SK
KS
.....

Torna

Község

címer zászló
1682 99% magyar 1910
1211 33% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Torna
Hivatalos szlovák megnevezés:
Turňa nad Bodvou
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Tornai-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Áj-patak, Béres alja, Béres-patak, Borostyános, Határ-patak, Löffler-hegy, Magas-tető, (Miglincpuszta), Torna vára
Koordináták:
48.60054016, 20.87784004
Terület:
23,21 km2
Rang:
község
Népesség:
3557
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04402
Település kód:
559784
Szervezeti azonosító:
691313
Adóazonosító:
2020751568

A község a Tornai-medence és a Kanyapta-medence találkozásánál, a Bódva völgyében, a Szádelői-karszt legkeletibb csücskének, a Tornai-várhegynek a lábánál fekszik, az Áj-patak partján, a 16-os országos főút mentén, Rozsnyótól 32 km-re keletre, Kassától 38 km-re délnyugatra, Szepsitől 10 km-re nyugatra. Határa északkeleten benyúlik a Kassai-hegyalja karsztos hegyei közé (Löffler-hegy, 705 m). Határának mintegy egyharmadát erdő borítja, nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. Tornát vasútvonal köti össze Kassával és 1955 óta Rozsnyóval is. 1896-ban épült meg a Bódva-völgyi vasútvonal Miskolc felé, melyen azonban 1945 után megszűnt a forgalom. Délnyugatról Bódvavendégi, nyugatról Méhészudvarnok és Szádelő, északnyugatról Áj és Ájfalucska, északkeletről Debrőd, keletről Somodi, délkeletről pedig Tornaújfalu községekkel határos. Északkeleti, keleti és délkeleti határa 1881-ig Torna és Abaúj vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegye székhelye volt (1871-ig mezővárosként, majd kisközségként). Ezután 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, ekkor ismét járásszékhely lett (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). 1964-1990 között Ájjal egyesítették Tornaváralja néven ("Turnianské Podhradie"). Területe (23,21 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 1697, 1921-ben 1709, 1938-ban pedig 1615, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népessége 69,5 %-al nőtt, majd 1991-2011 között további 28,3 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (2737 főről 3511-re). 1991-ben még magyar többségű település volt, 2001-re azonban már a szlovák nemzetiségűek kerültek relatív többségbe. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 63,8 %-ról 37,5 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 34,3 %-ról 45,6 %-ra nőtt. A roma nemzetiségűek aránya 2001-ben 8,1 %, 2011-ben 5,1 % volt, ugyanakkor a lakosság több mint egynegyede a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (72,7 %) római katolikus vallású, 2011-ben a reformátusok aránya 4,4 %, a görög katolikusoké pedig 3,2 % volt. 1944 előtt számottevő zsidó közösség (1938-ban a lakosság 15,7 %-át alkották) is élt a községben.

Történelem

Már az őskorban is éltek itt emberek, a vaskorban pedig bányák is voltak a környéken. A honfoglalást követően pedig Börgér, és fia Borsa szálláshelye volt a környéken. A vár és a település keletkezéséről nincsen megbízható adat. A vár és uradalma eredetileg királyi birtok volt, első említése 1198-ban történt, III. Ince pápa oklevelében. 1448-ban a husziták kezére került a vár, mert meghalt a vár ura, Bebek Imre. 1451-ben Hunyadi János visszafoglalja, majd Torna 1476-ban Mátyás királytól mezővárosi rangot kap. 1567-ben Magócsy Gáspár császári serege foglalta el és mivel ebben az évben Bebek György halálával kihalt a Bebek család a vár is császári kézen maradt, aki a Magócsy családnak adta. Torna lakosságának nagy része a 16. században református hitre tért. 1612-ben elfoglalja Bethlen Gábor, ám 1622-ben a császáriak kezére kerül a bécsi béke értelmében. 1678-ban a magyar helyőrség a német helyőrség egy részét megölve a kurucok kezére játszotta a várat, ám egy évvel később a császáriak visszafoglalták azt. 1683-ban Ibrahim pasa Thököly Imre segítségével foglalta vissza. 1685-ban a császáriak szétlőtték a várat, azóta romokban áll. A települést a Magócsyak kihalása után a Keglevich család szerezte meg, akik a 17. században kastélyt építettek ide. A Keglevichek erőszakos rekatolizációja elüldözte a város protestáns lakóit, akik Szádelőn és Ájon telepedtek le. 1703-ban Bercsényi Miklós hadai foglalták el. 1706 decemberében Rákóczi Tornán keresztül ment Rozsnyóról Kassára, 1707-ben pedig meg is szállt a Keglevich-kastélyban. Torna 1881-ig Torna vármegye székhelye volt, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Tornai járásának székhelye. 1890-ben megépült a Kassa-Torna vasútvonal, majd 1892-ben Miskolccal is vasúti összeköttetés létesült. A trianoni határ ez utóbbi vasútvonalat kettévágta és 1945 után a magyar határig vezető síneket is fölszedték. Torna még az 1890-es években is élénk vásárhely volt, 1920 után azonban határközséggé vált és hanyatlásnak indult. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz és ismét járásszékhely lett. 1944-ben a lakosság egyhatodát alkotó zsidó közösséget koncentrációs táborba hurcolták. 1964-ben Áj községgel egyesítették Turnianské Podhradie néven, 1990-ben azonban ismét önálló község lett. A közeli Szádudvarnok határában az 1970-es években cementgyárat építettek, mely ma is a környék legfontosabb ipari létesítménye. A cementgyár megépítésével sok (főként szlovák nemzetiségű) munkás települt itt le az ország más részeiről, ezzel megváltoztak a település etnikai arányai.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, valamint szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A Torna fölé emelkedő, 366 m magas Tornai-várhegyen állnak a 14. században épült vár romjai, maga a várhegy is természetvédelmi terület 1964 óta. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma a 14. század elején épült gótikus stílusban, berendezése barokk. A 17. században reneszánsz stílusban épült, később klasszicista stílusban átalakított egykori Keglevich-kastély ma romokban áll, akárcsak az 1820-ban épült klasszicista stílusú vármegyeháza.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TORNA. Régi Vár, és Mezőváros Torna Várm. földes Ura Gr. Keglevich Uraság, mások is bírnak itten, lakosai katolikusok, fekszik dél. vólt Vára alatt, ’s Tornallyának is neveztetik, Torna vize mellett. Régi Vára meredek helyen vala, ’s az Ozmanoktól vitézűl mególtalmaztatott. Magócsi Gáspár’ idejekor, midőn e’ Várat bírta, elég ozman főket lehetett falain szemlélni. – 1678-dikban Júliusban meg ölettettek Német Őrzőji, ’s elfoglaltatott. Lesleus is sikeretlenűl ostromlotta először; lásd felőle Vágnert Histor. Leop. M. Lib. VIII. p. 556, & 560. de azután mintegy 30 óráig tartott heves ostromlása után megvette, szabad elmenetelt engedvén 260 őrzőinek. Végre LEOPOLDnak parantsolattyára lerontattatott. Kihalván Magócsinak ága, Keglevics Miklós házasság által jutott e’ bírtokhoz, hitveséűl vévén Móricz Borbálát; Semsey Pál pedig Annát. Ez is, a’ Kir. Fiskus is bírtokát sűrgetvén a’ Várnak, kész pénzért engedtetett B. Keglevics Miklósnak több helységekkel, ’s e’ Vármegyének Fő Ispányságával egyetemben. Díszesíti e’ Várost az Uraságnak kastéllya, jeles kertye, ’s egyéb gazdasági épűletei, szép helyen épűltt Szentegyháza, és a’ Vármegye’, ’s Gyulay Uraságnak háza. – Jeles halas tó is van itten; határjának földgye középszerű, legelője elég, réttyei jók, fája van mind a’ kétféle, eladásra módgya van, posztófabrikája is van; 3 országos vásár is esik benne.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Torna, magyar mv., Abauj-Torna vmegyékben, Kassához nyugotra 5 mfldnyire, egy kies, egészséges vidéken: 1675 kath., 342 ref. és ev., 9 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Jeles urasági kastély és kert, s halastó, melly egy malmot forgat s melly mellett egy fördő-intézet is van. Ujabb izlésü vármegyeház. Vendégfogadó. Népes országos vásárok. Földe minden gabonát s kerti veteményest jól megterem; rétjei különösen kövérek; szőlőhegye s legelője elég; erdeje pedig sok. A várostól északra egy magas kopasz sziklán láthatni régi puszta várát, mellytől kölcsönözé nevét mind a város, mind az egész megye. Első épitője hihetőleg valamellyik Bebek volt; későbben a Mágócsiakat uralta; a Mágócsiaknak ezen ága kihalván, b. Keglevich Miklós jutott birtokába, s most is a Keglevich grófi nemzetség birja a hozzá tartozó uradalommal együtt. A várat I. Leopold rontatta el. Ut. p. Rosnyó. Van 37 egész urb. telke.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A szádelői és áji völgy közt lenyúló hegygerincznek déli, kúpalakú végfoka alatt, a Bódva és Torna tágas völgyeinek összeszögellésénél fekszik a másfél ezer lakost számláló Torna mezőváros, régebben Tornamegyének, ma a tornai járásnak székhelye. Épűletei közűl különösen kiválik a Keglevich-féle, nem régiben megújított ódon nagy kastély, melynek hatalmas parkjában 5 holdnyi terjedelmű, langyos vizű tó van. A város szép számú művelt osztálya élénk társaskört, vadásztársúlatot, nőegyesűletet, könyvtáregyesűletet s takarékpénztárt tart fönn. A város melletti hegyfokot Torna várának festői romjai koronázzák. A vár építői és első birtokosai a Tornayak voltak. 1440-ben a Bebek család birtokába kerűlt. E család 1567-ben kihalván, királyi birtokká lett. Utóbb 1652-ben a törökök foglalták el; majd a kuruczuk szállották meg; de ezektől I. Lipót vezére, Lesslie elvette. 1683-ban Thököly vette be ostrommal; két év múlva azonban Schultz császári tábornok ejtette hatalmába s védműveit leromboltatta. Azóta pusztán áll; de erős falai jó részt még ma is egész magasságukban fönnállnak. A város igen sokat szenvedett a vallási üldözések korában, különösen mikor a Keglevichek lettek a város földesuraivá, kik az ellenreformácziót erősen támogatták. A város forgalmát nagyon élénkíti az itt találkozó kassa-tornai és torna-miskolczi vasút, melynek legközelebbi állomása innen keletre Somodi népes község, hol a rozsnyói püspöknek nyaraló kastélya van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

TORNA városa, a legujabb időkig létező Tornavármegyének egykori székhelye a Bódva és a Torna völgye találkozásánál fekszik. Lakosainak száma 1468, a kik közt az 1891-iki népszámlálás 56 németet és 14 tótot talált; a többi mind magyar és túlnyomó részben katholikus. Jelenleg a tornai járás, szolgabiróság és járásbiróság székhelye. Végállomása a kassa-tornai vasútnak, melyet azonban tovább építenek. A Bódva völgyében Gömör vármegye felé, s a Sajó völgyén közvetlenül fog csatlakozni a miskolcz-füleki, ekképen a budapesti fővonalhoz. Van posta- és táviróállomása. Torna ma is élénk vásárhely, de élénkségéből sokat veszített azóta, hogy 1881-ben a megyei hatóságot az Abaujvármegyében való bekeblezés következtében feloszlatták. Házainak száma 216. Ezek közt megemlitésre méltó a régi vármegyeháza és a régi Keglevich-féle kastély, mely ma Dreher Antalé. A kastélyt csinos park veszi körül; benne egy öt hold terjedelmü tó van, mely soha sem fagy be. A társas élet ébren tartására szolgál a társaskör, vadásztársulat, nőegyesület, könyvtáregyesület. Van itt kath. népiskola, egy holdnyi faiskolával. Pénzintézete a Tornai takarékpénztár. A város északi részén, a várhegy nyúlványát képező dombon áll a régi, de teljesen átalakitott r. kath. templom, mely a XVI. században a protestánsok birtokába jutott és a katholikusok innen nem messze épitették föl ma is fennálló kis templomukat. Midőn a város a Keglevicheké lett, I. Lipót alatt a földesúr kitiltotta a protestánsokat a városból, a kik Szádelőn és Ájon telepedtek meg; a lakosságnak visszakatholizált nagyobb része pedig megint birtokába vette a templomot. A hagyomány szerint a népmondában maig is élő Herkó Páter nevü szendrői barát, hol rábeszéléssel, hol erőszakkal legnagyobb hévvel működött a visszatéritésen. A templom értékes falfestményeit az idők folyamán nagyon megrongálták. Legujabban a templomot restaurálták s a festményeket kijavitották; de eredeti szépségüket nem adhatta vissza a javitó festő. A várostól északkeletre emelkedik a vár kuphegye, megkoronázva a még részben ép várrommal. A széles völgylapályba kiugró kúp festői hatásu. Mikor épült a vár, nem tudni. Tekus sárosi comes, Both és Baach testvéreivel a tatárjárás után birják, Tekus unokája I. János már „de Thurna” irja magát. Ennek családja azonban az 5-ik generációban szintén Tornay Jánossal 1406-ban kihalván, Berencsi István kapta meg, a ki szintén Tornay nevet vett föl. Ez a család is kihalt. 1440-ben pelsőczi Bebek Imre lett urává, a kinek a Rigómezőn 1448. okt. 19-én történt eleste után a husziták foglalták el. Midőn Hunyady János Giskra hadainak megfékezése végett a felvidékre vonult, ezt a várat is megostromolta. Az ellenkirályok alatt a vár tulajdonosai Bebek Ferencz és Imre, Ferdinánd pártjára állottak; később azonban Imre elszakadt bátyjától és Izabella híve lőn. 1556-ban Bebek Ferencz és György, a gömöri főispán, hatalmaskodásuk miatt számüzetvén, Ferdinánd vezérei, Ditrich és Puchaim elfoglalták Torna várát, melynek kapitányává Magócsy Gáspárt tették. Ámde a császári sereg vereséget szenvedvén, Magócsy is kénytelen volt kivonulni Tornáról, melyet Bebek György visszafoglalt. Bár áttért Ferdinand pártjára, sokáig nem maradhatott a vár békés birtokában. Hasszán füleki pasa elfogta és Konstantinápolyba vitette. Itt Zápolya Zsigmond hivéül szegődött s ezért szabadon bocsátották. Schwendi alvezére, Magócsy Gáspár azonban ujra elfoglalta Tornát, Schwendi maga pedig Bebekné hősies védelme daczára, mielőtt Bebek György segitséget hozhatott volna, Szádvárt, Bebek György sziklafészkét. Ezzel életerét vágta el az oligarchának, a kivel még 1567-ben kihalt a Bebek-család. A király birtokába visszaszármazott várat 1652-ben a törökök foglalták el, majd 1675-ben rövid időre, úgyszintén 1679-ben a kuruczok lettek urai, a kiktől 1680-ban Lesslie, I. Lipót vezére foglalta vissza. 1683-ban Thököly ostromolta meg, de már 1585-ben meghódolt, Schultz császári tábornoknak, a ki leromboltatta védműveit. Erős falai megrongált állapotukban is keményen daczolnak az időjárás porlasztó hatalmával.

