több mint felét (55,1 %, 1106 ha) szántóföld, 12,2 %-át (245 ha) erdő, 6,4 %-át (128 ha) rét és legelő, 3,2 %-át (65 ha) pedig vízfelület (melyet nagyrészt a Hernád jobb partján a 20. század második felében kialakított Abaszéplaki-kavicstó /Štrkovisko Krásna/ alkot). Abaszéplakon áthalad a Kassát Nagykapossal összekötő 552-es út, mely a városközponttal teremt összeköttetést, mellékút köti össze Lengyelfalván (4 km) keresztül Izdobabeszterrel (5,5 km) és Felsőhutkával (3 km) is. Határának déli részén keresztülhalad a Kassát Sátoraljaújhellyel összekötő vasútvonal (megállóhely a településközponttól 1,5 km-re nyugatra) és a Kelet-szlovákiai vasmű számára kiépült széles vágányú iparvasút is. Délről Koksóbaksa és Alsómislye, keletről Alsóhutka, Felsőhutka, Lengyelfalva és Izdobabeszter községekkel, északról Kassaújfalu, nyugatról pedig Szilvásapáti, Tóvárosi-lakótelep és Bárca kassai városrészekkel határos. Nyugati határának egy része a Hernád, délnyugati határának egy része a sátoraljaújhelyi vasútvonal mentén húzódik, délkeleti határának egy részét pedig az 552-es és 3366-os út vonala alkotja.

Közigazgatás

1976-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa – IV. járás részeként. Abaszéplakot és Széplakapátit 1942-ben egyesítették. Elődközségei 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után 1920-1938 között a Kassai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás) és a magyar közigazgatásban ment végbe a már több évszázada egybeépült községek egyesítése. Abaszéplak 1945-1960 között a Kassai, 1960-1976 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. Elődközségeinek területe 1910-21 között kismértékben változott (Abaszéplaké 9,49 km²-ről 9,61 km²-re nőtt, Széplakapátié 8,71 km²-ről 8,59 km²-re csökkent). A 20. század második felében közigazgatási területét nagymértékben átalakították, elődközségei kataszterét egybeolvasztották; területét összességében egytizedével, az 1921-es 18,20 km²-ről 20,06 km²-re növelték. Északon Izdoba, északnyugaton Szilvásapáti, délkeleten Felső- és Alsóhutka, délen Alsómislye és Koksóbaksa, délnyugaton Bernátfalva (ma Kassamindszent része) kataszterének egy részét Abaszéplakhoz csatolták, ugyanakkor délnyugaton a vasútvonalon túlra eső határrészei Bárcához, az Abaszéplaki-lakótelep területe pedig még 1976 előtt Kassához került, ma utóbbi a Tóvárosi-lakótelep városrészhez tartozik.

Népesség

2011-ben Abaszéplaknak 4420 lakosa volt, itt élt Kassa népességének 1,8 %-a. Ekkor a lakosság 81,7 %-a szlovák, 1,8 %-a roma és 1,2 %-a (51 fő) magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 14,3 % nem nyilatkozott nemzetiségéről. A roma anyanyelvűek aránya 7,5 %, a magyar anyanyelvűeké 1,7 % (77 fő) volt. A 19. század végén mindkét elődközsége szlovák többségű volt, a magyar anyanyelvűek 1880-ban Abaszéplakon a lakosság egytizedét, Széplakapátiban több mint egynegyedét alkották. A magyarok aránya Abaszéplakon folyamatosan nőtt 1921-ig, a trianoni fordulat ellenére 1921-ben már a lakosság 56,1 %-a (1910-ben még csak 20 %-a) magyarnak vallotta magát. Ugyanekkor Széplakapátiban a magyar nemzetiségűek aránya 22,3 % volt. A kétnyelvűséget és a kettős identitást csak 1945 után váltotta fel a nemzetiségi egyöntetűség. 1921-1970 között népessége csaknem duplájára nőtt (1493 főről 2834 főre). Abaszéplak egyike Kassa leggyorsabban növekvő városrészeinek, az 1980-1991 közötti csekély csökkenést (3286 főről 3161-re), 1991-2001 között 9,2 %-os növekedés (3161 főről 3452-re) váltotta fel, majd a szuburbanizáció felgyorsulásával 2001-2011 között már több mint egynegyedével gyarapodott a lakosság száma. 2011 után a szuburbanizációs folyamat további gyorsulását figyelhetjük meg, 2017-ben a várorész népessége már 5401 fő volt. 2011-ben lakosságának 61,6 %-a volt római katolikus, 3,8 %-a görög katolikus és 1,9 %-a református vallású, 8,1 %-a felekezeten kívüli, kimagasló volt a vallásukról nem nyilatkozók aránya (21,7 %). 1921-ben mindkét elődközsége lakosságának négyötöde római katolikus vallású volt, a görög katolikusok Széplakapátin a népesség 14,3 %-át, Abaszéplakon 10,9 %-át alkották. Abaszéplak népsűrűsége 2011-ben 220 fő/km² volt.

Történelem

A település a 12. században az Aba nemzetség birtokán jött létre, neve abból ered (a „Széplak” jelentése a középkorban „földesúri udvarház” volt), hogy itt volt az Aba nemzetség nemzetségi monostora, a Szűz Máriáról nevezett bencés apátság, melynek templomát 1143-ban szentelte fel Martyrius egri püspök. Valószínűleg az Abák már a 10. században létezett magánegyházának bővítésével alakították ki. 1143-ban a monostort Ciplok, 1219-ben Zeploc néven említik. A 13-14. században birtokmegosztással az apátság mellett kialakult falunak építették a Szent Jakab plébániatemplomot. 1538-ban a régi kolostort Szapolyai János leromboltatta, helyén később temető volt (az 1970-es években végzett ásatások során feltártak egy rotunda alapjait). 1567-ben a volt apátság birtoka a nagyszombati jezsuiták kezébe került, a rendnek itt gazdasága is volt. A település lakossága 1619-ben evangélikus hitre tért, amikor Bethlen Gábor elfoglalta a községet, az apátsági birtok vezetőit pedig Kassán kivégeztette („kassai vértanúk”). 1678-ban Thököly Imre seregei foglalták el. 1710 után a pestisjárványban csaknem a teljes lakossága elpusztult. 1717-ben az árvai eredetű, császárhű Meskó család birtokába került, ekkor alig 4 család lakott itt. A korábban magyarok lakta település a 18. századi szlovák betelepítéssel vegyes lakosságúvá vált. Katolikus egyházközségét 1725-ben alapították újra. Széplak, mely Hosszúszerből és Rövidszerből állt össze (írásos források először 1630-ban említik ezeket), illetve Apáti községek már a 18. század végére egybeépültek, de utóbbi 1942-ig önálló község maradt. Az 1773-as összeírásban magyar faluként szerepelt, Vályi András (1796-99) viszont szlovák faluként említi. 1780-ban a Meskó család angolparkkal (mely később elpusztult) körülvett kastélyt építtetett a faluban, ugyanebben az évben emeltek tornyot a templomhoz. A községi iskolát 1793-ban építették. Abaszéplak mai területén a 19. század második feléig még több, azóta kiirtott erdő volt (Szilas, Komocsó, Lebenye-erdő, Szajkó-erdő), melyeket a második katonai felmérés térképe (1806-69) még feltüntet, a század végére azonban már szántóföldek foglalták el helyüket. 1831-ben a kolerajárvány számos áldozatot követelt a faluban. A 19. század közepén Hosszúszer földesura az egri káptalan, Rövidszeré pedig a Meskó család volt. 1880-ban 1076 lakosa volt, melynek 71,7 %-a szlovák, 11,4 %-a magyar anyanyelvű volt. Ekkor népes zsidó közösség (107 fő volt izraelita vallású) is élt a községben. A 20. század elején gőzmalom is működött itt. A korábban használt Széplak helyett a vármegyei hovatartozásra utaló Abaszéplak hivatalos nevet az országos helységnévrendezés során, 1907-ben kapta. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Hatósági úton megállapított hivatalos szlovák nevét (Krásna nad Hornádom, a korábban használt Síplak helyett) 1927-től használják. 1936-ban középkori templomát lebontották, új templomát Szent Cirill és Metód tiszteletére szentelték. 1938. novemberétől 1945. januárjáig újra magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 220 háza és 1372 lakosa volt. A magyar közigazgatásban 1942-ben egyesítették Széplakapátival. Az 1950 utáni évtizedekben a település belterülete csaknem duplájára nőtt, a településmagtól délkeletre a Középszer dűlőben és a Hernádon túlra eső határrészben új utcákat nyitottak, északnyugatra pedig, a Hernád mentén hétvégi házas övezet jött létre, mely egészen Szilvásapátiig nyúlik. 1953-ban (a ma már a Tóvárosi-lakótelephez tartozó egykori határrészében) panelgyárat letesítettek. A község híres volt Kassa piacára folytatott zöldségtermesztéséről (bolgárkertészetek). 1976. május 1-jén Kassa adminisztratív bővítésének második hulláma során, Zsebes, Szentlőrincke és Kavocsán községekkel együtt csatolták a városhoz. Bár falusias településképét megőrizte, az 1970-es években az Abaszéplaki-lakótelep megépítésével fizikailag is egybeépült a várossal. A 2001 után felgyorsuló szuburbanizáció révén belterületének északi és keleti szomszédságában új lakóparkok jöttek létre. Széplakapáti nevét onnan kapta, hogy a széplaki bencés apátság birtoka volt, 1427-ben Apathy, 1630-ban Szeplak-Apathy formában szerepelt az okiratokban. Története szorosan összefügg Abaszéplakéval, mellyel már a 18. század végére teljesen egybeépült. 1851-ben Apáti földesura a Szent István szeminárium volt. 1880-ban 370 lakosa volt, melynek 27,6 %-a magyar, 68,6 %-a szlovák nemzetiségű volt. A 19. század végén a vármegye monográfiája kiemeli Widder Mór pinzgaui tehenészetét és tejgazdaságát, valamint azt, hogy a falu mellett létezett a megye akkori legnagyobb cigánytelepe. 1873-ban megépült a Kassát Legenyemihályival és Sátoraljaújhellyel összekötő vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Széplakapáti lett. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A mezőgazdasági jellegű Abaszéplakkal szemben Széplakapátit iparosok is lakták, az első köztársaság idején fafeldolgozó üzem létesült itt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig újra magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 116 háza és 651 lakosa volt. 1942-ben egyesítették közigazgatásilag Abaszéplakkal.

