SK
NR
.....

Alsószőlős

Településrész

címer zászló
166 22% magyar 1910
220 29% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolný Vinodol
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Más földrajzi nevek:
Alsó Petedi-hegy, Cséténykére dűlő, Dolné kratiny, Dolné pole, Felső Petedi-hegy, Hegymegetti dűlő, Kertaljai földek, Kis-hegy, Kis hegy alatti dűlő, Komjáti útra dűlő, Középső dűlő, Pasienky, Peted, Petedi hegy alatti dűlő, Prvé stavanie, Szentmihályúri határra dűlő, Temetőközt, Újhegy, Uradalmi birtok, Uradalmi rétek, (Vőce-ér), Vőcre dűlő
Koordináták:
48.17868355, 18.20959728
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95106

Ld. Nyitraszőlős

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Nyitraszőlős két településrészének és kataszteri területének egyike. Területe 6,77 km², az egyesített község területének 45,2 %-át alkotja, az elmúlt évszázad során nem változott. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig az Érsekújvári járáshoz, 1949-1960 között pedig a Nagysurányi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra és Pozsony egyesített vármegyék, Érsekújvári járás).

Népesség

2011-ben 843 lakosa volt, itt élt Nyitraszőlős népességének 43,6 %-a. 1880-ban 607, 1910-ben 759, 1921-ben 770, 1930-ban 849, 1941-ben pedig 829, többségében szlovák nemzetiségű lakosa volt, jelentős magyar kisebbséggel. A 18. században még főként református vallású magyarok lakta községben a 19. század második felére a katolikus szlovákok kerültek többségbe. 1880-ban a lakosság 32,1 %-a, 1921-ben 28,6 %-a, 1930-ban már csak 17,1 %-a volt magyar nemzetiségű. Az 1941-es magyar népszámláláskor újra a lakosság egyharmada magyarnak vallotta magát, de a 20. század második felében az alsószőlősi magyarság többsége asszimilálódott. 1921-ben a lakosság 79,9 %-a volt római katolikus, 16,1 %-a református és 4,0 %-a izraelita vallású.

Történelem

Alsószőlős már a 12. században királyi birtok volt, különálló faluként első írásos említése 1531-ből származik, ekkor „Also Zewlews” néven szerepelt. Később a Kun, Thát és Bánky családok voltak főbb birtokosai. Az oszmán törökök érsekújvári hadjárata során elpusztult, 1669-ben lakatlan helyként említik. 1715-ben 15 háztartása volt. 1785-ben 104 háza és 563 lakosa volt. 1828-ban 105 háza és 729 lakosa volt. Lakossága eredetileg nagyrészt református magyarokból állt, a 19. századtól már a katolikus szlovákok kerültek többségbe. A 19. században a Grassalkovich, Motesicky és Wodianer családok voltak itt a legnagyobb birtokosok. A század második felétől zsidó közösség is élt itt (1880-ban 46 fő, 1921-ben 31 fő). 1920-ig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 12 fő) koncentrációs táborba hurcolták. A Nyitrán átvezető hídja 1950-ben még megvolt, később lerombolták. 1948-ban a korábbi Dolný Síleš helyett hatósági úton a magyar név tükörfordításával a Dolný Vinodol hivatalos nevet állapították meg. 1960-ban Felsőszőlőssel egyesítették Nyitraszőlős (Vinodol) néven.

Mai jelentősége

Református temploma 1790-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó és Felső Szőlős. Két falu Nyitra Várm. földes Urai Motesiczky, és több Urak, lakosaik külömbfélék, fekszenek egymástól nem meszsze, határjaik jók, réttyeik hasznosak, legelőjök elég, malmok helyben, borok is terem.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szőlős (Alsó), magyar falu, Nyitra vmegyében, Komjátihoz egy órányira: 580 kath., 145 ref., 34 zsidó lak., ref. templommal s anyaekklézsiával; kövér rétekkel. F. u. többen. Ut. p. Nyitra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsó-Szőlős, magyar község a Czétényke síkságán, 736 r.-kath. és ev. ref. vallásu lakossal, mely utóbbi vallásfelekezetnek itt temploma is van, a mely 1790-ben épült. E község már 1113-ban királyi birtok volt. Későbbi földesura Grassalkovich herczeg és Motesiczky Pál volt. Jelenlegi birtokos caprioriai ifj. báró Wodianer Albert.

Helységnévtár

Szőllős (Alsó-), rk. 440 Felső-Szőllős, ág. 1 - , REF. 120. Dunántul, izr. 46 Nagy-Surány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsószőllős. Az Árpádok alatt királyi birtok volt a község. A XVIII. és a XIX. század elején Grassalkovich herceg és Motiseczky Pál bírták, végül báró Wodianer Albert birtokába került a birtok. Ev. ref. temploma 1790-ben épült. A világháborút követő cseh megszállás idején a csehek több magyar birtokot kisajátítottak a község határában. A község területe: 1176 kat. hold, lélekszáma: 864, ebből 702 róm. kath., ref. 148, izr. 14. A lakosság 75 %-a magyar, 25%-a szlovák.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Alsószöllös kk. érsekújvári járás. Már 1113-ban királyi birtok. Későbbi földesura Grassalkovich herceg. Ref. temploma 1790-ben épült. Területe: 1.176 k. h. Lakosság: 864. Ebből m.: 242, szl.: 622. Magy. beszél: 317. Vallás szerint: r. k. 712, ref. 137, ev. 1, izr. 12. Fb. I. 1, II. 39, III. 115. Népsűrűség: 127.6. Lakóház: 186. Községi bíró: Hlinka József. Állami népiskola. Önk. Tűzoltó Egyesület és Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Komját. Vá. Nyitranagykér, u. p. és u. t. Komját.

Névelőfordulások
1531
Also Zewlews
1773
Alsó-Szőllős, Unter-Sillesz,
1786
Alschó-Sőlősch, Dolný Sőlőš,
1808
Alsó-Szőllős , Unter-Sillesch, Dolní Syleš,
1863
Alsószőllős,
1877
Alsószőlős,
1888
Alsószőllős,
1920
Dolný Síleš,
1945
Dolný Síleš,
1948
Dolný Vinodol

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 195 32%
szlovákok 355 58%
németek 37 6%
egyéb 20 3%
összlétszám 607
magyarok 166 22%
szlovákok 555 73%
németek 30 4%
egyéb 8 1%
összlétszám 759
magyarok 220 29%
szlovákok 535 69%
németek 1 0%
egyéb 14 2%
összlétszám 770
Mai közigazgatás

Bejelentések