SK
KS
.....

Magyarbőd

Község

címer zászló
571 85% magyar 1910
21 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bidovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
(Cigánska kolónia), Csavica-patak, Dzél (Diel), Gödör, Hegyek (Hôrky), Herlányi-patak, Hosszak (Dlhé), Hosszakrépaföld (Repiská), Hájik, Kenderföldek (Konopiská), Kenyérmező (Chlebovisko), Kertekalja (Pod záhradami), Kertekaljabogdány (Bogdany), Kórós, Mocsár (Močiar), Nad Dialom, Nagyhegy (Veľká hora), Nyáravölgye (Letná dolina), Ortoviská, Pod záhradami, Rakottyás (Rakoťa), Rómska kolónia, Szőlő-hegy, Sztránya (Stráň), Úrrét (Pánske lúky), Záhumnie
Koordináták:
48.73667908, 21.43896103
Terület:
9,81 km2
Rang:
község
Népesség:
1508
Tszf. magasság:
249 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04445
Település kód:
521183
Szervezeti azonosító:
323977
Adóazonosító:
2021235821

Magyarbőd az Abaúji-hegyalja északi részén, az Ósva völgyének keleti oldalán, a Szőlő-hegy (299 m) nyugati lábánál, 241 méteres (határa 221-323 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re keletre, Hernádzsadánytól 19,5 km-re északkeletre, Kecertől 11 km-re délre, Gálszécstől pedig 20 km-re nyugatra. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt dombvidék, legmagasabb pontját (323 m) északkeleten, Magyarbőd, Ósvacsákány és Alsókemence hármashatáránál találjuk. 2010-ben területének 75,9 százalékát szántóföld (745 ha), 6,1 százalékát beépített terület (60 ha), 4,8 százalékát rét és legelő (47 ha), 3,7 százalékát erdő (36 ha) és 2,8 százalékát kertek (27 ha) foglalták el. A 20. század során több, mint kétszeresére nőtt belterülete (mely a 2010-es években is terjeszkedett délkelet felé) 1,6 km hosszan nyúlik el észak-déli irányban, 2018-ban területe mintegy 68 hektár volt. Külterületi lakott helye nincs, de a szomszédos Ósvacsákány romatelepének nagyobb része Magyarbőd kataszterében található. A község belterületét délről kerüli meg a 19-es (korábban 50-es) főút Kassát Gálszéccsel összekötő szakasza. A községet az 576-os út köti össze dél felé Györkén (3,5 km) és Regeteruszkán (6,5 km) keresztül Garbócbogdánnyal (10,5 km), észak felé pedig Ránkfüred (9 km) érintésével Varannóval (33 km). A 3295-ös út észak felé Bátyokon (5,5 km) keresztül Kecer felé teremt összeköttetést. Nyugatról Györgyi és Füzérnádaska, délnyugatról (rövid szakaszon) Ósva, délről és keletről Petőszinye, északkeletről Alsókemence, északról pedig Ósvacsákány községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Kassai, 1949-1960 között a Gálszécsi, majd 1960-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe (1910, 1921, 2011: 9,81 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Magyarbőd népessége 2011-ben 1371 fő volt, melynek 71,8 %-a volt szlovák, 21,8 %-a roma és 1,9 %-a (26 fő) magyar nemzetiségű. 2013-ban lakosságának egynegyede (25,6 %) a roma etnikumhoz tartozott, a roma lakosság zöme szegregáltan, a falu északi peremén kialakult telepen él. A történelmi magyar-szlovák nyelvhatáron, az egykori, jellegzetes ő-ző nyelvjárású Ósva-völgyi nyelvsziget északi szélén fekvő Magyarbőd egyben a szlovákiai magyar nyelvterület legészakabbi községe. A 20. század elejéig magyar többségű község magyar lakosságának zöme a 20. század második felében asszimilálódott, ma szórványnak tekinthető. 1991-ben 59 (5,5 %), 2001-ben 43 (3,7 %), 2011-ben pedig 26 (1,9 %) lakosa vallotta magyar nemzetiségűnek magát, a kettős identitás jelentőségét mutatja, hogy a magyar anyanyelvűek aránya (3,4 % - 47 fő) csaknem kétszerese a magyar nemzetiségűekének. 1880-ban lakosságának négyötöde (80,7 %), 1910-ben kilenctizede (91,5 %) volt magyar anyanyelvű, a csehszlovák népszámlálások során 1921-ben lakosságának 23,3 %-át, 1930-ban 32,0 %-át írták össze magyar nemzetiségűekként. 1910-ben a lakosság egytizede (10,9 %) volt cigány anyanyelvű, az 1930-as években a magukat szlováknak valló romák a lakosság mintegy egyötödét (kb. 150 fő) tették ki. 2011-ben a lakosság 43,0 %-a volt református (1921-ben még 70,0 %), 29,8 %-a római katolikus (1921-ben 21,3 %), 8,0 %-a pedig evangélikus (1921-ben 2,8 %) vallású. 1921-ben 22 (3,3 %), 1940-ben 6 izraelita vallású lakosa volt a községnek. A lakosság 7,2 %-a nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. Az 1880-1921 közötti időszakban Magyarbőd népessége stabilan alakult (626-689 fő között), 1921-1940 között azonban (elsősorban a környező szlovák falvakból való betelepülés révén) több, mint egyharmadával, 670 főről 909 főre nőtt a lakosság száma. Az 1970-1991 közötti időszak stagnálását a rendszerváltás után dinamikus növekedés váltotta fel, 1991-2017 között másfélszeresére (1073 főről 1575 főre) nőtt a község népessége, feltételezhetően részben a roma lakosság magas természetes szaporodása révén. Magyarbőd népessége (2011-ben 161 fő/km²) a járási átlag kétszerese.

Történelem

Első írásos említése 1276-ból „Beud” alakban ismert, későbbi okiratok „Bewd” (1299), „Bud” (1427), „Bwd” (1430), illetve „Beod” (1630) néven említik. Neve magyar eredetű, a „bő” (törzsfő) főnévből származik, a feltételezések szerint törzsfői szállásterület lehetett. A 13. század végén az Aba nemzetségé, majd 1293-ban a szinyei Pető család birtoka volt. 1397-ben I. Zsigmond király híveinek, Perényi Jánosnak és Miklósnak adományozta. 1427-ben 30 porta adózott a faluban. 1553-ban az ekkor Bői Mihály birtokában lévő falunak 30 portája volt (24 jobbágy és 6 zsellér). Lakossága a 16. században református hitre tért, a legkorábbi adat a bődi református egyházról 1565-ből való. 1598-ban Homonna György birtoka volt, ekkor 22 portája volt. Református templomát 1648-ban építették. 1715-ben 14 portája adózott. A 18. században magyar lakosságú maradt, a század végén Vályi András is magyar faluként írta le. Új református templomát 1793-ban építették ka1828-ban 78 háza és 560 lakosa volt. A község első pecsétje 1840-ből ismert. Magyarbőd temetőjében temették el az 1848. december 11-i budaméri csatában elesett magyar honvédek egy részét. 1851-ben 501 lakosából 400 volt református (79,8 %) és 70 római katolikus (14,0 %) vallású. 1880-ban 689, 1890-ben 641, 1900-ban 626, 1910-ben pedig 672 lakosa volt. 1890-ben 111 ház állt a községben. A 19. század végén egy tűzvészben az egész falu leégett, templomát is újra kellett építeni. 1905-ben az országos helységnévrendezés során kapta a hivatalos Magyarbőd nevet a korábban használt Bőd helyett. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 670, 1930-ban pedig 747 lakosa volt. A két világháború között kezdődött meg a korábban egyetlen utcából álló, mintegy 0,75 km hosszú falu belterületének terjeszkedése dél felé. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határvonalat Magyarbőd és Györke között húzta meg. Ekkor került sor a magyarbődi asszonytüntetésre a falu Magyarországhoz csatolása érdekében. 1939-1945 között a fasiszta szlovák bábállam határközsége volt. 1941-ben 179 háza és 909 lakosa volt. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét 1951-ben alapították. A hagyományos népviseletet az 1950-es évekig viselték Magyarbődön. 1964-ben megszűnt a magyar nyelvű oktatás a faluban, ami felgyorsította a magyar lakosság asszimilációját. A négyosztályos magyar iskola megszüntetésével párhuzamosan teljes szervezettségű (szlovák nyelvű) körzeti iskolát létesítettek. 1970-ben 1065, 1980-ban 1064, 1991-ben pedig 1073 lakosa volt. A 20. század második felében új utcák létesülték a falu történelmi központjától délre. Régi, az Ósva jobb partján fekvő cigánytelepét az 1990-es években felszámolták, de roma lakosai ma is szegregáltan élnek az egykori szövetkezetnek a rendszerváltás után teljesen felszámolt telephelye melletti utcában. Az 1990-es évektől a református istentiszteletek is többségükben szlovák nyelvűvé váltak Magyarbődön, ekkorra már jellemzően csak az idősek használták a magyar nyelvet. A község zászlaját és címerét 1997-ben fogadták el. 2001-ben 1150, 2011-ben 1371, 2017-ben pedig 1575 lakosa volt. 2017-ben a község határának déli részén, a Kenyérmező és a Rakottyás dűlőkben megkezdődött az D1-es autópálya új szakaszának építése.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Magyarbőd híres hagyományos népviseletéről és táncairól. Református temploma 1793-ban épült egy régebbi templom helyén, klasszicista stílusban. Temetőjében található a budaméri csatában elesett honvédek 1991-ben emelt emlékoszlopa, valamint számos 19. századi fejfa és kopjafa. Határában mezőgazdasági- és sportrepülőtér található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BŐD. Bidovcze. Jó magyar falu Abaúj Vármegyében, földes Ura Szerentsy Uraság, tsak nem egész Abaúj Vármegyében, leg jobb falu, akár népességét, akár sok, és termékeny szántó földgyeit tekintsed, meszéről látván, inkább Városnak, mint sem falunak gondolnád, régi magyar lakosai mivelik, kiket a’ múltt századokban nyomorúságai helyekböl ki nem kergethették, mivel tsak nem minden javai vagynak, Kassának szomszédságában lévén, vagyonnyait pénzé fordíthattya, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bööd, Bidowce, magyar falu, Abauj vgyében, 70 kath., 25 evang., 400 ref., 6 zsidó lak. Ref. anyatemplom. – Fekszik Kassához keletre 2 mfdnyire. F. u. gr. Szirmay Tamás.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Az Osva-patakon átkelve, Bőd kisközségbe érünk. Van 111 háza, 641 magyar és tót lakosa, postája. Táviró-állomása Kassa.

Helységnévtár

Böőd (Bőd, Bööjd, Kaszás-Bőd, Bidovci), rk. 71 Regete-Ruszka, gk. 18 Kelecsény, ág. 25 Felső-Kemence, REF. 544 Tiszáninnen, izr. 31 Rozgony.

Nyitrai Dezső

1905. 3. 8.
Iske - megszületett
Magyarbőd - egyházi szolgálatot végzett
Dunaradvány - egyházi szolgálatot végzett
Tusa - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1276
Beud
1299
Bewd
1427
Bud
1430
Bwd
1630
Beod
1773
Bőd, Bidowetz, Bidowcze
1786
Bőd
1808
Bőd, Beőd, Bídowce
1863
Böőd
1873
Bőd
1907
Magyarbőd
1920
Bydovce
1927
Bidovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Bidovce) 210
Telefon: 0556965512
Fax: 0557296728

Honlap: bidovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Azari Pavol (Független)

Képviselő-testület:
Hreha Ján (Független)
Bušová Eva (Független)
Šeňová Dominika (Független)
Rozman Jaroslav (Független)
Nosáľová Eva (NOVA)
Lombartová Mária (NOVA)
Buľko Juraj (NOVA)
Zámboriová Erika (ŠKV)
Sokol Ján (SMER-SD)
Független 44% Független 4 képviselö NOVA 33% NOVA 3 képviselö ŠKV 11% ŠKV 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
Magyarbődi Posta

Bidovce 210

Detský domov Nižná Kamenica

Administratívna budova, Bidovce 206

Kultúrne centrum Abova

Bidovce 206

Základná škola

Bidovce 209

Alapiskola

Bidovce 209

Óvoda

Bidovce 213

Magyarbődi Anyakönyvi Hivatal

Bidovce 210

Magyarbődi Községi Hivatal

Bidovce 210

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 556 81%
szlovákok 77 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
egyéb 46 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 689
magyarok 571 85%
szlovákok 24 4%
ruszinok 2 0%
romák 73 11%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 672
magyarok 156 23%
szlovákok 489 73%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 25 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 670
magyarok 59 5%
szlovákok 1005 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1073
magyarok 43 4%
szlovákok 1088 95%
ruszinok 0 0%
romák 13 1%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1150
magyarok 26 2%
szlovákok 984 72%
ruszinok 2 0%
romák 299 22%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 52 4%
összlétszám 1371
magyarok 21 1%
szlovákok 1557 96%
ruszinok 3 0%
romák 13 1%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 27 2%
összlétszám 1629
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1148
Választási részvétel: 63.5 %
Kiadott boríték: 729
Bedobott boríték: 715

Polgármester

Érvényes szavazólap: 710
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Azari Pavol 268 37.75 % Független
Čech Jozef 222 31.27 % Független
Lengyel Miroslav 108 15.21 % Független
Hreha Ján 79 11.13 % Független
Lehotský Pavol 33 4.65 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hreha Ján 302 Független
Sokol Ján 275 SMER-SD
Bušová Eva 241 Független
Nosáľová Eva 219 NOVA
Zámboriová Erika 212 ŠKV
Lombartová Mária 210 NOVA
Šeňová Dominika 205 Független
Buľko Juraj 194 NOVA
Rozman Jaroslav 189 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 33.33% SIEŤ 3 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö JEDNOTA-ĽSS 22.22% JEDNOTA-ĽSS 2 képviselö SDS 11.11% SDS 1 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö NOVA 33.33% NOVA 3 képviselö ŠKV 11.11% ŠKV 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1040
Választási részvétel: 16.25 %
Kiadott boríték: 169
Bedobott boríték: 169
Választásra jogosult: 1040
Választási részvétel: 9.81 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 1 132
Választási részvétel: 26,85 %
Kiadott boríték: 304
Bedobott boríték: 304

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 150
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 279
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 95 63.33 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 28 18.67 % KDS
Dominika Palaščáková 8 5.33 % NOVA
Rastislav Masnyk 5 3.33 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 4 2.67 % Független
Jozef Holečko 4 2.67 % Független
Marek Ďurán 3 2.00 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 2 1.33 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.67 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 31 30.69% KDS
Richard Raši 120 43.01 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 111 39.78 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jarmila Tkáčová 10 3.58 % SNS
Štefan Surmánek 7 2.51 % ĽSNS
Róbert Bačinský 7 2.51 % Független
Vladislav Stanko 6 2.15 % Független
Lukáš Sisák 4 1.43 % KSS
Karol Pataky 3 1.08 % MOST - HÍD, SKOK
Oliver Petrík 2 0.72 % JĽSS
Jozef Červeňák 2 0.72 % RIS
Adam Šepetka 2 0.72 % NAJ
Ján Struk 2 0.72 % SMS
Jaroslav Džunko 1 0.36 % Független
Rudolf Botka 1 0.36 % NP
Jozef Bobík 1 0.36 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 166
Érvényes szavazólap: 289
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Viliam Bačo 120 72.29% Független
Ľubomír Šimko 71 42.77% SMER - SD
Jozef Konkoly 41 24.70% SMER - SD
Michal Rečka 35 21.08% SMER - SD
František Petro 34 20.48% SMER - SD
Slavomír Horváth 23 13.86% SNS
Vojtech Staňo 23 13.86% SMER - SD
Ján Kokarda 20 12.05% Független
Radoslav Šimko 19 11.45% SNS
Ján Mikloš 18 10.84% KSS
Viktor Dulina 18 10.84% Független
Ladislav Vojtko 17 10.24% KSS
Štefan Markovič 16 9.64% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Beluscák 12 7.23% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 12 7.23% SZS
Róbert Čarny 12 7.23% SNS
Ján Marton 11 6.63% NOVA
Róbert Šándor 10 6.02% Független
Ivan Buchla 10 6.02% SNS
Miroslav Bačenko 9 5.42% Független
Viktor Sasák 9 5.42% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Petrík 9 5.42% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 9 5.42% NOVA
Jaroslav Pástor 8 4.82% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Bačo 8 4.82% SĽS
Norbert Krušinský 8 4.82% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Karol Dzugas 7 4.22% Független
Július Grulyo 7 4.22% Független
Roman Horváth 6 3.61% SRÚS
Tomáš Suchý 6 3.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Papáč 6 3.61% KSS
Elena Fialková 6 3.61% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Bartók 5 3.01% Független
Jozef Holečko 5 3.01% Független
Martin Baltes 5 3.01% SĽS
Miloš Barcal 4 2.41% Független
Ján Stanislav 4 2.41% SNS
Štefan Laczkó 4 2.41% 7 STATOČNÝCH
László Köteles 4 2.41% SMK-MKP
Monika Vargová 4 2.41% SNS
Ivan Hriczko 3 1.81% Független
Imrich Kohút 3 1.81% SĽS
Božena Letková 3 1.81% Független
Alexander Bimbo 3 1.81% SRÚS
László Iván 2 1.20% SMK-MKP
Marián Tóth 2 1.20% SaS
Rastislav Moric 2 1.20% 7 STATOČNÝCH
Ľubica Holováčová 2 1.20% SĽS
Anton Király 2 1.20% SMK-MKP
Jozef Koňa 2 1.20% SĽS
Jenő Csoltkó 2 1.20% Független
István Zachariaš 2 1.20% SMK-MKP
Vladimír Popovič 2 1.20% SMS
Peter Palaščák 1 0.60% SOĽ
Marián Kertész 1 0.60% PD
Ladislav Miko 1 0.60% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 1 0.60% SĽS
Elena Majancsíková 1 0.60% SĽS
Anton Medvec 1 0.60% Független
Mária Topoľančinová 1 0.60% ĽS-HZDS
Jozef Tischler 1 0.60% SĽS
Erika Zámboriová 153 52.94% ŠKV
Pavol Lehotský 94 32.53% Független
Martin Smrčo 69 23.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jarmila Vaňová 63 21.80% ŠKV
Michal Rečka 51 17.65% SMER-SD
Pavol Bujňák 46 15.92% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Viktor Dulina 45 15.57% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Imrich Bakši 45 15.57% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 44 15.22% SMER-SD
Ondrej Bernát 43 14.88% SMER-SD
Peter Solár 37 12.80% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Gedra 35 12.11% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 34 11.76% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Slavomír Horváth 32 11.07% SNS
Peter Derevjaník 30 10.38% SMER-SD
Ladislav Vojtko 29 10.03% KSS
Ivan Hriczko 29 10.03% ŠKV
Ján Kokarda 28 9.69% Független
Martin Baltes 24 8.30% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 20 6.92% Független
Marcela Demkeová 19 6.57% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 19 6.57% SMER-SD
István Zachariaš 18 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 15 5.19% Független
Ján Serbin 15 5.19% Független
Štefan Hudák 14 4.84% ĽS Naše Slovensko
Ervín Kompuš 13 4.50% NAJ
Mária Dulovičová 12 4.15% Független
Slavomír Borovský 12 4.15% DS
Ladislav Andrejanin 11 3.81% ÚSVIT
Martina Dutková 11 3.81% Független
Monika Gergelová 10 3.46% SNS
Július Pelegrin 10 3.46% Független
Július Beluscsák 10 3.46% Független
Anton Medvec 10 3.46% Független
Gabriel Böhm 8 2.77% Független
Peter Seman 7 2.42% KSS
Anetta Strýčková 7 2.42% Független
Mária Lacková 7 2.42% Független
Tibor Bráz 7 2.42% Független
Vojtech Farkaš 6 2.08% Független
Tamás Iván 5 1.73% SMK-MKP
Ladislav Bartók 5 1.73% MKDA-MKDSZ
Július Begala 5 1.73% Független
Miloš Barcal 5 1.73% Független
Gábor Szalay 4 1.38% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 4 1.38% SMK-MKP
Csaba Káposztás 4 1.38% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 4 1.38% SMK-MKP
Ján Horváth 4 1.38% Független
Jozef Hric 3 1.04% KSS
Jaroslav Pástor 3 1.04% MOST - HÍD
László Köteles 3 1.04% SMK-MKP
Augustín Köteles 3 1.04% NAJ
Tomáš Suchý 3 1.04% ŠANCA
Attila Oravecz 3 1.04% MOST - HÍD
Rudolf Varga 2 0.69% VZDOR
Jozef Krešák 2 0.69% ŠANCA
Anton Király 2 0.69% SMK-MKP
Július Grulyo 1 0.35% Független
Peter Kocai 1 0.35% NAJ
Alexander Horváth 1 0.35% MOST - HÍD
Elena Fialková 1 0.35% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 0.35% SMK-MKP
Norbert Krušinský 1 0.35% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 74.40 %
Torna 145 15.93 %
Buzita 141 15.49 %
Somodi 111 12.20 %
Makranc 110 12.09 %
Debrőd 109 11.98 %
Csécs 94 10.33 %
Szeszta 73 8.02 %
Jászó 69 7.58 %
Jánok 64 7.03 %
Perény - Hím 63 6.92 %
Komaróc 63 6.92 %
Áj 57 6.26 %
Reste 57 6.26 %
Szádudvarnok - Méhész 51 5.60 %
Tornaújfalu 49 5.38 %
Alsólánc 48 5.27 %
Zsarnó 47 5.16 %
Bódvavendégi 40 4.40 %
Nagyida 40 4.40 %
Péder 40 4.40 %
Abaújszina 33 3.63 %
Pány 22 2.42 %
Mecenzéf 21 2.31 %
Jászómindszent 12 1.32 %
Tornahorváti 12 1.32 %
Szádelő 12 1.32 %
Kenyhec 11 1.21 %
Miglécnémeti 11 1.21 %
Stósz 7 0.77 %
Kisida 7 0.77 %
Felsőmecenzéf 5 0.55 %
Hernádcsány 4 0.44 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Kassamindszent 4 0.44 %
Magyarbőd 4 0.44 %
Jászóújfalu 3 0.33 %
Felsőtőkés 3 0.33 %
Koksóbaksa 3 0.33 %
Izdobabeszter 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Petőszinye 3 0.33 %
Rás 2 0.22 %
Baska 2 0.22 %
Hernádszentistván 2 0.22 %
Benyék 2 0.22 %
Felsőcsáj 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Patacskő 2 0.22 %
Alsókemence 2 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.22 %
Györke 2 0.22 %
Alsómislye 2 0.22 %
Alsótőkés 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Kisladna 1 0.11 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 10.53 %
Torna 110 3.57 %
Kecer 63 2.04 %
Szepsi 47 1.52 %
Mecenzéf 28 0.91 %
Áj 16 0.52 %
Buzita 14 0.45 %
Jászómindszent 13 0.42 %
Csécs 11 0.36 %
Jászóújfalu 10 0.32 %
Kisida 9 0.29 %
Abaújszakaly 9 0.29 %
Györke 8 0.26 %
Kenyhec 8 0.26 %
Hernádcsány 8 0.26 %
Tornaújfalu 7 0.23 %
Abos 7 0.23 %
Izdobabeszter 7 0.23 %
Abaújszina 6 0.19 %
Stósz 6 0.19 %
Budamér 5 0.16 %
Hernádszentistván 5 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.16 %
Hernádszokoly 5 0.16 %
Pány 5 0.16 %
Enyicke 5 0.16 %
Benyék 5 0.16 %
Semse 5 0.16 %
Bolyár 5 0.16 %
Hernádzsadány 4 0.13 %
Rozgony 4 0.13 %
Debrőd 4 0.13 %
Koksóbaksa 4 0.13 %
Nagyida 4 0.13 %
Miglécnémeti 4 0.13 %
Zsarnó 4 0.13 %
Alsókemence 4 0.13 %
Lapispatakújtelep 4 0.13 %
Szeszta 3 0.10 %
Hilyó 3 0.10 %
Komaróc 3 0.10 %
Nagyszalánc 3 0.10 %
Alsólánc 3 0.10 %
Patacskő 3 0.10 %
Sároskőszeg 3 0.10 %
Felsőmislye 3 0.10 %
Felsőmecenzéf 3 0.10 %
Szaláncújváros 3 0.10 %
Ránk 3 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.10 %
Alsómislye 3 0.10 %
Rudnok 3 0.10 %
Baska 3 0.10 %
Perény - Hím 3 0.10 %
Lapispatak 2 0.06 %
Lengyelfalva 2 0.06 %
Makranc 2 0.06 %
Petőszinye 2 0.06 %
Alsóhutka 2 0.06 %
Felsőtőkés 2 0.06 %
Aranyida 2 0.06 %
Királynép 2 0.06 %
Kassamindszent 2 0.06 %
Garbócbogdány 2 0.06 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 37.22 %
Buzita 223 16.24 %
Csécs 84 6.12 %
Perény - Hím 79 5.75 %
Torna 77 5.61 %
Szeszta 77 5.61 %
Reste 67 4.88 %
Makranc 66 4.81 %
Komaróc 55 4.01 %
Debrőd 55 4.01 %
Somodi 53 3.86 %
Alsólánc 51 3.71 %
Nagyida 49 3.57 %
Tornaújfalu 38 2.77 %
Jászó 37 2.69 %
Áj 37 2.69 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.33 %
Zsarnó 31 2.26 %
Péder 30 2.18 %
Abaújszina 29 2.11 %
Jánok 28 2.04 %
Bódvavendégi 25 1.82 %
Mecenzéf 15 1.09 %
Semse 11 0.80 %
Pány 10 0.73 %
Kenyhec 9 0.66 %
Hernádcsány 9 0.66 %
Tornahorváti 8 0.58 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Miglécnémeti 8 0.58 %
Györke 7 0.51 %
Enyicke 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Kisida 5 0.36 %
Izdobabeszter 5 0.36 %
Jászómindszent 5 0.36 %
Hernádszentistván 5 0.36 %
Regeteruszka 4 0.29 %
Királynép 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 11.19 %
Jászómindszent 108 6.57 %
Stósz 76 4.62 %
Felsőmecenzéf 50 3.04 %
Szepsi 38 2.31 %
Kisida 36 2.19 %
Hernádcsány 24 1.46 %
Jászó 24 1.46 %
Kassamindszent 24 1.46 %
Jászóújfalu 22 1.34 %
Kassabéla 19 1.16 %
Rozgony 18 1.09 %
Budamér 18 1.09 %
Hernádszokoly 17 1.03 %
Semse 17 1.03 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.91 %
Sároskőszeg 15 0.91 %
Felsőtőkés 14 0.85 %
Kassaolcsvár 14 0.85 %
Csécs 12 0.73 %
Lengyelfalva 12 0.73 %
Torna 12 0.73 %
Izdobabeszter 12 0.73 %
Hernádszentistván 12 0.73 %
Idabukóc 11 0.67 %
Aranyida 11 0.67 %
Lapispatak 11 0.67 %
Koksóbaksa 10 0.61 %
Felsőmislye 9 0.55 %
Alsótőkés 9 0.55 %
Tarcavajkóc 8 0.49 %
Abaújszakaly 8 0.49 %
Tizsite 8 0.49 %
Baska 8 0.49 %
Hatkóc 7 0.43 %
Szalánchuta 7 0.43 %
Enyicke 7 0.43 %
Abaújnádasd 7 0.43 %
Nagyida 7 0.43 %
Abaújszina 7 0.43 %
Hilyó 7 0.43 %
Perény - Hím 7 0.43 %
Magyarbőd 7 0.43 %
Hernádgecse 7 0.43 %
Nagyszalánc 7 0.43 %
Györke 6 0.36 %
Garbócbogdány 6 0.36 %
Makranc 6 0.36 %
Lapispatakújtelep 6 0.36 %
Kelecsenyborda 6 0.36 %
Kecer 6 0.36 %
Királynép 6 0.36 %
Hernádzsadány 6 0.36 %
Rás 5 0.30 %
Pány 5 0.30 %
Rudnok 5 0.30 %
Kisladna 5 0.30 %
Terebő 5 0.30 %
Hernádgönyű 4 0.24 %
Buzita 4 0.24 %
Ájfalucska 4 0.24 %
Abaújharaszti 4 0.24 %
Zsarnó 4 0.24 %
Kalsa 4 0.24 %
Petőszinye 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Nagyladna 4 0.24 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Györgyi 3 0.18 %
Abaújrákos 3 0.18 %
Apátka 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Alsómislye 3 0.18 %
Abos 3 0.18 %
Alsóhutka 3 0.18 %
Benyék 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Újszállás 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Ósva 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Balogd 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Regeteruszka 2 0.12 %
Bátyok 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Bölzse 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Bódvavendégi 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 71.54 %
Buzita 84 11.38 %
Torna 66 8.94 %
Makranc 50 6.78 %
Szeszta 45 6.10 %
Csécs 39 5.28 %
Debrőd 38 5.15 %
Áj 31 4.20 %
Somodi 30 4.07 %
Tornaújfalu 30 4.07 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.79 %
Nagyida 27 3.66 %
Perény - Hím 26 3.52 %
Alsólánc 26 3.52 %
Zsarnó 26 3.52 %
Jánok 26 3.52 %
Reste 23 3.12 %
Péder 22 2.98 %
Jászó 22 2.98 %
Bódvavendégi 21 2.85 %
Rudnok 17 2.30 %
Komaróc 17 2.30 %
Mecenzéf 15 2.03 %
Jászómindszent 13 1.76 %
Hernádcsány 13 1.76 %
Abaújszina 12 1.63 %
Tornahorváti 11 1.49 %
Miglécnémeti 9 1.22 %
Pány 9 1.22 %
Kassamindszent 8 1.08 %
Aranyida 7 0.95 %
Stósz 6 0.81 %
Izdobabeszter 6 0.81 %
Jászóújfalu 6 0.81 %
Györke 6 0.81 %
Rás 6 0.81 %
Enyicke 5 0.68 %
Ránk 5 0.68 %
Lapispatak 4 0.54 %
Patacskő 4 0.54 %
Sároskőszeg 4 0.54 %
Kisida 4 0.54 %
Alsómislye 4 0.54 %
Hernádgecse 4 0.54 %
Koksóbaksa 3 0.41 %
Felsőmecenzéf 3 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.41 %
Hernádszokoly 3 0.41 %
Szalánchuta 3 0.41 %
Kenyhec 3 0.41 %
Abaújszakaly 3 0.41 %
Garbócbogdány 3 0.41 %
Semse 3 0.41 %
Alsótőkés 3 0.41 %
Szádelő 2 0.27 %
Tarcavajkóc 2 0.27 %
Hernádzsadány 2 0.27 %
Hilyó 2 0.27 %
Magyarbőd 2 0.27 %
Nagyszalánc 2 0.27 %
Kisszalánc 2 0.27 %
Kassabéla 2 0.27 %
Budamér 2 0.27 %
Hernádgönyű 2 0.27 %
Bolyár 2 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.27 %
Petőszinye 2 0.27 %
Kalsa 2 0.27 %
Felsőtőkés 2 0.27 %
Kisladna 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Eszkáros 1 0.14 %
Sárosófalu 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Tizsite 1 0.14 %
Rozgony 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Felsőmislye 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Kelecsenyborda 1 0.14 %
Kassaolcsvár 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 14.04 %
Hernádszentistván 216 11.80 %
Sároskőszeg 164 8.96 %
Hernádszokoly 138 7.54 %
Budamér 79 4.32 %
Rozgony 58 3.17 %
Kassabéla 40 2.19 %
Abos 40 2.19 %
Kassamindszent 39 2.13 %
Kisida 37 2.02 %
Terebő 34 1.86 %
Hernádcsány 30 1.64 %
Enyicke 28 1.53 %
Jászómindszent 28 1.53 %
Királynép 28 1.53 %
Szepsi 26 1.42 %
Tarcavajkóc 25 1.37 %
Koksóbaksa 23 1.26 %
Izdobabeszter 23 1.26 %
Lapispatak 19 1.04 %
Benyék 18 0.98 %
Hernádzsadány 18 0.98 %
Kisladna 18 0.98 %
Felsőmislye 17 0.93 %
Rás 17 0.93 %
Hernádgecse 17 0.93 %
Nagyszalánc 16 0.87 %
Kassaolcsvár 16 0.87 %
Lapispatakújtelep 15 0.82 %
Kenyhec 15 0.82 %
Alsómislye 15 0.82 %
Eszkáros 14 0.77 %
Baska 14 0.77 %
Regeteruszka 14 0.77 %
Alsótőkés 14 0.77 %
Perény - Hím 13 0.71 %
Bölzse 13 0.71 %
Abaújnádasd 13 0.71 %
Csécs 12 0.66 %
Hatkóc 12 0.66 %
Nagyladna 12 0.66 %
Lengyelfalva 12 0.66 %
Aranyida 12 0.66 %
Abaújszina 11 0.60 %
Semse 11 0.60 %
Felsőhutka 11 0.60 %
Mecenzéf 11 0.60 %
Garbócbogdány 10 0.55 %
Kalsa 10 0.55 %
Buzita 10 0.55 %
Jászóújfalu 10 0.55 %
Torna 10 0.55 %
Kecer 10 0.55 %
Magyarbőd 10 0.55 %
Felsőtőkés 10 0.55 %
Györke 10 0.55 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.44 %
Idabukóc 8 0.44 %
Alsókemence 8 0.44 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 21.14 %
Szepsi 178 9.60 %
Csécs 34 1.83 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.73 %
Áj 31 1.67 %
Makranc 29 1.56 %
Somodi 26 1.40 %
Tornaújfalu 25 1.35 %
Jánok 23 1.24 %
Perény - Hím 20 1.08 %
Zsarnó 20 1.08 %
Bódvavendégi 18 0.97 %
Mecenzéf 14 0.76 %
Szeszta 14 0.76 %
Tornahorváti 14 0.76 %
Jászó 12 0.65 %
Buzita 11 0.59 %
Debrőd 11 0.59 %
Kenyhec 11 0.59 %
Nagyida 10 0.54 %
Pány 10 0.54 %
Péder 8 0.43 %
Hernádcsány 6 0.32 %
Rozgony 6 0.32 %
Kisida 5 0.27 %
Hernádgecse 5 0.27 %
Reste 5 0.27 %
Ájfalucska 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Alsólánc 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Magyarbőd 3 0.16 %
Garbócbogdány 3 0.16 %
Izdobabeszter 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Komaróc 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Abos 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Abaújszina 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Hilyó 2 0.11 %
Eszkáros 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Hernádgönyű 2 0.11 %
Budamér 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Idabukóc 2 0.11 %
Szalánchuta 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Kecer 1 0.05 %
Tizsite 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Alsómislye 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Balogd 1 0.05 %
Györke 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.94 %
Torna 20 1.34 %
Csécs 12 0.80 %
Jászó 11 0.73 %
Tornaújfalu 10 0.67 %
Rozgony 10 0.67 %
Nagyida 10 0.67 %
Buzita 8 0.53 %
Somodi 8 0.53 %
Makranc 7 0.47 %
Zsarnó 6 0.40 %
Reste 6 0.40 %
Lapispatak 6 0.40 %
Idabukóc 6 0.40 %
Debrőd 5 0.33 %
Jánok 5 0.33 %
Perény - Hím 5 0.33 %
Abaújszina 5 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Tornahorváti 4 0.27 %
Szeszta 4 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Kisida 3 0.20 %
Györke 3 0.20 %
Ránk 3 0.20 %
Terebő 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.13 %
Bódvavendégi 2 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.13 %
Hernádcsány 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Kenyhec 2 0.13 %
Mecenzéf 2 0.13 %
Abos 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Abaújszakaly 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Jászómindszent 1 0.07 %
Pány 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Alsótőkés 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Kassabéla 1 0.07 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 11.16 %
Szepsi 82 6.83 %
Csécs 20 1.67 %
Tornaújfalu 18 1.50 %
Nagyida 17 1.42 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.25 %
Buzita 12 1.00 %
Áj 12 1.00 %
Szeszta 12 1.00 %
Somodi 11 0.92 %
Bódvavendégi 11 0.92 %
Zsarnó 10 0.83 %
Jászó 10 0.83 %
Makranc 10 0.83 %
Mecenzéf 9 0.75 %
Péder 9 0.75 %
Jászómindszent 8 0.67 %
Tornahorváti 8 0.67 %
Perény - Hím 7 0.58 %
Eszkáros 6 0.50 %
Hernádcsány 6 0.50 %
Abaújszina 6 0.50 %
Alsólánc 5 0.42 %
Kassamindszent 5 0.42 %
Reste 5 0.42 %
Jánok 4 0.33 %
Budamér 4 0.33 %
Baska 4 0.33 %
Kenyhec 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Hernádzsadány 4 0.33 %
Debrőd 4 0.33 %
Komaróc 4 0.33 %
Magyarbőd 4 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Hernádszentistván 3 0.25 %
Kecer 3 0.25 %
Abaújnádasd 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Pány 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Semse 3 0.25 %
Györke 2 0.17 %
Abaújszakaly 2 0.17 %
Koksóbaksa 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújrákos 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Rozgony 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.17 %
Szádelő 2 0.17 %
Benyék 2 0.17 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Alsómislye 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Újszállás 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Hernádszokoly 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Patacskő 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Kisida 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.06 %
Torna 295 12.43 %
Jászó 262 11.04 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.31 %
Mecenzéf 91 3.83 %
Buzita 78 3.29 %
Szeszta 60 2.53 %
Zsarnó 56 2.36 %
Somodi 52 2.19 %
Tornaújfalu 50 2.11 %
Áj 47 1.98 %
Jászóújfalu 38 1.60 %
Debrőd 35 1.47 %
Bódvavendégi 33 1.39 %
Csécs 33 1.39 %
Alsólánc 29 1.22 %
Perény - Hím 28 1.18 %
Jánok 26 1.10 %
Szádelő 24 1.01 %
Abaújszina 23 0.97 %
Komaróc 22 0.93 %
Nagyida 20 0.84 %
Makranc 20 0.84 %
Reste 20 0.84 %
Péder 17 0.72 %
Felsőmecenzéf 14 0.59 %
Tornahorváti 11 0.46 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.31 %
Makranc 115 8.60 %
Csécs 73 5.46 %
Torna 68 5.09 %
Buzita 39 2.92 %
Perény - Hím 36 2.69 %
Tornaújfalu 35 2.62 %
Jánok 30 2.24 %
Pány 26 1.94 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.87 %
Nagyida 23 1.72 %
Mecenzéf 23 1.72 %
Zsarnó 22 1.65 %
Áj 22 1.65 %
Szeszta 20 1.50 %
Györke 19 1.42 %
Komaróc 19 1.42 %
Péder 18 1.35 %
Somodi 17 1.27 %
Jászó 16 1.20 %
Reste 16 1.20 %
Debrőd 15 1.12 %
Kisida 14 1.05 %
Jászómindszent 14 1.05 %
Kenyhec 12 0.90 %
Alsólánc 12 0.90 %
Bódvavendégi 10 0.75 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.67 %
Sároskőszeg 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Budamér 8 0.60 %
Rozgony 8 0.60 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Hernádszentistván 7 0.52 %
Hernádszokoly 6 0.45 %
Izdobabeszter 6 0.45 %
Semse 6 0.45 %
Tornahorváti 6 0.45 %
Abaújszina 6 0.45 %
Idabukóc 6 0.45 %
Abos 6 0.45 %
Hilyó 6 0.45 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.76 %
Rozgony 83 4.21 %
Izdobabeszter 61 3.09 %
Kisida 61 3.09 %
Kassamindszent 53 2.69 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.64 %
Györgyi 51 2.59 %
Hernádcsány 50 2.54 %
Jászómindszent 46 2.33 %
Györke 45 2.28 %
Alsókemence 44 2.23 %
Szepsi 42 2.13 %
Sároskőszeg 42 2.13 %
Kassaolcsvár 41 2.08 %
Regeteruszka 40 2.03 %
Garbócbogdány 39 1.98 %
Budamér 37 1.88 %
Petőszinye 37 1.88 %
Bolyár 36 1.83 %
Mecenzéf 36 1.83 %
Kelecsenyborda 36 1.83 %
Nagyszalánc 33 1.67 %
Benyék 31 1.57 %
Felsőmislye 29 1.47 %
Koksóbaksa 28 1.42 %
Tarcavajkóc 28 1.42 %
Csécs 28 1.42 %
Idabukóc 27 1.37 %
Ránkfüred 27 1.37 %
Lapispatak 27 1.37 %
Kecer 25 1.27 %
Alsótőkés 25 1.27 %
Királynép 25 1.27 %
Felsőcsáj 24 1.22 %
Lengyelfalva 24 1.22 %
Hernádzsadány 24 1.22 %
Rás 23 1.17 %
Hernádszentistván 23 1.17 %
Bátyok 23 1.17 %
Felsőkemence 22 1.12 %
Alsómislye 22 1.12 %
Kassabéla 21 1.06 %
Kalsa 20 1.01 %
Hernádszokoly 20 1.01 %
Füzérnádaska 18 0.91 %
Hernádgecse 18 0.91 %
Baska 18 0.91 %
Semse 17 0.86 %
Ránk 16 0.81 %
Tizsite 16 0.81 %
Torna 15 0.76 %
Abaújszakaly 15 0.76 %
Enyicke 15 0.76 %
Ósvacsákány 15 0.76 %
Aranyida 15 0.76 %
Hilyó 14 0.71 %
Alsóhutka 14 0.71 %
Abaújnádasd 14 0.71 %
Kenyhec 14 0.71 %
Jászó 14 0.71 %
Ósva 14 0.71 %
Abaújszina 13 0.66 %
Jászóújfalu 13 0.66 %
Abaújrákos 13 0.66 %
Abaújharaszti 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Stósz 12 0.61 %
Szaláncújváros 12 0.61 %
Szeszta 11 0.56 %
Lapispatakújtelep 11 0.56 %
Somodi 11 0.56 %
Abos 11 0.56 %
Kecerlipóc 10 0.51 %
Felsőhutka 10 0.51 %
Terebő 10 0.51 %
Eszkáros 10 0.51 %
Sárosófalu 10 0.51 %
Balogd 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Bölzse 9 0.46 %
Alsócsáj 8 0.41 %
Szalánchuta 8 0.41 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 12.53 %
Somodi 42 2.69 %
Kecer 28 1.79 %
Mecenzéf 22 1.41 %
Jászómindszent 16 1.02 %
Nagyida 14 0.90 %
Magyarbőd 13 0.83 %
Jászóújfalu 13 0.83 %
Torna 12 0.77 %
Csécs 10 0.64 %
Hernádcsány 8 0.51 %
Buzita 8 0.51 %
Szepsi 8 0.51 %
Kisida 8 0.51 %
Stósz 7 0.45 %
Patacskő 6 0.38 %
Abaújszina 6 0.38 %
Koksóbaksa 4 0.26 %
Felsőmecenzéf 4 0.26 %
Györke 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Abaújszakaly 4 0.26 %
Kenyhec 4 0.26 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.26 %
Abaújnádasd 4 0.26 %
Hilyó 3 0.19 %
Rozgony 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Regeteruszka 3 0.19 %
Budamér 3 0.19 %
Terebő 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Tarcavajkóc 3 0.19 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Hernádgecse 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Györgyi 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Ósvacsákány 2 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Kelecsenyborda 2 0.13 %
Garbócbogdány 2 0.13 %
Izdobabeszter 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Perény - Hím 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Idabukóc 1 0.06 %
Makranc 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Nagyladna 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Enyicke 1 0.06 %
Ránkfüred 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.00 %
Rozgony 63 3.71 %
Hernádcsány 61 3.59 %
Jászómindszent 59 3.47 %
Kassamindszent 46 2.71 %
Mecenzéf 42 2.47 %
Izdobabeszter 37 2.18 %
Magyarbőd 35 2.06 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.06 %
Kisida 33 1.94 %
Nagyida 31 1.82 %
Györke 27 1.59 %
Enyicke 27 1.59 %
Hernádgecse 26 1.53 %
Jászó 26 1.53 %
Hernádzsadány 25 1.47 %
Kassaolcsvár 23 1.35 %
Csécs 23 1.35 %
Sároskőszeg 22 1.29 %
Hernádszentistván 22 1.29 %
Koksóbaksa 22 1.29 %
Lapispatak 21 1.24 %
Tarcavajkóc 21 1.24 %
Budamér 20 1.18 %
Nagyszalánc 20 1.18 %
Regeteruszka 19 1.12 %
Somodi 19 1.12 %
Királynép 19 1.12 %
Felsőmislye 19 1.12 %
Makranc 19 1.12 %
Felsőmecenzéf 19 1.12 %
Hernádszokoly 17 1.00 %
Alsómislye 17 1.00 %
Lengyelfalva 17 1.00 %
Baska 16 0.94 %
Semse 16 0.94 %
Abaújnádasd 15 0.88 %
Kecer 14 0.82 %
Stósz 14 0.82 %
Garbócbogdány 14 0.82 %
Idabukóc 14 0.82 %
Abaújszakaly 14 0.82 %
Torna 13 0.76 %
Kassabéla 13 0.76 %
Tizsite 12 0.71 %
Györgyi 12 0.71 %
Bölzse 12 0.71 %
Eszkáros 12 0.71 %
Kisladna 12 0.71 %
Pány 12 0.71 %
Füzérnádaska 11 0.65 %
Alsóhutka 11 0.65 %
Kenyhec 11 0.65 %
Perény - Hím 11 0.65 %
Petőszinye 10 0.59 %
Alsókemence 10 0.59 %
Benyék 10 0.59 %
Abaújszina 10 0.59 %
Szeszta 9 0.53 %
Hilyó 9 0.53 %
Jászóújfalu 9 0.53 %
Lapispatakújtelep 9 0.53 %
Felsőhutka 9 0.53 %
Hernádgönyű 9 0.53 %
Ósva 9 0.53 %
Bolyár 8 0.47 %
Alsótőkés 8 0.47 %
Aranyida 8 0.47 %
Zsarnó 8 0.47 %
Alsócsáj 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Kelecsenyborda 7 0.41 %
Bátyok 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Abos 7 0.41 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.24 %
Felsőtőkés 4 0.24 %
Ránk 4 0.24 %
Komaróc 4 0.24 %
Felsőkemence 4 0.24 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.52 %
Lapispatak 242 7.27 %
Budamér 158 4.75 %
Mecenzéf 114 3.43 %
Hernádcsány 106 3.19 %
Lapispatakújtelep 98 2.94 %
Koksóbaksa 86 2.58 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.40 %
Nagyszalánc 77 2.31 %
Királynép 76 2.28 %
Abaújnádasd 76 2.28 %
Kecer 74 2.22 %
Stósz 74 2.22 %
Kisida 74 2.22 %
Rozgony 69 2.07 %
Kalsa 68 2.04 %
Szepsi 58 1.74 %
Izdobabeszter 55 1.65 %
Jászóújfalu 53 1.59 %
Lengyelfalva 50 1.50 %
Szaláncújváros 48 1.44 %
Hernádgecse 47 1.41 %
Jászómindszent 46 1.38 %
Sároskőszeg 46 1.38 %
Hernádszentistván 46 1.38 %
Magyarbőd 44 1.32 %
Regeteruszka 42 1.26 %
Enyicke 40 1.20 %
Benyék 36 1.08 %
Tizsite 35 1.05 %
Abaújszina 34 1.02 %
Bolyár 32 0.96 %
Alsókemence 31 0.93 %
Tarcavajkóc 31 0.93 %
Kelecsenyborda 30 0.90 %
Alsóhutka 29 0.87 %
Hernádgönyű 29 0.87 %
Kassamindszent 28 0.84 %
Sárosófalu 26 0.78 %
Petőszinye 26 0.78 %
Hernádszokoly 26 0.78 %
Újszállás 25 0.75 %
Semse 25 0.75 %
Györke 24 0.72 %
Kassaolcsvár 21 0.63 %
Abaújharaszti 21 0.63 %
Felsőkemence 21 0.63 %
Balogd 21 0.63 %
Garbócbogdány 20 0.60 %
Ósvacsákány 20 0.60 %
Ósva 20 0.60 %
Felsőmecenzéf 20 0.60 %
Abaújrákos 18 0.54 %
Rudnok 18 0.54 %
Hernádzsadány 18 0.54 %
Kassabéla 17 0.51 %
Szalánchuta 17 0.51 %
Györgyi 17 0.51 %
Alsótőkés 16 0.48 %
Felsőmislye 16 0.48 %
Csécs 15 0.45 %
Bunyita 14 0.42 %
Modrafalva 14 0.42 %
Bölzse 14 0.42 %
Torna 14 0.42 %
Alsómislye 14 0.42 %
Eszkáros 13 0.39 %
Baska 13 0.39 %
Bátyok 13 0.39 %
Abos 13 0.39 %
Kecerlipóc 12 0.36 %
Perény - Hím 12 0.36 %
Nagyida 12 0.36 %
Makranc 12 0.36 %
Alsócsáj 12 0.36 %
Felsőcsáj 11 0.33 %
Füzérnádaska 11 0.33 %
Pány 11 0.33 %
Rás 11 0.33 %
Hatkóc 11 0.33 %
Patacskő 11 0.33 %
Kenyhec 10 0.30 %
Aranyida 10 0.30 %
Hilyó 10 0.30 %
Kisszalánc 9 0.27 %
Idabukóc 9 0.27 %
Ránkfüred 9 0.27 %
Ránk 9 0.27 %
Terebő 9 0.27 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.17 %
Jászómindszent 94 7.83 %
Szepsi 75 6.25 %
Stósz 68 5.67 %
Felsőmecenzéf 59 4.92 %
Jászó 40 3.33 %
Kisida 40 3.33 %
Hernádcsány 21 1.75 %
Rozgony 19 1.58 %
Makranc 18 1.50 %
Kassamindszent 17 1.42 %
Torna 16 1.33 %
Lengyelfalva 15 1.25 %
Rudnok 15 1.25 %
Hatkóc 15 1.25 %
Hernádszokoly 14 1.17 %
Királynép 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Koksóbaksa 11 0.92 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.92 %
Jászóújfalu 10 0.83 %
Perény - Hím 9 0.75 %
Pány 9 0.75 %
Idabukóc 9 0.75 %
Garbócbogdány 8 0.67 %
Semse 8 0.67 %
Hernádszentistván 8 0.67 %
Nagyszalánc 8 0.67 %
Magyarbőd 8 0.67 %
Kassaolcsvár 8 0.67 %
Jánok 8 0.67 %
Izdobabeszter 7 0.58 %
Csécs 7 0.58 %
Felsőtőkés 7 0.58 %
Abaújszina 6 0.50 %
Kenyhec 6 0.50 %
Nagyida 6 0.50 %
Györke 6 0.50 %
Abaújszakaly 6 0.50 %
Benyék 6 0.50 %
Sároskőszeg 6 0.50 %
Felsőhutka 6 0.50 %
Abaújnádasd 5 0.42 %
Tarcavajkóc 5 0.42 %
Abos 5 0.42 %
Györgyi 5 0.42 %
Felsőmislye 5 0.42 %
Alsótőkés 5 0.42 %
Budamér 4 0.33 %
Rás 4 0.33 %
Kecerlipóc 4 0.33 %
Kecer 4 0.33 %
Kassabéla 4 0.33 %
Miglécnémeti 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Apátka 4 0.33 %
Zsarnó 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Bolyár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Alsócsáj 3 0.25 %
Szaláncújváros 3 0.25 %
Baska 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Somodi 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 27.32 %
Makranc 152 11.97 %
Buzita 107 8.43 %
Torna 92 7.24 %
Ránk 82 6.46 %
Csécs 79 6.22 %
Nagyida 72 5.67 %
Szeszta 65 5.12 %
Somodi 56 4.41 %
Debrőd 52 4.09 %
Perény - Hím 49 3.86 %
Szádudvarnok - Méhész 42 3.31 %