SK
NZ
.....

Sárkányfalva

Község

címer zászló
639 100% magyar 1910
228 61% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Sárkány
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šarkan
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsó-Macskás, Felső-Macskás, Gyiva, (Kaparáspuszta)
Koordináták:
47.85763168, 18.55357933
Terület:
13,64 km2
Rang:
község
Népesség:
385
Tszf. magasság:
131 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94342
Település kód:
503576
Szervezeti azonosító:
309290
Adóazonosító:
2021060602

A község a Garammenti-hátság keleti oldalának dombvidékén, a Párizs-patak völgyében, a Bélai-dombok északi lábánál fekszik, a Köbölkutat és Kőhídgyarmatot összekötő mellékút mentén, előbbitől 4,5 km-re keletre, utóbbitól 9 km-re nyugatra. Településrészei, Sárkányfalva és Gyiva, egymástól 1 km-re fekszenek, Gyiva a Párizs völgyében, Sárkányfalva valamivel magasabban, a Béla-dombok északi lejtőjén. Nyugatról Köbölkút és Szőgyén, északról Bart, keletről Libád, délkeletről Béla, délről pedig Szőgyén községekkel határos. Déli határát az 509-es főút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). 1976-ban hozzácsatolták Gyiva községet. A község két kataszteri területre oszlik: Sárkányfalva (4,98 km²) és Gyiva (8,66 km²). Területe 1939-hez képest 52 hektárral gyarapodott (4 %) a szomszédos Szőgyéntől átcsatolt terület révén.

Népesség

Sárkányfalvának és Gyivának együtt 1910-ben 642, 1921-ben 798, 1939-ben pedig 734, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Népességének csaknem felét 1939-1991 között elveszítette, majd 1991-2011 között a népességcsökkenés tovább folytatódott (7,6 %-al, 396-ról 366-ra csökkent a lakosságszám). A lakosság túlnyomó többsége (72,1 %) ma is magyar nemzetiségű, de a szlovákok aránya 1991-2011 között megháromszorozódott (5,3 %-ról 15,8 %-ra). A romák aránya 15,8 %. A lakosság háromnegyede (75,1 %) római katolikus vallású. 2011-ben a lakosság 77,6 %-a (284 fő) élt Sárkányfalván, 22,4 %-a (82 fő) pedig Gyiván.

Történelem

A falut 1247-ben Sarkan néven említették először. A Hont-Pázmány nembeli Becsend birtoka volt. Később a Pilis és Vécsey, majd a 15-16. században a Kapy és más családoké volt. A 17. században a Pálffy, Csery, Keglevich, a 18. században a Gyulay, a 19. században pedig a Koller, a Bertók és a Baldóczi családoké. A 20. században a Boronkayaké. 1593-ben 2, 1647-ben 4 portája adózott. 1715-ben szőlőkertje és 23 háza volt. 1787-ben 49 házában 249 lakos élt. 1828-ban 31 háza volt 256 lakossal, akik főként mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Eredeti neve Sárkány volt, 1907-ben hatósági úton a Sárkányfalva nevet állapították meg. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, 1938 és 1945 között pedig újra Magyarország része volt. 1976-ban hozzácsatolták Gyiva községet.

Mai jelentősége

Szűz Mária nevének szentelt római katolikus temploma 1810-ben épült, a ma szállodaként működő Boronkay-kastély a 19. század elején épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SÁRKÁNY. Tót falu Esztergom Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Köbölkúthoz nem meszsze, mellynek filiája, Szölgyénhez sem meszsze; határja jó, legelője alkalmatos, vagyonnyai külömbfélék, piatza Esztergomban. GYIVA. Gyéva. Magyar falu Esztergom Vármegyében, földes Ura Majthényi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Sárkányhoz közel, Köbölkúttól sem meszsze, legelője elég, fája épűletre, piatzozása Esztergomban, fogyatkozásai, hogy földgyeit a’ hegyeken, és réttyeit is néha a’ záporok járják, mellyek miatt, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sárkány, magyar falu, Esztergom, az uj rend sz. Komárom vgyében, kies völgyben, Gyiva, Libád, Béla, Köbölkut és Magyar-Szölgyén közt, Esztergomhoz 1 1/2 mfd. Lakja 298 kath., kiknek helyben egy dombon egyházuk van, melly Köbölkut fiókja. Határa dombos, de termékeny, részint televény, részint agyag föld lévén. A falu mellett levő rétség már kiszárittatott. Urbéri szántóföld 143 hold, rét 67 h., szőlő 278 kapa. A majorsági föld kiterjedése nem tudatik, de van erdeje is az uraságnak. Birják e kis falut Koller ur, kinek itt szép lakháza, gyönyörü 15 holdnyi angolkertje és gyümölcsöse van, és Bertók László özvegye. Gyiva, magyar falu, Esztergom, az uj rendezés szerint Komárom vmegyében, kis de termékeny határral, mellynek 5/6 része majorsági birtoka 1/2 b. Baldachinak, 1/2 Majthényinak: 150 kath. lak. A lakosok birnak 126 h. szántóföldet, 57 h. rétet, 301 kapa szőlőt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sárkányfalva, kisközség, a Párizs patak mellett. Van benne 67 ház, 406 magyar ajkú és róm. kath. vallású lakossal. Határa 1509 kat. hold. A Hunt-Pázmán nemzetség ősi birtoka, melyet az e nemzetségből származó Bechend bán fiai 1287 előtt sógoruknak, a Pilis nemzetségből származott Miklós comes fia Demeternek adtak, a ki ezt a birtokot 1287-ben a Zovárd nembeli Vécs fia Miklós fiainak, Miklósnak és Péternek adta el 35 márkáért. A XV. században a Sáros vármegyei Kapi család birtokába került. Kapi Menyhért a helység negyedrészét Attyai Miklós esztergomi olvasókanonoknak adta el 600 forintért, de még ebben az évben, nevezett Attyai Miklós azt Kapy Katalin, férjezett Sárkányi Pathy Károlynénak, karvai birtoka negyedrészéért cserébe adta. Az 1532. évi adóösszeírás szerint Károly Ferencz, 1549-ben és 1553-ban Csernaházy András, 1609-ben Csery Mihály, 1613-ban Keglevich János birtokában találjuk. 1593-ban 2, 1647-ben 4 portát írtak benne össze. 1632-ben Telegdy János, György és István, ezek után pedig Komáromy János és Bessenyey István szereztek itt birtokokat. Az 1696. évi összeírás szerint abban az évben kezdett települni, az összeíráskor csak 6 ily beköltözködő lakosa volt. Az 1732-1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint báró Gyulay Ferencz, Missics Mihály, Paksy (Paxi) István és Nedeczky Ferencz, 1755-ben ezeken kívül még Csery László volt itt birtokos. A XIX. század első felében a helység egyik felét a Nagymányai Koller, másikát a Bertók család bírta. A báró Baldácsy (Baldacci) családnak is volt itt birtoka. Eddigi neve Sárkány volt. Jelenlegi nevét az 1898. IV. törvényczikk alapján, az 1907. évi febr. 7-iki, 131.168/906. számú belügyminiszteri rendelet állapította meg. Temploma 1810 körül épült. Jelenlegi nagyobb birtokosa Boronkay Jenő. Határában van Kaparás puszta. Postája, távíró-állomása Köbölkút. Gyiva, magyar kisközség, a Párizs patak mellett, 37 házzal és 212 róm. kath. vallású lakossal. Határa 776 kat. hold. A XIII. század végén már önálló helységként említik az oklevelek. 1304-ben a Zovárd nembeli Zovárd szerez itt birtokot. 1439-ben Zsigmond király Pogánytelki István fiainak, Tamásnak és Bálintnak, valamint ezek rokonainak, Tatai Pálnak, Gyivai Dömjén fiának, Jakabnak, Belegi Domonkos fia Jakabnak adományozza. Az 1531. évi adóösszeírás szerint Gyiva János birtoka. A későbbi, XVI-XVII. századbeli adóösszeírásokban nem szerepel. Az 1720. évi összeírásban még csak puszta, mely ekkor Libádhoz tartozott. Az 1753. évi adóösszeírás Tersztyánszky József alispánt említi birtokosául; ekkor 6 katholikus jobbágy lakta. A XIX. század első felében a falu egyik részét a Majthényi, másikát a báró Baldacci család birta. Azonkívül Palóczy Ádámnak volt itt birtoka. Mostani földesura ifj. Paskusz Benő. Ide tartozik a Macskás puszta. A község utolsó postája, távíró- és vasúti állomása Köbölkút.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sárkányfalva. Már az Árpádok idején lakott hely. Első írott említése 1287-ből való, amikor is a Pilis-nembeli Miklós comes fia, Demeter itteni birtokát a Zovard nembeli Miklós fiainak, Miklósnak és Péternek eladja A XV. században a Kapy-család kezén találjuk. Későbbi birtokosként szerepel még itt Attyay Miklós kanonok, Károly Ferenc, a Csernaházy-, Csery-, Keglevich-, Telegdy-, Komáromy, Bessenyey-, majd a báró Gyulay-, Missich-, Paksy-, Boronkay-család. Hozzátartozik: Dohánypuszta. A község területe 1508 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 486. Gyiva. Már az Árpádházi királyok alatt benépesült, 1304-ben a Zovárdnemzetségbeli Zovárd a földesura. 1139-ben Pogány teleki István két fia, Tamás és Bálint, nemkülönben ezek rokonai: Tatai Pál, Gyivai Dömjén lia, Jakab és Belegi Domokos fia, Jakap kap rá donációt. A török alatt nyilván elpusztult, mert az egykorú adóösszeírásokban nem fordul elő, sőt még 1720-ban is csak pusztaként történik róla említés. 1753-ban Terstyánszky József volt a birtokosa. Hozzátartozik: Alsó- és Felsőmacskáspuszta. A község területe 777 kat hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 248.

Névelőfordulások
1247
Sarkan
1773
Sárkany,
1786
Schárkány,
1808
Sárkány, Ssarkan,
1863
Sárkány,
1907
Sárkányfalva,
1920
Šarkan,
1927
Šarkan, Sárkányfalva,
1938
Sárkányfalva,
1945
Šarkan, Sárkányfalva,
1948
Šarkan
1994
Sárkányfalva
2013
Sárkány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sárkányfalva (Šarkan) 1
Telefon: 0367592391
Fax: 0367520131

Honlap: sarkan.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Székelyová Beata (Független)

Képviselő-testület:
Beňo Štefan (Független)
Adamský Attila (Független)
Baloghová Magdaléna (Független)
Bányászová Judita (Független)
Porubsky Tibor (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Sárkányfalvai Községi Hivatal

Sárkányfalva 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 525 92%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
egyéb 26 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 572
magyarok 639 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 642
magyarok 746 98%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 758
magyarok 374 94%
szlovákok 21 5%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 396
magyarok 300 86%
szlovákok 37 11%
romák 3 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 350
magyarok 264 72%
szlovákok 58 16%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 44 12%
összlétszám 366
magyarok 228 61%
szlovákok 130 35%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 371
összlétszám 184
magyarok 161 88%
szlovákok 6 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 5%
egyéb 8 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 223
magyarok 220 99%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 461
magyarok 457 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 297
magyarok 289 97%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 293
Választási részvétel: 37.88 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Polgármester

Érvényes szavazólap: 110
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Székelyová Beata 110 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Beňo Štefan 89 Független
Adamský Attila 88 Független
Baloghová Magdaléna 88 Független
Bányászová Judita 80 Független
Porubsky Tibor 74 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 292
Választási részvétel: 35.62 %
Kiadott boríték: 104
Bedobott boríték: 104
Választásra jogosult: 293
Választási részvétel: 32.42 %
Kiadott boríték: 95
Bedobott boríték: 95
Választásra jogosult: 294
Választási részvétel: 27,21 %
Kiadott boríték: 80
Bedobott boríték: 80

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 99
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 76
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 86 86.87 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 7 7.07 % SMER - SD
Regan Belovič 3 3.03 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 2 2.02 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 1.01 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Peter Oremus 0 0.00 % Független
Milan Belica 1 1.08% SMER - SD
Iván Farkas 67 88.16 % SMK-MKP
Milan Belica 5 6.58 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 2 2.63 % Független
Ján Greššo 1 1.32 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 1 1.32 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Imrich Hugyivár 82 79.61% SMK-MKP
Iván Farkas 63 61.17% SMK-MKP
László Szigeti 59 57.28% SMK-MKP
Eva Čákvári 27 26.21% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 20 19.42% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Andrea Vitkóová 15 14.56% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 4 3.88% KDH, SMER - SD
Szabolcs Bolya 58 74.36% SMK-MKP
Iván Farkas 53 67.95% SMK-MKP
László Szigeti 44 56.41% SMK-MKP
Rita Pásztorová 13 16.67% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 11 14.10% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Andrea Vitkóová 7 8.97% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Brlai 4 5.13% ĽS Naše Slovensko
Jácint Kecskeméti 2 2.56% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 2 2.56% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 28.84 %
Muzsla 146 5.75 %
Köbölkút 86 3.39 %
Bény 81 3.19 %
Szőgyén 75 2.96 %
Nána 72 2.84 %
Garamkövesd 70 2.76 %
Kőhídgyarmat 65 2.56 %
Kéménd 52 2.05 %
Ebed 49 1.93 %
Kicsind 46 1.81 %
Csúz 44 1.73 %
Kisgyarmat 40 1.58 %
Bajta 37 1.46 %
Helemba 33 1.30 %
Szalka 33 1.30 %
Kürt 28 1.10 %
Kisújfalu 21 0.83 %
Bart 21 0.83 %
Béla 19 0.75 %
Für 16 0.63 %
Libád 15 0.59 %
Leléd 15 0.59 %
Ipolykiskeszi 14 0.55 %
Garampáld 12 0.47 %
Sárkányfalva 7 0.28 %
Párkány 890 26.70 %
Muzsla 479 14.37 %
Köbölkút 377 11.31 %
Kürt 297 8.91 %
Szőgyén 287 8.61 %
Kisújfalu 210 6.30 %
Bény 181 5.43 %
Szalka 178 5.34 %
Kéménd 151 4.53 %
Nána 127 3.81 %
Kőhídgyarmat 121 3.63 %
Garamkövesd 104 3.12 %
Helemba 93 2.79 %
Ebed 82 2.46 %
Für 82 2.46 %
Bart 71 2.13 %
Kisgyarmat 65 1.95 %
Csúz 64 1.92 %
Béla 61 1.83 %
Garampáld 55 1.65 %
Leléd 53 1.59 %
Sárkányfalva 53 1.59 %
Bajta 52 1.56 %
Kicsind 48 1.44 %
Ipolykiskeszi 44 1.32 %
Libád 42 1.26 %
Párkány 134 28.45 %
Muzsla 37 7.86 %
Szőgyén 27 5.73 %
Kürt 26 5.52 %
Köbölkút 24 5.10 %
Kicsind 22 4.67 %
Kőhídgyarmat 22 4.67 %
Bény 17 3.61 %
Kisújfalu 16 3.40 %
Kéménd 16 3.40 %
Szalka 13 2.76 %
Ebed 13 2.76 %
Für 12 2.55 %
Nána 12 2.55 %
Bart 10 2.12 %
Garamkövesd 10 2.12 %
Csúz 9 1.91 %
Kisgyarmat 8 1.70 %
Helemba 7 1.49 %
Ipolykiskeszi 7 1.49 %
Leléd 5 1.06 %
Béla 4 0.85 %
Libád 4 0.85 %
Sárkányfalva 2 0.42 %
Bajta 1 0.21 %
Garampáld 1 0.21 %
Párkány 409 39.59 %
Garamkövesd 217 21.01 %
Muzsla 69 6.68 %
Szőgyén 65 6.29 %
Kicsind 51 4.94 %
Köbölkút 45 4.36 %
Bény 43 4.16 %
Nána 43 4.16 %
Ebed 38 3.68 %
Bajta 37 3.58 %
Kőhídgyarmat 34 3.29 %
Kéménd 31 3.00 %
Bart 29 2.81 %
Csúz 29 2.81 %
Szalka 29 2.81 %
Kürt 28 2.71 %
Kisgyarmat 28 2.71 %
Helemba 23 2.23 %
Leléd 22 2.13 %
Ipolykiskeszi 18 1.74 %
Für 16 1.55 %
Béla 14 1.36 %
Garampáld 13 1.26 %
Libád 13 1.26 %
Sárkányfalva 11 1.06 %
Kisújfalu 10 0.97 %
Párkány 358 21.11 %
Köbölkút 52 3.07 %
Muzsla 41 2.42 %
Szőgyén 40 2.36 %
Kőhídgyarmat 31 1.83 %
Csúz 30 1.77 %
Garamkövesd 26 1.53 %
Kürt 20 1.18 %
Nána 17 1.00 %
Kéménd 13 0.77 %
Libád 11 0.65 %
Ebed 11 0.65 %
Bény 9 0.53 %
Kisújfalu 8 0.47 %
Szalka 8 0.47 %
Béla 7 0.41 %
Bart 7 0.41 %
Helemba 7 0.41 %
Ipolykiskeszi 6 0.35 %
Für 5 0.29 %
Kisgyarmat 4 0.24 %
Bajta 3 0.18 %
Kicsind 3 0.18 %
Sárkányfalva 2 0.12 %
Leléd 2 0.12 %
Garampáld 1 0.06 %
Párkány 852 27.17 %
Muzsla 360 11.48 %
Köbölkút 326 10.40 %
Kürt 264 8.42 %
Szőgyén 224 7.14 %
Kisújfalu 204 6.51 %
Bény 182 5.80 %
Szalka 170 5.42 %
Kéménd 132 4.21 %
Kőhídgyarmat 100 3.19 %
Nána 100 3.19 %
Garamkövesd 84 2.68 %
Ebed 81 2.58 %
Helemba 72 2.30 %
Für 69 2.20 %
Csúz 67 2.14 %
Bart 66 2.10 %
Bajta 50 1.59 %
Kisgyarmat 50 1.59 %
Béla 47 1.50 %
Sárkányfalva 44 1.40 %
Leléd 42 1.34 %
Ipolykiskeszi 36 1.15 %
Garampáld 35 1.12 %
Kicsind 35 1.12 %
Libád 29 0.92 %
Párkány 121 7.11 %
Csúz 40 2.35 %
Köbölkút 33 1.94 %
Kürt 26 1.53 %
Szőgyén 25 1.47 %
Muzsla 21 1.23 %
Bény 18 1.06 %
Nána 13 0.76 %
Für 11 0.65 %
Ipolykiskeszi 11 0.65 %
Kéménd 9 0.53 %
Kőhídgyarmat 8 0.47 %
Garamkövesd 6 0.35 %
Leléd 6 0.35 %
Helemba 5 0.29 %
Kisújfalu 5 0.29 %
Kicsind 5 0.29 %
Bajta 4 0.23 %
Sárkányfalva 4 0.23 %
Kisgyarmat 4 0.23 %
Bart 3 0.18 %
Ebed 3 0.18 %
Béla 3 0.18 %
Garampáld 2 0.12 %
Libád 2 0.12 %
Szalka 1 0.06 %
Párkány 436 36.98 %
Kicsind 129 10.94 %
Garamkövesd 111 9.41 %
Muzsla 109 9.25 %
Kéménd 79 6.70 %
Szőgyén 65 5.51 %
Köbölkút 63 5.34 %
Ebed 62 5.26 %
Bény 62 5.26 %
Kisgyarmat 61 5.17 %
Kőhídgyarmat 56 4.75 %
Nána 43 3.65 %
Helemba 41 3.48 %
Szalka 39 3.31 %
Bajta 38 3.22 %
Garampáld 33 2.80 %
Kürt 33 2.80 %
Csúz 29 2.46 %
Leléd 29 2.46 %
Bart 18 1.53 %
Kisújfalu 18 1.53 %
Ipolykiskeszi 17 1.44 %
Libád 17 1.44 %
Für 16 1.36 %
Sárkányfalva 13 1.10 %
Béla 11 0.93 %
Párkány 691 22.69 %
Köbölkút 484 15.89 %
Muzsla 362 11.88 %
Kürt 279 9.16 %
Szőgyén 266 8.73 %
Kisújfalu 221 7.26 %
Szalka 171 5.61 %
Bény 151 4.96 %
Kéménd 136 4.46 %
Nána 106 3.48 %
Kőhídgyarmat 90 2.95 %
Für 86 2.82 %
Ebed 76 2.50 %
Helemba 67 2.20 %
Bart 64 2.10 %
Csúz 63 2.07 %
Sárkányfalva 58 1.90 %
Kisgyarmat 57 1.87 %
Béla 51 1.67 %
Ipolykiskeszi 49 1.61 %
Bajta 49 1.61 %
Garampáld 42 1.38 %
Leléd 38 1.25 %
Garamkövesd 38 1.25 %
Kicsind 33 1.08 %
Libád 27 0.89 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
235 78.60%
VPN
34 11.37%
KSČ
20 6.69%
SPV
8 2.68%
Egyéb
2 0.67%
Érvényes szavazatok 299
Együttélés-MKDM
202 70.38%
Magyar Polgári Párt
61 21.25%
SDĽ
12 4.18%
HZDS
3 1.05%
ODÚ
3 1.05%
Egyéb
6 2.09%
Érvényes szavazatok 287
MK
213 84.19%
SP-VOĽBA
17 6.72%
KSS
7 2.77%
ZRS
6 2.37%
HZPCS
5 1.98%
ZPR-REP
2 0.79%
HZDS-RSS
2 0.79%
Egyéb
1 0.40%
Érvényes szavazatok 253
MKP
223 85.11%
SDK
16 6.11%
HZDS
9 3.44%
SDĽ
7 2.67%
MLHZP
3 1.15%
SNS
2 0.76%
SOP
2 0.76%
Érvényes szavazatok 262
MKP
185 87.68%
ANO
6 2.84%
SZS
4 1.90%
SDA
4 1.90%
SMER
3 1.42%
SNS
3 1.42%
SDKU
2 0.95%
KSS
1 0.47%
HZDS
1 0.47%
ROMA
1 0.47%
ROSA
1 0.47%
Érvényes szavazatok 211
MKP
161 89.44%
SMER
9 5.00%
ĽS HZDS
2 1.11%
SF
2 1.11%
SDKU DS
2 1.11%
SNS
1 0.56%
LB
1 0.56%
Misia 21
1 0.56%
NADEJ
1 0.56%
Érvényes szavazatok 180
MKP
82 45.81%
Most-Híd
76 42.46%
SDKU DS
5 2.79%
SMER
5 2.79%
SaS
4 2.23%
SNS
2 1.12%
KSS
1 0.56%
SDĽ
1 0.56%
Únia
1 0.56%
Paliho Kapurkova
1 0.56%
LSNS
1 0.56%
Érvényes szavazatok 179
MKP
87 52.73%
Most-Híd
59 35.76%
SMER SD
6 3.64%
OĽaNO
3 1.82%
99 Percent
3 1.82%
KDH
2 1.21%
SNS
2 1.21%
SaS
1 0.61%
NaS ns
1 0.61%
SDKU DS
1 0.61%
Érvényes szavazatok 165
MKP
52 46.43%
Most-Híd
33 29.46%
OĽANO-NOVA
6 5.36%
SME RODINA
5 4.46%
SaS
5 4.46%
SMER SD
3 2.68%
KDH
2 1.79%
MKDA-MKDSZ
2 1.79%
LSNS
2 1.79%
SZS
1 0.89%
SNS
1 0.89%
Érvényes szavazatok 112
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések