SK
KS
.....

Szádudvarnok - Méhész

Község

címer zászló
562 99% magyar 1910
295 58% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szádudvarnokméhész
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dvorníky - Včeláre
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Aggteleki-karszt
Más földrajzi nevek:
Alsó-hegy, Felső-hegy, Határ-patak. Hosszú-tető, Méhész, Szádudvarnok, Szár-patak, (Szőlő-tető), Tatárdűlő, Várad-hegy
Koordináták:
48.58870316, 20.80555153
Terület:
13,66 km2
Rang:
község
Népesség:
480
Tszf. magasság:
204 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04402
Település kód:
559873
Szervezeti azonosító:
691429
Adóazonosító:
2020751579

A község a Tornai-medence keleti részén, a Tornai Alsó-hegy északi és a Felső-hegy déli lábánál fekszik, Rozsnyótól 28 km-re délkeletre, Szepsitől 14 km-re nyugatra. Két, egymástól 3 km-re fekvő településből áll, a 16-os főút és a Rozsnyó-Torna vasútvonal (megállóhely) mentén és a Szár-patak partján fekvő Szádudvarnokból, valamint az Alsó-hegy lábánál fekvő, a 16-os útról Szalajkapusztánál elágazó, 1,3 km-es mellékúton megközelíthető Méhészből. Határának mintegy kétharmada mezőgazdaságilag művelt terület, északon a Felső-hegy, délen az Alsó-hegy gerincéig terjed. Nyugatról Tornagörgő, északról Barka, északkeletről Szádelő, keletről Torna, délkeletről Bódvavendégi, délről pedig Hídvégardó és Tornanádaska községekkel határos. Északi határa Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék határát alkotta 1881-1920 között, déli határa pedig 1920 óta államhatárt alkot (Cseh)szlovákia és Magyarország között. Keleti határának nagy részét a Határ-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. Elődközségei 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartoztak, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták őket. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). 1964-ben Szádudvarnok, Szádelő és Méhész községeket Szádudvarnokméhész („Zádielske Dvorníky“) néven egyesítették. 1990-ben Szádelő ismét önálló községgé alakult, Szádudvarnok és Méhész pedig azóta Szádudvarnok-Méhész v. Méhészudvarnok („Dvorníky-Včeláre“) néven alkot egy községet. A község területe (13,66 km²) két kataszteri területre oszlik: Szádudvarnok (9,61 km²) és Méhész (4,06 km²), összterülete az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Szádudvarnoknak és Méhésznek együtt 1910-ben 567, 1921-ben 542, 1938-ban pedig 551, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között lakosságszáma stabilan alakult (1991 – 441 fő, 2001 – 445 fő, 2011 – 434 fő), a magyar nemzetiségűek aránya ebben az időszakban 80,5 %-ról 63,6 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 19 %-ról 29,5 %-ra emelkedett. Az 1990-es években Szádudvarnokon 3, Méhészen pedig 5 cigány család is élt. Szádudvarnok többségében római katolikus, Méhész pedig református lakosságú község volt, az egyesített község lakosságának 2011-ben 72 %-a volt római katolikus, 22 %-a pedig református vallású. Az összlakosság 83,8 %-a (364 fő) élt Szádudvarnok, 16,2 %-a (70 fő) pedig Méhész településrészeken.

Történelem

Szádudvarnok első írásos említése 1314-re datálható, Udvarnok néven. A kifejezés még IV. Béla király idejéből való, ugyanis itt laktak az udvar szolgái. A 13. században királyi birtokként Torna várának uradalmához tartozott. 1440-től Bebek Imre tulajdona, majd a Giskra János vezetette husziták foglalják el. 1476-tól a Szapolyai családé, majd 1536-tól ismét a Bebekeké. 1598-ban 52 lakott és 5 lakatlan ház állt a településen. 1617-ben Keglevich Miksa vásárolta meg. A falu a 18. század elejére majdnem elnéptelenedett, 1715-ben csak négy háztartást írtak benne össze. A 18. században magyar-szlovák vegyes lakosságú falu magyar többséggel. 1828-ban 89 házában 698 lakosa volt, többségben római katolikusok. 1880-ban még 547 lakosa volt, ezután folyamatosan csökkent a népessége, elsősorban a nagymértékű kivándorlás révén. 1945 után magyar iskoláját megszüntették és egészen 2009-ig (ekkor megszüntették) csak szlovák iskola volt a faluban. Mezőgazdasági szövetkezete 1954-ben alakult. Méhész falut szintén 1314-ben említik először Othelek néven. 1345-ben Méhészi Péter fia János birtoka. 1430-ban nyolc portája volt. A 15. század közepéig a Méhészieké, majd a Szádelői a Szentkirályi és a Kálnai családé. 1512-től a Nádasdyaké, 1606-tól a Monoki, 1660-tól a Helmeci család birtoka. A későbbiekben is több tulajdonosa volt. Egyes források szerint a 18. század elejére teljesen elnéptelenedett, az 1715. és 1720. évi összeírásokban már nem szerepel, s 1750 körül református vallású magyarokkal népesítették be ismét a települést. Református egyháza a kezdetektől Görgő leányegyháza volt. 1828-ban 25 házában 233 lakos élt, többségben kálvinista magyarok. Mezőgazdasági szövetkezete 1956-ban alakult. Az 1970-es évekig magyar kisiskola működött itt. Szádudvarnok és Méhész egyaránt Torna vármegyéhez tartoztak, a vármegye 1881-es megszüntetése után pedig Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához. 1938-45 között mindkét falut visszacsatolták Magyarországhoz. 1964-ben Szádelőudvarnok néven egyesítették Szádudvarnokot, Méhészt és Szádelőt, 1990-ben Szádelő ismét önálló községgé vált, Szádudvarnok és Méhész továbbra is közös önkormányzattal működik. 1974-ben Szlovákia egyik legnagyobb cementgyárát létesítették a község határában, az Alsó-hegy nagy részén (az egykori Szőlő-tetőn) pedig külszíni mészkőbányát nyitottak. Több mint hat évtized szünet után a magyar nyelvű oktatás a Szent István Alapiskola 2011-es megnyitásával indult meg újra a községben.