Magyar Katolikus Lexikon

Torna, Tornau, v. Abaúj-Torna vm. (Turňa nad Bodvou, Szl.): 1. vár. 1357 u. a Tornaiak építtették. Főbb birtokosai: a Bebek és a Szapolyai család. 1441: a husziták tartották megszállva. 1652: a tör-ök elfoglalták. 1678: Thököly pártjára került. 1685: a cs. csapatok lerombolták. Szabálytalan alaprajzú, 2 saroktoronnyal és bástyákkal erősített hegyi vár volt, közp-jában négyszögletes öregtoronnyal. Jelentős romjai állnak. – 2. esperesség a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1913: Bódvaszilas, Hidvégardó, Jablonca, Perkupa, Szádalmás, Szögliget, Tornagörgő, Tornaszentandrás, Tornaújfalu. – 3. plébánia. 1274: már létezett. Tp-át 1300 e. Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. Képeit 1780 k. H. →Maurer festette. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1680: alapították újra. Akv. 1711-től. Kegyura 1880: Zichy Ferraris Felix gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Filiái 1915: Áj, Méhész, Szádelő. – Plébánosai: 1273: Mátyás, 1278: Kristóf, majd Mihály, 1315: Pál, 1332: Miklós, 1397: Benedek. 1561: Ferenc, 1666: Hamar Ferenc, majd Miklóssy Péter, 1697: Győry Mátyás, 1702: Szentgyörgyi István, 1711: Balogh György, 1715: Belányi Antal, 1729: Szalay István Imre, 1731: Bitter Lőrinc, 1732: Zilavy András, 1733: Szikorai Márton, 1749: Szabó Márton, 1752: Radics Kristóf, 1776: Hajnalkőy János, 1788: Szent-Imrey Antal, 1794: Bernáth László, 1801: Szokol János, 1828: Mattyasovszky István, 1839: Csernota Ferenc, 1856: Lehotzky Antal, 1881: Fábián Ferenc, 1891: Mohler Károly, 11915: Bencsik Sándor, 1926: Simkó Géza, 1953: Tóth László Alajos. – Lakói 1940: 1355 r.k., 48 g.k., 13 ev., 68 ref., 215 izr., 4 bapt., össz. 1703. Bá.B.–** 1. Abaúj-Torna vm. 1940. – Vártúrák III:293. – 2–3. Némethy 1894:422. – Gerecze II:90. – Schem. Ros. 1913:76. – Garas 1955:201. – Juhász Attila: a ~i pléb. rövid tört. Eger, 1998. (szakdolg.)

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Torna. Már az őskorban lakott hely, amit a határában feltárt bronzkori leletek is bizonyítanak. Első okleveles említése a tatárdúlás után merül fel s ez időben Torna vármegye székhelye. A tatárok eltakarodása után IV. Béla hosszasan időzött Torna várában s több királyi diplomát keltezett itt. 1270-ben a király Sáros grófjának, Techusnak ajándékozta Torna várát. Ennek unokája már a de Thurna nevet használja, majd családnevük később Tornaira alakul s a Tornai nemzetség bírja a várat másfél évszázadon át. Tornai János 1406-ban magtalanul elhal s ekkor a várat 1410-ben Berencsi István kapta s ő is felvette a Tornay nevet. 1476-ban Szapolya Imréné, Bebek Orsolya kezén találjuk. Ezután egy évszázadon át a Bebekek az urai. A család Bebek Györggyel kihalt s 1570-ben a király Magócsy Gáspár főispánnak eladta Torna várát. Magócsy ugyancsak magtalanul hunyt el és a várat két unokatestvére: Gáspár és Ferenc örökölték. Ám ők is egyenes leszármazott nélkül haltak el s a vár két nőrokonra, Móricz Borbálára és Annára jutott. Móricz Borbála gróf Keglevich Viktorhoz ment nőül s e réven a vár 1677-ben a Keglevichek birtokába került. Thököly Imre felkelése idején (1678) a várőrség részben magyar, részben német volt. A magyar őrség felkoncolta a németeket és átpártolt Thökölyhez. 1679-ben császári sereg vette ostrom alá. Leslie osztrák tábornok heves küzdelem után beveszi a várat s azt I. Lipót parancsára földig leromboltatja. Ekkor Torna vára megszűnt történelmi szerepet játszani. Megyei székhely jellegét már korábban elvesztette, 1884-ben pedig Torna vármegyét egyesítették Abaúj megyével. A község területe 4033 kat. hold s lakosainak száma a visszacsatoláskor 1615.

Cörver Elek

1714. 5. 19.
Torna - megszületett
Privigye - egyházi szolgálatot végzett
Nyitra - tanított
1747. 6. 4.
Nyitra - elhunyt
Névelőfordulások
1263
Torna
1773
Torna, Tornau,
1786
Torna, Tornau,
1808
Torna, Tornau, Turňa,
1863
Torna,
1920
Turňa,
1927
Turna nad Bodvou, Torna,
1938
Torna,
1945
Turna nad Bodvou, Torna,
1948
Turna nad Bodvou,
1990
Turňa nad Bodvou
1994
Torna

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szepsi út (Moldavská cesta) 419/49
Telefon: 0554662101

Honlap: turnanadbodvou.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Oravecz Atila (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Surovec Róbert (Független)
Palčík Róbert (Független)
Oravecz Atila (MOST - HÍD)
Szepsi Pavol (MOST - HÍD)
Podracki Marián (SMER-SD)
Kránitzová Adela (SMK-MKP)
Komjáti Csaba (SMK-MKP)
Szilágyi Jozef (SMK-MKP)
Balázs Robert (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Tornai Posta

Torna 118

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 301/16

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Megyei út 567/12

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 301/12

Tornai Anyakönyvi Hivatal

Szepsi út 419/49

Tornai Községi Hivatal

Szepsi út 419/49

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1314 89%
szlovákok 50 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 54 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1470
magyarok 1682 99%
szlovákok 8 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1697
magyarok 1329 78%
szlovákok 46 3%
ruszinok 6 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 328 19%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1709
magyarok 1745 64%
szlovákok 938 34%
ruszinok 0 0%
romák 10 0%
ukránok 2 0%
csehek 23 1%
németek 4 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 0%
összlétszám 2737
magyarok 1400 44%
szlovákok 1411 44%
ruszinok 1 0%
romák 259 8%
ukránok 1 0%
csehek 16 0%
németek 3 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 119 4%
összlétszám 3213
magyarok 1316 37%
szlovákok 1602 46%
ruszinok 11 0%
romák 179 5%
ukránok 1 0%
csehek 7 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 388 11%
összlétszám 3511
magyarok 1211 33%
szlovákok 1793 48%
ruszinok 1 0%
romák 127 3%
ukránok 0 0%
csehek 9 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 551 15%
összlétszám 3700
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2820
Választási részvétel: 51.28 %
Kiadott boríték: 1446
Bedobott boríték: 1445

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1404
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Oravecz Atila 799 56.91 % MOST - HÍD
Majančík Štefan 456 32.48 % SMK-MKP
Mackovjaková Helena 134 9.54 % Független
Bartók Gergely 12 0.85 % Független
Káposztás Csaba 3 0.21 % MKDA-MKDSZ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Surovec Róbert 648 Független
Kránitzová Adela 624 SMK-MKP
Komjáti Csaba 555 SMK-MKP
Oravecz Atila 526 MOST - HÍD
Palčík Róbert 498 Független
Szilágyi Jozef 468 SMK-MKP
Podracki Marián 454 SMER-SD
Balázs Robert 414 SMK-MKP
Szepsi Pavol 413 MOST - HÍD
Gábor Ján 403 MOST - HÍD
Bartók Ladislav 354 MKDA-MKDSZ
Mackovjak Andrej 347 Független
Szitásová Henrieta 335 SMK-MKP
Majančíková Katarína 322 SMK-MKP
Novák Ján 288 SMK-MKP
Bartók Jozef 275 MKDA-MKDSZ
Bartók Gergely 270 Független
Káposztás Csaba 257 MKDA-MKDSZ
Kónya Ladislav 245 STS
Grundza Peter 222 STS
Budai Csaba 216 STS
Kónya Ján 211 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MKDA-MKDSZ 22.22% MKDA-MKDSZ 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2701
Választási részvétel: 21.29 %
Kiadott boríték: 575
Bedobott boríték: 575
Választásra jogosult: 2699
Választási részvétel: 8.08 %
Kiadott boríték: 218
Bedobott boríték: 218
Választásra jogosult: 2 820
Választási részvétel: 29,50 %
Kiadott boríték: 832
Bedobott boríték: 830