Mai jelentősége

Abaszéplak ma rohamosan szuburbanizálódó családi házas beépítésű település. A városrészben szlovák tannyelvű egyházi alapiskola és óvoda található. Szent Cirillnek és Metódnak szentelt római katolikus temploma 1935-ben épült. A Meskó-kastély barokk-klasszicista stílusban 1780-ban épült. Rokokó kúriája 1773-ban épült. Középkori kolostorából semmi sem maradt fent.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZÉPLAK. Abaúj Várm. Apátúrsága nevezetesíti, fekszik Kassa, és Mislye között. APÁTI, és Széplak Apáti. Tótfalu Abauj Vármegyében, birtokosa Szent István Szerzetebéli Kis Papság, vagy a’ religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik a’ Csereháti járásban. Ambár egy részét házainak, és belső fundusainak is Hernád vize néha elönti; de mivel más minden kívántató javai vannak, és Kassa Városához is közel van, a’ hol vagyonnyait jól eladhattya, az első Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Apáthi, Hosszú Szer, Rövid Szer, három összeolvadt tót-magyar falu, Abauj vgyében, mellyek közönségesen csak Széplaknak neveztetnek. Számlál 906 r. kath., 50 görög kath., 37 evang., 132 ref., 26 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Termékeny föld, erdő. Van itt b. Meskónak egy kastélyja, egy szép nagy kerttel együtt. F. u. az első helységnek a Sz. István seminariuma, másodiknak az egri káptalan, a harmadiknak b. Meskó. Ut. p. Kassa.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Tárcza mellékéről a hajdan apátságáról híres Széplaknál ismét a Hernád tágas völgyébe kerűlve, a folyón túl Bárcza faluban állapodunk meg, mely a régi Bárczay család ősi fészke s e családnak és gróf Zichy Gézának egy-egy díszes kastélyával ékeskedik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Széplak-Apáti és Abauj-Széplak egymással összeépült községek. Az előbbinek 45 háza, 370 magyar és tót lakosa van, székhelye a körjegyzőségnek. Az utóbbinak 146 háza, 1019 tót lakosa van. A posta helyben, távirója Bárczán van. Itt van Widder Mórnak megyeszerte hires tisztavérü pinzgaui tehenészete és nagy tejgazdasága és az esztergomi papnevelő intézet uradalmi főtisztsége. A falu mellett a megye legnagyobb czigánytelepe van. Széplakot Thököly Imre 1678-ban elfoglalta.

Magyar Katolikus Lexikon

Abaszéplak, Széplak, v. Abaúj-Torna vm. (Krásna nad Hornádom, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1143: Ciplok, 1332: Széplak. Vsz. az Aba nemzetség 10. sz. magánegyházának bővítésével alakították ki 1143: a ktor tp-át. A 13-14. sz: birtokmegosztás történt, az új falunak építették a Szt Jakab plébtp-ot. Lakói 1619: ev-ok lettek. 1725: alapították újra. - Plébánosai: 1725: Horánszky Pál, 1728: Ledel András, 1731: Kelemen Imre, 1732: Bukássy Ádám, 1744: Jurtassy Antal, 1749: Perniczky Antal, 1751: Drucsay Pál, 1761: Kopacsek Ignác, 1763: Rozgonyi Pál, 1768: Veselényi János, 1771: Szimalcsik István, 1812: Bartay András, 1844: Volny János, 1845: Szíjárthó István, 1866: Hunyady József, 1902: Bellis János. Kegyura 1880: Péchy Manó gr. Anyakönyvei 1725-től. Anyanyelve: 1940: szl., m. - Filiái 1915: Izdoba, Széplakapáti, Szilvásapáti. ** KTN I:140. - Gerecze II:89. - Schem. Cass. 1915:36.

Helységnévtár

Széplak [Hosszú- és Rövidszer, Lebele és Teleki p.], rk. 823 Széplak-Apáti, gk. 57 Zdoba, ág. 28 Kassai tót egyház, ref. 61 Bárca, izr. 107 Rozgony. Apáti (Széplak-) (Széplak-Apáti), RK. 263 Kassa, gk. 69 Zdoba, ág. 10 - , ref. 8 Bárca, izr. 20 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abaszéplak. Az Árpádok alatt alapított apátsága 1140 körül már fennállott. Alapítója ismeretlen, de egy a XII. századból fennmaradt misekönyv bejegyzése szerint templomát II. Géza idejében, 1143-ban Martyrius egri püspök szentelte fel. Az apátságot I. Ferdinánd 1528-ban Kassa városának adta jutalmul azért, hogy a város elpártolt Zápolya János királytól s az ő hűségére tért. Lónvay Gergely és Gscsey Márton azonban Kassát a visszatért János király kezére játszották s ezért tőle az apátság birtokát kapták meg. Ferdinánd király 1562-ben az apátságot helyreállította és a jezsuitáknak adta. Bethlen Gábor az apátság birtokát lefoglalta s azt Alvinczi Péternek ajándékozta. Thököly Imre 1678-ban megszállotta. A községhez tartozik Hajnaltanya, Rezsőmajor, Sereg. Területe 1656 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1372. Széplakapáti. A község keletkezése és története ismeretlen. Hozzátartozik Fatelítőtelep, Lebenyemajor, Telekipuszta. Abaszéplakkal összeépült. Területe 1491 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 651.

Bartay András

<p>sz<i>ínházigazgató, zeneszerző, pedagógus</i>. A Pestvárosi Énekiskola alapítója és első igazgatója volt.</p>
1799.07.04.
Abaszéplak - megszületett
1848
Óváros - élt
Névelőfordulások
1200
Ciploc
1219
Zeploc
1255
Sceplac
1288
Zeplak
1630
Széplak-Hosszúszer
1773
Széplak
1786
Séplak
1808
Széplak, Sýplak
1877
Hosszúszéplak és Rövidszerszéplak
1888
Széplak
1907
Abaszéplak
1920
Síplak
1927
Krásna nad Hornádom, Széplak
1938
Abaszéplak
1945
Krásna nad Hornádom, Széplak
1948
Krásna nad Hornádom

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Opátska) 18
Telefon:

Honlap: kosicekrasna.sk
Polgármester:
Tomko Peter (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Klik František (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)
Kubička Peter (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)
Kubička Ján (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)
Gordoň Patrik (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)
Jurčo František (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)
Hakeová Mária (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP)
Maďar Milan (SMER-SD)
KDH, SaS... 86% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP 6 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Mestská časť Košice - Krásna

Opátska 18

Materská škola

Žiacka 18

ZŠ s MŠ sv.M. Križina

Rehoľná 2

Materská škola pri ZŠsv

Rehoľná 2

Óvoda

Žiacka 18

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 1446
magyarok 225 16%
szlovákok 1026 71%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 50 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 145 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1461
magyarok 295 20%
szlovákok 1132 77%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1493
magyarok 686 46%
szlovákok 677 45%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 130 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3161
magyarok 30 1%
szlovákok 2885 91%
ruszinok 10 0%
romák 219 7%
ukránok 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 0%
összlétszám 3452
magyarok 35 1%
szlovákok 3005 87%
ruszinok 10 0%
romák 361 10%
ukránok 0 0%
csehek 10 0%
németek 4 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 25 1%
összlétszám 4420
magyarok 51 1%
szlovákok 3609 82%
ruszinok 8 0%
romák 78 2%
ukránok 3 0%
csehek 15 0%
németek 3 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 19 0%
ismeretlen 633 14%
összlétszám 370
magyarok 102 28%
szlovákok 254 69%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 397
magyarok 82 21%
szlovákok 301 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 449
magyarok 100 22%
szlovákok 314 70%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 35 8%
ismeretlen 0 0%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4044
Választási részvétel: 48.29 %
Kiadott boríték: 1953
Bedobott boríték: 1953

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1908
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomko Peter 1004 52.62 % KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP
Kažimír Marek 904 47.38 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Klik František 765 KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP
Kubička Peter 678 KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP
Kubička Ján 667 KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP
Gordoň Patrik 643 KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP
Maďar Milan 591 SMER-SD
Jurčo František 531 KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP
Hakeová Mária 495 KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP

Képviselők

2014
SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö KDH 42.86% KDH 3 képviselö 7 képviselö
2018
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP 85.71% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP 6 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3406
Választási részvétel: 14.62 %
Kiadott boríték: 498
Bedobott boríték: 498
Választásra jogosult: 3407
Választási részvétel: 13.21 %
Kiadott boríték: 450
Bedobott boríték: 450
Választásra jogosult: 3 889
Választási részvétel: 27,02 %
Kiadott boríték: 1 051
Bedobott boríték: 1 051

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 473
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 1 028
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 182 38.48 % KDS
Zdenko Trebuľa 140 29.60 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rastislav Masnyk 62 13.11 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 38 8.03 % NOVA
Vladimír Gürtler 20 4.23 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 11 2.33 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 7 1.48 % Független
Lukáš Sisák 7 1.48 % KSS
Jaroslav Džunko 4 0.85 % Független
Ivan Kuhn 2 0.42 % OKS
Zdenko Trebuľa 144 32.51% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 625 60.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 240 23.35 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 39 3.79 % ĽSNS
Róbert Bačinský 36 3.50 % Független
Jarmila Tkáčová 34 3.31 % SNS
Karol Pataky 23 2.24 % MOST - HÍD, SKOK
Jaroslav Džunko 7 0.68 % Független
Lukáš Sisák 6 0.58 % KSS
Oliver Petrík 5 0.49 % JĽSS
Adam Šepetka 3 0.29 % NAJ
Jozef Bobík 3 0.29 % Független
Vladislav Stanko 3 0.29 % Független
Ján Struk 2 0.19 % SMS
Jozef Červeňák 1 0.10 % RIS
Rudolf Botka 1 0.10 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 476
Érvényes szavazólap: 1 022
Érvényes szavazólap: 14045
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Saxa 332 69.75% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Renáta Lenártová 122 25.63% SMER - SD
Ľubomír Demský 98 20.59% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anna Jenčová 81 17.02% SMER - SD
Jaroslav Hlinka 77 16.18% SMER - SD
Rastislav Masnyk 72 15.13% SaS
Jarmila Tkáčová 70 14.71% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivo Čabra 60 12.61% NOVA
Tibor Bacsó 60 12.61% NOVA
Ladislav Breicha 48 10.08% NOVA
Boris Farkašovský 43 9.03% SMER - SD
Mária Semanová 30 6.30% Független
Rudolf Varga 29 6.09% 99%
Ladislav Miko 25 5.25% 7 STATOČNÝCH
Miroslav Barnovský 24 5.04% 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 20 4.20% Független
Jozef Kováč 20 4.20% SaS
Lukáš Sisák 18 3.78% KSS
Rozália Mudrá 17 3.57% SMK-MKP
Karol Linhart 16 3.36% 7 STATOČNÝCH
Štefan Varga 11 2.31% 99%
Pavol Lehotský 10 2.10% ĽS-HZDS
Gabriel Schwarcz 9 1.89% SMS
Roman Radvák 9 1.89% SNS
Rudolf Iškovič 8 1.68% ĽS Naše Slovensko
František Kľučár 7 1.47% 99%
Peter Brugoš 6 1.26% KSS
Ondrej Vilner 6 1.26% PD
Mária Hofmanová 6 1.26% SĽS
Roman Košč 6 1.26% SĽS
Juraj Mikita 4 0.84% ĽS-HZDS
Jozef Halász 4 0.84% DS
Vladislav Stankovič 2 0.42% SĽS
Anton Čekan 1 0.21% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Saxa 704 68.88% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Lenka Kovačevičová 237 23.19% Független
Róbert Schwarcz 214 20.94% Független
Ľubica Fečková 213 20.84% Független
Renáta Lenártová 192 18.79% SMER-SD
Martin Boldižár 159 15.56% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Jenčová 126 12.33% Független
Jaroslav Hlinka 116 11.35% Független
František Krištof 112 10.96% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Ivo Grobauer 106 10.37% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Tkáčová 101 9.88% SNS
Jaroslav Kaifer 101 9.88% SMER-SD
Richard Rosival 83 8.12% SME RODINA - Boris Kollár
Adriana Čurajová 73 7.14% Független
Tibor Bacsó 73 7.14% ŠKV
Renáta Šramková 52 5.09% SMER-SD
Michal Jurko 51 4.99% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 50 4.89% ĽS Naše Slovensko
Eva Fábiánová 41 4.01% SMK-MKP
Monika Čekanová 38 3.72% ĽS Naše Slovensko
Mária Semanová 38 3.72% Független
Jaroslav Olejár 37 3.62% DS
Ľubomír Demský 31 3.03% MOST - HÍD
Margita Kočišková 25 2.45% DS
Juraj Tobák 24 2.35% ŠANCA
Jaroslav Džunko 22 2.15% Független
Peter Brugoš 20 1.96% KSS
Ondrej Vilner 19 1.86% MOST - HÍD
Štefan Glaubic 19 1.86% SZS
Erich Blanár 17 1.66% ŠANCA
Ján Bučko 14 1.37% KSS
Lukáš Sisák 12 1.17% KSS
Karol Ištván 10 0.98% MOST - HÍD
Tibor Ferko 10 0.98% NAJ
Viktória Kozelová 9 0.88% ŠANCA
Daniel Rišian 5 0.49% MOST - HÍD
Jaroslav Hlinka 2375 0.00% SMER - SD
Renáta Lenártová 2176 0.00% SMER - SD
Anna Jenčová 1926 0.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 1653 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Demský 1478 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Boris Farkašovský 1469 0.00% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 1244 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Bacsó 1154 0.00% NOVA
Ivo Čabra 959 0.00% NOVA
Ladislav Breicha 852 0.00% NOVA
Rastislav Masnyk 766 0.00% SaS
Mária Semanová 696 0.00% Független
Jaroslav Džunko 688 0.00% Független
Miroslav Barnovský 554 0.00% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 497 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 491 0.00% SaS
Rozália Mudrá 447 0.00% SMK-MKP
Roman Radvák 367 0.00% SNS
Rudolf Varga 362 0.00% 99%
Ondrej Vilner 362 0.00% PD
Ladislav Miko 359 0.00% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 355 0.00% KSS
Jozef Halász 266 0.00% DS
Peter Brugoš 264 0.00% KSS
Štefan Varga 234 0.00% 99%
Rudolf Iškovič 220 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 210 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Schwarcz 202 0.00% SMS
Pavol Lehotský 191 0.00% ĽS-HZDS
Roman Košč 173 0.00% SĽS
František Kľučár 173 0.00% 99%
Juraj Mikita 156 0.00% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 137 0.00% SĽS
Mária Hofmanová 130 0.00% SĽS
Anton Čekan 130 0.00% SĽS
Lenka Kovačevičová 3692 26.29% Független
Vladimír Saxa 3369 23.99% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Hlinka 3110 22.14% Független
Renáta Lenártová 2788 19.85% SMER-SD
Róbert Schwarcz 2749 19.57% Független
Martin Boldižár 2689 19.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 2231 15.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Jaroslav Kaifer 1925 13.71% SMER-SD
Adriana Čurajová 1910 13.60% Független
Anna Jenčová 1827 13.01% Független
Ivo Grobauer 1811 12.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubica Fečková 1614 11.49% Független
Tibor Bacsó 1395 9.93% ŠKV
Renáta Šramková 1324 9.43% SMER-SD
Mária Semanová 1150 8.19% Független
Michal Jurko 946 6.74% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 928 6.61% SNS
Jaroslav Olejár 911 6.49% DS
Anton Čekan 908 6.46% ĽS Naše Slovensko
Monika Čekanová 893 6.36% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 812 5.78% Független
Richard Rosival 799 5.69% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Tobák 748 5.33% ŠANCA
Ľubomír Demský 660 4.70% MOST - HÍD
Erich Blanár 615 4.38% ŠANCA
Eva Fábiánová 551 3.92% SMK-MKP
Ondrej Vilner 494 3.52% MOST - HÍD
Margita Kočišková 418 2.98% DS
Viktória Kozelová 415 2.95% ŠANCA
Štefan Glaubic 371 2.64% SZS
Lukáš Sisák 336 2.39% KSS
Ján Bučko 317 2.26% KSS
Peter Brugoš 299 2.13% KSS
Karol Ištván 276 1.97% MOST - HÍD
Tibor Ferko 250 1.78% NAJ
Daniel Rišian 213 1.52% MOST - HÍD

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dél 1 062 55.60 %
Tóvárosi-lakótelep 500 26.18 %
Bárca 134 7.02 %
Szilvásapáti 109 5.71 %
Abaszéplak 73 3.82 %
Zsebes 32 1.68 %
Tóvárosi-lakótelep 1 048 57.36 %
Dél 463 25.34 %
Abaszéplak 126 6.90 %
Bárca 93 5.09 %
Szilvásapáti 70 3.83 %
Zsebes 27 1.48 %
Dél 437 48.13 %
Tóvárosi-lakótelep 333 36.67 %
Abaszéplak 50 5.51 %
Bárca 42 4.63 %
Szilvásapáti 38 4.19 %
Zsebes 8 0.88 %
Dél 111 52.11 %
Tóvárosi-lakótelep 64 30.05 %
Bárca 17 7.98 %
Szilvásapáti 11 5.16 %
Abaszéplak 5 2.35 %
Zsebes 5 2.35 %
Dél 409 66.50 %
Tóvárosi-lakótelep 138 22.44 %
Bárca 24 3.90 %
Szilvásapáti 23 3.74 %
Abaszéplak 17 2.76 %
Zsebes 4 0.65 %
Dél 325 58.98 %
Tóvárosi-lakótelep 134 24.32 %
Abaszéplak 41 7.44 %
Bárca 36 6.53 %
Szilvásapáti 13 2.36 %
Zsebes 2 0.36 %
Dél 772 34.60 %
Tóvárosi-lakótelep 557 24.97 %
Bárca 546 24.47 %
Szilvásapáti 134 6.01 %
Abaszéplak 112 5.02 %
Zsebes 110 4.93 %
Dél 784 43.29 %
Tóvárosi-lakótelep 629 34.73 %
Szilvásapáti 135 7.45 %
Bárca 120 6.63 %
Abaszéplak 106 5.85 %
Zsebes 37 2.04 %
Tóvárosi-lakótelep 420 45.26 %
Dél 298 32.11 %
Abaszéplak 101 10.88 %
Bárca 62 6.68 %
Szilvásapáti 35 3.77 %
Zsebes 12 1.29 %
Dél 477 58.74 %
Tóvárosi-lakótelep 187 23.03 %
Bárca 74 9.11 %
Szilvásapáti 40 4.93 %
Abaszéplak 22 2.71 %
Zsebes 12 1.48 %
Dél 2 213 71.16 %
Tóvárosi-lakótelep 535 17.20 %
Bárca 146 4.69 %
Abaszéplak 116 3.73 %
Szilvásapáti 76 2.44 %
Zsebes 24 0.77 %
Dél 997 51.79 %
Tóvárosi-lakótelep 584 30.34 %
Bárca 141 7.32 %
Abaszéplak 101 5.25 %
Szilvásapáti 74 3.84 %
Zsebes 28 1.45 %
Dél 514 56.42 %
Tóvárosi-lakótelep 266 29.20 %
Bárca 45 4.94 %
Abaszéplak 37 4.06 %
Szilvásapáti 32 3.51 %
Zsebes 17 1.87 %
Dél 473 63.24 %
Tóvárosi-lakótelep 161 21.52 %
Bárca 44 5.88 %
Szilvásapáti 37 4.95 %
Abaszéplak 24 3.21 %
Zsebes 9 1.20 %
Tóvárosi-lakótelep 155 48.90 %
Dél 113 35.65 %
Szilvásapáti 16 5.05 %
Bárca 15 4.73 %
Abaszéplak 14 4.42 %
Zsebes 4 1.26 %
Dél 124 44.93 %
Tóvárosi-lakótelep 112 40.58 %
Bárca 16 5.80 %
Szilvásapáti 12 4.35 %
Abaszéplak 10 3.62 %
Zsebes 2 0.72 %
Tóvárosi-lakótelep 2 611 70.72 %
Dél 491 13.30 %
Abaszéplak 237 6.42 %
Szilvásapáti 176 4.77 %
Bárca 145 3.93 %
Zsebes 32 0.87 %
Dél 160 47.62 %
Tóvárosi-lakótelep 129 38.39 %
Bárca 23 6.85 %
Abaszéplak 12 3.57 %
Szilvásapáti 8 2.38 %
Zsebes 4 1.19 %
Dél 151 36.12 %
Szilvásapáti 116 27.75 %
Tóvárosi-lakótelep 104 24.88 %
Abaszéplak 25 5.98 %
Bárca 17 4.07 %
Zsebes 5 1.20 %
Dél 1 341 49.87 %
Tóvárosi-lakótelep 787 29.27 %
Bárca 183 6.81 %
Szilvásapáti 179 6.66 %
Abaszéplak 159 5.91 %
Zsebes 40 1.49 %
Tóvárosi-lakótelep 395 41.75 %
Dél 377 39.85 %
Bárca 62 6.55 %
Abaszéplak 51 5.39 %
Szilvásapáti 46 4.86 %
Zsebes 15 1.59 %
Dél 425 47.59 %
Tóvárosi-lakótelep 346 38.75 %
Bárca 43 4.82 %
Abaszéplak 38 4.26 %
Szilvásapáti 36 4.03 %
Zsebes 5 0.56 %
Tóvárosi-lakótelep 759 66.00 %
Dél 183 15.91 %
Bárca 88 7.65 %
Szilvásapáti 74 6.43 %
Abaszéplak 38 3.30 %
Zsebes 8 0.70 %
Dél 190 38.46 %
Bárca 147 29.76 %
Tóvárosi-lakótelep 103 20.85 %
Zsebes 21 4.25 %
Abaszéplak 19 3.85 %
Szilvásapáti 14 2.83 %
Tóvárosi-lakótelep 131 43.81 %
Dél 111 37.12 %
Bárca 20 6.69 %
Abaszéplak 20 6.69 %
Szilvásapáti 13 4.35 %
Zsebes 4 1.34 %
Tóvárosi-lakótelep 1 370 49.14 %
Dél 827 29.66 %
Bárca 216 7.75 %
Abaszéplak 192 6.89 %
Szilvásapáti 120 4.30 %
Zsebes 63 2.26 %
Dél 669 50.53 %
Tóvárosi-lakótelep 460 34.74 %
Bárca 82 6.19 %
Abaszéplak 52 3.93 %
Szilvásapáti 42 3.17 %
Zsebes 19 1.44 %
Tóvárosi-lakótelep 370 46.31 %
Dél 258 32.29 %
Abaszéplak 83 10.39 %
Bárca 49 6.13 %
Szilvásapáti 29 3.63 %
Zsebes 10 1.25 %
Tóvárosi-lakótelep 1 449 52.71 %
Dél 808 29.39 %
Abaszéplak 214 7.78 %
Szilvásapáti 126 4.58 %
Bárca 125 4.55 %
Zsebes 27 0.98 %
Dél 747 53.55 %
Tóvárosi-lakótelep 348 24.95 %
Bárca 120 8.60 %
Szilvásapáti 81 5.81 %
Abaszéplak 73 5.23 %
Zsebes 26 1.86 %
Tóvárosi-lakótelep 139 55.60 %
Dél 71 28.40 %
Bárca 18 7.20 %
Szilvásapáti 12 4.80 %
Abaszéplak 10 4.00 %
Zsebes 0 0.00 %
Dél 267 64.34 %
Tóvárosi-lakótelep 94 22.65 %
Bárca 21 5.06 %
Szilvásapáti 20 4.82 %
Abaszéplak 9 2.17 %
Zsebes 4 0.96 %
Tóvárosi-lakótelep 1 162 34.49 %
Dél 1 075 31.91 %
Abaszéplak 704 20.90 %
Bárca 205 6.08 %
Szilvásapáti 179 5.31 %
Zsebes 44 1.31 %
Dél 656 40.64 %
Tóvárosi-lakótelep 553 34.26 %
Abaszéplak 213 13.20 %
Szilvásapáti 84 5.20 %
Bárca 80 4.96 %
Zsebes 28 1.73 %
Dél 416 63.03 %
Tóvárosi-lakótelep 142 21.52 %
Bárca 31 4.70 %
Abaszéplak 31 4.70 %
Szilvásapáti 24 3.64 %
Zsebes 16 2.42 %
Dél 201 54.18 %
Tóvárosi-lakótelep 104 28.03 %
Szilvásapáti 23 6.20 %
Bárca 20 5.39 %
Abaszéplak 19 5.12 %
Zsebes 4 1.08 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
533 29.64%
KDH
264 14.68%
SDĽ
230 12.79%
SKDH
207 11.51%
ODÚ
136 7.56%
SDSS
90 5.01%
SPI
76 4.23%
DS-ODS
73 4.06%
SZS
63 3.50%
SNS
49 2.73%
SZ
21 1.17%
ROI
18 1.00%
ZPR-RČS
14 0.78%
Együttélés-MKDM
11 0.61%
Egyéb
13 0.72%
Érvényes szavazatok 1798
HZDS-RSS
379 24.19%
KDH
265 16.91%
201 12.83%
ZRS
162 10.34%
KSÚ
146 9.32%
SP-VOĽBA
145 9.25%
DS
69 4.40%
KSS
52 3.32%
SNS
28 1.79%
SPK
25 1.60%
SD
22 1.40%
NS
22 1.40%
HZPCS
16 1.02%
MK
14 0.89%
RSDSS
13 0.83%
Egyéb
8 0.51%
Érvényes szavazatok 1567
SDK
705 35.21%
SOP
528 26.37%
HZDS
368 18.38%
SDĽ
213 10.64%
SNS
104 5.19%
KSS
30 1.50%
NaAS
21 1.05%
MKP
12 0.60%
Egyéb
21 1.05%
Érvényes szavazatok 2002
SDKU
378 23.25%
ANO
249 15.31%
KDH
209 12.85%
HZDS
206 12.67%
SMER
191 11.75%
KSS
88 5.41%
PSNS
69 4.24%
SNS
36 2.21%
HZD
30 1.85%
SZS
30 1.85%
MKP
29 1.78%
SDA
23 1.41%
SDPO
22 1.35%
ZAR
15 0.92%
NOSNP
14 0.86%
SDĽ
8 0.49%
OKS
7 0.43%
Egyéb
22 1.35%
Érvényes szavazatok 1626
SMER
368 30.79%
SDKU DS
286 23.93%
KDH
169 14.14%
SNS
105 8.79%
ĽS HZDS
79 6.61%
SF
59 4.94%
KSS
52 4.35%
MKP
27 2.26%
ANO
17 1.42%
LB
6 0.50%
NADEJ
5 0.42%
Egyéb
22 1.84%
Érvényes szavazatok 1195
SMER
458 28.45%
SDKU DS
370 22.98%
SaS
200 12.42%
KDH
198 12.30%
Most-Híd
130 8.07%
SNS
61 3.79%
SDĽ
46 2.86%
ĽS HZDS
40 2.48%
Únia
20 1.24%
ND
16 0.99%
MKP
16 0.99%
SRK
14 0.87%
KSS
13 0.81%
EDS
9 0.56%
LSNS
7 0.43%
Paliho Kapurkova
7 0.43%
Egyéb
5 0.31%
Érvényes szavazatok 1610
SMER SD
596 35.80%
OĽaNO
365 21.92%
KDH
185 11.11%
SDKU DS
124 7.45%
SaS
99 5.95%
SSS NM
64 3.84%
Most-Híd
61 3.66%
SNS
43 2.58%
Zmena zdola DU
30 1.80%
LSNS
18 1.08%
MKP
18 1.08%
99 Percent
12 0.72%
KSS
10 0.60%
NaS ns
8 0.48%
SF
8 0.48%
Egyéb
24 1.44%
Érvényes szavazatok 1665
SMER SD
471 23.12%
SaS
342 16.79%
OĽANO-NOVA
301 14.78%
SME RODINA
194 9.52%
LSNS
148 7.27%
#SIEŤ
144 7.07%
SNS
142 6.97%
KDH
141 6.92%
Most-Híd
66 3.24%
SKOK!
25 1.23%
SZS
14 0.69%
MKP
12 0.59%
TIP
10 0.49%
KSS
9 0.44%
Egyéb
18 0.88%
Érvényes szavazatok 2037
Kassa IV járás
Szlovákia

Bejelentések