SK
NR
.....

Nyitraszőlős

Község

címer zászló
219 17% magyar 1910
44 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vinodol
1918 előtti vármegye, járás:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Nyitramente - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja
Más földrajzi nevek:
Alsó Petedi-hegy, Alsószőlős, Berek, Cseres, (Felső-major), Felső Petedi-hegy, Felsőszőlős, Homok-legelő, Kis-hegy, Stavný háj, Török tábla, Újhegy, Vőcre dűlő
Koordináták:
48.18921661, 18.20460129
Terület:
14,98 km2
Rang:
község
Népesség:
1974
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95106
Település kód:
500917
Szervezeti azonosító:
308625
Adóazonosító:
2020408445

Nyitraszőlős a Kisalföld északkeleti részén, az Alsó-Nyitramente kistájon, a Zsitvamenti-hátság (Zoboralja) dombvidékének délnyugati lábánál, 130 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Nyitra (Cétényke) bal partján, Nyitrától 19 km-re délkeletre, Érsekújvártól 27 km-re északkeletre, Nagysuránytól 16 km-re északra. Alsószőlős és a tőle északra fekvő Felsőszőlős, melyeket 1960-ban egyesítettek közigazgatásilag, mára teljesen egybeépültek. Határa a Cétényke két partjára terjed ki, a folyótól nyugatra 125-130 méteres magasságban fekvő síkvidék terül el, kelet felé emelkednek a falu szőlőhegyei: a Petedi-hegy (Petecká hora, 190 m), az Újhegy (200 m), valamint a Felső-szőlőhegy (Hornovinodolská hora, 216 m). Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület (72,4 %-a szántó), erdőterületei két, a nagycétényi határnál található erdőfoltra (Berek, Od stavného – összesen 69,2 ha) korlátozódnak, kimagasló a szőlők aránya (8,1 %, 121,7 hektár) is. Nyugatról Csornok, délnyugatról Komját, nyugatról Nyitranagykér, északról Nagykér, északkeletről Nemespann, keletről pedig Szentmihályúr községekkel határos. A falu a Cétényke bal partján végighaladó, Zsitvafödémest (11 km) Nyitrával összekötő 1641-es úton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. 1960-ban jött létre Alsószőlős és Felsőszőlős községek egyesítésével. Alsószőlős (6,77 km²) és Felsőszőlős (8,27 km²) ma Nyitraszőlős két településrészét és kataszteri területét alkotják, területük az elmúlt száz év során nem változott. Elődközségei 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1949-ig az Érsekújvári járáshoz, 1949-60 között pedig a Nagysurányi járáshoz tartoztak. 1938-1945 között Alsó- és Felsőszőlőst visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra és Pozsony egyesített vármegyék, Érsekújvári járás).

Népesség

Nyitraszőlős a nagysurányi szlovák etnikai tömb és a nyitra-vidéki magyar nyelvsziget határán fekvő, ma túlnyomórészt (2011-ben 93,1 %) szlovák nemzetiségű lakosságú község, ahol a lakosság mintegy egyötöde a roma etnikumhoz tartozik. A község népessége dinamikusan növekszik (1991-2011 között 15,6 %-kal, 1671 főről 1932-re). 2011-ben a lakosság 56,4 %-a (1089 fő) élt Felsőszőlős és 43,6 %-a (843 fő) Alsószőlős településrészeken. A 20. század második feléig Alsószőlős volt a népesebb (1941-ben népessége 829 fő volt, míg Felsőszőlősé ugyanekkor 664). 2011-re 1880-hoz képest Alsószőlős népessége kicsivel több, mint egyharmadával nőtt meg, míg Felsőszőlősé csaknem megháromszorozódott. A 18. századtól fokozatosan elszlovákosodó elődközségei a 20. század elején már szlovák többségűek voltak magyar kisebbséggel (1921-ben Alsószőlősön a lakosság 28,6 %-a, Felsőszőlősön 4,7 %-a volt magyar nemzetiségű). A 20. század második felében Alsószőlős református magyar lakossága nagyrészt asszimilálódott; 2011-ben Nyitraszőlős lakosságának alig 2,5 %-a (49 fő) volt magyar nemzetiségű és 3,1 %-a (60 fő) magyar anyanyelvű. 2011-ben a lakosság túlnyomó többsége (86,9 %) római katolikus vallású volt, a reformátusok az összlakosság 3,5 %-át (68 fő) alkották. 1921-ben Felsőszőlőst csaknem kizárólag katolikusok lakták (99,5 %), míg Alsószőlősön a katolikus többség (79,9 %) mellett számottevő volt a reformátusok (16,1 %, 124 fő) és az izraelita vallásúak (4,0 %, 31 fő) aránya is.

Történelem

Alsószőlős már a 12. században királyi birtok volt, különálló faluként első írásos említése 1531-ből származik, ekkor „Also Zewlews” néven szerepelt. Később a Kun, Thát és Bánky családok voltak főbb birtokosai. Az oszmán törökök érsekújvári hadjárata során elpusztult, 1669-ben lakatlan helyként említik. 1715-ben 15 háztartása volt. 1785-ben 104 háza és 563 lakosa volt. 1828-ban 105 háza és 729 lakosa volt. Lakossága eredetileg nagyrészt református magyarokból állt, a 19. századtól már a katolikus szlovákok kerültek többségbe. A 19. században a Grassalkovich, Motesicky és Wodianer családok voltak itt a legnagyobb birtokosok. A század második felétől zsidó közösség is élt itt (1880-ban 46 fő, 1921-ben 31 fő). 1920-ig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 12 fő) koncentrációs táborba hurcolták. A Nyitrán átvezető hídja 1950-ben még megvolt, később lerombolták. Felsőszőlőst 1113-ban „Zoulous” néven, a zobori apátság birtokainak határleírásában említik először írásos források. 1214-ben a garamszentbenedeki apátság és a bozóki kolostor birtokaként szerepelt. A 16. században a Kürty, Pap és Forgách családok voltak legnagyobb birtokosai. 1699-ben egy török támadás során elpusztult, a 18. század elején katolikus szlovákokkal telepítették újra. 1715-ben 18 háztartása volt. 1787-ben már iskolája, 43 háza és 289 lakosa volt. 1828-ben 59 háza és 408 lakosa volt. 1816-ban vált önálló katolikus egyházközséggé, templomát 1892-ben szentelték fel. 1879-ben a Nyitra árvize súlyos károkat okozott a faluban. A 20. század első felében dohány- és fűszerpaprikatermesztéséről volt híres. 1920-ig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1948-ben hatósági úton a korábbi Horný Síleš és Dolný Síleš név helyett a Horný, ill. Dolný Vinodol hivatalos nevet állapították meg. 1960-ban Alsószőlőst és Felsőszőlőst Nyitraszőlős (v. Szöllős, Vinodol) néven egyesítették. A 20. század második felében elsősorban Felsőszőlős központja és a nyitrai országút között új családi házas lakóövezet épült (Na výhone, Úzka és Pesecká utcák). Az egyesített község számára az új községházát Alsó- és Felsőszőlős kataszterének határánál, egy újonnan épült közös utcában (Obecná) építették meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, ma is szőlőtermesztéséről ismert községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Alsószőlős református temploma 1790-ben épült klasszicista stílusban. A Felsőszőlősön található, Rózsafüzéres Szűz Máriának szentelt római katolikus templom 1892-ben épült. Számos szakrális kisemléke közül legrégebbiek az 1701-ben emelt Mária-oszlop, valamint az 1753-ból származó Szentháromság-szobor.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó és Felső Szőlős. Két falu Nyitra Várm. földes Urai Motesiczky, és több Urak, lakosaik külömbfélék, fekszenek egymástól nem meszsze, határjaik jók, réttyeik hasznosak, legelőjök elég, malmok helyben, borok is terem.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szőlős (Alsó), magyar falu, Nyitra vmegyében, Komjátihoz egy órányira: 580 kath., 145 ref., 34 zsidó lak., ref. templommal s anyaekklézsiával; kövér rétekkel. F. u. többen. Ut. p. Nyitra. Szőlős (Felső), tót falu, Nyitra vmegyében, 410 kath., 10 zsidó lak. F. u. többen. Ut. p. Nyitra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsó-Szőlős, magyar község a Czétényke síkságán, 736 r.-kath. és ev. ref. vallásu lakossal, mely utóbbi vallásfelekezetnek itt temploma is van, a mely 1790-ben épült. E község már 1113-ban királyi birtok volt. Későbbi földesura Grassalkovich herczeg és Motesiczky Pál volt. Jelenlegi birtokos caprioriai ifj. báró Wodianer Albert. Felső-Szőlős, a Czétényke-völgyben fekvő tót község. Lakosainak száma 441, vallásuk r. kath. Temploma új; épült 1892-ben. Azelőtt is volt már temploma, sőt 1787-ben már iskolája is. Kegyúr a vallásalap. A falu a XII. század elején királyi birtok volt. Későbbi földesúra előbb Grassalkovich herczeg, azután Motesiczky Pál volt, jelenlegi birtokos báró ifj. Wodianer Albert.

Magyar Katolikus Lexikon

Felsőszőlős, v. Nyitra vm. (Horný Vinodol, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. nagycétényi esp. ker-ében. - 1816: alapították. Tp-át Rózsafüzér Kirnője tit. sztelték. Mai Kisboldogasszony tp-át 1892: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve szl. ** Némethy 1894:90. - Schem. Strig. 1917:89.

Helységnévtár

Szőllős (Alsó-), rk. 440 Felső-Szőllős, ág. 1 - , REF. 120. Dunántul, izr. 46 Nagy-Surány. Szőllős (Felső-), RK. 389 Esztergom, izr. 9 Nagy-Surány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsószőllős. Az Árpádok alatt királyi birtok volt a község. A XVIII. és a XIX. század elején Grassalkovich herceg és Motiseczky Pál bírták, végül báró Wodianer Albert birtokába került a birtok. Ev. ref. temploma 1790-ben épült. A világháborút követő cseh megszállás idején a csehek több magyar birtokot kisajátítottak a község határában. A község területe: 1176 kat. hold, lélekszáma: 864, ebből 702 róm. kath., ref. 148, izr. 14. A lakosság 75 %-a magyar, 25%-a szlovák. Felsőszőllős. Ez a község is az Árpádházi királyok birtokában volt az első időkben. Ujabb korban más helységekkel együtt Grassalkovich herceg, majd Motiseczky Pál, később pedig báró Wodianer Albert bírta a határt. A község területe: 1427 kat. hold. A lakosság lélekszáma: 672, ebből róm. kath. 667, izr. 5. A lakosság 98 %-a szlovák, 2 %-a magyar.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Alsószöllös kk. érsekújvári járás. Már 1113-ban királyi birtok. Későbbi földesura Grassalkovich herceg. Ref. temploma 1790-ben épült. Területe: 1.176 k. h. Lakosság: 864. Ebből m.: 242, szl.: 622. Magy. beszél: 317. Vallás szerint: r. k. 712, ref. 137, ev. 1, izr. 12. Fb. I. 1, II. 39, III. 115. Népsűrűség: 127.6. Lakóház: 186. Községi bíró: Hlinka József. Állami népiskola. Önk. Tűzoltó Egyesület és Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Komját. Vá. Nyitranagykér, u. p. és u. t. Komját. Felsőszöllös kk. érsekújvári járás. A község a XII. sz. elején már királyi birtok. Területe: 1.427 k. h. Lakosság: 672. Ebből m.: 61, szl.: 608. Magy. beszél: 122. Vallás szerint: r. k. 666, izr. 4. Fb. I. 0, II. 23, III. 94. Nps.: 81.8. Lakóház: 132. Községi bíró: Sztranyák József. R. k. népiskola. Önk. Tűzoltó Egylet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Dohány- és fűszerpaprikatermelés. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Komját. Vá. Nyitranagykér és Komját. U. p. és u. t. Komját.

Névelőfordulások
1960
Vinodol

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vinodol) 473
Telefon: 0376598133
Fax: 0376598840

Honlap: obec-vinodol.sk
Polgármester:
Straňák Peter (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Matušicová Monika (MOST - HÍD)
Podhorský Juraj (MOST - HÍD)
Melišek Marek (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Kozár Jozef (OKS)
Podhorský Peter (OKS)
Havlík Peter (OKS)
Bartha Tomáš (OKS)
Škadrová Magdaléna (SNS)
Melišková Františka (SNS)
MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö NÁRODNÁ ... 11% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö OKS 44% OKS 4 képviselö SNS 22% SNS 2 képviselö 9 képviselö
Szőllősi Posta

Vinodol 187

Základná škola - Vinodol, Školská 1

Školská 1

Alapiskola

Školská 1

Óvoda

Vinodol 218

Nyitraszőlősi Anyakönyvi Hivatal

Vinodol 473

Szőllősi Községi Hivatal

Vinodol 473

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 225 22%
szlovákok 694 69%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 47 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1005
magyarok 219 17%
szlovákok 1055 80%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1312
magyarok 249 18%
szlovákok 1124 81%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1393
magyarok 77 5%
szlovákok 1587 95%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1671
magyarok 67 4%
szlovákok 1720 93%
romák 45 2%
ukránok 2 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1851
magyarok 49 3%
szlovákok 1797 93%
romák 23 1%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 58 3%
összlétszám 1932
magyarok 44 2%
szlovákok 1956 95%
romák 9 0%
ukránok 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 41 2%
összlétszám 2061
összlétszám 398
magyarok 30 8%
szlovákok 339 85%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 607
magyarok 195 32%
szlovákok 355 58%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 553
magyarok 53 10%
szlovákok 500 90%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 759
magyarok 166 22%
szlovákok 555 73%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 623
magyarok 29 5%
szlovákok 589 95%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 770
magyarok 220 29%
szlovákok 535 69%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1599
Választási részvétel: 65.23 %
Kiadott boríték: 1043
Bedobott boríték: 1043

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1034
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Straňák Peter 587 56.77 % SMER-SD, MOST - HÍD
Hlinková Miriam 447 43.23 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kozár Jozef 516 OKS
Podhorský Peter 513 OKS
Havlík Peter 454 OKS
Matušicová Monika 448 MOST - HÍD
Podhorský Juraj 442 MOST - HÍD
Melišek Marek 435 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Škadrová Magdaléna 420 SNS
Bartha Tomáš 418 OKS
Melišková Františka 373 SNS

Képviselők

2014
OKS 22.22% OKS 2 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
2018
OKS 44.44% OKS 4 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö NÁRODNÁ KOALÍCIA 11.11% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1566
Választási részvétel: 12.01 %
Kiadott boríték: 188
Bedobott boríték: 188
Választásra jogosult: 1560
Választási részvétel: 9.04 %
Kiadott boríték: 141
Bedobott boríték: 141
Választásra jogosult: 1 590
Választási részvétel: 20,69 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 181
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 326
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 94 51.93 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 55 30.39 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 27 14.92 % Független
Stanislav Kováč 3 1.66 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.55 % MS
Viliam Mokraň 1 0.55 % KĽS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 43 30.50% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 115 35.28 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 73 22.39 % Független
Milan Uhrík 68 20.86 % ĽSNS
Ján Greššo 64 19.63 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 4 1.23 % Független
Iván Farkas 2 0.61 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 183
Érvényes szavazólap: 320
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Špánik 106 57.92% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Anna Šmehilová 68 37.16% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Ján Greššo 60 32.79% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Tóth 52 28.42% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Peter Oremus 46 25.14% Független
Ján Vančo 45 24.59% SMER - SD, KDH
Miloš Dovičovič 42 22.95% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Ivan Michna 39 21.31% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Mária Jaleczová 37 20.22% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Stodola 34 18.58% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Miloslav Hatala 34 18.58% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 34 18.58% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Pavol Meňky 34 18.58% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 32 17.49% Független
Juraj Moravčík 31 16.94% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Martin Nemky 31 16.94% KDH, SMER - SD
Radoslav Pavelka 29 15.85% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Stanislav Michalík 29 15.85% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Marián Radošovský 27 14.75% SMER - SD, KDH
Helena Kováčová 27 14.75% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 26 14.21% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 25 13.66% KDH, SMER - SD
Štefan Valašek 24 13.11% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Róbert Bakyta 23 12.57% SMER - SD, KDH
Marcel Polička 22 12.02% SMER - SD, KDH
Ondrej Ňorba 22 12.02% KSS
Eva Antošová 20 10.93% SNS
Juraj Buzinkai 17 9.29% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 16 8.74% KDH, SMER - SD
Norbert Kročan 15 8.20% SMER - SD, KDH
Ján Kovarčík 14 7.65% ĽS-HZDS
Lýdia Forrová 13 7.10% ĽS-HZDS
Pavol Dávid 12 6.56% SMS
Milan Greguš 11 6.01% SNS
Stanislav Hamar 11 6.01% SNS
Martin Mikuláš 10 5.46% SNS
Vladimír Lauko 10 5.46% SNS
Marta Miklošková 9 4.92% KDS
Anna Čagalová 9 4.92% SNS
Martin Darnady 9 4.92% Zmena zdola, DÚ
Milan Chalachan 9 4.92% SMS
Jozef Čapla 9 4.92% SNS
Ivana Matušková 8 4.37% SMS
Juraj Gajdoš 8 4.37% SNS
Miroslav Timko 8 4.37% KSS
Peter Spišiak 8 4.37% NaS - ns
Eduard Kolesár 7 3.83% ASV
Ivan Habiňák 7 3.83% SNS
Miloslav Horka 6 3.28% SNS
Stanislav Kováč 6 3.28% Zmena zdola, DÚ
Anton Žikla 6 3.28% KSS
Jozef Šiška 6 3.28% KSS
Andrea Samková 5 2.73% KĽS
Ján Kecskés 5 2.73% ĽS Naše Slovensko
Ján Kollár 5 2.73% KSS
Juraj Uhrín 5 2.73% SĽS
Pavol Otepka 5 2.73% ASV
Oľga Otrasová 5 2.73% KSS
Milena Candráková 4 2.19% KSS
Jaroslav Burda 4 2.19% NÁŠ KRAJ
Jaroslav Lopata 4 2.19% KSS
Oľga Froncová 4 2.19% SNS
Lenka Slováčiková 4 2.19% NaS - ns
Viliam Mokraň 3 1.64% KĽS
Pavol Leštinský 3 1.64% KSS
Miroslav Martinec 3 1.64% ĽS-HZDS
Róbert Balkó 3 1.64% SMK-MKP
Vladislav Borík 3 1.64% SOĽ
Jaroslav Lörinčík 2 1.09% KSS
Miloslav Slováčik 2 1.09% NaS - ns
Miroslav Šín 2 1.09% DÚ, Zmena zdola
Dušan Janek 2 1.09% KSS
Rozália Somorčíková 1 0.55% SMK-MKP
Vladimír Špánik 175 54.69% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Bulla 141 44.06% Független
Peter Oremus 100 31.25% Független
Marek Illéš 89 27.81% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Tomáš Galbavý 85 26.56% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 84 26.25% Független
Ján Greššo 81 25.31% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Ondrej Šedivý 80 25.00% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Juraj Buzinkai 73 22.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Štefan Štefek 73 22.81% Független
Milan Uhrík 70 21.88% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Kleštinec 68 21.25% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloslav Krajčík 68 21.25% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Juraj Horváth 68 21.25% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Zdenko Svoboda 67 20.94% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ivan Michna 62 19.38% Független
Jozef Dvonč 58 18.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dominika Tekeliová 45 14.06% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ján Vančo 42 13.13% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Eva Antošová 42 13.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ľubomír Moravčík 40 12.50% Független
Daniel Hecht 39 12.19% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Anna Šmehilová 38 11.88% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Igor Demo 37 11.56% Független
Miloslav Hatala 35 10.94% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Erik Lajtman 35 10.94% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Dovičovič 35 10.94% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Daniel Balko 35 10.94% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mário Dinga 34 10.63% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 33 10.31% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Janka Buršáková 31 9.69% Független
Helena Kováčová 31 9.69% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Pňačeková 30 9.38% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Pavelka 28 8.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Samuel Šimko 27 8.44% ĽS Naše Slovensko
Peter Košťál 25 7.81% Független
Róbert Bakyta 25 7.81% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Ladislav Blaško 25 7.81% ĽS Naše Slovensko
Milan Packa 25 7.81% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 24 7.50% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Čelinák 24 7.50% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kecskés 24 7.50% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 23 7.19% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Ňorba 23 7.19% KSS
Róbert Sitár 23 7.19% Független
Juraj Gajdoš 23 7.19% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 22 6.88% ĽS Naše Slovensko
Blažej Paukeje 22 6.88% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Tvrdoň 21 6.56% Független
Renáta Kolenčíková 20 6.25% Független
Lenka Gažová 20 6.25% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 17 5.31% ĽS Naše Slovensko
Marta Rácová 15 4.69% Független
Eva Hudecová 15 4.69% SME RODINA - Boris Kollár
Branislav Diďák 14 4.38% Független
Mário Duchoň 13 4.06% KSS
Branislav Dobrovodský 13 4.06% Független
Jozef Hrozenský 12 3.75% Független
Róbert Anda 12 3.75% SDKÚ-DS
Vladimíra Vargová Mičeková 10 3.13% Független
Miroslav Gut 10 3.13% Független
Marek Šesták 10 3.13% Független
Roman Mrázik 8 2.50% Független
Roland Kečkéš 8 2.50% SME RODINA - Boris Kollár
Anton Žikla 7 2.19% KSS
Ján Laurenčík 6 1.88% NP
Pavol Leštinský 6 1.88% KSS
Viliam Mokráň 6 1.88% SZSZO
Mariana Kováčová 6 1.88% Független
Róbert Balkó 6 1.88% SMK-MKP
Rastislav Horňák 6 1.88% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miriama Fintová 6 1.88% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Veronika Čimová 5 1.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Proksa 5 1.56% SZS
Juraj Ivanička 5 1.56% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Chebeň 5 1.56% NP
Dušan Janek 4 1.25% KSS
Ivana Matušková 4 1.25% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Ťapušík 4 1.25% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Kremen 3 0.94% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Veteráni 3 0.94% DOMA DOBRE
Štefan Mirga 2 0.63% SZSZO
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 49.80 %
Verebély 128 4.74 %
Nyitraújlak 72 2.67 %
Cabaj 61 2.26 %
Sarlókajsza 56 2.07 %
Gimes 56 2.07 %
Abaszállás 47 1.74 %
Nyitraivánka 40 1.48 %
Ürmény 32 1.18 %
Récsény 32 1.18 %
Pográny 30 1.11 %
Üzbég 28 1.04 %
Üreg 26 0.96 %
Nyitragerencsér 25 0.93 %
Salgó 23 0.85 %
Vicsápapáti 22 0.81 %
Zsére 20 0.74 %
Csekej 20 0.74 %
Nagylapás 19 0.70 %
Lapásgyarmat 18 0.67 %
Nyitraszőlős 17 0.63 %
Berencs 15 0.56 %
Menyhe 15 0.56 %
Vajkmártonfalva 14 0.52 %
Alsócsitár 14 0.52 %
Elecske 14 0.52 %
Alsóbodok 14 0.52 %
Surányka 14 0.52 %
Család 13 0.48 %
Assakürt 13 0.48 %
Nyitraegerszeg 12 0.44 %
Zsitvagyarmat 12 0.44 %
Csabb 12 0.44 %
Szulányvicsáp 12 0.44 %
Románfalva 11 0.41 %
Zsitvaújfalu 10 0.37 %
Csiffár 10 0.37 %
Mezőkeszi 9 0.33 %
Kolon 9 0.33 %
Felsőelefánt 9 0.33 %
Mellek 9 0.33 %
Tarány 9 0.33 %
Babindál 8 0.30 %
Lakács 8 0.30 %
Kalász 8 0.30 %
Nemespann 7 0.26 %
Kislapás 7 0.26 %
Báb 7 0.26 %
Nagyhind 7 0.26 %
Lajos 6 0.22 %
Kishind 6 0.22 %
Nyitrageszte 6 0.22 %
Alsóelefánt 5 0.19 %
Nagyvölgy 5 0.19 %
Tajnasári 4 0.15 %
Nagycétény 4 0.15 %
Nyitracsehi 4 0.15 %
Tild 3 0.11 %
Béd 3 0.11 %
Káp 2 0.07 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nyitra 5 132 71.81 %
Verebély 263 3.68 %
Sarlókajsza 120 1.68 %
Cabaj 113 1.58 %
Nyitraújlak 113 1.58 %
Nyitraivánka 106 1.48 %
Abaszállás 92 1.29 %
Nyitragerencsér 88 1.23 %
Ürmény 86 1.20 %
Üreg 78 1.09 %
Vicsápapáti 78 1.09 %
Lapásgyarmat 70 0.98 %
Récsény 70 0.98 %
Üzbég 65 0.91 %
Kislapás 56 0.78 %
Nagylapás 50 0.70 %
Kolon 46 0.64 %
Alsócsitár 46 0.64 %
Salgó 45 0.63 %
Nyitraszőlős 38 0.53 %
Berencs 37 0.52 %
Csekej 37 0.52 %
Assakürt 36 0.50 %
Kalász 34 0.48 %
Gimes 34 0.48 %
Nagycétény 34 0.48 %
Zsére 34 0.48 %
Lakács 31 0.43 %
Csabb 31 0.43 %
Nyitraegerszeg 30 0.42 %
Zsitvaújfalu 30 0.42 %
Elecske 30 0.42 %
Báb 28 0.39 %
Menyhe 28 0.39 %
Nyitracsehi 27 0.38 %
Pográny 25 0.35 %
Babindál 22 0.31 %
Felsőelefánt 21 0.29 %
Vajkmártonfalva 18 0.25 %
Család 18 0.25 %
Nagyvölgy 16 0.22 %
Alsóelefánt 15 0.21 %
Surányka 15 0.21 %
Mellek 14 0.20 %
Mezőkeszi 13 0.18 %
Románfalva 13 0.18 %
Tarány 13 0.18 %
Béd 12 0.17 %
Nyitrageszte 12 0.17 %
Lajos 11 0.15 %
Szulányvicsáp 10 0.14 %
Csiffár 10 0.14 %
Alsóbodok 7 0.10 %
Nagyhind 6 0.08 %
Zsitvagyarmat 6 0.08 %
Tajnasári 6 0.08 %
Kishind 6 0.08 %
Nemespann 5 0.07 %
Újlacska 5 0.07 %
Tild 4 0.06 %
Kiscétény 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 48.46 %
Verebély 53 2.48 %
Cabaj 32 1.50 %
Abaszállás 24 1.12 %
Ürmény 21 0.98 %
Vicsápapáti 20 0.93 %
Nyitraivánka 16 0.75 %
Sarlókajsza 16 0.75 %
Üzbég 15 0.70 %
Nyitraújlak 15 0.70 %
Nyitragerencsér 15 0.70 %
Zsitvaújfalu 14 0.65 %
Nagylapás 13 0.61 %
Elecske 13 0.61 %
Pográny 12 0.56 %
Récsény 11 0.51 %
Gimes 10 0.47 %
Üreg 10 0.47 %
Lapásgyarmat 10 0.47 %
Surányka 9 0.42 %
Csabb 9 0.42 %
Család 8 0.37 %
Assakürt 8 0.37 %
Menyhe 7 0.33 %
Zsére 7 0.33 %
Nyitraszőlős 7 0.33 %
Nagycétény 7 0.33 %
Berencs 7 0.33 %
Salgó 7 0.33 %
Kolon 7 0.33 %
Báb 6 0.28 %
Vajkmártonfalva 6 0.28 %
Alsócsitár 6 0.28 %
Tarány 6 0.28 %
Tild 6 0.28 %
Alsóbodok 6 0.28 %
Mellek 6 0.28 %
Mezőkeszi 6 0.28 %
Kislapás 5 0.23 %
Románfalva 5 0.23 %
Nyitracsehi 5 0.23 %
Csekej 4 0.19 %
Nyitraegerszeg 4 0.19 %
Kalász 4 0.19 %
Nagyvölgy 4 0.19 %
Zsitvagyarmat 3 0.14 %
Béd 3 0.14 %
Nagyhind 3 0.14 %
Felsőelefánt 3 0.14 %
Lakács 3 0.14 %
Tajnasári 3 0.14 %
Szulányvicsáp 2 0.09 %
Babindál 2 0.09 %
Lajos 2 0.09 %
Káp 2 0.09 %
Nyitrageszte 2 0.09 %
Alsóelefánt 2 0.09 %
Csiffár 2 0.09 %
Kiscétény 1 0.05 %
Kishind 1 0.05 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 47.91 %
Verebély 75 4.61 %
Nyitraújlak 60 3.69 %
Sarlókajsza 43 2.64 %
Cabaj 42 2.58 %
Nyitraszőlős 22 1.35 %
Nyitraivánka 20 1.23 %
Üreg 19 1.17 %
Gimes 17 1.05 %
Salgó 17 1.05 %
Berencs 15 0.92 %
Nyitragerencsér 15 0.92 %
Nagylapás 15 0.92 %
Surányka 15 0.92 %
Lapásgyarmat 14 0.86 %
Assakürt 14 0.86 %
Pográny 14 0.86 %
Vajkmártonfalva 13 0.80 %
Vicsápapáti 13 0.80 %
Menyhe 12 0.74 %
Csekej 11 0.68 %
Szulányvicsáp 11 0.68 %
Ürmény 11 0.68 %
Család 11 0.68 %
Alsócsitár 10 0.62 %
Tarány 9 0.55 %
Babindál 9 0.55 %
Alsóbodok 9 0.55 %
Kislapás 9 0.55 %
Nyitraegerszeg 9 0.55 %
Elecske 8 0.49 %
Nagyvölgy 8 0.49 %
Felsőelefánt 8 0.49 %
Csabb 8 0.49 %
Zsitvagyarmat 7 0.43 %
Kalász 7 0.43 %
Csiffár 7 0.43 %
Lakács 7 0.43 %
Mellek 6 0.37 %
Üzbég 6 0.37 %
Báb 6 0.37 %
Nagycétény 6 0.37 %
Nemespann 6 0.37 %
Kolon 6 0.37 %
Nagyhind 5 0.31 %
Récsény 5 0.31 %
Mezőkeszi 5 0.31 %
Tild 5 0.31 %
Káp 2 0.12 %
Újlacska 2 0.12 %
Béd 2 0.12 %
Nyitrageszte 1 0.06 %
Nyitracsehi 1 0.06 %
Kiscétény 1 0.06 %
Kishind 1 0.06 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 51.96 %
Verebély 95 2.04 %
Ürmény 80 1.72 %
Cabaj 70 1.51 %
Csekej 70 1.51 %
Üzbég 59 1.27 %
Nyitraivánka 58 1.25 %
Abaszállás 51 1.10 %
Lapásgyarmat 51 1.10 %
Nyitragerencsér 50 1.08 %
Nyitraújlak 45 0.97 %
Üreg 44 0.95 %
Sarlókajsza 40 0.86 %
Vicsápapáti 33 0.71 %
Kalász 33 0.71 %
Nagylapás 32 0.69 %
Kislapás 30 0.65 %
Berencs 29 0.62 %
Csabb 29 0.62 %
Gimes 25 0.54 %
Pográny 24 0.52 %
Récsény 24 0.52 %
Kolon 22 0.47 %
Assakürt 22 0.47 %
Nagycétény 21 0.45 %
Zsére 21 0.45 %
Elecske 19 0.41 %
Nyitracsehi 19 0.41 %
Zsitvaújfalu 18 0.39 %
Nyitraszőlős 14 0.30 %
Báb 13 0.28 %
Salgó 13 0.28 %
Nagyvölgy 12 0.26 %
Nyitraegerszeg 11 0.24 %
Szulányvicsáp 11 0.24 %
Alsócsitár 11 0.24 %
Mezőkeszi 10 0.22 %
Románfalva 10 0.22 %
Mellek 9 0.19 %
Újlacska 8 0.17 %
Vajkmártonfalva 8 0.17 %
Menyhe 8 0.17 %
Béd 7 0.15 %
Babindál 6 0.13 %
Csiffár 6 0.13 %
Felsőelefánt 5 0.11 %
Alsóbodok 5 0.11 %
Nemespann 5 0.11 %
Tild 5 0.11 %
Lakács 5 0.11 %
Nagyhind 5 0.11 %
Tarány 5 0.11 %
Család 5 0.11 %
Surányka 4 0.09 %
Kiscétény 4 0.09 %
Nyitrageszte 3 0.06 %
Tajnasári 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 3 0.06 %
Káp 2 0.04 %
Alsóelefánt 2 0.04 %
Kishind 2 0.04 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 57.01 %
Verebély 119 3.69 %
Ürmény 50 1.55 %
Nyitraújlak 48 1.49 %
Nyitraivánka 45 1.39 %
Cabaj 44 1.36 %
Abaszállás 39 1.21 %
Nyitragerencsér 38 1.18 %
Vicsápapáti 37 1.15 %
Sarlókajsza 30 0.93 %
Üreg 28 0.87 %
Récsény 28 0.87 %
Üzbég 26 0.81 %
Csekej 23 0.71 %
Assakürt 21 0.65 %
Gimes 19 0.59 %
Nagylapás 19 0.59 %
Elecske 19 0.59 %
Zsitvaújfalu 18 0.56 %
Lapásgyarmat 18 0.56 %
Kislapás 18 0.56 %
Kalász 17 0.53 %
Pográny 17 0.53 %
Salgó 15 0.46 %
Berencs 15 0.46 %
Alsócsitár 14 0.43 %
Kolon 14 0.43 %
Nyitraszőlős 13 0.40 %
Románfalva 12 0.37 %
Babindál 11 0.34 %
Szulányvicsáp 11 0.34 %
Nagyhind 11 0.34 %
Csabb 10 0.31 %
Nagycétény 8 0.25 %
Menyhe 8 0.25 %
Újlacska 8 0.25 %
Nagyvölgy 8 0.25 %
Család 8 0.25 %
Lajos 7 0.22 %
Alsóbodok 7 0.22 %
Mezőkeszi 7 0.22 %
Csiffár 7 0.22 %
Nyitraegerszeg 7 0.22 %
Zsére 7 0.22 %
Vajkmártonfalva 7 0.22 %
Lakács 7 0.22 %
Nyitracsehi 6 0.19 %
Kishind 6 0.19 %
Báb 6 0.19 %
Felsőelefánt 5 0.15 %
Nyitrageszte 5 0.15 %
Kiscétény 4 0.12 %
Tarány 4 0.12 %
Surányka 4 0.12 %
Mellek 3 0.09 %
Nemespann 3 0.09 %
Tild 3 0.09 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Béd 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 66.48 %
Verebély 262 4.67 %
Sarlókajsza 111 1.98 %
Nyitraújlak 108 1.93 %
Nyitragerencsér 95 1.69 %
Ürmény 95 1.69 %
Cabaj 93 1.66 %
Nyitraivánka 89 1.59 %
Üreg 86 1.53 %
Vicsápapáti 81 1.44 %
Abaszállás 70 1.25 %
Nagylapás 70 1.25 %
Lapásgyarmat 66 1.18 %
Kolon 63 1.12 %
Üzbég 63 1.12 %
Berencs 62 1.11 %
Alsócsitár 61 1.09 %
Pográny 60 1.07 %
Récsény 59 1.05 %
Nagycétény 55 0.98 %
Gimes 47 0.84 %
Zsitvaújfalu 42 0.75 %
Salgó 38 0.68 %
Assakürt 38 0.68 %
Nyitraegerszeg 37 0.66 %
Nyitraszőlős 35 0.62 %
Kislapás 32 0.57 %
Lakács 32 0.57 %
Nyitracsehi 31 0.55 %
Zsére 30 0.53 %
Csekej 30 0.53 %
Alsóbodok 29 0.52 %
Kalász 29 0.52 %
Elecske 27 0.48 %
Menyhe 27 0.48 %
Vajkmártonfalva 25 0.45 %
Báb 24 0.43 %
Nyitrageszte 24 0.43 %
Románfalva 21 0.37 %
Surányka 19 0.34 %
Csabb 19 0.34 %
Felsőelefánt 17 0.30 %
Szulányvicsáp 15 0.27 %
Alsóelefánt 15 0.27 %
Babindál 13 0.23 %
Nemespann 13 0.23 %
Nagyvölgy 13 0.23 %
Tarány 11 0.20 %
Család 11 0.20 %
Mellek 11 0.20 %
Tild 11 0.20 %
Csiffár 11 0.20 %
Mezőkeszi 10 0.18 %
Zsitvagyarmat 9 0.16 %
Kishind 9 0.16 %
Béd 8 0.14 %
Tajnasári 7 0.12 %
Kiscétény 7 0.12 %
Újlacska 7 0.12 %
Nagyhind 6 0.11 %
Lajos 5 0.09 %
Káp 2 0.04 %
Nyitra 3 692 61.08 %
Verebély 292 4.83 %
Vicsápapáti 136 2.25 %
Abaszállás 111 1.84 %
Cabaj 104 1.72 %
Üzbég 94 1.56 %
Nyitraivánka 88 1.46 %
Kalász 86 1.42 %
Üreg 85 1.41 %
Sarlókajsza 83 1.37 %
Nyitraújlak 83 1.37 %
Ürmény 82 1.36 %
Csekej 78 1.29 %
Nyitragerencsér 74 1.22 %
Gimes 67 1.11 %
Elecske 67 1.11 %
Récsény 64 1.06 %
Alsóelefánt 63 1.04 %
Alsócsitár 52 0.86 %
Berencs 50 0.83 %
Surányka 50 0.83 %
Zsére 48 0.79 %
Salgó 47 0.78 %
Vajkmártonfalva 47 0.78 %
Assakürt 39 0.65 %
Nyitraszőlős 39 0.65 %
Zsitvaújfalu 39 0.65 %
Lapásgyarmat 38 0.63 %
Nagycétény 37 0.61 %
Nagylapás 32 0.53 %
Pográny 30 0.50 %
Nyitracsehi 29 0.48 %
Felsőelefánt 28 0.46 %
Menyhe 28 0.46 %
Kolon 27 0.45 %
Család 25 0.41 %
Zsitvagyarmat 23 0.38 %
Románfalva 22 0.36 %
Kislapás 22 0.36 %
Nagyhind 22 0.36 %
Lajos 21 0.35 %
Csabb 21 0.35 %
Kishind 20 0.33 %
Kiscétény 20 0.33 %
Nagyvölgy 20 0.33 %
Nyitraegerszeg 17 0.28 %
Csiffár 15 0.25 %
Alsóbodok 14 0.23 %
Babindál 14 0.23 %
Tarány 14 0.23 %
Lakács 14 0.23 %
Mezőkeszi 14 0.23 %
Nyitrageszte 14 0.23 %
Béd 14 0.23 %
Nemespann 13 0.22 %
Mellek 13 0.22 %
Szulányvicsáp 13 0.22 %
Újlacska 11 0.18 %
Báb 11 0.18 %
Tild 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.12 %
Káp 4 0.07 %
Nyitra 3 678 69.57 %
Verebély 237 4.48 %
Cabaj 109 2.06 %
Nyitraújlak 107 2.02 %
Üreg 95 1.80 %
Sarlókajsza 92 1.74 %
Nyitraivánka 89 1.68 %
Nyitragerencsér 77 1.46 %
Vicsápapáti 68 1.29 %
Récsény 59 1.12 %
Ürmény 55 1.04 %
Abaszállás 50 0.95 %
Üzbég 48 0.91 %
Nyitraszőlős 45 0.85 %
Nagylapás 44 0.83 %
Gimes 43 0.81 %
Alsócsitár 39 0.74 %
Berencs 39 0.74 %
Lapásgyarmat 38 0.72 %
Pográny 31 0.59 %
Lakács 30 0.57 %
Salgó 29 0.55 %
Kolon 28 0.53 %
Nagycétény 28 0.53 %
Nyitracsehi 27 0.51 %
Kislapás 26 0.49 %
Zsitvaújfalu 25 0.47 %
Zsére 25 0.47 %
Csabb 23 0.44 %
Elecske 22 0.42 %
Báb 21 0.40 %
Nyitraegerszeg 20 0.38 %
Felsőelefánt 19 0.36 %
Csekej 19 0.36 %
Assakürt 19 0.36 %
Kalász 17 0.32 %
Babindál 17 0.32 %
Románfalva 16 0.30 %
Menyhe 16 0.30 %
Mezőkeszi 15 0.28 %
Zsitvagyarmat 15 0.28 %
Mellek 14 0.26 %
Alsóbodok 11 0.21 %
Tarány 11 0.21 %
Surányka 11 0.21 %
Nagyvölgy 10 0.19 %
Alsóelefánt 10 0.19 %
Család 10 0.19 %
Nyitrageszte 9 0.17 %
Vajkmártonfalva 8 0.15 %
Nagyhind 7 0.13 %
Lajos 7 0.13 %
Tild 7 0.13 %
Béd 6 0.11 %
Szulányvicsáp 6 0.11 %
Kiscétény 5 0.09 %
Csiffár 5 0.09 %
Kishind 5 0.09 %
Káp 3 0.06 %
Újlacska 3 0.06 %
Tajnasári 2 0.04 %
Nemespann 2 0.04 %
Nyitra 465 65.31 %
Verebély 17 2.39 %
Nyitragerencsér 12 1.69 %
Üzbég 11 1.54 %
Cabaj 9 1.26 %
Vicsápapáti 9 1.26 %
Nyitraújlak 9 1.26 %
Nyitraivánka 8 1.12 %
Ürmény 8 1.12 %
Abaszállás 8 1.12 %
Sarlókajsza 7 0.98 %
Csekej 7 0.98 %
Báb 6 0.84 %
Récsény 6 0.84 %
Család 6 0.84 %
Nagylapás 6 0.84 %
Gimes 5 0.70 %
Nyitraszőlős 5 0.70 %
Alsócsitár 5 0.70 %
Zsitvaújfalu 5 0.70 %
Zsére 4 0.56 %
Lakács 4 0.56 %
Kislapás 4 0.56 %
Salgó 4 0.56 %
Kolon 4 0.56 %
Lapásgyarmat 4 0.56 %
Alsóelefánt 3 0.42 %
Nyitracsehi 3 0.42 %
Csiffár 3 0.42 %
Babindál 3 0.42 %
Berencs 3 0.42 %
Assakürt 3 0.42 %
Surányka 3 0.42 %
Nyitraegerszeg 3 0.42 %
Románfalva 3 0.42 %
Nagyvölgy 3 0.42 %
Lajos 2 0.28 %
Felsőelefánt 2 0.28 %
Zsitvagyarmat 2 0.28 %
Szulányvicsáp 2 0.28 %
Újlacska 2 0.28 %
Menyhe 2 0.28 %
Alsóbodok 2 0.28 %
Üreg 2 0.28 %
Elecske 2 0.28 %
Kishind 2 0.28 %
Nagyhind 1 0.14 %
Pográny 1 0.14 %
Nemespann 1 0.14 %
Mellek 1 0.14 %
Tajnasári 1 0.14 %
Béd 1 0.14 %
Kiscétény 1 0.14 %
Csabb 1 0.14 %
Vajkmártonfalva 1 0.14 %
Nagycétény 1 0.14 %
Káp 1 0.14 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 41.88 %
Verebély 47 3.59 %
Cabaj 34 2.59 %
Abaszállás 20 1.53 %
Nyitraújlak 15 1.14 %
Vicsápapáti 14 1.07 %
Nyitraivánka 13 0.99 %
Récsény 13 0.99 %
Nagycétény 10 0.76 %
Üreg 10 0.76 %
Elecske 9 0.69 %
Zsére 8 0.61 %
Ürmény 8 0.61 %
Pográny 8 0.61 %
Berencs 8 0.61 %
Sarlókajsza 8 0.61 %
Salgó 8 0.61 %
Nyitragerencsér 7 0.53 %
Lapásgyarmat 7 0.53 %
Zsitvaújfalu 7 0.53 %
Báb 6 0.46 %
Alsócsitár 6 0.46 %
Surányka 6 0.46 %
Gimes 6 0.46 %
Nagylapás 6 0.46 %
Mezőkeszi 5 0.38 %
Assakürt 5 0.38 %
Alsóelefánt 5 0.38 %
Nyitraszőlős 4 0.31 %
Tild 4 0.31 %
Üzbég 4 0.31 %
Csekej 4 0.31 %
Újlacska 3 0.23 %
Vajkmártonfalva 3 0.23 %
Kislapás 3 0.23 %
Babindál 3 0.23 %
Zsitvagyarmat 3 0.23 %
Románfalva 3 0.23 %
Felsőelefánt 3 0.23 %
Mellek 2 0.15 %
Kishind 2 0.15 %
Menyhe 2 0.15 %
Csabb 2 0.15 %
Csiffár 2 0.15 %
Nyitrageszte 2 0.15 %
Kolon 2 0.15 %
Tarány 2 0.15 %
Kalász 2 0.15 %
Nagyvölgy 2 0.15 %
Nyitraegerszeg 2 0.15 %
Lakács 1 0.08 %
Nemespann 1 0.08 %
Kiscétény 1 0.08 %
Nagyhind 1 0.08 %
Nyitracsehi 1 0.08 %
Alsóbodok 1 0.08 %
Szulányvicsáp 1 0.08 %
Család 1 0.08 %
Tajnasári 1 0.08 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 69.21 %
Verebély 250 4.74 %
Nyitraivánka 100 1.90 %
Sarlókajsza 96 1.82 %
Cabaj 87 1.65 %
Récsény 84 1.59 %
Vicsápapáti 83 1.57 %
Abaszállás 78 1.48 %
Nyitraújlak 75 1.42 %
Ürmény 73 1.38 %
Üzbég 73 1.38 %
Nyitragerencsér 72 1.37 %
Üreg 66 1.25 %
Nagylapás 55 1.04 %
Lapásgyarmat 52 0.99 %
Berencs 51 0.97 %
Alsócsitár 48 0.91 %
Gimes 48 0.91 %
Nyitraegerszeg 45 0.85 %
Nagycétény 38 0.72 %
Kislapás 38 0.72 %
Zsére 37 0.70 %
Lakács 36 0.68 %
Nyitraszőlős 35 0.66 %
Zsitvaújfalu 35 0.66 %
Assakürt 34 0.64 %
Kalász 31 0.59 %
Pográny 30 0.57 %
Kolon 28 0.53 %
Salgó 28 0.53 %
Elecske 27 0.51 %
Nyitracsehi 24 0.46 %
Surányka 23 0.44 %
Menyhe 23 0.44 %
Alsóbodok 21 0.40 %
Csekej 21 0.40 %
Báb 20 0.38 %
Család 19 0.36 %
Csabb 17 0.32 %
Babindál 16 0.30 %
Felsőelefánt 14 0.27 %
Mezőkeszi 14 0.27 %
Nagyvölgy 12 0.23 %
Béd 12 0.23 %
Kiscétény 10 0.19 %
Nyitrageszte 10 0.19 %
Mellek 10 0.19 %
Lajos 10 0.19 %
Újlacska 10 0.19 %
Románfalva 9 0.17 %
Tarány 8 0.15 %
Tild 8 0.15 %
Vajkmártonfalva 8 0.15 %
Szulányvicsáp 8 0.15 %
Zsitvagyarmat 7 0.13 %
Kishind 7 0.13 %
Nemespann 6 0.11 %
Csiffár 6 0.11 %
Tajnasári 5 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.08 %
Nagyhind 3 0.06 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 54.72 %
Verebély 328 5.02 %
Abaszállás 153 2.34 %
Ürmény 144 2.20 %
Nyitraújlak 140 2.14 %
Üzbég 138 2.11 %
Cabaj 135 2.07 %
Vicsápapáti 124 1.90 %
Sarlókajsza 115 1.76 %
Nyitraivánka 107 1.64 %
Románfalva 102 1.56 %
Csekej 101 1.55 %
Kalász 99 1.52 %
Üreg 92 1.41 %
Récsény 87 1.33 %
Elecske 81 1.24 %
Alsóelefánt 78 1.19 %
Berencs 72 1.10 %
Salgó 65 1.00 %
Gimes 64 0.98 %
Lapásgyarmat 59 0.90 %
Assakürt 58 0.89 %
Nyitragerencsér 58 0.89 %
Nagycétény 52 0.80 %
Zsitvaújfalu 50 0.77 %
Alsócsitár 46 0.70 %
Menyhe 42 0.64 %
Nyitraszőlős 42 0.64 %
Vajkmártonfalva 42 0.64 %
Nagylapás 39 0.60 %
Felsőelefánt 39 0.60 %
Zsére 36 0.55 %
Pográny 36 0.55 %
Lakács 36 0.55 %
Kiscétény 36 0.55 %
Surányka 35 0.54 %
Báb 31 0.47 %
Nagyvölgy 30 0.46 %
Kislapás 29 0.44 %
Nyitracsehi 27 0.41 %
Mezőkeszi 24 0.37 %
Kolon 23 0.35 %
Csabb 23 0.35 %
Mellek 23 0.35 %
Szulányvicsáp 21 0.32 %
Újlacska 20 0.31 %
Zsitvagyarmat 19 0.29 %
Család 19 0.29 %
Béd 19 0.29 %
Kishind 18 0.28 %
Nyitraegerszeg 16 0.24 %
Tajnasári 16 0.24 %
Babindál 15 0.23 %
Tarány 14 0.21 %
Nagyhind 12 0.18 %
Alsóbodok 12 0.18 %
Csiffár 12 0.18 %
Tild 12 0.18 %
Nyitrageszte 10 0.15 %
Nemespann 8 0.12 %
Káp 7 0.11 %
Lajos 3 0.05 %
Nyitra 1 097 42.73 %
Verebély 87 3.39 %
Sarlókajsza 40 1.56 %
Nyitraújlak 40 1.56 %
Nyitraivánka 33 1.29 %
Cabaj 28 1.09 %
Abaszállás 27 1.05 %
Vicsápapáti 24 0.93 %
Üzbég 24 0.93 %
Récsény 23 0.90 %
Nyitragerencsér 20 0.78 %
Üreg 18 0.70 %
Ürmény 17 0.66 %
Nyitraszőlős 15 0.58 %
Gimes 15 0.58 %
Elecske 14 0.55 %
Assakürt 13 0.51 %
Berencs 13 0.51 %
Alsócsitár 12 0.47 %
Nagylapás 12 0.47 %
Zsitvaújfalu 12 0.47 %
Kislapás 12 0.47 %
Lakács 11 0.43 %
Nyitracsehi 11 0.43 %
Kalász 10 0.39 %
Románfalva 9 0.35 %
Lapásgyarmat 8 0.31 %
Nagycétény 7 0.27 %
Alsóelefánt 7 0.27 %
Báb 7 0.27 %
Zsére 7 0.27 %
Vajkmártonfalva 7 0.27 %
Csiffár 6 0.23 %
Babindál 6 0.23 %
Család 6 0.23 %
Pográny 6 0.23 %
Mezőkeszi 6 0.23 %
Alsóbodok 6 0.23 %
Tajnasári 6 0.23 %
Csekej 6 0.23 %
Surányka 6 0.23 %
Salgó 6 0.23 %
Szulányvicsáp 6 0.23 %
Csabb 5 0.19 %
Nagyvölgy 5 0.19 %
Kolon 5 0.19 %
Lajos 4 0.16 %
Tild 4 0.16 %
Mellek 4 0.16 %
Nyitraegerszeg 4 0.16 %
Béd 4 0.16 %
Menyhe 4 0.16 %
Felsőelefánt 4 0.16 %
Nagyhind 3 0.12 %
Zsitvagyarmat 3 0.12 %
Újlacska 3 0.12 %
Kiscétény 3 0.12 %
Nemespann 3 0.12 %
Kishind 3 0.12 %
Tarány 2 0.08 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 30.82 %
Verebély 1 327 22.57 %
Kalász 150 2.55 %
Vajkmártonfalva 148 2.52 %
Zsitvaújfalu 127 2.16 %
Abaszállás 86 1.46 %
Ürmény 85 1.45 %
Románfalva 75 1.28 %
Cabaj 73 1.24 %
Vicsápapáti 72 1.22 %
Alsóelefánt 60 1.02 %
Üreg 54 0.92 %
Zsitvagyarmat 53 0.90 %
Nagycétény 52 0.88 %
Récsény 52 0.88 %
Mellek 51 0.87 %
Sarlókajsza 50 0.85 %
Üzbég 50 0.85 %
Nyitraivánka 48 0.82 %
Tajnasári 48 0.82 %
Elecske 46 0.78 %
Nyitraújlak 45 0.77 %
Surányka 41 0.70 %
Salgó 40 0.68 %
Nagyhind 38 0.65 %
Lapásgyarmat 36 0.61 %
Gimes 36 0.61 %
Assakürt 33 0.56 %
Nyitragerencsér 33 0.56 %
Berencs 32 0.54 %
Kiscétény 32 0.54 %
Nyitraszőlős 31 0.53 %
Csiffár 29 0.49 %
Zsére 28 0.48 %
Kishind 25 0.43 %
Tild 25 0.43 %
Nagylapás 23 0.39 %
Babindál 21 0.36 %
Menyhe 21 0.36 %
Nyitracsehi 19 0.32 %
Csekej 18 0.31 %
Nagyvölgy 17 0.29 %
Család 16 0.27 %
Alsócsitár 16 0.27 %
Felsőelefánt 16 0.27 %
Kislapás 16 0.27 %
Csabb 15 0.26 %
Kolon 15 0.26 %
Pográny 15 0.26 %
Lajos 15 0.26 %
Nemespann 11 0.19 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Nyitraegerszeg 9 0.15 %
Lakács 9 0.15 %
Báb 8 0.14 %
Mezőkeszi 8 0.14 %
Tarány 8 0.14 %
Béd 7 0.12 %
Újlacska 7 0.12 %
Szulányvicsáp 5 0.09 %
Káp 5 0.09 %
Nyitrageszte 4 0.07 %
Nyitra 2 583 59.31 %
Verebély 131 3.01 %
Sarlókajsza 78 1.79 %
Cabaj 75 1.72 %
Nyitraújlak 72 1.65 %
Abaszállás 70 1.61 %
Vicsápapáti 70 1.61 %
Nyitraivánka 68 1.56 %
Récsény 60 1.38 %
Nyitragerencsér 57 1.31 %
Ürmény 47 1.08 %
Üzbég 44 1.01 %
Üreg 43 0.99 %
Nyitraszőlős 37 0.85 %
Assakürt 37 0.85 %
Alsócsitár 35 0.80 %
Lapásgyarmat 35 0.80 %
Csekej 34 0.78 %
Berencs 31 0.71 %
Salgó 29 0.67 %
Zsitvaújfalu 29 0.67 %
Gimes 28 0.64 %
Nagylapás 28 0.64 %
Család 28 0.64 %
Pográny 28 0.64 %
Kislapás 26 0.60 %
Románfalva 26 0.60 %
Elecske 25 0.57 %
Kolon 22 0.51 %
Menyhe 22 0.51 %
Nyitracsehi 21 0.48 %
Lakács 20 0.46 %
Kalász 20 0.46 %
Zsére 19 0.44 %
Felsőelefánt 17 0.39 %
Vajkmártonfalva 17 0.39 %
Alsóbodok 16 0.37 %
Nagyvölgy 16 0.37 %
Báb 15 0.34 %
Nagycétény 14 0.32 %
Babindál 14 0.32 %
Nyitraegerszeg 13 0.30 %
Csiffár 12 0.28 %
Nyitrageszte 12 0.28 %
Mellek 10 0.23 %
Szulányvicsáp 10 0.23 %
Kiscétény 9 0.21 %
Újlacska 9 0.21 %
Surányka 9 0.21 %
Alsóelefánt 9 0.21 %
Csabb 8 0.18 %
Nagyhind 7 0.16 %
Tarány 7 0.16 %
Mezőkeszi 7 0.16 %
Nemespann 6 0.14 %
Kishind 6 0.14 %
Tajnasári 6 0.14 %
Béd 5 0.11 %
Lajos 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 2 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 24.00 %
Verebély 492 18.92 %
Vajkmártonfalva 167 6.42 %
Románfalva 64 2.46 %
Nyitraszőlős 62 2.38 %
Mellek 34 1.31 %
Zsitvaújfalu 34 1.31 %
Lapásgyarmat 28 1.08 %
Cabaj 26 1.00 %
Sarlókajsza 21 0.81 %
Ürmény 19 0.73 %
Nyitracsehi 19 0.73 %
Nyitraújlak 19 0.73 %
Tajnasári 16 0.62 %
Kalász 16 0.62 %
Zsére 15 0.58 %
Nemespann 14 0.54 %
Babindál 13 0.50 %
Nyitragerencsér 13 0.50 %
Kolon 13 0.50 %
Nagylapás 12 0.46 %
Abaszállás 12 0.46 %
Nagyhind 12 0.46 %
Nagycétény 11 0.42 %
Tild 11 0.42 %
Assakürt 11 0.42 %
Récsény 11 0.42 %
Csekej 11 0.42 %
Üreg 10 0.38 %
Zsitvagyarmat 10 0.38 %
Kishind 10 0.38 %
Csiffár 9 0.35 %
Pográny 9 0.35 %
Kislapás 9 0.35 %
Nyitraivánka 9 0.35 %
Üzbég 8 0.31 %
Vicsápapáti 7 0.27 %
Elecske 6 0.23 %
Gimes 6 0.23 %
Menyhe 5 0.19 %
Báb 5 0.19 %
Felsőelefánt 4 0.15 %
Nyitraegerszeg 4 0.15 %
Lajos 4 0.15 %
Alsócsitár 4 0.15 %
Surányka 4 0.15 %
Salgó 4 0.15 %
Nagyvölgy 4 0.15 %
Család 4 0.15 %
Csabb 3 0.12 %
Szulányvicsáp 3 0.12 %
Lakács 3 0.12 %
Alsóbodok 2 0.08 %
Mezőkeszi 2 0.08 %
Berencs 2 0.08 %
Kiscétény 2 0.08 %
Tarány 2 0.08 %
Újlacska 1 0.04 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 55.14 %
Ürmény 26 3.07 %
Nyitraújlak 25 2.95 %
Üzbég 24 2.83 %
Cabaj 23 2.72 %
Verebély 22 2.60 %
Abaszállás 15 1.77 %
Elecske 15 1.77 %
Sarlókajsza 12 1.42 %
Nyitraivánka 11 1.30 %
Lapásgyarmat 11 1.30 %
Nagyvölgy 10 1.18 %
Salgó 9 1.06 %
Csekej 9 1.06 %
Vicsápapáti 8 0.94 %
Nyitraegerszeg 8 0.94 %
Gimes 8 0.94 %
Récsény 8 0.94 %
Nyitragerencsér 7 0.83 %
Nagylapás 7 0.83 %
Üreg 6 0.71 %
Lakács 6 0.71 %
Kalász 6 0.71 %
Assakürt 5 0.59 %
Zsitvaújfalu 5 0.59 %
Vajkmártonfalva 5 0.59 %
Nyitraszőlős 4 0.47 %
Tarány 4 0.47 %
Csabb 4 0.47 %
Menyhe 4 0.47 %
Felsőelefánt 4 0.47 %
Berencs 4 0.47 %
Kolon 4 0.47 %
Család 4 0.47 %
Zsére 3 0.35 %
Nyitracsehi 3 0.35 %
Zsitvagyarmat 3 0.35 %
Báb 3 0.35 %
Babindál 3 0.35 %
Mellek 2 0.24 %
Csiffár 2 0.24 %
Alsóelefánt 2 0.24 %
Mezőkeszi 2 0.24 %
Románfalva 2 0.24 %
Újlacska 2 0.24 %
Kislapás 2 0.24 %
Nagycétény 2 0.24 %
Szulányvicsáp 2 0.24 %
Nemespann 1 0.12 %
Surányka 1 0.12 %
Pográny 1 0.12 %
Alsócsitár 1 0.12 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 29.07 %
Gimes 74 6.81 %
Verebély 47 4.32 %
Abaszállás 18 1.66 %
Cabaj 13 1.20 %
Nyitraivánka 10 0.92 %
Zsitvaújfalu 9 0.83 %
Alsócsitár 9 0.83 %
Üreg 9 0.83 %
Nyitraújlak 8 0.74 %
Nagycétény 8 0.74 %
Sarlókajsza 8 0.74 %
Vicsápapáti 8 0.74 %
Csekej 7 0.64 %
Kolon 6 0.55 %
Üzbég 6 0.55 %
Kalász 5 0.46 %
Csabb 5 0.46 %
Zsére 5 0.46 %
Nyitraszőlős 4 0.37 %
Lakács 4 0.37 %
Lapásgyarmat 4 0.37 %
Elecske 4 0.37 %
Pográny 4 0.37 %
Récsény 4 0.37 %
Ürmény 3 0.28 %
Újlacska 3 0.28 %
Babindál 3 0.28 %
Család 3 0.28 %
Tarány 3 0.28 %
Nyitracsehi 3 0.28 %
Nagyhind 3 0.28 %
Menyhe 2 0.18 %
Vajkmártonfalva 2 0.18 %
Alsóelefánt 2 0.18 %
Kislapás 2 0.18 %
Románfalva 2 0.18 %
Nyitraegerszeg 2 0.18 %
Berencs 2 0.18 %
Surányka 2 0.18 %
Salgó 2 0.18 %
Assakürt 2 0.18 %
Nagylapás 2 0.18 %
Zsitvagyarmat 1 0.09 %
Mellek 1 0.09 %
Alsóbodok 1 0.09 %
Nyitragerencsér 1 0.09 %
Báb 1 0.09 %
Csiffár 1 0.09 %
Nemespann 1 0.09 %
Nyitrageszte 1 0.09 %
Kiscétény 1 0.09 %
Nagyvölgy 1 0.09 %
Kishind 1 0.09 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 61.26 %
Verebély 155 2.95 %
Nyitraivánka 149 2.83 %
Cabaj 89 1.69 %
Abaszállás 79 1.50 %
Vicsápapáti 68 1.29 %
Nyitraújlak 67 1.27 %
Üzbég 61 1.16 %
Ürmény 56 1.07 %
Récsény 54 1.03 %
Sarlókajsza 47 0.89 %
Üreg 46 0.87 %
Nyitragerencsér 42 0.80 %
Lapásgyarmat 40 0.76 %
Assakürt 36 0.68 %
Elecske 32 0.61 %
Nyitraszőlős 31 0.59 %
Salgó 27 0.51 %
Csekej 26 0.49 %
Zsére 24 0.46 %
Zsitvaújfalu 22 0.42 %
Nagyvölgy 22 0.42 %
Nagylapás 21 0.40 %
Lakács 21 0.40 %
Nagycétény 20 0.38 %
Pográny 20 0.38 %
Kolon 19 0.36 %
Gimes 18 0.34 %
Menyhe 18 0.34 %
Kalász 18 0.34 %
Berencs 17 0.32 %
Alsócsitár 17 0.32 %
Vajkmártonfalva 16 0.30 %
Babindál 14 0.27 %
Kislapás 14 0.27 %
Báb 14 0.27 %
Tajnasári 13 0.25 %
Surányka 13 0.25 %
Nagyhind 12 0.23 %
Alsóelefánt 11 0.21 %
Család 11 0.21 %
Románfalva 11 0.21 %
Alsóbodok 11 0.21 %
Nyitracsehi 11 0.21 %
Csabb 10 0.19 %
Nyitraegerszeg 10 0.19 %
Csiffár 9 0.17 %
Felsőelefánt 9 0.17 %
Mezőkeszi 7 0.13 %
Szulányvicsáp 7 0.13 %
Kishind 6 0.11 %
Tarány 6 0.11 %
Mellek 6 0.11 %
Kiscétény 6 0.11 %
Nemespann 6 0.11 %
Nyitrageszte 5 0.10 %
Tild 4 0.08 %
Béd 4 0.08 %
Zsitvagyarmat 4 0.08 %
Újlacska 3 0.06 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 65.41 %
Verebély 511 5.90 %
Abaszállás 225 2.60 %
Nyitraújlak 215 2.48 %
Ürmény 170 1.96 %
Cabaj 166 1.92 %
Nyitraivánka 157 1.81 %
Kalász 131 1.51 %
Sarlókajsza 129 1.49 %
Vicsápapáti 128 1.48 %
Üzbég 121 1.40 %
Üreg 120 1.39 %
Románfalva 111 1.28 %
Zsitvaújfalu 106 1.22 %
Récsény 106 1.22 %
Elecske 103 1.19 %
Gimes 95 1.10 %
Berencs 91 1.05 %
Salgó 88 1.02 %
Lapásgyarmat 87 1.00 %
Nagycétény 87 1.00 %
Alsóelefánt 87 1.00 %
Assakürt 86 0.99 %
Zsére 81 0.93 %
Vajkmártonfalva 80 0.92 %
Nyitragerencsér 78 0.90 %
Surányka 65 0.75 %
Menyhe 64 0.74 %
Nyitraszőlős 58 0.67 %
Nagylapás 58 0.67 %
Csekej 57 0.66 %
Alsócsitár 56 0.65 %
Lakács 55 0.63 %
Felsőelefánt 55 0.63 %
Család 51 0.59 %
Kiscétény 50 0.58 %
Nyitracsehi 49 0.57 %
Kolon 49 0.57 %
Csabb 47 0.54 %
Babindál 47 0.54 %
Nagyvölgy 46 0.53 %
Pográny 43 0.50 %
Báb 38 0.44 %
Mezőkeszi 32 0.37 %
Mellek 32 0.37 %
Újlacska 31 0.36 %
Kislapás 30 0.35 %
Nyitraegerszeg 30 0.35 %
Csiffár 29 0.33 %
Béd 28 0.32 %
Szulányvicsáp 26 0.30 %
Zsitvagyarmat 26 0.30 %
Alsóbodok 25 0.29 %
Tajnasári 23 0.27 %
Tarány 17 0.20 %
Lajos 17 0.20 %
Nyitrageszte 17 0.20 %
Kishind 17 0.20 %
Tild 16 0.18 %
Nagyhind 14 0.16 %
Nemespann 14 0.16 %
Káp 12 0.14 %
Nyitra 1 922 75.64 %
Verebély 92 3.62 %
Cabaj 46 1.81 %
Sarlókajsza 44 1.73 %
Nyitraivánka 44 1.73 %
Nyitraújlak 40 1.57 %
Récsény 36 1.42 %
Abaszállás 35 1.38 %
Vicsápapáti 33 1.30 %
Nyitragerencsér 29 1.14 %
Ürmény 29 1.14 %
Üreg 26 1.02 %
Üzbég 24 0.94 %
Assakürt 23 0.91 %
Berencs 19 0.75 %
Csekej 17 0.67 %
Csabb 17 0.67 %
Zsére 16 0.63 %
Kolon 16 0.63 %
Lapásgyarmat 15 0.59 %
Gimes 13 0.51 %
Nyitraszőlős 12 0.47 %
Család 12 0.47 %
Elecske 12 0.47 %
Pográny 11 0.43 %
Zsitvaújfalu 11 0.43 %
Alsócsitár 11 0.43 %
Salgó 11 0.43 %
Románfalva 10 0.39 %
Nagylapás 10 0.39 %
Kislapás 9 0.35 %
Babindál 9 0.35 %
Kalász 9 0.35 %
Menyhe 9 0.35 %
Alsóbodok 8 0.31 %
Vajkmártonfalva 8 0.31 %
Felsőelefánt 8 0.31 %
Nagycétény 8 0.31 %
Nyitraegerszeg 8 0.31 %
Tarány 6 0.24 %
Kishind 5 0.20 %
Báb 5 0.20 %
Nagyvölgy 5 0.20 %
Lajos 5 0.20 %
Nagyhind 5 0.20 %
Lakács 4 0.16 %
Surányka 4 0.16 %
Nyitracsehi 4 0.16 %
Csiffár 4 0.16 %
Alsóelefánt 4 0.16 %
Szulányvicsáp 4 0.16 %
Tild 3 0.12 %
Zsitvagyarmat 3 0.12 %
Béd 3 0.12 %
Mellek 3 0.12 %
Nyitrageszte 2 0.08 %
Mezőkeszi 2 0.08 %
Nemespann 1 0.04 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 49.70 %
Verebély 198 4.77 %
Kalász 97 2.34 %
Abaszállás 89 2.14 %
Románfalva 80 1.93 %
Ürmény 76 1.83 %
Nyitraszőlős 73 1.76 %
Nyitraújlak 73 1.76 %
Üzbég 73 1.76 %
Vicsápapáti 72 1.73 %
Cabaj 72 1.73 %
Alsóelefánt 67 1.61 %
Nyitraivánka 54 1.30 %
Surányka 52 1.25 %
Üreg 51 1.23 %
Sarlókajsza 50 1.20 %
Récsény 49 1.18 %
Elecske 48 1.16 %
Salgó 43 1.04 %
Berencs 43 1.04 %
Csekej 41 0.99 %
Nagycétény 40 0.96 %
Gimes 39 0.94 %
Vajkmártonfalva 35 0.84 %
Zsitvaújfalu 35 0.84 %
Assakürt 35 0.84 %
Kolon 34 0.82 %
Kiscétény 33 0.79 %
Lapásgyarmat 29 0.70 %
Nyitracsehi 29 0.70 %
Alsócsitár 29 0.70 %
Nyitragerencsér 27 0.65 %
Nagylapás 27 0.65 %
Zsitvagyarmat 24 0.58 %
Nagyvölgy 23 0.55 %
Zsére 22 0.53 %
Menyhe 22 0.53 %
Felsőelefánt 21 0.51 %
Család 21 0.51 %
Pográny 20 0.48 %
Mezőkeszi 18 0.43 %
Szulányvicsáp 17 0.41 %
Csabb 17 0.41 %
Lakács 15 0.36 %
Csiffár 15 0.36 %
Lajos 14 0.34 %
Béd 13 0.31 %
Báb 13 0.31 %
Nyitraegerszeg 13 0.31 %
Alsóbodok 12 0.29 %
Kislapás 12 0.29 %
Nemespann 11 0.26 %
Babindál 10 0.24 %
Újlacska 8 0.19 %
Tild 7 0.17 %
Tajnasári 7 0.17 %
Mellek 6 0.14 %
Nyitrageszte 6 0.14 %
Kishind 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Káp 4 0.10 %
Tarány 3 0.07 %
Nyitra 1 947 42.99 %
Verebély 146 3.22 %
Cabaj 91 2.01 %
Nyitraújlak 86 1.90 %
Sarlókajsza 65 1.44 %
Abaszállás 62 1.37 %
Nyitraivánka 52 1.15 %
Ürmény 46 1.02 %
Récsény 41 0.91 %
Salgó 34 0.75 %
Üzbég 33 0.73 %
Üreg 33 0.73 %
Vicsápapáti 33 0.73 %
Nyitragerencsér 27 0.60 %
Berencs 27 0.60 %
Nagylapás 26 0.57 %
Menyhe 25 0.55 %
Gimes 25 0.55 %
Vajkmártonfalva 24 0.53 %
Assakürt 23 0.51 %
Csekej 23 0.51 %
Nyitraszőlős 23 0.51 %
Elecske 21 0.46 %
Nyitraegerszeg 20 0.44 %
Lapásgyarmat 20 0.44 %
Mezőkeszi 19 0.42 %
Surányka 19 0.42 %
Család 18 0.40 %
Zsitvaújfalu 16 0.35 %
Lakács 15 0.33 %
Zsitvagyarmat 15 0.33 %
Kalász 15 0.33 %
Románfalva 15 0.33 %
Zsére 14 0.31 %
Pográny 14 0.31 %
Csabb 13 0.29 %
Báb 13 0.29 %
Alsócsitár 12 0.26 %
Felsőelefánt 12 0.26 %
Mellek 11 0.24 %
Szulányvicsáp 11 0.24 %
Alsóbodok 11 0.24 %
Kislapás 9 0.20 %
Csiffár 8 0.18 %
Alsóelefánt 8 0.18 %
Nagyhind 8 0.18 %
Nagyvölgy 8 0.18 %
Kolon 7 0.15 %
Nemespann 7 0.15 %
Tajnasári 7 0.15 %
Tarány 7 0.15 %
Babindál 7 0.15 %
Lajos 6 0.13 %
Nyitracsehi 6 0.13 %
Nagycétény 6 0.13 %
Kishind 5 0.11 %
Újlacska 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Kiscétény 2 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 54.31 %
Verebély 196 4.79 %
Kalász 104 2.54 %
Románfalva 88 2.15 %
Abaszállás 88 2.15 %
Ürmény 69 1.69 %
Nyitraszőlős 68 1.66 %
Cabaj 65 1.59 %
Csekej 64 1.57 %
Üreg 62 1.52 %
Nyitraújlak 59 1.44 %
Vicsápapáti 58 1.42 %
Alsóelefánt 56 1.37 %
Récsény 55 1.35 %
Család 55 1.35 %
Nyitraivánka 54 1.32 %
Gimes 53 1.30 %
Sarlókajsza 53 1.30 %
Elecske 51 1.25 %
Salgó 42 1.03 %
Üzbég 41 1.00 %
Surányka 41 1.00 %
Berencs 39 0.95 %
Vajkmártonfalva 39 0.95 %
Assakürt 38 0.93 %
Zsére 36 0.88 %
Nyitragerencsér 36 0.88 %
Lapásgyarmat 32 0.78 %
Menyhe 32 0.78 %
Zsitvaújfalu 31 0.76 %
Nyitracsehi 28 0.68 %
Nagycétény 27 0.66 %
Kiscétény 27 0.66 %
Alsócsitár 24 0.59 %
Pográny 23 0.56 %
Nagylapás 22 0.54 %
Csiffár 22 0.54 %
Nagyvölgy 21 0.51 %
Mezőkeszi 20 0.49 %
Felsőelefánt 20 0.49 %
Kolon 19 0.46 %
Zsitvagyarmat 19 0.46 %
Alsóbodok 19 0.46 %
Lajos 18 0.44 %
Babindál 16 0.39 %
Kislapás 16 0.39 %
Nemespann 15 0.37 %
Csabb 14 0.34 %
Nyitraegerszeg 14 0.34 %
Báb 12 0.29 %
Újlacska 11 0.27 %
Mellek 10 0.24 %
Tild 10 0.24 %
Lakács 10 0.24 %
Béd 9 0.22 %
Nagyhind 9 0.22 %
Szulányvicsáp 8 0.20 %
Nyitrageszte 8 0.20 %
Tarány 8 0.20 %
Kishind 7 0.17 %
Tajnasári 7 0.17 %
Káp 2 0.05 %
Nyitra 766 47.23 %
Verebély 46 2.84 %
Sarlókajsza 29 1.79 %
Nyitraújlak 28 1.73 %
Cabaj 28 1.73 %
Nyitraivánka 23 1.42 %
Vicsápapáti 20 1.23 %
Nyitragerencsér 19 1.17 %
Abaszállás 17 1.05 %
Récsény 15 0.92 %
Gimes 14 0.86 %
Ürmény 13 0.80 %
Üreg 11 0.68 %
Nagylapás 11 0.68 %
Lapásgyarmat 10 0.62 %
Berencs 10 0.62 %
Csiffár 10 0.62 %
Kislapás 9 0.55 %
Nyitracsehi 9 0.55 %
Zsitvaújfalu 9 0.55 %
Család 9 0.55 %
Alsóelefánt 8 0.49 %
Kolon 8 0.49 %
Kalász 8 0.49 %
Salgó 7 0.43 %
Elecske 7 0.43 %
Üzbég 7 0.43 %
Assakürt 7 0.43 %
Lakács 6 0.37 %
Románfalva 6 0.37 %
Báb 6 0.37 %
Szulányvicsáp 6 0.37 %
Csekej 6 0.37 %
Babindál 5 0.31 %
Nyitraszőlős 5 0.31 %
Vajkmártonfalva 5 0.31 %
Nagycétény 5 0.31 %
Pográny 5 0.31 %
Zsére 5 0.31 %
Felsőelefánt 4 0.25 %
Mellek 4 0.25 %
Nyitraegerszeg 4 0.25 %
Alsócsitár 4 0.25 %
Alsóbodok 3 0.18 %
Zsitvagyarmat 3 0.18 %
Újlacska 3 0.18 %
Nagyvölgy 3 0.18 %
Menyhe 3 0.18 %
Kiscétény 3 0.18 %
Surányka 2 0.12 %
Kishind 2 0.12 %
Béd 2 0.12 %
Tajnasári 2 0.12 %
Mezőkeszi 2 0.12 %
Tarány 1 0.06 %
Lajos 1 0.06 %
Csabb 1 0.06 %
Nemespann 1 0.06 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 54.57 %
Verebély 131 3.89 %
Nyitraújlak 95 2.82 %
Cabaj 85 2.52 %
Abaszállás 74 2.20 %
Sarlókajsza 69 2.05 %
Nyitraivánka 50 1.48 %
Üreg 50 1.48 %
Ürmény 48 1.42 %
Üzbég 36 1.07 %
Salgó 34 1.01 %
Nyitragerencsér 32 0.95 %
Récsény 32 0.95 %
Nagylapás 31 0.92 %
Gimes 28 0.83 %
Lapásgyarmat 27 0.80 %
Vicsápapáti 26 0.77 %
Berencs 25 0.74 %
Nyitraszőlős 24 0.71 %
Vajkmártonfalva 23 0.68 %
Assakürt 23 0.68 %
Elecske 22 0.65 %
Menyhe 22 0.65 %
Surányka 19 0.56 %
Csekej 19 0.56 %
Zsére 19 0.56 %
Pográny 18 0.53 %
Alsóbodok 17 0.50 %
Alsóelefánt 17 0.50 %
Család 15 0.45 %
Mezőkeszi 15 0.45 %
Nyitraegerszeg 14 0.42 %
Kalász 13 0.39 %
Szulányvicsáp 13 0.39 %
Zsitvagyarmat 13 0.39 %
Báb 13 0.39 %
Csabb 12 0.36 %
Lakács 12 0.36 %
Románfalva 11 0.33 %
Babindál 11 0.33 %
Felsőelefánt 11 0.33 %
Csiffár 11 0.33 %
Nagycétény 10 0.30 %
Kislapás 10 0.30 %
Alsócsitár 10 0.30 %
Tarány 9 0.27 %
Nagyhind 9 0.27 %
Zsitvaújfalu 8 0.24 %
Kolon 8 0.24 %
Nemespann 8 0.24 %
Nagyvölgy 8 0.24 %
Nyitracsehi 7 0.21 %
Mellek 7 0.21 %
Kishind 5 0.15 %
Lajos 4 0.12 %
Béd 4 0.12 %
Kiscétény 4 0.12 %
Nyitrageszte 4 0.12 %
Tild 3 0.09 %
Tajnasári 3 0.09 %
Káp 3 0.09 %
Újlacska 2 0.06 %
Nyitra 7 399 68.04 %
Verebély 512 4.71 %
Nyitraújlak 240 2.21 %
Cabaj 217 2.00 %
Nyitraivánka 209 1.92 %
Sarlókajsza 182 1.67 %
Nyitragerencsér 172 1.58 %
Abaszállás 143 1.32 %
Vicsápapáti 144 1.32 %
Ürmény 144 1.32 %
Üzbég 135 1.24 %
Üreg 128 1.18 %
Berencs 119 1.09 %
Récsény 118 1.09 %
Gimes 107 0.98 %
Nagylapás 93 0.86 %
Alsócsitár 87 0.80 %
Lapásgyarmat 86 0.79 %
Nyitraszőlős 81 0.74 %
Zsitvaújfalu 78 0.72 %
Nagycétény 77 0.71 %
Kolon 71 0.65 %
Elecske 71 0.65 %
Zsére 68 0.63 %
Assakürt 66 0.61 %
Nyitracsehi 66 0.61 %
Csekej 65 0.60 %
Kalász 64 0.59 %
Pográny 58 0.53 %
Lakács 55 0.51 %
Kislapás 56 0.51 %
Salgó 51 0.47 %
Menyhe 51 0.47 %
Felsőelefánt 46 0.42 %
Vajkmártonfalva 45 0.41 %
Báb 44 0.40 %
Románfalva 41 0.38 %
Surányka 41 0.38 %
Csabb 40 0.37 %
Alsóbodok 35 0.32 %
Család 35 0.32 %
Nyitraegerszeg 34 0.31 %
Mellek 32 0.29 %
Nagyvölgy 28 0.26 %
Babindál 27 0.25 %
Szulányvicsáp 27 0.25 %
Csiffár 26 0.24 %
Mezőkeszi 22 0.20 %
Béd 22 0.20 %
Nyitrageszte 19 0.17 %
Tild 18 0.17 %
Zsitvagyarmat 16 0.15 %
Tarány 16 0.15 %
Nagyhind 16 0.15 %
Kiscétény 15 0.14 %
Alsóelefánt 15 0.14 %
Újlacska 14 0.13 %
Nemespann 13 0.12 %
Kishind 13 0.12 %
Lajos 12 0.11 %
Tajnasári 10 0.09 %
Káp 6 0.06 %
Nyitra 1 785 50.48 %
Verebély 136 3.85 %
Nyitraújlak 87 2.46 %
Cabaj 71 2.01 %
Abaszállás 67 1.89 %
Sarlókajsza 57 1.61 %
Nyitraivánka 57 1.61 %
Ürmény 50 1.41 %
Berencs 45 1.27 %
Récsény 35 0.99 %
Nyitragerencsér 32 0.90 %
Üzbég 31 0.88 %
Gimes 31 0.88 %
Üreg 29 0.82 %
Salgó 27 0.76 %
Vicsápapáti 25 0.71 %
Nyitraszőlős 24 0.68 %
Nagylapás 24 0.68 %
Lapásgyarmat 24 0.68 %