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 433
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 711
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 239 55.20 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 82 18.94 % KDS
Jozef Holečko 35 8.08 % Független
Dominika Palaščáková 19 4.39 % NOVA
Ivan Kuhn 16 3.70 % OKS
Rastislav Masnyk 13 3.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 12 2.77 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 11 2.54 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 4 0.92 % Független
Lukáš Sisák 2 0.46 % KSS
Rudolf Bauer 54 25.00% KDS
Karol Pataky 323 45.43 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 242 34.04 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 69 9.70 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Ján Struk 16 2.25 % SMS
Jarmila Tkáčová 14 1.97 % SNS
Róbert Bačinský 11 1.55 % Független
Jozef Červeňák 8 1.13 % RIS
Štefan Surmánek 8 1.13 % ĽSNS
Vladislav Stanko 5 0.70 % Független
Lukáš Sisák 4 0.56 % KSS
Jaroslav Džunko 3 0.42 % Független
Rudolf Botka 3 0.42 % NP
Oliver Petrík 2 0.28 % JĽSS
Jozef Bobík 2 0.28 % Független
Adam Šepetka 1 0.14 % NAJ
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 560
Érvényes szavazólap: 815
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
László Köteles 384 68.57% SMK-MKP
Július Grulyo 260 46.43% Független
Ivan Hriczko 203 36.25% Független
Ladislav Bartók 167 29.82% Független
István Zachariaš 154 27.50% SMK-MKP
Jozef Holečko 130 23.21% Független
László Iván 128 22.86% SMK-MKP
Anton Király 100 17.86% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 82 14.64% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jenő Csoltkó 64 11.43% Független
Viktor Sasák 50 8.93% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Konkoly 44 7.86% SMER - SD
Norbert Krušinský 43 7.68% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 43 7.68% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 30 5.36% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Františka Kočišová 26 4.64% SĽS
Štefan Petrík 22 3.93% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Elena Majancsíková 22 3.93% SĽS
Tomáš Suchý 20 3.57% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 19 3.39% SZS
Štefan Markovič 16 2.86% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
František Petro 14 2.50% SMER - SD
Jozef Koňa 14 2.50% SĽS
Roman Horváth 14 2.50% SRÚS
Viliam Bačo 13 2.32% Független
Ľubomír Šimko 13 2.32% SMER - SD
Ján Bačo 13 2.32% SĽS
Štefan Laczkó 12 2.14% 7 STATOČNÝCH
Viktor Dulina 12 2.14% Független
Dominika Palaščáková 11 1.96% NOVA
Ladislav Miko 10 1.79% 7 STATOČNÝCH
Ján Kokarda 10 1.79% Független
Imrich Kohút 10 1.79% SĽS
Michal Rečka 10 1.79% SMER - SD
Martin Baltes 9 1.61% SĽS
Anton Medvec 9 1.61% Független
Miloš Barcal 9 1.61% Független
Monika Vargová 8 1.43% SNS
Ján Marton 8 1.43% NOVA
Alexander Bimbo 7 1.25% SRÚS
Miroslav Bačenko 7 1.25% Független
Ľubica Holováčová 7 1.25% SĽS
Ivan Buchla 7 1.25% SNS
Vojtech Staňo 6 1.07% SMER - SD
Rastislav Moric 6 1.07% 7 STATOČNÝCH
Marián Tóth 6 1.07% SaS
Slavomír Horváth 6 1.07% SNS
Radoslav Šimko 5 0.89% SNS
Róbert Čarny 5 0.89% SNS
Róbert Šándor 5 0.89% Független
Ján Mikloš 5 0.89% KSS
Peter Papáč 4 0.71% KSS
Marián Kertész 4 0.71% PD
Ján Stanislav 4 0.71% SNS
Karol Dzugas 4 0.71% Független
Božena Letková 3 0.54% Független
Vladimír Popovič 3 0.54% SMS
Mária Topoľančinová 3 0.54% ĽS-HZDS
Jozef Tischler 2 0.36% SĽS
Peter Palaščák 2 0.36% SOĽ
Ladislav Vojtko 1 0.18% KSS
Attila Oravecz 392 48.10% MOST - HÍD
László Köteles 321 39.39% SMK-MKP
Csaba Simkó 295 36.20% SMK-MKP
Ladislav Bartók 215 26.38% MKDA-MKDSZ
Ivan Hriczko 178 21.84% ŠKV
Norbert Krušinský 152 18.65% MOST - HÍD
István Zachariaš 146 17.91% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 145 17.79% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 137 16.81% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 134 16.44% MKDA-MKDSZ
Roland Szabó 124 15.21% SMER-SD
Tamás Iván 117 14.36% SMK-MKP
Alexander Horváth 110 13.50% MOST - HÍD
Peter Derevjaník 101 12.39% SMER-SD
Tibor Bráz 97 11.90% Független
Ján Serbin 92 11.29% Független
Gábor Szalay 92 11.29% SMK-MKP
Alexander Képes 77 9.45% SMK-MKP
Elena Fialková 68 8.34% MOST - HÍD
Anton Király 66 8.10% SMK-MKP
Mária Lacková 63 7.73% Független
Slavomír Borovský 58 7.12% DS
Július Begala 58 7.12% Független
Július Grulyo 42 5.15% Független
Marcela Demkeová 37 4.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Horváth 36 4.42% Független
Monika Gergelová 34 4.17% SNS
Štefan Hudák 32 3.93% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 30 3.68% Független
Ondrej Bernát 27 3.31% SMER-SD
Imrich Bakši 22 2.70% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Augustín Köteles 20 2.45% NAJ
Peter Solár 19 2.33% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Baltes 18 2.21% ĽS Naše Slovensko
Pavol Lehotský 17 2.09% Független
Július Beluscsák 16 1.96% Független
Gabriel Böhm 16 1.96% Független
Erika Zámboriová 15 1.84% ŠKV
Jarmila Vaňová 15 1.84% ŠKV
Martina Dutková 15 1.84% Független
Peter Kocai 14 1.72% NAJ
František Petro 14 1.72% SMER-SD
Viktor Dulina 14 1.72% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 14 1.72% SMER-SD
František Gedra 13 1.60% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 13 1.60% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anetta Strýčková 12 1.47% Független
Ervín Kompuš 12 1.47% NAJ
Radoslav Hodor 12 1.47% Független
Miloš Barcal 11 1.35% Független
Martin Smrčo 11 1.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Vojtech Farkaš 10 1.23% Független
Rudolf Varga 10 1.23% VZDOR
Anton Medvec 10 1.23% Független
Pavol Bujňák 9 1.10% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jozef Hric 9 1.10% KSS
Jozef Krešák 9 1.10% ŠANCA
Mária Dulovičová 9 1.10% Független
Vlastimil Lakatoš 8 0.98% Független
Peter Seman 7 0.86% KSS
Ladislav Andrejanin 7 0.86% ÚSVIT
Slavomír Horváth 6 0.74% SNS
Ján Kokarda 6 0.74% Független
Tomáš Suchý 4 0.49% ŠANCA
Ladislav Vojtko 4 0.49% KSS
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 33.65 %
Torna 145 7.21 %
Buzita 141 7.01 %
Somodi 111 5.52 %
Makranc 110 5.47 %
Debrőd 109 5.42 %
Csécs 94 4.67 %
Szeszta 73 3.63 %
Jászó 69 3.43 %
Jánok 64 3.18 %
Perény - Hím 63 3.13 %
Komaróc 63 3.13 %
Áj 57 2.83 %
Reste 57 2.83 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.53 %
Tornaújfalu 49 2.44 %
Alsólánc 48 2.39 %
Zsarnó 47 2.34 %
Bódvavendégi 40 1.99 %
Nagyida 40 1.99 %
Péder 40 1.99 %
Abaújszina 33 1.64 %
Pány 22 1.09 %
Mecenzéf 21 1.04 %
Jászómindszent 12 0.60 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Szádelő 12 0.60 %
Kenyhec 11 0.55 %
Miglécnémeti 11 0.55 %
Stósz 7 0.35 %
Kisida 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 16.16 %
Torna 110 5.47 %
Kecer 63 3.13 %
Szepsi 47 2.34 %
Mecenzéf 28 1.39 %
Áj 16 0.80 %
Buzita 14 0.70 %
Jászómindszent 13 0.65 %
Csécs 11 0.55 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Kisida 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Györke 8 0.40 %
Kenyhec 8 0.40 %
Hernádcsány 8 0.40 %
Tornaújfalu 7 0.35 %
Abos 7 0.35 %
Izdobabeszter 7 0.35 %
Abaújszina 6 0.30 %
Stósz 6 0.30 %
Budamér 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.25 %
Hernádszokoly 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Enyicke 5 0.25 %
Benyék 5 0.25 %
Semse 5 0.25 %
Bolyár 5 0.25 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Rozgony 4 0.20 %
Debrőd 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Nagyida 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Alsókemence 4 0.20 %
Lapispatakújtelep 4 0.20 %
Szeszta 3 0.15 %
Hilyó 3 0.15 %
Komaróc 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Alsólánc 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Sároskőszeg 3 0.15 %
Felsőmislye 3 0.15 %
Felsőmecenzéf 3 0.15 %
Szaláncújváros 3 0.15 %
Ránk 3 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.15 %
Alsómislye 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Baska 3 0.15 %
Perény - Hím 3 0.15 %
Lapispatak 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Petőszinye 2 0.10 %
Alsóhutka 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kassamindszent 2 0.10 %
Garbócbogdány 2 0.10 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Kassaolcsvár 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Jánok 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Szalánchuta 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Somodi 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Balogd 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Bölzse 1 0.05 %
Bátyok 1 0.05 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.37 %
Buzita 223 11.94 %
Csécs 84 4.50 %
Perény - Hím 79 4.23 %
Torna 77 4.12 %
Szeszta 77 4.12 %
Reste 67 3.59 %
Makranc 66 3.54 %
Komaróc 55 2.95 %
Debrőd 55 2.95 %
Somodi 53 2.84 %
Alsólánc 51 2.73 %
Nagyida 49 2.62 %
Tornaújfalu 38 2.04 %
Jászó 37 1.98 %
Áj 37 1.98 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.71 %
Zsarnó 31 1.66 %
Péder 30 1.61 %
Abaújszina 29 1.55 %
Jánok 28 1.50 %
Bódvavendégi 25 1.34 %
Mecenzéf 15 0.80 %
Semse 11 0.59 %
Pány 10 0.54 %
Kenyhec 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Tornahorváti 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 8 0.43 %
Györke 7 0.37 %
Enyicke 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 10.84 %
Jászómindszent 108 6.36 %
Stósz 76 4.48 %
Felsőmecenzéf 50 2.94 %
Szepsi 38 2.24 %
Kisida 36 2.12 %
Hernádcsány 24 1.41 %
Jászó 24 1.41 %
Kassamindszent 24 1.41 %
Jászóújfalu 22 1.30 %
Kassabéla 19 1.12 %
Rozgony 18 1.06 %
Budamér 18 1.06 %
Hernádszokoly 17 1.00 %
Semse 17 1.00 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.88 %
Sároskőszeg 15 0.88 %
Felsőtőkés 14 0.82 %
Kassaolcsvár 14 0.82 %
Csécs 12 0.71 %
Lengyelfalva 12 0.71 %
Torna 12 0.71 %
Izdobabeszter 12 0.71 %
Hernádszentistván 12 0.71 %
Idabukóc 11 0.65 %
Aranyida 11 0.65 %
Lapispatak 11 0.65 %
Koksóbaksa 10 0.59 %
Felsőmislye 9 0.53 %
Alsótőkés 9 0.53 %
Tarcavajkóc 8 0.47 %
Abaújszakaly 8 0.47 %
Tizsite 8 0.47 %
Baska 8 0.47 %
Hatkóc 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Enyicke 7 0.41 %
Abaújnádasd 7 0.41 %
Nagyida 7 0.41 %
Abaújszina 7 0.41 %
Hilyó 7 0.41 %
Perény - Hím 7 0.41 %
Magyarbőd 7 0.41 %
Hernádgecse 7 0.41 %
Nagyszalánc 7 0.41 %
Györke 6 0.35 %
Garbócbogdány 6 0.35 %
Makranc 6 0.35 %
Lapispatakújtelep 6 0.35 %
Kelecsenyborda 6 0.35 %
Kecer 6 0.35 %
Királynép 6 0.35 %
Hernádzsadány 6 0.35 %
Rás 5 0.29 %
Pány 5 0.29 %
Rudnok 5 0.29 %
Kisladna 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Hernádgönyű 4 0.24 %
Buzita 4 0.24 %
Ájfalucska 4 0.24 %
Abaújharaszti 4 0.24 %
Zsarnó 4 0.24 %
Kalsa 4 0.24 %
Petőszinye 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Nagyladna 4 0.24 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Györgyi 3 0.18 %
Abaújrákos 3 0.18 %
Apátka 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Alsómislye 3 0.18 %
Abos 3 0.18 %
Alsóhutka 3 0.18 %
Benyék 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Újszállás 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Ósva 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Balogd 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Regeteruszka 2 0.12 %
Bátyok 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Bölzse 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Bódvavendégi 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 41.25 %
Buzita 84 6.56 %
Torna 66 5.16 %
Makranc 50 3.91 %
Szeszta 45 3.52 %
Csécs 39 3.05 %
Debrőd 38 2.97 %
Áj 31 2.42 %
Somodi 30 2.34 %
Tornaújfalu 30 2.34 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.19 %
Nagyida 27 2.11 %
Perény - Hím 26 2.03 %
Alsólánc 26 2.03 %
Zsarnó 26 2.03 %
Jánok 26 2.03 %
Reste 23 1.80 %
Péder 22 1.72 %
Jászó 22 1.72 %
Bódvavendégi 21 1.64 %
Rudnok 17 1.33 %
Komaróc 17 1.33 %
Mecenzéf 15 1.17 %
Jászómindszent 13 1.02 %
Hernádcsány 13 1.02 %
Abaújszina 12 0.94 %
Tornahorváti 11 0.86 %
Miglécnémeti 9 0.70 %
Pány 9 0.70 %
Kassamindszent 8 0.63 %
Aranyida 7 0.55 %
Stósz 6 0.47 %
Izdobabeszter 6 0.47 %
Jászóújfalu 6 0.47 %
Györke 6 0.47 %
Rás 6 0.47 %
Enyicke 5 0.39 %
Ránk 5 0.39 %
Lapispatak 4 0.31 %
Patacskő 4 0.31 %
Sároskőszeg 4 0.31 %
Kisida 4 0.31 %
Alsómislye 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Koksóbaksa 3 0.23 %
Felsőmecenzéf 3 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Szalánchuta 3 0.23 %
Kenyhec 3 0.23 %
Abaújszakaly 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Semse 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.91 %
Hernádszentistván 216 11.69 %
Sároskőszeg 164 8.87 %
Hernádszokoly 138 7.47 %
Budamér 79 4.27 %
Rozgony 58 3.14 %
Kassabéla 40 2.16 %
Abos 40 2.16 %
Kassamindszent 39 2.11 %
Kisida 37 2.00 %
Terebő 34 1.84 %
Hernádcsány 30 1.62 %
Enyicke 28 1.52 %
Jászómindszent 28 1.52 %
Királynép 28 1.52 %
Szepsi 26 1.41 %
Tarcavajkóc 25 1.35 %
Koksóbaksa 23 1.24 %
Izdobabeszter 23 1.24 %
Lapispatak 19 1.03 %
Benyék 18 0.97 %
Hernádzsadány 18 0.97 %
Kisladna 18 0.97 %
Felsőmislye 17 0.92 %
Rás 17 0.92 %
Hernádgecse 17 0.92 %
Nagyszalánc 16 0.87 %
Kassaolcsvár 16 0.87 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.76 %
Baska 14 0.76 %
Regeteruszka 14 0.76 %
Alsótőkés 14 0.76 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.65 %
Hatkóc 12 0.65 %
Nagyladna 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Aranyida 12 0.65 %
Abaújszina 11 0.60 %
Semse 11 0.60 %
Felsőhutka 11 0.60 %
Mecenzéf 11 0.60 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 31.14 %
Szepsi 178 14.14 %
Csécs 34 2.70 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.54 %
Áj 31 2.46 %
Makranc 29 2.30 %
Somodi 26 2.07 %
Tornaújfalu 25 1.99 %
Jánok 23 1.83 %
Perény - Hím 20 1.59 %
Zsarnó 20 1.59 %
Bódvavendégi 18 1.43 %
Mecenzéf 14 1.11 %
Szeszta 14 1.11 %
Tornahorváti 14 1.11 %
Jászó 12 0.95 %
Buzita 11 0.87 %
Debrőd 11 0.87 %
Kenyhec 11 0.87 %
Nagyida 10 0.79 %
Pány 10 0.79 %
Péder 8 0.64 %
Hernádcsány 6 0.48 %
Rozgony 6 0.48 %
Kisida 5 0.40 %
Hernádgecse 5 0.40 %
Reste 5 0.40 %
Ájfalucska 4 0.32 %
Szádelő 4 0.32 %
Alsólánc 4 0.32 %
Jászóújfalu 4 0.32 %
Lapispatakújtelep 4 0.32 %
Jászómindszent 4 0.32 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Nagyszalánc 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Abaújszina 3 0.24 %
Kassamindszent 3 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.77 %
Torna 20 2.30 %
Csécs 12 1.38 %
Jászó 11 1.26 %
Tornaújfalu 10 1.15 %
Rozgony 10 1.15 %
Nagyida 10 1.15 %
Buzita 8 0.92 %
Somodi 8 0.92 %
Makranc 7 0.80 %
Zsarnó 6 0.69 %
Reste 6 0.69 %
Lapispatak 6 0.69 %
Idabukóc 6 0.69 %
Debrőd 5 0.57 %
Jánok 5 0.57 %
Perény - Hím 5 0.57 %
Abaújszina 5 0.57 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.46 %
Kassamindszent 4 0.46 %
Alsólánc 4 0.46 %
Tornahorváti 4 0.46 %
Szeszta 4 0.46 %
Izdobabeszter 3 0.34 %
Petőszinye 3 0.34 %
Magyarbőd 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Jászóújfalu 3 0.34 %
Kisida 3 0.34 %
Györke 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Terebő 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Bódvavendégi 2 0.23 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.23 %
Hernádcsány 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Kecer 2 0.23 %
Kenyhec 2 0.23 %
Mecenzéf 2 0.23 %
Abos 2 0.23 %
Patacskő 2 0.23 %
Abaújszakaly 2 0.23 %
Kassaolcsvár 2 0.23 %
Felsőmislye 2 0.23 %
Alsókemence 2 0.23 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 19.03 %
Szepsi 82 11.65 %
Csécs 20 2.84 %
Tornaújfalu 18 2.56 %
Nagyida 17 2.41 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.13 %
Buzita 12 1.70 %
Áj 12 1.70 %
Szeszta 12 1.70 %
Somodi 11 1.56 %
Bódvavendégi 11 1.56 %
Zsarnó 10 1.42 %
Jászó 10 1.42 %
Makranc 10 1.42 %
Mecenzéf 9 1.28 %
Péder 9 1.28 %
Jászómindszent 8 1.14 %
Tornahorváti 8 1.14 %
Perény - Hím 7 0.99 %
Eszkáros 6 0.85 %
Hernádcsány 6 0.85 %
Abaújszina 6 0.85 %
Alsólánc 5 0.71 %
Kassamindszent 5 0.71 %
Reste 5 0.71 %
Jánok 4 0.57 %
Budamér 4 0.57 %
Baska 4 0.57 %
Kenyhec 4 0.57 %
Jászóújfalu 4 0.57 %
Hernádzsadány 4 0.57 %
Debrőd 4 0.57 %
Komaróc 4 0.57 %
Magyarbőd 4 0.57 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.57 %
Hernádszentistván 3 0.43 %
Kecer 3 0.43 %
Abaújnádasd 3 0.43 %
Alsótőkés 3 0.43 %
Enyicke 3 0.43 %
Hernádgönyű 3 0.43 %
Pány 3 0.43 %
Lapispatak 3 0.43 %
Semse 3 0.43 %
Györke 2 0.28 %
Abaújszakaly 2 0.28 %
Koksóbaksa 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Felsőmislye 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújrákos 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Rozgony 2 0.28 %
Rudnok 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Miglécnémeti 2 0.28 %
Szádelő 2 0.28 %
Benyék 2 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Alsómislye 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Újszállás 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Hernádszokoly 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Patacskő 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Hilyó 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Ránk 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Kisida 1 0.14 %
Kisladna 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Idabukóc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.90 %
Torna 295 15.13 %
Jászó 262 13.44 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.46 %
Mecenzéf 91 4.67 %
Buzita 78 4.00 %
Szeszta 60 3.08 %
Zsarnó 56 2.87 %
Somodi 52 2.67 %
Tornaújfalu 50 2.56 %
Áj 47 2.41 %
Jászóújfalu 38 1.95 %
Debrőd 35 1.79 %
Bódvavendégi 33 1.69 %
Csécs 33 1.69 %
Alsólánc 29 1.49 %
Perény - Hím 28 1.44 %
Jánok 26 1.33 %
Szádelő 24 1.23 %
Abaújszina 23 1.18 %
Komaróc 22 1.13 %
Nagyida 20 1.03 %
Makranc 20 1.03 %
Reste 20 1.03 %
Péder 17 0.87 %
Felsőmecenzéf 14 0.72 %
Tornahorváti 11 0.56 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.31 %
Királynép 6 0.31 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 27.40 %
Makranc 115 9.70 %
Csécs 73 6.16 %
Torna 68 5.73 %
Buzita 39 3.29 %
Perény - Hím 36 3.04 %
Tornaújfalu 35 2.95 %
Jánok 30 2.53 %
Pány 26 2.19 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.11 %
Nagyida 23 1.94 %
Mecenzéf 23 1.94 %
Zsarnó 22 1.85 %
Áj 22 1.85 %
Szeszta 20 1.69 %
Györke 19 1.60 %
Komaróc 19 1.60 %
Péder 18 1.52 %
Somodi 17 1.43 %
Jászó 16 1.35 %
Reste 16 1.35 %
Debrőd 15 1.26 %
Kisida 14 1.18 %
Jászómindszent 14 1.18 %
Kenyhec 12 1.01 %
Alsólánc 12 1.01 %
Bódvavendégi 10 0.84 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.76 %
Sároskőszeg 9 0.76 %
Hernádcsány 9 0.76 %
Budamér 8 0.67 %
Rozgony 8 0.67 %
Kassamindszent 8 0.67 %
Hernádszentistván 7 0.59 %
Hernádszokoly 6 0.51 %
Izdobabeszter 6 0.51 %
Semse 6 0.51 %
Tornahorváti 6 0.51 %
Abaújszina 6 0.51 %
Idabukóc 6 0.51 %
Abos 6 0.51 %
Hilyó 6 0.51 %
Jászóújfalu 5 0.42 %
Tarcavajkóc 4 0.34 %
Koksóbaksa 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Bolyár 4 0.34 %
Nagyszalánc 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Abaújnádasd 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Benyék 4 0.34 %
Hernádgecse 4 0.34 %
Rudnok 4 0.34 %
Stósz 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Kassaolcsvár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Bölzse 3 0.25 %
Felsőhutka 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Nagyladna 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Balogd 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Kecer 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Felsőcsáj 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Alsócsáj 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Modrafalva 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.08 %
Rozgony 83 3.84 %
Izdobabeszter 61 2.82 %
Kisida 61 2.82 %
Kassamindszent 53 2.45 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.41 %
Györgyi 51 2.36 %
Hernádcsány 50 2.31 %
Jászómindszent 46 2.13 %
Györke 45 2.08 %
Alsókemence 44 2.04 %
Szepsi 42 1.94 %
Sároskőszeg 42 1.94 %
Kassaolcsvár 41 1.90 %
Regeteruszka 40 1.85 %
Garbócbogdány 39 1.81 %
Budamér 37 1.71 %
Petőszinye 37 1.71 %
Bolyár 36 1.67 %
Mecenzéf 36 1.67 %
Kelecsenyborda 36 1.67 %
Nagyszalánc 33 1.53 %
Benyék 31 1.44 %
Felsőmislye 29 1.34 %
Koksóbaksa 28 1.30 %
Tarcavajkóc 28 1.30 %
Csécs 28 1.30 %
Idabukóc 27 1.25 %
Ránkfüred 27 1.25 %
Lapispatak 27 1.25 %
Kecer 25 1.16 %
Alsótőkés 25 1.16 %
Királynép 25 1.16 %
Felsőcsáj 24 1.11 %
Lengyelfalva 24 1.11 %
Hernádzsadány 24 1.11 %
Rás 23 1.06 %
Hernádszentistván 23 1.06 %
Bátyok 23 1.06 %
Felsőkemence 22 1.02 %
Alsómislye 22 1.02 %
Kassabéla 21 0.97 %
Kalsa 20 0.93 %
Hernádszokoly 20 0.93 %
Füzérnádaska 18 0.83 %
Hernádgecse 18 0.83 %
Baska 18 0.83 %
Semse 17 0.79 %
Ránk 16 0.74 %
Tizsite 16 0.74 %
Torna 15 0.69 %
Abaújszakaly 15 0.69 %
Enyicke 15 0.69 %
Ósvacsákány 15 0.69 %
Aranyida 15 0.69 %
Hilyó 14 0.65 %
Alsóhutka 14 0.65 %
Abaújnádasd 14 0.65 %
Kenyhec 14 0.65 %
Jászó 14 0.65 %
Ósva 14 0.65 %
Abaújszina 13 0.60 %
Jászóújfalu 13 0.60 %
Abaújrákos 13 0.60 %
Abaújharaszti 12 0.56 %
Pány 12 0.56 %
Stósz 12 0.56 %
Szaláncújváros 12 0.56 %
Szeszta 11 0.51 %
Lapispatakújtelep 11 0.51 %
Somodi 11 0.51 %
Abos 11 0.51 %
Kecerlipóc 10 0.46 %
Felsőhutka 10 0.46 %
Terebő 10 0.46 %
Eszkáros 10 0.46 %
Sárosófalu 10 0.46 %
Balogd 9 0.42 %
Hernádgönyű 9 0.42 %
Bölzse 9 0.42 %
Alsócsáj 8 0.37 %
Szalánchuta 8 0.37 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 22.37 %
Somodi 42 4.79 %
Kecer 28 3.20 %
Mecenzéf 22 2.51 %
Jászómindszent 16 1.83 %
Nagyida 14 1.60 %
Magyarbőd 13 1.48 %
Jászóújfalu 13 1.48 %
Torna 12 1.37 %
Csécs 10 1.14 %
Hernádcsány 8 0.91 %
Buzita 8 0.91 %
Szepsi 8 0.91 %
Kisida 8 0.91 %
Stósz 7 0.80 %
Patacskő 6 0.68 %
Abaújszina 6 0.68 %
Koksóbaksa 4 0.46 %
Felsőmecenzéf 4 0.46 %
Györke 4 0.46 %
Kassamindszent 4 0.46 %
Abaújszakaly 4 0.46 %
Kenyhec 4 0.46 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.46 %
Abaújnádasd 4 0.46 %
Hilyó 3 0.34 %
Rozgony 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Regeteruszka 3 0.34 %
Budamér 3 0.34 %
Terebő 3 0.34 %
Szeszta 3 0.34 %
Tarcavajkóc 3 0.34 %
Hernádszokoly 2 0.23 %
Kassaolcsvár 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Hernádgecse 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Györgyi 2 0.23 %
Alsómislye 2 0.23 %
Bölzse 2 0.23 %
Kassabéla 2 0.23 %
Ósvacsákány 2 0.23 %
Lapispatakújtelep 2 0.23 %
Kelecsenyborda 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Izdobabeszter 2 0.23 %
Pány 2 0.23 %
Hatkóc 2 0.23 %
Perény - Hím 2 0.23 %
Lapispatak 2 0.23 %
Bolyár 2 0.23 %
Hernádzsadány 2 0.23 %
Ránk 2 0.23 %
Alsótőkés 2 0.23 %
Idabukóc 1 0.11 %
Makranc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Hernádgönyű 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Enyicke 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Petőszinye 1 0.11 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.27 %
Rozgony 63 3.95 %
Hernádcsány 61 3.83 %
Jászómindszent 59 3.70 %
Kassamindszent 46 2.89 %
Mecenzéf 42 2.64 %
Izdobabeszter 37 2.32 %
Magyarbőd 35 2.20 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.20 %
Kisida 33 2.07 %
Nagyida 31 1.95 %
Györke 27 1.69 %
Enyicke 27 1.69 %
Hernádgecse 26 1.63 %
Jászó 26 1.63 %
Hernádzsadány 25 1.57 %
Kassaolcsvár 23 1.44 %
Csécs 23 1.44 %
Sároskőszeg 22 1.38 %
Hernádszentistván 22 1.38 %
Koksóbaksa 22 1.38 %
Lapispatak 21 1.32 %
Tarcavajkóc 21 1.32 %
Budamér 20 1.26 %
Nagyszalánc 20 1.26 %
Regeteruszka 19 1.19 %
Somodi 19 1.19 %
Királynép 19 1.19 %
Felsőmislye 19 1.19 %
Makranc 19 1.19 %
Felsőmecenzéf 19 1.19 %
Hernádszokoly 17 1.07 %
Alsómislye 17 1.07 %
Lengyelfalva 17 1.07 %
Baska 16 1.00 %
Semse 16 1.00 %
Abaújnádasd 15 0.94 %
Kecer 14 0.88 %
Stósz 14 0.88 %
Garbócbogdány 14 0.88 %
Idabukóc 14 0.88 %
Abaújszakaly 14 0.88 %
Torna 13 0.82 %
Kassabéla 13 0.82 %
Tizsite 12 0.75 %
Györgyi 12 0.75 %
Bölzse 12 0.75 %
Eszkáros 12 0.75 %
Kisladna 12 0.75 %
Pány 12 0.75 %
Füzérnádaska 11 0.69 %
Alsóhutka 11 0.69 %
Kenyhec 11 0.69 %
Perény - Hím 11 0.69 %
Petőszinye 10 0.63 %
Alsókemence 10 0.63 %
Benyék 10 0.63 %
Abaújszina 10 0.63 %
Szeszta 9 0.56 %
Hilyó 9 0.56 %
Jászóújfalu 9 0.56 %
Lapispatakújtelep 9 0.56 %
Felsőhutka 9 0.56 %
Hernádgönyű 9 0.56 %
Ósva 9 0.56 %
Bolyár 8 0.50 %
Alsótőkés 8 0.50 %
Aranyida 8 0.50 %
Zsarnó 8 0.50 %
Alsócsáj 7 0.44 %
Rudnok 7 0.44 %
Kelecsenyborda 7 0.44 %
Bátyok 7 0.44 %
Szalánchuta 7 0.44 %
Abos 7 0.44 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.31 %
Terebő 5 0.31 %
Buzita 4 0.25 %
Felsőtőkés 4 0.25 %
Ránk 4 0.25 %
Komaróc 4 0.25 %
Felsőkemence 4 0.25 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 9.45 %
Lapispatak 242 6.54 %
Budamér 158 4.27 %
Mecenzéf 114 3.08 %
Hernádcsány 106 2.86 %
Lapispatakújtelep 98 2.65 %
Koksóbaksa 86 2.32 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.16 %
Nagyszalánc 77 2.08 %
Királynép 76 2.05 %
Abaújnádasd 76 2.05 %
Kecer 74 2.00 %
Stósz 74 2.00 %
Kisida 74 2.00 %
Rozgony 69 1.86 %
Kalsa 68 1.84 %
Szepsi 58 1.57 %
Izdobabeszter 55 1.49 %
Jászóújfalu 53 1.43 %
Lengyelfalva 50 1.35 %
Szaláncújváros 48 1.30 %
Hernádgecse 47 1.27 %
Jászómindszent 46 1.24 %
Sároskőszeg 46 1.24 %
Hernádszentistván 46 1.24 %
Magyarbőd 44 1.19 %
Regeteruszka 42 1.13 %
Enyicke 40 1.08 %
Benyék 36 0.97 %
Tizsite 35 0.95 %
Abaújszina 34 0.92 %
Bolyár 32 0.86 %
Alsókemence 31 0.84 %
Tarcavajkóc 31 0.84 %
Kelecsenyborda 30 0.81 %
Alsóhutka 29 0.78 %
Hernádgönyű 29 0.78 %
Kassamindszent 28 0.76 %
Sárosófalu 26 0.70 %
Petőszinye 26 0.70 %
Hernádszokoly 26 0.70 %
Újszállás 25 0.68 %
Semse 25 0.68 %
Györke 24 0.65 %
Kassaolcsvár 21 0.57 %
Abaújharaszti 21 0.57 %
Felsőkemence 21 0.57 %
Balogd 21 0.57 %
Garbócbogdány 20 0.54 %
Ósvacsákány 20 0.54 %
Ósva 20 0.54 %
Felsőmecenzéf 20 0.54 %
Abaújrákos 18 0.49 %
Rudnok 18 0.49 %
Hernádzsadány 18 0.49 %
Kassabéla 17 0.46 %
Szalánchuta 17 0.46 %
Györgyi 17 0.46 %
Alsótőkés 16 0.43 %
Felsőmislye 16 0.43 %
Csécs 15 0.41 %
Bunyita 14 0.38 %
Modrafalva 14 0.38 %
Bölzse 14 0.38 %
Torna 14 0.38 %
Alsómislye 14 0.38 %
Eszkáros 13 0.35 %
Baska 13 0.35 %
Bátyok 13 0.35 %
Abos 13 0.35 %
Kecerlipóc 12 0.32 %
Perény - Hím 12 0.32 %
Nagyida 12 0.32 %
Makranc 12 0.32 %
Alsócsáj 12 0.32 %
Felsőcsáj 11 0.30 %
Füzérnádaska 11 0.30 %
Pány 11 0.30 %
Rás 11 0.30 %
Hatkóc 11 0.30 %
Patacskő 11 0.30 %
Kenyhec 10 0.27 %
Aranyida 10 0.27 %
Hilyó 10 0.27 %
Kisszalánc 9 0.24 %
Idabukóc 9 0.24 %
Ránkfüred 9 0.24 %
Ránk 9 0.24 %
Terebő 9 0.24 %
Felsőhutka 7 0.19 %
Felsőtőkés 7 0.19 %
Zsarnó 7 0.19 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.08 %
Jánok 3 0.08 %
Ájfalucska 3 0.08 %
Nagyladna 3 0.08 %
Buzita 3 0.08 %
Bocsárd 2 0.05 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.05 %
Péder 2 0.05 %
Bódvavendégi 2 0.05 %
Komaróc 2 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 22.11 %
Jászómindszent 94 6.88 %
Szepsi 75 5.49 %
Stósz 68 4.98 %
Felsőmecenzéf 59 4.32 %
Jászó 40 2.93 %
Kisida 40 2.93 %
Hernádcsány 21 1.54 %
Rozgony 19 1.39 %
Makranc 18 1.32 %
Kassamindszent 17 1.24 %
Torna 16 1.17 %
Lengyelfalva 15 1.10 %
Rudnok 15 1.10 %
Hatkóc 15 1.10 %
Hernádszokoly 14 1.02 %
Királynép 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Koksóbaksa 11 0.81 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.81 %
Jászóújfalu 10 0.73 %
Perény - Hím 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Idabukóc 9 0.66 %
Garbócbogdány 8 0.59 %
Semse 8 0.59 %
Hernádszentistván 8 0.59 %
Nagyszalánc 8 0.59 %
Magyarbőd 8 0.59 %
Kassaolcsvár 8 0.59 %
Jánok 8 0.59 %
Izdobabeszter 7 0.51 %
Csécs 7 0.51 %
Felsőtőkés 7 0.51 %
Abaújszina 6 0.44 %
Kenyhec 6 0.44 %
Nagyida 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Abaújszakaly 6 0.44 %
Benyék 6 0.44 %
Sároskőszeg 6 0.44 %
Felsőhutka 6 0.44 %
Abaújnádasd 5 0.37 %
Tarcavajkóc 5 0.37 %
Abos 5 0.37 %
Györgyi 5 0.37 %
Felsőmislye 5 0.37 %
Alsótőkés 5 0.37 %
Budamér 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Kecerlipóc 4 0.29 %
Kecer 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Apátka 4 0.29 %
Zsarnó 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Bolyár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Lapispatak 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Alsócsáj 3 0.22 %
Szaláncújváros 3 0.22 %
Baska 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Somodi 3 0.22 %
Szeszta 3 0.22 %
Hilyó 2 0.15 %
Sárosófalu 2 0.15 %
Ájfalucska 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Tornahorváti 2 0.15 %
Nagyladna 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kisladna 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Újszállás 2 0.15 %
Tizsite 2 0.15 %
Abaújharaszti 2 0.15 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %