SK
NR
.....

Felsőszőlős

Településrész

címer zászló
53 10% magyar 1910
29 5% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Horný Vinodol
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Más földrajzi nevek:
(Anna-erdő), Berek, Cseres, Dolný pasienok, (Felső-major), Homok-legelő, Horné lúky, Hornovinodolská hora, Horný háj, József-tábla, Konyhakert, Lázky, Od doliny, Od Donáta, Od komjatického, Od stavného, Pavlova tabla, Pri kmeťovskom chotári, Pri tehelni, Stará hora, Stará tabuľa, Stávka, Stavný háj, Török tábla, Za faru, Za humnami, Závodske
Koordináták:
48.19207427, 18.20062797
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95106

Ld. Nyitraszőlős

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Nyitraszőlős két településrészének és kataszteri területének egyike. Területe 8,21 km², az egyesített község területének 54,8 %-át alkotja, az elmúlt évszázad során nem változott. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig az Érsekújvári járáshoz, 1949-1960 között pedig a Nagysurányi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra és Pozsony egyesített vármegyék, Érsekújvári járás).

Népesség

2011-ben 1089 lakosa volt, itt élt Nyitraszőlős népességének 56,4 %-a. 1880-ban 398, 1910-ben 553, 1921-ben 623, 1930-ban 618, 1941-ben pedig 664, túlnyomó többségében szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1910-ben a lakosság 9,6 %-a, 1921-ben 4,7 %-a, 1930-ban már csak 0,8 %-a (5 fő) volt magyar nemzetiségű. Az 1941-es magyar népszámláláskor újra a lakosság 8,4 %-a magyarnak vallotta magát. 1921-ben csaknem a teljes lakosság római katolikus vallású volt (99,5 %).

Történelem

Felsőszőlőst 1113-ban „Zoulous” néven, a zobori apátság birtokainak határleírásában említik először írásos források. 1214-ben a garamszentbenedeki apátság és a bozóki kolostor birtokaként szerepelt. A 16. században a Kürty, Pap és Forgách családok voltak legnagyobb birtokosai. 1699-ben egy török támadás során elpusztult, a 18. század elején katolikus szlovákokkal telepítették újra. 1715-ben 18 háztartása volt. 1787-ben már iskolája, 43 háza és 289 lakosa volt. 1828-ben 59 háza és 408 lakosa volt. 1816-ban vált önálló katolikus egyházközséggé, templomát 1892-ben szentelték fel. 1879-ben a Nyitra árvize súlyos károkat okozott a faluban. A 20. század első felében dohány- és fűszerpaprikatermesztéséről volt híres. 1920-ig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1948-ban a korábbi Horný Síleš helyett hatósági úton a magyar név tükörfordításával a Horný Vinodol hivatalos nevet állapították meg. 1960-ban Alsószőlőssel egyesítették Nyitraszőlős (Vinodol) néven.

Mai jelentősége

Nyitraszőlős központi településrésze, itt található az alapiskola és az óvoda is. Rózsafüzéres Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1892-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó és Felső Szőlős. Két falu Nyitra Várm. földes Urai Motesiczky, és több Urak, lakosaik külömbfélék, fekszenek egymástól nem meszsze, határjaik jók, réttyeik hasznosak, legelőjök elég, malmok helyben, borok is terem.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szőlős (Felső), tót falu, Nyitra vmegyében, 410 kath., 10 zsidó lak. F. u. többen. Ut. p. Nyitra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felső-Szőlős, a Czétényke-völgyben fekvő tót község. Lakosainak száma 441, vallásuk r. kath. Temploma új; épült 1892-ben. Azelőtt is volt már temploma, sőt 1787-ben már iskolája is. Kegyúr a vallásalap. A falu a XII. század elején királyi birtok volt. Későbbi földesúra előbb Grassalkovich herczeg, azután Motesiczky Pál volt, jelenlegi birtokos báró ifj. Wodianer Albert.

Magyar Katolikus Lexikon

Felsőszőlős, v. Nyitra vm. (Horný Vinodol, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. nagycétényi esp. ker-ében. - 1816: alapították. Tp-át Rózsafüzér Kirnője tit. sztelték. Mai Kisboldogasszony tp-át 1892: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve szl. ** Némethy 1894:90. - Schem. Strig. 1917:89.

Helységnévtár

Szőllős (Felső-), RK. 389 Esztergom, izr. 9 Nagy-Surány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőszőllős. Ez a község is az Árpádházi királyok birtokában volt az első időkben. Ujabb korban más helységekkel együtt Grassalkovich herceg, majd Motiseczky Pál, később pedig báró Wodianer Albert bírta a határt. A község területe: 1427 kat. hold. A lakosság lélekszáma: 672, ebből róm. kath. 667, izr. 5. A lakosság 98 %-a szlovák, 2 %-a magyar.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Felsőszöllös kk. érsekújvári járás. A község a XII. sz. elején már királyi birtok. Területe: 1.427 k. h. Lakosság: 672. Ebből m.: 61, szl.: 608. Magy. beszél: 122. Vallás szerint: r. k. 666, izr. 4. Fb. I. 0, II. 23, III. 94. Nps.: 81.8. Lakóház: 132. Községi bíró: Sztranyák József. R. k. népiskola. Önk. Tűzoltó Egylet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Dohány- és fűszerpaprikatermelés. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Komját. Vá. Nyitranagykér és Komját. U. p. és u. t. Komját.

Névelőfordulások
1113
Zoulous
1773
Felső-Szőllős, Ober-Sillesz,
1786
Felschő-Sőlősch, Horný Sőlőš,
1808
Felső-Szőllős, Ober-Sillesch, Horní Silleš,
1863
Felsőszőllős,
1877
Felsőszőlős,
1888
Felsőszőllős,
1920
Horný Síleš,
1945
Horný Síleš,
1948
Horný Vinodol

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 30 8%
szlovákok 339 85%
németek 10 3%
egyéb 19 5%
összlétszám 398
magyarok 53 10%
szlovákok 500 90%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 553
magyarok 29 5%
szlovákok 589 95%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
összlétszám 623
Mai közigazgatás

Bejelentések