Mai jelentősége

A község országos jelentőségi ipari üzeme a Szádudvarnoktól délre található Tornai Cementgyár. Szádudvarnokon magyar tanítási nyelvű egyházi alapiskola (Szent István Alapiskola) és magyar-szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szádudvarnok Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1800-1801-ben épült barokk-klasszicista stílusban. Méhész református temploma a 18. század végén épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

UDVARNOK. Magyar falu Torna Várm. fekszik Tornához 1/2 órányira; határja középszerű. MÉHES. Magyar falu Torna Várm. földes Urai Tomka, és több Urak, lakosai többfélék, fekszik Tornához nem meszsze, és annak filiája, földgye, réttye jó, legelője elég, fája tűzre van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Udvarnok, Abauj-Torna vm. magyar falu, Tornához nyugotra 1/2 mfldnyire, 547 kath., 74 reform. lak. Termékeny határ. Juhtenyésztés. Vendégfogadó. Vizimalom. Szőlőhegy. Sok urasági épület. F. u. gr. Keglevich. Ut. p. Rosnyó. Méhész, magyar falu, Abauj-Torna vármegyében, Tornához nyugotra 1/2 órányira, 33 kath., 200 ref. lak., ref. templommal, határa nagyobb részt róna és igen termékeny, mind rétje, mind legelője jó, erdeje is van. F. u. többen. Ut. p. Rosnyó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A szomszédos Méhész faluról az a hagyomány, hogy ott IV. Béla király udvari szolgáinak méhesei voltak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Visszatérünk Tornára, melyről más helyen emlékezünk meg. A tornai várhegy folytatását képező Kiserdőhegy két oldalán levő szakadék ritka szép sziklavölgyek fenséges látványával kápráztat bennünket. A szádelői és áji völgy ez, melyeket a földrajzi és geológiai leirásban ismertetünk meg. Szádelőre Udvarnokon át kell mennünk. Udvarnok 84 házzal, 487 magyar lakossal. Postája és táviró állomása Torna. A község neve állitólag Béla idejéből származik, s udvari szolgái laktak volna ott. Ugyanez időből ered a hagyomány szerint egy határában levő hegynek is a neve, melyet Őrhegynek, egyik dülője, melyet Tatárdülőnek neveznek. A Tornapatak mellett, az Alsóhegynek Szőllőtető nevű kupja alatt fekszik Méhész kisközség, 24 házzal, 144 magyar ajku lakossal. Postája és távirója: Torna. Elnevezését onnan nyerte, hogy itt volt IV. Béla király udvari szolgáinak a méhesük.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szádudvarnok. Azelőtt Udvarnok. Keletkezése és története ismeretlen. A község területe 1663 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 414. Méhész. Már az Árpádházi királyok alatt benépesült s elnevezését onnan nyerte, hogy IV. Béla udvari szolgáinak itt nagyobb méhese volt. 1430-ban egy Méhész nevű nemes családnevében bukkan fel. 1470-ben a Szentkirályicsalád birtokolta. A község területe 706 kat. hold s lakóinak száma a viszszacsatoláskor 137.

Névelőfordulások
1964
Zádielské Dvorníky
1990
Dvorníky-Včeláre
1994
Szádudvarnok-Méhész
2013
Szádudvarnokméhész

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szádudvarnok (Dvorníky) 4
Telefon: 0554662405
Fax: 0554662405

Honlap: dvornikyvcel...cu.sk
Polgármester:
Simkó Csaba (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Völgyesi Róbert (Független)
Japón Vargová Beáta (SMK-MKP)
Vislay Waldemar (SMK-MKP)
Czompoly Tímea (SMK-MKP)
Takáč Ján (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Szent István Egyházi Alapiskola

Szádudvarnok 88

Szlovák és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szádudvarnok 88

Szádudvarnok-Méhészi Községi Hivatal

Szádudvarnok 4

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 617 94%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 14 2%
egyéb 24 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 659
magyarok 562 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 567
magyarok 528 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 542
magyarok 355 80%
szlovákok 84 19%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 441
magyarok 303 68%
szlovákok 140 31%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 445
magyarok 276 64%
szlovákok 128 29%
ruszinok 0 0%
romák 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 26 6%
összlétszám 434
magyarok 295 58%
szlovákok 204 40%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 512
összlétszám 513
magyarok 495 96%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 146
magyarok 122 84%
szlovákok 4 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 13 9%
egyéb 7 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 437 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 125
magyarok 125 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 113
magyarok 110 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 429
magyarok 418 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 399
Választási részvétel: 56.14 %
Kiadott boríték: 224
Bedobott boríték: 224

Polgármester

Érvényes szavazólap: 197
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Simkó Csaba 197 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Japón Vargová Beáta 135 SMK-MKP
Völgyesi Róbert 132 Független
Vislay Waldemar 127 SMK-MKP
Czompoly Tímea 116 SMK-MKP
Takáč Ján 107 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 372
Választási részvétel: 29.57 %
Kiadott boríték: 110
Bedobott boríték: 110
Választásra jogosult: 381
Választási részvétel: 18.37 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 382
Választási részvétel: 39,00 %
Kiadott boríték: 149
Bedobott boríték: 149

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 103
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 143
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 65 63.11 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 19 18.45 % KDS
Jozef Holečko 8 7.77 % Független
Dominika Palaščáková 3 2.91 % NOVA
Jaroslav Džunko 2 1.94 % Független
Rastislav Masnyk 2 1.94 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 2 1.94 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.97 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 1 0.97 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 16 23.19% KDS
Richard Raši 64 44.76 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 44 30.77 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 22 15.38 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 6 4.20 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 4 2.80 % SNS
Oliver Petrík 2 1.40 % JĽSS
Róbert Bačinský 1 0.70 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 149
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
László Köteles 70 64.81% SMK-MKP
István Zachariaš 67 62.04% SMK-MKP
Elena Fialková 58 53.70% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 57 52.78% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
László Iván 52 48.15% SMK-MKP
Jozef Holečko 47 43.52% Független
Anton Király 37 34.26% SMK-MKP
Viktor Sasák 32 29.63% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 29 26.85% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 22 20.37% Független
Jenő Csoltkó 21 19.44% Független
Július Beluscák 18 16.67% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 16 14.81% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 13 12.04% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 12 11.11% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Grulyo 8 7.41% Független
Jozef Konkoly 7 6.48% SMER - SD
Monika Bérešová 6 5.56% SZS
Dominika Palaščáková 4 3.70% NOVA
Ivan Buchla 3 2.78% SNS
Marián Kertész 3 2.78% PD
Miroslav Bačenko 3 2.78% Független
Vojtech Staňo 2 1.85% SMER - SD
Viliam Bačo 2 1.85% Független
Miloš Barcal 2 1.85% Független
Peter Palaščák 2 1.85% SOĽ
Karol Dzugas 2 1.85% Független
Ján Bačo 2 1.85% SĽS
Róbert Šándor 2 1.85% Független
Marián Tóth 2 1.85% SaS
Ladislav Vojtko 1 0.93% KSS
Alexander Bimbo 1 0.93% SRÚS
Ľubica Holováčová 1 0.93% SĽS
Vladimír Popovič 1 0.93% SMS
Anton Medvec 1 0.93% Független
Viktor Dulina 1 0.93% Független
Elena Majancsíková 1 0.93% SĽS
Martin Baltes 1 0.93% SĽS
František Petro 1 0.93% SMER - SD
Františka Kočišová 1 0.93% SĽS
Slavomír Horváth 1 0.93% SNS
Ján Marton 1 0.93% NOVA
Monika Vargová 1 0.93% SNS
Róbert Čarny 1 0.93% SNS
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Michal Rečka 0 0.00% SMER - SD
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Božena Letková 0 0.00% Független
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Ľubomír Šimko 0 0.00% SMER - SD
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Csaba Simkó 126 84.56% SMK-MKP
László Köteles 60 40.27% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 51 34.23% SMK-MKP
István Zachariaš 47 31.54% SMK-MKP
Tamás Iván 46 30.87% SMK-MKP
Norbert Krušinský 42 28.19% MOST - HÍD
Gábor Szalay 42 28.19% SMK-MKP
Attila Oravecz 32 21.48% MOST - HÍD
Alexander Képes 32 21.48% SMK-MKP
Roland Szabó 28 18.79% SMER-SD
Anton Király 28 18.79% SMK-MKP
Tibor Bráz 26 17.45% Független
Elena Fialková 25 16.78% MOST - HÍD
Mária Lacková 25 16.78% Független
Slavomír Borovský 18 12.08% DS
Csaba Káposztás 15 10.07% MKDA-MKDSZ
Jaroslav Pástor 14 9.40% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 13 8.72% MKDA-MKDSZ
Július Pelegrin 10 6.71% Független
Július Begala 8 5.37% Független
Mária Dulovičová 7 4.70% Független
Ondrej Bernát 6 4.03% SMER-SD
Július Beluscsák 5 3.36% Független
Alexander Horváth 5 3.36% MOST - HÍD
Marcela Demkeová 5 3.36% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 5 3.36% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 4 2.68% ŠKV
Martin Baltes 4 2.68% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 4 2.68% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Hudák 4 2.68% ĽS Naše Slovensko
Pavol Lehotský 3 2.01% Független
Miloš Barcal 3 2.01% Független
Rudolf Varga 3 2.01% VZDOR
Jarmila Vaňová 3 2.01% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 3 2.01% Független
Anton Medvec 3 2.01% Független
Peter Seman 3 2.01% KSS
Ján Horváth 2 1.34% Független
Imrich Bakši 2 1.34% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Farkaš 2 1.34% Független
Monika Gergelová 2 1.34% SNS
Martina Dutková 2 1.34% Független
František Petro 2 1.34% SMER-SD
Michal Rečka 2 1.34% SMER-SD
Augustín Köteles 2 1.34% NAJ
Anetta Strýčková 2 1.34% Független
Peter Derevjaník 2 1.34% SMER-SD
Gabriel Böhm 1 0.67% Független
Radoslav Hodor 1 0.67% Független
Ladislav Vojtko 1 0.67% KSS
Slavomír Horváth 1 0.67% SNS
Ladislav Andrejanin 1 0.67% ÚSVIT
Tomáš Suchý 1 0.67% ŠANCA
Tomáš Kozlai 1 0.67% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Smrčo 1 0.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Kokarda 1 0.67% Független
Viktor Dulina 0 0.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Serbin 0 0.00% Független
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Ivan Hriczko 0 0.00% ŠKV
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 44.42 %
Torna 145 9.51 %
Buzita 141 9.25 %
Somodi 111 7.28 %
Makranc 110 7.22 %
Debrőd 109 7.15 %
Csécs 94 6.17 %
Szeszta 73 4.79 %
Jászó 69 4.53 %
Jánok 64 4.20 %
Perény - Hím 63 4.13 %
Komaróc 63 4.13 %
Áj 57 3.74 %
Reste 57 3.74 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.35 %
Tornaújfalu 49 3.22 %
Alsólánc 48 3.15 %
Zsarnó 47 3.08 %
Bódvavendégi 40 2.62 %
Nagyida 40 2.62 %
Péder 40 2.62 %
Abaújszina 33 2.17 %
Pány 22 1.44 %
Mecenzéf 21 1.38 %
Jászómindszent 12 0.79 %
Tornahorváti 12 0.79 %
Szádelő 12 0.79 %
Kenyhec 11 0.72 %
Miglécnémeti 11 0.72 %
Stósz 7 0.46 %
Kisida 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.02 %
Torna 110 11.85 %
Kecer 63 6.79 %
Szepsi 47 5.06 %
Mecenzéf 28 3.02 %
Áj 16 1.72 %
Buzita 14 1.51 %
Jászómindszent 13 1.40 %
Csécs 11 1.19 %
Jászóújfalu 10 1.08 %
Kisida 9 0.97 %
Abaújszakaly 9 0.97 %
Györke 8 0.86 %
Kenyhec 8 0.86 %
Hernádcsány 8 0.86 %
Tornaújfalu 7 0.75 %
Abos 7 0.75 %
Izdobabeszter 7 0.75 %
Abaújszina 6 0.65 %
Stósz 6 0.65 %
Budamér 5 0.54 %
Hernádszentistván 5 0.54 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.54 %
Hernádszokoly 5 0.54 %
Pány 5 0.54 %
Enyicke 5 0.54 %
Benyék 5 0.54 %
Semse 5 0.54 %
Bolyár 5 0.54 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 38.05 %
Buzita 223 16.60 %
Csécs 84 6.25 %
Perény - Hím 79 5.88 %
Torna 77 5.73 %
Szeszta 77 5.73 %
Reste 67 4.99 %
Makranc 66 4.91 %
Komaróc 55 4.10 %
Debrőd 55 4.10 %
Somodi 53 3.95 %
Alsólánc 51 3.80 %
Nagyida 49 3.65 %
Tornaújfalu 38 2.83 %
Jászó 37 2.76 %
Áj 37 2.76 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.38 %
Zsarnó 31 2.31 %
Péder 30 2.23 %
Abaújszina 29 2.16 %
Jánok 28 2.08 %
Bódvavendégi 25 1.86 %
Mecenzéf 15 1.12 %
Semse 11 0.82 %
Pány 10 0.74 %
Kenyhec 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Tornahorváti 8 0.60 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Miglécnémeti 8 0.60 %
Györke 7 0.52 %
Enyicke 6 0.45 %
Kecer 6 0.45 %
Kisida 5 0.37 %
Izdobabeszter 5 0.37 %
Jászómindszent 5 0.37 %
Hernádszentistván 5 0.37 %
Regeteruszka 4 0.30 %
Királynép 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.20 %
Jászómindszent 108 9.51 %
Stósz 76 6.69 %
Felsőmecenzéf 50 4.40 %
Szepsi 38 3.35 %
Kisida 36 3.17 %
Hernádcsány 24 2.11 %
Jászó 24 2.11 %
Kassamindszent 24 2.11 %
Jászóújfalu 22 1.94 %
Kassabéla 19 1.67 %
Rozgony 18 1.58 %
Budamér 18 1.58 %
Hernádszokoly 17 1.50 %
Semse 17 1.50 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.32 %
Sároskőszeg 15 1.32 %
Felsőtőkés 14 1.23 %
Kassaolcsvár 14 1.23 %
Csécs 12 1.06 %
Lengyelfalva 12 1.06 %
Torna 12 1.06 %
Izdobabeszter 12 1.06 %
Hernádszentistván 12 1.06 %
Idabukóc 11 0.97 %
Aranyida 11 0.97 %
Lapispatak 11 0.97 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.79 %
Alsótőkés 9 0.79 %
Tarcavajkóc 8 0.70 %
Abaújszakaly 8 0.70 %
Tizsite 8 0.70 %
Baska 8 0.70 %
Hatkóc 7 0.62 %
Szalánchuta 7 0.62 %
Enyicke 7 0.62 %
Abaújnádasd 7 0.62 %
Nagyida 7 0.62 %
Abaújszina 7 0.62 %
Hilyó 7 0.62 %
Perény - Hím 7 0.62 %
Magyarbőd 7 0.62 %
Hernádgecse 7 0.62 %
Nagyszalánc 7 0.62 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 57.02 %
Buzita 84 9.07 %
Torna 66 7.13 %
Makranc 50 5.40 %
Szeszta 45 4.86 %
Csécs 39 4.21 %
Debrőd 38 4.10 %
Áj 31 3.35 %
Somodi 30 3.24 %
Tornaújfalu 30 3.24 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.02 %
Nagyida 27 2.92 %
Perény - Hím 26 2.81 %
Alsólánc 26 2.81 %
Zsarnó 26 2.81 %
Jánok 26 2.81 %
Reste 23 2.48 %
Péder 22 2.38 %
Jászó 22 2.38 %
Bódvavendégi 21 2.27 %
Rudnok 17 1.84 %
Komaróc 17 1.84 %
Mecenzéf 15 1.62 %
Jászómindszent 13 1.40 %
Hernádcsány 13 1.40 %
Abaújszina 12 1.30 %
Tornahorváti 11 1.19 %
Miglécnémeti 9 0.97 %
Pány 9 0.97 %
Kassamindszent 8 0.86 %
Aranyida 7 0.76 %
Stósz 6 0.65 %
Izdobabeszter 6 0.65 %
Jászóújfalu 6 0.65 %
Györke 6 0.65 %
Rás 6 0.65 %
Enyicke 5 0.54 %
Ránk 5 0.54 %
Lapispatak 4 0.43 %
Patacskő 4 0.43 %
Sároskőszeg 4 0.43 %
Kisida 4 0.43 %
Alsómislye 4 0.43 %
Hernádgecse 4 0.43 %
Koksóbaksa 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Szalánchuta 3 0.32 %
Kenyhec 3 0.32 %
Abaújszakaly 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Semse 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Szádelő 2 0.22 %
Tarcavajkóc 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Magyarbőd 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Kisszalánc 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 10.93 %
Hernádszentistván 216 9.19 %
Sároskőszeg 164 6.98 %
Hernádszokoly 138 5.87 %
Budamér 79 3.36 %
Rozgony 58 2.47 %
Kassabéla 40 1.70 %
Abos 40 1.70 %
Kassamindszent 39 1.66 %
Kisida 37 1.57 %
Terebő 34 1.45 %
Hernádcsány 30 1.28 %
Enyicke 28 1.19 %
Jászómindszent 28 1.19 %
Királynép 28 1.19 %
Szepsi 26 1.11 %
Tarcavajkóc 25 1.06 %
Koksóbaksa 23 0.98 %
Izdobabeszter 23 0.98 %
Lapispatak 19 0.81 %
Benyék 18 0.77 %
Hernádzsadány 18 0.77 %
Kisladna 18 0.77 %
Felsőmislye 17 0.72 %
Rás 17 0.72 %
Hernádgecse 17 0.72 %
Nagyszalánc 16 0.68 %
Kassaolcsvár 16 0.68 %
Lapispatakújtelep 15 0.64 %
Kenyhec 15 0.64 %
Alsómislye 15 0.64 %
Eszkáros 14 0.60 %
Baska 14 0.60 %
Regeteruszka 14 0.60 %
Alsótőkés 14 0.60 %
Perény - Hím 13 0.55 %
Bölzse 13 0.55 %
Abaújnádasd 13 0.55 %
Csécs 12 0.51 %
Hatkóc 12 0.51 %
Nagyladna 12 0.51 %
Lengyelfalva 12 0.51 %
Aranyida 12 0.51 %
Abaújszina 11 0.47 %
Semse 11 0.47 %
Felsőhutka 11 0.47 %
Mecenzéf 11 0.47 %
Garbócbogdány 10 0.43 %
Kalsa 10 0.43 %
Buzita 10 0.43 %
Jászóújfalu 10 0.43 %
Torna 10 0.43 %
Kecer 10 0.43 %
Magyarbőd 10 0.43 %
Felsőtőkés 10 0.43 %
Györke 10 0.43 %
Alsóhutka 9 0.38 %
Abaújszakaly 9 0.38 %
Hilyó 8 0.34 %
Idabukóc 8 0.34 %
Alsókemence 8 0.34 %
Tizsite 7 0.30 %
Jászó 7 0.30 %
Szalánchuta 7 0.30 %
Hernádgönyű 7 0.30 %
Stósz 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 7 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.26 %
Bolyár 6 0.26 %
Ósva 6 0.26 %
Bunyita 6 0.26 %
Györgyi 6 0.26 %
Bátyok 5 0.21 %
Szaláncújváros 5 0.21 %
Nagyida 5 0.21 %
Pány 5 0.21 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 29.63 %
Szepsi 178 13.45 %
Csécs 34 2.57 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.42 %
Áj 31 2.34 %
Makranc 29 2.19 %
Somodi 26 1.97 %
Tornaújfalu 25 1.89 %
Jánok 23 1.74 %
Perény - Hím 20 1.51 %
Zsarnó 20 1.51 %
Bódvavendégi 18 1.36 %
Mecenzéf 14 1.06 %
Szeszta 14 1.06 %
Tornahorváti 14 1.06 %
Jászó 12 0.91 %
Buzita 11 0.83 %
Debrőd 11 0.83 %
Kenyhec 11 0.83 %
Nagyida 10 0.76 %
Pány 10 0.76 %
Péder 8 0.60 %
Hernádcsány 6 0.45 %
Rozgony 6 0.45 %
Kisida 5 0.38 %
Hernádgecse 5 0.38 %
Reste 5 0.38 %
Ájfalucska 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Alsólánc 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Lapispatakújtelep 4 0.30 %
Jászómindszent 4 0.30 %
Magyarbőd 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Izdobabeszter 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Komaróc 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Nagyszalánc 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Abaújszina 3 0.23 %
Kassamindszent 3 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.64 %
Torna 20 1.91 %
Csécs 12 1.15 %
Jászó 11 1.05 %
Tornaújfalu 10 0.96 %
Rozgony 10 0.96 %
Nagyida 10 0.96 %
Buzita 8 0.76 %
Somodi 8 0.76 %
Makranc 7 0.67 %
Zsarnó 6 0.57 %
Reste 6 0.57 %
Lapispatak 6 0.57 %
Idabukóc 6 0.57 %
Debrőd 5 0.48 %
Jánok 5 0.48 %
Perény - Hím 5 0.48 %
Abaújszina 5 0.48 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.38 %
Kassamindszent 4 0.38 %
Alsólánc 4 0.38 %
Tornahorváti 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Petőszinye 3 0.29 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Jászóújfalu 3 0.29 %
Kisida 3 0.29 %
Györke 3 0.29 %
Ránk 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Nagyszalánc 2 0.19 %
Bódvavendégi 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Hernádcsány 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kalsa 2 0.19 %
Kecer 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Mecenzéf 2 0.19 %
Abos 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Abaújszakaly 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.71 %
Szepsi 82 12.67 %
Csécs 20 3.09 %
Tornaújfalu 18 2.78 %
Nagyida 17 2.63 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.32 %
Buzita 12 1.85 %
Áj 12 1.85 %
Szeszta 12 1.85 %
Somodi 11 1.70 %
Bódvavendégi 11 1.70 %
Zsarnó 10 1.55 %
Jászó 10 1.55 %
Makranc 10 1.55 %
Mecenzéf 9 1.39 %
Péder 9 1.39 %
Jászómindszent 8 1.24 %
Tornahorváti 8 1.24 %
Perény - Hím 7 1.08 %
Eszkáros 6 0.93 %
Hernádcsány 6 0.93 %
Abaújszina 6 0.93 %
Alsólánc 5 0.77 %
Kassamindszent 5 0.77 %
Reste 5 0.77 %
Jánok 4 0.62 %
Budamér 4 0.62 %
Baska 4 0.62 %
Kenyhec 4 0.62 %
Jászóújfalu 4 0.62 %
Hernádzsadány 4 0.62 %
Debrőd 4 0.62 %
Komaróc 4 0.62 %
Magyarbőd 4 0.62 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.62 %
Hernádszentistván 3 0.46 %
Kecer 3 0.46 %
Abaújnádasd 3 0.46 %
Alsótőkés 3 0.46 %
Enyicke 3 0.46 %
Hernádgönyű 3 0.46 %
Pány 3 0.46 %
Lapispatak 3 0.46 %
Semse 3 0.46 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Bölzse 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Újszállás 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Balogd 1 0.15 %
Hernádszokoly 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Patacskő 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Hilyó 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Ránk 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Kisida 1 0.15 %
Kisladna 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Idabukóc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 11.01 %
Torna 295 10.48 %
Jászó 262 9.31 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.48 %
Mecenzéf 91 3.23 %
Buzita 78 2.77 %
Szeszta 60 2.13 %
Zsarnó 56 1.99 %
Somodi 52 1.85 %
Tornaújfalu 50 1.78 %
Áj 47 1.67 %
Jászóújfalu 38 1.35 %
Debrőd 35 1.24 %
Bódvavendégi 33 1.17 %
Csécs 33 1.17 %
Alsólánc 29 1.03 %
Perény - Hím 28 0.99 %
Jánok 26 0.92 %
Szádelő 24 0.85 %
Abaújszina 23 0.82 %
Komaróc 22 0.78 %
Nagyida 20 0.71 %
Makranc 20 0.71 %
Reste 20 0.71 %
Péder 17 0.60 %
Felsőmecenzéf 14 0.50 %
Tornahorváti 11 0.39 %
Jászómindszent 8 0.28 %
Miglécnémeti 6 0.21 %
Királynép 6 0.21 %
Kenyhec 5 0.18 %
Hernádzsadány 5 0.18 %
Hernádcsány 5 0.18 %
Magyarbőd 4 0.14 %
Abaújszakaly 4 0.14 %
Enyicke 4 0.14 %
Kisida 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Kassamindszent 3 0.11 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.11 %
Makranc 115 5.70 %
Csécs 73 3.62 %
Torna 68 3.37 %
Buzita 39 1.93 %
Perény - Hím 36 1.78 %
Tornaújfalu 35 1.73 %
Jánok 30 1.49 %
Pány 26 1.29 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.24 %
Nagyida 23 1.14 %
Mecenzéf 23 1.14 %
Zsarnó 22 1.09 %
Áj 22 1.09 %
Szeszta 20 0.99 %
Györke 19 0.94 %
Komaróc 19 0.94 %
Péder 18 0.89 %
Somodi 17 0.84 %
Jászó 16 0.79 %
Reste 16 0.79 %
Debrőd 15 0.74 %
Kisida 14 0.69 %
Jászómindszent 14 0.69 %
Kenyhec 12 0.59 %
Alsólánc 12 0.59 %
Bódvavendégi 10 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.45 %
Sároskőszeg 9 0.45 %
Hernádcsány 9 0.45 %
Budamér 8 0.40 %
Rozgony 8 0.40 %
Kassamindszent 8 0.40 %
Hernádszentistván 7 0.35 %
Hernádszokoly 6 0.30 %
Izdobabeszter 6 0.30 %
Semse 6 0.30 %
Tornahorváti 6 0.30 %
Abaújszina 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Abos 6 0.30 %
Hilyó 6 0.30 %
Jászóújfalu 5 0.25 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.85 %
Rozgony 83 3.71 %
Izdobabeszter 61 2.73 %
Kisida 61 2.73 %
Kassamindszent 53 2.37 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.33 %
Györgyi 51 2.28 %
Hernádcsány 50 2.24 %
Jászómindszent 46 2.06 %
Györke 45 2.01 %
Alsókemence 44 1.97 %
Szepsi 42 1.88 %
Sároskőszeg 42 1.88 %
Kassaolcsvár 41 1.83 %
Regeteruszka 40 1.79 %
Garbócbogdány 39 1.74 %
Budamér 37 1.66 %
Petőszinye 37 1.66 %
Bolyár 36 1.61 %
Mecenzéf 36 1.61 %
Kelecsenyborda 36 1.61 %
Nagyszalánc 33 1.48 %
Benyék 31 1.39 %
Felsőmislye 29 1.30 %
Koksóbaksa 28 1.25 %
Tarcavajkóc 28 1.25 %
Csécs 28 1.25 %
Idabukóc 27 1.21 %
Ránkfüred 27 1.21 %
Lapispatak 27 1.21 %
Kecer 25 1.12 %
Alsótőkés 25 1.12 %
Királynép 25 1.12 %
Felsőcsáj 24 1.07 %
Lengyelfalva 24 1.07 %
Hernádzsadány 24 1.07 %
Rás 23 1.03 %
Hernádszentistván 23 1.03 %
Bátyok 23 1.03 %
Felsőkemence 22 0.98 %
Alsómislye 22 0.98 %
Kassabéla 21 0.94 %
Kalsa 20 0.89 %
Hernádszokoly 20 0.89 %
Füzérnádaska 18 0.81 %
Hernádgecse 18 0.81 %
Baska 18 0.81 %
Semse 17 0.76 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.67 %
Abaújszakaly 15 0.67 %
Enyicke 15 0.67 %
Ósvacsákány 15 0.67 %
Aranyida 15 0.67 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.58 %
Jászóújfalu 13 0.58 %
Abaújrákos 13 0.58 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.49 %
Lapispatakújtelep 11 0.49 %
Somodi 11 0.49 %
Abos 11 0.49 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 20.85 %
Somodi 42 4.47 %
Kecer 28 2.98 %
Mecenzéf 22 2.34 %
Jászómindszent 16 1.70 %
Nagyida 14 1.49 %
Magyarbőd 13 1.38 %
Jászóújfalu 13 1.38 %
Torna 12 1.28 %
Csécs 10 1.06 %
Hernádcsány 8 0.85 %
Buzita 8 0.85 %
Szepsi 8 0.85 %
Kisida 8 0.85 %
Stósz 7 0.74 %
Patacskő 6 0.64 %
Abaújszina 6 0.64 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Felsőmecenzéf 4 0.43 %
Györke 4 0.43 %
Kassamindszent 4 0.43 %
Abaújszakaly 4 0.43 %
Kenyhec 4 0.43 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.43 %
Abaújnádasd 4 0.43 %
Hilyó 3 0.32 %
Rozgony 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Regeteruszka 3 0.32 %
Budamér 3 0.32 %
Terebő 3 0.32 %
Szeszta 3 0.32 %
Tarcavajkóc 3 0.32 %
Hernádszokoly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Hernádgecse 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Györgyi 2 0.21 %
Alsómislye 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Ósvacsákány 2 0.21 %
Lapispatakújtelep 2 0.21 %
Kelecsenyborda 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Izdobabeszter 2 0.21 %
Pány 2 0.21 %
Hatkóc 2 0.21 %
Perény - Hím 2 0.21 %
Lapispatak 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Ránk 2 0.21 %
Alsótőkés 2 0.21 %
Idabukóc 1 0.11 %
Makranc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Hernádgönyű 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Enyicke 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Petőszinye 1 0.11 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.56 %
Rozgony 63 4.23 %
Hernádcsány 61 4.09 %
Jászómindszent 59 3.96 %
Kassamindszent 46 3.09 %
Mecenzéf 42 2.82 %
Izdobabeszter 37 2.48 %
Magyarbőd 35 2.35 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.35 %
Kisida 33 2.21 %
Nagyida 31 2.08 %
Györke 27 1.81 %
Enyicke 27 1.81 %
Hernádgecse 26 1.74 %
Jászó 26 1.74 %
Hernádzsadány 25 1.68 %
Kassaolcsvár 23 1.54 %
Csécs 23 1.54 %
Sároskőszeg 22 1.48 %
Hernádszentistván 22 1.48 %
Koksóbaksa 22 1.48 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.34 %
Nagyszalánc 20 1.34 %
Regeteruszka 19 1.27 %
Somodi 19 1.27 %
Királynép 19 1.27 %
Felsőmislye 19 1.27 %
Makranc 19 1.27 %
Felsőmecenzéf 19 1.27 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.07 %
Semse 16 1.07 %
Abaújnádasd 15 1.01 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.09 %
Lapispatak 242 8.36 %
Budamér 158 5.46 %
Mecenzéf 114 3.94 %
Hernádcsány 106 3.66 %
Lapispatakújtelep 98 3.38 %
Koksóbaksa 86 2.97 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.76 %
Nagyszalánc 77 2.66 %
Királynép 76 2.62 %
Abaújnádasd 76 2.62 %
Kecer 74 2.56 %
Stósz 74 2.56 %
Kisida 74 2.56 %
Rozgony 69 2.38 %
Kalsa 68 2.35 %
Szepsi 58 2.00 %
Izdobabeszter 55 1.90 %
Jászóújfalu 53 1.83 %
Lengyelfalva 50 1.73 %
Szaláncújváros 48 1.66 %
Hernádgecse 47 1.62 %
Jászómindszent 46 1.59 %
Sároskőszeg 46 1.59 %
Hernádszentistván 46 1.59 %
Magyarbőd 44 1.52 %
Regeteruszka 42 1.45 %
Enyicke 40 1.38 %
Benyék 36 1.24 %
Tizsite 35 1.21 %
Abaújszina 34 1.17 %
Bolyár 32 1.10 %
Alsókemence 31 1.07 %
Tarcavajkóc 31 1.07 %
Kelecsenyborda 30 1.04 %
Alsóhutka 29 1.00 %
Hernádgönyű 29 1.00 %
Kassamindszent 28 0.97 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.86 %
Semse 25 0.86 %
Györke 24 0.83 %
Kassaolcsvár 21 0.73 %
Abaújharaszti 21 0.73 %
Felsőkemence 21 0.73 %
Balogd 21 0.73 %
Garbócbogdány 20 0.69 %
Ósvacsákány 20 0.69 %
Ósva 20 0.69 %
Felsőmecenzéf 20 0.69 %
Abaújrákos 18 0.62 %
Rudnok 18 0.62 %
Hernádzsadány 18 0.62 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.55 %
Felsőmislye 16 0.55 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 29.52 %
Jászómindszent 94 9.19 %
Szepsi 75 7.33 %
Stósz 68 6.65 %
Felsőmecenzéf 59 5.77 %
Jászó 40 3.91 %
Kisida 40 3.91 %
Hernádcsány 21 2.05 %
Rozgony 19 1.86 %
Makranc 18 1.76 %
Kassamindszent 17 1.66 %
Torna 16 1.56 %
Lengyelfalva 15 1.47 %
Rudnok 15 1.47 %
Hatkóc 15 1.47 %
Hernádszokoly 14 1.37 %
Királynép 11 1.08 %
Aranyida 11 1.08 %
Koksóbaksa 11 1.08 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.08 %
Jászóújfalu 10 0.98 %
Perény - Hím 9 0.88 %
Pány 9 0.88 %
Idabukóc 9 0.88 %
Garbócbogdány 8 0.78 %
Semse 8 0.78 %
Hernádszentistván 8 0.78 %
Nagyszalánc 8 0.78 %
Magyarbőd 8 0.78 %
Kassaolcsvár 8 0.78 %
Jánok 8 0.78 %
Izdobabeszter 7 0.68 %
Csécs 7 0.68 %
Felsőtőkés 7 0.68 %
Abaújszina 6 0.59 %
Kenyhec 6 0.59 %
Nagyida 6 0.59 %
Györke 6 0.59 %
Abaújszakaly 6 0.59 %
Benyék 6 0.59 %
Sároskőszeg 6 0.59 %
Felsőhutka 6 0.59 %
Abaújnádasd 5 0.49 %
Tarcavajkóc 5 0.49 %
Abos 5 0.49 %
Györgyi 5 0.49 %
Felsőmislye 5 0.49 %
Alsótőkés 5 0.49 %
Budamér 4 0.39 %
Rás 4 0.39 %
Kecerlipóc 4 0.39 %
Kecer 4 0.39 %
Kassabéla 4 0.39 %
Miglécnémeti 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Apátka 4 0.39 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.20 %
Sárosófalu 2 0.20 %
Ájfalucska 2 0.20 %
Tornaújfalu 2 0.20 %
Alsómislye 2 0.20 %
Tornahorváti 2 0.20 %
Nagyladna 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kisladna 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Újszállás 2 0.20 %
Tizsite 2 0.20 %
Abaújharaszti 2 0.20 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.92 %
Makranc 152 8.29 %
Buzita 107 5.83 %
Torna 92 5.02 %
Ránk 82 4.47 %
Csécs 79 4.31 %
Nagyida 72 3.93 %
Szeszta 65 3.54 %
Somodi 56 3.05 %
Debrőd 52 2.84 %
Perény - Hím 49 2.67 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.29 %
Reste 39 2.13 %
Tornaújfalu 36 1.96 %
Komaróc 35 1.91 %
Alsólánc 34 1.85 %
Áj 32 1.74 %
Abaújszina 32 1.74 %
Jánok 31 1.69 %
Zsarnó 30 1.64 %
Jászó 30 1.64 %
Pány 22 1.20 %
Péder 22 1.20 %
Bódvavendégi 19 1.04 %
Mecenzéf 13 0.71 %
Tornahorváti 12 0.65 %
Kecer 11 0.60 %
Hernádcsány 8 0.44 %
Izdobabeszter 8 0.44 %
Szádelő 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Jászóújfalu 7 0.38 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér